Arkivtidskrifter - en utblick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivtidskrifter - en utblick"

Transkript

1 HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets bibliotek. Informationstillväxten nödvändiggör urval och bearbetning av informationen och ökar behoven av informationsförsörjning. All vetenskaplig kunskapsutveckling förutsätter informationsutnyttjande i syfte att bevaka och följa internationell forskning. Omvärldsbevakning kan givetvis också behövas rent instrumentellt för t ex projektarbeten, utbildning och problemlösning. Informationskällor kan delas in i informella och formella, även om gränserna är flytande särskilt på webben. Deltagande i diskussions grupper, konferenser och nätverk är exempel på informella informationskällor. Formellt publicerad information delas in i olika typer. Primärpublikationer innehåller ny och ej tidigare publicerad information. Exempel är originalrapporter från projekt och konferenser, vetenskapliga tidskriftsartiklar, abstracts, standardpublikationer och författningar. Fördelarna med formellt publicerad information är många, men en nackdel är tidseftersläpningen. Publiceringstiden för en tidskriftsarti- kel kan vara ett par år, därför är rapporter av stort värde. Löpande bevakning av litteratur inom ett givet område sker oftast med hjälp av ett begränsat antal relevanta primärpublikationer som läses regelbundet. I sekundärpublikationerna finns omstrukturerat eller bearbetat innehåll ur ett antal primärpublikationer för att underlätta sökandet efter specifik information. Fack- och branschtidskrifter brukar räknas hit eftersom de sällan står helt ny information i dessa. Man talar ibland även om tertiära och kvartära informationskällor. Med de förra menas sådana som hänvisar framför allt till sekundära informationskällor. Hit räknas bibliografier, litteraturvägledningar och informationstjänster. Till de kvartära räknas förteckningar och databaser över informationstjänster.' Utgångspunkten för denna översikt över arkivtidskrifter är tämligen enkel. Den baseras på de arkivtidskrifter som är tillgängliga i Riksarkivets bibliotek. Tidskrifterna eller vissa av dem i Riksarkivets bibliotek kan finnas även på andra bibliotek i Sverige. Urvalet får anses tämligen relevant då flertalet av tidskrifterna även återfinns i ICA:s och UNESCO:s bibliografier'. Det kan dock konstateras att urvalet är skevt eftersom det huvudsakligen 59

2 Håkan Lövblad rör sig om europeiska arkivtidskrifter. En ytterligare avgränsning är att de svenska arkivtidskrifterna, som jag antar är någorlunda kända av läsarna, liksom vissa upphörda eller sporadiskt förekommande tidskrifter inte har tagits med. Syftet med översikten är attvisa på de möjligheter som finns att söka efter artiklar som rör arkiv- och ärendehantering. I de flesta fall kan dessa sökas och i en del fall skrivas ut eller beställas via de webbsidor som anges och som var tillgängliga när detta skrevs. Om inte detta är möjligt är de i alla fall tillgängliga på något svenskt bibliotek. I Riksarkivets bibliotek finns totalt ett fyrtiotal arkivtidskrifter som fortlöpande kommer med nya nummer. En snabb genomgång gjordes efter avgränsningen ovan av de nummer som fanns tillgängliga i november Omvärldsbevakningen i dessa koncentreras till rapporter från projekt och konferenser, anmälan av författningar och standarder, information om arkiv som blivit tillgängliga och recensioner av litteratur och utställningar. I flera av tidskrifterna finns t ex anmälningar av lnterpares-projektets rapporter, nya versionen av ISAAR(CPF) och rapporter från olika ED-projekt. Arkivtidskrifterna kan grupperas på olika sätt. Två stora grupper utgörs av tidskrifter som ges ut av en arkivinstitution respektive en förening. Ett fåtal av de senare ägnar sig åt "records" eller "information management". Föreningstidskrifterna ger utrymme åt kommunikationen med medlemmarna angående möten, kurser, konferenser, personalia etc. En annan skiljelinje förefaller vara den mellan de tidskrifter som i första hand syftar till att presentera källmaterial och de som försöker stimulera en teoretisk eller metodologisk utveckling. I de senare slås man av ett ganska litet antal författare som förekommer flitigt i de olika tidskrifterna. I många av tidskrifterna förekommer artiklar eller sammanfattningar förutom på huvudspråket även på engelska, franska eller tyska. Det förefaller råda brist på tertiära och kvartära informationskällor inriktade på arkiv, vilket kan tala för behovet av en viss bevakning av arkivtidskrifter. Arkivbibliografier på vissa teman är möjliga att hitta t ex på ICA:s hemsida. De arkivbibliografier som publiceras på webben omfattar dock sällan tidskriftsartiklar. En del bibliotek bevakar och registrerar artiklar även ur vissa arkivtidskrifter i mer allmänna vetenskapliga referensdatabaser, men fordrar betalt för användningen. Arkivtidskrifter - förteckning ABI-Technik : Zeitschritt fur Automation, Bau- und Technik im Archiv-, Bibliotheks- und lnformaitonswesen l Der VERLAG NEUER MERKUR aus Miinchen /www.abi-technik.de American Archivist l Society of American Archivists http :/ /www.archivis ts. or g/ per i odicals/ a a-to c. asp Archeion l The Polish State Archives Head Office /www.archiwa.gov. pli archeion/index.eng.httnl Archiv und Wirtschatt : Zeitschritt fur das Archivwesen der Wtrtschatt l Vereinigung Deutscher Wtrtschaftsarchive e.v. Archival Science (fortsätter: Archives & Museum lnformatics) l Kluwer Acadernic Publisbing I I 66/ contents Archivalische Zeitschritt l Staatlichen Archive Bayems archivalische_zeitschrift.asp Der Arehivar : Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen l Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv /www.archive.nrw.de/archivar/ Arehivaria : The journal of the Association of Canadian Archivists /archivists.ca/publications/archivaria.aspx Archives : The journal of the British records association Publications.httn Archives & Museum lnformatics I l Kluwer Acadernic Publisbing h ttp:/ /www.kluweronline.com/issn/ I 042-I 467 l current, /www.archimuse.com/ Archivi e computer l Associazone Archilab, Archivio Storico Comunale San Miniato /www.archiviosanrniniato.org/archilab/ Are hi vi% 20&% 2oComputer.httn Archivi l Russian State University for the Humanities /rsuh.ru, /iai.rsuh.ru 6o

3 Arkivtidskrifter - en utblick ' The archivist : Varchiviste l Library and Archives of Canada lwww.nlc-bnc.ca, lwww.archives.cal o4" 0424_e.html Archivmitteilungen : Zeitschrift fur Theorie und Praxis des Archivwesens (DDR) Archivnf Casopis l Archivni spnivy Ministerstva vnitra (CR) Archivum : International review on archives 1951-zooo 1951-zooo l ICA lwww.ica.orgl static.php?ptextid=publications&plangue=eng Arkisto : Arkistoyhdistyksen julkaisuja l Arkistoyhdistys - Arkivföreningen ry lwww.arkistoyhdistys.filjulkaisutljulkaisut.htm Arkistoviesti l Arkistolaitos - Arkivverket l\vww.narc. fil arkvieslav98.h trn Arkiv : Tidsskrift for arkivforvaltning & arkivteknik l Statens Arkiver (DK) arkivldefault.htrn Arkivmagasinet : Informasjon från riksarkivaren (NO) lwww.arkivverket.nol arkivverketlpu blikasjonerl tidsskrifterlarkivmagasinet.html Arkivråd : Organ för Norsk arkivråd lwww. arkivrad.nol arkivradl arkivrad 2003.htm Comma : International journal on archives (fortsätter Archivum och Janus) l l CA lwww.ica.orgl static.php?ptextid=publications&plangue=eng La Gazette des Archives l l' Association des Archivistes Fran~ais lwww.archivistes.orglpublica t. ph p The information management journal l ARMA International (USA) lwww.arma.orglpublicationsljournal/ index.cfrn Irish archives : Journal of the Irish Society for Archives lwww. ucd.ielarchiveslisalisa-journal.html Janus : Archival review zooo l ICA static.php?ptextid=publications&plangue=eng Journal of the Society of Archivists l Carfax Publisbing (UK) lwww. tandf.co. ukljournalsl carfax/ h tml Larvijas Arhivi l State Archives of Larvia lwww.arhivi.lvllatvlzurnlframeslzur-framekontaktinfo.htm Managing Information l Aslib, The Association for Information Management (UK) lwww.managinginformation.comlindex.html Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Koblenz Nordisk arkivnyt l Riksarkivet Helsingfors Prologue l National Archives and Records Administration (USA) lwww.archives. govlpublicationslprologuel Rassegna degli archivi di stata l Ministro per i bene culturali e ambientali Divisione_ Vlras.htrnl Records Management Journal l Aslib, the Society of Archivists and the Records Management Society (UK) NOTER 1. lwww.lg.selsmglomvbev.htrn [zoo ], l [zoo3-ii-13], instruktlmain.htrn [zoo ]) z. h ttp:l lwww.ica-sae.orglbibliographylperiodicals.html [zoo4-di-13], 61

4 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Polygrafer Arbetarhistoria. Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2ooi-20o2. Stockholm 2ooi-2oo2. ISSN o28i Arkiv i väst. 5. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 4.) Göteborg Arkiv, samhälle och forskning 200I:I-20o2:2. Sthlm 20oi-20o2. ISSN Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg l [text- och bildredaktör: Kerstin Abukhanfusa] Stockholm s. (Skrifterutgivna av Riksarkivet. 20). ISBN 9I o-X EB-nytt : nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv. Årg. 9 (2001)- 10(2002). Sthlm 200I ISSN I4o2-o8~. Företagsminnen. Utgiven av Föreningen Stockholms Företagsminnen. Stockholm 200I-2oo2. ISSN uoi-7473 Hur: skriftserie. Nr 7 Tema: Röda korset minns l red.: Catarina Lundström & Monica Kämpe. Utg. av Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Östersund s. 9 I I0-0. Kontaktarket. Utg. Fotosekretariatet vid Nordiska museet i samarb. med Svensk Fotohistorisk förening. 200I:I-2002:I. Stockholm 200I-2oo2. Meddelanden från Krigsarkivet. D. 2o-22. Stockholm 2ooi-2oo2. ISSN MEMO (Stockholm). Riksarkivets otryckta skrifter. Io-II. Stockholm, 200I-2oo2. ISSN I400-34I4. Nordisk arkivnyt (NA) 46(20oi)-47(2002). Helsingfors/m fl., 2ooi-2oo2. ISSN Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet, ISSN I ; I8). ISBN 9I I Rapport l Riksarkivet. 2002: I -2. Stockholm: Riksarkivet, ISSN I Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Nr 4-5. Göteborg 2ooi-2002.

5 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 skrifterutgivna av Riksarkivet. I6-20. ISSN I4o Stockholm 200I-2oo2. Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven Stockholm s. ISBN 9I TAM-revy. Meddelanden från TAM-arkiv. 200I Stockholm 200I-2oo2. Tema Arkiv. Årg. 200I:I-2o02=4- Stockholm 200I ISSN II02-359'Z Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven Stockholm s. ISBN 9 I Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, I I ; 200I- 2oo2. Stockholm 2ooi Delar särredovisas.) Allmänt Abukhanfusa, Kerstin, En hyllning till arkiven. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Arkivens dag. Sverige. [10 november 2001.] - NA 200I:4, s. I 56-I 57 Arkivutredningen Arkiv för alla - nu och i framtiden : betänkande l (!.V Arkivutredningen Arkiv för alla. Stockholm s. (SOU 2002:78) ISBN 9I-38-2I755-4 ISSN oX. Aurelius, Tomas, se: Svensk arkivguide Brink, Stefan, Medeltida urkunder rörande Hälsingland. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S Carlquist,Jonas, Fornsvenska lagmans-, kunga- och biskopslängder: memorerande eller informerande? -ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S. I33-I46. Ebbinghaus, Olle, Arkivrådet AAS 20 år. - Tema arkiv 20o2:I, s. I2-I3. Friberg, Pernilla, "Tema Arkiv behövs lika mycket i dag som för tio år sedan". -Tema arkiv 200 I: I, s. 9. Gränström, Claes, Archives of the future. - ingår i: Law and information technology. Ed. Peter Seipel. (SOU 2002:n2.) Stockholm 2ooo. S ISBN 9I38218o38. Hammarlund, Bo, Arkiven centrala för demokratisk utveckling. [Seminarium i Göteborg: Arkiven och demokratin.] NA 200I:4, s. I68-I69. Höij, Patrik, Arkivpedagogik i blickfånget. -Tema arkiv 200I:4, s. I2-I4. Hömfeldt, Torbjörn, se: Jansson, Per Jansson, Per, En förändrad roll för arkivmyndigheterna : omdaningen av statsförvaltningen och konsekvenserna för arkivmyndigheternas arbetssätt och leveranspolicy. Av Per Jansson, Britt-Marie Östholm, Torbjörn Hörnfeldt. - ASF 200I:I, S. I I Johansson, Bo, Lansering av nya standarden. [ISO I5489.]-Tema arkiv 20o2:I, s. 26 Larsson, Ewa, Måste jag diarieföra det här? : [en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering]. Stockholm II5 s. ISBN 9I III-8. Larsson, Maria, "Arkiven har 'Arkivens dag' - alla dagar". - Tema arkiv 200I:I, s Lundkvist, Sven, Vem övervakar arkiven? - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. I77-I82. Lundqvist, Lars, Kontroversiella förslag när Bearman besökte Stockholm. -Tema arkiv 2002:3, S. I0-12. Lundqvist, Lars, se även: Wåhlberg, Karin Lundström, Catarina, se: Sjögren, Eva Lönnroth, Louise, Arkiv, samhälle och forskning I ASF 2002:2, s Mörner, Magnus, Spanien i svenska arkiv : Espaiia en los arehivas de Suecia : arkivguide : guia de arehivas l utarbetad avlpreparada por Magnus & Aare Mörner ; redaktion: Kerstin Abukhanfusa ; översättning: Martin Lexeli och Christina Cerezo Silva. Stockholm I04 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I 6) Nilsson, Göran, Dammiga arkiv - fyllda med liv : arkivpedagogik - Lärarnas tidning 200I:I6, S. 2Q-2I. Norberg, Erik, Den öppna porten. Riksarkivariens spalt. [Tillgänglighet, m.m.] - NA 200I :2, s Norberg, Erik, Riksarkivariens spalt: Partnerskap i samhället. -NA 2002:3, s. I33-I35

6 Irma Ridbäck Palm, Rune, Ett svenskt Birgittabrev. Om ett Birgittabrev som i avskrift återfinns i den senmedeltida handskriften Arvid Trolies lagbok. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november Stockholm S Pettersson, Åke, Arkiven och demokratin. -ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Sivervall, Peter, Video och arkiv. Stockholm s. (Rapport/ Riksarkivet. 2002:2.) Sjögren, Eva, Historia på riktigt! : arkivpedagogik i praktiken l Eva Sjögren, Catarina Lundström. Lund s. Smedberg, Staffan, Arkivfrågor utredda. Arkiv för alla :nu och i framtiden (SOU 2002 :78); Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002: 97 ). -ASF 2002:2, s Ståhl, Peter, Ars dictandi och medeltidsbrevens formelspråk.- ingår i: Ny väg till medeltidsbreven: från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november Stockholm s Svensk arkivguide : topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige l [sammanställd av Thomas Aurelius, Tobias Axerup och Daniel Karlsson}. Uppsala s. ISSN II Ulväng, Göran, När byggdes huset? : arkiven ger svar : några tips om hur man söker information om landsbygdens byggnader i arkiven : att lära om byggnadsvård. - Byggnadskultur 2002:1, s Winroth, Anders, Behovet av Seandinavia Pontifica. Om planerna på utgivning av en detaljerad och kommenterad förteckning över alla brev som olika påvar sände till Norden före ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november 1999 Stockholm S Åström, Karin, Arkiv i fokus - Sveriges arkiv ~änstemäns förening fyller 65 år : ARK 65 år. DIK-forum 2ooi:15, s ISSN Öhrn, Ingemar, Arkivverksamhet och regional utveckling. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Östergren, Stefan, Arkeologi, arkiv och identitet : ett europeiskt forskningsprojekt. [Archives of European Archaeology (AREA), forskning om arkeologins historia, med särskild tonvikt på arkivhandlingar, deras bevarande och utvärdering.] - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Östholm, Britt-Marie, se: Jansson, Per ABM- samverkan ABM : samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer : en lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet l sammanställd av Magdalena Gram. Stockholm s. Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka s. ISBN 9I-63I-o Dahlin, J an, ABM- ett stort humankapital -ingår i: Arkiv bibliotek museer: rapport från ABM-forum Nacka S Dahlin, J an, Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i Skåne : möjligheter och problem. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik N orberg. Stockholm S Davidson, Inger, Behöver Sverige enabm-politik? - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Gram, Magdalena, Arkiv bibliotek museer - en lägesrapport.- Biblioteksbladet. BBL 2002:5, s. 4, 6. Gram, Magdalena, se även: ABM : samverkan Hammar lund, Bo, ABM som demokratiskt skyddsnät. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport frånabm-forum Nacka S Kjellqvist, Ingrid, ABM och det digitaliserade kulturarvet. -ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport frånabm-forum Nacka S Lidman, Tomas, Vi är inte mogna för institutionell samordning. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka s

7 Svensk arkivbibliografi 2001 och Lindh, Björn, MLA och ABM : brittiska och norska vägar till samarbete. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Losman, Beata, se: Rapport från ett ideseminarium Lövblad, H åkan, Med objektet i centrum. [Seminarium, Kungl. bibl., våren 20oi, 'Bilddatabaser och digitalisering'.] -ASF 200I:I, s. 9I-94 Lövblad, Håkan, Objektet i centrum på ABM-seminarium. Seminarium: Bilddatabaser och digitalisering.- NA 200I:I, s. I6-I8. Mannerheim, Johan, se: Minnhagen-Alvsten, Mornca Minnhagen-Alvsten, Monika, Bevarandet och IT : arkiv, bibliotek och museer i nytt samarbetsprojekt l av Monika Minnhagen-Alvsten och Johan Mannerheim.- Kulturmiljövård 200I:2, s ISSN I I Rapport från ett ideseminarium om lokal samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer för det livslånga lärandet i Grästorps konserthus den 28 februari 2002, anordnat av Regionarkivet i samarbete med Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen. Sammanställd av Beata Losman. Göteborg s. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 5.) Sundin, Linda, ABM-perspektiv & konserverin~. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje. Arsskriftnr I3:2002. S Wijkander, Keith, ABM - avvaktande på central nivå. - Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum 2ooo. Nacka S Wikman, Karin, I bibliotekets gränsland : arkiv, bibliotek, museer-abm. [Intervju med Magdalena Gram om kart- och bildsamlingen på KB.] DIK-forum 200I:6, Wikman, Karin, I bibliotekets gränsland : arkiv, bibliotek, museer-abm. [Intervju med riksarkivarie Erik Norberg och Erik Åström vid Statens kulturråd.]- DIK-forum 200I:7, s Åström, Karin, ABM-samverkan i fokus. [Konferens I s-i 6 november 2000, DIK, KB och KUR.] -ASF 20oi:2, s Åström, Kenneth, De centrala ABM -organen- motorer eller bromsklossar. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Offentlighetsprincipen. Lagstiftning. Arkivforfattningar Ahlqvist, Ulla, sekretess i folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven. Av Ulla Ahlqvist i samarbete med folkbokföringsenheterna vid landsarkiven. Stockholm s. (Rapport l Riksarkivet. 2002: 1.) Avgift för kopia av allmän handling : en handledning för avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen. Stockholm I8 s. (ESV. 2ooi+) ISSN Fredriksson, Berndt, Secrecy: the other side of the coin. -ingår i: Power, law and legislatian l Spain and Sweden : Encounters throughout history. Madrid S I4. Gränström, Claes, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken : delbetänkande av, Offentlighetsoch sekretesskommitten.- NA 200I:I, s. Io-I3. Linde, Rold, Sekretess i folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven. - NA 2002 :2, s Lundquist, Lennart, Upphovsrätt och arkiv : inför ett nytt ED-direktiv. [Utg. av DIK-förbundet.] Stockholm s. ISBN 9I I-9. Nygren, Rolf, Establishment of the principle of access to the public archives and documents in Sweden: the formative years (I765-I766). - ingår i: Power, law and legislatian l Spain and Sweden : Encounters throughout history. Madrid s Offentlighets- och sekretesskommitten, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken : delbetänkande l av Offentlighets- och sekretesskommitten. Stockholm s. (SOU 2ooi:3.) Offentlighets- och sekretesskommitten, Ordning och reda bland allmänna handlingar : delbetänkande l av Offentlighets- och sekretesskommitten. Stockholm I82 s. (SOU 2002:97.).

8 Irma Ridbäck Sivervall, Peter, Datalagstiftning och arkiv. - NA 2001:4, S Åström Iko, Karin, I allmänhetens ~änst. - Tema Arkiv 2003:3, s Riksarkivet Andrae, Carl Göran, Minnesbilder från Arkivgatan 3 Riksarkivet under 1950-talet, då beläget på Riddarholmen. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Backhaus, Helmut, Carl Oxenstierna som custos archivi r626-r629.- ingår i: Av kärlektill arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Brunius, Jan, De medeltida bokfragmenten och deras proveniens. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november 1999 Stockholm s. 39o-403 Brunius, Jan, Kungens hov och hertigens: om källorna kring Isoo-talets svenska hov. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Dahlberg, Tommy, Arkivinformation på Internet. [omarkion.] -NA 2002:4, s. 159-r6o. Dahlbäck, Göran, Landbogårdar, nattvardskalkar och björnskinn. Om Uppsala domkyrkas prebendeförteckning från åren r 444 och r ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medel tidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S Diarieföring hos statliga myndigheter : en kartläggning : rapport från Dia-projektet. Stockholm zooz bl. (MEMO (Stockholm). ro) ISSN Eriksson Karth, Ingrid, Sveriges diplomatiska förbindelser med islamiska länder. - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm s Forslund, Karin, Bodil Ulate-Segura :med uppdrag utomlands.- Tema arkiv 2001:3, s Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet l Olle Forslund, Maria NordströmJarnryd.- NA 2002:3, S Gejrot, Claes, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek. [CDskivan.] -HT 2002(4), s. 754 Gejrot, Claes, Gamla skinnlappar och digitala dokument : tradition och förnyelse i diplomatariearbetet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Gåsste, Johan, Architectural drawings in the Swedish National Archives. - ingår i: Nordie and Baltic museums and archives of architecture. Helsinki zooz. S. 48-5o. ISBN Hakala, Pertti, Inför riksarkivariemöte : intervju med Sveriges riksarkivarie [Erik Norberg].- NA 2001:2, s Hallberg, Lars, Arkivet från Kommerskollegium : mäktig källa till näringslivets historia. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Hallberg, Lars, Nobelpristagare på flykt. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S. 173-r88. Hallberg, Lars, Tio år efter Nobelpriset. Thomas Mann, hans förläggare och Sverige ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 39o-4oo. Klackenberg, Henrik, Moneta, nummi et denarii : monetära termer i Svenskt diplomatarium före r 250.-ingår i: Ny väg till medeltidsbreven: från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet 26-28november 1999 Stockholm S. 27o-279. Linde, Rolf, Franska chansoner i Skoklostersamlingen.- NA 2002 :2, s Linde, Rolf, Musikalier i enskilda byråns bestånd : en preliminär översikt.- EB-nytt 2001, s. r r-r6. Lindeqvist, Christina Svensk Musei~änst- en entreprenör bland idel förvaltare. - DIK-forum 2002:14, s. r6-r7 Ludwigs, Folke, En annorlunda arkivalle: modellen av Lunde by i Ådalen r 93 r. -ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Lundgren, Tomas, Invigning av utställningen "Raoul" på Riksarkivet.- NA 2002:2, s. 9~1. Norberg, Erik, Emil Hildebrand och det nya Riksarkivet.- Släkt och hävd 2001, s

9 Svensk arkivbibliografi 2001 och Norberg, Erik, Vägen ut och in : Riksarkivet i statsförvaltningen vid de senaste sekelskiftena. - ingår i: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar]ohn Herstad. Oslo S NordströmJarnryd, Maria, Jonas Palm nytt arkivråd för Bevarandebyrån vid svenska Riksarkivet. - NA20o2=4- NordströmJarnryd, Maria, se även: Forslund, Olle Norrbom, Hans, Riksarkivet och landsarkiven slås ihop. [Arkivutredningen. Organisation.] - Från Riksdag och departement Io-o4. [notis.] Projektet för effektivisering av arkivverkets tillsynsoch rådgivningsverksamhet: rapport Stockholm s bl. (MEMO (Stockholm), u). ISSN I4oo-34I4. Retsö, Dag, Hur mäta en dagsled? : senmedeltida brev som källa för beräkning av restider och rekonstruktion av itinerarier. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S. 3I Ridbäck, Irma, Ingvar Andersson I899-I974 : riksarkivarie och akademiledamot - bilden av en bildad bokägare. - Ikoner 2002 (s ):4, s Ridbäck, Irma, Riksarkivets bibliotek - ett "arkivbibliotek". - Ikoner 200I(4):4, s Sandberg, Thorsten Breven från Oxenstierna : i Riksarkivet i Stockholm finns mer än tiotusen brev till och från den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna : korrespondensen ger en unik bild inte bara av statsbyggaren utan också av privatpersonen Oxenstierna. -Populär historia 200 I: s, s. 63-6s Schiick, Herman, Carl Gustaf Styffe - en föregångsman. -ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm 2002, ISBN 9I s6-I; s. IS- 22. Strömberg, Carina, SVAR på verksamhetsmålen : Bevara - Tillgängliggöra - Tillhandahålla. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Svenskt diplomatarium = Diplomatarium Suecanum. Bd IO. H. 3, I374 juli-i37s l utgivet av Riksarkivet; utarbetat av Claes Gejrot... s. 2 s ISSN o284- I9S9 Utvik, Martin, Stor invigning av fordonsarkiv i Ramsele. [s november 2001.] - NA 20o2:I, s. I8-2o. Åström, Karin, I allmänhetens ~änst? : Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna. Uppsats, 8o p, 2002, Arkivvetenskap. Stockholms universitet. Stockholm bl. Krigsarkivet Arkiv F, Arkiv F : Arki~änst hos myndigheter som hör till Försvarsdepartementet års uppl. Stockholm : Krigsarkivet, s. Dahlström, J an, Arkiv från Sveriges internationella fredsbevarande operationer.- ASF 200I: I, s s. Dahlström, Jan, Nordisk-Polska brigadens arkiv. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. S29-S3S Ericson, Lars, Den svenska militärens kontakter med islamiska länder. - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S Ericson, Lars, Fortifikationens ritare.- ingår i: Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder I6S4-I7I9. Stockholm S (Karolinska förbundets årsbok.) Ericson, Lars, The sources of military history, Sweden I7So-I87o.- ingår i: The army and the navy of Spain and Sweden in a period of change (I7so-I87o) l Spain and Sweden: Eneormters throughout history ; Enrique Martinez Ruiz,... eds. Madrid S. 44I-4SI. Forsling, Rick, Arkivet bevarar gamla förband. - Armenytt 2002:4, s Gäfvert, Björn, Råssö i Krigsarkivets dokument. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Lagercrantz, Jacob, Försvarets historia i bild : vi är glada att vi kan sprida ljus över Försvarets historia och nutid, säger Anders Eisen, chef för Arme-, Marin- och Flygfilm, AMF. - Försvarets forum 2002:5, s Larsson, Göran, Bokrec.: släktforskarna och Krigsarkivet : en vägvisare till de militära källorna.

10 1171za Ridbäck (Meddelanden från Krigsarkivet XIX.) Stockholm ASF 2ooi:I, s. I29-I3L Larsson, Göran, "Uti besynnerlige omständigheter" : Skånska generalguvernementet I8oi-I8o9. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S N 0rby, Karin, "Det är en glädje att förmedla kunskap" : ARK 65 år. [Intervju med Evabritta Wallberg.] - DIK-forum 200I:I5, s. 9-Io Plikt, politik och praktik : värnpliktsförsvaret under wo år l [ textredaktion: J an Dahlström, Ulf Söderberg j huvudfotograf och repro: Bertil Olofsson]. Stockholm I92 s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 22) ISBN 9I o. Ramstedt, Hans, Forskning kring den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. - Tema arkiv 200I:4, s. I8-I9. Wallberg, Evabritta, Rikets säkerhet : försvarssekretessen i ett historiskt perspekiv Stockholm 200I. 104 s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 2 I) ISBN 9I I-2. ISSN Wallberg, Evabritta, Vänskap, mentorskap och konkurrens : två generaler. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Landsarkiven Adamson, Rolf, Huvudräkning i Rekarne år I 849. [Mantalslängder.] - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 4P7-474 Andersson, Kent, Per Clemensson : ett liv i forskningens tjänst. - släkthistoriskt forum 2002:5, s. 6-7, 9 Andersson, Ulf, Aktuella frågor kring Ostindiska Kompaniet l Ulf Andersson, Lars Melchior. - Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I59-I64. Asker, Björn, "Från vidare handläggning ur domboken afskrifvet" : Karlskoga häradsrätt och Alfred Nobels kvarlåtenskap. - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S.2o-29. Asker, Björn, Landshövdingarnas ämbetsberättelser från I6oo-talet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Bendixen, Karin, Arkiv från Dalarnas län : en guide till forskning i Landsarkivet i Uppsala. Uppsala s. (Landsarkivets i Uppsala småskriftserie, ISSN I65I-369X j I). Edvardsson, Carl-Edvard, Stordepå för Landsarkivet i H ärnösand. - NA 2002: I, s I. Egeskog, H ans, Register som hjälper oss hitta rätt i Göteborg. [Landsarkivet i Göteborg utsett till ~rets arkiv '.] - Släkthistorisktforum 2002:5, s Forsberg, Suzanne, Social verksamhet hos sjukkassor i de skånska landskapen I88o-I92o : reflektioner utifrån sjukkassearkiven vid Landsarkivet i Lund. - Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 200I:2, s. I-8 Gothembourg : Gothenborg = Göteborg : a presentation for the EU Summit J une 200I l by the Regional Archives and the City & County Council Archives j edited by Beata Losman. Göteborg s. (Arkiv i väst. s.) (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 4.) Janzon, Bode, Landsarkiven och företagens arkiv: en översikt vid millenieskiftet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S I7. Lönnroth, Louise, Per Clemensson pensionerad. - NA 20oi:2, s Melchior, Lars, se: Andersson, Ulf Mossberg, Nils, Frånk-pistar till arkiv : från tingsrätter till ett landsarkiv. -NA 2002 :3, s. I30-I3 I. Norberg, Erik, Carl-Edvard Edvardsson lämnar tjänsten som landsarkivarie i Härnösand. - NA 2002:3, s. I49- I50. NordströmJarnryd, Maria, Carina Strömberg byter jobb. [Ny landsarkivarie i Härnösand.] - NA 2002:4, s. I95 Persson, Roland, Arkiv av internationell betydelse: Swedish Match-arkiven i Vadstena. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. soi Persson, Roland, Ivar Kreuger och Svenska Tändsticks Aktiebolaget. [Kreuger-utställning, Landsarkivet i Vadstena.]-NA 2002 :2, s

11 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Persson, Roland, Kung Carl XVI Gustaf opch drottning Silvia besökte Landsarkivet i Vadstena. -NA2oor:r,s. 19. Pursche, Werner, Det Hoppenstedtska arkivet : en presentation. - Släkt och hävd 2001:213, s Reuterswärd, Elisabeth, Slumpen eller ödet? Om lmmanuel Nobel och konsekvenserna av en middagsinbjudan.- ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Siltberg, Tryggve, Country harbours on Gotland and Harbour statutes (hamnordningar) in Sweden, Denmark and Gotland. -ingår i: Liibeck style? - Novgorod style? : Baltic Rim central places as arenas for cultural eneormters and urbanisation I IOO- I400 AD : transactions of the centrallevel symposium of the Culture Clash or Compromise (CCC) project held in Talsi September r l [editor: Munris Auns]. Riga S. I Siltberg, Tryggve, Storebror och strandrövaren-ett människoöde från Gotska Sandön i myndighetsarkiven spegel. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Tersmeden, Fredrik, Jubilar i historiskt gränsland. -Tema Arkiv 2003:3, s. 2 3 Westin, Gunnar T., Som ~änsteman vid Landsarkivet i Lund. Minnen från och 1940-talet. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S. 6o-66. Statliga myndigheters arkiv (Övriga statliga arkiv) Andersson, Lars M., Bokrec.: Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv r84o Stockholm Seandia 20or(67):2, s Burius, Anders, Från Mårbacka och Bergsundsstrand. N o belpristagare som arkivbildare. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Burell, Mats, Dokument från internationella organisationer. [Regeringskansliets arkiv.] - Arkiv, samhälle och forskning 2oor:r, s Bäärnhielm, Göran, Islamiska handskrifter och inkunabler. [KB]- ingår i: Sverige och den islamiska världen s. 25o-264. Dahl, Per, Arkiven efter svenska nobelpristagare i naturvetenskap och ekonomi. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S. I Eriksson Karth, Ingrid, statsrådsklotter [Carl Schlyter, Östen Unden.] -NA2oor:r, s. 39 Fjelner, Ulrika, SCB och gallringsproblematiken. Uppsats för fortsättningskurs i arkivvetenskap VT 2002, Stockholms universitet. Stockholm s. Fredriksson, Berndt, En institutionell historia : UD:s arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv. - ASF 200I:I, s Gidlöf, Leif, Arkivmyndigheten som depå : några synpunkter på framtida leveranser vad gäller ansvarsfördelning, organisation och finansiering. - ASF 200I :I, s. I02- II6. Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv r840-i990. Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 17). Halldin Norberg, Viveca, Arkiven i biblioteketreflexioner ur ett Uppsala-perspektiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2oo2. S Hammarlund, Bo, Regeringskansliets arkiv som spegel för samhällsutvecklingen l av Bo Hammarlund & Rune Hedman. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Lindvall, Jöran, Nordie and Baltic architectural museums and archives : a background. - ingår i: Nordie and Baltic museums andarchives of architecture. Helsinki S ISBN Nicander, Eric, Islamiska handskrifter i Lunds universitet.- ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S

12 Irma Ridblick Nordesjö, Hans, Islamiska handskrifter, planscher och tryck. [UUB] - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S NordströmJarnryd, Maria, Ny chef och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). [Åsa Karlsson].- NA 2002:4 Nordström Jarnryd, Maria, Porträtt av Nordiska museets arkiv. -NA 2001:3, s Petersson, Gun, Göta hovrätts arkiv: några glimtar från I6oo-talet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s. 27J-28J. Runcis, Maija, Bokrec.: Hallberg, Lars: Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv I ASF 2001:2, s Skoglund, Lars-Olof, Göran Nilzen har lämnat chefstjänsten vid Svenskt biografiskt lexikon (SBL).-NA2oo2:3 Thofelt, Lars, 300 år av kunskap. Gunnar J egrelius arkiv om miljöskadliga ämnen /Lars Thofelt, Peter Mosten. - Kemivärlden med Kemisk tidskrift 2002:2, s Törnqvist, Lena, Från "Bästa fru Lindgren" till "Kära Astrid!": Astrid Lindgrens arkiv på Kungl. biblioteket.- Barnboken 2002:1, s Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet i Malmö. VänDlandsarkiv Att förteckna arkiv i Stockholms stad : en praktisk handledning l från Stadsarkivet. Stockholm s. ISBN o Att gallra i Stockholms stad : en praktisk handledning från Stockholms stadsarkiv. Stockholm s. Bender, Biqpt, Nytt arkivaliskt. [20oo] - ingår i: Elbogen (Arsskrift). Malmö 2ooo. S Bering, Bjern, Stadens minne. Bokrec.: Hedberg, Britt: Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år 2ooo. Stockholm ASF 2001:2, s Bratt, Ivan, se även: Olausson, Peter Droguet, Alain, Arkiv- och skolverksamheten i Värmland samt utblickar mot Frankrike. -ingår i: Norsk Arkivforum I 7. Norsk Arkivseminar Arkivarfereningen, Kristiansand s Hedberg, Britt, Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år s. (Monografier utgivna av Stockholms stad. 160) ISSN 7031-I2o-X Ingvarsdotter, Helena, Oviss framtid för Stockholms skrivna historia. [Intervju med Lars Ringselie och Carl Åke Svanberg.] - SKTF -tidningen 200I:IJ, s ISSN Kvarnbratt, Thomas, Ett företagsamt Värmlandsarkiv.- Värmländskkultur 2002:5, s. 15, 17. Kvarnbratt, Thomas, se även: Olausson, Peter Larsson, Göran, Släktforskarna i Sverige utser "Årets arkiv" [Malmö stadsarkiv].- NA 2001:4, S Nafsund, Mats, Gamla stan under 750 år. Rec.: Gamla stan under 750 år. DVDICD-ROM. Stockholm ASF 2001:2, s Ny stadsarkivarie i Malmö. [Göran Larsson]- NA 2001:1, S. 18. Olausson, Peter, Värmlandsarkiv - en företagsam arkivinstitution l Peter Olausson, Ivan Bratt, Thomas Kvarnbratt. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Sande, Berith, Föreningsliv : en viktig bit i pusslet kulturarv. [Föreningsarkiv, Arkivcentrum Värmland.]- Värmländskkultur 2002:5, s. 8-II. Smedberg, Staffan, Ny stadsarkivarie i Stockholm [BjörnJordell.]. -NA 2002:3 Smedberg, Staffan, Stockholms stadsarkiv byggs om.-na2oo2:3 Årsberättelser Arkivåret 2aoo och Riksarkivet. [Årsberättelse för RA med SVAR och Arkion samt Krigsarkivet för år 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Riksarkivet. [Årsberättelse för RA med SVAR och Arkian samt Krigsarkivet för år 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. 2 II Landsarkivet i Göteborg [Årsberättelse 2ooo.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S

13 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Landsarkivet i Göteborg [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand [Årsberättelse 2ooo.] - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivetochlandsarkiven S Landsarkivet i Härnösand [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Lund [Årsberättelse 20oo.)-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Lund [Årsberättelse 2001.]-ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2002 o s s8. Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 2001.]- ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena [Årsberättelse 2ooo.) -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena [Årsberättelse 2001.) -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Visby [Årsberättelse 2000.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Visby [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Östersund [Årsberättelse 2000.] - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivetochlandsarkiven S Landsarkivet i Östersund [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stadsarkivet i Malmö [Årsberättelse 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stadsarkivet i Malmö [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv [Årsberättelse 2000.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv. Förvaltningsberättelse Stockholm s. Värmlandsarkiv [Årsberättelse 2ooo.) - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Värmlandsarkiv [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Kommunala arkiv Frankius, Michael, Ensamma kommunarkivarier brottas med tandlös arkivlag. Av Michael Frankius och Ingrid Söderlund.- Tema arkiv 2002:1, s Fribäck, Robert, Ge landsarkiven tillsynsrätt över kommunarkiven.- Tema Arkiv 2003 : 3, s Fryksen, Arne, Det kommunala arkivrummet : några personliga synpunkter. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 1o Gustafsson,. Erik, En guldgruva för en historiker. [Kommunala arkiv. Landstingsarkiv.]- Sting (utg. Stockholms läns landsting) 2001:18, s Holmberg, Annika, Vilse i arkivet : handbok i kommunal dokumenthantering. Ny utg. Stockholm s. Losman, Beata, Arkivvägledning för Hisingen och Öckerö kommun l utarbetad av Beata Losman. Göteborg s. Nilsson, Göran, Foto: Georg Oddner - unik bildsamling till Malmö Museum. - DIK-forum 2002, häfte 7, sida 4-6. Ramsted t, Hans, Fler kommunarkivarier till Norrland!- Tema arkiv , s Ramstedt, Hans, Trevligare, större och säkrare i stadsarkivets nya lokaler. [Umeå]. -Tema arkiv 2001 :1, S. IQ-11. Stadsarkivet 30 år : en minnesskrift [Uppsala). Uppsala s. Söderlund, Ingrid, se: Frankius, Michael 71

14 Inna Ridbäck Kyrkliga arkiv Andersson, Karl-Gustaf, De kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholrn s Wallsten, Hanna, Nya arkiv, nya regler : flyttlassen går när kyrkans dokument ska till landsarkiven. Överföringen av folkbokföringsmaterialet. - DIK-forum 2003:8, s Enskilda arkiv Företagsarkiv. Föreningsarkiv. Gårdsarkiv. Personarkiv Amm!us, Karin, Vegete-bolagen - en del av Länsförsäkringar.- Företagsminnen 2001:1, s Andersson, Ulrika, Enskilda arkivs verksamhet och villkor.- Tema Arkiv 2003:3, s Berg, Lars Otto, Bergslagen i arkiven. Bokrec.: Bergslag : kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län. Örebro [Utg. av Örebro läns företagsar kiv.] -ASF 2001:1, s Bernhardsson, Cuno, Marknadsföring av arkiven i Västerbotten. - Tema arkiv 2001:1. Blom, Edward, Commerzbank och Siemens : Historia har en självklar roll i företagets kultur. - Företagsminnen 2001:2, s Blom, Edward, ICA Förlaget- en välbekant doldis. - Företagsminnen 2001:2, s Caldenby, Claes, se: Celsingarkivet Celsing, Birgitta, The Celsing Archive. l Birgitta Celsing, Claes Caldenby. - ingår i: Nordie and Baltic museums and archives of architecture. Helsinki zooz. S ISBN Celsingarkivet l Claes Caldenby och Birgitta Celsing. Stockholrn: Celsingarkivet, [22] s. Dahl, Per, Arkiven efter svenska nobelpristagare i naturvetenskap och ekonomi. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, 200I. S. I Engström, Lisa, Propaganda: från ide till handling. Arkivmaterial i Folkrörelsernas arkiv i Gävle. Gävle s. Gere, Katalin, Nyheter inom området folkrörelser. -EB-nytt 2001, s Gere, Katalin, Nyheter inom området folkrörelser. -EB-nytt 2002, s Hassel berg, Ylva, Företaget från insidan: vd-korrespondens och den historiska företagsforskningen l Ylva Hassel berg, Tomas Matti, Tom Petersson. -ASF zooz:z, s. 52-6o Helrnfrid, Staffan, Ett godsarkiv. Om arkivet på Stjernsunds slott i Närke. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholrn S Herngren, Maria, Arkiv för folkets historia [Intervju med arkivarie Lars-Göran Johansson, Svenska Emigrantinstitutet] l Maria Herngren, Eva Swedenmark.- Fönstret 2002:1, s ISSN Johansson, Annelie, Bank~änstemän får sin rättmätiga plats i historien.-tema arkiv 2001:4 s Johansson, Sven-Erik, Här hainnar kassans papper. [Försäkringskassans arkiv i en gruva i Kvarn torp, Närke.]- Socialförsäkring zooz:ii, s Johansson, Urban, Ordning i arkivet: dokumenthantering för föreningar, handledning för nybörjare. Stockholrn bl. Kalnins, Ingvar, Smolensk-arkivet. - EB-nytt 2002, s Knorring, Göran von, Nordbankens historiska arkiv dokumenterat.-företagsminnen 2001:2, s Kristiansson, Sture, Stora Ensos svenska företagsarkiv. [Storas arkiv i Falun.]- ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Kåhrström, Olof, Hushållningssällskapens arkiv : en förteckning. - ingår i: Kåhrström, Olof, Regionala främjare av de areella näringarna under zoo år. Stockholrn S Kämsby, Eva, Om och kring Föne bylåda. -ingår i: Hälsingerunor zooi. S. II Linde, Rolf, Alfred Nobels arkiv på CD. - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Linde, Rolf, Musikalier i enskilda byråns bestånd. - EB-nytt 2001, s. II-16. Linde, Rolf, Vittnesbörd om en mångsidig och intressant verksamhet: Nils Herlitz arkiv.- EB-nytt 2002, S. II-17.

15 Svensk m kivbibliografi 2001 och 2002 Linder, Nina, Belfrageska släktarkivet : stamfadern Hans Belfrage. -EB-nytt 2002, s. I8-20. Lundgren, Tomas, Sökandet efter en försvunnen diplomat : Raoul Wallenberg-föreningens arkiv. - EB-nytt 20oi, s Lundqvist, Lars, Margareta Linday Natt och Dag legendarisk ordförande mot nya mål. [NLA]. Tema arkiv 2002:2, s. I8- I9. Lundström, Ragnhild, Spåren efter Alfred Nobel: på jakt efter källoma till Nobel - företa~ens historia. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Melander, Ellinor, Kaviar : illustrerad tidning för skämt och kärlek.- EB-nytt 2002, s I. Melander, Ellinor, Pia, Bell och Buster : tre SvDjournalister. -EB-nytt 2002, s Melander, Ellinor, Resor och äventyr med Becassine [Lili Christenson].-EB-nytt 200I, s M ulk, Inga-Maja, Byggstart för Åja- arkiv och bibliotek. -Åjttenytt, 200I:3, s. 1. Nilsson, Ann-Marie, Källor till Brunnens musik. ASF 2ooi:2, s Nyberg, Louise, Det finns något som heter Ådalen - som just inte liknar något annat. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I27-I43 När arkiven flyttar hemifrån : outsourcing och entreprenad av arkivverksamhet. Stockholm ISBN 9I I-6. Raab, Carl Michael, Näringslivsarkiven i Sverige. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I8-26. Raab, Carl-Michael, Området företagsarkiv EB-nytt 20oi, s. 38-4o. Raab, Carl Michael, Riksarkivets näinnd för enskilda arkiv 2ooo.-EB-nytt 2ooi, s Raab, Carl Michael, Riksarkivets näinnd för enskilda arkiv EB-nytt 2002, s Reisborg, Synnöve, Nils Åbergs arkiv. - Fornvännen 2002(97), s. I97-I99 Skoglund, Lars-Olof, Kunglig Majestäts Orden och dess arkiv. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Staunstrup, Pontus, Föreningen Stockholms Företagsminnen: att bevara och presentera närings- livets historia. -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven s Steen, Anki, Bokrec.: Tom Sahlen, m.fl.: "Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfråga". Av Tom Sahlen, Carina Sjögren och Sven Bodin. Stockholm NA 200I:2, s. 78-8o. Sundquist, Anneli, Det svenska föreningslivet och dess arkiv. Ramsele: SVAR, I4 s. + bilagor. ISBN 9I97384Ioo. Tengvall, Ingalill, Hälsingegårdarnas arkiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Thalen, Bo, Etniska minoriteter: Judiska församlingens arkiv i Göteborg. - NA 2002=4- s. I63. Thor, Lars, Var finns arkiven? - Glasteknisk tidskrift 200I:3, s ISSN ooi7-i093 Ulfsparre, Anna-Christina, Företagsarkiven- problembarn eller värstingar? - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. 11-I7. Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven l [text- och bildredaktör: Kerstin Abukhanfusa]. 294 s. ISSN Welander, Lars-Olof, Ett dramatiskt liv : ett spännande arkiv [Bohdan Skobowytsch-Okolot]. - EB-nytt 2002, s. 2I-22. Welander, Lars-Olof, Lars Fredrik Pehrsson och Otto Holmdahl. - EB-nytt 2ooi, s. I7-2o. Welander, Lars-Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv.-eb-nytt20oi,s. 7-Io. Welander, Lars-Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv. - EB-nytt 2002, s. 7-Io. Ånimmer, Lena, Spår av tyst diplomati : ambassadör G unna ar J arrings handlingar från ett uppdrag i Mellersta Östern. - EB-nytt 200I, s. 2 I-28. Ånimmer, Lena, Svenska Röda Korsets fotosamling i Riksarkivet.- EB-nytt 2002, s Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Andersson, Stellan, Olof Palmes arkiv. - ingår i: Olof Palme i sin tid. Huddinge S (Samtidshistoriska frågor. I) ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2003 :2 73

16 Im ta Ridbäck Grass, Martin, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek : något om dess beståndsprofil - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 3I Grass, Martin, Gruv och Handels, kvmpor och fred : 270 nya arkiv. - Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 200I:I, sida 6- I3. Grass, Martin, Labour's memory : the Labour Movement Archives and Library, I902-20o2 l Martin Grass in collaboration with Hans Larsson. 64s. Johansson, Urban, Bokbindaregesällskapet i Stockholm : Bokbindaregesällskapets arkiv omfattar ett tiotal hyllmeter handlingar varav de äldsta går tillbaka till I63o-talet. - Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002:314, s. n-78. Jönsson, Ulf, Hundratals flyttkartonger: accessioner Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002 :314, s Steinsaphir, Marianne, Röd hundraåring. - Biblioteksbladet. BBL 2002:2, s. I2-I5 Wikman, Mikael, Pigg jubilar firar I oo år i historiens tjänst.-släkthistoriskt forum 2002 :4> s Internationellt samarbete. Utländska arkiv Backhaus, Helmut, Tyska arkiv satsar på internet och digitalisering. [Der Arehivar och Archivalische Zeitschrift.] - ASF 200I:I, s Berndtsson, Ewa, Svensk-polska arkivförbindelser. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 42o-424. Blom, Edward, Internet och Stasiakter - utblick mot Tyskland. -ASF 2002:2, s. 6I- 62. Borgkvist-Ljung, Karin, se: Raab, CarlMichael Cadell, Patrick, Erik Norberg and the European ar chives in the I 99os - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, s Dalhed e, Christina, Forskningsupplevelser i Europa-arkiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Dahmen, Maria, Terrorarkivet i Paraguay: diktaturens ondska i plötsligt rampljus. - Amnesty press 2002 :4, s Droguet, Alain, Arkitekt(ur)arkiv i Frankrike. [La Gazette desarchives, nr I90-I9I.] -NA 20o2:I, s Enhörning, Kristina, Sverige och Danmark förenades i Skåne. [Bokbindare och konservatorer, Nordiska Konservators Förbundet- Svenska sektionen, 4-5 oktober 2001.] - NA 200I:3, s. I Geber, M agnus, Nordiska evenemang kring elektronisk arkivering i Stockholm. [Nordisk IT, maj 2002.] -NA 2002 :3, s I04. Gränström, Claes, Arkivverksainheten i Norden och Europeiska unionen : kan man tala om en nordisk modell? - ingår i: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar John Herstad. Oslo S ISBN Gäfvert, Thomas, Nordiskt!T-seminarium. [NordiskiT, maj 2002.] -NA2oo2:3, s Hrafn Sveinbjarnarson, XXV Citra i Reykjavik. [9- I3 oktober 2001.] -NA 20o2:I, s. 3o-31. Joneli Ericsson, Britta, Utbildningsinsatser i Baltikum. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Järtelius, Arne, se: Martinsdotter, Kerstin Kronlund, Jarl, Vem vann? : om forskning i krigshistoria. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. I32-I6o. Larsson, Göran, Danska arkivväsendet expanderar. [Arkiv. Tidskrift for arkivforvaltning og arkivteknik.] -ASF 2ooi:I, s Larsson, Göran, Rapport från Danmark. - ASF 2002:2, s Lövblad, Håkan, EV-konferens i Lund :marknadsföring av öppna arkiv.-tema arkiv 200I :2, s Mark, Peeter, Ny estnisk tidskriftskollega. Bokrec.: Tuna : Ajalookultuuri ajakiri. Nr I998:I -nr 2ooi:4. -ASF 2ooi:I, s. I34-I35 Martinez Ruiz, Enrique, Sweden in Spain's general archives : sources for Hispano-Swedish history l Enrique Martinez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales. Spain and Sweden: Eneormters throughtouthistory. Madrid ,76 s. 74

17 Svensk m kivbibliografi 2001 och 2002 Martinsdotter, Kerstin, Att nå nya arkivbrukare : en internationell utblick. Av Kerstin Martinsdotter och Arne Järtelius. [Om programmet "Arkivens roll i fritidssamhället", I4:e arkivkongressen, Sevilla.] -ASF 2ooi:I, s Norberg, Erik, ICA år 2000 : en världsorganisation? -ASF 2ooi:I, s Norberg, Erik, Kolleger som timgås flitigt. [Riksarkivariemöte.]- Tema arkiv 200I:3, s Pussinen, Veli-Matti, Nordiska arkivterminologiprojektet.-na2002:i,s. 29. Raab, Carl Michael, DLM-Forum [Access and preservation of electronic information. 6-8 maj 2002, Barcelona.] l Carl Michael Raab, Karin Borgkvist Ljung. -NA 2002:3, s. I4I-I43 Ramstedt, Hans, Hemsidorna hos de nordiska riksarkiven.-tema arkiv 200I:3, s. Io-II. Rantanen, An ja, nordiskt lands.- och statsarkivariemöte i Uleåborg. -NA 20oi:2, s. 75 Rendsmark, Morten, Påvens hemliga arkiv. - illustrerad vetenskap 2002:I5, s. 34-4I Rosvall, Ted, Ryska arkiv inget för svenska forskare?- släkthistoriskt forum 2002:5, s Rumar, Lars, Från den borgerliga lagbokens tid : lagfartshandlingarnas öden i kommunismens D DR.- ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 4Io-4I9. Sjöblom, Kent, Nordisk arkivkonfems i Uppsala. [Arkivens framtid : visioner och problem.] - NA 200I:3, S. I24-I26. Svenson, Anna, Några anteckningar och Nationernas Förbunds arkiv. [Finns i FN-biblioteket i Geneve.] -ASF 200I:I, s Sivervall, Peter, Tillgänglighet till arkiven : EDkonferens i Lund. [5-6 april20o1.]- NA 200I:2, s Smedberg, Staffan, Sjätte europeiska arkivkonferensen i Florens. [Sammandrag av vissa föredrag: lwww.newtours.it/ Archives20o Ilabstractsl abstracts.htm] -ASF 2ooi:2, s Strangert, Susanne, Arkivens framtid-visioner och problem : Nordisk Arkivkonferens i Uppsala ASF 20oi:2, s Svenson, Anna, Några anteckningar och Nationernas Förbunds arkiv. [Finns i FN-biblioteket i Geneve.] -ASF 2ooi:I, s Vmcefi, Emilia, Arkiv och politik i Transsylvanien. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Zilliacus, Lars, Finska Hushållningssällskapets historia, publicering och arkiv. - ingår i: Kåhrström, Olof, Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. Stockholm s I7- Utbildning Berggren, Stefan, Arkivarieutbildning för framtiden.- Tema Arkiv 2003:3, s. I6. Bihl, Anneli, Seminarier om aktuell forskning. - TemaArkiv 2003:3, s Dahlberg, Blanche, En AAS-stipendiats upplevelser av arkiv- och dokumentmässan. - Tema Arkiv 2003:3, s. 20. Dahlström, Jan, "Livet är en gåta, lösningen finns på andra sidan". [Svenska Arkivsamfundets temadag 8 november 200 I, 'Bildens makt och ansvar'.] -ASF 2ooi:I, s. 86-9o. Debove, Lena, Arkivens betydelse för form och design. Av Lena Debove och Lena Westling-Karlsson. [Svenska Arkivsamfundets temadag 29 mars 2ooi, Stockholm.]- NA 2ooi:2, s F ornäs, Anna, Arkivveckan i Lund april20o2. [I5- I9 april2oo2.]-na 2002:2, s F ornäs, Anna, Rapport från konferens i Dobbiaco: Choices and strategies for preservation of the collective memory. -NA 2002:3, s. I39-I4I. Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet. l Olle Forslund, Maria NordströmJamryd.- NA 2002:3, S. I33-IJ4. Fredriksson, Berndt, Arkivvetenskap : historia och framtid. [Diskussion med utgångspunkt i Börje Bergfeldts artikel, ASF 2002:1.] - ASF 2ooi:2, s Frohnert, Pär, Arkivmaterialet och de svenska historikerna : en studie av Historisk tidskrift I 96o- 2ooo. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S. I6I-I67. Färnlöf, Märit, Vägen till källorna. En brukarundersökning av den faktiska användningen av arkivkällor i C-uppsatser i historia. [C-uppsats. Arkiv- och informationsvetenskap. Mitthögskolan]. Härnösand bl 75

18 b ma Ridbäck Halen, Ove, Hans Hofman gav sin syn på metadata. - Tema Arkiv 2003:3, s. I8-I9. Hansen, Lars-Erik, Bearman liknade vår arkivlösning med en fisk [David Bearmans föreläsning]. Av Lars-Erik Hansen, Roger Löfgren. - Tema arkiv 2002:3, s Lindroth, J an, C-uppsatsen som källa : en opålitlig ministudie. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrifttill Erik Norberg. Stockholm S. I68- I73 Lundqvist, Lars, Fullsatt seminarium om digitalt bevarande. [NordiskiT, maj 2002 l 23 maj Etnografiska museet.] - NA 2002:3, s Lövblad, Håkan, Med objektet i centrum. [Seminarium, Kungl. Bibl., våren 20oi, 'Bilddatabaser och digitalisering'.] -ASF 200I:I, s. 9I-94 Lövblad, Håkan, Objektet i centrum på ABM-seminarium. Seminarium: Bilddatabaser och digitalisering.- NA 200I:I, s. I6-I8. Runcis, Maija, Terndag om form och design. [Svenska Arkivsamfundets temadag 29 mars 2001.] -ASF 2ooi:2, s Sturesson, Leif, Vart tar arkivstudenterna vägen - resultat av ARKs enkätundersökning. - DIK-forum 20o2:I8, s. I6-I7 Sundquist, Anneli, Arkivutbildning i våra grannländer.- Tema arkiv 200I:3, s. 12-I3. Ulfsparre. Anna Christina, Arkivarien som forskare och forskaren som arkivarie. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm s. I27-I31. Westling-Karlsson, Lena, se: Debove, Lena Wåhlberg, Karin, Arkivforskningen i Sverige. Av Karin Wåhlberg, Lars Lundquist. -Tema Arkiv 2003:3, s. 9-I I. Åström, Karin, ABM-samverkan i fokus. [Konferens I s-i 6 november 2000, DIK, KB och KUR.] -ASF 20oi:2, s Arkivarien. Yrkesrollen Forslund, Karin, Arkivarier som breddar sig: från arkivarie till internrevisor - och arkivarie igen. - Tema arkiv 200I:2, s F orslund, Karin, Bodil Ulate-Segura : med uppdrag utomlands. - Tema arkiv 200I:3, s. I4-I5. Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet l Olle Forslund, Maria NordströmJarnryd. - NA 2002:3, s. I32-I33 Forsten, Timo, Arkivprofessionen i Finland och Sverige. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Frankius, Michael, Ensamma kommunarkivarier brottas med tandlös arkivlag. Av Michael Frankius, Ingrid Söderlund. - Tema arkiv 20o2:I, S Grönquist, Ulrika, Om nätverk för nyutbildade arkivarier. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Johansson, Annelie, Arkivarier som breddar sig: sju frågor till fem arkivarier som har breddat sig. - Tema arkiv 20oi:2, s. Io--II. Jörwall, Lars, Arkivarien på parnassens topp.- ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I66-I72. Lundqvist, Lars, Per Matsson: arkivarien med juridiken som arbetsful t.-tema arkiv 2002:4 s. I o--i I. Magnusson, Kerstin, "Mitt arbete siktar på en oändlig framtid." [Intervju med Magnus Hjärtström, Rikspolisstyrelsens verksarkivarie och chef för dokurnentationssektionen.] - Svensk polis 200I:9, s. 24. Naeslund, Sara, Att vara arkivarie och personuppgiftsombud.-tema arkiv 2002=4, s Nord, Gertrud, Har arkivarierna inte märkt att vi gått in i IT-eran? - Tema arkiv 2002:3, s N0rby, Karin, "Varför ska man sluta när det är så roligt" :ARK 65 år. [Intervju med Bodil Ulate Segura.]. -DIK-forum 200I:I5, s. 9-Io Skoglund, Marie, Kolleger i stiftet : arkivarie, webbredaktör, kyrkoantikvarie. [Intervju med Anna Mandahl, Tina Sanden och Kristina Strand Larsson.] - DIK-forum 20o2:I, s. I4- I5 Smedberg, Staffan, Arkivarier som breddar sig: avhopp från arkivarieyrket - myt eller problem? - Tema arkiv 2ooi:2, s. I2-I3. Sturesson, Leif, Vart tar arkivstudenterna vägenresultat av ARKs enkätundersökning.- DIK-forum 20o2:I8, s. I6-I7 Åström Karin, Arkivarieyrket : från vårdare och väktare till förmedlare. - ingår i: Av kärlek till ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2003 :2

19 Svensk arkivbibliografi 200 r ocb 2002 arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Arkivtekniska frågor Mikrofilm. Reprografi Crona Gerd, Se: Netinder, Elisabet Cullhed, Per, Facing leather. A description of a facing method for fire damaged tight back leather bindings.- PapierRestaurierung 2003:4, s Dahlquist, Hans, Vattendimma släcker eld-skonar dyrbar utrustning: nytt brandskydd kan rädda datorer och värdefulla arkiv från vattenskador. -Ny teknik 2002:II, s. 16. ISSN Dahlström, J an, Hur man styr urvalsprocessen. - Kontaktarket 200I:I, s Dahlström, Jan, Ny handledning från Fotorådet: om gallring och insamling av fotografier. - Kontaktarket 2002:1-2, s. 49 Dahlström, J an, Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan : rapport från ett seminarium om mögel i arkiv.- ASF 2002:1, s Ehrensvärd, Ulla, Kartografens papper. - Nordisk pappershistorisk tidskrift 2 003:2, s Netinder, Elisabet, Papperskonservatorer möttes i Stockholm. Av Elisabet Netinder och Gerd Crona. -NA2oo1:I,s Netinder, Elisbaet, Papperskonservatorsmöte i Kiruna september [NKF:s pappersgruppsmöte.] -NA 2002:4, s Nilsson, Ann-Charlotte, Seminarillin om mögel. - NA 2002:2, s NordströmJarnryd, Maria, Riksarkivet drabbat av mögel. -NA 2001:3, s II4. NordströmJarnryd, Maria, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. - NA 2002:4, s Palm, Jonas, Bok- och papperskonservering : från det enskilda objektet till massbehandling. - Kulturmiljövård 2001:2, s Spara, förvara, arkivera l red. Ewa Ahlström. Stockholm s. (SIS handbok. 163.) Digitalisering. ADB Backhaus, Helmut, Tyska arkiv satsar på internet och digitalisering. [Der Arehivar och Archivalische Zeitschrift.] -ASF 2001:1, s Gejrot, Claes, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek [CDskivan.] - HT 2002(4), s. 754 Gäfvert, Thomas, Nordiskt!T-seminarium. [Nordisk IT, maj 2002.]-NA 2002:3, s Halen, Ove, Hans Hofman gav sin syn på metadata. -Tema Arkiv 2003:3, s Hansen. Lars-Erik, David Bearman och förutsättningarna för en lyckad digital arkivering l Lars Erik Hansen, Roger Löfgren. - NA 2002:3, s Hansen, Lars-Erik, Elektroniska signaturers omöjligaliviettlångtidsarkiv.-asf 2001:2, s llshammar, Lars, In i framtidsdimman : de digitala medierna och samhället utan minne. - Företagsmmnen 2001:2, s. 49 Jansson, Torkel, ABM-information på ADB : så slipper vi A- och B-lag i forskningen! - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Johansson, Anders L., De iterativa systemutvecklingsmetodernas krav på arkivmetodologin. - ASF 2002:2, s Kjellqvist, Ingrid, ABM och det digitaliserade kulturarvet. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Kristiansson, Göran, Den nationella arkivdatabasen som vision på kort och lång sikt. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Linde, Rolf, Alfred Nobels arkiv på CD. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Lindh, Björn, Records management överallt.- NA 2001:1, s Lundquist, Lars, Förteckning och flödesstyrning av digitalt lagrade handlingar. D. 1: Förteckning med allmänna arkivschemat. Av Lars Lundquist och Magnus Wåhlberg. -Tema arkiv 2001:4, S Lundqvist, Lars, Förteckning av digitalt lagrad information. D. 2: Förteckning med EAD. Av Lars Lundqvist och Magnus Wåhlberg. - Tema arkiv 2002:1, s

20 Irma Ridbäck Lundqvist, Lars, Förtedming och flödesstyrning av digitalt lagrade handlingar. Del J.: Dokumenthanteringsplaner.- Tema arkiv 2002:2 Lövblad, Håkan, Dokumentation av!t-system - kontext, struktur och innehåll. - ASF 2001:2, s Mossberg, Nils, Arkiven : en skattkammare med porten på glänt. [DAF-konferens, Ramsele, 1-J oktober DAF = Digital Arkivöverföring för Forskning vid universitet och högskolor.] - NA 2001:4, s Olsson, Anders, Lagringsstrategier för digital information hos svenska myndigheter och företag. -Tema arkiv 2001:1. s. 22-2J. Rid bäck, Irma, Årstrycket: registrering öppnar nya vägar för forskning. - NA 2001:4, s Med samma titel även i HT 2002(4), s J Rittsel, Pär, Det förflutna ska digitaliseras. - Computer Sweden 2002: II 5, s Sandberg, Hans, En guldgrävare i pappersfloden. Intervju med Bob Huggins, vd för Cold North Wind som digitaliserar gamla tidningsarkiv för publicering på Internet. - Pressens tidning 2002:14, s Sandberg, Thorsten, Breven från Oxenstierna : i Riksarkivet i Stockholm finns mer än tiotusen brev till och från den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna : korrespondensen ger en unik bild inte bara av statsbyggaren utan också av privatpersonen Oxenstierna. - Populär historia 2001:5, s. 6J-6 5. Seipel, Peter, Arkiven i!t-samhället. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 22J-2JI. Utvik, Martin, Stor invigning av fordonsarkiv i Ramsele. [5 november 2001.] - NA 2002:1, s Wåhlberg, Karin, UML och BARA - bra stöd för dokumenthanteringsarbete.-tema arkiv 2002:J, s. 2Q-22. Ljud och bild (Audiovisuella arkiv) Allerstrand, Sven, Statens ljud- och bildarkiv- ett svenskt antianalarkiv för ljud och rörliga bilder. - ASF 2001:2, J2-57 Bergvall, Olof, Bilderna bleknar, orden suddas ut : informationslagring. [Statens ljud- och bildarkiv.] - Råd & rön 2002:10, s Nilsson, Lasse, "Nog kan Donau vara blå... ". [Internationella tevearkivfederationen FIAT lifta, världskonferens, Wien],-ASF 2001:1, s Snickars, Pelle, Ljusarkiv 18oo [Artikeln baseras på Snickars diss. "Svensk film och visuell masskultur 1900". Sthlm 2001.] - ASF 2001:2, J7-SL Heraldik. Sigillografi Bäckmark, Magnus, Bönders vapen - ett stickprov från Älvsborgs län släkthistoriskt forum 2001:2, s. 12-IJ. ISSN o280-j984 Bäckmark, Magnus, Heraldiken i Sverige l Magnus Bäckmark och Jesper Wasling. Lund IIO s. ISBN J26 Corswant-Naumburg, Inga von, Med vapenskölden vann han evig ära. - Biblis : tidskrift för bokälskare, bibliografi, bokhantverk, samlande, h , 2002, s. JS-41. Crafoord, Joar, Alexander Craufurds begravningsvapen i Mariakyrkan, Sigtuna. - Heraldisk tidsskrift nr 8J, 2001, s. 105-II5. ISSN Heim, Siegfried, A method for vacuum treatment of porous seals. Av Siegfried Heim, m. fl. - ingår i: Wax seals. Capenhagen S. J9-44 Tidigare publ.: MEMO (Stockholm), nr J Stockholm Hermfelt, Dag Magnus, Arvid Berghmans heraleliska samling i Kungliga biblioteket. - Släktforskarnas årsbok S Husberg, Erik, Bees and the sacred wax. - ingår i: Waxseals. Capenhagen S J ohannessen, Knut, N or disk heraldikerkonferanse i Kalmar. -NA 2001:2, s. 70. Kastling, Ove, Sankt Erik och Stockholms stadsvapen.- Samlarnytt 2002 :J, s. J-8. ISSN ooj6-j 790 Klackenberg, Henrik, Heraldiken i folkhemmet. - Biblis : tidskrift för bokhistoiria, bibliografi, bokhantverk, samlande,"h. 19/zo, 2002, s Klackenberg, Henrik, Sigillstampar i svenska samlingar l av Henrik Klackenberg, Göran Tegner. - ingår i: Middelalderlige seg1stamper i Norden. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 200J:2

and European archives in the 1990S

and European archives in the 1990S Innehåll Förord Ake Pettersson Patrick Cadell Inledning Arkiven och demokratin Erik Norberg and European archives in the 1990S 2 3 34 Kerstin Abukhanfusa Carl Göran Andra Gunnar T. Westin Timo Forsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Att förvalta ett kulturarv

Att förvalta ett kulturarv Att förvalta ett kulturarv Karin Borgkvist Ljung 1:e Arkivarie, FM Arkivpedagog och paleograf Riksarkivet i Marieberg 2015-11-25 Vad är Riksarkivet? Riksarkivets anses tillkommit 1618 då Axel Oxenstierna

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

kyrkoarkiv kulturarv

kyrkoarkiv kulturarv kyrkoarkiv kulturarv Liksom kyrkobyggnaderna är kyrkoarkiven en självklar del av det svenska kulturarvet. Det är till arkiven som framtidens forskare och intresserade allmänhet kommer att bege sig för

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Resultat Lista DM

Resultat Lista DM Bolmyra Svets & Rörmontage H 11 2,5 Km 5 1 40 Hasselgren Sundbybergs IK 00:10:22 00:00:00 2 49 Swidén Jonas Söders SOL 00:12:38 00:02:16 Sida 1 av 21 Österbybruk Bil AB H 13 2,5 Km 9 1 86 Larsson-Löfqvist

Läs mer

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp Archival and Information Science BA (A), Records Management for Registrars, 30 Credits Allmänna data

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Arkivlänet Västernorrland

Arkivlänet Västernorrland Arkivlänet Västernorrland Dåtid Nutid Framtid Länets Arkivkluster en unik resurs Arkivklustret Västernorrland har en kraftfull och dynamisk miljö inom arkivsektorn med en omfattande arkivvetenskaplig forskning

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Svensk arkivbibliografi 1999-2000

Svensk arkivbibliografi 1999-2000 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi 1999-2000 Polygrafer Ab aquilone: Nordie studies in honour and memory of Leonard E. Boyle. Stockholm 1999. 2 72 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 14). ISBN 91-88366-50-2

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer Foto Malmö Museer förarkiv nytta &nöje Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund Program för hösten 2009 15/9 22/9 29/9 22/9 Introduktion i släktforskning för nybörjare Omfattar 3 träffar

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Summa 103 fastigheter med 148 ägare. Fastighet Ägare Adress Postadress Tel.nr Nr

Läs mer

Hökstrand, Leif och Åkerlind, Ingrid Jakten på skräddarmästare C.F. Molander: så hittar du i Stockholms arkiv Stockholm 1990 (ref ex)

Hökstrand, Leif och Åkerlind, Ingrid Jakten på skräddarmästare C.F. Molander: så hittar du i Stockholms arkiv Stockholm 1990 (ref ex) Sammanställning av arkivpedagogisk litteratur Litteratur Bland pigor, utvandrare och vanliga dödliga i 1800-talets Sverige. Historiska problem i digitala källor. Demografiska databasen, Umeå universitet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat Sannaosta 2016 Slutligt resultat Resultat Karlstad den 5 December 2016 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Fördelning starter Grupp Klass Standardmedaljer Summa 1 2 3 Silver Brons A 12 22 23 57

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar Kretsfält 2 och KrM C Östhammar 2012-04-22 Vapengrupp A 1 Robert Andersson Upsala Sportskyttklubb 5 5 5 5 6 6 6 5 43 / 2313 2 Emil Månsson Hallstaviks PSK 5 6 6 6 5 5 5 4 42 / 2324 3 Mats Köpsen F 16 SF

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. January 2010 Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden 2900

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer