Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002"

Transkript

1 Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002 TIDAHOLMS KOMMUN Mariestad Uddevalla Lidköping Skövde Falköping UDDEVALLA KOMMUN Tidaholm Borås

2 Innehåll Sammanfattning 2 Introduktion - Inledningsanförande 3 - Internationell nivå 3 - Nationell nivå 5 - Regional nivå 6 - Lokal Nivå 8 Studiebesök/Vänortsmöten - Kärnsjukhuset, Skövde 9 - Uddevalla 9 - Lidköping 10 - Töreboda 10 - Skövde 11 - Tidaholm 11 - Borås 12 - Falköping 13 - Mariestad 13 Avslutning - Det förebyggande arbetet får allt större betydelse 15 - Redovisning Hur ska vänorterna gå vidare? 16 Bilagor - Inbjudan 18 - Program 19 Sammanfattning Sedan i slutet av1970 talet har ett tvärsektoriellt skadeförebyggande arbete pågått i Skaraborg. Detta har mynnat ut i konceptet "En säker och trygg kommun - A Safe Community" Satsningen är en strategi i WHO:s globala program och i Folkhälsoinstitutets Nationella skadeprogram. Fjorton kommuner har sedan 1989 utsetts i Sverige till "En säker och trygg kommun" av WHO, däribland sju kommuner belägna i Västra Götalandsregionen. Dessa är Lidköping, Falköping, Skövde, Tidaholm, Uddevalla, Borås och Mariestad, vilka alla har utvecklat sitt lokala skadeförebyggande arbete genom en rad olika åtgärder. En viktig faktor för genomförandet är samarbetet med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå och dessutom - internationell nivå. I Västra Götalandsregionen bildades år 2000 ett nätverk för de utnämnda kommunerna för att tillsammans anordna denna vänortskonferens i Västra Götalandsregionen. Ytterligare ett steg har tagits för att utveckla nätverken utanför Sverige mellan de sju kommunerna och deras vänorter. Västra Götalandsregionen och de sju utnämnda kommunerna som arrangör inbjöd representanter från åtta vänorter och fem länder. De besökande kommunerna Utena, Pakruojis, Iecava, Sigulda, Tukums, Jëhvi, Kuressaare, Mikkeli och Sarajevo ligger i Litauen, Lettland, Estland, Finland och Bosnien-Herzegovina. Medverkade gjorde även Töreboda kommun som för tillfället arbetar tillsammans med sin vänort i Lettland, för att samtidigt utvecklas till "En säker och trygg kommun" och i framtiden kunna erhålla WHO:s utnämning. Vistelsen i Skaraborg varade en vecka och innebar att besökarna fick en bred introduktion av det skadeförebyggande arbetet som genomförts i regionen. Information gällande strategier och övergripande mål för arbetet varvades med flera dagars studiebesök i de olika kommunerna. Konferensen avslutades med att varje vänort tillsammans med sin värdkommun satte upp mål för att utveckla sina hemorter enligt konceptet "En säker och trygg kommun". 2

3 Introduktion, Regionens hus, Mariestad, måndag 30 september. Inledningsanförande Roland Andersson, ordförande i Västra Götalandsregionens regionsstyrelse. - Satsningen på "En säker och trygg kommun "var en utmaning. - Men den bar frukt! Det konstaterar Roland Andersson. För flera år sedan var han själv med och initierade det skadeförebyggande arbetet i Borås kommun. Roland Andersson står som förste talare under Vänortskonferensen i Regionens hus i Mariestad. 37 personer från de olika vänorterna finns samlade för att få en bakgrund till hur genomförandet av det skadebyggande programmet gått till. - Det är speciellt glädjande att andra länder nu kommit med i arbetet, säger han. Han egna första kontakt med programmet uppstod i början på 90-talet då han var kommunalråd i Borås. Några tjänstemän kom upp på hans kontor och presenterade idén bakom konceptet var arbetet klart och Borås fick utnämningen En säker och trygg kommun. - Det handlar om att förebygga skador genom att bland annat föra statistik över skadetillfällen. Positiv erfarenhet Roland Andersson nämner som exempel vikten av att registrera de äldre personer som råkar ut för fallolyckor. En annan del i arbetet var att se till att trafikmiljön i kommunen var säker för barn och ungdomar. Arbetet som föregick utnämningen var omfattande och tog flera år. Roland Andersson menar att det var en utmaning för kommunen att uppnå målen. Samtidigt var man medveten om vilka fördelar som slutresultatet förde med sig. Att inte förebygga skador och olyckor innebär mänskligt lidande och kostar dessutom mycket pengar. - Min erfarenhet från arbetet var enbart positivt. Han hoppas på en givande konferens och att den ska bli startpunkten för ett erfarenhetsutbyte som innebär fler trygga medborgare. Internationell nivå Gullbrand Skjönberg, nämndsdirektör, Nacka kommun Arbetet med "En säker och trygg kommun" måste inbegripa invånarna i en kommun. Därför är målet att skapa delaktighet och engagemang bland människor. - Engagera familjen, säger Gullbrand Skjönberg, från Nacka. Lidköping var den kommun som först kunde nå upp till WHO:s krav och 1989 kom utnämningen. Under 90-talet utnämndes en rad efterföljare däribland Motala och Falköping. Efter Sverige kom Skottland tätt följd av Australien, Norge och Kanada. Totalt sett är det 12 länder i världen som anammat konceptet. I samtliga delaktiga kommuner finns en gemensam grundsyn på det skadeförebyggande arbetet. Gullbrand Skjönberg ger en beskrivning av varje del: Skador kan bero på flera faktorer - olycksfall, självmord, våld, naturkatastrofer och krig. Skadorna som uppstår är av tre typer, nämligen psykiskaoch fysiska skador samt materiella skador. Ett förebyggande säkerhetsarbete hindrar skadorna att uppkomma. Enligt WHO definierar man begreppet säkerhet enligt följande: "Säkerhet är ett tillstånd där risker och förhållande som leder till fysisk, psykologisk eller materiell skada kontrolleras". Hela samhället påverkas Den process som leder till ett säkrare samhälle inbegriper en rad faktorer. Hela samhällsstrukturen inkluderas, dvs teknik, trafiken, kommunikationer, politiska strukturer, ekonomiska strukturer, den enskilda familjen, människors gemenskap eller främlingsskap, attityder och beteende. En säker och trygg kommun bör därför: 1. Hindra skador och ond bråd död 2. Öka säkerheten 3. Skapa trygghet 4. Skapa självförtroende genom att informera alla om att de är värdefulla 5. Skapa delaktighet och engagemang för ett rikt och tryggt liv. Gullbrand Skjönberg menar att det är viktigt att engagera familjen i säkerhetsarbetet. - Det kan handla om att engagera sig i sina barns skolväg. Delaktigheten i det egna närområdet har flera bra effekter, nämligen att det stärker det demokratiska systemet. - Att känna delaktighet minskar även risken för alkoholberoende, ätstörningar och självmord. 3

4 Kommunernas ansvar Han ger även en bild av hur det svenska samhället förr och i dag har arbetat för säkerhet genom statens insatser. Tidigare fanns den så kallade politirätten där polisväsende, hälsovård och barnavård ingick. Sjukvården var länge ett område som fanns på basis av välgörenhet och först i mitten av 1800-talet blev det en statligt angelägenhet. De svenska kommunernas ansvar i dag är: Räddningstjänst, kommunal beredskap, tillgång och granskning av skyddsrum, säkerhet i exempelvis skollokaler, brottsförebyggande åtgärder, säkerhet inom vård för handikappade och äldre, säkerhet för energi, vatten och avlopp. Det handlar även om miljötillsyn, livsmedelstillsyn, smittskydd, alkoholutskänkning, trafiksäkerhetsfrågor, pröva bygglov, tillsyn och kontroll av hemtjänst, skydd för barn och olika handikappgrupper. Förvaltningar måste samarbeta Politiskt sett finns det olika spår eller vägar som man kan följa för att nå säkerhetsmålen. - Oberoende vilket spår så är alla överens om att just våldet mot kvinnor och barn är viktigt att arbeta med. Man är även överens om vinsterna med att begränsa skador i samhället. Men hur når man målen i praktiken och hur ska tjänstemännen jobba, frågar sig Gullbrand Skjönberg. Han tar upp problemet med att olika förvaltningar inom kommunerna tenderar att sluta sig inåt mot sin egen verksamhet. - Man jobbar ofta väldigt isolerat, var för sig, och har få kontakter med andra sektorer. Det innebär att man talar olika språk. Detta är ett problem världen över. - Man måste bygga upp en bättre samverkan mellan dessa enheter. Vilka är styrmedlen? Vilken makt har det lokala samhället till att genomdriva målen effektivt? En viktig del är tillsyn och kontroll av olika verksamheter. Kommunerna har även ett planmonopol och styr över utbetalningar av bidrag. Man har ett driftsansvar för skolor, förskolor och hemtjänst. Kommunen kan även utarbeta lokala föreskrifter inom exempelvis trafikområdet och man ansvarar för olika typer av upphandlingsarbete. Med dessa styrmedel kan man utveckla en rad åtgärder: - Riskanalyser, riskvärdering - Samarbete inom kommunerna, med sjukvårdens huvudmän, stat och föreningsliv. - Utveckla den lokala demokratin - Utarbeta förslag till lokala föreskrifter inom räddningstjänsten, trafiksäkerhet och vad som föreskrivs i den lokala ordningsstadgan till skydd för befolkningen - Ansvaret för räddningstjänsten - Utföra tillsyn och kontroll främst vad gäller den specialreglerade verksamheten - Utveckla och föreslå ekonomiska incitament för ökad trygghet och säkerhet - Utarbeta och föreslå lokala föreskrifter bland annat i den lokala ordningsstadgan för att uppnå ökad trygghet och säkerhet - Utbilda och informera - Utarbeta plan för katastrofberedskap - Utarbeta ett program för säker och trygg kommun. En ny nämnd? Tanken på att skapa en ny kommunnämnd med trygghets- och säkerhetsfrågor som uppgift spirar just nu i Nacka kommun. Ett förslag på hur en sådan ny nämnd ska fungera presenteras av Gullbrand Skjönberg: - Den kan inte ha myndighetstillsyn över verksamhet som har ett driftsansvar, påpekar han emellertid. Däremot bör den ha ansvar för tillsyn och tillämpning av specialreglerad lagstiftning som exempelvis livsmedelslagen, miljöbalken, smittskyddslagen och tobakslagen. Övriga ansvarsområden: * Skyldighet att följa och föreslå ekonomiska styrmedel och incitament inom andra nämnders ansvarsområden. *Skyldighet att föreslå lokala föreskrifter som behövs för ökad säkerhet och trygghet. * Ansvar för att kontrollera säkerhet och trygghet över annan kommunalt bedriven verksamhet. * Ansvar för lokal beredskap vad avser katastrofer i el, va och renhållningssystemen. Räddningstjänsten borde vara mer offensiv Eftersom ansvaret för det förebyggande arbetet har flyttats över från Folkhälsoinstitutet till Räddningsverket var just den sistnämnda myndighetens roll ett angeläget ämne för Gullbrand Skjönberg att beröra. Han frågar sig hur man ska kunna utveckla denna verksamhet till att bli mer offensiv och delaktig i ett förebyggande arbete som går utanför tidigare ansvarsområden. Andra frågeställningar handlar om hur man kan öka säkerheten i den kommunala vården. - I dag har hemtjänsten inte alls lika stor säkerhet som inom sjukvården. Hur kan man bättre utnyttja ny teknik och hur ska kommunerna arbeta med människors destruktiva beteende var ytterligare frågeställningar. 4

5 Nationell nivå Lothar Schelp, professor på Folkhälsoinstitutet i Stockholm och tidigare ansvarig för det nationella skadeprogrammet. Det skadeförebyggande arbetet i Sverige har varit positivt. Enligt Lothar Schelp visar statistiken att både olycksfallskador, dödsolyckor bland barn och fallolyckor bland äldre minskat. Men bakom siffrorna gömmer sig mycket arbete. - Vi har jobbat för det här i 25 år i Skaraborg, säger han. Erfarenheterna av arbetet i Skaraborg är det som ligger till grund för hela konceptet "En säker och trygg kommun". Idén lanserade 1989 och blev en strategi i det nationella skadeprogrammet samt i WHO s globala skadeprogram.grundidén är att man ska bygga arbetet på den struktur och organisation som finns i lokalsamhället. Det är här ansvaret finns för de miljöer där många skador inträffar exempelvis i centrumtrafiken, på daghem och fritidsanläggningar och i bostadsområden. Viktigt är även att det sker ett tvärsektoriellt samarbete mellan exempelvis kommuner och landsting, kommuner och experter, föreningar, allmänheten. Det handlar om att utbyta kunskaper både på nationell, regional och lokal nivå. Det nationella skadeprogrammets målsättning är: * att utveckla det lokala skadeförebyggande arbetet * att utveckla det tvärsektoriella arbetet på lokal, regional och central nivå. * att öka medvetenheten i befolkningen om skaderisker och skademiljöer. * att reducera olycksfallskadorna hos befolkningen med särskild inriktning på vissa riskgrupper och riskmiljöer. Registrering ger översikt För att starta ett meningsfullt arbete krävs en kunskapsgrund att stå på. Det kan skaderegistreringen bidra med. Med hjälp av gemensamma dataprogram har man lyckats samla informationen över hela landet. Statistiken visar olycksfallens fördelning över olika områden och kan därmed ge en bild av de geografiska skillnaderna angående dödlighet på grund av olycksfall, självmord eller våld. År 2002 arbetar 131 kommuner skadeförebyggande och 57 är intresserade av att få utnämningen "En säker och trygg kommun". Men utnämningen kräver målinriktade insatser. - Det tar 4-5 år att uppfylla kriterierna. Därefter förbinder man sig att sprida kunskaperna. Ansvarig för programmet på nationell nivå var från början Socialstyrelsen. Efter fem år övergick ansvaret till Folkhälsoinstitutet. Från och med i år är det Räddningsverket som ska driva programmet vidare. Dödligheten har minskat En åtgärd som genomförts nationellt är att utveckla en skadelinje. I 77 kommuner har man en telefonlinje till vilken allmänheten kan tipsa om faror i samhället. Här lämnas information om lek-, trafik och boendemiljöer. Lothar Schelp konstaterar att det skadeförebyggande arbetet har effekt. Då det svenska samhällets utgifter för skador uppgår till cirka 63 miljarder kronor, det vill säga 4 procent av bruttonationalprodukten(1990) borde det därför utgöra ett viktigt redskap för att sänka kostnaderna: * Dödligheten i olycksfallskador har minskat under hela 80- och 90-talet. * Dödsolyckor bland barn har minskat med 75 procent de senaste 40 åren. * Dödligheten i fallolyckor bland äldre har minskat med 10 procent bland män och 23 procent bland kvinnor mellan åren * Arbetsolycksfrekvensen har minskat med 55 procent bland kvinnor och 70 procent bland män.( ) * Antalet döda i trafikolyckor har minskat från personer i början av 70-talet till cirka 550 per år. Tommy Rosenberg, ansvarig för det Nationella skadeprogrammet inom Räddningsverket. Ödmjukhet är ledordet för Tommy Rosenberg när han talar om Räddningsverkets nya ansvarsområde. - Vi vågar inte lova att vi till en början gör något radikalt, men så småningom hoppas vi kunna bidra till en utveckling. Kan räddningsverket förstå vad folkhälsofrågor är? Den retoriskt formulerade frågan gav Tommy Rosenberg sina åhörare. Hans svar är: Visst ska Räddningsverket klara av sin nya uppgift även om det till att börja med finns mycket att lära. Det kommer även att krävas ett förändrat synsätt inom myndigheten, antydde han. - Räddningsverket har jobbat mycket uppifrån och ned genom att ge underställda normer och regler. Nu ska vi bygga upp ett kunskapscenter i Karlskoga som kommer att innebära en förbättring på området. Tommy Rosenberg anser att den stora utmaningen blir att övertyga mellanskiktet inom organisationen som tycks ha svårast för att ta till sig förnyelse. 5

6 Vill utveckla säkerheten för äldre En annan viktig insats blir att omsätta viktig statistik i praktiska åtgärder. - Vi inom räddningstjänsten är duktiga på att lagra uppgifter om dödlighet, men använder sällan våra uppgifter praktiskt. Han känner varmt för särskilt en fråga inom det förebyggande arbetet. Den handlar om de äldres säkerhet. - Den är det inte så mycket bevänt med i dessa besparingstider, hävdar han. Att arbeta för att de äldre får bättre stöttning inom kommunen är därför något han vill verka för i framtiden - Vi har brandingenjörer av olika slag, men inga fallingenjörer - trots att fallolyckorna är ett ökande problem. Detta hoppas jag att vi kan utveckla för att förebygga olyckor bland de äldre. Lära sig av andra En person bland åhörarna frågade om hur man ska agera gällande det drogförebyggande arbetet och om man tänker sig ett samarbete med exempelvis Folkhälsoinstitutet och sociala myndigheter. - Absolut. Vi har ingen tradition att arbeta med den typen av frågor. Vi måste lära oss och får ta hjälp av andra, svarade Tommy Rosenberg. Lothar Schelp inflikade att det just nu pågår en studie om skadeförekomsten vid drogmissbruk. - Alkohol har en otroligt stor roll vid förekomsten av skador, upplyste han om. Regional Nivå Maj Ader, folkhälsosekreterare och planeringsansvarig för Västra Götalandsregionens skaderegistrering och skadeförebyggande verksamhet. Skaderegistreringen är grunden för arbetet med säkra och trygga kommuner. Maj Ader beskriver hur den genomförs och vad som krävs för att verksamheten ska fungera. En av förutsättningarna är politisk förankring för att skapa ekonomiska resurser och en bra organisation. Redan 1972 hade Skaraborg en hälsoplan och i slutet på 1970 talet började det skadeförebyggande arbetet kom det skadeförebyggande projektet igång vilket föregick utnämningen av Lidköping som världens första "En säker och trygg kommun. Sedan 1998 har en heltäckande skaderegistrering pågått i Skaraborg och politiskt beslut har fattats om en utvidgning av skaderegistreringen i Västra Götalandsregionen Skaderegistrering har gjort god nytta Att skaderegistreringen är viktig beror på att den utgör underlaget för det skadeförebyggande arbetet. Den inspirerar till lokala kartläggningar och skadeprevention i kommunerna och är underlag för utvärdering. Med information om hur mycket skador som sker, inom vilka områden och i vilka situationer de inträffar, kan kommunen bättre sätta in rätt insatser, menar Maj Ader. - Vi har följt registreringen år från år och kan tydligt se att den stimulerat och gjort god nytta för det lokala skadeförebyggande arbetet. Registreringen sker vid olycksfall, våld och självtillfogad skada och genomförs vid sjukhus, vårdcentraler, jourmottagningar och folktandvårdens mottagningar. Det totala antalet skador uppgick till under år Fördelningen av skadefallens registrering är följande: * vårdcentraler - 28 % * jourcentraler - 31 % * folktandvård - 5 % * akutmottagningar - 36 % Primärvårdens antal registrerade skador är många fler än förväntade vid starten. Med vårdcentralernas och jourcentralernas medverkan kan nu varje kommun få en betydligt mer heltäckande och tillförlitlig skadestatistik som underlag för det förebyggande arbetet. 6

7 Flest skador i bostadsområden De flesta av dessa skador inträffade i : * bostadsområden, 41 % * idrottsanläggningar, 16 % * transportområden, 15 % * Produktions- och verkstadsområden, 13 % * skolor, institutioner, offentliga lokaler, 11 % * fri natur, 5 % * nöjes- kultur och parkområden, 3 % * hav, sjö, älv, 1 % * butiks- handels- och serviceområden, 1 % Övriga arbets-ansvarsområden inom skadeprevention är: * Metodutveckling * Kunskapsspridning - utbildningar/information * Initiativtagare till olika projekt * Samordning av nätverk och referensgrupper * Samverka och samarbeta med organisationer och myndigheter Samarbete A & O För att få arbetet att fungera samarbetar regionen med en rad aktörer. Det handlar om kommunernas förvaltningar, folkhälsoarbetare i kommunerna, Vägverket, Konsumentverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Skolverket, Kommunförbundet, Idrottsrörelsen, Trafiksäkerhetsförbundet, NTF samt olika organisationer och föreningar. Lokala, regionala, nationella och internationella krafter måste gå samman för att nå WHO:s mål. Den lokala nivån i kommunerna utgör sedan basen för dem alla. Samverkan på alla nivåer hör samman med resultatet. - Vi har sett vikten av att inte isolera sig utan arbeta tillsammans med olika aktörer på olika nivåer, säger Maj Ader. Styrdokument och ekonomiska resurser Arbetet flyter inte utan att ekonomiska resurser tillsätts för arbetet. Till det krävs att det finns politiker som tror på verksamheten. Maj Ader betonar vikten av att det finns politiska styrdokument som befäster vad som ska uträttas. I Västra Götalandsregionen upprättade man exempelvis en Folkhälsopolicy år 2000, ett handlingsprogram år 2002 och ska under året komma ut med en folkhälsorapport. gjort en rad insatser som innefattar utbildning om äldres säkerhet, olika uppföljningsseminarium, kunskapsspridning om säkerheten i äldres bostäder. - Vi har i utbildningen angripit problemet med fallskador och visat hur man metodiskt kan använda statistik från skaderegistreringen. Informationsinsatserna omfattar dokumentation, kampanjer, broschyrer, utställningar och kontakter med massmedia. Ett exempel är boken "Säkra seniorer", en metodbok som förebygger fallskador hos äldre. Hasse Andersson, ordförande i regionens Folkhälsokommitté Hasse Andersson ger en kort översikt över Folkhälsokommitténs organisation. Regionen satsar årligen 71 kronor per invånare på folkhälsoarbete. Kommittén har sju ordinarie ledamöter. Dess uppgift är bland annat att vara remissorgan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den arbetar med nio prioriterade programområden: * Alkohol och andra droger * Allergi * Barn och ungdom * Kost och fysisk aktivitet * Sexualitet, samlevnad och samhälle * Psykisk hälsa och självmordsprevention * Skador och skadeprevention * Tobak * Miljömedicin Hälsoäventyret Oasen är ytterligare en gren i Folkhälsokommitténs verksamhet. Det är en metodutvecklingsenhet för hälsoupplysning och utbildning till barn och ungdomar. Genomförandet av folkhälsoarbetet sker inom de tio lokala sjuk- och hälsovårdsnämnderna som finns utspridda i regionen. Varje kommun har dessutom en folkhälsoplanerare. Aktuella satsningar just nu är förutom skaderegistrering - arbetsmiljön i skolan och äldresäkerhet Regionen arbetar även med att anordna utbildningar för att stödja personal som tar emot personer som försökt begå självmord. I projektet "Vår arbetsmiljö i skolan" har man sedan 1996 anordnat utbildningsdagar, utarbetat utbildningsmaterial, ordnat arbetsseminarium och introduktion av metodmaterialet pågår. Målgruppen är personal och elever. Inom projektet Äldres hälsa och säkerhet har man likaså 7

8 Lokal nivå Monica Westlund, kommunalråd i Uddevalla - Vi måste ta på oss folkhälsoglasögon i vardagen. Det är även viktigt att arbeta på bredden med de skadeförebyggande åtgärderna, menar Monica Westlund. - Det handlar om att ta hjälp av många, exempelvis föreningsliv och sociala myndigheter. Deras insats är mycket viktig blev Uddevalla utnämnd till En säker och trygg kommun. Vägen dit är dock inte helt rak och Monica Westlund sticker inte under stol med att processen krävde mycket arbete. - Det var från början inte självklart att vår kommun skulle ta det här ansvaret. Men efter diskussioner mellan nämnder och kommunledning beslöt vi 1995 att sätta igång. Minska olycksfallen med 25 procent Målet var att minska antalet olycksfall med 25 procent fram till år För att nå målet började man ta sig an statistik från skaderegistreringen och tänka skadepreventivt i planeringen av exempelvis bostadsområden och skolor. Trafik-, barn- och äldresäkerhetsgrupper bildades. Lekplatser byggdes om och man bättrade på gatubelysningen. Vikten av cykelhjälmar betonades. Man ordnade drogfria skolavslutningar, öppna förskolor, träffpunkter för nyblivna pappor och jobbade aktivt mot våld mot kvinnor. Bostadsföretag installerade brandvarnare i alla lägenheter genom samarbete med kommunen. - Det var ett mödosamt arbete att få alla att inse att även deras insats är viktig och att alla faktiskt har ett gemensamt ansvar. Ann-Marie Hultberg, folkhälsosekreterare i Uddevalla. - En sådan här dag blir gärna väldigt teoretisk, konstaterar Ann-Marie Hultberg, som sista talare under introduktionsdagen. Ett tredagarsprogram med studiebesök skulle dock bli ett komplement till dagens information. - Sedan förväntar vi oss att ni jobbar med det ni sett i era egna kommuner. Vänorternas besök i Skaraborg bör leda till ett aktivt handlande i deras egna hemorter. Ann-Marie Hultberg poängterar att man nu förväntar sig ett fruktbart samarbete vänorterna emellan. - Ta med vad ni har sett och hört hem och tala om vad ni vill jobba vidare med och hur vi kan stötta er. - Fråga oss även om det som inte fungerar - det leder ofta till bra insikter. Hon uttryckte förståelse över om deltagarna för tillfället hade svårt att greppa hur man genomfört det skadeförebyggande arbetet i praktiken. - Under de tre kommande dagarna kommer ni att få se många exempel på vad som blivit gjort. Genom att besöka olika kommuner får ni information om hur man arbetar med äldre, ungdomar, bostadsområden, barnsäkerhet och brottsförebyggande arbete. Alla måste vara med Det gällde även inom kommunens egen organisation, menar Monica Westlund. - Det var en process i sig att få olika förvaltningar att inse att deras insats har betydelse för helheten och att det inte bara går att jobba för sig själv. Fortfarande jobbar vi med det upplysningsarbetet. Hon betonar även betydelsen av att inte stanna upp bara för att man fått utnämningen. Det skadeförebyggande arbetet är inte enbart ett projekt utan något som ska inlemmas i den ordinarie verksamheten. Alla måste tänka på hur man kan förbättra sin kommun och sätta på sig "folkhälsoglasögon" i vardagen. 8

9 Kärnsjukhuset i Skövde Studiebesök Måndag den 30 september Vid sjukhuset fick besökarna följande information: Sjukhusdirektör Sten Axelsson beskrev kort hälso-och sjukvårdens organisation i Västra Götalandsregionen. Sjuksköterskan Ulf Sahlén visade akutmottagningens lokaler och gav en översiktlig bild över verksamheten. Det framgick att man hade besökande varje år inom ett område med invånare och att de 80 anställda huvudsakligen består av sjuksköterskor. Specialistläkare på sjukhusets övriga mottagningar arbetar på akutmottagningen. Det finns totalt 23 ambulanser att tillgå i Skaraborg, dessa finns utplacerade i kommunerna. Skaderegistrering sker vid akutmottagningen då patienten kommer in p g a skada orsakad av olycksfall, självtillfogad skada eller våld. Sjuksköterskan Madelaine Andersson, arbetsledare på Skadeenhet informerade om Skaderegistreringens verksamhet i Skaraborg som startade år Patienter som söker läkarvård på akutmottagningarna, jourcentralerna, vårdcentralerna samt folktandvården ingår i skaderegistreringen 60 mottagningar. Patienter får fylla i en särskild skadeblankett. Vid varje mottagning är en personal utsedd att vara kontaktperson till skadeenheten och för att ansvara för skaderegistreringen genomförande och kvalitet vid mottagningen. Dataprogrammet som används har utformats i samverkan med Socialstyrelsen, Skadeenheten i Skaraborg, Universitetssjukhuset i Umeå och Hälsinglands sjukhus. Skadorna kodas enligt NOMEKSO Inmatningen och uttag av skadedatan sker vid skadeenheten Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping. Det handlar om cirka registrerade skador per år i Skaraborg. Uppgifterna överlämnas kontinuerligt varje år som underlag för skadeförebyggande insatser till de femton kommuners folkhälsoråd i Skaraborg. Ca registrerade skador överlämnas också till Socialstyrelsen varje år och som i sin tur leverera skadedata till EHLASS- registret i EU. Beställningar av skadedata görs vid Skadeenheten av olika intressenter, exempelvis forskare, idrottsföreningar eller mas smedia för olika förebyggande insatser. Uddevalla Studiebesök Brottsförebyggande arbete Tisdag den 1 oktober Besök på Ungdomsmottagningen Värdar var Carola Hedlund och Bjarne Rehnberg, som bl.a. informerade om vilka som besöker mottagningen och vilken typ av frågor som besökarna har. Gästerna föreföll något förvånade över att vi svenskar kan prata om dessa ämnen så öppet och bara att se ett undersökningsrum och en gyn-stol var nytt för några. Det finns tre tjänster som fältassistenter i Uddevalla. Deras arbete riktar sig till ungdomar år och de arbetar framförallt med ungdomar i riskzon. Peter Svernling berättade om polisens närpolisorganisation, men det paradoxala var att samma dag som studiebesöket var upphörde denna, förhoppningsvis tillfälligt. Orsaken är att det behövs poliser till att patrullera och utreda. Då får det förebyggande stryka på foten. Våld mot kvinnor/tomas Krantz. Det är viktigt att snabbt komma till hemmet och att videofilma eller ta kort för att sedan ha som bevis. Ofta vill kvinnorna lägga ned åtalet, men då kan ändå en åklagare gå vidare även om inte kvinnan vill. Två kvinnliga poliser fortsätter att kontakta kvinnan. Ofta kan det bli farligare för kvinnan efter en anmälan och de behöver olika slags stöd. På Kvinnojouren kan kvinnor och barn få bostad och stöd under en kortare period. Det finns en särskild samverkansgrupp/våld mot kvinnor. Leif, som är väktare, berättade hur han arbetade för att bygga relationer till ungdomarna och gärna är med i samverkan för att förebygga brott. Han gav exempel på hur man gemensamt planerar och genomför diskotek för ungdomar och även har gratis bussar hem från stan för att undvika att det blir bråk efter stängningsdags. Hans Johansson gav exempel på vad man kan göra i den fysiska miljön för att förhindra tillfälle till brott. Att bygga så att det finns ögon fönster ut mot där människor vistas, satsa på belysning, undvika gångstråk genom mörka parker t.ex. Det är ett bekymmer att skolan inte tar tag i när barnen börjar skolka och berättar för föräldrarna, menade Eva. De ungdomar som går på Individuella programmet har ofta skolkat i många år. På IV-programmet accepterar man inte det längre. Det finns en brottsförebyggande grupp med representanter från många olika verksamheter, berättade Annemarie Hultberg. 9

10 Vänortsmöte Jôhvi - Uddevalla Torsdag den 3 oktober Annemarie berättade om hur man arbetar i Uddevalla för att vara en säker och trygg kommun utifrån de sex indikatorerna. T.ex. att arbeta med alla åldrar och miljöer. MöTs är ett projekt kring miljö och trafiksäkerhet. Mary Foss berättade om hur man på olika sätt försökt engagera, informera och samtal med uddevallaborna om detta. Risklinjen är ett nummer ditt Uddevallaborna kan ringa för att tipsa om de är oroliga för att det skall hända en olycka. Man rapporterar sedan vidare till ansvarig. I öppna förskolan tar man emot barn och föräldrar som är hemma. Det blir en mötesplats även för föräldrar. Man samarbetar även mellan förskollärare, socialsekreterare och barnavårdscentralen. Man anordnas särskilda pappalördagar för pappor med barn. På Lancasters förskola liksom alla andra förskolor finns ett barnsäkerhets-ombud. Liselott berättade om hur de gör skyddsronder, anmäler tillbud och försöker få alla att tänka barnsäkert. På Ungdomsmottagningen blev det en stark diskussion kring hur man bemöter ungdomar om de vill göra abort. För övrigt se ovan. Avslutningsvis gavs många exempel på säkerhetsarbete riktat mot äldre, med särskilda hembesök för 75-åringar och olika typer av utrustning som man kan tipsa om att använda i hemmet, där ju de flesta olyckorna sker. Frivillgcentrum knyter samman de som vill göra frivilliga insatser och de som kan behöva hjälp och kanske framför allt sällskap. Pensionärs- och handikapporganisationerna berättade om sin livliga verksamhet, och på kvällen när vi åt middag på Villa Lindesnäs underhöll en trio musicerande seniorer oss. Lidköping Studiebesök Tisdag den 1 oktober På tisdagen hade Lidköping besök från Estland och Finland. Temat var trafiksäkerhet. Polisen informerade om sitt samarbete med kommunen, organisationer m.fl. samt om polisens arbete gällande trafikolyckor, rattfylleri m.m. NTF berättade om sitt samarbete med barnhälsovården, exempelvis angående babyskydd och cykelhjälmar. De redogjorde också för samarbetet med skolan i projektet Lidköping En spjutspets till nollvisionen. Trafikingenjören berättade om projektet Lidköping En spjutspets till nollvisionen, där man träffat flera tusen personer och pratat trafiksäkerhet, bl.a. hastighet, bälte och cykelhjälm. Han informerade också om ISA-projektet, intelligent hastighetsanpassning, där testförare testar tekniska hjälpmedel för att hålla tillåten hastighet i tätort. Efter lunchen på Rudenschöldskolan, visade trafikingenjören under en busstur ombyggnationer som lett till ökad trafiksäkerhet. Polisen förevisade laserinstrument. NTF demonstrerade en Arne- påkörning, som visar skillnaden att bli påkörd i 30 resp. 50 km/tim. Vänortsmöte Utena-Lidköping-Sarajevo Torsdag den 3 oktober På torsdag var deltagare från Sarajevo och från Lidköpings vänort Utena, i Litauen på besök. Efter inledning av kommundirektören och kommunalråden följde ett samtal om säkerhetsarbete, om nödvändigheten av samarbete dels mellan politiker och tjänstemän på olika nivåer, dels mellan olika sektorer i samhället. Vikten av att hitta personer som har förmåga att driva utvecklingen av arbetet poängterades. Fastighetskontoret informerade om hur man redan från planeringsfasen tänker in säkerhetsfrågor när det gäller renovering och nybyggnation av kommunala fastigheter. Vid studiebesök på barnavårdscentralen på Guldvingens vårdcentrum gav distriktssköterskor och barnläkare information om hur barnhälsovården arbetar med säkerhetsfrågor gentemot föräldrar och barn. (se bilden) Under lunchen på vårdcentrum besökte några deltagare äldreboendet i samma hus. Alkoholrådgivningsbyrån informerade om sambandet mellan alkohol och olyckor och om gällande lagstiftning när det gäller alkohol och droger, bl.a. åldersgränser. En elev från högstadiet och polisen redogjorde för Smart drag, där elever skriver kontrakt om att inte använda tobak, alkohol eller andra droger. Smart drag drivs av eleverna själva. Vuxna på stan, den lokala nattvandrarföreningen, berättade om sitt arbete med nattvandring och om arrangemang av nyktra discon och skolavslutningar. Kvällen tillbringades tillsammans med vänortsföreningen. 10

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE

DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE 2004 Rapport nr 1 DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök NASP - 2004 Nationellt

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer