Utredning: Ny lärplattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning: Ny lärplattform"

Transkript

1 Dnr SU FV Utredning: Ny lärplattform Stockholms universitet Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE BAKGRUND NUVARANDE LÄRPLATTFORM (MONDO) HISTORIK ÖVER ANVÄNDNING AV LÄRPLATTFORMAR VID SU LÄRPLATTFORMAR VID ANDRA LÄROSÄTEN TENDENSER I OMVÄRLDEN LÄRPLATTFORMENS SYFTE ANVÄNDARCENTRERAT PERSPEKTIV LÄRPLATTFORMENS SYFTE VID STOCKHOLMS UNIVERSITET SAMLADE IAKTTAGELSER OCH FÖRSLAG SAMMANFATTANDE BEDÖMNING FÖRSTUDIE... 18

3 3 1 Sammanfattning Utredningen har tillsammans med en av rektor utsedd referensgrupp arbetat fram ett effektmål som ska styra den fortsatta utvecklingen och införandet av ny lärplattform vid Stockholms universitet: Syfte Bidra till hög kvalitet på utbildningen genom samlad information, tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete Förbättringsområden Snabbare hitta relevant information och funktioner Fler ska kunna tillgodogöra sig utbildningen Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling Samlad kommunikation och uppföljning Vidare har utredningen gjort iakttagelser utifrån vilka ett antal förslag lämnas: En vision för utbildnings- och lärandemiljön vid Stockholms universitet behöver utarbetas för att stimulera och säkerställa att såväl fysiska som digitala miljöer utvecklas för att stödja en modern, högkvalitativ och konkurrenskraftig utbildning. För att bibehålla universitetets status som utbildningsinstitution behöver ambitionsnivån för nästa generations lärplattform sikta mot att ligga i den pedagogiska och tekniska framkanten samt sätta användarens behov, i relation till organisationens strävan, i centrum. Omfattande och genomgripande satsningar på lärarnas pedagogiska kompetensutveckling behövs. Detta tillsammans med incitamentsstrukturer som motiverar lärare att prioritera pedagogisk kursutveckling är avgörande framgångsfaktorer för att lyckas fullt ut med den verksamhetsförändring som effektmålet syftar till. Utredning av utvecklingen av ett effektivt gemensamt verksamhetsstöd för studieadministrationen för hela universitetet behöver genomföras. Detta bör göras i samband med förberedelserna inför införandet av Ladok 3. Arbetet med ny lärplattform vid Stockholms universitet behöver få fortsätta så snart som möjligt. Nästa steg är genomförande av en förstudie som föreslås starta i september 2014 och pågå till och med mars 2015.

4 4 2 Uppdrag och genomförande Vid Stockholms universitet används idag flera olika system och verktyg för att stödja lärandeprocessen och administrationen runt omkring. Det största, och centralt erbjudna, är Mondo som hanterar kursleverans och administration, medan ett antal institutioner i egen regi använder andra motsvarande system. Dessa system är inte integrerade i en enhetlig miljö vilket skapar administrativa hinder och ger även en splittrad och i viss mån svåråtkomlig och svårnavigerad miljö för lärare och studenter. För att göra det enklare och mer attraktivt att vara student eller lärare på Stockholms universitet behövs en reformering och modernisering av det IT-stöd som erbjuds. Rektor uppdrog därför den 19 december 2013 åt IT-avdelningen att utreda frågan om ny lärplattform vid Stockholms universitet. I direktivet utsågs Institutionen för data- och systemvetenskap att vara särskilt delaktiga i arbetet på grund av sin kompetens gällande lärplattformar. I direktivet för utredningen fastlades att utredningen skulle leverera en vision och ett eller fler formulerade effektmål för Stockholms universitets framtida lärplattform vilket beskriver vilken verksamhetsförändring och nytta som eftersträvas. Att utarbeta en vision har visat sig vara ett mer omfattande arbete än vad som rymts inom utredningens ramar och resurser och utredningens förslag är därför att det görs antingen av eller i mycket nära samverkan med den av rektor utsedda Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer. Det bör även stämmas av med den förnyelseprocess som för närvarande arbetar med ny modell för verksamhetsplan för Stockholms universitet. I avsnitt fyra redovisas det effektmål som tagits fram samt motiven till valet av metoden effektstyrning som använts. Utredningen skulle även ta fram ett förslag på hur en förstudie ska genomföras efter att utredningen är genomförd. En kortfattad beskrivning görs i avsnitt fem och hela planen återfinns i bilaga 1. För att ta tillvara redan nedlagt arbete och ta lärdom av egna och andras erfarenheter har utredningen även samlat och analyserat dokumentation kring lärplattformar och IT-stött lärande, vilket redogörs för i avsnitt tre och förslag till åtgärder lämnas i avsnitt 5. Utredningen genomfördes av en grupp bestående av Madeleine Shemweta, IT-avdelningen (projektledare och förvaltningsledare IT för objektet Undervisningsstöd), Björn Johansson, IT-avdelningen (interaktionsdesigner) och Elli Eisenhauer, DSV (förvaltningsledare för objektet Undervisningsstöd). Merparten av rådata i utredningen har tillkommit i samarbete med en av rektor utsedd referensgrupp bestående av representanter från samtliga fakulteter, en studentrepresentant samt projektansvarig från ITavdelningen. Mona Blåsjö, universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Eva Edman Stålbrandt, universitetsadjunkt, Institutionen för pedagogik och didaktik,

5 5 Ulf Färjare, universitetsadjunkt, Juridiska institutionen, Clas Hättestrand (ordförande), professor, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Marcus Immonen Hagley, studentrepresentant från Studentkåren, Ronnie Kron (sammankallande), sektionschef, IT-avdelningen Samuel Lundqvist, fil dr, Matematiska institutionen 3 Bakgrund 3.1 Nuvarande lärplattform (Mondo) Den lärplattform som idag erbjuds centralt vid Stockholms universitet (Mondo) har funnits tillgänglig sedan maj Valet av plattform gjordes ur ett övervägande tekniskt perspektiv och var inte förankrat brett i verksamheten, något som har varit till nackdel under hela systemets levnadstid. Att få alla fakulteter att använda lärplattformen har mötts av stort motstånd, och till följd av detta finns det idag på Stockholms universitet ett flertal olika lärplattformar och andra digitala verktyg i drift på enskilda institutioner. Detta är en nackdel både för studenter som rör sig mellan olika institutioner och för SU centralt då det saknas en enhetlighet såväl inåt i organisationen som utåt mot omvärlden. Under Mondos första år led systemet av allvarliga stabilitetsproblem, men sedan december 2010 har driften varit stabil. Däremot lever minnet av stabilitetsproblem kvar hos användarna vilket gör förtroendet för systemet svagt. Vidare har hanteringen av buggar i systemet inte prioriterats ur användarbarhetsperspektiv, vilket har lett till ett försämrat förtroende bland användarna. Dock skall sägas att dryga 50 % av användarna uppgav sig vara nöjda med Mondo vid den senaste användarundersökningen Den version av systemet som används idag börjar bli föråldrad och kommer att behöva uppgraderas inom relativt snar framtid. En sådan uppgradering är både kostsam och innebär risker för användarna, både vad det gäller eventuella systemavbrott och nya systemfel. Det är därför inte att rekommendera att låta arbetet med en ersättare till Mondo dra ut alltför mycket på tiden. Trots all kritik är Mondo ett av de mest använda systemen vid Stockholms universitet. Följande siffror är alla hämtade från året 2013: 1 Frank, Användarnas uppfattning om SU:s centrala IT-stöd för undervisning 2012, Rapportnr

6 6 Antal inloggningar under 2013: st. (jämför med det system som kommer som nummer två i inloggningsstatistiken, mail.su.se som har st. inloggningar) Antal skapade sajter (kurssidor) under 2013: 3700 st. Snitt unika inloggningar per dygn: st. Nedanstående två grafer visar hur användningen ökat sedan systemet togs i bruk: Skapade kurssajter sedan Antal skapade kurssajter per månad May September January May September January May September January May September January May September January May September January May September January Ackumulerat antal kurssajter Antal skapade kurssajter per månad Ackumulerat antal kurssajter

7 7 Skillnaden mellan en kurssajt och en projektsajt är att den förstnämnda hämtar sin deltagarinformation från LADOK, medan projektsajter har manuellt tillagda deltagare och oftast används för undergrupper till en större grupp alternativt till för deltagare som inte är antagna den vanliga vägen, för grupparbeten och andra typer av samarbeten. 3.2 Historik över användning av lärplattformar vid SU Utvecklingen av användningen av lärplattformar vid Stockholms universitet har varit relativt svag. Lärplattformen används främst som en informationskanal från en till många och som en samlingsplats för uppladdade dokument. Få lärare använder sig av de många pedagogiska verktyg som finns och det finns fler skäl till detta, som exempelvis brist på tid och/eller resurser, pedagogisk och teknisk kompetens samt incitament för kursutveckling. Samtidigt som utvecklingen bland lärarna har varit svag stiger förväntningarna bland studenterna. Idag är de flesta gymnasieelever vana vid att arbeta i någon form av lärplattform under sina gymnasieår och förväntar sig samma tillgång till kursen när de kommer till universitetet. När detta inte finns bidrar det till en upplevelse av att universitetet är gammalmodigt och otillgängligt. Distanskurser var en tidig drivkraft, nu är det mer tillgänglig utbildning som är i fokus, det vill säga ett sätt att nå flera studentgrupper. Idag är vår studentgrupp mer heterogen, och studenterna har olika behov såväl som inlärningsstrategier.

8 8 3.3 Lärplattformar vid andra lärosäten Förvaltningsorganisationen för Undervisningsstöd har kontinuerligt kontakter med representanter från andra lärosäten, t.ex. genom nätverket IT i högre utbildning, ITHU, där frågan om lärplattform är en ständig diskussionspunkt. En särskilt tillsatt arbetsgrupp inom nätverket arbetar för att påverka SUNET att ta en aktiv roll i frågan och att upphandla en gemensam plattform som sedan kan erbjudas som en tjänst till lärosätena 2. Stockholms universitet deltar och bevakar arbetet, men har gjort bedömningen att arbetet går för långsamt i relation till våra behov. Flera lärosäten arbetar för närvarande med utredningar kring lärplattform och e-lärande, däribland Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola. Linköpings universitet har nyligen utvecklat och lanserat en egenutvecklad lärplattform baserad på Sharepoint. I det följande redogörs för relevanta delar ur ett axplock av andra lärosätens utredningsarbeten som genomförts under de senaste åren. Södertörns högskola En första studie kring en ny lärplattform genomfördes under Frågan aktualiserades mot bakgrund av behovet av en bredare användning av IT-baserade arbetssätt som betonas i den forsknings- och utbildningsstrategi som antogs vid högskolan Fokus i kartläggningen låg på förutsättningar och villkor för lärande och undervisning, snarare än på tekniska lösningar och funktioner, en inriktning som förstärktes av Kvalitetsrådets uttalade stöd för att prioritera pedagogiska behov vid val av ny lärplattform. I uppdraget låg även att titta på systemägarskapet. Studien genomfördes med hjälp av enkäter och fokussamtal med studenter, lärare och administratörer samt en omvärldsanalys kring var andra lärosäten befinner sig i utvecklingen. I de enkäter som besvarades och sedan följdes upp av fokussamtal framkom dels ett stort intresse för att utveckla användningen av IT i undervisningen, men även ett stort missnöje med nuvarande plattform samt stödet för att använda IT-relaterade verktyg i stort. Studenterna upplevde att lärarna överlag brast i användandet av digitala verktyg, i såväl pedagogiskt tänkande som teknisk kunskap. Administratörerna bekräftade denna bild och menade att en ytterst liten andel lärare använde plattformen som verktyg för lärande till sin fulla potential. Många lärare uttryckte trots allt en vilja att använda andra uttrycksformer och metoder i sin tog SUNET ett övergripande strategibeslut där man bland annat skulle beakta att ta en utökad roll i samordningen av lärosätens IT-stöd, även utanför kommunikationsområdet, genom att till exempel tillhandahålla effektiva nationella IT-tjänster. Det har lett till att man idag erbjuder tjänster för t.ex. e-möten (Adobe Connect), trådlöst nätverk (Eduroam), moln-tjänst för fillagring (Box) samt kursvärderingsverktyg (Survey&Report), som Stockholms universitet anslutit sig till.

9 9 undervisning och efterfrågade en lärplattform som underlättar samarbete och utveckling av den egna undervisningen. De hinder för en utvecklad undervisning som identifierades var: brister i nuvarande plattform, avsaknad av tid och kunskap hos framförallt lärarna, nuvarande IT-miljö och support, samt avsaknad av helhetssyn som avspeglas bland annat i organisatoriska strukturer där lärarna upplever sina möjligheter att påverka sina arbetsvillkor som mycket begränsade. I sina rekommendationer till fortsatt arbete betonas bland annat satsning på hållbar och framtidsinriktad helhetslösning med fokus på lärarnas förutsättningar och studentens lärande i fokus, undvikande av dubbel funktionalitet och att lärplattformen bör stödja mobila lösningar, samt satsningar på introduktion av användare och fokus på lärarnas pedagogiska kompetensutveckling. Linnéuniversitetet Under 2011 utreddes frågan om universitetsgemensamma lärplattformar i syfte att minska antalet använda plattformar (vid samgåendet till Linnéuniversitetet förekom så många som sju olika) till en eller två universitetsgemensamma. Genom datainsamling med hjälp av enkäter, intervjuer och ett par studentarbeten utformades en kravspecifikation som sedan användes som underlag för att utvärdera och jämföra de två mest använda, Blackboard och Moodle. På grund av brist på resurser fokuserade utredningen enbart på funktionalitet och gick inte djupare i att bedöma kvaliteten i funktionerna eller utredning av pedagogiska krav. Utredningen visade att plattformarna ur funktionalitetsperspektiv var likvärdiga och endast skiljde sig i vissa detaljer kring hur funktioner fungerade eller var utformade i de olika systemen. Vidare är Blackboard en kommersiell produkt, medan Moodle är en s.k. open source-plattform och utredningen konstaterade att det är ett strategiskt val som ska göras utifrån vad som passar lärosätets behov bäst. Det är till stor del en fråga om hur man kan påverka kärnfunktionaliteten i systemet, men även om att det finns en ansvarig leverantör som kan ställas till svars eller om man måste förlita sig på egen kompetens och communityn runt plattformen för att åtgärda fel som kan uppstå. Jämförbara kostnader för systemen gick inte att få fram då förvaltnings- och kostnadsmodellerna skiljde sig avsevärt beroende på var i organisationen systemen förvaltades. Systemen utvärderades även ur tillgänglighetsperspektiv med hjälp av Vervas riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster inom offentlig sektor (vägledningen för 24-timmarwebben). I datainsamlingen kring användningen av lärplattformar framkom att lärare ansåg sig sakna tid och incitament att lära sig verktygen och hur de bäst används i undervisningen. Studenterna bekräftade att många lärare saknar kunskap och därmed underutnyttjar de möjligheter som erbjuds i form av funktionalitet. Studenterna gav även utryck för att stora skillnader i struktur på information och kurser ger ett splittrat intryck vilket kan skapa osäkerhet och ta fokus från studierna. Arbete med att ta fram en standardmall för kursstruktur var vid utredningens slutförande påbörjat.

10 10 Lunds universitet Utredningen Utveckling av e-lärande vid Lunds universitet (slutrapport maj 2014) har genomförts genom en intervjustudie och en enkät bland läraranställda vid universitetet. Utredningen föreslår i sin slutrapport en policy och en handlingsplan för e-lärande. Lärplattformen LUVIT, som först utvecklats av universitetet och sedan sålts till ett privat företag, har sedan slutet på 1990-talet erbjudits som universitetets gemensamma lärplattform. Trots det varierar användningen av olika verktyg stort mellan olika delar av universitetet och andra verktyg förekommer, t.ex. Blackboard. Erfarenheten bland lärare att använda lärplattformar och att undervisa på distans eller med blended learning är ojämnt fördelat över olika fakulteter. När det gäller erfarenhet av att undervisa med olika inslag av digitalt stöd och mer pedagogiskt avancerade verktyg anser endast en mindre andel lärare totalt sett att de har mycket eller ganska stor erfarenhet. Orsaker till variationen mellan olika delar av verksamheten förklaras med att utvecklingen främst drivits lokalt av eldsjälar. De övervägande skälen som lärarna själva anger är brist på tid och stöd för utvecklingsarbete, samt otillräcklig egen kompetens. Malmö högskola Under 2013 genomfördes på rektors uppdrag projektet Virtuell lärandemiljö, VLM, vid Malmö högskola. Bland annat har en öppen nationell konferens med inbjudna talare från andra svenska lärosäten samt företagen Blackboard och Sogeti hållits. Konferensens syfte var att få en diskussion om hur digitala verktyg kan utveckla lärandet och samla erfarenheter av olika systemlösningar, samt få en internationell utblick inom området. Under projektet har framkommit en massiv kritik mot den befintliga lärplattformen, bland annat för att den inte tillmötesgår öppenhet och tillgänglighet till material för att synliggöra studenters lärprocesser. Den upplevs som alltför isolerad och sluten och används huvudsakligen för kursadministration, -information och dokumenthantering. Projektet, som har haft en tydlig pedagogisk utgångspunkt där aspekter som studentcentrerat perspektiv och samarbete betonats starkt, lämnar förslag på en modell för organisation och ett tekniskt system för att möta högskolans behov av en virtuell lärandemiljö. Nästa steg är att tillsätta ett projekt för att skapa den föreslagna organisationen samt ta fram en kravspecifikation för ett kärnsystem. 3.4 Tendenser i omvärlden En rad förändringar, såsom den allt snabbare tekniska utvecklingen, högre utbildnings expansion från elit- till massutbildning, ökad internationell konkurrens samt ökade krav på utbildningens och forskningens samhällsrelevans ställer högre utbildning inför ett antal nya

11 11 utmaningar. Bland landets högskolerektorer och studentrepresentanter råder en samstämmighet om att högskolesektorn kommer att bli än mer diversifierad och internationell i framtiden 3. Att andelen distansstudenter i Sverige fram till nyligen ökat stadigt kan ses som en strategi att möta en del av dessa utmaningar. De senaste åren har dock antalet platser på distansutbildningar totalt sett minskat. Trots detta så har frågan om digitala miljöer och lärstöd intensifierats på svenska lärosäten genom en uppsjö utredningar kring allt ifrån e-lärande till byten av lärplattformar. Frågan kan ses i ljuset av att gränserna mellan distans- och campusutbildning håller på att suddas ut, digitaliserad utbildning är idag i det närmaste lika viktig i campusutbildning som i distansutbildning. För individen innebär teknikens påverkan t.ex. ett ökat utbildningsutbud och en större tillgänglighet till högre utbildning, medan för lärosätena innebär det en ökad konkurrens om studenter. Erfarenheter och forskning internationellt visar att användningen av traditionella lärplattformar driver en innehållsfokuserad undervisning där plattformarna nästan uteslutande används för leverans av kursinnehåll, studierelaterad information och hantering av inlämningsuppgifter 4. Den högskolepedagogiska forskningen å andra sidan, pekar mot att undervisningen behöver genomgå ett skifte mot en mer social och aktiverande pedagogik som lägger tyngdpunkten på kommunikation mellan lärare och studenter, samt samarbete och interaktion studenter emellan för att utbildning ska kunna möta behoven hos framtidens studenter. Såväl forskare som praktiker verkar eniga om att de slutna lärplattformarna inte stödjer detta på ett bra sätt. Ett annat hinder som ofta utpekas är lärarnas kompetens, tillgängliga tid och incitament att utveckla undervisningen 5. Open Educational Resources (OER) En effekt av den ökade digitaliseringen av utbildning är spridningen av öppna digitala lärresurser, Open Educational Resources (OER). Internationellt har OER-rörelsen vuxit sig stark och har de senaste åren fått fler och fler förespråkare i Sverige även om utvecklingen fortfarande går ganska långsamt. OER är lärresurser som är fritt tillgängliga att användas, kopieras och spridas, ofta under en upphovsättslicens som även anger under vilka villkor resursen får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Rörelsen ligger i linje med utvecklingen kring Open Access enligt principen att kunskap ska vara tillgänglig för alla. En 3 Josefson (2012) Samtal med högskolerektorer och studenter om framtiden Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, se bl.a. elearn magazine (april 2014) Outside the LMS Box: An interview with Ashley Tan, 5 t.ex. Garrote Jurado (2013) Barriers to a wider Implementation of LMS in Higher Education : a Swedish case study,

12 12 fråga som ofta diskuteras är dock hur kvalitet i lärresurserna ska garanteras och hur kriterier för detta kan utformas. Massive Open Online Courses (MOOC:s) Den senaste, och mycket omdiskuterade, trenden inom just distansutbildning är s.k. Massive Open Online Courses, (MOOC:s) som genom en kombination av massutbildning och interaktivitet tillfört något nytt till utvecklingen av distansutbildning. Vi går dock inte in närmare på fenomenet här då detta ligger utanför utredningens uppdrag. Regeringens Digitaliseringskommission konstaterar dock i sin senaste utredning att "Det som talar för att MOOC:s kommer att påverka svensk högskola är att fenomenet tydligt ökar möjligheten för utbildningsinstitutioner att konkurrera med god undervisning" och man menar att universitet och högskolor hittills huvudsakligen har lockat studenter baserat på sitt rykte, vilket främst bygger på forskningsmeriter snarare än undervisningsmeriter 6. Blandad undervisning (blended learning) Kommissionen menar vidare att det som talar emot MOOC:s är att de inte erbjuder någon campus-upplevelse och fysisk interaktion med lärare och andra studenter, något som fortfarande är viktigt för de flesta. Ett annat fenomen som är på stark framväxt, och som kan ses som en reaktion på just detta, är den utveckling som blandar pedagogiska och tekniska landvinningar från distans- och campusundervisningen, s.k. blended learning eller blandad undervisning. Denna undervisningsform har i en mängd studier visat sig ge bättre resultat än både ren klassrumsundervisning och ren internetbaserad undervisning. En metod inom blandad undervisning som talats mycket om på senare tid är det som brukar kallas flipped classroom. Metoden bygger på numera etablerad kunskap om att studentens egen aktivitet högst väsentligt bidrar till bättre resultat och högre sannolikhet att klara studierna. Därför går undervisningen i flipped classroom-metoden ut på att använda den tid då läraren träffar studenterna till aktivitet snarare än att passivt lyssna på en föreläsning. Åt andra hållet handlar det istället om att den tid som studenten är själv med sin kunskapsinhämtning ägnas åt den aktivitet där lärarens närvaro har minst betydelse för lärandet: att lyssna på någon som talar. Dock aktiveras studenten även i detta med hjälp av inspelade genomgångar eller "mini-föreläsningar" samt instuderingsfrågor eller övningar. På så sätt bearbetar studenterna stoffet på egen hand före det fysiska undervisningstillfället. Den gemensamma undervisningstiden kan sedan ägnas åt att gruppvisa övningar och diskussioner samtidigt som läraren har tid att besvara frågor och hjälpa studenterna. Läraren får i det här formatet också lättare än i storföreläsningssituationen att fånga upp vilka svårigheter och missförstånd som 6 Digitaliseringskommissionen (2014) En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår, SOU 2014:13

13 13 finns samt tillsammans med studenterna reda ut dem. Studenterna blir därmed aktiva och arbetar med att skapa sin egen kunskap både före och under lektionstiden med läraren. Personal Learning Environment (PLE) I kontrast till de slutna och lärosätescentrerade lärplattformarna har begreppet Personal Learning Environment (PLE), vuxit fram. Det finns ingen tydlig definition av konceptet, men grundidén är att låta studenterna använda de verktyg och tjänster de använder och är vana vid i andra sammanhang och med hjälp av dem bygga sin egen lärmlijö och styra sitt eget lärande, både det formella och informella lärandet. Webb 2.0-tjänster är grunden för detta och man brukar nämna verktyg som sociala nätverk, bloggar, wikis och taggning/social bookmarking i detta sammanhang. I ljuset av uppfattningen att lärplattformar är slutna och inte inbjuder studenten att vara medskapare i sin lärmiljö har PLE många förespråkare i debatten om IT och lärande. Nackdelarna och hindren med PLE handlar dels om bristen på digital kompetens hos både lärare och studenter, och dels om den öppenhet som PLE bygger på i kontrast till både juridiska aspekter (lagring av material, upphovsrätt, studentens rättssäkerhet etc.) och akademiska traditioner. Den traditionella lärarrollen utmanas och läraren får heller ingen överblick över studenternas aktiviteter. 4 Lärplattformens syfte En lärplattform har många fördelar som exempelvis möjlighet att skydda åtkomsten till ett visst material till en viss grupp användare, material och kommunikation kan samlas på ett ställe och bidra till minskad mängd e-post för den enskilde läraren samt minska hanteringen av pappersutskrifter. Material och övningar kan utformas för att stödja studenters olika förutsättningar och behov i inlärningen av kursinnehållet. För stödorganisationen är det lättare att ge användarna ett effektivt stöd med ett enhetligt verktyg i motsats till många disparata och utspridda. Bland nackdelarna kan nämnas att lärplattformar generellt upplevs som oinspirerande och instängda miljöer som inte stimulerar till interaktion och aktivitet. Det krävs såväl pedagogisk som digital kompetens för att fullt ut använda utbudet av funktioner som lärplattformar erbjuder. Övervägande andel lärare saknar fortfarande kunskap och säkerhet i att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg varför tröskeln att använda lärplattformen blir orimligt hög. Detta leder bland annat till att lärplattformen antingen inte används alls eller inte används på ett konsekvent och tydligt sätt gentemot studenterna, vilket i sin tur tvingar studenterna att fokusera på att hitta nödvändig information istället för att fokusera på sin inlärning. Undersökningar visar att de funktioner som vanligtvis finns i en lärplattform endast används till mindre än 50 %, och att man istället fortsätter att använda sig av andra verktyg. Vid Stockholms universitet har aldrig tidigare fastställts vilket syfte som lärplattformen ska uppfylla. Idag används den främst för informationsspridning och envägskommunikation, medan dess pedagogiska funktioner används ytterst sparsamt. Detta trots att argumenten för att använda lärplattformar oftast utgår från en vilja att utveckla undervisningen.

14 Användarcentrerat perspektiv IT genomsyrar idag de flesta människors vardag. Från att ha varit något förbehållet experter och mer eller mindre svårhanterligt, har IT i konsumentversionerna (exempelvis Amazon, iphone, Facebook) blivit mer och mer lättanvänt och tillgängligt. Ett troligt skäl till detta är att på en konkurrensutsatt marknad försvinner dåligt fungerande produkter till förmån för produkter som användarna uppfattar som tilltalande och lättanvända. I arbetslivet, inklusive utbildningssektorn, gäller dock andra förutsättningar; oftast finns det en eller få leverantörer, men framför allt är de som beslutar om införskaffande inte desamma som användarna. Ett vanligt misstag när IT-system beställs eller utformas är att utgångspunkten är det som är möjligt att åstadkomma ur ett tekniskt perspektiv, istället för hur IT kan stödja användarna att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Det innebär att ett IT-stöd, som t.ex. en lärplattform, lätt blir en samling av ohanterligt många funktioner. IT-stödet blir istället ett stort hinder som skapar frustration och en dålig arbetsmiljö som tar fokus från det som borde ge värden för användarna och därmed också till organisationen de ingår i 7. För att få ut största möjliga nytta är det dels viktigt att organisationen definierar vad den vill med det tänkta IT-stödet, men också att IT-stödet är utformat så att varje enskild användare upplever att det hjälper dem att uppnå sina mål 8. Detta innebär exempelvis att En student skall uppleva att o Det är enkelt att hitta nödvändig information för att tillägna sig kunskapsstoffet o Olika lärstilar stöds o Simuleringar är möjliga o Kommunikation är plats- och tidsoberoende o Möjlighet att få överblick och information om progressionen i studierna finns En lärare skall uppleva att o Kursmaterial i olika former blir enklare att distribuera och administrera o Nya undervisningsformer för aktivt lärande blir möjligt att genomföra o Instuderingsfrågor och simuleringar i högre grad ger möjlighet till bättre djupförståelse o Mer utrymme frigörs för kommunikation och anpassning av undervisningen till individer En administratör skall uppleva att o Dubbelarbete med att registrera samma information i flera system minskar 7 Söderström, Jävla Skitsystem, ISBN Ottersten, Balic, Effektstyrning av IT, ISBN

15 15 Exemplen ovan har en sak gemensam de fokuserar på målgruppernas mål och kärnan i deras aktiviteter. 4.2 Lärplattformens syfte vid Stockholms universitet Den största delen av arbetet i utredningen har gjorts med en metod som kallas för effektstyrning av IT 9, en metod som utgår från två grundidéer: Att en organisation måste definiera vilken verksamhetsnytta som ska åstadkommas med hjälp av IT-stödet Att nyttan uppstår i användningen av IT-stödet Ett användarcentrerat perspektiv som beskrivet ovan är det säkraste sättet för verksamheten att garantera att de medel som satsas på projektet ger avsedd nytta för organisationen. Utredningens uppdrag var att genomföra det första steget i en effektkartläggning, att definiera ett antal förbättringsområden och ett syfte som med en mening sammanfattar dessa förbättringsområden i ett effektmål. Syfte Bidra till hög kvalitet på utbildningen genom samlad information, tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete Förbättringsområden Snabbare hitta relevant information och funktioner Fler ska kunna tillgodogöra sig utbildningen Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling Samlad kommunikation och uppföljning 5 Samlade iakttagelser och förslag Nedan sammanfattas utredningens reflektioner varefter förslag till relaterade åtgärder samt genomförande av förstudie presenteras. 5.1 Sammanfattande bedömning Erfarenheterna från såväl Stockholms universitet som från andra lärosäten visar att förhållandevis låg andel lärare idag använder lärplattformar för mer avancerade och 9

16 16 pedagogiskt utarbetade upplägg i undervisningen. Behoven som uttrycks är generellt sett lika och det avspeglas även i vilka funktioner som är de mest använda i plattformarna: man lägger ut material såsom kursbeskrivning/studiehandledning och powerpointpresentationer, meddelanden om schema etc. inlämning av uppgifter. Gemensamt är också att studenter sällan använder de tillhandahållna plattformarna för kommunikation, samarbete och socialt utbyte annat än när detta ingår som obligatoriska moment i kurserna. Argumenten för att utreda frågan att byta LMS är ungefär desamma, användbarhet är den avgjort största orsaken till missnöje och gemensamt är att man ofta fokuserar på vad som inte fungerar i de befintliga systemen. Behov, önskemål och krav insamlas genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper och många olika motiv och målsättningar skönjas hos dem som tillfrågats. Syftena spänner över så vitt skilda områden som effektivisering av administration, förbättrat lärande, breddad rekrytering och varumärkesbyggande. Dock är dessa behov och det uttryckta missnöjet sällan ställt i relation till vilken verksamhetsnytta organisationen vill uppnå på en övergripande nivå. Trots att erfarenhet och dokumentation visar att användningen begränsas till ett fåtal grundläggande funktioner, resulterar behovsinventeringar av det här slaget ofta i omfattande funktionslistor som sedan utgör grunden för de kravspecifikationer som används för utvärdering eller upphandling av system (detta i sig är en indikation på den strävan efter att utveckla undervisningen som trots allt är tongivande i debatten kring lärplattformar och ITstödd pedagogik). En svårighet med denna form av traditionella kravspecifikationer och upphandlingsunderlag är att det är omöjligt att utvärdera användbarheten i systemen eftersom krav på funktionalitet inte är kravställd utifrån användar- och nyttoperspektiv. Mot bakgrund av dessa erfarenheter har utredningens arbetat med att konkret besvara följande frågor vilket resulterat i formuleringen av det effektmål som presenterats i avsnitt fyra: Varför ska SU tillhandahålla IT-stöd för undervisning? Vilken nytta/effekt bidrar det till? Vilken förändring vill vi uppnå? Iakttagelser och slutsatser som gjorts såväl nationellt, internationellt som vid Stockholms universitet lyfter fram ett antal egenskaper, förutsättningar och beroenden som på olika sätt måste uppfyllas för att effektmålet ska kunna nås. Dessa är att betrakta som framgångsfaktorer som på ett eller annat sätt måste adresseras för att säkra en modern och framåtsyftande utbildningsmiljö vid Stockholms universitet. Egenskaper som måste finnas i ett framtida IT-stöd: Användbarhet Enhetlighet Tillgänglighet och flexibilitet i leveransen av utbildning Rättsäkerhet och hantering av andra juridiska aspekter

17 17 Tekniska förutsättningar som måste uppfyllas: Möjlighet att skapa institutions- eller ämnesspecifika moduler Integration med nödvändiga system Tillgänglighet till och möjlighet att integrera digitalt material Dessa egenskaper och tekniska förutsättningar hanteras delvis inom ramen för den förstudie som föreslås nedan, men ytterligare ett par villkor och beroenden måste tillgodoses för att en ny lärplattform ska bli framgångsrik. Systemets framtoning och ambitionsnivå Ett nytt system som är stabilt och uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet skulle utifrån nuvarande situation vara ett avsevärt lyft för det pedagogiska IT-stödet på Stockholms universitet. Genom att uppnå det definierade syftet och dess underliggande förbättringsområden, kommer systemet även att bidra till en god och utvecklad lärandemiljö på Stockholms universitet. Dock är det utredningens rekommendation att ytterligare höja ambitionsnivån och kräva av nästa generations lärplattform en framtoning som vågar ta nydanande steg i utvecklingens framkant. Sveriges största universitet ska ha ett IT-stöd som: ger konkurrensfördelar och profilerar Stockholms universitet som det ledande lärosäte det är är anpassningsbart, framåtsyftande och utvecklar verksamheten i en föränderlig vardag En förutsättning för att kunna ligga i framkant är att det finns en progressiv vision att förhålla sig till och verksamhetsmål att arbeta mot. Utredningen har konstaterat att arbetet att ta fram en vision för utbildningsmiljön ligger utanför såväl mandat som resurser för denna utredning och föreslår därför att detta genomförs av eller i nära samverkan med Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer och pågående process för ny verksamhetsplanering. Höjning av universitetspedagogikens status samt utveckling av lärarnas universitetspedagogiska kompetens Hur användbart och bra ett pedagogiskt IT-stöd än är, så kan det aldrig i sig självt åstadkomma en förändrad och utvecklad pedagogik i utbildningsverksamheten. För att bidra till hög kvalitet i utbildningen krävs också att lärarna har kompetens och incitament att utveckla undervisningen. Sveriges förenade studentkårer (SFS) uppmärksammar frågan och

18 18 menar att den enskilt största kvalitetsbristen i högre utbildning idag grundar sig i bristen på god pedagogik 10. Därför är omfattande och genomgripande satsningar på lärarnas pedagogiska kompetensutveckling samt en höjning av universitetspedagogikens status avgörande framgångsfaktorer för att lyckas fullt ut med den verksamhetsförändring som effektmålet syftar till. Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer har i uppdrag att ge förslag på sådana satsningar och utredningens förslag är att frågan belyses genom en effektkartläggning för Lärande/utbildning på SU inom ramen för den utredning som gruppen genomför. Skapa ett effektivt universitetsgemensamt verksamhetsstöd för den studieadministrativa verksamheten Ett pedagogiskt IT-stöd är beroende av data från ett (eller flera) studieadministrativa system, och Stockholms universitet saknar idag ett sådant gemensamt verksamhetsstöd. De två egenutvecklade system som Företagsekonomiska institutionen (Fastreg) och Institutionen för data- och systemvetenskap (Daisy) använder är idag mycket uppskattade och använda av institutionernas studenter och anställda. Trots det finns tankar och planer på att lämna dessa då man förutser att de inom en överskådlig framtid kommer att vara obsoleta. Detta påverkas också av införandet av Ladok 3 som innebär omfattande förändringar i systemen för att säkra deras fortlevnad. Arbete pågår med att förbereda Stockholms universitet för övergången till Ladok 3. Utredningens förslag är att man i samband med detta tar ett gemensamt grepp och utreder utvecklingen av ett gemensamt verksamhetsstöd för hela universitetet. Studentavdelningen äger frågan i egenskap av objektägare för Ladok och andra befintliga studieadministrativa system och tjänster. 5.2 Förstudie Utredningen rekommenderar att arbetet med ny lärplattform vid Stockholms universitet får fortsätta så snart som möjligt. Den nuvarande lärplattformen Mondo upplevs som omodern och är ur ett förvaltningsperspektiv problematisk. Plattformen är i behov av uppgradering, men en sådan är kostsam och innebär en stor risk för problem för användarna. I och med införandet av Ladok 3 under 2017 måste även anpassningar i Mondo göras. Genom att snabba på arbetet med en ersättare kan livstiden för Mondo kortas och en uppgradering samt integration mot Ladok 3 kan eventuellt undvikas. Det nya och det gamla systemet måste dock under en övergångsperiod finnas tillgängliga parallellt för att underlätta övergången för användarna. Projekttiden för förstudien planeras till 7 månader, september 2014-mars Rapporten Studentens lärande i centrum. SFS om pedagogik i högskolan. (2013)

19 19 Förstudie Denna utredning har besvarat varför SU ska ha en ny lärplattform och vad som ska förbättras i verksamheten. I förstudien kommer merparten av det kravarbete som besvarar hur att genomföras. Resultatet är en fullständig kravbild som ska utgöra underlag för beslut om systemlösning. Implementation Även om det i dagsläget inte går att säga om Stockholms universitet ska köpa en färdig produkt från tredje part, ansluta sig till ett open source-projekt eller bygga en helt ny lärplattform från grunden, är det ofrånkomligt att projektet kommer att genomgå en omfattande implementeringsfas som kommer att kräva resurser och tid. Integration och anpassningar till universitets övriga system kommer att vara nödvändigt oavsett om beslutet faller på en befintlig produkt eller att utveckla själva eller i samarbete. Förvaltning Effektkartläggningen för IT-stödet görs för en tidsperiod på 3 år, men ett IT-stöd av den här betydelsen och storleken har en levnadstid på minst 10 år, vilket gör att syftet med IT-stödet ständigt behöver uppdateras och anpassas till förändrade förutsättningar i framtiden. Syftet måste även kontinuerligt ställas i relation till en övergripande vision för utbildningsmiljön för att säkra att utvecklings- och förvaltningsresurser används på ett effektivt sätt Bilaga 1: Projektplan_Förstudie.pdf

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Projektplan 1 UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Upprättad av: Åsa Lindberg-Sand Datum: 2013-06-14 med ändringar 2013-10-17 Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress CED, Sölvegatan 16 Växel 046-222 39

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Kursplaner E-Trainer E-Trainerutbildningen består av 6 st delkurser.

Kursplaner E-Trainer E-Trainerutbildningen består av 6 st delkurser. Kursplaner E-Trainer E-Trainerutbildningen består av 6 st delkurser. 1. IKT-pedagogisk översiktskurs 2. IKT-pedagogik 3. Från teori till praktik; den digitala lärmiljön 4. Kursproduktion 5. Planera och

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter Läromedel Verktyg DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering 1 Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering Malmö högskolas övergripande mål är att vara en öppen och inkluderande högskola där studenter och medarbetare aktivt deltar i utvecklingen av lärosätets utbildningar.

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & NMT Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-10-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Modell för virtuell lärandemiljö

Modell för virtuell lärandemiljö Prorektor Cecilia Christersson IT-strateg Andreas Svenning Univ.lektor Björn Lundgren Modell för virtuell lärandemiljö Under 2013 genomfördes på uppdrag av Malmö högskolas rektor ett högskolegemensamt

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Kommande förändringar våren 2018

Kommande förändringar våren 2018 Kommande förändringar våren 2018 Campusträffar mars-april 2017 Jonas Brorsson införandet av nya Ladok, Selma Bengt Sandblad, införandet av nya Ladok Åsa Cajander, införandet av nya Ladok Gerolf Nauwerck,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund Pedagogisk användning av IKT vid Umeå universitet Bakgrund Juni 2008 rektorsbeslut att införa Cambro som gemensam lärplattform för Umeå universitet September 2009 PingPong & First Class stängs Fyra institutioner

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (7) PM 2011-08-22 Stefan Nordin, Planeringsenheten Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större IT-projekt som pågår inom universitetet. Dokumentet

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Skolans digitala infrastruktur

Skolans digitala infrastruktur Skolans digitala infrastruktur Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Dnr. LNU 2014/82-1.1 Policydokument Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Universitetsbiblioteket 2014-02-11 Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION

TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION NÄTVERKSTRÄFF FÖR STUDIEVÄGLEDARE 11 DECEMBER 2015 KATARINA BORNE ANALYS & UTVÄRDERING, FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET Upplägg Några europeiska trender

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Pedagogik för digitaliserad undervisning

Pedagogik för digitaliserad undervisning Pedagogik för digitaliserad undervisning Per Andersson Pedagogisk utvecklare UPL, Umeå universitet http://www.upl.umu.se/pdkmedfak Pedagogik för digitaliserad undervisning UPL Läget på Umeå universitet

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Sammanfattning SWOT-analys. SWOT analys styrkor. 1. Flexibilitet och lyhördhet för förändringar. 2. Tänka strategiskt framåt vara före

Sammanfattning SWOT-analys. SWOT analys styrkor. 1. Flexibilitet och lyhördhet för förändringar. 2. Tänka strategiskt framåt vara före Sammanfattning SWOT-analys Nedanstående är ett försök till rangordning av de punkter som lyftes fram i analysseminarium med KK-stiftelsen, Apel och ledningsgruppen för Ung Kommunikation den 6 april 2009.

Läs mer

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser 2013-05-31 Sida: 1 (8) Projektplan 2013-05-31 Sida: 2 (8) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 6

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Proposition 7: Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta!

Proposition 7: Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta! P 0 Proposition : Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning Motion #P-0- Ett ställningstagande rörande internationalisering Internationalisering av högre utbildning är ett brett område där

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Skola och lärande i en digital värld

Skola och lärande i en digital värld Skola och lärande i en digital värld Nationellt Nationella strategier för skolväsendets digitalisering: - tillgång till digitala enheter och lärresurser - It-strategisk kompetens och digital kompetens

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning

Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning Utredning under 2004 och 2005 kring samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning. Bättre underlag för beslut genom inventering

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Ramavtal itslearning för Folkhögskolor

Ramavtal itslearning för Folkhögskolor Ramavtal itslearning för Folkhögskolor Bakgrund I takt med att samhället utvecklas ställs allt högre krav på att man som Folkhögskola kan erbjuda en modern studiemiljö som svarar upp mot eleverna och lärarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant.

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant. Till Näringsdepartementet s.registratoregeringskansliet.se s.fsegeringskansliet.se Yttrande till Näringsdepartementet - Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden, SOU 2015:91 (Regeringskansliets

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer