Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson (FP), vice ordförande Leif Berglund (S), andra vice ordförande Johan Hjelmstrand (M) Christine Hanefalk (M) Erik Palmstierna (M) Kristina Klempt (FP) Maria Fälth (KD) Johan Magnusson (C) Azadeh Rojhan Gustafsson (S) Ibrahim Abdallah (S) Gert Lindström (S) Ann-Christin Jyttner (S) Lars Valtersson (MP) Ulla Blücher (V) Ersättare: Anitha Hector (M) Lena Kanström (M) Jan-Erik Ek (M) Torsten Hemph (FP) Eila Bromme (FP) Ismo Salmi (KD) Sabina Brogård (C) Jakob Gustafsson (S) Ali Kashefi (S) Sara Norberg (S) Johan Thidell (S) Kjell Jonsson MP) Anders Rosén (V) Övriga deltagande Björn Eklundh, kommunledningskontoret Emma Kaumheimer, stöd & process Utses att justera Ulla Blücher Justeringens plats och tid Kanslienheten, måndagen den 17 september 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Inbjudan till Demokratidagen Att mäta demokrati den 27 september 2012 från SCB. Sammanträdesplan för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för år 2013, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, från Sveriges Kommuner och Lansting (SKL). En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa , från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nyhetsbrev Transport och Trafik, från Mälardalsrådet. Missiv och pressmeddelande från Länsstyrelsen i Västernorrland - Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Sammanställning aoch analys av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder Rapport från Boverket om Bostadsmarknaden år Rapporten finns hos ordförande Per-Erik Kanström. Beslut från kammarrätten i Stockholm, Saken gäller utlämnande av handling i teknik- och fastighetsutskottets diarium. Kammarrätten avvisar överklagandet. Medlemstidning från Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, nr Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden Protokoll från den 15 juni 2012.

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Utdrag ur protokoll från den 23 maj , Yttrande över revisionsrapport nr 10/201l, grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Byggnadsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , Yttrande över revisionsrapport nr 10/2011, grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Social- och äldrenämnden Utdrag ur protokoll från den 21 maj , social- och äldrenämndens delårsrapport 1. april Byggnadsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , byggnadsnämndens delårsrapport 1, april Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , miljöoch hälsoskyddsnämndens delårsrapport 1, april Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskottet Utdrag ur protokoll från den 23 maj , teknik- och fastighets delårsrapport 1, april Utbildningsnämnden Utdrag ur protokoll från den 23 maj , utbildningsnämndens delårsrapport 1, april Produktionsstyrelsen Utdrag ur protokoll från den 23 maj , produktionsstyrelsens delårsrapport 1, april Kultur- och fritidsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1, april Gestaltningsrådet Protokoll från den 24 april Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Kommundirektör Beslut för resa till Irland gällande Väsby Melodifestival. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:10. Utvecklingsstrateg Beslut om försäljning av betongponton vid Kairobadet. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:11. Kontorschef stöd & process Beslut för resa till Irland gällande Väsby Melodifestival. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:9. Anställningsbeslut Kundvalskontoret Anställning av handläggare LSS, tillsvidare Anställning av biståndshandläggare, tillsvidare Anställning av biståndshandläggare, tillsvidare. Grimsta skolan

5 Kommunstyrelsen Anställning av lärare, vikariat Anställning av två lärare, vikariat Anställning av två lärare, tillsvidare Anställning av lärare, tillsvidare. Teknik- och fastighetsutskottet Parkeringstillstånd för rörelsehindrade maj stycken beviljade och tre stycken avslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

6 Kommunstyrelsen Detaljplan Sandbergska skolan, uppdrag (KS/2012:231) Ärendebeskrivning En förfrågan om planläggning har den 13 april 2012 inkommit från BIV Stockholmshammaren AB om att komplettera befintlig plan med möjlighet för skola. Syftet är att Sandbergska skolan, som omfattar förskoleklass åk 9, även fortsättningsvis ska kunna bedriva sin verksamhet inom fastigheten Hammarby-Smedby 1:461. Gällande detaljplan för området betecknas Området omfattas av planbestämmelsen K1J1, vilket bl.a. innebär att byggnaden får nyttjas för kontorsändamål och lätt industri som ej är störande för omgivningen. Byggnadsnämnden gav den 3 juli 2009 tidsbegränsat bygglov, 3 år, för ändrad användning av befintlig kontorslokal till skollokal för Sandbergska skolan. Avsikten var att skolan därefter skulle flytta in i Sverige Finska skolans lokaler när dessa blev lediga. Då skolan nu önskar fortsätta bedriva sin verksamhet inom Hammarby-Smedby 1:461 samt utöka lokalytorna och elevantalet, krävs en planändring. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret har samarbetat med Sandbergska skolan sedan dess start i kommunen ht Skolan är en fristående skola med ett medvetet val av lokaler som ger omedelbar närhet till företagande. Lokalerna är nyutrustade och anpassade till det sätt som skolan vill bedriva sin verksamhet på. Skolan har successivt utökat sin verksamhet sedan starten och har hela tiden föräldrar i kö som vill att deras barn ska få möjlighet att börja på skolan. I stadsbyggnadskontorets skrivelse beskrivs komplikationerna med vägar, trafik och bristen på skolgård. Kundvalskontoret har inte fått några negativa reaktioner på detta från föräldrar. Skolan har gjort ett medvetet val av läge och miljö när de startade sin skola och därmed blir det troligtvis också ett medvetet val från föräldrars sida. Att finnas nära företagandet är en viktig del av Sandbergska skolans verksamhetsidé Stadsbyggnadskontorets yttrande För närvarande pågår arbetet med att ta fram ett program för Johanneslundsområdet. Syftet med programmet är att se över befintliga detaljplaner samt beakta en fortsatt utveckling av området för verksamheter. Det är härmed viktigt att områdets möjlighet att utvecklas som verksamhetsområde inte inskränks. En skolbyggnad i föreslaget läge kan t.ex. begränsa möjligheterna att skapa bättre tillfartsgator inom området, då tung trafik i möjligaste mån bör begränsas utanför skolan.

7 Kommunstyrelsen Byggnaden ligger redan idag inom ett befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att tung trafik är vanligt förekommande kring skolan. Direkt utanför skolan går även lokal personbilstrafik. Trafiksituationen kring huset är problematisk och angöring för hämtning och lämning av elever samt parkeringsplatser åt besökare saknas. Byggnaden ligger även i närheten av E4 och Stockholmsvägen. Det är därför oklart om utemiljön är sådan att det är lämpligt at bedriva en skola på platsen. Farhågorna om brister i miljön gäller både luftkvalitet och buller. Även om miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids vid byggnaden är luften ändå påverkad av trafiken på de större vägarna. Ytterligare en brist är att skolan saknar en egen skolgård där barnen kan släppas ut ensamma. Idag används Johanneslundsparken som skolgård, vilket innebär at barnen måste passera en gata som trafikeras av såväl tung trafik som personbilstrafik för att ta sig till parken. Detta innebär att personal ständigt måste ledsaga barnen till rastverksamhet och andra aktiviteter utanför klassrummet, vilket inte är en långsiktig lösning. Om planläggning för skolverksamhet sker i enlighet med förfrågan är det angeläget att utrymme för utevistelse anordnas inom fastigheten. Sammanfattningsvis kan Stadsbyggnadskontoret konstatera att frågor som berör utemiljön, trafiksituationen samt möjlighet till skolgård inom fastigheten behöver utredas vidare om beslut fattas om att påbörja planläggning. Stadsbyggnadskontoret anser inte att kriterierna för att tillämpa enkelt planförfarande är uppfyllda, varför planen bör hanteras med normalt förfarande om planläggning påbörjas. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontoret överlämnar åt kommunstyrelsen att med stöd av stadsbyggnadskontorets utredning fatta beslut i ärendet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sandbergska skolan. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sandbergska skolan.

8 Kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden

9 Kommunstyrelsen Detaljplan för område vid Baldersvägen, antagande (KS/2011:168) Ärendebeskrivning Miljö- och planutskottet gav den 15 juni 2011 i uppdrag åt byggnadsnämnden och dess förvaltning, stadsbyggnadskontoret, att upprätta förslag till detaljplan för område vid Baldersvägen i Odenslunda. Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och till att bevara den nuvarande parken vid Baldersplan och naturmarken i Sandaskogen. Planförslaget är illustrerat med 10 stycklen bostäder i ett gruppboende och för ca två till sex bostäder i radeller småhus. Området är idag planlagt för park och barnstuga eller mindre samlingslokal. Den 21 feb 2012 beslutade byggnadsnämnden att sända ut förslag till detaljplan för Baldersvägen på samråd till sakägare, hyresgäster, myndigheter och organisationer som är berörda. Samrådet varade under perioden 27 feb 26 mars Under samrådet hade närboende synpunkter i första hand på den högsta tillåtna taknockshöjden. De såg helst inte heller att bostäder utöver de 10 gruppbostäderna tilläts men tyckte ändå att samrådsförslaget tog hänsyn till den gemensamma parken. Andra synpunkter som kom upp och som föranledde mindre justeringar och ändringar av planförslaget berörde dagvatten och ett E- område för angränsande transformatorstation. Byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2012 om granskning av det bearbetade förslaget till detaljplan. Förslaget har varit på granskning den 18 juni 31 juli Inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i ett granskningsutlåtande, daterat Yttrandena har inte föranlett några ändringar av planhandlingarna. Under granskningstiden har en markundersökning gjorts eftersom uppgifter har indikerat att marken i väster består av fyllnadsmassor. Undersökningen påvisade dock inga markföroreningar. Kapitlen om geotekniska förhållanden och markföroreningar, s.6, i planbeskrivningen har justerats med anledning av detta varför planhandlingarna har fått ett revideringsdatum. Byggnadsnämnden bedömde i sitt samrådsbeslut att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer att inget i det fortsatta arbetet har förändrat den bedömningen. Byggnadsnämnden förväntas att godkänna detaljplanen vid sitt sammanträde den 28 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar den av byggnadsnämnden godkända detaljplanen för Baldersvägen till kommunfullmäktige för antagande.

10 Kommunstyrelsen Ordförandes förslag till kommunstyrelsens Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar den av byggnadsnämnden godkända detaljplanen för Baldersvägen.

11 Kommunstyrelsen Planeringsläget för fördjupad översiktsplan för sydöstra kommundelen (föp Sydost) (KS/2009:14) Ärendebeskrivning Eftersom det gått nära ett år sedan senaste rapporten om fördjupad översiktsplan för sydöstra kommundelen föp Sydost, följer här en kort redovisning av planeringsläget. Planeringsläget augusti 2012 Beslut att ta fram en fördjupad översiktsplan för sydöstra kommunen fattades i kommunstyrelsen den 9 mars Samrådstiden pågick mars-april Syftet med planen är att undersöka planeringsförutsättningarna för bostadsbebyggelse. Sedan april 2011 väntar kommunen på Länsstyrelsens samrådsyttrande över föp Sydost. Dels ska länsstyrelsen yttra sig över kommunens avvägning mellan de tre riksintressen som gjorts i samrådshandlingarna, dels över hur kommunen jämkar den framtida bostadsplaneringen med ambitionerna om bra friluftsområden och biologisk mångfald i grönkilen Rösjökilen. Regionala avväganden För att fortsätta planeringen för föp Sydost behöver nu kommunen avväganden från Länsstyrelsen, som ett år efter remisstidens slut ännu inte yttrat sig. Intressenter både i norr, utanför planområdet, och i södra planområdet har lämnat in ansökningar om detaljplaneläggning som Upplands Väsby inte kan besvara så länge det råder osäkerhet kring framförallt riksintresseavvägningarna inom planområdet. I andra sammanhang visar yttranden från regionala myndigheter och organisationer, att de har svårt att yttra sig positivt om föp Sydost, samtidigt som de inser Upplands Väsby kommuns behov av ytterligare områden för bostadsplanering och problemen med bullret över tätorten. Tillväxt Miljö Regionplanering, (TMR, f.d. Regionplanekontoret) som ansvarar för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (rufs) och länsstyrelsen uppger att de gärna deltar i diskussioner kring avvägningar för den framtida bebyggelseutvecklingen i Upplands Väsby. Vägledning från andra remissvar I väntan på ett remissyttrande har länsstyrelsens yttranden i andra ärenden givit indikationer på vad regionala organ har för invändningar mot eventuell bebyggelse i sydöstra (och även sydvästra) kommundelen:

12 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen 2011 har i ett yttrande till Sollentuna kommun angående industribebyggelse i en grönkil, krävt en gemensam redovisning från de tre inblandade kommunerna Sollentuna, Järfälla och Upplands Väsby. - TMR har i remissyttrandet för fördjupad översiktsplan för Vällsta sagt att samtliga Upplands Väsby kommuns föp:ar borde inarbetas i ett övergripande översiktsplanearbete. TMR uttrycker samtidigt förståelse för att kommunen arbetar för ett breddat bostadsutbud, och med problematiken med riksintresset för Arlanda, som påverkar tätorten. - Svenska kraftnät lämnade 2010 in en ansökan om att upprätta en ny 400 kv-ledning strax intill det utpekade bostadsområdet i den södra delen av planområdet, och alltså inte en nedgrävd kabel. Upplands Väsby kommun har yttrat sig emot förslaget till luftledning, och krävt att det blir en nedgrävd markkabel. Diskussionen har skett ett flertal gånger via formella kanaler med resultat att Svenska kraftnät 2011 tvingades komplettera sin ursprungliga ansökan med ett alternativ för kabeldragning i marken. Den nya ledningen har också tagits upp på debattsidan i Dagens Nyheter, i en artikel signerad av kommunordföranden i Täby och Upplands Väsby kommuner. Ärendet ligger hos Näringsdepartementet för beslut. Dock är det oklart hur utgången blir. En ledning skulle varken gynna riksintresset för kulturmiljövård eller bostadsbebyggelsen som föreslagits i föp Sydost. Fortsatt planering En samrådssammanställning presenteras för kommunstyrelsen alternativt även miljö- och planutskottet, så snart länsstyrelsen har skickat sitt samrådsyttrande. I frågan om grannkommunernas planering, i förhållande till Upplands Väsby kommuns planering, behöver de politiska samtalen över kommungränserna fortsätta, med eller utan länsstyrelsens medverkan. Arbetet med att förmå Svenska kraftnät och Näringsdepartementet att gräva ner Stockholms ström-ledningen fortsätter i ett eget ärende. Sollentuna kommun planerar att göra ett industriområde strax norr om sjön Fjäturen, och kommunerna planerar att lägga naturkompensationerna inom planområdet för föp Sydost. Utredningen om spridningssamband som tas fram för närvarande kommer att inarbetas i föp Sydost utställning, dvs nästa fas i framtagandet av fördjupad översiktsplan för kommunens sydöstra delar. Kommunstyrelsens förslag till beslut

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

14 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren (KS/2010:290) Ärendebeskrivning Hösten 2010 gavs Ingemar Skogö uppdraget att biträda Försvarsdepartementet avseende samråd och klarläggande av frågor rörande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Utgångspunkten för det föreliggande förslaget är att den som har ansvar för en verksamhet i normala fall även ska ha motsvarande ansvar under en krissituation samt att den som har nyttan av åtgärden ska delta i finansieringen i motsvarande grad. Den mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärden för att minska risken för översvämningar är att öka avbördningskapaciteten genom Slussenprojektet i Stockholm. Kostnaden för detta projekt har beräknats till 900 miljoner kronor. De största riskerna/nyttorna finns inom områdena tillgång till dricksvatten, befintlig- och planerad bebyggelse samt infrastruktur. För dess områden har man bedömt den skadekostnad/alternativkostnad som ligger till grund för dels fördelningen mellan de tre områdena och dels för respektive organisations del. De föreslagna åtgärderna vid slussen i Stockholm minskar väsentligen riskerna för översvämning och saltvatteninträngning i Mälaren. Dessa nya anläggningar beräknas ha en livslängd på 100 år och är anpassade för att klara förväntade klimatförändringar under denna period. Fördelningen av nyttorna har beräknats och den uppskattade kostnaden på 900 miljoner kronor fördelar sig med 45 (0,3) miljoner kronor på befintligt bebyggelse, 135 (0,2) miljoner kronor på planerad bebyggelse, 90 miljoner kronor på statlig infrastruktur samt 630 (9,5) miljoner kronor på dricksvattenförsörjning. Upplands Väsbys fördelade kostnader inom parantes. Upplands Väsbys del av de 900 miljoner kronorna är 9,9 miljoner kronor varav 9,5 miljoner kronor avser dricksvattenförsörjning. Beloppen är angivna i 2011 års penningvärde, uppräkning skall ske enligt konsumentprisindex. Betalning skall ske till Stockholms kommun när ökad avbördningskapacitet är i bruk. Teknik & fastighetskontorets överväganden Regeringens utredare Ingemar Skogö har överlämnat en skrivelse 23 april 2012 om ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av vattennivåerna i Mälaren. Den beräknade kostnaden för arbetet är 900 miljoner kronor.

15 Kommunstyrelsen Förslaget innebär att kommunerna kring Mälaren ska vara delaktiga i finansieringen och för Upplands Väsbys del skulle det innebära en kostnad på totalt kronor. För att kunna gå vidare i planeringen efterfrågas kommunernas ställningstagande till medfinansieringen i en s.k. avsiktsförklaring. Teknik & fastighet anser att frågan om medfinansiering är rimlig, dock efterlyser vi någon form av dialog om hur fördelningen av kostnaderna skall ske. Det är stora summor och det är viktigt att skapa förståelse hos medborgare och skattebetalare. Mot denna bakgrund är det teknik & fastighets mening att i detta skede, utan dialog, ej teckna en avsiktsförklaring på föreslagna villkor. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avstå från att underteckna avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren. Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar teknik & fastighets förslag till yttrande, att avstå från undertecknandet av avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren, som sitt eget och översänder det till Försvarsdepartementet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar teknik & fastighets förslag till yttrande, att avstå från undertecknandet av avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren, som sitt eget och översänder det till Försvarsdepartementet. Beslutet skickas till: Försvarsdepartementet, Uppdraget om Mälarens reglering, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknik- och fastighetsutskottet

16 Kommunstyrelsen Namnärende - rondellen vid korsningen Stora vägen - Frestavägen (KS/2012:19) Ärendebeskrivning Namnberedningen har fått förfrågan om namn på rondellen i korsningen mellan Stora vägen och Frestavägen. I samband med namnsättningen av ovan nämnda rondell undersöktes om andra rondeller i kommunen saknar namn. Så var inte fallet. De övriga heter Runbyrondellen, Bendanrondellen och Glädjenrondellen. Två rondeller som eventuellt kommer att anläggas i samband med Eds allé är inte namnsatta. Namnberedningen lägger förslag till namn när detaljplanen gått ut på granskning och gatustrukturen är helt bestämd. Namnberedningen anser att skyltning av rondellerna vore önskvärt, i likhet med Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Med skyltar i rondellerna blir det mycket enkelt att ge vägbeskrivningar. Namnsättningsprinciper Enligt antagen namnsättningsprincip för namnberedningen ska namn på gator följa god ortnamnssed, det vill säga anknyta till tidigaste namnbruket och om sådant inte finns, till muntlig tradition. Vidare ska befintliga gator ge namn åt förlängningar. Kategorinamn kan användas, gärna med anknytning till platsen. I sista hand ska memorialnamn användas. Variation i efterledet ska eftersträvas. Bakgrund Korsningen mellan Stora vägen och Frestavägen har funnits sedan en ny väg byggdes mellan Fresta och Täby Sedan korsningen försågs med en rondellanläggning samt en rondellutsmyckning, har frågan om ett bestående namn rests. Borgbyrondellen Traktnamnet på fastigheten där korsningen ligger, är Borgby 1:1. Sedan medeltiden legat en gård som givit trakten dess namn. Borgby finns upptaget i Borgbyvägen men ligger inte i Borgby. Namnet tillhör det äldsta namnskicket, namn med slutled på -by, -sta, och -inge, som signalerar åtminstone tidig medeltid, men förmodligen äldre namnbruk. Det

17 Kommunstyrelsen intressanta är också namnleden borg-. I de noteringar som finns från och 90-tal, i Stockholms tänkeböcker, skrivs namnet Borby, eller Boorby. Uttalet antyder att namnet ska ha med att bo att göra. Det senare tillägget på 1600-talet, Borgby, då gården blivit prästbostad, skulle kunna spegla ett uttal på orten, eller önskan att göra platsen mer intressant. Sedan 1600-talet har namnet uteslutande skrivits Borgby. Med tanke på namnberedningens ambition att uppfylla god ortnamnssed ansågs Borgbyrondellen vara rätt namn på rondellen, eftersom den ligger i trakten med samma namn, utgör infarten till Borgby, samt levandegör platsens historia genom att ta upp namnet till allmän kännedom. Namnberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar namnet Borgbyrondellen för rondellen i korsningen Stora vägen och Frestavägen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar namnet Borgbyrondellen för rondellen i korsningen Stora vägen och Frestavägen.

18 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - tak Gunnes gård (KS/2012:265) Ärendebeskrivning Kundvalskontoret äger och ansvarar för Gunnes gård vilket också innebär ett underhållsansvar av fastigheten. Kundvalskontoret vill uppmärksamma behovet av takbyte på boningshuset på Gunnes gård. Taket är konstruerat av halm och dess skick har under året kraftigt försämrats. Givet att taket har börjat läcka in vatten och således riskerar att lämna hela byggnaden obrukbar bedömer kundvalskontoret att en renovering av taket bör genomföras redan under året. Då Gunnes gårds byggnader är historiska rekonstruktioner krävs det en specifik kompetens hos den som genomför byggnationen. Verksamheten har önskemål om att byggnationen genomförs som ett pedagogiskt projekt, där besökare samtidigt kan lära sig om forntida byggnadsteknik. För att kunna genomföra projektet krävs att kultur- och fritidsnämnden får ta i anspråk delar av avsatta medlen för De ökade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader som följer av investeringen ska belasta och rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget för åren framåt som avskrivningstiden avser. Belopp: kronor Typ av investering: Reparation av tak Beräknad starttidpunkt: Juni 2012 Beräknad färdigtidpunkt: Mars 2013 Avskrivningstid: 7 år Intern ränta 2012: 2,4 % Intern ränta : 2,9 % Kapitaltjänstkostnad : 2013: kronor 2014: kronor 2015: kronor 2016: kronor Övriga driftkostnader: Inga kända, kan uppkomma. Kapitalkostnaden: Belastar kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden, ordförandebeslut den 14 juni 2012 Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kronor får användas ur investeringsbudgeten för Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet och ställer sig bakom ordförandens förslag.

19 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget. I investeringsbudget 2012, under Kommunstyrelsen finns kronor avsatta för infrastruktur. En omfördelning av investeringsbudgeten på kronor är dock nödvändig. Kapitaltjänstkostnad kommer att belasta Kultur och fritidsnämnden och ryms inom nämndens budget för 2013 och för kommande år som avskrivningstiden avser. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden får använda kronor i investeringsmedel för takbyte på Gunnes gård. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kultur och fritidsnämnden får använda kronor i investeringsmedel för takbyte på Gunnes gård. Beslutet skickas till: Kultur och fritidsnämnden Ekonomienheten, Stöd och process Eva Dahlgren, Chef Kundvalskontoret

20 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Inredning Bollstanäs skola (KS/2012:156) Ärendebeskrivning Upplands Väsby kommun bygger just nu en ny Bollstanäs skola. Bygget pågår mellan augusti 2011 till januari Inflyttning beräknas ske med start i slutet av december månad I samband med nybyggnation behövs inredning. Ett förfrågningsunderlag har utarbetats och omfattar följande varugrupper: kontorsmöbler, skolmöbler, allmänna utrymmen. Investerings- och driftkostnadskonsekvenser Uppskattad investering: kronor Beräknad starttidpunkt: September Beräknad färdigställandetidpunkt: December Avskrivningstid: 10 år, ränta: 2,9 % Kapitaltjänstkostnad år 2012: : kronor 2014: kronor 2015: kronor Ökade kapitalkostnader som följer av investeringen ska finansieras inom Bollstanäs driftbudget. Produktionsstyrelsen beslutade den 20 juni 2012, 49 Produktionsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att: 1. få ta i anspråk kronor av 2012 års investeringsmedel 2. få tidigarelägga 2013 års investeringsanslag på kronor Kommunledningskontorets yttrande Produktionsstyrelsens investeringsbudget för 2012 är kronor. Av budgeten kvarstår kronor för inredning Bollstanäs skola. Under Kommunstyrelsen finns för 2012 budgeterat med kronor för infrastruktur. Av dessa kan kronor omdisponeras för inredning Bollstanäs skola. Kapitalkostnaderna som följer av investeringen finansieras inom Bollstanäs driftbudget.

21 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner investeringsanmälan på kronor för investering i inredning till Bollstanäs skola enligt kommunledningskontorets förslag. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Ärendet utgår. Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår. Beslutet skickas till: Väsby välfärd, Bollstanäs skola Stöd och process - Ekonomienheten

22 Kommunstyrelsen Handläggningsordning lokalbeställningar (KS/2012:197) Ärendebeskrivning Det har uppmärksammats att ansvarsfördelningen mellan kundvalskontoret och teknik & fastighet vid nybyggnadstillfällen för lokalbeställningar behöver förtydligas. En handläggningsordning har därför utarbetats som anger hur lokalbeställningar ska ske i de fall entreprenören/utföraren inte själv tar ansvar för projektet, dvs. då en verksamhet planeras men det ännu inte finns någon entreprenör/utförare utsedd. Föreslagen handläggningsordning visar vilket kontor och nämnd/utskott som ansvarar för de olika momenten i lokalbeställningsprocessen. Grundprincipen är att det är kundvalsnämnderna som har initiativet att bevaka och formulera behovet. När behovet övergår till att finna lösningar är det teknik- och fastighetsutskottet som ansvarar för lokalanskaffningsprocessen. Handläggningsordningen beskriver hanteringen för de behov som kräver någon form av investering. Kundvalskontoret äger och ansvarar för framtagandet av en behovsanalys som bland annat beskriver behovet, ger en första uppskattning av vad behovet kostar (investering och drift) samt om kommunen har råd med det. Kundvalskontoret ska i detta fall ses som kortsiktig hyresgäst tills en entreprenör finns utsedd. Det innebär också en garanti att hyresavgiften betalas till teknik och fastighet. Kundvalsnämnderna säkerställer behovet och översänder ärendet till kommunstyrelsen för godkännande. Syftet är att kommunstyrelsen i ett tidigt skede i processen får möjlighet att lämna synpunkter på ärendet utifrån eventuella förändringar av de kommunövergripande och finansiella förutsättningarna. Teknik & fastighet äger och ansvarar för lokalanalysens framtagande. Lokalanalysen görs på beställning av kundvalskontoret och redovisar lokalprogram, förslag till lokal och bedömd investering. Lokalanalysen med förslag till lokal inklusive budget ska godkännas av både kundvalskontorets och teknik & fastighets chefer enligt delegation från nämnd och delegation inom respektive kontor innan den lämnas över till teknik- och fastighetsutskottet för beslut om investeringsanmälan till kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen godkänt investeringen ska kundvalskontoret skriva en beställning om lokalanskaffning till teknik & fastighet. Beställningen ska vara undertecknad av kontorschefen för kundvalskontoret. Därefter påbörjar teknik & fastighet lokalanskaffningsprocessen för behovstäckning enligt lokalbeställningen.

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Beslutande Blacken, plan 3, Drabantvägen 9a Torsdagen den 4 juni, 2015, klockan 07:30-07:45 Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer