Centerbladet 1933 nr Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro sidor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor."

Transkript

1 Nikolaigatan 3, Örebro Centerbladet 1933 nr Tidning för arisk politik, kultur, filosofi religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro sidor. Inskannad av ArkivCentrum Örebro län

2 Broderskap, rättvisa frihet l:sta ärg. dt alla individer alla folk. Augusti-September 193~ Vllrldspolitik. Rikspolitik. 1. Världsfred genom obli- 1. gatorisk skiljedom mellan aua stater, respekterad neutralitet i uppror krig, parlamentarisk värld.federation (2 kammare till N. F.) referendum. Frivillig Förstklassiga människor i förstklassiga samhällen. avrustning. Slaveri (flickslavhandel, bordellväsende), träldom, blodshämnd dödulraff avskaffas i aua länder. (Fria kvinnor män). 3. Världskultur: l. La tinskt alfabet över hela jordklotet. 2. Välljudande världsspråk (Ido). 3. VÄrld mynt (mandora = 1 gnu guld), världsmått (metern) världsvikt (gram). 4. Världsbank, kontrollerad av parlamenten till folkens bästa. 5. Astronomisk tideräkning m. m. Z. Statlig fortplantnings. kontroll. 100 kontrollantläkare i Sverige. 2. Förstklassiga moder-. dotternäringar med nödig kontroll. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi religion. ORGAN FÖR CENTERPARTIET I ÖREBRO örebro 1938 A.. B. LUtorln B,dfn Boktr. Utgives i 10 il 12 nummer årligen. Pri's på posten: Helt år 3 kr. Lösn:r 25 öre. Red. o. exp.: Drottninggat. 6, Örebro. Tel ;I. Full personlig frihet (medborgarrätt) både kroppslig själslig. Alltså: a) rätt att äta dricka utan ransonering. b) rätt att brygga, baka bränna utan inskränkning ( i Schweiz). c) fri religionsutövning dock utan barbariska oriter. d) frihet att tänka, tala skriva, publicera bilda ideella ekonomiska föreningar utom sådana, syfta på att döda eller skada medmänniskors liv eller egendom. e) fri ägajlderätt, privat eller samfälld, efter förc\ufteb utslag i varje särskilt fall. Vid övergång till olika former (kommunal, statlig) skall lämnas full ersättning för nedlagt arbete (expropriation). f) fri handel vandel över hela jordklotet utan pass utan tullar för allt nödvändig t, ej kan produceras inrikes. 4. Högre intelligens. All undervisning i skolor, gymnasier, seminarier högskolor gratis obligatorisk upp till med.borgarexamen vid års ålder. Denna examen avser kvinnans mannens utbildning till kroppsligt, moraliskt intellektuellt förstklassiga människor bör berättiga till inträde vid. alla högskolor. Förstklassiga barn. Fordringarna härför. Redaktör ansvarig utgivare: D:. N. A. NILSSON, örebro. Rikstel Högre moral. a) Karaktärsnykterhet, men aldrig två.ngsnykterhet.»brattsystemet» ställes på. avskrivning. Statliga system- spritbolag förbjudas. b) Läkared.rd å.t dipanerna, men aldrig straffarbete, emedan dipanien är en ärftlig sjukdom. Nykterhetsnämnder obehövliga således. c) Indirekt tjuveri utrotas systematiskt, isynnerhet stortjuveriet (Kreuger! Brattsystemet, allmänna sparbanken m. m.). Monopol, truster, ocker, procenteri, mutor, utpressning, bedrägeri, bluff luftbolag m. m. måste totalt försvinna skyldiga huvudpersoner lämpligen bestraffas. Endast infodda svenskar få ha rätt att driva näring i Sverige. Inkomsterna därav i värdepapper eller guld få ej gå till utlänningar eller utländska banker. Tjuvmjölkning av svenskar måste upphöra nödig statskontroll häröver upprättas. d) Indirekta skatter avskaffas. Direkta skatter tillsammans aldrig över 10 % av nettoinkomsten. HXX) kr. skattefria. 6. Samhälls8olidaritet. a) Allmän rösträtt. fri frivillig, för varje upplyst myndig medborgare. Annonspris : Före texten 15 öre, efter texten 10 öre, i texten 20 öre, allt för mm. Rabatt vid annonsering flera gånger. b) Alltid kvalitetsval, intelligensval, för stat kommun m. m. Alltså: majoritetsv.l i enmansvalkretsar. Kvantitetsval = proportionella val panival = boskapsvalsystem tillhör den primitiva demokratien barbariet. Ty de flesta människor äro okunniga. Blott den högsta inteliigens verklig samhällsvetenskap tillåtas regera i förstklassiga samhällen. c) 50 riksdagsmän i första kammaren, 100 riksda g~ män i andra kammaren. För landets väl är kvaliteten, men icke kvantiteten - mängden av riksdagsmän - avgörande. Holland föredöme. d) Lagar förordningar revideras koncen treras till korta, enkla kapitelprinciper utan oändliga paragrafer. Förstklassiga människor behöva inga lagar; blott anvisningar ledning för sitt görande låtande. e) Skrivardöme, byråkrati juristeri (advokat-väsende) onödiga för förstklassiga medborgare. Onödiga tjänster lyx indragas. Parasit.äsende eft( rhåiles strängt. f) Lika rätt för alla myndiga medborgare lika rätt för kvinnor män. g ) Skolor stat oberoende av kyrkosamfunden. h) Pensionering, liv-, sjuk- olycksfalisförsäkrin~ ;, sjukkasseväsen m. m. fullt frivilliga decen :raliserade i enlighet med den fria personlig- = hetaprincipen. Möjligheterna härtill böra ordnas av stat eller kommun. Statssocialism på andra ovidkommande medborgares bekostnad (stataalaven) bör aldrig tillätas. 7. Samhälls ekonond. a) Det rörliga storkapitalet i värdepapper särskilt i guld, är grunden till sedelutgivningen sedan lånen till näringarna, kvarhålles a11~id i landet till en viss minimihöjd, nu minst 500 millioner kronor guld, till både nationellt internationellt behov. Guldinlösen får ske blott av överskottet över minimigränsen. En guldbank i varje provins bättre för näringarna än en enda riksbank. Härigenom hålles arbetslösheten säkrast borta. Centralisering av guldet är en väldig fara för rikshushåljningen. (Arisk penningpolitik.) b) Räntorna bestämmas årligen av rikets myndigheter, ej av utlänningar, hållas låga fasta, nationellt internationellt, högst 5 %. Likaså valutan. Lån upptagas endast inrikes, ej hos utlänningar. c) All skuldsättning av stat kommun avskaffas så småningom. I stället bildas fonder att tillgå för nödiga behov i Orsa, Visingsö m. fl. kommuner. Arisk samhällsfilosofi. (Forts. från n:r 3.) När någon kvinna frågar mig, hur hon skall vara viss om att föda till världen förstklassiga barn, så brukar jag svara:.då fordras av kvinnan själv, att hon skall vara förstklassig, men då är det framför allt fyra saker, böra uppställas så fordringar. Först ett fagert ansikte, för det andra en förstklas sig kropp utan lyten, för det tredje en präktig moral, för det fjärde en präktig intelligens. Sedan fordras detsamma av mannen. E:tt jämförelsevis fagert ansikte han också. Ran får icke se ut en halvapa "i synen.. Vidare måste han hava "n präktig ' kropp utan ärvda lyten så klumpfötter eller varggap eller lida av färgblindhet etc. Vidare bör hans moral vara oklanderlig uppfylla ganska högt ställda fordringar..det får icke vara en slarver, en opålitlig person, en tittar för djupt i glaset eller är kleptoman eller py. roman eller ha andra dylika mora liska fula lyten. Vidare bör han 'Vara intellektuellt begåvad, så att man icke kan räkna honom till halv idioterna, till de sinnessjuka eller an nan mindervärdig intelligens. Om <i~ssa fordringar på kvinnan mannen äro uppfyllda, skall det med all säkerhet fö.das till världen ett förstklassigt barn, moder fader hava heder av, likaså deras llela släkt, även kommunen samhället eller staten. Detta är frågor, tillhöra den ;sociala gynekologien måste kunna i grund begripas praktiseras av de kvinnoläkare, en gång i framtiden komma att kon trollera kvinnornas fortplantning. Jag har blott här angi.vit de fyra första stora oeftergivliga fordring..ama i detta hänseende, inom _'Varje civiliserat samhälle över hela jordklotet.måste uppställas på dem,.$om skola fortplanta människosläk Förstklassiga människor genom statlig fortplanlning':s~ontrull. Av D:r N. A. Nilsson, örebro. tet i enlighet med ärftlighetslagarna till förstklassiga människor. Ett människosläkte, icke bryr sig om någon fortplantningskontroll eller hyser vördnad respekt för de eviga ärftlighetslagarna, går vä gen utför till försämring säker undergång. Först tvärtom bär det uppåt till allt högre högre full ändning. Men även om kvinnan är i kroppsligt, moraliskt intellektuellt hänseende förstklassig, så bör hon dock icke föda barn före 20 års ålder ej heller gärna efter 40 år, något jag utförligare motiverat i mina hygieniska föreläsningar i mitten av 1890-talet. Hon har då 20 år att använda för fortplantning av släktet. Den tiden räcker gott till för detta ändamål. Om ett barn födes vart femte år, blir det fyra barn efter varje kvinna. Det torde sannolikt vara för mycket för henne, om hon själv ensam skall vårda uppfostra dem, väl de flesta kvinnor måste göra. Hon bör vidare akta sig för att föda barn, när hon är.i dålig kon dition», sportmännen säga, när hon alltså är nedkommen av genomgångna sjukdomar, svår nöd strapatser under dåliga svåra tider så möjligen krig hung ersnöd m. m. Vidare bör hon icke gärna bliva i grosess 3 il 4 månader efter den sist födda, så ;ätt ofta, till kvinnans barnets skada, händer; \ltan fyller hon sina modersplikter två el ler tre gånger under sitt liv med omkring fem års mellanrum hon sålunda föder eft barn för henne själv, ett för mannen ett för oförutsett dödsfall eller dyl. samt f'jr att möjligen befordra folkökningen i landet, i händelse att detta kan anses fördelaktigt, bör det ytterst sällan hända, att hon föder ett fjärde barn. Detta bör ske blott i undantagsfall eller när man särskilt önskar, att vissa kropps eller själsegenskaper hos kvinnan skola framför andra fortplantas, vilket naturligtvis fort plantningskontrollanten i samhällets intresse bör förorda kontrollera. De läkare, komma att syssla med kontroll häröver, skola helt säkert finna, att ännu strängare fordringar böra framtiden uppställas. Särskilt då kontrollen varat i l00-tals år, torde den bli ännu strängare, så att vi till sist få människor äro de grekiska gudabilderna kroppsligt hänseende i själsligt hänseende kunna jämföras med va ra största tänkare, uppfinnare, vctenskapsmän, sångare sångerskor andra konstnärer m. fl. samt i moraliskt hänseende uppfylla de allra högst ställda fordringar. På sådant sätt få vi till sist ett först klassigt människosläkte av helt an na~ slag, än det nu vandra.r på jordklotet. Reflexioner härom. $kall det i ett civiliserat samhälle vara alldeles nödvändigt, att mind er värdiga individer skola av kvinnorna till vad pris. helst ovillkorligen framfödas? Nej, det kan icke vara möjligt f~r icke vara så. Då leva VI qa~r pch vil~esam- hällen, men ej i ett civiliserat samhälle. Man vet många gånger i förväg, hurudan avkomma det måste bliva, när fadern liar mindervärdiga egenskaper modern likaså. Vi ha va i det föregående anfört ett exempel på en kvinna, födde tio idio ter. Var det absolut nödvändigt, att hon skulle framföda alla dessa? Nej, det måste finnas en utväg ur denna bedrövliga situation. När denna kvinna hade fött tre eller fyra sådana barn, visste hon mycket väl, "tt alla de övriga också skulle bliva idio ter. Då tillsade jag henne, att hon skulle infinna sig hos mig i den första veckan, då hon väntade sin reg lering, så skulle jag kunna framkaila reglering hon slippa att föda idioter. Men vid ett kommande tiil fälle följde hon icke mitt råd, utan kom i stället till mig, när hon var i grosess i andra till tredje månaden ville då, att jag skulle försöka återställa hennes reglering. Detta var naturligtvis omöjligt, dels ur den risk för henne, detta skulle kunna medföra dels på grund därav, att detta dessutom är på goda skäl olagligt i nuvarande tider. Hon uppsökte mig t. o. m. ännu en gång; men aldrig i rättan tia, utan först ett par månader, sedan regleringen försvunnit. Jag kunde således icke förebygga, att dessa idioter föddes till världen, då denna kvinna icke kunde förmå sig att infinna sig hos mig vid den rätta tidpunkten. Så Iunda framföddes enhei mängd idioter till.olycka för fadern modern, deras släk1:, kommunen samhället vi bära nu de ekonomiska följderna härav med mer eller mindre tungt hjärta. Men det är icke blott idioter, äro mindervärdiga individer i samhällshänseende alls icke önskvärda att komma till världen, utan det finnes en hel mängd halvidioter en massa sinnessjuka. Så finnes vidare en hel mängd moraliskt mindervärdiga, slarviga opålitliga personer med i många avseenden dålig moral. En tittar exempelvis för djupt i glaset tillhör således dipanerna. Många av dem äro kleptomaner. Sköta de ekonomiska befattningar eller kassor, så klibbar vid fingrarna alltid någon del av det, de sköta, äro de på en bjudning t. ex., så dyka skedar o. dyl. ned fickorna på dem. Vi hava bland de moraliskt mindervärdiga icke blott dipaner kleptomaner, utan även pyromaner per. soner med mordmani, fanornaner, för att nu hava tänkt på nämnt några även av de svårare moraliskt min dervärdiga. De hava i allmänhet fö. ga utvecklad känsla, för vad är rätt orätt huru en människa bör handla i sitt förhållande till andra medmänniskor. En mängd uppföra sig vildar vid många tillfällen hämndkänslan, civiliserade människor aldrig känna, hava de i hög grad utvecklad. Sålunda skedde nyligen ett dråp aven lsanng. Han skulle hämnas på grund av svartsjuka dödade därvid,cke den person, hämnden skulle gå ut över, utan en fullkomligt oskyl dig. En sådan individ skulle natur ligtvis aldrig vara född till världen, så finna vi av polishandlingarna, att han hade ingen far modern visste man visserligen, vem d~t var, men hon var en polygam kvinna födde sina barn utan den ringaste tan 'ke på, om det skulle bli ett förstklassigt barn eller ett mindervärdigt sådant. bet är nödvändiit, att en allmän.kontroll över fortplantningen kommer tiil 'stånd, om vi skola kunna

3 2 undgå de olyckor, komma av nan uppfyller, utan att för övrigt nyssnämnda missförhållanden. Det ålägga henne onödiga böter eller borde hava funnits möjlighet för extra bestraffningar, ty humanitet denna kvinna, om hon hade varit en barmhärtighet böra alltid genom den 20 augusti i Adolfsbergs Brunnssalong. moralisk god kvinna, att slippa föda gående finnas i ett civiliserat samfram en sådan moraliskt mindervär- hälles lagar ocli förordningar. Söndagen den 20 augusti ingick varit ett oroligt hörn samt utgjort egen individuella väg at! vandra_ Samma behandling bör i sista dig individ. Det borde vara ordnat i vårt land med ett 'tillräckligt antal hand även komma männen till del, med strålande sol, gjöt sin glans en god jordmån för sådden av den Därför är också nästan all kollektisociala gynekologer, till vilka en så att de steriliseras eller kastereras, över brunnsparkens yppiga grönska bolsjevikiska propagandan. (Tala- vism i fostran såväl samhäus sekelgamla träd. I Brunnssa- ren ville dock icke bestrida det in- verksamhet av ondo. Att gå i skock. kvinna måste gå i den vecka hon om det skulle bliva nödvändigt. Detta är seder, TorD vanliga longen samlades efter hand kon- lägg, i den följande diskussio- dödar förmågan att tänka. skall ha sin reglering få den Konfucius hyllade individualismen igång, så att hon slipper likaså i norden före den tiden, då kristen- gressmedlemmarna från när en gjordes aven mötesdeltagare, att samhället att se en dylik moralisk domen infördes, man hade mer fjärran. Partikongressen öppnades de mångenstädes i Norrland rådan- betonade starkt att ett lands, mycket mindervärdig individ komma respekt insikt om ärftlighetsla- av Centerpartiets ordförande, D:r N. de nödtorftiga levnadsförhållandena ett samhälles väl ve berodde på till världen där sedan leva»iiga- garna då för tiden, än vad männi- A. Nilsson, Örebro, vilken hälsade den stora fattigdomen i viss mån utvecklingen hos den enskilde. Är pojks»- brottslingsliv. Det bör skorna numera ha. Man finner det talarna de närvarande välkomna. kunde vara skulden till den jäsning individen bra, så blir samhället bra_ måste bli allmän sed bland kvin- även av historiska exempel från Han uttalade sin stor'a glädje över där råder.) Det har visat sig, Några ha hunnit längre de ära' norna att väl betänka, vad de föda dessa tider. Vi hänvisa blott till AI- att de visat sin goda vilja sitt att speciellt tuberkulos förekommer föredömen för de mindre långt komfram till världen. Äro de icke säkra brekt av Meklenburg på drottning intresse att stödja Centerpartiet ge- i mycket hög grad inom släkter där na, men detta förutsätter att det finnom att närvara deltaga i mötet. stor rasblandning finnes. Abnorma nes ambi tion hos individerna. på, att det blir förstklassiga indivi- Margaretas tid. (Forts.) Meningen med kongressen var ic- t. o. m. sterila individer förekomma der, så böra de ovillkorligen infinna Hur skall man kunna tillgodose ke, att den skulle vara en kvantitets- ganska ofta inom sådana. Rubb- behovet av individens uppfostran l sig hos statens kontrollantläkare nervsystemet äro ganska Giv möjlighet till förstklassiga lärakongress, utan en kvalitetskongress, ningar få saken ordnat på ett lämpligt vanliga ett häftigt obalan- re, människor med kärlek till sitt kall där de intelligentaste medlemmarna civiliserat sätt, så att både hon serat temperament framträder myc- förståelse för människonaturens skulle få tillfälle att framföra samhället undgår de olyckor, ket ofta hos dessa individer. Utom- egenheter! diskutera sina meningar i partiets måste följa på ett sådant omoraliskt uppförande. Kvinnorna få icke längcylindrarna på min H. D. mo- program angelägenheter. Någ- lands, - då speciellt i Nordamerika, En viktig faktor är presre vara djur. De måste stå på torcykel voro minst sagt varma; jag ra annonser i' andra tidningar hade i Mexiko, i Ryssland på sistone sen, vars ansvar är stort allt en högre ståndpunkt än djuren likaså, - efter ett kort parlamente- därför icke blivit utsända. Vad även i Frankrike, där negerinslaget för ofta missbrukas. Småsinnat tänka på, att vi nu leva i ett civilise- rande beslöto vi båda att taga oss sades skulle spridas vidare till den börjar göra sig gällande ett min- gnabb kolleger emellan föres till' stora allmänheten genom Centerbla- ne av de påhälsningar den svarta korat samhälle med dess högre ford- en paus i resan för att vila oss. torgs är allt annat än uppbygglonialarmen gjorde där under knringar på kvinnan, än om vi levde i»chauffören» gick in i närmaste det. ligt. Ofta vändes kappan efter vinsom förste talare stod D:r H. get, - i dessa länder kan man skönbarbarstater vildesamhällen, där stuga för att dela ut litteratur, den, då ekonomiska intressen stå på Frendin, Borlänge, upptagen på pro- ja spåren av rasblandningen. allt får gå vind för våg, det fann där stor förståelse för Centerspel. Nej, mera renhårighet, mera En ur rassynpunkt fördelaktig behampar sig. partiets ideer, hon var ute för grammet med följande ämne: tolerans för andras åsikter mindfolkningsgrupp hava vi i den svenska Vi hava vidare även att tänka på att sprida, det var ej att undra re geschäftsmakeri - bakom kulisbondestammen. Hos denna folkalla de kroppsligt mindervärdiga, på, ty i familjen, hon besökte, serna, framför allt inte den sfu klass har ej devisen»jämlikhet ännu nu för tiden födas till fanns det»en mindre vetande» kvinhastigt ofta framtrollade irritebroderskap» upptagits med så stor världen. Det finnes ju många ärft- na, var de sina en källa till stänrande tonen mot en s. k. motståndaentusiasm, utan äktenskapen inom liga kroppsliga lyten, icke böra dig ängslan sorg. Redan lire. Man borde mera inrikta sig på: denna klass ha ingåtts med kontravidare fortplant~s, utan måste till ten hade hon drabbats av denna den uppfostrande uppgiften, ty der> Talaren inledde sitt föredrag med sist försvinna på grund av den nödi- åkomma en följd av scharla- 'följande fråga: Hava vi någon ras henter från dess egna led. Sällan har stora möjligheter lik radion. ga kontrollen. Harmun varg- kansfeber. Hon var "fullvuxen nu kan kallas för svensk? Ja, iår man bevittna att en bondson elindividen begär frihet, men inte gap, klumpfötter, snedvridna krop år - även till henne kom men den är ingalunda ren, ty den ler bonddo\ter gifter sig med någon alla individer äro mogna för denpar, lyten på händer fötter, så- livet med sina krav. Hon måste innesluter 1 sig en hel del andra utlänning, följden härav blir, att samma. sex fingrar tår, vissa ärft- vaktas av sina anhöriga för att ej europeiska raser, dessutom fö- de gamla bondesläkterna i stort sett Lär först behärska dig själv, inliga anlag för reumatism, lungsot råka ut för någon samvetslös indi- rekommer en stor invasion av judar behålla sin särprägel genom tiderna nan du söker behärska andra., heter till stor lycka för folkstammen i sin nervsystemsjukdomar, så färg- vid, kunde bringa henne i olyc- zigenare m. fl. ett gammalt ordspråk. Men vad är helhet. blindhet flera andra sådana, ka. frihet? Talaren ö""rgick därefter till att Talaren slutade sitt föredrag med För denna kvinnas vidkommande utreda ordet ras. Begreppet defiblott härför utbildade socialgynekoär det frihet att få handla följande anmaning: Må vi svenskar loger grundligt kunna känna till. var problemet om sterilisering nieras sålunda: en ras är en grupp man själv vill. Ja, men under dej]; värna om vår nordiska ras icke Dessa böra alltså rådfrågas av kvin- allra helst kastrering det enda med- av människor, leva under samförutsättningen, att vederbörande låta det utländska inslaget bli för norna, dels så att de få veta, om de Iet att få henne lugn. därmed inte skadar någon annan ocll ma förhållanden, men i sig kunden frågan hade dryftats i det na innesluta många olika raser el- starkt markerat, ty då riskera vi att är herre över sig själv, sina känslor själva äro förstklassiga, dels så förlora den stora national rikedom vi att de äro vissa om, att även fäder- oändliga av hennes förtvivlade för- ler rastyper. En god ras är en ras handlingar. Men nu leva vi icförfoga över 'i vårt lands i allmänna äro det. I annat fall bör all min- äldrar syskon, men vad var mer passar under de förhållanden, ke bland en samling änglar. Samhet goda folkmaterial. dervärdig avkomma förhindras, ja att göra? Lagen tillåter det ej; an- under vilka den lever. I Europa föhället måste därför vidtaga vissa Efter D:r,Frendins timslånga annat än i yttersta nödfall, då en- rekomma tre sydeuropeiska raser: vid lämpligt straff förbjudas. skyddsåtgärder för att det inte skall förande tackade ordiörariden för det De civiliserade kvinnorna undergå dast i de fall, där påvisbara ärftliga medelhavsrasen, vilken är mörkhyad bli kaos, för den, nått en: sakrika tankefulla föredraget, gärna denna kontroll, därom är jag anlag förefinnas. viss utveckling, är det så naturligt mycket livlig till sitt tempera erinrade i anslutning därtill om Det enda, jag kunde trösta mina förvissad, men de ociviliserade komatt följa givna lagar - ty han komment; den alpina rasen, vilken skilökenfolken av 'olika slag, vilka hava mer aldrig i kontakt med lagen ma' till läkaren vanligtvis icke förrän nyförvärvade vänner med var att jer sig från den föregående genom vandringsdriften i blodet därför 2 il 3 månader efter ett påbörjat ha- tala om för dem att frågan varit skillnaden i ansiktsformen, vierfar därför heller ingen ofrihet, ej kunna vara bofast-a på en vandeskap. Då hava vi ingenting väckt i riksdagen. vilket däremot den mindre utveckdare den dinariska rasen, vilken samma plats någon längre tid, samt inträffa kan Men mycket kan lade måste göra - då han ofta i, annat att göra med dem än att skicåterfinnes på norra Balkanhalvön. om deras blandras-ättlingar hos oss. ka dessa till ett statens länslasarett, få ödesdigra följder innan den ömtå- Denna ras är mycket storväxt oförstånd bryter mot både s. k. gudär flera läkare finnas. De böra då liga frågan blir slutgiltigt löst! har kraftig näsa samt är kortskallig. D:r Nilsson föreslog nu att det domliga mänskliga lagar. Centerpartiet arbetar oförtrutet Slutligen hava vi i norra östra ha rättighet att, sedan kontrolläkaren Morallag är något skall av skulle göras en paus i förhandlinginsänt kvinnan med nödig rapport på frågans lösning! Våga 'vi hoppas Europa den ostbaltiska rasen, vilken arna för kaffedrickning på restau- erfarenhet växa fram inifrån, men om hennes förhållanden, få göra en på våra medmänniskors förståelse är Ijushylt blåögd, samt även den ranten. Detta accepterades också av innan man hunnit så långt, att inabort-operation, så att samhället ej hjälp härutinnan? Om så är, nordiska rasen med sina olika land- de övriga, varför allesammans trots dividen förtjänar beteckningen indibli r belastat i framtiden med minder- stöd då Centerpartiet i dess arbete! skapstyper. Den återfinnes utom i hällregnet solen hade nämligen vid, har samhället ett stort ansvar Z. skandinavien i vissa delar av Storvärdiga människor. Hon bör då ocknyss gått i moln - marscherade upp att hjälpa denna att förstå sig sjiilv, så få en varning efter genomgången britanien norra Tyskland. till kaffebordet, en närvarande sin plats i samhället den tilloperation, ju i allmänhet tar en Månens hunddagar fredsställelse blir lönen för utfinns det faror hota rasen? kaffemecenat hade anordnat. tid av 3 till 6 veckor, om allt går väl, Ja, människan är underkastad naturvecklingen. Efter återkomsten till brunnssahar man tydligt kunnat iakttaga lagarna likaväl naturen i sin helatt hon ovillkorligen måste i god tid Så ha vi den s. k. dubbelmoralen, longen var det fröken Maria Eksåväl i augusti månad i sephet. En fara hotar den norinfinna sig hos statens fortplantmans, Stockholm, fur att svara för det talats så mycket om. Jag ningskontrollant för att slippa kom- tember. Då månen passerar krö- diska raseri"' är rasblandning med fortsättningen. Fröken Ekman bör- kan inte undgå att även här berör" ken mellan den långa den alltför olikartade ras typer. Man har jade sitt föredrag om Individen, na- detta. Tanken att mannen kunde lema i ep sådan situation, att hon bekorta månbanan inträffar i regel konstaterat att den s. k. mosaikstruk- tionen världen helt anspråkslöst va hur helst, under det att han höver sändas till ett större sjukhus för abortoperation. Skulle hon trots oväder såväl vid nymåne full- turen icke är bra. Avkomman efter med att omtala, att någon talare var fordrade kvinnans renhet före äkmåne. detta icke vii ja hörsamma nödiga föräldrar av alltför olika rastyper tenskapets ingående, irriterade många Enligt Herrschelska väderleks- blir ofta opålitliga individer med då- hon icke, men hon skulle göra så rättänkande kvinnor. En del tyckförhållningsorder,.så finnes ingentabellen blir nederbörden ringa liga karaktärer. Vi behöva endast gott hon kunde. Fröken Ekman te det haltade betydligt, i stället ting annat att göra med henne än gjorde det hon kunde, hon gjorsåväl under augusti i septembetrakta de inom Sveriges gränser de det utmärkt. för att kvinnorna - de s. k. bättre att intaga hennes på särskilda anber större delen av oktober. hälfterna - skulle hjälpa mannen befintliga med svenskar beblanstalter, förr kallade.spinnhus», där dade tattarna Lindgren m. fl. för att att vinna seger över sig själv hon blir övervakad, tills hon av ålkonstatera faktil. Deras långa meej sträva att besegra kvinnor, hava der blir ofarlig, eller ock skickas ritlista med knivskärningsdramer m. de nu för tiden till stor de!. löst fråhon ånyo till sjukhuset, denna gång gan om dubbelmoralen - i riktning för att bliva steriliserad eller kastre- har sammanslagits till ETT NUM. m. i den stilen borde väl om något utsom självständiga individer kom- nedåt i st. för uppåt. M. a. o., de rad. De senare åtgärderna torde va- MER för augusti september göra en varningssignal för oss nord'ra de säkraste, enklaste billigaste. månader p~ grund av redaktörens bor att ej beblanda ' oss med tlylika ma vi till världen, ej i klump ha sänkt sig till männens nivå Därmed är hon oskadliggjord för utrikes resa till Wien Geneve raser. Norrland har ett starkt folk- grod- eller löjrommen, en- antagit deras moral - kräva lika samhället o'ch )det är detta mål, under större delen av le'ptember inslag av lappar finnar, ' den- samma individer gå vi här.ifrån, sa- rätt männen i detta' fall. Bä o ' <I. ",. na landsända',~v Sverige har 'också de talarinmih. Var ooh en har sin rarinnan av' livet, kvin'hau, är vi måste förvissa f oss om, att kvi~j mana Centerpartiets partikongress Från arbetsfältet i ras. Den svenska rasen dess fortbestånd. Centerbladet Individen, nationen Qch världen.

4 förbehållet moderskapet, börjar leva li~a ogenerat mannen i en del fall. (Gudskelov ej alla män!) Vi ha att motse en egendomlig framtid, om inte den yngre generationen tar varning av vad försi{!'går. Det arma Ryssland har i mer än ett avseende offrats försöksobjekt. Måtte vi bara ta lärdom av vad vi se höra från det hållet, få upp ögonen för, hur vi inte skola göra. J ag skall be att få citera några stycken ur aen utmärkta tidskriften»quo vadis? om Kollektivism & Individualism, där bland annat citeras en del aven artikel i den norska tidskriften»fritt ord. skriven av Professor Em. Linderholm under titeln»var stå vi egentligen?» Han skriver bland annat:»vi stå nu mitt uppe i en irreligiositetens nyorganisation av både det materiella andliga livet. Den gamla kristna tron har störtat samman hos de stora sekularise~ rade massorna, nu röra på sig... Vi behöva en reformation av den religiösa tanken, sedan dess gamla byggnader störtat samman i ruiner te sig antikvitet~r för nutidens släkte. Kristendomen lik religionen i allmänhet har ingått i ett nytt storskede, detta skede bär en för oss hittills i historien okänd signatur. Kyrka teologi mala tomt. Deras kvarn ger ej längre bröd... Det skulle behövas en ny världserövrande religion i detta läge... Jag kan ej dölja för mig, att den gamla trons grundvalar vacklat, vem skall lägga de nya, hålla att bygga på för dagar, komma?» Till slut utbrister han:»men kanske är det så att kyrka teologi, predikare professorer. lärda lekmän, innan en ny, bärande erövrande tro kan skapas, måste komma till den punkt, att de nödgas bekänna: Vi veta intet förstå infet i denna nya situation. Vår gamla vishet visshet är förbi. Och nu famla vi ' själva omkring i mörkret utan ljus.» I samma nummer finnes en artike1 av den norska författarinnan Nini Roll Anker. Hon anger däri, förefaller det, själva grundvilkoren för den nyorientering i andligt avseende, professor Linderholm säger står för dörren, i det hon ställer individens eget sökande mot kyrkors andra religiösa samfunds»masstro». Hon säger att en sådan nyorientering alltid i historien tagit sig uttryck i en orygglig individualism. Alltfrån Sokrates till Krishnamurti har så varit fallet. Vi citera ur den intressanta artikeln:»var icke alltid deras (nydanarnas) budskap riktat till den enskilde - blev det icke deras gemensamma öde att detta till trots ge upphov till masskonfessioner? När den indiske tänkaren Krishnamurti i dag plötsligt reser sig mot sin hängivna sekt mot det trossystem, vuxit upp i hans spår, förklarar: jag vill icke ha några anhängarskaror, jag tror ej på kollektiva bekännelser, handlar han då ej i likhet med alla sina föregångare, t. o. m. i likhet med den, angives stiftare av Europas kyrkosamfund, med Kristus...?.AlIa geniala andar ha varit privatrevolutionärer», fortsätter fru Anker,. de positiva Dland dem rikta sin appell till alla jordens enskilda individer: sök inom dig själv, bliv stark genom din egen ande.s din egen viljas hjälp - ingen frihet existerar för den människa, är en.~lay under.sin omg!vning. j De ha icke önskat velat bilda samfund. Kristus lik Sokrates spejade efter individen. Deras chanser att bli hörda ha blivit mindre mindre, ända intill vår tid, är individens svurna fiende.» Skola vår tids människor ta emot detta individualismens budskap till den enskilde? Aspekterna äro ej gunstiga, anser fru Anker:»ty för samhällen, mer mer bygga sin välfärd på kollektivt tänkande handlande, äro individualisterna en fara. Ha förresten alltid varit det. Med logisk konsekvens blev en Sokrates, en Kristus, dömd till döden. Först då deras läror blivit försumpade tanklösa nog för att passa till dogmbildning, har världen skänkt dem hjältenamn gudsdyrkan.» I samma n:r av :tqua Vadis? år också införd en artikel av W. J. Brown, M. P. betitlad:»en engelsk politiker om Krishnamurti., thlåter jag mig återgiva en del av innehållet. W. Brown säger: Till yrket är jag sekreterare i ett fackförenings förbund. Genom elektorernas val är jag medlem av parlamentet. När jag nyligen kom i kontakt med Krishnamurtis läror, hade jag bakom mig tjugo års erfarenhet av demokratisk kollektivistisk verksamhet. Man kunde vänta, att en sådan människa skulle känna sig bortstött av den skenbara anarki - i ordets verkliga betydelse den lära innebär, vilken framhåller individens betydelse betraktar organisationer fiender till den sanning, den vill förkunna, vidlåder att varj e trosbekännelse, är en boja varje samfund ett fängelse. I själva verket ha dessa tjugu år av föreningsverksamhet övertygat mig om sanningen av vart ett av dessa påståenden. Min övertygelse är starkare ej svagare, därför att den ej bottnar i abstrakt logi~kt tänkande, utan i praktisk erfarenhet av att handhava levande människor deras angelägenheter. Ungdomens filosofi. produkt. Efter hundra års förlopp döda människor varandra, därför att de ha olika uppfattningar om lärans tolkning. Olll profeten vid denna tidpunkt skulle kunna återvända se vad pågick, så skulle han finna att hans s. k. efterföljare den organisation, tagit namn efter honom, bittert bekämpa den Sanning, han en gång själv förkunnato Varje framsteg på religionens område är alltid en revolt mot gällande trosbekännelser. 3 I konventionella är en tillflykt undan livet. De enda lagar, vilka ha något helst moraliskt värde, äro de vi själva pålägga oss efter att ha försökt skilja mellan det väsentliga oväsentliga. Alla dessa yttre ting' äro försök att fly undan livet självt. Och om vi skulle lyckas fly bort från det - vilket vi dess bättre inte slutgiltigt kunna - så vore det liktydigt med att förstöra förutsättningarna för vår egen växt, d. V. S. de erfarenheter livet självt skänker. Politiska organisationer. Erfarenheten lär oss. På samma sätt inom politiken. En reformator har uttänkt en plan, enligt vilken samhället skulle kunna reformeras. En organisation bildas för att göra propaganda för hans ide dess tillämpning. Efter en tid har denna organisation utvecklat ett självintresse, vitt skilt från det ändamål, för vilket den stiftades. Därefter ledes den mera efter vad kan anses bäst för organisationen själv, än efter vad kan anses gagna en ide, för vars skull den kom till. Efter trettio år kan man således finna, att partiet ifråga ännu använder sig av samma terminologi vid dess stiftande, men handlar på ett sätt absolut står i strid därmed. Vad? Skola vi synda för att förvärva kunskap om det goda? Om det är det enda sättet för oss ja. Bättre lära sig det goda genom det S. k. onda än att inte lära sig något alls av fruktan, kommer oss att fly bort från erfarenheterna förskansa oss bakom tros formernas konventionalitetens barriärer..ingen annan än du själv kan leda dig till andlighet». I denna livsåskådning finns mgen plats för»grämelse över det förflutna eller fruktan för det kommande». Fruktlöst att sörja det förgångna eller frukta för framtiden. Bägge finnas i nuet, i vilket allenast man kan leva lära. Det förflut' na tillhör det förflutna. Framtiden blir vad nuet gor den iifl. Lämna både det förflutna framtiden. Lev i nuet! Vad Krishnamurti för fram. Steg för steg i en människas liv brytes hennes tro ned politiska' partier svika. Steg för steg drives hon att lita på sin egen själ. Även där hon helst skulle vilja använda termen vi, nödgas hon säga jag, fast denna gång utan egoism. Det är på detta stadium i en människas andliga utveckling, Krishnamurtis lära blir oerhört betydelsefull. Det är omöjligtl pressa samman denna lära i en kort artikel, ty det finns ingen fas i livet, den -ej berör. Och dess beröring är explosiv. Den börjar med den paradoxala förklaringen, att Livet självt är utan mål, men att varje individuellt liv har ett mål, kan sägas vara»att genom erfarenhet lära människan skilja det väsentliga från det oväsentliga». Detta påstående riktar ett hugg mot själva roten tijj tros formerna. Gott ont upphöra att vara absoluta. All erfarenhet, god eller ond. är en läxa, lär oss skilja mellan det är väsentligt det är oväsentligt. Vi lära av både ont gott, av lycka smärta, lik växten behöver regn, vind gödning vid dess rot likaväl värme solsken. Enligt denna lära»ieda alla vägar tijj Gud» eller Frigörelse, vilket är det tillstånd följer, sedan läxan lärts till fullo. J ag förmodar det är nästan oundvikligt, att vi i ungdomen utrustas med en färdiggjord filosofi, med vilken vi gå ut i världen. Men därav följa två eller tre stora nackdelar. Den första. är, att vi under åratal försöka passa in vår erfarenhet i vår givna trosform, varvid vi pressa vår intellektuella ärlighet till det yttersta. Den andra är, att då vår nedärvda tro bryter samman - vilket den måste göra, om vi envisas att jämföra den med vår erfarenhet - så innebär detta en mängd lidanden. Den tredje nackdelen är, att då vi uppfostrats att stöda oss på yttre kryckor vi sedan låta dem falla, så följer en period av ytterlig Ingen plats för Gudar. förvirring osäkerhet, innan vi upptäcka, att Livet är sin egen lag I denna livsåskådning finns ingen kan ej stängas inne mellan en plats för Gudar. Vi frälsas, inte trosforms fyra väggar. utifrån genom böner nåd, utan inifrån oss själva, genom att leva ut Religiös förvanskning. vårt eget liv, ej genom att imitera Det är på samma sätt med poli- en annan. På livets väg finna vi tik religion. På religionens om- medvandrare - en vän, en make, en råde ha vi Profeten, ser en vi hustru, samt varelser synas sion försöker ge uttryck åt den. långt mera utvecklade än vi själva. Visionen' tas hand om av lärjungar Men de kunna endast vara kamrater uttolkare, kanske endast för- på vägen, de kunna aldrig utgöra stå till hälften. Efter några år har slutmålet på vår väg. Och om vi den utkristalliserats till en religion, försöka göra dem därtijj, få vi lida en trosform. Och efter a:tt de- tills läxan lärts. finiera en sak är att befordra den ' I denna livsåskådning finns ingen till trycket. förvanska den, så plats för förbud, för konventionella förryckes den urspr1;!ng:iiga visionen lev'1adsregl~r, för yttre påbud. Det ytterligare. Efter ännu några år h~r tempel människorna luta sig mot, det en organisation bild~ts för att göra må vara aldrig så vördnadsbjudande, propaganda fö~ denna förvanskade skymmer ~,bort.so!e'!, för <lem. pet' Oerhörda krav på individen. Jag har sagt, att i denna livsåskådning inte finns någon plats för yttre lagar, förbud massbegrepp. Men det ställer oerhörda krav på individen, mera långtgående än alla yttre förordningar. Makt, rikedom, ryktbarhet, vad man kallar denna världens goda, visa sig vara, icke onda ting, vi skola avstå från genom yttre förbud, utan oväsentliga ting, vilka den, sysselsätter sig med det väsentliga, ej vill befatta sig med. I varje ögonblick ' sovrar en sådan människa inom sig det väsentliga det oväsentliga kastar det oväsentliga åt sidan. Valet är svårt medvetet i början, men blir lätt omedvetet till slut. Då vi nått så långt, inträda vi i det liv, där våra handlingar ej föra med sig reaktion, där vi äro fria från»motsatsernas par!», där vi leva i omedveten skönhet lik blomman. Bergstoppen. Alla dessa sanningar, tyckes det mig, återfinnas även hos andra än Krishnamurti. Men skillnaden ligger däri,. att Krishnamurti yrkar på att de skola levas, ej endast begrundas. Som en fäljd härav vägrar han att vara en Messias uppmanar varje människa att vara sin egen frälsare. Han fördömer andras organisationer, men han förgör först sin egen. Vad mig själv beträffar, så fruktar jag att min egen vandring mot den bergstopp Krishnamurti visat, blir långsam haltande, men endast det att ha sett bergets krön glänsa långt i fjärran, är något oändligt stort. - Så långt fr. Ekman. Med stort intresse avlyssnade sedan de närvarande Läroverksadjunkt S. Quartood, Skara, vilken slog ett slag för /d:ospråket följande föredrag om Världsspråkets vii/ljudslagar (evtonetik).,.>1 (~.~, grund av föredragetp längd,. i detta det knappa utrymmel t, nummer av tidningen, införes detsamma först i nästa nummer av Centerbladet. ) Nästa talare var D:r N. A. Nilsson, Örebro, ämnet var: Guldets roll i samhällets näringsliv. (Måste på grund av bristande utrymme även stå över till nästa nummer av tidningen.) Sist på programmet följde ett Kåseri om kvinnan av fröken Sonja Svanström, Örebro, lydde: Kåseri om kvinnan. (Måste på grund a v utrymmesskäl stå över till ett annat nummer.) Alla föredragshållarna belönades med applåder, avtackades av ordföranden D:r N. A. Nilsson. Atskilliga diskussioner inlägg gjordes efter föredragen. Efter mötesförhandlingarna följde en stunds uppehåll, innan supen tog sin början. Under denna paus inbjödos mötesdeltagarna att bese D:r Nilssons vackra prydnadsträdgård vid Brunnstorp, Aaolfsberg. Vad mest fängslade besökarna var dammen med de - hör häpna - jättestora röda näckrosorna. Sä kerligen äro dessa de enda i hela Nerike hos privat ägare. Efter denna lilla utflykt i naturen vidtog supen. Flera tal höllos, en manskvartett gladde sällskapet med vacker sång. Efter supen reciterade fröken Maria Ekman en del dikter, bland andra den starkt dramatiska.tatterskan» av Snoilsky, den inte mindre färgrika:»fältherrns fäst», (en fantasi från 30-åriga kriget, av Daniel Fallström), en del Frödingsbitar m. m., gav slutligen några provbitar på sin egen diktning: Musikens själ, Pan Diana, Vad är en diktare m. fl. Efter allt detta vidtog dansen 'för de dansanta medlemmarna, till slut skildes vi alla åt efter ett ovanligt innehållsrikt, lugnt behagligt möte. Zenta. Eld ombord.»m js Balaklava» en 12,000 tons bensintankångare tillhörande rederiet Transatlantic, Sverige låg förankrad i Soerabajas hamn i N ederlä!1dska Indien. Samma morgon den 7 juli hade den kommit från Au~tralien för att intaga last av lättbensin eller S. k. flygbensin, inom parentes sagt den mest eldgarliga bensin finnes. - Tankfartygen lägga aldrig till' vid ' någon hamn vid tankningen utan långa trä pirar gå ett femtiotal meter ut med ledningarna. Ett tjugotal malajer hade arbetat hela dagen med att taga ombord osläckt kalk, de vor O klara med arbetet skulle just avlägsna sig med sin sampan låg alldeles under bryggan med ledningarna. Just då började pumpningen hade pågått i omkring fem minuter. Ett stort gasmoln hade lägra t sig över bryggan midskepps, förmodligen hade någon av malajerna i ren tanklöshet tänt en cigarett, ty elden kom nedifrån slog upp högt över masttopparna, inhöljtle hela midskeppet; denna cigarrett kostade tolv människor livet, det var ett rent under att ej hela den svenska besättningen strök med! En tur i olyckan var att ingen av besä,t tningsmännen ~tqd så när~ att de blevo skadade, men alla i sampanen de hade halld

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

Vi trodde på kommunismen

Vi trodde på kommunismen 1 Vi trodde på kommunismen Engelskt original: The God That Failed Svenska upplagan publicerad 1950 Innehåll Förord av Martin Fahlgren... i Inledning... 1 Korta biografier över medarbetarna... 6 Del 1:

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Den ende och hans egendom Max Stirner 1910 (första tyska utgåvan 1844) 2 Innehåll Förord 7 Jag har byggt min sak på intet 11 Första delen: Människan 13 I. Ett människoliv 15 II. Den gamla och den nya tidens

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Människan skapar sig själv

Människan skapar sig själv Gordon Childe Människan skapar sig själv Gebers Innehåll Arkeologi och historia...1 Äldre stenålderns vildekultur...11 Yngre stenålderns barbarkultur...22 Kopparålderns högre barbarkulturer...33 Stadsbildningsrevolutionen

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer