Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET t Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274"

Transkript

1 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET t Org nr Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \

2 Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansråikning 6 Ställdasäkerheterochansvarsfiirbindelser 7 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Kassaflödesanalys Nyckeltal och diagram 8 Bilaga Bilaga I

3 Forvaltningsberättelse Styrelsen för RB F ODONVIDET får hrirme d av ge år s r e dov is n ing för rcikenskapsåret I 4- I 2-3 I Fören i ngens verksam het Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus, mot ersätlning, till ftlreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter for permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i ftirekommande fall lokaler, till nyltjande utan begränsning i tiden. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Storhög i Malmö kommun med därpå uppforda byggnader med 69 småhus med 4 rok. Byggnaderna är uppftirda Fastighetens adress är Odonvidegatan i Malmö. Total bostadsarea: Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde m kr kr Fastigheterna är fullvärdeftirsäkrade i Folksam. Hemftrsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i ftireningens fastighetsforsäl«ing. Årsavgifter Föreningen ändrade årsavgiften senast den 1 januari 2014 dä den höjdes med l,5oä. Efter att ha arrtagit budgeten ftir det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning av årsavgiftema med l,5yo from Årsavgifterna for 2014 uppgick i genomsnitt till485 l«/rrtlär. Underhåll och underhållsplan Årets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer for 438 tkx och planerat underhåil ftjr 75 tkr. Kostnadema specificeras i avsnittet "Årets utftirda underhåll" Underhållsplan Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på en årlig genomsnittlig kosbrad på 968 tkr per år. Avsättning ftir verksamhetsåret har skett med 968 tkr. Föreningens underhållsfond Föreningen har utfiirt respektive planerar att utfora nedanstående underhåll. Årets utförda underhåll Huskropp utviindigt Markl,tor Belopp tkr 38 it \ RBF ODONVTDET

4 Planerat underhåll Ar Kommentar Elrenovering l-planshusen Elmätartavlor samtliga hus Fasadrenovering 2-planshusen ts 201s Under våren Under våren Förvaltning Riksbyggens kontor i Malmö har biträtt styrelsen med foreningens ftirvaltning enligt tecknat avtal. Medlemskap och organisationsanslutning Bostadsrättsftireningen är medlem i Intresselorening ft)r Riksbyggens bostadsrättsftireningar i Södra Skåne. Bostadsrättsforeningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk forening. Genom intresseftireningen kan bostadsrättsftjreningen utöva infl1'tande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan ftireningen även ffi återbäring på köpta tjänster fiån Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens s.relse. Avtal Föreningen har ingått följande avtal: Riksbyggen Riksbyggen Lars Hansson AB Fastighetsteamet Sydantenn Ekonomisk ftirvaltning Teknisk forvalfiring Fastighetssskötsel Felanmälan och jour Kabel-TV Efter den senaste stämman och därefter foljande konstituerande styrelsesammanträde har s rrelsen haft floljande sammansättning Styrelse Vald t.o.m. årsstämman Ordinarie ledamöter Johan Larsson Glenn Öhgren Irene Carlsson Ingrid Bergström Kiell Chronström Staffan Hagre Per Lundahl Ordforande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Utsedd av Stämman Stämman Stämman Stämman Stämman Stämman Riksbyggen ts t I samband med stlirelsemöte lämnade Kjell Chronström s,relsen. Styrelsesupp leanter Frederick Jensen Yvonne Svensson Henrik Hultdn Stämman Stämman Riksbyggen Revisorer och övriga funktionärer Ordinarie revisorer Gunilla Setthammar Ernst& Young AB Revisor Auktoriserad revisor Stiimman Stämman 20ts 2015 Valberedning Birgitta Lindberg Camilla Persson Stämman Stämman ' RBF ODONVtDET

5 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt I resultatet ingår avskrivningar med 274 tktr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 674 tw. Avskrivningar är en bokftlringsmässig värdeminskning av foreningens byggnader och posten påverkar inte ftireningens likviditet. För att se hur likviditeten har förändrats under året hänvisas till kassaflödesanalysen. Från och med räkenskapsåret 2014 gäller ny god redovisningssed, genom den nya normginingen K-regelverket (de så kallade K2lK3). Förändringen innebär att synen på avskrivningar, investeringar och underhåll har forändrats. Detta kan medflora att resultat och jämforelsetal avviker från äldre årsredovisningar. Medlemsinformation Medlemmar Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 102 Överlåtelser Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 3 överlåtelser av bostadsrätter skett (foregående år 7 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Flerårsöversikt Kostnadsutveckl ing, räntekostnader och driftkostnader '- Ränta, kr/m'? ---s$- Drift kostnader, kr/m' -lr Drift kostnader exklusive underhåll, kr/m2 (/ RBF ODONVTDET

6 Resultat och ställninq (tkr) ott 2010 Rörelsens intäkter Årets resultat Resultat ftire avskrivningar JJIJ s Resultat ftire avskrivning men efter avsättning till underhållsfonden Avsäthring till underhållsfond kr/m' Balansomslutning Kassaflöde, indirekt metod Soliditet Likviditet Avgifts- och hyresbortfall Årsavgift snivå for bostäde r, l<r lm2 Driftkostnader,krlm' Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m' Riinta, kr/m'z Underhållsfond,l«/m' Län,l«lm' I % 397% t7 3 4t3-8t % 133% 0,l2Yo l % 234% % 318% % 249% t Årsavgiftsnivå fiir bostäder Wlm'samt bränsletillägg kr/m' har bostadsarea lor bostadsrätter som beräkningsgrund. Driftskostnad krlmz, ränta kr/m2, underhållsfond kr/m' och Länl«/m'har samtliga bostadsareor * lokalareor som beräkningsgrund. Resultatdisposition Till årsstämmans behandling finns följande underskott (kr) Balanserat resultat Årets resultat fore fondftirändring Årets fondavsättnhg enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa underskott Styelsen foreslår foljande behandling av den ansamlade forlusten: Att balansera i ny räkning Vad beträffar foreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterfoljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 6 RBF ODONVT DET

7 Resuttaträkning Belopp i kr Not r Rörelseintäkter m.m. Årsavgift er och hyresintäkter Öwiga rörelseintäkter S um ma rörelsei ntäkter, lagerföränd ri ngar m. m tt Rörelsekostnader Driftkostnader Fastighetsadm ini strati on Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader l s s Rörelseresultat Finansiella poster Resultat finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande poster Riintekostnader och liknande poster Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat 400 { b RBF ODONVIDET

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggni ngstillgångar Byggnader och mark Pågående ny- och ombyggnation samt ftirskott Summa materiella anläggningstillgångar l0 1l s s s70 Finansiella anläggningstill gångar Bostadsrätter Aktier och andelar i intressefiiretag Summa finansiella anläggningstillgångar t2 13 I I Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund-, avgifts- och hyresfordringar Öwiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar t4 15 t6 50 l8 83s s 982 r49 t7t t9s 203 Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningsti llgångar t t SUMMA TILLGÅNGAR I RBF ODONVTDET

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond for yttre underhåil Summa bundet eget kapital 18 I st Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till l«editinstitut Summa långfristiga skulder t s3 042 Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Öwiga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och lorutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 20 2t s SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER I STÄLLDA SÅKERHETER och ANSVARSFÖNSTNNNI,SNN Ställda säkerheter övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Summa ställda säkerheter s Ansvarsförbindelser lnga lnga Summa ansvarsförbindelser ) RBF ODONVT DET

10 Notermed redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna råd, K2 -r e glerna för mindre, ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:l). Principema har tillämpats från I januari 2014 men har ej medförtnägra väsentliga effekter Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte foremål for inkomstbeskattning. En bostadsrättsf5renings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänforliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i ftirekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning for eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 0 kr. Bostadsrättsföreningar erlägger en kommuna! fastighetsavgift motsvarande, det Iägsta av o I 217 kr per lägenhet eller 0,30 o/o av taxerat värde for fastigheten o 1 l12kr per småhus eller 0,75 %6 av taxerat värde ftir fastigheten o samt fastighetsskatt motsvarande I %o av taxeringsvärdet på lokaler o Beloppen gäller inkomståret Nyligen uppforda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 år, eller vara helt befriade från fastighetsavgift i upp till 15 ar. För lokaler betalar föreningar en statlig fastighetsskatt som uppgår tlll I yo av taxeringsvärdet på lokalerna. Underhåll utfort enligt underhållsplanen benämnssom planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enli gt anvisning från Bokftiringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överforing mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på fisreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena ftird igstäl lts. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggn ingstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Underhåll/underhållsfond RBF ODONVtDET

11 Avskrivningspri nciper för anläggningstill gångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsplan Byggnader Linjär Tak och entrddörrar Linjär Värmeväxlare Linjär Kabel-tv,/bredbandsinstallation Linjär Miljöhus Linjär Omdragning el, enskilda hus Liniär Slutår Markvärdet är inte foremål ftir avskrivning Belopp i kr om inget annat anges ',1 Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter, bostäder Hlres- och avgift sbortfall, bostäder t4 Not 2 Ovriga rörelseintäkter Rörelsens sidointäkter & korrigeringar Inkassointäkter Övriga rörelseintäkter Försäkringsers ättningar t4t Not 3 Driftkostnader Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försäkringspremier Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Återbäring fiån Riksbyggen Städning gemensamma utrymmen Bevakningskostnader Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten EI Uppvärmning Sophantering och återvinning t ll0 I tzt s4.i\il RBF ODONVTDET

12 Not 4 Fastighetsadministration Förvaltningsarvode Lokalkostnader Resekostnader IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode, yrkesrevisorer Möteskostnader Övriga fiirvaltningskostnader Kontorsmateriel Konstaterade frirluster hyror/avgift er Medlems- och foreningsavgifter Köpta tjänster Konsultarvoden Advokat och rättegångskostnader Övriga externa kostnader t t4 4s s t Not5 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Lön till fastighetsskötare Övriga kostnadsers ättningar Styrelsearvode Arvode till valberedningen Arvode projektledning Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader s I t ls Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillqånqar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Om- och tillbyggnader Anslutningar (kabel-tv) s Not 7 Resultatfinansiella anläggningstillgångar Förlust vid avyttring av anläggningstillgång (bostadsrätt) Utdelning på aktier och andelar i andra {tiretag Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande poster Riinteintäkter fr ån forvaltningskonto i Swedbank Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen Öwiga ränteintäkter \ RBF ODONVTDET

13 ',t Not 9 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader ftir fastighetslån 93 08s s Not 10 Bygqnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Tomtmark Anslutningsavgifter Standardforbältringar Markanläggning Årets anskaffrringar Standardforb ättringar Summa anskaf firingsvärden s s t I s s t t Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Anslutningsavgifter Standardforb ättringar Markanläggningar l t45 Årets avskrivning byggnader Årets avskrivning anslutningsavgifter Årets avskrivning standardftirbättringar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan t Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Anslutningsavgifter Standardftirb ättringar s t I Taxeringsvärden bostäder Totalt taxeringsvärde varav byggnader ,b RBF ODONVT DEr

14 Not 11 Pågående ny- och ombyggnation samt förskott Pågående om- och tillbyggnader I Not 12 Bostadsrätter Bostadsrätter eget innehav l l Not 13 Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag Not 14 Kund-, avgifts- och hyresfordringar Avgift s- och hyresfordringar Not 15 Övriga fordringar Skattekonto Andra kortfristiga fordringar (återbetalnin g skatt) l Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda ftirsäkringspremier Förutbetald elavgift Öwiga florutbetalda driftkostnader Uppiupen forsäkringsersättning Övrigt Not 17 Kassa och bank Förvaltningskonto i Swedbank I Not 18 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut lnsatser Underhållsfond I Balanserat resultat r s Arets resultat l I I b RBF ODONVIDET

15 Not 19 Ovriga skulder till kreditinstitut Inteckningslån Summa långfristiga skulder till kreditinstitut Låneinstitut STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK Ränta l,37yo 2,llyo 2,33oÄ 3,20yo 3.40% Bundet till l lng. skuld I I Nya lån I Arets amort Utg. skuld 't3 048 I Not 20 Leverantörskulder Reskontraftirda leverantörsskulder 168 4s Not 21 Skatteskulder Skatteskulder Not 22 Övriqa kortfristiga skulder Skuld sociala avgifter och skatter Awäkning lån I t l 868 Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och sociala avgifter Upplupna ränteko stnader Upplupna kostnader ftir reparationer och underhåil Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna kostnader for renhållning Upplupna revisionsarvoden Upplupna s relsearvoden Öwiga upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter I t I 911 I T RBF ODONVIDET

16 Malmö 2ots-CI3'lq Johan Irene Carlsson Vår revisionsberättelse har liimnats Oen 2 [ / 'a Z-O r i Ernst& Young AB Thomas Anvelid Auktoriserad revisor,,/ : (, 1 u.,", r( a GrL4tt &tllltt (rrr,* öattrrr, "t Revisor 6t/1 RBF ODONVTDET

17 Recr!sionsberättelse Till föreningsstämman i RBF Odonvidet, org.nr Rapport osn årsredovisninqen Vi har reviderat årsredovisningen för RBF Odonvidet för år f yrefsens sssvsr fön rsredevisninqen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig f ör att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. evfsorernas änsv r" Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed f ör förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan inf ormation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, llksom en utvärderlng av den övergripande presentationen i å rsredovisn ingen. Vi anser att de revislonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenllga som grund för våra uttalanden. Rapport ''!n andra kraw enliqt laqar oeh sndra fönfattn*nqar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat f örslaget till dispositioner beträf fande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för RBF Odonvidet för är fyre/sens sssyär Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. e yl'sorernas sss /a,' Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillråckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. {Jffafandcn Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt f örslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö Ö5-Zr- ffalanden Enllgt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Thomas Anvelid Auktoriserad revisor '.il f' t. l\ f, w+r,,i {ri -\i''l+llriuurrr,ii \ *\ Gunilla Setthammar Förtroendevald revisor

18 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksam heten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar Förlust/vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före ftirändringar av rörelsekapital s Kassaflöde från förändringar i rörelsekapltal Kortfiistiga fordringar (ökning -, minskning +) Kortfristiga skulder (tikning +, minskning -) Kassaflöde från den löpande verksamheten st -810 s53 I nvesteri n gsverksam heten Minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar Investeringar i byggnader & mark Investeringar i pågående byggnation Kassaflöde från investeringsverksamheten I t Fi nansieri n gsverksam heten Föriindring av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten I I Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (se ochnot 17) -t s I r I Upplysning om betalda räntor För erhållen och betald ränta se Not 8 och Not 9 Differens mot kassa och bank i BR: Bilaga

19 Nyckeltal Kostnadsfördelning Driftkostnader Fastighetsadministration Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Öwiga rörelsekostnader Summa kostnader I s Avskrivningar 10% Driftkostnader RBF ODONVTDET f', Bilaga

20 Driftskostnadsfördelning 20' Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försiikringspremier Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Återbäring från Riksbyggen Städning gemensafllma utrymmen Bevakningskostnader Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten E1 Uppvärmning Sophantering och återvinning Summa driftkostnader t s229s 4s s9 ts s Reparationer 23% RBF ODONVTDET l' Bilaga

21 Nyckeltalsanalys för driftkostnader BOA (kvm): Kr/ kvm Kr/ kvm Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försiikringspremier Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Återbäring fiån Riksbyggen Städning gemensarlma utrymmen Bevakningskostnader Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten EI Uppvärmning Sophantering och återvinning Summa driftkostnader t I J J I t9 27', 8l l J 0 5 l RBF ODONVIDET 1" Bilaga

22 Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda for långvarigt bruk inom ftireningen. Den viktigaste anläggningstillgången är foreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtagande for foreningen, som inte finns med bland skuldema i balansräkningen. Borgensforbindelse är exempel på ett sådant ätagande. Avskrivning Kostnaden for inventarier ftirdelas över flera år. Normal avskrivningstid ftir maskiner och inventarier är fem år och den årliga avskrivningskostnaden blir då 20 procent av anskaffningsvärdet. Balansräkning Visar ftireningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar ftireningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångama finansierats (genom upplåning och eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resultat-räkningen) påverkar det egna kapitalets storlek (foreningens formögenhet). Bränsletillägg En separat avgift som foreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnaderna för uppvärmningen av ftireningens hus. Bränsletillägget fordelas efter varj e lägenhets storlek eller annan lämplig fordelningsgrund och skall erläggas månadsvis av foreningens medlemmar. Ekonomisk förening En loretagsforrn som har till ändamål att fiämja medlemmamas ekonomiska intresse genom att bedriva någon form av ekonomisk verksamhet. Folkrörelse En sammanslutning som arbetar ftir att främja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrörelse har en utvecklad idd om hur samhället bör utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En folkrörelse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet är frivilligt. Fond för inre underhåll En fond, som i de fall den finns, är bostadsrätts-havamas individuella underhållsfond och medel i fonden disponeras av bostadsrättshavaren for underhåll och forbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar foreningens resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga bostadsrätters tillgodo-havanden. Uppgift for den enskilde bostads-rättshavaren lämnas i samband med aviseringen varje kvartal. Fond för yttre underhåll Enligt föreningens stadgar ska1l en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden ffir utnyttjas for större yttre reparations- och underhållsarbeten. Kostnadsnivån ftir underhål1 av foreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel, påverkar storleken på det belopp som avsätts. Förlagsinsats Förlagsinsats är en kapitalinsats som ickemedlemmar tillfor en ekonomisk forening. Genom ftirlagsinsatser kan foreningen skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. Förlagsinsatser har en mellanställning mellan skulder och eget kapital. Den som har en ftirlagsinsats har en efterställd fordran på foreningen. Skulle ftireningen gå i konkurs/likvideras fir man bara återbetalning efter att alla andra fordringsägare ått betalt, om det finns pengar kvar. För varje florlagsinsats måste foreningen utftirda ett ltirlagsandel sbevis. Förvaltni n gsberättelse Den del av årsredovisningen som i text forklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. I forvaltningsberättelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i foreningen och årets viktigaste händelser.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer