Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004"

Transkript

1 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

2

3 Innehåll 1. Inledning Stödverksamheten Barns rätt Kunskap, utbildning och information Kommunikation marknadsföring BRIS.se Medlemmar Opinion Forskning och utveckling Projekt Organisation Ekonomi och sponsring Årsredovisning...24 Ansvarig utgivare: Kerstin Thuresson, ordförande Riksförbundet BRIS Form och produktion: IK Stockholm Stockholm i april

4 Tack till AMF Pension som bidragit till denna kampanj. ensam och trivs med det. bästis eller pojk/flickvän. bris årsredovisning 2004 IK STHLM BRIS B Porto betalt. IK STOCKHOLM FOTO: LARS TRANGIUS RETUSCH: JOJ GRAFIK Spinkis Christian Olsson, 11 år Vi finns till för dig också. BRIS-rapporten ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2003 Den som tror att alla barn gillar sommarlov räcker upp en hand. Om du vill bli medlem i BRIS, eller autogirogivare, gå in på BRIS.se eller ring oss på Den som tror att alla barn gillar sommarlov räcker upp en hand. brisrapporten ungdom 2003 De flesta barn vill att tomten ska lyssna. Andra får nöja sig med oss. Tema i tiden Att känna sig ensam Många av de barn och ungdomar som hör av sig till BRIS tar upp tankar kring ensamhet. Det kan tema i tiden vara tankar om att ensamhet är jobbigt men också om att det känns bra och att man valt att vara Att känna sig ensam är något som alla gör under olika perioder i livet. Det betyder inte att man ska acceptera det eller tycka att det är ok, om man inte har valt det själv. Det kan vara både jobbigt och tungt och också svårt att veta vad man ska göra för att det ska bli bättre. Ensamhet kan handla om en känsla som finns i en, fast man har kompisar. Det kan också handla om att det inte finns vuxna att få stöd av, om sökande efter kontakter på Internet och om att ha blivit sviken av en Riksförbundet BRIS, Karlavägen 121, Stockholm. Det kan även handla om att bevara en hemlighet som handlar om utsatthet, mobbning, misshandel eller övergrepp. Det är viktigt att ta hjälp om man känner sig ledsen och mår dåligt av det. På nästa sida kan du läsa vad Carolina Klüft säger om kamrater och ensamhet. 4 10

5 Inledning 2004 går till BRIS historia som ett synnerligen bra år. 1 Det finns all anledning till att vara ödmjuk och känna en stor tacksamhet mot de många människor som stödjer vår verksamhet. Stödverksamheten har stabiliserats ytterligare. Ytterligare åtgärder för att kvalitetssäkra verksamheten har gjorts. Nya rutiner för att skapa en ökad tillgänglighet har testats och kommer att genomföras i full skala. Ekonomin har stabiliserats väsentligt. Bland annat kan vi konstatera att gåvor från privatpersoner har slagit alla rekord. Rollerna mellan regioner och Riksförbundet har tydliggjorts genom ett uppdragsavtal som har beslutats av förbundsstyrelsen. Verkställande utskottets arbete har koncentrerats till att samordna en växande organisation, ekonomi samt opinion. Ledningsgruppens arbete har under året utvecklats och formaliserats. BRIS har synts i media mer än någonsin och de kampanjer och aktiviteter som vi har varit med om har fått stor genomslagskraft. Efter ett så positivt år finns det all anledning till att vara ödmjuk och att känna en stor tacksamhet mot de många människor som stödjer vår verksamhet. Framför allt vill vi framhålla den stabila jourarkåren som på frivillig basis stödjer de barn och ungdomar som vill kommunicera med oss via antingen mejl eller telefon; våra styrelser som leder verksamheten på ett så föredömligt sätt; alla volontärer som hjälper oss med allehanda saker och underlättar vår administration; samarbetspartners, sponsorer och privata gåvogivare som har sett till så att verksamheten har garanterats och till och med utvecklats. Sist men inte minst så vill vi nämna vår personal som till stor del bidrar till att BRIS ideella verksamhet sköts så professionellt. Kerstin Thuresson Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare 5

6 Stödverksamheten Barnens Hjälptelefon BRIS-mejlen 6 2 Under år 2004 mottog BRIS över mejl en drygt tjugoprocentig ökning jämfört med fjolåret. BRIS hade under år 2004 drygt samtal med barn och ungdomar i Barnens Hjälptelefon, varav var av stödjande karaktär och statistikfördes. Knappt 75 procent av samtalen var alltså bus- och testsamtal. Antalet statistikförda samtal minskade med 10 procent jämfört med föregående år, men samtalen var i gengäld lite längre. Tillgängligheten på Barnens Hjälptelefon har förbättrats, och var i snitt under året 31 procent, jämfört med fjolårets 24 procent. Ett telefonmeddelande till barnen har införts på Barnens Hjälptelefon. Meddelandets syfte var att minska bus- och testsamtalen till förmån för andra samtal. Telefonmeddelandet har utvärderats genom tre olika sammanställningar: enkäter till jourare och BRIS-ombud, kommentarer från barnen samt statistik över samtalen. Utvärderingen visade att bussamtalen minskade och att det fanns mer plats och kraft för jourarna till stödjande samtal. En arbetsgrupp med representanter från alla regioner har tillsammans med samordnaren för stödverksamheten arbetat för att öka tillgängligheten på Barnens Hjälptelefon. Arbetsgruppen har kommit fram till att en prövotid med förlängda öppettider skall införas under våren Barnens Hjälptelefon har samordnats dels genom ett tiotal telefonkonferenser och dels under två planeringsdagar då regionernas stödtelefonansvariga BRIS-ombud och Riksförbundets samordnare träffades. En konferens har genomförts för jourrepresentanter under ledning av samordnaren för stödverksamheten. Under år 2004 mottog BRIS över mejl en drygt tjugoprocentig ökning jämfört med fjolåret. Av dessa fick ett stödjande statistikfört svar. Resten var testmejl och mejl som fick svar av mer informationsbetonad karaktär. Tillsammans med samtalen till Barnens Hjälptelefon statistikförde BRIS alltså sammanlagt kontakter med barn under verksamhetsåret (se vidare i BRIS-rapporten 2004). Under året har utbildning av mejljourare prioriterats. Mejljouren har strukturerats i jourgrupper med liknande form i alla regioner och det har också tagits beslut om att jourare och BRIS-ombud inte skall kunna se tidigare mejl som barnen har skrivit. Denna förändring i mejlhistoriken har förberetts under året och kommer att genomföras under januari BRISSE finns på BRIS.se för att hjälpa besökarna med navigeringen.

7 Mejlansvariga BRIS-ombud och samordnaren för stödverksamheten har haft tre planeringsdagar och ett tiotal telefonkonferenser under året. Metodutveckling har hela tiden varit i fokus. Kontakter har också tagits med BRIS systerorganisation i Kanada för utbyte av metodfrågor. BRIS Vuxentelefon om barn Under år 2004 mottog BRIS vuxensamtal, vilket är en minskning med knappt fem procent jämfört med föregående år. En arbetsgrupp har arbetat med hur BRIS Vuxentelefon om barn kan utökas. Denna arbetsgrupp har bestått av representanter från varje region, regionchefer och BRIS-ombud med ledning av samordnaren för stödverksamheten. Arbetsgruppen kom fram till att en utvidgning av vuxentelefonen med förlängda öppettider och flera svarare ska genomföras. Arbetsgruppen enades också om att riktlinjerna ska ändras så att det blir möjligt för frivilliga att svara på BRIS Vuxentelefon om barn. Speciella kriterier ska dock gälla för dessa frivilliga. Under året har samarbetet med Rädda Barnens och Svenska föreningen för psykisk hälsas (sfph) föräldratelefoner fortsatt. Detta har resulterat i en ny projektansökan för gemensamma broschyrer. Ett samarbete tillsammans med Folkhälsoinstitutet har bland annat resulterat i ett seminarium på Sätra Bruk om föräldratelefoner. Under årets sista dagar uppstod ett samarbete med utrikesdepartementet där BRIS vuxentelefons nummer användes som en telefonlinje för svenskar som hade drabbats av katastrofen i Thailand. Via utrikesdepartementet skickades sms till svenskar i Thailand som informerade om att de kunde ringa nummret till BRIS Vuxentelefon-om barn gratis och tala med BRIS-personal. Via utrikesdepartementet skickade BRIS sms till svenskar som befann sig i Thailand när flodvågskatastrofen inträffade. 7

8 Barns rätt 3 Fortfarande återstår mycket arbete innan svensk rätt uppfyller de principer som följer av Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter har för Sveriges del varit i kraft i femton år. Konventionen har inneburit att många lagområden förändrats och förbättrats. Men det kan konstateras att det fortfarande återstår mycket arbete innan svensk rätt uppfyller de principer som följer av Barnkonventionen. Framför allt gäller det att de teoretiska rättigheterna enligt konventionen ska kunna uppfyllas i den praktiska tillämpningen. En del av arbetet under verksamhetsåret har varit att lokalisera inom vilka områden barn och ungdomars möjligheter att komma till tals bör förbättras. Remissyttranden Under verksamhetsåret har BRIS avlämnat remissyttranden över följande lagförslag, offentliga utredningar, allmänna råd och andra riktlinjer: Ds 2004:42 Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever Rådet för migrationsoch asylpolitiska barnfrågor Under verksamhetsåret har BRIS fortsatt sitt arbete i rådet för migrations- och asylpolitiska barnfrågor där migrationsministern, Barbro Holmberg, är sammankallande. Syftet med rådet är att vara ett forum för att utbyta erfarenheter och kunskaper när det gäller migrations- och asylpolitiska barnfrågor. Rådet har samlats vid fyra olika tillfällen under verksamhetsåret. Referensgruppen avseende en ny sexualbrottslagstiftning BRIS var en av flera representanter från frivilligorganisationer som under året arbetat aktivt i arbetet kring den nya sexualbrottslagstiftning som ska träda i kraft under våren Arbetet utmynnade i en möjlighet att påverka lagförslaget innan det presenterades för riksdagen. Sammanfattningsvis innebär den nya lagen ett ökat skydd mot sexuella kränkningar och sexuellt våld genom ett utvidgat våldtäktsbrott, strängare syn på sexuella övergrepp mot barn och längre preskriptionstider för sexualbrott mot barn. Samverkansgruppen för brottsofferfrågor BRIS har fortsatt sitt arbete inom samverkansgruppen för brottsofferfrågor vars främsta uppgift under verksamhetsåret varit att få igång en vittnesstödverksamhet i Malmö samt genomförande av ett par seminariedagar. Juridisk konsultation till barn och ungdomar Möjligheten för barn och ungdomar att via hemsidan ställa frågor och få svar på problemområden med juridisk anknytning har under verksamhetsåret vidareutvecklats. 8

9 Kunskap, utbildning och information 4 Informationsfoldrar Under året har följande foldrar producerats: Till dig som anar. En folder som ger ytterligare kunskap om vad man bör göra när man tror eller vet att ett barn far illa. En folder och plansch som vänder sig till målgruppen 7 12 år. Materialet innehåller information om BRIS. En folder och plansch som vänder sig till målgruppen år. Materialet innehåller information om BRIS. En folder som vänder sig till vuxna och som ger en kort information om BRIS. brisrapporten ungdom 2003 tema i tiden BRIS-rapporten ungdom Tema i tiden Samtal och mejl till BRIS år 2003 Att känna sig ensam Många av de barn och ungdomar som hör av sig till BRIS tar upp tankar kring ensamhet. Det kan vara tankar om att ensamhet är jobbigt men också om att det känns bra och att man valt att vara ensam och trivs med det. Att känna sig ensam är något som alla gör under olika perioder i livet. Det betyder inte att man ska acceptera det eller tycka att det är ok, om man inte har valt det själv. Det kan vara både jobbigt och tungt och också svårt att veta vad man ska göra för att det ska bli bättre. Ensamhet kan handla om en känsla som finns i en, fast man har BRIS.se har under året utvecklats för att också innehålla en del som speciellt vänder sig till ungdomar mellan år. Informationsfilmer Under år 2004 har en informationsfilm producerats i samarbete med Beckmans reklamskola. Temat var Alla barn och ungdomar har rätt att uttrycka sin åsikt och tas på allvar, vilket är huvudprincipen i Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. I samarbete med Medieskolan i Stockholm har tre filmer producerats som kan användas som informationsunderlag eller diskussionsunderlag vid studiebesök och föreläsningar. Temasidor Under året har BRIS.se utökats med temasidor som innehåller fakta kring olika problemområden, råd om hur man kan söka hjälp samt länktips till andra sidor som jobbar med liknande frågor. Följande områden kan man läsa mer om: mobbning, problem hemma, sexualitet, misshandel och övergrepp, att komma från ett annat land samt självmordstankar. Diskussionsforum BRIS.se har även under år 2004 haft Diskussionsforum öppet. Det är en sida där barn och ungdomar kan diskutera olika frågor med varandra. Exempel på frågor under året har varit familjen, vänskap och gisslandramat i Ryssland. Vissa frågor och svar från Diskussionsforum har också plockats ut och bildat avdelningen Barn ger råd till varandra. Här kan besökarna gå in och få tips på hur man kan göra om man exempelvis är orolig för att redovisa i skolan, vill göra slut med en kompis eller bli ihop med någon. kompisar. Det kan också handla om att det inte finns vuxna att få stöd av, om sökande efter kontakter på Internet och om att ha blivit sviken av en bästis eller pojk/flickvän. Det kan även handla om att bevara en hemlighet som handlar om utsatthet, mobbning, misshandel eller övergrepp. Det är viktigt att ta hjälp om man känner sig ledsen och mår dåligt av det. På nästa sida kan du läsa vad Carolina Klüft säger om kamrater och ensamhet. Under året har BRIS-rapporten ungdom funnits tillgänglig på BRIS.se. 9 10

10 BRIS-rapporten ungdom Under året har BRIS-rapporten ungdom funnits tillgänglig på BRIS.se. Syftet med rapporten är att ge besökarna ett lätt material som kan användas då elever eller andra intresserade hör av sig och vill ha kort information om BRIS. BRIS.se/ungdom BRIS.se har under året utvecklats för att också innehålla en del som speciellt vänder sig till ungdomar mellan år. Målet har varit att ge dessa ungdomar en egen sida där innehållet är mer anpassat för en äldre målgrupp. Besökare har bland annat kunnat svara på en aktuell fråga, läsa om olika problemområden, skicka vykort, bli skolombud eller ungdomsmedlem. De två senaste, skolombud och ungdomsmedlem, har varit mycket uppskattade inslag och många har anmält sitt intresse. På sidan har det även funnits möjlighet att i avdelningen Dialog prata med andra om ämnen som berör många. Det kan handla om till exempel kärlek, kamratskap, familj eller skolan. Föreläsningsserie Under hösten 2004 inleddes en föreläsningsserie som vänder sig till professionella som på olika sätt möter och arbetar med barn och ungdomar. Målet med föreläsningsserien har varit att lyfta ämnen som finns inom BRIS stödverksamhet och genom föreläsningarna ge positiva redskap när det gäller att jobba med problematiken. Föreläsare under året har varit prästen Stig Jonsson, som pratade om barn i sorg, Ann Hellströmmer, från polisen, som pratade om unga brottsoffer, samt psykologen Ulf Hagstöm, som pratade om möjligheten att arbeta med det friska hos barn. Utbildningsdagar kring psykisk ohälsa bland barn och ungdomar Riksförbundet BRIS har i samarbete med SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd) och Allmänna Barnhuset genomfört fem utbildningsdagar på olika platser i Sverige. Städer som besökts är Skellefteå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Boken Rapport från mitt hjärta har legat som grund för utbildningsdagarna. Målet har varit att utifrån både barnens egna röster och från professionella ge information och kunskap i ämnen som finns inom temat. Föreläsare har varit representanter från NASP (nationellt centrum för suicid prevention), barn- och ungdomspsykiatrin, polis, lokala representanter från bland annat skola och socialtjänst samt Allmänna Barnhuset, BRIS och SPES. Antimobbningsarbete Föreläsningar, kurser, studiedagar och konsultationer har hållits av BRIS mobbningsexpert under året. Cirka 800 skolrepresentanter för olika skolor samt ett antal skolor har nåtts med utbildningar för både skolpersonal, elever och föräldrar. Rapport och seminarium med nationella rådet för kvinnofrid En rapport har framställts där bland annat ett antal ministrar uppmanas att på flera punkter vidta åtgärder mot våld i nära relationer ett våld som även drabbar barn. Ett fullsatt seminarium har genomförts där BRIS, polis, RFSU, beteendevetare, socialarbetare, barn och kommunalråd samt ministrarna Thomas Bodström, Berit Andnor och Morgan Johansson deltog. Temamaterial i anknytning till Skoljoggen Ett material som vänder sig till lärare har producerats tillsammans med organisationen JUNIS, IOGT- NTO:s juniorförbund. Lärarhandledningen utgår från olika värderingsövningar som är anpassade för dels låg/mellanstadiet och dels högstadiet/gymnasiet. Samtliga skolor i Sverige fick materialet som skickades ut i samband med Skoljoggen. Kunskapsbank En inventering av BRIS samlade kunskaper har gjorts under året. Detta har resulterat i en samlad kunskapsbank med information om fördjupade kompetenser hos aktiva och anställda inom BRIS. Syftet är att kunna ta till vara kunskaperna och använda dem vid exempelvis utbildningar, fortbildningar, remissvar, artiklar eller föreläsningar. Kunskapsbanken finns tillgänglig på BRIS intranät och uppdateras löpande. 10

11 Kommunikation marknadsföring 5 Enkel och direkt kommunikation med ett enkelt budskap har insamlingsmässigt visat sig vara mycket framgångsrikt under året. Under år 2004 har BRIS i sin marknadsföring på ett tydligt sätt kommunicerat Skänk en gåva till BRIS. På ett enkelt och direkt sätt har det framgått att organisationen behöver pengar för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete med Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen, men också för att kunna möta ökade behov på verksamheten. Under året har en sommarkampanj och en julkampanj riktats till personer som tidigare skänkt en gåva till BRIS. I samarbete med Posten och via direktreklamutskick har budskapet Skänk en gåva till BRIS nått ut till Sveriges alla hushåll. I samarbete med ICA har en annons förekommit i tidningen ICA buffé. I en serie reklamfilmer på samma tema som gjorts i samarbete med AMF Pension har också BRIS Bidragstelefon marknadsförts. Enkel och direkt kommunikation med ett enkelt budskap har insamlingsmässigt visat sig vara mycket framgångsrikt under året. Idolkorten 2004 För sjunde året i rad genomförde vi Idolkortskampanjen, ett riktat utskick till landets alla sjätteklassare. Kampanjen bygger på att idoler eller förebilder berättar om sig själva och något som det upplevde som ett problem när de var unga. Genom kampanjen nåddes närmare elever med information om BRIS, Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. I kampanjen deltog i år Tina Nordström, Sara Edwardsson, Robin Söderling, Nicklas Lidström, Christian Olsson, Lena Philipsson och Andreas Isaksson. TEMO-undersökning Årets TEMO-undersökning gav ett mycket högt resultat både när det gäller kännedom om BRIS och vikten av det arbete som BRIS utför, och visar att BRIS har ett fortsatt högt förtroende. Buffert.se och Röda Sidorna Webbplatsen Buffert syftar till att vara en mötesplats för alla som arbetar för bättre villkor för barn och ungdomar i Sverige. Målsättningen är att väcka engagemang för frågor som rör barn och unga, lyfta fram goda exempel samt motivera och förenkla samarbeten. Syftet med den fristående avdelningen Röda Sidorna, som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år, är att hjälpa unga att hitta rätt bland samhällets olika aktörer. Röda Sidorna fungerar som en telefonkatalog på nätet. Förutom sökbanken finns även information om var man kan vända sig med olika frågor och problem och vem som gör vad för unga i samhället. BRIS driver och förvaltar webbplatsen på uppdrag av World Childhood Foundation, som finansierar drift och utveckling under en treårsperiod. Under året har Buffert varit i drift enligt den planering som gjorts. Sajten har fått positiv respons och innehållet i projektbanken och Röda Sidornas sökbank har under året successivt ökat. Förutom det löpande redaktionella arbetet har fokus legat på att öka kännedomen om Buffert och motivera verksamma till att registrera projekt/verksamheter i projektbanken och/eller Röda Sidorna. Detta har skett genom bland annat utskick via Buffert nyhetsbrev, rundringning till landets samtliga kommuner, ett antal artiklar i press samt viss annonsering i press. Under senare delen av året påbörjades planering för kommande lanseringskampanj för Röda Sidorna. Under året har viss teknisk utveckling genomförts för att förbättra webbplatsen ytterligare. 11

12 Spinkis Christian Olsson, 11 år Morsgris Tina Nordström, 8 år Jätteblyg Andreas Isaksson, 10 år Tomatfejs Sara Edwardsson, 11 år Genom BRIS årliga idolkortskampanj får närmare elever information om BRIS. Vuxen-nojig Lena Philipsson, 14 år Utanför Robin Söderling, 12 år Längtade hem Nicklas Lidström, 6 år 12

13 Forsbrands BRIS Golf 2004 BRIS-golfen som startade år 1999 har från och med år 2003 övergått till Forsbrands BRIS Golf och drivs av Riksförbundet BRIS i samarbete med den kände golfspelaren Anders Forsbrand. Syftet med tävlingen är att ge ekonomiskt stöd till BRIS stödverksamhet för barn och ungdomar som far illa. Målsättningen är att nå ut till alla golfklubbar i landet med information om BRIS verksamheter. Under sommaren deltog närmare personer på 35 klubbar runt om i Sverige. Finalresan gick till Windsor i Canada och tävlingen avgjordes på Rosland Golf and Curling. VårRuset 2004 Vår Ruset har genomförts för femte året i rad i samarbete med Stockholm Maraton. BRIS syfte och målsättning är dels att möta en viktig målgrupp och därigenom få fler medlemmar, dels att samla in pengar till stödverksamheten genom försäljning av skosnören. Skoljoggen BRIS var för tredje året tillsammans med IOGT NTO:s juniorförbund (JUNIS) förmånstagare av Springslanten i Skoljoggen som arrangeras av Skolidrottsförbundet. Syftet med Skoljoggen är att gemensamt arbeta för att ge barn och ungdomar en bra förutsättning och en bra start i livet, och målsättningen för BRIS är att samla in pengar till stödverksamheten. Grafisk profil Under året har den nya grafiska profil som togs fram under år 2003 etablerats ytterligare och är nu genomgående i allt material med BRIS som avsändare och på BRIS.se. För att nå en tydlighet och enhetlighet i kampanjer och för att samlat nå ut via trycksaker och på BRIS.se sker planering, strategi och upplägg i nära samarbete med reklambyrån IK Stockholm och webbyrån deasign. Exempel på kampanjer, aktiviteter, trycksaker och enskilda projekt under verksamhetsåret: Medlemsbrev Årligt utskick till samtliga medlemmar med information om BRIS och förfrågan om förnyat medlemskap BRIS-rapporten 2003 Årlig sammanställning och rapport av inkomna samtal och mejl till Barnens Hjälptelefon, BRISmejlen och BRIS Vuxentelefon om barn Årsredovisning 2003 Verksamhetsplan 2004 Interndokument Policy, riktlinjer med mera Cow Parade Utställning och insamling Insamling: Sommar och julkampanj TEMO-undersökning Vår Ruset Information och material (färgade skosnören) Forsbrands BRIS Golf Annons, folder och utskick Idolkorten 2004 Utskick till landets samtliga sjätteklassare, föräldrainformation och annons i ICA-Buffé Reklamfilmer Samarbete med AMF pension Presentations- och informationsmaterial Ungdomsmaterial Annonser/pluggar Dags- kvälls- och veckopress VårRuset har genomförts för femte året i rad i samarbete med Stockholm Maraton. 13

14 BRIS.se En levande webbplats Idrott utan mobbning 6 Webbplatsens tyngdpunkt ligger på dialogen med barn och ungdomar, främst genom BRIS-mejlen BRIS.se är en levande webbplats och en arena anpassad efter barns och ungdomars behov av att kommunicera via Internet. Webbplatsen har utvecklats till ett forum för stödinsatser, information och kunskapsinhämtande. Webbplatsens tyngdpunkt ligger på dialogen med barn och ungdomar, främst genom BRIS-mejlen, men Diskussionsforum och Fråga juristen har också en framskjuten plats. BRIS.se fungerar också som en plattform för kommunikation i arbetet med opinionsbildning, mediakontakter samt insamling av medel för att kunna bedriva fortsatt verksamhet. I samarbete med webbyrån deasign vidareutvecklas BRIS.se i syfte att uppnå ökad dialog med vår målgrupp samt större enhetlighet och genomslagskraft i de riktade marknadsaktiviteterna. Under år 2004 har BRIS.se haft unika besökare. Sajten har under året kontinuerligt utvecklats utifrån olika behov. Det har bland annat inneburit att en ny ungdomsavdelning har tillkommit med avsikten att uppmuntra en ökad dialog med BRIS hos fler ungdomar i övre tonåren. Statistik Den webbaserade statistiken har förfinats för avläsning, registrering och analys av inkomna samtal och mejl. Vidareutvecklingen syftar till att kunna optimera hanteringen av statistiken kring Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. På så sätt blir det möjligt att snabbare och effektivare följa upp och utveckla verksamheten från de behov som barn och ungdomar vänder sig till BRIS om. Under sommaren lanserades webbsidan Idrott utan mobbning som utvecklats i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Den är en komplett utbildning och ett studiematerial i socialt ledarskap inom idrotten och hur man där kan hantera kränkningar, problem och mobbning. Intranät Ett webbaserat intranät har producerats för samtliga regioner och för Riksförbundet och har tagits i bruk under Regionala hemsidor har producerats för BRIS regioner med lansering under år 2004 och år Utveckling på BRIS.se under verksamhetsåret: BRIS.se/ungdom Avdelning för att ytterligare öka dialogen med ungdomar STV-statistik online Webbaserad statistikhantering Intranät BRIS.se/region Regionala hemsidor för BRIS fem regioner Idrott utan mobbning Webbsida för idrottsledare i samarbete med SISU Insamling Sommar- och julkampanj BRIS.se förstasida Tydligare struktur och mer användarvänlig ingång till webbplatsens olika delar, primärt ur de unga besökarnas synpunkt 14

15 Medlemmar 7 Under år 2004 har antalet medlemmar ökat till drygt Medlemskommunikation och medlemsvård Under en testperiod har medlemsbrevet skickats till medlemmar vars medlemskap förfallit. Detta visar på ett ökat antal förnyade medlemskap. Under år 2004 har förnyelser tillkommit från hela 22,5 % tillfrågade. Antal medlemmar har ökat till drygt BRIS-tidningen skickas ut till medlemmarna 4 gånger per år. Medlemssidorna i årets upplagor innehöll information om olika aktiviteter på både regional nivå och riksnivå. Insamlingssystem Förstudier och förhandlingar med olika leverantörer tog längre tid än planerat. Ett antal konsulter med specialkompetens tillsattes för att hjälpa till med kartläggning, skrivandet av kravspecifikation samt allmänt kunskapsbistånd vid förhandlingar med ITföretagen. Förbundsstyrelsen beslutade om leverantör i slutet av året. Samtliga på Riksförbundet har fått en grundläggande utbildning i datakunskap med anledning av det nya systemet. Insamling från privatpersoner Riksförbundet har under verksamhetsåret samlat in pengar från privatpersoner via olika kanaler. Sponsrade annonser har varit en viktig del; nämnas kan kampanjen i Svepet som pågick under våren och sommaren år 2004, samt annons och inbetalningskort i tidningen ICA Buffé. BRIS egna sommaroch julkampanjer gick ut till cirka befintliga adresser. Kampanjerna hade en motsvarighet i form av en pop-up på BRIS.se. Under året mottog Riksförbundet minnesgåvor och gratulationsgåvor från privatpersoner samt även spontana gåvor och medlemskap. Autogirointäkterna ökade markant från föregående år. Försäljning via BRIS-shoppen, insamling via kuponger samt regionbeställning gav ytterligare tillskott. Sammanlagt samlades under år 2004 in drygt 5,5 miljoner kr från privatpersoner. Volontärer Riksförbundets volontärer bistår kansliet med administrativa uppgifter: kuvertering och postinlämning, fakturaskrivning, uppdatering av adresslistor, införande av uppgifter i databasen, utskick av informationsmaterial till skolor, utfärdande av tackbrev. Volontärer var under året även delaktiga i olika utomhusarrangemang, bland annat Vår Ruset och Forsbrands BRIS Golf. Omsättning på volontärer har varit stor och behovet av nyrekrytering består. Insamling Medlemmar Givare Autogiro

16 8 Opinion Under år 2004 ökade BRIS närvarofrekvens i pressen med cirka 50 procent. På två år har BRIS fördubblat antalet på de artiklar om organisationen som förekommer i främst dags- och kvällspressen och även till viss del fackpressen. Under året medverkade BRIS på ett eller annat sätt i över artiklar. BRIS ligger väl till i rankingen av hur Sveriges journalister uppfattar svenska företags och organisationers externa kommunikation. BRIS ligger etta när det gäller informationens öppenhet, tvåa när det gäller trovärdighet och trea när det gäller informationens användbarhet. I undersökningen av ISI Wissing ingick andra kända ideella organisationer som exempelvis Rädda Barnen och Röda Korset och företag som exempelvis Volvo, Statoil och Microsoft. Sveriges journalister uppfattar BRIS som etta när det gäller informationens öppenhet Pressmeddelanden Under år 2004 skickade BRIS ut 16 pressmeddelande. Dessa berörde, i nämnd ordning: BRIS-rapporten Tre gånger fler mejl om självmord från främst unga flickor jämfört med året innan. FLICKA-projektet. Socialdepartementets kampanj alltför jippobetonad och oförmögen att möta unga flickors ökade psykiska ohälsa. Ny ungdomssajt. BRIS är inte bara till för barn. BRIS.se/ungdom vänder sig till tonåringar i dialogform med vuxna. Barns rättsäkerhet. BRIS vill ha en samverkansgaranti mellan socialtjänst och polis så att bevisföring i misshandel och övergreppsmål inte förstörs. Forsbrands BRIS Golf. För andra året i rad arrangerar Forsbrand Charity golftävlingen med syftet att stödja BRIS arbete med unga som är mobbade, ensamma eller som har andra problem. Nylansering av BRIS-boken. I samarbete med Bokia och ett 30-tal tidningar görs en rikstäckande kampanj för BRIS-boken, som belönats med Juryns Specialpris i Svenska Tecknares tävling Kolla! Ensamma sommarbarn. Under juni och juli tog BRIS emot sammanlagt cirka samtal och mejl från barn som kände sig ledsna, ensamma och uppgivna under sommarlovet. BRIS nya idolkortskampanj. När BRIS för sjunde året i följd går ut med idolbilder till mellanstadiet är Sveriges alla sjätteklassare mottagare. Christian Olsson, Robin Söderling och Lena Philipsson är några medverkande. BRIS Väst 25 år. Tema: Barn är oslagbara! Barnens Rätt I Samhället startade redan I Västsverige har verksamheten pågått i 25 år. Ko-auktion gav BRIS en och en halv miljon. När 68 glasfiberkor i Cow Parade som förgyllt gator, torg och centrum i Stockholm under sommaren ropades ut på Stockholms Auktionsverk, gick 1,5 miljoner kr till BRIS. BRIS och SISU Idrottsutbildarna: ny webbsajt. På BRIS.se/idrott finns bland annat reportage, goda exempel, det sociala ledarskapet och anti-mobbningsarbete. 16 Hela tjejer sprang VårRuset förra året, vilket gör tävlingen till Europas i särklass största.

17 Forts. pressmeddelanden Gömda flyktingbarn. På Internationella Barndagen genomfördes i Västerås en BRIS-konferens om barn som gömmer sig. Vodafone ny stor donator och samarbetspartner till BRIS. På begäran av medarbetarna i Vodafone Sverige AB har det globala mobilföretagets internationella välgörenhetsstiftelse beviljat en donation på sammanlagt 7,5 miljoner kronor. Barnvänliga kommuner. BRIS genomförde en undersökning av barnvänligheten i Sveriges alla kommuner. BRIS generalsekreterare och medarbetare till Phuket. BRIS-medarbetare åkte till Thailand för att bistå väntande barn och barnfamiljer efter flodvågskatastrofen. BRIS håller öppet sin basverksamhet. Med anledning av tsunamin ringde till att börja med inte så många barn, vilket bekräftar tidigare mönster vid liknande händelser. Debattartiklar Under år 2004 publicerade BRIS fler debattartiklar under ett verksamhetsår än någonsin. Samtliga förekom på Dagens Nyheters debattsida, där fyra egna inlägg gjordes. BRIS medverkade även en gång som en bland flera undertecknare. Hörs barnen, lyssnar vuxna? Drygt elever i åldern 7 15 år har tillfrågats om förtroendet för föräldrar och andra vuxna. Det visade sig att vuxnas närvaro spelar en betydligt mer avgörande roll för barns och ungdomars välbefinnande i tillvaron än vad de flesta av oss kanske vill tro. Ju mer föräldrar och andra vuxna är tillsammans med sina barn, desto mer förtroende investerar också barnen i dessa relationer. Undersökningen är gjord i samarbete med AMF Pension. BRIS-rapporten. Redogörelse för BRIS-rapporten I debattartikeln lades fokus på det dramatiskt ökande antalet mejl från flickor med självmordsoch självskadeproblematik. Psykiatrisamordnaren och barnperspektivet. När den nationella psykiatrin ska ses över saknas fortfarande barnperspektivet. Uppmaningen från BRIS blir därför väldigt enkel: Glöm inte bort barnen igen! Lärarutbildningar. BRIS har gjort en kartläggning, som visar att endast två av landets 29 lärarutbildningar ger de blivande lärarna tillräckliga kunskaper för att klara yrkets sociala och elevvårdande uppgifter, som att förebygga att barn kränks. Barnvänliga kommuner. BRIS har gått igenom olika kriterier för kvaliteten på förskola, fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola och har med hjälp av underlag från Skolverket och sammanställning från Temo rankat Sveriges samtliga 290 kommuner. Barnvänligast var Kramfors medan Haninge kom på sista plats. Får vuxna slå? BRIS generalsekreterare undertecknade ett inlägg från bland andra Barnombudsmannen och Alla Kvinnors Hus som betonade att tingsrätten alltför ofta undviker enskild vårdnad genom att inte väga in misshandelsaspekten. BRIS-tidningen Barn & Ungdom Under året har BRIS-tidningen Barn & Ungdom haft en upplaga på cirka exemplar per nummer. Majoriteten är medlemmar, men cirka en tredjedel av exemplaren går till prenumeranter och intern användning. Artiklarna utgår från ett barnperspektiv och materialet grundas till stor del på den erfarenhet av samtal som inkommer på Barnens Hjälptelefon eller som förmedlas till BRIS-mejlen. Det kan också handla om till exempel projekt som på olika sätt stödjer barn och ungdomar. Varje nummer domineras av ett tema, där viktiga frågor ska fördjupas och belysas från olika håll. En avdelning i tidningen är BRIS-information och medlemsnytt. Vissa nummer innehåller också en forskningsbilaga. Teman under året har varit: Buffert.se Unga läsare Tweenis Barn, idrott och hälsa Under året utkom fem nummer (inkl. ett dubbelnummer), där annonsförsäljningsföretaget Påab i Göteborg stod för kostnaderna av hela produktionen mot erhållande av annonsintäkter. Det redaktionella arbetet som berör temadelen av tidningen producerades av en frilansgrupp, Mosebacke Media, vars arbete finansieras av Påab. Presschefen är chefredaktör för tidningen och författare till övriga artiklar. BRIS-Internen BRIS-Internen är ett månatligt informationsblad som mejlas till anställda och det verkställande utskottet inom BRIS samt till vissa samarbetspartners och sponsorer. Genom att hämta information från tidningar, pressmeddelanden, Internet och informationsblad har BRIS-Internen successivt ökat sitt informationsfält och sitt omfång av nyheter som berör barn och ungdomar i Sverige. Under år 2004 lanserades en ny version av BRIS- Internen av vår samarbetspartner, webbyrån deasign. Intern information till regionerna när BRIS framträtt i media skickas också, när det är möjligt, via e-post och fax. 17

18 Forskning och utveckling 9 Arbetet med forskning och utveckling är på många sätt integrerat i BRIS övriga arbete och har under året bland annat koordinerats med samordnaren för stödverksamheten och med samordnaren för kunskap, utbildning och information. BRIS kontinuerliga kontakter och bidrag till forskning och annan kunskapsutvinning har manifesterats i projekt och satsningar tillsammans med olika samarbetspartners under året. BRIS FoU-grupp har som planerat sammanträtt fyra gånger under år En genomgång av BRIS kontakter med brottsutsatta barn har genomförts med bidrag från Brottsofferfonden. Fokus har främst legat på det motstånd mot att berätta och de hinder för att få samhällets stöd som barnen upplever. Arbetet med forskning och utveckling är på många sätt integrerat i BRIS övriga arbete Dokumentation on-line Ett viktigt steg i kvalitetssäkringen av BRIS dokumentation av stödverksamheterna har varit onlineläggningen av all dokumentation av samtal till både Barnens Hjälptelefon och BRIS Vuxentelefon om barn. Detta har inneburit en snabbare och effektivare process och det är nu möjligt att i större utsträckning följa upp, agera på samt utveckla verksamheten utifrån de behov som barn, ungdomar och vuxna vänder sig till BRIS om. On-lineläggningen har haft systemet för BRISmejlen som modell. Utvecklingen har inneburit ett ytterligare väsentligt steg mot att samordna informationen från alla barnkontakter, oavsett om de kommer via telefon eller mejl. Validitetstestning Arbetet inför en validitetstestning av stödverksamhetsdokumentationen inleddes under slutet av året. 18 Brottsutsatta barn

19 Projekt 10 Föräldraboken finns nu på 12 språk Invandrarbarn och deras föräldrar ge ökad kunskap om BRIS och Barnens Hjälptelefon avslutades i början av året. Syftet med projektet var att öka medvetenheten hos invandrarbarn och deras föräldrar om rättigheter och skyldigheter inom familjen, att visa på möjligheterna att påverka och utöva det demokratiska inflytande föräldrar och barn har rätt till, att stödja invandrarfamiljer och stärka dem i deras föräldraroll och att uppmuntra till att skapa mötesplatser för samtal inom invandrargrupper och mellan dessa och det svenska samhället. Projektledarna genomförde i början av projektets andra år en implementeringsresa till regionerna och tog även fram en broschyr om BRIS på 16 språk. Handledarmanual till BRIS-boken. Målet var att utarbeta ett pedagogiskt material som skulle ge kreativa idéer om hur BRIS-boken kan användas i skolan. Syftet med manualen är att den skulle stödja lärare och annan personal i deras användning av BRIS-boken. Tanken är att skicka ut boken och handledarmanualen till landets alla skolor, men distributionskostnaden är ännu inte finansierad. Utveckla och förstärka barns möjligheter att via Internet kommunicera med BRIS. Mejlprojektet avslutades vid halvårsskiftet. Syftet med projektet var att under två år bygga upp och utveckla organisation och dokumentation av BRIS-mejlen med ett system för rekrytering, utbildning samt handledning av frivilliga som ska svara på mejl från barn och ungdomar. Föräldraboken administreras sedan drygt två år av BRIS efter en förfrågan från Socialdepartementet. Boken finns nu på 12 språk. Den största efterfrågan är på svenska och lätt svenska, därefter kommer arabiska, somaliska, engelska, nordkurdiska, persiska, sydkurdiska, serbiska, turkiska, assyriska och tigrinja. Värdegrundsprojektet kunde efter några års förberedelser starta under våren. Det genomförs under en tvåårsperiod som ett pilotprojekt i Stockholmstrakten och i samarbete med Skolidrottsförbundet och Utbildningsradion. Syftet är att förebygga trakasserier, utfrysning, våld, intolerans och mobbning samt att göra barn och ungdomar medvetna om sin egen roll i att skapa ett gott socialt klimat för alla. Barn och unga skriver för livet är ett projekt som startade hösten 2003 med förberedelser för det stora arbetet Det är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Barnhuset, SPES, (Suicidprevention och efterlevandestöd), Barnsäkerhetsdelegationen och BRIS. Syftet är att samla kunskap om hur barn och unga tänker och känner kring frågor om livet. Kunskapen kommer sedan att användas som underlag för förebyggande insatser. Steg 1 var att bjuda in alla elever i årskurs 7 och 8 till en skrivaraktivitet. Drygt 700 bidrag kom in och av dem valdes cirka 100 ut till den pocketbok, Rapport från mitt hjärta, som sedan i steg 2 distribuerades till skolor, ungdomsmottagningar och socialtjänsten. Under hösten genomfördes fem regionala konferenser i Skellefteå, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Deltagarantalet pendlade mellan 60 och 100. Samtal via öga och öra är en projektansökan som lämnades in till Allmänna arvsfonden i månadsskiftet september/oktober. Tanken var att sammanställa det material som BRIS har tillgång till via Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen i två böcker, en bok som riktar sig till föräldrar och en bok till professionella. Syftet med de båda böckerna är att läsaren ska få en uppfattning om vad som bekymrar och upptar barns och ungdomars tankar och engagemang i dag. Förstudien är klar och redovisas i januari samtidigt som ansökan går in för hela projektet. 19

20 Organisation Riksförbundet har under året gjort en behovsinventering och upphandlat ett organisationssystem med en marknadsdatabas. Kongressens uppdrag BRIS kongress år 2003 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att successivt och efter prövning införa det av förbundsstyrelsen framlagda förslaget till framtida organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen uppdrog till generalsekreteraren att, med stöd av förbundsstyrelsens vice ordförande och i samverkan med verkställande utskottet, successivt utarbeta förslag som kan verkställas och inarbetas i organisationen. De huvudområden som skulle beröras i förslaget är ledarskap, lärande, styrdokument, konstitution och regionindelning. Under år 2004 har följande genomförts i enlighet med förslaget: Ledarskap Förbundsstyrelsen, verkställande utskottet och regioncheferna har sammanträtt en gång under hösten Regionordföranden och VU har träffats vid ett flertal tillfällen. Konferenser för regionordförande och regionchefer har genomförts. Ett utkast till Dokument där ledningsgruppens forum och uppdrag fastställs har presenterats till verkställande utskottet. Lärande En tjänst som informatör och utbildningsansvarig har inrättats. Se vidare under kapitlet kunskap, utbildning och information. Styrdokument Under året har en sammanställning av samtliga programdokument (stadgar, policys och riktlinjer styrdokument) redovisats särskilt. Varje samordnare på Riksförbundets kansli har sina styrdokument som ledstjärna och det är samordnarens uppgift att se till så att dokumenten är aktuella. Verksamhetsplaner för varje enhet har samordnats så att gemensamma åtaganden redovisas varje år. Ett koncernbokslut, där varje enhets bokslut finns upptaget, har upprättats. En summerad budget för hela organisationen och långsiktig finansierings- och likviditetsplan togs fram under hösten Konstitution Riksförbundet har under året gjort en behovsinventering och upphandlat ett organisationssystem med en marknadsdatabas. Se vidare under kapitlet Medlemmar/insamlingssystem. Uppdragsavtal har upprättats mellan regioner och Riksförbundet under verksamhetsåret. Dessa kommer att gälla från och med Verksamhetsplaner för varje enhet har samordnats så att gemensamma åtaganden redovisas varje år. Regionindelning Exempel på samordning har prövats genom året. Bland flera exempel kan nämnas samutnyttjande av ekonom samt samordning av ledarskap mellan två regioner. BRIS har provat olika samordningsvinster såväl personellt som ekonomiskt. Även om båda regionstyrelserna är kvar och varje regions ekonomi är självständig går det att pröva ytterligare tankar när det gäller samordning. Detta ska ske utan att på något sätt göra avkall på kvalitén.

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Q3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Q3 verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksförbundet BRIS verksamhet år 2003. Årsredovisning

Riksförbundet BRIS verksamhet år 2003. Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2003 Årsredovisning 2003 Innehåll 01. Inledning...4 02. Stödtelefonerna och BRIS-mejlen...6 03. Barnens rätt arbete för barn och ungdomars rättigheter och livssituation...9

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Maktsalongen

Årsredovisning. Maktsalongen Årsredovisning för Maktsalongen 802466-5492 Räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31 1 (5) Styrelsen för Maktsalongen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF Årsredovisning 2014-01-01/2014-12-31 SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF org nr 812800-0372 Styrelsen för Skogås Trångsunds FF avger följande årsredovisning. Innehåll: Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3-4

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer