G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11"

Transkript

1 A-Ö FÖR PERSONAL VUXENUTBILDNINGEN HÖSTEN 2008

2 G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Administrativ personal... 3 Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb... 4 Avbrott/Avgång... 4 Betyg, betygssättning... 4 Betyg, sista datum för betygssättning... 4 Betyg, tidigare för komplettering till högskolan... 4 Digitalkamera... 4 Elevvård... 4 Elevvårdsteamet... 5 FirstClass alla grupper har en egen konferens... 5 FirstClass - Vux-stud... 5 Frånvaro, elevens anmälan... 5 Frånvaroregistrering, Skola Frånvaroregistrering, 7 anledningar... 6 Frånvaroregistrering, vikarie... 6 Fusk... 6 Grupplista, elev saknas... 7 Grupplista, vid terminsstart... 7 Hemsida... 7 Intagning under terminens gång... 7 Intern-TVn... 7 Kalendarium... 7 Konferenser, Samverkansgruppen... 7 Konferenser, Arbetsplatsträffar... 7 Konferenser, Sektorsmöten... 8 Konferenser, Sektorskonferenser... 8 Lokaler, arbetsrum... 8 Lokaler, arbetsrum/vilrum/samtalsrum... 8 Lokaler, avbokning... 8 Lokaler, T02 f d konferensrummet... 8 Lokaler, T03 elevdatasal... 8 Läsårstider... 8 Nycklar m.m Parkering... 8 Personal, arbetstider/arbetstidsschema... 8 Personal, ny på vuxenutbildningen... 9 Personal, sjukanmälan... 9 Planer... 9 Prov... 9 Prövning... 9 Reservantagning... 9 Schema, ändringar... 9 SMS-tjänst... 9 Trådlöst nät USB-minnen Utskrifter elever, T Vaktmästeri Validering, rutiner vid betygsvalidering WebViewer G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 3 av 11

4 Administrativ personal Monica Ahlm Rektor, KY, omvårdnadsutbildning, särvux Per-Ola Larsson Rektor, gymnasiet, grundläggande Agneta Danielsson Kurator T- huset Ulrika Clarin Lön/personaladministratör. T- huset Sonja Nilsson Assistent administration, T- huset Agnetha Berggren Webadministratör, administration, T- huset Thore Svensson Schema, administration, T- huset Maja Lindnert Nilsson Studie- och yrkesvägledare T- huset Per Gassne IT-tekniker, T- huset Harry Ejremar Vaktmästare Boris Havmyr Vaktmästare Tomas Ringberg Skolchef, område Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen Götgatan 2 Österänggymnasiet Kristianstad Sjövägen Kristianstad Administration: Fax: E-post: Webb: Avbrott/Avgång I varje kurs gäller det för den studerande att vara studieaktiv efter de regler som gäller för kursen och efter vad som överenskommits med resp. lärare. Om någon inte är aktiv i sina studier och inte hör av sig till läraren kan följden bli ett avbrott från skolans sida enligt Skollagen Kap Lägg märke till att det också skall till särskilda skäl för att komma in på nytt. Betyg, betygssättning Har frågor om hur webbetygsmodulen används - kontakta Agnetha Berggren. Betyg, sista datum för betygssättning För höstterminen 2008 ska alla betyg vara satta den 15 dec. kl Betyg, tidigare för komplettering till högskolan Kolla vid terminsstart om du har elever i dina grupper som behöver betyg tidigare för komplettering till högskolan. Dessa elever måste skicka betygskompletteringar senast den 1 dec. Det betyder att de måste läsa kursen så att du kan sätta betyg och lämna till Studerandeservice senast 24/11. Digitalkamera Nytt! En ny lättanvänd digitalkamera och laddare finns för utlåning hos Agnetha Berggren. Instruktion medföljer kameran. Elevvård Rutiner vid sjukdom, frånvaro, bristande studieaktivitet m m. Elev måste första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan och skolan. Fr.o.m. den åttonde dagen (8:e) ska eleven lämna läkarintyg (medicinskt underlag) till Försäkringskassan samt en kopia till Vuxenutbildningens kurator. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 4 av 11

5 Om en elev är frånvarande helt eller delvis eller inte lämnar in sina arbeten/arbetsuppgifter (bristande studieaktivitet) under mer än 15 skoldagar skickar läraren i kursen ett varningsbrev. Samtidigt lämnas blanketten Anmälan till elevvårdsteamet ifylld till kurator. Blankett för detta finns på Vux-info/VUX- Elevvårdsteam. Om eleven inte kommer tillbaka inom en vecka eller enligt annan överenskommelse gjorts lärare/elev skickar skolan avbrottsbrev underskrivet av rektor. Har eleven kommit tillbaka måste detta meddelas snarast till kurator så att avbrottsbrev inte hinner skickas. Skolan rapporterar alla avbrott vidare till CSN. För att elevvårdarbetet ska fungera är det viktigt att all frånvaro rapporteras noggrant i Skola24! Ur Skollagen 1993:1478.Den som har påbörjat en kurs i komvux har rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg Den för vilket grundläggande vuxenutbildning har upphört enligt andra stycket skall på nytt beredas sådan utbildning om särskilda skäl talar för detta. Den för vilken annan komvux har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda skäl talar för detta. Ur Vuxenutbildningsförordningen SFS 2002: kap 1 : Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller utgjort beviljad ledighet, skall deltagaren anses ha avgått från kursen. Rektor får medge undantag, om det föreligger synnerliga skäl. Elevvårdsteamet Elevvårdsteamet består av kurator Agneta Danielsson, studievägledare Maja Lindnert Nilsson och rektor Monica Ahlm. Teamet träffas vanligen fredagar Då behandlas de ärenden som kommit in undre veckan och vilka åtgärder som ska göras. Elever som av olika skäl inte fullgör sina studier trots lärarens insatser kan få hemskickat ett varningsbrev, kallas till elevkonferens eller kan skolan avbryta studierna enligt de regler som finns. FirstClass alla grupper har en egen konferens För att underlätta kommunikationen har nu alla kurser en egen konferens upplagd i FirstClass. FirstClass - Vux-stud Lägg ut information om inställda lektioner, byte av salar etc. så fort som möjligt i konferensen Vux-stud. Ge inlägget en bra rubrik så att det är lätt att se vad inlägget handlar om ex. Inställt MAAKV81. Samtidigt som du lägger in inlägget i konferensen Vux-stud skickar du en kopia till Agnetha Berggren. Frånvaro, elevens anmälan Frånvaroanmälan För att anmäla frånvaro ringer du till Skola24:s frånvaroanmälan för Kristianstads kommun Observera att om du anmäler dig efter kl kommer din frånvaroanmälan att registreras först för nästa dag. Frånvaroanmälan registreras i Skola24 där man kan se detta genast. Uppmana eleverna att anmäla sig så tidigt som möjligt på dagen. Efter kl registreras frånvaron först nästa dag. Elever som anmäler sig sent till t ex kvällskurs får ringa till Studerandeservice G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 5 av 11

6 Frånvaroregistrering, Skola24 All frånvaroregistrering i Skola24 startar från terminsstart, men det är grupplistan som gäller. Obs! Som lärare frånvaroregistrerar du endast den som anmält sig direkt till dig och som ska gå i gruppen. Från 8/9 gäller registrering i Skola24 fullt ut. Nytt! Du väljer flex på de elever som efter överenskommelse inte ska närvara på lektionen. Det resulterar i att den procentuella frånvaron överensstämmer med verkligheten. De elever som läser flexibelt frånvarorapporteras då de inte lämnat in arbeten i tid utan att meddela försening eller inte kommit på prov etc. enligt överenskommelse. Lärare rapporterar dagligen frånvaro efter genomförda lektioner. Thore Svensson ansvarar för Skola 24. Ta bort lektioner som inte är genomförda! Öppna gruppen vid tecknet. Bredvid gruppnamnet finns en liten pil och där finner ni valet för att ta bort lektion. Frånvaroregistrering, 7 anledningar Anmäld frånvaro Vård av barn Planerad frånvaro Sen ankomst Ledig Ogiltig frånvaro Flex Frånvaroregistrering, vikarie Om någon vikarierar eller byter lektioner för/med ordinarie lärare, så kan denna föra in frånvaro på lektionen om ordinarie lärare lägger in signaturen på sin kollega i Skola24. Man kan lägga in mer än en signatur. Fusk Fusk vid provtillfällen ger automatiskt IG på provet. Den studerande som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får betyget IG på det inlämnade arbetet/provet. Huruvida den studerande underkänns på hela kursen beslutas efter samråd mellan berörd lärare och rektor. Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Vuxenutbildningen Kristianstad Följande definition av fusk gäller på vår skola: För inlämningsuppgifter gäller att om en källa (bok, tidskrift, tidning, Internet etc.) använts ska den alltid redovisas i en källförteckning. Otillåtna hjälpmedel under skrivning Någon annan än eleven skriver en hemtentamen. Texter kopieras i större eller mindre omfattning från andra elevers arbeten. Eleven använder samma text (ibland något modifierad) i flera kurser. Eleven ändrar texten i en av läraren rättad och återlämnad skrivning och hävdar att den rättats felaktigt. Elever i olika undervisningsgrupper lämnar identiska texter i eget namn till sina respektive lärare. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 6 av 11

7 Grupplista, elev saknas Om en elev inte finns med på grupplistan ska du kontrollera att intagningsbeskedet är daterat eller senare. Grupplista, vid terminsstart Antal elever i grupperna läggs ut på Vux-info 15/8 em. 1: a upplagan av listor ligger i postfacken den 18/8. Efter 1 veckas lektioner dvs. senast 25/8 skall alla listor lämnas till Agnetha Berggren. Om en elev inte kommit till kursstart och ska strykas så skriv Stryk i kolumnen till höger. (Oavsett lista markera endast frånvaro med X.) Nya listor kommer i postfacken den 28/8. Resten av terminen skriver ni ut uppdaterade grupplistor i Skola24. Adress- och telefonlistor skriver ni ut i Webbetyg. Hemsida Skolans hemsida har ny adress: Intagning under terminens gång Nytt! För att eleven ska komma igång så fort som möjligt och på rätt nivå ska elev och lärare talas vid innan eleven kommer till första lektionen. Vi vill också minska antalet avbrott efter 21 dagar eftersom dessa belastar vår avbrottsstatistik. Denna rutin kräver att lärare dagligen kollar mail och telefon. Följande rutin gäller: 1. Administrationen gör intagningen och skickar prel. intagningsbesked, kurslitteraturlista och A-Ö till eleven. På intagningsbeskedet står att eleven ska ta kontakt med läraren via telefon, sms eller mail. 2. Samtidigt med intagningsbeskedet får läraren pappret Ändringsmeddelande med elevens namn. Lägg märke till vilket utskriftsdatum det står och räkna med att det kan gå 3 dagar innan eleven själv får brevet. 3. Om eleven inte hör av sig kontaktar läraren eleven. Telefonnummer etc. finns i Webbetyg. 4. Målet är att eleven ska ha påbörjat studierna inom 10 dagar. 5. Om eleven inte påbörjar sina studier skickar läraren tillbaka ändringsmeddelandet till administrationen som då gör avbrott på eleven. Intern-TVn Inställda lektioner, frånvaro och annan aktuell information läggs ut på Intern-TVn. Lämna det som ska läggas ut till Studerandeservice. Kalendarium Varje termin finns ett kalendarium över terminens möten och konferenser. Kompletterande uppgifter från skolledningen läggs kontinuerligt ut under rubriken VUXNYTT på VUX-info. Tisdagar till kl är skolans konferenstid då all personal kan mötas. Konferenser, Samverkansgruppen Samverkansgruppen träffas kl udda veckor. Monica Ahlm ansvarar för kallelse och dagordning. Protokollen finns på VUX-info. Konferenser, Arbetsplatsträffar Tid för arbetsplatsträffarna framgår av kalendariet. Ansvarig arbetsledare träffar hela eller delar av den personal man är ansvarig för. Minnesanteckningar skrivs. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 7 av 11

8 Konferenser, Sektorsmöten Sektorsmötena leds av sektorssamordnaren som sammanställer en aktuell dagordning. Minnesanteckningar skrivs. Konferenser, Sektorskonferenser Sektorskonferens med elever hålls en gång per termin. Sektorssamordnaren leder konferensen och minnesanteckningar skrivs. Lokaler, arbetsrum På f d expeditionen finns ett arbetsrum för lärare med delad tjänstgöring, fackligt arbete, prov etc. Detta rum bokas i FirstClass. Lokaler, arbetsrum/vilrum/samtalsrum På f d expeditionen finns också ett kombinerat samtalsrum och vilrum. Detta rum bokas för prov och samtal i FirstClass. Behöver någon vila har denna förtur. Lokaler, avbokning Salar som inte kommer att utnyttjas ska omgående återlämnas till schemaläggaren. När ni är i behov av en sal kontrollerar ni i Webviewer om den ni vill ha är ledig. Kontakta därefter schemaläggaren för bokning. Lokaler, T02 f d konferensrummet Nytt! T02 är ommöblerat och bokat varje dag klockan för elevernas lunchrast. Tid utöver detta kan rummet bokas för prov eller tillfälliga lektioner. Lokaler, T03 elevdatasal Nytt! T03, datasalen för eleverna, är inte längre bokningsbar. Trådlöst nät till de bärbara datorerna finns nu i byggnaden. Läsårstider Hösttermin 2008 Vårtermin 2009 Terminstider 19/8 19/12 8/1 12/6 Fortbildningsdagar och lov för elever 29-30/9 30/10-1/11 26/1, 16-20/2, 19/3, 6/4-10/4, 22/5 KY-utbildningarna har andra terminstider. Nycklar m.m. Nycklar kvitteras ut på Vaktmästeriet och återlämnas då du slutar din tjänst på Vuxenutbildningen. Parkering Personal kan för 200 kr/mån få hyra parkeringsplats på skolans gård. Kontakta Sonja Nilsson, tfn , om du är intresserad. Personal, arbetstider/arbetstidsschema Lärare lämnar sitt arbetstidsschema (heltid 35 timmar) till Ulrika Clarin senast den 15 augusti 2008, därefter vid ev. förändring. Lägger du in om tjänstledighet t ex 25 % så skall ett nytt schema lämnas in på de resterande 75 % till Ulrika. Övrig personal lämnar arbetstidsschema årligen och därefter vid ev. förändringar. Alla lärare lämnar uppgift på kontakt- och telefontid 1ggr/vecka till Thore Svensson. Denna läggs in på lärarens schema. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 8 av 11

9 Personal, ny på vuxenutbildningen Ulrika Clarin, tfn , är löne- och personaladministratör för område 9. Hon skriver ut förordnande och har hand om allt som rör personal och lön. I samband med anställningen skriver du också på den IT-förbindelse som gör att du får inloggning till de administrativa system som din tjänst kräver. Ulrika ordnar också så att du får postfack. Heroma heter vårt personaladministrativa system. Personal, sjukanmälan Blir du sjuk eller vårdar sjukt barn anmäler du det till Ulrika Clarin, tfn När du är åter ska du gå in i Heroma självservice och friskanmäla dig. Planer Utöver de statliga styrdokumenten finns bl.a. följande lokala planer: Skolplan för Kristianstads kommun finns på Lokal arbetsplan finns på VUX-info/Kvalitetsredovisning/Lokal arbetsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - finns på VUX-info/VUX-arbetsmiljö Krisplan/Krisgruppen - finns på VUX-info/VUX-arbetsmiljö IT-policy för Kristianstads kommun finns på Plan mot hot och våld finns i SAM på VUX-info/VUX-arbetsmiljö Likabehandlingsplan finns i VUX-info/Likabehandlingsplan Prov Vid provtillfällen gäller följande för eleverna: Det är inte tillåtet att ha mobiltelefon, CD- och Mp3-spelare, kläder eller väska i närheten av skrivplatsen. Var förberedd på att visa fotolegitimation för skrivningsvakten. Prövning Sonja Nilsson, tfn ansvarar för all administration kring prövningar. En prövning kostar eleven 500 kr per kurs men om eleven har betyget IG så är prövningen kostnadsfri. När eleven anmäler sig får han/hon samtidigt ett inbetalningskort. Efter betalning kontaktar Sonja Nilsson den lärare som ska ansvara för prövningen. Lärare och elev överenskommer hur prövningen ska genomföras. Reservantagning Den elev som är reservantagen ska visa ett intagningsbesked för läraren vid första lektionstillfället. Reservantagningen pågår t.o.m. den 2/9 därefter är det uppehåll i antagningen resten av vecka 36. Vi tar åter in elever kontinuerligt from den 8/9 då också Webbansökan öppnas igen. Schema, ändringar Inga schemaändringar får göras under reservantagningen. Lämna in ev. ändringsönskemål skriftligt till Thore Svensson, schemaläggare. Ändringarna kommer att göras v.36. SMS-tjänst Nytt! I FirstClass har all personal på Vuxenutbildningen tillgång till sms-tjänst via datorn. Skriv i adressfältet mobilnummer, mobilegateway. Ex , mobilegateway G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 9 av 11

10 Som avsändare får eleven den personens namn som har skickat sms: et. Skriv helst under med /Vuxenutbildningen så eleven ser vem som är avsändare. Skicka meddelandet som ett vanligt mail. Efter en stund kommer leveranskvitto till din mailbox. Då eleven svarar på sms: et kommer det också i din mailbox. Se exemplet nedan. Telefoni Frågor om telefonanknytningar och mobiltelefoner besvaras av Sonja Nilsson, tfn Trådlöst nät Nytt! Nu finns det ett trådlöst nätverk i T-huset till de bärbara datorerna. En eller flera bärbara datorer kan loggas in utan att datorvagnen behöver tas med. Allt bokas via FirstClass. USB-minnen 30 st USB-minnen finns att låna för t. ex prov, hos Agnetha Berggren. Glöm inte att tömma dem efter att de har använts. Utskrifter elever, T03 Varje elev tilldelas 200 kopior. Kod för utskrifter fås på Studerandeservice. Då de 200 kopiorna är slut finns det ingen möjlighet att få fler. Vaktmästeri Vaktmästarna nås per telefon eller mail på FirstClass VUX-info/Vaktmästarna VUX. Harry Ejremar, och Boris Havmyr Validering, rutiner vid betygsvalidering 1. Anmälan görs på VLC eller på Vuxenutbildningen. Validering kan endast göras i kurser som finns i Vuxenutbildningens kursutbud. 2. Första kartläggningssamtalet görs med en vägledare (gäller alla som ansöker). Om det bedöms att det finns underlag för en validering går anmälan till Sonja Nilsson på Vuxenutbildningen. 3. Sonja Nilsson lämnar vidare till sektorssamordnaren eller annan utsedd lärare på Vuxenutbildningen som kontaktar och träffar den sökande. 4. Inom två veckor träffar läraren den sökande och gör en fördjupad kartläggning. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 10 av 11

11 5. Finns inte underlag för validering återkopplar läraren till Sonja Nilsson och hanteringen avbryts. Om valideringen påbörjas meddelar Sonja Nilsson detta per mail till Eva E Nilsson på VLC. 6. Efter genomförd validering lämnar läraren underlag för betygssättning till Sonja Nilsson som registrerar betyget och gör betygsutskrift. WebViewer Med programmet WebViewer går det att ta fram scheman för salar, grupper, elever och lärare elev. Genom att skriva in elevens personnummer (ååmmdd-nnnn) får du fram elevens personliga schema, vilket kan vara till hjälp för dig då du söker en elev. Även elever kan göra detta. Webviewer finns till höger under länkar på VUX hemsida G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 11 av 11

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer