Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson (FP), vice ordförande Leif Berglund (S), andra vice ordförande Johan Hjelmstrand (M) Christine Hanefalk (M) Erik Palmstierna (M) Kristina Klempt (FP) Maria Fälth (KD) Johan Magnusson (C) Azadeh Rojhan Gustafsson (S) Ibrahim Abdallah (S) Gert Lindström (S) Ann-Christin Jyttner (S) Lars Valtersson (MP) Ulla Blücher (V) Ersättare: Anitha Hector (M) Lena Kanström (M) Jan-Erik Ek (M) Torsten Hemph (FP) Eila Bromme (FP) Ismo Salmi (KD) Sabina Brogård (C) Jakob Gustafsson (S) Ali Kashefi (S) Sara Norberg (S) Johan Thidell (S) Kjell Jonsson MP) Anders Rosén (V) Övriga deltagande Björn Eklundh, kommunledningskontoret Emma Kaumheimer, stöd & process Utses att justera Ulla Blücher Justeringens plats och tid Kanslienheten, måndagen den 17 september 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Inbjudan till Demokratidagen Att mäta demokrati den 27 september 2012 från SCB. Sammanträdesplan för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för år 2013, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, från Sveriges Kommuner och Lansting (SKL). En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa , från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nyhetsbrev Transport och Trafik, från Mälardalsrådet. Missiv och pressmeddelande från Länsstyrelsen i Västernorrland - Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Sammanställning aoch analys av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder Rapport från Boverket om Bostadsmarknaden år Rapporten finns hos ordförande Per-Erik Kanström. Beslut från kammarrätten i Stockholm, Saken gäller utlämnande av handling i teknik- och fastighetsutskottets diarium. Kammarrätten avvisar överklagandet. Medlemstidning från Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, nr Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden Protokoll från den 15 juni 2012.

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Utdrag ur protokoll från den 23 maj , Yttrande över revisionsrapport nr 10/201l, grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Byggnadsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , Yttrande över revisionsrapport nr 10/2011, grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Social- och äldrenämnden Utdrag ur protokoll från den 21 maj , social- och äldrenämndens delårsrapport 1. april Byggnadsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , byggnadsnämndens delårsrapport 1, april Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , miljöoch hälsoskyddsnämndens delårsrapport 1, april Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskottet Utdrag ur protokoll från den 23 maj , teknik- och fastighets delårsrapport 1, april Utbildningsnämnden Utdrag ur protokoll från den 23 maj , utbildningsnämndens delårsrapport 1, april Produktionsstyrelsen Utdrag ur protokoll från den 23 maj , produktionsstyrelsens delårsrapport 1, april Kultur- och fritidsnämnden Utdrag ur protokoll från den 22 maj , kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1, april Gestaltningsrådet Protokoll från den 24 april Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Kommundirektör Beslut för resa till Irland gällande Väsby Melodifestival. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:10. Utvecklingsstrateg Beslut om försäljning av betongponton vid Kairobadet. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:11. Kontorschef stöd & process Beslut för resa till Irland gällande Väsby Melodifestival. Diarienr: KS/2012:212. Beslutsserie: KS Delegation 2012:9. Anställningsbeslut Kundvalskontoret Anställning av handläggare LSS, tillsvidare Anställning av biståndshandläggare, tillsvidare Anställning av biståndshandläggare, tillsvidare. Grimsta skolan

5 Kommunstyrelsen Anställning av lärare, vikariat Anställning av två lärare, vikariat Anställning av två lärare, tillsvidare Anställning av lärare, tillsvidare. Teknik- och fastighetsutskottet Parkeringstillstånd för rörelsehindrade maj stycken beviljade och tre stycken avslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

6 Kommunstyrelsen Detaljplan Sandbergska skolan, uppdrag (KS/2012:231) Ärendebeskrivning En förfrågan om planläggning har den 13 april 2012 inkommit från BIV Stockholmshammaren AB om att komplettera befintlig plan med möjlighet för skola. Syftet är att Sandbergska skolan, som omfattar förskoleklass åk 9, även fortsättningsvis ska kunna bedriva sin verksamhet inom fastigheten Hammarby-Smedby 1:461. Gällande detaljplan för området betecknas Området omfattas av planbestämmelsen K1J1, vilket bl.a. innebär att byggnaden får nyttjas för kontorsändamål och lätt industri som ej är störande för omgivningen. Byggnadsnämnden gav den 3 juli 2009 tidsbegränsat bygglov, 3 år, för ändrad användning av befintlig kontorslokal till skollokal för Sandbergska skolan. Avsikten var att skolan därefter skulle flytta in i Sverige Finska skolans lokaler när dessa blev lediga. Då skolan nu önskar fortsätta bedriva sin verksamhet inom Hammarby-Smedby 1:461 samt utöka lokalytorna och elevantalet, krävs en planändring. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret har samarbetat med Sandbergska skolan sedan dess start i kommunen ht Skolan är en fristående skola med ett medvetet val av lokaler som ger omedelbar närhet till företagande. Lokalerna är nyutrustade och anpassade till det sätt som skolan vill bedriva sin verksamhet på. Skolan har successivt utökat sin verksamhet sedan starten och har hela tiden föräldrar i kö som vill att deras barn ska få möjlighet att börja på skolan. I stadsbyggnadskontorets skrivelse beskrivs komplikationerna med vägar, trafik och bristen på skolgård. Kundvalskontoret har inte fått några negativa reaktioner på detta från föräldrar. Skolan har gjort ett medvetet val av läge och miljö när de startade sin skola och därmed blir det troligtvis också ett medvetet val från föräldrars sida. Att finnas nära företagandet är en viktig del av Sandbergska skolans verksamhetsidé Stadsbyggnadskontorets yttrande För närvarande pågår arbetet med att ta fram ett program för Johanneslundsområdet. Syftet med programmet är att se över befintliga detaljplaner samt beakta en fortsatt utveckling av området för verksamheter. Det är härmed viktigt att områdets möjlighet att utvecklas som verksamhetsområde inte inskränks. En skolbyggnad i föreslaget läge kan t.ex. begränsa möjligheterna att skapa bättre tillfartsgator inom området, då tung trafik i möjligaste mån bör begränsas utanför skolan.

7 Kommunstyrelsen Byggnaden ligger redan idag inom ett befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att tung trafik är vanligt förekommande kring skolan. Direkt utanför skolan går även lokal personbilstrafik. Trafiksituationen kring huset är problematisk och angöring för hämtning och lämning av elever samt parkeringsplatser åt besökare saknas. Byggnaden ligger även i närheten av E4 och Stockholmsvägen. Det är därför oklart om utemiljön är sådan att det är lämpligt at bedriva en skola på platsen. Farhågorna om brister i miljön gäller både luftkvalitet och buller. Även om miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids vid byggnaden är luften ändå påverkad av trafiken på de större vägarna. Ytterligare en brist är att skolan saknar en egen skolgård där barnen kan släppas ut ensamma. Idag används Johanneslundsparken som skolgård, vilket innebär at barnen måste passera en gata som trafikeras av såväl tung trafik som personbilstrafik för att ta sig till parken. Detta innebär att personal ständigt måste ledsaga barnen till rastverksamhet och andra aktiviteter utanför klassrummet, vilket inte är en långsiktig lösning. Om planläggning för skolverksamhet sker i enlighet med förfrågan är det angeläget att utrymme för utevistelse anordnas inom fastigheten. Sammanfattningsvis kan Stadsbyggnadskontoret konstatera att frågor som berör utemiljön, trafiksituationen samt möjlighet till skolgård inom fastigheten behöver utredas vidare om beslut fattas om att påbörja planläggning. Stadsbyggnadskontoret anser inte att kriterierna för att tillämpa enkelt planförfarande är uppfyllda, varför planen bör hanteras med normalt förfarande om planläggning påbörjas. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontoret överlämnar åt kommunstyrelsen att med stöd av stadsbyggnadskontorets utredning fatta beslut i ärendet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sandbergska skolan. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sandbergska skolan.

8 Kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden

9 Kommunstyrelsen Detaljplan för område vid Baldersvägen, antagande (KS/2011:168) Ärendebeskrivning Miljö- och planutskottet gav den 15 juni 2011 i uppdrag åt byggnadsnämnden och dess förvaltning, stadsbyggnadskontoret, att upprätta förslag till detaljplan för område vid Baldersvägen i Odenslunda. Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och till att bevara den nuvarande parken vid Baldersplan och naturmarken i Sandaskogen. Planförslaget är illustrerat med 10 stycklen bostäder i ett gruppboende och för ca två till sex bostäder i radeller småhus. Området är idag planlagt för park och barnstuga eller mindre samlingslokal. Den 21 feb 2012 beslutade byggnadsnämnden att sända ut förslag till detaljplan för Baldersvägen på samråd till sakägare, hyresgäster, myndigheter och organisationer som är berörda. Samrådet varade under perioden 27 feb 26 mars Under samrådet hade närboende synpunkter i första hand på den högsta tillåtna taknockshöjden. De såg helst inte heller att bostäder utöver de 10 gruppbostäderna tilläts men tyckte ändå att samrådsförslaget tog hänsyn till den gemensamma parken. Andra synpunkter som kom upp och som föranledde mindre justeringar och ändringar av planförslaget berörde dagvatten och ett E- område för angränsande transformatorstation. Byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2012 om granskning av det bearbetade förslaget till detaljplan. Förslaget har varit på granskning den 18 juni 31 juli Inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i ett granskningsutlåtande, daterat Yttrandena har inte föranlett några ändringar av planhandlingarna. Under granskningstiden har en markundersökning gjorts eftersom uppgifter har indikerat att marken i väster består av fyllnadsmassor. Undersökningen påvisade dock inga markföroreningar. Kapitlen om geotekniska förhållanden och markföroreningar, s.6, i planbeskrivningen har justerats med anledning av detta varför planhandlingarna har fått ett revideringsdatum. Byggnadsnämnden bedömde i sitt samrådsbeslut att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer att inget i det fortsatta arbetet har förändrat den bedömningen. Byggnadsnämnden förväntas att godkänna detaljplanen vid sitt sammanträde den 28 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar den av byggnadsnämnden godkända detaljplanen för Baldersvägen till kommunfullmäktige för antagande.

10 Kommunstyrelsen Ordförandes förslag till kommunstyrelsens Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar den av byggnadsnämnden godkända detaljplanen för Baldersvägen.

11 Kommunstyrelsen Planeringsläget för fördjupad översiktsplan för sydöstra kommundelen (föp Sydost) (KS/2009:14) Ärendebeskrivning Eftersom det gått nära ett år sedan senaste rapporten om fördjupad översiktsplan för sydöstra kommundelen föp Sydost, följer här en kort redovisning av planeringsläget. Planeringsläget augusti 2012 Beslut att ta fram en fördjupad översiktsplan för sydöstra kommunen fattades i kommunstyrelsen den 9 mars Samrådstiden pågick mars-april Syftet med planen är att undersöka planeringsförutsättningarna för bostadsbebyggelse. Sedan april 2011 väntar kommunen på Länsstyrelsens samrådsyttrande över föp Sydost. Dels ska länsstyrelsen yttra sig över kommunens avvägning mellan de tre riksintressen som gjorts i samrådshandlingarna, dels över hur kommunen jämkar den framtida bostadsplaneringen med ambitionerna om bra friluftsområden och biologisk mångfald i grönkilen Rösjökilen. Regionala avväganden För att fortsätta planeringen för föp Sydost behöver nu kommunen avväganden från Länsstyrelsen, som ett år efter remisstidens slut ännu inte yttrat sig. Intressenter både i norr, utanför planområdet, och i södra planområdet har lämnat in ansökningar om detaljplaneläggning som Upplands Väsby inte kan besvara så länge det råder osäkerhet kring framförallt riksintresseavvägningarna inom planområdet. I andra sammanhang visar yttranden från regionala myndigheter och organisationer, att de har svårt att yttra sig positivt om föp Sydost, samtidigt som de inser Upplands Väsby kommuns behov av ytterligare områden för bostadsplanering och problemen med bullret över tätorten. Tillväxt Miljö Regionplanering, (TMR, f.d. Regionplanekontoret) som ansvarar för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (rufs) och länsstyrelsen uppger att de gärna deltar i diskussioner kring avvägningar för den framtida bebyggelseutvecklingen i Upplands Väsby. Vägledning från andra remissvar I väntan på ett remissyttrande har länsstyrelsens yttranden i andra ärenden givit indikationer på vad regionala organ har för invändningar mot eventuell bebyggelse i sydöstra (och även sydvästra) kommundelen:

12 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen 2011 har i ett yttrande till Sollentuna kommun angående industribebyggelse i en grönkil, krävt en gemensam redovisning från de tre inblandade kommunerna Sollentuna, Järfälla och Upplands Väsby. - TMR har i remissyttrandet för fördjupad översiktsplan för Vällsta sagt att samtliga Upplands Väsby kommuns föp:ar borde inarbetas i ett övergripande översiktsplanearbete. TMR uttrycker samtidigt förståelse för att kommunen arbetar för ett breddat bostadsutbud, och med problematiken med riksintresset för Arlanda, som påverkar tätorten. - Svenska kraftnät lämnade 2010 in en ansökan om att upprätta en ny 400 kv-ledning strax intill det utpekade bostadsområdet i den södra delen av planområdet, och alltså inte en nedgrävd kabel. Upplands Väsby kommun har yttrat sig emot förslaget till luftledning, och krävt att det blir en nedgrävd markkabel. Diskussionen har skett ett flertal gånger via formella kanaler med resultat att Svenska kraftnät 2011 tvingades komplettera sin ursprungliga ansökan med ett alternativ för kabeldragning i marken. Den nya ledningen har också tagits upp på debattsidan i Dagens Nyheter, i en artikel signerad av kommunordföranden i Täby och Upplands Väsby kommuner. Ärendet ligger hos Näringsdepartementet för beslut. Dock är det oklart hur utgången blir. En ledning skulle varken gynna riksintresset för kulturmiljövård eller bostadsbebyggelsen som föreslagits i föp Sydost. Fortsatt planering En samrådssammanställning presenteras för kommunstyrelsen alternativt även miljö- och planutskottet, så snart länsstyrelsen har skickat sitt samrådsyttrande. I frågan om grannkommunernas planering, i förhållande till Upplands Väsby kommuns planering, behöver de politiska samtalen över kommungränserna fortsätta, med eller utan länsstyrelsens medverkan. Arbetet med att förmå Svenska kraftnät och Näringsdepartementet att gräva ner Stockholms ström-ledningen fortsätter i ett eget ärende. Sollentuna kommun planerar att göra ett industriområde strax norr om sjön Fjäturen, och kommunerna planerar att lägga naturkompensationerna inom planområdet för föp Sydost. Utredningen om spridningssamband som tas fram för närvarande kommer att inarbetas i föp Sydost utställning, dvs nästa fas i framtagandet av fördjupad översiktsplan för kommunens sydöstra delar. Kommunstyrelsens förslag till beslut

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

14 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren (KS/2010:290) Ärendebeskrivning Hösten 2010 gavs Ingemar Skogö uppdraget att biträda Försvarsdepartementet avseende samråd och klarläggande av frågor rörande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Utgångspunkten för det föreliggande förslaget är att den som har ansvar för en verksamhet i normala fall även ska ha motsvarande ansvar under en krissituation samt att den som har nyttan av åtgärden ska delta i finansieringen i motsvarande grad. Den mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärden för att minska risken för översvämningar är att öka avbördningskapaciteten genom Slussenprojektet i Stockholm. Kostnaden för detta projekt har beräknats till 900 miljoner kronor. De största riskerna/nyttorna finns inom områdena tillgång till dricksvatten, befintlig- och planerad bebyggelse samt infrastruktur. För dess områden har man bedömt den skadekostnad/alternativkostnad som ligger till grund för dels fördelningen mellan de tre områdena och dels för respektive organisations del. De föreslagna åtgärderna vid slussen i Stockholm minskar väsentligen riskerna för översvämning och saltvatteninträngning i Mälaren. Dessa nya anläggningar beräknas ha en livslängd på 100 år och är anpassade för att klara förväntade klimatförändringar under denna period. Fördelningen av nyttorna har beräknats och den uppskattade kostnaden på 900 miljoner kronor fördelar sig med 45 (0,3) miljoner kronor på befintligt bebyggelse, 135 (0,2) miljoner kronor på planerad bebyggelse, 90 miljoner kronor på statlig infrastruktur samt 630 (9,5) miljoner kronor på dricksvattenförsörjning. Upplands Väsbys fördelade kostnader inom parantes. Upplands Väsbys del av de 900 miljoner kronorna är 9,9 miljoner kronor varav 9,5 miljoner kronor avser dricksvattenförsörjning. Beloppen är angivna i 2011 års penningvärde, uppräkning skall ske enligt konsumentprisindex. Betalning skall ske till Stockholms kommun när ökad avbördningskapacitet är i bruk. Teknik & fastighetskontorets överväganden Regeringens utredare Ingemar Skogö har överlämnat en skrivelse 23 april 2012 om ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av vattennivåerna i Mälaren. Den beräknade kostnaden för arbetet är 900 miljoner kronor.

15 Kommunstyrelsen Förslaget innebär att kommunerna kring Mälaren ska vara delaktiga i finansieringen och för Upplands Väsbys del skulle det innebära en kostnad på totalt kronor. För att kunna gå vidare i planeringen efterfrågas kommunernas ställningstagande till medfinansieringen i en s.k. avsiktsförklaring. Teknik & fastighet anser att frågan om medfinansiering är rimlig, dock efterlyser vi någon form av dialog om hur fördelningen av kostnaderna skall ske. Det är stora summor och det är viktigt att skapa förståelse hos medborgare och skattebetalare. Mot denna bakgrund är det teknik & fastighets mening att i detta skede, utan dialog, ej teckna en avsiktsförklaring på föreslagna villkor. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avstå från att underteckna avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren. Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar teknik & fastighets förslag till yttrande, att avstå från undertecknandet av avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren, som sitt eget och översänder det till Försvarsdepartementet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar teknik & fastighets förslag till yttrande, att avstå från undertecknandet av avsiktsförklaring om delfinansiering av reglering av vattennivåerna i Mälaren, som sitt eget och översänder det till Försvarsdepartementet. Beslutet skickas till: Försvarsdepartementet, Uppdraget om Mälarens reglering, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknik- och fastighetsutskottet

16 Kommunstyrelsen Namnärende - rondellen vid korsningen Stora vägen - Frestavägen (KS/2012:19) Ärendebeskrivning Namnberedningen har fått förfrågan om namn på rondellen i korsningen mellan Stora vägen och Frestavägen. I samband med namnsättningen av ovan nämnda rondell undersöktes om andra rondeller i kommunen saknar namn. Så var inte fallet. De övriga heter Runbyrondellen, Bendanrondellen och Glädjenrondellen. Två rondeller som eventuellt kommer att anläggas i samband med Eds allé är inte namnsatta. Namnberedningen lägger förslag till namn när detaljplanen gått ut på granskning och gatustrukturen är helt bestämd. Namnberedningen anser att skyltning av rondellerna vore önskvärt, i likhet med Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Med skyltar i rondellerna blir det mycket enkelt att ge vägbeskrivningar. Namnsättningsprinciper Enligt antagen namnsättningsprincip för namnberedningen ska namn på gator följa god ortnamnssed, det vill säga anknyta till tidigaste namnbruket och om sådant inte finns, till muntlig tradition. Vidare ska befintliga gator ge namn åt förlängningar. Kategorinamn kan användas, gärna med anknytning till platsen. I sista hand ska memorialnamn användas. Variation i efterledet ska eftersträvas. Bakgrund Korsningen mellan Stora vägen och Frestavägen har funnits sedan en ny väg byggdes mellan Fresta och Täby Sedan korsningen försågs med en rondellanläggning samt en rondellutsmyckning, har frågan om ett bestående namn rests. Borgbyrondellen Traktnamnet på fastigheten där korsningen ligger, är Borgby 1:1. Sedan medeltiden legat en gård som givit trakten dess namn. Borgby finns upptaget i Borgbyvägen men ligger inte i Borgby. Namnet tillhör det äldsta namnskicket, namn med slutled på -by, -sta, och -inge, som signalerar åtminstone tidig medeltid, men förmodligen äldre namnbruk. Det

17 Kommunstyrelsen intressanta är också namnleden borg-. I de noteringar som finns från och 90-tal, i Stockholms tänkeböcker, skrivs namnet Borby, eller Boorby. Uttalet antyder att namnet ska ha med att bo att göra. Det senare tillägget på 1600-talet, Borgby, då gården blivit prästbostad, skulle kunna spegla ett uttal på orten, eller önskan att göra platsen mer intressant. Sedan 1600-talet har namnet uteslutande skrivits Borgby. Med tanke på namnberedningens ambition att uppfylla god ortnamnssed ansågs Borgbyrondellen vara rätt namn på rondellen, eftersom den ligger i trakten med samma namn, utgör infarten till Borgby, samt levandegör platsens historia genom att ta upp namnet till allmän kännedom. Namnberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar namnet Borgbyrondellen för rondellen i korsningen Stora vägen och Frestavägen. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar namnet Borgbyrondellen för rondellen i korsningen Stora vägen och Frestavägen.

18 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - tak Gunnes gård (KS/2012:265) Ärendebeskrivning Kundvalskontoret äger och ansvarar för Gunnes gård vilket också innebär ett underhållsansvar av fastigheten. Kundvalskontoret vill uppmärksamma behovet av takbyte på boningshuset på Gunnes gård. Taket är konstruerat av halm och dess skick har under året kraftigt försämrats. Givet att taket har börjat läcka in vatten och således riskerar att lämna hela byggnaden obrukbar bedömer kundvalskontoret att en renovering av taket bör genomföras redan under året. Då Gunnes gårds byggnader är historiska rekonstruktioner krävs det en specifik kompetens hos den som genomför byggnationen. Verksamheten har önskemål om att byggnationen genomförs som ett pedagogiskt projekt, där besökare samtidigt kan lära sig om forntida byggnadsteknik. För att kunna genomföra projektet krävs att kultur- och fritidsnämnden får ta i anspråk delar av avsatta medlen för De ökade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader som följer av investeringen ska belasta och rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget för åren framåt som avskrivningstiden avser. Belopp: kronor Typ av investering: Reparation av tak Beräknad starttidpunkt: Juni 2012 Beräknad färdigtidpunkt: Mars 2013 Avskrivningstid: 7 år Intern ränta 2012: 2,4 % Intern ränta : 2,9 % Kapitaltjänstkostnad : 2013: kronor 2014: kronor 2015: kronor 2016: kronor Övriga driftkostnader: Inga kända, kan uppkomma. Kapitalkostnaden: Belastar kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden, ordförandebeslut den 14 juni 2012 Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kronor får användas ur investeringsbudgeten för Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet och ställer sig bakom ordförandens förslag.

19 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget. I investeringsbudget 2012, under Kommunstyrelsen finns kronor avsatta för infrastruktur. En omfördelning av investeringsbudgeten på kronor är dock nödvändig. Kapitaltjänstkostnad kommer att belasta Kultur och fritidsnämnden och ryms inom nämndens budget för 2013 och för kommande år som avskrivningstiden avser. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden får använda kronor i investeringsmedel för takbyte på Gunnes gård. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Kultur och fritidsnämnden får använda kronor i investeringsmedel för takbyte på Gunnes gård. Beslutet skickas till: Kultur och fritidsnämnden Ekonomienheten, Stöd och process Eva Dahlgren, Chef Kundvalskontoret

20 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Inredning Bollstanäs skola (KS/2012:156) Ärendebeskrivning Upplands Väsby kommun bygger just nu en ny Bollstanäs skola. Bygget pågår mellan augusti 2011 till januari Inflyttning beräknas ske med start i slutet av december månad I samband med nybyggnation behövs inredning. Ett förfrågningsunderlag har utarbetats och omfattar följande varugrupper: kontorsmöbler, skolmöbler, allmänna utrymmen. Investerings- och driftkostnadskonsekvenser Uppskattad investering: kronor Beräknad starttidpunkt: September Beräknad färdigställandetidpunkt: December Avskrivningstid: 10 år, ränta: 2,9 % Kapitaltjänstkostnad år 2012: : kronor 2014: kronor 2015: kronor Ökade kapitalkostnader som följer av investeringen ska finansieras inom Bollstanäs driftbudget. Produktionsstyrelsen beslutade den 20 juni 2012, 49 Produktionsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att: 1. få ta i anspråk kronor av 2012 års investeringsmedel 2. få tidigarelägga 2013 års investeringsanslag på kronor Kommunledningskontorets yttrande Produktionsstyrelsens investeringsbudget för 2012 är kronor. Av budgeten kvarstår kronor för inredning Bollstanäs skola. Under Kommunstyrelsen finns för 2012 budgeterat med kronor för infrastruktur. Av dessa kan kronor omdisponeras för inredning Bollstanäs skola. Kapitalkostnaderna som följer av investeringen finansieras inom Bollstanäs driftbudget.

21 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner investeringsanmälan på kronor för investering i inredning till Bollstanäs skola enligt kommunledningskontorets förslag. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Ärendet utgår. Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår. Beslutet skickas till: Väsby välfärd, Bollstanäs skola Stöd och process - Ekonomienheten

22 Kommunstyrelsen Handläggningsordning lokalbeställningar (KS/2012:197) Ärendebeskrivning Det har uppmärksammats att ansvarsfördelningen mellan kundvalskontoret och teknik & fastighet vid nybyggnadstillfällen för lokalbeställningar behöver förtydligas. En handläggningsordning har därför utarbetats som anger hur lokalbeställningar ska ske i de fall entreprenören/utföraren inte själv tar ansvar för projektet, dvs. då en verksamhet planeras men det ännu inte finns någon entreprenör/utförare utsedd. Föreslagen handläggningsordning visar vilket kontor och nämnd/utskott som ansvarar för de olika momenten i lokalbeställningsprocessen. Grundprincipen är att det är kundvalsnämnderna som har initiativet att bevaka och formulera behovet. När behovet övergår till att finna lösningar är det teknik- och fastighetsutskottet som ansvarar för lokalanskaffningsprocessen. Handläggningsordningen beskriver hanteringen för de behov som kräver någon form av investering. Kundvalskontoret äger och ansvarar för framtagandet av en behovsanalys som bland annat beskriver behovet, ger en första uppskattning av vad behovet kostar (investering och drift) samt om kommunen har råd med det. Kundvalskontoret ska i detta fall ses som kortsiktig hyresgäst tills en entreprenör finns utsedd. Det innebär också en garanti att hyresavgiften betalas till teknik och fastighet. Kundvalsnämnderna säkerställer behovet och översänder ärendet till kommunstyrelsen för godkännande. Syftet är att kommunstyrelsen i ett tidigt skede i processen får möjlighet att lämna synpunkter på ärendet utifrån eventuella förändringar av de kommunövergripande och finansiella förutsättningarna. Teknik & fastighet äger och ansvarar för lokalanalysens framtagande. Lokalanalysen görs på beställning av kundvalskontoret och redovisar lokalprogram, förslag till lokal och bedömd investering. Lokalanalysen med förslag till lokal inklusive budget ska godkännas av både kundvalskontorets och teknik & fastighets chefer enligt delegation från nämnd och delegation inom respektive kontor innan den lämnas över till teknik- och fastighetsutskottet för beslut om investeringsanmälan till kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen godkänt investeringen ska kundvalskontoret skriva en beställning om lokalanskaffning till teknik & fastighet. Beställningen ska vara undertecknad av kontorschefen för kundvalskontoret. Därefter påbörjar teknik & fastighet lokalanskaffningsprocessen för behovstäckning enligt lokalbeställningen.

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1 Produktionsstyrelsen -12-12 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists Torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 12 december, klockan 18.00-19.10 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 1 Plats och tid Blacken, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:00 09:05 Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Halldén (M), ordförande Torsten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Eva Klermyr, KSB Anna Ginell, KSB Johannes Wikman, KLK, 1.5 Sara Hugosson, sekr, S&P

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Eva Klermyr, KSB Anna Ginell, KSB Johannes Wikman, KLK, 1.5 Sara Hugosson, sekr, S&P Byggnadsnämnden 2015-01-27 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 27 januari, klockan 18:00-19:25 Ledamöter: Gert Lindström (S), ordf. Jakob Gustafsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

Per-Erik Kanström (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

Per-Erik Kanström (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-04 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvist torg 1. Lokal: Lundström. Onsdagen den 4 mars, klockan 8:30-10.00 Ledamöter: Anders Rosén (V), ordf. Mathias

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Sigtuna, Södergatan 20, Märsta, lokal: Skölden Tisdagen den 11

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen 2010-12-06. 1. Information om Arlanda - Ny tillståndsansökan. Ärendet föredras för information.

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen 2010-12-06. 1. Information om Arlanda - Ny tillståndsansökan. Ärendet föredras för information. Förslag till beslut Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-12-06 1. Information om Arlanda - Ny tillståndsansökan t föredras för information. Föredragande: Hans Gustafsson 2. Meddelanden Bilaga: Tillkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-05-22 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby kommun Tisdagen den 22

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärd 2013-03-20 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists Torg 1, lokal: Estrid Onsdagen den 20 mars, klockan 16.45-18.25 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Nils

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Timmie Aspelin, nämndsekreterare Maria Röstberg, kultur- och fritidschef. Madeleine Pettersson Svärd

Timmie Aspelin, nämndsekreterare Maria Röstberg, kultur- och fritidschef. Madeleine Pettersson Svärd Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-14 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Ragnvald Måndagen den 14 november 2016, klockan 17:00-18.00 Ledamöter: Leif Bejhed (V), ordf Ann-Christin Jyttner (S), v.ordf

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 18 april 2012, klockan

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 18 april 2012, klockan Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-04-18 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 18 april 2012, klockan 8.30-10.50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-22 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-05 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 5 februari, klockan 8:30-10.15 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45

Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45 Kommunala pensionärsrådet 2012-05-30 1 Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott Kommunstyrelsens miljö- och planutskott 2014-08-18 1 Plats och tid Estrid, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 18 augusti, klockan 15:00-16:30 Beslutande Ledamöter: Ann-Christin Frickner-Larsson

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Ann-Christin Frickner (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

Ann-Christin Frickner (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-04-13 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Ragnvald Onsdagen den 13 april 2016, klockan 08:30-10:08 Ledamöter: Anders Rosén (V), ordförande Mathias Bohman (S) Lars

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Bengt-Erik Johansson Ulla Andersson. Jenny Magnusson, nämndsekreterare, SP

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Bengt-Erik Johansson Ulla Andersson. Jenny Magnusson, nämndsekreterare, SP Kommunala handikapprådet 2011-11-29 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 klockan 18:00-19:40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Bengt-Erik Johansson Ulla Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Magda Ayoub (KD) Kjell Söderqvist (S)

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Magda Ayoub (KD) Kjell Söderqvist (S) Kommunstyrelsens stöd- och processutskott 2010-05-18 1 Plats och tid Väsbyrummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdagen den 18 maj, klockan 17.30-18.20 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer