Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Rev februari 2012 Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 1

2 Inledning Verksamheten inom Funktionshinder fastställs genom verksamhetens politiska inriktningsmål samt de ekonomiska ramar som fastställs i verksamhetens budget. Funktionshinder avrapporterar verksamheten till politikerna genom Sociala sektorns VEP. För att förtydliga hur de politiska inriktningsmålen skall verkställas inom organisationen kompletteras den övergripande VEP en på ledningsnivå med: VEP för ledningsgruppen Funktionshinder VEP på samtliga arbetsenheter inom verksamheterna Alla VEP ar finns även publicerade på verksamhetens intranät samt på verksamhetens hemsida för Härryda kommun Februari Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef Funktionshinder Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 2

3 Sociala sektorn Sektorschef Rolf Elgh Medicinskt ansv sjuksköterska, MAS Medicinskt ansv för rehabilitering, MAR Funktionshinder Individoch familjeomsorg Vård och omsorg Administration Verksamhetschef Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef Ingvor Gunnarsson Verksamhetschef Tina Forsgren Administrativ chef Jonas Lundqvist Sektorn för socialtjänst har en målgruppsinriktad organisation som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, hälso-och sjukvården och arbetsmarknadsåtgärder. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har sammanställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och Omsorg, Individ och Familjeomsorg samt för Funktionshinder. Kommunstyrelsen har fastställt prioriterade verksamhetsmål för Vård och Omsorg och Individ och Familjeomsorg. Verksamhetsmålen för Funktionshinder är under utarbetande. Under 2012 kompletterades målen även med verksamhetsmål för psykiskt funktionshindrade samt för utsatta barn och ungdomar. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 3

4 Resultatbudget/plan inkl ramavstämning, sektorn totalt Belopp, tkr 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Plan 2014 Nettokostnader Budget 2011 inkl budgetomföring enligt KF i april Förvaltningen lämnar ett förslag till driftbudget/plan 2012 för Sektorn för Socialtjänst gällande verksamheterna Ledning, Vård och Omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder. Förslaget innebär en nettokostnadsökning om ca 17,5 mkr under planperioden , jämfört med budget De största förändringarna under planperioden består av - förstärkning till handläggarenheten inom Ledning med 2,5 åa. för att möta den ökade arbetsbelastningen - äldreboendet Hönekulla Gård tas i full drift med totalt 40 boendeplatser - en avdelning på Ekdalagården läggs i malpåse halva perioden - tillbyggnad Bygården 25 lägenheter - ökad bemanning på demensboenden pga. förändrade regler - anslaget för ekonomiskt bistånd minskas med 3,6 mkr - fyra nya träningslägenheter vid Solstensgärdet - en tjänst som uppföljnings/barnsekreterare inrättas - årlig ökning av anslaget för LSS/LASS (1-2 mkr) - ny servicebostad med åtta lägenheter öppnar i Landvetter - sju nya lägenheter på Lindska - pensionsålder på 65 år införs på daglig verksamhet - ökad bemanning på gruppbostad Hjorten Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 4

5 Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. FUNKTIONSHINDER Uppdrag Verksamheten inom Funktionshinder regleras främst genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och Lag om assistansersättning (LASS). Målsättningen i lagstiftningen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att den enskilde skall ges möjligheter att leva som andra. En person kan begära stöd från flera lagar för att få sina behov tillgodosedda. Efter begäran, och godkänd behovsbedömning, har en person med funktionsnedsättning rätt till en eller flera av följande insatser enligt LSS-lagstiftningen: - Rådgivning - Biträde av personlig assistent - Biträde av kontaktperson - Ledsagarservice - Avlösarservice - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov och ferier för skolungdom över 12år. Boende i bostad med särskild service eller i familjehem för barn och ungdom. Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder som saknar förvärvsarbete eller studieplats I Härryda kommun utförs korttidstillsyn i anslutning till skoldagen av sektorn för Utbildning och Kultur. Platser för barn i boende med särskild service köps av annan utförare. Informationsmått Budget 2012 Antal årsarbetare Antal personer med bistånd enligt LSS/SoL Antal personer med kontaktperson Antal personer med ledsagarservice Antal personer med avlösarservice Antal utnyttjade dygn korttidsvistelse i egen regi (Tot producerade dygn=2190/år) Antal köpta dygn korttidsvistelse o läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi + utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) Plan Förändringar Under 2011 genomfördes en större omstrukturering av organisationen inom Funktionshinder. Ansvar för beslut och verkställighet är inom området delat i två nivåer: Ansvar för övergripande kvalitetsledning och verksamhetsutveckling ligger hos Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 5

6 ledningsgruppen som utgörs av tre områdeschefer, kvalitetsledare och verksamhetschef. Drift av verksamheternas enheter leds av ansvarig enhetschef. Verksamhetens skilda enheter delades in i tre verksamhetsområden: Område 1: Daglig verksamhet och Personlig assistans Område 2: Boenden och daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska psykiatriska funktionshinder Område 3: Boenden, korttidsvistelse, ledsagar- och avlösarservice under 21 år och daglig verksamhet för LSS målgrupp. Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsledningsarbete (SOFS 2011:9) vilka skall gälla från och med 1 januari, I den nya organisationen för Funktionshinder har en tjänst som kvalitetsledare utsetts för att ansvara för uppföljning och kontroll av verksamhetens sociala dokumentation samt bistå i implementering av verksamhetens kvalitetsledningssystem. Kommunerna Partille, Öckerö, Härryda, Mölndal och Göteborgs stad och primärvården i Göteborg och södra Bohuslän, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt brukarorganisationer har beslutat om en gemensam modell för samverkan, Ledningsgruppen för samverkan (LGS). Central samverkan sker i 4 Temagrupper; Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre. Lokal samverkan inom ram för de fyra områdena sker i lokal samverkan med aktörer från primärvård och kommun i närområdesgrupper (Nosam-grupper). Kopplat till Nosam-gruppen finns även arbetsgrupper inom de lokala temaområdena. Samarbetet mellan Öppenvårdsmottagningen och kommunen inom psykiatriområdet (tidigare KOSAM) kommer att utgöra lokal arbetsgrupp för tema Psykiatri. Verksamhetscheferna inom GR har tagit fram ett gemensamt dokument för kompetenskrav och titulatur för omvårdnadspersonal. Under 2012 skall en plan för att konvertera personal tas fram. Utöver detta skall behovet av validering av befintlig personal kartläggas. Arbetet skall slutföras så att resultatet kan ligga till grund för lönerörelse Härryda kommun har ansökt om EU-stöd för att upprätta en samverkan och utbyte med Nevshire i Turkiet. Om ansökan beviljas medel kommer ett samarbete att utvecklas för att förstärka demokrati och inflytande i samhället för människor med funktionsnedsättningar. Funktionshinder skall ansluta sig till SKL s kostnadsjämförelse; Kostnad per brukare (KPB) för att kunna jämföra det lokala kostnadsläget med andra insatser i riket. Funktionshinders etiska mål och värdegrund skall förtydligas i hela organisationen. Funktionshinder skall ta fram organisationsformer för att genomföra omvårdnadstyngdsmätningar i egen regi. Under senare delen av 2011 har trycker på antalet bostäder med särskild service ökat. Brukare med samsjuklighet och omfattande diagnoser ökar, ofta med neuropsykiatriska inslag. Verksamheten behöver under 2012 arbeta för att finna alternativa boendeformer utöver de som planerats i LRP-processen. Det är angeläget att verksamheten erbjuder en valfrihet och öppenhet när det gäller att flytta mellan boendeformer. Från och med mars 2012 kommer Funktionshinder att ta över ansvaret för att anskaffa köpta boendeplatser, avtal och uppföljning av verkställighet. Ledningen av FH ansvarar för att ta fram en ny organisation för detta. Daglig sysselsättning är en rättighet för målgrupp 1 och 2 i LSS-lagstiftningen. I Härryda kommun erbjuds detta fram t o m 65 år. För äldre brukare och övriga personer med funktionsnedsättningar kan det finnas behov av andra former av sysselsättning och träffpunkter. Verksamheten skall under 2012 inventera behov och utformning. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 6

7 Personlig assistans genomförde en omstrukturering 2010 då området gavs en geografisk organisationsstruktur. Baserat på LEAN-analys och övrigt internt utredningsarbete skall nuvarande organisation fortsatt förtydligas under 2012 (koppling för personliga assistenter till intranät, dokumentation och PS sjävsevice). Verksamheten skall under 2012 ytterligare följa och utveckla IT-baserade stöd för kvalitetsledning, verksamhetsinnehåll och brukares kommunikationsvägar. Verksamhetens perspektiv i sammandrag Verksamheterna inom Funktionshinder avgränsas i första hand av de rättigheter som den enskilde kan sökas genom Lagen om särskilt stöd och service. För den enskilde innebär inte detta att stödinsatser enligt annan lagstiftning utgår. Det är ett ansvar för alla samhällssektorer att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar.(fritid och kultur, Samhällsbyggnad, Skola, Socialtjänst). Funktionshinder ansvarar i första hand för personers stöd och service i omvårdnad och daglig verksamhet. Stöd och service i Härryda kännetecknas av hög kvalitet som främjar goda levnadsvillkor för den enskilde. Den som har behov av bostad med särskild service erbjuds egna lägenheter med eget kök. Bostäderna har även lokaler för umgänge och gemensamma aktiviteter för den som önskar delta i dessa. Samtliga lokaler är grundutrustade med tekniska hjälpmedel utifrån de enskilda brukarnas behov. Utöver detta kan ansökan göras om individuellt anpassade bostadsanpassningar och hjälpmedel. För brukare med behov av högspecialiserade insatser finns ett behov av samarbete med andra huvudmän och privata utförare för att tillgodose omvårdnadsbehovet. Behovet av samverkan är särskilt tydligt inom psykiatriområdet. Ett mindre antal barn har så omfattande funktionshinder att deras omvårdnadsbehov inte kan tillgodoses i den egna familjen, trots omfattande stödinsatser. Kommunen saknar bostäder med särskild service för dessa barn och ungdomar. Det är svårt att i mindre kommuner bygga upp dessa bostäder eftersom barnens funktionshinder många gånger är mycket omfattande och speciella vilket kräver personal med specialistkompetens. För denna grupp barn och ungdomar planerar förvaltningen att fortsätta att köpa platser. LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning för den enskilde. Det innebär att personer som tillhör LSS-lagstiftningens målgrupper har en rätt att få den beviljade insatsen genomförd oavsett om den egna kommunen kan erbjuda dessa resurser eller ej. I dessa fall måste kommunen köpa insatsen av annan utförare. Omvårdnadskostnaden för varje enskild plats är i de flesta fall betydande (kostnad köpt boendeplats 1,5-3 Mkr). Det är under planperioden betydelsefullt att ytterligare förstärka möjligheterna att noggrant följa förändringar i behov av boende, stöd och omsorg och daglig verksamhet inom kommunen. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 7

8 Medborgarperspektivet (Brukare) I G n e d n i o v m i f d ö u r e a l n l d e p l a n Brukaren Kontaktman Personalgrupp Enhetschef Områdeschef Verksamhetschef God man V e r k s a m h e t s p l a n Brukarens behov ställer krav på: * Bemanning * Förändringar i verksamhet * Utbildning Lagstiftningen eftersträvar att förverkliga de centrala begreppen: Normaliseringsprincipen. Alla personer med funktionsnedsättning skall få tillgång till levnadsvillkor och vardagsmönster som ligger så nära samhällets gängse som möjligt. Närhetsprincipen: Stöd och service skall ges i den miljö där personen med funktionsnedsättning bor, eller så nära den som möjligt. Självbestämmande: Varje person måste själv få forma sitt liv. Det kräver att personalen har tid, lyhördhet och förmåga att tolka vilja och behov hos personer med funktionsnedsättning. Integritet: Varje persons rätt till en privat sfär, fysiskt och psykiskt, vilken måste respekteras. Kompensationsprincipen: Funktionshinder skall kompenseras genom tekniska, pedagogiska och personella insatser utan att det skall medföra några merkostnader för individen. Den lilla gruppens princip: Gruppbostäder skall bestå av enskilda lägenheter och en liten grupp personer bör samlas kring samma gemensamma service. Bemötande: Den organisation som ger den enskilde stöd och service har ansvar för att personalens bemötande bygger på respekt för allas okränkbara mänskliga rättigheter. Politiskt inriktningsmål Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 8

9 Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat stöd I enlighet med LSS-lagstiftningen skall verksamhet enligt lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i de målgrupper som definieras av lagen. Strategi för måluppfyllelse * Kvalitetsmätning och dialog med enskilda brukare, gode män och anhöriga och handikapprörelsen skall ske på tre nivåer inom organisationen: Strukturell nivå: Kommunala handikapprådet via representanter från handikapprörelsen, dialogmöten med representanter för brukarorganisationer Allmän nivå: Brukarinflytande på enheten, brukarundersökningar, anhörigmöten på samtliga enheter (anhöriga, gode män och brukare) Individuell nivå: Brukarmöten (anhöriga, gode män och brukare) * Individuella genomförandeplaner upprättas och godkänns tillsammans med brukaren och/eller dennes ställföreträdare. Genomförandeplanerna skall revideras vid brukarmöten vid 1 tillfälle per år. * Kommunen har en Synpunktsregistrering. Målsättningen är att man genom denna skall ta emot förslag om förbättringar och kritik mot insatser. Funktionshinder genomför i egen regi årliga brukarundersökningar på samtliga enheter. Undersökningarna skall redovisas i enhetens verksamhetsplaner samt ligga till grund för förslag till förändringar inom enheten. * Socialstyrelsen svarar för tillsyn av kvalitén i kommunens verksamhet. I ärenden då en individ är missnöjd med beslut i ett ärende kan detta överklagas till Förvaltningsdomstolen. Om Förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet innebär det att kommunen inte håller LSSlagstiftningens standard. Enheterna ansvarar för att anmäla, dokumentera och åtgärda missförhållanden i sin verksamhet genom Lex Maria, Lex Sarah och avvikelserapportering. * Verksamheten registrerar och dokumenterar avvikelser i omvårdnaden. Verksamhetens chefer skall noggrant följa de registrerade avvikelserna så att dessa kan ligga till grund för förebyggande åtgärder så att kvalitén i verksamheten stärks Budget 2012 NKI boende ,2 76,5 NKI daglig verksamhet ,2 68 NKI Personlig assistans 77* NKI Korttidsvistelse NKI Ledsagarservice ,5 87,5 * Låg svarsfrekvens Ekonomiperspektivet Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 9

10 Ekonomi Belopp, tkr Funktionshinder 2010 Budget 2011 Gällande VEP 2012 Budget 2012 Gällande VEP 2013 Plan 2013 Plan 2014 Intäkt Kostnad Netto Korttidsvistelse 8% Personlig assistans 29% Dagl.verks (LSS) 10% Ledsagareavlösare 1% Boende (LSS) 41% Boende (SOL) 5% Dagl.verks (SOL) 2% Ledning och adm 3% Politiskt inriktningsmål Verksamhetens mål är att använda resurser så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans Strategi för måluppfyllelse Behoven av verksamhetsutformning inom Funktionshinder varierar över tid. Det är betydelsefullt att områdeschef och chef för biståndshandläggning tillsammans med verksamhetschefen Funktionshinder noggrant dokumenterar och följer förändringar i behov av insatser så att verksamheten dimensioneras i förhållande till aktuell situation och prognostiserat framtida behov. Under 2009 introducerades årliga omvårdnadstyngdsmätningar inom Funktionshinder. Omvårdnadstyngdsmätningarna utförs av en fristående konsult som genom intervjuer av omvårdnadspersonal beräknar brukarnas omvårdnadsbehov. (Ett flertal kommuner inom GR genomför motsvarande mätningar med samma konsult). Genom dessa mätningar kan brukarnas aktuella omvårdnadsbehov avläsas samt förändringar i målgruppens behov. Budgetarbetet baseras på personalkostnader för att tillgodose målgruppens omvårdnadsbehov och övriga kända faktiska kostnader. Arbetet med regelbundna månadsprognoser för förväntat budgetutfall fortsätter under Metoder för bedömning av framtida behov skall utvecklas. Socialstyrelsen har initierat jämförelsemätningar mellan kommuner i form av Kostnad per brukare. Funktionshinderverksamheten skall ansluta sig till dessa mätningar för att kunna göra kostnadsjämförelser mellan olika kommuner i riket. Verksamhetsperspektivet Bostad med särskild service Härryda kommun erbjuder bostad med särskild service för vuxna. Kommunen erbjuder tre former av boende; Gruppbostad, Servicebostad och Annan särskilt anpassad bostad. Under 2008 inleddes ett samarbete för att ge stöd till boende i form av ett brukarkollektiv. Brukarkollektivet startade under hösten Ledningsgruppen inom Funktionshinder skall Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 10

11 aktivt delta i att finna en variation i utformandet av bostadsformer som är anpassade till brukarnas behov. Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Bostaden består av en enskild lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matrum, vardagsrum och tvättstuga. I oktober 2011 fanns 8 gruppbostäder i kommunen med sammanlagt 39 lägenheter. (Hedgården 6, Älmhult 6, Skinnefjäll 5, Hjorten 5, Orrekullen 6, Solsten 5, Önneröd Sand 6, Båtsmanstorpet 5) Lght Lediga Personalkostnad per Produktionskostnad Insatspoäng brukare per plats Hedgården , ,2 27,45 27,08 Älmhult 6 805,8 997,2 970, ,9 34,2 36,37 Skinnefjäll , , ,2 26,3 25,53 Hjorten , ,0 27,2 27,21 Orrekullen , , ,5 33,5 24,42 Solsten ,6 794,5 784,4 990,9 11,2 9,13 Önneröd Sand , , ,1 29,3 29,64 Båtsmanstorpet * 5 5 * Ej i drift 2011 och 2012 Utöver de personer som har kunnat erbjudas boende inom kommunen har ytterligare 14 personer beviljats plats på gruppbostad (oktober 2011). För dessa personer köps boendeplatser av andra utförare till en total kostnad om tkr under Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har behov av närhet till personal, men till viss del klarar ett enskilt boende. Servicebostaden är en lägenhet som oftast ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form än i gruppbostaden t ex som en matsal, café eller sällskapsrum. I oktober 2011 finns 5 servicebostäder i kommunen för sammanlagt 39 boende. (Guldsmedsgården 8, Lindska 8, Landvetter 7, Lindbacken 6, Biblioteksgatan 9) Lght Lediga Personalkostnad per Produktionskostnad Insatspoäng brukare per plats Guldsmedsgården 8 634,8 667,8 696,8 732,3 31,9 24,21 Lindska , ,7 12,8 13,58 Landvetter 7 605,8 556, ,5 19,9 24,21 serviceboende Lindbacken 6 578,1 471,0 751,3 602,4 12,3 13,58 Biblioteksgatan 8 416,4 573,4 491,7 664,5 22,1 20,4 Särskilt anpassad bostad är en annan boendeform som erbjuder en grundanpassad bostad (bostad med god tillgänglighet, BGT-lägenhet). I lägenheten får man ett individuellt stöd av personal. Personalen är vanligen personliga assistenter eller personal från ett hemtjänstteam. Annan särskild bostad kan också erbjudas i form av en avgränsad lägenhet i en gruppbostad med personalinsats från personlig assistans eller boendestöd. I dagsläget saknas denna typ av Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 11

12 lägenheter i kommunen men Funktionshinder räknar med en ökande efterfrågan på servicelägenheter och BGT-lägenheter, under de kommande åren. Över tid förändras stöd och omsorgsbehov för personer inom gruppbostäder och servicelägenheter. Verksamheten skall minst en gång per år kalla till brukarmöten där mål och behov av insatser kan planeras och diskuteras mellan personal, brukare och deras anhöriga. Förändringar kan ske i form av nya boendeformer eller förändrade insatser vilka beskrivs och dokumenteras i de individuella omsorgsplanerna. Sociala sektorn möter i allt högre grad personer vars behov av stöd berör samtliga verksamhetsområden (IFO, VoO och FH). Former för att tillgodose omvårdnadsinsatser, avgränsningar och ansvarsområden mellan och inom de olika huvudmännen skall fortsätta att utvecklas under Särskilt fokus skall läggas på att skapa helhetssyn i stöd till personer med psykiska funktionshinder. Det finns inom kommunen ett ökande tryck och efterfrågan på lägenheter. För personer som inte har behov av bostad med särskild service, ett behov som är ett kommunalt ansvar att tillgodose, är konkurrensen stor om tillgång till lediga lägenheter på den öppna marknaden. Individ och familjeomsorgen i kommunen ansvarar för att tillgodose behov av social förtur till lägenheter Bristen på lägenheter är många gånger ett hinder för att kunna bo med en hög grad av självständighet och försvårar om man önskar byta boendeort. Funktionshinder skall inom Sociala sektorn arbeta för att ta fram förslag till hur behovet av bostäder skall kunna tillgodoses på bättre sätt. I jämförelse med riksgenomsnittet är kostnaderna för gruppboende i kommunen något över rikets genomsnittliga kostnad. Verksamheten skall genom kostnadsjämförelsen Kostnad per brukare undersöka om det finns möjligheter att sänka denna kostnad med bibehållen kvalitet i verksamheten. Jourboende/korttidsboende Kommunen saknar egna resurser för jourboende/korttidsboende för vuxna. Om någon brukare har behov av denna boendeform köper Funktionshinder denna tjänst av annan utförare. Funktionshinder planerar inte att starta denna omsorgsform under Politiskt inriktningsmål Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planerings- och budgetarbete Verksamhetens målformulering Att tillgodose behovet av boenden med stöd och service som erbjuder goda levnadsvillkor för kommunens vuxna invånare som har behov av bistånd i enlighet med LSS-lagstiftningen Strategi för måluppfyllelse * Att verksamheten utifrån strategier från Nationella Psykiatrikommittén arbetar för att förstärka stöd och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar. * Utveckla samarbetsformer med handläggarenheten för att planera lämplig boendeform för personer som har fått beslut om Bostad med särskild service. * Utveckla samarbetsformer och erfarenhetsutbyte med ansvariga för boende i andra kommuner. * Baserat på individuella genomförandeplaner skall metodhandledning utvecklas för personalen i stöd och omvårdnadsinsatser för den enskilda individen. * Baserat på individuella genomförandeplaner, planer för fritid- och kultur samt samråd med god man och brukare på brukarmöten skall enheten säkerställa att brukarens omvårdnadsbehov kan tillgodoses inom boendeenheten. * Att representanter från IFO, VoO och FH tillsammans utvecklar samarbetsformer och an- Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 12

13 svarsfördelning av insatser med stöd och omvårdnad i den enskildes hem, då personer har behov av insatser som sträcker sig över flera verksamhetsområden. (IFO, UTK, VoO) * Följa statistik från SCB och nationellt utvecklande av nyckeltal för verksamhetsområdet, och med dessa som bas granska den egna enhetens utveckling. * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Personlig assistans En person med funktionshinder som har behov av hjälp för sin personliga hygien, måltider, påklädning och att kommunicera med andra kan begära stöd genom personlig assistans för att tillgodose dessa behov. I beslutet skiljer man mellan grundläggande behov och andra behov. De grundläggande behoven identifieras som sådana som är essentiella för överlevnad. Stödet skall ges av ett begränsat antal personer som finns tillgängliga under olika tider på dygnet. Den enskilde kan välja mellan att få sina beviljade behov av personlig assistans tillgodosedda genom kommunen eller via annan privat utförare. Kommunen ansvarar alltid för den enskildes kostnader upp till 20 timmar/vecka medan de kostnader som övergår detta behov ersätts till kommunen av statliga medel. Under 2007 genomförde Försäkringskassan (vars beslut om grundläggande behov har prioritet i bedömning av vad som ingår grundläggande behov) förtydliganden i bedömningar av grundläggande behov. Processen med omprövningar av ärenden pågår utifrån dessa nya bedömningskriterier. Det är betydelsefullt att verksamheten är förtrogna med, och omfattar samma premisser, som fastställs av Försäkringskassan. Med utgångspunkt från Försäkringskassans förtydligande av vad som skall anses ingå i grundläggande behov finns det anledning att anta att ett större antal brukare kommer att förlora rätt till personlig assistans då beslutet omprövas av Försäkringskassan. Försäkringskassans värdering av vad som ingår i bedömning av grundläggande behov skall vara vägledande även för den kommunala bedömningen av samma ärenden. Behov som inte kan tillgodoses genom Personlig assistans skall därefter prövas mot rättigheter i LSS och SoL. Antal brukare 31/ Produktionskostnad/timme 2011 Produktionskostnad/timme 2012 Personlig assistans LASS, egen regi Personlig assistans * 267* LASS, privat regi * Ersättning LASS-timme från Försäkringskassan. Ledsagarservice för vuxna Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde skall få hjälp med att komma ut bland andra människor för exempelvis besök hos vänner eller delta i kulturlivet. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen skall därmed inte utföras i brukarens hem. Avlösarservice för vuxna Avsikten med avlösarservice är att anhöriga som har en omvårdnadsuppgift som är biståndsberättigad skall ges möjlighet att få avlastning från denna. Avlastning kan ges i, eller utanför, brukarens hem. Kontaktperson för vuxna Biträde av kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med engagemang och intresse för att stödja andra till social samvaro. Insatsen är betydelsefull för de personer som bor i egen bostad och har svårt att etablera sociala kontakter på egen hand. Den kan i vissa fall förebygga ett beroende av mer omfattande stödinsatser. Det ställs inga Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 13

14 yrkesmässiga krav på kontaktpersoner. Kommunens roll är huvudsakligen att vara förmedlare av kontaktpersoner och aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner vilka kan utgöra ett socialt nätverk. Verksamhetens målformulering Att det personligt utformade stödet i enskilda lägenheter för personer med funktionshinder så att goda livsvillkor uppnås för den enskilde. Strategi för måluppfyllelse * Utarbeta utbildningsplaner för kompetensutveckling och tillfällen till erfarenhetsutbyte för personliga assistenter, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik. På dagens arbetsmarknad med höga krav på yrkesskicklighet och hög prestationsförmåga ställs grupper som tidigare kunde få en anställning inom öppen eller skyddad arbetsmarknad utanför dessa möjligheter. Sammantaget innebär det även att innehållet i daglig verksamhet måste förändra sitt innehåll för att möta grupper med mångskiftande behov. Det är samtidigt betydelsefullt att nära samarbetsformer etableras med Försäkringskassa och Arbetsförmedling så att inte personer utestängs från den öppna arbetsmarknaden. Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkrets 1 LSS (utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller personkrets 2 LSS personer med förvärvat hjärnskada i vuxen ålder) Rättigheten gäller inte för personer med varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder (personkrets 3). Verksamheten är indelad i fyra steg för att motsvara brukarnas behov och kapacitet (Stigen) Utifrån varje enskild brukare görs en bedömning av lämplig arbetsinriktning och komplexitetsnivå. Den personliga arbetsinriktningen uttrycks i individuella genomförandeplaner för varje brukare. Verksamheten syftar till att träna för att kunna behärska arbetsuppgifter inom den öppna arbetsmarknaden eller genom lönebidrag. Antal brukare Personalkostnad per brukare Produktionskostnad per plats Solhem ,5 Solstens , ,6 dagliga verksamhet Gärdesgården ,7 Björkhaga 3 3 * * * * dagliga verksamhet Hjorten , ,5 Arbetskraften ,5-132,5 *Personalbudgeten är sammanslagen med Björkhaga korttidshem. Utöver dessa personer tillkommer 3 person som beviljats rätt till daglig verksamhet men vars behov inte kan tillgodoses i kommunens verksamhet. För dessa personer köps plats av Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 14

15 annan utförare till en total kostnad av 873 tkr under Detta behov beräknas kvarstå under Verksamhetens målformulering Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionshinder inom kommunen. Verksamhetens inriktning skall syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Strategi för måluppfyllelse * Att enheten anpassar verksamhetens utformning så att skilda målgruppers behov av daglig verksamhet blir tillgodosedda inom kommunens verksamhet * Utveckla former för samarbete med Arbetsmarknadsenheten på IFO så att arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds av kommunen även erbjuds personer med funktionsnedsättningar. * Utarbeta och pröva former för brukarmedverkan och styrning av daglig verksamhet. * I samarbete med UTK utarbeta organisation för daglig verksamhet som tar tillvara den utbildning som elever erbjuds inom gymnasiesärskolan * Att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram insatser för att kunna garantera personer med psykiska funktionshinder goda möjligheter till daglig verksamhet och sysselsättning. * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Korttidsvistelse/Stöd till barnfamiljer Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga skall kunna bli avlösta i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller i stödfamilj. Lägerverksamhet kan vara en annan form av korttidsvistelse. Inom kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga. Korttidshemmet har sex platser och vänder sig till barn, och ungdomar upp till 21 år, med omfattande funktionshinder. Under 2011 utnyttjades dygn för avlastning på Björkhaga. Det innebar att man hade en beläggning på cirka 82 % under 2011 (oktober 2011). Beslut om avlastning ges med ett visst antal dygn. Avlastning erbjuds även i form av stödfamilj. Åtta barn har haft plats i stödfamilj under Utöver det behov av avlastning som tillgodoses på Björkhaga köper kommunen avlastningsplatser i form av korttidshem eller lägerverksamhet av andra utförare. Under 2011 köpte kommunen platser till en kostnad av cirka tkr (64 biståndsbeslut om totalt antal dygn, oktober 2011). Ledsagarservice Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde, som bor i egen bostad, skall få stöd i social gemenskap, träffa kamrater eller delta i kulturlivet. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Avlösarservice Avsikten med avlösarservice är att anhöriga som har en omvårdnadsuppgift som är biståndsberättigad skall ges möjlighet att få avlastning från denna. Kontaktperson Biträde av kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med engagemang och intresse för att stödja andra i en social samvaro. Insatsen är betydelsefull för de personer som har svårt att etablera sociala kontakter på egen hand och kan i vissa fall Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 15

16 förebygga ett beroende av mer omfattande stödinsatser. Det ställs inga yrkesmässiga krav på kontaktpersoner. Kommunens roll är huvudsakligen att vara förmedlare av kontaktpersoner och aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner. Verksamhetens målformulering Att tillgodose familjers behov av avlastning inom ram för det kommunens utbud av korttidshem avlösarservice, ledsagarservice, stödfamiljer och kontaktpersoner Strategi för måluppfyllelse * Utarbeta planer för kompetensutveckling och tillfällen till erfarenhetsutbyte för ledsagare, avlösare, stödfamiljer, kontaktpersoner samt personal på Björkhaga korttidshem * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Medarbetarperspektivet Medarbetarenkäten för 2011 visar på mycket goda värden för frågorna Mitt arbete är meningsfullt, Jag ser hur mina arbetsuppgifter och verksamhetens uppdrag hänger samman, Min närmaste chef har förtroende för mig och Jag får uppskattning av min närmaste chef. Det är viktigt att verksamheten utvecklas så att dessa goda värden bevaras. Påståendena Jag har möjligheter att utvecklas inom mitt yrke och Det är ordning och reda på min arbetsplats är lägst värderade (3,5). I handlingsplaner på respektive enhet skall strategier planeras för hur samtliga värden skall förstärkas. Medarbetarenkäten innehåller påståendet Jag har tillgång till den information jag behöver. Värderingen av detta är god, men området kräver kontinuerlig uppmärksamhet och kan ständigt förbättras genom tekniska och organisatoriska förändringar. Sedan förra mätningen har en omorganisation gjorts av verksamhetens chefsorganisation. NMI för chefer (58) har sjunkit sedan förra mätningen. Det är betydelsefullt att den nya organisationen förstärker chefernas situation så att denna trend kan vända. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Budget 2012 Resultat medarbetarenkät, NMI (chefer) Resultat medarbetarenkät, medarbetarperspektiv (chefer) 69 (4,1) 74 (3,8) 3,7 3,8 Resultat medarbetarenkät, NMI (medarbetare) Resultat medarbetarenkät, medarbetarperspektiv (medarbetare) 71 (3,6) 71 (3,6) 3,9 4,0 Verksamhetens målformulering Utifrån personalpolitiska programmet formuleras följande mål: Att utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Medvetenhet om det egna ansvaret för utveckling av verksamhet och av sin egen person som medarbetare Insikt om det egna uppdraget och dess förutsättningar Strategi för måluppfyllelse * Funktionshinder skall under 2012 ta fram en intern utbildningsplan. Denna skall byggas upp av block som motsvarar de specifika kompetenskrav som verksamheten kräver. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 16

17 * De inom GR överenskomna titlarna för omvårdnadspersonal; Stödassistent och Stödpedagog skall implementeras inom verksamheten * Plan för validering av personal som ej har grundläggande utbildning för att erhålla titeln stödassistent skall tas fram under 2012 * Enheternas protokoll från arbetsmiljöronder skall noggrant analyseras och behov av förändringar och förbättringar inarbetas i budgetunderlag. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 17

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Innehåll

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer