Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE"

Transkript

1 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker BRANISLAV TEPAVCEVICÖ M och EMIL VOLTAIRE Examensarbete Stockholm, Sverige 2009

2 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker BRANISLAV TEPAVCEVIC och EMIL VOLTAIRE Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2009 Handledare på CSC var Björn Hedin Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2009:048 ISRN-KTH/CSC/E--09/048--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Utvecklingsmöjligheter för ljudböcker Sammanfattning Ljudboken har kommit att bli ett allt mer populärt medium i dagens samhälle. Cirka 2 miljoner människor lyssnar på ljudböcker i stället för att läsa dem enligt Förläggarföreningen. Ljudboken utsågs av Handelns utredningsinstitut i Sverige till årets julklapp Sverige har Europas mest utvecklade ljudboksmarknad. Utgivningen är bred och försäljningen ökar. Det beror på snabb utgivning av nya, intressanta titlar, många och olika försäljningsställen, bra tekniskt utförande och omtyckta uppläsare. Mervärdesskatten på ljudböcker är låg, sex procent. På tio år har utgivningen av ljudbokstitlar i Sverige mångdubblats. I dag ger ett tiotal förlag ut drygt 200 nya titlar per år. Omsättningen har ökat från några miljoner till cirka 300 miljoner kronor Ljudboken är lika lättillgänglig som den tryckta boken. Den finns att köpa i bokhandeln, på hundratals bensinmackar, i kiosker, i varuhus och naturligtvis på nätet. För många är den ett komplement, för andra den enda möjligheten. Den ger synskadade, dyslektiker och de som inte har svenska som modersmål chansen att få tillgång till varierande litteratur samtidigt eller mycket snart efter originalutgåvan i pappersform. I dagens läge dominerar än så länge utgivningen av ljudboken i form av den tryckta cd skivan, men digitaliseringen av ljudboken verkar bli allt mer populär. Parallellt med utgivningen av ljudboken i form av tryckt medium sker även en övergång till strömmade tjänster och nedladdade format där man slipper distributionen av den nuvarande fysiska cd-skivan. Det sker även en integrering av dessa tjänster tillsammans med mobiltelefonen som plattform. Mobiltelefonen är numera lättillgänglig till hands för de flesta personer i dagens samhälle, och därför kan vi förvänta oss att se en spännande övergång inom en snar framtid mot mera digitaliserade ljudbokstjänster för mobiltelefonen. Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga och utreda de tekniker som finns idag och se vad det kan finnas för kommande möjligheter och begränsningar för anpassning av ljudböcker för mobiltelefonen och vilka utvecklingsmöjligheter för ljudböcker som finns. Litteraturstudier och intervjuer med personer på företag kopplade till ljudböcker har varit den huvudsakliga metoden för att komma fram till rapportens resultat. Studien visar att en fungerande teknik för anpassning av ljudböcker finns och att den bygger på DAISY-formatet som ger tillgång till bra navigationsmöjligheter.

4 Development opportunities for audio books Abstract The audio book has become an increasingly popular media in today's society. Approximately 2 million people listen to audio books instead of reading them, according to Förläggarföreningen. The audio book edition is large and the sales are increasing, thanks to rapid releases of new, interesting titles, many and various retail outlets, good technical performance and popular readers. VAT on audio books is low, only six percent. In ten years, the number of sold of audio book titles in Sweden has multiplied. Today a dozen publishing houses presents more than 200 new titles each year. The total sale has increased from a few million to some 300 million SEK in Audio book is as accessible as the printed book. It is available for purchase in bookstores, at hundreds of petrol stations, kiosks, in department stores and of course, online. For many, it is a complement, for others the only possibility. It gives the visually impaired, dyslectics and those who do not have Swedish as their native language the chance to access new literature. Audio books are today released both as a printed media (CD & DVD) and in digital formats, through streaming services and in downloadable formats. The digitalisation opens many new possibilities, and one of them is to integrate it with the mobile phone. The mobile phone is now readily available at hand for most people in today's society, and therefore we can expect to see an exciting transition in the near future against more digitized audio book services for the mobile phone. The purpose of this final thesis has been to identify and explore the technologies that exist today and to look at future opportunities and restrictions on the adaptation of audio books in mobile phones and see which development opportunities lies ahead for audio books. Literature studies and interviews with people at audio book companies linked have been the main method to arrive at the report's findings. The study shows that in order to adapt the audio books in mobile phones, the best solution is probably to use the DAISY format because of its favourable navigation interface.

5 Förord Detta examensarbete utgör det sista momentet inom våran högskoleingenjörsutbildning i Medieteknik utfört vid skolan för Datavetenskap och Kommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka Joakim Nömell på ICAP AB, Jesper Klein systemansvarig på TPB (Talboksoch punktskriftsbiblioteket), Lars Jexell som jobbar inom försäljning på Piratförlaget och Kerstin Ivarson Ahlstrand platschef och projektledare på e-centret för att de alla med största välkomnande tagit emot oss och låtit oss göra djupare intervjuer. Vi vill även tacka Thomas Porsborn på Cross Creations för stöd och support. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Björn Hedin som varit mycket betydande för vår rapport. Branislav vill även tacka sin sambo Maja Milovanovic och sina föräldrar och bror för stöd och tips inom arbetet. Emil vill även tacka sin bror Fredrik Voltaire och kompis Oscar Nygren för stöd och tips. Branislav Tepavcevic och Emil Voltaire. Stockholm november 2008.

6

7 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND OCH HISTORIA SYFTE OCH MÅL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROBLEMFORMULERING AVGRÄNSNINGAR UPPLÄGG AV RAPPORTEN METOD ARBETSGÅNG INTERVJUER LITTERATURSTUDIE URVAL AV FÖRETAG OCH MYNDIGHET ENKÄTER PRESENTATION AV KONTAKTADE FÖRETAG OCH MYNDIGHETER BEGREPP DAISY FORMAT SMIL VATTENSTÄMPEL PDTP BOKMÄRKE GLOBAL NAVIGATION LINKBACK LOKAL NAVIGATION NYA DIGITALA MARKNADER RESULTAT OCH ANALYS TEKNIK FORMAT DISTRIBUTIONSKANALER DISTRIBUTION OCH KOPIERINGSSKYDD UPPSPELNING NACKDELAR MED DAISY-FORMATET NYA TJÄNSTER MED FÖRBÄTTRAD INTERAKTIVITET TPB s VISION, MÅL OCH LÖSNINGAR LÄSAREN MARKNAD STATISTIK PRODUKTION INSPELNINGSKOSTNADER NYTT ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR LJUDBÖCKER ANPASSNING AV KURSLITTERATUR SOM LJUDBÖCKER DAISY-BÖCKER SOM KURSLITTERATUR (TEXT-LJUD-BILD-DAISY) SLUTSATS OCH DISKUSSION ANPASSNING AV LJUDBÖCKER FÖR MOBILTELEFONER DISTRIBUTION AV LJUDBOKSTJÄNSTER NYA MARKNADER MÅLGRUPPER KOPIERINGSSKYDD REFERENSER... I 7.1 INTERVJUER...I 7.2 WEBB...I

8 7.3 BÖCKER...III BILAGA1- OPERATIVSYSTEM OCH APPLIKATIONER FÖR MOBILTELEFONER..IV MOBILE SPEAK... IV SYMBIAN OS... IV WINDOWS MOBILE...V BILAGA2 - ENKÄT1...VI BILAGA3 - ENKÄT2... VIII BILAGA4 - ENKÄT3...IX BILAGA5- DAISY-SPELARE... X

9 1 Inledning 1 Inledning Detta kapitel redogör för bakgrunden till examensarbetet samt presenterar dess syfte och mål. Kapitlet lägger även fram frågeställningarna och avgränsningarna. Slutligen presenteras även målgruppen för detta examensarbete. 1.1 Bakgrund och historia Ljudbok är samlingsnamnet på inlästa böcker tillgängliga i flera olika format så som t.ex. CD, kassettband, MP3-filer och via mobiltelefon. I vissa fall är det bokens författare som själv läser, men ofta är det skådespelare. En ljudbok är till skillnad från talbok en kommersiell produkt som säljs av bokklubbar, bokhandeln och på Internet (Wikipedia, 2008a). Enligt webbsiten Design för alla ska en ljudbok inte förväxlas med en talbok. Talboken är framställd av Tal- och punktskriftsbiblioteket för läshandikappade och kan endast lånas eller köpas via folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek. Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk. Talböcker produceras med stöd av 17 Upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd d.v.s. man behöver inte tillstånd från bokens upphovsman. En del talböcker är producerade för att möta särskilda behov, till exempel lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning. De olika varianterna kan vara inlästa så att den tryckta boken behövs samtidigt. (Ljudboken, 2008). Den första ljudboken för synskadade och läshandikappade kom på 1950 talet, men det var först på 60-talet som Bibliotekstjänst började spela in talböcker och sälja dem till biblioteken. Det blev möjligt med hjälp av billig inspelningsteknik och fick dessutom draghjälp av portobefrielsen för talböcker, en generös upphovsrättslag och riksdagsbeslutet 1976 där målet var att minst 25 procent av den totala bokutgivningen i Sverige skulle läsas in på band (Ljudboken, 2008). Ljudboken utvecklades som en egen genre på 1980-talet. USA var först och största målgruppen var radiolyssnare som nu kunde köpa bästsäljare på kassett. De var vana att lyssna till skådespelare som kunde förmedla inlevelse och känslor. Bilen hade även en stor betydelse eftersom många hade kassettbandspelare där. I Sverige blev starten trögare. Målgruppen ansågs för liten och inget förlag ville satsa på idén. Inte förrän starten av Kassettbokklubben 1990 kom försäljningen igång på allvar. Bland medlemmarna fanns både funktionshindrade och vanliga konsumenter. Idag är ljudböckerna populära och finns på bland annat kassett, CD eller MP3-format. I MP3 kan man lyssna på boken direkt från en dator eller en MP3-spelare. Vissa bibliotek lånar ut ljudböcker i MP3-form. Då kan man ladda ner boken direkt på biblioteket. (Ljudboken, 2008). Utvecklingen av olika sätt att distribuera ljudböcker är en intressant fråga i samband med vilket format, om det är som CD-skivor, MP3:or, mobilnedladdning eller något annat format, t.ex. DAISY (Digitalt Audiobaserat Informationssystem) som är en internationell standard för att synkronisera text och ljud vid uppspelning av digitala böcker, som alla talböcker läses in med sedan 2001 (Ljudboken, 2008). De olika formaten för ljudböcker ger olika möjligheter att spela upp informationen på. Idag använder två miljoner svenskar ljudboken. Man behöver varken kunna läsa, se eller hålla i ljudboken för att ta till sig berättelsen. Och man kan göra annat medan man lyssnar. Till exempel köra bil, promenera eller diska. Det ger en annan möjlighet att möta litteratur och med uppläsarens inlevelse kan den egna fantasin sättas i rörelse (Ljudboken, 2008). 1

10 1 Inledning 1.2 Syfte och mål Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka och kartlägga olika tekniker för hur ljudböcker kan anpassas till mobiltelefoner och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ljudböcker. Vi har tittat dels på de tekniska aspekterna avseende format, distribution och uppspelningsfunktion samt skydd mot piratkopiering, och dels gjort en översikt av behovsaspekterna avseende målgrupper och användningsområden. En särskild fördjupning har gjorts om det kan tänkas att studenter kan bli en viktig framtida målgrupp genom att kurslitteratur görs tillgängligt som ljudböcker i mobiltelefonen. Möjligheter och begränsningar har vägts mot varandra där faktorer som teknik och säkerhetsaspekter har behandlats. Målet med examensarbetet har varit att sammanställa olika tekniker och tjänster som finns på marknaden idag och svara på problemformulering för att kunna ta fram en framtidsvision och prognos på hur den optimala ljudboken ser ut i framtiden, och hur man kan implementera den för mobiltelefoner på nya spännande sätt ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Enligt Bonniers verksamhetsberättelse 2004 kom en fjärdedel av de totalt 400 ljudbokstitlar som finns i Sverige ut Det ökade utbudet har haft stor betydelse för ljudbokens plötsliga uppsving. Att kassettboken numera bara finns på CD och olika digitala format har också haft betydelse. Teknikskiftet har fått många män att börja lyssna, ofta i bilen på väg till och från jobbet. Ytterligare en orsak är att formatet passar perfekt in i stressade nutidsmänniskors livsstil. Tidens lösning är att göra många saker samtidigt. Många av ljudbokskunderna lyssnar samtidigt som de promenerar, väntar eller sitter i en bilkö. Några CD-skivor där en känd skådespelare läser en stark roman eller spännande deckare kan förvandla ett nödvändigt ont till dagens höjdpunkt. Om ljudbokens entusiastiska lyssnare är dess bästa vän är det höga priset dess värsta fiende. Den dyra produktionen gör att en ljudbok, som består av ett 10-tal CD-skivor, kan kosta upp emot 350 kronor. Ofta anlitas kända skådespelare som uppläsare och inspelningstiden kan bli avsevärt mycket längre än speltiden, som bara den kan ligga på timmar. Sedan tillkommer många timmars redigering och korrekturlyssning. Inom en snar framtid kan priserna pressas då nya format gör det möjligt att själv ladda ner ljudböckerna via internet eller telefon. Exakt hur det ska gå till är ännu inte klart det hänger på hur ljudfilerna ska skyddas från piratkopiering så att upphovsmännen och förlaget får betalt. Se kapitel 4.7 för vidare analys av kostnader Anledningen till att vi valt att undersöka möjligheterna för att anpassa ljudböcker för mobiltelefoner, är att vi ser en unik chans att kunna skapa en ännu större kommersiell framgång för de ingående aktörerna inom dels distributionen av ljudböcker, mobiltelefontillverkarna och operatörerna. En annan anledning till att göra den här undersökningen är att de potentiella navigationsmöjligheterna i mobilen kan vara viktigt i synnerhet i fackböcker i jämförelse med dagens enkla navigation. 2

11 1 Inledning 1.3 Problemformulering På en övergripande nivå avser vi titta på viktiga utvecklingsmöjligheter för ljudböcker. De två utvecklingsområden vi valt att fokusera på är anpassning av ljudböcker för användning med mobiltelefoner som underliggande plattform, samt breddning av ljudböcker till nya marknader. Vi har sett ljudboken utvecklas från en fysisk produkt med fysisk distribution på en smal marknad och med en tekniskt mogen uppspelningslösning (CD-spelare), till en digital produkt med digital distribution på en massmarknad med nya tekniska lösningar. Dessa är fortfarande under utveckling. Vi vill i uppsatsen beskriva denna förändringsprocess. De konkreta frågeställningar vi avser behandla är följande: 1. Hur kan ljudböcker anpassas för mobiltelefoner för att ge bättre navigationsmöjligheter än existerande ljudbokstjänster? 2. Hur kan framtida distributionskanaler för ljudbokstjänster i mobilen komma att se ut (t.ex. streaming, nedladdning)? 3. Kan ovanstående utvecklingar av ljudboken ge upphov till nya marknader, t.ex. ljudböcker för kurslitteratur? 4. Vilken målgrupp och marknad för mobila ljudbokstjänster kan tänkas finnas? 5. Vilka tekniska aspekter bör tas i beaktande, och hur kan dessa lösas, t.ex. kopieringsskydd? 1.4 Avgränsningar Fokus ligger på vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ljudböcker. Urvalet av presenterade tekniker och möjligheter är framtagna av aktörer från flera olika branscher. Aktörer beskrivs i del 2.5 Vi valde att vid genomförandet av arbetet avgränsa det till att bara kontakta aktörer på den svenska marknaden. Vi har inte kontaktat slutanvändare eller teleoperatörer trots att dessa grupper skulle kunna ge en intressant återkoppling till arbetet. Ljudboken angränsar till andra produktioner med liknande format, distribution och uppspelningslösningar som exempelvis nedladdningsbara radioprogram (podcasts), utbildningar och digitala böcker i textformat. En ljudbok kan ibland vara bara en berättarröst, ibland innehålla både ljud, text och bild. Därför är gränsdragningen flytande, och vi har avgränsat oss till att inte gå in på detalj i denna problematik. 1.5 Upplägg av rapporten Rapporten är uppdelad i sex kapitel vilka tillsammans kommer att sammanfatta och granska dagens läge för ljudböcker i mobiltelefoner samt framtidsförhoppningar om nya tekniska lösningar för anpassning av ljudböcker för mobiltelefoner och se vilka utvecklingsmöjligheter för ljudböcker som finns. Först ges en inledning av arbetet med bakgrund, syfte och mål. Problemformulering och avgränsningar fastställs. Sedan beskrivs metod, och urval av kontaktade företag och myndigheter. För att läsaren skall förstå rapportens innehåll ges förklaringar på de begrepp och förkortningar som senare kommer att tas upp. Resultatet är rapportens största del och där besvaras problemformulering samt ger resultatet av de intervjuer som gjorts. Analysen innefattar möjligheter och begränsningar med tekniken för att kunna besvara frågor i problemformulering. 3

12 2 Metod 2 Metod I detta kapitel redogörs för de vetenskapliga metoder som ligger till grund för den empiriska delen av examensarbetet. Kapitlet beskriver för- och nackdelar med metoderna, motivation till valet av metoder samt diskuterar studiens reliabilitet och validitet. 2.1 Arbetsgång Arbetet består dels av en litteraturstudie och dels en empirisk studie bestående av möten och intervjuer. Den empiriska studien har genomförts i samverkan med företag och myndigheter som utvecklar hjälpmedel för ljudböcker och påverkar branschens framtid. Utifrån den teoretiska och empiriska studien har en analys utförts för att se vilka möjligheter och begränsningar som tekniken för att implementera ljudböcker i mobiltelefoner för med sig. Vi började med att arbeta efter hypotesen att DAISY formatet går att använda för anpassning av ljudböcker for mobiltelefoner. Vi började också undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ljudböcker. 2.2 Intervjuer Intervjuerna som genomförts har varit baserade på frågeställningar som vi gjort i förväg. Utav fem kontaktade personer svarade fyra. Tre av intervjuerna utfördes på plats hos ICAP AB, Piratförlaget, e-centret och en intervju utfördes med en representant för TPB på KTH. Innan intervjuerna hölls gjordes en kort förberedelse om företaget och de kompetenta personerna som skulle intervjuas. En mall med flera olika frågor användes för varje intervju. Alla intervjuer antecknades och spelades in på mp3 spelare. Intervjuerna var mellan 60 till 120 minuter i en avslappnad atmosfär. Efter varje intervju gjordes en kort sammanfattning och sedan skrevs tankar och anteckningar ner. Resultatet från intervjuerna används i olika kategorier i rapporten. 2.3 Litteraturstudie Litteraturstudien består av en ingående undersökning av de tekniker och tjänster som ligger till grund för mobila ljudbokstjänster. Litteratursökningen har genomförts på artikeldatabaser och sökmotorn Google. Sökningar har gjorts via databaserna INSPEC och COMPENDEX. De mest använda sökorden på engelska var: audio books, navigation, DAISY format, DAISY standard, screenreader, Symbian OS. Via sökmotorn Google söktes olika aktörer på området, samt olika typ av material för arbetet. Som facklitteratur har boken The Long Tail av Cris Anderson använts. 2.4 Urval av företag och myndighet Under planeringen av arbetet behandlades flera aspekter som kunde vara intressant. Urval av företag och myndigheter gjordes efter en undersökning på Internet. Anledningen till att presentera just dessa är att de har erfarenhet och kunskap inom: teknik, distribuering och marknaden för ljudböcker samt kopieringsskydd och upphovsrätt. Dessa områden valde vi att behandla inom problemformuleringen. En kort presentation av alla sex företagen och myndigheterna beskrivs nedan. 4

13 2 Metod 1. ICAP AB- företag som bland annat säljer DAISY spelare och hjälpmedel för funktionshindrade människor. 2. Talboks och punktskiftsbibliotek- statlig myndighet som producerar och lånar ut talböcker i DAISY standard 3. Piratförlaget- bokförlag som säljer och distribuerar ljudböcker 4. Storytel- företag som använder streamingtjänst för ljudböcker, tillgänglig för alla mobila användare med godkända telefoner. 5. Cross Creations- företag som jobbar med ljudboksproduktion 6. e-centret- företag som jobbar med olika multimediaprojekt. Mest intressant med streamingstjänsten Läsaren som gör att användaren kan lyssna på ljudböcker via TV-apparaten. 7. Elib-företag som producerar och distribuerar MP3-böcker. De företagen och myndigheterna beskrivs mer i rubrik ENKÄTER Enkäter valdes som metod för att förbättra vår insikt, resultat och analys inom olika områden i rapporten. Totalt skickades tre olika enkäter ut. I den första enkäten var frågeställningen inspirerad av rapportens problemformulering. I andra enkäten behandlades anpassning av DAISY-format för eventuell kommersiell marknad. I den tredje och sista enkäten behandlades frågor om anpassning av kurslitteratur som ljudböcker. Alla enkäterna skickades ut med e-post till företagen som i förväg kontaktades per telefon. Enkäterna återfinns i sin helhet i bilaga2, 3 och Presentation av kontaktade företag och myndigheter ICAP AB ICAP AB bildades i Göteborg Företagets verksamhet är datorbaserade anpassningar för personer med funktionshinder. (ICAP AB, 2008) ICAP erbjuder tjänster med teknisk utredning och anpassning för varje individ med funktionshinder aktiva inom arbete, skola och vardagsliv. Konsulterna på ICAP AB har bred kompetens och mångårig erfarenhet och arbetar med fokus på användaren. Utbildning genomförs under pedagogisk högskoleutbildad ledning. För att alltid kunna ligga långt framme i teknikutvecklingen och kunna erbjuda den senaste teknologin inom datorbaserade hjälpmedel har ICAP AB kontakt med flera stora leverantörer. TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet. (TPB, 2008) TPB producerar och lånar ut litteratur på medier som är anpassade för personer med läshandikapp - talböcker lånar de ut via andra bibliotek och punktskriftsböcker direkt till låntagare. De informerar och sprider kunskap om talböcker, punktskrift och läshandikapp och de deltar i utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läshandikapp. De erbjuder bland.annat läsprogram för anpassad läsning av DAISYböcker i dator, utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare, och informationsmaterial inom området talböcker, punktskrift och läshandikapp till alla intresserade. De säljer punktskriftsböcker, talböcker, taktila bilderböcker och 5

14 2.5 Presentation av kontaktade företag presentböcker. Verksamheten på TPB är indelad i fyra områden: talboksverksamheten, punktskriftsverksamheten, forskning och utveckling och studielitteraturverksamheten. En stab ansvarar för administration och informationsverksamhet. En av TPB:s uppgifter är att aktivt bidra till utvecklingen av nya medier och att initiera och ingå i projekt som ökar tillgång till litteratur för personer med läshandikapp. Forskning och utveckling sker inom ett brett fält där både DAISY är resultatet av ett sådant projekt. Det startade 1993 som ett samarbete mellan TPB och datakonsultfirman Labyrinten AB - och är nu en standard som används över hela världen. Piratförlaget Piratförlaget utger skönlitteratur för vuxna, i första hand av svenska författare men också från övriga nordiska länder. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande och bättre ekonomiska villkor. Genom att kombinera professionell förlagsverksamhet med nyskapande idéer vill de vara ett av Sveriges största, oberoende skönlitterära förlag med god avkastning på lång sikt. Piratförlaget startade 1999 och under år 2000 gav de ut sina första böcker. Piratförlaget ersätter sina författare bättre än andra förlag. Piratförlaget ägs av journalisterna och författarna Jan Guillou och Liza Marklund tillsammans med bokförläggaren Ann-Marie Skarp.(Piratförlaget, 2008) Istället för det gängse royaltysystemet använder de sig av hälften var-principen, dvs när räkningar för tryckkostnad och distribution dragits av delar förlaget och författaren lika på alla intäkter. Storytel Storytel är en mobil innehållstjänst som erbjuder ljudböcker direkt i användarens mobiltelefon. De vill erbjuda mobila tjänster som drar nytta av de egenskaper som mobiltelefonen har på bästa sätt. De låter användaren lyssna på ljudböcker över operatörsnätet oavsett hur mycket minne användarens mobiltelefon rymmer. Genom ett nyligen ingånget samarbete med ett av Englands största förlag, Harper-Collins, utökar Storytel nu med 200 engelska titlar förutom de cirka 200 titlar på svenska som finns att lyssna på redan nu. Storytel kommer därmed att kunna erbjuda populära bokserier som Narnia, Agatha Christie och Sagan om Ringen-trilogin från och med HarperCollinslanseringen på London Bookfair. För att använda Storytel behövs en godkänd mobiltelefon. De erbjuder ljudböcker och betalning sker genom mobilräkningen. Ljudböckerna är uppdelade i avsnitt (30-70 min långa). Lyssningen upptar 3.5 MB per timme. Mobiltelefonen har folk nästan alltid med sig, nu har de en hel bokhandel lastad i den. Storytel är väldigt enkelt. Genom att skicka ett sms fås en länk till Storytelprogramvaran tillbaka som sedan kan installeras i mobilen. Denna är gratis och ger en möjlighet att välja och vraka bland titlarna. Vid köp av en ljudbok är det bara att klicka på titeln och ljudboken strömmas ner till mobilen och belastar därmed minimalt med minne i telefonen. I och med att ljudboken inte fysiskt laddas ner till mobiltelefonen är kopieringsrisken minimerad - förlag och författare kan känna sig trygga i distributionsformen som tvärtom öppnar upp en helt ny försäljningskanal för bokkonsumtion - något Harper-Collins tagit fasta på. (Storytel, 2008a) Det finns möjlighet att få provlyssna i fem minuter, och det går då att kolla av svårighetsnivån på språket innan eventuellt köp. Sedan starten har Storytel strömmat ljudböcker från svenska förlag som Piratförlaget, Storyside, Earbooks och Bra Böcker. Storytel beskriver sig själva som ett innovativt inkubatorsbolag på Ideon Innovation i Lund. Cross Creations Cross Creations grundades 2003 med målsättningen att utveckla produkter och tjänster som kombinerar traditionella medier med nya i syfte att höja upplevelser för alla. (Cross Creations, 2008) De jobbar framför allt med ljudboksproduktion och under 2006 producerade de ca 40 kommersiella titlar, vilket motsvarar ca 15 % av samtliga titlar som gavs ut i Sverige 6

15 2.5 Presentation av kontaktade företag under De jobbar även med produktutveckling inom bok- och läromedelsbranschen. Deras motto är att utnyttja ny teknik för att involvera fler sinnen, vilket skapar nya förutsättningar för produkterna att stå sig på en allt hårdare marknad. Deras kunder återfinns mestadels inom förlagsbranschen samt den offentliga sektorn. e Centret e-centret är en ekonomisk förening. Den bildades vid årsskiftet 2003/04 som ett projekt som skulle leva under samma tid som förnyelsen av Vällingby centrum. De skall bidra till att öka kunskapen om och främja användandet av e-tjänster, bredbandstjänster och e-handel i Västerort. Syftet de har är att verka som intresseväckare och katalysator för att snabba upp inkoppling av hushåll till bredbandsnät i regionen. Genom att erbjuda en hög lokal servicegrad i samverkan mellan olika aktörer och bra information till konsumenterna skall IT-trösklarna sänkas, vilket ger ett ökat utnyttjande av bredbandsnät och dess tjänster. Affärsidén de har är att kunna hjälpa offentlig sektor, företag och organisationer att bli framgångsrika genom ökad användning av bredbandstjänster, e-tjänster och e-handel. Deras verksamhet inom offentliga sektorn sker främst inom vård, omsorg och hos myndigheter. I privata sektorn har de främst sin verksamhet mot köpcentrum, detaljhandel och fastighetsbolag.(ahlstrand, K.I., 2008) Elib Elib AB startade hösten 2000 och producerar och distribuerar e-böcker och MP3-böcker. Företaget använder lösningar för kopieringsskydd och vattenmärkning när de distribuerar e-böcker och MP3-böcker. De har flera tjänster i företag. Elib digitaliserar och konverterar ljudböcker till MP3-format åt de förlag som önskar den tjänsten. Med utgångspunkt från förlagets ljudbok producerar de MP3-boken. Förlaget lägger sina MP3- böcker på Elibs server och Elib distribuerar till återförsäljare av MP3-böcker. Förlaget fastställer f-priset, dvs. det belopp Elib betalar förlaget per såld e-bok. Elib säljer e-boken vidare med vattenmärke till återförsäljarna med ett litet påslag. De MP3-böcker som distribueras av Elib finns att köpa hos alla de ledande svenska internetbokhandlarna. När kunden har köpt och betalat boken kan kunden ladda ner den i vanligt MP3-format som går bra att lyssna på via datorn eller i MP3-spelaren. Elibs tjänst är helt öppen och innebär inte att ett förlag låser sig till en enda lösning, dvs. förlaget kan också sälja sina e-böcker och MP3-böcker via andra kanaler. Deras målsättning är att utveckla en fungerande marknad för e-böcker och MP3-böcker. Bakom Elib står bokförlagen Natur och Kultur och Piratförlaget samt Internetbokhandeln AdLibris. (Elib, 2008) 7

16 3 Begrepp 3 Begrepp I detta kapitel presenteras olika begrepp och tekniker inom examensarbetet. Nedanstående begrepp är tagna från (Svenska DAISY-konsortiet, 2007a). 3.1 DAISY format DAISY format är en internationell standard för att synkronisera text och ljud vid uppspelning av digitala böcker, som alla talböcker läses in med sedan SMIL Smil är ett html-liknande språk, för att beskriva audiovisuella presentationer, och för att kunna synkronisera text, bild och ljud tillsammans. 3.3 Vattenstämpel Teknik för införandet av dolda data vilket i sin tur är informationen om upphovsrätt till digitala objektet. Detta skapar informationen om äganderätt och möjligtvis andra villkor för användning. 3.4 PDTP Protected Digital Talking Book, är en standard för kopieringsskydd i DAISY-böcker. 3.5 Bokmärke Ett bokmärke kommer ihåg vilken ljudbok du senast lyssnade på och var i handlingen. 3.6 Global navigation Global navigation innebär att man förflyttar sig i nivåstrukturen, det vill säga att förflyttning kan ske mellan delar, kapitel, underkapitel, och till exempel textrutor eller faktarutor. Inom DAISY 2.02 möjliggörs global navigation genom att en DAISY-spelare läser/använder innehållet i dokumentet ncc.html. 3.7 Linkback Linkback innebär att ett element i DAISY-bokens textdokument refererar "tillbaka" till en adress i en av DAISY-bokens SMIL-filer. Effekten blir att läsaren kan välja ett enskilt element i textdokumentet och starta uppspelning av ljudet som motsvarar den aktuella texten. Detta möjliggörs i DAISY 2.02 genom att varje nod i textdokumentet omsluts av ett anchor-element som innehåller en adress till en viss plats i en viss smil-fil. XHTMLkoden för detta kan till exempel se ut så här: <p id="0001"><a href=" smil#000012"> Detta är en paragraf i texten som pekar på en plats i en smil-fil. </a></p> 8

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

E-handel och mp-3 filernas påverkan på cd-marknaden

E-handel och mp-3 filernas påverkan på cd-marknaden 2002:121 SHU EXAMENSARBETE E-handel och mp-3 filernas påverkan på cd-marknaden CAMILLA HÄGGSTRÖM ULRIKA NYGÅRD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 TV-kanalers intäktsmöjligheter

Läs mer

RÖSTKVALITÉNS OCH TEXTGESTALTNINGENS BETYDELSE I LJUDBOKEN

RÖSTKVALITÉNS OCH TEXTGESTALTNINGENS BETYDELSE I LJUDBOKEN RÖSTKVALITÉNS OCH TEXTGESTALTNINGENS BETYDELSE I LJUDBOKEN Examensarbete Logonomprogrammet 15 hp Vårterminen 2012 Annica Hassel Handledare: Owe Ander & Margareta Thalén 2 Sammanfattning Röstkvaliténs och

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Vem vill betala för musik?

Vem vill betala för musik? Vem vill betala för musik? - En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola Ted Hjort Examensarbete för tradenom (YH)-examen

Läs mer

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobiltelefonens funktion för personlig

Läs mer

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E- Boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E-boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten

Läs mer

Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare och utgivning av äldre skönlitteratur på webben

Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare och utgivning av äldre skönlitteratur på webben MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:25 ISSN 1654-0247 Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Internets användning vid marknadsföring av musik

EXAMENSARBETE. Internets användning vid marknadsföring av musik EXAMENSARBETE 2005:225 SHU Internets användning vid marknadsföring av musik En studie på två independentbolag Daniel Canales Andreas Dauksz Luleå tekniska universitet Företagsekonomi och musikindustrin

Läs mer

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

E-handel i småföretag

E-handel i småföretag School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI E-handel i småföretag Marlene Svensson Jan 2005 MSI Report 05002 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95 VÄXJÖ ISRN

Läs mer

Myndigheters pensionsinformation på webben publicisternas tankar, uppfattningar och idéer

Myndigheters pensionsinformation på webben publicisternas tankar, uppfattningar och idéer Myndigheters pensionsinformation på webben publicisternas tankar, uppfattningar och idéer CARL STÅNGBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05010 Numerisk analys och datalogi Department of

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet En kartläggning av de utmaningar och möjligheter som finns ur ett konsultbolags perspektiv ALEXANDER BILEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 De svenska

Läs mer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:47 Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

HEMELEKTRONIKBRANSCHENS

HEMELEKTRONIKBRANSCHENS HEMELEKTRONIKBRANSCHENS ANPASSNING TILL MOBIL E-HANDEL EN STUDIE OM SVÅRIGHETER OCH M-HANDELSLÖSNINGAR Kandidatuppsats i Informatik Victor Carlsson Calle Sundin VT: 2014KANI01 I Svensk titel: Hemelektronikbranschens

Läs mer

Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen

Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen Författare: Daniel Abrahamsson Jens Eriksson Martin Larsson Handledare: MaxMikael Björling Program: Musikindustriprogrammet

Läs mer