2009 Å r s r e d o v i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 Å r s r e d o v i s n i n g"

Transkript

1 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT

2 ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra kunder världen över sparar tid och pengar och i stället kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Sedan starten 1991 erbjuder ReadSoft mycket avancerade lösningar för all sorts dokumenthantering. Oavsett format eller media kan informationen tolkas och hanteras för att därefter integreras med olika typer av affärssystem. Idag är ReadSoft en världsomspännande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter: Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Antalet anställda är cirka 460 personer. ReadSoft AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, småbolagslistan. ReadSoft AB är ett publikt bolag. Org. nr Säte i Helsingborg, Sverige. This Annual Report is also available in English. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. Kronor förkortas kr, tusentals kronor Tkr och miljoner kronor Mkr. Sifferuppgifter inom parantes avser 2008 om inte annat anges. Data om marknader och konkurrenssituation är ReadSofts egna bedömningar, om icke en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senast tillgängliga faktaunderlag bland annat från publicerade källor inom offentliga sektorer och IT-branschen. Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på ReadSoftledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningar som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. Årsredovisningen i tryckt format skickas till alla som så begärt och den finns tillgänglig på Tryckt version kan beställas från ReadSoft AB.

3 vilka är readsofts kunder?» Våra kunder finns över hela världen och verkar inom en mängd olika branscher. Exempel på kunder: verkstadsbolag, telekomoch försäkringsbolag, banker, myndigheter, detaljister samt undersöknings företag. Vårt erbjudande är speciellt intressant för multinationella företag och andra kunder med stora dokumentflöden. vad erbjuder readsoft?» Med våra produkter kan företag automatisera sin dokumenthantering vilket skapar ett antal fördelar: Lägre kostnader för hantering av dokument. Ökad säkerhet eftersom dokumenten inte kan manipuleras utan att det upptäcks. Ökad kontroll och styrning av dokumentfl ödet. Ökad effektivitet i och med att informationen fi nns tillgänglig för alla. hur ser readsofts konkurrenssituation ut?» Vi är klart marknadsledande inom segmentet för process- och transaktionshantering. Detta marknadssegment är det största inom den totala marknaden för programvara för dokumentautomation och dessutom det som förväntas växa mest de kommande åren*. Den totala marknaden är fragmenterad med ett 25-tal konkurrenter. De fem största företagen står för ungefär 40 procent av marknaden för process- och transaktionshantering. * Källa: Harvey Spencer Associates hur tjänar readsoft pengar?» Våra intäktskällor är försäljning av licenser för nyttjanderätt av programvara, underhållsavtal, utbildning och kundspecifik utveckling, samt viss hårdvara. När vår programvara är färdigutvecklad och licenserna kan börja säljas, så är produktionskostnaden per licens mycket liten och närmast försumbar. Försäljningen av våra produktlicenser ger därmed höga resultat marginaler. Tjänste utbudet är paketerat kring produkterna och de löpande underhållsavtalen står för en väsentlig del av vår omsättning. Fem starka argument för readsoft Ledande position på en växande marknad. Egenproducerade kompletta lösningar för hantering av affärsdokument inuti affärssystemen SAP och Oracle. En global serviceorganisation med erkänt god förmåga att förstå kundens verksamhet och processer. Effektiv marknadstäckning med hjälp av partners som har kompletterande produkter och är återförsäljare på marknader där vi inte har egen säljverksamhet. Global närvaro.

4 Innehållsförteckning i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsmodell, mål och strategier 8 Verksamheten 10 Forskning och utveckling 14 Marknaden 16 Konkurrenter 18 Människor, miljö och moral 23 Bolagsstyrningsrapport 26 Risker och riskhantering 28 Aktien Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncernen 33 Balansräkning, koncernen 35 Kassaflödesanalys, koncernen 36 Förändring av eget kapital, koncernen 37 Resultaträkning, moderbolaget 38 Balansräkning, moderbolaget 40 Kassaflödesanalys, moderbolaget 41 Förändring av eget kapital, moderbolaget 42 Noter 55 Revisionsberättelse 56 Styrelsen 57 Ledningsgruppen 58 Flerårsöversikt 58 Ordlista och definitioner 60 Adresser Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg, via telefon , fax , e-post: eller på Finansiell kalender Årsstämma 20 april 2010 Delårsrapport januari mars 20 april 2010 Delårsrapport januari juni 20 juli 2010 Delårsrapport januari september 25 oktober 2010 Delårsrapport januari december februari 2011 Kallelse till årsstämma Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 20 april 2010 klockan på Marina Plaza i Helsingborg. Registrering och lättare förtäring Rätt att deltaga i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 14 april 2009 vara införd i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, dels anmäla sitt deltagande senast kl den 14 april Anmälan Anmälan kan göras på per post till ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg, per telefon eller via fax Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon och person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Omregistreringen måste vara gjord senast den 14 april 2010 och bör begäras i god tid dessförinnan. Kallelse En kallelse införs senast fyra veckor före årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri samt på ReadSofts webbplats Urval av pressmeddelanden 2009 Kv 4 30 december ReadSoft förstärker kundrelation med Fortune 500-bolag via utökad order värd 2,6 Mkr 30 december ReadSoft tecknar avtal värt 10,8 Mkr med nordamerikanskt livsmedelföretag på Fortune 500-listan 10 december ReadSoft levererar SAP-certifierad fakturahanteringsteknologi värd 2,5 Mkr till amerikanskt industriföretag 19 november ReadSoft gör affär värd över 5 Mkr med australiensisk myndighet 13 november Energitjänsteföretag på Fortune 500-listan väljer ReadSoft för automatisk fakturahantering i SAP 26 oktober ReadSoft stärker samarbetet med SAP genom nytt avtal 23 oktober Delårsrapport januari-september oktober Världsledande teknikföretag investerar 2 Mkr i ReadSofts lösningar 12 oktober ReadSoft avslutar Q3 med att sluta avtal värt 6,5 Mkr med fransk mediekoncern 9 oktober Franskt energibolag utökar användningen av lösningar från ReadSoft med order på ca 3,7 Mkr 5 oktober Kallelse till extra bolagsstämma i ReadSoft Kv 3 28 september ReadSoft levererar lösning värd 5,5 Mkr till australiensisk myndighet 24 september ReadSoft förvärvar tillgångar i Spear Solutions AB 25 augusti ReadSoft tecknar affär värd cirka 6 Mkr med jordbruksbolag i Oceanien 12 augusti Delårsrapport januari-juni juli ReadSoft tecknar affär värd ca 2 Mkr med statlig myndighet i USA Kv 2 24 juni ReadSoft stänger affär värd drygt 5,5 Mkr med stort europeiskt telekombolag 17 juni ReadSoft stänger affär värd 9,7 Mkr med världsledande bolag inom infrastruktur för transporter 15 juni If i Norge investerar i ReadSofts senaste lösning för dokumenthantering 08 juni Internationellt energibolag investerar drygt 2,1 Mkr i lösning från ReadSoft 19 maj Europeiskt gas- och oljebolag investerar ca 3,4 Mkr i lösning från ReadSoft 22 april Delårsrapport januari-mars april Schneider Electric väljer ReadSofts fakturahanteringslösning för SAP 07 april Arbetslöshetskassornas samorganisation investerar 3,9 Mkr i lösning från ReadSoft 3 april ReadSoft vinner global stororder värd drygt 6,8 Mkr med ledande jordbruksföretag Kv 1 24 mars Kallelse till ReadSofts årsstämma 3 mars ReadSoft tecknar affär värd ca 4,2 Mkr med serviceföretag i Storbritannien 2 mars ReadSoft sluter avtal värt drygt 3,3 Mkr med amerikanskt tillverkningsföretag 18 februari ReadSoft och Hogia samarbetar för att erbjuda fakturahantering till mindre och medelstora företag i Sverige 11 februari ReadSoft tecknar affär värd ca 3,2 Mkr med statlig myndighet i Storbritannien 11 februari Bokslutskommuniké januari ReadSoft tecknar affär värd ca 2,9 Mkr med energibolag i Nordamerika 22 januari Sheridan Production förstärker Oracle E-Business Suite med automatisk fakturahantering från ReadSoft 12 januari DnB NOR först i Norge med att välja ReadSofts senaste lösning för dokumenthantering 09 januari ReadSoft i USA avslutar 2008 med att vinna tre affärer värda totalt drygt 8 Mkr 08 januari ReadSoft tecknar globalt avtal värt ca 7,8 Mkr med världsledande teknikbolag 5 januari ReadSoft i Australien avslutar 2008 med att vinna två affärer värda ca 4 Mkr

5 r e a d s o F t i k o r t h e t 2009 i korthet Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 617,7 (584,2) Mkr Rörelseresultatet EBITDA för 2009 blev 29,1 (45,6) Mkr Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,22 (0,21) kr Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2009 blev 102,5 (86,6) Mkr Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,15 kr per aktie för 2009 Trots rådande marknadsklimat höll ReadSoft uppe resultatet för helåret ReadSoft har normalt en mycket stark avslutning på året, men i fjärde kvartalet försköts en del affärer in i Total sett för året ökade tillväxten och resultatet efter skatt något, samtidigt som kassaflödet från den löpande verksamheten var rekordstarkt blev något av ett mellanår för ReadSoft där vi och många med oss kämpade på en tuff marknad. Vår bedömning är nu att marknaden håller på att förbättras och bolagets planer är att med stort fokus öka försäljningen på alla marknader. Under 2009 lanserade ReadSoft ett flertal nya produkter som ökar vår affär både till nya kunder och mot vår existerande kundbas. Försäljningen via partners ökade påtagligt vilket visar att ReadSofts partnerstrategi och satsning är lyckosam Nettoomsättning/geografisk marknad, Mkr, rullande 12 mån Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Nettoomsättning, Mkr och EBITDA-marginal, %, rullande 12 mån Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Intäktsfördelning, Mkr Övriga Europa Norden USA och övriga världen Omsättning EBITDA ReadSoft är rustat för ett betydligt bättre resultat och en snabbare tillväxt framöver Jan Andersson, VD och koncernchef Licenser Underhållsavtal Utveckl. och utbildn. Hårdvara, övrigt Licensintäkter per produktområde, Mkr Document Capture Automation Trade Process Automation Å r s r e d o v i s n i n g

6 Turbulent marknad med möjligheter Marknaden under 2009 var turbulent. Med snabba åtgärder lyckades ReadSoft dämpa negativa resultateffekter, bibehålla sin affärsvolym och skapa ett rekordstort kassaflöde från den löpande verksamheten. Försäljningen via partners fick ett genombrott och ett flertal nya produkter lanserades. Marknaden under 2009 har präglats av osäkerhet och återhållsamhet. Många av våra presumtiva kunder avvaktade och sköt på ytterligare investeringar för att se hur den egna verksamheten utvecklades innan man bestämde sig för nya projekt. Många företag genomförde omfattande besparingsprogram som störde och fördröjde besluten om nya investeringar. För vår del har detta inneburit att affärerna tagit längre tid än normalt, fler affärer har skjutits framåt i tiden och vi har haft svårare att etablera intresse och växa den stock av potentiella kunder som vi jobbar mot. Särskilt påtagligt har tappet varit för bank- och finanssektorn som traditionellt varit ett av våra största marknadssegment, men där vi i stort sett inte sålt något alls under det gångna året. Även tillverkningssektorn som är vårt största marknadssegment har påverkats negativt med en förlamad bilindustri som det tydligaste exemplet. Vi har till viss del kunnat kompensera detta genom att jobba mot andra segment, men 2009 blev ändå ett mellanår för ReadSoft där vi inte kunde infria våra resultat och tillväxtmål. Jan Andersson VD och koncernchef oförändrad affärsvolym och starkt kassaflöde När detta är sagt får vi ändå konstatera att ReadSoft klarat sig bra jämfört med många andra programvaruföretag och verksamheter i vår bransch. Nyförsäljningen tappade något men totalt sett behöll vi vår affärsvolym. Tack vare att vi förberedde oss för en nedgång i marknaden med ett besparingsprogram under hösten 2008 kunde vi dämpa de negativa resultateffekter som en nedgång i marknaden medförde. Vårt rörelseresultat minskade, men resultatet före och efter skatt ökade. Finansiellt har vi stärkt vår situation med ett rekordstort operativt kassaflöde på 102,5 Mkr. Vid en internationell jämförelse med andra programvaruföretag tillhör vi den kvartil av bolag som tappat minst i försäljning och resultat. Vi har sannolikt gynnats av att sälja system och lösningar som är kraftigt rationaliserande och minskar kostnaderna för våra kunder. Vi har därför haft en gynnsam situation när företagen prioriterar bland sina investeringar även i en marknad som denna. stor marknadspotential Internationellt är marknaden för lösningar kring till exempel elektronisk fakturahantering än så länge endast i sin linda och vi är pionjärer med allt vad det innebär. The Hackett Group som är världsledande på benchmarking av affärsprocesser i Fortune 1000-bolag har i undersökningar konstaterat att 87 procent av dessa bolag fortfarande saknar eller i ringa omfattning använder system för automatisk fakturahantering. The Hackett Group konstaterar vidare att de företag som är världsledande vad gäller processhantering har 92 procent lägre kostnader för en transaktion från köp till betalning jämfört med genomsnittet. En enda inköpstransaktion kan kosta hundratals kronor och de stora bolagen har miljontals transaktioner om året, vilket gör 6 Å r s r e d o v i s n i n g

7 v d h a r o r d e t Visste du att ReadSofts VD Jan Andersson utsågs till årets företagare 2008 av Helsingborgs stad. besparingspotentialen mycket stor för bolag med effektiva affärsprocesser. Genombrott för vår partnerförsäljning Marknadspotentialen är minst sagt stor, men det är även utmaningen i att utbilda marknaden och göra den intresserad av de fördelar som kan uppnås med våra lösningar. Vi jobbar därför mycket fokuserat för att skapa fler partners och öka vår kontaktyta mot marknaden och på så sätt skapa förutsättningar för en snabbare tillväxt. Trots att vår försäljning totalt sett inte ökade under 2009, så har vår försäljning via partners ökat med 17 procent och uppgår nu till 38 procent av vår totala försäljning. Målet är att nå minst 50 procent av vår försäljning via partners och vi tar nu steg för steg i den riktningen. Nya produkter ger ökade affärsmöjligheter Vi har även ett flertal nya mycket spännande produkter och lösningar som har lanserats under 2009 och kort dessförinnan. De är i en mognadsfas och vi har ännu inte sålt i några stora volymer, men det ser lovande ut för framtiden. ReadSoft är ledande inom lösningar inom SAP. Här har vi breddat vår produktportfölj och lanserade under året PROCESS DIRECTOR, en lösning för inköpshantering. Inom Oracle kommer vi under våren att introducera en ny lösning, PROCESSIT, som bygger på Oracles nya Fusionteknologi. Därmed kommer den även att kunna integreras i andra ekonomisystem som bygger på denna plattform. När det gäller Capture har vi under året lanserat en ny version av CLASSIFY och INDEX som bland annat stöder tolkning av handskrivna signaturer. Vårt förvärv av teknikbolaget Spear Solutions programvaror har även inneburit ett första steg mot att kunna erbjuda våra Capturelösningar som en internetbaserad tjänst, så kallad Software as a Service. Vi breddar vårt erbjudande, skapar mervärde för kunden och kan göra betydligt större affärer än tidigare. Vi får en möjlighet till merförsäljning mot vår kundbas som vi aldrig tidigare haft. I det sammanhanget är det även värt att nämna att vi har en fantastisk kundbas, med många av världens största och ledande företag. Vi har nu nya förutsättningar att kunna utveckla vår affär och bli en betydligt viktigare leverantör till dem än tidigare. Bred marknadstäckning ReadSoft finns etablerat på många marknader trots att vi är en förhållandevis liten organisation. Det är en utmaning att hålla samman en organisation som är kraftigt distribuerad, men samtidigt är det en enorm styrka och stor fördel. Vi kan ge våra kunder och partners support med en egen organisation på de marknader som betyder något för dem. I valet mellan oss och andra leverantörer spelar detta en avgörande roll för våra kunder och partners. Vi har idag flera hundra stora internationella kunder som valt oss som leverantör och använder våra produkter i många länder och bolag inom sina koncerner. Våra medarbetare en strategisk resurs En viktig faktor för vår framgång är vår kompetenta och engagerade medarbetare. I de regelbundna undersökningar vi genomför får vi mycket positiva omdömen om arbetsmiljö och trivsel. Vi har även fått flera utmärkelser, bland annat i Spanien och USA, som kvitto på att vi upplevs som en bra arbetsgivare. Det är naturligtvis glädjande, samtidigt som det är ett resultat av ett målmedvetet arbete med att utveckla och stimulera våra medarbetare. I detta sammanhang vill jag passa på att nämna att vårt svenska kontor i Stockholm under året flyttade till nya lokaler i Kista. Genom att medarbetarna på ett tidigt stadium var med i planeringen har kontoret anpassats på bästa sätt. Rustat för lönsamhet och tillväxt Vi ser nu framåt och jag är i grunden mycket optimistisk inför framtiden. Det är svårt att sia om marknadens utveckling och hur lång tid det skall ta innan vi når en helt normaliserad situation. ReadSoft är rustat för en stark resultatutveckling och tillväxt på en normal marknad. Vi har en stor potential i våra världsledande produkter och lösningar som är etablerade på marknaden, vi har ett flertal nya och mycket lovande produkter på väg ut, en organisation med kunniga och arbetsamma människor som trivs. Inom bolaget har vi erfarenhet från både med- och motgång som hjälpte oss igenom ett tufft 2009 utan allt för stora besvär. Nu kommer vi att fokusera all kraft på att nå våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål i den marknadsuppgång som sannolikt kommer under de närmaste åren. Våra långsiktiga mål är att uppnå en resultatmarginal på minst 15 procent (EBITDA), samt en tillväxt på minst 20 procent per år. ReadSoft har idag en ledande marknadsposition, ett bredare erbjudande än tidigare, kompetenta och engagerade medarbetare och en växande internationell bas av både direktkunder och partners. Tillsammans kommer vi att fortsätta leverera lösningar som skapar värden för kunder och aktieägare. Helsingborg i februari 2010 Jan Andersson, VD och koncernchef Å r s r e d o v i s n i n g

8 Värdeskapande lösningar och parallella intäkts strömmar Vår vision är att alla företag genom ReadSofts teknologi ska slippa att hantera dokument manuellt. I vårt arbete med att förverkliga den visionen är vårt mål att växa med procent per år, det vill säga mer än den förväntade underliggande marknads tillväxten. Vi vill också göra det på ett lönsamt sätt med minst 15 procent EBITDA-marginal. Kärnan i ReadSofts erbjudande är vår unika och egenutvecklade programvara. Den utgör platt formen för ett antal produkter som gör det möjligt att automatisera all dokumenthantering, oavsett format och media. Med produkterna som bas kan vi erbjuda våra kunder flexibla och konkurrenskraftiga helhetslösningar. Tack vare vår teknologi kan dokumenten hanteras i ett obrutet, integrerat arbetsflöde vilket ger kunden stora ekonomiska, rationella och kvalitetsmässiga fördelar. lösningar för alla affärssystem och dokumenttyper Vi har delat in våra lösningar i två marknadsområden: Trade Process Automation och Document Capture Automation. Inom Trade Process Automation ligger de lösningar som automatiserar hanteringen av handelsdokument, till exempel fakturahantering och orderhantering. Inom Document Capture Automation finns de lösningar som används för generell datafångst, indexering och sortering. Inom detta område vänder vi oss främst till större organisationer, myndigheter och företag som hanterar stora mängder dokument. Parallella intäktsströmmar ReadSofts affärsmodell bygger på fem parallella intäktsströmmar: licenser, hyresavtal, konsulttjänster, underhållsavtal och hårdvara. När kunderna köper programvaran av oss erhåller de en licensrätt för att använda den. Kostnaden baseras på det antal dokument som produkten förväntas hantera och är en engångskostnad. När kundens dokumentmängder ökar tillkommer en kostnad för den utökade volymen. Licenserna utgör idag cirka en tredjedel av ReadSofts totala intäkter. Vi har även kompletterat licensförsäljningen med en modell där kunden i stället kan hyra vissa av våra lösningar, både direkt från oss eller via våra partners. Kunderna betalar i det här upplägget en månadskostnad som även inkluderar ett underhållsavtal. Kunderna tecknar också ett underhållsavtal med 8 Å r s r e d o v i s n i n g

9 a F F Ä r s M o d e l l, M Å l o C h s t r a t e g i e r visste du att ungefär 10 procent av ReadSoft. I avtalet ingår uppgraderingar ReadSofts kunder i USA är med av nya programversioner och telefonsupport. Kostnaden beror på vilken på tidningen Fortunes lista över de 500 största företagen? servicenivå kunden väljer, men mot - svarar i de flesta fall cirka 20 procent av licenspriset. Första året är underhållsavtalen obligatoriska och förlängs sedan automatiskt om de inte sägs upp. Normalt sett förnyas mer än 95 procent av alla underhållsavtal. Underhållsavtalen står för cirka en tredjedel av ReadSofts intäkter. Som en del i vår strävan att erbjuda kompletta helhets lösningar tillhandahåller vi även hårdvara, huvudsakligen skanners. Försäljningen av hårdvara står för cirka 5 procent av ReadSofts intäkter. effektiv marknadstäckning För att uppnå en ökad effektivitet arbetar vi både direkt mot företag och via partners. Direktförsäljningen sker inom både Trade Process Automation och Document Capture Automation och riktar sig mot större internationella koncerner som använder ekonomisystem från SAP och Oracle eller hanterar stora mängder dokument. Vår partnerförsäljning riktar sig mot små och medelstora företag. I linje med vår strategi för tillväxt arbetar vi löpande med att utöka och fördjupa vår försäljning via partners. Det innebär att vi både etablerar nya partnersamarbeten och att vi fördjupar samarbetet med våra befintliga partners. Till våra långsiktiga mål hör att utöka partnerförsäljningen från 38 procent 2009, till cirka 50 procent av vår totala försäljning. Därmed kan vi öka volymen på licensförsäljningen och underhållsavtalen utan att behöva knyta upp stora personella resurser. Försäljningen via partners ökade under 2009 med 17 procent och vi har även introducerat ett nytt partnerprogram inför Omsättningstillväxt, % tillväxtskapande utveckling Vi arbetar kontinuerligt med att förenkla affärsprocessen för våra kunder. Som ett led i det arbetet har vi inrättat ett Rörelsemarginal EBITDA, % Å r s r e d o v i s n i n g

10 visste du att en av ReadSofts kunder fi ck Integration Center som arbetar för att utveckla så mycket plats över när de ett mer enhetligt gränssnitt mot andra system. blev av med pappersarkivet att Genom att skapa en standardiserad plattform de kunde bygga ett spa? underlättar vi för andra att bygga skräddarsydda lösningar baserade på våra produkter. Därmed kan våra partners på ett enklare sätt dra nytta av vår teknologi. De första standardiserade produkterna lanseras under våren Efterfrågan på webbaserade applikationer, så kallad Software as a Service eller Cloud Computing, förväntas öka i framtiden. Vårt förvärv av programvaror och patent inom Spear Solutions gör att vi på allvar kan påbörja arbetet med att anpassa våra produkter för denna distributionsform. Därmed får vi möjligheter att bredda vårt erbjudande mot nya målgrupper. affärsdrivande hyreslösningar På den svenska marknaden har vi, i samarbete med ett större finansbolag, sedan en tid kunnat erbjuda kunderna att hyra våra lösningar inom Document Capture Automation, både direkt från oss och via våra partners. Kunderna betalar i det här upplägget en månadskostnad som även inkluderar ett underhållsavtal. Därmed blir kostnaden en del av företagets drift. Efter avtalets utgång har kunden möjlighet att förlänga avtalet. För kunden är det en bra affär eftersom det i genomsnitt endast tar omkring tolv månader innan våra lösningar betalat sig genom sänkta kostnader. Under 2009 har vi utökat denna möjlighet och kan nu erbjuda hyresavtal på en global basis. Med hyreslösningarna kompletterar vi våra parallella intäktsströmmar med ytterligare en stabil återkommande intäktsbas. service viktig konkurrensfaktor Grunden i vårt marknadsförsprång är att vi erbjuder de bästa tekniska lösningarna för våra kunder. Samtidigt har vikten av en god serviceorganisation ökat i betydelse, framför allt gentemot de större globala företagen. Därför fortsätter vi att utveckla vår organisation inom tjänsteområdet. Vi vill på så sätt säkerställa vår erkänt goda förmåga att förstå kundens verksamhet och processer, dessutom ska vi ytterligare vässa vår projektlednings kompetens. Vi ska även utveckla det försprång vi har när det gäller förmågan att hantera kulturskillnader inom våra kunders organisationer. en stark global närvaro ReadSoft har egen representation på fem kontinenter vilket gör att vi kan hjälpa såväl multinationella företag med behov av globala lösningar som lokala företag specialiserade på en viss marknad eller bransch. Våra partners har ofta kompletterande produkter och är återförsäljare på marknader där vi inte har egen säljverksamhet eller så arbetar de tillsammans med våra säljbolag. Vi kommer att fortsätta vår globala expansion med fokus på strategiskt viktiga marknader både genom nya egna etableringar och genom såväl existerande som nya partners. en förädlad varumärkesplattform Den varumärkesundersökning som genomfördes under 2008 visade att ReadSoft har ett starkt varumärke på många av våra marknader. Resultatet är positivt eftersom hög trovärdighet är viktigt för oss då vi erbjuder lösningar som är verksamhetskritiska för våra uppdragsgivare. Samtidigt gav undersökningen oss viktig information om hur vi kunde stärka vårt varumärke. Utifrån denna har vi under 2009 tagit fram en ny förädlad varumärkesplattform som implementeras under vi har kraften att växa Finansiell styrka Vi har en god finansiell position med stark balansräkning och bra kassaflöde. Balansräkningen har en väl avvägd hantering av våra utvecklingskostnader. Kostnaden för framtagning av nya produkter aktiveras enligt IFRS principer och skrivs av över den kommersiella livslängden, vilken är 3 5 år. Personell styrka Utbildningsnivån i ReadSoft är genomgående hög och erfarenheten från branschen är omfattande. Det innebär att det finns både en hög analytisk kompetens och erfarenhet från såväl forskningsrelaterad verksamhet som näringslivsinriktad. Tillsammans med erfarenheterna från våra tidigare förvärv innebär det att vi har kompetens för att såväl förvärva som att integrera företag och verksamheter. Ökad kundnöjdhet Vi har som målsättning att ha branschens mest nöjda kunder. En del i det arbetet är givetvis att ge våra kunder ännu bättre erbjudanden, service och support. Det handlar även om att ge dem en snabbare återbäring på sina investeringar, vilket i förlängningen genererar fler affärer. Under 2009 har vi därför lagt mycket kraft på vårt program för Customer Care. Den nya säljorganisationen med Key Account Managers är genomförd vilket innebär att vi nu är ännu bättre på att följa upp och planera. Detta underlättar för våra kunder, samtidigt som vi skapar ökade möjligheter att öka merförsäljningen mot vår stora bas av nöjda kunder. 10 Å r s r e d o v i s n i n g

11 a F F Ä r s M o d e l l, M Å l o C h s t r a t e g i e r länsförsäkringar Den automatiserade ankomstregistreringen har minskat handlä ggningstiden med hela fem dagar. Ingela Grim, ReadSoft Sverige Bakgrund Lä nsfö rsä kringar tar i samarbete med Itella Information emot uppå t 2,8 miljoner dokument varje å r. Det kan vara ansö kningar, blanketter och brev. De har lä nge anvä nt ReadSofts programvara fö r att extrahera data ur formulä r och fakturor, men sjä lva sorteringen av dokument har hittills till stor del varit manuellt arbete. Med CLASSIFY och INDEX ska ä ven sortering och klassificering automatiseras fullt ut. visste du att ReadSoft har dotterbolag i 16 länder och utvecklingslabb i fyra länder? lösning Programvaran CLASSIFY letar igenom dokumentet efter information eller layout som ä r typisk fö r en viss typ av dokument. Den kan till exempel kä nna igen om det ä r ett formulä r fö r fondbyte, en bilskadeanmä lan, eller ett brev frå n kund. På detta sä tt kan dokumenten sorteras och klassificeras efter kategori och presenteras fö r en handlä ggare nä stan direkt efter ankomst. Just nu sorterar programvaran upp dokument i mer än 75 olika kategorier som Lä nsfö rsä kringar har definierat. INDEX-delen av programvaran extraherar nyckeldata som fö rsä kringsnummer, organisationsnummer, datum och personnummer. Dokumenten blir så ledes sö kbara på dessa kriterier i Lä nsfö rsä kringars dokumenthanteringssystem. Eftersom det ä r datorer som skö ter klassificeringen av inkommande dokument få r Länsförsäkringar en mycket bä ttre kontinuitet i sorteringen. Kvaliteten ökar då bedömningen blir mer konsekvent när den gö rs av datorer. Genom att automatisera ankomstregistreringen kan Lä nsfö rsä kringar minska sin handlä ggningstid, fö r exempelvis en skadeanmä lan, med hela fem dagar. nästa steg Lä nsfö rsä kringar har börjat med att processa cirka 2 miljoner dokument om å ret med CLASSIFY och INDEX. Målet är att de ska kunna ö ka produktionen med 20-30% med samma personal. Ingela Grim Account Manager, ReadSoft Sverige Å r s r e d o v i s n i n g

12 Vi gör företagets dokumenthantering smidigare, billigare och säkrare De flesta företag världen över har mycket att vinna på att förenkla hanteringen av dokument. Vår affärsidé är att utveckla, sälja och hyra ut programvaror som gör det möjligt att helt automatisera dokumenthanteringen. Att automatisera dokumenthanteringen skapar stora fördelar för företag, organisationer och myndigheter. Med ReadSofts programvaruplattform får de en digital central som fångar, tolkar, sorterar och distribuerar inkommande dokument till rätt verksamhets processer. Med hjälp av vår teknologi kan alla typer av dokument, till exempel fakturor, låneansökningar och skadeanmälningar, levereras till alla typer av arkiv-, affärs-, attest- och ärendehanteringssystem. Samtidigt kan dokumenten elektroniskt utväxlas med leverantörer och kunder. Snabbare processer och ökad säkerhet I och med att de anställda slipper att lägga tid på att manuellt sortera, läsa och mata in data från olika dokument blir verksamheten betydligt effektivare både vad gäller kostnader och ledtider. I stället kan resurserna läggas på företagets kärnverksamhet. En annan fördel med att doku menten digitaliseras i ett tidigt skede är att informationen omedelbart blir tillgänglig för alla som har användning för den. Samtidigt ökar säkerheten i organisationen. Dokumenten blir spårbara, vilket gör att de inte kan manipuleras utan att det märks och riskerna för felaktiga inmatningar minskar. Slutligen blir arbetsprocesserna tydligare i och med att dokumentets hantering kan följas hela vägen genom organisationen. Automatiserad dokumenthantering har till exempel gjort det möjligt för globala företag att skapa centrala hubbar som sköter hela koncernens administration, så kallade Shared Service Centers. Här fyller ReadSofts lösningar en viktig funktion för att möjliggöra en betydligt snabbare, enklare och effektivare hantering av komplexa och världsomspännande affärsprocesser. En stabil plattform för alla behov Grunden i vår verksamhet är vår unika programvaruplattform. Utifrån den utvecklar vi program inom två marknadsområden, Trade Process Automation och Document Capture Automation. Inom Trade Process Automation arbetar vi med lösningar som hanterar alla dokument och processer som rör fakturahantering. Inom Document Capture Automation hanterar vi alla övriga typer av inkommande dokument oavsett målsystem eller bransch. Trade Process Automation Ett av de viktigaste områdena inom dokumentautomatisering är hanteringen av ekonomisk information, som till exempel fakturor och orderbekräftelser. Här finns det många och tydliga fördelar för kunderna och det är dessutom den marknad som växer snabbast. Vi är idag ledande på produkter för fakturahantering. Det är bland annat ett resultat av att våra produkter är helt integrerade i de ledande affärssystemen, att vi har en hög automatiseringsgrad och att vi har en stor förståelse för företagens interna processer. Sammantaget gör det att vi kan utveckla produkter som fullt ut möter marknadens behov av funktioner och användarvänlighet. Det webbaserade gränssnittet ger användaren full kontroll över var fakturorna befinner sig i processen. Detta innebär bland annat bättre kontroll över fakturor, kassaflöde, mottagna och fakturerade varor och tjänster. Genom ett avancerat analysprogram får företaget även ett verktyg för att följa nyckeltal och ett redskap för att öka effektiviteten i processen. Våra produkter kan integreras med vilket affärs-, attest- och arkivsystem som helst och ingår förutom i våra egna helhetslösningar också ofta i våra partners lösningar för fakturahantering. ReadSoft är idag världsledande på automatiska faktura - hanteringslösningar för de två ledande affärssystemen SAP och Oracle. Tillsammans med våra partners kan vi även erbjuda lösningar till de flesta andra affärssystem som finns på marknaden. Document Capture Automation Förutom ekonomisk information mottar ett företag även stora mängder andra affärsdokument. Det kan till exempel handla om skadeärenden hos ett försäkringsbolag, låneansökningar hos en bank eller kundärenden hos ett elbolag. För denna typ av bolag erbjuder vi lösningar som gör det möjligt att fånga, tolka, sortera och klassificera informatio- 12 Å r s r e d o v i s n i n g

13 v e r k s a M h e t e n Convergent Convergent har ökat transparensen och kontrollen, minskat den manuella datainmatningen och förbättrat handläggningstiderna. Cliff Autin, ReadSoft Nordamerika Bakgrund Convergent är ett ledande företag inom sjuk - vårds relaterad, privat och kommersiell inkasso. Företaget, som grundades 1998, har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia och syssel sätter personer på elva kontor i tio stater. Convergent var på jakt efter en lösning som skulle eliminera problemen med omfattande datainmatningar, långa handläggningstider och svårigheter att lokalisera fakturahandlingar. lösning Med INVOICES 5-5 och INVOICEIT 3.2, ReadSofts automatiserade system för fakturainläsning, arbetsflöde och rapportering för Oracle E-Business Suite, fick Convergent ett automatiskt system för att hantera leverantörskrediter. Lösningen centraliserar fakturainbetalningarna och anpassar sig till de befintliga affärsreglerna i Oracle. ReadSofts lösning har implementerats på fem olika företag och bygger på Convergents befintliga investeringar i multifunktionsskrivare. Resultatet är en förbättrad fakturahanteringsprocess som tar bort ineffektiviteten i det manuella arbetet. ReadSofts lösning ökar transparensen och kontrollen samtidigt som handläggningstiderna förbättrats. Fakturor kan nu sökas och hämtas direkt, bokföring och attestering är exakt och snabb, spårbarheten är hög och det har blivit en signifikant minskning av den manuella datahanteringen. visste du att ReadSofts programvaror bidrar till att 1,4 miljarder papperskopior aldrig görs vilket minskar koldioxidutsläppen med ton? nästa steg ReadSoft kommer att fortsätta leverera produktsupport och arbetar på att utveckla affärsrelationen med Convergent. Cliff Autin Manager, Oracle Consulting Services, ReadSoft Nordamerika nen och sedan skicka denna vidare till rätt person eller avdelning. Våra program kan tolka alla typer av dokument, oavsett om de är strukturerade (t ex formulär), halvstrukturerade (t ex fakturor) eller ostrukturerade (alla andra typer av dokument, t ex brev). Informationen kan sedan skickas in i vilket målsystem som helt oavsett bransch. anpassade tillämpningar för alla marknader Våra partnersamarbeten gör det möjligt för oss att dra nytta av kompletterande teknologier och lösningar, samtidigt som vi ger våra partners tillgång till vår unika funktionalitet och kompetens. Förutom att det breddar vårt erbjudande ökar det möjligheterna till en snabbare expansion framförallt på nya marknader. Genom våra partners konsulter kan vi även erbjuda mindre företag en både effektiv och kompetent implementering av heltäckande lösningar. Med vår tekniska plattform som bas kan vi därmed, tillsammans med våra utvalda partners, erbjuda alla företag en komplett lösning för automatisk dokumenthantering. individuellt stöd och skräddarsydda anpassningar Vi erbjuder kunden driftstöd, vilket bland annat innebär att vi hjälper dem att komma igång med en effektiv produktion och att vi ger dem specialiststöd för att hålla produktiviteten på en hög nivå. Vi utbildar även kunderna när nya systemlösningar införs. Det kan omfatta allt från enstaka punktinsatser till ansvar för hela utbildningsprocessen. Vår konsultorganisation hjälper kunden genom alla faser från analys till implementering. Dessutom blir de i många fall rådgivare till kunden när det gäller val av kompletterande teknik. global support och heltäckande underhållsavtal Tack vare vår globala organisation kan vi erbjuda våra kunder service och support över hela världen, vilket är en stor fördel inte minst för multinationella företag. I supportavtalen ingår uppgraderingar av programvara. I och med att ReadSofts lösningar ofta är en affärskritisk del av våra kunders verksamhet förnyas tecknade supportavtal i mycket hög utsträckning. garanterade helhetslösningar med certifierad hårdvara För att kunna ge våra kunder en komplett lösning erbjuder vi tredjepartsprodukter, framför allt skannrar. Vi testar och utvärderar löpande tillämplig hårdvara för att kunna certifiera att de är kompatibla med vårt system. Därmed kan vi säkerställa att kunden får en fungerande helhetslösning. Å r s r e d o v i s n i n g

14 En öppnare plattform skapar nya affärsmöjligheter Ett viktigt steg för att kunna erbjuda ReadSofts lösningar till mindre företag togs under året genom förvärvet av Spear Solutions programvaror. Det har gett oss tillgång till en plattform för servicehantering via Internet, så kallad Cloud Computing, som kan integreras med ReadSofts programvaror. Under året har vi också utvecklat en integrationsplattform som kommer att göra det lättare för våra partners att använda våra produkter i sina egenutvecklade lösningar. strategiska förvärv av kompletterande teknologi Utvecklingen går mot att programvaror inte längre installeras på företagens datorer utan i stället ligger centralt på en fristående server, så kallad Cloud Computing eller Software as a Service. Fördelen är att kunderna inte behöver lägga tid på att installera, konfigurera och underhålla mjukvaran utan istället kan abonnera på funktionen. För att öka utvecklingshastigheten inom detta område förvärvade ReadSoft i september 2009 ett antal patent och programvaror från Spear Solutions AB och Spear Imaging Inc. Spear Solutions lösningar för servicehantering innebär ett viktigt steg på vägen mot att kunna erbjuda våra lösningar via ett webbaserat gränssnitt. Primärt kommer vi att utveckla webbaserade lösningar för våra produkter inom marknadsområde Document Capture Automation. Resultatet beräknas lanseras som en pilot på den svenska marknaden under Spears teknologi för bildhantering är även den ett viktigt komplement. Vid skanning av dokument är bildkvaliteten avgörande för hur väl tolkningen av innehållet kan göras, något som vi nu kan förbättra ytterligare. Förvärvet av Spears teknologi innebar att ett nytt Solution Lab inrättades under slutet av Det har fått namnet ReadSoft Lab SaaS * Solutions och kommer framöver att arbeta med att anpassa och utveckla alla våra produkter för Cloud Computing och internetbaserade mjukvarutjänster. standardiserade produkter breddar marknaden Även inom andra områden går utvecklingen mot ett mer serviceinriktat tänkande. I stället för att skapa stora komplexa programvaror som kan allt går trenden mot att bygga ihop mindre fristående delar som tillsammans levererar ett större erbjudande (Service Oriented Architecture, SOA). Detta kräver dock att olika programvaror kan integreras med varandra på ett enkelt och standardiserat sätt. Under 2008 inrättade vi därför ett Integration Center som under 2009 tagit fram en integrationsplattform för våra produkter. Målsättningen är att göra produkterna enklare att integrera med bland annat våra * Software as a Service 14 Å r s r e d o v i s n i n g

15 F o r s k n i n g o C h U t v e C k l i n g Vikiga händelser under året, Capture MÖJLIGHET ATT TOLKA FLER ASIATISKA SPRÅK OCH TECKEN KAN NU SORTERA ÄVEN HANDSKRIVNA DOKUMENT UTVECKLAT NY STATISTIKPRODUKT, REPORTER BREDDAD ANVÄNDNING MOT FLER AFFÄRSPROCESSER partners lösningar. Detta är en viktig del i vårt arbete med att utöka partnersamarbetet. snabbare produktutveckling genom ökad fokusering Under 2008 fokuserades ReadSofts utvecklingsarbete till att omfatta tre Solution Labs: SAP, Oracle och Capture. Denna omorganisation har fallit väl ut och vi har kunnat skapa en kompetenskoncentration som varit framgångsrik. Det har även lett till att vi kunnat arbeta med kortare releasecykler vilket lett fram till nya versioner av flera produkter under året startade vi även ett testcenter i Indien. Verksamheten drivs av en extern aktör som enbart arbetar med ReadSofts produkter. Målsättningen är att vi ytterligare ska kvalitetssäkra våra produkter, både vad gäller funktionalitet och säkerhet. Vi kommer fortsätta att investera kraftfullt i forskning och utveckling för att kontinuerligt kunna vidareutveckla våra lösningar och snabbt följa med i de relevanta teknikskiften som sker. ReadSoft ska alltid erbjuda de bästa produkterna som finns på marknaden. readsoft lab Capture solutions Inom ReadSoft Lab Capture Solutions utvecklar vi ReadSofts unika teknologi för intelligent dokumentigenkänning och skapar lösningar för generell faktura- och dokumenthantering. Under året har vi inom ReadSoft Lab Capture Solutions arbetat med att skapa ett enkelt och standardiserat sätt att få ut data ur vår plattform. Detta arbete har skett i samarbete med våra Solution Labs inom Oracle och Produktutvecklingskostnader, Mkr SAP samt våra partners inom ramen för vårt Integration Center. Tanken är att våra produkter för datafångst enkelt ska kunna kopplas till vilket målsystem som helst. Vi ska även kunna erbjuda färdiga kopplingar mot mer generella system, till exempel inom försäkringsbolag eller Microsoft SharePoint. Vi har även fortsatt att utveckla plattformens förmåga till lärande. Målet är att skapa ett system som är så automatiserat som möjligt redan från start, samtidigt som vi dessutom kan öka både kvaliteten och säkerheten jämfört med en manuell hantering. Under året har en ny version av ReadSofts dokumenthanteringsprogram CLASSIFY och INDEX lanserats. I den nya versionen har bland annat funktionaliteten utvecklats så att programmet nu även kan hantera signaturer på dokument. I samarbete med det nya ReadSoft Lab SaaS Solutions har vi också påbörjat utvecklingsarbetet med att anpassa CLASSIFY och INDEX till Cloud Computing. Arbetet med att anpassa programvaruplattformen för att hantera de stora asiatiska språken har fortsatt under året och i mitten av nästa år lanseras ett system för att hantera fakturor även på japanska och kinesiska. Därmed kan vi hantera fakturaflöden på de viktigaste asiatiska marknaderna. Under året har en ny version av statistikprogrammet REPORTER, som omfattar hela affärsprocessen lanserats. Efter att tidigare enbart kunnat analysera fakturahanteringen tar programmet nu hand om hela hanteringen av leverantörsreskontra, från skanning av fakturan till betalning. readsoft lab sap solutions Inom ReadSoft Lab SAP Solutions utvecklar vi produkter som är integrerade i SAP:s affärssystem. Under året har vi utvecklat en ny plattform för PROCESS DIRECTOR, vår lösning för SAP som gör det möjligt att hantera betydligt fler olika typer av dokument och affärsprocesser. Programmet kan nu även hantera större dokumentvolymer samtidigt som vi med den nya plattformen kan utveckla färdigpaketerade tilläggstjänster Å r s r e d o v i s n i n g

16 Vikiga händelser under året, SAP VI HAR BYGGT EN PLATTFORM FÖR FRAMTIDEN VI KAN NU HANTERA MÅNGA OLIKA TYPER AV DOKUMENT DEN NYA PLATTFORMEN GÖR DET MÖJLIGT ATT UTVECKLA NYA LÖSNINGAR BETYDLIGT SNABBARE VI HAR SKAPAT EN PAKETERAD LÖSNING SOM VI ERBJUDER VÅRA PARTNERS som enkelt kan byggas på, beroende på vad visste du att affärsprocessen kräver. det inte är ovanligt att en investering i automatisk Det minskar installationstiden, samtidigt som dokumenthantering betalar sig PROCESS DIRECTOR på ett smidigt sätt kan på mindre än 12 månader? anpassas för varje enskilt företags specifika behov. Vi har gjort flera installationer av PROCESS DIRECTOR, bland annat i några av världens största Shared Service Centers. Därmed har vi också en stor potentiell marknad för försäljning av kompletterande tilläggstjänster. Under året har vi även arbetat med att öka effektiviteten i våra implementeringar och vårt utvecklingsarbete. Bland annat har vi tagit fram en komponentkatalog för vårt fakturahanteringsprogram INVOICE COCKPIT. Katalogen är en förteckning över de lösningar som utvecklats i samband med att vi kundanpassat tidigare installationer. Det gör att vi i större utsträckning nu kan dra nytta av dessa i framtida projekt. Vi har också förbättrat vår effektivitet i utvecklingslabbet, vilket ökat frekvensen vad gäller att ta fram nya releaser för INVOICE COCKPIT. För att öka implementeringshastigheten och skapa en smidig projekthantering har vi tidigare lanserat en standardiserad paketlösning, Invoices Business Solution for SAP. Under året har vi anpassat denna för ett antal marknader, bland annat Storbritannien, Frankrike och Australien. Vår partnerförsäljning inom SAP har gått bra under året och för att ytterligare stärka vårt samarbete har vi påbörjat ett projekt för att vidareutbilda våra partners. Tanken är att de ska få en bättre förståelse för hur våra lösningar fungerar och hur de kan konfigureras. Dessutom skapar vi möjligheter för dem att själva kunna utveckla tilläggstjänster och förbättringar av våra produkter. Under året tecknades också ett nytt supportavtal med SAP. Det innebär att våra kunder nu kan kontakta ReadSoft via SAP:s egen supportportal. Vi får även tillgång till SAP:s interna supportsystem, vilket innebär att vi på ett bättre sätt kan analysera de bakomliggande orsakerna till eventuella problem. Genom det nya avtalet stärker vi samarbetet med SAP, vilket gynnar både våra kunder och ReadSoft. Vidare har vi påbörjat arbetet med att anpassa den nya versionen av statistik programmet REPORTER för SAP. readsoft lab oracle solutions Inom ReadSoft Lab Oracle Solutions utvecklar vi produkter som är integrerade i Oracles affärssystem. Under året har vi anpassat vår fakturahanteringslösning INVOICEIT till Oracles nya plattform Fusion Middleware (som bygger på Service Oriented Architecture) och det kommande affärssystemet Fusion App som kommer att lanseras under Samtidigt har vi tagit fram en ny produkt, PROCESSIT, som även kan hantera andra dokumenttyper och processer. Den öppna arkitekturen gör att den enkelt kan utvecklas och kompletteras med hjälp av standardverktyg och bli en del i en större lösning. Samtidigt fungerar PROCESSIT som en fristående produkt, vilket gör den öppnare mot partners och enklare för andra aktörer att integrera i lösningar för andra användningsområden. Även PROCESSIT bygger helt på Fusion Middleware och är redo att kopplas in i Oracles nya affärssystem Fusion App. Den standardiserade plattformen gör det också möjligt att bygga färdiga kopplingar mot de affärssystem som tidigare förvärvats av Oracle och nu integrerats i Fusion, till Vikiga händelser under året, Oracle NY PLATTFORM FÖR ORACLE FUSION MIDDLEWARE UTVECKLAT FUNKTIONALITET FÖR FLER TYPER AV DOKUMENT NY VERSION FÖR ORACLE E-BUSINESS SUITE 12 ÖKAD SATSNING PÅ PAKETERADE LÖSNINGAR 16 Å r s r e d o v i s n i n g

17 F o r s k n i n g o C h U t v e C k l i n g exempel JD Edwards och PeopleSoft. Under 2010 kommer vi att utvärdera marknaden och ta ställning till vilka affärssystem som kan komma ifråga. Vi har under året arbetat med att anpassa den nya versionen av statistikprogrammet REPORTER för Oracle. Den nya versionen kommer att lanseras i början av Arbetet med att förbereda våra produkter för att fungera som Software as a Service har också påbörjats. Dock är det i dagsläget osäkert när eller om Oracle kommer att utveckla lösningar för detta område. allweiler ag ALLWEILER har uppnått en märkbart ökad kontroll och transparens i inköpsprocessen. Jörg Schneider, ReadSoft Tyskland Bakgrund ALLWEILER AG är en tysk tillverkare av pumpar och en del i den globala koncernen Colfax Corporation. Bolaget är marknads- och teknik - ledande inom fartygsbyggande, kraftgenerering för specialiserade industriella tillämpningar. För att öka sin effektivitet ville ALLWEILER automatisera och optimera sin pappersbaserade och manuellt hanterade inköpsprocess. lösning Tack vare ReadSofts webbaserade lösning PROCESS DIRECTOR kan nu behörig personal skapa, cirkulera och attestera inköpsförfrågningar via en säker uppkop pling. Rekvisitionerna registreras sedan automatiskt som beställningar i företagets SAP-system. Eftersom ALLWEILER redan använder ReadSofts programvara för att automatsera fakturahanteringen, är inköpshanteringen och fakturaattesteringen nu integrerade i samma användargränssnitt. På så sätt har ALLWEILER uppnått en märkbart ökad kontroll och transparens i sin inköpshantering. Det stärker deras relationer med leverantörerna samtidig som det skapar en bättre grund för förhandlingar kring priser och villkor. visste du att ReadSofts produkter kan läsa tecken på 15 språk, bland annat kinesiska, koreanska och japanska? nästa steg Ett pilotprojekt har redan genomförts och nästa steg blir att göra PROCESS DIRECTOR tillgänglig för all personal i Tyskland. I framtiden planerar ALLWEILER att utöka installationen så att den även täcker projektrelaterade inköp vilket kräver ett betydligt mer omfattande attestflöde. Jörg Schneider Account Manager, ReadSoft Tyskland Å r s r e d o v i s n i n g

18 O kat fokus på effektivare processer ReadSoft är marknadsledande inom segmentet Datafångst för transaktioner och processhantering (Data Capture for Transaction Processing & Process Management). Detta segment utgör 41 procent av den totala marknaden för automatisk dokumenthantering och är därmed det största delsegmentet. Enligt analysföretaget Harvey Spencer Associates utgjordes branschtillväxten under 2009 i huvudsak av en ökad försäljning inom underhåll och service, medan produktförsäljningen sjönk något. Enligt Harvey Spencer finns det dock flera faktorer som pekar på att tillväxten kommer att ta fart på nytt. Ett skäl är den korta tid det tar innan investeringen betalar sig. Detta gäller framför allt för fakturahantering som, när lösningen är integrerad i arbets flödet, ofta betalar sig på mindre än ett år. Vikten av integrerade processer stöds också av konsultföretaget The Hackett Group. Deras undersökningar visar att en viktig faktor för att optimera ett företags administration är att den elektroniska fakturahanteringen integreras i hela arbetsflödet. Framför allt gäller det SAP- och Oraclebaserade arbetsflöden, ett område där ReadSoft sedan länge leder utvecklingen. Enligt Gartner är fakturahantering ett område som många stora och medelstora företag nu fokuserar på att förbättra. Lösningar som kan förbättra arbetsflöden och standardisera finansiella processer ses ofta som goda IT-investeringar. Många företag försöker utöka sina affärsprocesser och system så att de även kan hantera datafångst från inkommande dokument (på papper och i elektronisk form), godkännande i elektroniska arbetsflöden, samt statistik. Detta är delar av den finansiella processen som har blivit förbisedda från ett teknikperspektiv, men som kan generera stort kundvärde.* Även The Hackett Group har genomfört en undersökning som visar på en stor tillväxtpotential inom marknaden för automatiserad fakturahantering. Idag är det enbart 17 procent av företagen som använder både automatiserad fakturainläsning och extrahering av innehållet som den primära metoden för att hantera pappersfakturor. Centralisering gynnar kunder och leverantörer Ett annat skäl för segmentets tillväxt är att de affärer som görs ökar i värde i och med att de i större utsträckning tecknas centralt för globala koncerner. Denna utveckling drivs i sin tur av att många internationella bolag satsar på att effektivisera sin administration genom att koncentrera den till ett fåtal globala noder, så kallade Shared Service Centers. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs en processintegrerad automatiserad dokumenthantering, både för ekonomisk information och andra typer av dokument. Enligt Harvey Spencer skapar detta fördelar för större leverantörer som har resurser att hantera omfångsrikare system, vilket gynnar ReadSoft. Enligt The Hackett Group har världens bäst presterande företag (World Class Performers) en processkostnad per inköpsorder som ligger 92 procent lägre än genomsnittet. Dessa företag utnyttjar också i större utsträckning automatiserade processer i samband med fakturahantering. För ett medianföretag motsvarar det ett möjligt besparingsutrymme på 2-3 miljoner USD vad gäller den totala administrationen av inköp. ReadSoft arbetar idag tillsammans med ett flertal kunder för att, utifrån The Hackett Groups definitioner av vad som kännetecknar en World Class Performer, skapa lösningar som hjälper kunderna att nå denna nivå och därmed säkra en kostnadseffektivitet i världsklass. Tillväxten dämpades Mellan 2007 och 2008 ökade den totala marknaden för automatisk dokumenthantering, inklusive produkter, tjänster och underhåll till nästan 2 miljarder USD. Med hänsyn taget till valutaeffekter motsvarar det en tillväxt på drygt 7 procent. Denna ökning berodde bland annat på förbättringar i teknologin för intelligent dokumentigenkänning och en ökad insikt om att pappret även i framtiden kommer att vara en viktig del i alla affärsprocesser även om användningen minskat något i de större industriländerna. Tillväxten har dock avtagit under Enligt Harvey Spencer kommer tillväxten för helåret sannolikt att ha minskat med cirka 2 procent. Enligt deras tidigare bedömning i mitten av 2009 beräknades den årliga tillväxten till ungefär 9,5 procent till och med 2012 då världsmarknaden förväntas omsätta knappt 3 miljarder USD. Detta kan komma att försenas, samtidigt som mjukvaror för datafångst fortsätter att driva försäljningen. Det gäller framför allt de som kan erbjuda mervärden i form av förbättrade affärsprocesser. Ökat behov Mer än 80 procent av all information ett företag tar emot är ostrukturerad. Uppskattningsvis spenderas mellan 25 och 30 miljarder USD varje år på att samla in, tolka och mata in affärsinformation. Det mesta sker fortfarande genom manuell inmatning på datorer. Utvecklingen går dock mot en allt större automatisering av dokumenthanteringen, framför allt på grund av en ständigt växande andel 18 Å r s r e d o v i s n i n g

19 M a r k n a d e n digitaliserad information och ö kade personalkostnader. Fö r ä ven om en stor del av den manuella datainmatningen flyttats till lå gkostnadslä nder som Kina och Indien, har lö nekostnaderna ä ven i dessa lä nder bö rjat ö ka efterhand som den inhemska ekonomin utvecklats. Den allt snabbare utvecklingen och den ö kade globala konkurrensen gö r att fö retag få r ett stö rre behov av att fö rbä ttra samverkan mellan olika avdelningar, skaffa sig mer och snabbare information samt att kontinuerligt skä ra i sina kostnader. Dessutom ökar behovet av att kontrollera dokument och att integrera dokumenthanteringen i hela företagets organisation. Ä ven kraven på transparens och att kunna fö lja affä rshä ndelser i realtid ö kar behovet av att kunna ta ut och bearbeta information frå n affä rsdokument i ett så tidigt skede som mö jligt. Detta gynnar de leverantö rer som kan erbjuda helhetslö sningar som bå de få ngar, tolkar och klassificerar information och som enkelt kan integreras i de stora etablerade affä rssystemen. Också i samhället sker en utveckling där medborgarnas krav på tillgång till information ökar. Olika länder implementerar regler för e-governance på nationell och lokal nivå för att öka transparensen samtidigt som den personliga integriteten värnas. Här uppstår en klyfta mellan de som har datorvana och de som inte har det när det gäller användningen av elektronisk korrespondens. Enligt Harvey Spencer leder detta till behov att förstå, hantera och kontrollera ostrukturerad information mer effektivt. Den måste kunna hanteras med samma hastighet och effektivitet som elektroniskt genererad och levererad information, samtidigt som kostnaderna reduceras. Ökade krav på säkerhet Den globala ekonomin driver fram regleringar som ä r grä nslö sa och som ska fö rhindra ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter. Fö retag med global verksamhet må ste dä rmed i allt hö gre grad installera gemensamma system som fö ljer en viss standard, vilket gynnar marknaden fö r automatisk dokumenthantering. Ett exempel ä r Basel II som bland annat innebä r att varje bank som gö r affä rer i olika lä nder må ste ha riskhanteringssystem. Andra exempel ä r US Patriot Act som på verkar alla bolag som har export till USA samt alla som bor i USA och har ett bankkonto utomlands. Den amerikanska bolagskoden Sarbanes-Oxley Act (SOX) på verkar bå de bolag i USA och omvä rlden. Inom EU har direktiv kommit som ska harmonisera olika slags affä rsverksamhet inom hela unionen. Ä ven i Japan finns SOX-liknande regler. Detta få r till fö ljd att IT-systemen efterhand kommer att bli alltmer lika i alla lä nder. En utveckling som framfö r allt gynnar de aktö rer som kan erbjuda multinationella fö retag bå de standardiserade dokumenthanteringslö sningar och global support. KÄLLOR Harvey Spencer Associates. Ett amerikanskt företag som sedan 1990 analyserat marknaden för automatiserad datafångst. The Hackett Group. Ett globalt konsultföretag som sedan 1991 hjälper stora koncerner att optimera sin organisation genom bland annat Best Practice och Benchmarking. Gartner, Inc. Grundades 1979 och är världens ledande företag inom IT-analys och rådgivning. Segmentfördelning, 2008 Källa: Harvey Spencer Associates Inc. Processkostnad per transaktion (Arbetskraft och outsourcing) USD Data Capture for Transaction Processing & Process Management, 41% Ad-hoc & Desktop Capture, 35% Batch & Distributed Batch Capture, 21% Full Text Capture, 3% 92% Inköpsorder + Kostnad = Hela processen per faktura Andra företag Top Performer För ett medianföretag motsvarar det ett besparingsutrymme på 2-3 miljoner USD i den totala administrationen av inköp. Källor: The Hackett Group Världsmarknaden för programvara för dokumentautomation under 2008 Källa: Harvey Spencer Associates Inc. Nordamerika 48% Europa, Mellanöstern, Afrika 41% Övriga världen 11% Hantering av pappersfakturor, % % Vi har få pappersfakturor E-post/fax-lösningar med OCR för datainhämtning Vi lägger ut datainhämtningen från pappersfakturorna externt Skannade fakturor för arbetsflödet med OCR för datainhämtning Skannade fakturor för arbetsflödet med manuell datainhämtning Hanteras i pappersform med manuell datainhämtning The Hackett Groups undersökning visar på en stor tillväxtpotential inom marknaden för automatiserad fakturahantering (Skannade fakturor för arbetsfl ödet med OCR för datainhämtning). Fem faktorer som driver marknaden När konjunkturen vänder kommer många företag sannolikt att investera i beprövad teknik för att öka effektiviteten, snarare än att återanställa personal. När de samtidigt försöker hitta sätt att reducera pappershanteringen i de interna processerna, kommer de att leta efter teknologier som optimerar de existerande processerna i stället för att förändra dem. För att förbättra affärsprocesserna och öka konkurrensfördelarna, kommer en allt större mängd information att hämtas från pappersdokument. Behovet av att kunna lägga in information från inkommande pappersdokument i datasystemen kommer därmed att öka. På samma sätt kommer det bli ännu viktigare att snabbt fånga dokumentet då det anländer. Ju snabbare ett dokument digitaliseras, desto större värde får det. Ökade regleringar på marknaden skapar ett behov av bättre dokumenthantering genom hela företaget och gemensamma lösningar på alla marknader. Teknologin för datafångst utvecklas och ger fördelar inom fler områden med större möjligheter till integration. Integrationen av datafångst med grundläggande affärsprocesser som faktura- och orderhantering möjliggör en i det närmaste helautomatisk hantering av fakturor. Detta ökar värdet, minskar kostnaderna och förbättrar cash management. Källa: Harvey Spencer Associates Inc. * Utdrag ur rapporten Accounts Payable Invoice Automation, 11 December 2008, skriven av John E. Van Decker. Gartners rapport som beskrivs häri utgör data, researchunderlag eller publicerade synpunkter och är en del av en prenumerationstjänst från Gartner, Inc. ( Gartner ), och är inte att jämställa med fakta. Varje Gartnerrapport utgår från sitt ursprungliga publiceringsdatum (och inte utifrån den dag då denna årsredovisning publiceras) och innehållet i Gartners rapport(er) kan revideras utan förvarning. Å r s r e d o v i s n i n g

20 ReadSoft går bättre än marknaden Marknadssegmentet Datafångst för transaktioner och processhantering ä r fragmenterat men konsolideringen fortsätter. Segmentet stå r fö r 41 procent av Data Capture-marknaden, med ett berä knat vä rde om cirka miljoner USD Fortfarande ä r trenden att stö rre fö retag kö per små bolag fö r att få tillgå ng till teknologi och nya marknader. Det uppger Harvey Spencer Associates i sin Major Vendor Report, från september Marknaden fö r datafångst för transaktioner och processhantering har varit relativt mogen med vä l beprö vad teknologi i botten. Men i och med att fokus ä ndrats frå n ren datafå ngst till integration i affä rsprocesser, vilket ö kat kraftigt under det senaste å ret, har marknaden kommit in i en ny fas. Det ä ndrar de grund lä ggande affä rsmodellerna och lockar nya aktö rer, vilket visar sig genom att gruppen övriga aktö rer på ett å r ö kat frå n 42 till 48 procent. ReadSoft har sedan lä nge fokuserat på integration och transaktioner vilket gö r att vi, med 13 procent av marknaden, behå ller vå r marknadsledande stä llning. Marknadstrender Nå gra trender som analysfö retaget Harvey Spencer Associates Inc. ser ä r: Datafå ngst kommer under de nä rmaste å ren i ännu högre grad att bli en del av affä rsprocessen. Bland de stö rre mjukvarufö retagen sker en fortsatt konsolidering. Marknaden är även i år en mycket fragmenterad marknad med mer ä n 100 olika fö retag. Utvecklingen att fler aktö rer inom vertikala marknader fö rflyttar sig in på marknaden fö r datafå ngst genom samarbeten kommer att fortsätta. De ser det som ett sä tt att skaffa sig konkurrensfö rdelar. Även de stö rre hå rdvarutillverkarna kommer att fortsätta förflytta sig in på denna marknad eftersom de ser det som en konkurrensfö rdel. Dock kommer deras fokus fortfarande att ligga på hå rdvaran vilket gö r att de i fö rsta hand satsar på samarbeten. I det lä ngre perspektivet kommer det att ske en ö kning av Software as a Service-baserade affä rsmodeller fö r datafå ngst i mindre volymer, dä r mindre fö retag hyr in tjä nsten snarare ä n kö per licensen. Anvä ndningen av mobila skanners, som till exempel digitalkameror och mobiltelefoner kommer att öka. Detta drivs av ett ökat behovet av att få nga data så tidigt i produktionsprocessen som mö jligt. readsoft har ett fö rsprå ng Det finns ett tjugotal konkurrerande fö retag inom segmentet, vilket ä r det stö rsta inom den totala marknaden fö r datafå ngst. ReadSoft är marknadsledande med 13 procent och den närmaste konkurrenten Kofax har 9 procent av marknaden, vilket innebär att marknadsandelarna är oförändrade sedan De fem stö rsta fö retagen våra största konkurrenter Företag Ingår i koncern Säte Webbplats Bildat Publikt/Privat AnyDoc USA Privat Banctec USA Publikt Captiva EMC USA Publikt Cardiff Autonomy USA Privat I.R.I.S. Belgien Publikt ITESOFT Frankrike Publikt Kofax Dicom USA Publikt Open Text Kanada Publikt Top Image Systems (TIS) Israel Publikt 20 Å r s r e d o v i s n i n g

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Fortsatt stark licensförsäljning

Fortsatt stark licensförsäljning Delårsrapport JANUARI MARS 213 Fortsatt stark licensförsäljning Omsättningen för januari-mars ökade med 4 procent till 162,6 (156,9) Mkr Licensintäkterna för januari-mars ökade med 15 procent till 42,

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2012

Delårsrapport JANUARI MARS 2012 Delårsrapport JANUARI MARS 2012 Fortsatt tillväxt trots svagare licensförsäljning Omsättningen för januari-mars ökade med 11 procent till 156,9 (141,8) Mkr Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev -11,7

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EXPERIENCE THE EFFECT

ÅRSREDOVISNING EXPERIENCE THE EFFECT 2010 ÅRSREDOVISNING EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att fl er än

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

FormPipe Software C H R I S T I A N S U N D I N, M AJ 2009

FormPipe Software C H R I S T I A N S U N D I N, M AJ 2009 FormPipe Software C H R I S T I A N S U N D I N, M AJ 2009 Agenda Introduktion till FormPipe Software och begreppet ECM Kundexempel Partnerförsäljning Finansiell översikt ECM marknaden i lågkonjunktur

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer