Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE"

Transkript

1 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE Examensarbete Stockholm, Sverige 2009

2 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker BRANISLAV TEPAVCEVIC och EMIL VOLTAIRE Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2009 Handledare på CSC var Björn Hedin Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2009:048 ISRN-KTH/CSC/E--09/048--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker Sammanfattning Ljudboken har kommit att bli ett allt mer populärt medium i dagens samhälle. Cirka 2 miljoner människor lyssnar på ljudböcker i stället för att läsa dem enligt Förläggarföreningen. Ljudboken utsågs av Handelns utredningsinstitut i Sverige till årets julklapp Sverige har Europas mest utvecklade ljudboksmarknad. Utgivningen är bred och försäljningen ökar. Det beror på snabb utgivning av nya, intressanta titlar, många och olika försäljningsställen, bra tekniskt utförande och omtyckta uppläsare. Mervärdesskatten på ljudböcker är låg, sex procent. På tio år har utgivningen av ljudbokstitlar i Sverige mångdubblats. I dag ger ett tiotal förlag ut drygt 200 nya titlar per år. Omsättningen har ökat från några miljoner till cirka 300 miljoner kronor Ljudboken är lika lättillgänglig som den tryckta boken. Den finns att köpa i bokhandeln, på hundratals bensinmackar, i kiosker, i varuhus och naturligtvis på nätet. För många är den ett komplement, för andra den enda möjligheten. Den ger synskadade, dyslektiker och de som inte har svenska som modersmål chansen att få tillgång till varierande litteratur samtidigt eller mycket snart efter originalutgåvan i pappersform. I dagens läge dominerar än så länge utgivningen av ljudboken i form av den tryckta cd skivan, men digitaliseringen av ljudboken verkar bli allt mer populär. Parallellt med utgivningen av ljudboken i form av tryckt medium sker även en övergång till strömmade tjänster och nedladdade format där man slipper distributionen av den nuvarande fysiska cd-skivan. Det sker även en integrering av dessa tjänster tillsammans med mobiltelefonen som plattform. Mobiltelefonen är numera lättillgänglig till hands för de flesta personer i dagens samhälle, och därför kan vi förvänta oss att se en spännande övergång inom en snar framtid mot mera digitaliserade ljudbokstjänster för mobiltelefonen. Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga och utreda de tekniker som finns idag och se vad det kan finnas för kommande möjligheter och begränsningar för anpassning av ljudböcker för mobiltelefonen och vilka utvecklingsmöjligheter för ljudböcker som finns. Litteraturstudier och intervjuer med personer på företag kopplade till ljudböcker har varit den huvudsakliga metoden för att komma fram till rapportens resultat. Studien visar att en fungerande teknik för anpassning av ljudböcker finns och att den bygger på DAISY-formatet som ger tillgång till bra navigationsmöjligheter.

4 Development opportunities for audio books Abstract The audio book has become an increasingly popular media in today's society. Approximately 2 million people listen to audio books instead of reading them, according to Förläggarföreningen. The audio book edition is large and the sales are increasing, thanks to rapid releases of new, interesting titles, many and various retail outlets, good technical performance and popular readers. VAT on audio books is low, only six percent. In ten years, the number of sold of audio book titles in Sweden has multiplied. Today a dozen publishing houses presents more than 200 new titles each year. The total sale has increased from a few million to some 300 million SEK in Audio book is as accessible as the printed book. It is available for purchase in bookstores, at hundreds of petrol stations, kiosks, in department stores and of course, online. For many, it is a complement, for others the only possibility. It gives the visually impaired, dyslectics and those who do not have Swedish as their native language the chance to access new literature. Audio books are today released both as a printed media (CD & DVD) and in digital formats, through streaming services and in downloadable formats. The digitalisation opens many new possibilities, and one of them is to integrate it with the mobile phone. The mobile phone is now readily available at hand for most people in today's society, and therefore we can expect to see an exciting transition in the near future against more digitized audio book services for the mobile phone. The purpose of this final thesis has been to identify and explore the technologies that exist today and to look at future opportunities and restrictions on the adaptation of audio books in mobile phones and see which development opportunities lies ahead for audio books. Literature studies and interviews with people at audio book companies linked have been the main method to arrive at the report's findings. The study shows that in order to adapt the audio books in mobile phones, the best solution is probably to use the DAISY format because of its favourable navigation interface.

5 Förord Detta examensarbete utgör det sista momentet inom våran högskoleingenjörsutbildning i Medieteknik utfört vid skolan för Datavetenskap och Kommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka Joakim Nömell på ICAP AB, Jesper Klein systemansvarig på TPB (Talboksoch punktskriftsbiblioteket), Lars Jexell som jobbar inom försäljning på Piratförlaget och Kerstin Ivarson Ahlstrand platschef och projektledare på e-centret för att de alla med största välkomnande tagit emot oss och låtit oss göra djupare intervjuer. Vi vill även tacka Thomas Porsborn på Cross Creations för stöd och support. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Björn Hedin som varit mycket betydande för vår rapport. Branislav vill även tacka sin sambo Maja Milovanovic och sina föräldrar och bror för stöd och tips inom arbetet. Emil vill även tacka sin bror Fredrik Voltaire och kompis Oscar Nygren för stöd och tips. Branislav Tepavcevic och Emil Voltaire. Stockholm november 2008.

6

7 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND OCH HISTORIA SYFTE OCH MÅL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROBLEMFORMULERING AVGRÄNSNINGAR UPPLÄGG AV RAPPORTEN METOD ARBETSGÅNG INTERVJUER LITTERATURSTUDIE URVAL AV FÖRETAG OCH MYNDIGHET ENKÄTER PRESENTATION AV KONTAKTADE FÖRETAG OCH MYNDIGHETER BEGREPP DAISY FORMAT SMIL VATTENSTÄMPEL PDTP BOKMÄRKE GLOBAL NAVIGATION LINKBACK LOKAL NAVIGATION NYA DIGITALA MARKNADER RESULTAT OCH ANALYS TEKNIK FORMAT DISTRIBUTIONSKANALER DISTRIBUTION OCH KOPIERINGSSKYDD UPPSPELNING NACKDELAR MED DAISY-FORMATET NYA TJÄNSTER MED FÖRBÄTTRAD INTERAKTIVITET TPB s VISION, MÅL OCH LÖSNINGAR LÄSAREN MARKNAD STATISTIK PRODUKTION INSPELNINGSKOSTNADER NYTT ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR LJUDBÖCKER ANPASSNING AV KURSLITTERATUR SOM LJUDBÖCKER DAISY-BÖCKER SOM KURSLITTERATUR (TEXT-LJUD-BILD-DAISY) SLUTSATS OCH DISKUSSION ANPASSNING AV LJUDBÖCKER FÖR MOBILTELEFONER DISTRIBUTION AV LJUDBOKSTJÄNSTER NYA MARKNADER MÅLGRUPPER KOPIERINGSSKYDD REFERENSER... I 7.1 INTERVJUER...I 7.2 WEBB...I

8 7.3 BÖCKER...III BILAGA1- OPERATIVSYSTEM OCH APPLIKATIONER FÖR MOBILTELEFONER..IV MOBILE SPEAK... IV SYMBIAN OS... IV WINDOWS MOBILE...V BILAGA2 - ENKÄT1...VI BILAGA3 - ENKÄT2... VIII BILAGA4 - ENKÄT3...IX BILAGA5- DAISY-SPELARE... X

9 1 Inledning 1 Inledning Detta kapitel redogör för bakgrunden till examensarbetet samt presenterar dess syfte och mål. Kapitlet lägger även fram frågeställningarna och avgränsningarna. Slutligen presenteras även målgruppen för detta examensarbete. 1.1 Bakgrund och historia Ljudbok är samlingsnamnet på inlästa böcker tillgängliga i flera olika format så som t.ex. CD, kassettband, MP3-filer och via mobiltelefon. I vissa fall är det bokens författare som själv läser, men ofta är det skådespelare. En ljudbok är till skillnad från talbok en kommersiell produkt som säljs av bokklubbar, bokhandeln och på Internet (Wikipedia, 2008a). Enligt webbsiten Design för alla ska en ljudbok inte förväxlas med en talbok. Talboken är framställd av Tal- och punktskriftsbiblioteket för läshandikappade och kan endast lånas eller köpas via folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek. Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk. Talböcker produceras med stöd av 17 Upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd d.v.s. man behöver inte tillstånd från bokens upphovsman. En del talböcker är producerade för att möta särskilda behov, till exempel lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning. De olika varianterna kan vara inlästa så att den tryckta boken behövs samtidigt. (Ljudboken, 2008). Den första ljudboken för synskadade och läshandikappade kom på 1950 talet, men det var först på 60-talet som Bibliotekstjänst började spela in talböcker och sälja dem till biblioteken. Det blev möjligt med hjälp av billig inspelningsteknik och fick dessutom draghjälp av portobefrielsen för talböcker, en generös upphovsrättslag och riksdagsbeslutet 1976 där målet var att minst 25 procent av den totala bokutgivningen i Sverige skulle läsas in på band (Ljudboken, 2008). Ljudboken utvecklades som en egen genre på 1980-talet. USA var först och största målgruppen var radiolyssnare som nu kunde köpa bästsäljare på kassett. De var vana att lyssna till skådespelare som kunde förmedla inlevelse och känslor. Bilen hade även en stor betydelse eftersom många hade kassettbandspelare där. I Sverige blev starten trögare. Målgruppen ansågs för liten och inget förlag ville satsa på idén. Inte förrän starten av Kassettbokklubben 1990 kom försäljningen igång på allvar. Bland medlemmarna fanns både funktionshindrade och vanliga konsumenter. Idag är ljudböckerna populära och finns på bland annat kassett, CD eller MP3-format. I MP3 kan man lyssna på boken direkt från en dator eller en MP3-spelare. Vissa bibliotek lånar ut ljudböcker i MP3-form. Då kan man ladda ner boken direkt på biblioteket. (Ljudboken, 2008). Utvecklingen av olika sätt att distribuera ljudböcker är en intressant fråga i samband med vilket format, om det är som CD-skivor, MP3:or, mobilnedladdning eller något annat format, t.ex. DAISY (Digitalt Audiobaserat Informationssystem) som är en internationell standard för att synkronisera text och ljud vid uppspelning av digitala böcker, som alla talböcker läses in med sedan 2001 (Ljudboken, 2008). De olika formaten för ljudböcker ger olika möjligheter att spela upp informationen på. Idag använder två miljoner svenskar ljudboken. Man behöver varken kunna läsa, se eller hålla i ljudboken för att ta till sig berättelsen. Och man kan göra annat medan man lyssnar. Till exempel köra bil, promenera eller diska. Det ger en annan möjlighet att möta litteratur och med uppläsarens inlevelse kan den egna fantasin sättas i rörelse (Ljudboken, 2008). 1

10 1 Inledning 1.2 Syfte och mål Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka och kartlägga olika tekniker för hur ljudböcker kan anpassas till mobiltelefoner och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ljudböcker. Vi har tittat dels på de tekniska aspekterna avseende format, distribution och uppspelningsfunktion samt skydd mot piratkopiering, och dels gjort en översikt av behovsaspekterna avseende målgrupper och användningsområden. En särskild fördjupning har gjorts om det kan tänkas att studenter kan bli en viktig framtida målgrupp genom att kurslitteratur görs tillgängligt som ljudböcker i mobiltelefonen. Möjligheter och begränsningar har vägts mot varandra där faktorer som teknik och säkerhetsaspekter har behandlats. Målet med examensarbetet har varit att sammanställa olika tekniker och tjänster som finns på marknaden idag och svara på problemformulering för att kunna ta fram en framtidsvision och prognos på hur den optimala ljudboken ser ut i framtiden, och hur man kan implementera den för mobiltelefoner på nya spännande sätt ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Enligt Bonniers verksamhetsberättelse 2004 kom en fjärdedel av de totalt 400 ljudbokstitlar som finns i Sverige ut Det ökade utbudet har haft stor betydelse för ljudbokens plötsliga uppsving. Att kassettboken numera bara finns på CD och olika digitala format har också haft betydelse. Teknikskiftet har fått många män att börja lyssna, ofta i bilen på väg till och från jobbet. Ytterligare en orsak är att formatet passar perfekt in i stressade nutidsmänniskors livsstil. Tidens lösning är att göra många saker samtidigt. Många av ljudbokskunderna lyssnar samtidigt som de promenerar, väntar eller sitter i en bilkö. Några CD-skivor där en känd skådespelare läser en stark roman eller spännande deckare kan förvandla ett nödvändigt ont till dagens höjdpunkt. Om ljudbokens entusiastiska lyssnare är dess bästa vän är det höga priset dess värsta fiende. Den dyra produktionen gör att en ljudbok, som består av ett 10-tal CD-skivor, kan kosta upp emot 350 kronor. Ofta anlitas kända skådespelare som uppläsare och inspelningstiden kan bli avsevärt mycket längre än speltiden, som bara den kan ligga på timmar. Sedan tillkommer många timmars redigering och korrekturlyssning. Inom en snar framtid kan priserna pressas då nya format gör det möjligt att själv ladda ner ljudböckerna via internet eller telefon. Exakt hur det ska gå till är ännu inte klart det hänger på hur ljudfilerna ska skyddas från piratkopiering så att upphovsmännen och förlaget får betalt. Se kapitel 4.7 för vidare analys av kostnader Anledningen till att vi valt att undersöka möjligheterna för att anpassa ljudböcker för mobiltelefoner, är att vi ser en unik chans att kunna skapa en ännu större kommersiell framgång för de ingående aktörerna inom dels distributionen av ljudböcker, mobiltelefontillverkarna och operatörerna. En annan anledning till att göra den här undersökningen är att de potentiella navigationsmöjligheterna i mobilen kan vara viktigt i synnerhet i fackböcker i jämförelse med dagens enkla navigation. 2

11 1 Inledning 1.3 Problemformulering På en övergripande nivå avser vi titta på viktiga utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. De två utvecklingsområden vi valt att fokusera på är anpassning av ljudböcker för användning med mobiltelefoner som underliggande plattform, samt breddning av ljudböcker till nya marknader. Vi har sett ljudboken utvecklas från en fysisk produkt med fysisk distribution på en smal marknad och med en tekniskt mogen uppspelningslösning (CD-spelare), till en digital produkt med digital distribution på en massmarknad med nya tekniska lösningar. Dessa är fortfarande under utveckling. Vi vill i uppsatsen beskriva denna förändringsprocess. De konkreta frågeställningar vi avser behandla är följande: 1. Hur kan ljudböcker anpassas för mobiltelefoner för att ge bättre navigationsmöjligheter än existerande ljudbokstjänster? 2. Hur kan framtida distributionskanaler för ljudbokstjänster i mobilen komma att se ut (t.ex. streaming, nedladdning)? 3. Kan ovanstående utvecklingar av ljudboken ge upphov till nya marknader, t.ex. ljudböcker för kurslitteratur? 4. Vilken målgrupp och marknad för mobila ljudbokstjänster kan tänkas finnas? 5. Vilka tekniska aspekter bör tas i beaktande, och hur kan dessa lösas, t.ex. kopieringsskydd? 1.4 Avgränsningar Fokus ligger på vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ljudböcker. Urvalet av presenterade tekniker och möjligheter är framtagna av aktörer från flera olika branscher. Aktörer beskrivs i del 2.5 Vi valde att vid genomförandet av arbetet avgränsa det till att bara kontakta aktörer på den svenska marknaden. Vi har inte kontaktat slutanvändare eller teleoperatörer trots att dessa grupper skulle kunna ge en intressant återkoppling till arbetet. Ljudboken angränsar till andra produktioner med liknande format, distribution och uppspelningslösningar som exempelvis nedladdningsbara radioprogram (podcasts), utbildningar och digitala böcker i textformat. En ljudbok kan ibland vara bara en berättarröst, ibland innehålla både ljud, text och bild. Därför är gränsdragningen flytande, och vi har avgränsat oss till att inte gå in på detalj i denna problematik. 1.5 Upplägg av rapporten Rapporten är uppdelad i sex kapitel vilka tillsammans kommer att sammanfatta och granska dagens läge för ljudböcker i mobiltelefoner samt framtidsförhoppningar om nya tekniska lösningar för anpassning av ljudböcker för mobiltelefoner och se vilka utvecklingsmöjligheter för ljudböcker som finns. Först ges en inledning av arbetet med bakgrund, syfte och mål. Problemformulering och avgränsningar fastställs. Sedan beskrivs metod, och urval av kontaktade företag och myndigheter. För att läsaren skall förstå rapportens innehåll ges förklaringar på de begrepp och förkortningar som senare kommer att tas upp. Resultatet är rapportens största del och där besvaras problemformulering samt ger resultatet av de intervjuer som gjorts. Analysen innefattar möjligheter och begränsningar med tekniken för att kunna besvara frågor i problemformulering. 3

12 2 Metod 2 Metod I detta kapitel redogörs för de vetenskapliga metoder som ligger till grund för den empiriska delen av examensarbetet. Kapitlet beskriver för- och nackdelar med metoderna, motivation till valet av metoder samt diskuterar studiens reliabilitet och validitet. 2.1 Arbetsgång Arbetet består dels av en litteraturstudie och dels en empirisk studie bestående av möten och intervjuer. Den empiriska studien har genomförts i samverkan med företag och myndigheter som utvecklar hjälpmedel för ljudböcker och påverkar branschens framtid. Utifrån den teoretiska och empiriska studien har en analys utförts för att se vilka möjligheter och begränsningar som tekniken för att implementera ljudböcker i mobiltelefoner för med sig. Vi började med att arbeta efter hypotesen att DAISY formatet går att använda för anpassning av ljudböcker for mobiltelefoner. Vi började också undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ljudböcker. 2.2 Intervjuer Intervjuerna som genomförts har varit baserade på frågeställningar som vi gjort i förväg. Utav fem kontaktade personer svarade fyra. Tre av intervjuerna utfördes på plats hos ICAP AB, Piratförlaget, e-centret och en intervju utfördes med en representant för TPB på KTH. Innan intervjuerna hölls gjordes en kort förberedelse om företaget och de kompetenta personerna som skulle intervjuas. En mall med flera olika frågor användes för varje intervju. Alla intervjuer antecknades och spelades in på mp3 spelare. Intervjuerna var mellan 60 till 120 minuter i en avslappnad atmosfär. Efter varje intervju gjordes en kort sammanfattning och sedan skrevs tankar och anteckningar ner. Resultatet från intervjuerna används i olika kategorier i rapporten. 2.3 Litteraturstudie Litteraturstudien består av en ingående undersökning av de tekniker och tjänster som ligger till grund för mobila ljudbokstjänster. Litteratursökningen har genomförts på artikeldatabaser och sökmotorn Google. Sökningar har gjorts via databaserna INSPEC och COMPENDEX. De mest använda sökorden på engelska var: audio books, navigation, DAISY format, DAISY standard, screenreader, Symbian OS. Via sökmotorn Google söktes olika aktörer på området, samt olika typ av material för arbetet. Som facklitteratur har boken The Long Tail av Cris Anderson använts. 2.4 Urval av företag och myndighet Under planeringen av arbetet behandlades flera aspekter som kunde vara intressant. Urval av företag och myndigheter gjordes efter en undersökning på Internet. Anledningen till att presentera just dessa är att de har erfarenhet och kunskap inom: teknik, distribuering och marknaden för ljudböcker samt kopieringsskydd och upphovsrätt. Dessa områden valde vi att behandla inom problemformuleringen. En kort presentation av alla sex företagen och myndigheterna beskrivs nedan. 4

13 2 Metod 1. ICAP AB- företag som bland annat säljer DAISY spelare och hjälpmedel för funktionshindrade människor. 2. Talboks och punktskiftsbibliotek- statlig myndighet som producerar och lånar ut talböcker i DAISY standard 3. Piratförlaget- bokförlag som säljer och distribuerar ljudböcker 4. Storytel- företag som använder streamingtjänst för ljudböcker, tillgänglig för alla mobila användare med godkända telefoner. 5. Cross Creations- företag som jobbar med ljudboksproduktion 6. e-centret- företag som jobbar med olika multimediaprojekt. Mest intressant med streamingstjänsten Läsaren som gör att användaren kan lyssna på ljudböcker via TV-apparaten. 7. Elib-företag som producerar och distribuerar MP3-böcker. De företagen och myndigheterna beskrivs mer i rubrik ENKÄTER Enkäter valdes som metod för att förbättra vår insikt, resultat och analys inom olika områden i rapporten. Totalt skickades tre olika enkäter ut. I den första enkäten var frågeställningen inspirerad av rapportens problemformulering. I andra enkäten behandlades anpassning av DAISY-format för eventuell kommersiell marknad. I den tredje och sista enkäten behandlades frågor om anpassning av kurslitteratur som ljudböcker. Alla enkäterna skickades ut med e-post till företagen som i förväg kontaktades per telefon. Enkäterna återfinns i sin helhet i bilaga2, 3 och Presentation av kontaktade företag och myndigheter ICAP AB ICAP AB bildades i Göteborg Företagets verksamhet är datorbaserade anpassningar för personer med funktionshinder. (ICAP AB, 2008) ICAP erbjuder tjänster med teknisk utredning och anpassning för varje individ med funktionshinder aktiva inom arbete, skola och vardagsliv. Konsulterna på ICAP AB har bred kompetens och mångårig erfarenhet och arbetar med fokus på användaren. Utbildning genomförs under pedagogisk högskoleutbildad ledning. För att alltid kunna ligga långt framme i teknikutvecklingen och kunna erbjuda den senaste teknologin inom datorbaserade hjälpmedel har ICAP AB kontakt med flera stora leverantörer. TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet. (TPB, 2008) TPB producerar och lånar ut litteratur på medier som är anpassade för personer med läshandikapp - talböcker lånar de ut via andra bibliotek och punktskriftsböcker direkt till låntagare. De informerar och sprider kunskap om talböcker, punktskrift och läshandikapp och de deltar i utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läshandikapp. De erbjuder bland.annat läsprogram för anpassad läsning av DAISYböcker i dator, utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare, och informationsmaterial inom området talböcker, punktskrift och läshandikapp till alla intresserade. De säljer punktskriftsböcker, talböcker, taktila bilderböcker och 5

14 2.5 Presentation av kontaktade företag presentböcker. Verksamheten på TPB är indelad i fyra områden: talboksverksamheten, punktskriftsverksamheten, forskning och utveckling och studielitteraturverksamheten. En stab ansvarar för administration och informationsverksamhet. En av TPB:s uppgifter är att aktivt bidra till utvecklingen av nya medier och att initiera och ingå i projekt som ökar tillgång till litteratur för personer med läshandikapp. Forskning och utveckling sker inom ett brett fält där både DAISY är resultatet av ett sådant projekt. Det startade 1993 som ett samarbete mellan TPB och datakonsultfirman Labyrinten AB - och är nu en standard som används över hela världen. Piratförlaget Piratförlaget utger skönlitteratur för vuxna, i första hand av svenska författare men också från övriga nordiska länder. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande och bättre ekonomiska villkor. Genom att kombinera professionell förlagsverksamhet med nyskapande idéer vill de vara ett av Sveriges största, oberoende skönlitterära förlag med god avkastning på lång sikt. Piratförlaget startade 1999 och under år 2000 gav de ut sina första böcker. Piratförlaget ersätter sina författare bättre än andra förlag. Piratförlaget ägs av journalisterna och författarna Jan Guillou och Liza Marklund tillsammans med bokförläggaren Ann-Marie Skarp.(Piratförlaget, 2008) Istället för det gängse royaltysystemet använder de sig av hälften var-principen, dvs när räkningar för tryckkostnad och distribution dragits av delar förlaget och författaren lika på alla intäkter. Storytel Storytel är en mobil innehållstjänst som erbjuder ljudböcker direkt i användarens mobiltelefon. De vill erbjuda mobila tjänster som drar nytta av de egenskaper som mobiltelefonen har på bästa sätt. De låter användaren lyssna på ljudböcker över operatörsnätet oavsett hur mycket minne användarens mobiltelefon rymmer. Genom ett nyligen ingånget samarbete med ett av Englands största förlag, Harper-Collins, utökar Storytel nu med 200 engelska titlar förutom de cirka 200 titlar på svenska som finns att lyssna på redan nu. Storytel kommer därmed att kunna erbjuda populära bokserier som Narnia, Agatha Christie och Sagan om Ringen-trilogin från och med HarperCollinslanseringen på London Bookfair. För att använda Storytel behövs en godkänd mobiltelefon. De erbjuder ljudböcker och betalning sker genom mobilräkningen. Ljudböckerna är uppdelade i avsnitt (30-70 min långa). Lyssningen upptar 3.5 MB per timme. Mobiltelefonen har folk nästan alltid med sig, nu har de en hel bokhandel lastad i den. Storytel är väldigt enkelt. Genom att skicka ett sms fås en länk till Storytelprogramvaran tillbaka som sedan kan installeras i mobilen. Denna är gratis och ger en möjlighet att välja och vraka bland titlarna. Vid köp av en ljudbok är det bara att klicka på titeln och ljudboken strömmas ner till mobilen och belastar därmed minimalt med minne i telefonen. I och med att ljudboken inte fysiskt laddas ner till mobiltelefonen är kopieringsrisken minimerad - förlag och författare kan känna sig trygga i distributionsformen som tvärtom öppnar upp en helt ny försäljningskanal för bokkonsumtion - något Harper-Collins tagit fasta på. (Storytel, 2008a) Det finns möjlighet att få provlyssna i fem minuter, och det går då att kolla av svårighetsnivån på språket innan eventuellt köp. Sedan starten har Storytel strömmat ljudböcker från svenska förlag som Piratförlaget, Storyside, Earbooks och Bra Böcker. Storytel beskriver sig själva som ett innovativt inkubatorsbolag på Ideon Innovation i Lund. Cross Creations Cross Creations grundades 2003 med målsättningen att utveckla produkter och tjänster som kombinerar traditionella medier med nya i syfte att höja upplevelser för alla. (Cross Creations, 2008) De jobbar framför allt med ljudboksproduktion och under 2006 producerade de ca 40 kommersiella titlar, vilket motsvarar ca 15 % av samtliga titlar som gavs ut i Sverige 6

15 2.5 Presentation av kontaktade företag under De jobbar även med produktutveckling inom bok- och läromedelsbranschen. Deras motto är att utnyttja ny teknik för att involvera fler sinnen, vilket skapar nya förutsättningar för produkterna att stå sig på en allt hårdare marknad. Deras kunder återfinns mestadels inom förlagsbranschen samt den offentliga sektorn. e Centret e-centret är en ekonomisk förening. Den bildades vid årsskiftet 2003/04 som ett projekt som skulle leva under samma tid som förnyelsen av Vällingby centrum. De skall bidra till att öka kunskapen om och främja användandet av e-tjänster, bredbandstjänster och e-handel i Västerort. Syftet de har är att verka som intresseväckare och katalysator för att snabba upp inkoppling av hushåll till bredbandsnät i regionen. Genom att erbjuda en hög lokal servicegrad i samverkan mellan olika aktörer och bra information till konsumenterna skall IT-trösklarna sänkas, vilket ger ett ökat utnyttjande av bredbandsnät och dess tjänster. Affärsidén de har är att kunna hjälpa offentlig sektor, företag och organisationer att bli framgångsrika genom ökad användning av bredbandstjänster, e-tjänster och e-handel. Deras verksamhet inom offentliga sektorn sker främst inom vård, omsorg och hos myndigheter. I privata sektorn har de främst sin verksamhet mot köpcentrum, detaljhandel och fastighetsbolag.(ahlstrand, K.I., 2008) Elib Elib AB startade hösten 2000 och producerar och distribuerar e-böcker och MP3-böcker. Företaget använder lösningar för kopieringsskydd och vattenmärkning när de distribuerar e-böcker och MP3-böcker. De har flera tjänster i företag. Elib digitaliserar och konverterar ljudböcker till MP3-format åt de förlag som önskar den tjänsten. Med utgångspunkt från förlagets ljudbok producerar de MP3-boken. Förlaget lägger sina MP3- böcker på Elibs server och Elib distribuerar till återförsäljare av MP3-böcker. Förlaget fastställer f-priset, dvs. det belopp Elib betalar förlaget per såld e-bok. Elib säljer e-boken vidare med vattenmärke till återförsäljarna med ett litet påslag. De MP3-böcker som distribueras av Elib finns att köpa hos alla de ledande svenska internetbokhandlarna. När kunden har köpt och betalat boken kan kunden ladda ner den i vanligt MP3-format som går bra att lyssna på via datorn eller i MP3-spelaren. Elibs tjänst är helt öppen och innebär inte att ett förlag låser sig till en enda lösning, dvs. förlaget kan också sälja sina e-böcker och MP3-böcker via andra kanaler. Deras målsättning är att utveckla en fungerande marknad för e-böcker och MP3-böcker. Bakom Elib står bokförlagen Natur och Kultur och Piratförlaget samt Internetbokhandeln AdLibris. (Elib, 2008) 7

16 3 Begrepp 3 Begrepp I detta kapitel presenteras olika begrepp och tekniker inom examensarbetet. Nedanstående begrepp är tagna från (Svenska DAISY-konsortiet, 2007a). 3.1 DAISY format DAISY format är en internationell standard för att synkronisera text och ljud vid uppspelning av digitala böcker, som alla talböcker läses in med sedan SMIL Smil är ett html-liknande språk, för att beskriva audiovisuella presentationer, och för att kunna synkronisera text, bild och ljud tillsammans. 3.3 Vattenstämpel Teknik för införandet av dolda data vilket i sin tur är informationen om upphovsrätt till digitala objektet. Detta skapar informationen om äganderätt och möjligtvis andra villkor för användning. 3.4 PDTP Protected Digital Talking Book, är en standard för kopieringsskydd i DAISY-böcker. 3.5 Bokmärke Ett bokmärke kommer ihåg vilken ljudbok du senast lyssnade på och var i handlingen. 3.6 Global navigation Global navigation innebär att man förflyttar sig i nivåstrukturen, det vill säga att förflyttning kan ske mellan delar, kapitel, underkapitel, och till exempel textrutor eller faktarutor. Inom DAISY 2.02 möjliggörs global navigation genom att en DAISY-spelare läser/använder innehållet i dokumentet ncc.html. 3.7 Linkback Linkback innebär att ett element i DAISY-bokens textdokument refererar "tillbaka" till en adress i en av DAISY-bokens SMIL-filer. Effekten blir att läsaren kan välja ett enskilt element i textdokumentet och starta uppspelning av ljudet som motsvarar den aktuella texten. Detta möjliggörs i DAISY 2.02 genom att varje nod i textdokumentet omsluts av ett anchor-element som innehåller en adress till en viss plats i en viss smil-fil. XHTMLkoden för detta kan till exempel se ut så här: <p id="0001"><a href=" smil#000012"> Detta är en paragraf i texten som pekar på en plats i en smil-fil. </a></p> 8

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

Lathund. Tal-och ljudböcker från. Inläsningstjänst. Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3

Lathund. Tal-och ljudböcker från. Inläsningstjänst. Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3 Lathund Tal-och ljudböcker från Inläsningstjänst Innehåll: Inlästa läromedel sida 2 Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3 Vem kan hämta hem inlästa böcker från Inläsningstjänst? sida 3 Inläsningstjänst-

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 juli 2012 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en talbok

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker Kravspecifikation Version 2.3 2014-09-05 Materialet i denna kravspecifikation får användas i andra sammanhang endast efter samråd med Elib. Elib AB Box

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 1 Det här passet Talboken och bibliotekens roll Kom igång med talböcker Våra konton Att läsa talböcker Frågestund 2 Talboken - en inläst version av en utgiven

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 1 Det här passet Talboken och bibliotekens roll Kom igång med talböcker Våra konton Att läsa talböcker MTM:s rekommendationer Frågestund 2 Talboken - en inläst

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker Kravspecifikation Version 3.0 2015-11-18 Materialet i denna kravspecifikation får användas i andra sammanhang endast efter samråd med Elib. Elib AB Engelbrektsgatan

Läs mer

Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter!

Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter! Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter! Denna guide visar hur du lånar e-ljudböcker på enheter med operativsystemen ios och Android. ios används i Apples produkter och

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker En guide för förlag som vill producera och distribuera ljudböcker via Axiell Media Uppdaterad 2017-08-18 Materialet i denna guide får användas i andra

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

DAISY Consortium. 20 år i tillgänglighetens tjänst. Jesper Klein. SDK-konferensen Det bästa som hänt mig 1 december 2016

DAISY Consortium. 20 år i tillgänglighetens tjänst. Jesper Klein. SDK-konferensen Det bästa som hänt mig 1 december 2016 DAISY Consortium 20 år i tillgänglighetens tjänst Jesper Klein styrelseordförande, DAISY Consortium SDK-konferensen Det bästa som hänt mig 1 december 2016 < 10 % av världens böcker i tillgängliga format

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

MTM Tillgängliga medier Talböcker Legimus Forskning Samarbete Frågestund

MTM Tillgängliga medier Talböcker Legimus Forskning Samarbete Frågestund Helena Nordqvist 1 MTM Tillgängliga medier Talböcker Legimus Forskning Samarbete Frågestund MTM ska vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa

Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa www.inlasningstjanst.se Telefon: 08-556 115 50 3 Kunskap för alla Idag finns 126 000 elever i grund- och gymnasieskolan i Sverige som har svårt att ta

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 MTM Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Metod Resultat Användare Bibliotekarier Analys och slutsatser MTM Annotationer

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Olika barn, olika sätt att läsa. Helena Nordqvist

Olika barn, olika sätt att läsa. Helena Nordqvist Olika barn, olika sätt att läsa Helena Nordqvist Det här ska jag berätta om MTM Talboken Bibliotekens roll Våra konton Att läsa talböcker Legimus Egen nedladdning Ur elevens perspektiv Samarbete Frågestund

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express VAD ÄR EN DAISY-TALBOK? En Daisy-talbok innehåller texten i en tryckt bok som läses upp högt. Du kan flytta dig i en Daisy-talbok

Läs mer

Läsa e-böcker. ISBN: 978-91-28-00642-2, tryckt 978-91-28-00643-9, pdf. Best.nr: 00442

Läsa e-böcker. ISBN: 978-91-28-00642-2, tryckt 978-91-28-00643-9, pdf. Best.nr: 00442 Läsa e-böcker Läsa e-böcker Specialpedagogiska skolmyndigheten Ansvarig på SPSM: Berit Engberg Manus: Maritha Angermund, Stefan Bonn och Curt Ekstedt Foto: Hans Alm omslag, s. 7 och 12 (vänster). Kicki

Läs mer

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad Appen Legimus Användarmanual för IPhone och IPad Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Logga in offline... 3 Hitta i appen... 3 Söka efter böcker... 4 Söka i legimus.se... 4 Ladda ner och läs offline...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker -

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - för dig som möter barn och ungdomar som har dyslexi Dysleximässan 2017-10-20 Helena Nordqvist 1 MTM Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! MTM:s uppdrag Arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen.

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantering. För att en nedladdning från TPB katalogen direkt till minneskortet ska lyckas måste det finnas en mapp på minneskortet. Och för att kortet ska fungera

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language.) är en multimediastandard för internet, baserat på XML. RealNetworks i USA utvecklade denna teknik och

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala December 2016 Avdelningen för Utveckling och IT Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala Utvärderingen av projektet Talboken Kommer för taltidningsläsare visar att testpersonerna är mycket

Läs mer

Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar

Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar Det digitala biblioteket Bibliotek har alltid legat i framkant för det digitala, och det genomsyrar nu ofta

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Användarhandbok Nokia Musik

Användarhandbok Nokia Musik Användarhandbok Nokia Musik Utgåva 1.0 SV Nokia Musik Med Nokia Musik på Windows Phone kan du ladda ned låtar på din telefon och kompatibla dator. Svep åt vänster och tryck på Mer information finns på

Läs mer

Lathund. Talböcker från Legimus. Vad är en talbok? Vad är en ljudbok? sida 3. Information Hitta till talböckerna sida 3

Lathund. Talböcker från Legimus. Vad är en talbok? Vad är en ljudbok? sida 3. Information Hitta till talböckerna sida 3 Lathund Talböcker från Legimus Innehåll: Vad är MTM och Legimus? sida 2 Vem får låna? sida 3 Vad är en talbok? Vad är en ljudbok? sida 3 Information Hitta till talböckerna sida 3 Inloggningskonto Legimus

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer