Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Håbokommun Socialnämnden 2007 tisdag den 17 april

2 C HABo KOMMUN Dnr SN 2007/76 nr Socialförvaltningen tisdag den 17 april 2007 Förslag till kommunala riktlinjer avseende riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till beslut 1. Att godkänna rorslaget till nya riktlinjer avseende riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2. Att de nya riktlinjerna börjar gälla från och med l maj 2007 Sammanfattning Förvaltningen fick i uppdrag att till nämndens sammanträde den 25 april lämna förslag på nya riktlinjer avseende handläggning av ärende enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Länsstyrelsen har efter en granskning påtala att de gamla riktlinjerna i vissa delar stred mot gällande rättsordning. En översyn av Håbo kommuns riktlinjer avseende riktlinjer ror handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har genomförts under våren En arbetsgrupp bestående av biståndsbedömare samt berörd enhetschef och avdelningschef har utarbetat förslaget. Förslaget till nya riktlinjer har varit uppe på det kommunala handikapprådet den 28 mars Ärendet kommer även att behandlas på det kommunala pensionärsrådet den 17 april Revideringen och förändring av nuvarande riktlinjer har genomförts utifrån följande aspekter; gällande lagstiftning omvärldsbevakning och analys av sanlhällsförändringar samt domar från Kal11l11arrätt '-._::-.. ~. ~ ~v{/{7+t/l~(f!-lam Thomas BrandelI udrun Ryden-.. RJell Karlsson Socialchef Avdelningschef Stöd och bistånd Enhetschef Vuxenenlleten Bilaga 1 Förslag till riktlinjer tisdag den 17 april 2007 l

3 InnehållsfOrteckning... J 1 Till vem vänder sig dokumentet Lagens syfte Personkretsbedömning Personkrets 1 (1 pilss) Personkrets 2 (1 P 2 LSS) Personkrets 3 (1 P 3 LSS) Stort funktionshinder Betydande svårigheter Varaktigt Omfattande behov av stöd och service Omfattande stöd och grundläggande hjälpbehov Personkretsbedönming av små barn Barnperspektiv i LSS Personer med missbruksproblem Handläggning Ärende Utredning Kommunicering Rätten att överklaga Dokumentation Individuell plan (enligt 10 LSS) Insatser en!. 9 LSS Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistent Checklista vid utredning av ansökan om personlig assistans Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter Grundläggande behov och andra personliga behov Assistans vid sjukhusvistelse Personlig assistans till bam Personlig assistans till personer som fyllt 65 år Beslut och avtal Timbelopp Omkostnadsersättning vid personlig assistans enligt LASS och LSS Ledsagarservice."".. ".. ".. ".".".".. ".. "... ".. "."."... "."."... "... ".".".. ".. ".. 16 Omkostnader i samband med ledsagning Biträde av kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanfor det egna hemmet Matkostnad under korttidsvistelse Resor till och från korttidsvistelse Stödfamilj Korttidstillsyn for skolungdom över 12 år tisdag den 17 april

4 9.8 Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller uugdomar Skolgång vid särskola/särgyumasium Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Gruppbostad Service bostad Annan särskilt anpassad bostad Vad kostar insatserna? Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

5 1 Till vem vänder sig dokumentet Handboken vänder sig till kommunens biståndshandläggare som handlägger ärenden rörande vård och omsorg om äldre, samt vuxna och bam med funktionshinder, utifrån SoL och LSS. Biståndshandläggarens uppdrag utifrån LSS är att utreda, bedöma och besluta om en person med funktionshinder tillhör lagens personkrets. Biståndshandläggaren utreder, bedömer och beslutar även om behov av sökt insats finns, och om behovet kan tillgodoses på alllat sätt. Riktlinjema vänder sig kommunens biståndshandläggare som handlägger ärenden rörallde vård och omsorg om äldre, salnt vuxna och bam med funktionshinder, utifrån SoL och LSS. Biståndsbedömarens uppdrag är att utifrån LSS utreda, bedöma och besluta om en person med funktionshinder tillhör lagens personkrets srunt utreda, bedöma och besluta om behovet av sökt insats fimls, och om behovet kan tillgodoses på armat sätt. 2 Lagens syfte Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagen ska frärnja j ämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som mällliskor kan behöva utöver det som de kan få genom arman lagstiftning. LSS är en kompletterande lagstiftning som träder in när arman lagstiftning inte räcker till för att garalltera den funktionshindrade goda levnadsvillkor. Därför kallas LSS ibland för pluslag. En begäran om stöd och service fråll en person som ingår i lagens personkrets ska i första hand prövas ellligt LSS om det är en insats som regleras i lagen, om den enskilde så önskar. Skälet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Verksalnheten skall Val'a grundad på respekt för den enskildes självbestänmlallderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Alla personer med funktionshinder omfattas inte av LSS. Lagen omfattar tre olika pers011kretsar. Personkrets 1 och 2 fastställs genom diagnos medan personkrets 3 utgår från behovet hos den enskilde oavsett vilken skada/sjukdom! funktionsnedsättning som orsakar behovet. Utdrag ur lagen: 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, tisdag den 17 april

6 2. med betydande och bestående begåvningsmässigtfunktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller Ta oppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiskafunktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga liw,jöringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 3 Personkretsbedömning 3.1Personkrets 1 (1 p 1 LSS) Med begreppet utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning. Den sammanhänger med en under individens utvecklingsperiod (före ca 16 års ålder) inträffad brist eller skada som är så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika insatser. Inom gruppen med utvecklingsstörning är spämwidden stor; allt från lindrig till grav utvecklingstörning. Orsaken till bristen eller skadan saknar i detta sammanhang betydelse. En helhetsbedömning ska eftersträvas. Vid bedömning av funktionshindrets omfattning och konsekvenser för den enskilde ska psykologiska, sociala, pedagogiska och medicinska faktorer vägas sanullan. F ör att någon ska bedömas ha en utvecklingsstörning och däll11ed tillhöra personkrets 1, krävs utredning som genomförts av leg. psykolog och/eller av leg. läkare som har kvalificerad kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning. Autism och autismliknande funktionshinder har en stor spännvidd. Ofta förekommer kombinationer med utvecklingsstörning, epilepsi och syn/hörselskador. Det kan föreligga en del svårigheter vad gäller diagnostik och gränsdragning. Tillgång till en tidig, ingående och allsidig diagnos och utredning av ett specialteam för personer med autism och autismliknande tillstånd är därför en viktig och nödvändig förutsättning för adekvata stödinsatser och en ändamålsenlig habilitering. För att någon ska bedömas ha autism eller autismliknande tillstånd och därmed tillhöra personkrets 1, krävs utredning av specialkompetens som ovan. 3.2Personkrets 2 (1 P 2 LSS) Personkrets 2 utgörs av de personer som i vuxen ålder (från ca 16 års ålder) fått en hjärnskada som medfört ett begåvningsmässigt funktionshinder. Personkrets 2 är i lik:l1et med personkrets 1 diagnosstyrd. Personkretstillhörighet ska styrkas genom utredningar av leg. psykolog och/eller leg. läkare. Ofta krävs för en bedönming att såväl läkaren som psykologen har specialistkompetens. En personkretsbedönming blir oftast säkrare om en person med hjärnskada genomgått rehabilitering. Det kan annars vara svåli att bedöma hjärnskadans omfattning och varaktighet. Specialistkompetens finns bland annat på neurologklinik eller landstingets vuxenhabilitering. Utlösande faktorer ska vara sjukdomar av kroppslig art - tumörer, hjärnblödningar, inflammationer eller skador som föranletts av yttre våld, t ex trafikskador. Olika psykiska sjnkdomstillstål1d som också kan ge ett begåvningsmässigt funktionshinder, t ex demens, räknas inte hit. Inte heller sjukdomar som är en Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

7 följd av missbruk av beroendeframkallande medel, t ex Korsakovs syndrom. Dessa personer kan endast omfattas av LSS om man uppfyller kriteriema för personkrets 3. För personkrets 2 är det ett kravatt hjärnskadan medfört ett begåvningshandikapp. En individ kan, på grund av hjämskadan, ha stora svårigheter i vissa avseenden men klara sig normalt i andra. Bristande förmåga i flera avseenden kan sammantaget göra att individens funktionsnedsättning ska beaktas som stor trots att individen inte har något begåvningshandikapp. I sådana fall är det mycket viktigt att göra en prövning får personkrets 3 i LSS. 3.3Personkrets 3 (1 p 3 LSS) Personkrets 3 omfattar de personer som har varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på nonnalt åldrande. I personkretsen återfilllis barn, ungdomar och vuxna med långvariga habiliteringsoch rehabiliteringsbehov. Personkrets 3 är, till skillnad från personkrets l och 2, inte diagnosstyrd i den meningen att en viss diagnos alltid medför att personen omfattas av LSS. Bedömningen om en person omfattas av personkrets 3, handlar om betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Vad som orsakar svårighetema är av underordnad betydelse. Alla nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt: Funktionshindret, som kan vara såväl fysiskt som psykiskt, ska vara stort, varaktigt och inte orsakats av nonnalt åldrande förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt föraniedar ett omfattande behov av stöd och service Ofta kan det vara svårt att bedöma förutsättningama var för sig, eftersom de påverkar varandra. En person kan även ha stora svårigheter i ett avseende men klara sig nonnalt i ett annat Stort funktionshinder Med fnnktionshinder avses den begränsning eller det hinder som gör att en människa inte kan ntföra en aktivitet på det sätt eller i den omfattning som kan anses nonnalt. Funktionshindret ska vara stort, vilket innebär att det ska inskränka på viktiga livsområden som t ex i hemmet, på arbetet eller under fritiden samt förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera, organisera och förstå den egna vardagen eller sköta sin ekonomi. Exempel på funktionshinder som kan vara stort är rörelsehinder, grava syn- och hörselskador, svårare effekter av sjnkdomar som t ex diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar och olika former av psykiska, t ex neuropsykiatriska funktionshinder. En till synes mindre allvarlig sjukdom eller skada kan innebära ett stort funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. tisdag den 17 april

8 Som exempel på sådant kan nämnas vissa medicinska funktionshinder, såsom tarmåkommor med täta töl1111ingsträngningar, överaktiv urinblåsa eller vissa typer av hjärnskador som kan innebära obetydliga intellektuella störningar i vissa avseenden, men uttalade störningar i andra Betydande svårigheter Att det stora funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen il1l1ebär att man inte kan klara sig utan hjälp i de fall funktionshindret inskränker på viktiga livs områden. Konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring il1l1ebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt eller så gott som dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd Varaktigt Funktionshindret ska vara varaktigt, dvs. inte vara av tillfälligt eller av övergående natur. Bedömningen om ett funktionshinder är varaktigt eller inte är ibland svår att göra. Av Socialstyrelsens allmänna råd (1994: l sidan 30) framgår: En bedömning av varaktighet görs då man avgör om personen tillhör personkretsen eller ej medan behovet av insats kan variera över tiden. De negativa konsekvenserna av funktionshindret hos exempelvis reumatiker, psykisktfunktionshindrade med flera kan växla över tiden. För en person i sådan situation måste en bedömning göras om han, sett över en längre period och ett helhetsperspektiv, har ett omfattande behov trots att behovet periodvis är mindre. För exempelvis en psykiskt långtidssjuk person eller för den som har multipel skleros (MS) kan sjukdomsbilden variera på kort sikt, men i ett livslångt perspektiv kan bedömningen bli att dessa personer har ett varaktigt behov med rätt till insatser enligt LSS. Ett behovs varaktighet kan vidare omprövas. Bestämmelse om en omprövning ska skrivas in i beslutet. Det är ett naturligt steg inte minst dälför att de beviljade insatserna i sig kan påverka behovets varaktighet och omfattningen avf;'amtida behov. Tidsgränsen för om funktionshindret ska betraktas som varaktigt får bedömas i det enskilda fallet. Varaktighet har i något fall i rättspraxis ansetts föreligga om man vet att funktionshindret kommer bestå minst sex månader. Generellt anses dock varaktighet normalt föreligga om funktionshindret kommer att bestå i minst ett år. När man gör en utredning är det ibland svårt att bedöma hur ett funktionshinder kommer att utvecklas. Ibland är gensvaret snabbt på en behandling. Ett allvarligt funktionshinder kan ett år senare ha blivit mindre allvarligt. Man får i svårbedömda fall utgå från den situation som föreligger vid utredningstillfållet. Som franlgår av Socialstyrelsens allmänna råd 1994: l sidan 30 kan varaktigheten bedömas vid förnyad ansökan d v s när beslutet om insats löper ut och ny ansökan föreligger Omfattande behov av stöd och service Omfattande behov av stöd och service kan exempelvis bestå i behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, att skriva och läsa, kommunikation, förflyttning, sysselsättning. Omfattande behov kan även imlebära behov av stmkturerande stöd, d v s att tillsammans med brukaren filma lämpliga sätt att hantera Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

9 vardagen. Behovet av insatser ska bedömas med beaktande av insatser från hela samhället, inte bara enligt LSS. Begreppet "omfattande behov av särskilt stöd" har både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller npprepat stöd. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av så speciell art att de trots en mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En bedömning aven persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska faktorer. Många psykiska funktionshindrade har ett omfattande behov av stöd och service. För personer med flera funktionshinder måste den samlade effekten bedömas. Små men flera funktionshinder kan tillsammans förorsaka betydande svårigheter Omfattande stöd och grundläggande hjälpbehov Det förekommer att begreppet "omfattande stöd" förväxlas med "grundläggande hjälpbehov" som är en av förutsättningama för insatsen personlig assistans. "Grundläggande hjälpbehov" gäller dock enbart insatsen personlig assistans och ska inte sammanblandas med begreppet "omfattande stöd" i prövning av personkrets Personkretsbedömning av små barn Vid bedömning av funktionshindrade små bam är utgångspunkten den aktnella situationen. På grund av barnets låga ålder framgår kanske inte om funktionshindret är så stort att de orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Alla bam i låg ålder har ju svårigheter att tala, äta själv, gå etc. Om det inte går att bedöma om bamet kon1lner att omfattas av LSS-personkrets i framtiden uppfylls inte kravet på långvarighet. Det är i sådana fall viktigt att informera vårdnadshavaren om vikten aven ny LSS-ansökan längre franl. I vissa fall, t ex vid allvarliga ryggmärgsbråck, grav CP skada o s v torde man dock med stor säkethet kunna säga att bamet konuner att få betydande svårigheter även på längre sikt. I sådana fall finns det ingen anledning att dröj a med beslut om personkretstillhörighet. I Socialstyrelsens allmänna råd 1994: 1 sidan 33 framgår att: Vikten av tidiga insatser ska inte underskattas och detta understryker starkt behovet av att allsidiga och kvalificerade insatser till barn med omfattande funktionshinder konllner till stånd Bamperspektiv i LSS I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fil1l1s inga uttryckliga bestämmelser motsvarande socialtjänstlagens bestänunelser om bamets bästa och barnets rätt att få konllna till tals. I förarbetena till de ändringar som gjordes i lagen den 1 juli 2005 betonas dock vikten av att det fil1l1s ett barnperspektiv i handläggningen av ärenden som berör barn. Där framgår att barnets önskemål och synpunkter ska inhämtas genom att man talar med bamet eller bamets vårdnadshavare. Vidare betonas vikten av att informationen som förmedlas och dokumentationen i dessa ärenden anpassas så att barnet eller bamets vm'dnadshavare kan förstå det som sägs eller skrivs. Även om LS S inte il1l1ehåller några bestämmelser motsvarande 1 kap. 2 och 3 kap. 5 i SoL, är barnkonventionens bestänunelser om bamets bästa och barnets rätt att konuna till tals lika viktiga vid handläggningen av ärenden som rör LSS som vid handläggningen av ärenden enligt SoL. Ett barn med varaktiga och omtisdag den 17 april

10 fattande funktionshinder är dessutom ofta mer beroende av sina närmaste än barn i allmänhet och under längre tid - kanske under hela sin uppväxt. (utdrag ur 25 Prop. 2004/05:39 s. 32) Grundtankar i FN:s barnkonvention: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Varje bam har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande Varje bam har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterad 3.5Personer med missbruksproblem Personer med funktionshinder kan ha missbruksproblem. Om kravet för att omfattas av personkrets 3 är uppfyllda omfattas den funktionshindrade av LSS vare sig funktionshindret beror på missbruket eller något atmat. Detta innebär ingen inskränkning i rätten till hjälp enligt SoL mot själva missbruket. 4 Handläggning 4.1 Ärende Ett ärende en!. LSS uppkommer när den enskilde eller legal företrädare begär eller ansöker om någon insats. I LSS films inte någon speciell utredningsskyldighet liknande reglema i SoL utan här gäller därför enbart förvaltningslagens (FL) regler. En ansökatl kan vara både muntlig eller skriftlig och handläggaren ska kunna hjälpa till att formulera en sådan om den enskilde så vill (myndighetens serviceskyldighet som gäller enligt 4 FL, förvaltningslagen). Det finns inga formella krav på hur en atlsökatl ska se ut. 4.2 Utredning Det fimls inga särskilda bestämmelser i LSS om hur en utredning ska inledas. Det innebär att utredningar enligt LSS styrs av bestä111111elsema i 7 FL. Alla ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen ska biståndsbedömaren själv ta initiativ till att hämta in upplysningar och yttranden från till exempel landstinget om sådana behövs. Biståndsbedömaren ska sträva efter att uttrycka sig på lättbegriplig svenska. 4.3 Kommunicering Kravet på kommunicering i 17 FL innebär att en myndighet inte får avgöra ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild utan att den enskilde har fått del om uppgifter som ligger till grund för beslutet. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas Den enskilde ska också få möjlighet att yttra sig innan beslut. Detta regleras i 17 förvaltningslagen 4.4 Rätten att överklaga Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i förvaltningsdomstol, i första hand i länsrätten. Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

11 Om en ansökan beviljas i enlighet med den enskildes ansökan så ska detta meddelas via brev. Om beslutet helt eller delvis innebär avslag på ansökan ska besvärshänvisning lämnas. Följande beslut kan överklagas jml 27 LSS: insatser för en enskild enligt 9, utbetalning till någon annan enligt II "Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroende}i'amkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd }i'ån kommunen som avses i 9 2, får kommunen besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den stödberättigade. Lag (2005:125)." återbetalning enligt 12, " Kommunenfår besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom alt lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat alt det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta. Lag (2005: 125). " förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 andra stycket "Om en person tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rälten till insatserfrån kammunen enligt 9. Vid prövningen aven a,nsökanomförhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat}i'ån den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs. " Vid avslag helt eller delvis ska det i beslutet framgå motivering till avslaget. Biståndsbedömaren ska kunna erbjuda hjälp med överklagandet om den sökande behöver och begär det 4.5 Dokumentation Skyldigheten att dokumentera films reglerat i 21 LSS. Dokumentationsskyldighet gäller även i verkställighet. Detta har ett värde när beslutad insats ska följas upp och utgör då ett underlag för utvärdering av utförda insatser. Dokumentation ska ske i löpande joumalanteckningar. Detta innebär att skyldighet att dokumentera under verkställighet faller både på bistånds bedömare och på verkställigheten. Den enskilde ska hållas underrättad om vad som dokumenteras. 4.6 Individuell plan (enligt!o LSS) Den som har rätt att få insatser enligt LSS har rätt att begära och få en individuell plan. En individuell plan består av två delar: dels av ett planeringsmöte där den tisdag den 17 april

12 enskilde tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt den enskilde vill förändra sin situation, och dels det dokument som blir resultatet. Den individuella planen ska ge en överblick över planerade och beslutade insatser samt ge den enskilde ökade möjligheter till inflytande över sitt liv och sin vardag. Den enskilde kan hos LSS handläggaren, muntligt eller skriftligt, begära en individuell plan enligt 10 LSS. Den enskilde har själv rätt att bestämma: Vem som ska ansvara för att upprätta planen Vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena Vilka av den enskildes behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla just nu Biståndsbedömare och/eller chef för verkställigheten skall ta upp med den enskilde möjligheten att få en individuellplan. 5 Insatser enl. 9 LSS Nedanstående riktlinjer är en vägledning i vad som avses med "goda levnadsvillkor" i Håbo konmlun. Ett beslut om insats föregås alltid aven individuell bedömning. 9.1 Rådgivning och annat personligt stöd Rådgivning och aill1at personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för mäill1iskor med stora och varaktiga fmlktionshinder söks hos Landstinget Uppsala län, Habiliteringen. 9.2 Personlig assistent Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (l 992:389) om assistansersättning (LASS) söks hos kommunens biståndsbedömare. I begreppet personlig assistans ligger att det ska vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv. Det ska alltså vara fråga om hjälp och stöd som knyts till den enskilde och fiill1s tillgängligt för honom eller henne i olika verksamheter och under olika tider på dygnet. Den personliga assistenten ska i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde och hans närstående. Den enskildes behov av stöd och hjälp ska kunna tillgodoses av ett begränsat antal personer - personliga assistenter. (Ur prop. 1992/93: 159) För att beviljas personlig assistans krävs att man behöver stöd för sina grundläggande behov dvs. hjälp med hygien, av/påklädning, födointag samt kommunikation eller amlan hjälp som kräver speciell kunskap om personen. Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

13 Enbart behov av tillsyn och allmänt stöd samt praktisk hjälp med hemmets skötsel är inte tillräckligt for att anses som grundläggande behov. Endast insatser som den enskilde medverkar i bedöms som personlig assistans. Kan den enskilde inte medverka vid t.ex. städning, ska behovet av bistånd till den enskilde bedömas enligt Socialtjänstlagen. Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Kommunen ansvarar for behov av assistans som tillfålligt uppstår. Om behovet av ökad assistans bedöms vara bestående görs en ansökan till försäkringskassans handläggare. Checklista vid utredning av ansökan om personlig assistans Frågeställningar som bör besvaras i behovsutredningen för personlig assistans: Utredning av personkrets Funktionsnedsättningens varaktighet Vilka funktioner är inskränkta och hur mycket? Funktionsnedsättningens konsekvenser - behov av hjälp med vad? Finns behov av medicinska insatser-vilka av dessa kan ingå i begreppet egenvård? Är bostaden anpassad efter den enskildes behov? Hur lång tid behövs för att tillgodose det aktuella behovet av stöd? Beskrivning av ett dygns behov med tidsangivelser för tid då behovet blir aktuellt - hur lång tid tar varje insats? Finns behov av två assistenter san1tidigt? Varför och när films detta behov? Hur ser en vecka ut i det fall en vecka innehåller flera olika sorters "typdagar" med olika graders behov av personlig assistans? Om utredningen gäller barn - har normalt föräldraansvar beaktats? Har krav på gemensamt ansvarstagande beaktats när någon i ett hushåll, där fler personer ingår, är funktionshindrad? Har bamperspektivet beaktats för de enskilda som är förälder? tisdag den 17 april

14 Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter I socialstyrelsens allmänna råd om personlig assistans och sjukvårsuppgifter SOSFS l 996:9 skiljer man mellan å ena sidan egenvård som läkaren normalt överlåter till patienten själv att ansvara för och å andra sidan uppgifter som förutsätter en mera omfattande instruktion och handledd träning och som är att betrakta som hälso- och sjukvård. För att kunna dra demla gräns ska patientens läkare göra en bedömning av vilka åtgärder som kan överlåtas åt patienten, en närstående eller en personlig assistent och vilka uppgifter som endast kan utföras av behörig personal. I fall där det bedöms angeläget ska kommunen begära att läkaren ger en skriftlig, undertecknad redogörelse för vad som faller in under begreppet egenvård. När en personlig assistent utför egenvård är detta att definiera som "personlig omvårdnad". Om en personlig assistent ska utföra sjukvårdsuppgifter kan detta endast ske på delegation från en sjuksköterska. Sjuksköterskan måste förvissa sig om att den personlige assistenten förstått och tagit emot tillräcklig information om uppgiften samt se till att instruktionerna följs. Om en personlig assisten åtar sig att i samband med personlig assistans utföra sådana sjukvårdsuppgifter på delegation ska den enskilde rätt till insatser enligt LSS inte påverkas. Grundläggande behov och andra personliga behov Hjälp med Grundläggande behov Omfattning Utifrån den enskildes behov (på och avklädning, måltider, kommunikation, personlig hygien, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade) Andra personii - ga behov Exempel stöd att tillsammans med den enskilde utföra städning, bäddning, iuköp, tvätt, matlagning, förflyttning, frisör, fotvård, kulturella evenemang, fritidsintressen och annat som gör det möjligt att leva som andra. Assistans vid sjukhusvistelse Huvudprincipen är att assistansersättning inte utgår vid sjukhusvistelse. För personer med kommunikationsproblem kan behov av assistens finnas vid kortare sjukhusvistelse. Vid assistans på sjukhus ska alltid överenskommelse med försäkringskassan göras först innan man tillåtelse ges till assistansen. Personlig assistans till barn Ä ven barn med svåra funktionshinder kan få personlig assistans. Det är då oftast fråga om ett omfattande omvårdnadsbehov under hela eller stora delar av dygnet. Insatsen kan beviljas när föräldraansvaret i kombination med t.ex. vårdbidrag, avlösarservice, barnomsorg och skola inte räcker för att tillgodose barnets behov. En vårdnadshavare som har fått vårdbidrag beslutat av försäkringskassan och som ansöker om personlig assistans för sitt barn, kan inte nekas insatsen med tisdag den 17 april

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer