LSS-handläggning i förändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS-handläggning i förändring"

Transkript

1 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för sociala studier Christian Andersson & Martin Gustafsson LSS-handläggning i förändring Hur en praxisförändring hanteras av svenska kommuner LSS-handling in transition How a change in praxis is handled by Swedish Municipalities Examensarbete 15 hp Socionomprogrammet Termin: HT 2010 Handledare: Lars Bergström Examinerande lärare: Mona Sundh Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Förord Vi vill tacka våra respondenter som ställt upp och svarat på vår enkät. Vi vill även tacka Delaktighet, Handlingsfrihet, Rörelsefrihet förbundet (DHR), Autism- och Aspergerförbundet, Stockholm Independant living (STIL) och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) för tips och uppmuntran. Slutligen vill vi uppmärksamma våra handledare Jan-Olof Åberg och Lars Bergström samt lärare som hjälpt oss på vägen. Vi ansvarar gemensamt för uppsatsens alla delar. Christian & Martin

3 Sammanfattning 2009 kom det en regeringsrättsdom som innebar en praxisförändring vid handläggning av personlig assistans. Domen innebär en mer restriktiv hållning till matsituationen som grundläggande behov vid beslut om rätten till personlig assistans. Praxisförändringen medförde att fler personer än tidigare förlorade sin rätt till assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (SFS 1993:389) (LASS) och blev istället hänvisade till den kommunala hjälpapparaten. Syftet med enkätundersökningen var att kartlägga hur svenska kommuner och stadsdelsförvaltningar hanterar praxisförändringen. Denna uppsats baseras på en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen genomfördes med ett webbaserat enkätprogram. Enkäten skickades till en LSS-handläggare i varje svensk kommun. Det är vanligare att stora kommuner har en plan för att möta praxisförändringen. Det finns regionala skillnader främst mellan vilka insatser som man får om man kommer under tjugo timmar grundläggande behov och därmed inte har rätt till assistansersättning enligt LASS. Bor man i Norrland är det något vanligare att man får hemtjänst än om man bor i södra Sverige. Det är även vanligare med hemtjänst som insats om man bor i en vänsterstyrd kommun. De kommuner som anser att praxisförändringen medför högre kostnader för brukaren är ofta de kommuner som i högre grad använder sig av hemtjänst istället för kommunalt finansierad personlig assistans. Det finns även skillnader i hur många timmar grundläggande behov som en brukare anses behöva komma upp i för att vara berättigad personlig assistans finansierad av kommunen. Kommunernas bedömning skiljer sig angående om man får behålla sina assistenter efter att ha blivit av med ersättningen från LASS. En tredjedel anger att det är ovanligt eller omöjligt att en brukare kan behålla sina assistenter. I kommuner med vänsterstyre är det vanligare att rätten att behålla sin personal är en självklarhet. Nyckelord: LSS-handläggning, praxis, personlig assistans, funktionsnedsättning, funktionshinder

4 Abstract In the year 2009, a verdict from the Supreme administrative court concerning personal assistance came into being. The verdict contributed to a more restrictive attitude concerning the food situation as a basic need in decisions concerning the right to personal assistance. The verdict resulted in more people than before lost their right to assistance according to lagen om assistansersättning (SFS 1993:389) (LASS), and had to use the help offered from the municipality. This survey s aim is to investigate how Swedish municipalities and municipal district administrations handle the outcomes of the change in praxis. This essay is based on a quantitative survey. The enquiry was carried out using a web based survey program. The survey was sent to one official working with LSS-handling in each Swedish municipality. It is more common that big municipalities have a plan for the change in praxis. Further more, our results have shown that there are regional differences. The differences are mostly shown in what type of interventions that are offered to the people who do not reach the twenty hours limit for their basic needs, and therefore do not have the right to assistance allowance according to LASS. It is more common to be offered home care services in Norrland than it is in southern Sweden. Municipalities with a left wing government also seem to offer home care services to a greater extent. Municipalities who claim that the change in praxis contribute to greater costs for the user more often use home care services instead of municipally financed assistance services. There are also differences in how many hours of basic needs the user needs to be calculated for in order to qualify for personal assistance offered by the municipality. The municipalities assess differently concerning the right to keep the personal assistants when the allowance from LASS is lost. One third claims that it is unusual or impossible to keep the assistants. It is more common that keeping the assistants is given and obvious in municipalities ruled by a left wing government. Key words: LSS-handling, praxis, personal assistance, disability

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Avgränsningar Begrepp Bakgrund LSS-lagen Personkretsarna som de är formulerade Begränsning av personlig assistans LASS Jämförelse mellan målformuleringen i LSS och SoL Regeringsrättens dom Tidsaspekten Kammarrättsdomar Tidigare forskning Teoretiskt perspektiv Svensk kommunalpolitik Kommunernas ställning gentemot staten Koalitioner mellan partier Regionala skillnader Tjänstemännens ställning inom kommunerna Metod Urval Enkätens utformning Datainsamling Följebrev Databearbetning Statistisk bearbetning Bortfall Bortfallsanalys Internt bortfall i resultatdelen Validitet och Reliabilitet Generaliserbarhet Etik Resultat och Analys Genomgång av bakgrundsvariabler Grundläggande behov Analys tabell 1. Antal timmar grundläggande behov som behövs för att få kommunalt finansierad personlig assistans Alternativ presentation grundläggande behov (Tabell 2. Tidsgränser för grundläggande behov) Analys av tabell 2. Tidsgränser för grundläggande behov Villkor för personlig assistans Analys av tabell 3,4 & Kostnader till följd av praxisförändringen Jämförelse mellan kostnad för brukare och vanligaste insats... 22

6 6.4.2 Analys av tabell 8. Vanligaste insatsen till personer som förlorat sin ersättning enligt LASS fördelat efter förväntade kostnader för brukare till följd av praxisförändringen Politiskt styre Analys av tabell 9. Möjlighet att behålla personal när man får insats enligt LSS istället för LASS fördelat efter politiskt styre Vanligaste insatsen till brukare som förlorat sin ersättning enligt LASS Vanligast insats fördelat efter till politiskt styre Geografiskt läge Analys av tabell 12. Vanligaste insatsen för brukare som förlorat sin LASSersättning fördelat på landsdelar Kommunstorlek Analys av tabell 13 Finns det en plan för att hantera praxisförändringen fördelat efter kommunens storlek Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Politik Geografi Kommunstorlek Riktlinjer Slutsatser Förslag till vidare forskning Källförteckning Bilaga Bilaga

7 1. Inledning Den 17 juni 2009 kom en regeringsrättsdom ( ) som ändrade förutsättningarna angående bedömningen av matsituationen som grundläggande behov och därmed vad som krävs för att beviljas personlig assistans. Vad som räknas som ett grundläggande behov är helt avgörande vid beslut om personlig assistans då lagen kräver att man ska ha grundläggande behov för att få insatsen. Om en insatssökande anses ha grundläggande behov öppnar det, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) (LSS), även för möjligheten att få personlig assistans för övriga behov (LSS 9a ) istället för exempelvis en insats enligt socialtjänstlagen för att täcka dessa behov. Insatser enligt LSS är kostnadsfria vilket skiljer dem från insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) där en avgift kan tas ut av kommunen. I dagspressen och på Internet har det beskrivits att fler brukare än tidigare har förlorat sin personliga assistans som följd av den praxisförändring som ägde rum i och med den prejudicerande regeringsrättsdomen. Domen innebär en ny tolkning av hur man ska se på matsituationen som grundläggande behov. Man har också kunnat läsa om att svenska kommuner satsar olika mycket på personer med funktionsnedsättning. Detta har beskrivits som problematiskt i förhållande till likabehandlingsprincipen som ska garantera att medborgare behandlas på ett liknande sätt. Då vi av egen erfarenhet kände till att alla kommuner inte utformar stödet på samma sätt för de brukare som har grundläggande behov men som inte uppfyller kravet för assistansersättning via lagen om assistansersättning (LASS) (SFS 1993:389) tyckte vi att det var intressant att ta reda på vilka olika sätt de arrangerar stödet på. Denna uppsats är ett försök till en kartläggning över hur olika svenska kommuner hanterar de, efter praxisförändringen, nytillkomna brukarna. För att få en bild av vilka insatser som är aktuella har vi fokuserat på beslutsinnehållet vid LSS-handläggning. Vi har frågat vilken typ av stöd som olika kommuner erbjuder brukare som har grundläggande behov men inte i den utsträckningen att ersättning via LASS är aktuell. Vi har använt oss av en webbenkät som vi har skickat till en LSS-handläggare i varje svensk kommun och stadsdelsförvaltningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö. 1.1 Syfte och frågeställningar Vårt syfte är att beskriva hur olika kommuner hanterar ändrad praxis angående bedömning av grundläggande behov vid handläggning av personlig assistans. För att svara på vårt syfte har vi följande frågeställningar: Hur ser beslutsinnehållet ut vid LSS-handläggares bedömning av ärenden som berör brukare som tidigare haft insatser enligt LASS? Finns det regionala skillnader när det gäller beslutsinnehållet vid LSS-handläggning eller vid andra omständigheter som berör praxisförändringen? Påverkar vilket politiskt parti som styr kommunen beslutsinnehållet vid LSS-handläggning eller vid andra omständigheter som berör praxisförändringen? 1

8 Påverkar kommunens storlek beslutsinnehållet vid LSS-handläggning eller vid andra omständigheter som berör praxisförändringen? 1.2 Avgränsningar Vi har använt oss av några översiktliga frågor som anknyter direkt till praxisförändringen samt frågor som fokuserar på beslutsinnehållet vid LSS-handläggning. Vi menar att de frågor som kretsar kring själva handläggningen, samt det allmänna hanterandet av personer som kommit under gränsen för LASS, även beskriver den verklighet som kommer att möta brukare som förlorat sin assistansersättning enligt LASS på grund av praxisförändringen. Vi har gjort följande avgränsningar: Vi har avgränsat oss till att fokusera på gruppen som tidigare haft assistansersättning enligt LASS och som hamnat under tjugotimmarsgränsen efter praxisförändringen. Vi har bara vänt oss till kommunala tjänstemän och inte till brukare, intresseorganisationer, politiker, assistenter etc. Vi har riktat oss till en LSS-handläggare per kommun. Vi tar ingen hänsyn till enskilda kommuners ekonomi. 1.3 Begrepp Här förklaras begrepp som används i uppsatsen Bakgrundsvariabel Med bakgrundsvariabel menar vi de variabler som anses vara grundläggande för att göra statistiska jämförelser. Våra bakgrundsvariabler är landsdelar (Götaland, Svealand samt Norrland), Politiskt styre (Vänsterstyre, högerstyre, blocköverskridande samt annat) samt kommunens storlek (Stor kommun, mellanstor kommun samt liten kommun). Brukare Dahlberg och Vedung (2001) menar att brukare är en slutmottagare av offentliga åtgärder. När vi använder termen brukare menar vi personer som är föremål för insatser enligt LASS, LSS eller SoL. Vissa kommuner använder andra uttryck som klient och kund. Vi kommer genomgående använda ordet brukare. Definition av kommunstorlek Vi har valt att definiera kommunernas storlek utifrån tre kategorier, liten kommun, mellanstor kommun samt stor kommun. Liten kommun har mellan invånare, mellanstor kommun har mellan invånare samt stor kommun som har invånare eller mer. Definition av partier i en vänster-högerskala Bäck (2003a) har definierat hur svenska partier hamnar i en vänster-högerskala. Skalan grundar sig på en undersökning med politiker där de ombads ange vart de ansåg att deras eget parti låg i skalan, men även vart de ansåg att de andra partierna låg. Partierna låg enligt resultatet av undersökningen från vänster till höger enligt följande: vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, centern, folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna. 2

9 I vårt resultat har vi följande definitioner: vänsterstyre, högerstyre samt blocköverskridande koalition. I vänsterstyre ingår följande partier: Vänsterpartier, socialdemokraterna och miljöpartiet. I högerstyre ingår centern, folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna samt miljöpartiet. Orsaken till att miljöpartiet är med i båda kategorierna är att de ofta har samarbete med partier både till vänster och till höger. Vi har därför valt att låta dem ingå i båda kategorierna. Blocköverskridande innebär att något parti från vänsterdelen av skalan (vänsterpartiet och socialdemokraterna) bildat en koalition med något parti från högerdelen av skalan (centern, folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna). Funktionshinder En funktionsnedsättning kan medföra funktionshinder, dvs. en begränsning av eller ett hinder för personens förmåga att utöva en viss aktivitet. (Nationalencyklopedin). Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga (Nationalencyklopedin). Grundläggande behov Vad som ingår i grundläggande behov anges i 9a LSS. Med personlig assistans enligt 9 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Horisontella band Robert Putnam (1996) använder sig av begreppet horisontella band för att beskriva hur en regions institutioner kan fungera effektivare om det finns starka icke-hierarkiska band som för samman personer med liknande status och makt bland medborgarna. Insats När vi i texten talar om insats menar vi den förklaring som anges i socialstyrelsens föreskrifter 2 kap. 1 individuellt behovsprövat stöd eller individuellt behovsprövad vård och behandling enligt SoL, LVU och LVM samt insatser enligt 9 LSS Kommun Med kommun menar vi svenska kommuner och stadsdelsförvaltningar. Likabehandlingsprincipen Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. RF 1 kap. 9 (SFS 1974:152) LSS-handläggare Med LSS-handläggare menar vi en kommunal tjänsteman som handlägger ärenden rörande Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vissa kommuner använder andra yrkestitlar som handläggare, biståndsbedömare, biståndshandläggare, omsorgshandläggare, funktionshinderhandläggare och socialsekreterare. Vi kommer genomgående kalla alla som handlägger beslut rörande LSS för LSS-handläggare. 3

10 Personkrets När vi talar om personkrets menar vi st. LSS. Praxis Sedvana, vedertaget sätt, hur man normalt avgör ett visst slag av ärenden (Sjöberg 2003:99). Praxisförändring När vi talar om praxisförändring menar vi följderna av regeringsrättens dom där man inte längre räknar hela matsituationen som ett grundläggande behov. Respondent De som svarat på vår enkät kallas för respondenter. Jacobsen (2007) menar att man kallas för respondent när man är direkt inblandat i en händelse eller medlem av en grupp. Respondenter svarar som representanter för gruppen som undersöks. Riktlinjer Riktlinje är en anvisning hur en verksamhet skall skötas (Nationalencyklopedin). Inom LSSverksamhet så består riktlinjer ibland av lagtexter och utdrag av förarbeten. Men kan också bestå av egna lokala rutiner som kan se olika ut i olika kommuner (Länsstyrelserna, 2007). Statistiskt signifikant på 5 % -nivån I max fem fall av hundra kan slumpen ge en skillnad som är minst lika stor som den vi observerar. Begreppet används för att visa ett resultats tillförlitlighet. Den metod som används för att kontrollera detta kallas chi square-test (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 4

11 2. Bakgrund Här ger vi en bakgrund till vårt ämnesområde. Vi redogör för LSS, LASS och de domar som vi tar upp i uppsatsen. 2.1 LSS-lagen Den 1 januari 1994 kom en ny lag (1993) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Denna lag ersatte omsorgslagen (OL) (Sjöberg 2003). Orsaken till att lagen uppstod var att det fanns en uppfattning om att socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inte längre räckte till. Det fanns skillnader runtom i landet angående hur man hanterade frågor gällande funktionsnedsättning. Det fanns redan en lag som riktade sig mot utvecklingsstörning, den så kallade omsorgslagen, som man hade som utgångspunkt när man skulle formulera den nya lagen. De som var drivande i utvecklingen av en ny lag var till en början främst olika handikapporganisationer exempelvis DHR (Larsson 2008). Idéerna kring personlig assistans kom på 60-talet i USA med bland annat independent livingrörelsen, som menade att personer med funktionshinder hade brist på frihet och självbestämmande. Independent livingrörelsen har spridit sig till många länder och kom till Sverige Verksamheten i Sverige kallas för Stockholm independant living (STIL) och deras principer kom att ligga till grund för kommande lagstiftning (Larsson 2008). I början av 90-talet startades en utredning, den så kallade handikapputredningen, där man började formulera vad som skulle ingå i lagen. Bland annat kom man fram till att äldre inte skulle omfattas. Handikapprörelsen var delaktig i utredningen och hade till en början ett starkt inflytande på utformningen av lagen. Utredningen kom även fram till att lagens personkrets 1 och 2 skulle motsvaras av de som redan omfattades av omsorgslagen. Grupp 3 fick särskilda villkor med krav på omfattande stödbehov (Larsson 2008). 2.2 Personkretsarna som de är formulerade 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Ur Lag om stöd och service till vissa funktionshundrade LSS 7 (SFS 1993:387) Personer som anses uppfylla kriterierna i någon av personkretsarna kan få personlig assistans. Förarbeten till lagen säger att den enskilde har ett avgörande eller mycket stort inflytande på vem som anställs som assistent. Den enskilde skall också ha ett stort inflytande över när hjälpen skall ges och kunna bestämma över sin livssituation (SOU 1991:46). Man ville även ge personer med funktionshinder så stor valfrihet som möjligt. Möjligheten gavs att själv vara arbetsgivare, att kunna anlita företag, kooperativ eller kommunen som anordnare (Larsson 2008). 5

12 Sjöberg (2003) konstaterar att LSS är en så kallad pluslag. Med det menar han att LSS är en lag som går utöver andra lagar. Det finns alltså inget som hindrar en person att samtidigt som man får insatser enligt LSS få insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller HSL (hälso- och sjukvårdslagen). 2.3 Begränsning av personlig assistans 2004 föreslog regeringen, i en proposition, att endast personer med behov av praktisk hjälp skulle få personlig assistans. Detta gick dock inte igenom i riksdagen, men det blev ändå så i praktiken eftersom en dom i regeringsrätten medförde att endast de med funktionshinder och i behov av praktisk hjälp fick personlig assistans. Personer med psykiska funktionshinder kom därför i praktiken att uteslutas från att få personlig assistans (Larsson 2008). 2.4 LASS LASS syfte var från början att staten skulle ha det yttersta ansvaret och garantera att personer med omfattande funktionshinder skulle vara garanterade hjälp. Tanken var att dessa brukare inte skulle vara beroende av kommunernas ekonomiska situation. Regeringen lade på eget initiativ fram ett förslag att om det fanns ett omsorgsbehov på tjugo timmar grundläggande behov skulle kostnaderna över de med tjugo timmar bekostas av staten. Detta för att kommunernas ekonomi inte skulle drabbas alltför hårt (Larsson 2008). Från början betalde kommunerna endast för dem som hade under tjugo timmars grundläggande behov. För de med mer omfattande behov med över tjugo timmars grundläggande behov stod staten för hela kostnaden. Detta ändrades dock 1997 så att kommunen alltid betalade de första tjugo timmarna (Askheim 2008). 2.5 Jämförelse mellan målformuleringen i LSS och SoL Målformuleringen i LSS-lagen skiljer sig något från formuleringen i Socialtjänstlagen. Där SoL garanterar medborgaren skälig levnadsnivå garanterar LSS personer som anses tillhöra personkretsen goda levnadsvillkor, vilket kan sägas vara en mer frikostig formulering. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ur Socialtjänstlagen SoL 4 Kap. 1 (SFS 2001:453) Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ur Lag om stöd och service till vissa funktionshundrade LSS 7 (SFS 1993:387) Slår man upp skälig och god i svenska akademiens ordbok får man bland annat följande förklaring. Skälig = förståndig, förnuftig, som visar klok besinning. God = Stor, riklig, mer än tillräcklig (Svenska akademiens ordbok). 2.6 Regeringsrättens dom Parter i målet är socialnämnden i Luleå och en man AA. Socialnämnden hävdar att AA inte har rätt till personlig assistans eftersom hans behov av hjälp inte är av den karaktär som beskrivs i 9a LSS. AA hävdar via sitt ombud att han har rätt till personlig assistans. AA har tidigare bedömts ha rätt till personlig assistans i Kammarrätten men socialnämnden i Luleå har överklagat till regeringsrätten. För vår uppsats är det domstolens tolkning av matsituationen som grundläggande behov som är den viktigaste delen av fallet eftersom den utgör ett prejudikat och nu mera är gällande praxis vid beslut om personlig assistans. 6

13 Domstolen betonar att det i LSS förarbeten och propositionsuttalanden framgår att det är hjälp av krävande, känslig och personlig karaktär som lagen syftar till och att detta ska räknas in när man avgör vad som är ett grundläggande behov eller inte. Domstolen menar att alla moment vid måltider inte kan ses som såpass känsliga att personen med funktionsnedsättning behöver bestämma vem som ska ge hjälpen och hur den ska ges. AA klarar att själv hälla upp dryck, dricka, stoppa maten i munnen och lägga upp mat på tallriken. Vad han inte klarar är att laga mat samt att plocka fram och undan före och efter måltiden. Han kan inte heller dela mat som är seg. Regeringsrätten säger följande angående matsituationen som grundläggande behov: Regeringsrätten finner att detta hjälpbehov inte är av det personliga och integritetskänsliga slag att det bör beaktas vid bedömningen av hans rätt till personlig assistans. Den tid som AA beräknat för måltider ska därför inte till någon del beaktas såvitt gäller frågan om hans behov av stöd för att tillgodose de grundläggande behoven. (Regeringsrätten dom sid. 12) Tidsaspekten En fråga som tas upp i domen är huruvida behovet av hjälp för att tillgodose de grundläggande behoven måste ha en viss omfattning tidsmässigt. Domstolen kommer fram till följande: Något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn självfallet betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till biträde av personlig assistent föreligger. (Regeringsrätten dom sid. 8) Detta stycke av domen saknar referens men det är ett ordagrant referat från proposition 1992/93:159 sidan Kammarrättsdomar Vi har studerat två kammarrättsdomar som båda handlar om omfattningen av stöd som krävs för att få insatsen personlig assistans. I den första domen (Kammarrätten Göteborg mål ) är det Tynnereds stadsdelsnämnd som har överklagat en länsrättsdom som ger en brukare, som bedöms ha 3-5 timmar grundläggande behov, rätt till personlig assistans. Domstolen hänvisar till den, i denna uppsats, tidigare nämnda regeringsrättsdomen och trycker på att behoven är av privat karaktär samt att någon bestämd undre tidsgräns för att vara berättigad personlig assistans inte finns. Även kammarrätten anser att brukaren har 3-5 timmar grundläggande behov och att denne är har rätt till personlig assistans. I den andra domen (Kammarrätten Göteborg mål ) handlar om en brukare som fått avslag i nämnden och i länsrätten men som valt att överklaga vidare till kammarrätten. Motpart i målet är nämnden för handikappomsorg i Kungsbacka kommun. Eftersom brukaren kan föra maten till munnen anser domstolen att måltidssituationen inte kan räknas som grundläggande behov. Brukarens behov av stöd vid påklädning anses heller inte vara tillräckligt stort för att berättiga till personlig assistans. Vad gäller brukarens grundläggande hjälpbehov med hygien och vid toalettbesök anser kammarrätten att behoven är tillräckligt omfattande och av sådan karaktär att brukaren bedöms har rätt till personlig assistans sju timmar per vecka för att täcka dessa behov. 7

14 3. Tidigare forskning Vid litteraturgenomgången har det visat sig svårt att hitta forskning som anknyter specifikt till vårt forskningsområde. Mycket av den forskning som finns är inriktad på brukare och personliga assistenter. Ole Petter Askheim (2008) har gjort en studie där han jämför personlig assistans i Sverige och Norge. Askheim menar att personlig assistans i Norge kontrolleras mer av statliga myndigheter än personlig assistans i Sverige. I Sverige är brukarnas individuella rättigheter i fokus, i Norge har myndigheterna mer rollen som företrädare för brukarnas rättigheter. Askheim menar att de båda länderna tycks närma sig varandra i och med att myndigheternas kontroll i Sverige blir större och att brukarnas individuella rättigheter i Norge ökar. Socialstyrelsen (2005) genomförde en undersökning där man frågade kommunerna hur och om de använde sig av riktlinjer vid bedömning av LSS-insatser. Undersökningen visade att de flesta kommuner inte hade riktlinjer. 78 kommuner svarade att de hade riktlinjer och ytterligare 25 kommuner att de planerade att införa riktlinjer. Av kommunerna som använde sig av riktlinjer uppgav några att de hade en minimigräns på timmar för att bevilja personlig assistans. Några kommuner anger att om grundläggande behov understiger 10 timmar per vecka kan hjälp ges enligt SoL istället för LSS. Enligt en rapport från länsstyrelserna (2007) så använder 128 (44 procent) av Sveriges kommuner sig av riktlinjer inom LSS. Ytterligare 63 (22 procent) kommuner planerar att införa riktlinjer. Rapporten visar att det är vanligt att riktlinjerna innehåller svepande formuleringar som i normalfallet och i möjligaste mån utan att dessa förklaras. Risken med sådana uttryck är att individernas rättigheter tolkas alltför restriktivt av LSShandläggaren. Det förekommer även riktlinjer där man infört begränsningar angående vilka insatser som man kan söka. Resultatet visade även att 15 svenska kommuner säger sig ha en tidsgräns på 10 timmar grundläggande behov för att bevilja personlig assistans. Det fanns även kommuner som endast täckte de första 20 timmarna med insats enligt LSS och behoven utöver de 20 timmarna bedömdes enligt SoL (Länsstyrelserna 2007). Lewin, Westin och Lewin (2008) redogör för en kvantitativ undersökning som försöker förstå vad som påverkar att svenska kommuner satsar olika mycket på LSS-insatser. Lewin, Westin och Lewin ställer frågan om detta beror på variationer i behov eller om det beror på politiska och strukturella orsaker. De faktorer som Lewin, Westin och Lewin kommer fram till påverkar hur mycket LSS-stöd en kommun ger är exempelvis följande, kommuner som har haft vänsterstyre under en lång period och kommuner som tidigare haft ett institutionsboende för personer med utvecklingsstörning. Lewin (2009) har gjort en studie där hon jämför tre jämnstora kommuner som skiljer sig i deras andel av dess invånare som får stöd enligt LSS. En kommun har lågt utnyttjande av LSS, en kommun ligger genomsnittligt utnyttjande av LSS och en kommun har ett högt utnyttjande av LSS. Lewin har intervjuat politiker, tjänstemän samt företrädare för FUB. Resultaten pekar på att det i kommunen som inte ger så många insatser enligt LSS finns en brist på engagemang från politiker och högre tjänstemän. När LSS-handläggare försöker få till förändringar har de svårt att få genomslag, eftersom politikerna inte är särskilt intresserade. Kommunen hade inte heller någon egen LSS-verksamhet utan köpte tjänster av andra 8

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen

Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen Tjänsteskrivelse 2017-09 - 15 Handläggare Marie Lindström Utredningsenheten Vård - och omsorgsnämnden Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen Förslag till beslut Motionen avslås.

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

Assistansersättning 2012 SF0209

Assistansersättning 2012 SF0209 Försäkringsutveckling/Enheten för statistisk analys 2013-03-13 1(9) Assistansersättning 2012 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2015:13) Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Förord År 1994 infördes personlig assistans

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 OM zon -m - 2 't Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 1172-12 KLAGANE Socialnämnden i Säffle kommun 661 80 Säffle MOTPART n Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

YTTRANDE. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

YTTRANDE. Socialdepartementet 103 33 Stockholm 2009-01-29 1 (8) YTTRANDE Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande; Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer