Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkebyskolan årskurs 7-9 Läsåret TRYGGHET, ANSVAR OCH RESPEKT Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning I Bakgrund, definitioner och begrepp Lagstöd Definitioner Skolpersonalens befogenheter och skyldigheter Kvalitetssäkring årliga rutiner, delaktighet och förankring... 7 II Årlig plan för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande årskurserna 7 9, läsåret Mål Åtgärder för att främja likabehandling Åtgärder för att förebygga kränkande behandling Åtgärder vid upptäckt av diskriminering och kränkande behandling Arbetsgång vid upptäckt av diskriminering och kränkande behandling mellan elever Arbetsgång när elev utsatts för kränkning eller känner sig kränkt av personal Arbetsgång när en lärare/personal utsatts för kränkning eller känner sig kränkt av elev/klass Utvärdering föregående års plan... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Litteratur tillgänglig hos skolans specialpedagog: Kontakter för mer information

3 Inledning Planen beskriver Kyrkebyskolans arbete med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda). Planen innehåller få förändringar av förra läsårets Plan mot diskriminering och kränkande behandling /årlig plan eftersom planen kommer att omarbetas under läsåret för att anpassas till den gemensamma kommunala mallen. När en ny plan är framtagen kommer den att ersätta nuvarande plan Planen innehåller två delar. Del I beskriver bakgrund, definitioner och begrepp, och är gemensam för Kyrkebyskolans samtliga årskurser. Innehållsmässiga förändringar/tillägg i denna del återfinns bl.a. i de delar som berör lagstöd, skolpersonalens befogenheter, kvalitetssäkring årliga rutiner, delaktighet och förankring. Del II utgör också den en revidering, grundad på enkäter och utvärderingar av förra årets arbete. Den beskriver det konkreta arbetet stadievis och läsårsvis, och denna del revideras inför varje läsår. Ansvariga för planens upprättande och genomförande: rektor Cecilia Brodin Ansvariga för skrivandet: specialpedagog Annelise Paulsen/ kurator Monica Andersson Ansvariga för genomförandet av det åtgärdande arbetet: elevsamordnare Tina Israelsson resurspersonal Tintin Falk Ansvariga för övrigt genomförande: all personal på skolan 2

4 I Bakgrund, definitioner och begrepp Alla människors lika värde är en grundläggande mänsklig rättighet, enligt FN:s konvention. Det innebär att det aldrig är tillåtet att kränka en annan människa oavsett anledning. I skolan är trygghet och studiero grundförutsättningar för utveckling och lärande. Alla skolor ska arbeta med att förebygga diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. En plan för detta arbete måste enligt lagen upprättas Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I denna ska det framgå vilka insatser skolan gör för att skapa en trygg skola med en god arbetsmiljö för alla. Dessutom ska det i planen finnas med rutiner för hur man åtgärdar situationer där kränkningar eller trakasserier sker. 1 Lagstöd Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på Diskrimineringslagen 2008: 567 Skollagen SFS 2010: kap. 6 Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 6 kap. 7 Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 6 kap. 8 Skollagen (SFS 2010:800) Årlig plan Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 6 kap. 10 Skollagen (SFS 2010:800) En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 3

5 samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lgr års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Förordning 2006:1083, om barns och elevers deltagande i arbete med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Socialtjänstlagen 14 kap. 1, avseende anmälningsskyldighet. Brottsbalken. Regeringsformen 1 kap. 2. Europakonventionen artikel 14 förbud mot diskriminering. FN:s mänskliga rättigheter och Barnkonventionen 2 Definitioner Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Individens subjektiva upplevelse är en viktig utgångspunkt i definitionen av kränkande behandling. Skollagens beslut om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling innefattar följande begrepp: Diskriminering Diskriminering är ett övergripande begrepp för att någon direkt eller indirekt blir sämre behandlad än någon annan person i en liknande situation och att det har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar diskrimineringslagen. De sju diskrimineringsgrunderna: kön etniska tillhörighet religion och annan trosuppfattning funktionshinder sexuella läggning 4

6 könsöverskridande identitet eller uttryck (identifierar sig inte med sin biologiska könstillhörighet eller genom klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön) ålder Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som på något sätt kränker en persons värdighet på grund av samma diskrimineringsgrunder som ovan. Kränkande behandling Ett uppträdande, som utan att vara trakasserier, kränker någon annan persons värdighet. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering eller trakasserier. Det är effekten som avgör. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysisk (slag och knuffar) verbal (hot eller tillmälen) psykosocial (utfrysning och ryktesspridning) text- eller bildburen (klotter, brev/lappar, databuren text och sms). De flesta handlingar som ryms under begreppet kränkande behandling, t.ex. misshandel, ofredande och olaga hot, är brottsliga handlingar även om de begås av underåriga. Barn- och elevombudsmannen, BeO, har som uppgift att tillvarata den enskilda elevens eller barnets rätt i frågor som rör begreppet kränkande behandling. Mobbning Exempel på kränkande behandling är mobbning utfrysning, hot, våld som dessutom innebär: upprepning över tid obalans i styrkeförhållandet, där den utsatte har svårt att försvara sig ur ett fysiskt eller psykiskt underläge såväl individ eller grupp kan vara förövare Mycket av mobbingen sker bakom ryggen på de vuxna, och är ofta svår att upptäcka. För den som drabbas handlar det om att få hela sin psykiska existens sargad. Att ställas utanför gemenskapen är något av det grymmaste man kan drabbas av. Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling innebär att skolan agerar omedelbart när sådant upptäcks. 3 Skolpersonalens befogenheter och skyldigheter Skolan ska se till att både barn, elever och personal får arbeta i en god arbetsmiljö. Det kan innebära att personal måste ingripa på något sätt mot elever som upplevs som störande eller gör sig skyldiga till olika förseelser. 5

7 Enligt Skolverket kan personal ingripa i följande situationer utan att det anses som kränkande behandling: Nödvärnsrätten: Var och en i skolan har rätt att använda nödvändigt våld för att stoppa förstörelse eller misshandel av både egendom och person. En person kan t.ex. hållas fast, eller dras bort, från en plats där misshandel pågår. Nödvärnsrätten får aldrig innebära mer våld än nödvändigt. Tillrättavisande av elev: Tillrättavisning för att uppehålla ordningen och följa skolans regler är inte vare sig trakasserier eller kränkande behandling. Utvisning: Lärare får visa ut en grundskoleelev för högst återstoden av lektionen. Skollag (2010:800) (5 kap, 7 ) Kvarsittning: Lärare kan låta grundskoleeleven stanna kvar under uppsikt i skolan högst en timme efter skolans slut. Skollag (2010:800) (5 kap, 8 ) Skriftlig varning: I skolan kan rektor utdela varning vid behov. Skollag (2010:800) (5 kap, 11 ) Avstängning: Inom grundskolan kan en elev avstängas från undervisningen. Skollag (2010:800) (5 kap, ). Flytt till annan skola: I grundskolan kan elever förflyttas till en annan skola mot vårdnadshavarnas önskemål, om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Skollag (2010:800) (5 kap, ). Beslagta föremål: Skolan har rätt att beslagta föremål som används på ett störande sätt i skolverksamheten, eller som kan utgöra en fara mot säkerheten. Skollag (2010:800) (5 kap, ). Kontrollåtgärder: Eleverna lånar skåp av skolan och skolledningen har rätt att kontrollera att skåpen används på rätt sätt. Skolledningen har rätt att öppna skåp i elevens närvaro. En väska är elevens personliga egendom och är skyddad mot husrannsakan. Polis måste tillkallas om en sluten väska ska öppnas och visiteras. Skolpersonal har inga befogenheter att utföra kroppsvisitation, dvs. undersöka kläder eller skor för att leta efter stulna föremål. Provtagning, som exempelvis alkohol- eller drogtest, måste bygga på frivillighet. Vid oroväckande hög frånvaro har skolpersonalen skyldighet att anmäla detta till EHTteamet. EHT-teamet utreder och beslutar om åtgärder. Om åtgärderna inte fungerar har rektor skyldighet att anmäla frånvaron vidare till huvudmannen. 6

8 Vid all oro för att elev far illa har skolpersonalen en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten, för vidare utredning. Socialtjänstlagen, Anmälan om missförhållanden, (14 kap. 1 ). Kyrkebyskolans rutiner vid anmälan till socialtjänsten: Oron lyfts av den som fått kännedom till EHT-teamet, och anmälan görs oftast skriftligt av rektor. Vårdnadshavare informeras alltid före anmälan, såvida oron inte berör sexuella övergrepp eller våldshandlingar. Då sker anmälan omedelbart. 4 Kvalitetssäkring årliga rutiner, delaktighet och förankring November Deltagande i den kommunala grundskolen. Analys av resultaten och eventuella förändringar utifrån analysen. mars/april Kyrkebyskolans klimatenkät Utvärderingar i arbetslagen samt i EHT Läsårsstart augusti-september Föregående läsårs plan revideras och ny plan presenteras Läsårsslut maj-juni utvärdering av planen och analys av utvärderingen Skolan deltar i en kommungemensam elevenkät under höstterminen. En nätbaserad klimatenkät för Kyrkebyskolan 7-9 genomförs i samtliga årskurser i mars/april Vid behov kan fler enkäter genomföras för samtliga elever eller för enskilda klasser Skolans likabehandlingsarbete följs även regelbundet upp på Elevhälsoteamets möten under hela läsåret. Utvärdering av årets plan sker i april/maj och planen revideras i början av nästa läsår. 7

9 Delaktighet och förankring: Elever Eleverna uppmanas att komma med förslag på förebyggande åtgärder i samband med sammanställning av klimatenkätens resultat. I samband med utvärdering/revidering av planen efterfrågas elevrådets synpunkter. Även i samband med klassråd och elevrådsmöten uppmanas eleverna att löpande komma med synpunkter. Ansvarig mentor, tillsammans med elevsamordnare, ansvarar för att skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling/årliga plan görs känd på ett bra sätt utifrån ålder och grupp, under september månad. Nyinflyttad elev informeras snarast. Vi kopplar planen mot det vi gör i det dagliga arbetet, bl.a. genom att säga "det vi gör nu är en del av det som står i plan mot diskriminering och kränkande behandlingen. Alla elever ska känna till vart man vänder sig för att få hjälp och hur arbetsgången vid åtgärdande arbete ser ut. Personal Utvärderingar görs i arbetslagen i samband med att eleverna genomför klimatenkäten. Revidering av planen görs av personal i skolans elevhälsoteam, med utgångspunkt i skolans enkätresultat, arbetslagens utvärderingar samt i ovanstående lagverk. Rektor har ansvar för att all personal får god kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling/årliga plan, i samband med varje läsårsstart. Varje anställd har en kopia på planen tillgänglig som ett levande dokument. När det gäller nyanställd personal under läsåret ansvarar rektor för att ge information om planen mot diskriminering och kränkande behandling, eller för att delegera uppdraget till specialpedagog/kurator. När det gäller vikarier, som har längre eller återkommande vikariat på skolan, ansvarar expeditionspersonal för att förmedla kontakt mellan vikarien och specialpedagog/kurator, för information om planen. Planen finns även att läsa i vikariepärmen, som finns i mellanstadiets personalrum samt vid skolans expeditionslokal. Vikariepärmen innehåller i övrigt klasslistor, elevfotografier, viktig information om elever, scheman, skolans trivsel- och ordningsregler, rastvaktsrutiner, etc. Vid eventuella förändringar under läsåret ansvarar mentorer för att fylla på med aktuella uppgifter. Vårdnadshavare Mentor har ansvar för att elevernas vårdnadshavare får kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling/årliga plan under läsårets första föräldramöte. Planen finns också att läsa på skolans hemsida. Vårdnadshavare har möjlighet att kontinuerligt lämna synpunkter på planen och på arbetet med likabehandling, till ansvarig mentor eller till elevhälsopersonal. 8

10 II Årlig plan för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande årskurserna 7 9, läsåret Mål Elever ska känna sig trygga i att all personal aktivt ingriper, åtgärdar och följer upp, så snart någon form av diskriminering eller kränkande behandling upptäckts eller anmälts, d.v.s. nolltolerans. All personal ska veta hur de ska agera vid upptäckt av diskriminering/kränkande behandling. Vi ska i de årliga enkätsvaren från eleverna kunna se en positiv utveckling, vad gäller deras svar om trygghet, trivsel och arbetsglädje. Personalen ska vid den årliga utvärderingen kunna se en positiv utveckling vad gäller trygghet och arbetsklimat. Formerna för hur denna utvärdering ska gå till ska utvecklas vidare i SKUT-grupp och skolledning. Vi ska under året bygga upp samlad bild av hur det främjande arbetet som görs på skolan ser ut, för att inför nästa år kunna utveckla det vidare. 2 Åtgärder för att främja likabehandling Främjande insatser syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning, samt är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Insats Ansvar Återkommande rutiner runt stadieövergångar och läsårsstart. Inför övergången till ett nytt stadium börjar arbetet med att förbereda eleverna under förevarande vårtermin, för att de ska känna trygghet i klassen och på skolan. De blivande klasserna träffas under våren för gemensamma aktiviteter. En särskild överlämningsplan finns, för möten i nya konstellationer, samt för informationsutbyte mellan stadierna. En kväll i slutet på maj inbjuds alla blivande sjuor till aktiviteten Fångarna på fortet i de nya klasskonstellationerna, tillsammans med de nya mentorerna. Resurspersonal på högstadiet arrangerar aktiviteten. Under de första dagarna vid skolstart ordnas aktiviteter i alla klasser för att främja goda relationer och sammanhållning i klasserna. Särskilt satsas arbete på detta i årskurs 7, då bl.a. särskilda s.k. teambildningsdagar med gemensamt, Rektor Mentorer och resurspersonal/ehtpersonal EHT-personal och mentorer 9

11 återkommande upplägg genomförs. Gemensamma aktiviteter och utforskande enskilda samtal, allt i syfte att lära känna varandra. I samband med genomgång av skolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling, skolans regler m.m. påminner vi om kopplingen till olika gällande lagar och regler, FN:s barnkonvention, mänskliga rättigheter etc. Ett stödmaterial till personalen att använda med eleverna i samband med presentationen av planen togs fram under föregående läsår och kommer att användas vid läsårsstarten Återkoppling till planen sker sedan såväl i dagliga rutiner och förhållningssätt i klassrummet, som i arbetet med olika ämnen/teman, beskrivet i följande stycken nedan. Föräldrar till elever i årskurs 7 inbjuds till ett tidigt föräldramöte i början av höstterminen, då man bl.a. informerar om skolans arbete mot kränkande behandling. Enskilda möten mellan mentor och elev/vårdnadshavare sker efter behov. Alla klasser i årskurs 7 får ett första besök av studie- och yrkesvägledaren för att tillsammans prata om framtidsdrömmar, målbilder och studieteknik. Mentor/Arbetsgruppen mot diskriminering och kränkande behandling Rektor/berörd personal All personal Rektor/ företrädare för EHT- teamet / mentorer Mentor Studie- och yrkesvägledaren Trivsel- och ordningsregler samt rastvakt. Det finns gemensamma trivsel- och ordningsregler, med tydliga formuleringar om vad som gäller. Skolan har nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Kränkande händelser anmäls snarast och följs upp enligt arbetsgången under punkt 4 i denna plan. Alla de olika diskrimineringsområdena beaktas i detta arbete. Rektor, arbetsgruppen mot diskriminering och kränkande behandling, samt all övrig personal Det finns personal i korridorer och andra gemensamma utrymmen, enligt schema, även bussvakt på eftermiddagar, som kan observera och ingripa om något händer. Ett öppet klimat, där elever känner förtroende för att vuxna både vill och kan ge ett stöd i besvärliga situationer, gör att elever själva inte drar sig för att säga till när insatser behövs. Detta i sin tur skapar många samtal och tillfällen att träna konfliktlösning i praktiken, göra etiska avvägningar och diskutera förhållningssätt, i ett tidigt skede. I november och mars månader görs ytterligare uppföljningar genom klimat- och utvärderingsenkäter. All personal Rektor 10

12 Dagligt klassrumsarbete Varje lektion ska genomsyras av att skolans personal bemöter alla elever med vänlighet, uppmärksamhet, omtanke och hänsyn. Vi ska uppmuntra artighet, vänlighet och gott uppförande hos eleverna, hjälpa dem att lösa konflikter, samt kontakta föräldrar om något särskilt hänt under skoldagen. Diskussioner om demokratiska grundprinciper förs vid behov. Alla diskrimineringsområden beaktas. Återkommande teman/förhållningssätt inom vissa ämnen, enligt besvarad lärarenkät: All personal All personal Undervisande lärare Exempel på främjande förhållningssätt vad gäller likabehandling avseende kön: Att i det dagliga arbetet i klassrummet: - fördela tid och samtalsutrymme så att alla ska komma till tals, exempelvis genom kortskrivande, rundor etc. (exempel, se lathund) - alltid reagera vid kränkande uttalanden - observera de situationer i vardagen där det naturligt passar in att samtala om och förhålla sig till olika aspekter på genus - alltid poängtera jämlikhetens värde Exempel på främjande förhållningssätt vad gäller likabehandling avseende etnisk tillhörighet: Att i det dagliga arbetet i klassrummet, - samtala om nu händelser, i världen och i närmiljön, med anknytning till etnicitet, exempelvis när man talar om nyheter, - ta tillvara tillfällen att jämföra förhållanden i länder där elever i klassen har sitt ursprung med förhållanden i Sverige, med särskilt fokus på likheter, - reagera på alla tecken på olika typer av diskriminering eller kränkande behandling, - belysa aktuella frågor/dilemman från olika synvinklar, - anpassa och förklara extra när språket inte räcker till hos elever med annat modersmål. Exempel på främjande förhållningssätt vad gäller likabehandling avseende religion eller annan trosuppfattning: Att i det dagliga arbetet i klassrummet, - skapa ett klassrumsklimat där människors olika tro ses som en tillgång, - uppmuntra elever att vilja/våga dela med sig av sina religiösa världar/föreställningar. Exempel på främjande förhållningssätt vad gäller likabehandling avseende funktionshinder: Att i det dagliga arbetet i klassrummet,, - visa respekt för elevers olikheter och olika behov - anpassa undervisningen efter elevers olika behov och förutsättningar, i enlighet med olika åtgärdsprogram, - uppmuntra en lyhördhet inför hur och när en elev med funktionshinder vill få hjälp och stöd. Exempel på ämnesområden där likabehandling avseende kön naturligt kommer in: Svenska/litteratur: Skapa balans i presentationen av kvinnliga-manliga författare. Utgå från elevens intresse för att väcka intresse för läsande. Låta eleverna möta många olika sorters böcker, författare, miljöer, konfllikter och huvudkaraktärer. 11

13 Svenska/SO/PRAO: Diskussioner om yrkesroller/yrkesval Biologi: Årskurs 8 Undervisning i sex- och samlevnad: Idrott Belysa olika anatomiska, mekaniska och mentala förutsättningar. Bild: Synliggöra t.ex kvinnliga konstnärer bland konsthistoriens många män, både lokalt och globalt Hemkunskap: Matkulturer och mattraditioner i olika länder. Musik: Vi lyssnar på musik från olika kulturer och miljöer Exempel på ämnesområden där likabehandling avseende olika trosuppfattningar naturligt kommer in: Religionskunskap: Elever fått beskriva sin egen drömreligion, vissa har då skapat en egen religion eller valt en redan existerande, jobbat med likheter i olika världsreligioner Hemkunskap: Olika mattraditioner i samband med olika högtider: hur de firas och varför, Musik: hur influenser från olika religioner o kulturområden visar sig i musiken. Spanska Hur katolicismen påverkar spanskspråkiga samhällen Bild: Religioner o trosuppfattningars betydelse i konsthistorien, lära om mandala och olika symbolspråk från olika religioner. Exempel på ämnesområden där likabehandling avseende olika funktionshinder naturligt kommer in: Alla ämnen: Arbeta med acceptans av och respekt för olika funktionshinder, genom genomförande av anpassningar, särskilt bemötande och användande av olika kompenserande hjälpmedel, enligt elevers åtgärdsprogram. Biologi: Lära om olika funktionshinder i samband med arbete med människokroppen, Idrott: Olika övningar då man plockar bort fysiska förutsättningar (t.ex. sittande fysiska träningsövningar), i skadeförebyggande eller rehabiliterande träning. Olika med för att träna olika sinnen. Mentorstid / Tematid/ Klassråd-Elevråd / Enskilda samtal Två lektioner varje torsdag har alla klasser s.k. tematid. Syftet med detta är såväl att utveckla goda relationer och samarbetsformer, som att ge möjlighet till fördjupning i olika ämnen/frågor. Mentorerna i klasserna ansvarar för arbetet som då sker. Tiden används flexibelt till mentorstid, till elevers enskilda arbete med olika skolämnen efter behov och planering, klassråd i samband med elevråd, m.m. Vissa torsdagar ägnas åt sammanhållet temaarbete, gemensamt för skolan. Tema-arbetsgrupper ansvarar för planering Mentorer ansvarar för genomförande Elevråd Elevrådsrepresentanter från alla klasser finns. Elevrådet sammanträder 3-4 gånger per termin enligt kalendarium. Rektor och berörd personal 12

14 Elevhälsoteamsarbete Skolan har ett team för allt övergripande elevhälsoarbete, med regelbundna möten enligt kalendarium. Där ingår rektor, kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, studieoch yrkesvägledare, samt resurspersonal ansvarig för det elevsociala arbetet. Berörda mentorer kan kallas till EHTmöten efter behov. Återkommande punkter på dagordningen är bl.a. uppföljningar av anmälning om diskriminering och kränkande behandling, och/eller anmälning om oroväckande frånvaro. Rektor och EHTpersonal Motiverande och stödjande samtal Enskilda motiverande och/eller stödjande samtal, av olika slag och med olika syften, genomförs av elevhälsoteamets personal vid behov. Hälsosamtal genomförs av skolsköterskan med alla elever i årskurs 7. Skolsköterskan besöker varje klass, informerar om och delar ut en enkät som eleverna får fylla i. Denna enkät ligger sedan till grund för det enskilda hälsosamtalet. Vägledande samtal inför framtiden ges till alla elever under högstadietiden. Eleven får då redskap att jobba med för att göra underbyggda val mot vidare studier och yrkesval. All EHT-personal Skolsköterska Studie- och yrkesvägledare Arbete med individuella pedagogiska och sociala åtgärder utifrån behov/funktionshinder Anpassningar och stöd, pedagogiskt och socialt, ges utifrån elevers olika behov/ev. funktionshinder. Detta sker inom ramen för klassens undervisning, och/eller i liten studiegrupp eller inom någon av skolans två resursverksamheter, Resursen och Resurs Autism. Extra anpassningar ska ske inom ordinarie undervisning utifån behov. Efter utredning om behov kan särskilt stöd ges och detta ska då dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Enkla utredningar genomförs av mentor, fördjupade utredningar genomförs pedagogiskt av specialpedagog, socialt av kurator. Tjej- och killgrupper, eller andra insatser på gruppnivå, efter behov Undervisande lärare samt övrig resurspersonal Rektor Mentor Specialpedagog Kurator Rektor och berörd personal 13

15 3 Åtgärder för att förebygga kränkande behandling Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Dessa omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer. Eleverna i samtliga klasser har fått ge förslag till förbättringar utifrån problemområden som framkommit i förra årets klimatenkät. Dessa förslag har sedan diskuterats i lärarnas arbetslag. Vid revidering har beslutats att följande insatser fortsätter även detta läsår: Insats Ansvar För att trygga områdena vid elevskåpen, i korridorerna och vid Torget: Att man fördelar skåpen klassvis Att mentor är lyhörd för elevers särskilda behov inför fördelningen av skåpen Att någon av rastvakterna alltid finns i korridorerna, att de rör sig inom området och vaktar aktivt Att ha extra bemanning när det är risk för vatten- och snöbollskastning Rektor/SAMO Mentor Rastvaktande personal enligt schema För att trygga uppehållsrummet Magneten: En vuxen ska finnas där och dörren ska vara öppen De som inte följer de regler som finns där ska avvisas Dela upp i en speldel och en chilla-del. Rastvakts- och resurspersonal Arbetsro i klassrummen: Flexibla placeringar av bänkar för att skapa mer avskilda arbetsplatser Möjlighet att använda grupprum Avvisa störande elever Placering av flyttbart känsligt öra i klassrum, efter behov Undervisande lärare Tydligare information så alla vet hur man kan få hjälp: Alla mentorer informerar vid skolstart och påminner sedan kontinuerligt om vilka personer eleverna kan tala med. Anmälningar kan även lämnas skriftligt, men inte anonymt, i en brevlåda vid elevsamordnarens kontor. Mentorer / arbetsgruppen mot kränkande behandling 14

16 4 Åtgärder vid upptäckt av diskriminering och kränkande behandling Målet är nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, vilket innebär att skolan agerar omedelbart när sådant upptäcks. Årskurserna 7-9 har en arbetsgrupp, som ansvarar för utredning och uppföljning av anmälda ärenden. Gruppen består av elevsamordnaren samt en personal från skolans resursverksamhet. Mentor ska alltid hållas kontinuerligt informerad. Arbetsgruppen ansvarar för att leda samtalen respektive lyssna aktivt, samt för att dokumentera vad som framkommer. Dokumentation sker i samband med samtliga, nedanstående steg, 1-7. Efter att ärendet har avslutats sker arkivering av dokumentationen. Arbetsgruppen ansvarar även för att lämna vidare ärendet till EHT, om det vid uppföljningen framgår att kränkningar fortsätter. All skolpersonal har ansvar för att följa upp alla tecken på att någon elev inte mår bra i skolan, i första hand genom att kontakta arbetsgruppen eller elevens mentor, som då ansvarar för att gå vidare med ärendet. Elever ska veta att och hur de kan anmäla alla slag av kränkningar. Information om hur anmälan görs ges muntligt i varje klass vid varje läsårsstart, och finns att läsa här i denna plan. Information om detta finns även att läsa dagligen, lättillgängligt i rullande text på skolans TV-information, på skolans torg. Anmälan kan göras av vem som helst som själv har kännedom om att någon på skolan blivit utsatt för kränkande behandling, kan göras muntligt eller skriftligt, till mentor eller direkt till arbetsgruppen mot kränkande behandling, behandlas konfidentiellt, blankett som kan användas för skriftlig anmälan ska finnas tillgänglig hos elevsamordnaren, i biblioteket, på expeditionen, samt i varje arbetslag, blanketten kan lämnas i en uppsatt brevlåda utanför elevsamordnarens kontor vid torget på skolan, skriftlig anmälan måste innehålla uppgift om vem som berörs av anmälan och får inte vara anonym. 15

17 4.1 Arbetsgång vid upptäckt av diskriminering och kränkande behandling mellan elever. Anmälan inkommer 1. Arbetsgruppen kontaktar anmälaren för ytterligare information. Ytterligare kartläggning sker även genom samtal med mentor och eventuell annan berörd personal. 2. Arbetsgruppen kontaktar eleven som blivit utsatt för den kränkande behandlingen. I samtalet tar vi reda på och dokumenterar vad som hänt, när det skett och vilka som var inblandade. 3. Den/de som utfört kränkningen kallas in för enskilt samtal. Det är viktigt att samtalet inte på något sätt är hotfullt eller fördömande, bara fast och bestämt. Beteendet fördöms, inte personen. Målet för samtalet är att den kränkande själv tar ansvar för att förändra sitt beteende. Beslut tas om direkta åtgärder. Eleven uppmanas att snarast själv berätta hemma om vad som hänt och om samtalet. Arbetsgruppen ansvarar alltid för att kontakta hemmet. Arbetsgruppen avgör från fall till fall när kontakt med hemmet tas, - exempelvis kan tid för samtal med flera personer, tid att reda ut eventuella misstolkningar etc. behövas. 4. Efter några dagar tas ny kontakt med den som blivit utsatt för att kontrollera att kränkningarna upphört. Om så inte skett, tas upprepad kontakt med den som har kränkt, och då åter med hemmet direkt. 5. Efter ca två veckor genomförs uppföljningssamtal med samtliga inblandade. Efter uppföljningssamtalet tar någon ur arbetsgruppen åter kontakt med hemmen. Om kränkningarna inte upphör, eller om den som utfört kränkningarna är inblandad i ett nytt ärende görs en ny anmälan 7. Den som utfört de fortsatta kränkningarna informeras om att förnyad, omedelbar kontakt med vårdnadshavare tas, samt att rapport går till rektor och EHT-teamet. Rektor avgör skyndsamt hur ärendet skall utredas och åtgärdas vidare. Dokumentation sker. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Exempel på åtgärder: allvarligt samtal för den som kränkt, med föräldrar och rektor miljöbyte för den som kränkt; - annan grupp, klass eller skola andra individuella åtgärder, enligt åtgärdsprogram anmälan till socialförvaltning och/eller polis, anmälan till Lärande och stöds verksamhetsledning och utskott åtgärder på gruppnivå olika individuella stödåtgärder för den som utsatts för kränkningar: stödjande samtal, träning av svarsbeteenden, eller andra överenskommelser. 16

18 4.2 Arbetsgång när elev utsatts för kränkning eller känner sig kränkt av personal Dokumentation sker i samband med samtliga, nedanstående steg. Efter att ärendet har avslutats sker arkivering av dokumentationen. Anmälan kommer in till rektor. Anmälan kan komma från elev, föräldrar, andra elever eller personal. Rektor samtalar med eleven. Rektor tar kontakt med vårdnadshavare. Rektor samtalar med aktuell lärare. Läraren uppmanas att förändra sin attityd gentemot eleven. Han/hon uppmanas också att inte på något sätt ta upp ämnet med eleven i ex ett enskilt samtal, detta på grund av den bristande jämvikt i maktbalansen som kan uppstå i ett sådant samtal. Efter att lärare och elev träffats under 2-3 lektioner kallas de till nya enskilda samtal hos rektor. I fall där situationen nu blivit utredd och löst Ny föräldrakontakt tas av rektor för att informera om de åtgärder som vidtagits. Ytterligare uppföljning sker efter cirka fyra veckor. Om situationen inte blivit löst efter 2-3 lektioner Rektor genomför ett försoningssamtal mellan lärare och elev snarast, kurator kan vara med som ett stöd. Föräldrarna är informerade och kan delta i samtalet om de så önskar. Klarar inte läraren att reda ut situationen för rektor fortsatta samtal med läraren, där även kurator samt ev. facklig representant deltar. Vi gör en preliminär lösning för eleven i form av t ex stödjande samtal. Om situationen i något skede bedömts som mycket allvarlig, och/eller inte blir löst, så frikopplas läraren snarast från undervisning i den aktuella klassen/gruppen. Kontakt tas med personalkontoret, om så bedöms görs även polisanmälan. 4.3 Arbetsgång när en lärare/personal utsatts för kränkning eller känner sig kränkt av elev/klass Dokumentation sker i samband med samtliga, nedanstående steg. Efter att ärendet har avslutats sker arkivering av dokumentationen. Anmälan kommer in till rektor. Anmälan kan komma från läraren/personalen själv eller från en kollega. EHT-teamet genomför kartläggning i klassen. Involverad elev/elever kallas till personligt samtal med rektor och någon representant för EHT-teamet. I de enskilda samtalen kan man ytterligare ringa in kärnan och arbeta vidare. Elevens vårdnadshavare informeras snarast om samtalen, och inbjuds att delta i processen. Samma arbetsgång som vid kränkningar elever emellan används. Rektor ansvarar för att skapa en hållbar arbetssituation och för att stödja läraren i det fortsatta klassrumsarbetet. Arbetslaget skall vara informerat och kunna fungera som ett stöd för läraren. 17

19 Utvärdering Föregående års plan utvärderades i juni och då tittade man bl.a. på punkt 3 Åtgärder för att förebygga kränkande behandling. Här nedan ses en sammanställning av den utvärdering samt de resultat denna utvärdering gav För att trygga områdena vid RESULTAT elevskåpen, i korridorerna och vid Torget: Att man fördelar skåpen klassvis Att mentor är lyhörd för elevers särskilda behov inför fördelningen av skåpen Att någon av rastvakterna alltid finns i korridorerna, att de rör sig inom området och vaktar aktivt Att ha extra bemanning när det är risk för vatten- och snöbollskastning Rektor/SAMO Mentor Rastvaktande personal enligt schema Skåpfördelningen har varit bra. Elever har vid behov fått möjlighet att byta skåp under läsåret. Rastvaktandet fungerar i huvudsak bra. Vissa raster och vissa platser har ibland för lite rastvakter. Extra bemanning vid särskilt utsatta situationer har fungerat bra. För att trygga uppehållsrummet Magneten: En vuxen ska finnas där och dörren ska vara öppen De som inte följer de regler som finns där ska avvisas Dela upp i en speldel och en chilladel. Rastvakts- och resurspersonal Resurspersonalen samt kiosk och bibliotekspersonalen har haft bra kontroll på verksamheten i Magneten. Regler har diskuterats och ändrats under läsåret. Elevernas önskemål om hur lokalerna ska användas har bidragit till förändringarna. Vid något tillfälle har lokalerna varit stängda på grund av oacceptabelt beteende och brist på tillsynsmöjligheter. Arbetsro i klassrummen: Flexibla placeringar av bänkar för att skapa mer avskilda arbetsplatser Möjlighet att använda grupprum Avvisa störande elever Placering av flyttbart känsligt öra i klassrum, efter behov Information om stöd Tydligare information så alla vet hur man kan få hjälp: Alla mentorer informerar vid skolstart och påminner sedan kontinuerligt om vilka personer eleverna kan tala med. Anmälningar kan även lämnas skriftligt, men inte anonymt, i en brevlåda vid elevsamordnarens kontor. Sammanfattning och åtgärder Undervisande lärare Mentorer / arbetsgruppen mot kränkande behandling Örat har enbart använts av några lärare, dessa tyckte att eleverna fick insikt i hur snabbt ljudnivån stiger, när många pratar och rör på stolar och bänkar Tina och TinTin har varit ute flera gånger, information har även lagst ut på internteven. Eftersom de insatta förebyggande åtgärderna har gett bra resultat fortsätter vi med dem. Det finns ingen åtgärd som kan tas bort eftersom kränkningar fortfarande förekommer. Eventuellt kan nya åtgärder läggas till under läsåret. 18

20 Litteratur tillgänglig hos skolans specialpedagog: Skolverket, Allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. (2012). Diskrimineringsombudsmannen Lika rättigheter i skolan handledning. (2012) Skolverket, Olikas lika värde Höjstad, (2001) Mobbning och människovärde om förtryck, utanförskap och vad vi kan göra. Gothia. Lindell Hartikainen, (2001) Handbok Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken. Uppsala fortbildning Björk, (1995) Mobbning ett spel om makt. Göteborgs universitet Hundeide, (2001) Vägledande samspel. Rädda barnen Olweus, (1991) Mobbning i skolan. Liber. Kontakter för mer information I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en egen ombudsman som arbetar för deras rättigheter. Barnombudsmannen informerar om barnkonventionen, följer hur den fungerar i samhället, samt föreslår ändringar i lagar och regler. Telefon: E-post: Webbplats: Ombudsmän mot diskriminering Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, jobbar för att etnisk och religiös diskriminering inte ska förekomma i samhället. Telefon: Adress: Box 3686, Stockholm E-post: Webbplats: Rädda Barnen. 19

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkebyskolan årskurs 7-9 Läsåret 2015-2016 TRYGGHET, ANSVAR OCH RESPEKT Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkebyskolan åk 4-6 Läsåret 2015 2016 Grundskolan och grundsärskolan Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Vuxenutbildningen Hjo Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vuxenutbildningen Läsår 2016/2017 Fastställd juni 2016 av Skolledning Personal Lagråd Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan Främjande förebyggande åtgärdande Alsalamskolan i Örebro 2016-2017 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan 2016-2017 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Kyrkebyskolan 2016/17

Kyrkebyskolan 2016/17 Trygghet, ansvar och respekt på Kyrkebyskolan 2016/17 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 7-9 grundskola och grundsärskola Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2015-08-04 tom 2016-08-31 1 Innehåll KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. BAKGRUND... 3 2. LAGSTÖD... 4 3. DEFINITIONER... 4 Diskriminering...

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Kyrkebyskolan 2017/18

Kyrkebyskolan 2017/18 Trygghet, ansvar och respekt på Kyrkebyskolan 2017/18 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 7-9 grundskola och grundsärskola Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Fågelås skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fågelås skola Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Upprättad: Hösten 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 12/13

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 12/13 1 (12) BREVIKSSKOLAN 2012-08-27 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision för Breviksskolan 12/13 På Breviksskolan ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer