08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet"

Transkript

1 Sekretariat Britt-Mari Andersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) ÄRENDEN LK/ Informationssäkerhetsrapport 2011 för Landstinget i Värmland. 2. LK/ Anmälan av beslut fattade enligt styrelsens delegeringsordning. 3. LK/ Införande av egen vårdbegäran. 4. LK/ Ambulanshelikopter i Värmland verkställighetsplanering. 5. LK/ Strategi för oberoende av hyrläkare. 6. LK/ Länsgemensam överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. 7. LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Landstingsfullmäktiges beslut under LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Patientsäkerhet en uppföljning.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 9. LK/ Yttrande över revisorernas granskningsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll rörande landstingets intäkter. 10. LK/ Yttrande över SKL:s remiss Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. 11. LK/ Yttrande över Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeutexamen (2011:20R). 12. LK/ Yttrande över promemorian Patientrörlighet i EU förslag till ny lag (Ds 2012:6). 13. LK/ Ekonomisk redovisning av års stimulansbidrag (Mariapengar). 14. LK/ Landstinget och de regionala frågorna. 15. LK/ m.fl. Ärenden för kännedom. Ärenden till landstingsfullmäktige 16. LK/ Revidering av landstingets krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Värmland. 17. LK/ (120461) Överlåtelse av vårdcentral tillvägagångssätt. 18. LK/ Samordningsförbundens årsredovisning och revisionsberättelse för LK/ Revidering av det finansiella målet tillföra medel till pensionsfonden. 20. LK/ Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd. 21. LK/ Yttrande över motion av Mats Sandström och Aina Wåhlund (S) om Landstinget i Värmland som Millenniekommun.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 22. LK/ Yttrande över motion av Runar Filper (SD) m.fl. om utvecklad telefontillgänglighet. 23. LK/ Delårsrapport 1; förvaltningsberättelse och delårsbokslut. (Redovisas senare) 24. LK/ Frisktandvårdstaxa LK/ Landstingsplan och budget för 2013.

4 TJÄNSTESKRIVELSE Informationssäkerhetsfunktionen Eije Berneflo LANDSTINGSSTYRELSEN Informationssäkerhetsansvarig/ LK/ Signalskyddschef Informationssäkerhetsrapport 2011 för landstinget i Värmland Enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:14) har vårdgivaren (styrelsen) ansvaret för informationssäkerheten inom Landstinget i Värmland. Informationssäkerhetsansvarig skall till vårdgivaren minst en gång per år rapportera vilka 1. granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet med informationssäkerhetspolicyn, 2. riskanalyser, som har utförts avseende informationssäkerheten, och 3. förbättringsåtgärder som har vidtagits. Händelser och åtgärder av vikt under året Landstings-IT har installerat en bättre säkerhetskontroll för kommunikation till och från internet. Metoden medger öppnandet av sociala medier som Facebook. Riktlinjer för användandet av sociala medier är också framtagna under året, därefter har Facebook släppts igenom landstingets brandvägg. En enklare identitetskontroll (autentisering) för landstingets e-post är införd. Metoden medger att personal som arbetar på distans enklare kommer åt landstingets e-post med hjälp av identitet och passord, metoden bedöms ge en rimlig säkerhetsnivå. Metoden förutsätter senaste versionen av Microsoft Office. En ny lag om elektronisk kommunikation från 1 juli 2011 medför att ett samtycke skall göras innan cookies får placeras i besökarnas PC. LiV använder cookies för besöksstatistik. LiV kommer att använda samma metod som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringskansliet d.v.s. en informationsruta kommer upp första gången då sidan besöks och med möjligheten att acceptera cookies. Genom ett begränsat undantag i Socialstyrelsens föreskrifter blir det nu möjligt för vårdgivare att använda SMS och e-post vid kallelser och påminnelser till sina patienter. Ett landstingsstyrelsebeslut togs under 2011 vilket medför att besökspåminnelser via SMS nu kan göras. Tidigare var det inte möjligt enligt tolkningen av patientdatalagen..

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) Införandet av Cosmic fortgår, under året har fokus legat på den patientadministrativa delen av systemet (PAS) vilket medför att informationen från de avställda systemen behöver säkras. Patientinformationen överförts till landstingets e-arkiv som i sin tur är nåbart via Cosmic. Projektledaransvaret för informationsöverföringen har initialt legat på informationssäkerhetsansvarig. Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag. Syftet är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. Informationssäkerhet är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet, tillgången till rätt information vid rätt tillfälle är av stor vikt vid patientbehandling men också att patientintigriteten skall skyddas. Riskanalyser och händelseanalyser Några större risk- och händelseanalyser har genomförts under Via beredskapsenheten har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Scenario utgår från att en datamask (trojan) har kommit in i landstingets IT-nät. Scenariot visar att det finns stor risk att landstingets IT-system skulle vara otillgängliga under flera veckor. Motåtgärder är att ha så bra reservrutiner som möjligt förutom IT-skydden. 2. En revisionsrapport har genomförts via landstingsrevisionen angående landstingets efterlevnad av patientdatalagen. Revisionsrapporten levererades 20 december Rapporten pekar på ett antal förbättringsområden, bland annat att en uppdaterad informationssäkerhetspolicy skall beslutas av landstingsstyrelsen och att brister finns i att informationssäkerhetsperspektivet inte säkerställs i olika beslutsgrupper. Förbättringsområden och åtgärder Det sker en kontinuerlig förbättring av rutiner och teknik men några områden är extra viktigt att belysa. 1. Förbättrade reservrutiner behöver tas fram, i det fallet centrala delar av patientinformationssystemet Cosmic blir utslaget. Den patientinformation som verksamheten och andra Cosmic-landsting bedömer som extra viktig är läkemedelslistor och ordinationer. Manuella reservrutiner måste finnas då informationen inte är tillgänglig vid ett datastopp under längre tid t.ex. virusangrepp, brand eller avbrott i dataförbindelser till övriga sjukhus. Tyvärr har inte systemförvaltningen hunnit att skapa en reservrutin för ordinationer och läkemedelslistor under 2011 men enligt förvaltningen kommer detta att genomföras under 2012.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 2. Patientinformation finns i dag på olika informationsbärare det vill säga på papper, i avställda datasystem, mikrofilm och i ett flertal ITsystem. Det finns en patientrisk i och med att journalinformationen finns på flera ställen utan kopplingar. Genom att Cosmic nu breddinförs kommer vissa gamla system att ersättas, vilket innebär att viss äldre information nu överförs till landstingets e-arkiv tillsammans med pappersjournalinformation (Skanning). Detta arbete måste bedrivas löpande och organiserat för all viktig patientinformation för att tillgången till patientjournalinformation skall säkerställa patientsäkerheten. 3. Revision av landstingets efterlevnad av patientdatalagen är genomförd, rapporten kom 20 december. Av rapporten framgår att av de avvikelser som har framkommit behövs en resurssamling och förbättring inom övergripande säkerhetsstyrning, roller och ansvar, policy samt rutiner för journalföring för att fullt uppfylla lagkraven. Sammantaget så är landstingets informationssäkerhetsarbete i stort sett i nivå med jämnförbara landsting men behöver kraftsamla runt de åtgärdspunkter som framkom i revisionsrapporten för att uppfylla patientdatalagen. Ett arbete som kommer att pågå under Landstingsstyrelsen föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Hans Karlsson Landstingsdirektör Harald Ludviksen Chef för verksamhets- och ledningsstöd Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

7 Administrativa staben Anna-Lena Wingqvist TJÄNSTESKRIVELSE LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Anmälan av beslut fattade enligt styrelsens delegeringsordning De förtroendevalda i landstinget har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d.v.s. beslut och verkställighet. Beslut enligt kommunallagen (KL) kan endast fattas av fullmäktige, nämnd (styrelsen), partssammansatta organ eller med stöd av delegeringsreglerna i 6 kap KL. Enligt dessa får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan har främst som betydelse att tillgodose nämndens informationsoch kontrollbehov. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats med stöd av delegering../. Landstingsstyrelsen har tidigare fattat beslut om en delegeringsordning för styrelsen, vilken reviderats vid ett flertal tillfällen, respektive allmänna anvisningar för delegeringsbeslut inom Landstinget i Värmland. Enligt de allmänna anvisningarna för delegeringsbeslut ankommer det på respektive nämnd att bestämma på vilket sätt beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Anmälan av delegeringsbeslut kan ske på olika sätt genom att skriva ut listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt eller att ställa fram besluten i pärmar vid nämndens sammanträde. Rent praktiskt kan nämnden välja att studera ärendena stickprovsmässigt. Det viktigaste är inte metoden, utan att man genom nämndens beslut kan identifiera varje delegeringsbeslut för att de bl.a. ska kunna överklagas med laglighetsprövning. Man bör sträva efter att anmäla ärendena så snart som möjligt. Klagotiden räknas från den dag anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes hos nämnden. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls, enligt KL, till förvaltningschefen. Med hänvisning bl.a. till reglerna om klagotid bör även dessa delegeringsbeslut anmälas till nämnden. Mot bakgrund av det som angivits här ovan föreslås att landstingsstyrelsens delegeringsärenden ska anmälas genom listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt. Administrativa staben håller på att ta fram en mall till lista, som ska användas av respektive delegat (den till vilken viss beslutanderätt överlåtits från nämnd)..

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen föreslås besluta att landstingsstyrelsens delegeringsärenden, i enlighet med förslaget, ska anmälas till styrelsen genom listor där varje delegeringsbeslut redovisas särskilt. Hans Karlsson Landstingsdirektör Anna-Lena Wingqvist Administrativ chef Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

9 Antagen av landstingsstyrelsen Delegeringsordning för landstingsstyrelsen 1 Organisations- och personalärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Beslut om mindre, organisatoriska, förändringar av verksamheten - då beslutet berör flera staber eller divisioner** - inom stab resp. division** Delegat (den som beslutar i landstingsstyrelsens ställe) Landstingsdirektören Stabschef resp. divisionschef* Kommentar/Villkor Ej principiella och strukturella förändringar som t ex påverkar förhållandet mellan landstinget och dess medlemmar * Med stabschef/divisionschef avses även sjukhuschefen i Torsby respektive Arvika, tandvårdschefen, fastighetschefen, servicechefen, IT-chefen samt chefen för Landstingshälsan. ** Med stab/division likställs sjukhuset i Torsby respektive Arvika, folktandvården, verksamheterna fastigheter, service och IT samt Landstingshälsan.

10 sid 2 (9) 1.2 Anställa och avveckla personal Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Anställning Anställning upp till 6 månader är verkställighet (med undantag för landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdschefen tillika bitr. landstingsdirektören, chefen för lednings- och verksamhetsstöd samt stabscheferna och divisionscheferna*). LS beslutar om anställning av landstingsdirektör. - av hälso- och sjukvårdschef tillika bitr. landstingsdirektör, chef för ledningsoch verksamhetsstöd - av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika resp. Torsby, tandvårdschef - av övrig personal inom divisioner, på sjukhusen i Arvika resp. Torsby samt inom folktandvården - av stabschef, ITchef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan - av övrig personal inom staber samt inom verksamheterna IT, service, fastigheter och landstingshälsan Uppsägning / avsked Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdschefen Närmast överordnad chef Chefen för ledningsoch verksamhetsstöd Närmast överordnad chef Inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden ska samråd ske med verksamhetschef Samråd med stabschef/motsvarande

11 sid 3 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor - av hälso- och sjukvårdschef tillika bitr. landstingsdirektör, chef för lednings- och verksamhetsstöd - av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika resp. Torsby, tandvårdschef av övrig personal inom divisioner, på sjukhusen i Arvika resp. Torsby samt inom folktandvården av stabschef, IT-chef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan av övrig personal inom staber samt inom verksamheterna IT, service, fastigheter och landstingshälsan Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdschefen Respektive divisionschef/sjukhus chef/tandvårdschef Chefen för ledningsoch verksamhetsstöd Respektive stabschef/motsvarande Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen Samråd med personalchefen

12 sid 4 (9) 1.3 Övriga organisations- och personalärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut om kvarstående i tjänst efter 67 år Närmast överordnad chef Beslut om förbud mot bisyssla Närmast överordnad chef I enlighet med fastställda riktlinjer Beslut att teckna kollektivavtal Rätt att företräda landstinget i tvisteförhandlingar Beslut om pensionsvillkor som ej regleras i kollektivavtal och reglementen Beslut om förmåner som ej är kontant lön Förhandlingschefen Personalutskottet Personalutskottet Kollektivavtal och tvisteuppgörelser ska godkännas i personalutskottet 2 Ekonomiärenden 2.1 Ekonomiskt stöd/bidrag Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut avseende disposition av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter - högst kr/tillfälle - högst kr/tillfälle Utdelning ur donationsfonder och stipendier Arbetsutskottet Landstingsdirektören Landstingsstyrelsens ordförande Samråd med presidiet

13 sid 5 (9) 2.2 Landstingets finansverksamhet Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut i ärenden om upptagande av lån inom låneram, konvertering, omläggning och omdisposition av tidigare upptagna lån, affärer i terminer, framtida ränteavtal ränteförsäkringsavtal, optioner, ränteswap och leasingavtal. Beslut i ärenden gällande placering av pensionsmedel, depåöppning och kontoöppning. Beslut om förändring avseende förvaltare och finansiella investeringar. Finanschefen Ersättare ekonomichefen I enlighet med fastställda riktlinjer för medelsförvaltning inom landstinget 2.3 Övriga ekonomiärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Investeringar inom fastställd ram, högst kr/investering Landstingsdirektören Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd Omfördelning av landstingsstyrelsens anslag inom budgetram Avskrivning av varje enskild fordran som uppgår till högst 5 Landstingsdirektören Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd

14 sid 6 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor prisbasbelopp - avseende hyresfordringar - avseende övriga fordringar Utseende av beslutsattestanter och sakattestanter Utseende av behöriga att kvittera/teckna landstingets plusgiro/bankgiro Beslut i ärenden hos landstingets kraftleverantörer angående tecknande av avtal och förvaltning av landstingets kraftportfölj Fastighetschefen Ekonomichefen Landstingsdirektören Ekonomichefen Fastighetschefen Ersättare ekonomichefen Ersättare redovisningschefen Får vidaredelegeras Ersättare ekonomichefen 3 Upphandlingsärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut att anta anbud (tilldelningsbeslut) Beslut att avbryta upphandling - vid upphandling av varor och tjänster (med undantag för fastighetsärenden) Upphandlingschefen I enlighet med riktlinjer fastställda av fullmäktige. Ersättare bitr. upphandlingschefen Till fastighetsärenden hänförs här t ex byggentreprenader, fastighetsförvaltning (exkl. städning), byggnads-, anläggningseller installationsarbeten.

15 sid 7 (9) Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor - vid upphandling av fastighetsärenden Fastighetschefen Ersättare upphandlingschefen Till fastighetsärenden hänförs här t ex byggentreprenader, fastighetsförvaltning (exkl. städning), byggnads-, anläggningseller installationsarbeten. 4 Fastighetsärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Köp, byte och försäljning av fast egendom understigande kr Förhyrning/uthyrning (externt) med en totalkostnad upp till kr Arbetsutskottet Fastighetschefen Enligt fullmäktiges beslut 113, år 1987, uppdrogs åt förvaltningsutskottet att besluta i ärenden rörande köp, byte och försäljning av fast egendom understigande kr Ersättare chefen för lednings- och verksamhetsstöd

16 sid 8 (9) 5 LSS-ärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut i ärenden om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 st. 1 p LSS Prövning och beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden Omprövning/ändring av beslut Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till domstol över överklagat beslut LSS-handläggarna var för sig Chefen för Utvecklingsstaben Chefen för Utvecklingsstaben Chefen för Utvecklingsstaben Beslut skall föregås av samråd med expertgrupp. Ersättare landstingsjuristen

17 sid 9 (9) 6 Övriga ärenden Ärendetyp Delegat Kommentar/Villkor Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling Utseende av ombud att föra landstingets talan inför domstolar och myndigheter (med undantag av p ovan, LSS-ärenden) Beslut i ärenden som är så brådskande att landstingsstyrelsens avgörande inte kan avvaktas Beslut om gallring av landstingets handlingar Utseende av behöriga att kvittera ut rek. försändelser för landstingets räkning Stabschef resp. divisionschef* Landstingsdirektören Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsarkivarien Verksamhetschef Samråd med landstingsjuristen Ersättare landstingsjuristen Ersättare bitr.landstingsdirektören Ersättare landstingsstyrelsens vice ordförande Beslutet skall anmälas vid landstingsstyrelsens nästa sammanträde Samråd med berörd verksamhet Beslut av landstingsfullmäktige krävs för gallring av vissa handlingar i enlighet med arkivlagen (jfr. landstingets arkivreglemente) (enl. landstingsstyrelsens beslut , 24) Observera att beslut som fattats på landstingsstyrelsens vägnar med stöd av delegeringsordningen skall anmälas till landstingsstyrelsen. Detta är viktigt bl.a. eftersom besluten kan överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagen.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND Landstingets kansli Allmänna anvisningar för delegeringsbeslut De grundläggande reglerna om delegering finns i 6 kap kommunallagen (KL). Beslut alternativt ren verkställighet Det är endast beslut i kommunallagens mening som kan delegeras. I kommunernas/landstingens verksamheter finns även en mängd beslut eller avgöranden som betecknas som ren verkställighet eller avgöranden som inte är beslut i KL:s mening, såsom t ex beviljande av semester, anställa vikarie för kort tid och lönesättning (med undantag för förvaltningschefer och avdelningschefer). Kännetecknande för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Viktigt vid bedömningen är om åtgärden är att hänföra till ren verkställighet eller beslut, är om ärendet bör vara möjligt att överklaga eller inte. Kan det vara av vikt för allmänheten att kunna överklaga viss åtgärd, kan denna inte hänföras till ren verkställighet. Till vem kan delegering ske En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna/landstingen att besluta på nämndens vägnar. Det är inte tillåtet med s k blandad delegering, d v s till anställd och förtroendevald i förening. Det är inte heller tillåtet att delegera beslutanderätt till ett presidium, om inte presidiet samtidigt är valt till utskott. Det är praktiskt att delegeringsuppdraget följer en funktion (t ex ordföranden) och inte en person. I delegeringsuppdraget kan anges att det skall finnas en ersättare för delegaten, som kan ta över beslutanderätten. Det är vidare möjligt att vidaredelegera i en del fall. Rätten att vidaredelegera begränsas i KL till att avse förvaltningschefer som får vidaredelegera till anställda. Anmälan av delegeringsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till respektive nämnd, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Det är viktigt att man via nämndens protokoll kan identifiera varje delegeringsbeslut, bl a för att beslutet skall kunna överklagas. Klagotiden räknas från den dag anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes hos nämnden. Har särskilt beslut förts över delegeringsbeslutet och detta justerats och anslagits räknas klagotiden från dagen för anslaget. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls, enligt KL, till förvaltningschefen. Med hänvisning bl a till reglerna om klagotid bör även dessa delegeringsbeslut anmälas till nämnden.

19 LANDSTINGET I VÄRMLAND Ärenden som inte får delegeras Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden eller fullmäktige har överklagats. Vidare görs undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, ärenden av principiell natur eller av större vikt. Man kan inte heller delegera ett helt verksamhetsområde. Återkallelse, ändring och omprövning En nämnd kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden har alltså ingen omprövningsmöjlighet. Beslut kan ändras om delegeringen återkallas och nämnden därefter fattar nytt beslut i ärendet.

20 Tjänsteskrivelse 1 (2) Utredning och analys Landstingsstyrelsen Susanne Forslund LK/ Införande av Egen vårdbegäran Införande av Egen vårdbegäran grundar sig på ett beslut i landstingsstyrelsen , 231 Utredning om förutsättningarna för borttagande av remisstvång till specialistmottagningar (LK/118136). Mål: att invånarna i Värmland utan remiss själva kan söka sig direkt till specialistvården genom Egen vårdbegäran. I landstingsstyrelsens beslut föreslås de nya reglerna gälla från 1 januari 2013 med successivt införande från och med 1 september Syftet med att ta bort remisskravet och införa Egen vårdbegäran är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka patientens delaktighet och ansvarstagande i vården och att öka tillgängligheten. Till stöd för genomförandet ska det finnas en övergripande landstingsrutin samt interna rutiner för remisshantering inom respektive. Införande och tillvägagångssätt Införande av Egen vårdbegäran baseras på följande: Ingen ska vara tvingad att göra en Egen vårdbegäran, primärvårdens remissförfarande till specialistvården ska inte förändras. Däremot ska invånare i Värmland som själva vill söka sig till specialistvården kunna göra det, via Egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran innebär inte med automatik att en patient verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran ska bedömas på samma sätt av landstingets verksamhet, som om den vore en inkommen remiss från läkare. Ytterst ska det vara den mottagande verksamheten som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård. Förslaget gäller samtliga mottagningar inom specialistvård i Landstinget i Värmland. Undantagna verksamheter är röntgen och laboratorier. Vid ett eventuellt framtida vårdvalsinförande avseende specialistvård kan förslaget kräva anpassningar. Föreslås fyra olika möjligheter att göra en Egen vårdbegäran. Via e-tjänsten 1177 och Mina Vårdkontakter. På blankett som den vårdsökande själv kan hämta på 1177, skriva ut, fylla i och skicka per post till avsedd mottagning.

21 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Ringa aktuell mottagning och få blankett för Egen vårdbegäran hemskickad. Hämta blankett för Egen vårdbegäran på närmaste vårdinrättning En framgångsfaktor för arbetet är anpassade informationsaktiviteter../. En utförlig beskrivning framgår av bilaga. Uppföljning Uppföljning under år 2013 föreslås för att följa arbetet med införandet av Egen vårdbegäran. Resultaten förväntas ge en bild av konsekvenser av införandet samt information för korrigeringar av arbetet. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att uppdra till landstingsdirektören att införa modellen Egen vårdbegäran fr.o.m. 1 oktober 2012 samt att återrapportering sker till landstingsstyrelsen under tredje kvartalet Hans Karlsson Landstingsdirektör Maj-Britt Andersson Chef för hälso- och sjukvårdsstaben Ärendet har tillstyrkts av arbetsutskottet.

22 PM 1 (3) Hälso- och sjukvårdsstaben LK/ Susanne Forslund Uppdrag: Planering - Införande av Egen vårdbegäran Införande av Egen vårdbegäran grundar sig på ett beslut i Landstingsstyrelsen (LK/111961). Mål: att invånarna i Värmland utan remiss själva kan söka sig direkt till specialistvården genom Egen vårdbegäran. I Landstingsstyrelsens beslut föreslås de nya reglerna gälla från 1 januari 2013 med successivt införande från och med 1 september Syftet med att ta bort remisskravet och införa Egen vårdbegäran är bland annat att stärka patientens ställning i vården, öka patientens delaktighet och ansvarstagande i vården och att öka tillgängligheten. Till stöd för genomförandet ska det finnas en övergripande landstingsrutin samt interna rutiner för remisshantering inom respektive. Införande och tillvägagångssätt Arbetsprocessen för Införande av Egen vårdbegäran baseras på följande grundförutsättningar: Ingen ska vara tvingad att göra en Egen vårdbegäran, primärvårdens remissförfarande till specialistvården ska inte förändras. Däremot ska invånare i Värmland som själva vill söka sig till specialistvården kunna göra det, via Egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran innebär inte med automatik att en patient verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran ska bedömas på samma sätt av landstingets verksamhet, som om den vore en inkommen remiss från läkare. Ytterst ska det vara den mottagande verksamheten som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård. Ovanstående är bland annat ämnat att vila på den etiska plattformen; - människovärdesprincipen - behovs- och solidaritetsprincipen - kostnadseffektivitetsprincipen Införande för samtliga mottagningar föreslås till 1 oktober Den ursprungliga planen för ett successivt införande under perioden 1 september december 2012 har i verksamhetsdialogerna uppfattats som tvek-

23 LANDSTINGET I VÄRMLAND (3) sam. Ett successivt införande kan försvåra för såväl patienter/medborgare som för verksamheter. Förslaget gäller samtliga mottagningar inom specialistvård i Landstinget i Värmland. Undantagna verksamheter är röntgen och laboratorier. Vid ett eventuellt framtida vårdvalsinförande avseende specialistvård kan förslaget kräva anpassningar. Det finns fyra olika möjligheter att göra en Egen vårdbegäran. Via e-tjänsten 1177 och Mina Vårdkontakter. På blankett som den vårdsökande själv kan hämta på 1177, skriva ut, fylla i och skicka per post till avsedd mottagning. Ringa aktuell mottagning och få blankett för Egen vårdbegäran hemskickad. Hämta blankett för Egen vårdbegäran på närmaste vårdinrättning Samtliga mottagningar arbetar fram interna rutiner för likvärdig hantering av inkommande remisser/vårdbegäran. Under införande och uppföljning d v s till och med år 2013 bistår HS-staben enheterna för en landstingsövergripande hållning samt underlättande av arbetet. Förutsättningar Cosmic Rutiner för remisshantering utarbetas inom respektive verksamhet. Vårdbegäran från professionella aktörer och Egen vårdbegäran ska hanteras likvärdigt. För att uppföljning av införandet av Egen vårdbegäran ska underlättas föreslås åtskild registrering av Egen vårdbegäran, åtminstone under år Kommunikationsplan I samarbete med Informationsstaben planeras för olika informationsaktiviteter; - Möte med Sjukvårdsrådgivningen Medhelp, 1 juni och 13 september - Skapa en likvärdig grundmall för Egen vårdbegäran med anpassningar till respektive verksamhet enligt grafisk profil i LiV - Information i LiV-journalen i vecka 38 och vecka 40 - Pressrelease i vecka 39 - Information i Chef före sommaren

24 LANDSTINGET I VÄRMLAND (3) Uppföljning Uppföljning under år 2013 föreslås för att följa arbetet med införandet av Egen vårdbegäran. Uppföljningsplanen bör bestå av både kvantitativa och kvalitativa mätningar. Resultaten förväntas ge en bild av konsekvenser av införandet samt information för korrigeringar av arbetet. Plan för reviderings inkluderas i Uppföljningsplanen. Föreslår beslut om: - Införande av Egen vårdbegäran enligt detta PM - Anpassning av tidplan till samlat införande till 1 oktober Uppdrag för Uppföljningsplan inklusive revidering år 2013.

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-03-19 LK/130491 Plats Landstingshuset, Karlstad 08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar - Landstingsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Riktlinjer för marknadsföring och sponsring LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2014-10-27 41 (62) Dnr CK 2013-0291 189 Riktlinjer för marknadsföring och sponsring Förslag till beslut att

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer