VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor Universitetslektor Universitetslektor Universitetslektor Projektkoordinator Forskarassistent Forskare Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt Projektkoordinator Jan Johansson Lena Abrahamsson Peter Waara Kenneth Abrahamsson Kaj Frick Ylva Fältholm Antoni Lindgren Bo Johansson Mats Jacobsson Lena Rantakyrö Anita Westerström Stefan Ekenberg Karolina Parding Kjell Rask Stig Karlsson Magnus Stenberg Lars Sundström Eira Andersson Leif Berglund Tina Bäckström Faramarz Helali Anna Jansson Eva Källhammer Peter Lindelöf Agneta Lundgren Joakim Nilsson Kent Nilsson Johan Ohlsson Hugo Piedrahíta Mari Sandberg Elin Wadelius Annika Lindberg Externa forskarstuderande Guler Alici Eva Avner Johan Harming Mats Holmgren Kaarin Kivimäki Marita Olsson Maria Prellwitz

2 Årets verksamhet Professor Jan Johansson leder ämnet och han är engagerad som handledare i flera av de projekt som presenteras nedan. Jan har under året arbetat med en socio-ekonomisk studie kring Northland Resources etablering av gruvbrytning i Pajala kommun i Sverige och Kolari komun i Finland. Detta projekt har angagerat många av institutionens medarbetare (Bo Johansson, Peter Waara, Lena Rantakyrö, Lena Abrahamsson, Mats Jacobsson, Stefan Ekenberg och Leif Berglund) och även medarbetare från institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap (Lars Elenius) samt forskare vid Uleåborgs universitet i Finland. Inom avdelningen finns många projekt som behandlar kompetens, kompetensutveckling och lärande. Magnus Stenberg är universitetsadjunkt och har fortsatt arbetet med sin avhandling med titeln Kompetensutveckling bland produktionspersonal. Magnus har sedan 1996 kontinuerligt arbetat med bl a SSAB i Luleå, Borlänge och Oxelösund i ett projekt med syfte att utvärdera och utveckla i första hand den psykosociala arbetsmiljön. En stor del av Magnus empiriska avhandlingsmaterial hämtas från detta projekt. För närvarande arbetar Magnus med ett projekt om Det goda arbetet tillsammans med Svenska byggnadsarbetareförbundet. Professor Lena Abrahamsson bedriver forskning om genus, produktion och organisation, i så väl offentlig sektor som industriföretag. Lena är koordinator för universitetets utvecklingsområde Produktionsutveckling och organisation. Lena är också styrelseledamot i SIRA, Swedish Interactive Research Association. Under hösten 2007 inledde Lena tillsammans med Ylva Fältholm arbetet med en förstudie till ett forskningsprojekt Akademiskt entreprenöskap och genus. I detta projekt medverkar även doktoranderna Eva Källhammer och Åsa Wikberg-Nilsson. Lena medverkar dessutom i ett nystartat treårigt forskningsprojekt om ledning och organisering av processinnovationer inom processindustrin. Det är ett gemensamt projekt tillsammans med forskare vid Industriell organisation, Institutionen för ekonomi och samhällsforskning. Lena har ett samarbete med forskare vid Monash University, Adelide, och University of New England, Armidale, Australia, kring Workplace Cultures, Masculinity and Learning Safety in Coal Mining Industry. I anslutning till detta har Lena arbetat fram ett fyraårigt forskningsprojekt tillsammans med LKAB som handlar om attityder, arbetssäkerhet och genus i gruvbranschen som startade under våren I det projektet arbetar även doktorand Eira Andersson. Eiras avhandlingsarbete fokuserar könskonstruktioner och dess förändring i gruvarbetet. Som en delstudie driver Eira ett interaktivt förändringsprojekt vid LKAB som handlar om gruvarbetarkultur, jämställdhet och säkerhet. Lena har också varit projektledare en utvärdering av KomTek:s spridningsprojekt. I det projektet arbetar även två projektanställda (Anna-Sol och Andreas Renberg). Lena har även medverkat i projektet Kvinnor i byggbranschen bl.a. genom att vara biträdande handledare en doktorand vid Avdelningen träbyggnad. Lena är även biträdande handledare för en doktorand vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet samt för en doktorand vid Avdelningen genus, teknik och organisation. Agneta Lundgren är doktorand och har under året arbetat tillsammans med Lena Abrahamsson i ett delprojekt inom NTG-lär om validering. Elin Vadelius är doktorand och arbetar tillsammans med Lena inom ett annat delprojekt inom NTG-lär, genus och lärande.

3 Erik Söderholm är ny doktorand och har under året arbetat tillsammans med Lena Abrahamsson i det nystartade tvååriga projektet Validering i arbetslivet. en Marie Sandberg har under året arbetat vidare, tillsammans med handledarna Lena Abrahamsson, Bo Johansson och Jan Johansson, med sin avhandling som baserar sig på ett projekt kring arbetsmiljöfrågor inom utvecklandet av ny produktionsteknik i en internationell kontext. Peter Lindelöf har under året disputerat i samma projekt med en avhandling som fick titeln Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project Åsa Wikberg-Nilsson är ny doktorand och arbetar i det nystartade fyraåriga forskningsprojektet Den goda fabriken en konceptfabrik formad av kvinnor. I detta projekt medverkar även Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm, Kjell Rask, Jan Johansson och Bo Johansson. Docent Ylva Fältholm och doktorand Eva Källhammar har tillsammans med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet genomfört ett projekt om ohälsa inom akademin, finansierat av Utvecklingsrådet. Projektet syftar till att beskriva arbetssituationen inom akademin, samt attityder till hanteringen av sjukdom och sjukskrivning. Både så kallade risk- och friskfaktorer kommer att lyftas fram, som grund för åtgärder. Utöver detta har Ylva och Eva arbetat med en studie av karriärmöjligheter inom akademin. Ylva handleder också Anita Melander-Wikman vid Institutionen för arbetsvetenskap och har tillsammans med henne arbetat med en studie om äldres attityder till mobila säkerhetslarm. I projektet Moderna managementkoncept i offentlig sektor, finansierat av FAS, arbetar den nye doktoranden Kent Nilsson tillsammans med sin handledare Ylva Fältholm med en studie av implementeringen av Balanced Score Card i Luleå kommun. Anna Jansson har fortsatt sitt avhandlingsarbete med att tillsammans med sin handledare Ylva Fältholm studera sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning. För att nå djupare kunskap om hur sjukvårdsrådgivning bedrivs, under vilka arbetsorganisatoriska former detta sker och dess konsekvenser för lärande och kompetensutveckling är utgångspunkten att studera sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av arbetet. Jan Johansson, Peter Waara, Lena Abrahamsson och Kenneth Abrahamsson medverkar i NTG-Lär som är ett tematiskt område inom Equal initiativet för att fördjupa reflektion och teoriutveckling om lärande samt utveckla metoder för att dokumentera informellt lärande. Projektet leds av projektkordinator fil dr Stefan Ekenberg. Ekenbergs forskning fokuserar den politiska diskursen om lärande. Leif Berglund är doktorand inom NTG-lärprojektet med Stefan och Peter som handledare. Leif arbetar på sin licentiatuppsats där ha analyserar sju partnerskap inom NTG-programmet utifrån perspektivet Empowerment. Kenneth Abrahamsson är professor och har främst arbetar inom NTG-lär. Kenneth Abrahamsson medverkar regelbundet i externa konferenser och föredrag om arbetslivsforskning, lärande och hälsa. En relativt stor grupp projekt handlar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Här återfinner vi en rad tillämpade projekt som ligger nära konsultinsatser men primärt syftar till att skaffa erfarenheter som kommer forskning och undervisning tillgodo. Bland annat har Stig Karlsson arbetat med utformning av kontrollrum. Han har under året arbetat som redaktör och författare vid framtagandet av boken Arbete och teknik på människans villkor som beräknas komma ut hösten Hugo Piedrahita är doktorand från Colombia som arbetar

4 med ett Project om Cold exposure and musculoskeletal disorders. Han kommer att disputera våren Universitetsadjunkt Lars Sundström deltar i ett projekt som handlar om Arbetsmiljöförbättrande produkter en bred kompetenssatsning i små företag. Projektet är ett samarbete med Exportrådet, Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut och IVF Industriforskning och utveckling AB. Lars är också engagerad i Småföretagsakademin som flyttat fram positionerna med ett stort projekt inom ramen för strukturfonderna mål 1. Under 2006 och 2007 är Lars projektledare för Entreprenörtraineeprogrammet. Han medverkar även i två EU-Mål 2 projekt tillsammans med Handelshögskolan, Umeå Universitet; Plattform Entreprenörskap i Norr Entreprenörskap, utveckling och tillväxt i nya och befintliga SMF i Norr- och Västerbotten samt Plattform Entreprenörskap i Norr Utveckling av regional forskningsplattform. Lars är också universitetets representant och numer även ordförande för branschråd livsmedel, Luleå Näringsliv AB. Lars har tilldelats univesitetets pris för samverkan år 2004 Kaj Frick är adjungerad professor och har under året bl a arbetet för att få till stånd ett projekt med kvalitativa fallstudier av förutsättningarna för företagshälsovårdsenheter att verka förebyggande. Han har även samarbetat med EU-facket i att utforma en handbok med facklig politik gentemot de allt fler arbetsgivare som inför olika slags frivilliga ledningssystem för arbetsmiljön. Inom sitt specialområde har han också gett handledning åt några av institutionens doktorander. Universitetslektor Bo Johansson forskar om framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Han har under året bl.a. jobbat med att utreda arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vid ITservice vid LTU samt jobbat med den ovan nämnda baselinestudien för Northland. Bo fick också Levipriset 2007, Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris, för insatser inom grundutbildningen.. Universitetslektor Lena Rantakyrö är biträdande utbildningsledare och arbetar även med ett aktionsforskningsprojekt som handlar om lokal arbetsgivarsamverkan för personal- och kompetensförsörjning. Tillsammans med doktorand Johan Ohlsson arbetar Lena med ett forskningsprojekt som handlar om att studera effekter av samverkan mellan rehabiliteringsaktörer. Johan Ohlsson följer arena nätverks forskarskola. Hans avhandlingsprojekt behandlar interorganisatorisk samverkan med fokus på rehabiliteringsproblematiken. Antoni Lindgren är docent och lektor i sociologi Han arbetar med att formulera en ny vetenskap som handlar om överensstämmelsen mellan människan och samhället, om det goda livet och det goda samhället. Utgångspunkten är att samhället måste utgå ifrån människan. Det är en vetenskap som innefattar en ny sociologi, pedagogik och psykologi. Han deltar också i det internationella nätverket VET and Culture som fokuserar på den speciella pedagogiska traditionen och situationen i yrkesutbildningen samt forskar kring arbetsförhållanden vid sjukvårdsupplysningar i form av call centres. Karolina Parding disputerade i juni 2007 med avhandlingen Upper secondary teachers creation of discretionary power the tension between profession and organisation. Hon har nu en forskarassistenttjänst och fortsätter studera styrningen av lärares arbete. Tillsammans med kollegor vid Institutionen för pedagogik och lärande samt kollegor vid

5 alliansuniversitetet Monash University i Australien har hon påbörjat ett STINT-finansierat samarbetsprojekt med fokus på lärande i skolans kontext. Peter Waara är professor i sociologi vid vår avdelning och samtidigt professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han driver ett projekt kring ungdomars vuxenblivande fokuserar övergången mellan skola och arbetsliv och är bland annat länkad till en forskningsinsats finansierad genom Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för denna genomförs en omfattande enkätstudie om ungdomar i Norrbotten med fokus på deras framtid (utbildning och yrkesliv). Ett annat projekt är Barentsprojektet som baseras på ett enkätmaterial som omfattar unga män och kvinnor och deras strategier rörande migration, arbete och fritid. Gemensamt för projekten är det finns en stark anknytning till ungdomar i en lokal och regional kontext och ungdomarnas förväntningar på sin egen framtid. Peter har under året fungerat som projektledare för avdelningens satsning på forskning och utvecklingsarbete kring tematiken skola/arbetsliv. Utöver detta har han lett ett antal mindre projekt vid avdelningen, t.ex. syn på hemlänet och hemorten bland utflyttade norrbottniska ungdomar. Joakim Nilsson är doktorand som arbetar tillsammans med Peter med ett projekt om förnyad yrkesutbildning som finansieras av Myndigheten för skolutveckling. Tina Bäckström arbetar med ett projekt med titeln Lärande innanför eller utanför arbetslivet betingelser för utbildningsval och yrkesinriktning i relation till en föränderlig arbetsmarknad. Disputation planeras under Projektet finansieras av Skolverket och Peter är handledare. Mats Jacobsson är universitetslektor och driver sedan 2005 projektet Livsbanor och livschanser i ett föränderligt samhälle Ungdomar i industri- och bondemiljöer i Norrland under 1800-talets senare hälft som finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans med Peter Waara bedriver han forskning med projekten Arbetsmarknadseffekter med eftergymnasial utbildning - En komparativ studie av KY och YTH, samt ett projekt om ungdomars värderingar, utbildnings och yrkesplaner i norrbotten. Under året har Mats fortsatt att arbetet med ett nytt forskningsfält kring drog- och alkoholproblematiken inom ramen för 3x3-projektet. Han har också arbetat med den tidigare nämnda studien av de sociala förutsättningarna för att etablera gruvdrift i Pajala. Han har också fungerat som biträdande handledare till Sidsel Karlsen som disputerade med avhandlingen The music festival as an arena for learning: festspel i Pite Älvdal and matters of identity. Kjell Rask har en teknologie licentiatexamen i bearbetningsteknik, och har lång erfarenhet inom teknik och ekonomi i industriell produktion. Han forskar om frågor som rör förändring och utveckling av produktionssystem inom tillverkningsindustri. Han samverkar med forskare inom andra ämnen vid LTU, organisationer och små företag, där företagen utvecklar sin tillverkning med stöd av kunskap och verktyg för lean produktion. Han undervisar på civilingenjörsutbildningen i kurser med inriktning produktionssystem och industriell produktionsmiljö. Anita Westerström är universitetslektor som främst har arbetat med internationalisering av grundutbildningen. Anita disputerade på vår avdelning redan 1998 med avhanddlingen Genus och teknik i försäkringsbranschen. Utöver ovan nämnda doktorander finns ett antal forskarstuderande knutna till andra institutioner. Maria Prellwitz är intern/extern doktoran och hör till institutionen för hälsovetenskap. Hon har under året disputerat med avhandlingen Playground accessibility

6 and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals. Jan Johansson har även handlett två doktorender som under året har disputerat i ämnet Industriell organisation; Andreas Larsson med avhandlingen Strategic management of intrafirm R&D in process industry: six essays on technology strategic planning och Markus Bergfors med avhandlingen Designing R&D organisations in process industry: essays on context, process, and structure. Doktorsexamina 1. Jan Johansson, Teknisk och organisatorisk gestaltning Exemplet LKAB, Bo Helgeson, Arbete, teknik, ekonomi Förståelseformer inom modern industrisociolog, Ulf Lindberg, Förändring av journalisternas arbetsmiljö, Elisabeth Berg, Det ojämlika mötet En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas hemtjänst och landstingets primärvård, Antony Lindgren, Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet, Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete, Anita Westerström, Genus och teknik i försäkringsbranschen, Ylva Fältholm, Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Bo Johansson, En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag, Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Maria Udén, Tekniskt sett av kvinnor, Anna Lindberg, När goda intentioner möter verkligheten: om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya arbetsmiljöer, Dan Porsfelt, Management Trainee Möten med förhinder, Camilla Axelsson, Formalisering som hinder och möjligheter i små företag En studie av arbetsmiljöarbete ur ett lärandeperspektiv, Lisa Skär Barn, och ungdomar med rörelsehinder- deras uppfattningar om roller, relationer och aktiviteter, Saila Piippola, Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden Handlingsutrymmen för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, John Chandler, Positioning Our Selves Work and the social (re)construction of the self in late modernity, Åsa Holm, Communicating references in geographically separated collaborative work - An exploratory study, Mats Lindell, From Formulation to Realisation: Reform in Swedish Continuing Vocational Training The Case of Advanced Vocational Education, 2004.

7 20. Lena Rantakyrö, Still Searching the Best Way - A multiple-case study in small industrial organizations, Lina Giedraityte, Identification and validation of risk factors in cold work, Sara Cervantes, Attitudes towards starting small business. Youth and local authorities in a changing labour market? Annika Vänje, Knäcka koderna Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Stig Winberg, Health and Perfprmance in small Enterprises Studies of Organizational Determinants and Change Strategy, Mohammed-Aminu Sanda, Four case studies on the commercialisation of government R&D agencies: An organizational activity theoretical approach Magnus Mårtensson, Sjöfarten som ett socialt system- Om handelssjöfart, risk och säkerhet, Sören Augustinsson, Om organiserad komplexitet Integration av organisering, lärande och kunnande, Peter Lindelöf, Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project, Karolina Parding, Upper secondary teachers creation of discretionary power - the tension between profession and organisation, Prellwitz, Maria, Playground accessibility and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals, Larsson, Andreas, Strategic management of intrafirm R&D in process industry: six essays on technology strategic planning, (Disputerat i ämnet Industriell organisation), Bergfors, Markus, Designing R&D organisations in process industry: essays on context, process, and structure, (Disputerat i ämnet Industriell organisation), 2007 Licentiatexamina 1. Maria Udén, Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Lena Abrahamsson, Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Sören Augustinsson, Perspektiv på lärande och förändring i organisationer, Maria Prellwitz, Olika möjligheter för barn med rörelsehinder hemmet, skolan, lekplatsen, Stig Vinberg, Healthy Performance in Small Enterprises, Romuald Rwamamara, The Healthy Construction Workplace- Best Practices in the Swedish Construction Industry to prevent work-related musculoskeletal disorders among construction workers, Lars Laitila, Datormanikinprogram som verktyg vid arbetsplatsutformning. En kritisk studie av programanvändning, Eva Avner, Det tredje rummet - ett möte mellan vardagen och förnyelse, 2006.

8 9. Güler Alici, Integration på arbetsmarknaden - En studie av personer med utländsk bakgrund 2007 Artilar och böcker 2007 Abrahamsson, Kenneth (Redaktör). Det krokiga lärandet. Stockholm. NTG-lärprojektet: Paraplyprojektet s. Abrahamsson, Kenneth (Redaktör). Learning from Europe. Portraits of returning Swedes, with preface of Margot Wallström, Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet s. 151 s. Abrahamsson, Kenneth ; Wallin, Gunhild. Katekes för ett lärande arbetsliv. Stockholm: Premiss, s. Abrahamsson, Kenneth; Wikström, Fredrik. Den smala eller breda vägen mot arbetsmarknaden?: Eftertankar om gymnasieskolans yrkesprogram som forskningsfält. I: Utbildningsvägen - vart leder den: En antologi om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. red. Jonas Olofsson. Stockholm. SNS Förlag, s Abrahamsson, Kenneth. Banbrytare, livsberättelser och lärande. en efterskrift. I: Det krokiga lärandet. red. Ludvig Rasmusson. Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet, s Abrahamsson, Kenneth. Förord. I: Lönsamma samtal. produktiv reflektion på arbetsplatsen. Stockholm. Premiss, s Abrahamsson, Kenneth. Från arbetarhögskola till forskningscirkel. svenska bildningsvägar i utbildningsexpansionens samhälle. Stockholm. Premiss, s. Abrahamsson, Kenneth. Yrkesutbildning eller allmänbildning?. Om gymnasieskolan, generella kunskaper och jämlikhet. I: Utbildningsvägen - vart leder den. En antologi om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. red. Jonas Olofsson. Stockholm. SNS Förlag, s Abrahamsson, Kenneth. Returning Swedes and the European Learning Mosaic Concluding Comments. I: Learning from Europe. Portraits of returning Swedes, Ludvig Rasmusson, Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet, s. 151 s. Abrahamsson, Lena ; Somerville, Margaret. Changing storylines and masculine bodies in Australian coal mining organisations. I: Norma. nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier = Nordic journal for masculinity studies ; vol. 2, nr. 1, s Abrahamsson, Lena. Exploring construction of gendered identities at work. I: Work, subjectivity and learning. understanding learning through working life. red. Stephan Billet ; Tara Fenwick ; Margaret Somerville. Dordrecht. Springer, s Abrahamsson, Lena. Gruvarbetets historia ur ett genusperspektiv. hur gruvarbetet blev och förblev manligt. I: Oplogat. spår av kvinnors liv och arbete i Norrbotten. red. Helen Doktare. Luleå. Oplogat produktion, s Alici, Güler. Integration på arbetsmarknaden - En studie av personer med utländsk bakgrund, Licentiatuppsats 2007:35 Berglund, Leif. Tycke uppstod. en studie av transportutbildning på gymnasiet med särskilda samarbetsavtal med lokala åkeriföretag. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Research report Luleå University of Technology; 2006:09).

9 Fältholm, Ylva ; Jansson, Anna. The implementation of process orientation at a Swedish hospital. I: The international journal of health planning and management ; Published Online: 25 Apr. 15 s. Fältholm, Ylva. Patienter, inte läkare, är sjuka. undersökning av långtidssjukskrivna läkare i Norrbottens läns landsting. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. Forskning: Vetenskaplig rapport Fältholm, Ylva. Patients - not doctors get sick. a study of fifteen Swedish physicians on long-term sick leave. I: International journal of qualitative studies on health and well-being ; vol. 2, nr. 1, Basingstoke: s Frick, Kaj ; Zwetsloot, Gerard. From safety management to corporate citizenship. an overview of approaches to managing health. I: Work health and management control. red. Ulf Johansson ; Guy Ahonen ; Robin Roslender. Stockholm. Thomson fakta, s Harnesk, Roland ; Abrahamsson, Lena. TQM. an act of balance between contradictions. I: The TQM magazine ; vol. 19, nr. 6, s Johansson, Jan ; Abrahamsson, Lena. Det goda arbetet. en obsolet vision eller... I: Arbetsmarknad och arbetsliv ; vol. 13, nr. 1, s Källhammer, Eva ; Fältholm, Ylva. Att vara man väger tyngre. en studie om karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Research report Luleå University of Technology; 2007:4). Lindelöf, Peter, Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project, Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2006:71 Lindelöf, Peter ; Abrahamsson, Lena ; Johansson, Bo. Management of work environment design when developing new technologies of production in international cooperation projects. learning from an EU-project. I: Ergonomia. an international journal of ergonomics and human factors ; vol. 29, nr. 1. Wrocław Lindgren, Antony. Mening, sanning och insikt. den tredje undersökningen i Den nya vetenskapen. Glommersträsk. Bokförlaget i Bauktsjaur, s. Ohlsson, Johan. En hållbar arena för brett och ömsesidigt utbyte?. uppföljning av nätverksstruktur och samverkansformer inom arbetsgivarringen i Boden-Luleå. Luleå. Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, s. Parding, Karolina. Upper secondary teachers creation of discretionary power. the tension between profession and organisation. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2007:29). Piedrahita Hugo, Juha Oksa, Christer Malm, Erja Sormunen and Hannu Rintamäki Effects of cooling and clothing on vertical trajectories of the upper arm and muscle functions during repetitive light work - - Eur J Appl Physiol - DOI /s Prellwitz, Maria, Playground accessibility and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals, Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2007:50 Rantakyrö, Lena. Arbetsgivarsamverkan för minskad ohälsa och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Luleå. Luleå tekniska universitet. Institutionen för arbetsvetenskap, Waara, Peter. Frihet att välja som alla andra. I: Redovisning av erfarenheter från projekt

10 Jag skär. resande seminarium om ungas psykiska ohälsa. Västerås. Maskinen förlag, s Waara, Peter. Ung i Jokkmokk - Lokal uppföljning av ungdomspolitik. Jokkmokk s. Konferensbidrag presenterade 2007 Abrahamsson, Kenneth ; Döös, Marianne. Forskning om lärande och kompetnesförsörjning i arbetslivet. introduktion. I: Den kompetenta arbetsplatsen. forskning om lärande i arbetslivet - nuläge och framåtblick. Mälardalens Högskola, Västerås 29 november Västerås. Mälardalens högskola, Abrahamsson, Kenneth. Den raka linjens sammanbrott s. - Konferens: Det krokiga lärandet. Om jobb, livsberättelser och validering, Stockholm, Sverige, den 6 november den 6 november Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. Lean Production and the future of The good work. paper presented at The Swedish Production Symposium in Gothenburg, August Konferens: Swedish production symposium, SPS 07, Göteborg, Sverige, den 28 augusti den 30 augusti Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. The Good Work - an obsolete vision? Konferens: International conference on researching work and learning, nr. 5, Cape Town, Sydafrika, den 2 december den 5 december Andersson, Eira ; Abrahamsson, Lena. Deep down, a change of attitude makes a difference!. Experiences from a project on work safety and masculinity at LKAB Konferens: Swedish procution symposium, Göteborg, Sverige, den 28 augusti den 30 augusti Fältholm, Ylva ; Jansson, Anna. Telephone advice nursing. degradation development of the nursing profession? I: 25th International Labour Process Conference. Amsterdam, 2-4 April Amsterdam s.?? Fältholm, Ylva ; Källhammer, Eva. Being a man weighs more. gendered career patterns at Luleå University of Technology. Konferens: European conference on gender equality in higher education, nr. 5, Berlin, Tyskland, den 28 augusti den 31 augusti Jansson, Anna; Parding, Karolina. Changes in physical and social geography: public sector professionals and their social relations Konferens: European Sociological Association, nr. 8, Glasgow, Storbritannien, den 3 september den 6 september Johansson, Jan ; Abrahamsson, Lena. Work conditions in transition. a study of work culture and gender issues in a changing technical context Konferens: International Symposium on Mining Planning and Equipment Selection (MPES 2007), nr. 16, Bangkok, Thailand, den 11 december den 13 december Källhammer, Eva ; Fältholm, Ylva. Varför väger män tyngre i den akademiska karriärstrukturen? I: Past, Present and Future June 2007, at Umeå university. Umeå. Umeå university, s. Lindgren, Antony. Låt oss skapa Den nya vetenskapen. I: Sociologiförbundets årsmöte Lindgren, Antony. Understanding VET. I: VET and Culture Annual conference 2007.

11 European Challenges for VET - cultural, political and didactical issues s. Lundgren, Agneta. Validering som kollektiv process och dess effekter. stereotypa könsskapande mönster. I: Past, Present and Future June 2007, at Umeå university. Umeå. Umeå university, s. Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus Privacy. Elderly Persons Experiences of a Mobile Safety Alarm. I: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. 2-6 June 2007 Vancouver, Canada. Vancouver. WCPT, s. Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus privacy. elderly persons experiences of a mobile safety alarm. I: Abstraktbok Sjukgymnastdagarna oktober Stockholm. LSR, s. 40 Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus Privacy. Elderly Persons Experiences of a Mobile Safety Alarm. I: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. 2-6 June 2007 Vancouver, Canada. Vancouver. WCPT, s. Nilsson, Joakim ; Waara, Peter. Diffusion of innovations in an educational setting. an analysis of a school improvement project in Sweden s Konferens: International Conference on Researching Work and Learning, nr. 5, Cape Town, Sydafrika, den 2 december den 5 december Nilsson, Kent. Expectations from administrative reforms. an attempt to implement the Balanced Scorecard in a public sector organization Konferens: Göteborg Public Management Seminar, Göteborg, Sverige, den 19 november den 20 november Parding, Karolina. The school as a workplace. the social organisation of teachers every day work Konferens: Australian Association for Research in Education (Annual conference), Fremantle, Australien, den 25 november den 29 november Piedrahita, Hugo ; Oksa, J. ; Rintamaki, H. ; Sormunen, E. ; Malm, C.. Effect of cooling on upper arm movements during a repetitive task. I: 12th International Conference on Environmental Ergonomics Piedrahita, Hugo. Cost estimation of work-related musculoskeletal disorders (MSDs) in developing countries. I: Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work- Related Musculoskeletal Disorders. PREMUS Piedrahita, Hugo. Desórdenes músculo-esqueléticos y exposición ocupacional a frío. buscando una asociación. I: Second Conference of the Latin-American Union of Ergonomics Societies (ULAERGO) Piedrahita, Hugo. Nuevas tendencias de investigación en los trastornos músculoesqueléticos (TMEs). I: IX Congreso Internacional de Ergonomía - XIII Reunión Binacional de Ergonomía México - Estados Unido Waara, Peter, From the periphery to the centre: mobility patterns among young people in the peripheral Sweden, Paper presenterat at International conference and PhD course Northern Encounters University of Tromsø, Faculty of Social Sciences, 6-8 August 2007, Tromsø, Norge Westerström, Anita. Contextual factors in computer aided education. I: Joining forces in engineering education towards excellence. SEFI and IGIP Joint annula conference, 1-4 July 2007, University of Miskolc, Hungary

12 Westerström, Anita. Social interaction in online learning. I: ICECE International conference on engineering and computer education Övriga publikationer 2007 Abrahamsson, Kenneth. Workplace Learning at Risk?. Reflections on Overeducation, Underlearning and Anorectic Work Organisations. I: Lifelong E-Learning. Bringing e- learning close to lifelong learning and working life. a new period of uptake. Helsinki. EDEN - European distance and e-learning network, s. - Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. Vart försvann era stolta ambitioner? I: TCOtidningen ; Waara, Peter. Utanför arbetslivet i arbetssamhället. I: Luleå. NTG-lär, s. 1-7

GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt

GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt GENUS Forskning - Utbildning - Projekt INTRODUKTION Detta är en presentation över personer som är verksamma vid LTU och som forskar med ett genusperspektiv, undervisar i genuskurser och/ eller är involverade

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR?

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval Birgitta Davidsson Marianne Dovemark Solveig

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN VINNOVA RAPPORT VR 2012:12 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN SAMSPEL SAMTAL KOLLEKTIVT ORD KUNSKAPSDEL RD LÄRANDE KUNSKAPSSPRIDNING REGISSÖR SOCI CESS REGISSERA KOMMUNIKATION DIALOG LÄRAND RPROCESS LÄROBJEKT

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Dokumentation från en idékonferens den 1 december 2014 Forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övriga intressenter ger sin syn på förutsättningarna för ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE 1 DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE Doktorandkatalog 2014 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Karlstads universitet 651 88 Karlstad 054-700 10

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring Aktionsforskning og utvikling i organisationer 4 5 november 2010 Aalborg universitet Ewa Gunnarsson, professor Eva Amundsdotter, fil.dr Avdelning Genus & innovation Luleå tekniska universitet Sverige ewa.gunnarsson@ltu.se

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik...

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 1 6 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer Programkatalog M A R I A N N E D Ö Ö S & P Ä R L A R S S O N Titel

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG

GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG GENUSiNorrsken I detta nummer av GiN diskuteras förutsättningarna för företagande och innovation i Sverige. Särskilt

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Redaktörer: Jessica Bergström, jessicabergstrom72@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Jessica Bergström, jessicabergstrom72@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com Lösenord på hemsidan: Helhetssyn Nr 1/15 Redaktörer: Jessica Bergström, jessicabergstrom72@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer