Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Rev februari 2012 Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 1

2 Inledning Verksamheten inom Funktionshinder fastställs genom verksamhetens politiska inriktningsmål samt de ekonomiska ramar som fastställs i verksamhetens budget. Funktionshinder avrapporterar verksamheten till politikerna genom Sociala sektorns VEP. För att förtydliga hur de politiska inriktningsmålen skall verkställas inom organisationen kompletteras den övergripande VEP en på ledningsnivå med: VEP för ledningsgruppen Funktionshinder VEP på samtliga arbetsenheter inom verksamheterna Alla VEP ar finns även publicerade på verksamhetens intranät samt på verksamhetens hemsida för Härryda kommun Februari Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef Funktionshinder Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 2

3 Sociala sektorn Sektorschef Rolf Elgh Medicinskt ansv sjuksköterska, MAS Medicinskt ansv för rehabilitering, MAR Funktionshinder Individoch familjeomsorg Vård och omsorg Administration Verksamhetschef Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef Ingvor Gunnarsson Verksamhetschef Tina Forsgren Administrativ chef Jonas Lundqvist Sektorn för socialtjänst har en målgruppsinriktad organisation som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, hälso-och sjukvården och arbetsmarknadsåtgärder. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har sammanställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och Omsorg, Individ och Familjeomsorg samt för Funktionshinder. Kommunstyrelsen har fastställt prioriterade verksamhetsmål för Vård och Omsorg och Individ och Familjeomsorg. Verksamhetsmålen för Funktionshinder är under utarbetande. Under 2012 kompletterades målen även med verksamhetsmål för psykiskt funktionshindrade samt för utsatta barn och ungdomar. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 3

4 Resultatbudget/plan inkl ramavstämning, sektorn totalt Belopp, tkr 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Plan 2014 Nettokostnader Budget 2011 inkl budgetomföring enligt KF i april Förvaltningen lämnar ett förslag till driftbudget/plan 2012 för Sektorn för Socialtjänst gällande verksamheterna Ledning, Vård och Omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder. Förslaget innebär en nettokostnadsökning om ca 17,5 mkr under planperioden , jämfört med budget De största förändringarna under planperioden består av - förstärkning till handläggarenheten inom Ledning med 2,5 åa. för att möta den ökade arbetsbelastningen - äldreboendet Hönekulla Gård tas i full drift med totalt 40 boendeplatser - en avdelning på Ekdalagården läggs i malpåse halva perioden - tillbyggnad Bygården 25 lägenheter - ökad bemanning på demensboenden pga. förändrade regler - anslaget för ekonomiskt bistånd minskas med 3,6 mkr - fyra nya träningslägenheter vid Solstensgärdet - en tjänst som uppföljnings/barnsekreterare inrättas - årlig ökning av anslaget för LSS/LASS (1-2 mkr) - ny servicebostad med åtta lägenheter öppnar i Landvetter - sju nya lägenheter på Lindska - pensionsålder på 65 år införs på daglig verksamhet - ökad bemanning på gruppbostad Hjorten Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 4

5 Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. FUNKTIONSHINDER Uppdrag Verksamheten inom Funktionshinder regleras främst genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och Lag om assistansersättning (LASS). Målsättningen i lagstiftningen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att den enskilde skall ges möjligheter att leva som andra. En person kan begära stöd från flera lagar för att få sina behov tillgodosedda. Efter begäran, och godkänd behovsbedömning, har en person med funktionsnedsättning rätt till en eller flera av följande insatser enligt LSS-lagstiftningen: - Rådgivning - Biträde av personlig assistent - Biträde av kontaktperson - Ledsagarservice - Avlösarservice - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov och ferier för skolungdom över 12år. Boende i bostad med särskild service eller i familjehem för barn och ungdom. Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder som saknar förvärvsarbete eller studieplats I Härryda kommun utförs korttidstillsyn i anslutning till skoldagen av sektorn för Utbildning och Kultur. Platser för barn i boende med särskild service köps av annan utförare. Informationsmått Budget 2012 Antal årsarbetare Antal personer med bistånd enligt LSS/SoL Antal personer med kontaktperson Antal personer med ledsagarservice Antal personer med avlösarservice Antal utnyttjade dygn korttidsvistelse i egen regi (Tot producerade dygn=2190/år) Antal köpta dygn korttidsvistelse o läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi + utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) Plan Förändringar Under 2011 genomfördes en större omstrukturering av organisationen inom Funktionshinder. Ansvar för beslut och verkställighet är inom området delat i två nivåer: Ansvar för övergripande kvalitetsledning och verksamhetsutveckling ligger hos Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 5

6 ledningsgruppen som utgörs av tre områdeschefer, kvalitetsledare och verksamhetschef. Drift av verksamheternas enheter leds av ansvarig enhetschef. Verksamhetens skilda enheter delades in i tre verksamhetsområden: Område 1: Daglig verksamhet och Personlig assistans Område 2: Boenden och daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska psykiatriska funktionshinder Område 3: Boenden, korttidsvistelse, ledsagar- och avlösarservice under 21 år och daglig verksamhet för LSS målgrupp. Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsledningsarbete (SOFS 2011:9) vilka skall gälla från och med 1 januari, I den nya organisationen för Funktionshinder har en tjänst som kvalitetsledare utsetts för att ansvara för uppföljning och kontroll av verksamhetens sociala dokumentation samt bistå i implementering av verksamhetens kvalitetsledningssystem. Kommunerna Partille, Öckerö, Härryda, Mölndal och Göteborgs stad och primärvården i Göteborg och södra Bohuslän, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt brukarorganisationer har beslutat om en gemensam modell för samverkan, Ledningsgruppen för samverkan (LGS). Central samverkan sker i 4 Temagrupper; Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre. Lokal samverkan inom ram för de fyra områdena sker i lokal samverkan med aktörer från primärvård och kommun i närområdesgrupper (Nosam-grupper). Kopplat till Nosam-gruppen finns även arbetsgrupper inom de lokala temaområdena. Samarbetet mellan Öppenvårdsmottagningen och kommunen inom psykiatriområdet (tidigare KOSAM) kommer att utgöra lokal arbetsgrupp för tema Psykiatri. Verksamhetscheferna inom GR har tagit fram ett gemensamt dokument för kompetenskrav och titulatur för omvårdnadspersonal. Under 2012 skall en plan för att konvertera personal tas fram. Utöver detta skall behovet av validering av befintlig personal kartläggas. Arbetet skall slutföras så att resultatet kan ligga till grund för lönerörelse Härryda kommun har ansökt om EU-stöd för att upprätta en samverkan och utbyte med Nevshire i Turkiet. Om ansökan beviljas medel kommer ett samarbete att utvecklas för att förstärka demokrati och inflytande i samhället för människor med funktionsnedsättningar. Funktionshinder skall ansluta sig till SKL s kostnadsjämförelse; Kostnad per brukare (KPB) för att kunna jämföra det lokala kostnadsläget med andra insatser i riket. Funktionshinders etiska mål och värdegrund skall förtydligas i hela organisationen. Funktionshinder skall ta fram organisationsformer för att genomföra omvårdnadstyngdsmätningar i egen regi. Under senare delen av 2011 har trycker på antalet bostäder med särskild service ökat. Brukare med samsjuklighet och omfattande diagnoser ökar, ofta med neuropsykiatriska inslag. Verksamheten behöver under 2012 arbeta för att finna alternativa boendeformer utöver de som planerats i LRP-processen. Det är angeläget att verksamheten erbjuder en valfrihet och öppenhet när det gäller att flytta mellan boendeformer. Från och med mars 2012 kommer Funktionshinder att ta över ansvaret för att anskaffa köpta boendeplatser, avtal och uppföljning av verkställighet. Ledningen av FH ansvarar för att ta fram en ny organisation för detta. Daglig sysselsättning är en rättighet för målgrupp 1 och 2 i LSS-lagstiftningen. I Härryda kommun erbjuds detta fram t o m 65 år. För äldre brukare och övriga personer med funktionsnedsättningar kan det finnas behov av andra former av sysselsättning och träffpunkter. Verksamheten skall under 2012 inventera behov och utformning. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 6

7 Personlig assistans genomförde en omstrukturering 2010 då området gavs en geografisk organisationsstruktur. Baserat på LEAN-analys och övrigt internt utredningsarbete skall nuvarande organisation fortsatt förtydligas under 2012 (koppling för personliga assistenter till intranät, dokumentation och PS sjävsevice). Verksamheten skall under 2012 ytterligare följa och utveckla IT-baserade stöd för kvalitetsledning, verksamhetsinnehåll och brukares kommunikationsvägar. Verksamhetens perspektiv i sammandrag Verksamheterna inom Funktionshinder avgränsas i första hand av de rättigheter som den enskilde kan sökas genom Lagen om särskilt stöd och service. För den enskilde innebär inte detta att stödinsatser enligt annan lagstiftning utgår. Det är ett ansvar för alla samhällssektorer att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar.(fritid och kultur, Samhällsbyggnad, Skola, Socialtjänst). Funktionshinder ansvarar i första hand för personers stöd och service i omvårdnad och daglig verksamhet. Stöd och service i Härryda kännetecknas av hög kvalitet som främjar goda levnadsvillkor för den enskilde. Den som har behov av bostad med särskild service erbjuds egna lägenheter med eget kök. Bostäderna har även lokaler för umgänge och gemensamma aktiviteter för den som önskar delta i dessa. Samtliga lokaler är grundutrustade med tekniska hjälpmedel utifrån de enskilda brukarnas behov. Utöver detta kan ansökan göras om individuellt anpassade bostadsanpassningar och hjälpmedel. För brukare med behov av högspecialiserade insatser finns ett behov av samarbete med andra huvudmän och privata utförare för att tillgodose omvårdnadsbehovet. Behovet av samverkan är särskilt tydligt inom psykiatriområdet. Ett mindre antal barn har så omfattande funktionshinder att deras omvårdnadsbehov inte kan tillgodoses i den egna familjen, trots omfattande stödinsatser. Kommunen saknar bostäder med särskild service för dessa barn och ungdomar. Det är svårt att i mindre kommuner bygga upp dessa bostäder eftersom barnens funktionshinder många gånger är mycket omfattande och speciella vilket kräver personal med specialistkompetens. För denna grupp barn och ungdomar planerar förvaltningen att fortsätta att köpa platser. LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning för den enskilde. Det innebär att personer som tillhör LSS-lagstiftningens målgrupper har en rätt att få den beviljade insatsen genomförd oavsett om den egna kommunen kan erbjuda dessa resurser eller ej. I dessa fall måste kommunen köpa insatsen av annan utförare. Omvårdnadskostnaden för varje enskild plats är i de flesta fall betydande (kostnad köpt boendeplats 1,5-3 Mkr). Det är under planperioden betydelsefullt att ytterligare förstärka möjligheterna att noggrant följa förändringar i behov av boende, stöd och omsorg och daglig verksamhet inom kommunen. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 7

8 Medborgarperspektivet (Brukare) I G n e d n i o v m i f d ö u r e a l n l d e p l a n Brukaren Kontaktman Personalgrupp Enhetschef Områdeschef Verksamhetschef God man V e r k s a m h e t s p l a n Brukarens behov ställer krav på: * Bemanning * Förändringar i verksamhet * Utbildning Lagstiftningen eftersträvar att förverkliga de centrala begreppen: Normaliseringsprincipen. Alla personer med funktionsnedsättning skall få tillgång till levnadsvillkor och vardagsmönster som ligger så nära samhällets gängse som möjligt. Närhetsprincipen: Stöd och service skall ges i den miljö där personen med funktionsnedsättning bor, eller så nära den som möjligt. Självbestämmande: Varje person måste själv få forma sitt liv. Det kräver att personalen har tid, lyhördhet och förmåga att tolka vilja och behov hos personer med funktionsnedsättning. Integritet: Varje persons rätt till en privat sfär, fysiskt och psykiskt, vilken måste respekteras. Kompensationsprincipen: Funktionshinder skall kompenseras genom tekniska, pedagogiska och personella insatser utan att det skall medföra några merkostnader för individen. Den lilla gruppens princip: Gruppbostäder skall bestå av enskilda lägenheter och en liten grupp personer bör samlas kring samma gemensamma service. Bemötande: Den organisation som ger den enskilde stöd och service har ansvar för att personalens bemötande bygger på respekt för allas okränkbara mänskliga rättigheter. Politiskt inriktningsmål Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 8

9 Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat stöd I enlighet med LSS-lagstiftningen skall verksamhet enligt lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i de målgrupper som definieras av lagen. Strategi för måluppfyllelse * Kvalitetsmätning och dialog med enskilda brukare, gode män och anhöriga och handikapprörelsen skall ske på tre nivåer inom organisationen: Strukturell nivå: Kommunala handikapprådet via representanter från handikapprörelsen, dialogmöten med representanter för brukarorganisationer Allmän nivå: Brukarinflytande på enheten, brukarundersökningar, anhörigmöten på samtliga enheter (anhöriga, gode män och brukare) Individuell nivå: Brukarmöten (anhöriga, gode män och brukare) * Individuella genomförandeplaner upprättas och godkänns tillsammans med brukaren och/eller dennes ställföreträdare. Genomförandeplanerna skall revideras vid brukarmöten vid 1 tillfälle per år. * Kommunen har en Synpunktsregistrering. Målsättningen är att man genom denna skall ta emot förslag om förbättringar och kritik mot insatser. Funktionshinder genomför i egen regi årliga brukarundersökningar på samtliga enheter. Undersökningarna skall redovisas i enhetens verksamhetsplaner samt ligga till grund för förslag till förändringar inom enheten. * Socialstyrelsen svarar för tillsyn av kvalitén i kommunens verksamhet. I ärenden då en individ är missnöjd med beslut i ett ärende kan detta överklagas till Förvaltningsdomstolen. Om Förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet innebär det att kommunen inte håller LSSlagstiftningens standard. Enheterna ansvarar för att anmäla, dokumentera och åtgärda missförhållanden i sin verksamhet genom Lex Maria, Lex Sarah och avvikelserapportering. * Verksamheten registrerar och dokumenterar avvikelser i omvårdnaden. Verksamhetens chefer skall noggrant följa de registrerade avvikelserna så att dessa kan ligga till grund för förebyggande åtgärder så att kvalitén i verksamheten stärks Budget 2012 NKI boende ,2 76,5 NKI daglig verksamhet ,2 68 NKI Personlig assistans 77* NKI Korttidsvistelse NKI Ledsagarservice ,5 87,5 * Låg svarsfrekvens Ekonomiperspektivet Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 9

10 Ekonomi Belopp, tkr Funktionshinder 2010 Budget 2011 Gällande VEP 2012 Budget 2012 Gällande VEP 2013 Plan 2013 Plan 2014 Intäkt Kostnad Netto Korttidsvistelse 8% Personlig assistans 29% Dagl.verks (LSS) 10% Ledsagareavlösare 1% Boende (LSS) 41% Boende (SOL) 5% Dagl.verks (SOL) 2% Ledning och adm 3% Politiskt inriktningsmål Verksamhetens mål är att använda resurser så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans Strategi för måluppfyllelse Behoven av verksamhetsutformning inom Funktionshinder varierar över tid. Det är betydelsefullt att områdeschef och chef för biståndshandläggning tillsammans med verksamhetschefen Funktionshinder noggrant dokumenterar och följer förändringar i behov av insatser så att verksamheten dimensioneras i förhållande till aktuell situation och prognostiserat framtida behov. Under 2009 introducerades årliga omvårdnadstyngdsmätningar inom Funktionshinder. Omvårdnadstyngdsmätningarna utförs av en fristående konsult som genom intervjuer av omvårdnadspersonal beräknar brukarnas omvårdnadsbehov. (Ett flertal kommuner inom GR genomför motsvarande mätningar med samma konsult). Genom dessa mätningar kan brukarnas aktuella omvårdnadsbehov avläsas samt förändringar i målgruppens behov. Budgetarbetet baseras på personalkostnader för att tillgodose målgruppens omvårdnadsbehov och övriga kända faktiska kostnader. Arbetet med regelbundna månadsprognoser för förväntat budgetutfall fortsätter under Metoder för bedömning av framtida behov skall utvecklas. Socialstyrelsen har initierat jämförelsemätningar mellan kommuner i form av Kostnad per brukare. Funktionshinderverksamheten skall ansluta sig till dessa mätningar för att kunna göra kostnadsjämförelser mellan olika kommuner i riket. Verksamhetsperspektivet Bostad med särskild service Härryda kommun erbjuder bostad med särskild service för vuxna. Kommunen erbjuder tre former av boende; Gruppbostad, Servicebostad och Annan särskilt anpassad bostad. Under 2008 inleddes ett samarbete för att ge stöd till boende i form av ett brukarkollektiv. Brukarkollektivet startade under hösten Ledningsgruppen inom Funktionshinder skall Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 10

11 aktivt delta i att finna en variation i utformandet av bostadsformer som är anpassade till brukarnas behov. Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Bostaden består av en enskild lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matrum, vardagsrum och tvättstuga. I oktober 2011 fanns 8 gruppbostäder i kommunen med sammanlagt 39 lägenheter. (Hedgården 6, Älmhult 6, Skinnefjäll 5, Hjorten 5, Orrekullen 6, Solsten 5, Önneröd Sand 6, Båtsmanstorpet 5) Lght Lediga Personalkostnad per Produktionskostnad Insatspoäng brukare per plats Hedgården , ,2 27,45 27,08 Älmhult 6 805,8 997,2 970, ,9 34,2 36,37 Skinnefjäll , , ,2 26,3 25,53 Hjorten , ,0 27,2 27,21 Orrekullen , , ,5 33,5 24,42 Solsten ,6 794,5 784,4 990,9 11,2 9,13 Önneröd Sand , , ,1 29,3 29,64 Båtsmanstorpet * 5 5 * Ej i drift 2011 och 2012 Utöver de personer som har kunnat erbjudas boende inom kommunen har ytterligare 14 personer beviljats plats på gruppbostad (oktober 2011). För dessa personer köps boendeplatser av andra utförare till en total kostnad om tkr under Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har behov av närhet till personal, men till viss del klarar ett enskilt boende. Servicebostaden är en lägenhet som oftast ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form än i gruppbostaden t ex som en matsal, café eller sällskapsrum. I oktober 2011 finns 5 servicebostäder i kommunen för sammanlagt 39 boende. (Guldsmedsgården 8, Lindska 8, Landvetter 7, Lindbacken 6, Biblioteksgatan 9) Lght Lediga Personalkostnad per Produktionskostnad Insatspoäng brukare per plats Guldsmedsgården 8 634,8 667,8 696,8 732,3 31,9 24,21 Lindska , ,7 12,8 13,58 Landvetter 7 605,8 556, ,5 19,9 24,21 serviceboende Lindbacken 6 578,1 471,0 751,3 602,4 12,3 13,58 Biblioteksgatan 8 416,4 573,4 491,7 664,5 22,1 20,4 Särskilt anpassad bostad är en annan boendeform som erbjuder en grundanpassad bostad (bostad med god tillgänglighet, BGT-lägenhet). I lägenheten får man ett individuellt stöd av personal. Personalen är vanligen personliga assistenter eller personal från ett hemtjänstteam. Annan särskild bostad kan också erbjudas i form av en avgränsad lägenhet i en gruppbostad med personalinsats från personlig assistans eller boendestöd. I dagsläget saknas denna typ av Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 11

12 lägenheter i kommunen men Funktionshinder räknar med en ökande efterfrågan på servicelägenheter och BGT-lägenheter, under de kommande åren. Över tid förändras stöd och omsorgsbehov för personer inom gruppbostäder och servicelägenheter. Verksamheten skall minst en gång per år kalla till brukarmöten där mål och behov av insatser kan planeras och diskuteras mellan personal, brukare och deras anhöriga. Förändringar kan ske i form av nya boendeformer eller förändrade insatser vilka beskrivs och dokumenteras i de individuella omsorgsplanerna. Sociala sektorn möter i allt högre grad personer vars behov av stöd berör samtliga verksamhetsområden (IFO, VoO och FH). Former för att tillgodose omvårdnadsinsatser, avgränsningar och ansvarsområden mellan och inom de olika huvudmännen skall fortsätta att utvecklas under Särskilt fokus skall läggas på att skapa helhetssyn i stöd till personer med psykiska funktionshinder. Det finns inom kommunen ett ökande tryck och efterfrågan på lägenheter. För personer som inte har behov av bostad med särskild service, ett behov som är ett kommunalt ansvar att tillgodose, är konkurrensen stor om tillgång till lediga lägenheter på den öppna marknaden. Individ och familjeomsorgen i kommunen ansvarar för att tillgodose behov av social förtur till lägenheter Bristen på lägenheter är många gånger ett hinder för att kunna bo med en hög grad av självständighet och försvårar om man önskar byta boendeort. Funktionshinder skall inom Sociala sektorn arbeta för att ta fram förslag till hur behovet av bostäder skall kunna tillgodoses på bättre sätt. I jämförelse med riksgenomsnittet är kostnaderna för gruppboende i kommunen något över rikets genomsnittliga kostnad. Verksamheten skall genom kostnadsjämförelsen Kostnad per brukare undersöka om det finns möjligheter att sänka denna kostnad med bibehållen kvalitet i verksamheten. Jourboende/korttidsboende Kommunen saknar egna resurser för jourboende/korttidsboende för vuxna. Om någon brukare har behov av denna boendeform köper Funktionshinder denna tjänst av annan utförare. Funktionshinder planerar inte att starta denna omsorgsform under Politiskt inriktningsmål Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planerings- och budgetarbete Verksamhetens målformulering Att tillgodose behovet av boenden med stöd och service som erbjuder goda levnadsvillkor för kommunens vuxna invånare som har behov av bistånd i enlighet med LSS-lagstiftningen Strategi för måluppfyllelse * Att verksamheten utifrån strategier från Nationella Psykiatrikommittén arbetar för att förstärka stöd och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar. * Utveckla samarbetsformer med handläggarenheten för att planera lämplig boendeform för personer som har fått beslut om Bostad med särskild service. * Utveckla samarbetsformer och erfarenhetsutbyte med ansvariga för boende i andra kommuner. * Baserat på individuella genomförandeplaner skall metodhandledning utvecklas för personalen i stöd och omvårdnadsinsatser för den enskilda individen. * Baserat på individuella genomförandeplaner, planer för fritid- och kultur samt samråd med god man och brukare på brukarmöten skall enheten säkerställa att brukarens omvårdnadsbehov kan tillgodoses inom boendeenheten. * Att representanter från IFO, VoO och FH tillsammans utvecklar samarbetsformer och an- Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 12

13 svarsfördelning av insatser med stöd och omvårdnad i den enskildes hem, då personer har behov av insatser som sträcker sig över flera verksamhetsområden. (IFO, UTK, VoO) * Följa statistik från SCB och nationellt utvecklande av nyckeltal för verksamhetsområdet, och med dessa som bas granska den egna enhetens utveckling. * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Personlig assistans En person med funktionshinder som har behov av hjälp för sin personliga hygien, måltider, påklädning och att kommunicera med andra kan begära stöd genom personlig assistans för att tillgodose dessa behov. I beslutet skiljer man mellan grundläggande behov och andra behov. De grundläggande behoven identifieras som sådana som är essentiella för överlevnad. Stödet skall ges av ett begränsat antal personer som finns tillgängliga under olika tider på dygnet. Den enskilde kan välja mellan att få sina beviljade behov av personlig assistans tillgodosedda genom kommunen eller via annan privat utförare. Kommunen ansvarar alltid för den enskildes kostnader upp till 20 timmar/vecka medan de kostnader som övergår detta behov ersätts till kommunen av statliga medel. Under 2007 genomförde Försäkringskassan (vars beslut om grundläggande behov har prioritet i bedömning av vad som ingår grundläggande behov) förtydliganden i bedömningar av grundläggande behov. Processen med omprövningar av ärenden pågår utifrån dessa nya bedömningskriterier. Det är betydelsefullt att verksamheten är förtrogna med, och omfattar samma premisser, som fastställs av Försäkringskassan. Med utgångspunkt från Försäkringskassans förtydligande av vad som skall anses ingå i grundläggande behov finns det anledning att anta att ett större antal brukare kommer att förlora rätt till personlig assistans då beslutet omprövas av Försäkringskassan. Försäkringskassans värdering av vad som ingår i bedömning av grundläggande behov skall vara vägledande även för den kommunala bedömningen av samma ärenden. Behov som inte kan tillgodoses genom Personlig assistans skall därefter prövas mot rättigheter i LSS och SoL. Antal brukare 31/ Produktionskostnad/timme 2011 Produktionskostnad/timme 2012 Personlig assistans LASS, egen regi Personlig assistans * 267* LASS, privat regi * Ersättning LASS-timme från Försäkringskassan. Ledsagarservice för vuxna Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde skall få hjälp med att komma ut bland andra människor för exempelvis besök hos vänner eller delta i kulturlivet. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen skall därmed inte utföras i brukarens hem. Avlösarservice för vuxna Avsikten med avlösarservice är att anhöriga som har en omvårdnadsuppgift som är biståndsberättigad skall ges möjlighet att få avlastning från denna. Avlastning kan ges i, eller utanför, brukarens hem. Kontaktperson för vuxna Biträde av kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med engagemang och intresse för att stödja andra till social samvaro. Insatsen är betydelsefull för de personer som bor i egen bostad och har svårt att etablera sociala kontakter på egen hand. Den kan i vissa fall förebygga ett beroende av mer omfattande stödinsatser. Det ställs inga Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 13

14 yrkesmässiga krav på kontaktpersoner. Kommunens roll är huvudsakligen att vara förmedlare av kontaktpersoner och aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner vilka kan utgöra ett socialt nätverk. Verksamhetens målformulering Att det personligt utformade stödet i enskilda lägenheter för personer med funktionshinder så att goda livsvillkor uppnås för den enskilde. Strategi för måluppfyllelse * Utarbeta utbildningsplaner för kompetensutveckling och tillfällen till erfarenhetsutbyte för personliga assistenter, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik. På dagens arbetsmarknad med höga krav på yrkesskicklighet och hög prestationsförmåga ställs grupper som tidigare kunde få en anställning inom öppen eller skyddad arbetsmarknad utanför dessa möjligheter. Sammantaget innebär det även att innehållet i daglig verksamhet måste förändra sitt innehåll för att möta grupper med mångskiftande behov. Det är samtidigt betydelsefullt att nära samarbetsformer etableras med Försäkringskassa och Arbetsförmedling så att inte personer utestängs från den öppna arbetsmarknaden. Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkrets 1 LSS (utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller personkrets 2 LSS personer med förvärvat hjärnskada i vuxen ålder) Rättigheten gäller inte för personer med varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder (personkrets 3). Verksamheten är indelad i fyra steg för att motsvara brukarnas behov och kapacitet (Stigen) Utifrån varje enskild brukare görs en bedömning av lämplig arbetsinriktning och komplexitetsnivå. Den personliga arbetsinriktningen uttrycks i individuella genomförandeplaner för varje brukare. Verksamheten syftar till att träna för att kunna behärska arbetsuppgifter inom den öppna arbetsmarknaden eller genom lönebidrag. Antal brukare Personalkostnad per brukare Produktionskostnad per plats Solhem ,5 Solstens , ,6 dagliga verksamhet Gärdesgården ,7 Björkhaga 3 3 * * * * dagliga verksamhet Hjorten , ,5 Arbetskraften ,5-132,5 *Personalbudgeten är sammanslagen med Björkhaga korttidshem. Utöver dessa personer tillkommer 3 person som beviljats rätt till daglig verksamhet men vars behov inte kan tillgodoses i kommunens verksamhet. För dessa personer köps plats av Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 14

15 annan utförare till en total kostnad av 873 tkr under Detta behov beräknas kvarstå under Verksamhetens målformulering Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionshinder inom kommunen. Verksamhetens inriktning skall syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Strategi för måluppfyllelse * Att enheten anpassar verksamhetens utformning så att skilda målgruppers behov av daglig verksamhet blir tillgodosedda inom kommunens verksamhet * Utveckla former för samarbete med Arbetsmarknadsenheten på IFO så att arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds av kommunen även erbjuds personer med funktionsnedsättningar. * Utarbeta och pröva former för brukarmedverkan och styrning av daglig verksamhet. * I samarbete med UTK utarbeta organisation för daglig verksamhet som tar tillvara den utbildning som elever erbjuds inom gymnasiesärskolan * Att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram insatser för att kunna garantera personer med psykiska funktionshinder goda möjligheter till daglig verksamhet och sysselsättning. * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Korttidsvistelse/Stöd till barnfamiljer Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga skall kunna bli avlösta i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller i stödfamilj. Lägerverksamhet kan vara en annan form av korttidsvistelse. Inom kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga. Korttidshemmet har sex platser och vänder sig till barn, och ungdomar upp till 21 år, med omfattande funktionshinder. Under 2011 utnyttjades dygn för avlastning på Björkhaga. Det innebar att man hade en beläggning på cirka 82 % under 2011 (oktober 2011). Beslut om avlastning ges med ett visst antal dygn. Avlastning erbjuds även i form av stödfamilj. Åtta barn har haft plats i stödfamilj under Utöver det behov av avlastning som tillgodoses på Björkhaga köper kommunen avlastningsplatser i form av korttidshem eller lägerverksamhet av andra utförare. Under 2011 köpte kommunen platser till en kostnad av cirka tkr (64 biståndsbeslut om totalt antal dygn, oktober 2011). Ledsagarservice Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde, som bor i egen bostad, skall få stöd i social gemenskap, träffa kamrater eller delta i kulturlivet. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Avlösarservice Avsikten med avlösarservice är att anhöriga som har en omvårdnadsuppgift som är biståndsberättigad skall ges möjlighet att få avlastning från denna. Kontaktperson Biträde av kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med engagemang och intresse för att stödja andra i en social samvaro. Insatsen är betydelsefull för de personer som har svårt att etablera sociala kontakter på egen hand och kan i vissa fall Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 15

16 förebygga ett beroende av mer omfattande stödinsatser. Det ställs inga yrkesmässiga krav på kontaktpersoner. Kommunens roll är huvudsakligen att vara förmedlare av kontaktpersoner och aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner. Verksamhetens målformulering Att tillgodose familjers behov av avlastning inom ram för det kommunens utbud av korttidshem avlösarservice, ledsagarservice, stödfamiljer och kontaktpersoner Strategi för måluppfyllelse * Utarbeta planer för kompetensutveckling och tillfällen till erfarenhetsutbyte för ledsagare, avlösare, stödfamiljer, kontaktpersoner samt personal på Björkhaga korttidshem * Utveckla metoder för att följa kostnader och effektivitet inom enheten. Medarbetarperspektivet Medarbetarenkäten för 2011 visar på mycket goda värden för frågorna Mitt arbete är meningsfullt, Jag ser hur mina arbetsuppgifter och verksamhetens uppdrag hänger samman, Min närmaste chef har förtroende för mig och Jag får uppskattning av min närmaste chef. Det är viktigt att verksamheten utvecklas så att dessa goda värden bevaras. Påståendena Jag har möjligheter att utvecklas inom mitt yrke och Det är ordning och reda på min arbetsplats är lägst värderade (3,5). I handlingsplaner på respektive enhet skall strategier planeras för hur samtliga värden skall förstärkas. Medarbetarenkäten innehåller påståendet Jag har tillgång till den information jag behöver. Värderingen av detta är god, men området kräver kontinuerlig uppmärksamhet och kan ständigt förbättras genom tekniska och organisatoriska förändringar. Sedan förra mätningen har en omorganisation gjorts av verksamhetens chefsorganisation. NMI för chefer (58) har sjunkit sedan förra mätningen. Det är betydelsefullt att den nya organisationen förstärker chefernas situation så att denna trend kan vända. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Budget 2012 Resultat medarbetarenkät, NMI (chefer) Resultat medarbetarenkät, medarbetarperspektiv (chefer) 69 (4,1) 74 (3,8) 3,7 3,8 Resultat medarbetarenkät, NMI (medarbetare) Resultat medarbetarenkät, medarbetarperspektiv (medarbetare) 71 (3,6) 71 (3,6) 3,9 4,0 Verksamhetens målformulering Utifrån personalpolitiska programmet formuleras följande mål: Att utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Medvetenhet om det egna ansvaret för utveckling av verksamhet och av sin egen person som medarbetare Insikt om det egna uppdraget och dess förutsättningar Strategi för måluppfyllelse * Funktionshinder skall under 2012 ta fram en intern utbildningsplan. Denna skall byggas upp av block som motsvarar de specifika kompetenskrav som verksamheten kräver. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 16

17 * De inom GR överenskomna titlarna för omvårdnadspersonal; Stödassistent och Stödpedagog skall implementeras inom verksamheten * Plan för validering av personal som ej har grundläggande utbildning för att erhålla titeln stödassistent skall tas fram under 2012 * Enheternas protokoll från arbetsmiljöronder skall noggrant analyseras och behov av förändringar och förbättringar inarbetas i budgetunderlag. Verksamhetsplan Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 17

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR SOLSTENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR SOLSTENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR SOLSTENS GRUPPBOENDE - 1 - 1. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorns uppdrag och organisation Januari 2012 Sektorschef Rolf Elgh Medicinskt ansv sjuksköterska, MAS Medicinskt ansv för

Läs mer

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 2(6) INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET

Verksamhetsplan 2012. för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET Verksamhetsplan 12 för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET Februari 12 2(7) DAGLIG VERKSAMHET Områdeschef Enhetschef Enhetschef Gärdesgården Arbetskraften Solstens DV Solhem Inledning Arbetets innehåll har i vårt

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet

Verksamhetsplan 2012 Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet Verksamhetsplan 2012 Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet Februari 2012 Verksamhetsplan för Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet Bakgrund och sammanfattning Hjorten består av en bostad med

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE Februari 2013-1 - INLEDNING Lindbacken IFO/FH Enhetschef Solstens gruppboende 5 brukare 7 personal Lindbackens serviceboende 8 brukare (9 lgh) 8 personal

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer