Arkivtidskrifter - en utblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivtidskrifter - en utblick"

Transkript

1 HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets bibliotek. Informationstillväxten nödvändiggör urval och bearbetning av informationen och ökar behoven av informationsförsörjning. All vetenskaplig kunskapsutveckling förutsätter informationsutnyttjande i syfte att bevaka och följa internationell forskning. Omvärldsbevakning kan givetvis också behövas rent instrumentellt för t ex projektarbeten, utbildning och problemlösning. Informationskällor kan delas in i informella och formella, även om gränserna är flytande särskilt på webben. Deltagande i diskussions grupper, konferenser och nätverk är exempel på informella informationskällor. Formellt publicerad information delas in i olika typer. Primärpublikationer innehåller ny och ej tidigare publicerad information. Exempel är originalrapporter från projekt och konferenser, vetenskapliga tidskriftsartiklar, abstracts, standardpublikationer och författningar. Fördelarna med formellt publicerad information är många, men en nackdel är tidseftersläpningen. Publiceringstiden för en tidskriftsarti- kel kan vara ett par år, därför är rapporter av stort värde. Löpande bevakning av litteratur inom ett givet område sker oftast med hjälp av ett begränsat antal relevanta primärpublikationer som läses regelbundet. I sekundärpublikationerna finns omstrukturerat eller bearbetat innehåll ur ett antal primärpublikationer för att underlätta sökandet efter specifik information. Fack- och branschtidskrifter brukar räknas hit eftersom de sällan står helt ny information i dessa. Man talar ibland även om tertiära och kvartära informationskällor. Med de förra menas sådana som hänvisar framför allt till sekundära informationskällor. Hit räknas bibliografier, litteraturvägledningar och informationstjänster. Till de kvartära räknas förteckningar och databaser över informationstjänster.' Utgångspunkten för denna översikt över arkivtidskrifter är tämligen enkel. Den baseras på de arkivtidskrifter som är tillgängliga i Riksarkivets bibliotek. Tidskrifterna eller vissa av dem i Riksarkivets bibliotek kan finnas även på andra bibliotek i Sverige. Urvalet får anses tämligen relevant då flertalet av tidskrifterna även återfinns i ICA:s och UNESCO:s bibliografier'. Det kan dock konstateras att urvalet är skevt eftersom det huvudsakligen 59

2 Håkan Lövblad rör sig om europeiska arkivtidskrifter. En ytterligare avgränsning är att de svenska arkivtidskrifterna, som jag antar är någorlunda kända av läsarna, liksom vissa upphörda eller sporadiskt förekommande tidskrifter inte har tagits med. Syftet med översikten är attvisa på de möjligheter som finns att söka efter artiklar som rör arkiv- och ärendehantering. I de flesta fall kan dessa sökas och i en del fall skrivas ut eller beställas via de webbsidor som anges och som var tillgängliga när detta skrevs. Om inte detta är möjligt är de i alla fall tillgängliga på något svenskt bibliotek. I Riksarkivets bibliotek finns totalt ett fyrtiotal arkivtidskrifter som fortlöpande kommer med nya nummer. En snabb genomgång gjordes efter avgränsningen ovan av de nummer som fanns tillgängliga i november Omvärldsbevakningen i dessa koncentreras till rapporter från projekt och konferenser, anmälan av författningar och standarder, information om arkiv som blivit tillgängliga och recensioner av litteratur och utställningar. I flera av tidskrifterna finns t ex anmälningar av lnterpares-projektets rapporter, nya versionen av ISAAR(CPF) och rapporter från olika ED-projekt. Arkivtidskrifterna kan grupperas på olika sätt. Två stora grupper utgörs av tidskrifter som ges ut av en arkivinstitution respektive en förening. Ett fåtal av de senare ägnar sig åt "records" eller "information management". Föreningstidskrifterna ger utrymme åt kommunikationen med medlemmarna angående möten, kurser, konferenser, personalia etc. En annan skiljelinje förefaller vara den mellan de tidskrifter som i första hand syftar till att presentera källmaterial och de som försöker stimulera en teoretisk eller metodologisk utveckling. I de senare slås man av ett ganska litet antal författare som förekommer flitigt i de olika tidskrifterna. I många av tidskrifterna förekommer artiklar eller sammanfattningar förutom på huvudspråket även på engelska, franska eller tyska. Det förefaller råda brist på tertiära och kvartära informationskällor inriktade på arkiv, vilket kan tala för behovet av en viss bevakning av arkivtidskrifter. Arkivbibliografier på vissa teman är möjliga att hitta t ex på ICA:s hemsida. De arkivbibliografier som publiceras på webben omfattar dock sällan tidskriftsartiklar. En del bibliotek bevakar och registrerar artiklar även ur vissa arkivtidskrifter i mer allmänna vetenskapliga referensdatabaser, men fordrar betalt för användningen. Arkivtidskrifter - förteckning ABI-Technik : Zeitschritt fur Automation, Bau- und Technik im Archiv-, Bibliotheks- und lnformaitonswesen l Der VERLAG NEUER MERKUR aus Miinchen /www.abi-technik.de American Archivist l Society of American Archivists http :/ /www.archivis ts. or g/ per i odicals/ a a-to c. asp Archeion l The Polish State Archives Head Office /www.archiwa.gov. pli archeion/index.eng.httnl Archiv und Wirtschatt : Zeitschritt fur das Archivwesen der Wtrtschatt l Vereinigung Deutscher Wtrtschaftsarchive e.v. Archival Science (fortsätter: Archives & Museum lnformatics) l Kluwer Acadernic Publisbing I I 66/ contents Archivalische Zeitschritt l Staatlichen Archive Bayems archivalische_zeitschrift.asp Der Arehivar : Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen l Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv /www.archive.nrw.de/archivar/ Arehivaria : The journal of the Association of Canadian Archivists /archivists.ca/publications/archivaria.aspx Archives : The journal of the British records association Publications.httn Archives & Museum lnformatics I l Kluwer Acadernic Publisbing h ttp:/ /www.kluweronline.com/issn/ I 042-I 467 l current, /www.archimuse.com/ Archivi e computer l Associazone Archilab, Archivio Storico Comunale San Miniato /www.archiviosanrniniato.org/archilab/ Are hi vi% 20&% 2oComputer.httn Archivi l Russian State University for the Humanities /rsuh.ru, /iai.rsuh.ru 6o

3 Arkivtidskrifter - en utblick ' The archivist : Varchiviste l Library and Archives of Canada lwww.nlc-bnc.ca, lwww.archives.cal o4" 0424_e.html Archivmitteilungen : Zeitschrift fur Theorie und Praxis des Archivwesens (DDR) Archivnf Casopis l Archivni spnivy Ministerstva vnitra (CR) Archivum : International review on archives 1951-zooo 1951-zooo l ICA lwww.ica.orgl static.php?ptextid=publications&plangue=eng Arkisto : Arkistoyhdistyksen julkaisuja l Arkistoyhdistys - Arkivföreningen ry lwww.arkistoyhdistys.filjulkaisutljulkaisut.htm Arkistoviesti l Arkistolaitos - Arkivverket l\vww.narc. fil arkvieslav98.h trn Arkiv : Tidsskrift for arkivforvaltning & arkivteknik l Statens Arkiver (DK) arkivldefault.htrn Arkivmagasinet : Informasjon från riksarkivaren (NO) lwww.arkivverket.nol arkivverketlpu blikasjonerl tidsskrifterlarkivmagasinet.html Arkivråd : Organ för Norsk arkivråd lwww. arkivrad.nol arkivradl arkivrad 2003.htm Comma : International journal on archives (fortsätter Archivum och Janus) l l CA lwww.ica.orgl static.php?ptextid=publications&plangue=eng La Gazette des Archives l l' Association des Archivistes Fran~ais lwww.archivistes.orglpublica t. ph p The information management journal l ARMA International (USA) lwww.arma.orglpublicationsljournal/ index.cfrn Irish archives : Journal of the Irish Society for Archives lwww. ucd.ielarchiveslisalisa-journal.html Janus : Archival review zooo l ICA static.php?ptextid=publications&plangue=eng Journal of the Society of Archivists l Carfax Publisbing (UK) lwww. tandf.co. ukljournalsl carfax/ h tml Larvijas Arhivi l State Archives of Larvia lwww.arhivi.lvllatvlzurnlframeslzur-framekontaktinfo.htm Managing Information l Aslib, The Association for Information Management (UK) lwww.managinginformation.comlindex.html Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Koblenz Nordisk arkivnyt l Riksarkivet Helsingfors Prologue l National Archives and Records Administration (USA) lwww.archives. govlpublicationslprologuel Rassegna degli archivi di stata l Ministro per i bene culturali e ambientali Divisione_ Vlras.htrnl Records Management Journal l Aslib, the Society of Archivists and the Records Management Society (UK) NOTER 1. lwww.lg.selsmglomvbev.htrn [zoo ], l [zoo3-ii-13], instruktlmain.htrn [zoo ]) z. h ttp:l lwww.ica-sae.orglbibliographylperiodicals.html [zoo4-di-13], 61

4 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Polygrafer Arbetarhistoria. Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2ooi-20o2. Stockholm 2ooi-2oo2. ISSN o28i Arkiv i väst. 5. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 4.) Göteborg Arkiv, samhälle och forskning 200I:I-20o2:2. Sthlm 20oi-20o2. ISSN Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg l [text- och bildredaktör: Kerstin Abukhanfusa] Stockholm s. (Skrifterutgivna av Riksarkivet. 20). ISBN 9I o-X EB-nytt : nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv. Årg. 9 (2001)- 10(2002). Sthlm 200I ISSN I4o2-o8~. Företagsminnen. Utgiven av Föreningen Stockholms Företagsminnen. Stockholm 200I-2oo2. ISSN uoi-7473 Hur: skriftserie. Nr 7 Tema: Röda korset minns l red.: Catarina Lundström & Monica Kämpe. Utg. av Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Östersund s. 9 I I0-0. Kontaktarket. Utg. Fotosekretariatet vid Nordiska museet i samarb. med Svensk Fotohistorisk förening. 200I:I-2002:I. Stockholm 200I-2oo2. Meddelanden från Krigsarkivet. D. 2o-22. Stockholm 2ooi-2oo2. ISSN MEMO (Stockholm). Riksarkivets otryckta skrifter. Io-II. Stockholm, 200I-2oo2. ISSN I400-34I4. Nordisk arkivnyt (NA) 46(20oi)-47(2002). Helsingfors/m fl., 2ooi-2oo2. ISSN Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet, ISSN I ; I8). ISBN 9I I Rapport l Riksarkivet. 2002: I -2. Stockholm: Riksarkivet, ISSN I Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Nr 4-5. Göteborg 2ooi-2002.

5 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 skrifterutgivna av Riksarkivet. I6-20. ISSN I4o Stockholm 200I-2oo2. Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven Stockholm s. ISBN 9I TAM-revy. Meddelanden från TAM-arkiv. 200I Stockholm 200I-2oo2. Tema Arkiv. Årg. 200I:I-2o02=4- Stockholm 200I ISSN II02-359'Z Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven Stockholm s. ISBN 9 I Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, I I ; 200I- 2oo2. Stockholm 2ooi Delar särredovisas.) Allmänt Abukhanfusa, Kerstin, En hyllning till arkiven. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Arkivens dag. Sverige. [10 november 2001.] - NA 200I:4, s. I 56-I 57 Arkivutredningen Arkiv för alla - nu och i framtiden : betänkande l (!.V Arkivutredningen Arkiv för alla. Stockholm s. (SOU 2002:78) ISBN 9I-38-2I755-4 ISSN oX. Aurelius, Tomas, se: Svensk arkivguide Brink, Stefan, Medeltida urkunder rörande Hälsingland. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S Carlquist,Jonas, Fornsvenska lagmans-, kunga- och biskopslängder: memorerande eller informerande? -ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S. I33-I46. Ebbinghaus, Olle, Arkivrådet AAS 20 år. - Tema arkiv 20o2:I, s. I2-I3. Friberg, Pernilla, "Tema Arkiv behövs lika mycket i dag som för tio år sedan". -Tema arkiv 200 I: I, s. 9. Gränström, Claes, Archives of the future. - ingår i: Law and information technology. Ed. Peter Seipel. (SOU 2002:n2.) Stockholm 2ooo. S ISBN 9I38218o38. Hammarlund, Bo, Arkiven centrala för demokratisk utveckling. [Seminarium i Göteborg: Arkiven och demokratin.] NA 200I:4, s. I68-I69. Höij, Patrik, Arkivpedagogik i blickfånget. -Tema arkiv 200I:4, s. I2-I4. Hömfeldt, Torbjörn, se: Jansson, Per Jansson, Per, En förändrad roll för arkivmyndigheterna : omdaningen av statsförvaltningen och konsekvenserna för arkivmyndigheternas arbetssätt och leveranspolicy. Av Per Jansson, Britt-Marie Östholm, Torbjörn Hörnfeldt. - ASF 200I:I, S. I I Johansson, Bo, Lansering av nya standarden. [ISO I5489.]-Tema arkiv 20o2:I, s. 26 Larsson, Ewa, Måste jag diarieföra det här? : [en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering]. Stockholm II5 s. ISBN 9I III-8. Larsson, Maria, "Arkiven har 'Arkivens dag' - alla dagar". - Tema arkiv 200I:I, s Lundkvist, Sven, Vem övervakar arkiven? - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. I77-I82. Lundqvist, Lars, Kontroversiella förslag när Bearman besökte Stockholm. -Tema arkiv 2002:3, S. I0-12. Lundqvist, Lars, se även: Wåhlberg, Karin Lundström, Catarina, se: Sjögren, Eva Lönnroth, Louise, Arkiv, samhälle och forskning I ASF 2002:2, s Mörner, Magnus, Spanien i svenska arkiv : Espaiia en los arehivas de Suecia : arkivguide : guia de arehivas l utarbetad avlpreparada por Magnus & Aare Mörner ; redaktion: Kerstin Abukhanfusa ; översättning: Martin Lexeli och Christina Cerezo Silva. Stockholm I04 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I 6) Nilsson, Göran, Dammiga arkiv - fyllda med liv : arkivpedagogik - Lärarnas tidning 200I:I6, S. 2Q-2I. Norberg, Erik, Den öppna porten. Riksarkivariens spalt. [Tillgänglighet, m.m.] - NA 200I :2, s Norberg, Erik, Riksarkivariens spalt: Partnerskap i samhället. -NA 2002:3, s. I33-I35

6 Irma Ridbäck Palm, Rune, Ett svenskt Birgittabrev. Om ett Birgittabrev som i avskrift återfinns i den senmedeltida handskriften Arvid Trolies lagbok. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november Stockholm S Pettersson, Åke, Arkiven och demokratin. -ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Sivervall, Peter, Video och arkiv. Stockholm s. (Rapport/ Riksarkivet. 2002:2.) Sjögren, Eva, Historia på riktigt! : arkivpedagogik i praktiken l Eva Sjögren, Catarina Lundström. Lund s. Smedberg, Staffan, Arkivfrågor utredda. Arkiv för alla :nu och i framtiden (SOU 2002 :78); Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002: 97 ). -ASF 2002:2, s Ståhl, Peter, Ars dictandi och medeltidsbrevens formelspråk.- ingår i: Ny väg till medeltidsbreven: från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november Stockholm s Svensk arkivguide : topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige l [sammanställd av Thomas Aurelius, Tobias Axerup och Daniel Karlsson}. Uppsala s. ISSN II Ulväng, Göran, När byggdes huset? : arkiven ger svar : några tips om hur man söker information om landsbygdens byggnader i arkiven : att lära om byggnadsvård. - Byggnadskultur 2002:1, s Winroth, Anders, Behovet av Seandinavia Pontifica. Om planerna på utgivning av en detaljerad och kommenterad förteckning över alla brev som olika påvar sände till Norden före ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november 1999 Stockholm S Åström, Karin, Arkiv i fokus - Sveriges arkiv ~änstemäns förening fyller 65 år : ARK 65 år. DIK-forum 2ooi:15, s ISSN Öhrn, Ingemar, Arkivverksamhet och regional utveckling. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Östergren, Stefan, Arkeologi, arkiv och identitet : ett europeiskt forskningsprojekt. [Archives of European Archaeology (AREA), forskning om arkeologins historia, med särskild tonvikt på arkivhandlingar, deras bevarande och utvärdering.] - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Östholm, Britt-Marie, se: Jansson, Per ABM- samverkan ABM : samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer : en lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet l sammanställd av Magdalena Gram. Stockholm s. Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka s. ISBN 9I-63I-o Dahlin, J an, ABM- ett stort humankapital -ingår i: Arkiv bibliotek museer: rapport från ABM-forum Nacka S Dahlin, J an, Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i Skåne : möjligheter och problem. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik N orberg. Stockholm S Davidson, Inger, Behöver Sverige enabm-politik? - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Gram, Magdalena, Arkiv bibliotek museer - en lägesrapport.- Biblioteksbladet. BBL 2002:5, s. 4, 6. Gram, Magdalena, se även: ABM : samverkan Hammar lund, Bo, ABM som demokratiskt skyddsnät. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport frånabm-forum Nacka S Kjellqvist, Ingrid, ABM och det digitaliserade kulturarvet. -ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport frånabm-forum Nacka S Lidman, Tomas, Vi är inte mogna för institutionell samordning. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka s

7 Svensk arkivbibliografi 2001 och Lindh, Björn, MLA och ABM : brittiska och norska vägar till samarbete. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Losman, Beata, se: Rapport från ett ideseminarium Lövblad, H åkan, Med objektet i centrum. [Seminarium, Kungl. bibl., våren 20oi, 'Bilddatabaser och digitalisering'.] -ASF 200I:I, s. 9I-94 Lövblad, Håkan, Objektet i centrum på ABM-seminarium. Seminarium: Bilddatabaser och digitalisering.- NA 200I:I, s. I6-I8. Mannerheim, Johan, se: Minnhagen-Alvsten, Mornca Minnhagen-Alvsten, Monika, Bevarandet och IT : arkiv, bibliotek och museer i nytt samarbetsprojekt l av Monika Minnhagen-Alvsten och Johan Mannerheim.- Kulturmiljövård 200I:2, s ISSN I I Rapport från ett ideseminarium om lokal samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer för det livslånga lärandet i Grästorps konserthus den 28 februari 2002, anordnat av Regionarkivet i samarbete med Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen. Sammanställd av Beata Losman. Göteborg s. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 5.) Sundin, Linda, ABM-perspektiv & konserverin~. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje. Arsskriftnr I3:2002. S Wijkander, Keith, ABM - avvaktande på central nivå. - Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum 2ooo. Nacka S Wikman, Karin, I bibliotekets gränsland : arkiv, bibliotek, museer-abm. [Intervju med Magdalena Gram om kart- och bildsamlingen på KB.] DIK-forum 200I:6, Wikman, Karin, I bibliotekets gränsland : arkiv, bibliotek, museer-abm. [Intervju med riksarkivarie Erik Norberg och Erik Åström vid Statens kulturråd.]- DIK-forum 200I:7, s Åström, Karin, ABM-samverkan i fokus. [Konferens I s-i 6 november 2000, DIK, KB och KUR.] -ASF 20oi:2, s Åström, Kenneth, De centrala ABM -organen- motorer eller bromsklossar. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Offentlighetsprincipen. Lagstiftning. Arkivforfattningar Ahlqvist, Ulla, sekretess i folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven. Av Ulla Ahlqvist i samarbete med folkbokföringsenheterna vid landsarkiven. Stockholm s. (Rapport l Riksarkivet. 2002: 1.) Avgift för kopia av allmän handling : en handledning för avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen. Stockholm I8 s. (ESV. 2ooi+) ISSN Fredriksson, Berndt, Secrecy: the other side of the coin. -ingår i: Power, law and legislatian l Spain and Sweden : Encounters throughout history. Madrid S I4. Gränström, Claes, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken : delbetänkande av, Offentlighetsoch sekretesskommitten.- NA 200I:I, s. Io-I3. Linde, Rold, Sekretess i folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven. - NA 2002 :2, s Lundquist, Lennart, Upphovsrätt och arkiv : inför ett nytt ED-direktiv. [Utg. av DIK-förbundet.] Stockholm s. ISBN 9I I-9. Nygren, Rolf, Establishment of the principle of access to the public archives and documents in Sweden: the formative years (I765-I766). - ingår i: Power, law and legislatian l Spain and Sweden : Encounters throughout history. Madrid s Offentlighets- och sekretesskommitten, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken : delbetänkande l av Offentlighets- och sekretesskommitten. Stockholm s. (SOU 2ooi:3.) Offentlighets- och sekretesskommitten, Ordning och reda bland allmänna handlingar : delbetänkande l av Offentlighets- och sekretesskommitten. Stockholm I82 s. (SOU 2002:97.).

8 Irma Ridbäck Sivervall, Peter, Datalagstiftning och arkiv. - NA 2001:4, S Åström Iko, Karin, I allmänhetens ~änst. - Tema Arkiv 2003:3, s Riksarkivet Andrae, Carl Göran, Minnesbilder från Arkivgatan 3 Riksarkivet under 1950-talet, då beläget på Riddarholmen. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Backhaus, Helmut, Carl Oxenstierna som custos archivi r626-r629.- ingår i: Av kärlektill arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Brunius, Jan, De medeltida bokfragmenten och deras proveniens. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november 1999 Stockholm s. 39o-403 Brunius, Jan, Kungens hov och hertigens: om källorna kring Isoo-talets svenska hov. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Dahlberg, Tommy, Arkivinformation på Internet. [omarkion.] -NA 2002:4, s. 159-r6o. Dahlbäck, Göran, Landbogårdar, nattvardskalkar och björnskinn. Om Uppsala domkyrkas prebendeförteckning från åren r 444 och r ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medel tidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S Diarieföring hos statliga myndigheter : en kartläggning : rapport från Dia-projektet. Stockholm zooz bl. (MEMO (Stockholm). ro) ISSN Eriksson Karth, Ingrid, Sveriges diplomatiska förbindelser med islamiska länder. - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm s Forslund, Karin, Bodil Ulate-Segura :med uppdrag utomlands.- Tema arkiv 2001:3, s Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet l Olle Forslund, Maria NordströmJarnryd.- NA 2002:3, S Gejrot, Claes, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek. [CDskivan.] -HT 2002(4), s. 754 Gejrot, Claes, Gamla skinnlappar och digitala dokument : tradition och förnyelse i diplomatariearbetet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Gåsste, Johan, Architectural drawings in the Swedish National Archives. - ingår i: Nordie and Baltic museums and archives of architecture. Helsinki zooz. S. 48-5o. ISBN Hakala, Pertti, Inför riksarkivariemöte : intervju med Sveriges riksarkivarie [Erik Norberg].- NA 2001:2, s Hallberg, Lars, Arkivet från Kommerskollegium : mäktig källa till näringslivets historia. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Hallberg, Lars, Nobelpristagare på flykt. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S. 173-r88. Hallberg, Lars, Tio år efter Nobelpriset. Thomas Mann, hans förläggare och Sverige ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 39o-4oo. Klackenberg, Henrik, Moneta, nummi et denarii : monetära termer i Svenskt diplomatarium före r 250.-ingår i: Ny väg till medeltidsbreven: från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet 26-28november 1999 Stockholm S. 27o-279. Linde, Rolf, Franska chansoner i Skoklostersamlingen.- NA 2002 :2, s Linde, Rolf, Musikalier i enskilda byråns bestånd : en preliminär översikt.- EB-nytt 2001, s. r r-r6. Lindeqvist, Christina Svensk Musei~änst- en entreprenör bland idel förvaltare. - DIK-forum 2002:14, s. r6-r7 Ludwigs, Folke, En annorlunda arkivalle: modellen av Lunde by i Ådalen r 93 r. -ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Lundgren, Tomas, Invigning av utställningen "Raoul" på Riksarkivet.- NA 2002:2, s. 9~1. Norberg, Erik, Emil Hildebrand och det nya Riksarkivet.- Släkt och hävd 2001, s

9 Svensk arkivbibliografi 2001 och Norberg, Erik, Vägen ut och in : Riksarkivet i statsförvaltningen vid de senaste sekelskiftena. - ingår i: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar]ohn Herstad. Oslo S NordströmJarnryd, Maria, Jonas Palm nytt arkivråd för Bevarandebyrån vid svenska Riksarkivet. - NA20o2=4- NordströmJarnryd, Maria, se även: Forslund, Olle Norrbom, Hans, Riksarkivet och landsarkiven slås ihop. [Arkivutredningen. Organisation.] - Från Riksdag och departement Io-o4. [notis.] Projektet för effektivisering av arkivverkets tillsynsoch rådgivningsverksamhet: rapport Stockholm s bl. (MEMO (Stockholm), u). ISSN I4oo-34I4. Retsö, Dag, Hur mäta en dagsled? : senmedeltida brev som källa för beräkning av restider och rekonstruktion av itinerarier. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S. 3I Ridbäck, Irma, Ingvar Andersson I899-I974 : riksarkivarie och akademiledamot - bilden av en bildad bokägare. - Ikoner 2002 (s ):4, s Ridbäck, Irma, Riksarkivets bibliotek - ett "arkivbibliotek". - Ikoner 200I(4):4, s Sandberg, Thorsten Breven från Oxenstierna : i Riksarkivet i Stockholm finns mer än tiotusen brev till och från den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna : korrespondensen ger en unik bild inte bara av statsbyggaren utan också av privatpersonen Oxenstierna. -Populär historia 200 I: s, s. 63-6s Schiick, Herman, Carl Gustaf Styffe - en föregångsman. -ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm 2002, ISBN 9I s6-I; s. IS- 22. Strömberg, Carina, SVAR på verksamhetsmålen : Bevara - Tillgängliggöra - Tillhandahålla. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Svenskt diplomatarium = Diplomatarium Suecanum. Bd IO. H. 3, I374 juli-i37s l utgivet av Riksarkivet; utarbetat av Claes Gejrot... s. 2 s ISSN o284- I9S9 Utvik, Martin, Stor invigning av fordonsarkiv i Ramsele. [s november 2001.] - NA 20o2:I, s. I8-2o. Åström, Karin, I allmänhetens ~änst? : Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna. Uppsats, 8o p, 2002, Arkivvetenskap. Stockholms universitet. Stockholm bl. Krigsarkivet Arkiv F, Arkiv F : Arki~änst hos myndigheter som hör till Försvarsdepartementet års uppl. Stockholm : Krigsarkivet, s. Dahlström, J an, Arkiv från Sveriges internationella fredsbevarande operationer.- ASF 200I: I, s s. Dahlström, Jan, Nordisk-Polska brigadens arkiv. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. S29-S3S Ericson, Lars, Den svenska militärens kontakter med islamiska länder. - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S Ericson, Lars, Fortifikationens ritare.- ingår i: Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder I6S4-I7I9. Stockholm S (Karolinska förbundets årsbok.) Ericson, Lars, The sources of military history, Sweden I7So-I87o.- ingår i: The army and the navy of Spain and Sweden in a period of change (I7so-I87o) l Spain and Sweden: Eneormters throughout history ; Enrique Martinez Ruiz,... eds. Madrid S. 44I-4SI. Forsling, Rick, Arkivet bevarar gamla förband. - Armenytt 2002:4, s Gäfvert, Björn, Råssö i Krigsarkivets dokument. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Lagercrantz, Jacob, Försvarets historia i bild : vi är glada att vi kan sprida ljus över Försvarets historia och nutid, säger Anders Eisen, chef för Arme-, Marin- och Flygfilm, AMF. - Försvarets forum 2002:5, s Larsson, Göran, Bokrec.: släktforskarna och Krigsarkivet : en vägvisare till de militära källorna.

10 1171za Ridbäck (Meddelanden från Krigsarkivet XIX.) Stockholm ASF 2ooi:I, s. I29-I3L Larsson, Göran, "Uti besynnerlige omständigheter" : Skånska generalguvernementet I8oi-I8o9. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S N 0rby, Karin, "Det är en glädje att förmedla kunskap" : ARK 65 år. [Intervju med Evabritta Wallberg.] - DIK-forum 200I:I5, s. 9-Io Plikt, politik och praktik : värnpliktsförsvaret under wo år l [ textredaktion: J an Dahlström, Ulf Söderberg j huvudfotograf och repro: Bertil Olofsson]. Stockholm I92 s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 22) ISBN 9I o. Ramstedt, Hans, Forskning kring den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. - Tema arkiv 200I:4, s. I8-I9. Wallberg, Evabritta, Rikets säkerhet : försvarssekretessen i ett historiskt perspekiv Stockholm 200I. 104 s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 2 I) ISBN 9I I-2. ISSN Wallberg, Evabritta, Vänskap, mentorskap och konkurrens : två generaler. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Landsarkiven Adamson, Rolf, Huvudräkning i Rekarne år I 849. [Mantalslängder.] - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 4P7-474 Andersson, Kent, Per Clemensson : ett liv i forskningens tjänst. - släkthistoriskt forum 2002:5, s. 6-7, 9 Andersson, Ulf, Aktuella frågor kring Ostindiska Kompaniet l Ulf Andersson, Lars Melchior. - Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I59-I64. Asker, Björn, "Från vidare handläggning ur domboken afskrifvet" : Karlskoga häradsrätt och Alfred Nobels kvarlåtenskap. - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S.2o-29. Asker, Björn, Landshövdingarnas ämbetsberättelser från I6oo-talet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Bendixen, Karin, Arkiv från Dalarnas län : en guide till forskning i Landsarkivet i Uppsala. Uppsala s. (Landsarkivets i Uppsala småskriftserie, ISSN I65I-369X j I). Edvardsson, Carl-Edvard, Stordepå för Landsarkivet i H ärnösand. - NA 2002: I, s I. Egeskog, H ans, Register som hjälper oss hitta rätt i Göteborg. [Landsarkivet i Göteborg utsett till ~rets arkiv '.] - Släkthistorisktforum 2002:5, s Forsberg, Suzanne, Social verksamhet hos sjukkassor i de skånska landskapen I88o-I92o : reflektioner utifrån sjukkassearkiven vid Landsarkivet i Lund. - Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 200I:2, s. I-8 Gothembourg : Gothenborg = Göteborg : a presentation for the EU Summit J une 200I l by the Regional Archives and the City & County Council Archives j edited by Beata Losman. Göteborg s. (Arkiv i väst. s.) (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 4.) Janzon, Bode, Landsarkiven och företagens arkiv: en översikt vid millenieskiftet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S I7. Lönnroth, Louise, Per Clemensson pensionerad. - NA 20oi:2, s Melchior, Lars, se: Andersson, Ulf Mossberg, Nils, Frånk-pistar till arkiv : från tingsrätter till ett landsarkiv. -NA 2002 :3, s. I30-I3 I. Norberg, Erik, Carl-Edvard Edvardsson lämnar tjänsten som landsarkivarie i Härnösand. - NA 2002:3, s. I49- I50. NordströmJarnryd, Maria, Carina Strömberg byter jobb. [Ny landsarkivarie i Härnösand.] - NA 2002:4, s. I95 Persson, Roland, Arkiv av internationell betydelse: Swedish Match-arkiven i Vadstena. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. soi Persson, Roland, Ivar Kreuger och Svenska Tändsticks Aktiebolaget. [Kreuger-utställning, Landsarkivet i Vadstena.]-NA 2002 :2, s

11 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Persson, Roland, Kung Carl XVI Gustaf opch drottning Silvia besökte Landsarkivet i Vadstena. -NA2oor:r,s. 19. Pursche, Werner, Det Hoppenstedtska arkivet : en presentation. - Släkt och hävd 2001:213, s Reuterswärd, Elisabeth, Slumpen eller ödet? Om lmmanuel Nobel och konsekvenserna av en middagsinbjudan.- ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Siltberg, Tryggve, Country harbours on Gotland and Harbour statutes (hamnordningar) in Sweden, Denmark and Gotland. -ingår i: Liibeck style? - Novgorod style? : Baltic Rim central places as arenas for cultural eneormters and urbanisation I IOO- I400 AD : transactions of the centrallevel symposium of the Culture Clash or Compromise (CCC) project held in Talsi September r l [editor: Munris Auns]. Riga S. I Siltberg, Tryggve, Storebror och strandrövaren-ett människoöde från Gotska Sandön i myndighetsarkiven spegel. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Tersmeden, Fredrik, Jubilar i historiskt gränsland. -Tema Arkiv 2003:3, s. 2 3 Westin, Gunnar T., Som ~änsteman vid Landsarkivet i Lund. Minnen från och 1940-talet. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S. 6o-66. Statliga myndigheters arkiv (Övriga statliga arkiv) Andersson, Lars M., Bokrec.: Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv r84o Stockholm Seandia 20or(67):2, s Burius, Anders, Från Mårbacka och Bergsundsstrand. N o belpristagare som arkivbildare. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Burell, Mats, Dokument från internationella organisationer. [Regeringskansliets arkiv.] - Arkiv, samhälle och forskning 2oor:r, s Bäärnhielm, Göran, Islamiska handskrifter och inkunabler. [KB]- ingår i: Sverige och den islamiska världen s. 25o-264. Dahl, Per, Arkiven efter svenska nobelpristagare i naturvetenskap och ekonomi. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S. I Eriksson Karth, Ingrid, statsrådsklotter [Carl Schlyter, Östen Unden.] -NA2oor:r, s. 39 Fjelner, Ulrika, SCB och gallringsproblematiken. Uppsats för fortsättningskurs i arkivvetenskap VT 2002, Stockholms universitet. Stockholm s. Fredriksson, Berndt, En institutionell historia : UD:s arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv. - ASF 200I:I, s Gidlöf, Leif, Arkivmyndigheten som depå : några synpunkter på framtida leveranser vad gäller ansvarsfördelning, organisation och finansiering. - ASF 200I :I, s. I02- II6. Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv r840-i990. Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 17). Halldin Norberg, Viveca, Arkiven i biblioteketreflexioner ur ett Uppsala-perspektiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2oo2. S Hammarlund, Bo, Regeringskansliets arkiv som spegel för samhällsutvecklingen l av Bo Hammarlund & Rune Hedman. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Lindvall, Jöran, Nordie and Baltic architectural museums and archives : a background. - ingår i: Nordie and Baltic museums andarchives of architecture. Helsinki S ISBN Nicander, Eric, Islamiska handskrifter i Lunds universitet.- ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S

12 Irma Ridblick Nordesjö, Hans, Islamiska handskrifter, planscher och tryck. [UUB] - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S NordströmJarnryd, Maria, Ny chef och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). [Åsa Karlsson].- NA 2002:4 Nordström Jarnryd, Maria, Porträtt av Nordiska museets arkiv. -NA 2001:3, s Petersson, Gun, Göta hovrätts arkiv: några glimtar från I6oo-talet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s. 27J-28J. Runcis, Maija, Bokrec.: Hallberg, Lars: Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv I ASF 2001:2, s Skoglund, Lars-Olof, Göran Nilzen har lämnat chefstjänsten vid Svenskt biografiskt lexikon (SBL).-NA2oo2:3 Thofelt, Lars, 300 år av kunskap. Gunnar J egrelius arkiv om miljöskadliga ämnen /Lars Thofelt, Peter Mosten. - Kemivärlden med Kemisk tidskrift 2002:2, s Törnqvist, Lena, Från "Bästa fru Lindgren" till "Kära Astrid!": Astrid Lindgrens arkiv på Kungl. biblioteket.- Barnboken 2002:1, s Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet i Malmö. VänDlandsarkiv Att förteckna arkiv i Stockholms stad : en praktisk handledning l från Stadsarkivet. Stockholm s. ISBN o Att gallra i Stockholms stad : en praktisk handledning från Stockholms stadsarkiv. Stockholm s. Bender, Biqpt, Nytt arkivaliskt. [20oo] - ingår i: Elbogen (Arsskrift). Malmö 2ooo. S Bering, Bjern, Stadens minne. Bokrec.: Hedberg, Britt: Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år 2ooo. Stockholm ASF 2001:2, s Bratt, Ivan, se även: Olausson, Peter Droguet, Alain, Arkiv- och skolverksamheten i Värmland samt utblickar mot Frankrike. -ingår i: Norsk Arkivforum I 7. Norsk Arkivseminar Arkivarfereningen, Kristiansand s Hedberg, Britt, Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år s. (Monografier utgivna av Stockholms stad. 160) ISSN 7031-I2o-X Ingvarsdotter, Helena, Oviss framtid för Stockholms skrivna historia. [Intervju med Lars Ringselie och Carl Åke Svanberg.] - SKTF -tidningen 200I:IJ, s ISSN Kvarnbratt, Thomas, Ett företagsamt Värmlandsarkiv.- Värmländskkultur 2002:5, s. 15, 17. Kvarnbratt, Thomas, se även: Olausson, Peter Larsson, Göran, Släktforskarna i Sverige utser "Årets arkiv" [Malmö stadsarkiv].- NA 2001:4, S Nafsund, Mats, Gamla stan under 750 år. Rec.: Gamla stan under 750 år. DVDICD-ROM. Stockholm ASF 2001:2, s Ny stadsarkivarie i Malmö. [Göran Larsson]- NA 2001:1, S. 18. Olausson, Peter, Värmlandsarkiv - en företagsam arkivinstitution l Peter Olausson, Ivan Bratt, Thomas Kvarnbratt. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Sande, Berith, Föreningsliv : en viktig bit i pusslet kulturarv. [Föreningsarkiv, Arkivcentrum Värmland.]- Värmländskkultur 2002:5, s. 8-II. Smedberg, Staffan, Ny stadsarkivarie i Stockholm [BjörnJordell.]. -NA 2002:3 Smedberg, Staffan, Stockholms stadsarkiv byggs om.-na2oo2:3 Årsberättelser Arkivåret 2aoo och Riksarkivet. [Årsberättelse för RA med SVAR och Arkion samt Krigsarkivet för år 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Riksarkivet. [Årsberättelse för RA med SVAR och Arkian samt Krigsarkivet för år 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. 2 II Landsarkivet i Göteborg [Årsberättelse 2ooo.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S

13 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Landsarkivet i Göteborg [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand [Årsberättelse 2ooo.] - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivetochlandsarkiven S Landsarkivet i Härnösand [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Lund [Årsberättelse 20oo.)-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Lund [Årsberättelse 2001.]-ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2002 o s s8. Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 2001.]- ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena [Årsberättelse 2ooo.) -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena [Årsberättelse 2001.) -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Visby [Årsberättelse 2000.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Visby [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Östersund [Årsberättelse 2000.] - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivetochlandsarkiven S Landsarkivet i Östersund [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stadsarkivet i Malmö [Årsberättelse 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stadsarkivet i Malmö [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv [Årsberättelse 2000.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv. Förvaltningsberättelse Stockholm s. Värmlandsarkiv [Årsberättelse 2ooo.) - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Värmlandsarkiv [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Kommunala arkiv Frankius, Michael, Ensamma kommunarkivarier brottas med tandlös arkivlag. Av Michael Frankius och Ingrid Söderlund.- Tema arkiv 2002:1, s Fribäck, Robert, Ge landsarkiven tillsynsrätt över kommunarkiven.- Tema Arkiv 2003 : 3, s Fryksen, Arne, Det kommunala arkivrummet : några personliga synpunkter. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 1o Gustafsson,. Erik, En guldgruva för en historiker. [Kommunala arkiv. Landstingsarkiv.]- Sting (utg. Stockholms läns landsting) 2001:18, s Holmberg, Annika, Vilse i arkivet : handbok i kommunal dokumenthantering. Ny utg. Stockholm s. Losman, Beata, Arkivvägledning för Hisingen och Öckerö kommun l utarbetad av Beata Losman. Göteborg s. Nilsson, Göran, Foto: Georg Oddner - unik bildsamling till Malmö Museum. - DIK-forum 2002, häfte 7, sida 4-6. Ramsted t, Hans, Fler kommunarkivarier till Norrland!- Tema arkiv , s Ramstedt, Hans, Trevligare, större och säkrare i stadsarkivets nya lokaler. [Umeå]. -Tema arkiv 2001 :1, S. IQ-11. Stadsarkivet 30 år : en minnesskrift [Uppsala). Uppsala s. Söderlund, Ingrid, se: Frankius, Michael 71

14 Inna Ridbäck Kyrkliga arkiv Andersson, Karl-Gustaf, De kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholrn s Wallsten, Hanna, Nya arkiv, nya regler : flyttlassen går när kyrkans dokument ska till landsarkiven. Överföringen av folkbokföringsmaterialet. - DIK-forum 2003:8, s Enskilda arkiv Företagsarkiv. Föreningsarkiv. Gårdsarkiv. Personarkiv Amm!us, Karin, Vegete-bolagen - en del av Länsförsäkringar.- Företagsminnen 2001:1, s Andersson, Ulrika, Enskilda arkivs verksamhet och villkor.- Tema Arkiv 2003:3, s Berg, Lars Otto, Bergslagen i arkiven. Bokrec.: Bergslag : kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län. Örebro [Utg. av Örebro läns företagsar kiv.] -ASF 2001:1, s Bernhardsson, Cuno, Marknadsföring av arkiven i Västerbotten. - Tema arkiv 2001:1. Blom, Edward, Commerzbank och Siemens : Historia har en självklar roll i företagets kultur. - Företagsminnen 2001:2, s Blom, Edward, ICA Förlaget- en välbekant doldis. - Företagsminnen 2001:2, s Caldenby, Claes, se: Celsingarkivet Celsing, Birgitta, The Celsing Archive. l Birgitta Celsing, Claes Caldenby. - ingår i: Nordie and Baltic museums and archives of architecture. Helsinki zooz. S ISBN Celsingarkivet l Claes Caldenby och Birgitta Celsing. Stockholrn: Celsingarkivet, [22] s. Dahl, Per, Arkiven efter svenska nobelpristagare i naturvetenskap och ekonomi. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, 200I. S. I Engström, Lisa, Propaganda: från ide till handling. Arkivmaterial i Folkrörelsernas arkiv i Gävle. Gävle s. Gere, Katalin, Nyheter inom området folkrörelser. -EB-nytt 2001, s Gere, Katalin, Nyheter inom området folkrörelser. -EB-nytt 2002, s Hassel berg, Ylva, Företaget från insidan: vd-korrespondens och den historiska företagsforskningen l Ylva Hassel berg, Tomas Matti, Tom Petersson. -ASF zooz:z, s. 52-6o Helrnfrid, Staffan, Ett godsarkiv. Om arkivet på Stjernsunds slott i Närke. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholrn S Herngren, Maria, Arkiv för folkets historia [Intervju med arkivarie Lars-Göran Johansson, Svenska Emigrantinstitutet] l Maria Herngren, Eva Swedenmark.- Fönstret 2002:1, s ISSN Johansson, Annelie, Bank~änstemän får sin rättmätiga plats i historien.-tema arkiv 2001:4 s Johansson, Sven-Erik, Här hainnar kassans papper. [Försäkringskassans arkiv i en gruva i Kvarn torp, Närke.]- Socialförsäkring zooz:ii, s Johansson, Urban, Ordning i arkivet: dokumenthantering för föreningar, handledning för nybörjare. Stockholrn bl. Kalnins, Ingvar, Smolensk-arkivet. - EB-nytt 2002, s Knorring, Göran von, Nordbankens historiska arkiv dokumenterat.-företagsminnen 2001:2, s Kristiansson, Sture, Stora Ensos svenska företagsarkiv. [Storas arkiv i Falun.]- ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Kåhrström, Olof, Hushållningssällskapens arkiv : en förteckning. - ingår i: Kåhrström, Olof, Regionala främjare av de areella näringarna under zoo år. Stockholrn S Kämsby, Eva, Om och kring Föne bylåda. -ingår i: Hälsingerunor zooi. S. II Linde, Rolf, Alfred Nobels arkiv på CD. - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Linde, Rolf, Musikalier i enskilda byråns bestånd. - EB-nytt 2001, s. II-16. Linde, Rolf, Vittnesbörd om en mångsidig och intressant verksamhet: Nils Herlitz arkiv.- EB-nytt 2002, S. II-17.

15 Svensk m kivbibliografi 2001 och 2002 Linder, Nina, Belfrageska släktarkivet : stamfadern Hans Belfrage. -EB-nytt 2002, s. I8-20. Lundgren, Tomas, Sökandet efter en försvunnen diplomat : Raoul Wallenberg-föreningens arkiv. - EB-nytt 20oi, s Lundqvist, Lars, Margareta Linday Natt och Dag legendarisk ordförande mot nya mål. [NLA]. Tema arkiv 2002:2, s. I8- I9. Lundström, Ragnhild, Spåren efter Alfred Nobel: på jakt efter källoma till Nobel - företa~ens historia. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Melander, Ellinor, Kaviar : illustrerad tidning för skämt och kärlek.- EB-nytt 2002, s I. Melander, Ellinor, Pia, Bell och Buster : tre SvDjournalister. -EB-nytt 2002, s Melander, Ellinor, Resor och äventyr med Becassine [Lili Christenson].-EB-nytt 200I, s M ulk, Inga-Maja, Byggstart för Åja- arkiv och bibliotek. -Åjttenytt, 200I:3, s. 1. Nilsson, Ann-Marie, Källor till Brunnens musik. ASF 2ooi:2, s Nyberg, Louise, Det finns något som heter Ådalen - som just inte liknar något annat. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I27-I43 När arkiven flyttar hemifrån : outsourcing och entreprenad av arkivverksamhet. Stockholm ISBN 9I I-6. Raab, Carl Michael, Näringslivsarkiven i Sverige. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I8-26. Raab, Carl-Michael, Området företagsarkiv EB-nytt 20oi, s. 38-4o. Raab, Carl Michael, Riksarkivets näinnd för enskilda arkiv 2ooo.-EB-nytt 2ooi, s Raab, Carl Michael, Riksarkivets näinnd för enskilda arkiv EB-nytt 2002, s Reisborg, Synnöve, Nils Åbergs arkiv. - Fornvännen 2002(97), s. I97-I99 Skoglund, Lars-Olof, Kunglig Majestäts Orden och dess arkiv. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Staunstrup, Pontus, Föreningen Stockholms Företagsminnen: att bevara och presentera närings- livets historia. -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven s Steen, Anki, Bokrec.: Tom Sahlen, m.fl.: "Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfråga". Av Tom Sahlen, Carina Sjögren och Sven Bodin. Stockholm NA 200I:2, s. 78-8o. Sundquist, Anneli, Det svenska föreningslivet och dess arkiv. Ramsele: SVAR, I4 s. + bilagor. ISBN 9I97384Ioo. Tengvall, Ingalill, Hälsingegårdarnas arkiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Thalen, Bo, Etniska minoriteter: Judiska församlingens arkiv i Göteborg. - NA 2002=4- s. I63. Thor, Lars, Var finns arkiven? - Glasteknisk tidskrift 200I:3, s ISSN ooi7-i093 Ulfsparre, Anna-Christina, Företagsarkiven- problembarn eller värstingar? - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. 11-I7. Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven l [text- och bildredaktör: Kerstin Abukhanfusa]. 294 s. ISSN Welander, Lars-Olof, Ett dramatiskt liv : ett spännande arkiv [Bohdan Skobowytsch-Okolot]. - EB-nytt 2002, s. 2I-22. Welander, Lars-Olof, Lars Fredrik Pehrsson och Otto Holmdahl. - EB-nytt 2ooi, s. I7-2o. Welander, Lars-Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv.-eb-nytt20oi,s. 7-Io. Welander, Lars-Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv. - EB-nytt 2002, s. 7-Io. Ånimmer, Lena, Spår av tyst diplomati : ambassadör G unna ar J arrings handlingar från ett uppdrag i Mellersta Östern. - EB-nytt 200I, s. 2 I-28. Ånimmer, Lena, Svenska Röda Korsets fotosamling i Riksarkivet.- EB-nytt 2002, s Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Andersson, Stellan, Olof Palmes arkiv. - ingår i: Olof Palme i sin tid. Huddinge S (Samtidshistoriska frågor. I) ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2003 :2 73

16 Im ta Ridbäck Grass, Martin, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek : något om dess beståndsprofil - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 3I Grass, Martin, Gruv och Handels, kvmpor och fred : 270 nya arkiv. - Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 200I:I, sida 6- I3. Grass, Martin, Labour's memory : the Labour Movement Archives and Library, I902-20o2 l Martin Grass in collaboration with Hans Larsson. 64s. Johansson, Urban, Bokbindaregesällskapet i Stockholm : Bokbindaregesällskapets arkiv omfattar ett tiotal hyllmeter handlingar varav de äldsta går tillbaka till I63o-talet. - Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002:314, s. n-78. Jönsson, Ulf, Hundratals flyttkartonger: accessioner Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002 :314, s Steinsaphir, Marianne, Röd hundraåring. - Biblioteksbladet. BBL 2002:2, s. I2-I5 Wikman, Mikael, Pigg jubilar firar I oo år i historiens tjänst.-släkthistoriskt forum 2002 :4> s Internationellt samarbete. Utländska arkiv Backhaus, Helmut, Tyska arkiv satsar på internet och digitalisering. [Der Arehivar och Archivalische Zeitschrift.] - ASF 200I:I, s Berndtsson, Ewa, Svensk-polska arkivförbindelser. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 42o-424. Blom, Edward, Internet och Stasiakter - utblick mot Tyskland. -ASF 2002:2, s. 6I- 62. Borgkvist-Ljung, Karin, se: Raab, CarlMichael Cadell, Patrick, Erik Norberg and the European ar chives in the I 99os - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, s Dalhed e, Christina, Forskningsupplevelser i Europa-arkiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Dahmen, Maria, Terrorarkivet i Paraguay: diktaturens ondska i plötsligt rampljus. - Amnesty press 2002 :4, s Droguet, Alain, Arkitekt(ur)arkiv i Frankrike. [La Gazette desarchives, nr I90-I9I.] -NA 20o2:I, s Enhörning, Kristina, Sverige och Danmark förenades i Skåne. [Bokbindare och konservatorer, Nordiska Konservators Förbundet- Svenska sektionen, 4-5 oktober 2001.] - NA 200I:3, s. I Geber, M agnus, Nordiska evenemang kring elektronisk arkivering i Stockholm. [Nordisk IT, maj 2002.] -NA 2002 :3, s I04. Gränström, Claes, Arkivverksainheten i Norden och Europeiska unionen : kan man tala om en nordisk modell? - ingår i: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar John Herstad. Oslo S ISBN Gäfvert, Thomas, Nordiskt!T-seminarium. [NordiskiT, maj 2002.] -NA2oo2:3, s Hrafn Sveinbjarnarson, XXV Citra i Reykjavik. [9- I3 oktober 2001.] -NA 20o2:I, s. 3o-31. Joneli Ericsson, Britta, Utbildningsinsatser i Baltikum. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Järtelius, Arne, se: Martinsdotter, Kerstin Kronlund, Jarl, Vem vann? : om forskning i krigshistoria. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. I32-I6o. Larsson, Göran, Danska arkivväsendet expanderar. [Arkiv. Tidskrift for arkivforvaltning og arkivteknik.] -ASF 2ooi:I, s Larsson, Göran, Rapport från Danmark. - ASF 2002:2, s Lövblad, Håkan, EV-konferens i Lund :marknadsföring av öppna arkiv.-tema arkiv 200I :2, s Mark, Peeter, Ny estnisk tidskriftskollega. Bokrec.: Tuna : Ajalookultuuri ajakiri. Nr I998:I -nr 2ooi:4. -ASF 2ooi:I, s. I34-I35 Martinez Ruiz, Enrique, Sweden in Spain's general archives : sources for Hispano-Swedish history l Enrique Martinez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales. Spain and Sweden: Eneormters throughtouthistory. Madrid ,76 s. 74

17 Svensk m kivbibliografi 2001 och 2002 Martinsdotter, Kerstin, Att nå nya arkivbrukare : en internationell utblick. Av Kerstin Martinsdotter och Arne Järtelius. [Om programmet "Arkivens roll i fritidssamhället", I4:e arkivkongressen, Sevilla.] -ASF 2ooi:I, s Norberg, Erik, ICA år 2000 : en världsorganisation? -ASF 2ooi:I, s Norberg, Erik, Kolleger som timgås flitigt. [Riksarkivariemöte.]- Tema arkiv 200I:3, s Pussinen, Veli-Matti, Nordiska arkivterminologiprojektet.-na2002:i,s. 29. Raab, Carl Michael, DLM-Forum [Access and preservation of electronic information. 6-8 maj 2002, Barcelona.] l Carl Michael Raab, Karin Borgkvist Ljung. -NA 2002:3, s. I4I-I43 Ramstedt, Hans, Hemsidorna hos de nordiska riksarkiven.-tema arkiv 200I:3, s. Io-II. Rantanen, An ja, nordiskt lands.- och statsarkivariemöte i Uleåborg. -NA 20oi:2, s. 75 Rendsmark, Morten, Påvens hemliga arkiv. - illustrerad vetenskap 2002:I5, s. 34-4I Rosvall, Ted, Ryska arkiv inget för svenska forskare?- släkthistoriskt forum 2002:5, s Rumar, Lars, Från den borgerliga lagbokens tid : lagfartshandlingarnas öden i kommunismens D DR.- ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 4Io-4I9. Sjöblom, Kent, Nordisk arkivkonfems i Uppsala. [Arkivens framtid : visioner och problem.] - NA 200I:3, S. I24-I26. Svenson, Anna, Några anteckningar och Nationernas Förbunds arkiv. [Finns i FN-biblioteket i Geneve.] -ASF 200I:I, s Sivervall, Peter, Tillgänglighet till arkiven : EDkonferens i Lund. [5-6 april20o1.]- NA 200I:2, s Smedberg, Staffan, Sjätte europeiska arkivkonferensen i Florens. [Sammandrag av vissa föredrag: lwww.newtours.it/ Archives20o Ilabstractsl abstracts.htm] -ASF 2ooi:2, s Strangert, Susanne, Arkivens framtid-visioner och problem : Nordisk Arkivkonferens i Uppsala ASF 20oi:2, s Svenson, Anna, Några anteckningar och Nationernas Förbunds arkiv. [Finns i FN-biblioteket i Geneve.] -ASF 2ooi:I, s Vmcefi, Emilia, Arkiv och politik i Transsylvanien. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Zilliacus, Lars, Finska Hushållningssällskapets historia, publicering och arkiv. - ingår i: Kåhrström, Olof, Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. Stockholm s I7- Utbildning Berggren, Stefan, Arkivarieutbildning för framtiden.- Tema Arkiv 2003:3, s. I6. Bihl, Anneli, Seminarier om aktuell forskning. - TemaArkiv 2003:3, s Dahlberg, Blanche, En AAS-stipendiats upplevelser av arkiv- och dokumentmässan. - Tema Arkiv 2003:3, s. 20. Dahlström, Jan, "Livet är en gåta, lösningen finns på andra sidan". [Svenska Arkivsamfundets temadag 8 november 200 I, 'Bildens makt och ansvar'.] -ASF 2ooi:I, s. 86-9o. Debove, Lena, Arkivens betydelse för form och design. Av Lena Debove och Lena Westling-Karlsson. [Svenska Arkivsamfundets temadag 29 mars 2ooi, Stockholm.]- NA 2ooi:2, s F ornäs, Anna, Arkivveckan i Lund april20o2. [I5- I9 april2oo2.]-na 2002:2, s F ornäs, Anna, Rapport från konferens i Dobbiaco: Choices and strategies for preservation of the collective memory. -NA 2002:3, s. I39-I4I. Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet. l Olle Forslund, Maria NordströmJamryd.- NA 2002:3, S. I33-IJ4. Fredriksson, Berndt, Arkivvetenskap : historia och framtid. [Diskussion med utgångspunkt i Börje Bergfeldts artikel, ASF 2002:1.] - ASF 2ooi:2, s Frohnert, Pär, Arkivmaterialet och de svenska historikerna : en studie av Historisk tidskrift I 96o- 2ooo. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S. I6I-I67. Färnlöf, Märit, Vägen till källorna. En brukarundersökning av den faktiska användningen av arkivkällor i C-uppsatser i historia. [C-uppsats. Arkiv- och informationsvetenskap. Mitthögskolan]. Härnösand bl 75

18 b ma Ridbäck Halen, Ove, Hans Hofman gav sin syn på metadata. - Tema Arkiv 2003:3, s. I8-I9. Hansen, Lars-Erik, Bearman liknade vår arkivlösning med en fisk [David Bearmans föreläsning]. Av Lars-Erik Hansen, Roger Löfgren. - Tema arkiv 2002:3, s Lindroth, J an, C-uppsatsen som källa : en opålitlig ministudie. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrifttill Erik Norberg. Stockholm S. I68- I73 Lundqvist, Lars, Fullsatt seminarium om digitalt bevarande. [NordiskiT, maj 2002 l 23 maj Etnografiska museet.] - NA 2002:3, s Lövblad, Håkan, Med objektet i centrum. [Seminarium, Kungl. Bibl., våren 20oi, 'Bilddatabaser och digitalisering'.] -ASF 200I:I, s. 9I-94 Lövblad, Håkan, Objektet i centrum på ABM-seminarium. Seminarium: Bilddatabaser och digitalisering.- NA 200I:I, s. I6-I8. Runcis, Maija, Terndag om form och design. [Svenska Arkivsamfundets temadag 29 mars 2001.] -ASF 2ooi:2, s Sturesson, Leif, Vart tar arkivstudenterna vägen - resultat av ARKs enkätundersökning. - DIK-forum 20o2:I8, s. I6-I7 Sundquist, Anneli, Arkivutbildning i våra grannländer.- Tema arkiv 200I:3, s. 12-I3. Ulfsparre. Anna Christina, Arkivarien som forskare och forskaren som arkivarie. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm s. I27-I31. Westling-Karlsson, Lena, se: Debove, Lena Wåhlberg, Karin, Arkivforskningen i Sverige. Av Karin Wåhlberg, Lars Lundquist. -Tema Arkiv 2003:3, s. 9-I I. Åström, Karin, ABM-samverkan i fokus. [Konferens I s-i 6 november 2000, DIK, KB och KUR.] -ASF 20oi:2, s Arkivarien. Yrkesrollen Forslund, Karin, Arkivarier som breddar sig: från arkivarie till internrevisor - och arkivarie igen. - Tema arkiv 200I:2, s F orslund, Karin, Bodil Ulate-Segura : med uppdrag utomlands. - Tema arkiv 200I:3, s. I4-I5. Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet l Olle Forslund, Maria NordströmJarnryd. - NA 2002:3, s. I32-I33 Forsten, Timo, Arkivprofessionen i Finland och Sverige. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Frankius, Michael, Ensamma kommunarkivarier brottas med tandlös arkivlag. Av Michael Frankius, Ingrid Söderlund. - Tema arkiv 20o2:I, S Grönquist, Ulrika, Om nätverk för nyutbildade arkivarier. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Johansson, Annelie, Arkivarier som breddar sig: sju frågor till fem arkivarier som har breddat sig. - Tema arkiv 20oi:2, s. Io--II. Jörwall, Lars, Arkivarien på parnassens topp.- ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I66-I72. Lundqvist, Lars, Per Matsson: arkivarien med juridiken som arbetsful t.-tema arkiv 2002:4 s. I o--i I. Magnusson, Kerstin, "Mitt arbete siktar på en oändlig framtid." [Intervju med Magnus Hjärtström, Rikspolisstyrelsens verksarkivarie och chef för dokurnentationssektionen.] - Svensk polis 200I:9, s. 24. Naeslund, Sara, Att vara arkivarie och personuppgiftsombud.-tema arkiv 2002=4, s Nord, Gertrud, Har arkivarierna inte märkt att vi gått in i IT-eran? - Tema arkiv 2002:3, s N0rby, Karin, "Varför ska man sluta när det är så roligt" :ARK 65 år. [Intervju med Bodil Ulate Segura.]. -DIK-forum 200I:I5, s. 9-Io Skoglund, Marie, Kolleger i stiftet : arkivarie, webbredaktör, kyrkoantikvarie. [Intervju med Anna Mandahl, Tina Sanden och Kristina Strand Larsson.] - DIK-forum 20o2:I, s. I4- I5 Smedberg, Staffan, Arkivarier som breddar sig: avhopp från arkivarieyrket - myt eller problem? - Tema arkiv 2ooi:2, s. I2-I3. Sturesson, Leif, Vart tar arkivstudenterna vägenresultat av ARKs enkätundersökning.- DIK-forum 20o2:I8, s. I6-I7 Åström Karin, Arkivarieyrket : från vårdare och väktare till förmedlare. - ingår i: Av kärlek till ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2003 :2

19 Svensk arkivbibliografi 200 r ocb 2002 arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Arkivtekniska frågor Mikrofilm. Reprografi Crona Gerd, Se: Netinder, Elisabet Cullhed, Per, Facing leather. A description of a facing method for fire damaged tight back leather bindings.- PapierRestaurierung 2003:4, s Dahlquist, Hans, Vattendimma släcker eld-skonar dyrbar utrustning: nytt brandskydd kan rädda datorer och värdefulla arkiv från vattenskador. -Ny teknik 2002:II, s. 16. ISSN Dahlström, J an, Hur man styr urvalsprocessen. - Kontaktarket 200I:I, s Dahlström, Jan, Ny handledning från Fotorådet: om gallring och insamling av fotografier. - Kontaktarket 2002:1-2, s. 49 Dahlström, J an, Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan : rapport från ett seminarium om mögel i arkiv.- ASF 2002:1, s Ehrensvärd, Ulla, Kartografens papper. - Nordisk pappershistorisk tidskrift 2 003:2, s Netinder, Elisabet, Papperskonservatorer möttes i Stockholm. Av Elisabet Netinder och Gerd Crona. -NA2oo1:I,s Netinder, Elisbaet, Papperskonservatorsmöte i Kiruna september [NKF:s pappersgruppsmöte.] -NA 2002:4, s Nilsson, Ann-Charlotte, Seminarillin om mögel. - NA 2002:2, s NordströmJarnryd, Maria, Riksarkivet drabbat av mögel. -NA 2001:3, s II4. NordströmJarnryd, Maria, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. - NA 2002:4, s Palm, Jonas, Bok- och papperskonservering : från det enskilda objektet till massbehandling. - Kulturmiljövård 2001:2, s Spara, förvara, arkivera l red. Ewa Ahlström. Stockholm s. (SIS handbok. 163.) Digitalisering. ADB Backhaus, Helmut, Tyska arkiv satsar på internet och digitalisering. [Der Arehivar och Archivalische Zeitschrift.] -ASF 2001:1, s Gejrot, Claes, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek [CDskivan.] - HT 2002(4), s. 754 Gäfvert, Thomas, Nordiskt!T-seminarium. [Nordisk IT, maj 2002.]-NA 2002:3, s Halen, Ove, Hans Hofman gav sin syn på metadata. -Tema Arkiv 2003:3, s Hansen. Lars-Erik, David Bearman och förutsättningarna för en lyckad digital arkivering l Lars Erik Hansen, Roger Löfgren. - NA 2002:3, s Hansen, Lars-Erik, Elektroniska signaturers omöjligaliviettlångtidsarkiv.-asf 2001:2, s llshammar, Lars, In i framtidsdimman : de digitala medierna och samhället utan minne. - Företagsmmnen 2001:2, s. 49 Jansson, Torkel, ABM-information på ADB : så slipper vi A- och B-lag i forskningen! - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Johansson, Anders L., De iterativa systemutvecklingsmetodernas krav på arkivmetodologin. - ASF 2002:2, s Kjellqvist, Ingrid, ABM och det digitaliserade kulturarvet. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Kristiansson, Göran, Den nationella arkivdatabasen som vision på kort och lång sikt. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Linde, Rolf, Alfred Nobels arkiv på CD. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Lindh, Björn, Records management överallt.- NA 2001:1, s Lundquist, Lars, Förteckning och flödesstyrning av digitalt lagrade handlingar. D. 1: Förteckning med allmänna arkivschemat. Av Lars Lundquist och Magnus Wåhlberg. -Tema arkiv 2001:4, S Lundqvist, Lars, Förteckning av digitalt lagrad information. D. 2: Förteckning med EAD. Av Lars Lundqvist och Magnus Wåhlberg. - Tema arkiv 2002:1, s

20 Irma Ridbäck Lundqvist, Lars, Förtedming och flödesstyrning av digitalt lagrade handlingar. Del J.: Dokumenthanteringsplaner.- Tema arkiv 2002:2 Lövblad, Håkan, Dokumentation av!t-system - kontext, struktur och innehåll. - ASF 2001:2, s Mossberg, Nils, Arkiven : en skattkammare med porten på glänt. [DAF-konferens, Ramsele, 1-J oktober DAF = Digital Arkivöverföring för Forskning vid universitet och högskolor.] - NA 2001:4, s Olsson, Anders, Lagringsstrategier för digital information hos svenska myndigheter och företag. -Tema arkiv 2001:1. s. 22-2J. Rid bäck, Irma, Årstrycket: registrering öppnar nya vägar för forskning. - NA 2001:4, s Med samma titel även i HT 2002(4), s J Rittsel, Pär, Det förflutna ska digitaliseras. - Computer Sweden 2002: II 5, s Sandberg, Hans, En guldgrävare i pappersfloden. Intervju med Bob Huggins, vd för Cold North Wind som digitaliserar gamla tidningsarkiv för publicering på Internet. - Pressens tidning 2002:14, s Sandberg, Thorsten, Breven från Oxenstierna : i Riksarkivet i Stockholm finns mer än tiotusen brev till och från den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna : korrespondensen ger en unik bild inte bara av statsbyggaren utan också av privatpersonen Oxenstierna. - Populär historia 2001:5, s. 6J-6 5. Seipel, Peter, Arkiven i!t-samhället. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 22J-2JI. Utvik, Martin, Stor invigning av fordonsarkiv i Ramsele. [5 november 2001.] - NA 2002:1, s Wåhlberg, Karin, UML och BARA - bra stöd för dokumenthanteringsarbete.-tema arkiv 2002:J, s. 2Q-22. Ljud och bild (Audiovisuella arkiv) Allerstrand, Sven, Statens ljud- och bildarkiv- ett svenskt antianalarkiv för ljud och rörliga bilder. - ASF 2001:2, J2-57 Bergvall, Olof, Bilderna bleknar, orden suddas ut : informationslagring. [Statens ljud- och bildarkiv.] - Råd & rön 2002:10, s Nilsson, Lasse, "Nog kan Donau vara blå... ". [Internationella tevearkivfederationen FIAT lifta, världskonferens, Wien],-ASF 2001:1, s Snickars, Pelle, Ljusarkiv 18oo [Artikeln baseras på Snickars diss. "Svensk film och visuell masskultur 1900". Sthlm 2001.] - ASF 2001:2, J7-SL Heraldik. Sigillografi Bäckmark, Magnus, Bönders vapen - ett stickprov från Älvsborgs län släkthistoriskt forum 2001:2, s. 12-IJ. ISSN o280-j984 Bäckmark, Magnus, Heraldiken i Sverige l Magnus Bäckmark och Jesper Wasling. Lund IIO s. ISBN J26 Corswant-Naumburg, Inga von, Med vapenskölden vann han evig ära. - Biblis : tidskrift för bokälskare, bibliografi, bokhantverk, samlande, h , 2002, s. JS-41. Crafoord, Joar, Alexander Craufurds begravningsvapen i Mariakyrkan, Sigtuna. - Heraldisk tidsskrift nr 8J, 2001, s. 105-II5. ISSN Heim, Siegfried, A method for vacuum treatment of porous seals. Av Siegfried Heim, m. fl. - ingår i: Wax seals. Capenhagen S. J9-44 Tidigare publ.: MEMO (Stockholm), nr J Stockholm Hermfelt, Dag Magnus, Arvid Berghmans heraleliska samling i Kungliga biblioteket. - Släktforskarnas årsbok S Husberg, Erik, Bees and the sacred wax. - ingår i: Waxseals. Capenhagen S J ohannessen, Knut, N or disk heraldikerkonferanse i Kalmar. -NA 2001:2, s. 70. Kastling, Ove, Sankt Erik och Stockholms stadsvapen.- Samlarnytt 2002 :J, s. J-8. ISSN ooj6-j 790 Klackenberg, Henrik, Heraldiken i folkhemmet. - Biblis : tidskrift för bokhistoiria, bibliografi, bokhantverk, samlande,"h. 19/zo, 2002, s Klackenberg, Henrik, Sigillstampar i svenska samlingar l av Henrik Klackenberg, Göran Tegner. - ingår i: Middelalderlige seg1stamper i Norden. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 200J:2

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Svensk arkivbibliografi 1999-2000

Svensk arkivbibliografi 1999-2000 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi 1999-2000 Polygrafer Ab aquilone: Nordie studies in honour and memory of Leonard E. Boyle. Stockholm 1999. 2 72 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 14). ISBN 91-88366-50-2

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Hökstrand, Leif och Åkerlind, Ingrid Jakten på skräddarmästare C.F. Molander: så hittar du i Stockholms arkiv Stockholm 1990 (ref ex)

Hökstrand, Leif och Åkerlind, Ingrid Jakten på skräddarmästare C.F. Molander: så hittar du i Stockholms arkiv Stockholm 1990 (ref ex) Sammanställning av arkivpedagogisk litteratur Litteratur Bland pigor, utvandrare och vanliga dödliga i 1800-talets Sverige. Historiska problem i digitala källor. Demografiska databasen, Umeå universitet

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Behov av kompetens och kompetensutveckling

Behov av kompetens och kompetensutveckling LANDSARKIVET I HÄRNÖSAND Handläggare Datum Carina Strömberg 2003-07-25 E-post: carina.stromberg@landsarkivet-harnosand.ra.se Behov och målgrupper Målgrupper för utbildning och fortbildning inom arkivområdet

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1 Bilaga 1 Akademisk grundutbildning I Sverige bedrivs under läsåret 2003/2004 akademisk grundutbildning i arkivvetenskap och närliggande ämnen vid följande högskolor/universitet: Göteborgs universitet Utbildningen

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754. Mötesprotokoll

Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754. Mötesprotokoll 1 Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754 Mötesprotokoll Mötesdatum: 2015-01-30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Inbjudna gäster: Förhinder: Björn Jordell,

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

För 28:e året! Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm

För 28:e året! Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm För 28:e året! Styrning, bevarande & tillgängliggörande av information ur ett verksamhetsperspektiv Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm Nytt upplägg Nytt för i år är att

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga. Miljöanpassade färgborttagningsmedel, rengöringsmedel och ytskydd. Några Referenser och samarbetspartners är stolta över att presentera några av sina referensobjekt, bara i Stockholmsområdet: Högskolan

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 - mål med förändringen Anläggningen ännu mer i fokus på systemnivå Vidareutveckla beställarrollen Tillgänglig organisation med tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer