Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga"

Transkript

1 Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

2 1 (3) /KS Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många olika leverantörer, samt vissa egenutvecklade lösningar. Detta medför utmaningar kring integrationer mellan system och risker med personal som har unik kunskap. Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal. Detta får till följd att t.ex. användare inte kan dela dokument, då de det finns fyra olika versioner av ordbehandling i kommunen. Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattformen för Borås Stad är förhållandevis mycket billig. Men det är också sannolikt en stor del i förklaringen till varför dagens IT-plattform inte motsvarar verksamhetens behov och krav. Borås Stad har under många år haft en IT-miljö baserad på en Novell plattform. En rad tecken pekar på att framtiden för Novell plattformen är osäker samtidigt som miljön under flera år har drabbats av stora driftsstörningar och varit instabil. Kommunledningen har med anledning av detta beslutat att genomföra en förstudie som syftar till att identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna samt skapa en stabil IT-miljö. Dagens IT-miljö är ett resultat av lång tids anpassning utan en sammanhållen styrning vilket har resulterat i en fragmenterad arkitektur där olika IT-lösningar fyller olika funktioner men med bristfälliga integrationer. På grund av dessa arkitektur- och integrationsbrister finns det ett flertal verksamhetsbehov som inte har gått att uppfylla på ett tillfredsställande sätt. En rad problem kan nämnas: För långa inloggningstider Inloggning i trådlöst nätverk fungerar bristfälligt Profilkonflikter Låsningar i vissa centrala system

3 2 (3) /KS Ineffektiv applikationsdistribution Frånvaro av lättillgänglig och dynamisk självadministration Begränsningar i flexibilitet gällande administratörsrättigheter Låg kapacitet i vissa kommunikationsförbindelser Begränsade möjligheter till test genomförande Borås Stad behöver ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten och användarnas behov. Den ska möjliggöra mycket hög produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats, samt med valfri dator, surfplatta eller telefon. Plattformen ska ge mycket goda förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever. Borås Stad ska vara ett föredöme för andra kommuner gällande hur IT stödjer verksamheten. Ambitionen är att få god publicitet och att nomineras till utmärkelser, inom områden relaterade till verksamhetsutveckling med stöd av IT. Borås Stad står inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla användare i Borås Stad fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter. En förstudie har tagits fram av konsult där bl.a. en rad workshops har genomförts med olika grupper av kommunens personal. Som bilaga finns en förstudierapport som beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Borås Stad. Den initiala investeringen för de delar som omfattas av utredningen är enligt antaganden i rapporten 58,1 Mkr och den årliga löpande ökningen av kostnad är 16,5 Mkr/år, samt under projekttiden ytterligare 4,1 Mkr/år för befintlig programvara som behöver finnas kvar till hela migreringen är klar

4 3 (3) /KS och där efter kan avvecklas. Kostnaderna fördelar på flera år. Beslut fattas i respektive års budget. Kostnaderna innefattar: Konsultkostnad införande av IT-plattform Kommunikation (utbyggnad av trådlöst nät i kommunens fastigheter, accesspunkter, central utrustning, fastighetsnät, byte av TER till fiber, och switchar Hårdvara Utbildning IT-personal och användare Informationsmaterial Ersättningspersonal och hjälp på IT Efter fullmäktigebeslut och upphandling beräknas införandet av en ny ITplattform påbörjas vid årsskiftet 2012/2013 och vara klart efter ca 18 månader. I rapporten påpekas vikten av att ta till vara de effektivitetsvinster som den nya IT-plattformen möjliggör. Kommunstyrelsen kommer att göra en analys av den ekonomiska nyttan som t.ex. ökad tid för arbete med fungerande IT-miljö, sparad tid med effektivare arbetsrutiner etc. Det är av stor vikt att tillvarata de effektivitetsvinster som den nya IT-miljön möjliggör för att inte öka kommunens kostnader för administration. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Rapporten utgör grund för it-plattform och upphandling. KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Per Olsson Personalchef

5 Rapport ny IT-plattform Borås Stad Sida 1 av 22

6 Innehållsförteckning 2 Sammanfattning Verksamhetens behov Förslag till tjänster i ny IT-plattform MSKD Etappindelning och tidplan Investeringsbehov för ny IT-plattform Förslag till fortsatt arbetet...21 Sida 2 av 22

7 Dokument 1.1 Versionshantering Version Datum Beskrivning Upprättad av Färdig rapport Arbetsgrupp Justerad enligt ök. Arbetsgrupp 1.2 Förkortningar Förkortning Ny IT-plattform MS MSKD CGF Beskrivning Avser de delar som ingår i förstudien. Övergripande är det plattformsrelaterade klient licenser och server licenser som behövs för plattformen, samt implementation av dessa. Detta kan inkludera programvara så som antivirus, E-post, Office, Lync, portal, beställningsfunktioner. Microsoft Microsoft kommun Design (Microsoft best practise för kommuner.) MSKD är Svensk best practise Microsoft Connected Government Framework. CFG är internationell best practise 1.3 Dokumentets brukande Detta dokument är en förstudierapport som beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Borås Stad. Till detta dokument finns det ett dokument innehållande bilagor Borås Stad bilagor till rapport ny IT-plattform, som ytterligare specificerar föreslagen lösning. Dokumentets mottagare är primärt beslutsfattare i Borås Stad. Sida 3 av 22

8 2 Sammanfattning Förslag till ny IT-plattform baseras på verksamhetens behov och prioriteringar i Borås Stad, samt på Microsoft best practise globalt för myndigheter såväl som nationellt för kommuner. Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många olika leverantörer, samt vissa egenutvecklade lösningar. Detta medför utmaningar kring integrationer och risker med personal som har unik kunskap. Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal. Detta får till följd att t.ex. användare inte kan dela dokument, då de det finns 4 olika versioner av ordbehandling i kommunen. Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattormen för Borås Stad är förhållandevis mycket billig. Men det är också sannolikt en stor del i förklaringen till varför dagens IT-plattorm inte motsvarar verksamhetens behov och krav. Borås Stad står inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla användare i Borås Stad fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter. Effekter har identifierats inom områden för ökad effektivitet, ökad kvalitet, nöjdare användare och lägre kostnader. Vissa effekter är kopplade till teknisk baskvalitet med fungerande IT, som kommer att uppnås per automatik när den nya IT-plattformen lanseras. De största effekterna kräver förändrade arbetssätt, utbildning och borttagande av gamla rutiner i verksamheten. Som exempel kan nämnas att en sparad minut per IT-användare, per arbetsdag och år motsvarar ca. 8 Mkr. Detta medför att införande av en ny IT-plattform bör ses som ett program som beslutas, drivs och följs upp med centrala politiska och tjänstemanna mässiga mandat. Förslagsvis utökas projektet med effektmålsanalys och planering för effekthemtagning. Där målet är att projektet ska leverera kommungemensamma mätbara verksamhetsstödjande effekter, med kommunledningen som ansvariga för effekthemtagningen. Förutsatt erforderliga interna resurser och prioritet, kan projektet genomföras på 18 månader från påbörjat genomförande. En visningsmiljö för verksamhetens acceptans, kan vara på plats efter någon månad. De första användarna kan börja testa lösningen efter ytterligare några månader. Där efter sker utrullning till alla användare under en 6-9 månaders period. Sida 4 av 22

9 3 Verksamhetens behov 1.1 Övergripande förväntningar från verksamheten Borås Stad ska ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten och användarnas behov. Den ska möjliggöra mycket hög produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats, samt med valfri dator, surfplatta eller telefon. Plattformen ska ge mycket goda förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever. Borås Stad ska vara ett föredöme för andra kommuner gällande hur IT stödjer verksamheten. Ambitionen är att få god publicitet och att nomineras till utmärkelser, inom områden relaterade till verksamhetsutveckling med stöd av IT. 1.2 Effektmål för ny IT plattform Förstudien har identifierat områden för effekthemtagning och potentiella effektmål. 1. Ökad effektivitet 2. Ökad kvalitet 3. Nöjdare användare 4. Minskade kostnader Ovanstående effekter kommer även bidra till nöjdare medborgare och en bättre miljö, vilket också är mycket väsentligt. Det är viktigt att den nya IT plattformen möjliggör ökad kommunikation med medborgarna via olika digitala kanaler och EN säker inloggning till EN plats där medborgarens olika ärenden med kommunen är samlade. Gällande miljöeffekter så är smart kommunikation med minskat resande och mobil åtkomst med minskade utskrifter viktiga förutsättningar att ta hänsyn till. Sida 5 av 22

10 1.3 Förtydligande av effektmål Nedan förtydligas effektmål med kommentarer, tänkta områden för mätbarhet, tidssättning och övergripande åtgärder för effekthemtagning. Effekterna kan vara direkta och indirekta. Direkta effekter uppnås direkt när den nya ITplattformen tas i bruk, medan de indirekta effekterna ställer större krav på att olika möjligheter med den nya IT-plattformen används i verksamheten för att ta hem effekterna. För Borås Stad är det fokus på en fungerande IT-plattform, som har högst prioritet på kort sikt och är mycket brådskande. Det innebär också att det är i första hand direkta effekter som kan förväntas uppnås i ett tidigt skede. T.ex. Nöjda användare och bättre utnyttjad arbetstid genom hög tillgång till fungerande IT, sänkt kostnad genom att ha färre system(licenser) som gör samma sak. Över tiden är det effekter som uppnås genom att verksamheten vidareutvecklas, som kommer ge det störst värdet till verksamheten. Den nya IT-plattformen blir bara ett stöd och en möjliggörare, för hemtagning av indirekta effekter. Dessa i sin tur förutsätter ofta aktivt arbete med effekthemtagning och förändring i verksamheten. T.ex. Policys för hur ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter ska användas för att spara tid, utbildning av användare för att lära sig att använda ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter, samordna, förbättra och flytta arbetsrutiner till gemensamma system(där det är lämpligt). Detta innebär att verksamheten börjar gå in i en tydligare roll som kravställare på IT, som en möjliggörare. Det är vår bedömning att hemtagning av direkta effekter kopplat till IT plattformen, kommer ge den välbehövliga baskvalitet som verksamheten primärt efterfrågar. Dock kan de riktigt stora effekterna för verksamheten med högre grad av effektivisering, kvalitet, positiva användarupplevelser, goodwill, positiva rubriker och utmärkelser uppnås först efter hemtagning av indirekta effekter i verksamheten. Dessa är också i många fall både svårare att sätta mål på, mäta och att uppnå, samt att de tar längre tid att uppnå. Därmed är det extra viktigt att redan från början sätta mätbara mål och ta fram handlingsplaner, för effekthemtagning i verksamheten. Sida 6 av 22

11 Nr Beskrivning med mätbarhet Riktning Tidpunkt Prioritet E1 Ökad effektivitet Intern 12 mån Preliminära områden för mätbarhet Sparad tid genom digitala beställningsflöden som möjliggör att minskad administration för chefer, servicefunktioner och användare att beställa och leverera nya IT-resurser, ändra och avsluta användares rättigheter. Vidare blir det sparad tid för nya användare i kommunen eller för specifika system, genom att ha tillgång till sina IT-verktyg från dag 1 Sparad tid då det går snabbare och enklare att logga in Sparad tid då IT fungerar (ej vänta på åtkomst och skrivare) Sparad tid genom att kunna få information, experthjälp och att kunna rapportera arbetsuppgifter direkt via mobilitet, appar och från valfri plats och utan att behöva åka förbi datorarbetsplats på kontor Sparad tid genom modern kommunikation med en kombination av kalender, telefon, chat, video, delade arbetsytor, samverkansytor med gemensam information och dokumenthantering, sociala medier och stöd för att dela kunskap E2 Ökad kvalitet Preliminära områden för mätbarhet Intern 12 mån Minskat antal nyanställda som inte har fungerande IT-stöd från första dagen Minskat antal felaktiga beslut genom åtkomst till aktuell och rätt information och experthjälp på distans Minskat antal felaktiga återrapporteringar genom mobil åtkomst Minskat antal helt eller delvis inställda lektioner (som ej kunna följa planerad utbildning pga. ej fungerande IT) E3 Nöjdare användare ska leda till högre personal index vid enkätundersökning kring IT frågor Intern 6 mån Preliminära områden för mätbarhet i enkät(exempel) Bidrar Borås Stads IT till en bra arbetsmiljö? Har Borås Stads IT-stöd för modern kommunikation? Har Borås Stads IT bra stöd för samverkan? Har Borås Stads IT bra stöd för mobil åtkomst till system och information? Har Borås Stads IT bra stöd för olika typer av datorer, plattor, telefoner, etc.? Har Borås Stads IT bra åtkomst till information och system från valfri plats? Har Borås Stads IT enkel och snabb inloggning? Sida 7 av 22

12 E4 Är det korta ledtider vid beställning av IT-resurser? Är det korta ledtider från anmälan av ett fel till att det är åtgärdat? Hur väl fungerar IT i Borås Stad? Hur väl IT stödjer dina arbetsuppgifter? Hur väl tycker du att Borås Stads IT är användarvänlig? Är Borås Stads IT-stöd ett föredöme för andra organisationer? Minskade kostnader Preliminära områden för mätbarhet Intern 12 mån Minskad kostnad för bilar och biljetter, gällande resor till och från möten Minskade kostnader genom att attrahera och behålla elever i kommunens skolor Minskad kostnad genom att experter kan hjälpa till på distans och endast göra besök vid konstaterade behov Eventuell minskad kostnad genom färre system och systemleverantörer? Sänka kostnader genom att avbeställa system i beställningsprocess tack vare bättre information och kostnadskontroll Minskad kostnad för pappersförbrukning Sida 8 av 22

13 1.4 Övergripande produktmål Produktmålen ska bidra till hemtagning av effektmålen. Nr P1 P2 Beskrivning Implementera digitala IT-beställningsprocesser Kommentar: Delegering och självadministration för IT-utrustning, programvara, rättigheter, telefoni, etc. Inkl. felhantering, regelverkskontroll, tydlig information och uppföljningsmöjligheter. Implementera kommungemensam modern kommunikation Kommentar: Med en kombination av kalender, telefon, chat, video, delade arbetsytor, samverkansytor, med gemensam information och dokumenthantering, sociala medier och stöd för att dela kunskap internt, samt så långt möjligt även för extern kommunikation och samverkan. P3 P4 Implementera IT-plattform med snabb, enkel, tillförlitlig och säker åtkomst till system, samt information från valfri plats och klient. Kommentar: Med hög tillgänglighet och en inloggning ge åtkomst till samtliga system och information utifrån roll, säkerhetsnivå och typ av klient Implementera IT-plattformsarkitektur som är öppen, flexibel, standardiserad och är kostnadseffektiv baserad på Microsoft. Kommentar: Med öppenhet menas att den ska ge möjlighet för användande av på marknaden vanligen förekommande klienter och programvaror. Genom standardisering med en högre grad av Microsoft produkter är målet att få en sammanhängande och kostnadseffektiv arkitektur, baserad på Microsoft best practise för kommuner och myndigheter. Vidare ska IT-plattformen vara flexibilitet för anpassning till verksamhetens befintliga behov, samt möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Sida 9 av 22

14 4 Förslag till tjänster i ny IT-plattform 1.1 Sammanfattning klient tjänster ny IT-plattform Beskrivs enligt nedan med licenskostnad enligt lösningsförslag och rekommenderade licensavtal med listpris enligt ramavtal(licensformer och priser kan variera övertiden). Kostnaden är utslagen på 6 år och inkluderar licensköp, support och underhållsavtal. Hänsyn är inte tagen till finansiering vid omräkning till fast månadskostnad. Hänsyn är inte tagen till några andra kostnader än de klientlicenser som beskrivs i lösningsförslaget. Windows hanterad admin (standard användare/kiosk) W7/W8, Office, DirectAccess, Automatisk inloggning till alla system, Outlook, Lync, telefoni, tvåfaktorinloggning PAS card, etc. Windows hanterad admin sekretess (ex. Vård) Utöver ovan funktionalitet ingår nedan i samma licenskostnad som ovan: Krypterad hårddisk, säkerhetspolicys, stöd för tvåfaktorinloggning, etc. (Ingår licensmässigt även i ovan förslag). Enkel användare (utan egen PC, max 5 timmar/månad, ej förankrat pris) Ger tillgång till nätverk, webbtjänster, inloggning från lånad eller fri dator, kiosk, Surfplatta, telefon, tvåfaktorinloggning PAS card, etc. Följande ingår ej: Windows, Office. Fri: Egen dator, surfplatta, mobiltelefon (inkl. Fri 1:1, skola) (förutsatt att anställd är minst enkel användare) Inloggning på nätverk, antiviruskoll, spårbarhet/loggning, etc. Windows hanterad eller hanterad fri anställda skola W7/W8, Office, DirectAccess, Automatisk inloggning till alla system, Outlook, Lync, telefoni, tvåfaktorinloggning PAS card, etc. Windows hanterad fri elever skola W7/W8, Office, DirectAccess, Automatisk inloggning till flera system, Outlook, Lync, telefoni, loggning/spårbarhet, skrivare, stark autentisering med Invisible tooken, etc. Mac hanterad fri anställda skola Office, Automatisk inloggning till vissa system, Outlook, Lync, telefoni, loggning/spårbarhet, skrivare, tvåfaktorinloggning PAS card(kräver kortläsare), etc. Mac hanterad fri elever skola Som ovan inkl. stark autentisering med Invisible tooken istället för PAS card Surfplatta, mobiltelefon delvis hanterad, (förutsätter min enkel användare) Nätverksinloggning, e-post och kalender synk, radera innehåll vid stöld, etc. Surfplatta, mobiltelefon hanterad sekretess (ex. vård) Som ovan, men med bättre säkerhet och styrning av innehåll Sida 10 av 22

15 Virtuell PC, dagens lösning behålls tills vidare. OBS! Kombinationen DirectAccess och tvåfaktorinloggning med Portwise/Nexus är ej tekniskt verifierat. 1.2 Sammanfattning beställningsportaltjänster ny IT-plattform Beställningsportal chefer En portal (webbutik) som möjliggör för anställande chefer att t.ex. beställa/avbeställa tjänster, utrustning(inte bara IT), programvaror och rättigheter till nyanställda, anställda med nya behov, anställda som byter tjänst eller slutar. I de fall där det handlar om ny personal med kort framförhållning (ex. en vikarie) ska den anställande chefen kunna genomföra en tidsbegränsad registrering i väntan på motsvarande registrering i det personaladministrativa systemet. Det medför att personalen kan komma igång att arbeta med IT-stödet direkt utan att kontroll, säkerhet eller spårbarhet riskeras. En andra målgrupp är de personer som idag registrerar och beställer behörigheter för personer utanför kommunens organisation. Exempel på sådan beställning rör konsulter, privata vårdgivare eller andra samarbetspartners som behöver nå olika system som Borås Stad tillhandahåller. Återigen baseras all registrering på kvalitetssäkrade personuppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister och hantering blir spårbar (uppföljningsbar) som en konsekvens av den digitala hanteringen. Beställningsportalen ska också ha ett gränssnitt för att chefer ska kunna följa upp vad olika anställda har för IT-resurser och där med också kunna analysera kostnader. Beställningsportal pedagoger Pedagoger erbjuds en beställningsfunktion i stort motsvarande den för den anställande chefen. Skillnaden är att de beställer och förändrar elevernas tjänsteutbud. Även här används rollbegreppet för att hantera relationerna mellan elev, klassföreståndare och utbildning. Konkret innebär detta troligen en sortering av IT-tjänsterna utifrån utbildningsform och skola. För pedagoger finns det möjlighet att sortera fram listor på sina elever och hantera viss administration, så som lösenordsåterställning på dessa. Sida 11 av 22

16 Självserviceportal anställda Anställda erbjuds en självservicefunktion där de själva kan beställa diverse IT-tjänster. Vissa beställningar kan göras direkt av den anställde, medan andra dirigeras via förutbestämda workflow till närmaste chef som digitalt godkänner eller avslår beställningen. Utbudet av beställningsbara tjänster regleras utifrån den anställdes roll och organisatoriska tillhörighet. Beställningsfunktionen blir därmed personlig och mer lättanvänd eftersom den endast presenterar relevanta tjänster. En naturlig del i denna inledande förenkling är vidare att via beställningsfunktion (självservice) erbjuda all personal möjligheten till återställning av sina lösenord. Självserviceportal elever (Hanterad fri) En portal(webbutik) som möjliggör för elever att t.ex. beställa tjänster, utrustning(i den mån det erbjuds) och programvaror som de har möjlighet att välja på eller kan ansöka till sin lärare om att få. I självservicefunktionen för elever är det är möjligt att komplettera/justera utvalda personliga uppgifter (ex privat e-post). I portalen finns också möjlighet till självservice så som lösenordsåterställning, byte av lösenord, återställning av dator, etc. Vissa tjänster kan vara av typen paketerade och distribueras eller avinstalleras per automatik vid beställning. Andra kan vara av typen som innebär att eleverna får åtkomst till programvaran för att själva installera. Sida 12 av 22

17 1.3 Sammanfattning central tjänster ny IT-plattform Servicedesk I föreslagen lösning ingår ett komplett ITIL stödjande servicedesksystem, med integration till övriga övervaknings- och administrationsverktyg från Microsoft och andra stora leverantörer på området. Systemadministration och drift övervakning I föreslagen lösning ingår system för övervakning och administration av server, samt klientmiljöer kopplat till IT-plattformen. Testmiljö I föreslagen lösning ingår testmiljö för att kunna testa ny funktionalitet före lansering till användare. Delar av lösningen har stöd för test i produktionsmiljön och delar kräver en separat testmiljö med motsvarande konfiguration som produktionsmiljön. Backup I föreslagen lösning ingår Microsoft Data Protection för backup. Serveroperativsystem I föreslagen lösning ingår serveroperativtjänster. Mac och telefoni administration I föreslagen lösning ingår tredjepartsprodukter för administration och säkerhet kring Mac, telefoner/surfplattor (ios, Android, mfl.). E-legitimation I föreslagen lösning ingår tredjepartsprogramvara för att byta ut dagens lösning för medborgarinloggning och signering med e-legitimation. Kommunikation (avgränsad/ej budgeterad i denna analys) Lösningen förutsätter ett tråd-/trådlöst nätverk som kan användas av alla användare. Sida 13 av 22

18 1.4 1:1 datorer i skolan Föreslagen lösning är Hanterad fri med nedan för- och nackdelar. Hanterad fri 1:1 Fördelar + Loggning och spårbarhet + Grundfunktionalitet såsom drivrutiner och programvaror installeras automatiskt till fördefinierad nivå + Automatisk uppdatering av viss ny/rättad funktionalitet + Självserviceportal med möjlighet att installera övriga Microsoft programvaror som kommunen använder(office, Lync, mm), byta och återställa lösenord, stödja ominstallation mm. + Eleven kan själv installera de programvaror den vill eller programvaror som är specifika för vissa utbildningar men inte är kostnadseffektiva att paketera för automatisk distribution. + Möjlighet att välja nivå på support från IT-avdelningen/skolan till eleven från ingen support och uppåt + Elever och lärare har över tiden alltid samma versioner av programvaror oavsett när datorer är inköpta + Elever får använda de programvaror som är vanligast förekommande på arbetsplatser Nackdelar - Varje datormodell behöver certifieras d.v.s. testas med drivrutiner etc. så att de fungerar väl i kommunens IT-miljö. Ett antagande är att behov och tid för detta minskar efterhand då nyare versioner av Windows hanterar fler inställningar per automatik. (vilket också är en fördel för problemfritt användande) - Kostnad för klienthantering av Mac - Kostnad för kommunens centrala IT miljö beroende på kommunens fördelningsmodell och vilka delar skolan väljer att använda Sida 14 av 22

19 5 MSKD 1.1 Konceptbeskrivning MSKD beskriver en Microsoft-baserad infrastruktur enligt Best Practice. Denna Best Practice bygger på erfarenheter och utveckling både globalt och lokalt. Borås Stad kan om de bygger sin infrastruktur på MSKD vara försäkrade om att den utgår från en stabil och beprövad plattform som med god spridning borgar för alla de kvaliteter som Borås Stad efterfrågar (tillgänglighet, pålitlighet, säkerhet, stabilitet, kontinuitet). Microsoft har genom att underhålla och vidareutveckla MSKD dessutom visat att lösningen är framtidssäker och framåtblickande. 1.2 Vinster En av huvudvinsterna med MSKD är att konsolidera (reducera) antalet produkter, kompetenser och leverantörer. Största ekonomiska vinsten med denna konsolidering ligger inte nödvändigtvis i inköp av hård- och mjukvara, utan vanligtvis i minskad åtgång av resurser för att utvärdera, designa, implementera, underhålla, hantera och inte minst integrera de utvalda produkter och lösningarna. En standardiserad och konsoliderad lösning blir naturligtvis mindre komplex. Mindre komplexitet innebär både högre säkerhet (attackytan minskar) och högre flexibilitet (lättare att genomföra förändringar och nya lösningar). En modern plattform som MSKD 4.2 möjliggör också säkra lösningar enligt nya arkitekturer, såsom mobilitet och distansarbete, tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och inte minst Software + Services där en del lösningar levereras med egen infrastruktur medan andra kan levereras som molntjänster. Infrastrukturen blir på så vis en möjliggörare för de e-tjänster som medborgarna efterfrågar. Ytterligare ett av de grundläggande målen med MSKD är att ge kommuner goda förutsättningar att ta större ansvar för miljöförbättrande åtgärder. Såväl kommuner som samhället i stort har krav på sig att ständigt förbättra miljöarbetet. MSKD är genom konsolidering, virtualisering, ny strömsparande teknik och möjliggörare för minskat resande en självklar och naturlig del i detta arbete. 1.3 Viktiga kriterier i MSKD Windows Server 2008 R2 och Windows 7 klient En katalogtjänst med alla användare (administration och skola) Ett nätverk med logisk tilldelning av rättigheter genom sk. SDI (Server and Domain Isolation) istället för fysisk separering. Det innebär att användarens klient/dator samt, identitet och inloggning styr vilka delar av nätverket som är tillgängliga Sida 15 av 22

20 1.4 MSKD Ingående komponenter för klient Nedan beskrivs övergripande några av de nya intressanta funktioner som finns med i lösningsförslaget för ny IT-plattform. Window7 Arbeta utan krångel. Hitta filer snabbare, se aktiva fönster direkt i aktivitetsfältet och fäst dem mot skärmkanten för att se dem sida vid sida. Bättre prestanda, nya smidiga sätt att hantera kringutrustning och det nya åtgärdscentret gör datorn mer lättanvänd. Lync Microsoft Lync 2010 är nästa generations kommunikationsverktyg som kopplar ihop människor via chatt, ljud- och videokonferens. Programvarulösningen kan ersätta den traditionella telefonväxeln och ansluter människor var som helst och när som helst med en knapptryckning från pc:n eller mobilen. Organisera och sök bland anteckningar och information OneNote 2010 är den ultimata platsen för att lagra och dela tankar, idéer och information. Samla text, bilder, video och ljudanteckningar tillsammans med kopior av innehåll som du skapar i andra program. Skapa och hantera flera anteckningsböcker enkelt med en mängd verktyg som är utformade för att innehållet ska vara lätt att ordna och snabbt att komma åt. Organisera din tid och din kommunikation Hantera liv och arbete med verktyg för e-post och kalendrar som gör det enklare att vara ansluten. Outlook 2010 har fått ett nytt utseende och innehåller avancerade funktioner för att organisera, söka och hantera sociala nätverk. Nu kan du kommunicera och schemalägga dagen på ett flexiblare sätt och få åtkomst till e- post, kalendrar och kontakter via smartphone eller en webbläsare. Samarbeta effektivare Office 2010 innehåller nya och förbättrade funktioner som gör det möjligt att samarbeta bättre i projekten och dela arbetet med andra på effektivare sätt. Med de enkla och smidiga funktionerna kräver arbetet mindre ansträngning och ger bättre resultat. Få saker gjorda när och var du vill Office 2010, tillsammans med Windows Live SkyDrive, ger dig friheten och kraften att få saker och ting gjorda när och var du behöver det. Du skapar dokument med Office 2010-programmen och anslår dem online till SkyDrive. Du kan enkelt och bekvämt komma åt och dela ditt arbete via en webbläsare, och redigera det med Office Web Apps. Källa: Microsoft.se Sida 16 av 22

21 1.5 Exempel på referens Växjö kommun Med driftsättningen av Lync Server 2010 når Växjö kommun sin målsättning: en fullständig kommunikations- och samarbetsplattform för alla medarbetare. Enligt kommunens beräkningar kommer distributionen att ge stora kostnadsbesparingar, högre effektivitet och lägre miljöpåverkan. - Helheten, med Microsoft Office 2010, Exchange Server 2010 och SharePoint 2010, ger total överblick och närvaro man behöver bara högerklicka för att använda snabbmeddelanden eller prata med varandra. Med Lync kopplas allting ihop, så att användarna kan nå varandra närhelst det behövs, säger Per Andersson. Kostnaderna sänks med 5 miljoner kronor på årsbasis Distributionen av Lync Server till alla medarbetare i Växjö kommun ger tydliga besparingar. Dessa ska användas för kommande it-projekt. It-avdelningen har utvecklat rutiner för regelbundna möten online, vilket har minskat resandet. Man tänker sig att onlinemöten kommer att bli allt vanligare inom kommunen när alla medarbetare har tillgång till onlinemötesfunktionerna. Enligt uppskattningar reser 20 procent av kommunens personal till möten som i hälften av fallen lika gärna skulle gå att hålla online. De ekonomiska besparingarna för bensin, flygbiljetter, måltider och hotellnätter beräknas uppgå till mer än kronor. Minskat koldioxidutsläpp är viktigt för Växjö kommun, vars slogan är Europas grönaste stad. Resor inverkar på miljön och kommunens målsättning är att minska koldioxidutsläppen med 330 ton genom att arbeta för att kommunens anställda kör mindre bil i arbetsrelaterade ärenden. Källa: Microsoft.se Sida 17 av 22

22

23 Störst inverkan på tidsramar bedömer vi följande faktorer har: När beslut fattas Tillgången till såväl intern som extern personal Verksamhetens beslutskraft i frågor som kräver tvärsnittsförankring inom kommunen Utifrån den information som framkommit under förstudien har en professionell bedömning kring tidsramarna gjorts. De är att beteckna som en bedömning snarare än ett faktum och ska valideras i samband med projektanalysen samt efter genomförd funktionell projektering. Sida 19 av 22

24 7 Investeringsbehov för ny IT-plattform Förslaget bygger i grunden på Microsoft EA och EES avtal som innebär bl.a. Kontinuerligt nya versioner av både server och klient programvaror Support och incidenter Utbildningar och e-learning Värdebevis som kan utbytas mot vissa konsulttjänster Anställda kan använda Office privat Förslaget bygger på användarebaserad prissättning med valfritt antal klienter för användaren (PC, Surfplatta, mobiltelefon, Internet Café, etc.), samt att licenserna köps (då Borås Stad normalt sett inte hyr licenser). Avtal med rätt till nya versioner ser vi som näst intill en förutsättning för att följa Microsoft best practise, samt att ha en modern och supportad IT miljö som stödjer verksamhetens behov idag och framöver. Något som saknas idag och medför en stor kostnadsökning. Förslaget har också fokus på att alla anställda och elever ska kunna vara med och nyttja den kommungemensamma infrastrukturen för informationsåtkomst och kommunikation. Det finns möjligheter att på olika sätt minska lösningens omfattning och kostnader. Men det enklare alternativ som funnits med länge i analysarbetet har förkastats då prisskillnaden blir förhållandevis liten. Att väsentligt sänka priset förutsätter en väsentlig sänkning i ambitionsnivå så som olika licenser för olika användare, begränsad support och underhåll eller att behålla befintlig identitetslösning. Oavsett vilket innebär det en splittrad miljö som blir svårare att underhålla och vidareutveckla och som ökar risken för motsvarande problem som finns i dagens IT-plattform. Sida 20 av 22

25 8 Förslag till fortsatt arbetet Nedan är några konkreta förslag till fortsatt arbete för att få bättre beslutsunderlag, samt underlag till planering inför kommande byte av IT-plattform. 1.1 Effektmålsanalys / Business Case för ny IT-plattform Fortsatt arbete rekommenderas med att genomföra en komplett effektmålsanalys, där ekonomiska nyttor kvantifieras för att få ett komplett beslutsunderlag i form av Business Case enligt nedan exempel på upplägg. Sida 21 av 22

PF 1. Förslag till ny IT-plattform BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

PF 1. Förslag till ny IT-plattform BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: PF 1 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till ny IT-plattform Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Förslag till införande av ny IT-plattform godkänns. 2012-05-21 Tom Andersson Datum Kommunalråd Tillstyrkes

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Externa deltagare i Lync

Externa deltagare i Lync Externa deltagare i Lync Du kan använda Lync för chatt, samtal och onlinemöten med externa deltagare. Beroende på vilken programvara de externa deltagarna har kan de chatta och se delade dokument eller

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Vägledning Utvärdera, planera och starta anslutning till MM Kompletterande dokument Ramverk Dokumentstruktur

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Idag använder vi fler enheter över flera anslutniningar än någonsin tidigare. Att välja när, var

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk

RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk RISKANALYS - IT Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Bristfällig dokumentation, internt/leverantör AD Info/Dok Följ dokumentationsstandarden RB, NJ 5 Förändringar utan RFC

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer