Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2009-10-14"

Transkript

1 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl Partigruppsmöten Ajournering för lunch kl Beslutande Maths Andersson (FP) ordf Åke Svensson (M) Marianne Elf (S) Bertil Carlzon (C) Anna-Lena Jansson (M) Ers. för Jessica Antebrink Margareta Svanlund (SPI) Ingeman Svensson (S) Margaretha Seger (S) Anders Andersson (V) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Anders Andersson (V) Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Kommunhuset den 23 oktober kl Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Anders Andersson Paragrafer , ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Underskrift Datum för anslags nedtagande Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

2 Sida 2 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl Partigruppsmöten Beslutande Maths Andersson (FP) ordf Åke Svensson (M) Marianne Elf (S) Bertil Carlzon (C) Anna-Lena Jansson (M) Ers. för Jessica Antebrink Margareta Svanlund (SPI) Ingeman Svensson (S) Margaretha Seger (S) Anders Andersson (V) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Anders Andersson (V) Justeringens plats och tid Omedelbar justering Paragrafer 153 Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Anders Andersson ANSLAG/BEVIS Omedelbar justering, 153. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Underskrift Datum för anslags nedtagande Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

3 Sida 3 (25) Övriga närvarande Ingalill Sondell Arne Axelsson Eva-Britt Kemmer Hans Hollander Inger Kriig Agneta Lindgren Sira Jokinen Lisse (FP) (C) (MP) (SPI) (S) (S) (S) Tjänstgörande tjänstemän Gunilla Carlsvärd Redell Nämndsekreterare Åke Wännman Socialchef Jaan Noor Utvecklingssamordnare Annika Holmberg Ekonom 143 Anders Stenbacka Kontorschef Håkan Nilsson Utvecklingssamordnare 145 Monika Hahn Myndighetschef 153, 154 Jessica Röös Konsulent 153, 154 Håkan Klaening Upphandlingschef 146 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 Sida 4 (25) SN 142 Sammanträdets öppnande Dagordningen fastställes. Till protokolljusterare utses Anders Andersson (V). protokoll socialnämnden (40816).doc

5 Sida 5 (25) SN 143 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 Ekonom Annika Holmberg informerar muntligen om budgetuppföljningen per den 30 september. Endast marginella förändringar har skett jämfört med augustiuppföljningen. s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (M). s beslut 1 Nämnden noterar informationen. protokoll socialnämnden (40816).doc

6 Sida 6 (25) SN /SN 0192 Rapport över socialbidragsutvecklingen 3:e kvartalet 2009 Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är för de tre första kvartalen 2009 knappt fyra miljoner högre än motsvarande period Det utbetalda biståndet under 2009 ligger stabilt på ca 3 miljoner per månad. Det inbetalda biståndet har fortsatt att öka under det tredje kvartalet och är nu knappt kr bättre än budgeterat. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (SPI), Inger Kriig (S), Ingeman Svensson (S), Bertil Carlzon (C), Anders Andersson (V) och Marianne Elf (S). s beslut 1 Nämnden noterar informationen. protokoll socialnämnden (40816).doc

7 Sida 7 (25) SN /SN 0025 LOV - valfrihetssystem inom vård och omsorg Den 1 januari 2009 började den nya lagen LOV (Lagen om valfrihetssystem) att gälla. Kommunerna kan själva välja om man vill införa ett valfrihetssystem enligt LOV eller inte. LOV innebär att den som fått beslut om en insats från kommunen gällande till exempel hemtjänst, själv kan välja vilken leverantör man vill ska utföra den. Syftet med lagen är att öka valfriheten och självbestämmandet för den enskilde, öka kvaliteten inom vård och omsorg samt att få fler utförare inom området. i Motala har ansökt om och beviljats ekonomiska medel från Socialstyrelsen för att utreda förutsättningarna för att eventuellt införa valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst. Nämnden menar att det kan vara positivt för den enskilde brukaren att kunna välja vilken utförare som ska göra insatserna för honom eller henne. Valfrihetssystem förutsätter att det finns flera utförare inom området och öppnar upp marknaden för aktörer som vill bedriva verksamhet inom vård och omsorg. För att få ett underlag till beslut om att införa ett valfrihetssystem eller inte så har en arbetsgrupp inom socialförvaltningen fått i uppdrag att sammanställa ett material som kan vara ett stöd i detta. Rapporten ger en beskrivning av eventuella konsekvenser av ett valfrihetssystem ur olika perspektiv. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Inger Kriig (S), Åke Svensson (M), Bertil Carlzon (C), Hans Hollander (SPI), Margareta Svanlund (SPI), Marianne Elf (S), Anders Andersson (V), Ingeman Svensson (S) och Ingalill Sondell (FP). Yrkanden Marianne Elf (S), med instämmande av Ingeman Svensson (S) och Anders Andersson yrkar att ärendet återremitteras. Åke Svensson (M), med instämmande av Bertil Carlzon (FP) och Margareta Svanlund (SPI), yrkar bifall till föreliggande förslag. Forts. protokoll socialnämnden (40816).doc

8 Sida 8 (25) Forts. SN 145 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Marianne Elfs (S) återremissyrkande och finner att nämnden avslår detsamma. Ordföranden ställer proposition på Åke Svenssons (M) bifallsyrkande och finner att nämnden antar detsamma. s beslut 1 ställer sig positiv till att valfrihetssystem införs inom äldreomsorgens hemtjänst. 2 föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att införa valfrihetssystem inom hemtjänst och ge socialnämnden i uppdrag att verkställa detta. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Marianne Elf (S), Ingeman Svensson (S), Margaretha Seger (S) och Anders Andersson (V). En skriftlig reservation bifogas protokollet bilaga A. protokoll socialnämnden (40816).doc

9 Sida 9 (25) SN /SN 0190 Upphandling Bergstrollet - information Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag som avser upphandling av driften av nytt äldreboende vid kvarteret Bergstrollet. Enheten omfattar 50 boendeplatser för demensomsorg samt en anläggning för friskvård inom enheten. Vid dagens sammanträde informerar utvecklingssamordnare Jaan Noor om det pågående arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget. Nämnden får också tillfälle att ställa frågor till upphandlingschef Håkan Klaening. s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Bertil Carlzon (C), Margareta Svanlund (SPI), Åke Svensson (M), Inger Kriig (S), Anders Andersson (V), Arne Axelsson (C), Agneta Lindgren (S) och Ingalill Sondell (FP). s beslut 1. Ärendet återkommer för beslut vid novembersammanträdet. protokoll socialnämnden (40816).doc

10 Sida 10 (25) SN /SN 0184 Ekonomiskt stöd för kostnader för personlig assistans Behov finns av riktlinjer för den ersättning som ska anses skälig att utbetala av kommunen till utförare av sådan personlig assistans som beviljats av kommunen enligt LSS 9:2. Lagstiftningen anger i detta sammanhang skäliga kostnader som grund för ersättning. Olika sätt kan tänkas att definiera och hantera detta. Ett är att utgå från allmänna schabloner, dvs kostnader som normalt förekommer täcks in i ett generellt tillämpat belopp utan separat övervägande i varje enskilt fall. Detta sammanfaller i så fall med uppbyggnaden av den statliga LASS-ersättningen. Ett annat sätt är att så långt möjligt utgå från faktiska kostnader. Detta kan i sin tur kompletteras med mått i form av en kostnadsram inom vilken presenterade kostnader kan anses vara skäliga. Anspråk som ligger utanför en sådan ram blir med detta förfarande normalt att betrakta som oskäliga och ersätts därmed inte. Förslag till riktlinjer som utgår från detta senare synsätt har utformats. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (V). s beslut 1 Föreslagna riktlinjer för ersättning av skäliga kostnader för personlig assistans som utförs av annan utförare än kommunen antas. Socialkontoret protokoll socialnämnden (40816).doc

11 Sida 11 (25) SN /SN 0185 Resultatmål för socialnämnden information Gällande resultatmål antogs i december Genomgång av måluppfyllelse vid delårsbokslut 2009 visar ett behov av vissa revideringar. Förslag till vissa ändringar har utarbetats. I några fall handlar det om att ersätta nuvarande målformulering på ett sätt som gör målet enklare att mäta. I andra fall rör det sig om att skjuta fram tidpunkten för när målet ska vara helt uppfyllt. I förhållande till ett av inriktningsmålen behövs helt nya resultatmål då tidigare resultatmål dels är helt uppfyllt och dessutom tidsbundet. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s beslut 1 Arbetsutskottet får i uppdrag att till novembersammanträdet ta fram förslag på lämplig arbetsordning för ledamöternas medverkan i arbetet med revideringen av resultatmålen. Socialkontoret protokoll socialnämnden (40816).doc

12 Sida 12 (25) SN /SN 0186 Anhörigvård - stöd genom bidrag och/eller anställning Anhörigas insatser för att utföra vård och omsorg i hemmet är omfattande. I vissa fall har möjlighet till anställning av anhörig/närstående tillämpats. Det förekommer också att kommuner efter olika grunder ger ut ekonomiska bidrag till anhöriga som alternativ till anställning eller som komplement. En genomlysning önskas av hur anhörigstödet i former som innehåller ekonomisk ersättning till enskilda ska vara utformade i Motala. I denna ska också ingå en värdering av nuvarande modell för anställning av närstående i vissa fall. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (M). Margareta Svanlund (SPI) yrkar bifall till föreliggande förslag. s beslut 1 Uppdra till förvaltningen att utreda och presentera alternativ i fråga om anhörigstöd i form av ekonomisk ersättning för insatser genom enskilda inklusive värdering av nuvarande system för anhöriganställning. 2 Kommunfullmäktiges välfärdsberedning, Kommunala pensionärsrådet och Anhörigcentrum inbjuds att delta i arbetet. 3 Rapport avlämnas till socialnämnden i mars KF, KPR och Anhörigcentrum protokoll socialnämnden (40816).doc

13 Sida 13 (25) SN /SN 0191 Bidrag till Sinnenas trädgård Efter fyra års planering och anläggningsarbete av brukare och personal invigdes Sinnenas trädgård för personer med funktionsnedsättning vid Poppelgården den 25 augusti Sinnenas trädgård skall fungera som en upplevelseträdgård för såväl avkoppling som stimulans för alla sinnen året om. Som en erkänsla för brukarnas och personalens engagemang i skapandet av Sinnenas trädgård föreslås att socialnämnden bidrar till anläggande av en bouleplan med förråd i Sinnenas trädgård, eftersom boule är en sport som kan utövas av alla oavsett funktionshinder. Bouleplanen kommer också att vara åtkomlig på helger. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (SPI). s beslut 1 bidrar med kronor till anläggande av en bouleplan med förråd i Sinnenas trädgård vid Poppelgården. Sociala resursverksamheten protokoll socialnämnden (40816).doc

14 Sida 14 (25) SN /SN 0189 s sammanträdestider 2010 Föreligger förslag till sammanträdestider för socialnämnden och dess utskott för år Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s beslut 1 sammanträdestider för 2010 fastställes. protokoll socialnämnden (40816).doc

15 Sida 15 (25) SN /SN 0181 Ung Resurs 2010 Ung Resurs har sedan 2005 fungerat som en framgångsrik samverkansform mellan socialförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och gymnasieskolan. Syftet är att nå målgruppen ungdomar i åldern som inte är föremål för arbetsförmedlingens åtgärder och erbjuda dem insatser för att förhindra utanförskap, stärka det som fungerar och på så sätt komma närmare arbets-marknaden och egen försörjning. För att ge de av Motalas ungdomar som är i behov av extra stöd goda möjligheter att stå väl rustade när läget på arbetsmarknaden vänder föreslås kommunstyrelsen att satsa 2 miljoner kronor för Tillsammans med bildningsnämndens och socialnämndens finansiering kan då Ung Resurs fortsätta sitt goda arbete och öka kvalitén genom flera utvecklingsspår. Beslutsunderlag 1 Socialförvaltningens och bildningsförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (S) och Anders Andersson (V). Margareta Svanlund (SPI) yrkar bifall till föreliggande förslag. s beslut 1 framställer i samverkan med bildningsnämnden om 2 miljoner kronor till Ung Resurs ur kommunstyrelsens medel. kommunstyrelsen protokoll socialnämnden (40816).doc

16 Sida 16 (25) SN /SN 0188 Yttrande över enskild verksamhet Länsstyrelsen i Östergötlands län har i remiss givit socialnämnden i Motala kommun möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares, Åswall Bolyckan AB, Göteborg, ansökan om nytt tillstånd att bedriva Hem för vård och boende (HVB), i Styra 351, Skänninge. Boalget ska tillgodose och erbjuda en god psykiatrisk omvårdnad och omsorg inom alla viktiga livsområden för psykiskt funktionshindrade och därmed förenlig verksamhet enligt 7 kap. 1 punkt 1. Beslutsunderlag Socialförvaltningens yttrande s beslut 1 antar socialkontorets förslag till yttrande och översänder detsamma till Länsstyrelsen. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Länsstyrelsen protokoll socialnämnden (40816).doc

17 Sida 17 (25) SN /SN 0187 Revidering av socialnämndens delegationsordning för socialkontoret Innehållsförändringar föreslås för att motsvara ny lagstiftning och vägledning. Ändringar föreslås också för att förbättra vägledning och struktur för handläggarna. Bland annat har Sekretesslagen (1990:100) ersatts av en ny Offentlighets- och Sekretesslag vilket kräver förändringar inom flera områden. Myndighetschef har på alla ställen delegation i nivå med 1:e socialsekreterare samt där delegat är bestämd till myndighetschef. Socialsekreterare inom sociala beredskapen har likvärdig delegation som 1:e socialsekreterare inom beredskapens uppdrag. MBL-förhandling enligt 19 har ägt rum Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s beslut 1 antar de förändringar av socialnämndens delegationsordning som föreslagits av socialkontoret. socialkontoret protokoll socialnämnden (40816).doc

18 Sida 18 (25) SN 155 Informationsärenden Utvecklingssamordnare Jaan Noor informerar om: - Statliga medel till trygghetsboende s beslut 1 Nämnden noterar informationen. protokoll socialnämnden (40816).doc

19 Sida 19 (25) SN /SN 0086 Boendelösningar LSS - delrapport För att skapa ett utökat boende med stöd av LSS har frågan om ett äldreinriktat boendealternativ med placering vid Solgläntan i Godegård prövats. Slutsatserna är att det fordras relativt stora ombyggnader och därmed kostnader. Den samlade bilden gällande boendelösningar där Solgläntan i Godegård och boendeenheten Fågelsången i Motala ingår som pusselbitar är att hinder och frågetecken överväger framför tilltro och möjligheter. Processen bör därför avbrytas i det avseende som innebär satsning på Solgläntan i nuvarande skede. Likaså bör Fågelsången i nuvarande boende- och verksamhetsform bestå under ytterligare någon tid. Samtidigt har behovet av nytt LSS boende förstärkts ytterligare. Uppdrag att skapa sådant boende är därför fortsatt mycket angeläget. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse s behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (S), Ingeman Svensson (S) och Arne Axelsson (C). s beslut 1. Inriktning för boendelösningar som utgår från omvandling av Solgläntan i Godegård och boendeenheten Fågelsången i Motala tätort avbryts. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att sondera och presentera möjligheter att tillskapa ett ungdomsinriktat boende inom Motala tätort som uppfyller kraven på ett LSS-boende. 3. Förvaltningen ges i uppdrag att sondera intresset för ett särskilt boende för äldre personer inom LSS personkrets samt att förutsättningslöst presentera alternativa lösningar för att tillskapa ett sådant boende. SRV protokoll socialnämnden (40816).doc

20 Sida 20 (25) SN 157 Rapport enskilt uppdrag Ingeman Svensson den 25/9 avseende justering av protokoll. Marianne Elf den 17/8 avseende konferens anhörigvård. s beslut 1 Nämnden noterar informationen. protokoll socialnämnden (40816).doc

21 Sida 21 (25) SN 158 Kännedomsärenden Utdrag ur BN:s protokoll: 125 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser. Utdrag ur PN:s protokoll: 63 Redovisning av mer- och övertid andra kvartalet s beslut 1 Nämnden noterar informationen. protokoll socialnämnden (40816).doc

22 Sida 22 (25) SN 159 Delegationsärenden Delegationsärenden som kommit nämnden tillhanda Dösboanmälan Familj- och vuxenomsorg LVU/LVM/SoL Fr o m st. Fr o m Aktualisering rapport nr 82 sid med avslutningsorsak Sammandrag rapport nr. 49 beslutsfattare sid 1-4, beslutsfattare sid 1-33 Familjerätt Fr o m rapport nr. 85 sid Färdtjänst/Riksfärdtjänst Perioden sid LSS Perioden sid Äldre- och handikapp Perioden sid s beslut 1 Nämnden noterar informationen. protokoll socialnämnden (40816).doc

23 Sida 23 (25) SN 160 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 26, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rörande handläggning och insatser Sekretessärende. protokoll socialnämnden (40816).doc

24 Sida 24 (25) SN 161 Sammanträdet avslutas Reflektioner med anledning av dagens sammanträde. Ordförande Maths Andersson tackar ledamöter och tjänstemän och avslutar därmed dagens sammanträde. protokoll socialnämnden (40816).doc

25 Sida 25 (25) Sida 142 Sammanträdets öppnande Budgetuppföljning per den 30 september Rapport över socialbidragsutvecklingen 3:e kvartalet LOV - valfrihetssystem inom vård och omsorg Upphandling Bergstrollet - information Ekonomiskt stöd för kostnader för personlig assistans Resultatmål för socialnämnden information Anhörigvård - stöd genom bidrag och/eller anställning Bidrag till Sinnenas trädgård s sammanträdestider Ung Resurs Yttrande över enskild verksamhet Revidering av socialnämndens delegationsordning för socialkontoret Informationsärenden Boendelösningar LSS - delrapport Rapport enskilt uppdrag Kännedomsärenden Delegationsärenden Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 26, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rörande handläggning och insatser Sammanträdet avslutas 24

26

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse 2009-11-25 Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon 0141-22 50 07 Mobiltelefon 070-572 87 33 Telefax 0141-577 14 e-postadress helene.leander@motala.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer