Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004"

Transkript

1 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

2

3 Innehåll 1. Inledning Stödverksamheten Barns rätt Kunskap, utbildning och information Kommunikation marknadsföring BRIS.se Medlemmar Opinion Forskning och utveckling Projekt Organisation Ekonomi och sponsring Årsredovisning...24 Ansvarig utgivare: Kerstin Thuresson, ordförande Riksförbundet BRIS Form och produktion: IK Stockholm Stockholm i april

4 Tack till AMF Pension som bidragit till denna kampanj. ensam och trivs med det. bästis eller pojk/flickvän. bris årsredovisning 2004 IK STHLM BRIS B Porto betalt. IK STOCKHOLM FOTO: LARS TRANGIUS RETUSCH: JOJ GRAFIK Spinkis Christian Olsson, 11 år Vi finns till för dig också. BRIS-rapporten ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2003 Den som tror att alla barn gillar sommarlov räcker upp en hand. Om du vill bli medlem i BRIS, eller autogirogivare, gå in på BRIS.se eller ring oss på Den som tror att alla barn gillar sommarlov räcker upp en hand. brisrapporten ungdom 2003 De flesta barn vill att tomten ska lyssna. Andra får nöja sig med oss. Tema i tiden Att känna sig ensam Många av de barn och ungdomar som hör av sig till BRIS tar upp tankar kring ensamhet. Det kan tema i tiden vara tankar om att ensamhet är jobbigt men också om att det känns bra och att man valt att vara Att känna sig ensam är något som alla gör under olika perioder i livet. Det betyder inte att man ska acceptera det eller tycka att det är ok, om man inte har valt det själv. Det kan vara både jobbigt och tungt och också svårt att veta vad man ska göra för att det ska bli bättre. Ensamhet kan handla om en känsla som finns i en, fast man har kompisar. Det kan också handla om att det inte finns vuxna att få stöd av, om sökande efter kontakter på Internet och om att ha blivit sviken av en Riksförbundet BRIS, Karlavägen 121, Stockholm. Det kan även handla om att bevara en hemlighet som handlar om utsatthet, mobbning, misshandel eller övergrepp. Det är viktigt att ta hjälp om man känner sig ledsen och mår dåligt av det. På nästa sida kan du läsa vad Carolina Klüft säger om kamrater och ensamhet. 4 10

5 Inledning 2004 går till BRIS historia som ett synnerligen bra år. 1 Det finns all anledning till att vara ödmjuk och känna en stor tacksamhet mot de många människor som stödjer vår verksamhet. Stödverksamheten har stabiliserats ytterligare. Ytterligare åtgärder för att kvalitetssäkra verksamheten har gjorts. Nya rutiner för att skapa en ökad tillgänglighet har testats och kommer att genomföras i full skala. Ekonomin har stabiliserats väsentligt. Bland annat kan vi konstatera att gåvor från privatpersoner har slagit alla rekord. Rollerna mellan regioner och Riksförbundet har tydliggjorts genom ett uppdragsavtal som har beslutats av förbundsstyrelsen. Verkställande utskottets arbete har koncentrerats till att samordna en växande organisation, ekonomi samt opinion. Ledningsgruppens arbete har under året utvecklats och formaliserats. BRIS har synts i media mer än någonsin och de kampanjer och aktiviteter som vi har varit med om har fått stor genomslagskraft. Efter ett så positivt år finns det all anledning till att vara ödmjuk och att känna en stor tacksamhet mot de många människor som stödjer vår verksamhet. Framför allt vill vi framhålla den stabila jourarkåren som på frivillig basis stödjer de barn och ungdomar som vill kommunicera med oss via antingen mejl eller telefon; våra styrelser som leder verksamheten på ett så föredömligt sätt; alla volontärer som hjälper oss med allehanda saker och underlättar vår administration; samarbetspartners, sponsorer och privata gåvogivare som har sett till så att verksamheten har garanterats och till och med utvecklats. Sist men inte minst så vill vi nämna vår personal som till stor del bidrar till att BRIS ideella verksamhet sköts så professionellt. Kerstin Thuresson Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare 5

6 Stödverksamheten Barnens Hjälptelefon BRIS-mejlen 6 2 Under år 2004 mottog BRIS över mejl en drygt tjugoprocentig ökning jämfört med fjolåret. BRIS hade under år 2004 drygt samtal med barn och ungdomar i Barnens Hjälptelefon, varav var av stödjande karaktär och statistikfördes. Knappt 75 procent av samtalen var alltså bus- och testsamtal. Antalet statistikförda samtal minskade med 10 procent jämfört med föregående år, men samtalen var i gengäld lite längre. Tillgängligheten på Barnens Hjälptelefon har förbättrats, och var i snitt under året 31 procent, jämfört med fjolårets 24 procent. Ett telefonmeddelande till barnen har införts på Barnens Hjälptelefon. Meddelandets syfte var att minska bus- och testsamtalen till förmån för andra samtal. Telefonmeddelandet har utvärderats genom tre olika sammanställningar: enkäter till jourare och BRIS-ombud, kommentarer från barnen samt statistik över samtalen. Utvärderingen visade att bussamtalen minskade och att det fanns mer plats och kraft för jourarna till stödjande samtal. En arbetsgrupp med representanter från alla regioner har tillsammans med samordnaren för stödverksamheten arbetat för att öka tillgängligheten på Barnens Hjälptelefon. Arbetsgruppen har kommit fram till att en prövotid med förlängda öppettider skall införas under våren Barnens Hjälptelefon har samordnats dels genom ett tiotal telefonkonferenser och dels under två planeringsdagar då regionernas stödtelefonansvariga BRIS-ombud och Riksförbundets samordnare träffades. En konferens har genomförts för jourrepresentanter under ledning av samordnaren för stödverksamheten. Under år 2004 mottog BRIS över mejl en drygt tjugoprocentig ökning jämfört med fjolåret. Av dessa fick ett stödjande statistikfört svar. Resten var testmejl och mejl som fick svar av mer informationsbetonad karaktär. Tillsammans med samtalen till Barnens Hjälptelefon statistikförde BRIS alltså sammanlagt kontakter med barn under verksamhetsåret (se vidare i BRIS-rapporten 2004). Under året har utbildning av mejljourare prioriterats. Mejljouren har strukturerats i jourgrupper med liknande form i alla regioner och det har också tagits beslut om att jourare och BRIS-ombud inte skall kunna se tidigare mejl som barnen har skrivit. Denna förändring i mejlhistoriken har förberetts under året och kommer att genomföras under januari BRISSE finns på BRIS.se för att hjälpa besökarna med navigeringen.

7 Mejlansvariga BRIS-ombud och samordnaren för stödverksamheten har haft tre planeringsdagar och ett tiotal telefonkonferenser under året. Metodutveckling har hela tiden varit i fokus. Kontakter har också tagits med BRIS systerorganisation i Kanada för utbyte av metodfrågor. BRIS Vuxentelefon om barn Under år 2004 mottog BRIS vuxensamtal, vilket är en minskning med knappt fem procent jämfört med föregående år. En arbetsgrupp har arbetat med hur BRIS Vuxentelefon om barn kan utökas. Denna arbetsgrupp har bestått av representanter från varje region, regionchefer och BRIS-ombud med ledning av samordnaren för stödverksamheten. Arbetsgruppen kom fram till att en utvidgning av vuxentelefonen med förlängda öppettider och flera svarare ska genomföras. Arbetsgruppen enades också om att riktlinjerna ska ändras så att det blir möjligt för frivilliga att svara på BRIS Vuxentelefon om barn. Speciella kriterier ska dock gälla för dessa frivilliga. Under året har samarbetet med Rädda Barnens och Svenska föreningen för psykisk hälsas (sfph) föräldratelefoner fortsatt. Detta har resulterat i en ny projektansökan för gemensamma broschyrer. Ett samarbete tillsammans med Folkhälsoinstitutet har bland annat resulterat i ett seminarium på Sätra Bruk om föräldratelefoner. Under årets sista dagar uppstod ett samarbete med utrikesdepartementet där BRIS vuxentelefons nummer användes som en telefonlinje för svenskar som hade drabbats av katastrofen i Thailand. Via utrikesdepartementet skickades sms till svenskar i Thailand som informerade om att de kunde ringa nummret till BRIS Vuxentelefon-om barn gratis och tala med BRIS-personal. Via utrikesdepartementet skickade BRIS sms till svenskar som befann sig i Thailand när flodvågskatastrofen inträffade. 7

8 Barns rätt 3 Fortfarande återstår mycket arbete innan svensk rätt uppfyller de principer som följer av Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter har för Sveriges del varit i kraft i femton år. Konventionen har inneburit att många lagområden förändrats och förbättrats. Men det kan konstateras att det fortfarande återstår mycket arbete innan svensk rätt uppfyller de principer som följer av Barnkonventionen. Framför allt gäller det att de teoretiska rättigheterna enligt konventionen ska kunna uppfyllas i den praktiska tillämpningen. En del av arbetet under verksamhetsåret har varit att lokalisera inom vilka områden barn och ungdomars möjligheter att komma till tals bör förbättras. Remissyttranden Under verksamhetsåret har BRIS avlämnat remissyttranden över följande lagförslag, offentliga utredningar, allmänna råd och andra riktlinjer: Ds 2004:42 Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever Rådet för migrationsoch asylpolitiska barnfrågor Under verksamhetsåret har BRIS fortsatt sitt arbete i rådet för migrations- och asylpolitiska barnfrågor där migrationsministern, Barbro Holmberg, är sammankallande. Syftet med rådet är att vara ett forum för att utbyta erfarenheter och kunskaper när det gäller migrations- och asylpolitiska barnfrågor. Rådet har samlats vid fyra olika tillfällen under verksamhetsåret. Referensgruppen avseende en ny sexualbrottslagstiftning BRIS var en av flera representanter från frivilligorganisationer som under året arbetat aktivt i arbetet kring den nya sexualbrottslagstiftning som ska träda i kraft under våren Arbetet utmynnade i en möjlighet att påverka lagförslaget innan det presenterades för riksdagen. Sammanfattningsvis innebär den nya lagen ett ökat skydd mot sexuella kränkningar och sexuellt våld genom ett utvidgat våldtäktsbrott, strängare syn på sexuella övergrepp mot barn och längre preskriptionstider för sexualbrott mot barn. Samverkansgruppen för brottsofferfrågor BRIS har fortsatt sitt arbete inom samverkansgruppen för brottsofferfrågor vars främsta uppgift under verksamhetsåret varit att få igång en vittnesstödverksamhet i Malmö samt genomförande av ett par seminariedagar. Juridisk konsultation till barn och ungdomar Möjligheten för barn och ungdomar att via hemsidan ställa frågor och få svar på problemområden med juridisk anknytning har under verksamhetsåret vidareutvecklats. 8

9 Kunskap, utbildning och information 4 Informationsfoldrar Under året har följande foldrar producerats: Till dig som anar. En folder som ger ytterligare kunskap om vad man bör göra när man tror eller vet att ett barn far illa. En folder och plansch som vänder sig till målgruppen 7 12 år. Materialet innehåller information om BRIS. En folder och plansch som vänder sig till målgruppen år. Materialet innehåller information om BRIS. En folder som vänder sig till vuxna och som ger en kort information om BRIS. brisrapporten ungdom 2003 tema i tiden BRIS-rapporten ungdom Tema i tiden Samtal och mejl till BRIS år 2003 Att känna sig ensam Många av de barn och ungdomar som hör av sig till BRIS tar upp tankar kring ensamhet. Det kan vara tankar om att ensamhet är jobbigt men också om att det känns bra och att man valt att vara ensam och trivs med det. Att känna sig ensam är något som alla gör under olika perioder i livet. Det betyder inte att man ska acceptera det eller tycka att det är ok, om man inte har valt det själv. Det kan vara både jobbigt och tungt och också svårt att veta vad man ska göra för att det ska bli bättre. Ensamhet kan handla om en känsla som finns i en, fast man har BRIS.se har under året utvecklats för att också innehålla en del som speciellt vänder sig till ungdomar mellan år. Informationsfilmer Under år 2004 har en informationsfilm producerats i samarbete med Beckmans reklamskola. Temat var Alla barn och ungdomar har rätt att uttrycka sin åsikt och tas på allvar, vilket är huvudprincipen i Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. I samarbete med Medieskolan i Stockholm har tre filmer producerats som kan användas som informationsunderlag eller diskussionsunderlag vid studiebesök och föreläsningar. Temasidor Under året har BRIS.se utökats med temasidor som innehåller fakta kring olika problemområden, råd om hur man kan söka hjälp samt länktips till andra sidor som jobbar med liknande frågor. Följande områden kan man läsa mer om: mobbning, problem hemma, sexualitet, misshandel och övergrepp, att komma från ett annat land samt självmordstankar. Diskussionsforum BRIS.se har även under år 2004 haft Diskussionsforum öppet. Det är en sida där barn och ungdomar kan diskutera olika frågor med varandra. Exempel på frågor under året har varit familjen, vänskap och gisslandramat i Ryssland. Vissa frågor och svar från Diskussionsforum har också plockats ut och bildat avdelningen Barn ger råd till varandra. Här kan besökarna gå in och få tips på hur man kan göra om man exempelvis är orolig för att redovisa i skolan, vill göra slut med en kompis eller bli ihop med någon. kompisar. Det kan också handla om att det inte finns vuxna att få stöd av, om sökande efter kontakter på Internet och om att ha blivit sviken av en bästis eller pojk/flickvän. Det kan även handla om att bevara en hemlighet som handlar om utsatthet, mobbning, misshandel eller övergrepp. Det är viktigt att ta hjälp om man känner sig ledsen och mår dåligt av det. På nästa sida kan du läsa vad Carolina Klüft säger om kamrater och ensamhet. Under året har BRIS-rapporten ungdom funnits tillgänglig på BRIS.se. 9 10

10 BRIS-rapporten ungdom Under året har BRIS-rapporten ungdom funnits tillgänglig på BRIS.se. Syftet med rapporten är att ge besökarna ett lätt material som kan användas då elever eller andra intresserade hör av sig och vill ha kort information om BRIS. BRIS.se/ungdom BRIS.se har under året utvecklats för att också innehålla en del som speciellt vänder sig till ungdomar mellan år. Målet har varit att ge dessa ungdomar en egen sida där innehållet är mer anpassat för en äldre målgrupp. Besökare har bland annat kunnat svara på en aktuell fråga, läsa om olika problemområden, skicka vykort, bli skolombud eller ungdomsmedlem. De två senaste, skolombud och ungdomsmedlem, har varit mycket uppskattade inslag och många har anmält sitt intresse. På sidan har det även funnits möjlighet att i avdelningen Dialog prata med andra om ämnen som berör många. Det kan handla om till exempel kärlek, kamratskap, familj eller skolan. Föreläsningsserie Under hösten 2004 inleddes en föreläsningsserie som vänder sig till professionella som på olika sätt möter och arbetar med barn och ungdomar. Målet med föreläsningsserien har varit att lyfta ämnen som finns inom BRIS stödverksamhet och genom föreläsningarna ge positiva redskap när det gäller att jobba med problematiken. Föreläsare under året har varit prästen Stig Jonsson, som pratade om barn i sorg, Ann Hellströmmer, från polisen, som pratade om unga brottsoffer, samt psykologen Ulf Hagstöm, som pratade om möjligheten att arbeta med det friska hos barn. Utbildningsdagar kring psykisk ohälsa bland barn och ungdomar Riksförbundet BRIS har i samarbete med SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd) och Allmänna Barnhuset genomfört fem utbildningsdagar på olika platser i Sverige. Städer som besökts är Skellefteå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Boken Rapport från mitt hjärta har legat som grund för utbildningsdagarna. Målet har varit att utifrån både barnens egna röster och från professionella ge information och kunskap i ämnen som finns inom temat. Föreläsare har varit representanter från NASP (nationellt centrum för suicid prevention), barn- och ungdomspsykiatrin, polis, lokala representanter från bland annat skola och socialtjänst samt Allmänna Barnhuset, BRIS och SPES. Antimobbningsarbete Föreläsningar, kurser, studiedagar och konsultationer har hållits av BRIS mobbningsexpert under året. Cirka 800 skolrepresentanter för olika skolor samt ett antal skolor har nåtts med utbildningar för både skolpersonal, elever och föräldrar. Rapport och seminarium med nationella rådet för kvinnofrid En rapport har framställts där bland annat ett antal ministrar uppmanas att på flera punkter vidta åtgärder mot våld i nära relationer ett våld som även drabbar barn. Ett fullsatt seminarium har genomförts där BRIS, polis, RFSU, beteendevetare, socialarbetare, barn och kommunalråd samt ministrarna Thomas Bodström, Berit Andnor och Morgan Johansson deltog. Temamaterial i anknytning till Skoljoggen Ett material som vänder sig till lärare har producerats tillsammans med organisationen JUNIS, IOGT- NTO:s juniorförbund. Lärarhandledningen utgår från olika värderingsövningar som är anpassade för dels låg/mellanstadiet och dels högstadiet/gymnasiet. Samtliga skolor i Sverige fick materialet som skickades ut i samband med Skoljoggen. Kunskapsbank En inventering av BRIS samlade kunskaper har gjorts under året. Detta har resulterat i en samlad kunskapsbank med information om fördjupade kompetenser hos aktiva och anställda inom BRIS. Syftet är att kunna ta till vara kunskaperna och använda dem vid exempelvis utbildningar, fortbildningar, remissvar, artiklar eller föreläsningar. Kunskapsbanken finns tillgänglig på BRIS intranät och uppdateras löpande. 10

11 Kommunikation marknadsföring 5 Enkel och direkt kommunikation med ett enkelt budskap har insamlingsmässigt visat sig vara mycket framgångsrikt under året. Under år 2004 har BRIS i sin marknadsföring på ett tydligt sätt kommunicerat Skänk en gåva till BRIS. På ett enkelt och direkt sätt har det framgått att organisationen behöver pengar för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete med Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen, men också för att kunna möta ökade behov på verksamheten. Under året har en sommarkampanj och en julkampanj riktats till personer som tidigare skänkt en gåva till BRIS. I samarbete med Posten och via direktreklamutskick har budskapet Skänk en gåva till BRIS nått ut till Sveriges alla hushåll. I samarbete med ICA har en annons förekommit i tidningen ICA buffé. I en serie reklamfilmer på samma tema som gjorts i samarbete med AMF Pension har också BRIS Bidragstelefon marknadsförts. Enkel och direkt kommunikation med ett enkelt budskap har insamlingsmässigt visat sig vara mycket framgångsrikt under året. Idolkorten 2004 För sjunde året i rad genomförde vi Idolkortskampanjen, ett riktat utskick till landets alla sjätteklassare. Kampanjen bygger på att idoler eller förebilder berättar om sig själva och något som det upplevde som ett problem när de var unga. Genom kampanjen nåddes närmare elever med information om BRIS, Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. I kampanjen deltog i år Tina Nordström, Sara Edwardsson, Robin Söderling, Nicklas Lidström, Christian Olsson, Lena Philipsson och Andreas Isaksson. TEMO-undersökning Årets TEMO-undersökning gav ett mycket högt resultat både när det gäller kännedom om BRIS och vikten av det arbete som BRIS utför, och visar att BRIS har ett fortsatt högt förtroende. Buffert.se och Röda Sidorna Webbplatsen Buffert syftar till att vara en mötesplats för alla som arbetar för bättre villkor för barn och ungdomar i Sverige. Målsättningen är att väcka engagemang för frågor som rör barn och unga, lyfta fram goda exempel samt motivera och förenkla samarbeten. Syftet med den fristående avdelningen Röda Sidorna, som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år, är att hjälpa unga att hitta rätt bland samhällets olika aktörer. Röda Sidorna fungerar som en telefonkatalog på nätet. Förutom sökbanken finns även information om var man kan vända sig med olika frågor och problem och vem som gör vad för unga i samhället. BRIS driver och förvaltar webbplatsen på uppdrag av World Childhood Foundation, som finansierar drift och utveckling under en treårsperiod. Under året har Buffert varit i drift enligt den planering som gjorts. Sajten har fått positiv respons och innehållet i projektbanken och Röda Sidornas sökbank har under året successivt ökat. Förutom det löpande redaktionella arbetet har fokus legat på att öka kännedomen om Buffert och motivera verksamma till att registrera projekt/verksamheter i projektbanken och/eller Röda Sidorna. Detta har skett genom bland annat utskick via Buffert nyhetsbrev, rundringning till landets samtliga kommuner, ett antal artiklar i press samt viss annonsering i press. Under senare delen av året påbörjades planering för kommande lanseringskampanj för Röda Sidorna. Under året har viss teknisk utveckling genomförts för att förbättra webbplatsen ytterligare. 11

12 Spinkis Christian Olsson, 11 år Morsgris Tina Nordström, 8 år Jätteblyg Andreas Isaksson, 10 år Tomatfejs Sara Edwardsson, 11 år Genom BRIS årliga idolkortskampanj får närmare elever information om BRIS. Vuxen-nojig Lena Philipsson, 14 år Utanför Robin Söderling, 12 år Längtade hem Nicklas Lidström, 6 år 12

13 Forsbrands BRIS Golf 2004 BRIS-golfen som startade år 1999 har från och med år 2003 övergått till Forsbrands BRIS Golf och drivs av Riksförbundet BRIS i samarbete med den kände golfspelaren Anders Forsbrand. Syftet med tävlingen är att ge ekonomiskt stöd till BRIS stödverksamhet för barn och ungdomar som far illa. Målsättningen är att nå ut till alla golfklubbar i landet med information om BRIS verksamheter. Under sommaren deltog närmare personer på 35 klubbar runt om i Sverige. Finalresan gick till Windsor i Canada och tävlingen avgjordes på Rosland Golf and Curling. VårRuset 2004 Vår Ruset har genomförts för femte året i rad i samarbete med Stockholm Maraton. BRIS syfte och målsättning är dels att möta en viktig målgrupp och därigenom få fler medlemmar, dels att samla in pengar till stödverksamheten genom försäljning av skosnören. Skoljoggen BRIS var för tredje året tillsammans med IOGT NTO:s juniorförbund (JUNIS) förmånstagare av Springslanten i Skoljoggen som arrangeras av Skolidrottsförbundet. Syftet med Skoljoggen är att gemensamt arbeta för att ge barn och ungdomar en bra förutsättning och en bra start i livet, och målsättningen för BRIS är att samla in pengar till stödverksamheten. Grafisk profil Under året har den nya grafiska profil som togs fram under år 2003 etablerats ytterligare och är nu genomgående i allt material med BRIS som avsändare och på BRIS.se. För att nå en tydlighet och enhetlighet i kampanjer och för att samlat nå ut via trycksaker och på BRIS.se sker planering, strategi och upplägg i nära samarbete med reklambyrån IK Stockholm och webbyrån deasign. Exempel på kampanjer, aktiviteter, trycksaker och enskilda projekt under verksamhetsåret: Medlemsbrev Årligt utskick till samtliga medlemmar med information om BRIS och förfrågan om förnyat medlemskap BRIS-rapporten 2003 Årlig sammanställning och rapport av inkomna samtal och mejl till Barnens Hjälptelefon, BRISmejlen och BRIS Vuxentelefon om barn Årsredovisning 2003 Verksamhetsplan 2004 Interndokument Policy, riktlinjer med mera Cow Parade Utställning och insamling Insamling: Sommar och julkampanj TEMO-undersökning Vår Ruset Information och material (färgade skosnören) Forsbrands BRIS Golf Annons, folder och utskick Idolkorten 2004 Utskick till landets samtliga sjätteklassare, föräldrainformation och annons i ICA-Buffé Reklamfilmer Samarbete med AMF pension Presentations- och informationsmaterial Ungdomsmaterial Annonser/pluggar Dags- kvälls- och veckopress VårRuset har genomförts för femte året i rad i samarbete med Stockholm Maraton. 13

14 BRIS.se En levande webbplats Idrott utan mobbning 6 Webbplatsens tyngdpunkt ligger på dialogen med barn och ungdomar, främst genom BRIS-mejlen BRIS.se är en levande webbplats och en arena anpassad efter barns och ungdomars behov av att kommunicera via Internet. Webbplatsen har utvecklats till ett forum för stödinsatser, information och kunskapsinhämtande. Webbplatsens tyngdpunkt ligger på dialogen med barn och ungdomar, främst genom BRIS-mejlen, men Diskussionsforum och Fråga juristen har också en framskjuten plats. BRIS.se fungerar också som en plattform för kommunikation i arbetet med opinionsbildning, mediakontakter samt insamling av medel för att kunna bedriva fortsatt verksamhet. I samarbete med webbyrån deasign vidareutvecklas BRIS.se i syfte att uppnå ökad dialog med vår målgrupp samt större enhetlighet och genomslagskraft i de riktade marknadsaktiviteterna. Under år 2004 har BRIS.se haft unika besökare. Sajten har under året kontinuerligt utvecklats utifrån olika behov. Det har bland annat inneburit att en ny ungdomsavdelning har tillkommit med avsikten att uppmuntra en ökad dialog med BRIS hos fler ungdomar i övre tonåren. Statistik Den webbaserade statistiken har förfinats för avläsning, registrering och analys av inkomna samtal och mejl. Vidareutvecklingen syftar till att kunna optimera hanteringen av statistiken kring Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. På så sätt blir det möjligt att snabbare och effektivare följa upp och utveckla verksamheten från de behov som barn och ungdomar vänder sig till BRIS om. Under sommaren lanserades webbsidan Idrott utan mobbning som utvecklats i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Den är en komplett utbildning och ett studiematerial i socialt ledarskap inom idrotten och hur man där kan hantera kränkningar, problem och mobbning. Intranät Ett webbaserat intranät har producerats för samtliga regioner och för Riksförbundet och har tagits i bruk under Regionala hemsidor har producerats för BRIS regioner med lansering under år 2004 och år Utveckling på BRIS.se under verksamhetsåret: BRIS.se/ungdom Avdelning för att ytterligare öka dialogen med ungdomar STV-statistik online Webbaserad statistikhantering Intranät BRIS.se/region Regionala hemsidor för BRIS fem regioner Idrott utan mobbning Webbsida för idrottsledare i samarbete med SISU Insamling Sommar- och julkampanj BRIS.se förstasida Tydligare struktur och mer användarvänlig ingång till webbplatsens olika delar, primärt ur de unga besökarnas synpunkt 14

15 Medlemmar 7 Under år 2004 har antalet medlemmar ökat till drygt Medlemskommunikation och medlemsvård Under en testperiod har medlemsbrevet skickats till medlemmar vars medlemskap förfallit. Detta visar på ett ökat antal förnyade medlemskap. Under år 2004 har förnyelser tillkommit från hela 22,5 % tillfrågade. Antal medlemmar har ökat till drygt BRIS-tidningen skickas ut till medlemmarna 4 gånger per år. Medlemssidorna i årets upplagor innehöll information om olika aktiviteter på både regional nivå och riksnivå. Insamlingssystem Förstudier och förhandlingar med olika leverantörer tog längre tid än planerat. Ett antal konsulter med specialkompetens tillsattes för att hjälpa till med kartläggning, skrivandet av kravspecifikation samt allmänt kunskapsbistånd vid förhandlingar med ITföretagen. Förbundsstyrelsen beslutade om leverantör i slutet av året. Samtliga på Riksförbundet har fått en grundläggande utbildning i datakunskap med anledning av det nya systemet. Insamling från privatpersoner Riksförbundet har under verksamhetsåret samlat in pengar från privatpersoner via olika kanaler. Sponsrade annonser har varit en viktig del; nämnas kan kampanjen i Svepet som pågick under våren och sommaren år 2004, samt annons och inbetalningskort i tidningen ICA Buffé. BRIS egna sommaroch julkampanjer gick ut till cirka befintliga adresser. Kampanjerna hade en motsvarighet i form av en pop-up på BRIS.se. Under året mottog Riksförbundet minnesgåvor och gratulationsgåvor från privatpersoner samt även spontana gåvor och medlemskap. Autogirointäkterna ökade markant från föregående år. Försäljning via BRIS-shoppen, insamling via kuponger samt regionbeställning gav ytterligare tillskott. Sammanlagt samlades under år 2004 in drygt 5,5 miljoner kr från privatpersoner. Volontärer Riksförbundets volontärer bistår kansliet med administrativa uppgifter: kuvertering och postinlämning, fakturaskrivning, uppdatering av adresslistor, införande av uppgifter i databasen, utskick av informationsmaterial till skolor, utfärdande av tackbrev. Volontärer var under året även delaktiga i olika utomhusarrangemang, bland annat Vår Ruset och Forsbrands BRIS Golf. Omsättning på volontärer har varit stor och behovet av nyrekrytering består. Insamling Medlemmar Givare Autogiro

16 8 Opinion Under år 2004 ökade BRIS närvarofrekvens i pressen med cirka 50 procent. På två år har BRIS fördubblat antalet på de artiklar om organisationen som förekommer i främst dags- och kvällspressen och även till viss del fackpressen. Under året medverkade BRIS på ett eller annat sätt i över artiklar. BRIS ligger väl till i rankingen av hur Sveriges journalister uppfattar svenska företags och organisationers externa kommunikation. BRIS ligger etta när det gäller informationens öppenhet, tvåa när det gäller trovärdighet och trea när det gäller informationens användbarhet. I undersökningen av ISI Wissing ingick andra kända ideella organisationer som exempelvis Rädda Barnen och Röda Korset och företag som exempelvis Volvo, Statoil och Microsoft. Sveriges journalister uppfattar BRIS som etta när det gäller informationens öppenhet Pressmeddelanden Under år 2004 skickade BRIS ut 16 pressmeddelande. Dessa berörde, i nämnd ordning: BRIS-rapporten Tre gånger fler mejl om självmord från främst unga flickor jämfört med året innan. FLICKA-projektet. Socialdepartementets kampanj alltför jippobetonad och oförmögen att möta unga flickors ökade psykiska ohälsa. Ny ungdomssajt. BRIS är inte bara till för barn. BRIS.se/ungdom vänder sig till tonåringar i dialogform med vuxna. Barns rättsäkerhet. BRIS vill ha en samverkansgaranti mellan socialtjänst och polis så att bevisföring i misshandel och övergreppsmål inte förstörs. Forsbrands BRIS Golf. För andra året i rad arrangerar Forsbrand Charity golftävlingen med syftet att stödja BRIS arbete med unga som är mobbade, ensamma eller som har andra problem. Nylansering av BRIS-boken. I samarbete med Bokia och ett 30-tal tidningar görs en rikstäckande kampanj för BRIS-boken, som belönats med Juryns Specialpris i Svenska Tecknares tävling Kolla! Ensamma sommarbarn. Under juni och juli tog BRIS emot sammanlagt cirka samtal och mejl från barn som kände sig ledsna, ensamma och uppgivna under sommarlovet. BRIS nya idolkortskampanj. När BRIS för sjunde året i följd går ut med idolbilder till mellanstadiet är Sveriges alla sjätteklassare mottagare. Christian Olsson, Robin Söderling och Lena Philipsson är några medverkande. BRIS Väst 25 år. Tema: Barn är oslagbara! Barnens Rätt I Samhället startade redan I Västsverige har verksamheten pågått i 25 år. Ko-auktion gav BRIS en och en halv miljon. När 68 glasfiberkor i Cow Parade som förgyllt gator, torg och centrum i Stockholm under sommaren ropades ut på Stockholms Auktionsverk, gick 1,5 miljoner kr till BRIS. BRIS och SISU Idrottsutbildarna: ny webbsajt. På BRIS.se/idrott finns bland annat reportage, goda exempel, det sociala ledarskapet och anti-mobbningsarbete. 16 Hela tjejer sprang VårRuset förra året, vilket gör tävlingen till Europas i särklass största.

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Majblommans Riksförbund Årsredogörelse 2006

Majblommans Riksförbund Årsredogörelse 2006 Majblommans Riksförbund Årsredogörelse 2006 0 Innehåll årsredogörelse Alla barn ska få vara med... 4 En lång tradition av att se barns aktuella behov... 4 Majblomman agerar mot fattigdom... 4 Vad ett ekonomiskt

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår:

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår: FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer