G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11"

Transkript

1 A-Ö FÖR PERSONAL VUXENUTBILDNINGEN HÖSTEN 2008

2 G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Administrativ personal... 3 Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb... 4 Avbrott/Avgång... 4 Betyg, betygssättning... 4 Betyg, sista datum för betygssättning... 4 Betyg, tidigare för komplettering till högskolan... 4 Digitalkamera... 4 Elevvård... 4 Elevvårdsteamet... 5 FirstClass alla grupper har en egen konferens... 5 FirstClass - Vux-stud... 5 Frånvaro, elevens anmälan... 5 Frånvaroregistrering, Skola Frånvaroregistrering, 7 anledningar... 6 Frånvaroregistrering, vikarie... 6 Fusk... 6 Grupplista, elev saknas... 7 Grupplista, vid terminsstart... 7 Hemsida... 7 Intagning under terminens gång... 7 Intern-TVn... 7 Kalendarium... 7 Konferenser, Samverkansgruppen... 7 Konferenser, Arbetsplatsträffar... 7 Konferenser, Sektorsmöten... 8 Konferenser, Sektorskonferenser... 8 Lokaler, arbetsrum... 8 Lokaler, arbetsrum/vilrum/samtalsrum... 8 Lokaler, avbokning... 8 Lokaler, T02 f d konferensrummet... 8 Lokaler, T03 elevdatasal... 8 Läsårstider... 8 Nycklar m.m Parkering... 8 Personal, arbetstider/arbetstidsschema... 8 Personal, ny på vuxenutbildningen... 9 Personal, sjukanmälan... 9 Planer... 9 Prov... 9 Prövning... 9 Reservantagning... 9 Schema, ändringar... 9 SMS-tjänst... 9 Trådlöst nät USB-minnen Utskrifter elever, T Vaktmästeri Validering, rutiner vid betygsvalidering WebViewer G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 3 av 11

4 Administrativ personal Monica Ahlm Rektor, KY, omvårdnadsutbildning, särvux Per-Ola Larsson Rektor, gymnasiet, grundläggande Agneta Danielsson Kurator T- huset Ulrika Clarin Lön/personaladministratör. T- huset Sonja Nilsson Assistent administration, T- huset Agnetha Berggren Webadministratör, administration, T- huset Thore Svensson Schema, administration, T- huset Maja Lindnert Nilsson Studie- och yrkesvägledare T- huset Per Gassne IT-tekniker, T- huset Harry Ejremar Vaktmästare Boris Havmyr Vaktmästare Tomas Ringberg Skolchef, område Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen Götgatan 2 Österänggymnasiet Kristianstad Sjövägen Kristianstad Administration: Fax: E-post: Webb: Avbrott/Avgång I varje kurs gäller det för den studerande att vara studieaktiv efter de regler som gäller för kursen och efter vad som överenskommits med resp. lärare. Om någon inte är aktiv i sina studier och inte hör av sig till läraren kan följden bli ett avbrott från skolans sida enligt Skollagen Kap Lägg märke till att det också skall till särskilda skäl för att komma in på nytt. Betyg, betygssättning Har frågor om hur webbetygsmodulen används - kontakta Agnetha Berggren. Betyg, sista datum för betygssättning För höstterminen 2008 ska alla betyg vara satta den 15 dec. kl Betyg, tidigare för komplettering till högskolan Kolla vid terminsstart om du har elever i dina grupper som behöver betyg tidigare för komplettering till högskolan. Dessa elever måste skicka betygskompletteringar senast den 1 dec. Det betyder att de måste läsa kursen så att du kan sätta betyg och lämna till Studerandeservice senast 24/11. Digitalkamera Nytt! En ny lättanvänd digitalkamera och laddare finns för utlåning hos Agnetha Berggren. Instruktion medföljer kameran. Elevvård Rutiner vid sjukdom, frånvaro, bristande studieaktivitet m m. Elev måste första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan och skolan. Fr.o.m. den åttonde dagen (8:e) ska eleven lämna läkarintyg (medicinskt underlag) till Försäkringskassan samt en kopia till Vuxenutbildningens kurator. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 4 av 11

5 Om en elev är frånvarande helt eller delvis eller inte lämnar in sina arbeten/arbetsuppgifter (bristande studieaktivitet) under mer än 15 skoldagar skickar läraren i kursen ett varningsbrev. Samtidigt lämnas blanketten Anmälan till elevvårdsteamet ifylld till kurator. Blankett för detta finns på Vux-info/VUX- Elevvårdsteam. Om eleven inte kommer tillbaka inom en vecka eller enligt annan överenskommelse gjorts lärare/elev skickar skolan avbrottsbrev underskrivet av rektor. Har eleven kommit tillbaka måste detta meddelas snarast till kurator så att avbrottsbrev inte hinner skickas. Skolan rapporterar alla avbrott vidare till CSN. För att elevvårdarbetet ska fungera är det viktigt att all frånvaro rapporteras noggrant i Skola24! Ur Skollagen 1993:1478.Den som har påbörjat en kurs i komvux har rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg Den för vilket grundläggande vuxenutbildning har upphört enligt andra stycket skall på nytt beredas sådan utbildning om särskilda skäl talar för detta. Den för vilken annan komvux har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda skäl talar för detta. Ur Vuxenutbildningsförordningen SFS 2002: kap 1 : Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller utgjort beviljad ledighet, skall deltagaren anses ha avgått från kursen. Rektor får medge undantag, om det föreligger synnerliga skäl. Elevvårdsteamet Elevvårdsteamet består av kurator Agneta Danielsson, studievägledare Maja Lindnert Nilsson och rektor Monica Ahlm. Teamet träffas vanligen fredagar Då behandlas de ärenden som kommit in undre veckan och vilka åtgärder som ska göras. Elever som av olika skäl inte fullgör sina studier trots lärarens insatser kan få hemskickat ett varningsbrev, kallas till elevkonferens eller kan skolan avbryta studierna enligt de regler som finns. FirstClass alla grupper har en egen konferens För att underlätta kommunikationen har nu alla kurser en egen konferens upplagd i FirstClass. FirstClass - Vux-stud Lägg ut information om inställda lektioner, byte av salar etc. så fort som möjligt i konferensen Vux-stud. Ge inlägget en bra rubrik så att det är lätt att se vad inlägget handlar om ex. Inställt MAAKV81. Samtidigt som du lägger in inlägget i konferensen Vux-stud skickar du en kopia till Agnetha Berggren. Frånvaro, elevens anmälan Frånvaroanmälan För att anmäla frånvaro ringer du till Skola24:s frånvaroanmälan för Kristianstads kommun Observera att om du anmäler dig efter kl kommer din frånvaroanmälan att registreras först för nästa dag. Frånvaroanmälan registreras i Skola24 där man kan se detta genast. Uppmana eleverna att anmäla sig så tidigt som möjligt på dagen. Efter kl registreras frånvaron först nästa dag. Elever som anmäler sig sent till t ex kvällskurs får ringa till Studerandeservice G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 5 av 11

6 Frånvaroregistrering, Skola24 All frånvaroregistrering i Skola24 startar från terminsstart, men det är grupplistan som gäller. Obs! Som lärare frånvaroregistrerar du endast den som anmält sig direkt till dig och som ska gå i gruppen. Från 8/9 gäller registrering i Skola24 fullt ut. Nytt! Du väljer flex på de elever som efter överenskommelse inte ska närvara på lektionen. Det resulterar i att den procentuella frånvaron överensstämmer med verkligheten. De elever som läser flexibelt frånvarorapporteras då de inte lämnat in arbeten i tid utan att meddela försening eller inte kommit på prov etc. enligt överenskommelse. Lärare rapporterar dagligen frånvaro efter genomförda lektioner. Thore Svensson ansvarar för Skola 24. Ta bort lektioner som inte är genomförda! Öppna gruppen vid tecknet. Bredvid gruppnamnet finns en liten pil och där finner ni valet för att ta bort lektion. Frånvaroregistrering, 7 anledningar Anmäld frånvaro Vård av barn Planerad frånvaro Sen ankomst Ledig Ogiltig frånvaro Flex Frånvaroregistrering, vikarie Om någon vikarierar eller byter lektioner för/med ordinarie lärare, så kan denna föra in frånvaro på lektionen om ordinarie lärare lägger in signaturen på sin kollega i Skola24. Man kan lägga in mer än en signatur. Fusk Fusk vid provtillfällen ger automatiskt IG på provet. Den studerande som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får betyget IG på det inlämnade arbetet/provet. Huruvida den studerande underkänns på hela kursen beslutas efter samråd mellan berörd lärare och rektor. Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Vuxenutbildningen Kristianstad Följande definition av fusk gäller på vår skola: För inlämningsuppgifter gäller att om en källa (bok, tidskrift, tidning, Internet etc.) använts ska den alltid redovisas i en källförteckning. Otillåtna hjälpmedel under skrivning Någon annan än eleven skriver en hemtentamen. Texter kopieras i större eller mindre omfattning från andra elevers arbeten. Eleven använder samma text (ibland något modifierad) i flera kurser. Eleven ändrar texten i en av läraren rättad och återlämnad skrivning och hävdar att den rättats felaktigt. Elever i olika undervisningsgrupper lämnar identiska texter i eget namn till sina respektive lärare. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 6 av 11

7 Grupplista, elev saknas Om en elev inte finns med på grupplistan ska du kontrollera att intagningsbeskedet är daterat eller senare. Grupplista, vid terminsstart Antal elever i grupperna läggs ut på Vux-info 15/8 em. 1: a upplagan av listor ligger i postfacken den 18/8. Efter 1 veckas lektioner dvs. senast 25/8 skall alla listor lämnas till Agnetha Berggren. Om en elev inte kommit till kursstart och ska strykas så skriv Stryk i kolumnen till höger. (Oavsett lista markera endast frånvaro med X.) Nya listor kommer i postfacken den 28/8. Resten av terminen skriver ni ut uppdaterade grupplistor i Skola24. Adress- och telefonlistor skriver ni ut i Webbetyg. Hemsida Skolans hemsida har ny adress: Intagning under terminens gång Nytt! För att eleven ska komma igång så fort som möjligt och på rätt nivå ska elev och lärare talas vid innan eleven kommer till första lektionen. Vi vill också minska antalet avbrott efter 21 dagar eftersom dessa belastar vår avbrottsstatistik. Denna rutin kräver att lärare dagligen kollar mail och telefon. Följande rutin gäller: 1. Administrationen gör intagningen och skickar prel. intagningsbesked, kurslitteraturlista och A-Ö till eleven. På intagningsbeskedet står att eleven ska ta kontakt med läraren via telefon, sms eller mail. 2. Samtidigt med intagningsbeskedet får läraren pappret Ändringsmeddelande med elevens namn. Lägg märke till vilket utskriftsdatum det står och räkna med att det kan gå 3 dagar innan eleven själv får brevet. 3. Om eleven inte hör av sig kontaktar läraren eleven. Telefonnummer etc. finns i Webbetyg. 4. Målet är att eleven ska ha påbörjat studierna inom 10 dagar. 5. Om eleven inte påbörjar sina studier skickar läraren tillbaka ändringsmeddelandet till administrationen som då gör avbrott på eleven. Intern-TVn Inställda lektioner, frånvaro och annan aktuell information läggs ut på Intern-TVn. Lämna det som ska läggas ut till Studerandeservice. Kalendarium Varje termin finns ett kalendarium över terminens möten och konferenser. Kompletterande uppgifter från skolledningen läggs kontinuerligt ut under rubriken VUXNYTT på VUX-info. Tisdagar till kl är skolans konferenstid då all personal kan mötas. Konferenser, Samverkansgruppen Samverkansgruppen träffas kl udda veckor. Monica Ahlm ansvarar för kallelse och dagordning. Protokollen finns på VUX-info. Konferenser, Arbetsplatsträffar Tid för arbetsplatsträffarna framgår av kalendariet. Ansvarig arbetsledare träffar hela eller delar av den personal man är ansvarig för. Minnesanteckningar skrivs. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 7 av 11

8 Konferenser, Sektorsmöten Sektorsmötena leds av sektorssamordnaren som sammanställer en aktuell dagordning. Minnesanteckningar skrivs. Konferenser, Sektorskonferenser Sektorskonferens med elever hålls en gång per termin. Sektorssamordnaren leder konferensen och minnesanteckningar skrivs. Lokaler, arbetsrum På f d expeditionen finns ett arbetsrum för lärare med delad tjänstgöring, fackligt arbete, prov etc. Detta rum bokas i FirstClass. Lokaler, arbetsrum/vilrum/samtalsrum På f d expeditionen finns också ett kombinerat samtalsrum och vilrum. Detta rum bokas för prov och samtal i FirstClass. Behöver någon vila har denna förtur. Lokaler, avbokning Salar som inte kommer att utnyttjas ska omgående återlämnas till schemaläggaren. När ni är i behov av en sal kontrollerar ni i Webviewer om den ni vill ha är ledig. Kontakta därefter schemaläggaren för bokning. Lokaler, T02 f d konferensrummet Nytt! T02 är ommöblerat och bokat varje dag klockan för elevernas lunchrast. Tid utöver detta kan rummet bokas för prov eller tillfälliga lektioner. Lokaler, T03 elevdatasal Nytt! T03, datasalen för eleverna, är inte längre bokningsbar. Trådlöst nät till de bärbara datorerna finns nu i byggnaden. Läsårstider Hösttermin 2008 Vårtermin 2009 Terminstider 19/8 19/12 8/1 12/6 Fortbildningsdagar och lov för elever 29-30/9 30/10-1/11 26/1, 16-20/2, 19/3, 6/4-10/4, 22/5 KY-utbildningarna har andra terminstider. Nycklar m.m. Nycklar kvitteras ut på Vaktmästeriet och återlämnas då du slutar din tjänst på Vuxenutbildningen. Parkering Personal kan för 200 kr/mån få hyra parkeringsplats på skolans gård. Kontakta Sonja Nilsson, tfn , om du är intresserad. Personal, arbetstider/arbetstidsschema Lärare lämnar sitt arbetstidsschema (heltid 35 timmar) till Ulrika Clarin senast den 15 augusti 2008, därefter vid ev. förändring. Lägger du in om tjänstledighet t ex 25 % så skall ett nytt schema lämnas in på de resterande 75 % till Ulrika. Övrig personal lämnar arbetstidsschema årligen och därefter vid ev. förändringar. Alla lärare lämnar uppgift på kontakt- och telefontid 1ggr/vecka till Thore Svensson. Denna läggs in på lärarens schema. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 8 av 11

9 Personal, ny på vuxenutbildningen Ulrika Clarin, tfn , är löne- och personaladministratör för område 9. Hon skriver ut förordnande och har hand om allt som rör personal och lön. I samband med anställningen skriver du också på den IT-förbindelse som gör att du får inloggning till de administrativa system som din tjänst kräver. Ulrika ordnar också så att du får postfack. Heroma heter vårt personaladministrativa system. Personal, sjukanmälan Blir du sjuk eller vårdar sjukt barn anmäler du det till Ulrika Clarin, tfn När du är åter ska du gå in i Heroma självservice och friskanmäla dig. Planer Utöver de statliga styrdokumenten finns bl.a. följande lokala planer: Skolplan för Kristianstads kommun finns på Lokal arbetsplan finns på VUX-info/Kvalitetsredovisning/Lokal arbetsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - finns på VUX-info/VUX-arbetsmiljö Krisplan/Krisgruppen - finns på VUX-info/VUX-arbetsmiljö IT-policy för Kristianstads kommun finns på Plan mot hot och våld finns i SAM på VUX-info/VUX-arbetsmiljö Likabehandlingsplan finns i VUX-info/Likabehandlingsplan Prov Vid provtillfällen gäller följande för eleverna: Det är inte tillåtet att ha mobiltelefon, CD- och Mp3-spelare, kläder eller väska i närheten av skrivplatsen. Var förberedd på att visa fotolegitimation för skrivningsvakten. Prövning Sonja Nilsson, tfn ansvarar för all administration kring prövningar. En prövning kostar eleven 500 kr per kurs men om eleven har betyget IG så är prövningen kostnadsfri. När eleven anmäler sig får han/hon samtidigt ett inbetalningskort. Efter betalning kontaktar Sonja Nilsson den lärare som ska ansvara för prövningen. Lärare och elev överenskommer hur prövningen ska genomföras. Reservantagning Den elev som är reservantagen ska visa ett intagningsbesked för läraren vid första lektionstillfället. Reservantagningen pågår t.o.m. den 2/9 därefter är det uppehåll i antagningen resten av vecka 36. Vi tar åter in elever kontinuerligt from den 8/9 då också Webbansökan öppnas igen. Schema, ändringar Inga schemaändringar får göras under reservantagningen. Lämna in ev. ändringsönskemål skriftligt till Thore Svensson, schemaläggare. Ändringarna kommer att göras v.36. SMS-tjänst Nytt! I FirstClass har all personal på Vuxenutbildningen tillgång till sms-tjänst via datorn. Skriv i adressfältet mobilnummer, mobilegateway. Ex , mobilegateway G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 9 av 11

10 Som avsändare får eleven den personens namn som har skickat sms: et. Skriv helst under med /Vuxenutbildningen så eleven ser vem som är avsändare. Skicka meddelandet som ett vanligt mail. Efter en stund kommer leveranskvitto till din mailbox. Då eleven svarar på sms: et kommer det också i din mailbox. Se exemplet nedan. Telefoni Frågor om telefonanknytningar och mobiltelefoner besvaras av Sonja Nilsson, tfn Trådlöst nät Nytt! Nu finns det ett trådlöst nätverk i T-huset till de bärbara datorerna. En eller flera bärbara datorer kan loggas in utan att datorvagnen behöver tas med. Allt bokas via FirstClass. USB-minnen 30 st USB-minnen finns att låna för t. ex prov, hos Agnetha Berggren. Glöm inte att tömma dem efter att de har använts. Utskrifter elever, T03 Varje elev tilldelas 200 kopior. Kod för utskrifter fås på Studerandeservice. Då de 200 kopiorna är slut finns det ingen möjlighet att få fler. Vaktmästeri Vaktmästarna nås per telefon eller mail på FirstClass VUX-info/Vaktmästarna VUX. Harry Ejremar, och Boris Havmyr Validering, rutiner vid betygsvalidering 1. Anmälan görs på VLC eller på Vuxenutbildningen. Validering kan endast göras i kurser som finns i Vuxenutbildningens kursutbud. 2. Första kartläggningssamtalet görs med en vägledare (gäller alla som ansöker). Om det bedöms att det finns underlag för en validering går anmälan till Sonja Nilsson på Vuxenutbildningen. 3. Sonja Nilsson lämnar vidare till sektorssamordnaren eller annan utsedd lärare på Vuxenutbildningen som kontaktar och träffar den sökande. 4. Inom två veckor träffar läraren den sökande och gör en fördjupad kartläggning. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 10 av 11

11 5. Finns inte underlag för validering återkopplar läraren till Sonja Nilsson och hanteringen avbryts. Om valideringen påbörjas meddelar Sonja Nilsson detta per mail till Eva E Nilsson på VLC. 6. Efter genomförd validering lämnar läraren underlag för betygssättning till Sonja Nilsson som registrerar betyget och gör betygsutskrift. WebViewer Med programmet WebViewer går det att ta fram scheman för salar, grupper, elever och lärare elev. Genom att skriva in elevens personnummer (ååmmdd-nnnn) får du fram elevens personliga schema, vilket kan vara till hjälp för dig då du söker en elev. Även elever kan göra detta. Webviewer finns till höger under länkar på VUX hemsida G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 11 av 11

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9 Vuxen utbild ningen H Ö S T E N 2 0 0 9 Vuxenutbildningen 3/13 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2009! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig som studerar en allmän

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 Skapad: Uppdaterad: Uppdaterad 2006-11-21/BR 2007-11-23/RB 2008-05-14/UP IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan 2010-03-12 Eva Melander/Carina Molin Innehåll Vem är medborgare Hur loggar jag in Jag är inte bara mamma Jag har tappat bort mitt lösenord Jag vill byta

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

Introduktionsplan för nyanställda

Introduktionsplan för nyanställda Introduktionsplan för nyanställda Uppsävjaskolan Introduktionsplan för Snarast efter anställningsbeslut Bekräftelse på anställningen skickas ut Introduktionsplan upprättas Introduktionsplan checklista

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version januari 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2014-03-07 Logga in... 4 Ändra kontaktuppgifter... 6 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 11 Nyheter... 11 Kalender... 11 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto.

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto. Så här gör du din digitala ansökan Ansökan gymnasiala kurser Komvux Skaffa dig ett inloggningskonto Komvux Örebro använder nu digital ansökan. Det första du måste göra för att kunna ansöka om att läsa

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Föräldrar och Skola 24

Föräldrar och Skola 24 Föräldrar och Skola 24 Hej Katte-förälder! Med hjälp av webbtjänsten Skola24 kan du bland annat göra sjukanmälan och ta del av ditt barns frånvarostatistik. En central databas gör det möjligt att med hjälp

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2015 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Bostadsadress (gata, nr, box, fack)

Bostadsadress (gata, nr, box, fack) Insändes senast 30 SEPTEMBER gällande läsår Datum Ansökan bör dock lämnas i god tid före det att studierna påbörjas! ANSÖKAN INACKORDERINGSTILLÄGG Läsåret SKICKAS TILL: Bjurholms kommun, Kultur- och utb.

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Regler och avgifter. för förskolor och fritidshem

Regler och avgifter. för förskolor och fritidshem Regler och avgifter för förskolor och fritidshem Familjeportalen I denna broschyr hänvisas du till Familjeportalen, vilket är en webbaserad tjänst för förskola och fritidshem samt skola. Familjeportalen

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux HÖSTTERMINEN 2014 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Elsa Brändströms skola/birgittavux Elsa Brändströms skola och Birgittaskolan

Läs mer