VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor Universitetslektor Universitetslektor Universitetslektor Projektkoordinator Forskarassistent Forskare Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt Projektkoordinator Jan Johansson Lena Abrahamsson Peter Waara Kenneth Abrahamsson Kaj Frick Ylva Fältholm Antoni Lindgren Bo Johansson Mats Jacobsson Lena Rantakyrö Anita Westerström Stefan Ekenberg Karolina Parding Kjell Rask Stig Karlsson Magnus Stenberg Lars Sundström Eira Andersson Leif Berglund Tina Bäckström Faramarz Helali Anna Jansson Eva Källhammer Peter Lindelöf Agneta Lundgren Joakim Nilsson Kent Nilsson Johan Ohlsson Hugo Piedrahíta Mari Sandberg Elin Wadelius Annika Lindberg Externa forskarstuderande Guler Alici Eva Avner Johan Harming Mats Holmgren Kaarin Kivimäki Marita Olsson Maria Prellwitz

2 Årets verksamhet Professor Jan Johansson leder ämnet och han är engagerad som handledare i flera av de projekt som presenteras nedan. Jan har under året arbetat med en socio-ekonomisk studie kring Northland Resources etablering av gruvbrytning i Pajala kommun i Sverige och Kolari komun i Finland. Detta projekt har angagerat många av institutionens medarbetare (Bo Johansson, Peter Waara, Lena Rantakyrö, Lena Abrahamsson, Mats Jacobsson, Stefan Ekenberg och Leif Berglund) och även medarbetare från institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap (Lars Elenius) samt forskare vid Uleåborgs universitet i Finland. Inom avdelningen finns många projekt som behandlar kompetens, kompetensutveckling och lärande. Magnus Stenberg är universitetsadjunkt och har fortsatt arbetet med sin avhandling med titeln Kompetensutveckling bland produktionspersonal. Magnus har sedan 1996 kontinuerligt arbetat med bl a SSAB i Luleå, Borlänge och Oxelösund i ett projekt med syfte att utvärdera och utveckla i första hand den psykosociala arbetsmiljön. En stor del av Magnus empiriska avhandlingsmaterial hämtas från detta projekt. För närvarande arbetar Magnus med ett projekt om Det goda arbetet tillsammans med Svenska byggnadsarbetareförbundet. Professor Lena Abrahamsson bedriver forskning om genus, produktion och organisation, i så väl offentlig sektor som industriföretag. Lena är koordinator för universitetets utvecklingsområde Produktionsutveckling och organisation. Lena är också styrelseledamot i SIRA, Swedish Interactive Research Association. Under hösten 2007 inledde Lena tillsammans med Ylva Fältholm arbetet med en förstudie till ett forskningsprojekt Akademiskt entreprenöskap och genus. I detta projekt medverkar även doktoranderna Eva Källhammer och Åsa Wikberg-Nilsson. Lena medverkar dessutom i ett nystartat treårigt forskningsprojekt om ledning och organisering av processinnovationer inom processindustrin. Det är ett gemensamt projekt tillsammans med forskare vid Industriell organisation, Institutionen för ekonomi och samhällsforskning. Lena har ett samarbete med forskare vid Monash University, Adelide, och University of New England, Armidale, Australia, kring Workplace Cultures, Masculinity and Learning Safety in Coal Mining Industry. I anslutning till detta har Lena arbetat fram ett fyraårigt forskningsprojekt tillsammans med LKAB som handlar om attityder, arbetssäkerhet och genus i gruvbranschen som startade under våren I det projektet arbetar även doktorand Eira Andersson. Eiras avhandlingsarbete fokuserar könskonstruktioner och dess förändring i gruvarbetet. Som en delstudie driver Eira ett interaktivt förändringsprojekt vid LKAB som handlar om gruvarbetarkultur, jämställdhet och säkerhet. Lena har också varit projektledare en utvärdering av KomTek:s spridningsprojekt. I det projektet arbetar även två projektanställda (Anna-Sol och Andreas Renberg). Lena har även medverkat i projektet Kvinnor i byggbranschen bl.a. genom att vara biträdande handledare en doktorand vid Avdelningen träbyggnad. Lena är även biträdande handledare för en doktorand vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet samt för en doktorand vid Avdelningen genus, teknik och organisation. Agneta Lundgren är doktorand och har under året arbetat tillsammans med Lena Abrahamsson i ett delprojekt inom NTG-lär om validering. Elin Vadelius är doktorand och arbetar tillsammans med Lena inom ett annat delprojekt inom NTG-lär, genus och lärande.

3 Erik Söderholm är ny doktorand och har under året arbetat tillsammans med Lena Abrahamsson i det nystartade tvååriga projektet Validering i arbetslivet. en Marie Sandberg har under året arbetat vidare, tillsammans med handledarna Lena Abrahamsson, Bo Johansson och Jan Johansson, med sin avhandling som baserar sig på ett projekt kring arbetsmiljöfrågor inom utvecklandet av ny produktionsteknik i en internationell kontext. Peter Lindelöf har under året disputerat i samma projekt med en avhandling som fick titeln Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project Åsa Wikberg-Nilsson är ny doktorand och arbetar i det nystartade fyraåriga forskningsprojektet Den goda fabriken en konceptfabrik formad av kvinnor. I detta projekt medverkar även Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm, Kjell Rask, Jan Johansson och Bo Johansson. Docent Ylva Fältholm och doktorand Eva Källhammar har tillsammans med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet genomfört ett projekt om ohälsa inom akademin, finansierat av Utvecklingsrådet. Projektet syftar till att beskriva arbetssituationen inom akademin, samt attityder till hanteringen av sjukdom och sjukskrivning. Både så kallade risk- och friskfaktorer kommer att lyftas fram, som grund för åtgärder. Utöver detta har Ylva och Eva arbetat med en studie av karriärmöjligheter inom akademin. Ylva handleder också Anita Melander-Wikman vid Institutionen för arbetsvetenskap och har tillsammans med henne arbetat med en studie om äldres attityder till mobila säkerhetslarm. I projektet Moderna managementkoncept i offentlig sektor, finansierat av FAS, arbetar den nye doktoranden Kent Nilsson tillsammans med sin handledare Ylva Fältholm med en studie av implementeringen av Balanced Score Card i Luleå kommun. Anna Jansson har fortsatt sitt avhandlingsarbete med att tillsammans med sin handledare Ylva Fältholm studera sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning. För att nå djupare kunskap om hur sjukvårdsrådgivning bedrivs, under vilka arbetsorganisatoriska former detta sker och dess konsekvenser för lärande och kompetensutveckling är utgångspunkten att studera sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av arbetet. Jan Johansson, Peter Waara, Lena Abrahamsson och Kenneth Abrahamsson medverkar i NTG-Lär som är ett tematiskt område inom Equal initiativet för att fördjupa reflektion och teoriutveckling om lärande samt utveckla metoder för att dokumentera informellt lärande. Projektet leds av projektkordinator fil dr Stefan Ekenberg. Ekenbergs forskning fokuserar den politiska diskursen om lärande. Leif Berglund är doktorand inom NTG-lärprojektet med Stefan och Peter som handledare. Leif arbetar på sin licentiatuppsats där ha analyserar sju partnerskap inom NTG-programmet utifrån perspektivet Empowerment. Kenneth Abrahamsson är professor och har främst arbetar inom NTG-lär. Kenneth Abrahamsson medverkar regelbundet i externa konferenser och föredrag om arbetslivsforskning, lärande och hälsa. En relativt stor grupp projekt handlar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Här återfinner vi en rad tillämpade projekt som ligger nära konsultinsatser men primärt syftar till att skaffa erfarenheter som kommer forskning och undervisning tillgodo. Bland annat har Stig Karlsson arbetat med utformning av kontrollrum. Han har under året arbetat som redaktör och författare vid framtagandet av boken Arbete och teknik på människans villkor som beräknas komma ut hösten Hugo Piedrahita är doktorand från Colombia som arbetar

4 med ett Project om Cold exposure and musculoskeletal disorders. Han kommer att disputera våren Universitetsadjunkt Lars Sundström deltar i ett projekt som handlar om Arbetsmiljöförbättrande produkter en bred kompetenssatsning i små företag. Projektet är ett samarbete med Exportrådet, Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut och IVF Industriforskning och utveckling AB. Lars är också engagerad i Småföretagsakademin som flyttat fram positionerna med ett stort projekt inom ramen för strukturfonderna mål 1. Under 2006 och 2007 är Lars projektledare för Entreprenörtraineeprogrammet. Han medverkar även i två EU-Mål 2 projekt tillsammans med Handelshögskolan, Umeå Universitet; Plattform Entreprenörskap i Norr Entreprenörskap, utveckling och tillväxt i nya och befintliga SMF i Norr- och Västerbotten samt Plattform Entreprenörskap i Norr Utveckling av regional forskningsplattform. Lars är också universitetets representant och numer även ordförande för branschråd livsmedel, Luleå Näringsliv AB. Lars har tilldelats univesitetets pris för samverkan år 2004 Kaj Frick är adjungerad professor och har under året bl a arbetet för att få till stånd ett projekt med kvalitativa fallstudier av förutsättningarna för företagshälsovårdsenheter att verka förebyggande. Han har även samarbetat med EU-facket i att utforma en handbok med facklig politik gentemot de allt fler arbetsgivare som inför olika slags frivilliga ledningssystem för arbetsmiljön. Inom sitt specialområde har han också gett handledning åt några av institutionens doktorander. Universitetslektor Bo Johansson forskar om framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Han har under året bl.a. jobbat med att utreda arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vid ITservice vid LTU samt jobbat med den ovan nämnda baselinestudien för Northland. Bo fick också Levipriset 2007, Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris, för insatser inom grundutbildningen.. Universitetslektor Lena Rantakyrö är biträdande utbildningsledare och arbetar även med ett aktionsforskningsprojekt som handlar om lokal arbetsgivarsamverkan för personal- och kompetensförsörjning. Tillsammans med doktorand Johan Ohlsson arbetar Lena med ett forskningsprojekt som handlar om att studera effekter av samverkan mellan rehabiliteringsaktörer. Johan Ohlsson följer arena nätverks forskarskola. Hans avhandlingsprojekt behandlar interorganisatorisk samverkan med fokus på rehabiliteringsproblematiken. Antoni Lindgren är docent och lektor i sociologi Han arbetar med att formulera en ny vetenskap som handlar om överensstämmelsen mellan människan och samhället, om det goda livet och det goda samhället. Utgångspunkten är att samhället måste utgå ifrån människan. Det är en vetenskap som innefattar en ny sociologi, pedagogik och psykologi. Han deltar också i det internationella nätverket VET and Culture som fokuserar på den speciella pedagogiska traditionen och situationen i yrkesutbildningen samt forskar kring arbetsförhållanden vid sjukvårdsupplysningar i form av call centres. Karolina Parding disputerade i juni 2007 med avhandlingen Upper secondary teachers creation of discretionary power the tension between profession and organisation. Hon har nu en forskarassistenttjänst och fortsätter studera styrningen av lärares arbete. Tillsammans med kollegor vid Institutionen för pedagogik och lärande samt kollegor vid

5 alliansuniversitetet Monash University i Australien har hon påbörjat ett STINT-finansierat samarbetsprojekt med fokus på lärande i skolans kontext. Peter Waara är professor i sociologi vid vår avdelning och samtidigt professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han driver ett projekt kring ungdomars vuxenblivande fokuserar övergången mellan skola och arbetsliv och är bland annat länkad till en forskningsinsats finansierad genom Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för denna genomförs en omfattande enkätstudie om ungdomar i Norrbotten med fokus på deras framtid (utbildning och yrkesliv). Ett annat projekt är Barentsprojektet som baseras på ett enkätmaterial som omfattar unga män och kvinnor och deras strategier rörande migration, arbete och fritid. Gemensamt för projekten är det finns en stark anknytning till ungdomar i en lokal och regional kontext och ungdomarnas förväntningar på sin egen framtid. Peter har under året fungerat som projektledare för avdelningens satsning på forskning och utvecklingsarbete kring tematiken skola/arbetsliv. Utöver detta har han lett ett antal mindre projekt vid avdelningen, t.ex. syn på hemlänet och hemorten bland utflyttade norrbottniska ungdomar. Joakim Nilsson är doktorand som arbetar tillsammans med Peter med ett projekt om förnyad yrkesutbildning som finansieras av Myndigheten för skolutveckling. Tina Bäckström arbetar med ett projekt med titeln Lärande innanför eller utanför arbetslivet betingelser för utbildningsval och yrkesinriktning i relation till en föränderlig arbetsmarknad. Disputation planeras under Projektet finansieras av Skolverket och Peter är handledare. Mats Jacobsson är universitetslektor och driver sedan 2005 projektet Livsbanor och livschanser i ett föränderligt samhälle Ungdomar i industri- och bondemiljöer i Norrland under 1800-talets senare hälft som finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans med Peter Waara bedriver han forskning med projekten Arbetsmarknadseffekter med eftergymnasial utbildning - En komparativ studie av KY och YTH, samt ett projekt om ungdomars värderingar, utbildnings och yrkesplaner i norrbotten. Under året har Mats fortsatt att arbetet med ett nytt forskningsfält kring drog- och alkoholproblematiken inom ramen för 3x3-projektet. Han har också arbetat med den tidigare nämnda studien av de sociala förutsättningarna för att etablera gruvdrift i Pajala. Han har också fungerat som biträdande handledare till Sidsel Karlsen som disputerade med avhandlingen The music festival as an arena for learning: festspel i Pite Älvdal and matters of identity. Kjell Rask har en teknologie licentiatexamen i bearbetningsteknik, och har lång erfarenhet inom teknik och ekonomi i industriell produktion. Han forskar om frågor som rör förändring och utveckling av produktionssystem inom tillverkningsindustri. Han samverkar med forskare inom andra ämnen vid LTU, organisationer och små företag, där företagen utvecklar sin tillverkning med stöd av kunskap och verktyg för lean produktion. Han undervisar på civilingenjörsutbildningen i kurser med inriktning produktionssystem och industriell produktionsmiljö. Anita Westerström är universitetslektor som främst har arbetat med internationalisering av grundutbildningen. Anita disputerade på vår avdelning redan 1998 med avhanddlingen Genus och teknik i försäkringsbranschen. Utöver ovan nämnda doktorander finns ett antal forskarstuderande knutna till andra institutioner. Maria Prellwitz är intern/extern doktoran och hör till institutionen för hälsovetenskap. Hon har under året disputerat med avhandlingen Playground accessibility

6 and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals. Jan Johansson har även handlett två doktorender som under året har disputerat i ämnet Industriell organisation; Andreas Larsson med avhandlingen Strategic management of intrafirm R&D in process industry: six essays on technology strategic planning och Markus Bergfors med avhandlingen Designing R&D organisations in process industry: essays on context, process, and structure. Doktorsexamina 1. Jan Johansson, Teknisk och organisatorisk gestaltning Exemplet LKAB, Bo Helgeson, Arbete, teknik, ekonomi Förståelseformer inom modern industrisociolog, Ulf Lindberg, Förändring av journalisternas arbetsmiljö, Elisabeth Berg, Det ojämlika mötet En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas hemtjänst och landstingets primärvård, Antony Lindgren, Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet, Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete, Anita Westerström, Genus och teknik i försäkringsbranschen, Ylva Fältholm, Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Bo Johansson, En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag, Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Maria Udén, Tekniskt sett av kvinnor, Anna Lindberg, När goda intentioner möter verkligheten: om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya arbetsmiljöer, Dan Porsfelt, Management Trainee Möten med förhinder, Camilla Axelsson, Formalisering som hinder och möjligheter i små företag En studie av arbetsmiljöarbete ur ett lärandeperspektiv, Lisa Skär Barn, och ungdomar med rörelsehinder- deras uppfattningar om roller, relationer och aktiviteter, Saila Piippola, Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden Handlingsutrymmen för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, John Chandler, Positioning Our Selves Work and the social (re)construction of the self in late modernity, Åsa Holm, Communicating references in geographically separated collaborative work - An exploratory study, Mats Lindell, From Formulation to Realisation: Reform in Swedish Continuing Vocational Training The Case of Advanced Vocational Education, 2004.

7 20. Lena Rantakyrö, Still Searching the Best Way - A multiple-case study in small industrial organizations, Lina Giedraityte, Identification and validation of risk factors in cold work, Sara Cervantes, Attitudes towards starting small business. Youth and local authorities in a changing labour market? Annika Vänje, Knäcka koderna Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Stig Winberg, Health and Perfprmance in small Enterprises Studies of Organizational Determinants and Change Strategy, Mohammed-Aminu Sanda, Four case studies on the commercialisation of government R&D agencies: An organizational activity theoretical approach Magnus Mårtensson, Sjöfarten som ett socialt system- Om handelssjöfart, risk och säkerhet, Sören Augustinsson, Om organiserad komplexitet Integration av organisering, lärande och kunnande, Peter Lindelöf, Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project, Karolina Parding, Upper secondary teachers creation of discretionary power - the tension between profession and organisation, Prellwitz, Maria, Playground accessibility and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals, Larsson, Andreas, Strategic management of intrafirm R&D in process industry: six essays on technology strategic planning, (Disputerat i ämnet Industriell organisation), Bergfors, Markus, Designing R&D organisations in process industry: essays on context, process, and structure, (Disputerat i ämnet Industriell organisation), 2007 Licentiatexamina 1. Maria Udén, Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Lena Abrahamsson, Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Sören Augustinsson, Perspektiv på lärande och förändring i organisationer, Maria Prellwitz, Olika möjligheter för barn med rörelsehinder hemmet, skolan, lekplatsen, Stig Vinberg, Healthy Performance in Small Enterprises, Romuald Rwamamara, The Healthy Construction Workplace- Best Practices in the Swedish Construction Industry to prevent work-related musculoskeletal disorders among construction workers, Lars Laitila, Datormanikinprogram som verktyg vid arbetsplatsutformning. En kritisk studie av programanvändning, Eva Avner, Det tredje rummet - ett möte mellan vardagen och förnyelse, 2006.

8 9. Güler Alici, Integration på arbetsmarknaden - En studie av personer med utländsk bakgrund 2007 Artilar och böcker 2007 Abrahamsson, Kenneth (Redaktör). Det krokiga lärandet. Stockholm. NTG-lärprojektet: Paraplyprojektet s. Abrahamsson, Kenneth (Redaktör). Learning from Europe. Portraits of returning Swedes, with preface of Margot Wallström, Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet s. 151 s. Abrahamsson, Kenneth ; Wallin, Gunhild. Katekes för ett lärande arbetsliv. Stockholm: Premiss, s. Abrahamsson, Kenneth; Wikström, Fredrik. Den smala eller breda vägen mot arbetsmarknaden?: Eftertankar om gymnasieskolans yrkesprogram som forskningsfält. I: Utbildningsvägen - vart leder den: En antologi om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. red. Jonas Olofsson. Stockholm. SNS Förlag, s Abrahamsson, Kenneth. Banbrytare, livsberättelser och lärande. en efterskrift. I: Det krokiga lärandet. red. Ludvig Rasmusson. Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet, s Abrahamsson, Kenneth. Förord. I: Lönsamma samtal. produktiv reflektion på arbetsplatsen. Stockholm. Premiss, s Abrahamsson, Kenneth. Från arbetarhögskola till forskningscirkel. svenska bildningsvägar i utbildningsexpansionens samhälle. Stockholm. Premiss, s. Abrahamsson, Kenneth. Yrkesutbildning eller allmänbildning?. Om gymnasieskolan, generella kunskaper och jämlikhet. I: Utbildningsvägen - vart leder den. En antologi om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. red. Jonas Olofsson. Stockholm. SNS Förlag, s Abrahamsson, Kenneth. Returning Swedes and the European Learning Mosaic Concluding Comments. I: Learning from Europe. Portraits of returning Swedes, Ludvig Rasmusson, Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet, s. 151 s. Abrahamsson, Lena ; Somerville, Margaret. Changing storylines and masculine bodies in Australian coal mining organisations. I: Norma. nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier = Nordic journal for masculinity studies ; vol. 2, nr. 1, s Abrahamsson, Lena. Exploring construction of gendered identities at work. I: Work, subjectivity and learning. understanding learning through working life. red. Stephan Billet ; Tara Fenwick ; Margaret Somerville. Dordrecht. Springer, s Abrahamsson, Lena. Gruvarbetets historia ur ett genusperspektiv. hur gruvarbetet blev och förblev manligt. I: Oplogat. spår av kvinnors liv och arbete i Norrbotten. red. Helen Doktare. Luleå. Oplogat produktion, s Alici, Güler. Integration på arbetsmarknaden - En studie av personer med utländsk bakgrund, Licentiatuppsats 2007:35 Berglund, Leif. Tycke uppstod. en studie av transportutbildning på gymnasiet med särskilda samarbetsavtal med lokala åkeriföretag. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Research report Luleå University of Technology; 2006:09).

9 Fältholm, Ylva ; Jansson, Anna. The implementation of process orientation at a Swedish hospital. I: The international journal of health planning and management ; Published Online: 25 Apr. 15 s. Fältholm, Ylva. Patienter, inte läkare, är sjuka. undersökning av långtidssjukskrivna läkare i Norrbottens läns landsting. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. Forskning: Vetenskaplig rapport Fältholm, Ylva. Patients - not doctors get sick. a study of fifteen Swedish physicians on long-term sick leave. I: International journal of qualitative studies on health and well-being ; vol. 2, nr. 1, Basingstoke: s Frick, Kaj ; Zwetsloot, Gerard. From safety management to corporate citizenship. an overview of approaches to managing health. I: Work health and management control. red. Ulf Johansson ; Guy Ahonen ; Robin Roslender. Stockholm. Thomson fakta, s Harnesk, Roland ; Abrahamsson, Lena. TQM. an act of balance between contradictions. I: The TQM magazine ; vol. 19, nr. 6, s Johansson, Jan ; Abrahamsson, Lena. Det goda arbetet. en obsolet vision eller... I: Arbetsmarknad och arbetsliv ; vol. 13, nr. 1, s Källhammer, Eva ; Fältholm, Ylva. Att vara man väger tyngre. en studie om karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Research report Luleå University of Technology; 2007:4). Lindelöf, Peter, Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project, Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2006:71 Lindelöf, Peter ; Abrahamsson, Lena ; Johansson, Bo. Management of work environment design when developing new technologies of production in international cooperation projects. learning from an EU-project. I: Ergonomia. an international journal of ergonomics and human factors ; vol. 29, nr. 1. Wrocław Lindgren, Antony. Mening, sanning och insikt. den tredje undersökningen i Den nya vetenskapen. Glommersträsk. Bokförlaget i Bauktsjaur, s. Ohlsson, Johan. En hållbar arena för brett och ömsesidigt utbyte?. uppföljning av nätverksstruktur och samverkansformer inom arbetsgivarringen i Boden-Luleå. Luleå. Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, s. Parding, Karolina. Upper secondary teachers creation of discretionary power. the tension between profession and organisation. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2007:29). Piedrahita Hugo, Juha Oksa, Christer Malm, Erja Sormunen and Hannu Rintamäki Effects of cooling and clothing on vertical trajectories of the upper arm and muscle functions during repetitive light work - - Eur J Appl Physiol - DOI /s Prellwitz, Maria, Playground accessibility and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals, Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2007:50 Rantakyrö, Lena. Arbetsgivarsamverkan för minskad ohälsa och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Luleå. Luleå tekniska universitet. Institutionen för arbetsvetenskap, Waara, Peter. Frihet att välja som alla andra. I: Redovisning av erfarenheter från projekt

10 Jag skär. resande seminarium om ungas psykiska ohälsa. Västerås. Maskinen förlag, s Waara, Peter. Ung i Jokkmokk - Lokal uppföljning av ungdomspolitik. Jokkmokk s. Konferensbidrag presenterade 2007 Abrahamsson, Kenneth ; Döös, Marianne. Forskning om lärande och kompetnesförsörjning i arbetslivet. introduktion. I: Den kompetenta arbetsplatsen. forskning om lärande i arbetslivet - nuläge och framåtblick. Mälardalens Högskola, Västerås 29 november Västerås. Mälardalens högskola, Abrahamsson, Kenneth. Den raka linjens sammanbrott s. - Konferens: Det krokiga lärandet. Om jobb, livsberättelser och validering, Stockholm, Sverige, den 6 november den 6 november Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. Lean Production and the future of The good work. paper presented at The Swedish Production Symposium in Gothenburg, August Konferens: Swedish production symposium, SPS 07, Göteborg, Sverige, den 28 augusti den 30 augusti Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. The Good Work - an obsolete vision? Konferens: International conference on researching work and learning, nr. 5, Cape Town, Sydafrika, den 2 december den 5 december Andersson, Eira ; Abrahamsson, Lena. Deep down, a change of attitude makes a difference!. Experiences from a project on work safety and masculinity at LKAB Konferens: Swedish procution symposium, Göteborg, Sverige, den 28 augusti den 30 augusti Fältholm, Ylva ; Jansson, Anna. Telephone advice nursing. degradation development of the nursing profession? I: 25th International Labour Process Conference. Amsterdam, 2-4 April Amsterdam s.?? Fältholm, Ylva ; Källhammer, Eva. Being a man weighs more. gendered career patterns at Luleå University of Technology. Konferens: European conference on gender equality in higher education, nr. 5, Berlin, Tyskland, den 28 augusti den 31 augusti Jansson, Anna; Parding, Karolina. Changes in physical and social geography: public sector professionals and their social relations Konferens: European Sociological Association, nr. 8, Glasgow, Storbritannien, den 3 september den 6 september Johansson, Jan ; Abrahamsson, Lena. Work conditions in transition. a study of work culture and gender issues in a changing technical context Konferens: International Symposium on Mining Planning and Equipment Selection (MPES 2007), nr. 16, Bangkok, Thailand, den 11 december den 13 december Källhammer, Eva ; Fältholm, Ylva. Varför väger män tyngre i den akademiska karriärstrukturen? I: Past, Present and Future June 2007, at Umeå university. Umeå. Umeå university, s. Lindgren, Antony. Låt oss skapa Den nya vetenskapen. I: Sociologiförbundets årsmöte Lindgren, Antony. Understanding VET. I: VET and Culture Annual conference 2007.

11 European Challenges for VET - cultural, political and didactical issues s. Lundgren, Agneta. Validering som kollektiv process och dess effekter. stereotypa könsskapande mönster. I: Past, Present and Future June 2007, at Umeå university. Umeå. Umeå university, s. Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus Privacy. Elderly Persons Experiences of a Mobile Safety Alarm. I: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. 2-6 June 2007 Vancouver, Canada. Vancouver. WCPT, s. Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus privacy. elderly persons experiences of a mobile safety alarm. I: Abstraktbok Sjukgymnastdagarna oktober Stockholm. LSR, s. 40 Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus Privacy. Elderly Persons Experiences of a Mobile Safety Alarm. I: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. 2-6 June 2007 Vancouver, Canada. Vancouver. WCPT, s. Nilsson, Joakim ; Waara, Peter. Diffusion of innovations in an educational setting. an analysis of a school improvement project in Sweden s Konferens: International Conference on Researching Work and Learning, nr. 5, Cape Town, Sydafrika, den 2 december den 5 december Nilsson, Kent. Expectations from administrative reforms. an attempt to implement the Balanced Scorecard in a public sector organization Konferens: Göteborg Public Management Seminar, Göteborg, Sverige, den 19 november den 20 november Parding, Karolina. The school as a workplace. the social organisation of teachers every day work Konferens: Australian Association for Research in Education (Annual conference), Fremantle, Australien, den 25 november den 29 november Piedrahita, Hugo ; Oksa, J. ; Rintamaki, H. ; Sormunen, E. ; Malm, C.. Effect of cooling on upper arm movements during a repetitive task. I: 12th International Conference on Environmental Ergonomics Piedrahita, Hugo. Cost estimation of work-related musculoskeletal disorders (MSDs) in developing countries. I: Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work- Related Musculoskeletal Disorders. PREMUS Piedrahita, Hugo. Desórdenes músculo-esqueléticos y exposición ocupacional a frío. buscando una asociación. I: Second Conference of the Latin-American Union of Ergonomics Societies (ULAERGO) Piedrahita, Hugo. Nuevas tendencias de investigación en los trastornos músculoesqueléticos (TMEs). I: IX Congreso Internacional de Ergonomía - XIII Reunión Binacional de Ergonomía México - Estados Unido Waara, Peter, From the periphery to the centre: mobility patterns among young people in the peripheral Sweden, Paper presenterat at International conference and PhD course Northern Encounters University of Tromsø, Faculty of Social Sciences, 6-8 August 2007, Tromsø, Norge Westerström, Anita. Contextual factors in computer aided education. I: Joining forces in engineering education towards excellence. SEFI and IGIP Joint annula conference, 1-4 July 2007, University of Miskolc, Hungary

12 Westerström, Anita. Social interaction in online learning. I: ICECE International conference on engineering and computer education Övriga publikationer 2007 Abrahamsson, Kenneth. Workplace Learning at Risk?. Reflections on Overeducation, Underlearning and Anorectic Work Organisations. I: Lifelong E-Learning. Bringing e- learning close to lifelong learning and working life. a new period of uptake. Helsinki. EDEN - European distance and e-learning network, s. - Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. Vart försvann era stolta ambitioner? I: TCOtidningen ; Waara, Peter. Utanför arbetslivet i arbetssamhället. I: Luleå. NTG-lär, s. 1-7

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes RECENSION Lena Abrahamsson Kerstin Waldenström, Annika Härenstam: How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes Arbetsliv i omvandling,

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Arbetsvetenskap och genus Framgångsfaktorer & tankefällor Vilken roll har jämställdhet för hållbar utveckling? Ojämställdhet i arbetslivet skapar problem för regionen, organisationen, arbetsmiljön, utvecklingsarbetet

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning Aktionsforskning och Interaktiv forskning Aktionsforskningens ursprung Aktionsforskningen lanserades av psykologen Kurt Lewin under 1940-talet, med huvudsyftet att hjälpa praktikern Handling/forskning,

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Former för arbetsplatslärande formell utbildning (t ex olika slags kurser) icke-formell utbildning

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience Stockholm Brain Institute Strategic Research Centre & Berzelii centre for Cognitive and Computational Neuroscience The objective for SBI is to apply a systems neurobiology approach to higher brain functions;

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Per Kornhall FilDr, leg. lär. Författare och oberoende skolexpert Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Eu-kommissionens DG Network

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

PCC och ledarskap mellan stabilitet och förändring

PCC och ledarskap mellan stabilitet och förändring PCC och ledarskap mellan stabilitet och förändring Eric Carlström Docent i offentlig förvaltning Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Public organizations Old Immortal No liquidations Deeply rooted

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer