Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Håbokommun Socialnämnden 2007 tisdag den 17 april

2 C HABo KOMMUN Dnr SN 2007/76 nr Socialförvaltningen tisdag den 17 april 2007 Förslag till kommunala riktlinjer avseende riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till beslut 1. Att godkänna rorslaget till nya riktlinjer avseende riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2. Att de nya riktlinjerna börjar gälla från och med l maj 2007 Sammanfattning Förvaltningen fick i uppdrag att till nämndens sammanträde den 25 april lämna förslag på nya riktlinjer avseende handläggning av ärende enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Länsstyrelsen har efter en granskning påtala att de gamla riktlinjerna i vissa delar stred mot gällande rättsordning. En översyn av Håbo kommuns riktlinjer avseende riktlinjer ror handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har genomförts under våren En arbetsgrupp bestående av biståndsbedömare samt berörd enhetschef och avdelningschef har utarbetat förslaget. Förslaget till nya riktlinjer har varit uppe på det kommunala handikapprådet den 28 mars Ärendet kommer även att behandlas på det kommunala pensionärsrådet den 17 april Revideringen och förändring av nuvarande riktlinjer har genomförts utifrån följande aspekter; gällande lagstiftning omvärldsbevakning och analys av sanlhällsförändringar samt domar från Kal11l11arrätt '-._::-.. ~. ~ ~v{/{7+t/l~(f!-lam Thomas BrandelI udrun Ryden-.. RJell Karlsson Socialchef Avdelningschef Stöd och bistånd Enhetschef Vuxenenlleten Bilaga 1 Förslag till riktlinjer tisdag den 17 april 2007 l

3 InnehållsfOrteckning... J 1 Till vem vänder sig dokumentet Lagens syfte Personkretsbedömning Personkrets 1 (1 pilss) Personkrets 2 (1 P 2 LSS) Personkrets 3 (1 P 3 LSS) Stort funktionshinder Betydande svårigheter Varaktigt Omfattande behov av stöd och service Omfattande stöd och grundläggande hjälpbehov Personkretsbedönming av små barn Barnperspektiv i LSS Personer med missbruksproblem Handläggning Ärende Utredning Kommunicering Rätten att överklaga Dokumentation Individuell plan (enligt 10 LSS) Insatser en!. 9 LSS Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistent Checklista vid utredning av ansökan om personlig assistans Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter Grundläggande behov och andra personliga behov Assistans vid sjukhusvistelse Personlig assistans till bam Personlig assistans till personer som fyllt 65 år Beslut och avtal Timbelopp Omkostnadsersättning vid personlig assistans enligt LASS och LSS Ledsagarservice."".. ".. ".. ".".".".. ".. "... ".. "."."... "."."... "... ".".".. ".. ".. 16 Omkostnader i samband med ledsagning Biträde av kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanfor det egna hemmet Matkostnad under korttidsvistelse Resor till och från korttidsvistelse Stödfamilj Korttidstillsyn for skolungdom över 12 år tisdag den 17 april

4 9.8 Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller uugdomar Skolgång vid särskola/särgyumasium Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Gruppbostad Service bostad Annan särskilt anpassad bostad Vad kostar insatserna? Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

5 1 Till vem vänder sig dokumentet Handboken vänder sig till kommunens biståndshandläggare som handlägger ärenden rörande vård och omsorg om äldre, samt vuxna och bam med funktionshinder, utifrån SoL och LSS. Biståndshandläggarens uppdrag utifrån LSS är att utreda, bedöma och besluta om en person med funktionshinder tillhör lagens personkrets. Biståndshandläggaren utreder, bedömer och beslutar även om behov av sökt insats finns, och om behovet kan tillgodoses på alllat sätt. Riktlinjema vänder sig kommunens biståndshandläggare som handlägger ärenden rörallde vård och omsorg om äldre, salnt vuxna och bam med funktionshinder, utifrån SoL och LSS. Biståndsbedömarens uppdrag är att utifrån LSS utreda, bedöma och besluta om en person med funktionshinder tillhör lagens personkrets srunt utreda, bedöma och besluta om behovet av sökt insats fimls, och om behovet kan tillgodoses på armat sätt. 2 Lagens syfte Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagen ska frärnja j ämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som mällliskor kan behöva utöver det som de kan få genom arman lagstiftning. LSS är en kompletterande lagstiftning som träder in när arman lagstiftning inte räcker till för att garalltera den funktionshindrade goda levnadsvillkor. Därför kallas LSS ibland för pluslag. En begäran om stöd och service fråll en person som ingår i lagens personkrets ska i första hand prövas ellligt LSS om det är en insats som regleras i lagen, om den enskilde så önskar. Skälet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Verksalnheten skall Val'a grundad på respekt för den enskildes självbestänmlallderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Alla personer med funktionshinder omfattas inte av LSS. Lagen omfattar tre olika pers011kretsar. Personkrets 1 och 2 fastställs genom diagnos medan personkrets 3 utgår från behovet hos den enskilde oavsett vilken skada/sjukdom! funktionsnedsättning som orsakar behovet. Utdrag ur lagen: 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, tisdag den 17 april

6 2. med betydande och bestående begåvningsmässigtfunktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller Ta oppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiskafunktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga liw,jöringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 3 Personkretsbedömning 3.1Personkrets 1 (1 p 1 LSS) Med begreppet utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning. Den sammanhänger med en under individens utvecklingsperiod (före ca 16 års ålder) inträffad brist eller skada som är så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika insatser. Inom gruppen med utvecklingsstörning är spämwidden stor; allt från lindrig till grav utvecklingstörning. Orsaken till bristen eller skadan saknar i detta sammanhang betydelse. En helhetsbedömning ska eftersträvas. Vid bedömning av funktionshindrets omfattning och konsekvenser för den enskilde ska psykologiska, sociala, pedagogiska och medicinska faktorer vägas sanullan. F ör att någon ska bedömas ha en utvecklingsstörning och däll11ed tillhöra personkrets 1, krävs utredning som genomförts av leg. psykolog och/eller av leg. läkare som har kvalificerad kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning. Autism och autismliknande funktionshinder har en stor spännvidd. Ofta förekommer kombinationer med utvecklingsstörning, epilepsi och syn/hörselskador. Det kan föreligga en del svårigheter vad gäller diagnostik och gränsdragning. Tillgång till en tidig, ingående och allsidig diagnos och utredning av ett specialteam för personer med autism och autismliknande tillstånd är därför en viktig och nödvändig förutsättning för adekvata stödinsatser och en ändamålsenlig habilitering. För att någon ska bedömas ha autism eller autismliknande tillstånd och därmed tillhöra personkrets 1, krävs utredning av specialkompetens som ovan. 3.2Personkrets 2 (1 P 2 LSS) Personkrets 2 utgörs av de personer som i vuxen ålder (från ca 16 års ålder) fått en hjärnskada som medfört ett begåvningsmässigt funktionshinder. Personkrets 2 är i lik:l1et med personkrets 1 diagnosstyrd. Personkretstillhörighet ska styrkas genom utredningar av leg. psykolog och/eller leg. läkare. Ofta krävs för en bedönming att såväl läkaren som psykologen har specialistkompetens. En personkretsbedönming blir oftast säkrare om en person med hjärnskada genomgått rehabilitering. Det kan annars vara svåli att bedöma hjärnskadans omfattning och varaktighet. Specialistkompetens finns bland annat på neurologklinik eller landstingets vuxenhabilitering. Utlösande faktorer ska vara sjukdomar av kroppslig art - tumörer, hjärnblödningar, inflammationer eller skador som föranletts av yttre våld, t ex trafikskador. Olika psykiska sjnkdomstillstål1d som också kan ge ett begåvningsmässigt funktionshinder, t ex demens, räknas inte hit. Inte heller sjukdomar som är en Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

7 följd av missbruk av beroendeframkallande medel, t ex Korsakovs syndrom. Dessa personer kan endast omfattas av LSS om man uppfyller kriteriema för personkrets 3. För personkrets 2 är det ett kravatt hjärnskadan medfört ett begåvningshandikapp. En individ kan, på grund av hjämskadan, ha stora svårigheter i vissa avseenden men klara sig normalt i andra. Bristande förmåga i flera avseenden kan sammantaget göra att individens funktionsnedsättning ska beaktas som stor trots att individen inte har något begåvningshandikapp. I sådana fall är det mycket viktigt att göra en prövning får personkrets 3 i LSS. 3.3Personkrets 3 (1 p 3 LSS) Personkrets 3 omfattar de personer som har varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på nonnalt åldrande. I personkretsen återfilllis barn, ungdomar och vuxna med långvariga habiliteringsoch rehabiliteringsbehov. Personkrets 3 är, till skillnad från personkrets l och 2, inte diagnosstyrd i den meningen att en viss diagnos alltid medför att personen omfattas av LSS. Bedömningen om en person omfattas av personkrets 3, handlar om betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Vad som orsakar svårighetema är av underordnad betydelse. Alla nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt: Funktionshindret, som kan vara såväl fysiskt som psykiskt, ska vara stort, varaktigt och inte orsakats av nonnalt åldrande förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt föraniedar ett omfattande behov av stöd och service Ofta kan det vara svårt att bedöma förutsättningama var för sig, eftersom de påverkar varandra. En person kan även ha stora svårigheter i ett avseende men klara sig nonnalt i ett annat Stort funktionshinder Med fnnktionshinder avses den begränsning eller det hinder som gör att en människa inte kan ntföra en aktivitet på det sätt eller i den omfattning som kan anses nonnalt. Funktionshindret ska vara stort, vilket innebär att det ska inskränka på viktiga livsområden som t ex i hemmet, på arbetet eller under fritiden samt förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera, organisera och förstå den egna vardagen eller sköta sin ekonomi. Exempel på funktionshinder som kan vara stort är rörelsehinder, grava syn- och hörselskador, svårare effekter av sjnkdomar som t ex diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar och olika former av psykiska, t ex neuropsykiatriska funktionshinder. En till synes mindre allvarlig sjukdom eller skada kan innebära ett stort funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. tisdag den 17 april

8 Som exempel på sådant kan nämnas vissa medicinska funktionshinder, såsom tarmåkommor med täta töl1111ingsträngningar, överaktiv urinblåsa eller vissa typer av hjärnskador som kan innebära obetydliga intellektuella störningar i vissa avseenden, men uttalade störningar i andra Betydande svårigheter Att det stora funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen il1l1ebär att man inte kan klara sig utan hjälp i de fall funktionshindret inskränker på viktiga livs områden. Konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring il1l1ebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt eller så gott som dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd Varaktigt Funktionshindret ska vara varaktigt, dvs. inte vara av tillfälligt eller av övergående natur. Bedömningen om ett funktionshinder är varaktigt eller inte är ibland svår att göra. Av Socialstyrelsens allmänna råd (1994: l sidan 30) framgår: En bedömning av varaktighet görs då man avgör om personen tillhör personkretsen eller ej medan behovet av insats kan variera över tiden. De negativa konsekvenserna av funktionshindret hos exempelvis reumatiker, psykisktfunktionshindrade med flera kan växla över tiden. För en person i sådan situation måste en bedömning göras om han, sett över en längre period och ett helhetsperspektiv, har ett omfattande behov trots att behovet periodvis är mindre. För exempelvis en psykiskt långtidssjuk person eller för den som har multipel skleros (MS) kan sjukdomsbilden variera på kort sikt, men i ett livslångt perspektiv kan bedömningen bli att dessa personer har ett varaktigt behov med rätt till insatser enligt LSS. Ett behovs varaktighet kan vidare omprövas. Bestämmelse om en omprövning ska skrivas in i beslutet. Det är ett naturligt steg inte minst dälför att de beviljade insatserna i sig kan påverka behovets varaktighet och omfattningen avf;'amtida behov. Tidsgränsen för om funktionshindret ska betraktas som varaktigt får bedömas i det enskilda fallet. Varaktighet har i något fall i rättspraxis ansetts föreligga om man vet att funktionshindret kommer bestå minst sex månader. Generellt anses dock varaktighet normalt föreligga om funktionshindret kommer att bestå i minst ett år. När man gör en utredning är det ibland svårt att bedöma hur ett funktionshinder kommer att utvecklas. Ibland är gensvaret snabbt på en behandling. Ett allvarligt funktionshinder kan ett år senare ha blivit mindre allvarligt. Man får i svårbedömda fall utgå från den situation som föreligger vid utredningstillfållet. Som franlgår av Socialstyrelsens allmänna råd 1994: l sidan 30 kan varaktigheten bedömas vid förnyad ansökan d v s när beslutet om insats löper ut och ny ansökan föreligger Omfattande behov av stöd och service Omfattande behov av stöd och service kan exempelvis bestå i behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, att skriva och läsa, kommunikation, förflyttning, sysselsättning. Omfattande behov kan även imlebära behov av stmkturerande stöd, d v s att tillsammans med brukaren filma lämpliga sätt att hantera Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

9 vardagen. Behovet av insatser ska bedömas med beaktande av insatser från hela samhället, inte bara enligt LSS. Begreppet "omfattande behov av särskilt stöd" har både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller npprepat stöd. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av så speciell art att de trots en mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En bedömning aven persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska faktorer. Många psykiska funktionshindrade har ett omfattande behov av stöd och service. För personer med flera funktionshinder måste den samlade effekten bedömas. Små men flera funktionshinder kan tillsammans förorsaka betydande svårigheter Omfattande stöd och grundläggande hjälpbehov Det förekommer att begreppet "omfattande stöd" förväxlas med "grundläggande hjälpbehov" som är en av förutsättningama för insatsen personlig assistans. "Grundläggande hjälpbehov" gäller dock enbart insatsen personlig assistans och ska inte sammanblandas med begreppet "omfattande stöd" i prövning av personkrets Personkretsbedömning av små barn Vid bedömning av funktionshindrade små bam är utgångspunkten den aktnella situationen. På grund av barnets låga ålder framgår kanske inte om funktionshindret är så stort att de orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Alla bam i låg ålder har ju svårigheter att tala, äta själv, gå etc. Om det inte går att bedöma om bamet kon1lner att omfattas av LSS-personkrets i framtiden uppfylls inte kravet på långvarighet. Det är i sådana fall viktigt att informera vårdnadshavaren om vikten aven ny LSS-ansökan längre franl. I vissa fall, t ex vid allvarliga ryggmärgsbråck, grav CP skada o s v torde man dock med stor säkethet kunna säga att bamet konuner att få betydande svårigheter även på längre sikt. I sådana fall finns det ingen anledning att dröj a med beslut om personkretstillhörighet. I Socialstyrelsens allmänna råd 1994: 1 sidan 33 framgår att: Vikten av tidiga insatser ska inte underskattas och detta understryker starkt behovet av att allsidiga och kvalificerade insatser till barn med omfattande funktionshinder konllner till stånd Bamperspektiv i LSS I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fil1l1s inga uttryckliga bestämmelser motsvarande socialtjänstlagens bestänunelser om bamets bästa och barnets rätt att få konllna till tals. I förarbetena till de ändringar som gjordes i lagen den 1 juli 2005 betonas dock vikten av att det fil1l1s ett barnperspektiv i handläggningen av ärenden som berör barn. Där framgår att barnets önskemål och synpunkter ska inhämtas genom att man talar med bamet eller bamets vårdnadshavare. Vidare betonas vikten av att informationen som förmedlas och dokumentationen i dessa ärenden anpassas så att barnet eller bamets vm'dnadshavare kan förstå det som sägs eller skrivs. Även om LS S inte il1l1ehåller några bestämmelser motsvarande 1 kap. 2 och 3 kap. 5 i SoL, är barnkonventionens bestänunelser om bamets bästa och barnets rätt att konuna till tals lika viktiga vid handläggningen av ärenden som rör LSS som vid handläggningen av ärenden enligt SoL. Ett barn med varaktiga och omtisdag den 17 april

10 fattande funktionshinder är dessutom ofta mer beroende av sina närmaste än barn i allmänhet och under längre tid - kanske under hela sin uppväxt. (utdrag ur 25 Prop. 2004/05:39 s. 32) Grundtankar i FN:s barnkonvention: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Varje bam har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande Varje bam har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterad 3.5Personer med missbruksproblem Personer med funktionshinder kan ha missbruksproblem. Om kravet för att omfattas av personkrets 3 är uppfyllda omfattas den funktionshindrade av LSS vare sig funktionshindret beror på missbruket eller något atmat. Detta innebär ingen inskränkning i rätten till hjälp enligt SoL mot själva missbruket. 4 Handläggning 4.1 Ärende Ett ärende en!. LSS uppkommer när den enskilde eller legal företrädare begär eller ansöker om någon insats. I LSS films inte någon speciell utredningsskyldighet liknande reglema i SoL utan här gäller därför enbart förvaltningslagens (FL) regler. En ansökatl kan vara både muntlig eller skriftlig och handläggaren ska kunna hjälpa till att formulera en sådan om den enskilde så vill (myndighetens serviceskyldighet som gäller enligt 4 FL, förvaltningslagen). Det finns inga formella krav på hur en atlsökatl ska se ut. 4.2 Utredning Det fimls inga särskilda bestämmelser i LSS om hur en utredning ska inledas. Det innebär att utredningar enligt LSS styrs av bestä111111elsema i 7 FL. Alla ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen ska biståndsbedömaren själv ta initiativ till att hämta in upplysningar och yttranden från till exempel landstinget om sådana behövs. Biståndsbedömaren ska sträva efter att uttrycka sig på lättbegriplig svenska. 4.3 Kommunicering Kravet på kommunicering i 17 FL innebär att en myndighet inte får avgöra ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild utan att den enskilde har fått del om uppgifter som ligger till grund för beslutet. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas Den enskilde ska också få möjlighet att yttra sig innan beslut. Detta regleras i 17 förvaltningslagen 4.4 Rätten att överklaga Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i förvaltningsdomstol, i första hand i länsrätten. Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

11 Om en ansökan beviljas i enlighet med den enskildes ansökan så ska detta meddelas via brev. Om beslutet helt eller delvis innebär avslag på ansökan ska besvärshänvisning lämnas. Följande beslut kan överklagas jml 27 LSS: insatser för en enskild enligt 9, utbetalning till någon annan enligt II "Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroende}i'amkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd }i'ån kommunen som avses i 9 2, får kommunen besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den stödberättigade. Lag (2005:125)." återbetalning enligt 12, " Kommunenfår besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom alt lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat alt det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta. Lag (2005: 125). " förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 andra stycket "Om en person tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rälten till insatserfrån kammunen enligt 9. Vid prövningen aven a,nsökanomförhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat}i'ån den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs. " Vid avslag helt eller delvis ska det i beslutet framgå motivering till avslaget. Biståndsbedömaren ska kunna erbjuda hjälp med överklagandet om den sökande behöver och begär det 4.5 Dokumentation Skyldigheten att dokumentera films reglerat i 21 LSS. Dokumentationsskyldighet gäller även i verkställighet. Detta har ett värde när beslutad insats ska följas upp och utgör då ett underlag för utvärdering av utförda insatser. Dokumentation ska ske i löpande joumalanteckningar. Detta innebär att skyldighet att dokumentera under verkställighet faller både på bistånds bedömare och på verkställigheten. Den enskilde ska hållas underrättad om vad som dokumenteras. 4.6 Individuell plan (enligt!o LSS) Den som har rätt att få insatser enligt LSS har rätt att begära och få en individuell plan. En individuell plan består av två delar: dels av ett planeringsmöte där den tisdag den 17 april

12 enskilde tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt den enskilde vill förändra sin situation, och dels det dokument som blir resultatet. Den individuella planen ska ge en överblick över planerade och beslutade insatser samt ge den enskilde ökade möjligheter till inflytande över sitt liv och sin vardag. Den enskilde kan hos LSS handläggaren, muntligt eller skriftligt, begära en individuell plan enligt 10 LSS. Den enskilde har själv rätt att bestämma: Vem som ska ansvara för att upprätta planen Vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena Vilka av den enskildes behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla just nu Biståndsbedömare och/eller chef för verkställigheten skall ta upp med den enskilde möjligheten att få en individuellplan. 5 Insatser enl. 9 LSS Nedanstående riktlinjer är en vägledning i vad som avses med "goda levnadsvillkor" i Håbo konmlun. Ett beslut om insats föregås alltid aven individuell bedömning. 9.1 Rådgivning och annat personligt stöd Rådgivning och aill1at personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för mäill1iskor med stora och varaktiga fmlktionshinder söks hos Landstinget Uppsala län, Habiliteringen. 9.2 Personlig assistent Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (l 992:389) om assistansersättning (LASS) söks hos kommunens biståndsbedömare. I begreppet personlig assistans ligger att det ska vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv. Det ska alltså vara fråga om hjälp och stöd som knyts till den enskilde och fiill1s tillgängligt för honom eller henne i olika verksamheter och under olika tider på dygnet. Den personliga assistenten ska i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde och hans närstående. Den enskildes behov av stöd och hjälp ska kunna tillgodoses av ett begränsat antal personer - personliga assistenter. (Ur prop. 1992/93: 159) För att beviljas personlig assistans krävs att man behöver stöd för sina grundläggande behov dvs. hjälp med hygien, av/påklädning, födointag samt kommunikation eller amlan hjälp som kräver speciell kunskap om personen. Dnr SN 2007/76 nr tisdag den 17 april

13 Enbart behov av tillsyn och allmänt stöd samt praktisk hjälp med hemmets skötsel är inte tillräckligt for att anses som grundläggande behov. Endast insatser som den enskilde medverkar i bedöms som personlig assistans. Kan den enskilde inte medverka vid t.ex. städning, ska behovet av bistånd till den enskilde bedömas enligt Socialtjänstlagen. Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Kommunen ansvarar for behov av assistans som tillfålligt uppstår. Om behovet av ökad assistans bedöms vara bestående görs en ansökan till försäkringskassans handläggare. Checklista vid utredning av ansökan om personlig assistans Frågeställningar som bör besvaras i behovsutredningen för personlig assistans: Utredning av personkrets Funktionsnedsättningens varaktighet Vilka funktioner är inskränkta och hur mycket? Funktionsnedsättningens konsekvenser - behov av hjälp med vad? Finns behov av medicinska insatser-vilka av dessa kan ingå i begreppet egenvård? Är bostaden anpassad efter den enskildes behov? Hur lång tid behövs för att tillgodose det aktuella behovet av stöd? Beskrivning av ett dygns behov med tidsangivelser för tid då behovet blir aktuellt - hur lång tid tar varje insats? Finns behov av två assistenter san1tidigt? Varför och när films detta behov? Hur ser en vecka ut i det fall en vecka innehåller flera olika sorters "typdagar" med olika graders behov av personlig assistans? Om utredningen gäller barn - har normalt föräldraansvar beaktats? Har krav på gemensamt ansvarstagande beaktats när någon i ett hushåll, där fler personer ingår, är funktionshindrad? Har bamperspektivet beaktats för de enskilda som är förälder? tisdag den 17 april

14 Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter I socialstyrelsens allmänna råd om personlig assistans och sjukvårsuppgifter SOSFS l 996:9 skiljer man mellan å ena sidan egenvård som läkaren normalt överlåter till patienten själv att ansvara för och å andra sidan uppgifter som förutsätter en mera omfattande instruktion och handledd träning och som är att betrakta som hälso- och sjukvård. För att kunna dra demla gräns ska patientens läkare göra en bedömning av vilka åtgärder som kan överlåtas åt patienten, en närstående eller en personlig assistent och vilka uppgifter som endast kan utföras av behörig personal. I fall där det bedöms angeläget ska kommunen begära att läkaren ger en skriftlig, undertecknad redogörelse för vad som faller in under begreppet egenvård. När en personlig assistent utför egenvård är detta att definiera som "personlig omvårdnad". Om en personlig assistent ska utföra sjukvårdsuppgifter kan detta endast ske på delegation från en sjuksköterska. Sjuksköterskan måste förvissa sig om att den personlige assistenten förstått och tagit emot tillräcklig information om uppgiften samt se till att instruktionerna följs. Om en personlig assisten åtar sig att i samband med personlig assistans utföra sådana sjukvårdsuppgifter på delegation ska den enskilde rätt till insatser enligt LSS inte påverkas. Grundläggande behov och andra personliga behov Hjälp med Grundläggande behov Omfattning Utifrån den enskildes behov (på och avklädning, måltider, kommunikation, personlig hygien, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade) Andra personii - ga behov Exempel stöd att tillsammans med den enskilde utföra städning, bäddning, iuköp, tvätt, matlagning, förflyttning, frisör, fotvård, kulturella evenemang, fritidsintressen och annat som gör det möjligt att leva som andra. Assistans vid sjukhusvistelse Huvudprincipen är att assistansersättning inte utgår vid sjukhusvistelse. För personer med kommunikationsproblem kan behov av assistens finnas vid kortare sjukhusvistelse. Vid assistans på sjukhus ska alltid överenskommelse med försäkringskassan göras först innan man tillåtelse ges till assistansen. Personlig assistans till barn Ä ven barn med svåra funktionshinder kan få personlig assistans. Det är då oftast fråga om ett omfattande omvårdnadsbehov under hela eller stora delar av dygnet. Insatsen kan beviljas när föräldraansvaret i kombination med t.ex. vårdbidrag, avlösarservice, barnomsorg och skola inte räcker för att tillgodose barnets behov. En vårdnadshavare som har fått vårdbidrag beslutat av försäkringskassan och som ansöker om personlig assistans för sitt barn, kan inte nekas insatsen med tisdag den 17 april

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun.

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Antaget av social- och omsorgsnämnden 31 mars 2008, 42. 1 1. Rätten till insats enligt 9 LSS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Handläggning och verkställighet enligt LSS

Handläggning och verkställighet enligt LSS Handläggning och verkställighet enligt LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2008-06-04 av Kommunstyrelsen 92 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Vård och omsorg Giltighetstid Tills

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 60 Omsorgsförvaltningen 2 Innehåll 1.1 Syftet med riktlinjer...

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer