ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET"

Transkript

1 Årsberättelse 2013

2

3 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 31 december 2013 uppgick till mot samma dag år 2012, en minskning med 27 medlemmar. Under hösten genomförde föreningen en informations- och medlemskampanj på samtliga mottagningar vilket resulterade i 90 nya medlemmar. MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET Psoriasisföreningens målsättning är att arbeta för att psoriasissjuka ska få samma levnadsvillkor som andra medborgare. En viktig uppgift är då att sprida information till vårdinrättningar och allmänhet om sjukdomen samt de behandlingsmöjligheter som finns och om föreningens aktiviteter. Föreningen arbetar också för ökad gemenskap mellan medlemmarna och erbjuder dem olika former av fritidsaktiviteter. Den mest omfattande verksamheten är de sex öppenvårdsmottagningar som föreningen driver. En redogörelse för vårdverksamheten ges i ett särskilt avsnitt i årsberättelsen. FÖRENINGENS KANSLI Föreningen har ett kansli med fyra tillsvidareanställda; Gunnel Köhler, verksamhetschef, som arbetar med de sex mottagningarnas administration, kvalitetssäkring, utbildningsverksamhet och personalfrågor. Annette Wålarö, ekonomichef, arbetar med ekonomi, löner och personalfrågor. Monica Sedell, kommunikations- och kvalitetsansvarig, arbetar med information, utbildningsverksamhet, webben, kvalitetssäkring, medlemskontakter och PSO Länsnytt. Kajsa Mahne, ekonomi- och administrativ assistent, arbetar med ekonomi, föreningsverksamhet och medlemskontakter. FÖRENINGENS STYRELSE Ordförande: Lars Ettarp. Vice ordförande: Britt-Marie Johansson. Övriga ordinarie ledamöter: Jan Abrahamsson, Lillemor Eriksson, Bengt Jonsson (t o m årsmötet april 2013), Gunnel Kjellqvist, Paul Sving, Johan Wikström, Nina Nordenskjöld och Maria Hultström Ferm (fr om årsmötet april 2013) Ersättare: Maria Hultström Ferm (t o m årsmötet april 2013), Håkan Kihlberg och Bengt Jonsson (fr o m årsmötet april 2013). Personalrepresentanter: Liselotte Elander, undersköterskerepresentant, och Anneli Storm, sjuksköterskerepresentant. Revisorer: Tommy Nilsson, auktoriserad revisor och Anna Söderling, revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer. Revisorsersättare Ingrid Svedin, auktoriserad revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer. 1

4 Valberedning: Hans Fink (sammankallande), Inger Ermalm och Barbro Dahlin. Sakrevisor: Tommy Gullberg. Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört åtta protokollförda sammanträden. Föreningens funktion som ägare av de sex mottagningarna och som arbetsgivare för den anställda personalen präglar i hög grad styrelsens arbete. Verkställande utskott Ordförande: Lars Ettarp Vice ordförande: Britt-Marie Johansson Övriga ledamöter: Jan Abrahamsson, Johan Wikström och Nina Nordenskjöld. Verkställande utskottet, VU, bereder ärenden till styrelsen och handlägger främst administrativa frågor och personalärenden. Under året har utskottet haft fem protokollförda möten samt ett flertal informella överläggningar via telefon och e-post. Styrelsesamarbete Vartannat år träffas ledamöterna från styrelserna i Psoriasisföreningen i Stockholms län och dess lokalföreningar för att planera framtida verksamhet. Lokalföreningarna, utom Nynäshamn, finns representerade i länsföreningens styrelse. Psoriasisförbundets riksstämma Nästa riksstämma kommer att hållas hösten Samarbete med andra organisationer Föreningens förtroendevalda har också flera andra uppdrag som har anknytning till folk- och funktionshindersrörelsen. Lars Ettarp är ordförande i Psoriasisförbundets styrelse, Johan Wikström är ordinarie ledamot i Psoriasisförbundets styrelse, Lillemor Eriksson ingår i förbundets valberedning och Hans Fink är ordinarie revisor. Lars Ettarp är även ordförande i den Internationella Psoriasisfederationen, IFPA. Nina Nordenskjöld har under året suttit i Psoriasisförbundets stadgekommitté. Lars Ettarp är ledamot i landstingsstyrelsens samverkansgrupp, i HSO Riks ordförandegrupp samt i Socialstyrelsens nämnd för funktionshinder. Föreningen är medlem i Famna (Non-profit vård och omsorg utan vinstsyfte) sedan januari Famna tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser och företag som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Organisationen vill öka den politiska förståelsen för vad idéburen och non-profitbaserad vård och omsorg betyder för samhället i stort och för enskilda individer. Psoriasisföreningen stöder aktivt det arbetet på alla nivåer och har under året varit representerade vid ett flertal seminarier. Föreningen har även varit aktivt engagerad i Famnas informationsråd. Psoriasisföreningen har också samarbetat med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm samt Mag- och Tarmföreningen kring olika föreningsarrangemang. Föreningen har varit representerad på Astma- och Allergiförbundets kongress. Vid Psoriasisförbundets jubileumskongress, i oktober 2013, deltog representanter från styrelsen och kansliet. 2

5 FÖRENINGSVERKSAMHET Möteskommittén anordnar utflykter, allmänna medlemsmöten och styrelsekonferenser. Kommittén består av Gunnel Kjellqvist, Monica Sedell och Kajsa Mahne. Årsmötet Årsmötet den 25 april 2013 hölls i Brygghuset i Stockholm. Årsmöteskvällen inleddes med en föreläsning Längtan och möjligheter av Richard Rejsjö, diakon. Årsmötet öppnades av ordförande Lars Ettarp som bland annat talade om föreningens ekonomi och framtid. Mötesordförande Birgitta Rehnby, ordförande Mag- och Tarmsjukas Riksförbund, ledde årsmötesförhandlingarna. Efter avslutat årsmöte serverades middag på Brygghuset. Informationsmöten I mars hölls ett informationsmöte för nyblivna medlemmar och patienter på mottagningen i Sundbyberg, där dr Birgitta Wilson Claréus svarade på frågor om psoriasis, berättade om sjukdomens förlopp och tillgängliga behandlingsmetoder. Under hösten gick motsvarande möte av stapeln på kansliet. Studiecirklar Under våren inleddes ett samarbete med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm där Psoriasisföreningens medlemmar fick möjlighet att delta i Epilepsiföreningens Hatha yoga-cirkel. Samarbetet fortsatte i samma form under hösten. Deltagarna i den första KBT-cirkeln har fortsatt som en självhjälpsgrupp, vilken träffats på kansliet under våren. I mars ordnade föreningen tillsammans med Epilepsiföreningen och Mag- och Tarmföreningen en friskvårdsresa till Ädelfors folkhögskola där 14 medlemmar från Psoriasisföreningen deltog. Under hösten höll Psoriasisföreningen en helgkurs i mindfulness som även var öppen för deltagare från Epilepsiföreningen och Mag- och Tarmföreningen. Ett tidigare försök att hålla samma kurs under våren strandade p g a för få anmälda. Lördagsbadet Lördagar mellan kl nöjesbadar ca 25 medlemmar och anhöriga i Enskedemottagningens bassäng under ledning av Harriet Ternström. Vattenträning Psoriasisföreningen arrangerar vattenträning för patienter och medlemmar med psoriasisartrit. Träningen har skett i varmvattenbassänger i Svedmyra, Södertälje och Norrtälje. De två senare träningsmöjligheterna administreras av respektive lokalavdelning. Stavgång Under våren och hösten pågick stavgång i Sundbyberg under ledning av Gunilla Thelin. Sociala evenemang Psoriasisföreningen valde att fira vårdverksamhetens 40-årsjubileum med att ordna något fler sociala event än vanligt. 3

6 Vårutflykt Årets Vårutflykt den 4 maj gick med buss till Dalarna, där ett 40-tal resenärer bl a besökte Sundborn och Falu koppargruva. Buffématlagning på Rosendals trädgårdar Den 17 april lärde sig ett halvdussin personer att laga festbuffé under ledning av Catharina Hyltén- Cavallius på Rosendals Trädgårdar. Takvandring på Riddarholmen Den 22 maj gick 12 tappra medlemmar på takvandring med stadsguidning på Riddarholmens tak. Stockholm från ovan Den 10 oktober, tyvärr i regn och rusk, träffades en grupp för att åka upp på Globens topp med SkyWiev. Rundvandring i Hallwylska palatset Den 17 oktober gick en grupp på guidning av det Hallwyllska palatset. Julutflykt Psoriasisföreningen arrangerade en bussresa för ett 50-tal medlemmar till julmarknaden i Skultuna där julbord serverades på Brukshotellet. Internationella psoriasisdagen Den Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober uppmärksammades genom att föreningen, öppnade en minihudmottagning på Stockholms Centralstation ett event som var väldigt välbesökt och lyckat. Arrangemanget gjordes i samarbete med Psoriasisförbundet. Dagen firades också med aktiviteter på mottagningarna samt hos lokalföreningarna i Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje. Bok om Psoriasisföreningens historia Under hösten gav föreningen ut en bok om sin historia och uppkomst, En vandring i motlut på knaggligt underlag, författad av styrelseordförande Lars Ettarp. Boken släpptes vid en bokrelease som hölls på mottagningen på Kungsholmen med särskilt inbjudna gäster. Intäkterna från bokförsäljningen går oavkortat till Psoriasisfonden. PSO LÄNSNYTT Redaktionskommittén ansvarar för innehållet i PSO Länsnytt, Psoriasisföreningens medlemstidning i länet. Britt-Marie Johansson, Bengt Jonsson och Hans Fink ingår i kommittén. Ansvarig utgivare för tidningen är Lars Ettarp. PSO-Länsnytt har under året utkommit med fyra nummer med en genomsnittlig upplaga på ex. Tidningens funktion är att informera om allt som är av intresse för personer med psoriasis samt övriga diagnosgrupper som behandlar sig på Psoriasisföreningens mottagningar. Under året har tidningen genomgått en ansiktslyftning vad beträffar grafisk form. Medlemmarna i Stockholms länsförening får tidningen kostnadsfritt, liksom alla läns- och lokalavdelningar i landet, landstings- och kommunpolitiker i länet, sjukhusens hudmottagningar, privatpraktiserande hudläkare, läkare vid hudkliniker, vårdcentraler, distriktsläkare, distriktssköterskor, skolsköterskor, universitetsklinikernas bibliotek, övriga bibliotek och samtliga handikappföreningar i länet. 4

7 STUDIER Kansliet ansvarar för föreningens studieverksamhet. UNGDOMSVERKSAMHET Ung med Psoriasis är från och med verksamhetsåret 1994 en helt fristående organisation och deras medlemmar är alltid välkomna på Psoriasisföreningens aktiviteter. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Monica Sedell har varit föreningens kommunikationsansvariga. Hemsida Föreningen har en egen hemsida, Det finns även ett intranät för förtroendevalda och för vårdverksamheten. Arbetet med att uppdatera informationen samt lägga in nytt material har pågått under hela året. Informationsmaterial En fortgående uppdatering av informationsfoldrarna till mottagningarnas patienter om olika typer av behandling har skett under året. Studiebesök Under året har föreningen tagit emot studiebesök från hudkliniker m fl. Deltagarna har visats runt på en mottagning och fått muntlig och skriftlig information om psoriasis, om behandling och om Psoriasisföreningens roll som non-profit vårdgivare och funktionshindersorganisation. Representanter för Psoriasisförbundets länsavdelningar och gäster från psoriasisorganisationer i övriga delar världen har också besökt mottagningarna. Information till allmänheten Psoriasisföreningens personal åker gärna ut och informerar om psoriasis och om vårdverksamheten. I april annonserade Psoriasisföreningen i en bilaga i SvD som handlade om kroniska sjukdomar. Informationsmaterial om psoriasis, behandlingsmetoder och föreningens mottagningar har skickats till hudläkarmottagningar, vårdcentraler samt nyblivna medlemmar och till personer med psoriasis och andra diagnoser som kontaktat kansliet. Under eventet på Stockholms Centralstation den 29 oktober deltog flera förtroendevalda och informerade intresserade förbipasserande. Information om Psoriasisföreningens mottagningar finns sedan våren 2013 tillgänglig i The Psoriasis International Network, PIN. PIN håller på att bygga upp ett nätverk med kartläggning av hudmottagningar/kliniker världen över som ska synliggöra vilken tillgång psoriasissjuka har till vård. Informationen ska vara tillgängligt för läkare och patienter i hela världen på Intressepolitiskt arbete Under året har företrädare för föreningen på olika nivåer deltagit i ett flertal möten om vårdval inom den öppna hudsjukvården. Ett flertal möten och kontakter med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, HSNf, angående uppdragets utformning och ersättningsnivån i vårdavtalet har också skett. I januari deltog representanter från kansliet i ett seminarium om välfärd, valfrihet och vinster i välfärden. 5

8 I april skickade föreningen en skrivelse till fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöström angående lokalsituationen i Enskede. I maj var en representant från styrelsen på möte med Socialdemokraterna i Stockholms stad angående funktionshindersfrågor. I maj deltog representanter från styrelse och kansli i Famnas årsmöte och vårseminarium som behandlade civilsamhällets utmaningar. Sedan i maj deltar chefsjuksköterska Tina Jonsén i Psoriasisförbundets samarbetsprojekt med läkemedelsbolaget AbbVie, angående ett projekt att ta fram ett patientstödsprogram. Under våren deltog Psoriasisföreningens ordförande Lars Ettarp, i egenskap av president för den internationella psoriasisorganisationen IFPA, i ett flertal möten i Genève och New York. i syfte att få WHO att erkänna psoriasis som en allvarlig sjukdom. Han deltog också i EuroPSOs, de europeiska psoriasisförbundens samarbetsorgans, möte. I september var verksamhetschef Gunnel Köhler på möte med Projektet Företagande och Vårdföretagares politiska styrgrupp. Projektet syftar till att förbättra innovationsklimatet inom landstinget. I oktober deltog chefsjuksköterska Tina Jonsén i en vetenskaplig nationell rådsgrupp med sjuksköterskor. I november träffade ordförande Lars Ettarp samt Gunnel Köhler och Annette Wålarö från kansliet, representanter från Hälso- och Sjukvårdsnämnden för att diskutera vårdfrågor. Psoriasisföreningens ordförande Lars Ettarp har deltagit i HSOs samverkansråd med Landstingsstyrelsen. Ordförande Lars Ettarp och vice ordförande Britt-Marie Johansson har även deltagit i HSO i Stockholms Läns ordförandestämmor. UTBILDNING I september var personalen från Psoriasisföreningens mottagning i Norrtälje på Hallstaviks vårdcentral och undervisade om psoriasis och psoriasissjukvård. Verksamhetschef Gunnel Köhler var i oktober i hos länsavdelningen i Örebro och föreläste om hand-och fotvård för medlemmarna där. Två sjuksköterskor från mottagningen i Södertälje var vid två tillfällen i november i Gävle och undervisade läkare och sjuksköterskor i hur Psoriasisföreningens mottagningar arbetar med det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Auskultationer, elever I april auskulterade en läkare från Österrike på mottagningen på Kungsholmen. RÅD OCH STÖD TILL MEDLEMMAR De medlemmar och patienter som så önskat har av kansliet fått råd och stöd i sociala och ekonomiska angelägenheter. Föreningen har under året lämnat bidrag till deltagaravgifter till Psoriasisförbundets jubileumsläger på Bobergsgården till 2 vuxna och 3 barn. 6

9 VÅRDVERKSAMHET Psoriasisföreningens patientkooperativa vårdverksamhet startade 1973 i Enskede som ett alternativ till landstingets slutna vård. Tanken var att patientens behov och önskemål skulle sättas i centrum. Vid mottagningarna erbjuds därför sedan dess kvalificerad vård utan tidsbeställning på generösa tider. Filosofin med lättillgänglig vård har varit mycket lyckad. Den slutna vården för personer med psoriasis står idag för en försvinnande liten del. Psoriasisföreningen har blivit landets största vårdgivare av psoriasisvård. Föreningen äger och driver sex öppenvårdsmottagningar, där personer med psoriasis och ett fyrtiotal andra huddiagnoser, där ljusbehandling ingår som behandlingsmetod, erbjuds vård och behandling. PSORIASISFÖRENINGENS MOTTAGNINGAR Vården vid Psoriasisföreningens mottagningar har sedan starten 1973 haft vårdavtal med Stockholms läns landsting. Från och med den 1 januari 2012 är Psoriasisföreningens mottagningar auktoriserade i Öppen Specialiserad Hudsjukvård, Särskilt Uppdrag. För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna beslutade styrelsen 2012 om utökade öppettider på mornarna och på sommaren ett beslut som successivt trätt i kraft under Diskussionerna om lokalerna i Enskede har pågått under året. Tidigare besked har givit vid handen att mottagningen i Enskede samt kansliet kommer att tvingas flytta permanent, på grund av omfattande renoveringar av skolan där mottagningen är inrymd. Hyresvärlden, SISAB, har anlitat en konsult och en antal olika alternativ har diskuterats av styrelsen. Vid årsskiftet fanns ett lokalförslag framtaget. Det förslaget föll på oklara grunder och under 2013 har flera förslag om ombyggnad av de befintliga lokalerna diskuterats. Styrelsen har dock ställt sig avvisande då förslagen inte uppfyller kraven på logistik och hygien. Christina Nohlgård, dermatolog, är överläkare och Toomas Talme, dermatolog, är biträdande överläkare vid föreningens mottagningar. Dessutom finns det ytterligare 14 timtidsanställda läkare, som har mottagning vissa dagar i veckan. Varje mottagning leds av en chefsjuksköterska. Därutöver finns det sjuksköterskor, undersköterskor och fotterapeuter. Vid årsskiftet var 48 personer tillsvidareanställda på mottagningarna med en tjänstgöringsgrad varierande från %. Med bakgrund av ett kraftigt ökat antal arbetade övertidstimmar, beroende på nya arbetssätt och rapportrutiner i vårdvalet, beslutade styrelsen under våren att utöka tjänstgöringsgraden med 10 % vardera för 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor på var och en av de 4 heltidsöppna mottagningarna. Vårdkontakter Antalet ersatta vårdkontakter 2013 var , jämfört med under

10 Mottagning Totalt antal ersatta vårdkontakter 2013 Kungsholmen Enskede Sundbyberg Södertälje Nynäshamn Norrtälje Totalt HSN Utomlänspatienter* Totalt alla * Patienter folkbokförda i landsting utanför Stockholms län som går på behandling på mottagningarna. Forskning och studier Psoriasisföreningen är medsökande och mottagningarna medverkar i ett DNA projekt tillsammans med professor Mona Ståhles forskningsteam vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Syftet med studien är att studera arvsanlag och andra biomarkörer som kan påverka hur man svarar på viss systemisk behandling mot psoriasis. Genom ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset deltar patienter från Psoriasisföreningens mottagningar regelbundet i där förkommande läkemedelsstudier. KFO Föreningen har KFO som arbetsgivarpart för samtliga avtalsområden. Mottagningen i Enskede Enskedemottagningen är belägen i Enskedefältets skola. Chefsjuksköterska är Mona Strindsäter. Mottagningen har en varm bassäng som renas med UV-ljus och väteperoxid. På grund av osäkerheten runt lokalernas framtid har inga större renoveringsarbeten genomförts. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien i Stockholms läns landsting. Vårdhygien arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och vårdpersonal. Mottagningen på Kungsholmen Mottagningen ligger centralt, vid polishuset på Bergsgatan. Chefsjuksköterska är Tina Jonsén. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Södertälje Södertäljemottagningen är centralt belägen i Lunahuset på Garvaregatan. Chefsjuksköterska är Anneli Storm. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Sundbyberg Mottagningen ligger centralt placerad på Järnvägsgatan med T-bana, pendeltåg och bussar direkt utanför. Chefsjuksköterska är Susanne Bergqvist. Mottagningen har under året fått nytt kakel i 8

11 våtutrymmen på dam- och herrsidan, samt löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Norrtälje Norrtäljemottagningen är placerad vid Stockholmsvägen, d v s den sydvästra infarten till Norrtälje. Chefsjuksköterska är Ingrid Magnusson. Hand- och fotvård erbjuds en gång i månaden av en fotterapeut. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Nynäshamn Nynäshamnsmottagningen ligger på Fredsgatan i centrum. Chefsjuksköterska på mottagningen är Martina Löfstrand. Under våren medförde en akutreparation av vattenläcka i huset att delar av innertaket i mottagningen rasade ned, dock utan skador på personer och inredning. Sviterna efter händelsen åtgärdades av hyresvärden. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. BEHANDLINGSFORMER Föreningens mottagningar ligger mycket väl framme när det gäller nya behandlingsmetoder och att ta tillvara nya rön inom forskningen. De behandlingar som erbjuds vid mottagningarna är desamma som dem som ges vid sjukhusens specialistkliniker. De vanligaste behandlingarna på mottagningarna är avfjällning, UVB-behandling och lokalbehandling, som patienten till stor del utför på egen hand under personalens överinseende, samt hårbottenbehandling som kräver hjälp av personalen. Mer specialiserade behandlingar är till exempel Buckybehandling, PUVA samt systembehandlingar med tabletter och/eller injektioner. Antalet systembehandlingar har ökat markant de senaste åren, vilket framgår av registreringarna i det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Hand- och fotvård Medicinsk hand- och fotvård finns på mottagningarna i Enskede, Södertälje, Sundbyberg, Norrtälje och på Kungsholmen. UVA/UVB-utrustning Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för behandling av händer och fötter. Dessa utrustningar byttes under våren 2013 ut mot nya, då det inte längre tillverkas rör som passar i de gamla. Under hösten 2013 beslutade styrelsen även om inköp av ny UVA- och UVB-utrustning för helkroppsbehandling till samtliga mottagningar, enligt en femårig investeringsplan. Klimatvård Psoriasisförbundet administrerar klimatvård för psoriasissjuka på anläggningen Valle Marina på Gran Canaria. Stockholms läns landsting beviljade år 2013 klimatvård för 25 personer, varav tre medföljande vårdare. Reumatolog Lars Vestersköld är föreningens reumatologkonsult och tjänstgör vid mottagningen i Sundbyberg. KVALITET IT i vården Sedan maj 2012 arbetar mottagningarna fullt ut med sammanhållen journalföring i journalsystemet Take Care. Hösten 2013 uppgraderades kassasystemet i Take Care till den nya kassarutinen Kassa2. 9

12 Mottagningarna rapporterar till Väntetidsregistret och finns även med i Vårdguidens elektroniska upplaga. All personal har e-tjänstekort. Under hösten 2013 framfördes krav från HSN att mottagningarna skulle rapportera till Centrala Väntetidsregistret, CVR. Kravet drogs tillbaka, åtminstone för tillfället, då mottagningarna inte har några väntetider och HSN därför inte kunde finna ett lämpligt sätt att rapportera. Den tidigare framtagna Metodboken samt övriga för verksamheten nödvändiga dokument finns tillgängliga för alla anställda på mottagningarnas intranät. Detta implementerades 2006 och uppdateras och fylls på med dokumentation kontinuerligt. Under hösten påbörjades en projektering för införande av SharePoint, en databaserad samarbetsplattform för samarbete, informationshantering, sök och beslutsstöd för bland annat webbinnehåll, dokumenthantering, arkivering och elektroniska formulär. På grund av hög arbetsbelastning på kansliet har detta dock skjutits på framtiden. Rapportering till nationellt kvalitetsregister - PsoReg Psoriasisföreningens mottagningar registrerar, i enlighet med Stockholms läns landstings krav, sina systembehandlade patienter i kvalitetsregistret PsoReg. Registreringsfrekvensen är så bra att Psoriasisföreningen, enligt styrgruppen för registret, är ett föredöme för andra hudkliniker/mottagningar. Antal registrerade patienter från Psoriasisföreningens sex mottagningar i oktober 2013 var 754. Detta är fler än de sammantagna registreringarna (700) hos andra vårdgivare; sjukhus, öppenvårdsmottagningar och privata läkare i länet. Nationellt kom hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på andra plats med 363 registreringar. Totalt hade PsoReg registreringar i oktober Patientenkät Under varje år har det genomförs en patientenkät på samtliga mottagningar. Fram till år 2012 skedde den i egen regi. Från och med oktober 2012 görs denna mätning av Stockholms Läns Landsting. Resultatet 2012 var mycket positivt; 100 procent av de tillfrågande anser sig vara helt nöjda med vården som helhet. Under 2013 gjordes ingen undersökning. Den ska enligt SLLs planer istället ske i april Patientinformation om behandlingar Dr Anders Ljungberg har på Psoriasisföreningens uppdrag uppdaterat patientinformation rörande de behandlingar som utförs på mottagningarna. Kvalitetsarbete Under året har en patientsäkerhetsberättelse skrivits, som finns tillgänglig på hemsidan. Det har också pågått förberedelser för kommande certifiering av kvalitet och arbetsmiljö. Miljöarbete Sedan inträdet i vårdvalet 2012 omfattas Psoriasisföreningens vårdverksamhet av ett krav från Stockholms Läns Landsting att verksamheten ska vara miljöcertifierad enligt ISO Det har dock, dels på grund av den omfattande administration som vårdvalet krävt, dels på grund av att ekonomiska förutsättningarna inte funnits då ersättningarna från landstinget inte fungerat, inte varit praktiskt möjligt att genomföra under 2012 eller tidigare. Psoriasisföreningen har därför fått betala ett vite på kr. Detta har föreningen, utan framgång, bestridit med motiveringen att avtalsvillkoren varit oskäliga enligt avtalslagen då motparten (SLL) ej uppfyllt sina åtaganden. 10

13 Under våren 2013 påbörjades ett intensivt arbete med att upphandla ett certifieringsorgan, en konsult samt med hjälp av denne skapa och implementera ett miljöledningssystem i syfte att miljöcertifiera verksamheten, en certifiering som förhoppningsvis blir verklighet i början av PERSONALSAMVERKAN Chefsjuksköterskemöten Chefsjuksköterskorna på mottagningarna har ett mycket självständigt arbete med stort ansvar. För att säkerställa vårdkvaliteten och sprida nödvändig information hålls var 5:e vecka ett möte med chefsjuksköterskor, verksamhetschef samt en representant för styrelsen. Fotterapeut- och chefsjuksköterskemöte Fotterapeuterna från Psoriasisföreningens mottagningar har haft ett gemensamt möte för erfarenhetsutbyte och samordning av rutiner/policys. I den avslutande delen av mötet deltog även chefsjuksköterskor och verksamhetschef. Medicinska rådet Psoriasisföreningens medicinska råd består av mottagningarnas läkarkår, chefsjuksköterskor, en representant från styrelsen samt verksamhetschefen. Rådet träffades fyra gånger under 2013 för att diskutera behandlings- och policyfrågor. Skyddskommittén Skyddskommittén, med representanter från de fyra heltidsöppna mottagningarna, har sammanträtt två gånger under Arbetsgruppen för nya öppettider Under året har en grupp, bestående av en undersköterskerepresentant från var och en av de fyra heltidsöppna mottagningarna, chefsjuksköterskor samt kansliet, träffats i syfte att arbeta fram och utvärdera lösningar för de nya öppettiderna på mornar och under sommaren. Personalundersökning Under april månad genomfördes en personalenkät i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer AB. PERSONALUTBILDNING Internutbildning Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje år under två heldagar. År 2013 lades fokus på övriga huddiagnoser, HIV-smitta, ergonomi och miljöarbetet. Utbildning för nyanställda I augusti gick sju sjuksköterskor en halvdags introduktionskurs om psoriasis och psoriasisbehandling under ledning av dr Birgitta Wilson Claréus. Övrig personalutbildning Samtlig personal har gjort Stockholms Läns Landstings E-utbildning i basala hygienrutiner. Samtliga chefsjuksköterskor har gått KFOs utbildning om medarbetarsamtal. Fem sköterskor har gått utbildning i Svårläkta kroniska bensår och psoriasis. Två sköterskor har gått Sjuksköterskor mot Tobaks utbildning Omvårdnadens höjder. Tio sköterskor har gått Bucky-utbildning. Åtta 11

14 sköterskor deltog i höstens Fyss/Far-utbildning. Två sköterskor har gått sjukreseutbildning. Fyra sköterskor har gått SLLs Fettskolan. En sjuksköterska har fått utbildning i miljölagar och miljörevision. Fyra undersköterskor deltog i DVUS, Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige, årsmöte med föreläsningar i Trollhättan den april Fyra sjuksköterskor deltog i DVSS, Dermatologi och Venereologi Sjuksköterskor i Sverige, årsmöte med föreläsningar i Trollhättan 7-28 september Kansliet Verksamhetschef Gunnel Köhler har gått KFOs utbildningar i lönesamtal samt om lojalitetsplikt i anställningen, den senare deltog även Annette Wålarö i. Annette Wålarö var också med på Expo lön Gunnel Köhler och Monica Sedell deltog i SLLs seminarium om Centrala Väntetidregistret. I april deltog Gunnel Köhler och Monica Sedell också i en utbildning i kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård. Kajsa Mahne har gått utbildning i Excel samt i miljölagar och miljörevision. Samtlig personal på kansliet har fått utbildning om miljölagar. Studiebesök Under hösten gjorde en grupp på tre personer från kansli och mottagningarna ett studiebesök på hudmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför inköp av ny ljusbehandlingsutrustning. Läkarkåren Vid ett möte i Psoriasisföreningen Medicinska råd i maj, där även mottagningarnas chefsjuksköterskor deltog, föreläste hepatolog Peter Rosenberg om hur fibroscan kan användas för övervakning av leverfibrosutveckling. LOKALAVDELNINGARNA Norrtälje lokalavdelning Lokalavdelningen i Norrtälje engagerar sig bland annat i trivselfrågor för mottagningen. Utförlig redogörelse för lokalavdelningens verksamhet återfinns i separat verksamhetsberättelse. Södertälje lokalavdelning Lokalavdelningen i Södertälje engagerar sig bland annat i trivselfrågor för mottagningen. Utförlig redogörelse för lokalavdelningens verksamhet återfinns i separat verksamhetsberättelse. Nynäshamns lokalavdelning Lokalavdelningen i Nynäshamn engagerar sig bland annat i trivselfrågor för mottagningen. Utförlig redogörelse för lokalavdelningens verksamhet återfinns i separat verksamhetsberättelse. EKONOMI Psoriasisföreningens föreningsverksamhet och vårdverksamhet drivs helt utan vinstintressen. Föreningsverksamheten har finansierats med bidrag från Landstingsstyrelsen förvaltning, medlemsavgifter och utdelning från Kungshallen Bingo. Vårdverksamheten finansieras genom ersättningarna i Stockholms Läns Landstings vårdval för öppen specialiserad hudsjukvård, särskilt uppdrag. Årets sammanlagda resultat visar ett överskott på kr. 12

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2014 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Dags att komma igång!

Dags att komma igång! MedLeMSInFOrMaTIOn nummer 1 2011 Dags att komma igång! Schema för våra motionsaktiviteter finns på sid 14 15 Årsmöten i arna sid 3 Ledaren Ett nytt verksamhetsår har börjat Så är vi åter tillbaka för att

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE Förbundet Blödarsjuka bildades 1964 och är en rikstäckande handikapporganisation med nio regionföreningar samt en kvinno-, en ungdoms-, en föräldra-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Årsberättelse och årsredovisning 2006

Årsberättelse och årsredovisning 2006 Årsberättelse och årsredovisning 2006 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Vägen tillbaka 6 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor 7 Värme och trygghet på Ersta fristad 8 Fördjupat

Läs mer

Jag har koll på psoriasis. Har du?

Jag har koll på psoriasis. Har du? Posttidning B WINTER IS COMING Psoriasisförbundet Bellmansgatan 30 118 47 Stockholm Tillsammans kan vi hjälpas åt att sprida information om psoriasis och hur sjukdomen påverkar oss som lever med den. Testa

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer