Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga"

Transkript

1 Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

2 1 (3) /KS Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många olika leverantörer, samt vissa egenutvecklade lösningar. Detta medför utmaningar kring integrationer mellan system och risker med personal som har unik kunskap. Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal. Detta får till följd att t.ex. användare inte kan dela dokument, då de det finns fyra olika versioner av ordbehandling i kommunen. Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattformen för Borås Stad är förhållandevis mycket billig. Men det är också sannolikt en stor del i förklaringen till varför dagens IT-plattform inte motsvarar verksamhetens behov och krav. Borås Stad har under många år haft en IT-miljö baserad på en Novell plattform. En rad tecken pekar på att framtiden för Novell plattformen är osäker samtidigt som miljön under flera år har drabbats av stora driftsstörningar och varit instabil. Kommunledningen har med anledning av detta beslutat att genomföra en förstudie som syftar till att identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna samt skapa en stabil IT-miljö. Dagens IT-miljö är ett resultat av lång tids anpassning utan en sammanhållen styrning vilket har resulterat i en fragmenterad arkitektur där olika IT-lösningar fyller olika funktioner men med bristfälliga integrationer. På grund av dessa arkitektur- och integrationsbrister finns det ett flertal verksamhetsbehov som inte har gått att uppfylla på ett tillfredsställande sätt. En rad problem kan nämnas: För långa inloggningstider Inloggning i trådlöst nätverk fungerar bristfälligt Profilkonflikter Låsningar i vissa centrala system

3 2 (3) /KS Ineffektiv applikationsdistribution Frånvaro av lättillgänglig och dynamisk självadministration Begränsningar i flexibilitet gällande administratörsrättigheter Låg kapacitet i vissa kommunikationsförbindelser Begränsade möjligheter till test genomförande Borås Stad behöver ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten och användarnas behov. Den ska möjliggöra mycket hög produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats, samt med valfri dator, surfplatta eller telefon. Plattformen ska ge mycket goda förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever. Borås Stad ska vara ett föredöme för andra kommuner gällande hur IT stödjer verksamheten. Ambitionen är att få god publicitet och att nomineras till utmärkelser, inom områden relaterade till verksamhetsutveckling med stöd av IT. Borås Stad står inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla användare i Borås Stad fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter. En förstudie har tagits fram av konsult där bl.a. en rad workshops har genomförts med olika grupper av kommunens personal. Som bilaga finns en förstudierapport som beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Borås Stad. Den initiala investeringen för de delar som omfattas av utredningen är enligt antaganden i rapporten 58,1 Mkr och den årliga löpande ökningen av kostnad är 16,5 Mkr/år, samt under projekttiden ytterligare 4,1 Mkr/år för befintlig programvara som behöver finnas kvar till hela migreringen är klar

4 3 (3) /KS och där efter kan avvecklas. Kostnaderna fördelar på flera år. Beslut fattas i respektive års budget. Kostnaderna innefattar: Konsultkostnad införande av IT-plattform Kommunikation (utbyggnad av trådlöst nät i kommunens fastigheter, accesspunkter, central utrustning, fastighetsnät, byte av TER till fiber, och switchar Hårdvara Utbildning IT-personal och användare Informationsmaterial Ersättningspersonal och hjälp på IT Efter fullmäktigebeslut och upphandling beräknas införandet av en ny ITplattform påbörjas vid årsskiftet 2012/2013 och vara klart efter ca 18 månader. I rapporten påpekas vikten av att ta till vara de effektivitetsvinster som den nya IT-plattformen möjliggör. Kommunstyrelsen kommer att göra en analys av den ekonomiska nyttan som t.ex. ökad tid för arbete med fungerande IT-miljö, sparad tid med effektivare arbetsrutiner etc. Det är av stor vikt att tillvarata de effektivitetsvinster som den nya IT-miljön möjliggör för att inte öka kommunens kostnader för administration. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Rapporten utgör grund för it-plattform och upphandling. KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Per Olsson Personalchef

5 Rapport ny IT-plattform Borås Stad Sida 1 av 22

6 Innehållsförteckning 2 Sammanfattning Verksamhetens behov Förslag till tjänster i ny IT-plattform MSKD Etappindelning och tidplan Investeringsbehov för ny IT-plattform Förslag till fortsatt arbetet...21 Sida 2 av 22

7 Dokument 1.1 Versionshantering Version Datum Beskrivning Upprättad av Färdig rapport Arbetsgrupp Justerad enligt ök. Arbetsgrupp 1.2 Förkortningar Förkortning Ny IT-plattform MS MSKD CGF Beskrivning Avser de delar som ingår i förstudien. Övergripande är det plattformsrelaterade klient licenser och server licenser som behövs för plattformen, samt implementation av dessa. Detta kan inkludera programvara så som antivirus, E-post, Office, Lync, portal, beställningsfunktioner. Microsoft Microsoft kommun Design (Microsoft best practise för kommuner.) MSKD är Svensk best practise Microsoft Connected Government Framework. CFG är internationell best practise 1.3 Dokumentets brukande Detta dokument är en förstudierapport som beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Borås Stad. Till detta dokument finns det ett dokument innehållande bilagor Borås Stad bilagor till rapport ny IT-plattform, som ytterligare specificerar föreslagen lösning. Dokumentets mottagare är primärt beslutsfattare i Borås Stad. Sida 3 av 22

8 2 Sammanfattning Förslag till ny IT-plattform baseras på verksamhetens behov och prioriteringar i Borås Stad, samt på Microsoft best practise globalt för myndigheter såväl som nationellt för kommuner. Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många olika leverantörer, samt vissa egenutvecklade lösningar. Detta medför utmaningar kring integrationer och risker med personal som har unik kunskap. Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal. Detta får till följd att t.ex. användare inte kan dela dokument, då de det finns 4 olika versioner av ordbehandling i kommunen. Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattormen för Borås Stad är förhållandevis mycket billig. Men det är också sannolikt en stor del i förklaringen till varför dagens IT-plattorm inte motsvarar verksamhetens behov och krav. Borås Stad står inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla användare i Borås Stad fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter. Effekter har identifierats inom områden för ökad effektivitet, ökad kvalitet, nöjdare användare och lägre kostnader. Vissa effekter är kopplade till teknisk baskvalitet med fungerande IT, som kommer att uppnås per automatik när den nya IT-plattformen lanseras. De största effekterna kräver förändrade arbetssätt, utbildning och borttagande av gamla rutiner i verksamheten. Som exempel kan nämnas att en sparad minut per IT-användare, per arbetsdag och år motsvarar ca. 8 Mkr. Detta medför att införande av en ny IT-plattform bör ses som ett program som beslutas, drivs och följs upp med centrala politiska och tjänstemanna mässiga mandat. Förslagsvis utökas projektet med effektmålsanalys och planering för effekthemtagning. Där målet är att projektet ska leverera kommungemensamma mätbara verksamhetsstödjande effekter, med kommunledningen som ansvariga för effekthemtagningen. Förutsatt erforderliga interna resurser och prioritet, kan projektet genomföras på 18 månader från påbörjat genomförande. En visningsmiljö för verksamhetens acceptans, kan vara på plats efter någon månad. De första användarna kan börja testa lösningen efter ytterligare några månader. Där efter sker utrullning till alla användare under en 6-9 månaders period. Sida 4 av 22

9 3 Verksamhetens behov 1.1 Övergripande förväntningar från verksamheten Borås Stad ska ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten och användarnas behov. Den ska möjliggöra mycket hög produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats, samt med valfri dator, surfplatta eller telefon. Plattformen ska ge mycket goda förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever. Borås Stad ska vara ett föredöme för andra kommuner gällande hur IT stödjer verksamheten. Ambitionen är att få god publicitet och att nomineras till utmärkelser, inom områden relaterade till verksamhetsutveckling med stöd av IT. 1.2 Effektmål för ny IT plattform Förstudien har identifierat områden för effekthemtagning och potentiella effektmål. 1. Ökad effektivitet 2. Ökad kvalitet 3. Nöjdare användare 4. Minskade kostnader Ovanstående effekter kommer även bidra till nöjdare medborgare och en bättre miljö, vilket också är mycket väsentligt. Det är viktigt att den nya IT plattformen möjliggör ökad kommunikation med medborgarna via olika digitala kanaler och EN säker inloggning till EN plats där medborgarens olika ärenden med kommunen är samlade. Gällande miljöeffekter så är smart kommunikation med minskat resande och mobil åtkomst med minskade utskrifter viktiga förutsättningar att ta hänsyn till. Sida 5 av 22

10 1.3 Förtydligande av effektmål Nedan förtydligas effektmål med kommentarer, tänkta områden för mätbarhet, tidssättning och övergripande åtgärder för effekthemtagning. Effekterna kan vara direkta och indirekta. Direkta effekter uppnås direkt när den nya ITplattformen tas i bruk, medan de indirekta effekterna ställer större krav på att olika möjligheter med den nya IT-plattformen används i verksamheten för att ta hem effekterna. För Borås Stad är det fokus på en fungerande IT-plattform, som har högst prioritet på kort sikt och är mycket brådskande. Det innebär också att det är i första hand direkta effekter som kan förväntas uppnås i ett tidigt skede. T.ex. Nöjda användare och bättre utnyttjad arbetstid genom hög tillgång till fungerande IT, sänkt kostnad genom att ha färre system(licenser) som gör samma sak. Över tiden är det effekter som uppnås genom att verksamheten vidareutvecklas, som kommer ge det störst värdet till verksamheten. Den nya IT-plattformen blir bara ett stöd och en möjliggörare, för hemtagning av indirekta effekter. Dessa i sin tur förutsätter ofta aktivt arbete med effekthemtagning och förändring i verksamheten. T.ex. Policys för hur ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter ska användas för att spara tid, utbildning av användare för att lära sig att använda ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter, samordna, förbättra och flytta arbetsrutiner till gemensamma system(där det är lämpligt). Detta innebär att verksamheten börjar gå in i en tydligare roll som kravställare på IT, som en möjliggörare. Det är vår bedömning att hemtagning av direkta effekter kopplat till IT plattformen, kommer ge den välbehövliga baskvalitet som verksamheten primärt efterfrågar. Dock kan de riktigt stora effekterna för verksamheten med högre grad av effektivisering, kvalitet, positiva användarupplevelser, goodwill, positiva rubriker och utmärkelser uppnås först efter hemtagning av indirekta effekter i verksamheten. Dessa är också i många fall både svårare att sätta mål på, mäta och att uppnå, samt att de tar längre tid att uppnå. Därmed är det extra viktigt att redan från början sätta mätbara mål och ta fram handlingsplaner, för effekthemtagning i verksamheten. Sida 6 av 22

11 Nr Beskrivning med mätbarhet Riktning Tidpunkt Prioritet E1 Ökad effektivitet Intern 12 mån Preliminära områden för mätbarhet Sparad tid genom digitala beställningsflöden som möjliggör att minskad administration för chefer, servicefunktioner och användare att beställa och leverera nya IT-resurser, ändra och avsluta användares rättigheter. Vidare blir det sparad tid för nya användare i kommunen eller för specifika system, genom att ha tillgång till sina IT-verktyg från dag 1 Sparad tid då det går snabbare och enklare att logga in Sparad tid då IT fungerar (ej vänta på åtkomst och skrivare) Sparad tid genom att kunna få information, experthjälp och att kunna rapportera arbetsuppgifter direkt via mobilitet, appar och från valfri plats och utan att behöva åka förbi datorarbetsplats på kontor Sparad tid genom modern kommunikation med en kombination av kalender, telefon, chat, video, delade arbetsytor, samverkansytor med gemensam information och dokumenthantering, sociala medier och stöd för att dela kunskap E2 Ökad kvalitet Preliminära områden för mätbarhet Intern 12 mån Minskat antal nyanställda som inte har fungerande IT-stöd från första dagen Minskat antal felaktiga beslut genom åtkomst till aktuell och rätt information och experthjälp på distans Minskat antal felaktiga återrapporteringar genom mobil åtkomst Minskat antal helt eller delvis inställda lektioner (som ej kunna följa planerad utbildning pga. ej fungerande IT) E3 Nöjdare användare ska leda till högre personal index vid enkätundersökning kring IT frågor Intern 6 mån Preliminära områden för mätbarhet i enkät(exempel) Bidrar Borås Stads IT till en bra arbetsmiljö? Har Borås Stads IT-stöd för modern kommunikation? Har Borås Stads IT bra stöd för samverkan? Har Borås Stads IT bra stöd för mobil åtkomst till system och information? Har Borås Stads IT bra stöd för olika typer av datorer, plattor, telefoner, etc.? Har Borås Stads IT bra åtkomst till information och system från valfri plats? Har Borås Stads IT enkel och snabb inloggning? Sida 7 av 22

12 E4 Är det korta ledtider vid beställning av IT-resurser? Är det korta ledtider från anmälan av ett fel till att det är åtgärdat? Hur väl fungerar IT i Borås Stad? Hur väl IT stödjer dina arbetsuppgifter? Hur väl tycker du att Borås Stads IT är användarvänlig? Är Borås Stads IT-stöd ett föredöme för andra organisationer? Minskade kostnader Preliminära områden för mätbarhet Intern 12 mån Minskad kostnad för bilar och biljetter, gällande resor till och från möten Minskade kostnader genom att attrahera och behålla elever i kommunens skolor Minskad kostnad genom att experter kan hjälpa till på distans och endast göra besök vid konstaterade behov Eventuell minskad kostnad genom färre system och systemleverantörer? Sänka kostnader genom att avbeställa system i beställningsprocess tack vare bättre information och kostnadskontroll Minskad kostnad för pappersförbrukning Sida 8 av 22

13 1.4 Övergripande produktmål Produktmålen ska bidra till hemtagning av effektmålen. Nr P1 P2 Beskrivning Implementera digitala IT-beställningsprocesser Kommentar: Delegering och självadministration för IT-utrustning, programvara, rättigheter, telefoni, etc. Inkl. felhantering, regelverkskontroll, tydlig information och uppföljningsmöjligheter. Implementera kommungemensam modern kommunikation Kommentar: Med en kombination av kalender, telefon, chat, video, delade arbetsytor, samverkansytor, med gemensam information och dokumenthantering, sociala medier och stöd för att dela kunskap internt, samt så långt möjligt även för extern kommunikation och samverkan. P3 P4 Implementera IT-plattform med snabb, enkel, tillförlitlig och säker åtkomst till system, samt information från valfri plats och klient. Kommentar: Med hög tillgänglighet och en inloggning ge åtkomst till samtliga system och information utifrån roll, säkerhetsnivå och typ av klient Implementera IT-plattformsarkitektur som är öppen, flexibel, standardiserad och är kostnadseffektiv baserad på Microsoft. Kommentar: Med öppenhet menas att den ska ge möjlighet för användande av på marknaden vanligen förekommande klienter och programvaror. Genom standardisering med en högre grad av Microsoft produkter är målet att få en sammanhängande och kostnadseffektiv arkitektur, baserad på Microsoft best practise för kommuner och myndigheter. Vidare ska IT-plattformen vara flexibilitet för anpassning till verksamhetens befintliga behov, samt möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Sida 9 av 22

14 4 Förslag till tjänster i ny IT-plattform 1.1 Sammanfattning klient tjänster ny IT-plattform Beskrivs enligt nedan med licenskostnad enligt lösningsförslag och rekommenderade licensavtal med listpris enligt ramavtal(licensformer och priser kan variera övertiden). Kostnaden är utslagen på 6 år och inkluderar licensköp, support och underhållsavtal. Hänsyn är inte tagen till finansiering vid omräkning till fast månadskostnad. Hänsyn är inte tagen till några andra kostnader än de klientlicenser som beskrivs i lösningsförslaget. Windows hanterad admin (standard användare/kiosk) W7/W8, Office, DirectAccess, Automatisk inloggning till alla system, Outlook, Lync, telefoni, tvåfaktorinloggning PAS card, etc. Windows hanterad admin sekretess (ex. Vård) Utöver ovan funktionalitet ingår nedan i samma licenskostnad som ovan: Krypterad hårddisk, säkerhetspolicys, stöd för tvåfaktorinloggning, etc. (Ingår licensmässigt även i ovan förslag). Enkel användare (utan egen PC, max 5 timmar/månad, ej förankrat pris) Ger tillgång till nätverk, webbtjänster, inloggning från lånad eller fri dator, kiosk, Surfplatta, telefon, tvåfaktorinloggning PAS card, etc. Följande ingår ej: Windows, Office. Fri: Egen dator, surfplatta, mobiltelefon (inkl. Fri 1:1, skola) (förutsatt att anställd är minst enkel användare) Inloggning på nätverk, antiviruskoll, spårbarhet/loggning, etc. Windows hanterad eller hanterad fri anställda skola W7/W8, Office, DirectAccess, Automatisk inloggning till alla system, Outlook, Lync, telefoni, tvåfaktorinloggning PAS card, etc. Windows hanterad fri elever skola W7/W8, Office, DirectAccess, Automatisk inloggning till flera system, Outlook, Lync, telefoni, loggning/spårbarhet, skrivare, stark autentisering med Invisible tooken, etc. Mac hanterad fri anställda skola Office, Automatisk inloggning till vissa system, Outlook, Lync, telefoni, loggning/spårbarhet, skrivare, tvåfaktorinloggning PAS card(kräver kortläsare), etc. Mac hanterad fri elever skola Som ovan inkl. stark autentisering med Invisible tooken istället för PAS card Surfplatta, mobiltelefon delvis hanterad, (förutsätter min enkel användare) Nätverksinloggning, e-post och kalender synk, radera innehåll vid stöld, etc. Surfplatta, mobiltelefon hanterad sekretess (ex. vård) Som ovan, men med bättre säkerhet och styrning av innehåll Sida 10 av 22

15 Virtuell PC, dagens lösning behålls tills vidare. OBS! Kombinationen DirectAccess och tvåfaktorinloggning med Portwise/Nexus är ej tekniskt verifierat. 1.2 Sammanfattning beställningsportaltjänster ny IT-plattform Beställningsportal chefer En portal (webbutik) som möjliggör för anställande chefer att t.ex. beställa/avbeställa tjänster, utrustning(inte bara IT), programvaror och rättigheter till nyanställda, anställda med nya behov, anställda som byter tjänst eller slutar. I de fall där det handlar om ny personal med kort framförhållning (ex. en vikarie) ska den anställande chefen kunna genomföra en tidsbegränsad registrering i väntan på motsvarande registrering i det personaladministrativa systemet. Det medför att personalen kan komma igång att arbeta med IT-stödet direkt utan att kontroll, säkerhet eller spårbarhet riskeras. En andra målgrupp är de personer som idag registrerar och beställer behörigheter för personer utanför kommunens organisation. Exempel på sådan beställning rör konsulter, privata vårdgivare eller andra samarbetspartners som behöver nå olika system som Borås Stad tillhandahåller. Återigen baseras all registrering på kvalitetssäkrade personuppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister och hantering blir spårbar (uppföljningsbar) som en konsekvens av den digitala hanteringen. Beställningsportalen ska också ha ett gränssnitt för att chefer ska kunna följa upp vad olika anställda har för IT-resurser och där med också kunna analysera kostnader. Beställningsportal pedagoger Pedagoger erbjuds en beställningsfunktion i stort motsvarande den för den anställande chefen. Skillnaden är att de beställer och förändrar elevernas tjänsteutbud. Även här används rollbegreppet för att hantera relationerna mellan elev, klassföreståndare och utbildning. Konkret innebär detta troligen en sortering av IT-tjänsterna utifrån utbildningsform och skola. För pedagoger finns det möjlighet att sortera fram listor på sina elever och hantera viss administration, så som lösenordsåterställning på dessa. Sida 11 av 22

16 Självserviceportal anställda Anställda erbjuds en självservicefunktion där de själva kan beställa diverse IT-tjänster. Vissa beställningar kan göras direkt av den anställde, medan andra dirigeras via förutbestämda workflow till närmaste chef som digitalt godkänner eller avslår beställningen. Utbudet av beställningsbara tjänster regleras utifrån den anställdes roll och organisatoriska tillhörighet. Beställningsfunktionen blir därmed personlig och mer lättanvänd eftersom den endast presenterar relevanta tjänster. En naturlig del i denna inledande förenkling är vidare att via beställningsfunktion (självservice) erbjuda all personal möjligheten till återställning av sina lösenord. Självserviceportal elever (Hanterad fri) En portal(webbutik) som möjliggör för elever att t.ex. beställa tjänster, utrustning(i den mån det erbjuds) och programvaror som de har möjlighet att välja på eller kan ansöka till sin lärare om att få. I självservicefunktionen för elever är det är möjligt att komplettera/justera utvalda personliga uppgifter (ex privat e-post). I portalen finns också möjlighet till självservice så som lösenordsåterställning, byte av lösenord, återställning av dator, etc. Vissa tjänster kan vara av typen paketerade och distribueras eller avinstalleras per automatik vid beställning. Andra kan vara av typen som innebär att eleverna får åtkomst till programvaran för att själva installera. Sida 12 av 22

17 1.3 Sammanfattning central tjänster ny IT-plattform Servicedesk I föreslagen lösning ingår ett komplett ITIL stödjande servicedesksystem, med integration till övriga övervaknings- och administrationsverktyg från Microsoft och andra stora leverantörer på området. Systemadministration och drift övervakning I föreslagen lösning ingår system för övervakning och administration av server, samt klientmiljöer kopplat till IT-plattformen. Testmiljö I föreslagen lösning ingår testmiljö för att kunna testa ny funktionalitet före lansering till användare. Delar av lösningen har stöd för test i produktionsmiljön och delar kräver en separat testmiljö med motsvarande konfiguration som produktionsmiljön. Backup I föreslagen lösning ingår Microsoft Data Protection för backup. Serveroperativsystem I föreslagen lösning ingår serveroperativtjänster. Mac och telefoni administration I föreslagen lösning ingår tredjepartsprodukter för administration och säkerhet kring Mac, telefoner/surfplattor (ios, Android, mfl.). E-legitimation I föreslagen lösning ingår tredjepartsprogramvara för att byta ut dagens lösning för medborgarinloggning och signering med e-legitimation. Kommunikation (avgränsad/ej budgeterad i denna analys) Lösningen förutsätter ett tråd-/trådlöst nätverk som kan användas av alla användare. Sida 13 av 22

18 1.4 1:1 datorer i skolan Föreslagen lösning är Hanterad fri med nedan för- och nackdelar. Hanterad fri 1:1 Fördelar + Loggning och spårbarhet + Grundfunktionalitet såsom drivrutiner och programvaror installeras automatiskt till fördefinierad nivå + Automatisk uppdatering av viss ny/rättad funktionalitet + Självserviceportal med möjlighet att installera övriga Microsoft programvaror som kommunen använder(office, Lync, mm), byta och återställa lösenord, stödja ominstallation mm. + Eleven kan själv installera de programvaror den vill eller programvaror som är specifika för vissa utbildningar men inte är kostnadseffektiva att paketera för automatisk distribution. + Möjlighet att välja nivå på support från IT-avdelningen/skolan till eleven från ingen support och uppåt + Elever och lärare har över tiden alltid samma versioner av programvaror oavsett när datorer är inköpta + Elever får använda de programvaror som är vanligast förekommande på arbetsplatser Nackdelar - Varje datormodell behöver certifieras d.v.s. testas med drivrutiner etc. så att de fungerar väl i kommunens IT-miljö. Ett antagande är att behov och tid för detta minskar efterhand då nyare versioner av Windows hanterar fler inställningar per automatik. (vilket också är en fördel för problemfritt användande) - Kostnad för klienthantering av Mac - Kostnad för kommunens centrala IT miljö beroende på kommunens fördelningsmodell och vilka delar skolan väljer att använda Sida 14 av 22

19 5 MSKD 1.1 Konceptbeskrivning MSKD beskriver en Microsoft-baserad infrastruktur enligt Best Practice. Denna Best Practice bygger på erfarenheter och utveckling både globalt och lokalt. Borås Stad kan om de bygger sin infrastruktur på MSKD vara försäkrade om att den utgår från en stabil och beprövad plattform som med god spridning borgar för alla de kvaliteter som Borås Stad efterfrågar (tillgänglighet, pålitlighet, säkerhet, stabilitet, kontinuitet). Microsoft har genom att underhålla och vidareutveckla MSKD dessutom visat att lösningen är framtidssäker och framåtblickande. 1.2 Vinster En av huvudvinsterna med MSKD är att konsolidera (reducera) antalet produkter, kompetenser och leverantörer. Största ekonomiska vinsten med denna konsolidering ligger inte nödvändigtvis i inköp av hård- och mjukvara, utan vanligtvis i minskad åtgång av resurser för att utvärdera, designa, implementera, underhålla, hantera och inte minst integrera de utvalda produkter och lösningarna. En standardiserad och konsoliderad lösning blir naturligtvis mindre komplex. Mindre komplexitet innebär både högre säkerhet (attackytan minskar) och högre flexibilitet (lättare att genomföra förändringar och nya lösningar). En modern plattform som MSKD 4.2 möjliggör också säkra lösningar enligt nya arkitekturer, såsom mobilitet och distansarbete, tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och inte minst Software + Services där en del lösningar levereras med egen infrastruktur medan andra kan levereras som molntjänster. Infrastrukturen blir på så vis en möjliggörare för de e-tjänster som medborgarna efterfrågar. Ytterligare ett av de grundläggande målen med MSKD är att ge kommuner goda förutsättningar att ta större ansvar för miljöförbättrande åtgärder. Såväl kommuner som samhället i stort har krav på sig att ständigt förbättra miljöarbetet. MSKD är genom konsolidering, virtualisering, ny strömsparande teknik och möjliggörare för minskat resande en självklar och naturlig del i detta arbete. 1.3 Viktiga kriterier i MSKD Windows Server 2008 R2 och Windows 7 klient En katalogtjänst med alla användare (administration och skola) Ett nätverk med logisk tilldelning av rättigheter genom sk. SDI (Server and Domain Isolation) istället för fysisk separering. Det innebär att användarens klient/dator samt, identitet och inloggning styr vilka delar av nätverket som är tillgängliga Sida 15 av 22

20 1.4 MSKD Ingående komponenter för klient Nedan beskrivs övergripande några av de nya intressanta funktioner som finns med i lösningsförslaget för ny IT-plattform. Window7 Arbeta utan krångel. Hitta filer snabbare, se aktiva fönster direkt i aktivitetsfältet och fäst dem mot skärmkanten för att se dem sida vid sida. Bättre prestanda, nya smidiga sätt att hantera kringutrustning och det nya åtgärdscentret gör datorn mer lättanvänd. Lync Microsoft Lync 2010 är nästa generations kommunikationsverktyg som kopplar ihop människor via chatt, ljud- och videokonferens. Programvarulösningen kan ersätta den traditionella telefonväxeln och ansluter människor var som helst och när som helst med en knapptryckning från pc:n eller mobilen. Organisera och sök bland anteckningar och information OneNote 2010 är den ultimata platsen för att lagra och dela tankar, idéer och information. Samla text, bilder, video och ljudanteckningar tillsammans med kopior av innehåll som du skapar i andra program. Skapa och hantera flera anteckningsböcker enkelt med en mängd verktyg som är utformade för att innehållet ska vara lätt att ordna och snabbt att komma åt. Organisera din tid och din kommunikation Hantera liv och arbete med verktyg för e-post och kalendrar som gör det enklare att vara ansluten. Outlook 2010 har fått ett nytt utseende och innehåller avancerade funktioner för att organisera, söka och hantera sociala nätverk. Nu kan du kommunicera och schemalägga dagen på ett flexiblare sätt och få åtkomst till e- post, kalendrar och kontakter via smartphone eller en webbläsare. Samarbeta effektivare Office 2010 innehåller nya och förbättrade funktioner som gör det möjligt att samarbeta bättre i projekten och dela arbetet med andra på effektivare sätt. Med de enkla och smidiga funktionerna kräver arbetet mindre ansträngning och ger bättre resultat. Få saker gjorda när och var du vill Office 2010, tillsammans med Windows Live SkyDrive, ger dig friheten och kraften att få saker och ting gjorda när och var du behöver det. Du skapar dokument med Office 2010-programmen och anslår dem online till SkyDrive. Du kan enkelt och bekvämt komma åt och dela ditt arbete via en webbläsare, och redigera det med Office Web Apps. Källa: Microsoft.se Sida 16 av 22

21 1.5 Exempel på referens Växjö kommun Med driftsättningen av Lync Server 2010 når Växjö kommun sin målsättning: en fullständig kommunikations- och samarbetsplattform för alla medarbetare. Enligt kommunens beräkningar kommer distributionen att ge stora kostnadsbesparingar, högre effektivitet och lägre miljöpåverkan. - Helheten, med Microsoft Office 2010, Exchange Server 2010 och SharePoint 2010, ger total överblick och närvaro man behöver bara högerklicka för att använda snabbmeddelanden eller prata med varandra. Med Lync kopplas allting ihop, så att användarna kan nå varandra närhelst det behövs, säger Per Andersson. Kostnaderna sänks med 5 miljoner kronor på årsbasis Distributionen av Lync Server till alla medarbetare i Växjö kommun ger tydliga besparingar. Dessa ska användas för kommande it-projekt. It-avdelningen har utvecklat rutiner för regelbundna möten online, vilket har minskat resandet. Man tänker sig att onlinemöten kommer att bli allt vanligare inom kommunen när alla medarbetare har tillgång till onlinemötesfunktionerna. Enligt uppskattningar reser 20 procent av kommunens personal till möten som i hälften av fallen lika gärna skulle gå att hålla online. De ekonomiska besparingarna för bensin, flygbiljetter, måltider och hotellnätter beräknas uppgå till mer än kronor. Minskat koldioxidutsläpp är viktigt för Växjö kommun, vars slogan är Europas grönaste stad. Resor inverkar på miljön och kommunens målsättning är att minska koldioxidutsläppen med 330 ton genom att arbeta för att kommunens anställda kör mindre bil i arbetsrelaterade ärenden. Källa: Microsoft.se Sida 17 av 22

22

23 Störst inverkan på tidsramar bedömer vi följande faktorer har: När beslut fattas Tillgången till såväl intern som extern personal Verksamhetens beslutskraft i frågor som kräver tvärsnittsförankring inom kommunen Utifrån den information som framkommit under förstudien har en professionell bedömning kring tidsramarna gjorts. De är att beteckna som en bedömning snarare än ett faktum och ska valideras i samband med projektanalysen samt efter genomförd funktionell projektering. Sida 19 av 22

24 7 Investeringsbehov för ny IT-plattform Förslaget bygger i grunden på Microsoft EA och EES avtal som innebär bl.a. Kontinuerligt nya versioner av både server och klient programvaror Support och incidenter Utbildningar och e-learning Värdebevis som kan utbytas mot vissa konsulttjänster Anställda kan använda Office privat Förslaget bygger på användarebaserad prissättning med valfritt antal klienter för användaren (PC, Surfplatta, mobiltelefon, Internet Café, etc.), samt att licenserna köps (då Borås Stad normalt sett inte hyr licenser). Avtal med rätt till nya versioner ser vi som näst intill en förutsättning för att följa Microsoft best practise, samt att ha en modern och supportad IT miljö som stödjer verksamhetens behov idag och framöver. Något som saknas idag och medför en stor kostnadsökning. Förslaget har också fokus på att alla anställda och elever ska kunna vara med och nyttja den kommungemensamma infrastrukturen för informationsåtkomst och kommunikation. Det finns möjligheter att på olika sätt minska lösningens omfattning och kostnader. Men det enklare alternativ som funnits med länge i analysarbetet har förkastats då prisskillnaden blir förhållandevis liten. Att väsentligt sänka priset förutsätter en väsentlig sänkning i ambitionsnivå så som olika licenser för olika användare, begränsad support och underhåll eller att behålla befintlig identitetslösning. Oavsett vilket innebär det en splittrad miljö som blir svårare att underhålla och vidareutveckla och som ökar risken för motsvarande problem som finns i dagens IT-plattform. Sida 20 av 22

25 8 Förslag till fortsatt arbetet Nedan är några konkreta förslag till fortsatt arbete för att få bättre beslutsunderlag, samt underlag till planering inför kommande byte av IT-plattform. 1.1 Effektmålsanalys / Business Case för ny IT-plattform Fortsatt arbete rekommenderas med att genomföra en komplett effektmålsanalys, där ekonomiska nyttor kvantifieras för att få ett komplett beslutsunderlag i form av Business Case enligt nedan exempel på upplägg. Sida 21 av 22

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer