Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson (FP), vice ordförande Leif Berglund (S), andra vice ordförande Johan Hjelmstrand (M) Christine Hanefalk (M) Erik Palmstierna (M) Kristina Klempt (FP) Maria Fälth (KD) Johan Magnusson (C) Azadeh Rojhan Gustafsson (S) Ibrahim Abdallah (S) Gert Lindström (S) Ann-Christin Jyttner (S) Lars Valtersson (MP) Ulla Blücher (V) Ersättare: Anitha Hector (M) Lena Kanström (M) Jan-Erik Ek (M) Torsten Hemph (FP) Eila Bromme (FP) Ismo Salmi (KD) Sabina Brogård (C) Jakob Gustafsson (S) Ali Kashefi (S) Sara Norberg (S) Johan Thidell (S) Kjell Jonsson MP) Anders Rosén (V) Övriga deltagande Björn Eklundh, kommunledningskontoret Emma Kaumheimer, stöd & process Utses att justera Ulla Blücher Justeringens plats och tid Kanslienheten, måndagen den 17 september 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Inbjudan till Demokratidagen Att mäta demokrati den 27 september 2012 från SCB. Sammanträdesplan för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för år 2013, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, från Sveriges Kommuner och Lansting (SKL). En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa , från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nyhetsbrev Transport och Trafik, från Mälardalsrådet. Missiv och pressmeddelande från Länsstyrelsen i Västernorrland - Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Sammanställning aoch analys av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder Rapport från Boverket om Bostadsmarknaden år Rapporten finns hos ordförande Per-Erik Kanström. Beslut från kammarrätten i Stockholm, Saken gäller utlämnande av handling i teknik- och fastighetsutskottets diarium. Kammarrätten avvisar överklagandet. Medlemstidning från Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, nr Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden Protokoll från den 15 juni 2012.

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Utdrag ur protokoll från den 23 maj , Yttrande över revisionsrapport nr 10/201l, grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Byggnadsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , Yttrande över revisionsrapport nr 10/2011, grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Social- och äldrenämnden Utdrag ur protokoll från den 21 maj , social- och äldrenämndens delårsrapport 1. april Byggnadsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , byggnadsnämndens delårsrapport 1, april Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , miljöoch hälsoskyddsnämndens delårsrapport 1, april Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskottet Utdrag ur protokoll från den 23 maj , teknik- och fastighets delårsrapport 1, april Utbildningsnämnden Utdrag ur protokoll från den 23 maj , utbildningsnämndens delårsrapport 1, april Produktionsstyrelsen Utdrag ur protokoll från den 23 maj , produktionsstyrelsens delårsrapport 1, april Kultur- och fritidsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1, april Gestaltningsrådet Protokoll från den 24 april Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Kommundirektör Beslut för resa till Irland gällande Väsby Melodifestival. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:10. Utvecklingsstrateg Beslut om försäljning av betongponton vid Kairobadet. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:11. Kontorschef stöd & process Beslut för resa till Irland gällande Väsby Melodifestival. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:9. Anställningsbeslut Kundvalskontoret Anställning av handläggare LSS, tillsvidare Anställning av biståndshandläggare, tillsvidare Anställning av biståndshandläggare, tillsvidare. Grimsta skolan

5 Kommunstyrelsen Anställning av lärare, vikariat Anställning av två lärare, vikariat Anställning av två lärare, tillsvidare Anställning av lärare, tillsvidare. Teknik- och fastighetsutskottet Parkeringstillstånd för rörelsehindrade maj stycken beviljade och tre stycken avslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

6 Kommunstyrelsen Detaljplan Sandbergska skolan, uppdrag (KS/2012:231) Ärendebeskrivning En förfrågan om planläggning har den 13 april 2012 inkommit från BIV Stockholmshammaren AB om att komplettera befintlig plan med möjlighet för skola. Syftet är att Sandbergska skolan, som omfattar förskoleklass åk 9, även fortsättningsvis ska kunna bedriva sin verksamhet inom fastigheten Hammarby-Smedby 1:461. Gällande detaljplan för området betecknas Området omfattas av planbestämmelsen K1J1, vilket bl.a. innebär att byggnaden får nyttjas för kontorsändamål och lätt industri som ej är störande för omgivningen. Byggnadsnämnden gav den 3 juli 2009 tidsbegränsat bygglov, 3 år, för ändrad användning av befintlig kontorslokal till skollokal för Sandbergska skolan. Avsikten var att skolan därefter skulle flytta in i Sverige Finska skolans lokaler när dessa blev lediga. Då skolan nu önskar fortsätta bedriva sin verksamhet inom Hammarby-Smedby 1:461 samt utöka lokalytorna och elevantalet, krävs en planändring. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret har samarbetat med Sandbergska skolan sedan dess start i kommunen ht Skolan är en fristående skola med ett medvetet val av lokaler som ger omedelbar närhet till företagande. Lokalerna är nyutrustade och anpassade till det sätt som skolan vill bedriva sin verksamhet på. Skolan har successivt utökat sin verksamhet sedan starten och har hela tiden föräldrar i kö som vill att deras barn ska få möjlighet att börja på skolan. I stadsbyggnadskontorets skrivelse beskrivs komplikationerna med vägar, trafik och bristen på skolgård. Kundvalskontoret har inte fått några negativa reaktioner på detta från föräldrar. Skolan har gjort ett medvetet val av läge och miljö när de startade sin skola och därmed blir det troligtvis också ett medvetet val från föräldrars sida. Att finnas nära företagandet är en viktig del av Sandbergska skolans verksamhetsidé Stadsbyggnadskontorets yttrande För närvarande pågår arbetet med att ta fram ett program för Johanneslundsområdet. Syftet med programmet är att se över befintliga detaljplaner samt beakta en fortsatt utveckling av området för verksamheter. Det är härmed viktigt att områdets möjlighet att utvecklas som verksamhetsområde inte inskränks. En skolbyggnad i föreslaget läge kan t.ex. begränsa möjligheterna att skapa bättre tillfartsgator inom området, då tung trafik i möjligaste mån bör begränsas utanför skolan.

7 Kommunstyrelsen Byggnaden ligger redan idag inom ett befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att tung trafik är vanligt förekommande kring skolan. Direkt utanför skolan går även lokal personbilstrafik. Trafiksituationen kring huset är problematisk och angöring för hämtning och lämning av elever samt parkeringsplatser åt besökare saknas. Byggnaden ligger även i närheten av E4 och Stockholmsvägen. Det är därför oklart om utemiljön är sådan att det är lämpligt at bedriva en skola på platsen. Farhågorna om brister i miljön gäller både luftkvalitet och buller. Även om miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids vid byggnaden är luften ändå påverkad av trafiken på de större vägarna. Ytterligare en brist är att skolan saknar en egen skolgård där barnen kan släppas ut ensamma. Idag används Johanneslundsparken som skolgård, vilket innebär at barnen måste passera en gata som trafikeras av såväl tung trafik som personbilstrafik för att ta sig till parken. Detta innebär att personal ständigt måste ledsaga barnen till rastverksamhet och andra aktiviteter utanför klassrummet, vilket inte är en långsiktig lösning. Om planläggning för skolverksamhet sker i enlighet med förfrågan är det angeläget att utrymme för utevistelse anordnas inom fastigheten. Sammanfattningsvis kan Stadsbyggnadskontoret konstatera att frågor som berör utemiljön, trafiksituationen samt möjlighet till skolgård inom fastigheten behöver utredas vidare om beslut fattas om att påbörja planläggning. Stadsbyggnadskontoret anser inte att kriterierna för att tillämpa enkelt planförfarande är uppfyllda, varför planen bör hanteras med normalt förfarande om planläggning påbörjas. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontoret överlämnar åt kommunstyrelsen att med stöd av stadsbyggnadskontorets utredning fatta beslut i ärendet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sandbergska skolan. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sandbergska skolan.

8 Kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden

9 Kommunstyrelsen Detaljplan för område vid Baldersvägen, antagande (KS/2011:168) Ärendebeskrivning Miljö- och planutskottet gav den 15 juni 2011 i uppdrag åt byggnadsnämnden och dess förvaltning, stadsbyggnadskontoret, att upprätta förslag till detaljplan för område vid Baldersvägen i Odenslunda. Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och till att bevara den nuvarande parken vid Baldersplan och naturmarken i Sandaskogen. Planförslaget är illustrerat med 10 stycklen bostäder i ett gruppboende och för ca två till sex bostäder i radeller småhus. Området är idag planlagt för park och barnstuga eller mindre samlingslokal. Den 21 feb 2012 beslutade byggnadsnämnden att sända ut förslag till detaljplan för Baldersvägen på samråd till sakägare, hyresgäster, myndigheter och organisationer som är berörda. Samrådet varade under perioden 27 feb 26 mars Under samrådet hade närboende synpunkter i första hand på den högsta tillåtna taknockshöjden. De såg helst inte heller att bostäder utöver de 10 gruppbostäderna tilläts men tyckte ändå att samrådsförslaget tog hänsyn till den gemensamma parken. Andra synpunkter som kom upp och som föranledde mindre justeringar och ändringar av planförslaget berörde dagvatten och ett E- område för angränsande transformatorstation. Byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2012 om granskning av det bearbetade förslaget till detaljplan. Förslaget har varit på granskning den 18 juni 31 juli Inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i ett granskningsutlåtande, daterat Yttrandena har inte föranlett några ändringar av planhandlingarna. Under granskningstiden har en markundersökning gjorts eftersom uppgifter har indikerat att marken i väster består av fyllnadsmassor. Undersökningen påvisade dock inga markföroreningar. Kapitlen om geotekniska förhållanden och markföroreningar, s.6, i planbeskrivningen har justerats med anledning av detta varför planhandlingarna har fått ett revideringsdatum. Byggnadsnämnden bedömde i sitt samrådsbeslut att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer att inget i det fortsatta arbetet har förändrat den bedömningen. Byggnadsnämnden förväntas att godkänna detaljplanen vid sitt sammanträde den 28 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar den av byggnadsnämnden godkända detaljplanen för Baldersvägen till kommunfullmäktige för antagande.

10 Kommunstyrelsen Ordförandes förslag till kommunstyrelsens Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar den av byggnadsnämnden godkända detaljplanen för Baldersvägen.

11 Kommunstyrelsen Planeringsläget för fördjupad översiktsplan för sydöstra kommundelen (föp Sydost) (KS/2009:14) Ärendebeskrivning Eftersom det gått nära ett år sedan senaste rapporten om fördjupad översiktsplan för sydöstra kommundelen föp Sydost, följer här en kort redovisning av planeringsläget. Planeringsläget augusti 2012 Beslut att ta fram en fördjupad översiktsplan för sydöstra kommunen fattades i kommunstyrelsen den 9 mars Samrådstiden pågick mars-april Syftet med planen är att undersöka planeringsförutsättningarna för bostadsbebyggelse. Sedan april 2011 väntar kommunen på Länsstyrelsens samrådsyttrande över föp Sydost. Dels ska länsstyrelsen yttra sig över kommunens avvägning mellan de tre riksintressen som gjorts i samrådshandlingarna, dels över hur kommunen jämkar den framtida bostadsplaneringen med ambitionerna om bra friluftsområden och biologisk mångfald i grönkilen Rösjökilen. Regionala avväganden För att fortsätta planeringen för föp Sydost behöver nu kommunen avväganden från Länsstyrelsen, som ett år efter remisstidens slut ännu inte yttrat sig. Intressenter både i norr, utanför planområdet, och i södra planområdet har lämnat in ansökningar om detaljplaneläggning som Upplands Väsby inte kan besvara så länge det råder osäkerhet kring framförallt riksintresseavvägningarna inom planområdet. I andra sammanhang visar yttranden från regionala myndigheter och organisationer, att de har svårt att yttra sig positivt om föp Sydost, samtidigt som de inser Upplands Väsby kommuns behov av ytterligare områden för bostadsplanering och problemen med bullret över tätorten. Tillväxt Miljö Regionplanering, (TMR, f.d. Regionplanekontoret) som ansvarar för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (rufs) och länsstyrelsen uppger att de gärna deltar i diskussioner kring avvägningar för den framtida bebyggelseutvecklingen i Upplands Väsby. Vägledning från andra remissvar I väntan på ett remissyttrande har länsstyrelsens yttranden i andra ärenden givit indikationer på vad regionala organ har för invändningar mot eventuell bebyggelse i sydöstra (och även sydvästra) kommundelen:

12 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen 2011 har i ett yttrande till Sollentuna kommun angående industribebyggelse i en grönkil, krävt en gemensam redovisning från de tre inblandade kommunerna Sollentuna, Järfälla och Upplands Väsby. - TMR har i remissyttrandet för fördjupad översiktsplan för Vällsta sagt att samtliga Upplands Väsby kommuns föp:ar borde inarbetas i ett övergripande översiktsplanearbete. TMR uttrycker samtidigt förståelse för att kommunen arbetar för ett breddat bostadsutbud, och med problematiken med riksintresset för Arlanda, som påverkar tätorten. - Svenska kraftnät lämnade 2010 in en ansökan om att upprätta en ny 400 kv-ledning strax intill det utpekade bostadsområdet i den södra delen av planområdet, och alltså inte en nedgrävd kabel. Upplands Väsby kommun har yttrat sig emot förslaget till luftledning, och krävt att det blir en nedgrävd markkabel. Diskussionen har skett ett flertal gånger via formella kanaler med resultat att Svenska kraftnät 2011 tvingades komplettera sin ursprungliga ansökan med ett alternativ för kabeldragning i marken. Den nya ledningen har också tagits upp på debattsidan i Dagens Nyheter, i en artikel signerad av kommunordföranden i Täby och Upplands Väsby kommuner. Ärendet ligger hos Näringsdepartementet för beslut. Dock är det oklart hur utgången blir. En ledning skulle varken gynna riksintresset för kulturmiljövård eller bostadsbebyggelsen som föreslagits i föp Sydost. Fortsatt planering En samrådssammanställning presenteras för kommunstyrelsen alternativt även miljö- och planutskottet, så snart länsstyrelsen har skickat sitt samrådsyttrande. I frågan om grannkommunernas planering, i förhållande till Upplands Väsby kommuns planering, behöver de politiska samtalen över kommungränserna fortsätta, med eller utan länsstyrelsens medverkan. Arbetet med att förmå Svenska kraftnät och Näringsdepartementet att gräva ner Stockholms ström-ledningen fortsätter i ett eget ärende. Sollentuna kommun planerar att göra ett industriområde strax norr om sjön Fjäturen, och kommunerna planerar att lägga naturkompensationerna inom planområdet för föp Sydost. Utredningen om spridningssamband som tas fram för närvarande kommer att inarbetas i föp Sydost utställning, dvs nästa fas i framtagandet av fördjupad översiktsplan för kommunens sydöstra delar. Kommunstyrelsens förslag till beslut

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

14 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren (KS/2010:290) Ärendebeskrivning Hösten 2010 gavs Ingemar Skogö uppdraget att biträda Försvarsdepartementet avseende samråd och klarläggande av frågor rörande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Utgångspunkten för det föreliggande förslaget är att den som har ansvar för en verksamhet i normala fall även ska ha motsvarande ansvar under en krissituation samt att den som har nyttan av åtgärden ska delta i finansieringen i motsvarande grad. Den mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärden för att minska risken för översvämningar är att öka avbördningskapaciteten genom Slussenprojektet i Stockholm. Kostnaden för detta projekt har beräknats till 900 miljoner kronor. De största riskerna/nyttorna finns inom områdena tillgång till dricksvatten, befintlig- och planerad bebyggelse samt infrastruktur. För dess områden har man bedömt den skadekostnad/alternativkostnad som ligger till grund för dels fördelningen mellan de tre områdena och dels för respektive organisations del. De föreslagna åtgärderna vid slussen i Stockholm minskar väsentligen riskerna för översvämning och saltvatteninträngning i Mälaren. Dessa nya anläggningar beräknas ha en livslängd på 100 år och är anpassade för att klara förväntade klimatförändringar under denna period. Fördelningen av nyttorna har beräknats och den uppskattade kostnaden på 900 miljoner kronor fördelar sig med 45 (0,3) miljoner kronor på befintligt bebyggelse, 135 (0,2) miljoner kronor på planerad bebyggelse, 90 miljoner kronor på statlig infrastruktur samt 630 (9,5) miljoner kronor på dricksvattenförsörjning. Upplands Väsbys fördelade kostnader inom parantes. Upplands Väsbys del av de 900 miljoner kronorna är 9,9 miljoner kronor varav 9,5 miljoner kronor avser dricksvattenförsörjning. Beloppen är angivna i 2011 års penningvärde, uppräkning skall ske enligt konsumentprisindex. Betalning skall ske till Stockholms kommun när ökad avbördningskapacitet är i bruk. Teknik & fastighetskontorets överväganden Regeringens utredare Ingemar Skogö har överlämnat en skrivelse 23 april 2012 om ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av vattennivåerna i Mälaren. Den beräknade kostnaden för arbetet är 900 miljoner kronor.

15 Kommunstyrelsen Förslaget innebär att kommunerna kring Mälaren ska vara delaktiga i finansieringen och för Upplands Väsbys del skulle det innebära en kostnad på totalt kronor. För att kunna gå vidare i planeringen efterfrågas kommunernas ställningstagande till medfinansieringen i en s.k. avsiktsförklaring. Teknik & fastighet anser att frågan om medfinansiering är rimlig, dock efterlyser vi någon form av dialog om hur fördelningen av kostnaderna skall ske. Det är stora summor och det är viktigt att skapa förståelse hos medborgare och skattebetalare. Mot denna bakgrund är det teknik & fastighets mening att i detta skede, utan dialog, ej teckna en avsiktsförklaring på föreslagna villkor. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avstå från att underteckna avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren. Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar teknik & fastighets förslag till yttrande, att avstå från undertecknandet av avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren, som sitt eget och översänder det till Försvarsdepartementet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar teknik & fastighets förslag till yttrande, att avstå från undertecknandet av avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren, som sitt eget och översänder det till Försvarsdepartementet. Beslutet skickas till: Försvarsdepartementet, Uppdraget om Mälarens reglering, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknik- och fastighetsutskottet

16 Kommunstyrelsen Namnärende - rondellen vid korsningen Stora vägen - Frestavägen (KS/2012:19) Ärendebeskrivning Namnberedningen har fått förfrågan om namn på rondellen i korsningen mellan Stora vägen och Frestavägen. I samband med namnsättningen av ovan nämnda rondell undersöktes om andra rondeller i kommunen saknar namn. Så var inte fallet. De övriga heter Runbyrondellen, Bendanrondellen och Glädjenrondellen. Två rondeller som eventuellt kommer att anläggas i samband med Eds allé är inte namnsatta. Namnberedningen lägger förslag till namn när detaljplanen gått ut på granskning och gatustrukturen är helt bestämd. Namnberedningen anser att skyltning av rondellerna vore önskvärt, i likhet med Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Med skyltar i rondellerna blir det mycket enkelt att ge vägbeskrivningar. Namnsättningsprinciper Enligt antagen namnsättningsprincip för namnberedningen ska namn på gator följa god ortnamnssed, det vill säga anknyta till tidigaste namnbruket och om sådant inte finns, till muntlig tradition. Vidare ska befintliga gator ge namn åt förlängningar. Kategorinamn kan användas, gärna med anknytning till platsen. I sista hand ska memorialnamn användas. Variation i efterledet ska eftersträvas. Bakgrund Korsningen mellan Stora vägen och Frestavägen har funnits sedan en ny väg byggdes mellan Fresta och Täby Sedan korsningen försågs med en rondellanläggning samt en rondellutsmyckning, har frågan om ett bestående namn rests. Borgbyrondellen Traktnamnet på fastigheten där korsningen ligger, är Borgby 1:1. Sedan medeltiden legat en gård som givit trakten dess namn. Borgby finns upptaget i Borgbyvägen men ligger inte i Borgby. Namnet tillhör det äldsta namnskicket, namn med slutled på -by, -sta, och -inge, som signalerar åtminstone tidig medeltid, men förmodligen äldre namnbruk. Det

17 Kommunstyrelsen intressanta är också namnleden borg-. I de noteringar som finns från och 90-tal, i Stockholms tänkeböcker, skrivs namnet Borby, eller Boorby. Uttalet antyder att namnet ska ha med att bo att göra. Det senare tillägget på 1600-talet, Borgby, då gården blivit prästbostad, skulle kunna spegla ett uttal på orten, eller önskan att göra platsen mer intressant. Sedan 1600-talet har namnet uteslutande skrivits Borgby. Med tanke på namnberedningens ambition att uppfylla god ortnamnssed ansågs Borgbyrondellen vara rätt namn på rondellen, eftersom den ligger i trakten med samma namn, utgör infarten till Borgby, samt levandegör platsens historia genom att ta upp namnet till allmän kännedom. Namnberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar namnet Borgbyrondellen för rondellen i korsningen Stora vägen och Frestavägen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar namnet Borgbyrondellen för rondellen i korsningen Stora vägen och Frestavägen.

18 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - tak Gunnes gård (KS/2012:265) Ärendebeskrivning Kundvalskontoret äger och ansvarar för Gunnes gård vilket också innebär ett underhållsansvar av fastigheten. Kundvalskontoret vill uppmärksamma behovet av takbyte på boningshuset på Gunnes gård. Taket är konstruerat av halm och dess skick har under året kraftigt försämrats. Givet att taket har börjat läcka in vatten och således riskerar att lämna hela byggnaden obrukbar bedömer kundvalskontoret att en renovering av taket bör genomföras redan under året. Då Gunnes gårds byggnader är historiska rekonstruktioner krävs det en specifik kompetens hos den som genomför byggnationen. Verksamheten har önskemål om att byggnationen genomförs som ett pedagogiskt projekt, där besökare samtidigt kan lära sig om forntida byggnadsteknik. För att kunna genomföra projektet krävs att kultur- och fritidsnämnden får ta i anspråk delar av avsatta medlen för De ökade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader som följer av investeringen ska belasta och rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget för åren framåt som avskrivningstiden avser. Belopp: kronor Typ av investering: Reparation av tak Beräknad starttidpunkt: Juni 2012 Beräknad färdigtidpunkt: Mars 2013 Avskrivningstid: 7 år Intern ränta 2012: 2,4 % Intern ränta : 2,9 % Kapitaltjänstkostnad : 2013: kronor 2014: kronor 2015: kronor 2016: kronor Övriga driftkostnader: Inga kända, kan uppkomma. Kapitalkostnaden: Belastar kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden, ordförandebeslut den 14 juni 2012 Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kronor får användas ur investeringsbudgeten för Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet och ställer sig bakom ordförandens förslag.

19 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget. I investeringsbudget 2012, under Kommunstyrelsen finns kronor avsatta för infrastruktur. En omfördelning av investeringsbudgeten på kronor är dock nödvändig. Kapitaltjänstkostnad kommer att belasta Kultur och fritidsnämnden och ryms inom nämndens budget för 2013 och för kommande år som avskrivningstiden avser. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden får använda kronor i investeringsmedel för takbyte på Gunnes gård. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kultur och fritidsnämnden får använda kronor i investeringsmedel för takbyte på Gunnes gård. Beslutet skickas till: Kultur och fritidsnämnden Ekonomienheten, Stöd och process Eva Dahlgren, Chef Kundvalskontoret

20 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Inredning Bollstanäs skola (KS/2012:156) Ärendebeskrivning Upplands Väsby kommun bygger just nu en ny Bollstanäs skola. Bygget pågår mellan augusti 2011 till januari Inflyttning beräknas ske med start i slutet av december månad I samband med nybyggnation behövs inredning. Ett förfrågningsunderlag har utarbetats och omfattar följande varugrupper: kontorsmöbler, skolmöbler, allmänna utrymmen. Investerings- och driftkostnadskonsekvenser Uppskattad investering: kronor Beräknad starttidpunkt: September Beräknad färdigställandetidpunkt: December Avskrivningstid: 10 år, ränta: 2,9 % Kapitaltjänstkostnad år 2012: : kronor 2014: kronor 2015: kronor Ökade kapitalkostnader som följer av investeringen ska finansieras inom Bollstanäs driftbudget. Produktionsstyrelsen beslutade den 20 juni 2012, 49 Produktionsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att: 1. få ta i anspråk kronor av 2012 års investeringsmedel 2. få tidigarelägga 2013 års investeringsanslag på kronor Kommunledningskontorets yttrande Produktionsstyrelsens investeringsbudget för 2012 är kronor. Av budgeten kvarstår kronor för inredning Bollstanäs skola. Under Kommunstyrelsen finns för 2012 budgeterat med kronor för infrastruktur. Av dessa kan kronor omdisponeras för inredning Bollstanäs skola. Kapitalkostnaderna som följer av investeringen finansieras inom Bollstanäs driftbudget.

21 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner investeringsanmälan på kronor för investering i inredning till Bollstanäs skola enligt kommunledningskontorets förslag. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Ärendet utgår. Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår. Beslutet skickas till: Väsby välfärd, Bollstanäs skola Stöd och process - Ekonomienheten

22 Kommunstyrelsen Handläggningsordning lokalbeställningar (KS/2012:197) Ärendebeskrivning Det har uppmärksammats att ansvarsfördelningen mellan kundvalskontoret och teknik & fastighet vid nybyggnadstillfällen för lokalbeställningar behöver förtydligas. En handläggningsordning har därför utarbetats som anger hur lokalbeställningar ska ske i de fall entreprenören/utföraren inte själv tar ansvar för projektet, dvs. då en verksamhet planeras men det ännu inte finns någon entreprenör/utförare utsedd. Föreslagen handläggningsordning visar vilket kontor och nämnd/utskott som ansvarar för de olika momenten i lokalbeställningsprocessen. Grundprincipen är att det är kundvalsnämnderna som har initiativet att bevaka och formulera behovet. När behovet övergår till att finna lösningar är det teknik- och fastighetsutskottet som ansvarar för lokalanskaffningsprocessen. Handläggningsordningen beskriver hanteringen för de behov som kräver någon form av investering. Kundvalskontoret äger och ansvarar för framtagandet av en behovsanalys som bland annat beskriver behovet, ger en första uppskattning av vad behovet kostar (investering och drift) samt om kommunen har råd med det. Kundvalskontoret ska i detta fall ses som kortsiktig hyresgäst tills en entreprenör finns utsedd. Det innebär också en garanti att hyresavgiften betalas till teknik och fastighet. Kundvalsnämnderna säkerställer behovet och översänder ärendet till kommunstyrelsen för godkännande. Syftet är att kommunstyrelsen i ett tidigt skede i processen får möjlighet att lämna synpunkter på ärendet utifrån eventuella förändringar av de kommunövergripande och finansiella förutsättningarna. Teknik & fastighet äger och ansvarar för lokalanalysens framtagande. Lokalanalysen görs på beställning av kundvalskontoret och redovisar lokalprogram, förslag till lokal och bedömd investering. Lokalanalysen med förslag till lokal inklusive budget ska godkännas av både kundvalskontorets och teknik & fastighets chefer enligt delegation från nämnd och delegation inom respektive kontor innan den lämnas över till teknik- och fastighetsutskottet för beslut om investeringsanmälan till kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen godkänt investeringen ska kundvalskontoret skriva en beställning om lokalanskaffning till teknik & fastighet. Beställningen ska vara undertecknad av kontorschefen för kundvalskontoret. Därefter påbörjar teknik & fastighet lokalanskaffningsprocessen för behovstäckning enligt lokalbeställningen.

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn Kommunstyrelsen 2010-03-08 1 Plats och tid Vilundarummet, Dragonvägen 86, Måndag den 8 mars 2010, klockan 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Jan Holmberg (M) Johan Hjelmstrand (M) Bo Callerhorn (M)

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233)

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) SOLNA STAD Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-01-26 12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) Sammanfattning Kommunerna ska, enligt

Läs mer