08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet"

Transkript

1 Sekretariat Britt-Mari Andersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) ÄRENDEN LK/ Informationssäkerhetsrapport 2011 för Landstinget i Värmland. 2. LK/ Anmälan av beslut fattade enligt styrelsens delegeringsordning. 3. LK/ Införande av egen vårdbegäran. 4. LK/ Ambulanshelikopter i Värmland verkställighetsplanering. 5. LK/ Strategi för oberoende av hyrläkare. 6. LK/ Länsgemensam överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. 7. LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Landstingsfullmäktiges beslut under LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Patientsäkerhet en uppföljning.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 9. LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll rörande landstingets intäkter. 10. LK/ Yttrande över SKL:s remiss Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. 11. LK/ Yttrande över Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeutexamen (2011:20R). 12. LK/ Yttrande över promemorian Patientrörlighet i EU förslag till ny lag (Ds 2012:6). 13. LK/ Ekonomisk redovisning av års stimulansbidrag (Mariapengar). 14. LK/ Landstinget och de regionala frågorna. 15. LK/ m.fl. Ärenden för kännedom. Ärenden till landstingsfullmäktige 16. LK/ Revidering av landstingets krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Värmland. 17. LK/ (120461) Överlåtelse av vårdcentral tillvägagångssätt. 18. LK/ Samordningsförbundens årsredovisning och revisionsberättelse för LK/ Revidering av det finansiella målet tillföra medel till pensionsfonden. 20. LK/ Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd. 21. LK/ Yttrande över motion av Mats Sandström och Aina Wåhlund (S) om Landstinget i Värmland som Millenniekommun.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 22. LK/ Yttrande över motion av Runar Filper (SD) m.fl. om utvecklad telefontillgänglighet. 23. LK/ Delårsrapport 1; förvaltningsberättelse och delårsbokslut. (Redovisas senare) 24. LK/ Frisktandvårdstaxa LK/ Landstingsplan och budget för 2013.

4 TJÄNSTESKRIVELSE Informationssäkerhetsfunktionen Eije Berneflo LANDSTINGSSTYRELSEN Informationssäkerhetsansvarig/ LK/ Signalskyddschef Informationssäkerhetsrapport 2011 för landstinget i Värmland Enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:14) har vårdgivaren (styrelsen) ansvaret för informationssäkerheten inom Landstinget i Värmland. Informationssäkerhetsansvarig skall till vårdgivaren minst en gång per år rapportera vilka 1. granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet med informationssäkerhetspolicyn, 2. riskanalyser, som har utförts avseende informationssäkerheten, och 3. förbättringsåtgärder som har vidtagits. Händelser och åtgärder av vikt under året Landstings-IT har installerat en bättre säkerhetskontroll för kommunikation till och från internet. Metoden medger öppnandet av sociala medier som Facebook. Riktlinjer för användandet av sociala medier är också framtagna under året, därefter har Facebook släppts igenom landstingets brandvägg. En enklare identitetskontroll (autentisering) för landstingets e-post är införd. Metoden medger att personal som arbetar på distans enklare kommer åt landstingets e-post med hjälp av identitet och passord, metoden bedöms ge en rimlig säkerhetsnivå. Metoden förutsätter senaste versionen av Microsoft Office. En ny lag om elektronisk kommunikation från 1 juli 2011 medför att ett samtycke skall göras innan cookies får placeras i besökarnas PC. LiV använder cookies för besöksstatistik. LiV kommer att använda samma metod som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringskansliet d.v.s. en informationsruta kommer upp första gången då sidan besöks och med möjligheten att acceptera cookies. Genom ett begränsat undantag i Socialstyrelsens föreskrifter blir det nu möjligt för vårdgivare att använda SMS och e-post vid kallelser och påminnelser till sina patienter. Ett landstingsstyrelsebeslut togs under 2011 vilket medför att besökspåminnelser via SMS nu kan göras. Tidigare var det inte möjligt enligt tolkningen av patientdatalagen..

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) Införandet av Cosmic fortgår, under året har fokus legat på den patientadministrativa delen av systemet (PAS) vilket medför att informationen från de avställda systemen behöver säkras. Patientinformationen överförts till landstingets e-arkiv som i sin tur är nåbart via Cosmic. Projektledaransvaret för informationsöverföringen har initialt legat på informationssäkerhetsansvarig. Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag. Syftet är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. Informationssäkerhet är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet, tillgången till rätt information vid rätt tillfälle är av stor vikt vid patientbehandling men också att patientintigriteten skall skyddas. Riskanalyser och händelseanalyser Några större risk- och händelseanalyser har genomförts under Via beredskapsenheten har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Scenario utgår från att en datamask (trojan) har kommit in i landstingets IT-nät. Scenariot visar att det finns stor risk att landstingets IT-system skulle vara otillgängliga under flera veckor. Motåtgärder är att ha så bra reservrutiner som möjligt förutom IT-skydden. 2. En revisionsrapport har genomförts via landstingsrevisionen angående landstingets efterlevnad av patientdatalagen. Revisionsrapporten levererades 20 december Rapporten pekar på ett antal förbättringsområden, bland annat att en uppdaterad informationssäkerhetspolicy skall beslutas av landstingsstyrelsen och att brister finns i att informationssäkerhetsperspektivet inte säkerställs i olika beslutsgrupper. Förbättringsområden och åtgärder Det sker en kontinuerlig förbättring av rutiner och teknik men några områden är extra viktigt att belysa. 1. Förbättrade reservrutiner behöver tas fram, i det fallet centrala delar av patientinformationssystemet Cosmic blir utslaget. Den patientinformation som verksamheten och andra Cosmic-landsting bedömer som extra viktig är läkemedelslistor och ordinationer. Manuella reservrutiner måste finnas då informationen inte är tillgänglig vid ett datastopp under längre tid t.ex. virusangrepp, brand eller avbrott i dataförbindelser till övriga sjukhus. Tyvärr har inte systemförvaltningen hunnit att skapa en reservrutin för ordinationer och läkemedelslistor under 2011 men enligt förvaltningen kommer detta att genomföras under 2012.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 2. Patientinformation finns i dag på olika informationsbärare det vill säga på papper, i avställda datasystem, mikrofilm och i ett flertal ITsystem. Det finns en patientrisk i och med att journalinformationen finns på flera ställen utan kopplingar. Genom att Cosmic nu breddinförs kommer vissa gamla system att ersättas, vilket innebär att viss äldre information nu överförs till landstingets e-arkiv tillsammans med pappersjournalinformation (Skanning). Detta arbete måste bedrivas löpande och organiserat för all viktig patientinformation för att tillgången till patientjournalinformation skall säkerställa patientsäkerheten. 3. Revision av landstingets efterlevnad av patientdatalagen är genomförd, rapporten kom 20 december. Av rapporten framgår att av de avvikelser som har framkommit behövs en resurssamling och förbättring inom övergripande säkerhetsstyrning, roller och ansvar, policy samt rutiner för journalföring för att fullt uppfylla lagkraven. Sammantaget så är landstingets informationssäkerhetsarbete i stort sett i nivå med jämnförbara landsting men behöver kraftsamla runt de åtgärdspunkter som framkom i revisionsrapporten för att uppfylla patientdatalagen. Ett arbete som kommer att pågå under Landstingsstyrelsen föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Hans Karlsson Landstingsdirektör Harald Ludviksen Chef för verksamhets- och ledningsstöd Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

7 Administrativa staben Anna-Lena Wingqvist TJÄNSTESKRIVELSE LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Anmälan av beslut fattade enligt styrelsens delegeringsordning De förtroendevalda i landstinget har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d.v.s. beslut och verkställighet. Beslut enligt kommunallagen (KL) kan endast fattas av fullmäktige, nämnd (styrelsen), partssammansatta organ eller med stöd av delegeringsreglerna i 6 kap KL. Enligt dessa får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan har främst som betydelse att tillgodose nämndens informationsoch kontrollbehov. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats med stöd av delegering../. Landstingsstyrelsen har tidigare fattat beslut om en delegeringsordning för styrelsen, vilken reviderats vid ett flertal tillfällen, respektive allmänna anvisningar för delegeringsbeslut inom Landstinget i Värmland. Enligt de allmänna anvisningarna för delegeringsbeslut ankommer det på respektive nämnd att bestämma på vilket sätt beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Anmälan av delegeringsbeslut kan ske på olika sätt genom att skriva ut listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt eller att ställa fram besluten i pärmar vid nämndens sammanträde. Rent praktiskt kan nämnden välja att studera ärendena stickprovsmässigt. Det viktigaste är inte metoden, utan att man genom nämndens beslut kan identifiera varje delegeringsbeslut för att de bl.a. ska kunna överklagas med laglighetsprövning. Man bör sträva efter att anmäla ärendena så snart som möjligt. Klagotiden räknas från den dag anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes hos nämnden. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls, enligt KL, till förvaltningschefen. Med hänvisning bl.a. till reglerna om klagotid bör även dessa delegeringsbeslut anmälas till nämnden. Mot bakgrund av det som angivits här ovan föreslås att landstingsstyrelsens delegeringsärenden ska anmälas genom listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt. Administrativa staben håller på att ta fram en mall till lista, som ska användas av respektive delegat (den till vilken viss beslutanderätt överlåtits från nämnd)..

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen föreslås besluta att landstingsstyrelsens delegeringsärenden, i enlighet med förslaget, ska anmälas till styrelsen genom listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt. Hans Karlsson Landstingsdirektör Anna-Lena Wingqvist Administrativ chef Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

9 Antagen av landstingsstyrelsen Delegeringsordning för landstingsstyrelsen 1 Organisations- och personalärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Beslut om mindre, organisatoriska, förändringar av verksamheten - då beslutet berör flera staber eller divisioner** - inom stab resp. division** Delegat (den som beslutar i landstingsstyrelsens ställe) Landstingsdirektören Stabschef resp. divisionschef* Kommentar/Villkor Ej principiella och strukturella förändringar som t ex påverkar förhållandet mellan landstinget och dess medlemmar * Med stabschef/divisionschef avses även sjukhuschefen i Torsby respektive Arvika, tandvårdschefen, fastighetschefen, servicechefen, IT-chefen samt chefen för Landstingshälsan. ** Med stab/division likställs sjukhuset i Torsby respektive Arvika, folktandvården, verksamheterna fastigheter, service och IT samt Landstingshälsan.

10 sid 2 (9) 1.2 Anställa och avveckla personal Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Anställning Anställning upp till 6 månader är verkställighet (med undantag för landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdschefen tillika bitr. landstingsdirektören, chefen för lednings- och verksamhetsstöd samt stabscheferna och divisionscheferna*). LS beslutar om anställning av landstingsdirektör. - av hälso- och sjukvårdschef tillika bitr. landstingsdirektör, chef för ledningsoch verksamhetsstöd - av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika resp. Torsby, tandvårdschef - av övrig personal inom divisioner, på sjukhusen i Arvika resp. Torsby samt inom folktandvården - av stabschef, ITchef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan - av övrig personal inom staber samt inom verksamheterna IT, service, fastigheter och landstingshälsan Uppsägning / avsked Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdschefen Närmast överordnad chef Chefen för ledningsoch verksamhetsstöd Närmast överordnad chef Inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden ska samråd ske med verksamhetschef Samråd med stabschef/motsvarande

11 sid 3 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor - av hälso- och sjukvårdschef tillika bitr. landstingsdirektör, chef för lednings- och verksamhetsstöd - av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika resp. Torsby, tandvårdschef av övrig personal inom divisioner, på sjukhusen i Arvika resp. Torsby samt inom folktandvården av stabschef, IT-chef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan av övrig personal inom staber samt inom verksamheterna IT, service, fastigheter och landstingshälsan Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdschefen Respektive divisionschef/sjukhus chef/tandvårdschef Chefen för ledningsoch verksamhetsstöd Respektive stabschef/motsvarande Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen

12 sid 4 (9) 1.3 Övriga organisations- och personalärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut om kvarstående i tjänst efter 67 år Närmast överordnad chef Beslut om förbud mot bisyssla Närmast överordnad chef I enlighet med fastställda riktlinjer Beslut att teckna kollektivavtal Rätt att företräda landstinget i tvisteförhandlingar Beslut om pensionsvillkor som ej regleras i kollektivavtal och reglementen Beslut om förmåner som ej är kontant lön Förhandlingschefen Personalutskottet Personalutskottet Kollektivavtal och tvisteuppgörelser ska godkännas i personalutskottet 2 Ekonomiärenden 2.1 Ekonomiskt stöd/bidrag Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut avseende disposition av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter - högst kr/tillfälle - högst kr/tillfälle Utdelning ur donationsfonder och stipendier Arbetsutskottet Landstingsdirektören Landstingsstyrelsens ordförande Samråd med presidiet

13 sid 5 (9) 2.2 Landstingets finansverksamhet Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut i ärenden om upptagande av lån inom låneram, konvertering, omläggning och omdisposition av tidigare upptagna lån, affärer i terminer, framtida ränteavtal ränteförsäkringsavtal, optioner, ränteswap och leasingavtal. Beslut i ärenden gällande placering av pensionsmedel, depåöppning och kontoöppning. Beslut om förändring avseende förvaltare och finansiella investeringar. Finanschefen Ersättare ekonomichefen I enlighet med fastställda riktlinjer för medelsförvaltning inom landstinget 2.3 Övriga ekonomiärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Investeringar inom fastställd ram, högst kr/investering Landstingsdirektören Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd Omfördelning av landstingsstyrelsens anslag inom budgetram Avskrivning av varje enskild fordran som uppgår till högst 5 Landstingsdirektören Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd

14 sid 6 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor prisbasbelopp - avseende hyresfordringar - avseende övriga fordringar Utseende av beslutsattestanter och sakattestanter Utseende av behöriga att kvittera/teckna landstingets plusgiro/bankgiro Beslut i ärenden hos landstingets kraftleverantörer angående tecknande av avtal och förvaltning av landstingets kraftportfölj Fastighetschefen Ekonomichefen Landstingsdirektören Ekonomichefen Fastighetschefen Ersättare ekonomichefen Ersättare redovisningschefen Får vidaredelegeras Ersättare ekonomichefen 3 Upphandlingsärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut att anta anbud (tilldelningsbeslut) Beslut att avbryta upphandling - vid upphandling av varor och tjänster (med undantag för fastighetsärenden) Upphandlingschefen I enlighet med riktlinjer fastställda av fullmäktige. Ersättare bitr. upphandlingschefen Till fastighetsärenden hänförs här t ex byggentreprenader, fastighetsförvaltning (exkl. städning), byggnads-, anläggningseller installationsarbeten.

15 sid 7 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor - vid upphandling av fastighetsärenden Fastighetschefen Ersättare upphandlingschefen Till fastighetsärenden hänförs här t ex byggentreprenader, fastighetsförvaltning (exkl. städning), byggnads-, anläggningseller installationsarbeten. 4 Fastighetsärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Köp, byte och försäljning av fast egendom understigande kr Förhyrning/uthyrning (externt) med en totalkostnad upp till kr Arbetsutskottet Fastighetschefen Enligt fullmäktiges beslut 113, år 1987, uppdrogs åt förvaltningsutskottet att besluta i ärenden rörande köp, byte och försäljning av fast egendom understigande kr Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd

16 sid 8 (9) 5 LSS-ärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut i ärenden om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 st. 1 p LSS Prövning och beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden Omprövning/ändring av beslut Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till domstol över överklagat beslut LSS-handläggarna var för sig Chefen för Utvecklingsstaben Chefen för Utvecklingsstaben Chefen för Utvecklingsstaben Beslut skall föregås av samråd med expertgrupp. Ersättare landstingsjuristen

17 sid 9 (9) 6 Övriga ärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling Utseende av ombud att föra landstingets talan inför domstolar och myndigheter (med undantag av p ovan, LSS-ärenden) Beslut i ärenden som är så brådskande att landstingsstyrelsens avgörande inte kan avvaktas Beslut om gallring av landstingets handlingar Utseende av behöriga att kvittera ut rek. försändelser för landstingets räkning Stabschef resp. divisionschef* Landstingsdirektören Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsarkivarien Verksamhetschef Samråd med landstingsjuristen Ersättare landstingsjuristen Ersättare bitr.landstingsdirektören Ersättare landstingsstyrelsens vice ordförande Beslutet skall anmälas vid landstingsstyrelsens nästa sammanträde Samråd med berörd verksamhet Beslut av landstingsfullmäktige krävs för gallring av vissa handlingar i enlighet med arkivlagen (jfr. landstingets arkivreglemente) (enl. landstingsstyrelsens beslut , 24) Observera att beslut som fattats på landstingsstyrelsens vägnar med stöd av delegeringsordningen skall anmälas till landstingsstyrelsen. Detta är viktigt bl.a. eftersom besluten kan överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagen.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND Landstingets kansli Allmänna anvisningar för delegeringsbeslut De grundläggande reglerna om delegering finns i 6 kap kommunallagen (KL). Beslut alternativt ren verkställighet Det är endast beslut i kommunallagens mening som kan delegeras. I kommunernas/landstingens verksamheter finns även en mängd beslut eller avgöranden som betecknas som ren verkställighet eller avgöranden som inte är beslut i KL:s mening, såsom t ex beviljande av semester, anställa vikarie för kort tid och lönesättning (med undantag för förvaltningschefer och avdelningschefer). Kännetecknande för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Viktigt vid bedömningen är om åtgärden är att hänföra till ren verkställighet eller beslut, är om ärendet bör vara möjligt att överklaga eller inte. Kan det vara av vikt för allmänheten att kunna överklaga viss åtgärd, kan denna inte hänföras till ren verkställighet. Till vem kan delegering ske En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna/landstingen att besluta på nämndens vägnar. Det är inte tillåtet med s k blandad delegering, d v s till anställd och förtroendevald i förening. Det är inte heller tillåtet att delegera beslutanderätt till ett presidium, om inte presidiet samtidigt är valt till utskott. Det är praktiskt att delegeringsuppdraget följer en funktion (t ex ordföranden) och inte en person. I delegeringsuppdraget kan anges att det skall finnas en ersättare för delegaten, som kan ta över beslutanderätten. Det är vidare möjligt att vidaredelegera i en del fall. Rätten att vidaredelegera begränsas i KL till att avse förvaltningschefer som får vidaredelegera till anställda. Anmälan av delegeringsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till respektive nämnd, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Det är viktigt att man via nämndens protokoll kan identifiera varje delegeringsbeslut, bl a för att beslutet skall kunna överklagas. Klagotiden räknas från den dag anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes hos nämnden. Har särskilt beslut förts över delegeringsbeslutet och detta justerats och anslagits räknas klagotiden från dagen för anslaget. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls, enligt KL, till förvaltningschefen. Med hänvisning bl a till reglerna om klagotid bör även dessa delegeringsbeslut anmälas till nämnden.

19 LANDSTINGET I VÄRMLAND Ärenden som inte får delegeras Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden eller fullmäktige har överklagats. Vidare görs undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, ärenden av principiell natur eller av större vikt. Man kan inte heller delegera ett helt verksamhetsområde. Återkallelse, ändring och omprövning En nämnd kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden har alltså ingen omprövningsmöjlighet. Beslut kan ändras om delegeringen återkallas och nämnden därefter fattar nytt beslut i ärendet.

20 Tjänsteskrivelse 1 (2) Utredning och analys Landstingsstyrelsen Susanne Forslund LK/ Införande av Egen vårdbegäran Införande av Egen vårdbegäran grundar sig på ett beslut i landstingsstyrelsen , 231 Utredning om förutsättningarna för borttagande av remisstvång till specialistmottagningar (LK/118136). Mål: att invånarna i Värmland utan remiss själva kan söka sig direkt till specialistvården genom Egen vårdbegäran. I landstingsstyrelsens beslut föreslås de nya reglerna gälla från 1 januari 2013 med successivt införande från och med 1 september Syftet med att ta bort remisskravet och införa Egen vårdbegäran är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka patientens delaktighet och ansvarstagande i vården och att öka tillgängligheten. Till stöd för genomförandet ska det finnas en övergripande landstingsrutin samt interna rutiner för remisshantering inom respektive. Införande och tillvägagångssätt Införande av Egen vårdbegäran baseras på följande: Ingen ska vara tvingad att göra en Egen vårdbegäran, primärvårdens remissförfarande till specialistvården ska inte förändras. Däremot ska invånare i Värmland som själva vill söka sig till specialistvården kunna göra det, via Egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran innebär inte med automatik att en patient verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran ska bedömas på samma sätt av landstingets verksamhet, som om den vore en inkommen remiss från läkare. Ytterst ska det vara den mottagande verksamheten som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård. Förslaget gäller samtliga mottagningar inom specialistvård i Landstinget i Värmland. Undantagna verksamheter är röntgen och laboratorier. Vid ett eventuellt framtida vårdvalsinförande avseende specialistvård kan förslaget kräva anpassningar. Föreslås fyra olika möjligheter att göra en Egen vårdbegäran. Via e-tjänsten 1177 och Mina Vårdkontakter. På blankett som den vårdsökande själv kan hämta på 1177, skriva ut, fylla i och skicka per post till avsedd mottagning.

21 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Ringa aktuell mottagning och få blankett för Egen vårdbegäran hemskickad. Hämta blankett för Egen vårdbegäran på närmaste vårdinrättning En framgångsfaktor för arbetet är anpassade informationsaktiviteter../. En utförlig beskrivning framgår av bilaga. Uppföljning Uppföljning under år 2013 föreslås för att följa arbetet med införandet av Egen vårdbegäran. Resultaten förväntas ge en bild av konsekvenser av införandet samt information för korrigeringar av arbetet. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att uppdra till landstingsdirektören att införa modellen Egen vårdbegäran fr.o.m. 1 oktober 2012 samt att återrapportering sker till landstingsstyrelsen under tredje kvartalet Hans Karlsson Landstingsdirektör Maj-Britt Andersson Chef för hälso- och sjukvårdsstaben Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

22 PM 1 (3) Hälso- och sjukvårdsstaben LK/ Susanne Forslund Uppdrag: Planering - Införande av Egen vårdbegäran Införande av Egen vårdbegäran grundar sig på ett beslut i Landstingsstyrelsen (LK/111961). Mål: att invånarna i Värmland utan remiss själva kan söka sig direkt till specialistvården genom Egen vårdbegäran. I Landstingsstyrelsens beslut föreslås de nya reglerna gälla från 1 januari 2013 med successivt införande från och med 1 september Syftet med att ta bort remisskravet och införa Egen vårdbegäran är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka patientens delaktighet och ansvarstagande i vården och att öka tillgängligheten. Till stöd för genomförandet ska det finnas en övergripande landstingsrutin samt interna rutiner för remisshantering inom respektive. Införande och tillvägagångssätt Arbetsprocessen för Införande av Egen vårdbegäran baseras på följande grundförutsättningar: Ingen ska vara tvingad att göra en Egen vårdbegäran, primärvårdens remissförfarande till specialistvården ska inte förändras. Däremot ska invånare i Värmland som själva vill söka sig till specialistvården kunna göra det, via Egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran innebär inte med automatik att en patient verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran ska bedömas på samma sätt av landstingets verksamhet, som om den vore en inkommen remiss från läkare. Ytterst ska det vara den mottagande verksamheten som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård. Ovanstående är bland annat ämnat att vila på den etiska plattformen; - människovärdesprincipen - behovs- och solidaritetsprincipen - kostnadseffektivitetsprincipen Införande för samtliga mottagningar föreslås till 1 oktober Den ursprungliga planen för ett successivt införande under perioden 1 september december 2012 har i verksamhetsdialogerna uppfattats som tvek-

23 LANDSTINGET I VÄRMLAND (3) sam. Ett successivt införande kan försvåra för såväl patienter/medborgare som för verksamheter. Förslaget gäller samtliga mottagningar inom specialistvård i Landstinget i Värmland. Undantagna verksamheter är röntgen och laboratorier. Vid ett eventuellt framtida vårdvalsinförande avseende specialistvård kan förslaget kräva anpassningar. Det finns fyra olika möjligheter att göra en Egen vårdbegäran. Via e-tjänsten 1177 och Mina Vårdkontakter. På blankett som den vårdsökande själv kan hämta på 1177, skriva ut, fylla i och skicka per post till avsedd mottagning. Ringa aktuell mottagning och få blankett för Egen vårdbegäran hemskickad. Hämta blankett för Egen vårdbegäran på närmaste vårdinrättning Samtliga mottagningar arbetar fram interna rutiner för likvärdig hantering av inkommande remisser/vårdbegäran. Under införande och uppföljning d v s till och med år 2013 bistår HS-staben enheterna för en landstingsövergripande hållning samt underlättande av arbetet. Förutsättningar Cosmic Rutiner för remisshantering utarbetas inom respektive verksamhet. Vårdbegäran från professionella aktörer och Egen vårdbegäran ska hanteras likvärdigt. För att uppföljning av införandet av Egen vårdbegäran ska underlättas föreslås åtskild registrering av Egen vårdbegäran, åtminstone under år Kommunikationsplan I samarbete med Informationsstaben planeras för olika informationsaktiviteter; - Möte med Sjukvårdsrådgivningen Medhelp, 1 juni och 13 september - Skapa en likvärdig grundmall för Egen vårdbegäran med anpassningar till respektive verksamhet enligt grafisk profil i LiV - Information i LiV-journalen i vecka 38 och vecka 40 - Pressrelease i vecka 39 - Information i Chef före sommaren

24 LANDSTINGET I VÄRMLAND (3) Uppföljning Uppföljning under år 2013 föreslås för att följa arbetet med införandet av Egen vårdbegäran. Uppföljningsplanen bör bestå av både kvantitativa och kvalitativa mätningar. Resultaten förväntas ge en bild av konsekvenser av införandet samt information för korrigeringar av arbetet. Plan för reviderings inkluderas i Uppföljningsplanen. Föreslår beslut om: - Införande av Egen vårdbegäran enligt detta PM - Anpassning av tidplan till samlat införande till 1 oktober Uppdrag för Uppföljningsplan inklusive revidering år 2013.

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsstyrelsen Deltagande i nationell samordning och upphandling av ambulansverksamhet med flygplan (fixed wing) Ambulanstransporter

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET

NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET SKL:s helikopterprojekt Uppdrag: Ta fram underlag för beslut om samverkan avseende luftburen ambulansverksamhet mellan landsting, stat och kommunal

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegeringsordning för landstingsstyrelsen

Delegeringsordning för landstingsstyrelsen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Delegeringsordning Administrativa staben 1 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Administrativa chefen, Anna-Lena Wingqvist Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-02-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 21 februari, kl 09:00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal - Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174 Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-06-05 LSN-HSF12-174 FÖRSLAG LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-06-05 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-06-24 LK/141368 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplanverksamheten

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 1 Landstingsövergripande delegeringar... 2 1.1 Företrädarskap... 2 1.1.1 Brådskande

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Bilaga 2/11 PVN DATUM DIARIENR 2011-01-04 PVN-HSF11-004 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2011-02-17 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer