Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,"

Transkript

1 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

2

3 Innehåll Förord och sammanfattning... 4 Inledning... 6 Kommunbeskrivningar... 7 Ale kommun... 7 Alingsås kommun... 8 Göteborgs Stad... 9 Härryda kommun Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals Stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun Resultat Bakgrundsdata Antal funktionshindrade Funktionshindrade per personkrets Kostnad per invånare Kostnad per funktionshindrad Köpta insatser Ökning av LSS-kostnader Standardkostnad Kostnader i förhållande till riket alla insatser Nettokostnad olika insatser i jämförelse med standardkostnaden per kommun Beslutskostnader per insats Personlig assistans Boende vuxna Daglig verksamhet Korttidsvistelse Övriga insatser Insatsmix

4 Förord och sammanfattning GR har tillsammans med samtliga tretton medlemskommuner Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö sammanställt nyckeltal för kommunernas LSS-verksamhet under Det är andra året i rad som GR presenterar nyckeltal för insatser enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Föregående år deltog tolv kommuner och fem stadsdelar i Göteborg i nyckeltalsarbetet. Det medförde att Göteborg som helhet inte kunde jämföra sig med övriga kommuner. I år har därför inga stadsdelar deltagit, utan Göteborg har redovisat sin verksamhet totalt för alla stadsdelar. På grund av Göteborgs stora verksamhet har det i några fall varit omöjligt för dem att ta fram alla uppgifter, vilka dessa är framgår i resultatsammanställningen. Eftersom alla kommuner, utom Göteborg, även deltog i nyckeltalen för 2003, görs jämförelser mellan åren i den här rapporten. För en del kommuner är skillnaderna mellan åren väldigt stora. Det beror på att det för 2003 fanns en överenskommelse inom Västkom för att kompensera att systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner har en fördröjning på två år. Det är framförallt för insatsen Boende Vuxna som de stora förändringarna sker, när det tidigare var placerandekommunens beslut som man betalade vistelsekommunen för. I och med utjämningssystemet flyttas beslutet och kostnaderna till den kommun där personen bor. Det här förändrar situationen för Alingsås och Lilla Edet, där Alingsås har många boende från tidigare andra kommuner medan Lilla Edet haft många boende i andra kommuner. Det medför att alla siffror inte är helt jämförbara mellan 2003 och Nyckeltalen är en sammanställning av hur kommunernas kostnader fördelas för de olika LSS-insatserna. Vidare görs en jämförelse med den så kallade standardkostnaden som SCB räknar fram och anger vad kommunernas kostnader för LSS bör kosta. Nyckeltalen säger ingenting om vilken kvalitet insatserna har, utan grundar sig enbart på kommunernas produktionskostnader. Sedan kommunerna tog över ansvaret för omsorgen av de funktionshindrade år 1994, har kostnaderna för LSS i riket ökat med i genomsnitt tio procent per år. För GRområdet visar mätningen både för 2003 och 2004 att utvecklingen är liknande här. Omräknat för hela perioden , betyder det att den totala kostnaden för LSS har ökat cirka 2,5 gånger i landet. Nyckeltalen för GR-området fortsätter att visa på stora kostnadsskillnader mellan kommunerna för olika insatser. Totalkostnaderna per invånare skiljer sig beroende på hur många funktionshindrade som finns i kommunen, men även kostnaden per insats skiljer sig mellan kommunerna. Det är inte unikt att kommunerna skiljer sig åt inom GR-området. Dessa skillnader är stora även i övriga landet. Därför införde staten år 2004 ett system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Staten tillför inga extra medel till verksamheten, utan omfördelar endast kommunernas kostnader genom avgifter för billiga kommuner som blir till bidrag för dyra kommuner. Avgiften/bidraget för 2006 baseras på hur många LSS-beslut kommunerna fattade under 2004, samt särskilda index som räknats fram för varje kommun. Dessa index baserades på uppgifter som kommunerna lämnat 2002 och mycket kritik har riktats för att de inte omräknas med hjälp av senare uppgifter. Inför bidrags- och avgiftsåret 2006, räknades indexen om efter 2004 års uppgifter och preliminära avgifter/bidrag publicerades den 1 oktober Den 20 oktober 2005, räknade staten om indexen ytterligare en gång, baserade på ett genomsnitt av kommunernas uppgifter mellan Den här situationen är besvärlig, särskilt för de kommuner som får en avgift. Kommunerna befinner sig vid tidpunkten av publiceringen av avgifterna i slutfasen av budgetarbetet för nästkommande år. Avgiften blir på det sättet en budgetpost vars storlek är omöjlig att beräkna. 4

5 Avgiften/bidraget till utjämningssystemet har stor betydelse för kommunerna. För exempelvis Tjörns kommun inom GR-området är avgiften till systemet lika stor som vad LSS-verksamheten kostar för kommunen. Eftersom systemet har så stor betydelse, försöker kommunerna anpassa verksamheten till det, för att mildra konsekvenserna så mycket som möjligt. Insatserna Personlig assistans, Daglig verksamhet, Boende vuxna och Korttidsvistelse utgör cirka 90 procent av kommunernas totala nettokostnader för LSS. I rapporten redovisas respektive kommuns fördelning av kostnader för de olika insatserna. Det är vår förhoppning att årets nyckeltal utgör ett bra underlag för GR-kommunernas analyser av den egna verksamheten samt att man ska kunna göra jämförelser både över tid och med andra kommuner. Deltagare i arbetet med nyckeltalen: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö GR Sirpa Niemi, Inger Nordberg, Gisela Askne Eva-Lena Egsonius Christina Eide, Lars Eriksson Anna Eriksson, Ida Pettersson, Annelie Johansson Bo Rundberg, Birgitta Gustafsson Kersti Jacobsen, Frida Bengtson Astrid Levin, Andreas Hasselteg, Elvy Svantesson, Lena Glavander, Ulrika Ohlsson Ingela Petersson, Lena Nicklasson Birgitta Sävinger, Katarina Noord Kerstin Nilrud, Lena Litzén Ingegärd Gundersvik, Anne-Marie Nykvist Johanna Johansson, Cathrine Eriksson Projektledning och sammanställning: Hans Troedsson och Lars-Göran Jansson 5

6 Inledning GRs sociala styrgrupp och socialchefsnätverket har gett GR uppdraget att tillsammans med medlemskommunerna ta fram nyckeltal för LSS varje år. Nyckeltalen görs på hösten för att kunna jämföras med riket. Statistiska Centralbyrån presenterar den 1 oktober varje år ett antal uppgifter om landets samtliga kommuners LSS-verksamhet, samt standardkostnaden för respektive kommun. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för kommunernas avgift till eller bidrag från det utjämningssystem som finns för LSS-området. De siffror som presenterades i oktober 2005, baseras på kommunernas uppgifter för 2004 och ger avgift eller bidrag I år har SCB ändrat beräkningsunderlag tre gånger och det senaste kom i mitten av december 2005, beroende på att regeringen har ändrat förutsättningarna flera gånger under hösten Detta har bidragit till att arbetet med årets rapport blivit försenat. Det är andra året som nyckeltal för LSS inom GRområdet tas fram. I 2003 års mätning deltog fem stadsdelar i Göteborg, men för 2004 beslutade sig Göteborg att delta som helhet. Det betyder att i årets nyckeltal, deltar GRs samtliga tretton medlemskommuner. Eftersom det är andra året, medger årets nyckeltal jämförelse med 2003 års nyckeltal för samtliga kommuner utom Göteborg. Kostnaderna som redovisas är för de insatser om stöd och service enligt LSS 9, förutom insatsen Rådgivning som är landstingens uppgift. Kommunernas insatser som redovisas är: - personlig assistans - ledsagarservice - kontaktperson - avlösarservice - korttidsvistelse - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - boende i familjehem för barn och ungdom - särskilt boende för barn och ungdom - särskilt boende för vuxna - daglig verksamhet. Syfte Nyckeltalsarbetet syftar till att utveckla verksamheten genom att lära sig av goda exempel och fungera som underlag för prognoser och verksamhetsuppföljning. Arbetet kan också leda till att redovisningen förbättras, vilket möjliggör ökad förståelse och bättre uppföljning av den egna verksamheten samt utgöra en bra grund för diskussioner, nya frågeställningar och fortsatta analyser. Genomförande Inför arbetet bildades en grupp med verksamhetsföreträdare och ekonomer från respektive kommun tillsammans med projektledning från GR. Gruppen diskuterade hur och vilka uppgifter som skulle tas fram. Eftersom de flesta varit med och tagit fram uppgifter till föregående års nyckeltal, fanns det en erfarenhet som underlättade arbetet. Gruppen har sedan samlats vid ytterligare två tillfällen för genomgång av sammanställningen och analysera resultatet. Respektive kommun har lämnat uppgifter om nettokostnad för de olika LSS-insatserna. Därefter har jämförelse gjorts mellan varandra, med föregående år och i förhållande till riket. 6

7 Kommunbeskrivningar I det här kapitlet presenterar respektive kommun sin LSSverksamhet. Beskrivningarna innehåller hur verksamheten är organiserad och vilken strategi man arbetar efter. Vidare beskrivs hur man arbetar med respektive insats och beskrivningen avslutas med egna kommentarer. Efter beskrivningen finns en faktaruta för varje kommun, för att ge en snabb överblick av några grundläggande fakta. Ale kommun Ale kommun gränsar i söder till Göteborg. Befolkningen är ganska jämt fördelad i det pärlband av mindre orter som ligger i Göta Älvdalen, från söder: Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Alvhem och längst uppe i norr Skepplanda. Förutom Älvdalen består Ale till stora delar av ren landsbygd med stora sjörika naturområden, t.ex. Risveden. Kommunen har en förhållandevis ung befolkning. Många Alebor pendlar till andra arbeten i Göteborgsregionen. Strategi/inriktning I kommunens handikapplan står att: det ska inte vara ett handikapp att vara funktionshindrad i Ale. Bostäder ska utformas med möjlighet till individuella lösningar. Utifrån den enskildes behov vill Ale kommun erbjuda funktionshindrade stöd i boendet. Det kan innebära allt från boendestöd med glesa besök till en gruppbostad med bemanning dygnet runt. Arbete och sysselsättning ska skapas. Politiskt finns en uttalad vilja att vi ska eftersträva hemmaplanslösningar och därmed i minsta möjliga utsträckning köpa tjänster av andra kommuner/entreprenörer. Socialnämndens presidier i Ale och Kungälv har tagit initiativ till ett samarbete mellan kommunerna i syfte att hitta bra lösningar kring olika gemensamma frågor. Organisationsbeskrivning Vård- och omsorgsförvaltningen innehåller tre verksamhetsgrenar: äldreomsorg, handikappomsorg samt individoch familjeomsorg. Inom handikappomsorgen fanns 2004 fem chefer underställda förvaltningschefen. En av cheferna har uppdrag att i en del av sin tjänst samordna de övergripande frågorna inom verksamhetsområdet och sitter med i förvaltningens ledningsgrupp. Områdena var uppdelade enligt följande: Personliga assistenter. Har till hjälp en samordnare på 75 procent. Samordnare för enheten, samt ansvar för en gruppbostad och två enheter med stöd- och serviceboende. Dagliga verksamheter (4). Korttidsverksamheter (2). Ledsagning, kontaktpersoner, avlösning, familjehem samt stödfamiljer. Har till hjälp en arbetssamordnare på 100 procent. Psykiatri (daglig verksamhet samt ett boende enligt SoL). Chef för ett personligt ombud, psykiatrisjuksköterska samt medlevare. (En ny verksamhet där tre personal turas om att veckovis bo nära en person med stora stödbehov.) Två gruppboenden samt en daglig verksamhet för personer med autism. Som ytterligare stöd för de fem cheferna finns en administratör på 50 procent. Biståndsbedömningen av insatserna enligt LSS och SoL, utreds och beviljas på en fristående enhet. Personlig assistans Kommunen har 24 ärenden. Två av personerna har valt annan utförare än kommunen. Samarbetet mellan kommunen och försäkringskassan sker vid utredning om personlig assistans enligt LASS samt kontinuerligt vid redovisning av utförda Lass-timmar. Daglig verksamhet I kommunen finns sex olika inriktningar på den dagliga verksamheten för personer med intellektuella funktionshinder. Fyra av dem ligger i Älvängen och en verksamhet finns ute på landet. Följande inriktningar: Lantlig miljö för personer med autism. I huvudsak med följande inriktningar: djurhållning, vedhantering, hushållsnära tjänster, sinnesupplevelser, naturvistelse. Industrigruppen, packar och sorterar för olika industrier. Skapande Center, textilarbeten, målning, tryck m.m. Nätverket, datakommunikation samt sinnesupplevelser, keramik och köksgrupp. Mångsysslarna, sköter gräsklippning, diverse utearbeten, snickeri m.m. Under våren 2004 startade ytterligare en inriktning inom vår dagliga verksamhet, en servicegrupp vid namn AXET. Arbetstagarna städar tillsammans med sin arbetshandledare vård och omsorgskontorets lokaler, sköter kaffekokning m.m. samt hanterar återvinning av papper. Planer på att gruppen ska ta hand om tvätt åt avdelningar inom äldreomsorgen planeras. I Nödinge finns Treklövern, en verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Den besöks av cirka

8 personer dagligen. De lagar mat tillsammans, ordnar kurser och aktiviteter, gör utflykter, arbetar med data, syr och skapar av bland annat trä. Treklövern är en öppen verksamhet och för att delta krävs inget biståndsbeslut. Boenden Det bor 16 personer i gruppboende, 19 personer i servicebostad samt 6 personer på boendet för psykiskt funktionshindrade. Gruppbostäder enligt LSS Tre gruppbostäder, varav två med inriktning för personer med autism och består av fem lägenheter i varje hus. Till dessa boenden på landet finns en daglig verksamhet i nära anslutning. Den tredje gruppbostaden finns i Älvängen och har sex lägenheter med promenadavstånd till flera av de dagliga verksamheterna och service i övrigt. Servicebostad enligt LSS I Älvängen finns också ett stöd- och serviceboende. Det är organiserat så att sex lägenheter finns i markplan bredvid varandra i anslutning till en personallägenhet med gemensamma utrymmen. Kopplat till detta boende finns sex lägenheter i bostadsområdet, som får stöd av samma personalgrupp. I Surte finns ytterligare en servicebostad med sju lägenheter. Två av hyresgästerna har personliga assistenter, de andra fem får stöd av personalgruppen. Särskilt boende enligt SOL För psykiskt funktionshindrade finns ett boende i Älvängen med sex lägenheter. De funktionshindrade kan delta i verksamheten som finns på Treklövern i Nödinge. Från detta boende utgår även personal som ger boendestöd till ett flertal personer som bor i lägenheter runt om i kommunen. Övriga insatser Korttidsverksamhet finns i Nödinge. Korttidshemmet där främst barn upp till cirka 12 år är och Aktiviteten som främst servar ungdomar och vuxna. Båda verksamheterna erbjuder korttidstillsyn och korttidsvistelse. Insatserna kontaktperson, avlösning, stödfamilj och ledsagning samordnas av en enhetschef på del av tjänst. Lägerverksamhet ordnas inte av kommunen, vid enstaka behov av läger köper kommunen detta av annan utförare. Kommentarer I Ale säljs genom gamla avtal 12 platser till andra kommuner och vi köper under 2004 boende till 14 personer och daglig verksamhet för 12 personer. Vi har 4 placeringar enligt 17a (LSS). Produktion av en ny servicebostad pågår i Nödinge, där kommer 6-9 personer att få hjälp och stöd i sina lägenheter. Flertalet av de planerade hyresgästerna har beviljats LASS. Vi planerar ytterligare ett boende till år 2006 för ett antal ungdomar i årsåldern som vill flytta till egen bostad. ALE KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 19,4 Alingsås kommun Alingsås är en kommun i Västra Götaland som förutom tätorten Alingsås även inkluderar landsbygdsorter som Hemsjö och Bjärke. År 2004 bestod kommunen av invånare, av dessa har 233 invånare insatser enligt LSS. Organisationsbeskrivning Sedan organiserar socialnämnden i Alingsås handikappomsorg, Individ- och familjeomsorg samt den kommunala psykiatriska verksamheten. Handikappomsorgen leds av en avdelningschef. Beslut verkställs av 11 områdeschefer inom handikappomsorgen. Tre LSS-handläggare utreder och fattar beslut om insatser enligt LSS och SoL. Råd- och stöd är organiserad inom vuxenhabiliteringen på Landstinget. För HSL-insatserna i handikappomsorgens verksamhet ansvarar tre sjuksköterskor, varav en har i uppdraget att arbeta som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), en arbetsterapeut, en sjukgymnast. En utvecklingsledare finns knuten till handikappomsorgen samt en handikappkonsulent. Socialförvaltningens administrativa avdelning ger stöd och service till verksamheten. Personlig assistans I kommunen har 110 personer personlig assistans enligt LASS. Av dessa utför kommunen själva assistansen för 88 personer, 22 personer använder sig av annan utförare. 13 personer har insatsen personlig assistans enligt LSS. Tre områdeschefer av totalt 11 arbetar enbart med extern personlig assistans. Daglig verksamhet Daglig verksamhet består av 19 arbetsplatser. Storleken på grupperna varierar från en person till cirka 10 st. Totalt har 143 personer insatsen daglig verksamhet. 133 av dessa är kommuninvånare och 10 platser säljer vi till andra kommuner. Vi köper 5 platser från ett privat vårdhem som finns inom kommunen. Enligt plan för handikappomsorgen som arbetats fram under år 2004, visar prognosen att det mellan kommer att behövas 34 nya platser inom daglig verksamhet. Planering pågår för denna utbyggnad. 8

9 Boenden Det finns 22 boendeenheter med totalt 115 lägenheter inom handikappomsorgen. Inom den kommunala psykiatrin finns ytterligare en boendeenhet med 6 lägenheter. Antal personer med beslut om bostad med särskild service är 123. Enligt plan för handikappomsorg kommer det mellan år att finnas ytterligare behov av 43 platser bostad med särskild service. Några problem att verkställa dessa insatser har det inte varit hittills. Planering pågår för fortsatt utbyggnad. ALINGSÅS KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt %... 4 Ökning LSS-kostnader %... 19,8 Göteborgs Stad Inledning Göteborg är landets andra stad med drygt invånare. Göteborgs Stad består av skärgård, landsbygd, storstadskärna och områden av förortskaraktär. Bebyggelse, service, boendeformer och befolkningsstruktur och socioekonomiska förhållanden varierar mellan stadsdelarna. Göteborgs Stad är en stor organisation där verksamheten bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omslutning på 45 miljarder kronor och antalet anställda är cirka Av dessa arbetar cirka inom de 21 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom finns det ett 20- tal fackförvaltningar och cirka 25 bolag. Strategi och politisk viljeinriktning Kommunfullmäktige har antagit en handikapplan Synvändan som inriktningsdokument för Göteborgs Stads nämnder och styrelser för åren Planen anger mål och inriktning för ökad delaktighet i Göteborg för människor med funktionshinder. Varje nämnd och bolag ska inom sitt grunduppdrag uppmärksamma, planera, genomföra och följa upp sådana åtgärder som gör det möjligt för människor med funktionshinder att leva som andra. Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till utveckling av staden. I budget 2006 anges bl.a att: Personer med funktionshinder har precis som alla andra göteborgare unika och individuella behov. Dessa behov ska tillgodoses med respekt för integritet och självbestämmande och så långt det är möjligt vara individuellt anpassade till den enskildes behov och önskemål. Människor med psykiskt funktionshinder har en särskilt utsatt situation. Behovet av vård, boende och sysselsättning måste ses som en helhet. Brister i någon del leder till att övriga insatser inte kan tillgodogöras. Ett prioriterat mål i budget 2006 för människor med psykiska funktionshinder är att antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning ska öka. Organisation I Göteborg finns 21 stadsdelsnämnder. Deras uppgift består av verksamheter som har stor betydelse för människors vardag under olika skeden i livet. De ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, lokal fritidsverksamhet, lokal biblioteksverksamhet, handikapp- och äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Stadsdelsnämnderna bestämmer själva hur de organiserar sin verksamhet. Detta innebär att handikappverksamheten är organiserad på olika sätt i olika stadsdelar; som ett eget verksamhetsområde eller tillsammans med äldreomsorg alternativt individ- och familjeomsorg. Det finns också exempel där delar av funktionshinderverksamhet är organiserad i olika verksamhetsområden. Fyra stadsdelsnämnder har ett stadsdelsregionalt ansvar för planering och samordning inom funktionshinderområdet. I detta ingår inventering och planering av bostäder, daglig verksamhet/sysselsättning och korttidshem, förmedling av bostäder och daglig verksamhet samt att arbeta med kompetensutveckling för personal. Personlig assistans 800 personer har beslut om personlig assistans i Göteborg. Det är stora skillnader i arbetssätt mellan stadsdelarna beroende på olika befolkningsstruktur, organisation m.m. Daglig verksamhet Cirka 1200 personer har beslut om daglig verksamhet i Göteborg. Verksamhet bedrivs av stadsdelarna i egen regi, köps av andra stadsdelar och av externa utförare. Antalet platser är totalt sett tillgodosett men det finns ett behov av att utveckla befintliga verksamheter för att möta brukarnas behov och önskemål - t.ex. mot mer arbetsliknande verksamhet där daglig verksamhet kan utgöra en integrerad del på en arbetsplats. Boenden 2005 finns i Göteborg knappt 750 lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS varav ett 30-tal för barn och unga. Vidare finns drygt 150 lägenheter i bostad med särskild service enligt SoL. Därutöver köper stadsdelarna 573 boenden av externa utförare, varav 387 enligt SoL. Behovet av bostäder är stort och kommunfullmäktige avsätter årligen medel i budget för utbyggnad. Inriktningen för planeringen är att skapa en variation av bostäder för att motsvara personers olika behov och önskemål. Behovet av gruppbostäder i små egna hus är totalt sett tillgodosett men det är brist på olika servicebostäder och lägenhe- 9

10 ter i ordinarie bostadsbestånd. Därför inriktas planeringen mot att skapa fler bostäder med särskild service integrerat i ordinarie bostadsbestånd. Övriga insatser Öviga insatser svarade 2004 för 16 procent av kommunens totala kostnader för insatser enligt LSS. I flera stadsdelar redovisas ökande kostnader för korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Insatsen kontaktperson kan ibland vara svår att verkställa på grund av rekryteringssvårigheter. Kommentarer Kostnadsutvecklingen i för insatser till funktionshindrade i Göteborg följer utvecklingen i riket. Kostnaderna i Göteborg för funktionshinderverksamhet har ökat 2,5 ggr sedan 1997 eller med cirka 10 procent per år. Stadsdelarna får kommunbidrag för sin verksamhet utifrån fastställda kriterier i en resursfördelningsmodell. En översyn av resursfördelningsmodellen har initierats. Initialt är arbetet fokuserat på bostäder enligt LSS personkrets 1 och 2 och uppdraget är att ta fram förslag till modell för en behovsbaserad resursfördelning. Syftet är att åstadkomma en ekonomistyrning som bidrar till och ger incitament för utveckling av boende och boendestöd. Uppdraget ska ses som ett första steg. Tanken är att modellen ska kunna utvecklas till att omfatta både fler insatser och fler grupper med funktionshinder. GÖTEBORGS STAD Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt %... uppgift saknas Ökning LSS-kostnader %... 15,7 Härryda kommun Inledning Härryda kommun består av sex orter varav centralorten Mölnlycke är den största. Orternas karaktär skiljer sig åt, Landvetter är ett förortssamhälle medan de mer östligt belägna orterna är jordbruksbygder. Boendestrukturen varierar således i kommunen Mölnlycke präglas av villor, radhus och lägenheter, Landvetters invånare bor oftast i egna villor, Härryda är glest bebyggt med villor och fritidshus, i Rävlanda och Hällingsjö bor de flesta i villor men det finns även ett antal flerfamiljshus med lägenheter. Majoriteten av befolkningen, närmare 90 procent, bor i tätorter. Kommunen är geografiskt vidsträckt och sträcker sig från Göteborgs gräns i väster till Bollebygd i öster. Strategi och politisk viljeinriktning Under 2003 antog kommunstyrelsen en Handikappolitisk plan för Härryda kommun. Det övergripande målet är att personer med funktionshinder ska kunna leva, bo och arbeta som andra kommuninvånare. Visionen är att innehållet i Agenda 22 ska vara genomfört för Härryda kommun inom 10 år. För att konkretisera de antagna målen har riktlinjer utarbetats och alla sektorer ansvarar för att göra en årlig uppföljning i samband med bokslut. Kommunen har en hög ambition att bygga ut den lokala handikappomsorgen för att kunna tillgodose behoven inom den egna verksamheten. Organisation Handikappomsorgen tillsammans med Äldreomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Administration bildar Sektorn för socialtjänst. Verksamhetscheferna utgör socialtjänstens ledningsgrupp där socialchefen är sammankallande. Handikappomsorgen har en egen ledningsgrupp som under 2004 bestod av en verksamhetschef, en verksamhetsutvecklare, en assistent, fyra enhetschefer för boende (varav en även är psykiatrisamordnare), två enhetschefer för daglig verksamhet, två enhetschefer för personlig assistans/ ledsagarservice/avlösarservice samt en vardera för områdena myndighetsutövning och korttidsboende. Inom handikappomsorgen finns även tre och en halv handläggartjänst som utreder LSS-insatser samt insatser enligt SoL för psykiskt funktionshindrade. Denna grupp verkställer även beslut om kontaktperson. Organisationsförändringar pågår under 2005 inom vissa verksamheter. Psykiska funktionshinder En av handikappomsorgens enhetschefer har huvudansvaret för insatser till psykiskt funktionshindrade. Inom området finns tre gruppboenden samt ett boendestödsteam. Enhetschefen har ett nära samarbete med öppenpsykiatrin och psykiatrivården på Mölndals sjukhus. Härryda kommun erbjuder även en daglig verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Denna leds av en enhetschef. Verksamheten är inte biståndsbedömd. Personlig assistans Under 2004 låg personlig assistans, ledsagning och avlösning under en gemensam enhet med två enhetschefer och två samordnare. Enheten var uppdelad i två lika stora delar med en enhetschef och en samordnare knuten till var del. Under 2005 genomförs organisationsförändringar som kommer att innebära att personlig assistans samt ledsagarservice och avlösarservice till vuxna ligger under en gemensam enhet med en enhetschef, två biträdande enhetschefer och två samordnare. Daglig verksamhet Daglig verksamhet för personer med beslut enligt LSS bedrivs i tre olika lokaler under ledning av en enhetschef. För personer som ingår i personkrets 2 har platser köpts av 10

11 Hösten 2005 föreligger ett förslag till handikappolicy för Kungsbacka kommun att ersätta det tidigare gällande handikappolitiska programmet från Följande skrivning föreslås: Vårt samhälle skall utgöra en gemenskap som omfattar alla. Var och en skall ha rätt till bostad, arbete och meningsfull fritid. Handikappolitiken ska med utgångspunkt från människors lika värde syfta till att hävda funktionshindrades rätt till delaktighet på samhället alla områden. Även personer med funktionshinder på grund av psykiska sjukdomar ska få kommunens stöd och uppmärkannan utförare. Under 2005 kommer kommunen att starta upp en ny enhet för dessa personer. Boenden Handikappomsorgen hade under 2004 sex gruppbostäder och tre servicebostäder för personer med beslut enligt LSS. Under 2005 har ytterligare en gruppbostad öppnat. Kommunen köper enstaka platser av annan utförare för vuxna personer. För barn och ungdom köps samtliga boendeplatser. Under 2004 sålde kommunen ingen plats till annan kommun. Kommunen har en långsiktig lokalresursplanering. Denna uppdateras årligen på basis av handläggarnas behovsinventering. Antalet personer som får stöd från servicebostäderna har ökat de senaste åren. Övriga insatser Härryda kommun har ett eget korttidsboende med sex platser. Målsättningen är att verksamheten i största möjliga mån ska tillgodose kommuninvånarnas behov av korttidsboende men ett antal platser köps fortfarande av annan utförare. Kommunen har ingen egen lägerverksamhet utan köper alla dessa platser. Det har skett en mycket liten ökning av antalet stödfamiljer under Besluten har verkställts av handläggargruppen. Under 2005 genomförs en organisationsförändring där ansvaret för avlastning till barn ska övergå till den enhetschef som ansvarar för korttidsboendet med stöd av en biträdande enhetschef. Förhoppningen är att detta ska bidra till att mer energi kan läggas på att underhålla och rekrytera stödfamiljer. Insatsen korttidstillsyn utreds av LSS-handläggare men beslutas och utförs av Sektorn för utbildning och kultur. Kommentarer Härryda kommun har en väl utbyggd handikappomsorg med möjlighet att tillgodose den största delen av stöd och service inom den egna verksamheten. Tack vare en långsiktig lokalresursplanering är framförhållningen god för att möta nya behov. Handläggningstiderna för beslut är korta och uppföljningen av beslut god. HÄRRYDA KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 1,9 Kungsbacka kommun Inledning Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län. I norr gränsar kommunen mot Göteborg och Mölndal och i öster mot Marks kommun och i söder mot Varberg. Europaväg 6/20 och västkustbanan mellan Göteborg och Malmö går som två parallella pulsådror i nordsydlig riktning genom kommunen. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Göteborg och goda kommunikationer har gjort Kungsbacka till en av Sveriges mest expansiva kommuner. Några utmärkande drag är att en stor andel av befolkningen pendlar, inkomsterna är relativt höga och det är stor efterfrågan på bostäder. Arbetslösheten är relativt låg och befolkningens medelålder är låg. Demografiskt skiljer sig Kungsbacka därmed från övriga hallandskommuner. Befolkningen är koncentrerad till kustbygden i väster och till Kungsbacka centralort. Staden har relativt liten andel av kommunens totala befolkning. Inom kommunområdet finns inga större miljöstörande industrier. Åldersfördelning: Kommunen har invånare mellan 0 och 20 år, mellan 21 och 64 och invånare över 65. Utbildningsnivå: 38 procent av kvinnorna och 34 procent av männen har högskoleutbildning. Kommunen har låg arbetslöshet, 4 procent av befolkningen mellan 18 och 64 var arbetslösa i mars 2005, att jämföra med 6 procent i Halland och 6 procent i riket som helhet. En procent var i arbetsmarknadsåtgärder personer pendlar varje dag ut från kommunen för arbete i annan kommun personer pendlar in till Kungsbacka Inkomster: medelinkomsten i kommunen är kr/år. Männens medelinkomst är kr/år medan kvinnornas är kr/år. Kommunens areal är 900 kvadratkilometer. Under 2003 ökade befolkningen med invånare. 6 procent av befolkningen är födda utrikes, att jämföra med 12 procent för riket i helhet. Strategi och politisk viljeinriktning 11

12 samhet i samma utsträckning som individer med fysiska orsaker till sin funktionsinskränkning. Anhöriga skall betraktas som en resurs och erbjudas kontakt och stöd från kommunen. Med utgångspunkt från FN:s standardregler ska kommunen utforma en verksamhet som underlättar för funktionshindrade att leva på samma villkor som andra. Det innebär att alla som är verksamma i Kungsbacka kommun ska medverka till att full delaktighet, jämlikhet och jämställdhet uppnås och att handikappfrågorna betraktas i all policy- och planeringsarbete. Organisation Kungsbacka kommun har 11 facknämnder med var sin förvaltning kopplad till sig. Handikappomsorgen är organiserad som egen nämnd och förvaltning med ansvar för insatser till stöd för funktionshindrade under 65 år. För insatser till personer över 65 ansvarar äldreomsorgen. För bostadsanpassning ansvarar serviceförvaltningen och för korttidstillsyn (LSS 9:7) ansvarar förskole- och grundskoleförvaltningen. Förvaltningen för handikappomsorg är organiserad i två verksamheter, som består av två respektive tre team. Den ena verksamheten består av teamen daglig verksamhet och boende vuxna samt team boende barn, korttid, familjehem och stödfamiljer. Den andra verksamheten består av team socialpsykiatri, team SoL och HSL samt team personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice och kontaktpersoner. I de fem teamen finns både handläggning och verkställighet. Till förvaltningschefen finns knutet ett verksamhetsstöd med verksamhetsutveckling, nämndsadministration, MAS och ekonomi- och personalspecialister. Förvaltningen har cirka 400 anställda. Psykiska funktionshinder Handikappförvaltningen har ett socialpsykiatrisk team med handläggning, gruppbostäder, boendestöd, sysselsättning och dagverksamhet ingående i teamet. Uppsökande verksamhet bedrivs av personligt ombud. Kungsbacka deltar i ett länsövergripande (Halland) samverkansprojekt med kommuner och landsting för utveckling av rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Personlig assistans Handläggningen av assistansansökningar är specialiserat till en handläggare. För verkställigheten ansvarar tre enhetschefer, som även ansvarar för kostnaderna för assistansuppdrag i privat regi. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är organiserad i två enheter med en stor variation av grupper, integrerade med lokala näringslivet, ett kooperativ som drivs som en ekonomisk förening (hunddagis) och egen uppbyggd verksamhet. Boenden Kungsbacka har totalt 12 gruppbostäder för vuxna med 65 lägenheter. Boendeenheter är relativt nya och således moderna i sin utformning. Det finns servicebostäder som är knutna till gruppbostäder. Under de närmaste åren bedöms det finnas ett behov av utbyggnad av bostäder med särskild service. För barn finns två gruppbostäder om sammanlagt åtta platser. Handikappomsorgen säljer verksamhet internt till kommunens äldreomsorg för de personer som erhåller insatser med stöd av LSS, men där personen fyllt 65. Under hösten 2005 påbörjas ett benchmarkingprojekt avseende bostäder med särskild service enligt LSS. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Kungsbacka kommun har ett korttidshem med sex platser och ett helgkorttidshem med fyra platser. Ett antal platser köps även externt av andra kommuner pga individuella behov eller platsbrist. Dessutom har förvaltningen avtal med 24 stödfamiljer. KUNGSBACKA KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt %... 4 Ökning LSS-kostnader %... 10,6 12

13 Kungälvs kommun Inledning Kungälv är en kommun med blandad bebyggelse: landsbygd, kustbygd och flera mindre tätorter utöver Kungälvs stad. Antalet invånare var vid årsskiftet Enligt befolkningsprognosen beräknas folkmängden öka till år Nybyggnationen av bostäder planeras på olika ställen i kommunen och består både av småhusbebyggelse och flerfamiljshus. Strategi och politisk viljeinriktning Handikappomsorgen har som uppdrag att ge stöd till personer under 65 år med funktionshinder samt stöd till personer som pga svåra somatiska sjukdomstillstånd är i behov av stöd i hemmet. Insatserna ges med stöd av socialtjänstlagen och LSS. Socialtjänsten skall stödja brukarna till ett ökat oberoende och självständighet. De insatser som ges i handikappomsorgen skall bidra till den enskildes möjligheter att leva i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Insatserna skall stimulera till ökad delaktighet och gemenskap i samhället. Verksamheten skall i alla delar arbeta utifrån målen trygghet, delaktighet och utveckling, med ett tydligt brukarperspektiv. Organisation Socialtjänsten i Kungälv är indelad i fyra olika verksamhetsområden handikappomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Handikappomsorgens verksamhetsledning består av verksamhetschef, verksamhetssekreterare och 10 enhetschefer. För att kunna utforma ett så väl anpassat stöd som möjligt är verksamheten till stor del uppbyggd utefter målgruppsinriktning: - Stöd till personer med psykiska funktionshinder. - Stöd till personer med fysiska funktionshinder. - Stöd till personer med utvecklingsstörning/autism Utredning, behovsbedömning och beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS sker inom enheten för handläggning och administration. Handläggare och enhetschefer har ett nära samarbete. Där finns även en tjänst som habiliteringspedagog för stöd till personer med speciell problematik t.ex. autism och autismliknande tillstånd. Psykiska funktionshinder Inom enheten som ansvarar för stödet till människor med psykiska funktionshinder finns en bostad med särskild service med 8 lägenheter, boendestöd samt, t.o.m. den 31 december 2004, en träffpunkt för gemenskap och aktivitet, 88-an. Från årsskiftet ingår 88-an i Arbetslivscentrum, där det även finns verksamhet för sysselsättning och rehabilitering för målgruppen. Vid behov av korttidsvistelse köps platser. Personlig assistans Tre enhetschefer ansvarar för personlig assistans. Verkställighet av personlig assistans, både enligt LASS och LSS, är indelad utefter målgrupp, personer med utvecklingsstörning och personer med fysiska funktionshinder. Något som påverkar kommunens kostnader är de fördröjningar som sker av retroaktiva utbetalningar från försäkringskassan. Det finns utarbetat regler och riktlinjer för vad som gäller när den enskilde anlitar Kungälvs kommun som verkställare av personlig assistans. En överenskommelse mellan uppdragsgivaren/brukaren och enhetschefen tecknas som regel skriftligt. Daglig verksamhet Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt vuxenhjärnskadade fanns som en enhet inom Handikappomsorgen t.o.m. 31 december Verksamheten är differentierad och finns i olika lokaler och med en geografisk spridning. Enheterna är utformade utefter enskilda personers/gruppers förmåga och behov av sysselsättning. Detta innebär allt ifrån sinnesträning till industriell produktion. Från årsskiftet ingår daglig verksamhet i Arbetslivscentrum. Handläggare i Handikappomsorgen beslutar om LSSinsatsen daglig verksamhet. Boenden För personer med psykiska funktionshinder finns en bostad med 8 lägenheter med särskild service och för personer med utvecklingstörning/autism finns 12 bostäder med sammanlagt 65 lägenheter med särskild service för vuxna. Under 2004 skedde en utökning med 11 lägenheter. I Handikappomsorgen finns en bogrupp, som leds av verksamhetschefen och vars uppdrag är att arbeta långsiktigt med boendefrågor för handikappomsorgens målgrupper, beskriva behoven för socialnämnden samt att fördela platser. Kommunen köper i dagsläget ett fåtal (6) platser, varav fyra är från den läkepedagogiska verksamheten Tobiasgården, som ligger inom Kungälvs kommun. Platser säljs för närvarande inte till andra kommuner. Övriga insatser Korttidstillsyn för ungdomar år och korttidsverksamheten för ungdomar/vuxna flyttade under året till nybyggda lokaler och ryms nu i samma hus, Näckrosen. Korttidsvistelse för barn/ungdomar finns på Villa Tveten dit även en bostad med särskild service för barn och ungdomar med 4 platser är knuten. Korttidsvistelse i form av läger samt avlösarservice anordnas via Villa Tveten. Korttidsvistelse ges även genom stödfamilj (26 verkställda beslut). Ett fåtal beslut om korttidsvistelse verkställs genom köp av plats. Avlösarservice för vuxna med fysiska funktionshinder utgår från handikappomsorgens hemtjänst som ger stöd till denna grupp. 13

14 Ledsagarservice utförs av olika enheter inom handikappomsorgen beroende av det individuella behovet. Kontaktperson verkställs av habiliteringspedagogen inom enheten för handläggning och administration. Det finns ett stort antal personer som är engagerade som kontaktpersoner för människor med olika funktionshinder. Kommentarer Utökningen av bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning/autism har inneburit att det inte finns en akut brist för denna målgrupp. Dock vet vi att det finns ett antal unga personer som inom en tvåårsperiod är i behov av bostad med särskild service. För personer med psykiska funktionshinder är bristen däremot akut och därför har pengar avsatts i budgeten från halvårsskiftet 2006 för en servicebostad. KUNGÄLVS KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 9,2 Lerums kommun Inledning Lerums kommun, två och en halv mil öster om Göteborg, har cirka invånare. I kommunen finns tre centralorter: Lerum, Floda och Gråbo. De flesta som bor i kommunen bor i eget hus, andelen hyreslägenheter är liten. Många i arbetsför ålder har sin arbetsplats på annan ort. Lerums kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Närhet till naturen och goda kommunikationer bl.a. gör Lerums kommun attraktiv att bo i. Organisation Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för äldreomsorgen, handikappomsorgen och socialpsykiatrin. I handikappomsorgens verksamhet finns, förutom verksamhetschefen, två LSS-handläggare, en psykiatrihandläggare, sex enhetschefer, omsorgssjuksköterska, psykiatrisjuksköterska och administrativ service. Enhetschefernas ansvarsområden är funktionsindelade, en ansvarar för daglig verksamhet, en för boenden för personer över 18 år, en för korttidshem och korttidsvistelse, två för personlig assistans, kontaktpersoner och ledsagar- och avlösarservice och en för socialpsykiatrin. Psykiska funktionshinder I kommunen finns sju bostäder med service till psykiskt funktionshindrade, daglig verksamhet och boendestödjare. Samarbetet med öppenvårdsmottagningen är väsentligt i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Personlig assistans Ungefär hälften av de personer som har personlig assistans har valt kommunen som utförare. Daglig verksamhet Behovet av daglig verksamhet ökar. Hösten/vintern gjordes en kartläggning av kommande behov och den planering som nu görs har sin grund i den. Vid senaste årsskiftet övertog kommunen en daglig verksamhet (Hällebergsvägen), som tidigare drivits i privat regi. Resurscentrum Möjligheten har förutom daglig verksamhet en öppen del med s.k. upplevelserum som kan hyras. Fixacentrum har bedrivit daglig verksamhet med varierat innehåll för unga vuxna i flera år. Två projektanställda har till uppgift att leta praktik- och arbetsplatser för att tillgodose behoven. Boenden Idag finns sex gruppboenden för vuxna. Genom nybyggnation tillkommer under 2006 ytterligare 12 lägenheter i gruppbostäder. Ett nytt korttidsboende är under uppförande. Inom socialpsykiatrin planeras för en gruppbostad. Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda bostäder och service inom kommunens gränser och därmed begränsa behovet av att köpa dessa insatser av någon annan. LERUMS KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 14,9 14

15 Lilla Edets kommun Inledning Lilla Edets kommun ligger längs Göta Älvs dalgång och gränsar till kommunerna Ale, Kungälv, Trollhättan och Uddevalla. Kommunen består av tre tätorter: Lilla Edet, som är centralort, samt Göta och Lödöse. I övrigt har kommunen öppna jordbruksbygder och stora sjörika skogsområden. Den huvudsakliga näringsgrenen är industri och jordbruk. Boendestrukturen består i huvudsak av egna hem. Strategi och politisk viljeinriktning Lilla Edet har haft en tradition att köpa boende och daglig verksamhet av Solhaga By som finns beläget i kommunen. Solhaga By AB är ett privat alternativ till daglig verksamhet och boende enligt LSS. I samband med införandet av utjämningssystemet LSS valde kommunen att öppna en ny gruppbostad med särskild service samt utöka antalet platser i daglig verksamhet. Organisation Socialförvaltningen är indelad i två verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg som leds av var sin verksamhetschef. Inom individ- och familjeomsorgen ingår kommunens psykiatri som består av boendestöd och dagverksamhet. I äldre- och handikappomsorgen ingår särskilt boende, hemtjänst, kostproduktion, hemsjukvård, rehabenheten, boende med särskild service enligt LSS och dagligverksamhet, personliga assistenter samt biståndsenheten varav två handläggare (50 procent var) ansvarar för och handlägger ärenden enligt LSS. För varje enhet ansvarar en enhetschef, förutom för hemsjukvården och rehabenheten, där ansvarar en enhetschef som tillika är MAS. Enhetschefen för personliga assistenter har också ett utökat ansvar för att verkställa övriga insatser enligt LSS. Psykiska funktionshinder Verksamheten tillhör Individ- och Familjeomsorgen och en psykiatrisjuksköterska är anställd som enhetschef och ansvarar för den dagliga verksamheten och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten bedrivs i lokaler i centrala Lilla Edet och personalen arbetar på ett individanpassat sätt genom att stödja människor att växa socialt, kulturellt och personligt. Personlig assistans De personliga assistenterna har en enhetschef och en vårdsamordnare. Enhetschefen för personliga assistenter har ett utökat ansvar för att verkställa övriga insatser enligt LSS. Arbetet utförs i hemmet hos brukarna. Inom samarbetet med försäkringskassan förekommer det gemensamma uppföljningsmöten. Ett fåtal brukare är egna företagare och för en del brukare använder sig kommunen av GIL och LSS-partner. Daglig verksamhet Kommunen har två dagliga verksamheter. Syftet med den dagliga verksamheten är att skapa en meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes önskemål och förmåga. Verksamheterna har därför skiftande innehåll och inriktning. Ett flertal platser av dagligverksamhet köps av Solhaga By AB och av föreningen Geist i samverkan med arbetsmarknadsenheten. Boenden I kommunen finns det två gruppboenden med totalt 11 lägenheter varav det ena är beläget i en villa med 6 lägenheter och det andra gruppboendet startades våren 2004 och är inrymt i ett hyreshus. Där finns det olika typer av boende alltifrån självständigt boende till dygnet-runt-stöd. Övriga insatser För verkställighet av övriga insatser enligt LSS ansvarar enhetschefen för personliga assistenter. Ledsagarservice och kontaktpersoner ordnas i samförstånd med brukare och anhöriga och utförs av kommunen. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år köper Lilla Edets kommun av andra kommuner. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet köper Lilla Edets kommun av ett fåtal familjehem, resterande platserna köps av andra kommuner och privata företag. Kommentarer Under 2004 anställdes en ny chef för särskilt boende och daglig verksamhet. LSS och planering påbörjades för samlokalisering av de dagliga verksamheterna. LILLA EDETS KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 2,0 15

16 Mölndals Stad Inledning Mölndal strax söder om Göteborg är en naturskön kommun med ett dynamiskt näringsliv och en intressant historia människor bor i Mölndal och över pendlar för att arbeta på någon av de många arbetsplatserna. Moderna bostadsområden samsas med vidsträckta naturområden och idyllisk landsbygd. Det är nära till vardagsservice och rekreation, samtidigt som storstadens hela utbud finns inom räckhåll. Strategi och politisk viljeinriktning Handikappolitisk plan för Mölndals kommun har som syfte att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder att på lika villkor delta i samhällslivet. Planen ska motivera nämnder, styrelser, kommunala bolag och förvaltningar att aktivt arbeta med handikappfrågor. Organisation Vård och omsorgsförvaltningen i Mölndal är organiserad i fyra avdelningar: Administration, Hemsjukvård och bistånd, Äldreomsorg och Handikappomsorg. Förvaltningen har tre chefsnivåer: förvaltningschef, avdelningschef och verksamhetschef. Medicinskt ansvarig sjuksköterska finns som stabsfunktion. Handikappomsorgen leds av en avdelningschef. På avdelningen finns två planeringssekreterare med ansvar för utredningsuppdrag, utvecklings- och utbildningsfrågor samt en förvaltningsassistent. Avdelningen har 19 verksamhetschefer som ansvarar för cirka 45 enheter/verksamheter. Verksamhetsområdena är av olika storlek och kan omfatta en eller flera verksamheter. Varje verksamhetschef har ansvar för personal, arbetsmiljö, budget samt utvecklingsoch kompetensfrågor inom ansvarsområdet. Verksamhetschefen har ansvar för att insatserna verkställs enligt gällande lagstiftning och lokala riktlinjer och att brukarnas behov av stöd och omvårdnad tillgodoses. Handikappomsorgen verkställer bistånd/insatser enligt SoL och LSS till personer med funktionshinder under 65 år efter beslut om beviljad insats av handläggare inom avdelningen Hemsjukvård och Bistånd ansvarar för köpta platser/insatser i den mån Handikappomsorgen inte kan verkställa beviljad insats/bistånd. Detta sker oftast när specialkompetens erfordras i enskilda ärenden. Insatser till personer med psykiska funktionshinder För målgruppen finns en servicebostad och en gruppbostad enligt LSS med sammanlagt 11 lägenheter. Kommunens ansvar för att erbjuda människor med psykiska funktionshinder stöd i sin vardag tillgodoses i de flesta ärenden genom bistånd enligt SoL. Boendestöd innebär ett socialpsykiatriskt stöd till cirka 50 personer som har sin bostad i ordinär bostad. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för ett eget boende och vardagliga aktiviteter i samhället. Cirka 150 personer deltager i daglig sysselsättning i aktivitetshus som erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och arbetsförberedande rehabilitering. Personlig assistans Personlig assistans är dels organiserad som en särskild enhet med två verksamhetschefer som verkställer assistans, där den enskilde som bor i ordinär bostad väljer kommunen som assistansanordnare. Dels ansvarar verksamhetscheferna på servicebostäderna för verkställigheten av assistansen för de personer som har bostad med särskild service. Ett skriftligt avtal upprättas, mellan den assistansberättigade och kommunen som reglerar åtagandet för genomförandet av assistansen. Kommunen köper assistans av extern anordnare som assistansberättigade väljer för att verkställa LSS-beslut. Lång handläggningstid på försäkringskassan innebär att kommunen fattar LSS-beslut i avvaktan på LASS-beslut. Den långa handläggningstiden innebär svårigheter i ekonomisk prognos och budgetarbete. Daglig verksamhet Daglig verksamhet omfattar fem verksamhetsområden, med olika inriktning beroende på personernas funktionshinder och stödbehov. Verksamheten består av flera basverksamheter samt utflyttade arbetsgrupper, bl.a. på caféer, Gunnebostallet, IKEA och individuellt integrerade platser. En seniorverksamhet finns anpassad för äldre personer med utvecklingsstörning som behöver en daglig verksamhet med ett lugnare tempo. Särskild verksamhet finns för personer med förvärvad hjärnskada samt för unga personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Inom daglig verksamhet ryms även organisation för persontransporter och en arbetsanskaffningsenhet. Bostad med särskild service I kommunen finns 47 lägenheter i 9 gruppbostäder samt 68 lägenheter i 10 servicebostäder. Därutöver finns bostad med särskild service för barn med 3 platser. Kommunen har dessutom tecknat samverkansavtal med två kooperativ om totalt 27 lägenheter. I servicebostäderna verkställs även personlig assistans samt på 2 enheter daglig verksamhet. Kommunen säljer inga platser men köper ett fåtal platser med specialkompetens. Planering och projektering för bostäder med särskild service fortgår, i syfte att täcka behovet av ytterligare bostäder. Övriga insatser Avlösar- och ledsagarservice samt stödfamiljer och famil- 16

17 jehem för barn verkställs av en verksamhetschef. Verkställan av ledsagar- och avlösarservice för vuxna handläggs av enheten för personlig assistans. För dessa insatser finns riktlinjer vars syfte är att reglera samverkan mellan den enskilde och Mölndals Stad. MÖLNDAL STAD Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt %... 9 Ökning LSS-kostnader %... 0,5 Partille kommun Inledning Partille är en av Sveriges minsta kommuner till ytan men medelstor ur befolkningssynpunkt med cirka invånare. Befolkningstätheten är relativt hög. 582 invånare per km 2. I Västra Götalands län är det bara Göteborg som har högre befolkningstäthet. Bebyggelsen är koncentrerad till vissa områden och stråk och enbart en fjärdedel av kommunen är bebyggd. Resterande delar utgörs i stor utsträckning av naturmark. Det aktuella antalet lägenheter i kommunen uppskattas till cirka Bostadsbeståndet är modernt omkring 70 procent av lägenheterna är uppförda under de senaste 35 åren. Fördelningen mellan antalet lägenheter i småhus och flerbostadshus är förhållandevis jämn. Partille kommun är en så kallad förortskommun, vilket innebär att mer än 50 procent av befolkningen pendlar till en närliggande storstad för arbete eller studier. Strategi och politisk vilja Handikappomsorgens affärsidé/uppdrag är att tillgodose omsorgsbehov hos personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder samt utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. I reviderat handikappolitiskt program har kommunfullmäktigt beslutat målet om full delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. Handikappfrågor skall vara en naturlig del av all kommunal planering. Utifrån målet i handikappolitiskt program skall delmål utarbetas på nämnd- och styrelsenivå i de årliga måloch budgetdokumenten. Övriga mål för handikappomsorgen är: Den enskilde skall uppleva ett gott bemötande. Anhöriga/brukare skall uppleva att det är möjligt för funktionshindrade barn och ungdomar att bo kvar hemma. Den så kallade habiliteringsersättningen bibehålls oförändrad. Organisation Vård- och omsorgsförvaltningen består av tre avdelningar med varsin ansvarig avdelningschef. Biståndsenheten ligger som en separat enhet med en ansvarig chef. Biståndsenheten fattar beslut enligt SoL och LSS. Avdelningen för handikappomsorgen är uppdelad i sju verksamheter. För varje verksamhet ansvarar en verksamhetschef som har budget- och personalansvar. Utredare och assistent arbetar direkt under avdelningschefen. Inom fyra av verksamheterna finns förutom verksamhetschef även verksamhetsledare. Avdelningen ger insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen. Psykiska funktionshinder I kommunen finns två särskilda boenden med 15 platser för personer med psykiska funktionshinder. En boendestödsgrupp ger stöd i det särskilda boendet och till cirka 25 personer i eget boende. I Finngösa aktivitetshus finns en daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten har ett väl uppbyggt samarbete med den öppenpsykiatriska mottagningen med regelbundna träffar. Personlig assistans Inom verksamhet med personlig assistans finns verksamhetschef, verksamhetsledare, metodutvecklare samt assistent som arbetar med korttidsrekrytering. Vid utgången av 2004 fick 54 personer assistansersättning enligt LASS. Av dessa har 21 anlitat kommunen enbart som assistanssamordnare, 2 har anlitat både privata företag eller brukarkooperativ jämte kommunen, 31 har enbart anlitat brukarkooperativ eller privata företag. Vid utgången av året fanns dessutom 2 personer med beslut om personlig assistans i avvaktan på försäkringskassans beslut. Personlig assistans enligt LSS, mindre än 20 tim/vecka, har erhållits av 18 personer under året. Ledsagarservicen för personer under 65 år är organiserat under verksamheten med personlig assistans. Daglig verksamhet Daglig verksamhet i Partille omfattar dagcenter Stubbvägen i Furulund samt ett annex. I Sävedalen finns Säven med café och hantverksförsäljning och i Jonsered finns en grupp som främst arbetar med montering och förpackningsarbeten. Ytterligare en grupp finns på Lexby Mellangård, som är ett torp i Lexby. Inom de närmaste åren förväntas en kraftig ökning på LSS-insatser när det gäller behovet av daglig verksamhet och särskilda boenden. Boenden I Partille finns sex särskilda boende enligt LSS med 45 lägenheter inklusive satellitlägenheter till personer med in- 17

18 tellektuella funktionshinder. Dessutom finns en bostad med särskild service för barn och ungdomar med 2 platser. Handikappomsorgen köper platser till barn, ungdomar och vuxna i särskilt boende när det gäller personer med intellektuella och psykiska funktionshinder. Övriga insatser Övriga insatser är korttidsvistelse i form av korttidshem, stödfamilj och läger där det pågår ett arbete att hitta fler hemmaplanslösningar för barn och ungdomar som vi idag köper insatser för. Behovet av korttidsinsatser fortsätter att öka. Genom att en satsning på ett utökat arvode till stödfamiljer slagit mycket väl ut har efterfrågan på korttidshem och läger minskat något. För att kunna möta framtida behov av korttidshem och läger pågår en planering att utöka antalet platser inom kommunen. Insatserna i form av korttidsvistelse verkställs av ett verksamhetsområde som också ansvarar för ledsagar- och avlösarservicen och kontaktpersoner till barn och unga. Övriga kommentarer Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjade 2004 ett arbete med en kvalitetsmodell som kommer att innebära en systematisk utvärdering av verksamheten utifrån perspektiven brukare, personal, ekonomi och säkerhet i lokaler för brukare och personal. I modellen ingår även en omvärldsanalys, vilket innebär att noggrant följa befolkningsutvecklingen, behovsutvecklingen samt bevaka politiska beslut om förändringar när det gäller lagar och avtal. Utvärderingen bygger på en brukarenkät, en kommuncentral personalenkät och faktaunderlag i form av ekonomisk uppföljning och statistik i säkerhetsarbetet inklusive avvikelserapportering. En resultatredovisning kommer att ske årligen på förvaltnings-, avdelnings- och verksamhetsnivå i form av en kvalitetsbild. Kvalitetsbilden skall resultera i en handlingsplan som följs upp årligen. Uppföljningen binder på så sätt ihop processen med kvalitetsarbetet till en röd tråd som går genom hela verksamheten och som fungerar som en länk mellan uppdraget och verksamhetens mål. Måluppfyllelsen redovisas i årsredovisningen. PARTILLE KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 0,6 Stenungsunds kommun Inledning Stenungsunds kommun ligger 5 mil norr om Göteborg och har en relativt ung och välutbildad befolkning. Stenungsund erbjuder ett varierat boende, två tredjedelar bor i eget hus och övriga i hyres- eller bostadsrätt. Kommunen har under de senaste åren varit den relativt snabbast växande kommunen i Sverige. Stenungsunds centralort dominerar befolkningsmässigt. Andra orter av betydelse är Stora Höga, Jörlanda, Spekeröd, Ucklum och Ödsmål. De petrokemiska industrierna och kommunen utgör de största arbetsgivarna och arbetspendlingen är lika stor till som från Stenungsund. Strategi och politisk vilja Kommunfullmäktige antog en handikapplan för Stenungsunds kommun Enligt planen skall kommunen integrera handikapperspektivet i all planering och alla verksamhetsområden skall i 2006 års budget beakta funktionshindrades behov. En beredning bestående av politiker har tillsatts för att utreda och göra en ekonomisk planering för kommande behov av bostäder med särskild service. Organisation Handikappenheten är organiserad inom Individ- och familjeomsorg som också omfattar Barn och Unga, Vuxenenheten och Familjerådgivning. Handikappenheten består av verksamheter enligt LSS och biståndsbedömning enligt SoL för funktionshindrade under 65 år. Handikappenheten leds av en enhetschef och fem områdeschefer. En handläggare utreder och fattar beslut enligt LSS oavsett ålder och en utreder och fattar beslut enligt SoL för personer under 65 år. SoL-besluten verkställs av Social omsorg och LSS-beslut om korttidstillsyn för skolungdom verkställs av särskolan. Övriga LSS-beslut verkställs av Handikappenheten. Psykiska funktionshinder Verksamheten för psykiskt funktionshindrade är organiserad inom Vuxenenheten och består av ett boende, en daglig sysselsättning och boendestöd/kontaktlägenhet. Boendet har nio lägenheter. Till den dagliga sysselsättningen kommer cirka 45 personer regelbundet. Verksamheten erbjuder förutom öppet hus datakurser, matlagningskurs samt fysisk aktivitet. Personalen i boendestödet/kontaktlägenheten samverkar med andra vårdgivare, främst psykiatrin på Kungälvs sjukhus och psykosteamet Aston Villa. 24 personer har insatser från boendestödet. En socialsekreterare gör en samlad biståndsbedömningen, vilket innebär att personer med psykiska funktionshinder inte behöver söka bistånd på flera olika enheter. 18

19 Verksamheten leds av en områdeschef som är psykiatrisjuksköterska. Personlig assistans Hälften av LASS-besluten verkställs av privata assistansanordnare. I de fall kommunen är assistansanordnare föreligger det ofta ett mer komplicerat vårdbehov där assistansersättningen inte täcker hela kostnaden. Vid några tillfällen har personal från bemanningsföretag anlitats. En områdeschef ansvarar för cirka 30 HÖK-anställda och PAN-anställda assistenter. Daglig verksamhet Den dagliga verksamheten består av åtta verksamhetsgrupper som är anpassade utifrån den enskildes förutsättningar och intressen. En av dessa grupperna ingår i ett EU-projekt tillsammans med Kulturförvaltningen. Syftet med projektet är att bevara och återuppbygga en kulturminnesmärkt gård, bl.a. bygga upp en kvarn och ett fähus enligt gamla ritningar och på traditionsenligt sätt. En områdeschef ansvarar för verksamheten och har cirka 20 anställda. En utvecklingsledare arbetar med att utveckla nya verksamheter och knyta kontakter med det lokala näringslivet för att skaffa legoarbete. Utvecklingsledaren har också kontakt med arbetsplatser med individuellt integrerade platser. Boende Stenungsund har fem gruppbostäder, med två satellitlägenheter och ett serviceboende, sammanlagt 34 lägenheter. Två områdeschefer ansvarar för boendena och de har cirka 30 respektive 20 anställda. På en av gruppbostäderna finns en jourplats, som också utnyttjas som korttidsboende för vuxna. Stenungsund köper tre platser i andra kommuner enl gamla avtal som kommer att upphöra Stenungsunds kommun kommer under de närmaste åren att ha stora behov av nya bostäder med särskild service för funktionshindrade. Ett serviceboende planeras att starta under Övriga insatser Stenungsunds kommun har ett korttidsboende för barn och ungdomar med olika funktionshinder. Verksamheten som har öppet dygnet runt har fyra platser och en jourplats för barn och ungdomar upp till 18 år. Personalen har olika yrkesbakgrund och består av habiliteringspersonal, fritidspedagog, socialpedagog och förskollärare. 17 familjer har sin avlastning på korttidsboendet. Lägervistelse är en annan form av korttidsvistelse som 29 familjer utnyttjar. STENUNGSUNDS KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 0,2 19

20 Tjörns kommun Inledning Huvudorten är Skärhamn med cirka invånare, övriga större orter med vardera till invånare är Rönnäng, Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs. Totalt invånarantal i kommunen är cirka , varav tyngdpunkterna ligger i åldersgrupperna 5-20 och år. Födelsetalet låg under den senaste 10-årsperioden något högre än riksgenomsnittet. Boendestrukturen präglas mestadels av villor i uppbyggda bostadsområden och i nära anslutning till tätorterna. I övrigt finns äldre villor, dels i tätortskärnorna, dels spridda på landsbygden. Strategi och politisk viljeinriktning Politiska mål är uppsatta och revideras årligen. Organisation LSS-verksamheten är ett eget verksamhetsområde inom Socialnämndens organisation. LSS-verksamheten leds av en verksamhetschef och fem enhetschefer. En LSS-handläggare utreder och fattar beslut (oavsett ålder) enligt LSS. Besluten verkställs av enhetscheferna i aktuellt LSS-område. Psykiska funktionshinder Organiseras inom Individ-och familjeomsorg och Äldreomsorg. Personlig assistans Den kommunalt organiserade assistansen har drygt 100 personliga assistenter som samordnas/arbetsleds av enhetschefer som tillika är boendeansvariga. Ansvaret innefattar ekonomi, personal och internkontroll i en särskild kostnadsredovisad enhet. Samordning av personal från övriga verksamheter bidrar till lägre kostnader i samband med sjukfrånvaro. Kommunen har 36 personer som har beslut om personlig assistans, varav 20 personer har beslut enligt LASS och 16 personer har beslut enligt LSS. Sju personer har valt annan arbetsgivare än Tjörns kommun. Samarbetet med försäkringskassan: Lång handläggningstid vilket för med sig merarbete för kommunens handläggare. Daglig verksamhet Daglig sysselsättning är organiserad i särskilda kostnadsredovisade enheter, som så långt det är möjligt anpassas till den enskildes individuella förutsättningar. Verksamheterna leds av enhetschefer med ansvar för ekonomi, personal och internkontroll. Viss daglig verksamhet är utlokaliserad till privata och offentliga arbetsplatser. Samordning av transporter till och från boende/daglig sysselsättning sker genom dagcenterpersonalens försorg, alternativt ombesörjer den enskilde transporten själv genom allmänna färdmedel. Boenden Boendet är organiserat i särskilda kostnadsredovisade enheter, dels som fristående särskilda anpassade boende, lägenheter i nära anslutning till gruppbostad och dels som boende inom gruppbostad. Verksamheterna leds av enhetschefer med ansvar för ekonomi, personal och internkontroll. Dessa enhetschefer är tillika ansvariga för personliga assistenter. Aktiverande verksamhet: Den enskilde erbjuds fritidssysselsättning genom boendepersonal. Tillgången av boendeplatser är tillgodosedda och kommunen har ej haft svårighet med att verkställa boendebeslut. Ledsagning och avlösare enligt LSS Ledsagare och Avlösare är organiserade i särskilda kostnadsenheter. Dessa insatser organiseras och leds av enhetschefer från Daglig sysselsättning, Korttids- och korttidstillsyn och Boendeverksamheter. Det förekommer en del kombinationstjänster ihop med ledsagare och avlösartjänster då dessa i regel ej procentmässigt är så höga. Kombinationen sker mellan boende, daglig verksamhet, korttidstillsyn/korttids- och personlig assistans. Kommentarer Personal Det råder emellanåt svårigheter att rekrytera personal med spetskompetens inom LSS-området. Utvecklingsprojekt Idéer finns, dock saknas ekonomi. Utjämningssystemet Tjörns kommun är starkt kritiskt till utjämningssystemet med motivering att det är höga verksamhetskostnader som utjämningssystemet premierar. Några mätinstrument är ej framtagna som mäter verksamheternas mående. Utifrån systemets tanke är höga verksamhetskostnader lika med en välfungerande verksamhet och en låg verksamhetskostnad tyder enligt systemet på en dåligt utvecklad verksamhet. Med nuvarande system är det svårt att få en konkretiserad bild av hur det faktiskt ter sig ute i landets kommuner. Effektivitet, samordning och låga verksamhetskostnader premieras ej utan värderas som om det alltid vore något negativt. Detta är olyckligt och ej främjande för vare sig ekonomi eller verksamhetsutveckling! TJÖRNS KOMMUN Antal invånare Antal funktionshindrade per invånare Kostnad 2004 netto LSS tkr Kostnad per invånare kr Kostnad/funktionshindrad kr Andel köpt insats av totalt % Ökning LSS-kostnader %... 12,3 20

Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Innehåll

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Funktionshinderomsorgen informerar!

Funktionshinderomsorgen informerar! Funktionshinderomsorgen informerar! 2016-12-01 Funktionshinderomsorgens organisation Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans Arbete

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer