FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008"

Transkript

1 Box 6302, Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn fax FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008 Föredragningslista 2 och verksamhetsplan 28 Bilaga 1 Kandidater 52 Bilaga 2 Nya medarbetare 57 Bilaga 3 Till Guds vila 64 Arbetsformer för konferensen 68 Enkla regler 72

3 Föredragningslista Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Torsdag kl Tal av kyrkostyrelsens ordförande 2. Val av ordförande, två vice ordförande samt protokollsekreterare 3. Val av två protokollsjusterare 4. Val av rösträknare 5. Tider för konferensens förhandlingar 6. Konferensens arbetssätt inklusive val av processledare på påverkanstorget 7. Fastställande av föredragningslista och dagordning 8. Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare 9. Hälsningar till och från andra samfund 10. Hälsning av internationella gäster 11. Val av redaktionsutskott 12. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 12.1 Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt 12.2 Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy 12.3 Motion från Växjö missionsförsamling angående musikresurser på central och distriktsnivå 12.4 Motion från Tumba missionsförsamling angående redskap för modern teknik när det gäller psalmer, texter och bilder 12.5 Motion från Alingsås missionsförsamling angående val av ledamöter till kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsens storlek 13. Uttalanden i aktuella frågor som konferensen beslutar uppta till behandling 14. Kyrkostyrelsens årsberättelse 2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

4 15. Revisorernas berättelse 16. Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott 17. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren Fredag kl Hälsning av särskilt inbjudna gäster 19. Verksamhetsplan och budget för tiden Presentation och utfrågning av förordade kandidater till kyrkostyrelsen 21. Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt 22. Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy 23. Beslut om ordination av pastorer 24. Beslut om ordination av diakoner 25. Bekräftelse av beslut om mottagande av pastor från annat kyrkosamfund 26. Beslut om avskiljning av missionär 27. Godkännande av Svenska Frälsningsarméns val av ny arméledare 28. Förlängt förordnande av distriktsföreståndare för Södra Götalands distrikt 29. Bekräftelse av equmenias styrelses beslut om val av generalsekreterare 30. Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder 31. Förslag till avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund 32. Rapport om breddning av huvudmannaskap för Teologiska högskolan Stockholm Lördag kl Meddelande om nya och avgående riksanställda 34. Plädering för förordade kandidater till kyrkostyrelsen 35. Val av åtta ledamöter till kyrkostyrelsen 36. Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i eller återgått i internationell missionsuppgift 37. Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan 38. Meddelande om ändringar i matrikeln 39. Aktuell ekumenisk information 40. Förslag till avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund 41. Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 42. Motion från Tumba missionsförsamling angående redskap för modern teknik när det gäller psalmer, texter och bilder 43. Motion från Alingsås missionsförsamling angående val av ledamöter till kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsens storlek 44. Fastställande av valresultat avseende kyrkostyrelsen Lördag kl Avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund 46. Rapport från folkhögskolorna 47. Rapport från Teologiska högskolan Stockholm 48. Förslag om avgiftsfi nansiering av anslag till Teologiska högskolan Stockholm 49. Motion från Växjö missionsförsamling angående musikresurser på central och distriksnivå Föredragningslista 3

5 50. Rapport från Idégruppen för Ömsesidighet i mission 51. Tillämpning av vissa föreskrifter i Svenska Missionskyrkans konstitution med anledning av SMUs medlemskap i federationen equmenia 52. Beslut om Missionskyrkans pensionssystem 53. Hälsning från SMU/equmenia 54. Val av ordförande för kyrkostyrelsen 55. Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter 56. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i valberedningen inför kyrkokonferensen år Val av ordförande och vice ordförande i kyrkokonferensens beredningsutskott 2009 och Ärenden som förts till redaktionsutskottet för beredning 59. Aktuella meddelanden 60. Tider för bön- och offerdagar 2008, 2009 och Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen Avslutning 4 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

6 Föredragningslista kyrkokonferensen Tal av kyrkostyrelsens ordförande 2. Val av ordförande, två vice ordförande samt protokollsekreterare 3. Val av två protokollsjusterare 4. Val av rösträknare Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom sluten omröstning, samt att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom öppen omröstning. Förslag till rösträknare presenteras direkt i kyrkokonferensen. 5. Tider för konferensens förhandlingar Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att torsdagens förhandlingar pågår kl att fredagens förhandlingar pågår kl , samt att lördagens förhandlingar pågår kl , Konferensens arbetssätt inklusive val av processledare på påverkanstorget Se sista sidorna i föredragningslistan. 7. Fastställande av föredragningslista och dagordning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under konferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden med hänsyn till kyrkokonferensens arbets tider. 8. Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare 9. Hälsningar till och från andra samfund 10. Hälsning av internationella gäster 11. Val av redaktionsutskott Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att utse ett redaktionsutskott att under förhandlingarnas gång till redaktionsutskottet föra ärenden som behöver bearbetas ytterligare, till exempel sammanjämkning av olika yrkanden och beredning av uttalanden i aktuella frågor, innan kyrkokonferensen fattar beslut, samt att uppdra åt redaktionsutskottet att skriftligt kort sammanfatta konferensens beslut för att underlätta ombudens rapportering till sina församlingar efter konferensen. Förslag till ledamöter i redaktionsutskottet presenteras direkt i kyrkokonferensen. 12. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 12.1 Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt Motionerna behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T17), och på påverkanstorget, torsdag kl Föredragningslista 5

7 Motionen från Majornas missionsförsamling har följande lydelse: Idag lever över en miljard människor i extrem fattigdom enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP, det vill säga på mindre än en $ om dagen. Detta är en femtedel av jordens befolkning och många av dessa lever i närheten av våra systerkyrkor runt om i världen. Kanske tillhör medlemmar i våra systerkyrkor denna miljard? Som kristna bär vi ett särskilt ansvar för hur vi lever. Att värna om de utsatta går som en röd tråd genom hela Bibeln. Jesus är mycket radikal och manar oss till utgivande för våra medmänniskor. Rättvisemärkt är ett redskap i kampen mot fattigdomen, en produktmärkning som bygger på att producenter i fattiga länder ska få skälig betalning för sitt arbete. Rättvisemärkt lägger också vikt vid att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i produktionen av varor som vi importerar. Idag påverkas över fem miljoner människor direkt av de möjligheter som Rättvisemärkt ger, en siffra som det finns stor potential att öka. Som samfund kan vi bli medlemmar i föreningen för Rättvisemärkt och därmed ta ställning för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, rättigheter alla vi svenskar kan ta för givet. Ett medlemskap skulle inbjuda och utmana oss att använda våra informationskanaler och nätverk för debatt och reflektion runt Rättvisemärkt. Genom ett medlemskap skulle vi som samfund ta på oss att sträva efter att det inom Svenska Missionskyrkan används Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi förbinder oss också att som samfund betala en årlig medlemsavgift till föreningen Rättvisemärkt. För år 2007 var medlemsavgiften kr. Andra medlemmar i föreningen Rättvisemärkt är till exempel SMU, Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet och Diakonia. En diplomering för Fair Trade Churches håller på att utarbetas. Ett medlemskap i föreningen Rättvisemärkt nu skulle kunna vara ett steg för församlingar att engagera sig ytterligare i detta arbete. Majornas missionsförsamling ser ett medlemskap i Rättvisemärkt som ett konkret steg för de fattiga. Vi föreslår därför Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens att besluta enligt följande: att Svenska Missionskyrkan söker medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt och därmed verkar för att arrangemang inom Svenska Missionskyrkan centralt, på distriktsnivå och lokalt ska använda Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Motionen från Bohus Björkö missionsförsamling har följande lydelse: Vi i Bohus Björkö Missionsförsamling ser ett medlemskap i rättvisemärkt som ett konkret steg för de fattiga. Vi föreslår därför kyrkokonferensen att besluta enligt följande att-sats : att Missionskyrkan söker medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt och därmed verkar för att arrangemang inom Missionskyrkan centralt, på distriktsnivå och lokalt skall använda rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Motionen från Flatåskyrkan har följande lydelse: Idag lever över en miljard människor i extrem fattigdom enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP, det vill säga på mindre än en US-dollar om dagen. Detta är en femtedel av jordens befolkning och många av dessa lever i närheten av våra systerkyrkor runt om i världen. Kanske tillhör medlemmar i våra systerkyrkor denna miljard? Som kristna bär vi ett särskilt ansvar för hur vi lever. Att värna om de utsatta går som en röd tråd genom hela Bibeln. Jesus är mycket radikal och manar oss till utgivande för våra medmänniskor. Rättvisemärkt är ett redskap i kampen mot fattigdomen, en produktmärkning som bygger på att producenter i fattiga länder ska få skälig betalning för sitt arbete. Rättvisemärkt lägger också vikt vid att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i produktionen av varor som vi importerar. Idag påverkas över fem miljoner människor direkt av de möjligheter som Rättvisemärkt ger, en siffra som det finns stor potential att öka. Som samfund kan vi bli medlemmar i föreningen för Rättvisemärkt och därmed ta ställning för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, rättigheter alla vi svenskar kan ta för givet. Ett medlemskap skulle inbjuda och utmana oss att använda våra informationskanaler och nätverk för debatt och reflektion runt Rättvisemärkt. Genom ett medlemskap skulle vi som samfund ta på oss att sträva efter att det inom Svenska Missionskyrkan används Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi förbinder oss också att som samfund betala en årlig medlemsavgift till föreningen Rättvisemärkt. För år 2007 var medlemsavgiften kr. Andra medlemmar i föreningen Rättvisemärkt är till exempel SMU, Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet och Diakonia. En diplomering för Fair Trade Churches håller på att utarbetas. Ett medlemskap i föreningen Rättvisemärkt nu skulle kunna vara ett steg för församlingar att engagera sig ytterligare i detta arbete. Vi har diskuterat ämnet med vår granne Majornas missionsförsamling och instämmer i detta förslag: 6 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

8 Vi föreslår därför Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens att besluta enligt följande: att Svenska Missionskyrkan söker medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt och därmed verkar för att arrangemang inom Svenska Missionskyrkan centralt, på distriktsnivå och lokalt ska använda Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Kyrkostyrelsen har valt att behandla motionerna från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan i ett sammanhang och beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionerna: Majornas missionsförsamling, Flatåskyrkan och Bohus Björkö missionsförsamling har i sina motioner lyft fram betydelsen av rättvisemärkt som ett redskap i kampen mot fattigdom och för mänskliga rättigheter. Därför föreslår man att Svenska Missionskyrkan söker medlemskap i Föreningen Rättvisemärkt samt verkar för att arrangemang centralt, på distriktsnivå och lokalt i så stor utsträckning som möjligt använder rättvisemärkta produkter. Kyrkostyrelsen är tacksam för motionärernas engagemang i denna fråga och delar den ambition som är uttryckt i motionen. Sedan Missionskyrkans tillkomst har mission varit en central del av kyrkans väsen och liv. Att medverka till att bygga en bättre värld för fler människor, är ett sätt att svara på Jesu kallelse till ansvar för människors situation. Vid kyrkostyrelsens sammanträde den 1 2 februari i år fattades beslut om att söka medlemskap i Föreningen Rättvisemärkt. Medlemskap innebär att medlemsorganisationerna skall verka för att sprida information om Rättvisemärkt, samt verka för att öka konsumtionen av Rättvisemärkta produkter. Vi ser därför att beslutet i kyrkostyrelsen rymmer motionernas ambition, att i Missionskyrkans olika sammanhang öka användningen av Rättvisemärkta varor. Detta kommer att tydliggöras i handlingsplanen till Svenska Missionskyrkans miljöpolicy som nu utarbetas inom kyrkokansliet. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att uppdra åt kyrkostyrelsen att följa upp beslutet om medlemskap i Föreningen Rättvisemärkt genom att informera distrikt och församlingar om Rättvisemärkt och dess arbete, att utarbeta en handlingsplan för att i så stor utsträckning som möjligt använda Rättvisemärkta produkter vid Missionskyrkans arrangemang och sammankomster, samt att därmed anse motionen besvarad Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T16), och på påverkanstorget, torsdag kl Motionen från Varbergs missionsförsamling har följande lydelse: Härlig är jorden men hur länge? Förr trodde man att endast Gud kunde förgöra världen. Idag vet vi att även människan kan det. Gud skapar. Gud har skapat människan till sin avbild och gett henne en fri vilja. Därför har vi ansvar för skapelsen. Men vi har inte bara ansvar inför Gud, utan också inför varandra. Jesus sade: Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig (Matt 25:45). Varje frisk, vuxen människa har ansvar för sina val och handlingar, även när hon handlar på order av någon chef. Alla människor har lika värde. Det handlar om rättvisa. Klimatförändringarna drabbar de fattiga hårdast. De drabbar i första hand människor som lever i fattiga länder, men också fattiga människor i de rika länderna. För miljoner människor handlar det om överlevnad. Kanske måste rättvisan erövras, om den inte gives. Vårt demokratiska system kommer att sättas på prov. Västvärldens livsstil, med vårt omättliga behov av energi, transporter och materiell lyx, måste upphöra. Den skapelse som nu har feber kommer annars att få ett sammanbrott. Vi har bara ett jordklot att leva på. Vi vill vörda, vårda och värna skapelsen. Vi har rätt att bruka jorden, men inte att förbruka den. Jorden är både ett arv från våra förfäder och ett lån av våra barn och kommande generationer. I Bibeln uppmanas vi att vara goda förvaltare. Vi ska inte överlämna en förgiftad jord, en förgiftad miljö, till våra barn och barnbarn. Vår överkonsumtion ska inte drabba dem. Vi måste fördela det vi tar ut av jorden så att i första hand alla människors grundläggande behov tillgodoses. Det kallar vi rättvisa. Föredragningslista 7

9 Dansen kring guldkalven måste få ett slut! Varken organisationer, företag eller individer kan tillåtas förbruka resurser bara för profitens skull. Samhällsekonomin måste ställas under demokratisk kontroll. Alla har ansvar att bidra efter förmåga och förutsättningar. Vi vill satsa på mer icke-materiell konsumtion, mer andlighet, mer kultur, mer social gemenskap och därmed bättre hälsa. Under miljoner år har naturen lagrat olja i jordens inre. I hundra år har människan pumpat upp den, och på så sätt kunnat tillgodogöra sig energi. Vi har tagit ut för mycket. Vi befinner oss på Peak Oil, den punkt då världens årliga oljeproduktion inte längre kan öka. Ingen har hittills sett oljebergets baksida, men vi tror att kyrkors och politikers löften om rättvisa kommer att utsättas för svåra prövningar. Vi vill ta vårt ansvar, för varandra och för skapelsen som helhet. Varbergs missionsförsamling föreslår kyrkokonferensen besluta: att anta ovanstående som klimatpolicy för Svenska Missionskyrkan. att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en handlingsplan utifrån denna policy. att uppmana distrikt och församlingar att utarbeta handlingsplaner utifrån denna policy. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Varbergs missionsförsamling: Kyrkostyrelsen tackar Varbergs missionsförsamling för en angelägen motion och för församlingens engagemang när det gäller vårt klimat och hur vi i Missionskyrkan kan verka för ökad insikt och handling. Motionärerna tar sin utgångspunkt i en skrivning som också återfinns i Missionskyrkans konstitution: Människan är skapad till Guds avbild men är också själv en del av skapelsen. Människan bär ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare och förvaltare. Motionen uppmanar till en klimatpolicy för Svenska Missionskyrkan. Samtal har under året förts på nationell nivå om behovet av en policy, vilka områden som bör prioriteras i denna och hur en handlingsplan skulle kunna se ut. Klimatet är en del av vår miljö varför kyrkostyrelsen istället talar om en miljö policy. Under hösten 2007 genomfördes den Globala veckan med tema klimat och miljö. Det producerades då samtals- och fördjupningsmaterial som använts i många grupper och som bidragit till ökade insikter och engagemang. Församlingar som funderar på att mer aktivt arbeta för miljön har hört av sig om råd och tips. Det finns ett starkt engagemang i vår kyrka för skapelsen och dess framtid. En miljöpolicy kan naturligtvis inte ha ambitionen att täcka alla områden. Den bör vara kort och översiktlig för att lätt kunna kommuniceras och förstås och fastställa bland annat syfte, mål och ansvar. Den bör vara så konkret som möjligt men inte innefatta det som istället kan stå i en lokalt upprättad handlingsplan. Krav och ambition i dessa dokument måste hållas på en rimlig nivå och kunna vidareutvecklas över tid. En policy av den här typen fastställs av kyrkostyrelsen som under senare år beslutat om till exempel kommunikationspolicy samt policy och handlingsplan i alkoholfrågan. Under våren 2008 har ett förslag till miljöpolicy utarbetats och skickats på remiss till ett antal församlingar för beslut i kyrkostyrelsen i maj. Motionärernas ambition, som kyrkostyrelsen delar, har tagits i beaktande vid utarbetandet av detta policyförslag. Ett arbete har också inletts för att utarbeta en miljöhandlingsplan utifrån denna policy. Det är viktigt att Missionskyrkan också deltar i opinionsbildning i miljöfrågor på olika nivåer i samhället i samverkan med andra aktörer. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen: att med referens till kyrkostyrelsens miljöpolicy och den handlingsplan som planeras anse motionens båda första att-satser besvarade, samt att uppmana distrikt och församlingar att utarbeta handlingsplaner utifrån kyrkostyrelsens miljöpolicy Motion från Växjö missionsförsamling angående musikresurser på central och distriktsnivå Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T15), och på påverkanstorget, torsdag kl Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

10 Motionen från Växjö missionsförsamling har följande lydelse: Sång och musik är ett ovärderligt inslag i gudstjänster och samlingar inom Svenska Missionskyrkan. Deltagande i kyrkokörer, ungdoms- och barnkörer, gospelkörer, musikkårer och brassband fungerar dessutom ofta som en inkörsport till ett aktivt deltagande i våra kyrkor och ibland till medlemskap i en församling. Under den senaste 25-årsperioden har resurserna för stöd till församlingsmusiker och glada amatörer i våra församlingar minskat kraftigt på central och distriktsnivå. Detta är ett problem speciellt för de små församlingarna som oftast har att lita till amatörmusiker som körledare och organister. Minskade resurser på central och regional nivå medför färre kurstillfällen och färre inspirationsdagar. Sådana är nödvändiga för att förmedla kunskaper och att hålla kunskaper och inspiration uppe. De minskade musikresurserna uppmärksammades på ett särskilt sätt av Beredningsutskottet vid 2007 års kyrko konferens. Denna motion syftar till att stödja det uttalande som utskottet då gjorde, nämligen att öka resurserna för musiken i vår kyrka. För närvarande arbetar fem personer deltid på musikavdelningen på centrala kansliet. Dessa arbetar uppskattningsvis 1,65 årsarbetskrafter. Av dessa 1,65 årsarbetskrafter betalar Svenska Missionskyrkan cirka 0,9. Detta beror på överenskommelser mellan Missionskyrkan och Sångarförbundet (SMS) respektive Musikkårsförbundet (SMM) som tillsammans betalar cirka 0,75 årsarbetskrafter. Inom distrikten är de samlade musikkonsulentresurserna mycket små. De flesta distrikt har inga resurser alls avsatta för musikarbete. Missionskyrkan Växjö föreslår kyrkokonferensen att uttala att de centrala musikresurserna bör vara åtminstone tre årsarbetskrafter. att uttala att dessa till allra största delen bör finansieras genom centrala medel. att uttala att distrikten bör prioritera om resurser så att stödet till musiken i församlingarna får större plats. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Växjö missionsförsamling Växjö missionsförsamling lyfter fram en mycket angelägen fråga i Missionskyrkan. Den har i hög grad med Vi Vill Växa att göra. Därför föreslår kyrkostyrelsen att det i budgeten för 2008/09 avsätts medel för att under verksamhetsåret förstärka musikarbetet med en halvtidstjänst. Svenska Missionskyrkans rika tradition när det gäller sång och musik har betytt och betyder mycket för den lokala församlingen och SMU, och inte minst gudstjänstlivet. Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) har sångare. Antalet körer/grupper i olika konstellationer är 821. För Svenska Missionskyrkans Musikkårers (SMM) del gäller följande statistik: 56 musikkårer och blåsare. Missionskyrkan och SMU tog tillsammans initiativ till Brukssånger som idag har 282 abonnenter, varav de flesta är församlingar. Brukssånger har för närvarande 45 textskrivare och kompositörer. Här skrivs förmodligen några av framtidens psalmer. Två av folkhögskolorna inom Missionskyrkan har musiklinjer, nämligen Härnösands folkhögskola med Kapellsbergs Musikskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF). Samtal förs med SVF om ett samarbetsavtal för att se hur musikledarutbildningen fortsatt kan stärkas. Distrikten har tvingats dra ner kraftigt på resurserna till sång- och musikarbetet det gäller såväl musikkonsulenter som musikkommittéer. I Västra Götalands distrikt finns en musikkonsulent på 50 %. Studieförbundet Bildas satsning på musik är en tillgång för församlingarna. Än lever sång- och musiklivet på många håll med kraft och i nya former. Men en mer generell bild visar på svårigheter och brist. Det kan vara svårt att få kören att öva regelbundet, att få fram nya organister och att hålla liv i musikkåren. Ofta beror det på ledarbrist. För att stärka rekryteringen till församlingarnas musikliv har Missionskyrkan i samverkan med SMS, SMM, SMU och Bilda med flera gjort en stor satsning på ledarutbildning, Lust att leda. Denna satsning fortsätter, men drivs nu av Studieförbundet Bilda i samverkan med bland annat Missionskyrkan. Konceptet finns, likaså resurspersoner för församlingarna gäller det att sprida information samt att stötta och inspirera sina ledare till att deltaga. När det gäller tjänster behöver den bild Växjö missionsförsamling ger kompletteras något. Dels med en sekreterartjänst på 20 procent och dels med en fortsatt satsning på Lust att leda under 07/08 på 50 % under hösten och 10 % under våren. Under hösten delades kostnaden med Studieförbundet Bilda. Dessutom fick SMM ett extra anslag för att klara sina kostnader. Idag ser tjänstesituationen ut enligt följande där Missionskyrkan står för alla kostnader som är förenade med tjänsterna: Föredragningslista 9

11 Vokalmusikkonsulent (Lust att leda 10 %) 100% Blåsmusikkonsulent 50% SMS betalar 50% med hjälp av medlemsavgifter, anslag från Statens kulturråd mm SMM betalar 25 % med hjälp av medlems- och kåravgifter, anslag från Statens kulturråd, SMK mm Sekreterare 20% Administration av verksamheten Brukssånger 15% Bekostas helt av abonnemangsavgifter TOTALT 185 % Varav cirka 100 % belastar budgeten Kyrkostyrelsen vill i takt med att de ekonomiska förutsättningarna finns göra ytterligare satsningar på sång- och musik utöver den nämnda halvtidstjänsten. En utredning kommer att göras i samverkan med equmenia och SVF för att se hur vi bäst möter behovet när det gäller såväl ungdomsmusiken som ledarutbildningen. I kyrkostyrelsens årliga överläggningar med distriktsstyrelsernas ordförande kommer frågan om den gemensamma satsningen på sång och musik att aktualiseras. Därmed menar kyrkostyrelsen att ambitionen i motionen från Växjö bejakats, men att det i rådande budgetläge inte går att nå längre. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad Motion från Tumba missionsförsamling angående redskap för modern teknik när det gäller psalmer, texter och bilder Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T18), och på påverkanstorget, torsdag kl Motionen från Tumba missionsförsamling har följande lydelse: Det blir allt vanligare att i församlingsarbetet använda modern teknik i form av dator med projektor för att visa text och bilder i olika samlingar. Idag måste varje församling själv producera bildmaterialet. I det arbetet finns många hinder, främst upphovsrättsliga. Utbildning i den nya tekniken behövs både för anställda och lekmän. Med anledning av detta vill vi att kyrkokonferensen ger kyrkostyrelsen i uppdrag: att verka för att det tas fram en produkt med alla psalmer i vår psalmbok, bibelns texter samt övriga texter i kyrkohandboken som får användas med denna moderna teknik i gudstjänst- och övrigt församlingsliv. att verka för att kommande material i form av psalmer, lovsånger, texter med mera även produceras för detta ändamål. att verka för att en bildbank tas fram som utformas utifrån kyrkoårets olika teman som kan användas i församlingarna. att verka för att våra samverkansorganisationer som studieförbundet Bilda ordnar utbildningar inom detta område lämpat för församlingsanställda och lekmän. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Tumba missionsförsamling: Att använda dator och projektorer i gudstjänsten blir allt vanligare. Psalmer, bibeltexter och bilder kopieras och visas på storbild allt oftare. Detta är ett etablerat sätt att arbeta och det är naturligt att församlingar tar tillvara de fördelar den moderna tekniken ger. Det som ser enkelt och självklart ut innebär dock bekymmer för många av de församlingar som vill använda upphovsskyddat text- och bildmaterial på ett korrekt sätt. Tumba missionsförsamling lyfter frågan i sin motion. Kyrkostyrelsen understryker värdet av att arbeta med frågan och vill under kommande verksamhetsår inleda ett arbete med ett centralt avtal om upphovsrätter i samband med kopiering och projiciering i gudstjänstsammanhang. Detta avtal föreslås omfatta Psalmer och Sånger (text och musik), Evangelieboken, Bibel 2000, Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt bildmaterial som illustrerar kyrkoåret. Svenska Kyrkan har nyligen ingått ett liknande avtal. 10 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

12 Kyrkostyrelsen föreslår konferensen att uppdra åt kyrkostyrelsen att bereda frågan om ett centralt avtal gällande upphovsrätter för ovan nämnda produkter. Ett sådant avtal möjliggör, i sin tur, den produkt som efterfrågas i motionen att återrapportera till kyrkokonferensen 2009 att därmed anse motionens tre första att-satser besvarade, samt att bifalla motionens fjärde att-sats Motion från Alingsås missionsförsamling angående val av ledamöter till kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsens storlek Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T14), och på påverkanstorget, torsdag kl Motionen från Alingsås missionsförsamling har följande lydelse: Det har under lång följd av år varit svårt att hitta kandidater till Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse. Detta kan bero på den valprocedur som nu finns, nämligen att valsedeln skall ha ett antal kandidater utöver de som skall väljas. Genom detta förutsättes en demokratisk process. Ombuden från respektive församling på kyrkokonferensen får sig tillsänt material med presentation av och intervjuer med kandidaterna. I kyrkokonferensen har ombuden möjlighet till plädering för en viss kandidat. Detta ger valkommittén ett stort ansvar varför val av ledamöter i valkommittén bör göras med stor omsorg. Vi uppfattar att det är näst intill omöjligt för församlingarna och ombuden att ha en uppfattning om vilken kompetens som behövs i kyrkostyrelsen för att styrelsen ska kunna göra ett bra jobb. Det krävs också nästan en mandatperiod för att en styrelsemedlem fullt ut skall känna till styrelsens ansvarsområden och innehållet i dessa. Det har hänt att en person efter endast två år i styrelsen hamnade strax utanför och därmed var tvungen att lämna sitt styrelseuppdrag som alltså inte var mer än påbörjat. Valkommittén bör lägga fram en rak lista för val till kyrkostyrelsen. Detta förfarande har SMU redan infört. En stor styrelse är många gånger tung att arbeta med. En minskning av antalet styrelseledamöter med två till fyra ledamöter bör övervägas. De olika distrikten kan bli väl representerade i en mindre styrelse. Vid behov för utredningar och kommittéer bör kompetenta personer utanför styrelsen kunna anlitas. Alingsås Missionsförsamling föreslår att: 1. Nuvarande stadgar eller praxis ändras så att valet av ledamöter till kyrkostyrelsen kan ske med rak lista från och med kyrkokonferensen Antalet styrelseledamöter minskas med två eller fyra ledamöter. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Alingsås missionsförsamling: Alingsås missionsförsamling aktualiserar två frågor som gäller kyrkokonferensens val av kyrkostyrelse: dels formerna för val av kyrkostyrelse, dels frågan om kyrkostyrelsens storlek. Val av kyrkostyrelse Formerna för val av kyrkostyrelse regleras i kyrkostadgarnas 7. Valberedningen har ansvar att bereda valet av styrelse. Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församlingar och distriktsstyrelser. Förslag ska lämnas till valberedningens ordförande senast fyra månader före kyrkokonferensen. Valberedningen kan också föra fram egna kandidater. Vidare stadgas att valsedeln till kyrkostyrelsen om möjligt ska innehålla två namn utöver det antal som ska väljas. Alingsås missionsförsamling föreslår att denna regel ska ändras så att valberedningen ska uppdras att lägga fram en rak lista för val till kyrkostyrelsen. Församlingen anför tre argument för sitt förslag: Svårigheterna för valberedningen att rekrytera kandidater därför att människor inte är beredda att utsätta sig för valprocessen så som den ser ut idag. Svårigheterna för församlingar och ombud att ha en uppfattning om vilken kompetens som behövs i kyrkostyrelsen. Risken att ledamöter i kyrkostyrelsen som står på omval blir utslagna av nya kandidater. Föredragningslista 11

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012 - Protokoll Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 2.1 Ordförande och två vice ordförande 2.2 Två protokollssekreterare

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Protokoll fört

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer