ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET"

Transkript

1 Årsberättelse 2013

2

3 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 31 december 2013 uppgick till mot samma dag år 2012, en minskning med 27 medlemmar. Under hösten genomförde föreningen en informations- och medlemskampanj på samtliga mottagningar vilket resulterade i 90 nya medlemmar. MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET Psoriasisföreningens målsättning är att arbeta för att psoriasissjuka ska få samma levnadsvillkor som andra medborgare. En viktig uppgift är då att sprida information till vårdinrättningar och allmänhet om sjukdomen samt de behandlingsmöjligheter som finns och om föreningens aktiviteter. Föreningen arbetar också för ökad gemenskap mellan medlemmarna och erbjuder dem olika former av fritidsaktiviteter. Den mest omfattande verksamheten är de sex öppenvårdsmottagningar som föreningen driver. En redogörelse för vårdverksamheten ges i ett särskilt avsnitt i årsberättelsen. FÖRENINGENS KANSLI Föreningen har ett kansli med fyra tillsvidareanställda; Gunnel Köhler, verksamhetschef, som arbetar med de sex mottagningarnas administration, kvalitetssäkring, utbildningsverksamhet och personalfrågor. Annette Wålarö, ekonomichef, arbetar med ekonomi, löner och personalfrågor. Monica Sedell, kommunikations- och kvalitetsansvarig, arbetar med information, utbildningsverksamhet, webben, kvalitetssäkring, medlemskontakter och PSO Länsnytt. Kajsa Mahne, ekonomi- och administrativ assistent, arbetar med ekonomi, föreningsverksamhet och medlemskontakter. FÖRENINGENS STYRELSE Ordförande: Lars Ettarp. Vice ordförande: Britt-Marie Johansson. Övriga ordinarie ledamöter: Jan Abrahamsson, Lillemor Eriksson, Bengt Jonsson (t o m årsmötet april 2013), Gunnel Kjellqvist, Paul Sving, Johan Wikström, Nina Nordenskjöld och Maria Hultström Ferm (fr om årsmötet april 2013) Ersättare: Maria Hultström Ferm (t o m årsmötet april 2013), Håkan Kihlberg och Bengt Jonsson (fr o m årsmötet april 2013). Personalrepresentanter: Liselotte Elander, undersköterskerepresentant, och Anneli Storm, sjuksköterskerepresentant. Revisorer: Tommy Nilsson, auktoriserad revisor och Anna Söderling, revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer. Revisorsersättare Ingrid Svedin, auktoriserad revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer. 1

4 Valberedning: Hans Fink (sammankallande), Inger Ermalm och Barbro Dahlin. Sakrevisor: Tommy Gullberg. Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört åtta protokollförda sammanträden. Föreningens funktion som ägare av de sex mottagningarna och som arbetsgivare för den anställda personalen präglar i hög grad styrelsens arbete. Verkställande utskott Ordförande: Lars Ettarp Vice ordförande: Britt-Marie Johansson Övriga ledamöter: Jan Abrahamsson, Johan Wikström och Nina Nordenskjöld. Verkställande utskottet, VU, bereder ärenden till styrelsen och handlägger främst administrativa frågor och personalärenden. Under året har utskottet haft fem protokollförda möten samt ett flertal informella överläggningar via telefon och e-post. Styrelsesamarbete Vartannat år träffas ledamöterna från styrelserna i Psoriasisföreningen i Stockholms län och dess lokalföreningar för att planera framtida verksamhet. Lokalföreningarna, utom Nynäshamn, finns representerade i länsföreningens styrelse. Psoriasisförbundets riksstämma Nästa riksstämma kommer att hållas hösten Samarbete med andra organisationer Föreningens förtroendevalda har också flera andra uppdrag som har anknytning till folk- och funktionshindersrörelsen. Lars Ettarp är ordförande i Psoriasisförbundets styrelse, Johan Wikström är ordinarie ledamot i Psoriasisförbundets styrelse, Lillemor Eriksson ingår i förbundets valberedning och Hans Fink är ordinarie revisor. Lars Ettarp är även ordförande i den Internationella Psoriasisfederationen, IFPA. Nina Nordenskjöld har under året suttit i Psoriasisförbundets stadgekommitté. Lars Ettarp är ledamot i landstingsstyrelsens samverkansgrupp, i HSO Riks ordförandegrupp samt i Socialstyrelsens nämnd för funktionshinder. Föreningen är medlem i Famna (Non-profit vård och omsorg utan vinstsyfte) sedan januari Famna tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser och företag som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Organisationen vill öka den politiska förståelsen för vad idéburen och non-profitbaserad vård och omsorg betyder för samhället i stort och för enskilda individer. Psoriasisföreningen stöder aktivt det arbetet på alla nivåer och har under året varit representerade vid ett flertal seminarier. Föreningen har även varit aktivt engagerad i Famnas informationsråd. Psoriasisföreningen har också samarbetat med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm samt Mag- och Tarmföreningen kring olika föreningsarrangemang. Föreningen har varit representerad på Astma- och Allergiförbundets kongress. Vid Psoriasisförbundets jubileumskongress, i oktober 2013, deltog representanter från styrelsen och kansliet. 2

5 FÖRENINGSVERKSAMHET Möteskommittén anordnar utflykter, allmänna medlemsmöten och styrelsekonferenser. Kommittén består av Gunnel Kjellqvist, Monica Sedell och Kajsa Mahne. Årsmötet Årsmötet den 25 april 2013 hölls i Brygghuset i Stockholm. Årsmöteskvällen inleddes med en föreläsning Längtan och möjligheter av Richard Rejsjö, diakon. Årsmötet öppnades av ordförande Lars Ettarp som bland annat talade om föreningens ekonomi och framtid. Mötesordförande Birgitta Rehnby, ordförande Mag- och Tarmsjukas Riksförbund, ledde årsmötesförhandlingarna. Efter avslutat årsmöte serverades middag på Brygghuset. Informationsmöten I mars hölls ett informationsmöte för nyblivna medlemmar och patienter på mottagningen i Sundbyberg, där dr Birgitta Wilson Claréus svarade på frågor om psoriasis, berättade om sjukdomens förlopp och tillgängliga behandlingsmetoder. Under hösten gick motsvarande möte av stapeln på kansliet. Studiecirklar Under våren inleddes ett samarbete med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm där Psoriasisföreningens medlemmar fick möjlighet att delta i Epilepsiföreningens Hatha yoga-cirkel. Samarbetet fortsatte i samma form under hösten. Deltagarna i den första KBT-cirkeln har fortsatt som en självhjälpsgrupp, vilken träffats på kansliet under våren. I mars ordnade föreningen tillsammans med Epilepsiföreningen och Mag- och Tarmföreningen en friskvårdsresa till Ädelfors folkhögskola där 14 medlemmar från Psoriasisföreningen deltog. Under hösten höll Psoriasisföreningen en helgkurs i mindfulness som även var öppen för deltagare från Epilepsiföreningen och Mag- och Tarmföreningen. Ett tidigare försök att hålla samma kurs under våren strandade p g a för få anmälda. Lördagsbadet Lördagar mellan kl nöjesbadar ca 25 medlemmar och anhöriga i Enskedemottagningens bassäng under ledning av Harriet Ternström. Vattenträning Psoriasisföreningen arrangerar vattenträning för patienter och medlemmar med psoriasisartrit. Träningen har skett i varmvattenbassänger i Svedmyra, Södertälje och Norrtälje. De två senare träningsmöjligheterna administreras av respektive lokalavdelning. Stavgång Under våren och hösten pågick stavgång i Sundbyberg under ledning av Gunilla Thelin. Sociala evenemang Psoriasisföreningen valde att fira vårdverksamhetens 40-årsjubileum med att ordna något fler sociala event än vanligt. 3

6 Vårutflykt Årets Vårutflykt den 4 maj gick med buss till Dalarna, där ett 40-tal resenärer bl a besökte Sundborn och Falu koppargruva. Buffématlagning på Rosendals trädgårdar Den 17 april lärde sig ett halvdussin personer att laga festbuffé under ledning av Catharina Hyltén- Cavallius på Rosendals Trädgårdar. Takvandring på Riddarholmen Den 22 maj gick 12 tappra medlemmar på takvandring med stadsguidning på Riddarholmens tak. Stockholm från ovan Den 10 oktober, tyvärr i regn och rusk, träffades en grupp för att åka upp på Globens topp med SkyWiev. Rundvandring i Hallwylska palatset Den 17 oktober gick en grupp på guidning av det Hallwyllska palatset. Julutflykt Psoriasisföreningen arrangerade en bussresa för ett 50-tal medlemmar till julmarknaden i Skultuna där julbord serverades på Brukshotellet. Internationella psoriasisdagen Den Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober uppmärksammades genom att föreningen, öppnade en minihudmottagning på Stockholms Centralstation ett event som var väldigt välbesökt och lyckat. Arrangemanget gjordes i samarbete med Psoriasisförbundet. Dagen firades också med aktiviteter på mottagningarna samt hos lokalföreningarna i Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje. Bok om Psoriasisföreningens historia Under hösten gav föreningen ut en bok om sin historia och uppkomst, En vandring i motlut på knaggligt underlag, författad av styrelseordförande Lars Ettarp. Boken släpptes vid en bokrelease som hölls på mottagningen på Kungsholmen med särskilt inbjudna gäster. Intäkterna från bokförsäljningen går oavkortat till Psoriasisfonden. PSO LÄNSNYTT Redaktionskommittén ansvarar för innehållet i PSO Länsnytt, Psoriasisföreningens medlemstidning i länet. Britt-Marie Johansson, Bengt Jonsson och Hans Fink ingår i kommittén. Ansvarig utgivare för tidningen är Lars Ettarp. PSO-Länsnytt har under året utkommit med fyra nummer med en genomsnittlig upplaga på ex. Tidningens funktion är att informera om allt som är av intresse för personer med psoriasis samt övriga diagnosgrupper som behandlar sig på Psoriasisföreningens mottagningar. Under året har tidningen genomgått en ansiktslyftning vad beträffar grafisk form. Medlemmarna i Stockholms länsförening får tidningen kostnadsfritt, liksom alla läns- och lokalavdelningar i landet, landstings- och kommunpolitiker i länet, sjukhusens hudmottagningar, privatpraktiserande hudläkare, läkare vid hudkliniker, vårdcentraler, distriktsläkare, distriktssköterskor, skolsköterskor, universitetsklinikernas bibliotek, övriga bibliotek och samtliga handikappföreningar i länet. 4

7 STUDIER Kansliet ansvarar för föreningens studieverksamhet. UNGDOMSVERKSAMHET Ung med Psoriasis är från och med verksamhetsåret 1994 en helt fristående organisation och deras medlemmar är alltid välkomna på Psoriasisföreningens aktiviteter. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Monica Sedell har varit föreningens kommunikationsansvariga. Hemsida Föreningen har en egen hemsida, Det finns även ett intranät för förtroendevalda och för vårdverksamheten. Arbetet med att uppdatera informationen samt lägga in nytt material har pågått under hela året. Informationsmaterial En fortgående uppdatering av informationsfoldrarna till mottagningarnas patienter om olika typer av behandling har skett under året. Studiebesök Under året har föreningen tagit emot studiebesök från hudkliniker m fl. Deltagarna har visats runt på en mottagning och fått muntlig och skriftlig information om psoriasis, om behandling och om Psoriasisföreningens roll som non-profit vårdgivare och funktionshindersorganisation. Representanter för Psoriasisförbundets länsavdelningar och gäster från psoriasisorganisationer i övriga delar världen har också besökt mottagningarna. Information till allmänheten Psoriasisföreningens personal åker gärna ut och informerar om psoriasis och om vårdverksamheten. I april annonserade Psoriasisföreningen i en bilaga i SvD som handlade om kroniska sjukdomar. Informationsmaterial om psoriasis, behandlingsmetoder och föreningens mottagningar har skickats till hudläkarmottagningar, vårdcentraler samt nyblivna medlemmar och till personer med psoriasis och andra diagnoser som kontaktat kansliet. Under eventet på Stockholms Centralstation den 29 oktober deltog flera förtroendevalda och informerade intresserade förbipasserande. Information om Psoriasisföreningens mottagningar finns sedan våren 2013 tillgänglig i The Psoriasis International Network, PIN. PIN håller på att bygga upp ett nätverk med kartläggning av hudmottagningar/kliniker världen över som ska synliggöra vilken tillgång psoriasissjuka har till vård. Informationen ska vara tillgängligt för läkare och patienter i hela världen på Intressepolitiskt arbete Under året har företrädare för föreningen på olika nivåer deltagit i ett flertal möten om vårdval inom den öppna hudsjukvården. Ett flertal möten och kontakter med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, HSNf, angående uppdragets utformning och ersättningsnivån i vårdavtalet har också skett. I januari deltog representanter från kansliet i ett seminarium om välfärd, valfrihet och vinster i välfärden. 5

8 I april skickade föreningen en skrivelse till fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöström angående lokalsituationen i Enskede. I maj var en representant från styrelsen på möte med Socialdemokraterna i Stockholms stad angående funktionshindersfrågor. I maj deltog representanter från styrelse och kansli i Famnas årsmöte och vårseminarium som behandlade civilsamhällets utmaningar. Sedan i maj deltar chefsjuksköterska Tina Jonsén i Psoriasisförbundets samarbetsprojekt med läkemedelsbolaget AbbVie, angående ett projekt att ta fram ett patientstödsprogram. Under våren deltog Psoriasisföreningens ordförande Lars Ettarp, i egenskap av president för den internationella psoriasisorganisationen IFPA, i ett flertal möten i Genève och New York. i syfte att få WHO att erkänna psoriasis som en allvarlig sjukdom. Han deltog också i EuroPSOs, de europeiska psoriasisförbundens samarbetsorgans, möte. I september var verksamhetschef Gunnel Köhler på möte med Projektet Företagande och Vårdföretagares politiska styrgrupp. Projektet syftar till att förbättra innovationsklimatet inom landstinget. I oktober deltog chefsjuksköterska Tina Jonsén i en vetenskaplig nationell rådsgrupp med sjuksköterskor. I november träffade ordförande Lars Ettarp samt Gunnel Köhler och Annette Wålarö från kansliet, representanter från Hälso- och Sjukvårdsnämnden för att diskutera vårdfrågor. Psoriasisföreningens ordförande Lars Ettarp har deltagit i HSOs samverkansråd med Landstingsstyrelsen. Ordförande Lars Ettarp och vice ordförande Britt-Marie Johansson har även deltagit i HSO i Stockholms Läns ordförandestämmor. UTBILDNING I september var personalen från Psoriasisföreningens mottagning i Norrtälje på Hallstaviks vårdcentral och undervisade om psoriasis och psoriasissjukvård. Verksamhetschef Gunnel Köhler var i oktober i hos länsavdelningen i Örebro och föreläste om hand-och fotvård för medlemmarna där. Två sjuksköterskor från mottagningen i Södertälje var vid två tillfällen i november i Gävle och undervisade läkare och sjuksköterskor i hur Psoriasisföreningens mottagningar arbetar med det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Auskultationer, elever I april auskulterade en läkare från Österrike på mottagningen på Kungsholmen. RÅD OCH STÖD TILL MEDLEMMAR De medlemmar och patienter som så önskat har av kansliet fått råd och stöd i sociala och ekonomiska angelägenheter. Föreningen har under året lämnat bidrag till deltagaravgifter till Psoriasisförbundets jubileumsläger på Bobergsgården till 2 vuxna och 3 barn. 6

9 VÅRDVERKSAMHET Psoriasisföreningens patientkooperativa vårdverksamhet startade 1973 i Enskede som ett alternativ till landstingets slutna vård. Tanken var att patientens behov och önskemål skulle sättas i centrum. Vid mottagningarna erbjuds därför sedan dess kvalificerad vård utan tidsbeställning på generösa tider. Filosofin med lättillgänglig vård har varit mycket lyckad. Den slutna vården för personer med psoriasis står idag för en försvinnande liten del. Psoriasisföreningen har blivit landets största vårdgivare av psoriasisvård. Föreningen äger och driver sex öppenvårdsmottagningar, där personer med psoriasis och ett fyrtiotal andra huddiagnoser, där ljusbehandling ingår som behandlingsmetod, erbjuds vård och behandling. PSORIASISFÖRENINGENS MOTTAGNINGAR Vården vid Psoriasisföreningens mottagningar har sedan starten 1973 haft vårdavtal med Stockholms läns landsting. Från och med den 1 januari 2012 är Psoriasisföreningens mottagningar auktoriserade i Öppen Specialiserad Hudsjukvård, Särskilt Uppdrag. För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna beslutade styrelsen 2012 om utökade öppettider på mornarna och på sommaren ett beslut som successivt trätt i kraft under Diskussionerna om lokalerna i Enskede har pågått under året. Tidigare besked har givit vid handen att mottagningen i Enskede samt kansliet kommer att tvingas flytta permanent, på grund av omfattande renoveringar av skolan där mottagningen är inrymd. Hyresvärlden, SISAB, har anlitat en konsult och en antal olika alternativ har diskuterats av styrelsen. Vid årsskiftet fanns ett lokalförslag framtaget. Det förslaget föll på oklara grunder och under 2013 har flera förslag om ombyggnad av de befintliga lokalerna diskuterats. Styrelsen har dock ställt sig avvisande då förslagen inte uppfyller kraven på logistik och hygien. Christina Nohlgård, dermatolog, är överläkare och Toomas Talme, dermatolog, är biträdande överläkare vid föreningens mottagningar. Dessutom finns det ytterligare 14 timtidsanställda läkare, som har mottagning vissa dagar i veckan. Varje mottagning leds av en chefsjuksköterska. Därutöver finns det sjuksköterskor, undersköterskor och fotterapeuter. Vid årsskiftet var 48 personer tillsvidareanställda på mottagningarna med en tjänstgöringsgrad varierande från %. Med bakgrund av ett kraftigt ökat antal arbetade övertidstimmar, beroende på nya arbetssätt och rapportrutiner i vårdvalet, beslutade styrelsen under våren att utöka tjänstgöringsgraden med 10 % vardera för 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor på var och en av de 4 heltidsöppna mottagningarna. Vårdkontakter Antalet ersatta vårdkontakter 2013 var , jämfört med under

10 Mottagning Totalt antal ersatta vårdkontakter 2013 Kungsholmen Enskede Sundbyberg Södertälje Nynäshamn Norrtälje Totalt HSN Utomlänspatienter* Totalt alla * Patienter folkbokförda i landsting utanför Stockholms län som går på behandling på mottagningarna. Forskning och studier Psoriasisföreningen är medsökande och mottagningarna medverkar i ett DNA projekt tillsammans med professor Mona Ståhles forskningsteam vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Syftet med studien är att studera arvsanlag och andra biomarkörer som kan påverka hur man svarar på viss systemisk behandling mot psoriasis. Genom ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset deltar patienter från Psoriasisföreningens mottagningar regelbundet i där förkommande läkemedelsstudier. KFO Föreningen har KFO som arbetsgivarpart för samtliga avtalsområden. Mottagningen i Enskede Enskedemottagningen är belägen i Enskedefältets skola. Chefsjuksköterska är Mona Strindsäter. Mottagningen har en varm bassäng som renas med UV-ljus och väteperoxid. På grund av osäkerheten runt lokalernas framtid har inga större renoveringsarbeten genomförts. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien i Stockholms läns landsting. Vårdhygien arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och vårdpersonal. Mottagningen på Kungsholmen Mottagningen ligger centralt, vid polishuset på Bergsgatan. Chefsjuksköterska är Tina Jonsén. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Södertälje Södertäljemottagningen är centralt belägen i Lunahuset på Garvaregatan. Chefsjuksköterska är Anneli Storm. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Sundbyberg Mottagningen ligger centralt placerad på Järnvägsgatan med T-bana, pendeltåg och bussar direkt utanför. Chefsjuksköterska är Susanne Bergqvist. Mottagningen har under året fått nytt kakel i 8

11 våtutrymmen på dam- och herrsidan, samt löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Norrtälje Norrtäljemottagningen är placerad vid Stockholmsvägen, d v s den sydvästra infarten till Norrtälje. Chefsjuksköterska är Ingrid Magnusson. Hand- och fotvård erbjuds en gång i månaden av en fotterapeut. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. Mottagningen i Nynäshamn Nynäshamnsmottagningen ligger på Fredsgatan i centrum. Chefsjuksköterska på mottagningen är Martina Löfstrand. Under våren medförde en akutreparation av vattenläcka i huset att delar av innertaket i mottagningen rasade ned, dock utan skador på personer och inredning. Sviterna efter händelsen åtgärdades av hyresvärden. Mottagningen har under året fått löpande underhåll. Smärre åtgärder har vidtagits för att motsvara krav från Vårdhygien. BEHANDLINGSFORMER Föreningens mottagningar ligger mycket väl framme när det gäller nya behandlingsmetoder och att ta tillvara nya rön inom forskningen. De behandlingar som erbjuds vid mottagningarna är desamma som dem som ges vid sjukhusens specialistkliniker. De vanligaste behandlingarna på mottagningarna är avfjällning, UVB-behandling och lokalbehandling, som patienten till stor del utför på egen hand under personalens överinseende, samt hårbottenbehandling som kräver hjälp av personalen. Mer specialiserade behandlingar är till exempel Buckybehandling, PUVA samt systembehandlingar med tabletter och/eller injektioner. Antalet systembehandlingar har ökat markant de senaste åren, vilket framgår av registreringarna i det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Hand- och fotvård Medicinsk hand- och fotvård finns på mottagningarna i Enskede, Södertälje, Sundbyberg, Norrtälje och på Kungsholmen. UVA/UVB-utrustning Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för behandling av händer och fötter. Dessa utrustningar byttes under våren 2013 ut mot nya, då det inte längre tillverkas rör som passar i de gamla. Under hösten 2013 beslutade styrelsen även om inköp av ny UVA- och UVB-utrustning för helkroppsbehandling till samtliga mottagningar, enligt en femårig investeringsplan. Klimatvård Psoriasisförbundet administrerar klimatvård för psoriasissjuka på anläggningen Valle Marina på Gran Canaria. Stockholms läns landsting beviljade år 2013 klimatvård för 25 personer, varav tre medföljande vårdare. Reumatolog Lars Vestersköld är föreningens reumatologkonsult och tjänstgör vid mottagningen i Sundbyberg. KVALITET IT i vården Sedan maj 2012 arbetar mottagningarna fullt ut med sammanhållen journalföring i journalsystemet Take Care. Hösten 2013 uppgraderades kassasystemet i Take Care till den nya kassarutinen Kassa2. 9

12 Mottagningarna rapporterar till Väntetidsregistret och finns även med i Vårdguidens elektroniska upplaga. All personal har e-tjänstekort. Under hösten 2013 framfördes krav från HSN att mottagningarna skulle rapportera till Centrala Väntetidsregistret, CVR. Kravet drogs tillbaka, åtminstone för tillfället, då mottagningarna inte har några väntetider och HSN därför inte kunde finna ett lämpligt sätt att rapportera. Den tidigare framtagna Metodboken samt övriga för verksamheten nödvändiga dokument finns tillgängliga för alla anställda på mottagningarnas intranät. Detta implementerades 2006 och uppdateras och fylls på med dokumentation kontinuerligt. Under hösten påbörjades en projektering för införande av SharePoint, en databaserad samarbetsplattform för samarbete, informationshantering, sök och beslutsstöd för bland annat webbinnehåll, dokumenthantering, arkivering och elektroniska formulär. På grund av hög arbetsbelastning på kansliet har detta dock skjutits på framtiden. Rapportering till nationellt kvalitetsregister - PsoReg Psoriasisföreningens mottagningar registrerar, i enlighet med Stockholms läns landstings krav, sina systembehandlade patienter i kvalitetsregistret PsoReg. Registreringsfrekvensen är så bra att Psoriasisföreningen, enligt styrgruppen för registret, är ett föredöme för andra hudkliniker/mottagningar. Antal registrerade patienter från Psoriasisföreningens sex mottagningar i oktober 2013 var 754. Detta är fler än de sammantagna registreringarna (700) hos andra vårdgivare; sjukhus, öppenvårdsmottagningar och privata läkare i länet. Nationellt kom hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på andra plats med 363 registreringar. Totalt hade PsoReg registreringar i oktober Patientenkät Under varje år har det genomförs en patientenkät på samtliga mottagningar. Fram till år 2012 skedde den i egen regi. Från och med oktober 2012 görs denna mätning av Stockholms Läns Landsting. Resultatet 2012 var mycket positivt; 100 procent av de tillfrågande anser sig vara helt nöjda med vården som helhet. Under 2013 gjordes ingen undersökning. Den ska enligt SLLs planer istället ske i april Patientinformation om behandlingar Dr Anders Ljungberg har på Psoriasisföreningens uppdrag uppdaterat patientinformation rörande de behandlingar som utförs på mottagningarna. Kvalitetsarbete Under året har en patientsäkerhetsberättelse skrivits, som finns tillgänglig på hemsidan. Det har också pågått förberedelser för kommande certifiering av kvalitet och arbetsmiljö. Miljöarbete Sedan inträdet i vårdvalet 2012 omfattas Psoriasisföreningens vårdverksamhet av ett krav från Stockholms Läns Landsting att verksamheten ska vara miljöcertifierad enligt ISO Det har dock, dels på grund av den omfattande administration som vårdvalet krävt, dels på grund av att ekonomiska förutsättningarna inte funnits då ersättningarna från landstinget inte fungerat, inte varit praktiskt möjligt att genomföra under 2012 eller tidigare. Psoriasisföreningen har därför fått betala ett vite på kr. Detta har föreningen, utan framgång, bestridit med motiveringen att avtalsvillkoren varit oskäliga enligt avtalslagen då motparten (SLL) ej uppfyllt sina åtaganden. 10

13 Under våren 2013 påbörjades ett intensivt arbete med att upphandla ett certifieringsorgan, en konsult samt med hjälp av denne skapa och implementera ett miljöledningssystem i syfte att miljöcertifiera verksamheten, en certifiering som förhoppningsvis blir verklighet i början av PERSONALSAMVERKAN Chefsjuksköterskemöten Chefsjuksköterskorna på mottagningarna har ett mycket självständigt arbete med stort ansvar. För att säkerställa vårdkvaliteten och sprida nödvändig information hålls var 5:e vecka ett möte med chefsjuksköterskor, verksamhetschef samt en representant för styrelsen. Fotterapeut- och chefsjuksköterskemöte Fotterapeuterna från Psoriasisföreningens mottagningar har haft ett gemensamt möte för erfarenhetsutbyte och samordning av rutiner/policys. I den avslutande delen av mötet deltog även chefsjuksköterskor och verksamhetschef. Medicinska rådet Psoriasisföreningens medicinska råd består av mottagningarnas läkarkår, chefsjuksköterskor, en representant från styrelsen samt verksamhetschefen. Rådet träffades fyra gånger under 2013 för att diskutera behandlings- och policyfrågor. Skyddskommittén Skyddskommittén, med representanter från de fyra heltidsöppna mottagningarna, har sammanträtt två gånger under Arbetsgruppen för nya öppettider Under året har en grupp, bestående av en undersköterskerepresentant från var och en av de fyra heltidsöppna mottagningarna, chefsjuksköterskor samt kansliet, träffats i syfte att arbeta fram och utvärdera lösningar för de nya öppettiderna på mornar och under sommaren. Personalundersökning Under april månad genomfördes en personalenkät i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer AB. PERSONALUTBILDNING Internutbildning Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje år under två heldagar. År 2013 lades fokus på övriga huddiagnoser, HIV-smitta, ergonomi och miljöarbetet. Utbildning för nyanställda I augusti gick sju sjuksköterskor en halvdags introduktionskurs om psoriasis och psoriasisbehandling under ledning av dr Birgitta Wilson Claréus. Övrig personalutbildning Samtlig personal har gjort Stockholms Läns Landstings E-utbildning i basala hygienrutiner. Samtliga chefsjuksköterskor har gått KFOs utbildning om medarbetarsamtal. Fem sköterskor har gått utbildning i Svårläkta kroniska bensår och psoriasis. Två sköterskor har gått Sjuksköterskor mot Tobaks utbildning Omvårdnadens höjder. Tio sköterskor har gått Bucky-utbildning. Åtta 11

14 sköterskor deltog i höstens Fyss/Far-utbildning. Två sköterskor har gått sjukreseutbildning. Fyra sköterskor har gått SLLs Fettskolan. En sjuksköterska har fått utbildning i miljölagar och miljörevision. Fyra undersköterskor deltog i DVUS, Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige, årsmöte med föreläsningar i Trollhättan den april Fyra sjuksköterskor deltog i DVSS, Dermatologi och Venereologi Sjuksköterskor i Sverige, årsmöte med föreläsningar i Trollhättan 7-28 september Kansliet Verksamhetschef Gunnel Köhler har gått KFOs utbildningar i lönesamtal samt om lojalitetsplikt i anställningen, den senare deltog även Annette Wålarö i. Annette Wålarö var också med på Expo lön Gunnel Köhler och Monica Sedell deltog i SLLs seminarium om Centrala Väntetidregistret. I april deltog Gunnel Köhler och Monica Sedell också i en utbildning i kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård. Kajsa Mahne har gått utbildning i Excel samt i miljölagar och miljörevision. Samtlig personal på kansliet har fått utbildning om miljölagar. Studiebesök Under hösten gjorde en grupp på tre personer från kansli och mottagningarna ett studiebesök på hudmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför inköp av ny ljusbehandlingsutrustning. Läkarkåren Vid ett möte i Psoriasisföreningen Medicinska råd i maj, där även mottagningarnas chefsjuksköterskor deltog, föreläste hepatolog Peter Rosenberg om hur fibroscan kan användas för övervakning av leverfibrosutveckling. LOKALAVDELNINGARNA Norrtälje lokalavdelning Lokalavdelningen i Norrtälje engagerar sig bland annat i trivselfrågor för mottagningen. Utförlig redogörelse för lokalavdelningens verksamhet återfinns i separat verksamhetsberättelse. Södertälje lokalavdelning Lokalavdelningen i Södertälje engagerar sig bland annat i trivselfrågor för mottagningen. Utförlig redogörelse för lokalavdelningens verksamhet återfinns i separat verksamhetsberättelse. Nynäshamns lokalavdelning Lokalavdelningen i Nynäshamn engagerar sig bland annat i trivselfrågor för mottagningen. Utförlig redogörelse för lokalavdelningens verksamhet återfinns i separat verksamhetsberättelse. EKONOMI Psoriasisföreningens föreningsverksamhet och vårdverksamhet drivs helt utan vinstintressen. Föreningsverksamheten har finansierats med bidrag från Landstingsstyrelsen förvaltning, medlemsavgifter och utdelning från Kungshallen Bingo. Vårdverksamheten finansieras genom ersättningarna i Stockholms Läns Landstings vårdval för öppen specialiserad hudsjukvård, särskilt uppdrag. Årets sammanlagda resultat visar ett överskott på kr. 12

Program Årsmöte 25/4 2013

Program Årsmöte 25/4 2013 Årsberättelse 2012 Program Årsmöte 25/4 2013 17.00 Introduktion 17.10 Föreläsning: Längtan och möjligheter - självkänsla, självtillit och självförtroende Föreläsare: Richard Rejsjö, diakon 18.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011.

ÅRSBERÄTTELSE 2011. Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011. ÅRSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011. FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 31 december 2011 uppgick

Läs mer

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2014 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

JUBILEUMSSKRIFT. för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007. framtagen av Berit Melin,

JUBILEUMSSKRIFT. för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007. framtagen av Berit Melin, JUBILEUMSSKRIFT för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007 framtagen av Berit Melin, 1967-68 Den 27/11 1967 bildades PSO Södermanland (Avd. 12) vid ett allmänt möte på Hotell Smeden i Eskilstuna.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut. för Endometriosföreningen, Sverige 802413-0075. Räkenskapsåret

Årsbokslut. för Endometriosföreningen, Sverige 802413-0075. Räkenskapsåret Sida 1 av 9 Årsbokslut för 802413-0075 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - tilläggsupplysningar 8 - noter 9 - underskrifter

Läs mer