Centerbladet 1933 nr Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro sidor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor."

Transkript

1 Nikolaigatan 3, Örebro Centerbladet 1933 nr Tidning för arisk politik, kultur, filosofi religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro sidor. Inskannad av ArkivCentrum Örebro län

2 Broderskap, rättvisa frihet l:sta ärg. dt alla individer alla folk. Augusti-September 193~ Vllrldspolitik. Rikspolitik. 1. Världsfred genom obli- 1. gatorisk skiljedom mellan aua stater, respekterad neutralitet i uppror krig, parlamentarisk värld.federation (2 kammare till N. F.) referendum. Frivillig Förstklassiga människor i förstklassiga samhällen. avrustning. Slaveri (flickslavhandel, bordellväsende), träldom, blodshämnd dödulraff avskaffas i aua länder. (Fria kvinnor män). 3. Världskultur: l. La tinskt alfabet över hela jordklotet. 2. Välljudande världsspråk (Ido). 3. VÄrld mynt (mandora = 1 gnu guld), världsmått (metern) världsvikt (gram). 4. Världsbank, kontrollerad av parlamenten till folkens bästa. 5. Astronomisk tideräkning m. m. Z. Statlig fortplantnings. kontroll. 100 kontrollantläkare i Sverige. 2. Förstklassiga moder-. dotternäringar med nödig kontroll. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi religion. ORGAN FÖR CENTERPARTIET I ÖREBRO örebro 1938 A.. B. LUtorln B,dfn Boktr. Utgives i 10 il 12 nummer årligen. Pri's på posten: Helt år 3 kr. Lösn:r 25 öre. Red. o. exp.: Drottninggat. 6, Örebro. Tel ;I. Full personlig frihet (medborgarrätt) både kroppslig själslig. Alltså: a) rätt att äta dricka utan ransonering. b) rätt att brygga, baka bränna utan inskränkning ( i Schweiz). c) fri religionsutövning dock utan barbariska oriter. d) frihet att tänka, tala skriva, publicera bilda ideella ekonomiska föreningar utom sådana, syfta på att döda eller skada medmänniskors liv eller egendom. e) fri ägajlderätt, privat eller samfälld, efter förc\ufteb utslag i varje särskilt fall. Vid övergång till olika former (kommunal, statlig) skall lämnas full ersättning för nedlagt arbete (expropriation). f) fri handel vandel över hela jordklotet utan pass utan tullar för allt nödvändig t, ej kan produceras inrikes. 4. Högre intelligens. All undervisning i skolor, gymnasier, seminarier högskolor gratis obligatorisk upp till med.borgarexamen vid års ålder. Denna examen avser kvinnans mannens utbildning till kroppsligt, moraliskt intellektuellt förstklassiga människor bör berättiga till inträde vid. alla högskolor. Förstklassiga barn. Fordringarna härför. Redaktör ansvarig utgivare: D:. N. A. NILSSON, örebro. Rikstel Högre moral. a) Karaktärsnykterhet, men aldrig två.ngsnykterhet.»brattsystemet» ställes på. avskrivning. Statliga system- spritbolag förbjudas. b) Läkared.rd å.t dipanerna, men aldrig straffarbete, emedan dipanien är en ärftlig sjukdom. Nykterhetsnämnder obehövliga således. c) Indirekt tjuveri utrotas systematiskt, isynnerhet stortjuveriet (Kreuger! Brattsystemet, allmänna sparbanken m. m.). Monopol, truster, ocker, procenteri, mutor, utpressning, bedrägeri, bluff luftbolag m. m. måste totalt försvinna skyldiga huvudpersoner lämpligen bestraffas. Endast infodda svenskar få ha rätt att driva näring i Sverige. Inkomsterna därav i värdepapper eller guld få ej gå till utlänningar eller utländska banker. Tjuvmjölkning av svenskar måste upphöra nödig statskontroll häröver upprättas. d) Indirekta skatter avskaffas. Direkta skatter tillsammans aldrig över 10 % av nettoinkomsten. HXX) kr. skattefria. 6. Samhälls8olidaritet. a) Allmän rösträtt. fri frivillig, för varje upplyst myndig medborgare. Annonspris : Före texten 15 öre, efter texten 10 öre, i texten 20 öre, allt för mm. Rabatt vid annonsering flera gånger. b) Alltid kvalitetsval, intelligensval, för stat kommun m. m. Alltså: majoritetsv.l i enmansvalkretsar. Kvantitetsval = proportionella val panival = boskapsvalsystem tillhör den primitiva demokratien barbariet. Ty de flesta människor äro okunniga. Blott den högsta inteliigens verklig samhällsvetenskap tillåtas regera i förstklassiga samhällen. c) 50 riksdagsmän i första kammaren, 100 riksda g~ män i andra kammaren. För landets väl är kvaliteten, men icke kvantiteten - mängden av riksdagsmän - avgörande. Holland föredöme. d) Lagar förordningar revideras koncen treras till korta, enkla kapitelprinciper utan oändliga paragrafer. Förstklassiga människor behöva inga lagar; blott anvisningar ledning för sitt görande låtande. e) Skrivardöme, byråkrati juristeri (advokat-väsende) onödiga för förstklassiga medborgare. Onödiga tjänster lyx indragas. Parasit.äsende eft( rhåiles strängt. f) Lika rätt för alla myndiga medborgare lika rätt för kvinnor män. g ) Skolor stat oberoende av kyrkosamfunden. h) Pensionering, liv-, sjuk- olycksfalisförsäkrin~ ;, sjukkasseväsen m. m. fullt frivilliga decen :raliserade i enlighet med den fria personlig- = hetaprincipen. Möjligheterna härtill böra ordnas av stat eller kommun. Statssocialism på andra ovidkommande medborgares bekostnad (stataalaven) bör aldrig tillätas. 7. Samhälls ekonond. a) Det rörliga storkapitalet i värdepapper särskilt i guld, är grunden till sedelutgivningen sedan lånen till näringarna, kvarhålles a11~id i landet till en viss minimihöjd, nu minst 500 millioner kronor guld, till både nationellt internationellt behov. Guldinlösen får ske blott av överskottet över minimigränsen. En guldbank i varje provins bättre för näringarna än en enda riksbank. Härigenom hålles arbetslösheten säkrast borta. Centralisering av guldet är en väldig fara för rikshushåljningen. (Arisk penningpolitik.) b) Räntorna bestämmas årligen av rikets myndigheter, ej av utlänningar, hållas låga fasta, nationellt internationellt, högst 5 %. Likaså valutan. Lån upptagas endast inrikes, ej hos utlänningar. c) All skuldsättning av stat kommun avskaffas så småningom. I stället bildas fonder att tillgå för nödiga behov i Orsa, Visingsö m. fl. kommuner. Arisk samhällsfilosofi. (Forts. från n:r 3.) När någon kvinna frågar mig, hur hon skall vara viss om att föda till världen förstklassiga barn, så brukar jag svara:.då fordras av kvinnan själv, att hon skall vara förstklassig, men då är det framför allt fyra saker, böra uppställas så fordringar. Först ett fagert ansikte, för det andra en förstklas sig kropp utan lyten, för det tredje en präktig moral, för det fjärde en präktig intelligens. Sedan fordras detsamma av mannen. E:tt jämförelsevis fagert ansikte han också. Ran får icke se ut en halvapa "i synen.. Vidare måste han hava "n präktig ' kropp utan ärvda lyten så klumpfötter eller varggap eller lida av färgblindhet etc. Vidare bör hans moral vara oklanderlig uppfylla ganska högt ställda fordringar..det får icke vara en slarver, en opålitlig person, en tittar för djupt i glaset eller är kleptoman eller py. roman eller ha andra dylika mora liska fula lyten. Vidare bör han 'Vara intellektuellt begåvad, så att man icke kan räkna honom till halv idioterna, till de sinnessjuka eller an nan mindervärdig intelligens. Om <i~ssa fordringar på kvinnan mannen äro uppfyllda, skall det med all säkerhet fö.das till världen ett förstklassigt barn, moder fader hava heder av, likaså deras llela släkt, även kommunen samhället eller staten. Detta är frågor, tillhöra den ;sociala gynekologien måste kunna i grund begripas praktiseras av de kvinnoläkare, en gång i framtiden komma att kon trollera kvinnornas fortplantning. Jag har blott här angi.vit de fyra första stora oeftergivliga fordring..ama i detta hänseende, inom _'Varje civiliserat samhälle över hela jordklotet.måste uppställas på dem,.$om skola fortplanta människosläk Förstklassiga människor genom statlig fortplanlning':s~ontrull. Av D:r N. A. Nilsson, örebro. tet i enlighet med ärftlighetslagarna till förstklassiga människor. Ett människosläkte, icke bryr sig om någon fortplantningskontroll eller hyser vördnad respekt för de eviga ärftlighetslagarna, går vä gen utför till försämring säker undergång. Först tvärtom bär det uppåt till allt högre högre full ändning. Men även om kvinnan är i kroppsligt, moraliskt intellektuellt hänseende förstklassig, så bör hon dock icke föda barn före 20 års ålder ej heller gärna efter 40 år, något jag utförligare motiverat i mina hygieniska föreläsningar i mitten av 1890-talet. Hon har då 20 år att använda för fortplantning av släktet. Den tiden räcker gott till för detta ändamål. Om ett barn födes vart femte år, blir det fyra barn efter varje kvinna. Det torde sannolikt vara för mycket för henne, om hon själv ensam skall vårda uppfostra dem, väl de flesta kvinnor måste göra. Hon bör vidare akta sig för att föda barn, när hon är.i dålig kon dition», sportmännen säga, när hon alltså är nedkommen av genomgångna sjukdomar, svår nöd strapatser under dåliga svåra tider så möjligen krig hung ersnöd m. m. Vidare bör hon icke gärna bliva i grosess 3 il 4 månader efter den sist födda, så ;ätt ofta, till kvinnans barnets skada, händer; \ltan fyller hon sina modersplikter två el ler tre gånger under sitt liv med omkring fem års mellanrum hon sålunda föder eft barn för henne själv, ett för mannen ett för oförutsett dödsfall eller dyl. samt f'jr att möjligen befordra folkökningen i landet, i händelse att detta kan anses fördelaktigt, bör det ytterst sällan hända, att hon föder ett fjärde barn. Detta bör ske blott i undantagsfall eller när man särskilt önskar, att vissa kropps eller själsegenskaper hos kvinnan skola framför andra fortplantas, vilket naturligtvis fort plantningskontrollanten i samhällets intresse bör förorda kontrollera. De läkare, komma att syssla med kontroll häröver, skola helt säkert finna, att ännu strängare fordringar böra framtiden uppställas. Särskilt då kontrollen varat i l00-tals år, torde den bli ännu strängare, så att vi till sist få människor äro de grekiska gudabilderna kroppsligt hänseende i själsligt hänseende kunna jämföras med va ra största tänkare, uppfinnare, vctenskapsmän, sångare sångerskor andra konstnärer m. fl. samt i moraliskt hänseende uppfylla de allra högst ställda fordringar. På sådant sätt få vi till sist ett först klassigt människosläkte av helt an na~ slag, än det nu vandra.r på jordklotet. Reflexioner härom. $kall det i ett civiliserat samhälle vara alldeles nödvändigt, att mind er värdiga individer skola av kvinnorna till vad pris. helst ovillkorligen framfödas? Nej, det kan icke vara möjligt f~r icke vara så. Då leva VI qa~r pch vil~esam- hällen, men ej i ett civiliserat samhälle. Man vet många gånger i förväg, hurudan avkomma det måste bliva, när fadern liar mindervärdiga egenskaper modern likaså. Vi ha va i det föregående anfört ett exempel på en kvinna, födde tio idio ter. Var det absolut nödvändigt, att hon skulle framföda alla dessa? Nej, det måste finnas en utväg ur denna bedrövliga situation. När denna kvinna hade fött tre eller fyra sådana barn, visste hon mycket väl, "tt alla de övriga också skulle bliva idio ter. Då tillsade jag henne, att hon skulle infinna sig hos mig i den första veckan, då hon väntade sin reg lering, så skulle jag kunna framkaila reglering hon slippa att föda idioter. Men vid ett kommande tiil fälle följde hon icke mitt råd, utan kom i stället till mig, när hon var i grosess i andra till tredje månaden ville då, att jag skulle försöka återställa hennes reglering. Detta var naturligtvis omöjligt, dels ur den risk för henne, detta skulle kunna medföra dels på grund därav, att detta dessutom är på goda skäl olagligt i nuvarande tider. Hon uppsökte mig t. o. m. ännu en gång; men aldrig i rättan tia, utan först ett par månader, sedan regleringen försvunnit. Jag kunde således icke förebygga, att dessa idioter föddes till världen, då denna kvinna icke kunde förmå sig att infinna sig hos mig vid den rätta tidpunkten. Så Iunda framföddes enhei mängd idioter till.olycka för fadern modern, deras släk1:, kommunen samhället vi bära nu de ekonomiska följderna härav med mer eller mindre tungt hjärta. Men det är icke blott idioter, äro mindervärdiga individer i samhällshänseende alls icke önskvärda att komma till världen, utan det finnes en hel mängd halvidioter en massa sinnessjuka. Så finnes vidare en hel mängd moraliskt mindervärdiga, slarviga opålitliga personer med i många avseenden dålig moral. En tittar exempelvis för djupt i glaset tillhör således dipanerna. Många av dem äro kleptomaner. Sköta de ekonomiska befattningar eller kassor, så klibbar vid fingrarna alltid någon del av det, de sköta, äro de på en bjudning t. ex., så dyka skedar o. dyl. ned fickorna på dem. Vi hava bland de moraliskt mindervärdiga icke blott dipaner kleptomaner, utan även pyromaner per. soner med mordmani, fanornaner, för att nu hava tänkt på nämnt några även av de svårare moraliskt min dervärdiga. De hava i allmänhet fö. ga utvecklad känsla, för vad är rätt orätt huru en människa bör handla i sitt förhållande till andra medmänniskor. En mängd uppföra sig vildar vid många tillfällen hämndkänslan, civiliserade människor aldrig känna, hava de i hög grad utvecklad. Sålunda skedde nyligen ett dråp aven lsanng. Han skulle hämnas på grund av svartsjuka dödade därvid,cke den person, hämnden skulle gå ut över, utan en fullkomligt oskyl dig. En sådan individ skulle natur ligtvis aldrig vara född till världen, så finna vi av polishandlingarna, att han hade ingen far modern visste man visserligen, vem d~t var, men hon var en polygam kvinna födde sina barn utan den ringaste tan 'ke på, om det skulle bli ett förstklassigt barn eller ett mindervärdigt sådant. bet är nödvändiit, att en allmän.kontroll över fortplantningen kommer tiil 'stånd, om vi skola kunna

3 2 undgå de olyckor, komma av nan uppfyller, utan att för övrigt nyssnämnda missförhållanden. Det ålägga henne onödiga böter eller borde hava funnits möjlighet för extra bestraffningar, ty humanitet denna kvinna, om hon hade varit en barmhärtighet böra alltid genom den 20 augusti i Adolfsbergs Brunnssalong. moralisk god kvinna, att slippa föda gående finnas i ett civiliserat samfram en sådan moraliskt mindervär- hälles lagar ocli förordningar. Söndagen den 20 augusti ingick varit ett oroligt hörn samt utgjort egen individuella väg at! vandra_ Samma behandling bör i sista dig individ. Det borde vara ordnat i vårt land med ett 'tillräckligt antal hand även komma männen till del, med strålande sol, gjöt sin glans en god jordmån för sådden av den Därför är också nästan all kollektisociala gynekologer, till vilka en så att de steriliseras eller kastereras, över brunnsparkens yppiga grönska bolsjevikiska propagandan. (Tala- vism i fostran såväl samhäus sekelgamla träd. I Brunnssa- ren ville dock icke bestrida det in- verksamhet av ondo. Att gå i skock. kvinna måste gå i den vecka hon om det skulle bliva nödvändigt. Detta är seder, TorD vanliga longen samlades efter hand kon- lägg, i den följande diskussio- dödar förmågan att tänka. skall ha sin reglering få den Konfucius hyllade individualismen igång, så att hon slipper likaså i norden före den tiden, då kristen- gressmedlemmarna från när en gjordes aven mötesdeltagare, att samhället att se en dylik moralisk domen infördes, man hade mer fjärran. Partikongressen öppnades de mångenstädes i Norrland rådan- betonade starkt att ett lands, mycket mindervärdig individ komma respekt insikt om ärftlighetsla- av Centerpartiets ordförande, D:r N. de nödtorftiga levnadsförhållandena ett samhälles väl ve berodde på till världen där sedan leva»iiga- garna då för tiden, än vad männi- A. Nilsson, Örebro, vilken hälsade den stora fattigdomen i viss mån utvecklingen hos den enskilde. Är pojks»- brottslingsliv. Det bör skorna numera ha. Man finner det talarna de närvarande välkomna. kunde vara skulden till den jäsning individen bra, så blir samhället bra_ måste bli allmän sed bland kvin- även av historiska exempel från Han uttalade sin stor'a glädje över där råder.) Det har visat sig, Några ha hunnit längre de ära' norna att väl betänka, vad de föda dessa tider. Vi hänvisa blott till AI- att de visat sin goda vilja sitt att speciellt tuberkulos förekommer föredömen för de mindre långt komfram till världen. Äro de icke säkra brekt av Meklenburg på drottning intresse att stödja Centerpartiet ge- i mycket hög grad inom släkter där na, men detta förutsätter att det finnom att närvara deltaga i mötet. stor rasblandning finnes. Abnorma nes ambi tion hos individerna. på, att det blir förstklassiga indivi- Margaretas tid. (Forts.) Meningen med kongressen var ic- t. o. m. sterila individer förekomma der, så böra de ovillkorligen infinna Hur skall man kunna tillgodose ke, att den skulle vara en kvantitets- ganska ofta inom sådana. Rubb- behovet av individens uppfostran l sig hos statens kontrollantläkare nervsystemet äro ganska Giv möjlighet till förstklassiga lärakongress, utan en kvalitetskongress, ningar få saken ordnat på ett lämpligt vanliga ett häftigt obalan- re, människor med kärlek till sitt kall där de intelligentaste medlemmarna civiliserat sätt, så att både hon serat temperament framträder myc- förståelse för människonaturens skulle få tillfälle att framföra samhället undgår de olyckor, ket ofta hos dessa individer. Utom- egenheter! diskutera sina meningar i partiets måste följa på ett sådant omoraliskt uppförande. Kvinnorna få icke längcylindrarna på min H. D. mo- program angelägenheter. Någ- lands, - då speciellt i Nordamerika, En viktig faktor är presre vara djur. De måste stå på torcykel voro minst sagt varma; jag ra annonser i' andra tidningar hade i Mexiko, i Ryssland på sistone sen, vars ansvar är stort allt en högre ståndpunkt än djuren likaså, - efter ett kort parlamente- därför icke blivit utsända. Vad även i Frankrike, där negerinslaget för ofta missbrukas. Småsinnat tänka på, att vi nu leva i ett civilise- rande beslöto vi båda att taga oss sades skulle spridas vidare till den börjar göra sig gällande ett min- gnabb kolleger emellan föres till' stora allmänheten genom Centerbla- ne av de påhälsningar den svarta korat samhälle med dess högre ford- en paus i resan för att vila oss. torgs är allt annat än uppbygglonialarmen gjorde där under knringar på kvinnan, än om vi levde i»chauffören» gick in i närmaste det. ligt. Ofta vändes kappan efter vinsom förste talare stod D:r H. get, - i dessa länder kan man skönbarbarstater vildesamhällen, där stuga för att dela ut litteratur, den, då ekonomiska intressen stå på Frendin, Borlänge, upptagen på pro- ja spåren av rasblandningen. allt får gå vind för våg, det fann där stor förståelse för Centerspel. Nej, mera renhårighet, mera En ur rassynpunkt fördelaktig behampar sig. partiets ideer, hon var ute för grammet med följande ämne: tolerans för andras åsikter mindfolkningsgrupp hava vi i den svenska Vi hava vidare även att tänka på att sprida, det var ej att undra re geschäftsmakeri - bakom kulisbondestammen. Hos denna folkalla de kroppsligt mindervärdiga, på, ty i familjen, hon besökte, serna, framför allt inte den sfu klass har ej devisen»jämlikhet ännu nu för tiden födas till fanns det»en mindre vetande» kvinhastigt ofta framtrollade irritebroderskap» upptagits med så stor världen. Det finnes ju många ärft- na, var de sina en källa till stänrande tonen mot en s. k. motståndaentusiasm, utan äktenskapen inom liga kroppsliga lyten, icke böra dig ängslan sorg. Redan lire. Man borde mera inrikta sig på: denna klass ha ingåtts med kontravidare fortplant~s, utan måste till ten hade hon drabbats av denna den uppfostrande uppgiften, ty der> Talaren inledde sitt föredrag med sist försvinna på grund av den nödi- åkomma en följd av scharla- 'följande fråga: Hava vi någon ras henter från dess egna led. Sällan har stora möjligheter lik radion. ga kontrollen. Harmun varg- kansfeber. Hon var "fullvuxen nu kan kallas för svensk? Ja, iår man bevittna att en bondson elindividen begär frihet, men inte gap, klumpfötter, snedvridna krop år - även till henne kom men den är ingalunda ren, ty den ler bonddo\ter gifter sig med någon alla individer äro mogna för denpar, lyten på händer fötter, så- livet med sina krav. Hon måste innesluter 1 sig en hel del andra utlänning, följden härav blir, att samma. sex fingrar tår, vissa ärft- vaktas av sina anhöriga för att ej europeiska raser, dessutom fö- de gamla bondesläkterna i stort sett Lär först behärska dig själv, inliga anlag för reumatism, lungsot råka ut för någon samvetslös indi- rekommer en stor invasion av judar behålla sin särprägel genom tiderna nan du söker behärska andra., heter till stor lycka för folkstammen i sin nervsystemsjukdomar, så färg- vid, kunde bringa henne i olyc- zigenare m. fl. ett gammalt ordspråk. Men vad är helhet. blindhet flera andra sådana, ka. frihet? Talaren ö""rgick därefter till att Talaren slutade sitt föredrag med För denna kvinnas vidkommande utreda ordet ras. Begreppet defiblott härför utbildade socialgynekoär det frihet att få handla följande anmaning: Må vi svenskar loger grundligt kunna känna till. var problemet om sterilisering nieras sålunda: en ras är en grupp man själv vill. Ja, men under dej]; värna om vår nordiska ras icke Dessa böra alltså rådfrågas av kvin- allra helst kastrering det enda med- av människor, leva under samförutsättningen, att vederbörande låta det utländska inslaget bli för norna, dels så att de få veta, om de Iet att få henne lugn. därmed inte skadar någon annan ocll ma förhållanden, men i sig kunden frågan hade dryftats i det na innesluta många olika raser el- starkt markerat, ty då riskera vi att är herre över sig själv, sina känslor själva äro förstklassiga, dels så förlora den stora national rikedom vi att de äro vissa om, att även fäder- oändliga av hennes förtvivlade för- ler rastyper. En god ras är en ras handlingar. Men nu leva vi icförfoga över 'i vårt lands i allmänna äro det. I annat fall bör all min- äldrar syskon, men vad var mer passar under de förhållanden, ke bland en samling änglar. Samhet goda folkmaterial. dervärdig avkomma förhindras, ja att göra? Lagen tillåter det ej; an- under vilka den lever. I Europa föhället måste därför vidtaga vissa Efter D:r,Frendins timslånga annat än i yttersta nödfall, då en- rekomma tre sydeuropeiska raser: vid lämpligt straff förbjudas. skyddsåtgärder för att det inte skall förande tackade ordiörariden för det De civiliserade kvinnorna undergå dast i de fall, där påvisbara ärftliga medelhavsrasen, vilken är mörkhyad bli kaos, för den, nått en: sakrika tankefulla föredraget, gärna denna kontroll, därom är jag anlag förefinnas. viss utveckling, är det så naturligt mycket livlig till sitt tempera erinrade i anslutning därtill om Det enda, jag kunde trösta mina förvissad, men de ociviliserade komatt följa givna lagar - ty han komment; den alpina rasen, vilken skilökenfolken av 'olika slag, vilka hava mer aldrig i kontakt med lagen ma' till läkaren vanligtvis icke förrän nyförvärvade vänner med var att jer sig från den föregående genom vandringsdriften i blodet därför 2 il 3 månader efter ett påbörjat ha- tala om för dem att frågan varit skillnaden i ansiktsformen, vierfar därför heller ingen ofrihet, ej kunna vara bofast-a på en vandeskap. Då hava vi ingenting väckt i riksdagen. vilket däremot den mindre utveckdare den dinariska rasen, vilken samma plats någon längre tid, samt inträffa kan Men mycket kan lade måste göra - då han ofta i, annat att göra med dem än att skicåterfinnes på norra Balkanhalvön. om deras blandras-ättlingar hos oss. ka dessa till ett statens länslasarett, få ödesdigra följder innan den ömtå- Denna ras är mycket storväxt oförstånd bryter mot både s. k. gudär flera läkare finnas. De böra då liga frågan blir slutgiltigt löst! har kraftig näsa samt är kortskallig. D:r Nilsson föreslog nu att det domliga mänskliga lagar. Centerpartiet arbetar oförtrutet Slutligen hava vi i norra östra ha rättighet att, sedan kontrolläkaren Morallag är något skall av skulle göras en paus i förhandlinginsänt kvinnan med nödig rapport på frågans lösning! Våga 'vi hoppas Europa den ostbaltiska rasen, vilken arna för kaffedrickning på restau- erfarenhet växa fram inifrån, men om hennes förhållanden, få göra en på våra medmänniskors förståelse är Ijushylt blåögd, samt även den ranten. Detta accepterades också av innan man hunnit så långt, att inabort-operation, så att samhället ej hjälp härutinnan? Om så är, nordiska rasen med sina olika land- de övriga, varför allesammans trots dividen förtjänar beteckningen indibli r belastat i framtiden med minder- stöd då Centerpartiet i dess arbete! skapstyper. Den återfinnes utom i hällregnet solen hade nämligen vid, har samhället ett stort ansvar Z. skandinavien i vissa delar av Storvärdiga människor. Hon bör då ocknyss gått i moln - marscherade upp att hjälpa denna att förstå sig sjiilv, så få en varning efter genomgången britanien norra Tyskland. till kaffebordet, en närvarande sin plats i samhället den tilloperation, ju i allmänhet tar en Månens hunddagar fredsställelse blir lönen för utfinns det faror hota rasen? kaffemecenat hade anordnat. tid av 3 till 6 veckor, om allt går väl, Ja, människan är underkastad naturvecklingen. Efter återkomsten till brunnssahar man tydligt kunnat iakttaga lagarna likaväl naturen i sin helatt hon ovillkorligen måste i god tid Så ha vi den s. k. dubbelmoralen, longen var det fröken Maria Eksåväl i augusti månad i sephet. En fara hotar den norinfinna sig hos statens fortplantmans, Stockholm, fur att svara för det talats så mycket om. Jag ningskontrollant för att slippa kom- tember. Då månen passerar krö- diska raseri"' är rasblandning med fortsättningen. Fröken Ekman bör- kan inte undgå att även här berör" ken mellan den långa den alltför olikartade ras typer. Man har jade sitt föredrag om Individen, na- detta. Tanken att mannen kunde lema i ep sådan situation, att hon bekorta månbanan inträffar i regel konstaterat att den s. k. mosaikstruk- tionen världen helt anspråkslöst va hur helst, under det att han höver sändas till ett större sjukhus för abortoperation. Skulle hon trots oväder såväl vid nymåne full- turen icke är bra. Avkomman efter med att omtala, att någon talare var fordrade kvinnans renhet före äkmåne. detta icke vii ja hörsamma nödiga föräldrar av alltför olika rastyper tenskapets ingående, irriterade många Enligt Herrschelska väderleks- blir ofta opålitliga individer med då- hon icke, men hon skulle göra så rättänkande kvinnor. En del tyckförhållningsorder,.så finnes ingentabellen blir nederbörden ringa liga karaktärer. Vi behöva endast gott hon kunde. Fröken Ekman te det haltade betydligt, i stället ting annat att göra med henne än gjorde det hon kunde, hon gjorsåväl under augusti i septembetrakta de inom Sveriges gränser de det utmärkt. för att kvinnorna - de s. k. bättre att intaga hennes på särskilda anber större delen av oktober. hälfterna - skulle hjälpa mannen befintliga med svenskar beblanstalter, förr kallade.spinnhus», där dade tattarna Lindgren m. fl. för att att vinna seger över sig själv hon blir övervakad, tills hon av ålkonstatera faktil. Deras långa meej sträva att besegra kvinnor, hava der blir ofarlig, eller ock skickas ritlista med knivskärningsdramer m. de nu för tiden till stor de!. löst fråhon ånyo till sjukhuset, denna gång gan om dubbelmoralen - i riktning för att bliva steriliserad eller kastre- har sammanslagits till ETT NUM. m. i den stilen borde väl om något utsom självständiga individer kom- nedåt i st. för uppåt. M. a. o., de rad. De senare åtgärderna torde va- MER för augusti september göra en varningssignal för oss nord'ra de säkraste, enklaste billigaste. månader p~ grund av redaktörens bor att ej beblanda ' oss med tlylika ma vi till världen, ej i klump ha sänkt sig till männens nivå Därmed är hon oskadliggjord för utrikes resa till Wien Geneve raser. Norrland har ett starkt folk- grod- eller löjrommen, en- antagit deras moral - kräva lika samhället o'ch )det är detta mål, under större delen av le'ptember inslag av lappar finnar, ' den- samma individer gå vi här.ifrån, sa- rätt männen i detta' fall. Bä o ' <I. ",. na landsända',~v Sverige har 'också de talarinmih. Var ooh en har sin rarinnan av' livet, kvin'hau, är vi måste förvissa f oss om, att kvi~j mana Centerpartiets partikongress Från arbetsfältet i ras. Den svenska rasen dess fortbestånd. Centerbladet Individen, nationen Qch världen.

4 förbehållet moderskapet, börjar leva li~a ogenerat mannen i en del fall. (Gudskelov ej alla män!) Vi ha att motse en egendomlig framtid, om inte den yngre generationen tar varning av vad försi{!'går. Det arma Ryssland har i mer än ett avseende offrats försöksobjekt. Måtte vi bara ta lärdom av vad vi se höra från det hållet, få upp ögonen för, hur vi inte skola göra. J ag skall be att få citera några stycken ur aen utmärkta tidskriften»quo vadis? om Kollektivism & Individualism, där bland annat citeras en del aven artikel i den norska tidskriften»fritt ord. skriven av Professor Em. Linderholm under titeln»var stå vi egentligen?» Han skriver bland annat:»vi stå nu mitt uppe i en irreligiositetens nyorganisation av både det materiella andliga livet. Den gamla kristna tron har störtat samman hos de stora sekularise~ rade massorna, nu röra på sig... Vi behöva en reformation av den religiösa tanken, sedan dess gamla byggnader störtat samman i ruiner te sig antikvitet~r för nutidens släkte. Kristendomen lik religionen i allmänhet har ingått i ett nytt storskede, detta skede bär en för oss hittills i historien okänd signatur. Kyrka teologi mala tomt. Deras kvarn ger ej längre bröd... Det skulle behövas en ny världserövrande religion i detta läge... Jag kan ej dölja för mig, att den gamla trons grundvalar vacklat, vem skall lägga de nya, hålla att bygga på för dagar, komma?» Till slut utbrister han:»men kanske är det så att kyrka teologi, predikare professorer. lärda lekmän, innan en ny, bärande erövrande tro kan skapas, måste komma till den punkt, att de nödgas bekänna: Vi veta intet förstå infet i denna nya situation. Vår gamla vishet visshet är förbi. Och nu famla vi ' själva omkring i mörkret utan ljus.» I samma nummer finnes en artike1 av den norska författarinnan Nini Roll Anker. Hon anger däri, förefaller det, själva grundvilkoren för den nyorientering i andligt avseende, professor Linderholm säger står för dörren, i det hon ställer individens eget sökande mot kyrkors andra religiösa samfunds»masstro». Hon säger att en sådan nyorientering alltid i historien tagit sig uttryck i en orygglig individualism. Alltfrån Sokrates till Krishnamurti har så varit fallet. Vi citera ur den intressanta artikeln:»var icke alltid deras (nydanarnas) budskap riktat till den enskilde - blev det icke deras gemensamma öde att detta till trots ge upphov till masskonfessioner? När den indiske tänkaren Krishnamurti i dag plötsligt reser sig mot sin hängivna sekt mot det trossystem, vuxit upp i hans spår, förklarar: jag vill icke ha några anhängarskaror, jag tror ej på kollektiva bekännelser, handlar han då ej i likhet med alla sina föregångare, t. o. m. i likhet med den, angives stiftare av Europas kyrkosamfund, med Kristus...?.AlIa geniala andar ha varit privatrevolutionärer», fortsätter fru Anker,. de positiva Dland dem rikta sin appell till alla jordens enskilda individer: sök inom dig själv, bliv stark genom din egen ande.s din egen viljas hjälp - ingen frihet existerar för den människa, är en.~lay under.sin omg!vning. j De ha icke önskat velat bilda samfund. Kristus lik Sokrates spejade efter individen. Deras chanser att bli hörda ha blivit mindre mindre, ända intill vår tid, är individens svurna fiende.» Skola vår tids människor ta emot detta individualismens budskap till den enskilde? Aspekterna äro ej gunstiga, anser fru Anker:»ty för samhällen, mer mer bygga sin välfärd på kollektivt tänkande handlande, äro individualisterna en fara. Ha förresten alltid varit det. Med logisk konsekvens blev en Sokrates, en Kristus, dömd till döden. Först då deras läror blivit försumpade tanklösa nog för att passa till dogmbildning, har världen skänkt dem hjältenamn gudsdyrkan.» I samma n:r av :tqua Vadis? år också införd en artikel av W. J. Brown, M. P. betitlad:»en engelsk politiker om Krishnamurti., thlåter jag mig återgiva en del av innehållet. W. Brown säger: Till yrket är jag sekreterare i ett fackförenings förbund. Genom elektorernas val är jag medlem av parlamentet. När jag nyligen kom i kontakt med Krishnamurtis läror, hade jag bakom mig tjugo års erfarenhet av demokratisk kollektivistisk verksamhet. Man kunde vänta, att en sådan människa skulle känna sig bortstött av den skenbara anarki - i ordets verkliga betydelse den lära innebär, vilken framhåller individens betydelse betraktar organisationer fiender till den sanning, den vill förkunna, vidlåder att varj e trosbekännelse, är en boja varje samfund ett fängelse. I själva verket ha dessa tjugu år av föreningsverksamhet övertygat mig om sanningen av vart ett av dessa påståenden. Min övertygelse är starkare ej svagare, därför att den ej bottnar i abstrakt logi~kt tänkande, utan i praktisk erfarenhet av att handhava levande människor deras angelägenheter. Ungdomens filosofi. produkt. Efter hundra års förlopp döda människor varandra, därför att de ha olika uppfattningar om lärans tolkning. Olll profeten vid denna tidpunkt skulle kunna återvända se vad pågick, så skulle han finna att hans s. k. efterföljare den organisation, tagit namn efter honom, bittert bekämpa den Sanning, han en gång själv förkunnato Varje framsteg på religionens område är alltid en revolt mot gällande trosbekännelser. 3 I konventionella är en tillflykt undan livet. De enda lagar, vilka ha något helst moraliskt värde, äro de vi själva pålägga oss efter att ha försökt skilja mellan det väsentliga oväsentliga. Alla dessa yttre ting' äro försök att fly undan livet självt. Och om vi skulle lyckas fly bort från det - vilket vi dess bättre inte slutgiltigt kunna - så vore det liktydigt med att förstöra förutsättningarna för vår egen växt, d. V. S. de erfarenheter livet självt skänker. Politiska organisationer. Erfarenheten lär oss. På samma sätt inom politiken. En reformator har uttänkt en plan, enligt vilken samhället skulle kunna reformeras. En organisation bildas för att göra propaganda för hans ide dess tillämpning. Efter en tid har denna organisation utvecklat ett självintresse, vitt skilt från det ändamål, för vilket den stiftades. Därefter ledes den mera efter vad kan anses bäst för organisationen själv, än efter vad kan anses gagna en ide, för vars skull den kom till. Efter trettio år kan man således finna, att partiet ifråga ännu använder sig av samma terminologi vid dess stiftande, men handlar på ett sätt absolut står i strid därmed. Vad? Skola vi synda för att förvärva kunskap om det goda? Om det är det enda sättet för oss ja. Bättre lära sig det goda genom det S. k. onda än att inte lära sig något alls av fruktan, kommer oss att fly bort från erfarenheterna förskansa oss bakom tros formernas konventionalitetens barriärer..ingen annan än du själv kan leda dig till andlighet». I denna livsåskådning finns mgen plats för»grämelse över det förflutna eller fruktan för det kommande». Fruktlöst att sörja det förgångna eller frukta för framtiden. Bägge finnas i nuet, i vilket allenast man kan leva lära. Det förflut' na tillhör det förflutna. Framtiden blir vad nuet gor den iifl. Lämna både det förflutna framtiden. Lev i nuet! Vad Krishnamurti för fram. Steg för steg i en människas liv brytes hennes tro ned politiska' partier svika. Steg för steg drives hon att lita på sin egen själ. Även där hon helst skulle vilja använda termen vi, nödgas hon säga jag, fast denna gång utan egoism. Det är på detta stadium i en människas andliga utveckling, Krishnamurtis lära blir oerhört betydelsefull. Det är omöjligtl pressa samman denna lära i en kort artikel, ty det finns ingen fas i livet, den -ej berör. Och dess beröring är explosiv. Den börjar med den paradoxala förklaringen, att Livet självt är utan mål, men att varje individuellt liv har ett mål, kan sägas vara»att genom erfarenhet lära människan skilja det väsentliga från det oväsentliga». Detta påstående riktar ett hugg mot själva roten tijj tros formerna. Gott ont upphöra att vara absoluta. All erfarenhet, god eller ond. är en läxa, lär oss skilja mellan det är väsentligt det är oväsentligt. Vi lära av både ont gott, av lycka smärta, lik växten behöver regn, vind gödning vid dess rot likaväl värme solsken. Enligt denna lära»ieda alla vägar tijj Gud» eller Frigörelse, vilket är det tillstånd följer, sedan läxan lärts till fullo. J ag förmodar det är nästan oundvikligt, att vi i ungdomen utrustas med en färdiggjord filosofi, med vilken vi gå ut i världen. Men därav följa två eller tre stora nackdelar. Den första. är, att vi under åratal försöka passa in vår erfarenhet i vår givna trosform, varvid vi pressa vår intellektuella ärlighet till det yttersta. Den andra är, att då vår nedärvda tro bryter samman - vilket den måste göra, om vi envisas att jämföra den med vår erfarenhet - så innebär detta en mängd lidanden. Den tredje nackdelen är, att då vi uppfostrats att stöda oss på yttre kryckor vi sedan låta dem falla, så följer en period av ytterlig Ingen plats för Gudar. förvirring osäkerhet, innan vi upptäcka, att Livet är sin egen lag I denna livsåskådning finns ingen kan ej stängas inne mellan en plats för Gudar. Vi frälsas, inte trosforms fyra väggar. utifrån genom böner nåd, utan inifrån oss själva, genom att leva ut Religiös förvanskning. vårt eget liv, ej genom att imitera Det är på samma sätt med poli- en annan. På livets väg finna vi tik religion. På religionens om- medvandrare - en vän, en make, en råde ha vi Profeten, ser en vi hustru, samt varelser synas sion försöker ge uttryck åt den. långt mera utvecklade än vi själva. Visionen' tas hand om av lärjungar Men de kunna endast vara kamrater uttolkare, kanske endast för- på vägen, de kunna aldrig utgöra stå till hälften. Efter några år har slutmålet på vår väg. Och om vi den utkristalliserats till en religion, försöka göra dem därtijj, få vi lida en trosform. Och efter a:tt de- tills läxan lärts. finiera en sak är att befordra den ' I denna livsåskådning finns ingen till trycket. förvanska den, så plats för förbud, för konventionella förryckes den urspr1;!ng:iiga visionen lev'1adsregl~r, för yttre påbud. Det ytterligare. Efter ännu några år h~r tempel människorna luta sig mot, det en organisation bild~ts för att göra må vara aldrig så vördnadsbjudande, propaganda fö~ denna förvanskade skymmer ~,bort.so!e'!, för <lem. pet' Oerhörda krav på individen. Jag har sagt, att i denna livsåskådning inte finns någon plats för yttre lagar, förbud massbegrepp. Men det ställer oerhörda krav på individen, mera långtgående än alla yttre förordningar. Makt, rikedom, ryktbarhet, vad man kallar denna världens goda, visa sig vara, icke onda ting, vi skola avstå från genom yttre förbud, utan oväsentliga ting, vilka den, sysselsätter sig med det väsentliga, ej vill befatta sig med. I varje ögonblick ' sovrar en sådan människa inom sig det väsentliga det oväsentliga kastar det oväsentliga åt sidan. Valet är svårt medvetet i början, men blir lätt omedvetet till slut. Då vi nått så långt, inträda vi i det liv, där våra handlingar ej föra med sig reaktion, där vi äro fria från»motsatsernas par!», där vi leva i omedveten skönhet lik blomman. Bergstoppen. Alla dessa sanningar, tyckes det mig, återfinnas även hos andra än Krishnamurti. Men skillnaden ligger däri,. att Krishnamurti yrkar på att de skola levas, ej endast begrundas. Som en fäljd härav vägrar han att vara en Messias uppmanar varje människa att vara sin egen frälsare. Han fördömer andras organisationer, men han förgör först sin egen. Vad mig själv beträffar, så fruktar jag att min egen vandring mot den bergstopp Krishnamurti visat, blir långsam haltande, men endast det att ha sett bergets krön glänsa långt i fjärran, är något oändligt stort. - Så långt fr. Ekman. Med stort intresse avlyssnade sedan de närvarande Läroverksadjunkt S. Quartood, Skara, vilken slog ett slag för /d:ospråket följande föredrag om Världsspråkets vii/ljudslagar (evtonetik).,.>1 (~.~, grund av föredragetp längd,. i detta det knappa utrymmel t, nummer av tidningen, införes detsamma först i nästa nummer av Centerbladet. ) Nästa talare var D:r N. A. Nilsson, Örebro, ämnet var: Guldets roll i samhällets näringsliv. (Måste på grund av bristande utrymme även stå över till nästa nummer av tidningen.) Sist på programmet följde ett Kåseri om kvinnan av fröken Sonja Svanström, Örebro, lydde: Kåseri om kvinnan. (Måste på grund a v utrymmesskäl stå över till ett annat nummer.) Alla föredragshållarna belönades med applåder, avtackades av ordföranden D:r N. A. Nilsson. Atskilliga diskussioner inlägg gjordes efter föredragen. Efter mötesförhandlingarna följde en stunds uppehåll, innan supen tog sin början. Under denna paus inbjödos mötesdeltagarna att bese D:r Nilssons vackra prydnadsträdgård vid Brunnstorp, Aaolfsberg. Vad mest fängslade besökarna var dammen med de - hör häpna - jättestora röda näckrosorna. Sä kerligen äro dessa de enda i hela Nerike hos privat ägare. Efter denna lilla utflykt i naturen vidtog supen. Flera tal höllos, en manskvartett gladde sällskapet med vacker sång. Efter supen reciterade fröken Maria Ekman en del dikter, bland andra den starkt dramatiska.tatterskan» av Snoilsky, den inte mindre färgrika:»fältherrns fäst», (en fantasi från 30-åriga kriget, av Daniel Fallström), en del Frödingsbitar m. m., gav slutligen några provbitar på sin egen diktning: Musikens själ, Pan Diana, Vad är en diktare m. fl. Efter allt detta vidtog dansen 'för de dansanta medlemmarna, till slut skildes vi alla åt efter ett ovanligt innehållsrikt, lugnt behagligt möte. Zenta. Eld ombord.»m js Balaklava» en 12,000 tons bensintankångare tillhörande rederiet Transatlantic, Sverige låg förankrad i Soerabajas hamn i N ederlä!1dska Indien. Samma morgon den 7 juli hade den kommit från Au~tralien för att intaga last av lättbensin eller S. k. flygbensin, inom parentes sagt den mest eldgarliga bensin finnes. - Tankfartygen lägga aldrig till' vid ' någon hamn vid tankningen utan långa trä pirar gå ett femtiotal meter ut med ledningarna. Ett tjugotal malajer hade arbetat hela dagen med att taga ombord osläckt kalk, de vor O klara med arbetet skulle just avlägsna sig med sin sampan låg alldeles under bryggan med ledningarna. Just då började pumpningen hade pågått i omkring fem minuter. Ett stort gasmoln hade lägra t sig över bryggan midskepps, förmodligen hade någon av malajerna i ren tanklöshet tänt en cigarett, ty elden kom nedifrån slog upp högt över masttopparna, inhöljtle hela midskeppet; denna cigarrett kostade tolv människor livet, det var ett rent under att ej hela den svenska besättningen strök med! En tur i olyckan var att ingen av besä,t tningsmännen ~tqd så när~ att de blevo skadade, men alla i sampanen de hade halld

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer