08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet"

Transkript

1 Sekretariat Britt-Mari Andersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) ÄRENDEN LK/ Informationssäkerhetsrapport 2011 för Landstinget i Värmland. 2. LK/ Anmälan av beslut fattade enligt styrelsens delegeringsordning. 3. LK/ Införande av egen vårdbegäran. 4. LK/ Ambulanshelikopter i Värmland verkställighetsplanering. 5. LK/ Strategi för oberoende av hyrläkare. 6. LK/ Länsgemensam överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. 7. LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Landstingsfullmäktiges beslut under LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Patientsäkerhet en uppföljning.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 9. LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll rörande landstingets intäkter. 10. LK/ Yttrande över SKL:s remiss Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. 11. LK/ Yttrande över Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeutexamen (2011:20R). 12. LK/ Yttrande över promemorian Patientrörlighet i EU förslag till ny lag (Ds 2012:6). 13. LK/ Ekonomisk redovisning av års stimulansbidrag (Mariapengar). 14. LK/ Landstinget och de regionala frågorna. 15. LK/ m.fl. Ärenden för kännedom. Ärenden till landstingsfullmäktige 16. LK/ Revidering av landstingets krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Värmland. 17. LK/ (120461) Överlåtelse av vårdcentral tillvägagångssätt. 18. LK/ Samordningsförbundens årsredovisning och revisionsberättelse för LK/ Revidering av det finansiella målet tillföra medel till pensionsfonden. 20. LK/ Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd. 21. LK/ Yttrande över motion av Mats Sandström och Aina Wåhlund (S) om Landstinget i Värmland som Millenniekommun.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 22. LK/ Yttrande över motion av Runar Filper (SD) m.fl. om utvecklad telefontillgänglighet. 23. LK/ Delårsrapport 1; förvaltningsberättelse och delårsbokslut. (Redovisas senare) 24. LK/ Frisktandvårdstaxa LK/ Landstingsplan och budget för 2013.

4 TJÄNSTESKRIVELSE Informationssäkerhetsfunktionen Eije Berneflo LANDSTINGSSTYRELSEN Informationssäkerhetsansvarig/ LK/ Signalskyddschef Informationssäkerhetsrapport 2011 för landstinget i Värmland Enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:14) har vårdgivaren (styrelsen) ansvaret för informationssäkerheten inom Landstinget i Värmland. Informationssäkerhetsansvarig skall till vårdgivaren minst en gång per år rapportera vilka 1. granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet med informationssäkerhetspolicyn, 2. riskanalyser, som har utförts avseende informationssäkerheten, och 3. förbättringsåtgärder som har vidtagits. Händelser och åtgärder av vikt under året Landstings-IT har installerat en bättre säkerhetskontroll för kommunikation till och från internet. Metoden medger öppnandet av sociala medier som Facebook. Riktlinjer för användandet av sociala medier är också framtagna under året, därefter har Facebook släppts igenom landstingets brandvägg. En enklare identitetskontroll (autentisering) för landstingets e-post är införd. Metoden medger att personal som arbetar på distans enklare kommer åt landstingets e-post med hjälp av identitet och passord, metoden bedöms ge en rimlig säkerhetsnivå. Metoden förutsätter senaste versionen av Microsoft Office. En ny lag om elektronisk kommunikation från 1 juli 2011 medför att ett samtycke skall göras innan cookies får placeras i besökarnas PC. LiV använder cookies för besöksstatistik. LiV kommer att använda samma metod som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringskansliet d.v.s. en informationsruta kommer upp första gången då sidan besöks och med möjligheten att acceptera cookies. Genom ett begränsat undantag i Socialstyrelsens föreskrifter blir det nu möjligt för vårdgivare att använda SMS och e-post vid kallelser och påminnelser till sina patienter. Ett landstingsstyrelsebeslut togs under 2011 vilket medför att besökspåminnelser via SMS nu kan göras. Tidigare var det inte möjligt enligt tolkningen av patientdatalagen..

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) Införandet av Cosmic fortgår, under året har fokus legat på den patientadministrativa delen av systemet (PAS) vilket medför att informationen från de avställda systemen behöver säkras. Patientinformationen överförts till landstingets e-arkiv som i sin tur är nåbart via Cosmic. Projektledaransvaret för informationsöverföringen har initialt legat på informationssäkerhetsansvarig. Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag. Syftet är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. Informationssäkerhet är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet, tillgången till rätt information vid rätt tillfälle är av stor vikt vid patientbehandling men också att patientintigriteten skall skyddas. Riskanalyser och händelseanalyser Några större risk- och händelseanalyser har genomförts under Via beredskapsenheten har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Scenario utgår från att en datamask (trojan) har kommit in i landstingets IT-nät. Scenariot visar att det finns stor risk att landstingets IT-system skulle vara otillgängliga under flera veckor. Motåtgärder är att ha så bra reservrutiner som möjligt förutom IT-skydden. 2. En revisionsrapport har genomförts via landstingsrevisionen angående landstingets efterlevnad av patientdatalagen. Revisionsrapporten levererades 20 december Rapporten pekar på ett antal förbättringsområden, bland annat att en uppdaterad informationssäkerhetspolicy skall beslutas av landstingsstyrelsen och att brister finns i att informationssäkerhetsperspektivet inte säkerställs i olika beslutsgrupper. Förbättringsområden och åtgärder Det sker en kontinuerlig förbättring av rutiner och teknik men några områden är extra viktigt att belysa. 1. Förbättrade reservrutiner behöver tas fram, i det fallet centrala delar av patientinformationssystemet Cosmic blir utslaget. Den patientinformation som verksamheten och andra Cosmic-landsting bedömer som extra viktig är läkemedelslistor och ordinationer. Manuella reservrutiner måste finnas då informationen inte är tillgänglig vid ett datastopp under längre tid t.ex. virusangrepp, brand eller avbrott i dataförbindelser till övriga sjukhus. Tyvärr har inte systemförvaltningen hunnit att skapa en reservrutin för ordinationer och läkemedelslistor under 2011 men enligt förvaltningen kommer detta att genomföras under 2012.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 2. Patientinformation finns i dag på olika informationsbärare det vill säga på papper, i avställda datasystem, mikrofilm och i ett flertal ITsystem. Det finns en patientrisk i och med att journalinformationen finns på flera ställen utan kopplingar. Genom att Cosmic nu breddinförs kommer vissa gamla system att ersättas, vilket innebär att viss äldre information nu överförs till landstingets e-arkiv tillsammans med pappersjournalinformation (Skanning). Detta arbete måste bedrivas löpande och organiserat för all viktig patientinformation för att tillgången till patientjournalinformation skall säkerställa patientsäkerheten. 3. Revision av landstingets efterlevnad av patientdatalagen är genomförd, rapporten kom 20 december. Av rapporten framgår att av de avvikelser som har framkommit behövs en resurssamling och förbättring inom övergripande säkerhetsstyrning, roller och ansvar, policy samt rutiner för journalföring för att fullt uppfylla lagkraven. Sammantaget så är landstingets informationssäkerhetsarbete i stort sett i nivå med jämnförbara landsting men behöver kraftsamla runt de åtgärdspunkter som framkom i revisionsrapporten för att uppfylla patientdatalagen. Ett arbete som kommer att pågå under Landstingsstyrelsen föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Hans Karlsson Landstingsdirektör Harald Ludviksen Chef för verksamhets- och ledningsstöd Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

7 Administrativa staben Anna-Lena Wingqvist TJÄNSTESKRIVELSE LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Anmälan av beslut fattade enligt styrelsens delegeringsordning De förtroendevalda i landstinget har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d.v.s. beslut och verkställighet. Beslut enligt kommunallagen (KL) kan endast fattas av fullmäktige, nämnd (styrelsen), partssammansatta organ eller med stöd av delegeringsreglerna i 6 kap KL. Enligt dessa får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan har främst som betydelse att tillgodose nämndens informationsoch kontrollbehov. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats med stöd av delegering../. Landstingsstyrelsen har tidigare fattat beslut om en delegeringsordning för styrelsen, vilken reviderats vid ett flertal tillfällen, respektive allmänna anvisningar för delegeringsbeslut inom Landstinget i Värmland. Enligt de allmänna anvisningarna för delegeringsbeslut ankommer det på respektive nämnd att bestämma på vilket sätt beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Anmälan av delegeringsbeslut kan ske på olika sätt genom att skriva ut listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt eller att ställa fram besluten i pärmar vid nämndens sammanträde. Rent praktiskt kan nämnden välja att studera ärendena stickprovsmässigt. Det viktigaste är inte metoden, utan att man genom nämndens beslut kan identifiera varje delegeringsbeslut för att de bl.a. ska kunna överklagas med laglighetsprövning. Man bör sträva efter att anmäla ärendena så snart som möjligt. Klagotiden räknas från den dag anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes hos nämnden. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls, enligt KL, till förvaltningschefen. Med hänvisning bl.a. till reglerna om klagotid bör även dessa delegeringsbeslut anmälas till nämnden. Mot bakgrund av det som angivits här ovan föreslås att landstingsstyrelsens delegeringsärenden ska anmälas genom listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt. Administrativa staben håller på att ta fram en mall till lista, som ska användas av respektive delegat (den till vilken viss beslutanderätt överlåtits från nämnd)..

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen föreslås besluta att landstingsstyrelsens delegeringsärenden, i enlighet med förslaget, ska anmälas till styrelsen genom listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt. Hans Karlsson Landstingsdirektör Anna-Lena Wingqvist Administrativ chef Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

9 Antagen av landstingsstyrelsen Delegeringsordning för landstingsstyrelsen 1 Organisations- och personalärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Beslut om mindre, organisatoriska, förändringar av verksamheten - då beslutet berör flera staber eller divisioner** - inom stab resp. division** Delegat (den som beslutar i landstingsstyrelsens ställe) Landstingsdirektören Stabschef resp. divisionschef* Kommentar/Villkor Ej principiella och strukturella förändringar som t ex påverkar förhållandet mellan landstinget och dess medlemmar * Med stabschef/divisionschef avses även sjukhuschefen i Torsby respektive Arvika, tandvårdschefen, fastighetschefen, servicechefen, IT-chefen samt chefen för Landstingshälsan. ** Med stab/division likställs sjukhuset i Torsby respektive Arvika, folktandvården, verksamheterna fastigheter, service och IT samt Landstingshälsan.

10 sid 2 (9) 1.2 Anställa och avveckla personal Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Anställning Anställning upp till 6 månader är verkställighet (med undantag för landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdschefen tillika bitr. landstingsdirektören, chefen för lednings- och verksamhetsstöd samt stabscheferna och divisionscheferna*). LS beslutar om anställning av landstingsdirektör. - av hälso- och sjukvårdschef tillika bitr. landstingsdirektör, chef för ledningsoch verksamhetsstöd - av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika resp. Torsby, tandvårdschef - av övrig personal inom divisioner, på sjukhusen i Arvika resp. Torsby samt inom folktandvården - av stabschef, ITchef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan - av övrig personal inom staber samt inom verksamheterna IT, service, fastigheter och landstingshälsan Uppsägning / avsked Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdschefen Närmast överordnad chef Chefen för ledningsoch verksamhetsstöd Närmast överordnad chef Inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden ska samråd ske med verksamhetschef Samråd med stabschef/motsvarande

11 sid 3 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor - av hälso- och sjukvårdschef tillika bitr. landstingsdirektör, chef för lednings- och verksamhetsstöd - av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika resp. Torsby, tandvårdschef av övrig personal inom divisioner, på sjukhusen i Arvika resp. Torsby samt inom folktandvården av stabschef, IT-chef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan av övrig personal inom staber samt inom verksamheterna IT, service, fastigheter och landstingshälsan Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdschefen Respektive divisionschef/sjukhus chef/tandvårdschef Chefen för ledningsoch verksamhetsstöd Respektive stabschef/motsvarande Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen

12 sid 4 (9) 1.3 Övriga organisations- och personalärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut om kvarstående i tjänst efter 67 år Närmast överordnad chef Beslut om förbud mot bisyssla Närmast överordnad chef I enlighet med fastställda riktlinjer Beslut att teckna kollektivavtal Rätt att företräda landstinget i tvisteförhandlingar Beslut om pensionsvillkor som ej regleras i kollektivavtal och reglementen Beslut om förmåner som ej är kontant lön Förhandlingschefen Personalutskottet Personalutskottet Kollektivavtal och tvisteuppgörelser ska godkännas i personalutskottet 2 Ekonomiärenden 2.1 Ekonomiskt stöd/bidrag Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut avseende disposition av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter - högst kr/tillfälle - högst kr/tillfälle Utdelning ur donationsfonder och stipendier Arbetsutskottet Landstingsdirektören Landstingsstyrelsens ordförande Samråd med presidiet

13 sid 5 (9) 2.2 Landstingets finansverksamhet Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut i ärenden om upptagande av lån inom låneram, konvertering, omläggning och omdisposition av tidigare upptagna lån, affärer i terminer, framtida ränteavtal ränteförsäkringsavtal, optioner, ränteswap och leasingavtal. Beslut i ärenden gällande placering av pensionsmedel, depåöppning och kontoöppning. Beslut om förändring avseende förvaltare och finansiella investeringar. Finanschefen Ersättare ekonomichefen I enlighet med fastställda riktlinjer för medelsförvaltning inom landstinget 2.3 Övriga ekonomiärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Investeringar inom fastställd ram, högst kr/investering Landstingsdirektören Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd Omfördelning av landstingsstyrelsens anslag inom budgetram Avskrivning av varje enskild fordran som uppgår till högst 5 Landstingsdirektören Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd

14 sid 6 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor prisbasbelopp - avseende hyresfordringar - avseende övriga fordringar Utseende av beslutsattestanter och sakattestanter Utseende av behöriga att kvittera/teckna landstingets plusgiro/bankgiro Beslut i ärenden hos landstingets kraftleverantörer angående tecknande av avtal och förvaltning av landstingets kraftportfölj Fastighetschefen Ekonomichefen Landstingsdirektören Ekonomichefen Fastighetschefen Ersättare ekonomichefen Ersättare redovisningschefen Får vidaredelegeras Ersättare ekonomichefen 3 Upphandlingsärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut att anta anbud (tilldelningsbeslut) Beslut att avbryta upphandling - vid upphandling av varor och tjänster (med undantag för fastighetsärenden) Upphandlingschefen I enlighet med riktlinjer fastställda av fullmäktige. Ersättare bitr. upphandlingschefen Till fastighetsärenden hänförs här t ex byggentreprenader, fastighetsförvaltning (exkl. städning), byggnads-, anläggningseller installationsarbeten.

15 sid 7 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor - vid upphandling av fastighetsärenden Fastighetschefen Ersättare upphandlingschefen Till fastighetsärenden hänförs här t ex byggentreprenader, fastighetsförvaltning (exkl. städning), byggnads-, anläggningseller installationsarbeten. 4 Fastighetsärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Köp, byte och försäljning av fast egendom understigande kr Förhyrning/uthyrning (externt) med en totalkostnad upp till kr Arbetsutskottet Fastighetschefen Enligt fullmäktiges beslut 113, år 1987, uppdrogs åt förvaltningsutskottet att besluta i ärenden rörande köp, byte och försäljning av fast egendom understigande kr Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd

16 sid 8 (9) 5 LSS-ärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut i ärenden om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 st. 1 p LSS Prövning och beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden Omprövning/ändring av beslut Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till domstol över överklagat beslut LSS-handläggarna var för sig Chefen för Utvecklingsstaben Chefen för Utvecklingsstaben Chefen för Utvecklingsstaben Beslut skall föregås av samråd med expertgrupp. Ersättare landstingsjuristen

17 sid 9 (9) 6 Övriga ärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling Utseende av ombud att föra landstingets talan inför domstolar och myndigheter (med undantag av p ovan, LSS-ärenden) Beslut i ärenden som är så brådskande att landstingsstyrelsens avgörande inte kan avvaktas Beslut om gallring av landstingets handlingar Utseende av behöriga att kvittera ut rek. försändelser för landstingets räkning Stabschef resp. divisionschef* Landstingsdirektören Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsarkivarien Verksamhetschef Samråd med landstingsjuristen Ersättare landstingsjuristen Ersättare bitr.landstingsdirektören Ersättare landstingsstyrelsens vice ordförande Beslutet skall anmälas vid landstingsstyrelsens nästa sammanträde Samråd med berörd verksamhet Beslut av landstingsfullmäktige krävs för gallring av vissa handlingar i enlighet med arkivlagen (jfr. landstingets arkivreglemente) (enl. landstingsstyrelsens beslut , 24) Observera att beslut som fattats på landstingsstyrelsens vägnar med stöd av delegeringsordningen skall anmälas till landstingsstyrelsen. Detta är viktigt bl.a. eftersom besluten kan överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagen.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND Landstingets kansli Allmänna anvisningar för delegeringsbeslut De grundläggande reglerna om delegering finns i 6 kap kommunallagen (KL). Beslut alternativt ren verkställighet Det är endast beslut i kommunallagens mening som kan delegeras. I kommunernas/landstingens verksamheter finns även en mängd beslut eller avgöranden som betecknas som ren verkställighet eller avgöranden som inte är beslut i KL:s mening, såsom t ex beviljande av semester, anställa vikarie för kort tid och lönesättning (med undantag för förvaltningschefer och avdelningschefer). Kännetecknande för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Viktigt vid bedömningen är om åtgärden är att hänföra till ren verkställighet eller beslut, är om ärendet bör vara möjligt att överklaga eller inte. Kan det vara av vikt för allmänheten att kunna överklaga viss åtgärd, kan denna inte hänföras till ren verkställighet. Till vem kan delegering ske En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna/landstingen att besluta på nämndens vägnar. Det är inte tillåtet med s k blandad delegering, d v s till anställd och förtroendevald i förening. Det är inte heller tillåtet att delegera beslutanderätt till ett presidium, om inte presidiet samtidigt är valt till utskott. Det är praktiskt att delegeringsuppdraget följer en funktion (t ex ordföranden) och inte en person. I delegeringsuppdraget kan anges att det skall finnas en ersättare för delegaten, som kan ta över beslutanderätten. Det är vidare möjligt att vidaredelegera i en del fall. Rätten att vidaredelegera begränsas i KL till att avse förvaltningschefer som får vidaredelegera till anställda. Anmälan av delegeringsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till respektive nämnd, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Det är viktigt att man via nämndens protokoll kan identifiera varje delegeringsbeslut, bl a för att beslutet skall kunna överklagas. Klagotiden räknas från den dag anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes hos nämnden. Har särskilt beslut förts över delegeringsbeslutet och detta justerats och anslagits räknas klagotiden från dagen för anslaget. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls, enligt KL, till förvaltningschefen. Med hänvisning bl a till reglerna om klagotid bör även dessa delegeringsbeslut anmälas till nämnden.

19 LANDSTINGET I VÄRMLAND Ärenden som inte får delegeras Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden eller fullmäktige har överklagats. Vidare görs undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, ärenden av principiell natur eller av större vikt. Man kan inte heller delegera ett helt verksamhetsområde. Återkallelse, ändring och omprövning En nämnd kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden har alltså ingen omprövningsmöjlighet. Beslut kan ändras om delegeringen återkallas och nämnden därefter fattar nytt beslut i ärendet.

20 Tjänsteskrivelse 1 (2) Utredning och analys Landstingsstyrelsen Susanne Forslund LK/ Införande av Egen vårdbegäran Införande av Egen vårdbegäran grundar sig på ett beslut i landstingsstyrelsen , 231 Utredning om förutsättningarna för borttagande av remisstvång till specialistmottagningar (LK/118136). Mål: att invånarna i Värmland utan remiss själva kan söka sig direkt till specialistvården genom Egen vårdbegäran. I landstingsstyrelsens beslut föreslås de nya reglerna gälla från 1 januari 2013 med successivt införande från och med 1 september Syftet med att ta bort remisskravet och införa Egen vårdbegäran är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka patientens delaktighet och ansvarstagande i vården och att öka tillgängligheten. Till stöd för genomförandet ska det finnas en övergripande landstingsrutin samt interna rutiner för remisshantering inom respektive. Införande och tillvägagångssätt Införande av Egen vårdbegäran baseras på följande: Ingen ska vara tvingad att göra en Egen vårdbegäran, primärvårdens remissförfarande till specialistvården ska inte förändras. Däremot ska invånare i Värmland som själva vill söka sig till specialistvården kunna göra det, via Egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran innebär inte med automatik att en patient verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran ska bedömas på samma sätt av landstingets verksamhet, som om den vore en inkommen remiss från läkare. Ytterst ska det vara den mottagande verksamheten som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård. Förslaget gäller samtliga mottagningar inom specialistvård i Landstinget i Värmland. Undantagna verksamheter är röntgen och laboratorier. Vid ett eventuellt framtida vårdvalsinförande avseende specialistvård kan förslaget kräva anpassningar. Föreslås fyra olika möjligheter att göra en Egen vårdbegäran. Via e-tjänsten 1177 och Mina Vårdkontakter. På blankett som den vårdsökande själv kan hämta på 1177, skriva ut, fylla i och skicka per post till avsedd mottagning.

21 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Ringa aktuell mottagning och få blankett för Egen vårdbegäran hemskickad. Hämta blankett för Egen vårdbegäran på närmaste vårdinrättning En framgångsfaktor för arbetet är anpassade informationsaktiviteter../. En utförlig beskrivning framgår av bilaga. Uppföljning Uppföljning under år 2013 föreslås för att följa arbetet med införandet av Egen vårdbegäran. Resultaten förväntas ge en bild av konsekvenser av införandet samt information för korrigeringar av arbetet. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att uppdra till landstingsdirektören att införa modellen Egen vårdbegäran fr.o.m. 1 oktober 2012 samt att återrapportering sker till landstingsstyrelsen under tredje kvartalet Hans Karlsson Landstingsdirektör Maj-Britt Andersson Chef för hälso- och sjukvårdsstaben Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

22 PM 1 (3) Hälso- och sjukvårdsstaben LK/ Susanne Forslund Uppdrag: Planering - Införande av Egen vårdbegäran Införande av Egen vårdbegäran grundar sig på ett beslut i Landstingsstyrelsen (LK/111961). Mål: att invånarna i Värmland utan remiss själva kan söka sig direkt till specialistvården genom Egen vårdbegäran. I Landstingsstyrelsens beslut föreslås de nya reglerna gälla från 1 januari 2013 med successivt införande från och med 1 september Syftet med att ta bort remisskravet och införa Egen vårdbegäran är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka patientens delaktighet och ansvarstagande i vården och att öka tillgängligheten. Till stöd för genomförandet ska det finnas en övergripande landstingsrutin samt interna rutiner för remisshantering inom respektive. Införande och tillvägagångssätt Arbetsprocessen för Införande av Egen vårdbegäran baseras på följande grundförutsättningar: Ingen ska vara tvingad att göra en Egen vårdbegäran, primärvårdens remissförfarande till specialistvården ska inte förändras. Däremot ska invånare i Värmland som själva vill söka sig till specialistvården kunna göra det, via Egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran innebär inte med automatik att en patient verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran ska bedömas på samma sätt av landstingets verksamhet, som om den vore en inkommen remiss från läkare. Ytterst ska det vara den mottagande verksamheten som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård. Ovanstående är bland annat ämnat att vila på den etiska plattformen; - människovärdesprincipen - behovs- och solidaritetsprincipen - kostnadseffektivitetsprincipen Införande för samtliga mottagningar föreslås till 1 oktober Den ursprungliga planen för ett successivt införande under perioden 1 september december 2012 har i verksamhetsdialogerna uppfattats som tvek-

23 LANDSTINGET I VÄRMLAND (3) sam. Ett successivt införande kan försvåra för såväl patienter/medborgare som för verksamheter. Förslaget gäller samtliga mottagningar inom specialistvård i Landstinget i Värmland. Undantagna verksamheter är röntgen och laboratorier. Vid ett eventuellt framtida vårdvalsinförande avseende specialistvård kan förslaget kräva anpassningar. Det finns fyra olika möjligheter att göra en Egen vårdbegäran. Via e-tjänsten 1177 och Mina Vårdkontakter. På blankett som den vårdsökande själv kan hämta på 1177, skriva ut, fylla i och skicka per post till avsedd mottagning. Ringa aktuell mottagning och få blankett för Egen vårdbegäran hemskickad. Hämta blankett för Egen vårdbegäran på närmaste vårdinrättning Samtliga mottagningar arbetar fram interna rutiner för likvärdig hantering av inkommande remisser/vårdbegäran. Under införande och uppföljning d v s till och med år 2013 bistår HS-staben enheterna för en landstingsövergripande hållning samt underlättande av arbetet. Förutsättningar Cosmic Rutiner för remisshantering utarbetas inom respektive verksamhet. Vårdbegäran från professionella aktörer och Egen vårdbegäran ska hanteras likvärdigt. För att uppföljning av införandet av Egen vårdbegäran ska underlättas föreslås åtskild registrering av Egen vårdbegäran, åtminstone under år Kommunikationsplan I samarbete med Informationsstaben planeras för olika informationsaktiviteter; - Möte med Sjukvårdsrådgivningen Medhelp, 1 juni och 13 september - Skapa en likvärdig grundmall för Egen vårdbegäran med anpassningar till respektive verksamhet enligt grafisk profil i LiV - Information i LiV-journalen i vecka 38 och vecka 40 - Pressrelease i vecka 39 - Information i Chef före sommaren

24 LANDSTINGET I VÄRMLAND (3) Uppföljning Uppföljning under år 2013 föreslås för att följa arbetet med införandet av Egen vårdbegäran. Uppföljningsplanen bör bestå av både kvantitativa och kvalitativa mätningar. Resultaten förväntas ge en bild av konsekvenser av införandet samt information för korrigeringar av arbetet. Plan för reviderings inkluderas i Uppföljningsplanen. Föreslår beslut om: - Införande av Egen vårdbegäran enligt detta PM - Anpassning av tidplan till samlat införande till 1 oktober Uppdrag för Uppföljningsplan inklusive revidering år 2013.

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 1 Landstingsövergripande delegeringar... 2 1.1 Företrädarskap... 2 1.1.1 Brådskande

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

[Skriv text] Vård på vingar. Nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård. Vård på vingar 1

[Skriv text] Vård på vingar. Nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård. Vård på vingar 1 [Skriv text] Vård på vingar Nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård Vård på vingar 1 Vård på vingar 2 Innehåll Innehåll... 3 Förkortningar... 7 Sammanfattning... 9 Inledning... 17 Uppdraget...

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer