VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor Universitetslektor Universitetslektor Universitetslektor Projektkoordinator Forskarassistent Forskare Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt Projektkoordinator Jan Johansson Lena Abrahamsson Peter Waara Kenneth Abrahamsson Kaj Frick Ylva Fältholm Antoni Lindgren Bo Johansson Mats Jacobsson Lena Rantakyrö Anita Westerström Stefan Ekenberg Karolina Parding Kjell Rask Stig Karlsson Magnus Stenberg Lars Sundström Eira Andersson Leif Berglund Tina Bäckström Faramarz Helali Anna Jansson Eva Källhammer Peter Lindelöf Agneta Lundgren Joakim Nilsson Kent Nilsson Johan Ohlsson Hugo Piedrahíta Mari Sandberg Elin Wadelius Annika Lindberg Externa forskarstuderande Guler Alici Eva Avner Johan Harming Mats Holmgren Kaarin Kivimäki Marita Olsson Maria Prellwitz

2 Årets verksamhet Professor Jan Johansson leder ämnet och han är engagerad som handledare i flera av de projekt som presenteras nedan. Jan har under året arbetat med en socio-ekonomisk studie kring Northland Resources etablering av gruvbrytning i Pajala kommun i Sverige och Kolari komun i Finland. Detta projekt har angagerat många av institutionens medarbetare (Bo Johansson, Peter Waara, Lena Rantakyrö, Lena Abrahamsson, Mats Jacobsson, Stefan Ekenberg och Leif Berglund) och även medarbetare från institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap (Lars Elenius) samt forskare vid Uleåborgs universitet i Finland. Inom avdelningen finns många projekt som behandlar kompetens, kompetensutveckling och lärande. Magnus Stenberg är universitetsadjunkt och har fortsatt arbetet med sin avhandling med titeln Kompetensutveckling bland produktionspersonal. Magnus har sedan 1996 kontinuerligt arbetat med bl a SSAB i Luleå, Borlänge och Oxelösund i ett projekt med syfte att utvärdera och utveckla i första hand den psykosociala arbetsmiljön. En stor del av Magnus empiriska avhandlingsmaterial hämtas från detta projekt. För närvarande arbetar Magnus med ett projekt om Det goda arbetet tillsammans med Svenska byggnadsarbetareförbundet. Professor Lena Abrahamsson bedriver forskning om genus, produktion och organisation, i så väl offentlig sektor som industriföretag. Lena är koordinator för universitetets utvecklingsområde Produktionsutveckling och organisation. Lena är också styrelseledamot i SIRA, Swedish Interactive Research Association. Under hösten 2007 inledde Lena tillsammans med Ylva Fältholm arbetet med en förstudie till ett forskningsprojekt Akademiskt entreprenöskap och genus. I detta projekt medverkar även doktoranderna Eva Källhammer och Åsa Wikberg-Nilsson. Lena medverkar dessutom i ett nystartat treårigt forskningsprojekt om ledning och organisering av processinnovationer inom processindustrin. Det är ett gemensamt projekt tillsammans med forskare vid Industriell organisation, Institutionen för ekonomi och samhällsforskning. Lena har ett samarbete med forskare vid Monash University, Adelide, och University of New England, Armidale, Australia, kring Workplace Cultures, Masculinity and Learning Safety in Coal Mining Industry. I anslutning till detta har Lena arbetat fram ett fyraårigt forskningsprojekt tillsammans med LKAB som handlar om attityder, arbetssäkerhet och genus i gruvbranschen som startade under våren I det projektet arbetar även doktorand Eira Andersson. Eiras avhandlingsarbete fokuserar könskonstruktioner och dess förändring i gruvarbetet. Som en delstudie driver Eira ett interaktivt förändringsprojekt vid LKAB som handlar om gruvarbetarkultur, jämställdhet och säkerhet. Lena har också varit projektledare en utvärdering av KomTek:s spridningsprojekt. I det projektet arbetar även två projektanställda (Anna-Sol och Andreas Renberg). Lena har även medverkat i projektet Kvinnor i byggbranschen bl.a. genom att vara biträdande handledare en doktorand vid Avdelningen träbyggnad. Lena är även biträdande handledare för en doktorand vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet samt för en doktorand vid Avdelningen genus, teknik och organisation. Agneta Lundgren är doktorand och har under året arbetat tillsammans med Lena Abrahamsson i ett delprojekt inom NTG-lär om validering. Elin Vadelius är doktorand och arbetar tillsammans med Lena inom ett annat delprojekt inom NTG-lär, genus och lärande.

3 Erik Söderholm är ny doktorand och har under året arbetat tillsammans med Lena Abrahamsson i det nystartade tvååriga projektet Validering i arbetslivet. en Marie Sandberg har under året arbetat vidare, tillsammans med handledarna Lena Abrahamsson, Bo Johansson och Jan Johansson, med sin avhandling som baserar sig på ett projekt kring arbetsmiljöfrågor inom utvecklandet av ny produktionsteknik i en internationell kontext. Peter Lindelöf har under året disputerat i samma projekt med en avhandling som fick titeln Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project Åsa Wikberg-Nilsson är ny doktorand och arbetar i det nystartade fyraåriga forskningsprojektet Den goda fabriken en konceptfabrik formad av kvinnor. I detta projekt medverkar även Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm, Kjell Rask, Jan Johansson och Bo Johansson. Docent Ylva Fältholm och doktorand Eva Källhammar har tillsammans med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet genomfört ett projekt om ohälsa inom akademin, finansierat av Utvecklingsrådet. Projektet syftar till att beskriva arbetssituationen inom akademin, samt attityder till hanteringen av sjukdom och sjukskrivning. Både så kallade risk- och friskfaktorer kommer att lyftas fram, som grund för åtgärder. Utöver detta har Ylva och Eva arbetat med en studie av karriärmöjligheter inom akademin. Ylva handleder också Anita Melander-Wikman vid Institutionen för arbetsvetenskap och har tillsammans med henne arbetat med en studie om äldres attityder till mobila säkerhetslarm. I projektet Moderna managementkoncept i offentlig sektor, finansierat av FAS, arbetar den nye doktoranden Kent Nilsson tillsammans med sin handledare Ylva Fältholm med en studie av implementeringen av Balanced Score Card i Luleå kommun. Anna Jansson har fortsatt sitt avhandlingsarbete med att tillsammans med sin handledare Ylva Fältholm studera sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning. För att nå djupare kunskap om hur sjukvårdsrådgivning bedrivs, under vilka arbetsorganisatoriska former detta sker och dess konsekvenser för lärande och kompetensutveckling är utgångspunkten att studera sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av arbetet. Jan Johansson, Peter Waara, Lena Abrahamsson och Kenneth Abrahamsson medverkar i NTG-Lär som är ett tematiskt område inom Equal initiativet för att fördjupa reflektion och teoriutveckling om lärande samt utveckla metoder för att dokumentera informellt lärande. Projektet leds av projektkordinator fil dr Stefan Ekenberg. Ekenbergs forskning fokuserar den politiska diskursen om lärande. Leif Berglund är doktorand inom NTG-lärprojektet med Stefan och Peter som handledare. Leif arbetar på sin licentiatuppsats där ha analyserar sju partnerskap inom NTG-programmet utifrån perspektivet Empowerment. Kenneth Abrahamsson är professor och har främst arbetar inom NTG-lär. Kenneth Abrahamsson medverkar regelbundet i externa konferenser och föredrag om arbetslivsforskning, lärande och hälsa. En relativt stor grupp projekt handlar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Här återfinner vi en rad tillämpade projekt som ligger nära konsultinsatser men primärt syftar till att skaffa erfarenheter som kommer forskning och undervisning tillgodo. Bland annat har Stig Karlsson arbetat med utformning av kontrollrum. Han har under året arbetat som redaktör och författare vid framtagandet av boken Arbete och teknik på människans villkor som beräknas komma ut hösten Hugo Piedrahita är doktorand från Colombia som arbetar

4 med ett Project om Cold exposure and musculoskeletal disorders. Han kommer att disputera våren Universitetsadjunkt Lars Sundström deltar i ett projekt som handlar om Arbetsmiljöförbättrande produkter en bred kompetenssatsning i små företag. Projektet är ett samarbete med Exportrådet, Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut och IVF Industriforskning och utveckling AB. Lars är också engagerad i Småföretagsakademin som flyttat fram positionerna med ett stort projekt inom ramen för strukturfonderna mål 1. Under 2006 och 2007 är Lars projektledare för Entreprenörtraineeprogrammet. Han medverkar även i två EU-Mål 2 projekt tillsammans med Handelshögskolan, Umeå Universitet; Plattform Entreprenörskap i Norr Entreprenörskap, utveckling och tillväxt i nya och befintliga SMF i Norr- och Västerbotten samt Plattform Entreprenörskap i Norr Utveckling av regional forskningsplattform. Lars är också universitetets representant och numer även ordförande för branschråd livsmedel, Luleå Näringsliv AB. Lars har tilldelats univesitetets pris för samverkan år 2004 Kaj Frick är adjungerad professor och har under året bl a arbetet för att få till stånd ett projekt med kvalitativa fallstudier av förutsättningarna för företagshälsovårdsenheter att verka förebyggande. Han har även samarbetat med EU-facket i att utforma en handbok med facklig politik gentemot de allt fler arbetsgivare som inför olika slags frivilliga ledningssystem för arbetsmiljön. Inom sitt specialområde har han också gett handledning åt några av institutionens doktorander. Universitetslektor Bo Johansson forskar om framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Han har under året bl.a. jobbat med att utreda arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vid ITservice vid LTU samt jobbat med den ovan nämnda baselinestudien för Northland. Bo fick också Levipriset 2007, Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris, för insatser inom grundutbildningen.. Universitetslektor Lena Rantakyrö är biträdande utbildningsledare och arbetar även med ett aktionsforskningsprojekt som handlar om lokal arbetsgivarsamverkan för personal- och kompetensförsörjning. Tillsammans med doktorand Johan Ohlsson arbetar Lena med ett forskningsprojekt som handlar om att studera effekter av samverkan mellan rehabiliteringsaktörer. Johan Ohlsson följer arena nätverks forskarskola. Hans avhandlingsprojekt behandlar interorganisatorisk samverkan med fokus på rehabiliteringsproblematiken. Antoni Lindgren är docent och lektor i sociologi Han arbetar med att formulera en ny vetenskap som handlar om överensstämmelsen mellan människan och samhället, om det goda livet och det goda samhället. Utgångspunkten är att samhället måste utgå ifrån människan. Det är en vetenskap som innefattar en ny sociologi, pedagogik och psykologi. Han deltar också i det internationella nätverket VET and Culture som fokuserar på den speciella pedagogiska traditionen och situationen i yrkesutbildningen samt forskar kring arbetsförhållanden vid sjukvårdsupplysningar i form av call centres. Karolina Parding disputerade i juni 2007 med avhandlingen Upper secondary teachers creation of discretionary power the tension between profession and organisation. Hon har nu en forskarassistenttjänst och fortsätter studera styrningen av lärares arbete. Tillsammans med kollegor vid Institutionen för pedagogik och lärande samt kollegor vid

5 alliansuniversitetet Monash University i Australien har hon påbörjat ett STINT-finansierat samarbetsprojekt med fokus på lärande i skolans kontext. Peter Waara är professor i sociologi vid vår avdelning och samtidigt professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han driver ett projekt kring ungdomars vuxenblivande fokuserar övergången mellan skola och arbetsliv och är bland annat länkad till en forskningsinsats finansierad genom Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för denna genomförs en omfattande enkätstudie om ungdomar i Norrbotten med fokus på deras framtid (utbildning och yrkesliv). Ett annat projekt är Barentsprojektet som baseras på ett enkätmaterial som omfattar unga män och kvinnor och deras strategier rörande migration, arbete och fritid. Gemensamt för projekten är det finns en stark anknytning till ungdomar i en lokal och regional kontext och ungdomarnas förväntningar på sin egen framtid. Peter har under året fungerat som projektledare för avdelningens satsning på forskning och utvecklingsarbete kring tematiken skola/arbetsliv. Utöver detta har han lett ett antal mindre projekt vid avdelningen, t.ex. syn på hemlänet och hemorten bland utflyttade norrbottniska ungdomar. Joakim Nilsson är doktorand som arbetar tillsammans med Peter med ett projekt om förnyad yrkesutbildning som finansieras av Myndigheten för skolutveckling. Tina Bäckström arbetar med ett projekt med titeln Lärande innanför eller utanför arbetslivet betingelser för utbildningsval och yrkesinriktning i relation till en föränderlig arbetsmarknad. Disputation planeras under Projektet finansieras av Skolverket och Peter är handledare. Mats Jacobsson är universitetslektor och driver sedan 2005 projektet Livsbanor och livschanser i ett föränderligt samhälle Ungdomar i industri- och bondemiljöer i Norrland under 1800-talets senare hälft som finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans med Peter Waara bedriver han forskning med projekten Arbetsmarknadseffekter med eftergymnasial utbildning - En komparativ studie av KY och YTH, samt ett projekt om ungdomars värderingar, utbildnings och yrkesplaner i norrbotten. Under året har Mats fortsatt att arbetet med ett nytt forskningsfält kring drog- och alkoholproblematiken inom ramen för 3x3-projektet. Han har också arbetat med den tidigare nämnda studien av de sociala förutsättningarna för att etablera gruvdrift i Pajala. Han har också fungerat som biträdande handledare till Sidsel Karlsen som disputerade med avhandlingen The music festival as an arena for learning: festspel i Pite Älvdal and matters of identity. Kjell Rask har en teknologie licentiatexamen i bearbetningsteknik, och har lång erfarenhet inom teknik och ekonomi i industriell produktion. Han forskar om frågor som rör förändring och utveckling av produktionssystem inom tillverkningsindustri. Han samverkar med forskare inom andra ämnen vid LTU, organisationer och små företag, där företagen utvecklar sin tillverkning med stöd av kunskap och verktyg för lean produktion. Han undervisar på civilingenjörsutbildningen i kurser med inriktning produktionssystem och industriell produktionsmiljö. Anita Westerström är universitetslektor som främst har arbetat med internationalisering av grundutbildningen. Anita disputerade på vår avdelning redan 1998 med avhanddlingen Genus och teknik i försäkringsbranschen. Utöver ovan nämnda doktorander finns ett antal forskarstuderande knutna till andra institutioner. Maria Prellwitz är intern/extern doktoran och hör till institutionen för hälsovetenskap. Hon har under året disputerat med avhandlingen Playground accessibility

6 and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals. Jan Johansson har även handlett två doktorender som under året har disputerat i ämnet Industriell organisation; Andreas Larsson med avhandlingen Strategic management of intrafirm R&D in process industry: six essays on technology strategic planning och Markus Bergfors med avhandlingen Designing R&D organisations in process industry: essays on context, process, and structure. Doktorsexamina 1. Jan Johansson, Teknisk och organisatorisk gestaltning Exemplet LKAB, Bo Helgeson, Arbete, teknik, ekonomi Förståelseformer inom modern industrisociolog, Ulf Lindberg, Förändring av journalisternas arbetsmiljö, Elisabeth Berg, Det ojämlika mötet En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas hemtjänst och landstingets primärvård, Antony Lindgren, Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet, Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete, Anita Westerström, Genus och teknik i försäkringsbranschen, Ylva Fältholm, Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Bo Johansson, En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag, Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Maria Udén, Tekniskt sett av kvinnor, Anna Lindberg, När goda intentioner möter verkligheten: om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya arbetsmiljöer, Dan Porsfelt, Management Trainee Möten med förhinder, Camilla Axelsson, Formalisering som hinder och möjligheter i små företag En studie av arbetsmiljöarbete ur ett lärandeperspektiv, Lisa Skär Barn, och ungdomar med rörelsehinder- deras uppfattningar om roller, relationer och aktiviteter, Saila Piippola, Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden Handlingsutrymmen för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, John Chandler, Positioning Our Selves Work and the social (re)construction of the self in late modernity, Åsa Holm, Communicating references in geographically separated collaborative work - An exploratory study, Mats Lindell, From Formulation to Realisation: Reform in Swedish Continuing Vocational Training The Case of Advanced Vocational Education, 2004.

7 20. Lena Rantakyrö, Still Searching the Best Way - A multiple-case study in small industrial organizations, Lina Giedraityte, Identification and validation of risk factors in cold work, Sara Cervantes, Attitudes towards starting small business. Youth and local authorities in a changing labour market? Annika Vänje, Knäcka koderna Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Stig Winberg, Health and Perfprmance in small Enterprises Studies of Organizational Determinants and Change Strategy, Mohammed-Aminu Sanda, Four case studies on the commercialisation of government R&D agencies: An organizational activity theoretical approach Magnus Mårtensson, Sjöfarten som ett socialt system- Om handelssjöfart, risk och säkerhet, Sören Augustinsson, Om organiserad komplexitet Integration av organisering, lärande och kunnande, Peter Lindelöf, Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project, Karolina Parding, Upper secondary teachers creation of discretionary power - the tension between profession and organisation, Prellwitz, Maria, Playground accessibility and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals, Larsson, Andreas, Strategic management of intrafirm R&D in process industry: six essays on technology strategic planning, (Disputerat i ämnet Industriell organisation), Bergfors, Markus, Designing R&D organisations in process industry: essays on context, process, and structure, (Disputerat i ämnet Industriell organisation), 2007 Licentiatexamina 1. Maria Udén, Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Lena Abrahamsson, Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Sören Augustinsson, Perspektiv på lärande och förändring i organisationer, Maria Prellwitz, Olika möjligheter för barn med rörelsehinder hemmet, skolan, lekplatsen, Stig Vinberg, Healthy Performance in Small Enterprises, Romuald Rwamamara, The Healthy Construction Workplace- Best Practices in the Swedish Construction Industry to prevent work-related musculoskeletal disorders among construction workers, Lars Laitila, Datormanikinprogram som verktyg vid arbetsplatsutformning. En kritisk studie av programanvändning, Eva Avner, Det tredje rummet - ett möte mellan vardagen och förnyelse, 2006.

8 9. Güler Alici, Integration på arbetsmarknaden - En studie av personer med utländsk bakgrund 2007 Artilar och böcker 2007 Abrahamsson, Kenneth (Redaktör). Det krokiga lärandet. Stockholm. NTG-lärprojektet: Paraplyprojektet s. Abrahamsson, Kenneth (Redaktör). Learning from Europe. Portraits of returning Swedes, with preface of Margot Wallström, Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet s. 151 s. Abrahamsson, Kenneth ; Wallin, Gunhild. Katekes för ett lärande arbetsliv. Stockholm: Premiss, s. Abrahamsson, Kenneth; Wikström, Fredrik. Den smala eller breda vägen mot arbetsmarknaden?: Eftertankar om gymnasieskolans yrkesprogram som forskningsfält. I: Utbildningsvägen - vart leder den: En antologi om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. red. Jonas Olofsson. Stockholm. SNS Förlag, s Abrahamsson, Kenneth. Banbrytare, livsberättelser och lärande. en efterskrift. I: Det krokiga lärandet. red. Ludvig Rasmusson. Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet, s Abrahamsson, Kenneth. Förord. I: Lönsamma samtal. produktiv reflektion på arbetsplatsen. Stockholm. Premiss, s Abrahamsson, Kenneth. Från arbetarhögskola till forskningscirkel. svenska bildningsvägar i utbildningsexpansionens samhälle. Stockholm. Premiss, s. Abrahamsson, Kenneth. Yrkesutbildning eller allmänbildning?. Om gymnasieskolan, generella kunskaper och jämlikhet. I: Utbildningsvägen - vart leder den. En antologi om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. red. Jonas Olofsson. Stockholm. SNS Förlag, s Abrahamsson, Kenneth. Returning Swedes and the European Learning Mosaic Concluding Comments. I: Learning from Europe. Portraits of returning Swedes, Ludvig Rasmusson, Stockholm. NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet, s. 151 s. Abrahamsson, Lena ; Somerville, Margaret. Changing storylines and masculine bodies in Australian coal mining organisations. I: Norma. nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier = Nordic journal for masculinity studies ; vol. 2, nr. 1, s Abrahamsson, Lena. Exploring construction of gendered identities at work. I: Work, subjectivity and learning. understanding learning through working life. red. Stephan Billet ; Tara Fenwick ; Margaret Somerville. Dordrecht. Springer, s Abrahamsson, Lena. Gruvarbetets historia ur ett genusperspektiv. hur gruvarbetet blev och förblev manligt. I: Oplogat. spår av kvinnors liv och arbete i Norrbotten. red. Helen Doktare. Luleå. Oplogat produktion, s Alici, Güler. Integration på arbetsmarknaden - En studie av personer med utländsk bakgrund, Licentiatuppsats 2007:35 Berglund, Leif. Tycke uppstod. en studie av transportutbildning på gymnasiet med särskilda samarbetsavtal med lokala åkeriföretag. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Research report Luleå University of Technology; 2006:09).

9 Fältholm, Ylva ; Jansson, Anna. The implementation of process orientation at a Swedish hospital. I: The international journal of health planning and management ; Published Online: 25 Apr. 15 s. Fältholm, Ylva. Patienter, inte läkare, är sjuka. undersökning av långtidssjukskrivna läkare i Norrbottens läns landsting. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. Forskning: Vetenskaplig rapport Fältholm, Ylva. Patients - not doctors get sick. a study of fifteen Swedish physicians on long-term sick leave. I: International journal of qualitative studies on health and well-being ; vol. 2, nr. 1, Basingstoke: s Frick, Kaj ; Zwetsloot, Gerard. From safety management to corporate citizenship. an overview of approaches to managing health. I: Work health and management control. red. Ulf Johansson ; Guy Ahonen ; Robin Roslender. Stockholm. Thomson fakta, s Harnesk, Roland ; Abrahamsson, Lena. TQM. an act of balance between contradictions. I: The TQM magazine ; vol. 19, nr. 6, s Johansson, Jan ; Abrahamsson, Lena. Det goda arbetet. en obsolet vision eller... I: Arbetsmarknad och arbetsliv ; vol. 13, nr. 1, s Källhammer, Eva ; Fältholm, Ylva. Att vara man väger tyngre. en studie om karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Research report Luleå University of Technology; 2007:4). Lindelöf, Peter, Is the Machine directive not enough? A study of integrating work environment design an an international production development project, Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2006:71 Lindelöf, Peter ; Abrahamsson, Lena ; Johansson, Bo. Management of work environment design when developing new technologies of production in international cooperation projects. learning from an EU-project. I: Ergonomia. an international journal of ergonomics and human factors ; vol. 29, nr. 1. Wrocław Lindgren, Antony. Mening, sanning och insikt. den tredje undersökningen i Den nya vetenskapen. Glommersträsk. Bokförlaget i Bauktsjaur, s. Ohlsson, Johan. En hållbar arena för brett och ömsesidigt utbyte?. uppföljning av nätverksstruktur och samverkansformer inom arbetsgivarringen i Boden-Luleå. Luleå. Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, s. Parding, Karolina. Upper secondary teachers creation of discretionary power. the tension between profession and organisation. Luleå. Luleå tekniska universitet, s. (Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2007:29). Piedrahita Hugo, Juha Oksa, Christer Malm, Erja Sormunen and Hannu Rintamäki Effects of cooling and clothing on vertical trajectories of the upper arm and muscle functions during repetitive light work - - Eur J Appl Physiol - DOI /s Prellwitz, Maria, Playground accessibility and usability for children with disabilities - experiences of children, parents and professionals, Doctoral thesis Luleå University of Technology; 2007:50 Rantakyrö, Lena. Arbetsgivarsamverkan för minskad ohälsa och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Luleå. Luleå tekniska universitet. Institutionen för arbetsvetenskap, Waara, Peter. Frihet att välja som alla andra. I: Redovisning av erfarenheter från projekt

10 Jag skär. resande seminarium om ungas psykiska ohälsa. Västerås. Maskinen förlag, s Waara, Peter. Ung i Jokkmokk - Lokal uppföljning av ungdomspolitik. Jokkmokk s. Konferensbidrag presenterade 2007 Abrahamsson, Kenneth ; Döös, Marianne. Forskning om lärande och kompetnesförsörjning i arbetslivet. introduktion. I: Den kompetenta arbetsplatsen. forskning om lärande i arbetslivet - nuläge och framåtblick. Mälardalens Högskola, Västerås 29 november Västerås. Mälardalens högskola, Abrahamsson, Kenneth. Den raka linjens sammanbrott s. - Konferens: Det krokiga lärandet. Om jobb, livsberättelser och validering, Stockholm, Sverige, den 6 november den 6 november Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. Lean Production and the future of The good work. paper presented at The Swedish Production Symposium in Gothenburg, August Konferens: Swedish production symposium, SPS 07, Göteborg, Sverige, den 28 augusti den 30 augusti Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. The Good Work - an obsolete vision? Konferens: International conference on researching work and learning, nr. 5, Cape Town, Sydafrika, den 2 december den 5 december Andersson, Eira ; Abrahamsson, Lena. Deep down, a change of attitude makes a difference!. Experiences from a project on work safety and masculinity at LKAB Konferens: Swedish procution symposium, Göteborg, Sverige, den 28 augusti den 30 augusti Fältholm, Ylva ; Jansson, Anna. Telephone advice nursing. degradation development of the nursing profession? I: 25th International Labour Process Conference. Amsterdam, 2-4 April Amsterdam s.?? Fältholm, Ylva ; Källhammer, Eva. Being a man weighs more. gendered career patterns at Luleå University of Technology. Konferens: European conference on gender equality in higher education, nr. 5, Berlin, Tyskland, den 28 augusti den 31 augusti Jansson, Anna; Parding, Karolina. Changes in physical and social geography: public sector professionals and their social relations Konferens: European Sociological Association, nr. 8, Glasgow, Storbritannien, den 3 september den 6 september Johansson, Jan ; Abrahamsson, Lena. Work conditions in transition. a study of work culture and gender issues in a changing technical context Konferens: International Symposium on Mining Planning and Equipment Selection (MPES 2007), nr. 16, Bangkok, Thailand, den 11 december den 13 december Källhammer, Eva ; Fältholm, Ylva. Varför väger män tyngre i den akademiska karriärstrukturen? I: Past, Present and Future June 2007, at Umeå university. Umeå. Umeå university, s. Lindgren, Antony. Låt oss skapa Den nya vetenskapen. I: Sociologiförbundets årsmöte Lindgren, Antony. Understanding VET. I: VET and Culture Annual conference 2007.

11 European Challenges for VET - cultural, political and didactical issues s. Lundgren, Agneta. Validering som kollektiv process och dess effekter. stereotypa könsskapande mönster. I: Past, Present and Future June 2007, at Umeå university. Umeå. Umeå university, s. Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus Privacy. Elderly Persons Experiences of a Mobile Safety Alarm. I: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. 2-6 June 2007 Vancouver, Canada. Vancouver. WCPT, s. Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus privacy. elderly persons experiences of a mobile safety alarm. I: Abstraktbok Sjukgymnastdagarna oktober Stockholm. LSR, s. 40 Melander-Wikman, Anita ; Fältholm, Ylva ; Gard, Gunvor. Safety versus Privacy. Elderly Persons Experiences of a Mobile Safety Alarm. I: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. 2-6 June 2007 Vancouver, Canada. Vancouver. WCPT, s. Nilsson, Joakim ; Waara, Peter. Diffusion of innovations in an educational setting. an analysis of a school improvement project in Sweden s Konferens: International Conference on Researching Work and Learning, nr. 5, Cape Town, Sydafrika, den 2 december den 5 december Nilsson, Kent. Expectations from administrative reforms. an attempt to implement the Balanced Scorecard in a public sector organization Konferens: Göteborg Public Management Seminar, Göteborg, Sverige, den 19 november den 20 november Parding, Karolina. The school as a workplace. the social organisation of teachers every day work Konferens: Australian Association for Research in Education (Annual conference), Fremantle, Australien, den 25 november den 29 november Piedrahita, Hugo ; Oksa, J. ; Rintamaki, H. ; Sormunen, E. ; Malm, C.. Effect of cooling on upper arm movements during a repetitive task. I: 12th International Conference on Environmental Ergonomics Piedrahita, Hugo. Cost estimation of work-related musculoskeletal disorders (MSDs) in developing countries. I: Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work- Related Musculoskeletal Disorders. PREMUS Piedrahita, Hugo. Desórdenes músculo-esqueléticos y exposición ocupacional a frío. buscando una asociación. I: Second Conference of the Latin-American Union of Ergonomics Societies (ULAERGO) Piedrahita, Hugo. Nuevas tendencias de investigación en los trastornos músculoesqueléticos (TMEs). I: IX Congreso Internacional de Ergonomía - XIII Reunión Binacional de Ergonomía México - Estados Unido Waara, Peter, From the periphery to the centre: mobility patterns among young people in the peripheral Sweden, Paper presenterat at International conference and PhD course Northern Encounters University of Tromsø, Faculty of Social Sciences, 6-8 August 2007, Tromsø, Norge Westerström, Anita. Contextual factors in computer aided education. I: Joining forces in engineering education towards excellence. SEFI and IGIP Joint annula conference, 1-4 July 2007, University of Miskolc, Hungary

12 Westerström, Anita. Social interaction in online learning. I: ICECE International conference on engineering and computer education Övriga publikationer 2007 Abrahamsson, Kenneth. Workplace Learning at Risk?. Reflections on Overeducation, Underlearning and Anorectic Work Organisations. I: Lifelong E-Learning. Bringing e- learning close to lifelong learning and working life. a new period of uptake. Helsinki. EDEN - European distance and e-learning network, s. - Abrahamsson, Lena ; Johansson, Jan. Vart försvann era stolta ambitioner? I: TCOtidningen ; Waara, Peter. Utanför arbetslivet i arbetssamhället. I: Luleå. NTG-lär, s. 1-7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2009 Anställda Professor/Ämnesföreträdare Avdelningschef Professor Professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor Universitetslektor

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Männen, malmen och jakten på kvinnorna

Männen, malmen och jakten på kvinnorna Foto Boliden Männen, malmen och jakten på kvinnorna Ett kritiskt genusperspektiv på gruvnäringens utveckling för framtida konkurrenskraft Eira Andersson, bit. Lektor Arbetsvetenskap, Genus och teknik Luleå

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2006 Anställda och forskarstuderande Professor/Prodekan Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Forskarassistent Universitetslektor/Prefekt

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

SKOLAN - KONTEXT EN DELSTUDIE I PROJEKTET INTERNATIONALISERING SOM EN INTERN FÖRBÄTTRINGSKAPACITET

SKOLAN - KONTEXT EN DELSTUDIE I PROJEKTET INTERNATIONALISERING SOM EN INTERN FÖRBÄTTRINGSKAPACITET INTERNATIONALISERING SOM EN INTERN FÖRBÄTTRINGSKAPACITET Maria Styf, Lektor i pedagogik Susanne Sahlin, Doktorand i pedagogik Avdelningen för utbildningsvetenskap Mittuniversitetet, Härnösand VÄRLDENS

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista

XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista Kursens syfte och mål I kursen introduceras ett perspektiv på organisation och ledningsarbete som bygger

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Nätverket för yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden

Nätverket för yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Socialhögskolan, Lunds universitet Nätverket för yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden Nyhetsbrev december 2012 ALEXANDRU PANICAN

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes RECENSION Lena Abrahamsson Kerstin Waldenström, Annika Härenstam: How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes Arbetsliv i omvandling,

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Avhandlingens syfte och metoder Det övergripande syftet är att undersöka en rad

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen

Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen 2001-2011 Syftet formulerades i ansökan som att utveckla en föreställningsram

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Projektledare: Tina Forsberg Kankkunen Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Projektledare: Tina Forsberg Kankkunen Sociologiska institutionen, Stockholms universitet Slutrapport Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: en jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet (AFA Försäkring Dnr 100269) Projektledare:

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg:

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg: Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Daniel Östlund, fil dr Universitetslektor i pedagogik inr specialpedagogik Högskolan Kristianstad Seminariets upplägg: Varför inkludering?

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Supported employment -från en doktorands perspektiv

Supported employment -från en doktorands perspektiv Supported employment -från en doktorands perspektiv Vad har jag gjort under fem år Germundsson, P., Gustafsson, J. Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment,

Läs mer

Säkerhetshantering i arbetet

Säkerhetshantering i arbetet Säkerhetshantering i arbetet Åsa Ek Institutionen för Designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Metalund kontaktdag 110523 Säkerhetskultur Säkerhetshantering SMS Säkerhet safety of operations Syftet med

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Mellan humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap/teknik Sjöparksskolan i Gällivare Samhällsvetenskaplig

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

A6 bryta malm och könsmönster

A6 bryta malm och könsmönster E" projekt med finansiering från VINNOVA 2012-2013 Foto Boliden A6 bryta malm och könsmönster En genusmedveten, strategisk och hållbar F & I agenda för svensk gruvsektor Eira Andersson Lektor bitr., Arbetsvetenskap,

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser

Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser Välkomna! Sandra Lund -Fritidsledare -Lärare -Magister i pedagogiskt ledarskap -Master i pedagogisk ledarskap -Doktorand med inriktning mot ledarskap

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2005

INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2005 INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2005 Anställda och forskarstuderande Professor/Prodekan Adjungerad professor Adjungerad professor Adjungerad professor Forskarassistent Universitetslektor/Docent Universitetslektor/Docent

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm GDQ Associates lanseringsmingel 21 mars 2017 i Stockholm Program Maria Åkerlund hälsar välkomna Christian Jacobsson berättar om senaste forskningen om och med GDQ. Björn Pehrson från Lightweb och Nishteman

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Education (A), Pre-school Assignment

Education (A), Pre-school Assignment 1 (5) Course Syllabus: Education (A), Preschool Assignment General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change Version

Läs mer

Reflektioner kring forskning om kvalitetsutveckling

Reflektioner kring forskning om kvalitetsutveckling Bo Bergman, Professor Reflektioner kring forskning om kvalitetsutveckling Bo Bergman Professor, Kvalitetsutveckling, Chalmers Utgångspunkt: Utdrag från dagens program I alltför många fall slutar satsningen

Läs mer

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme Utbildningsplan Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 högskolepoäng Preformance Sports Coach Education Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Områdesnämnden Vård och

Läs mer

VETENSKAP FÖR PROFESSION

VETENSKAP FÖR PROFESSION 8:09 VETENSKAP FÖR PROFESSION Rapport nr 8 Profession och vetenskap idéer och strategier för ett professionslärosäte Redaktör Maria Lindh VETENSKAP FÖR PROFESSION Rapport nr 8, 2009 Profession och vetenskap

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Malin Bolin, fil.dr sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Från sjukprevention till hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom

Läs mer