Årsredovisning IT-centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum"

Transkript

1 Årsredovisning IT-centrum

2 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Medborgar-/ kundperspektivet 7 Processperspektivet 12 Medarbetarperspektivet 15 Ekonomiperspektivet 17 Fördjupad analys av ekonomin 19 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt STATISTIK Verksamhets-, ekonomi- och personalstatistik 2

3 sidan 3 av 20 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 2011 har varit ett spännande och utvecklande år för IT-centrum. Vi har arbetat med att ta fram vår verksamhetsidé, ta ut riktningen för IT-verksamheten inom landstinget samt skapa gemensamma rutiner och arbetssätt inom ett nyskapat centrum. Samtidigt har vi levererat ett fungerande IT-stöd till våra kunder och användare genom projekt- och förvaltningsarbete samt genom att tillhandahålla en stabil IT-infrastruktur. Vår verksamhetsidé och vårt uppdrag är att vara landstingets IT-partner som erbjuder värdehöjande tjänster anpassade för kärnverksamheten. Vårt uppdrag är att förvalta och vidareutveckla vård- och verksamhetssystem, genomföra centrala utvecklingsprojekt och leverera fungerande tjänster inom ITinfrastruktur. Inom IT-centrum finns multiprofessionell kompetens inom bland annat vård, process, informatik och IT. Riktningen för IT-verksamheten inom landstinget beskrivs i vår IT-strategi som fokuserar tydligt på att skapa nytta och addera värde till landstingets kärnverksamhet. IT-strategin är verksamhetsdriven och har sin utgångspunkt i den långsiktiga målbilden. För att säkerställa en tydlig verksamhetsinriktning av IT-strategin har ett antal verksamhetsorienterade initiativ tagits fram utifrån en prioritering av landstingets strategiska mål. Denna prioritering har gjorts utifrån hur stor påverkan IT har på förverkligandet av de strategiska målen. IT-strategin innefattar fem verksamhetsorienterade initiativ: IT stöd för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet Invånartjänster för enklare kontakt med vården och ökad delaktighet "Rätt från mig" genom en effektiv och användbar IT-arbetsplats Sammanhållna flöden genom verksamhetsanpassade IT-stöd med standardiserade arbetssätt och informationsstrukturer Hög tillgänglighet till rätt IT-stöd IT-centrum Håkan Nilsson Produktionsenhetschef Presentation av produktionsenheten 3

4 sidan 4 av 20 IT-centrum är hela landstingets stöd- och serviceenhet för IT. IT-centrum hjälper verksamheten att dagligen effektivt nyttja IT, bidrar till en tydlig styrning och prioritering av IT inom landstinget samt jobbar framtidsinriktat med den strategiska agendan för IT var IT-centrums första verksamhetsår som egen produktionsenhet. Centrumet bildades genom sammanslagning av delar av Vårdprocesscentrum (VPC) och affärsområde IT inom FM centrum (FC/IT). Bakgrunden var ambitionen att ge IT-verksamheten en bättre och mer ändamålsenligt styrning. Beskrivning av verksamhetsområdet: Leda och genomföra centrala utvecklingsprojekt Förvalta och vidareutveckla vård- och verksamhetssystem Leverera fungerande tjänster inom IT-infrastruktur Affärsområde Projekt & Uppdrag bidrar till att höja kvaliteten på IT-centrums projekt och uppdrag och till att underlätta den övergripande resursplaneringen. Affärsområde Systemförvaltning tillhandahåller IT-baserade verksamhetsstöd samt invånartjänster och har i uppdrag att förvalta gemensamma vård- och verksamhetssystem och därtill hörande integrationer, tjänster samt vårdrelaterade invånartjänster. Affärsområde Infrastruktur bidrar till en säker IT-arbetsplats genom sitt uppdrag att leverera fungerande tjänster inom IT-infrastruktur. Infrastruktur omfattar allt från nätverk, servrar, databaser, lagring, säkerhet, klienter och telefoni till support i alla led. Även applikationsdistribution, skrivare, video, övervakning, e-post ingår. Verksamheten finns placerad i Linköping, Norrköping och Motala, men levererar tjänster till hela landstinget. 4

5 sidan 5 av 20 Fakta IT-Centrum: Antal Antal anställda omräknat i heltider 135,25 Användare Patientjournalen Omsättning, miljoner kr 407,8 Samtida användare Resultat, miljoner kr 0 Patienter i Patientjournalen Eget kapital, miljoner kr 0,4 Antal journalanteckningar i Cosmic PC Skrivare Servrar Ärenden IT-akuten HSA-katalogen - personer Utkvitterade e-tjänstekort UPPDRAG OCH VISION IT-centrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten (2011). 5

6 sidan 6 av 20 Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2011 var ca 12 miljarder kronor. OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING IT-centrum är en av Östergötlands största IT-arbetsgivare. Vi har under 2011 börjat bygga upp vårt varumärke genom att synas i lokal press i samband med rekryteringar samt att vi har synts i en del andra forum. IT-centrum börjar bli en känd part i Norrköping och Linköping. Under 2012 kommer vi att arbeta mer aktivt med att marknadsföra oss på olika sätt. Vi har också under 2011 arbetat med att skapa interna strukturer för bland annat arbetstid, beredskapsersättning och roller inom centrumet i syfte att skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare. Vi är landstingets samlade partner inom IT med kompetens inom hela IT-området, samt inom den verksamhet som vi ska stödja. Vi arbetar med modern teknik, med verksamhetsstödjande ITlösningar i en komplex teknisk miljö där våra kunder och användare förväntar sig ett fungerande IT-stöd dygnet runt, året runt. Sammantaget ser vi detta som en styrka och en möjlighet för oss att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, delvis för att attrahera nya medarbetare men först och främst för att behålla och vidareutveckla våra medarbetare. Vi går in i 2012 med en tydlig verksamhetsidé, mål och en IT-strategi. Det ger oss ökade möjligheter att skapa ett tydligare fokus för vår verksamhet och på så sätt skapa nytta och addera värde för våra kunder och användare. Vår största utmaning för 2012 är att hitta arbetsformer kring planering och prioritering av aktiviteter och projekt. Vi är delaktiga och drivande i det gemensamma arbetet både på nationell nivå, i olika kundgrupper samt på regional nivå. Vi är först ut i Sverige med en förankrad handlingsplan bland kommuner och landsting på regional nivå vilket ger oss bra förutsättningar att utveckla och införa IT-stöd för olika huvudmän inom länet, men även att arbeta mer strukturerat med utbyte av vårdrelaterad information mellan olika parter. Nuvarande krav på utbyte av vårdrelaterad information inom och utom landstingets organisation (inkl. invånarperspektivet) och olika former av vårdöversikter kvarstår och ökar. Samtidigt ökar kraven på fritt val av vårdsystem hos privata vårdgivare som landstinget anlitar. Detta leder till krav på standarder för överföring, struktur och innehåll istället för teknisk lösning. Vi arbetar aktivt inom informatik, termer och begrepp samt har förstärkt med mer resurser. I början av 2012 redovisar vi ett arbete kring gemensamt informationsutbyte inom den sydöstra sjukvårdsregionen. I ett läge med samtidigt införande av förvaltningsmodellen pm3, etablering av vår organisation, införande av processramverk och tjänstekatalog är det en utmaning att skapa en gemensam arkitekturell bas. Under 2011 har en centrumövergripande arkitektfunktion skapats, och utvecklats, vilket ger oss 6

7 sidan 7 av 20 goda förutsättningar att skapa en gemensam arkitekturell bas, i form av en gemensam IT-plan. Vi ser en möjlighet att, genom att transformera IT mot en tjänsteinriktning, leverera IT som en tjänst. Funktioner inom IT, applikationer, system och infrastruktur måste beskrivas och hanteras ur ett tjänsteperspektiv både inom IT och mot verksamhet. Detta möjliggör ett fokus på verksamhetsnytta, det skapar en skiljelinje mellan funktion och teknik och det innebär ett minskat beroende till val av teknisk lösning och leverantör. Kraven på viktiga verksamhetssystem har drivit på komplexiteten i tekniskt och designhänseende. Genom att tillämpa modern teknik på befintliga system kan vi avsevärt minska kostnaderna för teknik och hantering och samtidigt bibehålla tillgänglighet och prestanda. Vi behöver skapa en medvetenhet och förståelse för behovet av tekniska revisioner som inte direkt tillför funktionalitet för verksamheten. De sammanvägda utmaningarna inom övriga områden förändrar kraven inom området klient utifrån traditionella PC i så pass stor utsträckning att IT - eller E-arbetsplats som koncept måste ses över. Såväl enskildas som organisationers krav och förväntningar på funktionalitet kommer att omöjliggöra att landstinget styr över val av allt från klientprodukter till journalsystem. Redan har förändringar skett i fråga om mobilitet, smartphones, läsplattor och virtualisering och utvecklingen bedöms fortsatt ske snabbt. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan att tillmötesgå krav på anpassning utan att äventyra säkerhet (patient-, informations-, teknisk-) och ekonomi. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Bidra till målet delaktighet i målbild 2012 Målet är delvis uppnått. Nationella tjänsten Mina Vårdkontakter finns i alla verksamheter men möjligheten att boka tider till besök är ännu inte infört för väsentliga områden. Patientportal, läsa sin egen journal, är pausat i väntan på nationell utredning. Bidra till målet tillgänglighet i målbild 2012 Målet är delvis uppnått. Driftsättning av Cosmic 7.4 har genomförts med leverans av ny funktionalitet men också med förutsättningar för att starta införandeprojekt för andra funktionella delar. Viss försening har uppstått med hänsyn till prioritering av andra projekt. Bidra till målet kvalitet i målbild 2012 Målet är delvis uppnått. Genomförande av kompetensbevis läkemedel har startat. Ett gemensamt projekt med Östergötlands kommuner för att nyttja Nationell Patientöversikt har påbörjats. Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Målet är uppnått. NKI-mätning är ej genomförd på samma sätt som tidigare år. Vård-IT-support etablerades under året med upplevt mervärde för verksamheten. Proaktivt arbete med PC-hantering 7

8 sidan 8 av 20 Målet är uppnått. Effektiviseringar i processerna gör att fler ärenden hanteras per tekniker och år. Ökad andel av kostnaderna baseras på nyttjandegrad Målet är uppnått. Nya tjänster under 2011 som baseras på nyttjandegrad är Sharepoint och e-postsynkronisering till mobila enheter samt videoklient för PC. Förbättra dialogen med kunder för att fånga verksamhetens behov Målet är delvis uppnått. Mätningen av de strategiska målen har inte skett på samma sätt som tidigare år. Aktiviteter med förbättring av kundkontakter har genomförts under året. Förbättra rutiner för hantering av externa vårdgivare Målet är uppnått. De privatiseringar som genomfördes under 2011 följde checklistan. Väsentliga insatser och resultat Bidra till målet delaktighet 2012 Mina vårdkontakter I april 2011 slutfördes anslutningen av landstingets vårdenheter till den nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter. Hittills har östgötar skaffat sig ett konto till Mina vårdkontakter. Bidra till målet tillgänglighet i målbild 2012 Den gemensamma patientjournalen Under 2011 har patientjournalen uppgraderats med ytterligare funktionalitet, exempelvis ny blanketthantering som också var en förutsättning för möjligheten att skicka elektroniska läkarintyg till Försäkringskassan. Även en fråge- och svarsfunktion till Försäkringskassan har driftsatts under hösten. Under 2011 har olika förbättringar genomförts, exempelvis förbättrade läkemedelsfunktioner samt ytterligare remiss- och svarsfunktioner mot klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Bidra till målet kvalitet i målbild 2012 Elektroniska läkarintyg Under hösten 2011 introducerades ett nytt sätt för läkare att skriva läkarintyg till patienter elektroniskt. Genom elektronisk överföring av läkarintyg till Försäkringskassan kan patienter enklare och snabbare få sina ärenden prövade. I en fråge- och svarsfunktion kan läkarna och Försäkringskassan kommunicera direkt om det skulle uppstå följdfrågor kring det medicinska underlaget. Kompetensbevis läkemedel För att höja kompetensen kring användning av läkemedelsstödet så startade under året en utbildningssatsning där cirka läkare och sjuksköterskor utbildas och får kompetensbevis i Cosmics läkemedelsfunktioner. Nationell Patientöversikt Ett gemensamt projekt för landstinget och Östergötlands kommuner för att nyttja Nationell Patientöversikt har initierats. 8

9 sidan 9 av 20 Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Som ett led att utveckla supporten och skapa ett upplevt mervärde i verksamheten har vi under 2011 etablerat en supportgruppering, Vård-IT. Mätningar visar att verksamheten upplever en bättre tillgänglighet och får snabbare support i sina vård-it-relaterade frågor. Våra mätningar visar att mer än 84 % graderar tillgänglighet, kvalitet och professionalism till värden över 5 på en 8-gradig skala. Proaktivt arbete med PC-hantering Effektiviseringar i processerna gör att fler ärenden hanteras per tekniker och år. Ökad andel av kostnaderna baseras på nyttjandegrad Tjänster för Sharepoint (foundation) och e-postsynkronisering till mobila enheter samt videoklient för PC har under året definierats och återfinns som beställningsbara produkter i vår tjänstekatalog. Tjänsterna har en prissättning baserat på nyttjande. Här ser vi tydligt att verksamheter som drar stor nytta av tjänsterna är flitiga nyttjare, vilket visar på rättvis prissättning och ger ett effektivt nyttjande i verksamheten. Förbättra dialogen med kunder för att fånga verksamhetens behov Aktiviteter med förbättring av kundkontakter har genomförts under året. Strategiintervjuer, IT-ronder, nystart med IT-samordnare, hospiteringar och deltagande vid ITR-träffar för informationsspridning är några viktiga initiativ som IT-centrum har arbetat med under året. Mätning har inte genomförts. Förbättra rutiner för hantering av externa vårdgivare De privatiseringar som genomfördes under 2011 följde checklistan. Interna aktiviteter inom IT-centrum har genomförts för att kvalitetssäkra samma information om kontaktpersoner mm till privata vårdgivare som ett led i att förbättra rutinerna. IT-centrum har en utpekad samordnare av informationsspridning och operativ kontakt med privata vårdgivare. Något som starkt bidrar till att identifiera rutiner och flöden som behöver förbättras. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Bidra till målet delaktighet i målbild 2012 Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 1 Utfall 2 Föregående Utveckling och införande av e- Införande av Mina tjänster för patienter/medborgare Vårdkontakter, mäts via antalet anslutna vårdenheter Mäts via antalet medborgare som har ett konto för Mina vårdkontakter Driftsättning av webbtidbok, mäts via antalet anslutna enheter Alla enheter Alla enheter 3 97 Dec Dec Dec Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 9

10 sidan 10 av 20 Underlätta patientens tillgång till egen journalinformation Driftsätta en Patientportal med information från bland annat Cosmic. Q Pilot Pilot Dec 2011 Strategi 2: Bidra till målet tillgänglighet i målbild 2012 Utveckla vårdens IT-stöd och därigenom skapa förutsättningar för att effektivisera vårdprocesserna Effektivare supportprocess Driftsätta Cosmic R7.4, Operationsplanering, Beslutsstöd psykiatri och Digital diktering. Nöjdhet hos kunderna. Mäts via enkäter inför delårsrapport 03 och Dec 2011 >95% Ej mätt 94% - Strategi 3: Bidra till målet kvalitet i målbild 2012 Tillgängliggöra relevant vårdinformation Alla som använder läkemedelsmodulen har erforderlig kompetens Verka för att länets kommuner använder Nationell Patientöversikt. Antal avvikelser (arbetsskada, olycka/neg händelse, tillbud, risk/iakttagelse) i Synergi som kan hänföras till Cosmic läkemedelsmodul Linköping Norrköping Projekt startat - Dec 2011 <235 Ej mätt Strategi 4: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Professionalism NKI 4,2 4,265 4,2 Nov 2011 Kvalitet NKI 4,1 4,235 4,1 Nov 2011 Kompetens/utveckling NKI 4,1 4,455 4,1 Nov 2011 Efter etableringen av IT-centrum har mätningen för detta strategiska mål inte genomförts på samma sätt som tidigare år, varför det är svårt att dra 100 % jämförelse. Utfallet är omräknat till NKI-värdena och dessa visar på ökad nöjdhet och upplevt mervärde i verksamheten. Strategi 5: Proaktivt arbete med PC-hantering Proaktivt arbete med PChantering Ärenden PC Statistik < /år ( ) Dec 2011 För att mäta proaktiviteten använder vi måttet antal PC-ärenden per agent/supporttekniker. Dock ska vi beakta att allt arbete som innebär att vi minskar antalet ärenden på totalen 10

11 sidan 11 av 20 innebär att detta mätvärde kan bli missvisande. Då årets ärende mängd ligger i paritet med tidigare års volym, ser vi att vi kan nyttja detta mätetal även i år. Strategi 6: Ökad andel av kostnaderna baseras på nyttjandegrad Definiera tjänster där kostnaden kan baseras på nyttjandegrad Antal definierade tjänster 2 definierade tjänster 2 Ingångsvärde saknas Dec 2011 Strategi 7: Förbättra dialogen med kunder för att fånga verksamhetens behov Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregåend e Bra dialog med IT-samordnare Enkla och tydliga kontaktvägar Tillgänglighet NKI (tydlighet i kommunikation) Tillgänglighet NKI (lätt att nå) 75% av ITsamordnarna anser att dialogen förbättrats Mätning ej genomförd 4,3 Mätning ej 4,1 genomförd 4,3 Mätning ej 4,3 genomförd Ingångsvärde saknas Strategi 8: Förbättra rutiner för hantering av externa vårdgivare Andel nöjda ITsamordnare. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregåend e Checklistan ska följas inom FC IT och VPC Andel genomförda privatiseringar enligt checklista 100% 100% Ingångsvärde saknas Dec 2011 Analys och reflektion Bedömningen är att affärsområde Systemförvaltning i projekt och förvaltningar inom detta perspektiv kunnat leverera för att stödja landstingets målbild för delaktighet, tillgänglighet och kvalitet. Mina Vårdkontakter har införts i hela landstinget och det finns nu förutsättningar för att under 2012 driftsätta nya invånartjänster i takt med att vårdsystemleverantörerna levererar dessa tjänster. För landstingets patientjournalsystem fanns ambitioner att kunna driftsätta fler funktioner än vad som hunnits med. Detta beror bland annat på vissa förseningar hos leverantörer men också prioriteringar på andra delar inom förvaltningen. Exempelvis har en lösning införts för att patientsäkert kunna växla mellan olika system med bibehållen patientidentitet. Under delar av året har fokus också legat på att, med hjälp av IT-lösningar, uppfylla det nationellt överenskomna kravet på en bättre sjukskrivningsprocess. Under året har samverkan med Östergötlands kommuner initierats för att samverka kring informationsåtkomst med tanke på kommande överflyttning av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. 11

12 sidan 12 av 20 Bedömningen är att affärsområde Infrastruktur håller en fortsatt hög nivå inom detta perspektiv. Det faktum att affärsområdet har/har haft stora interna utmaningar har inte påverkat kundernas uppfattning i negativ riktning. Resultatet från årets kundundersökning visar på en mycket god utveckling sedan undersökningen förra året. En av de önskvärda effekterna med den nya IT-organisationen var att få till en förbättrad gemensam kommunikation med de verksamheter som vi tillsammans är till för att stödja. Stort fokus har legat på just de frågor som handlar om hur vi bäst stödjer övriga verksamheter och förbättrar kundrelationen. Utöver ovanstående strategiska mål hade vi en förhoppning om att öka möjligheten för kunderna att själva följa upp sina IT-kostnader, något som vi inte har hunnit fullfölja under året. Detta arbete tar vi med oss in i PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Använda Lean som metod i vår processutveckling. Målet är uppnått. Processutvecklingsarbete har genomförts gällande Serverbeställningsprocessen och Server-livscykel-processen (från installation till avveckling). Operativa planerings-/prioriteringsmöten har införts under hösten för att lära och rätta till när något går fel. Enhetlig och kvalitativ projektstyrning Målet är delvis uppnått. En gemensam projektmodell har införts och den tillämpas i ökande grad. Ett projektkontor finns och är under uppbyggnad. Effektiva processer som skapar mervärde Effektiva verksamhetsprocesser för enhetens uppdrag Målet är delvis uppnått. En rutin för beställning av projekt och uppdrag har tagits fram. Den används internt inom ITC och för beställningar från övriga verksamheter inom landstinget. Under året har nulägesanalyser av några processer genomförts och förslag till utveckling av processer har tagits fram. Utvärderingen har gjorts utifrån ett ITIL-perspektiv (ramverk för processer inom IT-verksamhet). I samband med arbetet att sätta en ny organisation under 2011 har utvecklingstakten av processer inte varit så hög. Medarbetare med stor kunskap om kunders och kollegors uppdrag/utmaningar Målet är delvis uppnått, det finns en metod och intern/extern hospitering är påbörjad Ett kontinuerligt förbättringsarbete Målet är delvis uppnått. IT-centrum har arbetat med förbättringsarbete utifrån den nya organisationens förutsättningar. 12

13 sidan 13 av 20 Väsentliga insatser och resultat 2011 togs ett beslut i IT-rådet att införa en gemensam förvaltningsstyrningsmodell, pm 3. För att genomföra detta skapades en förvaltningsobjektsarkitektur, FOA. I FOAn beskrivs 16 olika förvaltningsobjekt som ska finnas i landstinget. ITC har arbetat med att etablera och starta upp arbetet i sju av dem under 2011, de övriga ska etableras under En strategisk funktion för hantering av affärer och avtal inom ITC har införts, med syfte att förbättra kontroll och styrning av området. Under året har ett utökat samarbete med UC etablerats och modell för praktisk hantering av avtal inom ITC har tagits fram. Ett antal strategiska upphandlingar har också genomförts. Inom affärsområde Infrastruktur har stort fokus legat på att förbättra våra interna arbetssätt/processer och samtidigt införa en ökad kvalitetssäkring. Vi har under året fokuserat på arbetet kring servrar där ett flertal initiativ starkt har bidragit till effektivare hantering, kortare ledtider och kvalitetssäkring genom automatisering av installationer och avinstallationer, automatisering av debiteringsrutiner samt utveckling av loggsökningsscript för Cosmic. För att säkerställa kvalitet i våra driftslösningar har vi också under året genomför externa revisioner (genomlysningar) för funktionsområdena server, nät, storage, klient och e-post. Inom affärsområde Systemförvaltning har fokus varit att kompetensutveckla inom området testhantering vilket också inneburit test av verktyg för att administrera tester. Från den tidigare 2:a linjens Cosmicsupport har vi, tillsammans med övrig supportverksamhet, skapat en vård-it-supportgrupp med nära samverkan med 3:e linjen. En behovs- och kravanalys av ändringshanteringshanteringsprocessen är genomförd och kommer att ligga till grund för kommande processarbeten inom IT-centrum. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Använda Lean som metod i vår processutveckling. Lean som metod används i förändringsarbetet Antal förändringsarbete enl Lean Strategi 2: Enhetlig och kvalitativ projektstyrning 2 2 saknas Projekt drivs enligt LiÖs modell Andel genomförda projekt enl LiÖs modell 75 % 100 % (för projekt startade 2011) saknas

14 sidan 14 av 20 Strategi 3: Effektiva processer som skapar mervärde Väldefinierade och kända processer Identifiera prioriterade processer Strategi 4: Medarbetare med stor kunskap om kunders och kollegors uppdrag/utmaningar Förståelse för kollegors uppdrag Andel som genomfört minst en dags intern hospitering 100 % Påbörjat men i begränsad omfattning Strategi 5: Effektiva verksamhetsprocesser för enhetens uppdrag Förmåga till ledning och styrning Följsamhet till av projektstyrningsmodell projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Processutveckling enligt Lean Vidareutveckla processerna för: - Test - Förvaltningsstyrning - Support - Dokumenthantering 100 % av projekten Två processer Arbete pågår Minst en uppnådd förbättring per process 100 % 100 % av projekten Arbete pågår Arbetet påbörjat Projekt pågår Strategi 6: Ett kontinuerligt förbättringsarbete Ta till vara resultaten från den årliga Medarbetaruppföljningen Ett dokumenterat systematiskt angreppssätt för kontinuerlig uppföljning av RH-check Ett aktivt arbete med den aktivitetsplan som utvecklades i samband med utvärdering av 2010 års medarbetaruppföljning. Mäts via resultaten för de områden som finns i planen Produktionsenheten ska gå igenom tillämpliga RH-checkar för att bl a uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RH-check nr 3) Högre eller lika med 2010 Något lägre 2010 års resultat En gång/år Klart Genomfördes senast 2008, delvis reviderat 2009 Tillämpa ramverket ITIL i Förvaltningsverksamheten

15 sidan 15 av 20 Analys och reflektion Processperspektivet lyfts fram som ett viktigt och angeläget område på alla nivåer inom organisationen, både från ledningsnivå och i det visionsarbete som involverat samtliga medarbetare. Fokus under året har dock legat på att sätta en ny organisation och därför har utvecklingstakten av processer inte varit så hög. Samtidigt har etableringen av ett antal förvaltningsobjekt enligt modellen pm 3 genomförts, vilket förändrar arbetssätt och påverkar hur beslut i verksamheten fattas. Nulägesanalyser av några processområden med utgångspunkt i processramverket ITIL har genomförts och finns som underlag inför fortsatt utveckling under MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Till 2011 har de tidigare organisationerna, Vårdprocesscentrum (VPC) och FC IT olika strategiska mål. En stor del av VPC s medarbetare gick över till det nybildade CHV, varför resultat från 2011 års medarbetaruppföljning ska tolkas med försiktighet. Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Målvärdet överträffades vad gäller FC IT och är svårvärderat för VPC som ej hade NMI och med hänvisning till text ovan. Vår bedömning är att resultatet för ledarskap ligger på en bra nivå med tanke på de omfattande organisations- och chefsförändringar som gjorts under året. Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Målet är uppnått. Förbättringar har skett, men det återstår fortfarande arbete att göra. Attraktiv arbetsgivare Målet är inte uppnått. Resultatet pekar på att det finns stort behov av strukturerat arbete för att närma sig målet. Väsentliga insatser och resultat Visions- och målarbete Arbetet har engagerat alla medarbetare vid internat och olika workshops under året. I arbetet med IT-centrums vision har en ambassadörsgrupp med 25 medarbetare har haft ett särskilt uppdrag att engagera kollegor och förtydliga visionen inom organisationen. Chef och ledarskap Samtliga chefsförordnanden, tre affärsområdeschefer och sex enhetschefer, har tillsatts i en rekryteringsprocess med medarbetarrepresentanter. Information och delaktighet En viktig fråga har varit att säkerställa enhetliga/kända och gemensamma informationsvägar inom IT-centrum. Några exempel är att ett antal informationsträffar för alla medarbetare har genomförts under året, regelbundna arbetsplatsträffar/enhetsmöten inom affärsområden och enheter, 15

16 sidan 16 av 20 månadsbrev från ledningen och artiklar om aktuellt inom organisationen som regelbundet publiceras på intranätet. Attraktiv arbetsgivare Aktiviteter pågår inom alla affärsområden för att skapa attraktiva arbetsplatser där människor trivs och utvecklas. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Ledningens engagemang NMI ledning FC IT 80 VPC Strukturerat och långsiktigt Andelen medarbetare 75 % 83,7 % 37,5% FC IT arbete med kompetensförsörjning som har en individuell 97,8% VPC utvecklingsplan Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Hälsofrämjande (goda) arbetsplatser NMI Grupp (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) FC IT 82 VPC Maj 2011 Maj 2011 Maj 2011 NMI Situation (medarbetarens syn på sin arbetssituation) Maj 2011 Strategi 3: en attraktiv arbetsgivare Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare NMI Företag (medarbetarens syn på landstinget) FC IT 61 VPC Maj 2011 Analys och reflektion IT-centrum bildades 2011 och det fanns en stor förväntan hos de flesta medarbetarna på positiva effekter av samgåendet. Under 2011 har organisationen gått igenom ett stort förändringsarbete vad gäller organisationsstruktur, chefstillsättningar, flyttprojekt, etablering av förvaltningsobjekt, arbete med att skapa tjänstekatalog, införande av produktionsredovisning mm. Det finns dock en frustration bland många medarbetare att effekterna av sammanslagningen i den dagliga verksamheten går långsamt. Under 2012 är förhoppningen att medarbetare kommer att uppleva effekter i det operativa arbetet Samtliga chefsförordnanden är tillsatta med start mars/april 2012, liksom förvaltningsledare för de största objekten. Att skapa goda förutsättningar för samarbete och samverkan mellan de två rollerna, där den ena har personalansvar och den andra verksamhetsansvar, blir ett viktigt arbete under året. 16

17 sidan 17 av 20 Kompetensförsörjning och bemanningsplanering är två viktiga områden där arbetet har börjat. En kompetensinventering är påbörjad, liksom arbetet med att ta fram rollbeskrivningar kopplat till befattning och titelstruktur. Området är strategiskt mycket viktigt för framtida planering av kompetensbehov, kompetensutveckling, rekrytering av rätt kompetens och bemanning. För att kunna rekrytera rätt IT-kompetens måste vi marknadsföra IT-centrum bättre, bland annat delta i olika aktiviteter, på mässor, arbetsmarknadsdagar med mera. EKONOMIPERSPEKTIVET Ekonomiskt innebär sammanslagningen att köpta tjänster, som tidigare redovisats som externa, från 2011 redovisas som interna när AO Systemförvaltning köper tjänster från AO Infrastruktur. Budgeten bygger på att AO Systemförvaltning köper externa tjänster från AO Infrastruktur. Detta innebär svårigheter att göra en jämförelse med 2010 men också mot budgeten. Bedömning av måluppfyllelse IT-Centrum redovisar ett nollresultat vilket innebär att målet En ekonomi i balans har nåtts. Målet med en lönekostnadsutveckling på 1,5 % har inte nåtts. Vid en jämförelse med 2010 har lönekostnadsutvecklingen varit negativ. Målet är satt utifrån ett landstingsperspektiv, inte utifrån bildandet av IT-centrum. Ekonomisk rapport har skett månadsvis till ledningsgruppen. Dock har inte ekonomisk rapport skett månadsvis på affärsområdes- och enhetsnivå. Målet att nyttja beviljade projektmedel var 100 %. Av beviljade medel har 85 % använts. 2 Mkr har återlämnats. Väsentliga insatser och resultat I den analys som gjordes i samband med sammanslagningen av VPC och FC- IT till IT-centrum kunde det konstateras att man haft olika kulturer avseende ekonomistyrning. Målet har varit att tydliggöra dessa skillnader samt att få en gemensam modell för ekonomistyrning. Åtgärder: Produktionsredovisning kommer att utvidgas så att samtliga medarbetare kommer att produktionsredovisa från och med 1 april Målet är att kostnaden för våra medarbetare och konsulter ska komma på rätt tjänst och förvaltningsobjekt. Översyn har skett för regler avseende periodisering av programvaror, licenser, service och underhåll där målet är rätt kostnad ska komma på rätt tidsperiod. Under 2011 ändrades avskrivningsreglerna för PC vilket innebär avskrivningstid på 4 år vilket innebär en prissänkning

18 sidan 18 av 20 Våra tjänster måste bli tydligare för våra kunder. Under 2011 startades ett arbete med att ta fram en tjänstekatalog. Arbetet är omfattande och vi räknar med att vara i mål i samband med 2014 års prisärende. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska vara i balans Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Kostnadskontroll Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Ekonomisk uppföljning Uppföljning 1 gång/mån +1,5 % - 3 % Bokslut /mån Strategi 2: Verksamheten skall vara kostnadseffektiv Effektiv projekt- och förvaltningsstyrning Kontinuerlig uppföljning av dess ekonomi Strategi 3: Ekonomi som skapar handlingsfrihet 100 % 85 % Balans mellan intäkter och kostnader Resultat 0 0 Analys och reflektion IT-centrum redovisar ett nollresultat. Vid årets början fanns en utfästelse att återlämna 6 miljoner kronor. Resultatet för 2011 innebar att IT-centrum återlämnade ytterligare drygt 6 miljoner kronor (varav 2 miljoner av projektbudgeten), det vill säga totalt drygt 12 miljoner. När IT-centrum bildades fanns cirka 10 vakanta tjänster. Situationen med vakanta tjänster har kvarstått under Vid en jämförelse mellan budget och har de vakanta tjänsterna resulterat i ett plusresultat på 12 Mkr. Situationen med brist på medarbetare har inneburit att IT-centrum inte levererat tjänster som planerat även om utrymmet använts för att köpa in externa konsulter. Ett exempel på detta är att 15 % av beviljade projektmedel återlämnats. Genom aktiva rekryteringskampanjer under 2011 har situationen ljusnat. Under sommaren flyttades den verksamhet som bedrevs på US, som ett led i Framtidens US, till Klostergatan. Detta innebar en merkostnad under 2011 på 3,5 Mkr i form av ökade hyror, flyttkostnader etc. Detta är beaktat i budgeten för Under 2012 påbörjades ett treårigt projekt med att ersätta nuvarande operativsystem XP med Windows 7. Projektet ska vara avslutat senast Totalt kommer PC att bytas under denna treårsperiod. Detta 18

19 sidan 19 av 20 kommer att påverka både IT-centrum och de kunder som kommer att få en modernare PC-utrustning med bättre prestanda. De effekter som berör ITcentrum har beaktats i budgeten för Våra kunder har informerats om kommande kostnadsökningar. Inom landstinget pågår stora förnyelseprojekt, Framtiden US, Framtidens ViN etc. Dessa projekt kommer att påverka IT-centrums ekonomi. Totalt har olika projekt, som IT-centrum inte styr över, inneburit att inköpen av IT-utrustning överstiger budgeterad nivå med 5 miljoner kronor. Fördjupad analys av ekonomin Underskottet för ledning och stab inklusive strategiskt ledningsstöd beror på kortsiktiga kostnader för externa konsulter för etablering av PM3 inom landstinget samt framtagande av landstingets IT-strategi. Denna kortsiktiga satsning förväntas ge en långsiktig effekt för planering och uppföljning av landstingets IT-verksamhet både inom som utanför IT-centrum. AO Infrastruktur redovisar ett överskott. Överskottet beror bland annat på ökade försäljningsintäkter för verksamhet som ej är ersatta av infrastrukturmedel samt att AO projekt och Uppdrag inte identifierat sina tjänster mot AO Infrastruktur. Volymförändringar är beaktade i prisärendet för AO projekt och Uppdrag redovisar ett underskott på 4 Mkr. Underskottet beror på att man framför allt mot AO Infrastruktur och även andra kunder inte identifierat vilka objekt som ska debiteras. Från och med oktober 2011 produktionsredovisar samtliga inom enheten varför detta problem är mindre. Ekonomin för AO Systemförvaltning visar på ett nollresultat. Inom systemförvaltning har funnits stora differenser mellan olika objekt som totalt jämnar ut sig. När 2011 startade saknades beslut på hur finansiering för ROS skulle ske. Under våren 2011 blev det klart att ROS var ett objekt som ska finansieras av vårdinfrastrukturmedel. Kostnaden för ROS uppgick till 6 Mkr 2011och finansiering av ROS har skett genom att ADAPT avvecklats, samt att andra system inte startat eller utvecklats som planerat. Obalansen inom AO Systemförvaltning är beaktad i budgeten för Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2011 Ledning inkl stab + 2,1 0 Strategiskt ledningsstöd - 3,0 0 AO Infrastruktur + 4,8 0 AO Projekt & Uppdrag - 4,0 0 AO Systemförvaltning + 0,1 0 Projekt 0 0 Summa IT-centrum

20 STATISTIK Verksamhet Verksamhetsstatistik IT Ärendehantering Totalt inkomna ärenden Åtgärdat inom 1 tim 76% 77% 73% 74% Åtgärdat inom 4 tim 89% 90% 88% 89% Åtgärdat inom 24 tim 97% 97% 97% 97% 96% E-post E-postbrevlådor personliga E-postbrevlådor funktions E-postmeddelanden/månad interna E-postmeddelanden/månad externa Nät och kommunikation Antal nya nätuttag Antal borttagna nätuttag Antal nätuttag per 31 december PC Antal PC i produktion per 31 december Antal tjänster tekniker ,5 18,5 Antal PC per tekniker Virusvarningar per månad Lagringsvolymer Centralt placerade hemkataloger, antal TB 13,7 10 6,5 7,3 7 Centralt placerade gemensamkataloger, antal i TB 4,6 2 1,9 2,1 2 Tillgänglighet system Tillgänglighet Fileservers 99,950% 95% 100% 99,999% 99,999% Tillgänglighet Domänen 100% 100% 100% 100% 100% Tillgänglighet Antivirussystem 100% 100% 100% 100% 100% 20

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-27 Dnr ITC 2012-393 IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning 2011. 563 Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2011. 563 Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2011 563 Lunnevads folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision 7 Omvärldsanalys

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer