Arkivtidskrifter - en utblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivtidskrifter - en utblick"

Transkript

1 HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets bibliotek. Informationstillväxten nödvändiggör urval och bearbetning av informationen och ökar behoven av informationsförsörjning. All vetenskaplig kunskapsutveckling förutsätter informationsutnyttjande i syfte att bevaka och följa internationell forskning. Omvärldsbevakning kan givetvis också behövas rent instrumentellt för t ex projektarbeten, utbildning och problemlösning. Informationskällor kan delas in i informella och formella, även om gränserna är flytande särskilt på webben. Deltagande i diskussions grupper, konferenser och nätverk är exempel på informella informationskällor. Formellt publicerad information delas in i olika typer. Primärpublikationer innehåller ny och ej tidigare publicerad information. Exempel är originalrapporter från projekt och konferenser, vetenskapliga tidskriftsartiklar, abstracts, standardpublikationer och författningar. Fördelarna med formellt publicerad information är många, men en nackdel är tidseftersläpningen. Publiceringstiden för en tidskriftsarti- kel kan vara ett par år, därför är rapporter av stort värde. Löpande bevakning av litteratur inom ett givet område sker oftast med hjälp av ett begränsat antal relevanta primärpublikationer som läses regelbundet. I sekundärpublikationerna finns omstrukturerat eller bearbetat innehåll ur ett antal primärpublikationer för att underlätta sökandet efter specifik information. Fack- och branschtidskrifter brukar räknas hit eftersom de sällan står helt ny information i dessa. Man talar ibland även om tertiära och kvartära informationskällor. Med de förra menas sådana som hänvisar framför allt till sekundära informationskällor. Hit räknas bibliografier, litteraturvägledningar och informationstjänster. Till de kvartära räknas förteckningar och databaser över informationstjänster.' Utgångspunkten för denna översikt över arkivtidskrifter är tämligen enkel. Den baseras på de arkivtidskrifter som är tillgängliga i Riksarkivets bibliotek. Tidskrifterna eller vissa av dem i Riksarkivets bibliotek kan finnas även på andra bibliotek i Sverige. Urvalet får anses tämligen relevant då flertalet av tidskrifterna även återfinns i ICA:s och UNESCO:s bibliografier'. Det kan dock konstateras att urvalet är skevt eftersom det huvudsakligen 59

2 Håkan Lövblad rör sig om europeiska arkivtidskrifter. En ytterligare avgränsning är att de svenska arkivtidskrifterna, som jag antar är någorlunda kända av läsarna, liksom vissa upphörda eller sporadiskt förekommande tidskrifter inte har tagits med. Syftet med översikten är attvisa på de möjligheter som finns att söka efter artiklar som rör arkiv- och ärendehantering. I de flesta fall kan dessa sökas och i en del fall skrivas ut eller beställas via de webbsidor som anges och som var tillgängliga när detta skrevs. Om inte detta är möjligt är de i alla fall tillgängliga på något svenskt bibliotek. I Riksarkivets bibliotek finns totalt ett fyrtiotal arkivtidskrifter som fortlöpande kommer med nya nummer. En snabb genomgång gjordes efter avgränsningen ovan av de nummer som fanns tillgängliga i november Omvärldsbevakningen i dessa koncentreras till rapporter från projekt och konferenser, anmälan av författningar och standarder, information om arkiv som blivit tillgängliga och recensioner av litteratur och utställningar. I flera av tidskrifterna finns t ex anmälningar av lnterpares-projektets rapporter, nya versionen av ISAAR(CPF) och rapporter från olika ED-projekt. Arkivtidskrifterna kan grupperas på olika sätt. Två stora grupper utgörs av tidskrifter som ges ut av en arkivinstitution respektive en förening. Ett fåtal av de senare ägnar sig åt "records" eller "information management". Föreningstidskrifterna ger utrymme åt kommunikationen med medlemmarna angående möten, kurser, konferenser, personalia etc. En annan skiljelinje förefaller vara den mellan de tidskrifter som i första hand syftar till att presentera källmaterial och de som försöker stimulera en teoretisk eller metodologisk utveckling. I de senare slås man av ett ganska litet antal författare som förekommer flitigt i de olika tidskrifterna. I många av tidskrifterna förekommer artiklar eller sammanfattningar förutom på huvudspråket även på engelska, franska eller tyska. Det förefaller råda brist på tertiära och kvartära informationskällor inriktade på arkiv, vilket kan tala för behovet av en viss bevakning av arkivtidskrifter. Arkivbibliografier på vissa teman är möjliga att hitta t ex på ICA:s hemsida. De arkivbibliografier som publiceras på webben omfattar dock sällan tidskriftsartiklar. En del bibliotek bevakar och registrerar artiklar även ur vissa arkivtidskrifter i mer allmänna vetenskapliga referensdatabaser, men fordrar betalt för användningen. Arkivtidskrifter - förteckning ABI-Technik : Zeitschritt fur Automation, Bau- und Technik im Archiv-, Bibliotheks- und lnformaitonswesen l Der VERLAG NEUER MERKUR aus Miinchen /www.abi-technik.de American Archivist l Society of American Archivists http :/ /www.archivis ts. or g/ per i odicals/ a a-to c. asp Archeion l The Polish State Archives Head Office /www.archiwa.gov. pli archeion/index.eng.httnl Archiv und Wirtschatt : Zeitschritt fur das Archivwesen der Wtrtschatt l Vereinigung Deutscher Wtrtschaftsarchive e.v. Archival Science (fortsätter: Archives & Museum lnformatics) l Kluwer Acadernic Publisbing I I 66/ contents Archivalische Zeitschritt l Staatlichen Archive Bayems archivalische_zeitschrift.asp Der Arehivar : Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen l Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv /www.archive.nrw.de/archivar/ Arehivaria : The journal of the Association of Canadian Archivists /archivists.ca/publications/archivaria.aspx Archives : The journal of the British records association Publications.httn Archives & Museum lnformatics I l Kluwer Acadernic Publisbing h ttp:/ /www.kluweronline.com/issn/ I 042-I 467 l current, /www.archimuse.com/ Archivi e computer l Associazone Archilab, Archivio Storico Comunale San Miniato /www.archiviosanrniniato.org/archilab/ Are hi vi% 20&% 2oComputer.httn Archivi l Russian State University for the Humanities /rsuh.ru, /iai.rsuh.ru 6o

3 Arkivtidskrifter - en utblick ' The archivist : Varchiviste l Library and Archives of Canada lwww.nlc-bnc.ca, lwww.archives.cal o4" 0424_e.html Archivmitteilungen : Zeitschrift fur Theorie und Praxis des Archivwesens (DDR) Archivnf Casopis l Archivni spnivy Ministerstva vnitra (CR) Archivum : International review on archives 1951-zooo 1951-zooo l ICA lwww.ica.orgl static.php?ptextid=publications&plangue=eng Arkisto : Arkistoyhdistyksen julkaisuja l Arkistoyhdistys - Arkivföreningen ry lwww.arkistoyhdistys.filjulkaisutljulkaisut.htm Arkistoviesti l Arkistolaitos - Arkivverket l\vww.narc. fil arkvieslav98.h trn Arkiv : Tidsskrift for arkivforvaltning & arkivteknik l Statens Arkiver (DK) arkivldefault.htrn Arkivmagasinet : Informasjon från riksarkivaren (NO) lwww.arkivverket.nol arkivverketlpu blikasjonerl tidsskrifterlarkivmagasinet.html Arkivråd : Organ för Norsk arkivråd lwww. arkivrad.nol arkivradl arkivrad 2003.htm Comma : International journal on archives (fortsätter Archivum och Janus) l l CA lwww.ica.orgl static.php?ptextid=publications&plangue=eng La Gazette des Archives l l' Association des Archivistes Fran~ais lwww.archivistes.orglpublica t. ph p The information management journal l ARMA International (USA) lwww.arma.orglpublicationsljournal/ index.cfrn Irish archives : Journal of the Irish Society for Archives lwww. ucd.ielarchiveslisalisa-journal.html Janus : Archival review zooo l ICA static.php?ptextid=publications&plangue=eng Journal of the Society of Archivists l Carfax Publisbing (UK) lwww. tandf.co. ukljournalsl carfax/ h tml Larvijas Arhivi l State Archives of Larvia lwww.arhivi.lvllatvlzurnlframeslzur-framekontaktinfo.htm Managing Information l Aslib, The Association for Information Management (UK) lwww.managinginformation.comlindex.html Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Koblenz Nordisk arkivnyt l Riksarkivet Helsingfors Prologue l National Archives and Records Administration (USA) lwww.archives. govlpublicationslprologuel Rassegna degli archivi di stata l Ministro per i bene culturali e ambientali Divisione_ Vlras.htrnl Records Management Journal l Aslib, the Society of Archivists and the Records Management Society (UK) NOTER 1. lwww.lg.selsmglomvbev.htrn [zoo ], l [zoo3-ii-13], instruktlmain.htrn [zoo ]) z. h ttp:l lwww.ica-sae.orglbibliographylperiodicals.html [zoo4-di-13], 61

4 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Polygrafer Arbetarhistoria. Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2ooi-20o2. Stockholm 2ooi-2oo2. ISSN o28i Arkiv i väst. 5. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 4.) Göteborg Arkiv, samhälle och forskning 200I:I-20o2:2. Sthlm 20oi-20o2. ISSN Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg l [text- och bildredaktör: Kerstin Abukhanfusa] Stockholm s. (Skrifterutgivna av Riksarkivet. 20). ISBN 9I o-X EB-nytt : nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv. Årg. 9 (2001)- 10(2002). Sthlm 200I ISSN I4o2-o8~. Företagsminnen. Utgiven av Föreningen Stockholms Företagsminnen. Stockholm 200I-2oo2. ISSN uoi-7473 Hur: skriftserie. Nr 7 Tema: Röda korset minns l red.: Catarina Lundström & Monica Kämpe. Utg. av Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Östersund s. 9 I I0-0. Kontaktarket. Utg. Fotosekretariatet vid Nordiska museet i samarb. med Svensk Fotohistorisk förening. 200I:I-2002:I. Stockholm 200I-2oo2. Meddelanden från Krigsarkivet. D. 2o-22. Stockholm 2ooi-2oo2. ISSN MEMO (Stockholm). Riksarkivets otryckta skrifter. Io-II. Stockholm, 200I-2oo2. ISSN I400-34I4. Nordisk arkivnyt (NA) 46(20oi)-47(2002). Helsingfors/m fl., 2ooi-2oo2. ISSN Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet, ISSN I ; I8). ISBN 9I I Rapport l Riksarkivet. 2002: I -2. Stockholm: Riksarkivet, ISSN I Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Nr 4-5. Göteborg 2ooi-2002.

5 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 skrifterutgivna av Riksarkivet. I6-20. ISSN I4o Stockholm 200I-2oo2. Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven Stockholm s. ISBN 9I TAM-revy. Meddelanden från TAM-arkiv. 200I Stockholm 200I-2oo2. Tema Arkiv. Årg. 200I:I-2o02=4- Stockholm 200I ISSN II02-359'Z Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven Stockholm s. ISBN 9 I Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, I I ; 200I- 2oo2. Stockholm 2ooi Delar särredovisas.) Allmänt Abukhanfusa, Kerstin, En hyllning till arkiven. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Arkivens dag. Sverige. [10 november 2001.] - NA 200I:4, s. I 56-I 57 Arkivutredningen Arkiv för alla - nu och i framtiden : betänkande l (!.V Arkivutredningen Arkiv för alla. Stockholm s. (SOU 2002:78) ISBN 9I-38-2I755-4 ISSN oX. Aurelius, Tomas, se: Svensk arkivguide Brink, Stefan, Medeltida urkunder rörande Hälsingland. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S Carlquist,Jonas, Fornsvenska lagmans-, kunga- och biskopslängder: memorerande eller informerande? -ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S. I33-I46. Ebbinghaus, Olle, Arkivrådet AAS 20 år. - Tema arkiv 20o2:I, s. I2-I3. Friberg, Pernilla, "Tema Arkiv behövs lika mycket i dag som för tio år sedan". -Tema arkiv 200 I: I, s. 9. Gränström, Claes, Archives of the future. - ingår i: Law and information technology. Ed. Peter Seipel. (SOU 2002:n2.) Stockholm 2ooo. S ISBN 9I38218o38. Hammarlund, Bo, Arkiven centrala för demokratisk utveckling. [Seminarium i Göteborg: Arkiven och demokratin.] NA 200I:4, s. I68-I69. Höij, Patrik, Arkivpedagogik i blickfånget. -Tema arkiv 200I:4, s. I2-I4. Hömfeldt, Torbjörn, se: Jansson, Per Jansson, Per, En förändrad roll för arkivmyndigheterna : omdaningen av statsförvaltningen och konsekvenserna för arkivmyndigheternas arbetssätt och leveranspolicy. Av Per Jansson, Britt-Marie Östholm, Torbjörn Hörnfeldt. - ASF 200I:I, S. I I Johansson, Bo, Lansering av nya standarden. [ISO I5489.]-Tema arkiv 20o2:I, s. 26 Larsson, Ewa, Måste jag diarieföra det här? : [en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering]. Stockholm II5 s. ISBN 9I III-8. Larsson, Maria, "Arkiven har 'Arkivens dag' - alla dagar". - Tema arkiv 200I:I, s Lundkvist, Sven, Vem övervakar arkiven? - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. I77-I82. Lundqvist, Lars, Kontroversiella förslag när Bearman besökte Stockholm. -Tema arkiv 2002:3, S. I0-12. Lundqvist, Lars, se även: Wåhlberg, Karin Lundström, Catarina, se: Sjögren, Eva Lönnroth, Louise, Arkiv, samhälle och forskning I ASF 2002:2, s Mörner, Magnus, Spanien i svenska arkiv : Espaiia en los arehivas de Suecia : arkivguide : guia de arehivas l utarbetad avlpreparada por Magnus & Aare Mörner ; redaktion: Kerstin Abukhanfusa ; översättning: Martin Lexeli och Christina Cerezo Silva. Stockholm I04 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I 6) Nilsson, Göran, Dammiga arkiv - fyllda med liv : arkivpedagogik - Lärarnas tidning 200I:I6, S. 2Q-2I. Norberg, Erik, Den öppna porten. Riksarkivariens spalt. [Tillgänglighet, m.m.] - NA 200I :2, s Norberg, Erik, Riksarkivariens spalt: Partnerskap i samhället. -NA 2002:3, s. I33-I35

6 Irma Ridbäck Palm, Rune, Ett svenskt Birgittabrev. Om ett Birgittabrev som i avskrift återfinns i den senmedeltida handskriften Arvid Trolies lagbok. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november Stockholm S Pettersson, Åke, Arkiven och demokratin. -ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Sivervall, Peter, Video och arkiv. Stockholm s. (Rapport/ Riksarkivet. 2002:2.) Sjögren, Eva, Historia på riktigt! : arkivpedagogik i praktiken l Eva Sjögren, Catarina Lundström. Lund s. Smedberg, Staffan, Arkivfrågor utredda. Arkiv för alla :nu och i framtiden (SOU 2002 :78); Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002: 97 ). -ASF 2002:2, s Ståhl, Peter, Ars dictandi och medeltidsbrevens formelspråk.- ingår i: Ny väg till medeltidsbreven: från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november Stockholm s Svensk arkivguide : topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige l [sammanställd av Thomas Aurelius, Tobias Axerup och Daniel Karlsson}. Uppsala s. ISSN II Ulväng, Göran, När byggdes huset? : arkiven ger svar : några tips om hur man söker information om landsbygdens byggnader i arkiven : att lära om byggnadsvård. - Byggnadskultur 2002:1, s Winroth, Anders, Behovet av Seandinavia Pontifica. Om planerna på utgivning av en detaljerad och kommenterad förteckning över alla brev som olika påvar sände till Norden före ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november 1999 Stockholm S Åström, Karin, Arkiv i fokus - Sveriges arkiv ~änstemäns förening fyller 65 år : ARK 65 år. DIK-forum 2ooi:15, s ISSN Öhrn, Ingemar, Arkivverksamhet och regional utveckling. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Östergren, Stefan, Arkeologi, arkiv och identitet : ett europeiskt forskningsprojekt. [Archives of European Archaeology (AREA), forskning om arkeologins historia, med särskild tonvikt på arkivhandlingar, deras bevarande och utvärdering.] - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Östholm, Britt-Marie, se: Jansson, Per ABM- samverkan ABM : samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer : en lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet l sammanställd av Magdalena Gram. Stockholm s. Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka s. ISBN 9I-63I-o Dahlin, J an, ABM- ett stort humankapital -ingår i: Arkiv bibliotek museer: rapport från ABM-forum Nacka S Dahlin, J an, Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i Skåne : möjligheter och problem. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik N orberg. Stockholm S Davidson, Inger, Behöver Sverige enabm-politik? - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Gram, Magdalena, Arkiv bibliotek museer - en lägesrapport.- Biblioteksbladet. BBL 2002:5, s. 4, 6. Gram, Magdalena, se även: ABM : samverkan Hammar lund, Bo, ABM som demokratiskt skyddsnät. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport frånabm-forum Nacka S Kjellqvist, Ingrid, ABM och det digitaliserade kulturarvet. -ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport frånabm-forum Nacka S Lidman, Tomas, Vi är inte mogna för institutionell samordning. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka s

7 Svensk arkivbibliografi 2001 och Lindh, Björn, MLA och ABM : brittiska och norska vägar till samarbete. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Losman, Beata, se: Rapport från ett ideseminarium Lövblad, H åkan, Med objektet i centrum. [Seminarium, Kungl. bibl., våren 20oi, 'Bilddatabaser och digitalisering'.] -ASF 200I:I, s. 9I-94 Lövblad, Håkan, Objektet i centrum på ABM-seminarium. Seminarium: Bilddatabaser och digitalisering.- NA 200I:I, s. I6-I8. Mannerheim, Johan, se: Minnhagen-Alvsten, Mornca Minnhagen-Alvsten, Monika, Bevarandet och IT : arkiv, bibliotek och museer i nytt samarbetsprojekt l av Monika Minnhagen-Alvsten och Johan Mannerheim.- Kulturmiljövård 200I:2, s ISSN I I Rapport från ett ideseminarium om lokal samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer för det livslånga lärandet i Grästorps konserthus den 28 februari 2002, anordnat av Regionarkivet i samarbete med Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen. Sammanställd av Beata Losman. Göteborg s. (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 5.) Sundin, Linda, ABM-perspektiv & konserverin~. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje. Arsskriftnr I3:2002. S Wijkander, Keith, ABM - avvaktande på central nivå. - Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum 2ooo. Nacka S Wikman, Karin, I bibliotekets gränsland : arkiv, bibliotek, museer-abm. [Intervju med Magdalena Gram om kart- och bildsamlingen på KB.] DIK-forum 200I:6, Wikman, Karin, I bibliotekets gränsland : arkiv, bibliotek, museer-abm. [Intervju med riksarkivarie Erik Norberg och Erik Åström vid Statens kulturråd.]- DIK-forum 200I:7, s Åström, Karin, ABM-samverkan i fokus. [Konferens I s-i 6 november 2000, DIK, KB och KUR.] -ASF 20oi:2, s Åström, Kenneth, De centrala ABM -organen- motorer eller bromsklossar. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Offentlighetsprincipen. Lagstiftning. Arkivforfattningar Ahlqvist, Ulla, sekretess i folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven. Av Ulla Ahlqvist i samarbete med folkbokföringsenheterna vid landsarkiven. Stockholm s. (Rapport l Riksarkivet. 2002: 1.) Avgift för kopia av allmän handling : en handledning för avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen. Stockholm I8 s. (ESV. 2ooi+) ISSN Fredriksson, Berndt, Secrecy: the other side of the coin. -ingår i: Power, law and legislatian l Spain and Sweden : Encounters throughout history. Madrid S I4. Gränström, Claes, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken : delbetänkande av, Offentlighetsoch sekretesskommitten.- NA 200I:I, s. Io-I3. Linde, Rold, Sekretess i folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven. - NA 2002 :2, s Lundquist, Lennart, Upphovsrätt och arkiv : inför ett nytt ED-direktiv. [Utg. av DIK-förbundet.] Stockholm s. ISBN 9I I-9. Nygren, Rolf, Establishment of the principle of access to the public archives and documents in Sweden: the formative years (I765-I766). - ingår i: Power, law and legislatian l Spain and Sweden : Encounters throughout history. Madrid s Offentlighets- och sekretesskommitten, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken : delbetänkande l av Offentlighets- och sekretesskommitten. Stockholm s. (SOU 2ooi:3.) Offentlighets- och sekretesskommitten, Ordning och reda bland allmänna handlingar : delbetänkande l av Offentlighets- och sekretesskommitten. Stockholm I82 s. (SOU 2002:97.).

8 Irma Ridbäck Sivervall, Peter, Datalagstiftning och arkiv. - NA 2001:4, S Åström Iko, Karin, I allmänhetens ~änst. - Tema Arkiv 2003:3, s Riksarkivet Andrae, Carl Göran, Minnesbilder från Arkivgatan 3 Riksarkivet under 1950-talet, då beläget på Riddarholmen. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Backhaus, Helmut, Carl Oxenstierna som custos archivi r626-r629.- ingår i: Av kärlektill arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Brunius, Jan, De medeltida bokfragmenten och deras proveniens. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november 1999 Stockholm s. 39o-403 Brunius, Jan, Kungens hov och hertigens: om källorna kring Isoo-talets svenska hov. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Dahlberg, Tommy, Arkivinformation på Internet. [omarkion.] -NA 2002:4, s. 159-r6o. Dahlbäck, Göran, Landbogårdar, nattvardskalkar och björnskinn. Om Uppsala domkyrkas prebendeförteckning från åren r 444 och r ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medel tidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S Diarieföring hos statliga myndigheter : en kartläggning : rapport från Dia-projektet. Stockholm zooz bl. (MEMO (Stockholm). ro) ISSN Eriksson Karth, Ingrid, Sveriges diplomatiska förbindelser med islamiska länder. - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm s Forslund, Karin, Bodil Ulate-Segura :med uppdrag utomlands.- Tema arkiv 2001:3, s Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet l Olle Forslund, Maria NordströmJarnryd.- NA 2002:3, S Gejrot, Claes, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek. [CDskivan.] -HT 2002(4), s. 754 Gejrot, Claes, Gamla skinnlappar och digitala dokument : tradition och förnyelse i diplomatariearbetet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Gåsste, Johan, Architectural drawings in the Swedish National Archives. - ingår i: Nordie and Baltic museums and archives of architecture. Helsinki zooz. S. 48-5o. ISBN Hakala, Pertti, Inför riksarkivariemöte : intervju med Sveriges riksarkivarie [Erik Norberg].- NA 2001:2, s Hallberg, Lars, Arkivet från Kommerskollegium : mäktig källa till näringslivets historia. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Hallberg, Lars, Nobelpristagare på flykt. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S. 173-r88. Hallberg, Lars, Tio år efter Nobelpriset. Thomas Mann, hans förläggare och Sverige ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 39o-4oo. Klackenberg, Henrik, Moneta, nummi et denarii : monetära termer i Svenskt diplomatarium före r 250.-ingår i: Ny väg till medeltidsbreven: från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet 26-28november 1999 Stockholm S. 27o-279. Linde, Rolf, Franska chansoner i Skoklostersamlingen.- NA 2002 :2, s Linde, Rolf, Musikalier i enskilda byråns bestånd : en preliminär översikt.- EB-nytt 2001, s. r r-r6. Lindeqvist, Christina Svensk Musei~änst- en entreprenör bland idel förvaltare. - DIK-forum 2002:14, s. r6-r7 Ludwigs, Folke, En annorlunda arkivalle: modellen av Lunde by i Ådalen r 93 r. -ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Lundgren, Tomas, Invigning av utställningen "Raoul" på Riksarkivet.- NA 2002:2, s. 9~1. Norberg, Erik, Emil Hildebrand och det nya Riksarkivet.- Släkt och hävd 2001, s

9 Svensk arkivbibliografi 2001 och Norberg, Erik, Vägen ut och in : Riksarkivet i statsförvaltningen vid de senaste sekelskiftena. - ingår i: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar]ohn Herstad. Oslo S NordströmJarnryd, Maria, Jonas Palm nytt arkivråd för Bevarandebyrån vid svenska Riksarkivet. - NA20o2=4- NordströmJarnryd, Maria, se även: Forslund, Olle Norrbom, Hans, Riksarkivet och landsarkiven slås ihop. [Arkivutredningen. Organisation.] - Från Riksdag och departement Io-o4. [notis.] Projektet för effektivisering av arkivverkets tillsynsoch rådgivningsverksamhet: rapport Stockholm s bl. (MEMO (Stockholm), u). ISSN I4oo-34I4. Retsö, Dag, Hur mäta en dagsled? : senmedeltida brev som källa för beräkning av restider och rekonstruktion av itinerarier. - ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm S. 3I Ridbäck, Irma, Ingvar Andersson I899-I974 : riksarkivarie och akademiledamot - bilden av en bildad bokägare. - Ikoner 2002 (s ):4, s Ridbäck, Irma, Riksarkivets bibliotek - ett "arkivbibliotek". - Ikoner 200I(4):4, s Sandberg, Thorsten Breven från Oxenstierna : i Riksarkivet i Stockholm finns mer än tiotusen brev till och från den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna : korrespondensen ger en unik bild inte bara av statsbyggaren utan också av privatpersonen Oxenstierna. -Populär historia 200 I: s, s. 63-6s Schiick, Herman, Carl Gustaf Styffe - en föregångsman. -ingår i: Ny väg till medeltidsbreven : från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet november I999 Stockholm 2002, ISBN 9I s6-I; s. IS- 22. Strömberg, Carina, SVAR på verksamhetsmålen : Bevara - Tillgängliggöra - Tillhandahålla. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Svenskt diplomatarium = Diplomatarium Suecanum. Bd IO. H. 3, I374 juli-i37s l utgivet av Riksarkivet; utarbetat av Claes Gejrot... s. 2 s ISSN o284- I9S9 Utvik, Martin, Stor invigning av fordonsarkiv i Ramsele. [s november 2001.] - NA 20o2:I, s. I8-2o. Åström, Karin, I allmänhetens ~änst? : Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna. Uppsats, 8o p, 2002, Arkivvetenskap. Stockholms universitet. Stockholm bl. Krigsarkivet Arkiv F, Arkiv F : Arki~änst hos myndigheter som hör till Försvarsdepartementet års uppl. Stockholm : Krigsarkivet, s. Dahlström, J an, Arkiv från Sveriges internationella fredsbevarande operationer.- ASF 200I: I, s s. Dahlström, Jan, Nordisk-Polska brigadens arkiv. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. S29-S3S Ericson, Lars, Den svenska militärens kontakter med islamiska länder. - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S Ericson, Lars, Fortifikationens ritare.- ingår i: Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder I6S4-I7I9. Stockholm S (Karolinska förbundets årsbok.) Ericson, Lars, The sources of military history, Sweden I7So-I87o.- ingår i: The army and the navy of Spain and Sweden in a period of change (I7so-I87o) l Spain and Sweden: Eneormters throughout history ; Enrique Martinez Ruiz,... eds. Madrid S. 44I-4SI. Forsling, Rick, Arkivet bevarar gamla förband. - Armenytt 2002:4, s Gäfvert, Björn, Råssö i Krigsarkivets dokument. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Lagercrantz, Jacob, Försvarets historia i bild : vi är glada att vi kan sprida ljus över Försvarets historia och nutid, säger Anders Eisen, chef för Arme-, Marin- och Flygfilm, AMF. - Försvarets forum 2002:5, s Larsson, Göran, Bokrec.: släktforskarna och Krigsarkivet : en vägvisare till de militära källorna.

10 1171za Ridbäck (Meddelanden från Krigsarkivet XIX.) Stockholm ASF 2ooi:I, s. I29-I3L Larsson, Göran, "Uti besynnerlige omständigheter" : Skånska generalguvernementet I8oi-I8o9. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S N 0rby, Karin, "Det är en glädje att förmedla kunskap" : ARK 65 år. [Intervju med Evabritta Wallberg.] - DIK-forum 200I:I5, s. 9-Io Plikt, politik och praktik : värnpliktsförsvaret under wo år l [ textredaktion: J an Dahlström, Ulf Söderberg j huvudfotograf och repro: Bertil Olofsson]. Stockholm I92 s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 22) ISBN 9I o. Ramstedt, Hans, Forskning kring den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. - Tema arkiv 200I:4, s. I8-I9. Wallberg, Evabritta, Rikets säkerhet : försvarssekretessen i ett historiskt perspekiv Stockholm 200I. 104 s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 2 I) ISBN 9I I-2. ISSN Wallberg, Evabritta, Vänskap, mentorskap och konkurrens : två generaler. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Landsarkiven Adamson, Rolf, Huvudräkning i Rekarne år I 849. [Mantalslängder.] - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 4P7-474 Andersson, Kent, Per Clemensson : ett liv i forskningens tjänst. - släkthistoriskt forum 2002:5, s. 6-7, 9 Andersson, Ulf, Aktuella frågor kring Ostindiska Kompaniet l Ulf Andersson, Lars Melchior. - Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I59-I64. Asker, Björn, "Från vidare handläggning ur domboken afskrifvet" : Karlskoga häradsrätt och Alfred Nobels kvarlåtenskap. - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S.2o-29. Asker, Björn, Landshövdingarnas ämbetsberättelser från I6oo-talet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Bendixen, Karin, Arkiv från Dalarnas län : en guide till forskning i Landsarkivet i Uppsala. Uppsala s. (Landsarkivets i Uppsala småskriftserie, ISSN I65I-369X j I). Edvardsson, Carl-Edvard, Stordepå för Landsarkivet i H ärnösand. - NA 2002: I, s I. Egeskog, H ans, Register som hjälper oss hitta rätt i Göteborg. [Landsarkivet i Göteborg utsett till ~rets arkiv '.] - Släkthistorisktforum 2002:5, s Forsberg, Suzanne, Social verksamhet hos sjukkassor i de skånska landskapen I88o-I92o : reflektioner utifrån sjukkassearkiven vid Landsarkivet i Lund. - Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 200I:2, s. I-8 Gothembourg : Gothenborg = Göteborg : a presentation for the EU Summit J une 200I l by the Regional Archives and the City & County Council Archives j edited by Beata Losman. Göteborg s. (Arkiv i väst. s.) (Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 4.) Janzon, Bode, Landsarkiven och företagens arkiv: en översikt vid millenieskiftet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S I7. Lönnroth, Louise, Per Clemensson pensionerad. - NA 20oi:2, s Melchior, Lars, se: Andersson, Ulf Mossberg, Nils, Frånk-pistar till arkiv : från tingsrätter till ett landsarkiv. -NA 2002 :3, s. I30-I3 I. Norberg, Erik, Carl-Edvard Edvardsson lämnar tjänsten som landsarkivarie i Härnösand. - NA 2002:3, s. I49- I50. NordströmJarnryd, Maria, Carina Strömberg byter jobb. [Ny landsarkivarie i Härnösand.] - NA 2002:4, s. I95 Persson, Roland, Arkiv av internationell betydelse: Swedish Match-arkiven i Vadstena. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. soi Persson, Roland, Ivar Kreuger och Svenska Tändsticks Aktiebolaget. [Kreuger-utställning, Landsarkivet i Vadstena.]-NA 2002 :2, s

11 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Persson, Roland, Kung Carl XVI Gustaf opch drottning Silvia besökte Landsarkivet i Vadstena. -NA2oor:r,s. 19. Pursche, Werner, Det Hoppenstedtska arkivet : en presentation. - Släkt och hävd 2001:213, s Reuterswärd, Elisabeth, Slumpen eller ödet? Om lmmanuel Nobel och konsekvenserna av en middagsinbjudan.- ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Siltberg, Tryggve, Country harbours on Gotland and Harbour statutes (hamnordningar) in Sweden, Denmark and Gotland. -ingår i: Liibeck style? - Novgorod style? : Baltic Rim central places as arenas for cultural eneormters and urbanisation I IOO- I400 AD : transactions of the centrallevel symposium of the Culture Clash or Compromise (CCC) project held in Talsi September r l [editor: Munris Auns]. Riga S. I Siltberg, Tryggve, Storebror och strandrövaren-ett människoöde från Gotska Sandön i myndighetsarkiven spegel. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s Tersmeden, Fredrik, Jubilar i historiskt gränsland. -Tema Arkiv 2003:3, s. 2 3 Westin, Gunnar T., Som ~änsteman vid Landsarkivet i Lund. Minnen från och 1940-talet. ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S. 6o-66. Statliga myndigheters arkiv (Övriga statliga arkiv) Andersson, Lars M., Bokrec.: Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv r84o Stockholm Seandia 20or(67):2, s Burius, Anders, Från Mårbacka och Bergsundsstrand. N o belpristagare som arkivbildare. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Burell, Mats, Dokument från internationella organisationer. [Regeringskansliets arkiv.] - Arkiv, samhälle och forskning 2oor:r, s Bäärnhielm, Göran, Islamiska handskrifter och inkunabler. [KB]- ingår i: Sverige och den islamiska världen s. 25o-264. Dahl, Per, Arkiven efter svenska nobelpristagare i naturvetenskap och ekonomi. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S. I Eriksson Karth, Ingrid, statsrådsklotter [Carl Schlyter, Östen Unden.] -NA2oor:r, s. 39 Fjelner, Ulrika, SCB och gallringsproblematiken. Uppsats för fortsättningskurs i arkivvetenskap VT 2002, Stockholms universitet. Stockholm s. Fredriksson, Berndt, En institutionell historia : UD:s arkiv i ett arkivetnologiskt perspektiv. - ASF 200I:I, s Gidlöf, Leif, Arkivmyndigheten som depå : några synpunkter på framtida leveranser vad gäller ansvarsfördelning, organisation och finansiering. - ASF 200I :I, s. I02- II6. Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv r840-i990. Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 17). Halldin Norberg, Viveca, Arkiven i biblioteketreflexioner ur ett Uppsala-perspektiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2oo2. S Hammarlund, Bo, Regeringskansliets arkiv som spegel för samhällsutvecklingen l av Bo Hammarlund & Rune Hedman. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Lindvall, Jöran, Nordie and Baltic architectural museums and archives : a background. - ingår i: Nordie and Baltic museums andarchives of architecture. Helsinki S ISBN Nicander, Eric, Islamiska handskrifter i Lunds universitet.- ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S

12 Irma Ridblick Nordesjö, Hans, Islamiska handskrifter, planscher och tryck. [UUB] - ingår i: Sverige och den islamiska världen. Stockholm S NordströmJarnryd, Maria, Ny chef och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). [Åsa Karlsson].- NA 2002:4 Nordström Jarnryd, Maria, Porträtt av Nordiska museets arkiv. -NA 2001:3, s Petersson, Gun, Göta hovrätts arkiv: några glimtar från I6oo-talet. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm s. 27J-28J. Runcis, Maija, Bokrec.: Hallberg, Lars: Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv I ASF 2001:2, s Skoglund, Lars-Olof, Göran Nilzen har lämnat chefstjänsten vid Svenskt biografiskt lexikon (SBL).-NA2oo2:3 Thofelt, Lars, 300 år av kunskap. Gunnar J egrelius arkiv om miljöskadliga ämnen /Lars Thofelt, Peter Mosten. - Kemivärlden med Kemisk tidskrift 2002:2, s Törnqvist, Lena, Från "Bästa fru Lindgren" till "Kära Astrid!": Astrid Lindgrens arkiv på Kungl. biblioteket.- Barnboken 2002:1, s Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet i Malmö. VänDlandsarkiv Att förteckna arkiv i Stockholms stad : en praktisk handledning l från Stadsarkivet. Stockholm s. ISBN o Att gallra i Stockholms stad : en praktisk handledning från Stockholms stadsarkiv. Stockholm s. Bender, Biqpt, Nytt arkivaliskt. [20oo] - ingår i: Elbogen (Arsskrift). Malmö 2ooo. S Bering, Bjern, Stadens minne. Bokrec.: Hedberg, Britt: Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år 2ooo. Stockholm ASF 2001:2, s Bratt, Ivan, se även: Olausson, Peter Droguet, Alain, Arkiv- och skolverksamheten i Värmland samt utblickar mot Frankrike. -ingår i: Norsk Arkivforum I 7. Norsk Arkivseminar Arkivarfereningen, Kristiansand s Hedberg, Britt, Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år s. (Monografier utgivna av Stockholms stad. 160) ISSN 7031-I2o-X Ingvarsdotter, Helena, Oviss framtid för Stockholms skrivna historia. [Intervju med Lars Ringselie och Carl Åke Svanberg.] - SKTF -tidningen 200I:IJ, s ISSN Kvarnbratt, Thomas, Ett företagsamt Värmlandsarkiv.- Värmländskkultur 2002:5, s. 15, 17. Kvarnbratt, Thomas, se även: Olausson, Peter Larsson, Göran, Släktforskarna i Sverige utser "Årets arkiv" [Malmö stadsarkiv].- NA 2001:4, S Nafsund, Mats, Gamla stan under 750 år. Rec.: Gamla stan under 750 år. DVDICD-ROM. Stockholm ASF 2001:2, s Ny stadsarkivarie i Malmö. [Göran Larsson]- NA 2001:1, S. 18. Olausson, Peter, Värmlandsarkiv - en företagsam arkivinstitution l Peter Olausson, Ivan Bratt, Thomas Kvarnbratt. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Sande, Berith, Föreningsliv : en viktig bit i pusslet kulturarv. [Föreningsarkiv, Arkivcentrum Värmland.]- Värmländskkultur 2002:5, s. 8-II. Smedberg, Staffan, Ny stadsarkivarie i Stockholm [BjörnJordell.]. -NA 2002:3 Smedberg, Staffan, Stockholms stadsarkiv byggs om.-na2oo2:3 Årsberättelser Arkivåret 2aoo och Riksarkivet. [Årsberättelse för RA med SVAR och Arkion samt Krigsarkivet för år 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Riksarkivet. [Årsberättelse för RA med SVAR och Arkian samt Krigsarkivet för år 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. 2 II Landsarkivet i Göteborg [Årsberättelse 2ooo.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S

13 Svensk arkivbibliografi 2001 och 2002 Landsarkivet i Göteborg [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand [Årsberättelse 2ooo.] - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivetochlandsarkiven S Landsarkivet i Härnösand [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Lund [Årsberättelse 20oo.)-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Lund [Årsberättelse 2001.]-ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2002 o s s8. Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 2001.]- ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena [Årsberättelse 2ooo.) -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena [Årsberättelse 2001.) -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Visby [Årsberättelse 2000.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Visby [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Landsarkivet i Östersund [Årsberättelse 2000.] - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivetochlandsarkiven S Landsarkivet i Östersund [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stadsarkivet i Malmö [Årsberättelse 2000.] -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stadsarkivet i Malmö [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv [Årsberättelse 2000.]-ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv [Årsberättelse 2001.] -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Stockholms stadsarkiv. Förvaltningsberättelse Stockholm s. Värmlandsarkiv [Årsberättelse 2ooo.) - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Värmlandsarkiv [Årsberättelse 2001.] - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Kommunala arkiv Frankius, Michael, Ensamma kommunarkivarier brottas med tandlös arkivlag. Av Michael Frankius och Ingrid Söderlund.- Tema arkiv 2002:1, s Fribäck, Robert, Ge landsarkiven tillsynsrätt över kommunarkiven.- Tema Arkiv 2003 : 3, s Fryksen, Arne, Det kommunala arkivrummet : några personliga synpunkter. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 1o Gustafsson,. Erik, En guldgruva för en historiker. [Kommunala arkiv. Landstingsarkiv.]- Sting (utg. Stockholms läns landsting) 2001:18, s Holmberg, Annika, Vilse i arkivet : handbok i kommunal dokumenthantering. Ny utg. Stockholm s. Losman, Beata, Arkivvägledning för Hisingen och Öckerö kommun l utarbetad av Beata Losman. Göteborg s. Nilsson, Göran, Foto: Georg Oddner - unik bildsamling till Malmö Museum. - DIK-forum 2002, häfte 7, sida 4-6. Ramsted t, Hans, Fler kommunarkivarier till Norrland!- Tema arkiv , s Ramstedt, Hans, Trevligare, större och säkrare i stadsarkivets nya lokaler. [Umeå]. -Tema arkiv 2001 :1, S. IQ-11. Stadsarkivet 30 år : en minnesskrift [Uppsala). Uppsala s. Söderlund, Ingrid, se: Frankius, Michael 71

14 Inna Ridbäck Kyrkliga arkiv Andersson, Karl-Gustaf, De kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholrn s Wallsten, Hanna, Nya arkiv, nya regler : flyttlassen går när kyrkans dokument ska till landsarkiven. Överföringen av folkbokföringsmaterialet. - DIK-forum 2003:8, s Enskilda arkiv Företagsarkiv. Föreningsarkiv. Gårdsarkiv. Personarkiv Amm!us, Karin, Vegete-bolagen - en del av Länsförsäkringar.- Företagsminnen 2001:1, s Andersson, Ulrika, Enskilda arkivs verksamhet och villkor.- Tema Arkiv 2003:3, s Berg, Lars Otto, Bergslagen i arkiven. Bokrec.: Bergslag : kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län. Örebro [Utg. av Örebro läns företagsar kiv.] -ASF 2001:1, s Bernhardsson, Cuno, Marknadsföring av arkiven i Västerbotten. - Tema arkiv 2001:1. Blom, Edward, Commerzbank och Siemens : Historia har en självklar roll i företagets kultur. - Företagsminnen 2001:2, s Blom, Edward, ICA Förlaget- en välbekant doldis. - Företagsminnen 2001:2, s Caldenby, Claes, se: Celsingarkivet Celsing, Birgitta, The Celsing Archive. l Birgitta Celsing, Claes Caldenby. - ingår i: Nordie and Baltic museums and archives of architecture. Helsinki zooz. S ISBN Celsingarkivet l Claes Caldenby och Birgitta Celsing. Stockholrn: Celsingarkivet, [22] s. Dahl, Per, Arkiven efter svenska nobelpristagare i naturvetenskap och ekonomi. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, 200I. S. I Engström, Lisa, Propaganda: från ide till handling. Arkivmaterial i Folkrörelsernas arkiv i Gävle. Gävle s. Gere, Katalin, Nyheter inom området folkrörelser. -EB-nytt 2001, s Gere, Katalin, Nyheter inom området folkrörelser. -EB-nytt 2002, s Hassel berg, Ylva, Företaget från insidan: vd-korrespondens och den historiska företagsforskningen l Ylva Hassel berg, Tomas Matti, Tom Petersson. -ASF zooz:z, s. 52-6o Helrnfrid, Staffan, Ett godsarkiv. Om arkivet på Stjernsunds slott i Närke. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholrn S Herngren, Maria, Arkiv för folkets historia [Intervju med arkivarie Lars-Göran Johansson, Svenska Emigrantinstitutet] l Maria Herngren, Eva Swedenmark.- Fönstret 2002:1, s ISSN Johansson, Annelie, Bank~änstemän får sin rättmätiga plats i historien.-tema arkiv 2001:4 s Johansson, Sven-Erik, Här hainnar kassans papper. [Försäkringskassans arkiv i en gruva i Kvarn torp, Närke.]- Socialförsäkring zooz:ii, s Johansson, Urban, Ordning i arkivet: dokumenthantering för föreningar, handledning för nybörjare. Stockholrn bl. Kalnins, Ingvar, Smolensk-arkivet. - EB-nytt 2002, s Knorring, Göran von, Nordbankens historiska arkiv dokumenterat.-företagsminnen 2001:2, s Kristiansson, Sture, Stora Ensos svenska företagsarkiv. [Storas arkiv i Falun.]- ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Kåhrström, Olof, Hushållningssällskapens arkiv : en förteckning. - ingår i: Kåhrström, Olof, Regionala främjare av de areella näringarna under zoo år. Stockholrn S Kämsby, Eva, Om och kring Föne bylåda. -ingår i: Hälsingerunor zooi. S. II Linde, Rolf, Alfred Nobels arkiv på CD. - ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S Linde, Rolf, Musikalier i enskilda byråns bestånd. - EB-nytt 2001, s. II-16. Linde, Rolf, Vittnesbörd om en mångsidig och intressant verksamhet: Nils Herlitz arkiv.- EB-nytt 2002, S. II-17.

15 Svensk m kivbibliografi 2001 och 2002 Linder, Nina, Belfrageska släktarkivet : stamfadern Hans Belfrage. -EB-nytt 2002, s. I8-20. Lundgren, Tomas, Sökandet efter en försvunnen diplomat : Raoul Wallenberg-föreningens arkiv. - EB-nytt 20oi, s Lundqvist, Lars, Margareta Linday Natt och Dag legendarisk ordförande mot nya mål. [NLA]. Tema arkiv 2002:2, s. I8- I9. Lundström, Ragnhild, Spåren efter Alfred Nobel: på jakt efter källoma till Nobel - företa~ens historia. - ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Melander, Ellinor, Kaviar : illustrerad tidning för skämt och kärlek.- EB-nytt 2002, s I. Melander, Ellinor, Pia, Bell och Buster : tre SvDjournalister. -EB-nytt 2002, s Melander, Ellinor, Resor och äventyr med Becassine [Lili Christenson].-EB-nytt 200I, s M ulk, Inga-Maja, Byggstart för Åja- arkiv och bibliotek. -Åjttenytt, 200I:3, s. 1. Nilsson, Ann-Marie, Källor till Brunnens musik. ASF 2ooi:2, s Nyberg, Louise, Det finns något som heter Ådalen - som just inte liknar något annat. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I27-I43 När arkiven flyttar hemifrån : outsourcing och entreprenad av arkivverksamhet. Stockholm ISBN 9I I-6. Raab, Carl Michael, Näringslivsarkiven i Sverige. - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I8-26. Raab, Carl-Michael, Området företagsarkiv EB-nytt 20oi, s. 38-4o. Raab, Carl Michael, Riksarkivets näinnd för enskilda arkiv 2ooo.-EB-nytt 2ooi, s Raab, Carl Michael, Riksarkivets näinnd för enskilda arkiv EB-nytt 2002, s Reisborg, Synnöve, Nils Åbergs arkiv. - Fornvännen 2002(97), s. I97-I99 Skoglund, Lars-Olof, Kunglig Majestäts Orden och dess arkiv. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Staunstrup, Pontus, Föreningen Stockholms Företagsminnen: att bevara och presentera närings- livets historia. -ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven s Steen, Anki, Bokrec.: Tom Sahlen, m.fl.: "Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfråga". Av Tom Sahlen, Carina Sjögren och Sven Bodin. Stockholm NA 200I:2, s. 78-8o. Sundquist, Anneli, Det svenska föreningslivet och dess arkiv. Ramsele: SVAR, I4 s. + bilagor. ISBN 9I97384Ioo. Tengvall, Ingalill, Hälsingegårdarnas arkiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Thalen, Bo, Etniska minoriteter: Judiska församlingens arkiv i Göteborg. - NA 2002=4- s. I63. Thor, Lars, Var finns arkiven? - Glasteknisk tidskrift 200I:3, s ISSN ooi7-i093 Ulfsparre, Anna-Christina, Företagsarkiven- problembarn eller värstingar? - ingår i: Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. 11-I7. Vardagsslit och företagsvinst. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven l [text- och bildredaktör: Kerstin Abukhanfusa]. 294 s. ISSN Welander, Lars-Olof, Ett dramatiskt liv : ett spännande arkiv [Bohdan Skobowytsch-Okolot]. - EB-nytt 2002, s. 2I-22. Welander, Lars-Olof, Lars Fredrik Pehrsson och Otto Holmdahl. - EB-nytt 2ooi, s. I7-2o. Welander, Lars-Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv.-eb-nytt20oi,s. 7-Io. Welander, Lars-Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv. - EB-nytt 2002, s. 7-Io. Ånimmer, Lena, Spår av tyst diplomati : ambassadör G unna ar J arrings handlingar från ett uppdrag i Mellersta Östern. - EB-nytt 200I, s. 2 I-28. Ånimmer, Lena, Svenska Röda Korsets fotosamling i Riksarkivet.- EB-nytt 2002, s Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Andersson, Stellan, Olof Palmes arkiv. - ingår i: Olof Palme i sin tid. Huddinge S (Samtidshistoriska frågor. I) ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2003 :2 73

16 Im ta Ridbäck Grass, Martin, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek : något om dess beståndsprofil - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 3I Grass, Martin, Gruv och Handels, kvmpor och fred : 270 nya arkiv. - Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 200I:I, sida 6- I3. Grass, Martin, Labour's memory : the Labour Movement Archives and Library, I902-20o2 l Martin Grass in collaboration with Hans Larsson. 64s. Johansson, Urban, Bokbindaregesällskapet i Stockholm : Bokbindaregesällskapets arkiv omfattar ett tiotal hyllmeter handlingar varav de äldsta går tillbaka till I63o-talet. - Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002:314, s. n-78. Jönsson, Ulf, Hundratals flyttkartonger: accessioner Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002 :314, s Steinsaphir, Marianne, Röd hundraåring. - Biblioteksbladet. BBL 2002:2, s. I2-I5 Wikman, Mikael, Pigg jubilar firar I oo år i historiens tjänst.-släkthistoriskt forum 2002 :4> s Internationellt samarbete. Utländska arkiv Backhaus, Helmut, Tyska arkiv satsar på internet och digitalisering. [Der Arehivar och Archivalische Zeitschrift.] - ASF 200I:I, s Berndtsson, Ewa, Svensk-polska arkivförbindelser. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 42o-424. Blom, Edward, Internet och Stasiakter - utblick mot Tyskland. -ASF 2002:2, s. 6I- 62. Borgkvist-Ljung, Karin, se: Raab, CarlMichael Cadell, Patrick, Erik Norberg and the European ar chives in the I 99os - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, s Dalhed e, Christina, Forskningsupplevelser i Europa-arkiv. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Dahmen, Maria, Terrorarkivet i Paraguay: diktaturens ondska i plötsligt rampljus. - Amnesty press 2002 :4, s Droguet, Alain, Arkitekt(ur)arkiv i Frankrike. [La Gazette desarchives, nr I90-I9I.] -NA 20o2:I, s Enhörning, Kristina, Sverige och Danmark förenades i Skåne. [Bokbindare och konservatorer, Nordiska Konservators Förbundet- Svenska sektionen, 4-5 oktober 2001.] - NA 200I:3, s. I Geber, M agnus, Nordiska evenemang kring elektronisk arkivering i Stockholm. [Nordisk IT, maj 2002.] -NA 2002 :3, s I04. Gränström, Claes, Arkivverksainheten i Norden och Europeiska unionen : kan man tala om en nordisk modell? - ingår i: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar John Herstad. Oslo S ISBN Gäfvert, Thomas, Nordiskt!T-seminarium. [NordiskiT, maj 2002.] -NA2oo2:3, s Hrafn Sveinbjarnarson, XXV Citra i Reykjavik. [9- I3 oktober 2001.] -NA 20o2:I, s. 3o-31. Joneli Ericsson, Britta, Utbildningsinsatser i Baltikum. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Järtelius, Arne, se: Martinsdotter, Kerstin Kronlund, Jarl, Vem vann? : om forskning i krigshistoria. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. I32-I6o. Larsson, Göran, Danska arkivväsendet expanderar. [Arkiv. Tidskrift for arkivforvaltning og arkivteknik.] -ASF 2ooi:I, s Larsson, Göran, Rapport från Danmark. - ASF 2002:2, s Lövblad, Håkan, EV-konferens i Lund :marknadsföring av öppna arkiv.-tema arkiv 200I :2, s Mark, Peeter, Ny estnisk tidskriftskollega. Bokrec.: Tuna : Ajalookultuuri ajakiri. Nr I998:I -nr 2ooi:4. -ASF 2ooi:I, s. I34-I35 Martinez Ruiz, Enrique, Sweden in Spain's general archives : sources for Hispano-Swedish history l Enrique Martinez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales. Spain and Sweden: Eneormters throughtouthistory. Madrid ,76 s. 74

17 Svensk m kivbibliografi 2001 och 2002 Martinsdotter, Kerstin, Att nå nya arkivbrukare : en internationell utblick. Av Kerstin Martinsdotter och Arne Järtelius. [Om programmet "Arkivens roll i fritidssamhället", I4:e arkivkongressen, Sevilla.] -ASF 2ooi:I, s Norberg, Erik, ICA år 2000 : en världsorganisation? -ASF 2ooi:I, s Norberg, Erik, Kolleger som timgås flitigt. [Riksarkivariemöte.]- Tema arkiv 200I:3, s Pussinen, Veli-Matti, Nordiska arkivterminologiprojektet.-na2002:i,s. 29. Raab, Carl Michael, DLM-Forum [Access and preservation of electronic information. 6-8 maj 2002, Barcelona.] l Carl Michael Raab, Karin Borgkvist Ljung. -NA 2002:3, s. I4I-I43 Ramstedt, Hans, Hemsidorna hos de nordiska riksarkiven.-tema arkiv 200I:3, s. Io-II. Rantanen, An ja, nordiskt lands.- och statsarkivariemöte i Uleåborg. -NA 20oi:2, s. 75 Rendsmark, Morten, Påvens hemliga arkiv. - illustrerad vetenskap 2002:I5, s. 34-4I Rosvall, Ted, Ryska arkiv inget för svenska forskare?- släkthistoriskt forum 2002:5, s Rumar, Lars, Från den borgerliga lagbokens tid : lagfartshandlingarnas öden i kommunismens D DR.- ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 4Io-4I9. Sjöblom, Kent, Nordisk arkivkonfems i Uppsala. [Arkivens framtid : visioner och problem.] - NA 200I:3, S. I24-I26. Svenson, Anna, Några anteckningar och Nationernas Förbunds arkiv. [Finns i FN-biblioteket i Geneve.] -ASF 200I:I, s Sivervall, Peter, Tillgänglighet till arkiven : EDkonferens i Lund. [5-6 april20o1.]- NA 200I:2, s Smedberg, Staffan, Sjätte europeiska arkivkonferensen i Florens. [Sammandrag av vissa föredrag: lwww.newtours.it/ Archives20o Ilabstractsl abstracts.htm] -ASF 2ooi:2, s Strangert, Susanne, Arkivens framtid-visioner och problem : Nordisk Arkivkonferens i Uppsala ASF 20oi:2, s Svenson, Anna, Några anteckningar och Nationernas Förbunds arkiv. [Finns i FN-biblioteket i Geneve.] -ASF 2ooi:I, s Vmcefi, Emilia, Arkiv och politik i Transsylvanien. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Zilliacus, Lars, Finska Hushållningssällskapets historia, publicering och arkiv. - ingår i: Kåhrström, Olof, Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. Stockholm s I7- Utbildning Berggren, Stefan, Arkivarieutbildning för framtiden.- Tema Arkiv 2003:3, s. I6. Bihl, Anneli, Seminarier om aktuell forskning. - TemaArkiv 2003:3, s Dahlberg, Blanche, En AAS-stipendiats upplevelser av arkiv- och dokumentmässan. - Tema Arkiv 2003:3, s. 20. Dahlström, Jan, "Livet är en gåta, lösningen finns på andra sidan". [Svenska Arkivsamfundets temadag 8 november 200 I, 'Bildens makt och ansvar'.] -ASF 2ooi:I, s. 86-9o. Debove, Lena, Arkivens betydelse för form och design. Av Lena Debove och Lena Westling-Karlsson. [Svenska Arkivsamfundets temadag 29 mars 2ooi, Stockholm.]- NA 2ooi:2, s F ornäs, Anna, Arkivveckan i Lund april20o2. [I5- I9 april2oo2.]-na 2002:2, s F ornäs, Anna, Rapport från konferens i Dobbiaco: Choices and strategies for preservation of the collective memory. -NA 2002:3, s. I39-I4I. Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet. l Olle Forslund, Maria NordströmJamryd.- NA 2002:3, S. I33-IJ4. Fredriksson, Berndt, Arkivvetenskap : historia och framtid. [Diskussion med utgångspunkt i Börje Bergfeldts artikel, ASF 2002:1.] - ASF 2ooi:2, s Frohnert, Pär, Arkivmaterialet och de svenska historikerna : en studie av Historisk tidskrift I 96o- 2ooo. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S. I6I-I67. Färnlöf, Märit, Vägen till källorna. En brukarundersökning av den faktiska användningen av arkivkällor i C-uppsatser i historia. [C-uppsats. Arkiv- och informationsvetenskap. Mitthögskolan]. Härnösand bl 75

18 b ma Ridbäck Halen, Ove, Hans Hofman gav sin syn på metadata. - Tema Arkiv 2003:3, s. I8-I9. Hansen, Lars-Erik, Bearman liknade vår arkivlösning med en fisk [David Bearmans föreläsning]. Av Lars-Erik Hansen, Roger Löfgren. - Tema arkiv 2002:3, s Lindroth, J an, C-uppsatsen som källa : en opålitlig ministudie. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrifttill Erik Norberg. Stockholm S. I68- I73 Lundqvist, Lars, Fullsatt seminarium om digitalt bevarande. [NordiskiT, maj 2002 l 23 maj Etnografiska museet.] - NA 2002:3, s Lövblad, Håkan, Med objektet i centrum. [Seminarium, Kungl. Bibl., våren 20oi, 'Bilddatabaser och digitalisering'.] -ASF 200I:I, s. 9I-94 Lövblad, Håkan, Objektet i centrum på ABM-seminarium. Seminarium: Bilddatabaser och digitalisering.- NA 200I:I, s. I6-I8. Runcis, Maija, Terndag om form och design. [Svenska Arkivsamfundets temadag 29 mars 2001.] -ASF 2ooi:2, s Sturesson, Leif, Vart tar arkivstudenterna vägen - resultat av ARKs enkätundersökning. - DIK-forum 20o2:I8, s. I6-I7 Sundquist, Anneli, Arkivutbildning i våra grannländer.- Tema arkiv 200I:3, s. 12-I3. Ulfsparre. Anna Christina, Arkivarien som forskare och forskaren som arkivarie. - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm s. I27-I31. Westling-Karlsson, Lena, se: Debove, Lena Wåhlberg, Karin, Arkivforskningen i Sverige. Av Karin Wåhlberg, Lars Lundquist. -Tema Arkiv 2003:3, s. 9-I I. Åström, Karin, ABM-samverkan i fokus. [Konferens I s-i 6 november 2000, DIK, KB och KUR.] -ASF 20oi:2, s Arkivarien. Yrkesrollen Forslund, Karin, Arkivarier som breddar sig: från arkivarie till internrevisor - och arkivarie igen. - Tema arkiv 200I:2, s F orslund, Karin, Bodil Ulate-Segura : med uppdrag utomlands. - Tema arkiv 200I:3, s. I4-I5. Forslund, Olle, Chefsförsörjningsprogrammet l Olle Forslund, Maria NordströmJarnryd. - NA 2002:3, s. I32-I33 Forsten, Timo, Arkivprofessionen i Finland och Sverige. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Frankius, Michael, Ensamma kommunarkivarier brottas med tandlös arkivlag. Av Michael Frankius, Ingrid Söderlund. - Tema arkiv 20o2:I, S Grönquist, Ulrika, Om nätverk för nyutbildade arkivarier. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Johansson, Annelie, Arkivarier som breddar sig: sju frågor till fem arkivarier som har breddat sig. - Tema arkiv 20oi:2, s. Io--II. Jörwall, Lars, Arkivarien på parnassens topp.- ingår i: Spåren efter Nobel. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven S. I66-I72. Lundqvist, Lars, Per Matsson: arkivarien med juridiken som arbetsful t.-tema arkiv 2002:4 s. I o--i I. Magnusson, Kerstin, "Mitt arbete siktar på en oändlig framtid." [Intervju med Magnus Hjärtström, Rikspolisstyrelsens verksarkivarie och chef för dokurnentationssektionen.] - Svensk polis 200I:9, s. 24. Naeslund, Sara, Att vara arkivarie och personuppgiftsombud.-tema arkiv 2002=4, s Nord, Gertrud, Har arkivarierna inte märkt att vi gått in i IT-eran? - Tema arkiv 2002:3, s N0rby, Karin, "Varför ska man sluta när det är så roligt" :ARK 65 år. [Intervju med Bodil Ulate Segura.]. -DIK-forum 200I:I5, s. 9-Io Skoglund, Marie, Kolleger i stiftet : arkivarie, webbredaktör, kyrkoantikvarie. [Intervju med Anna Mandahl, Tina Sanden och Kristina Strand Larsson.] - DIK-forum 20o2:I, s. I4- I5 Smedberg, Staffan, Arkivarier som breddar sig: avhopp från arkivarieyrket - myt eller problem? - Tema arkiv 2ooi:2, s. I2-I3. Sturesson, Leif, Vart tar arkivstudenterna vägenresultat av ARKs enkätundersökning.- DIK-forum 20o2:I8, s. I6-I7 Åström Karin, Arkivarieyrket : från vårdare och väktare till förmedlare. - ingår i: Av kärlek till ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2003 :2

19 Svensk arkivbibliografi 200 r ocb 2002 arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Arkivtekniska frågor Mikrofilm. Reprografi Crona Gerd, Se: Netinder, Elisabet Cullhed, Per, Facing leather. A description of a facing method for fire damaged tight back leather bindings.- PapierRestaurierung 2003:4, s Dahlquist, Hans, Vattendimma släcker eld-skonar dyrbar utrustning: nytt brandskydd kan rädda datorer och värdefulla arkiv från vattenskador. -Ny teknik 2002:II, s. 16. ISSN Dahlström, J an, Hur man styr urvalsprocessen. - Kontaktarket 200I:I, s Dahlström, Jan, Ny handledning från Fotorådet: om gallring och insamling av fotografier. - Kontaktarket 2002:1-2, s. 49 Dahlström, J an, Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan : rapport från ett seminarium om mögel i arkiv.- ASF 2002:1, s Ehrensvärd, Ulla, Kartografens papper. - Nordisk pappershistorisk tidskrift 2 003:2, s Netinder, Elisabet, Papperskonservatorer möttes i Stockholm. Av Elisabet Netinder och Gerd Crona. -NA2oo1:I,s Netinder, Elisbaet, Papperskonservatorsmöte i Kiruna september [NKF:s pappersgruppsmöte.] -NA 2002:4, s Nilsson, Ann-Charlotte, Seminarillin om mögel. - NA 2002:2, s NordströmJarnryd, Maria, Riksarkivet drabbat av mögel. -NA 2001:3, s II4. NordströmJarnryd, Maria, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. - NA 2002:4, s Palm, Jonas, Bok- och papperskonservering : från det enskilda objektet till massbehandling. - Kulturmiljövård 2001:2, s Spara, förvara, arkivera l red. Ewa Ahlström. Stockholm s. (SIS handbok. 163.) Digitalisering. ADB Backhaus, Helmut, Tyska arkiv satsar på internet och digitalisering. [Der Arehivar och Archivalische Zeitschrift.] -ASF 2001:1, s Gejrot, Claes, De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek [CDskivan.] - HT 2002(4), s. 754 Gäfvert, Thomas, Nordiskt!T-seminarium. [Nordisk IT, maj 2002.]-NA 2002:3, s Halen, Ove, Hans Hofman gav sin syn på metadata. -Tema Arkiv 2003:3, s Hansen. Lars-Erik, David Bearman och förutsättningarna för en lyckad digital arkivering l Lars Erik Hansen, Roger Löfgren. - NA 2002:3, s Hansen, Lars-Erik, Elektroniska signaturers omöjligaliviettlångtidsarkiv.-asf 2001:2, s llshammar, Lars, In i framtidsdimman : de digitala medierna och samhället utan minne. - Företagsmmnen 2001:2, s. 49 Jansson, Torkel, ABM-information på ADB : så slipper vi A- och B-lag i forskningen! - ingår i: Av kärlek till arkiv: festskrift till Erik Norberg. Stockholm S Johansson, Anders L., De iterativa systemutvecklingsmetodernas krav på arkivmetodologin. - ASF 2002:2, s Kjellqvist, Ingrid, ABM och det digitaliserade kulturarvet. - ingår i: Arkiv bibliotek museer : rapport från ABM-forum Nacka S Kristiansson, Göran, Den nationella arkivdatabasen som vision på kort och lång sikt. - ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm 2002, S Linde, Rolf, Alfred Nobels arkiv på CD. -ingår i: Spåren efter Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven, S Lindh, Björn, Records management överallt.- NA 2001:1, s Lundquist, Lars, Förteckning och flödesstyrning av digitalt lagrade handlingar. D. 1: Förteckning med allmänna arkivschemat. Av Lars Lundquist och Magnus Wåhlberg. -Tema arkiv 2001:4, S Lundqvist, Lars, Förteckning av digitalt lagrad information. D. 2: Förteckning med EAD. Av Lars Lundqvist och Magnus Wåhlberg. - Tema arkiv 2002:1, s

20 Irma Ridbäck Lundqvist, Lars, Förtedming och flödesstyrning av digitalt lagrade handlingar. Del J.: Dokumenthanteringsplaner.- Tema arkiv 2002:2 Lövblad, Håkan, Dokumentation av!t-system - kontext, struktur och innehåll. - ASF 2001:2, s Mossberg, Nils, Arkiven : en skattkammare med porten på glänt. [DAF-konferens, Ramsele, 1-J oktober DAF = Digital Arkivöverföring för Forskning vid universitet och högskolor.] - NA 2001:4, s Olsson, Anders, Lagringsstrategier för digital information hos svenska myndigheter och företag. -Tema arkiv 2001:1. s. 22-2J. Rid bäck, Irma, Årstrycket: registrering öppnar nya vägar för forskning. - NA 2001:4, s Med samma titel även i HT 2002(4), s J Rittsel, Pär, Det förflutna ska digitaliseras. - Computer Sweden 2002: II 5, s Sandberg, Hans, En guldgrävare i pappersfloden. Intervju med Bob Huggins, vd för Cold North Wind som digitaliserar gamla tidningsarkiv för publicering på Internet. - Pressens tidning 2002:14, s Sandberg, Thorsten, Breven från Oxenstierna : i Riksarkivet i Stockholm finns mer än tiotusen brev till och från den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna : korrespondensen ger en unik bild inte bara av statsbyggaren utan också av privatpersonen Oxenstierna. - Populär historia 2001:5, s. 6J-6 5. Seipel, Peter, Arkiven i!t-samhället. -ingår i: Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg. Stockholm S. 22J-2JI. Utvik, Martin, Stor invigning av fordonsarkiv i Ramsele. [5 november 2001.] - NA 2002:1, s Wåhlberg, Karin, UML och BARA - bra stöd för dokumenthanteringsarbete.-tema arkiv 2002:J, s. 2Q-22. Ljud och bild (Audiovisuella arkiv) Allerstrand, Sven, Statens ljud- och bildarkiv- ett svenskt antianalarkiv för ljud och rörliga bilder. - ASF 2001:2, J2-57 Bergvall, Olof, Bilderna bleknar, orden suddas ut : informationslagring. [Statens ljud- och bildarkiv.] - Råd & rön 2002:10, s Nilsson, Lasse, "Nog kan Donau vara blå... ". [Internationella tevearkivfederationen FIAT lifta, världskonferens, Wien],-ASF 2001:1, s Snickars, Pelle, Ljusarkiv 18oo [Artikeln baseras på Snickars diss. "Svensk film och visuell masskultur 1900". Sthlm 2001.] - ASF 2001:2, J7-SL Heraldik. Sigillografi Bäckmark, Magnus, Bönders vapen - ett stickprov från Älvsborgs län släkthistoriskt forum 2001:2, s. 12-IJ. ISSN o280-j984 Bäckmark, Magnus, Heraldiken i Sverige l Magnus Bäckmark och Jesper Wasling. Lund IIO s. ISBN J26 Corswant-Naumburg, Inga von, Med vapenskölden vann han evig ära. - Biblis : tidskrift för bokälskare, bibliografi, bokhantverk, samlande, h , 2002, s. JS-41. Crafoord, Joar, Alexander Craufurds begravningsvapen i Mariakyrkan, Sigtuna. - Heraldisk tidsskrift nr 8J, 2001, s. 105-II5. ISSN Heim, Siegfried, A method for vacuum treatment of porous seals. Av Siegfried Heim, m. fl. - ingår i: Wax seals. Capenhagen S. J9-44 Tidigare publ.: MEMO (Stockholm), nr J Stockholm Hermfelt, Dag Magnus, Arvid Berghmans heraleliska samling i Kungliga biblioteket. - Släktforskarnas årsbok S Husberg, Erik, Bees and the sacred wax. - ingår i: Waxseals. Capenhagen S J ohannessen, Knut, N or disk heraldikerkonferanse i Kalmar. -NA 2001:2, s. 70. Kastling, Ove, Sankt Erik och Stockholms stadsvapen.- Samlarnytt 2002 :J, s. J-8. ISSN ooj6-j 790 Klackenberg, Henrik, Heraldiken i folkhemmet. - Biblis : tidskrift för bokhistoiria, bibliografi, bokhantverk, samlande,"h. 19/zo, 2002, s Klackenberg, Henrik, Sigillstampar i svenska samlingar l av Henrik Klackenberg, Göran Tegner. - ingår i: Middelalderlige seg1stamper i Norden. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 200J:2

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Företaget från insidan

Företaget från insidan YLVA HASSELBERG, TOMAS MATTI & TOM PETERSSON Företaget från insidan VD-korrespondens och den historiska fiiretagsforskningen Företagsarkiv har alltid haft en stor betydelse for den ekonomisk-historiska

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE ' OCH FORSKNING 1989 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1989 Svenska Arkivsamfundets skriftserie 32 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1989 STOCKHOLM 1989 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd

Läs mer

Riksarkivets LEXIT-konferens

Riksarkivets LEXIT-konferens Riksarkivets LEXIT-konferens I juni 1994 tog den dåvarande regeringen initiativ till en översyn av den offentliga förvaltningens användning av ny informationsteknologi (IT). Syftet var att skapa en öppen

Läs mer

Kommunarkiven som resurs för skolan

Kommunarkiven som resurs för skolan Kommunarkiven som resurs för skolan BEATA LosMAN De okända arkiven De flesta invånarna i en kommun vet förmodligen att det finns bibliotek men har ingen aning om att kommunarkivet existerar. I enstaka

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER 1 2002-03-27 ABM SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet sammanställd av

Läs mer

musik BIBLIOTEKSNYTT 25:-

musik BIBLIOTEKSNYTT 25:- musik BIBLIOTEKSNYTT 25:- nr.2 2015 KALENDARIUM 2015 IAML-konferens, New York 21 26 juni 2015 Bokmässan i Göteborg 24 27 september 2015, tema Ungern, Island och yttrandefriheten. Nordisk/Baltisk konferens

Läs mer

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM Institutionen för ABM Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan Ida Edlund Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Björn Asker

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1 Bilaga 1 Akademisk grundutbildning I Sverige bedrivs under läsåret 2003/2004 akademisk grundutbildning i arkivvetenskap och närliggande ämnen vid följande högskolor/universitet: Göteborgs universitet Utbildningen

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider

Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider } U H ANI 5 AARENHEI MO I det finländska arkivverkets nya organisationsschema innehåller

Läs mer

Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet

Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet THERESE DAVIDSSON Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet En fallstudie av Länsstyrelsen Östergötland Abstract A well marketed and easily obtainable archive increases the apportunities for the

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. 2 Arenagruppens verksamhetberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och

Läs mer

Konferenser och studieresor

Konferenser och studieresor Konferenser och studieresor Rapport från en arkivkurs i Paris Hösten 1993 hörde jag genom en kollega på Riksarkivets byrå för enskilda arkiv för första gången talas om existensen av en internationell kurs

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Det intelligenta biblioteket

Det intelligenta biblioteket NUMMER TVÅ 1998 Christopher Wren s teckning av hjärnan, från Cerebri Anatome (1664) Det intelligenta biblioteket vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare...................................

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Rapport 2015:37. Digikult 2015. Digitalt kulturarv i praktiken

Rapport 2015:37. Digikult 2015. Digitalt kulturarv i praktiken Rapport 2015:37 Digikult 2015 Digitalt kulturarv i praktiken Rapportnr: 2015:37 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Peter Rudvall Foto: Jan Mogol Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, kulturmiljöenheten/samhällsavdelningen

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer