Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013."

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars Plats: Lunch och nämnd på Sixten Jernbergs museum, Lima kyrka Studiebesök på Fiskarheden Tid: Studiebesök Fiskarheden Lunch och därefter nämnd cirka Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Lisa Johansson /nämndskansliet Telefonnr: Ärenden 1. Val av justerare 2. Dammsäkerhetshöjande åtgärder Lima kraftverk, Östra Ofors 1:15, Dnr Tillbyggnad av avloppsreningsverk, Bjuråker 1:2, Dnr Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av restaurangtält, Kittarna 8:2 Dnr Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av restaurangtält, Grönland 61:4 6. Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum, Lima besparingsskog S:1, Dnr Verksamhetsplan , Dnr Delegationsbeslut samt yttranden Dnr , Dnr Internkontroll Dnr Information från förvaltningen 11. Meddelanden Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Klas Johansson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Miljönämnden Malung-Sälens kommun Diarienr: Dammsäkerhetshöjande åtgärder, Lima Kraftverk Förslag till Miljönämndens yttrande: 1. Miljönämnden ser positivt på att Fortum arbetar med dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lima kraftverk. 2. Miljönämnden anser att den framtida driften av kraftverket efter vidtagna åtgärder ska belysas ytterligare (se bedömning). 3. Miljönämnden anser att driften av kraftverket ska prövas i sin helhet, det vill säga både nuvarande och planerad verksamhet tillsammans (se bedömning). Beskrivning av ärendet Fortum Dalälven Kraft AB har inkommit till Mark- och miljödomstolen med en ansökan om att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lima kraftverk. Dammanläggningen ska anpassas så att dagens krav på dammsäkerhet uppnås. Åtgärderna är planerade att utföras under perioden 2013 till Följande åtgärder är planerade: - Ett nytt ytutskov med klafflucka. Flottningsutskov och flottningsrännan rivs. - Anläggande av ledmur från utskov 1:s vänstra pelare och förbi kraftstationen och vidare fram till utloppskanalen - Förlängning av ledmuren vid utskov 3:s högra pelare. - Ny brobana över intag och utskov. - Bergränsningar av bergklack nedanför flottningsutskoven. Totalt planeras m 3 fast berg att tas ut. - Nytt erosionsskydd på uppströms sida på fyllningsdammarna. - Ny stödbank anläggs vid fyllningsdammarnas dammtå. - Fyllningsdammarnas dammkrön breddas. - Anläggande av ny väg över Almån och fram till dammkroppen. - Instrumentering ordnas för fyllningsdammarna - Uppgradering av mekanisk och elektronisk utrustning. - Ny pegelbrunn intill höger fyllningsdamm. Under byggtiden för utskov 1 kommer en fångdamm att installeras framför utskovet så att arbetena kan utföras i torrhet. Avsänkning av vattennivån i dammen planeras ej. Vid bergschakten ska arbetet huvudsakligen ske i torrhet. Den del av schakten som ger upphov till grumling avse inte att utföras under perioder då öring och harr leker. Vid anläggandet av erosionskydd uppges bland annat att material utan finfraktioner Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

3 (<15 mm) kommer att användas för att minska risken för grumling samt att vid spill via utskoven kommer det utskov utnyttjas som bedöms medföra minst spridning av grumlande material. Bron över Almån kommer att utformas så att vandringshinder ej uppstår. I ansökan föreslås en valvbåge. Lima kraftverk ligger i ett område som är utpekat som riksintresse för natur och friluftsliv samt i anslutning till Natura 2000 område (uppströms kraftverket). I kommunens översiktsplan framgår att kraftverket är beläget inom ett område (E9) där skydds- och bevarandeintressen ska prioriteras. Vidare ligger Lima kraftverk i ett vattenområde (Västerdalälven uppströms Hummelforsen) som enligt 4 kapitlet 6 Miljöbalken är skyddat från vattenkraftverk, vattenreglering samt vattenöverledning. I vattenmyndighetens delområdesrapport för Dalälven tas Lima kraftverk upp som ett nyckelobjekt med avseende på behov av fysiska förbättringsåtgärder. Enligt rapporten är de så kallade nyckelobjekten belägna i vattenförekomster som är i ekologisk risk 2015 på grund av flödes- och kontinuitetsförändringar (vandringshinder) och där betydande ekologiska effekter bedöms kunna uppnås i såväl kraftigt modifierade vatten som andra reglerade vatten. Nedströms kraftverket pågår ett LONA-projekt där kommunen är huvudman. Syftet med projektet är att återställa Västerdalälven till god ekologisk status med avseende på den fysiska påverkan flottningen har inneburit. Bedömning Miljönämnden anser att det är viktigt att Fortum Dalälven Kraft AB arbetar med dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lima kraftverk eftersom ett dammhaveri skulle kunna åsamka stor skada på nedströms belägna samhällsintressen. Miljönämnden har i det avseendet därför inget emot de dammsäkerhetshöjande åtgärder som Fortum föreslår. Miljönämnden saknar de kompletteringar som efterfrågades i samband med delegationsyttrandet daterat angående uppgifter om verksamhetens totala miljöpåverkan, och inte bara för de planerade åtgärderna. Miljönämnden anser att med den förändring av driften som de planerade sprängningsåtgärderna på kraftverkets nedströmssida innebär, tillsammans med den påverkan som dagens drift av kraftverket orsakar, bör driften av kraftverket prövas i sin helhet utifrån dess totala och ackumulerade miljöpåverkan. Miljönämnden anser att det heller inte klarlagt huruvida det finns en risk för erosion i området där Almån mynnar. Enligt huvudalternativet i ansökan flyttas strömriktningen bort från vänster strand och närmare Almåns mynningsområde. Att minska erosionen på den vänstra stranden bedömer Miljönämnden som en bra åtgärd eftersom det bör leda till en minskad transport av finpartikulärt material till nedströms belägna delar i älven. Men om det istället skulle uppstå erosionsskador i Almåns mynningsområde, med brantare lutning som följd, skulle det kunna innebära försvårade omständigheter för fisken att vandra upp i Almån. Att dessutom minimitappningen är så låg som den är i Almån kan ytterligare försvåra för fisken att ta sig upp i Almån. Miljönämnden efterfrågar därför uppgifter om kraftverkets drift efter genomförda åtgärder som omfattar strömriktning och beräknade flödesuppgifter ur utskoven. Likväl som att arbeta med dammsäkerhetshöjande åtgärder anser Miljönämnden att Fortum ska arbeta för att minska verksamhetens övriga miljöpåverkan. För att tillmötesgå vattendirektivets krav om god ekologisk status samt leva upp till Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap. 2 och 3 ) bör Almån tillses en minimitappning även under vintersäsongen samt en utredning tillsättas om fiskvandringsvägar, med

4 avseende på funktion och inrättande, förbi både Lima kraftverk och regleringsdammen i Almån. Även Fortum borde hålla med om att det vore kostnadseffektivt att se över kraftverkets totala drift nu när man ändå planerar åtgärder vid dammen och innan skarpare krav ställs vad gäller att leva upp till miljökvalitetsnormerna. Miljönämnden anser således att verksamhetens tillstånd bör innehålla villkor som överensstämmer med aktuell lagstiftning och det ökade kunskapsläge som råder idag. Dessutom är Lima kraftverk beläget i ett område som egentligen är skyddat från utbyggnad enligt 4 kap. 6 Miljöbalken vilket Miljönämnden anser ska vara en utgångspunkt för att kraftverket ska bedrivas med så liten negativ inverkan som möjligt och utifrån en restriktivare prövning vid förändring av verksamheten. Om Mark- och miljödomstolen finner Fortums huvudalternativ tillåtligt anser Miljönämnden att det ska ställas krav på att uppställning av krossverk och maskiner ska ske så långt ifrån älven som möjligt, på tät och invallad yta och med möjlighet att samla upp föroreningar (både kemikalier och grumlande material). Det är även viktigt att uppställningen av krossverket sker på en plats så att buller minimeras så mycket som möjligt. Vid sprängning bör så stora fraktioner som möjligt tas ut för att minska risk för finare material sprids till nedströms belägna lekområden för fisk. Åtgärderna ska anpassas så att framtida åtgärder för att förbättra den ekologiska statusen inte försvåras. MILJÖKONTORET Klas Johansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Bifogas: Miljönämndens yttrande med dnr

5 Malting-Mens kommun Delegationsyttrande' Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Klas Johansson E-postadress: Telefonnr: Datum: Mottagare: Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand Diarienr: Yttrande till: Mark- och miljödomstolen Mottagarens beteckning: M Ansökan angående tillstånd till vattenverksamhet vid Lima kraftverk i Malung-Sälens kommun Fortum Dalälvens Kraft AB har inkommit till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Lima kraftverk. Miljönämnden vid Malung-Sälens kommun har beretts tillfälle att yttra sig över om tillsända ansökningshandlingar ( ) behöver kompletteras innan kungörelse utfärdas. Miljönämnden står fast i den bedömning som gjordes i samband med tidigare samrådsyttrande (dnr ) gällande att de planerade åtgärderna inte enbart handlar om en ändring av den befintliga anläggningen. Bergrensningen nedströms kraftverket är en åtgärd som förändrar vattnets djup och läge. Miljönämnden bedömer att bergrensningen och den driftförändring det medför inte ryms i tidigare driftstillstånd vilket i så fall betyder att åtgärden inte omfattas av möjligheten till ändringstillstånd enligt 11 kap 2. De planerade åtgärderna nedströms kraftverket bör istället behandlas som en tillståndsansökan för förändrad drift. Driftförändringen har dock en tydlig koppling till nuvarande drift av kraftverket och bör därför prövas i ett sammanhang tillsammans med befintlig verksamhet. Miljönämnden anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter som inte bara beskriver de planerade åtgärderna utan även hela den nuvarande verksamhetens miljöpåverkan. För Fortum samt Mark- och miljödomstolens kännedom så har Miljönämnden mottagit information om att det i lektid ses öring som hoppar i det vatten som vid högflöden släpps via flottningsutskovet (dnr ). Detta indikerar att det finns en vandringsinstinkt upp förbi kraftverket. Vidare har Miljönämnden tagit del av Vattenmyndighetens delområdesrapport för Dalälven Där tas Lima kraftverk upp som ett nyckelobjekt med ett behov av fysiska förbättringsåtgärder. Enligt rapporten är de så kallade nyckelobjekten belägna i vattenförekomster som är i ekologisk risk 2015 på grund av flödes- och kontinuitetsförändringar (vandringshinder) och där betydande ekologiska effekter bedöms kunna uppnås i såväl kraftigt modifierade vatten som andra reglerade vatten. Miljönämnden anser att i samband med de åtgärder som Fortum planerar bör det vara kostnadseffektivt att även genomföra åtgärder som innebär fria vandringsvägar. Vidare noterar Miljönämnden i rapporten "Arbete i vatten vid Lima kraftverk Skadeförebyggande åtgärder" (Vatten & Fiskevårdskonsult IT) att det påträffats Yttrande fattat på delegation av Miljönämnden. Malung 5ai':ons kommun I Box Malung I Tfn CO Fax: j Plusgiro 3 43,; i -8 Bankgi ro : I wrrnv.maiung-saien.se

6 öringyngel vid elfiske nedan intagsdammen i Almåns huvudfåra. Detta är anmärkningsvärt eftersom denna del av Almån utsätts för nolltappning under vinterhalvåret. Förekomsten av öringyngel styrker dock den bild som finns sen tidigare att Almåns nedre delar har betydelse som lek- och uppväxtområde. Miljönämnden bedömer att en tappning i Almåns torrfåra under perioden oktober till juni skulle vara betydelsefull och då inte bara för en ökad överlevnad frän rom till yngelstadiet hos öring utan det skulle även höja vattendragets ekologiska status som helhet. Vidare saknar Miljönämnden en beskrivning av funktionen hos den fiskväg som enligt dom från 1959 ska finnas i Almådammens flod- och flottningsutskov. Miljönämnden vill återigen även upplysa om att Malung-Sälens kommun är huvudman för ett LONA-projekt som syftar till att återställa älven nedströms kraftverket utifrån den fysiska påverkan som flottningsepoken inneburit. Målsättningen är att åtgärderna ska leda till en förbättrad ekologisk status. Miljönämnden anser att om åtgärder vidtas för att eliminera de vandringshinder som dagens drift av Lima kraftverk innebär samt att förbättringar av de ekologiska förutsättningarna i Almåns nedre del genomförs tas ytterligare, och önskvärda, steg mot att miljökvalitetsnormerna för berörda vattenförekomster ska kunna uppnås. Det har kommit Miljönämnden till känna att varken Lima eller Malungs FVOF tillsänts utskickade ansökningshandlingar ( ). Miljönämnden anser att fiskevårdsområdesföreningarna berörs av den planerade verksamheten i den grad att de bör anses som sakägare. Därför bör de i fortsättningen tillsändas handlingar i ärendet. Med avseende på att det finns ett stort allmänintresse för området kring Lima kraftverk anser Miljönämnden att det bör hållas en huvudförhandling i målet. Delegationsyttrande av: Klas Johansson Miljöinspektör

7 Malting-Mens kommun Delegationsyttrande' Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Klas Johansson E-postadress: Telefonnr: Datum: Mottagare: Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand Diarienr: Yttrande till: Mark- och miljödomstolen Mottagarens beteckning: M Ansökan angående tillstånd till vattenverksamhet vid Lima kraftverk i Malung-Sälens kommun Fortum Dalälvens Kraft AB har inkommit till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Lima kraftverk. Miljönämnden vid Malung-Sälens kommun har beretts tillfälle att yttra sig över om tillsända ansökningshandlingar ( ) behöver kompletteras innan kungörelse utfärdas. Miljönämnden står fast i den bedömning som gjordes i samband med tidigare samrådsyttrande (dnr ) gällande att de planerade åtgärderna inte enbart handlar om en ändring av den befintliga anläggningen. Bergrensningen nedströms kraftverket är en åtgärd som förändrar vattnets djup och läge. Miljönämnden bedömer att bergrensningen och den driftförändring det medför inte ryms i tidigare driftstillstånd vilket i så fall betyder att åtgärden inte omfattas av möjligheten till ändringstillstånd enligt 11 kap 2. De planerade åtgärderna nedströms kraftverket bör istället behandlas som en tillståndsansökan för förändrad drift. Driftförändringen har dock en tydlig koppling till nuvarande drift av kraftverket och bör därför prövas i ett sammanhang tillsammans med befintlig verksamhet. Miljönämnden anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter som inte bara beskriver de planerade åtgärderna utan även hela den nuvarande verksamhetens miljöpåverkan. För Fortum samt Mark- och miljödomstolens kännedom så har Miljönämnden mottagit information om att det i lektid ses öring som hoppar i det vatten som vid högflöden släpps via flottningsutskovet (dnr ). Detta indikerar att det finns en vandringsinstinkt upp förbi kraftverket. Vidare har Miljönämnden tagit del av Vattenmyndighetens delområdesrapport för Dalälven Där tas Lima kraftverk upp som ett nyckelobjekt med ett behov av fysiska förbättringsåtgärder. Enligt rapporten är de så kallade nyckelobjekten belägna i vattenförekomster som är i ekologisk risk 2015 på grund av flödes- och kontinuitetsförändringar (vandringshinder) och där betydande ekologiska effekter bedöms kunna uppnås i såväl kraftigt modifierade vatten som andra reglerade vatten. Miljönämnden anser att i samband med de åtgärder som Fortum planerar bör det vara kostnadseffektivt att även genomföra åtgärder som innebär fria vandringsvägar. Vidare noterar Miljönämnden i rapporten "Arbete i vatten vid Lima kraftverk Skadeförebyggande åtgärder" (Vatten & Fiskevårdskonsult IT) att det påträffats Yttrande fattat på delegation av Miljönämnden. Malung 5ai':ons kommun I Box Malung I Tfn CO Fax: j Plusgiro 3 43,; i -8 Bankgi ro : I wrrnv.maiung-saien.se

8 öringyngel vid elfiske nedan intagsdammen i Almåns huvudfåra. Detta är anmärkningsvärt eftersom denna del av Almån utsätts för nolltappning under vinterhalvåret. Förekomsten av öringyngel styrker dock den bild som finns sen tidigare att Almåns nedre delar har betydelse som lek- och uppväxtområde. Miljönämnden bedömer att en tappning i Almåns torrfåra under perioden oktober till juni skulle vara betydelsefull och då inte bara för en ökad överlevnad frän rom till yngelstadiet hos öring utan det skulle även höja vattendragets ekologiska status som helhet. Vidare saknar Miljönämnden en beskrivning av funktionen hos den fiskväg som enligt dom från 1959 ska finnas i Almådammens flod- och flottningsutskov. Miljönämnden vill återigen även upplysa om att Malung-Sälens kommun är huvudman för ett LONA-projekt som syftar till att återställa älven nedströms kraftverket utifrån den fysiska påverkan som flottningsepoken inneburit. Målsättningen är att åtgärderna ska leda till en förbättrad ekologisk status. Miljönämnden anser att om åtgärder vidtas för att eliminera de vandringshinder som dagens drift av Lima kraftverk innebär samt att förbättringar av de ekologiska förutsättningarna i Almåns nedre del genomförs tas ytterligare, och önskvärda, steg mot att miljökvalitetsnormerna för berörda vattenförekomster ska kunna uppnås. Det har kommit Miljönämnden till känna att varken Lima eller Malungs FVOF tillsänts utskickade ansökningshandlingar ( ). Miljönämnden anser att fiskevårdsområdesföreningarna berörs av den planerade verksamheten i den grad att de bör anses som sakägare. Därför bör de i fortsättningen tillsändas handlingar i ärendet. Med avseende på att det finns ett stort allmänintresse för området kring Lima kraftverk anser Miljönämnden att det bör hållas en huvudförhandling i målet. Delegationsyttrande av: Klas Johansson Miljöinspektör

9 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Josefine Lissbol E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Mottagare: Miljönämnden Malung-Sälens kommun Mottagarens beteckning: BYGG Sökt bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på Bjuråker 1:2 Förslag till Miljönämndens yttrande: 1. En anmälan om värmepump ska inkomma till Miljönämnden. 2. Flytande kemikalier eller flytande farligt avfall skall förvaras på täta invallade ytor under tak. Ytor skall vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen skall rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarande behållares volym. 3. Miljönämnden har inget att erinra angående utbyggnad av Värmepumpsrum och Kemikalierum. 4. Avinstallation av det biologiska reningsteget får inte ske utan godkännande från Miljönämnden (ansökan om miljöfarlig verksamhet har inkommit, men beslut har inte fattats i dagsläget). 5. Planerade breddningar från avloppsreningsverket får inte ske utan godkännande från ansvaring myndighet (i nuvarande situation är Länsstyrelsen Dalarna den myndighet som kan besluta om breddningar från avloppsreningsverk). 6. Miljönämnden har i övrigt inget att yttra sig angående planerad renovering av avloppsreningsverk, utan ser positiv på att energiförbättrande åtgärder genomförs. Beskrivning av ärendet Till Miljönämnden har inkommit en begäran om yttrande över sökt bygglov, enligt rubrik, på fastigheten på Bjuråker 1:2. Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) planerar att genomföra energiförbättrande åtgärder på Yttermalungs Avloppsreningsverk, genom tilläggsisolering och installation av värmepump. VAMAS anger i ansökan till Miljönämnden (med diarienummer ) att de planerar att i samband med ombyggnationen ta bort det biologiska reningssteget eftersom det är svårt att på ett optimalt sätt driva en biologisk rening av den typen i ett så pass litet verk. Verksamhetsutövaren anger vidare att avloppsreningsverket och inloppspumpstationen kommer att anslutas till ett driftövervakningssystem som möjliggör en effektiv insamling av driftstatistik samt att inläckage på ledningsnätet registreras. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

10 Miljönämndens bedömning Enligt 17 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Om VAMAS avser att installera en värmepump ska en anmälan först inkomma till Miljönämnden. Verksamhetsutövaren avser att bygga ett kemikalierum. Miljönämnden har inget att erinra angående nybyggnation av ett kemikalieutrymme. Enligt 2 kap 7 Kemikalieinspektionens (2008:2) föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska produkter ska hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Miljönämnden bedömer att förvaring och hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvatten eller icke hårdgjorda ytor inte sker. Flytande kemikalier eller flytande farligt avfall skall förvaras på täta invallade ytor under tak. Ytor skall vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen skall rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarande behållares volym. En anmälan om miljöfarlig verksamhet på Bjuråker 1:2 angående avloppsreningsverk har inkommit till Miljönämnden. Inget beslut har fattats av Miljönämnden. Anmälan har skickats ut för kommunikation till berörda. Fram tills att Miljönämnden har fattat ett beslut om anmälan får inte avinstallation av det biologiska reningsteget ske. Om verksamhetsutövaren avser att genomföra renoveringar i avloppsreningsverket som kommer leda till bräddningar ska detta först godkännas från ansvaring myndighet. I nuvarande situation är Länsstyrelsen Dalarna den myndighet som kan besluta om bräddningar från avloppsreningsverket, då befintligt tillstånd är utfärdat av Länsstyrelsen Dalarna. Miljönämnden har i övrigt inget att yttra sig angående planerad renovering av avloppsreningsverk, utan ser positivt på att energiförbättrande åtgärder genomförs. MILJÖKONTORET Josefine Lissbol Miljö- och hälsoskyddsinspektör Skickas till För åtgärd: Byggnadsnämnden

11 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Josefine Lissbol E-postadress: Telefonnr: Diarienr: Mottagare: Miljönämnden Malung-Sälens kommun Mottagarens beteckning: BYGG Sökt bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på Bjuråker 1:2 Förslag till Miljönämndens yttrande: 1. En anmälan om värmepump ska inkomma till Miljönämnden. 2. Flytande kemikalier eller flytande farligt avfall skall förvaras på täta invallade ytor under tak. Ytor skall vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen skall rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarande behållares volym. 3. Miljönämnden har inget att erinra angående utbyggnad av Värmepumpsrum och Kemikalierum. 4. Avinstallation av det biologiska reningsteget får inte ske utan godkännande från Miljönämnden (ansökan om miljöfarlig verksamhet har inkommit, men beslut har inte fattats i dagsläget). 5. Planerade breddningar från avloppsreningsverket får inte ske utan godkännande från ansvaring myndighet (i nuvarande situation är Länsstyrelsen Dalarna den myndighet som kan besluta om breddningar från avloppsreningsverk). 6. Miljönämnden har i övrigt inget att yttra sig angående planerad renovering av avloppsreningsverk, utan ser positiv på att energiförbättrande åtgärder genomförs. Beskrivning av ärendet Till Miljönämnden har inkommit en begäran om yttrande över sökt bygglov, enligt rubrik, på fastigheten på Bjuråker 1:2. Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) planerar att genomföra energiförbättrande åtgärder på Yttermalungs Avloppsreningsverk, genom tilläggsisolering och installation av värmepump. VAMAS anger i ansökan till Miljönämnden (med diarienummer ) att de planerar att i samband med ombyggnationen ta bort det biologiska reningssteget eftersom det är svårt att på ett optimalt sätt driva en biologisk rening av den typen i ett så pass litet verk. Verksamhetsutövaren anger vidare att avloppsreningsverket och inloppspumpstationen kommer att anslutas till ett driftövervakningssystem som möjliggör en effektiv insamling av driftstatistik samt att inläckage på ledningsnätet registreras. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

12 Miljönämndens bedömning Enligt 17 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Om VAMAS avser att installera en värmepump ska en anmälan först inkomma till Miljönämnden. Verksamhetsutövaren avser att bygga ett kemikalierum. Miljönämnden har inget att erinra angående nybyggnation av ett kemikalieutrymme. Enligt 2 kap 7 Kemikalieinspektionens (2008:2) föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska produkter ska hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Miljönämnden bedömer att förvaring och hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvatten eller icke hårdgjorda ytor inte sker. Flytande kemikalier eller flytande farligt avfall skall förvaras på täta invallade ytor under tak. Ytor skall vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen skall rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarande behållares volym. En anmälan om miljöfarlig verksamhet på Bjuråker 1:2 angående avloppsreningsverk har inkommit till Miljönämnden. Inget beslut har fattats av Miljönämnden. Anmälan har skickats ut för kommunikation till berörda. Fram tills att Miljönämnden har fattat ett beslut om anmälan får inte avinstallation av det biologiska reningsteget ske. Om verksamhetsutövaren avser att genomföra renoveringar i avloppsreningsverket som kommer leda till bräddningar ska detta först godkännas från ansvaring myndighet. I nuvarande situation är Länsstyrelsen Dalarna den myndighet som kan besluta om bräddningar från avloppsreningsverket, då befintligt tillstånd är utfärdat av Länsstyrelsen Dalarna. Miljönämnden har i övrigt inget att yttra sig angående planerad renovering av avloppsreningsverk, utan ser positivt på att energiförbättrande åtgärder genomförs. MILJÖKONTORET Josefine Lissbol Miljö- och hälsoskyddsinspektör Skickas till För åtgärd: Byggnadsnämnden

13 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Josefine Lissbol E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Miljönämnden Malung-Sälens kommun Diarienr: Mottagarens beteckning: BYGG Sökt tidsbegränsat bygglov för uppsättande av restaurangtält (vecka t o m 2018) Förslag till Miljönämndens yttrande: 1. Verksamhetsutövaren ska för att säkerställa att SOSFS 2005:6 1 efterlevs, genomföra en utredning kring verksamhetens påverkan på omkringliggande bostäder, lokaler eller camping med hänsyn på buller. 2. Miljönämnden avstyrker tillsvidare verksamheten på Kittarna 8:2 fram tills underlag finns som kan visa att sökt verksamhet kan bedrivas utan risk för bullerstörning. Beskrivning av ärendet Till Miljönämnden har inkommit en begäran om yttrande över sökt tidsbegränsat bygglov, enligt rubrik, på fastigheten på Kittarna 8:2. Verksamheten är en nyetablering. I restaurangtältet ska verksamhetsutövaren ytterligare bedriva konsert. Enligt uppgifter från Byggnadsnämnden kommer konsertverksamhet att bedrivas till klockan 00:00. Tältet avses att ställas upp inom ett industriområde. Det är cirka 150 meter till närmaste bostadshus och cirka 80 meter till närmaste camping. Miljökontoret och verksamhetsutövaren har tidigare varit i kontakt med varandra angående livsmedelshanteringen på fastigheten. Bedömning Miljönämnden bedömer att det bland annat finns en risk för påverkan på omkringliggande bostäder och verksamheter med avseende på buller. Det finns även en risk för höga ljudtrycksnivåer för kunderna som besöker restaurangtältet. Utbredningen av ljud utomhus påverkas bland annat av vind och temperatur. Ljudabsorptionen i luften varierar med frekvens, fuktighet och temperatur på ett komplext sätt. På grund av luftabsorptionen förändras också ljudets frekvensspektrum när det färdas över långa avstånd. Förstärkt musik har ofta både en hög ekvivalent ljudnivå och tillfälliga höga maximalnivåer. Basfrekvensen är också ofta kraftigt förstärkt, vilket kan leda till bullerstörningar i exempelvis angränsade lokaler och bostäder. 1 Socialstyrelsens (SOSFS 2005:6) allmänna råd om buller inomhus. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

14 Enligt 2 kapitel 2 Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Miljönämnden uppmanar verksamhetsutövaren att gör en riskbedömning för att fastställa vilka risker det finns med verksamheten. Genom att fastställa risker kan verksamhetsutövare vidta åtgärder för att förebygga risker. Socialstyrelsen har upprättat allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus. Enligt 2 kapitel 3 Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljönämnden anser att en förebyggande åtgärd är att verksamhetsutövaren ska utreda hur omliggande bostäder, lokaler och camping påverkas av verksamheten i form buller. Detta för att säkerställa att SOSFS 2005:6 kan uppfyllas. Miljönämnden anser att det i dagsläget saknas underlag som visar att planerad verksamhet kan bedrivas utan risk för olägenhet för människors hälsa. Tabell 1. Riktvärden enligt Socialstyrelsens (SOSFS 2005:6) allmänna råd om buller inomhus Maximalt ljud LAFmax1 45 db Ekvivalent ljud LAeqT2 30 db Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT 25 db Ljud från musikanläggningar LAeqT 25 db Miljönämnden avstyrker tillsvidare verksamheten på Kittarna 8:2 fram tills underlag finns som kan visa att sökt verksamhet kan bedrivas utan risk för bullerstörning. Miljönämnden upplyser Socialstyrelsen har vidare upprättat allmänna råd för lokaler och platser, såväl inomsom utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler; Socialstyrelsens (SOSFS 2005:7) allmänna råd om höga ljudnivåer. MILJÖKONTORET Josefine Lissbol Miljö- och hälsoskyddsinspektör Skickas till För åtgärd: Byggnadsnämnden

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer