Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET t Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274"

Transkript

1 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET t Org nr Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \

2 Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansråikning 6 Ställdasäkerheterochansvarsfiirbindelser 7 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Kassaflödesanalys Nyckeltal och diagram 8 Bilaga Bilaga I

3 Forvaltningsberättelse Styrelsen för RB F ODONVIDET får hrirme d av ge år s r e dov is n ing för rcikenskapsåret I 4- I 2-3 I Fören i ngens verksam het Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus, mot ersätlning, till ftlreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter for permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i ftirekommande fall lokaler, till nyltjande utan begränsning i tiden. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Storhög i Malmö kommun med därpå uppforda byggnader med 69 småhus med 4 rok. Byggnaderna är uppftirda Fastighetens adress är Odonvidegatan i Malmö. Total bostadsarea: Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde m kr kr Fastigheterna är fullvärdeftirsäkrade i Folksam. Hemftrsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i ftireningens fastighetsforsäl«ing. Årsavgifter Föreningen ändrade årsavgiften senast den 1 januari 2014 dä den höjdes med l,5oä. Efter att ha arrtagit budgeten ftir det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning av årsavgiftema med l,5yo from Årsavgifterna for 2014 uppgick i genomsnitt till485 l«/rrtlär. Underhåll och underhållsplan Årets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer for 438 tkx och planerat underhåil ftjr 75 tkr. Kostnadema specificeras i avsnittet "Årets utftirda underhåll" Underhållsplan Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på en årlig genomsnittlig kosbrad på 968 tkr per år. Avsättning ftir verksamhetsåret har skett med 968 tkr. Föreningens underhållsfond Föreningen har utfiirt respektive planerar att utfora nedanstående underhåll. Årets utförda underhåll Huskropp utviindigt Markl,tor Belopp tkr 38 it \ RBF ODONVTDET

4 Planerat underhåll Ar Kommentar Elrenovering l-planshusen Elmätartavlor samtliga hus Fasadrenovering 2-planshusen ts 201s Under våren Under våren Förvaltning Riksbyggens kontor i Malmö har biträtt styrelsen med foreningens ftirvaltning enligt tecknat avtal. Medlemskap och organisationsanslutning Bostadsrättsftireningen är medlem i Intresselorening ft)r Riksbyggens bostadsrättsftireningar i Södra Skåne. Bostadsrättsforeningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk forening. Genom intresseftireningen kan bostadsrättsftjreningen utöva infl1'tande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan ftireningen även ffi återbäring på köpta tjänster fiån Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens s.relse. Avtal Föreningen har ingått följande avtal: Riksbyggen Riksbyggen Lars Hansson AB Fastighetsteamet Sydantenn Ekonomisk ftirvaltning Teknisk forvalfiring Fastighetssskötsel Felanmälan och jour Kabel-TV Efter den senaste stämman och därefter foljande konstituerande styrelsesammanträde har s rrelsen haft floljande sammansättning Styrelse Vald t.o.m. årsstämman Ordinarie ledamöter Johan Larsson Glenn Öhgren Irene Carlsson Ingrid Bergström Kiell Chronström Staffan Hagre Per Lundahl Ordforande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Utsedd av Stämman Stämman Stämman Stämman Stämman Stämman Riksbyggen ts t I samband med stlirelsemöte lämnade Kjell Chronström s,relsen. Styrelsesupp leanter Frederick Jensen Yvonne Svensson Henrik Hultdn Stämman Stämman Riksbyggen Revisorer och övriga funktionärer Ordinarie revisorer Gunilla Setthammar Ernst& Young AB Revisor Auktoriserad revisor Stiimman Stämman 20ts 2015 Valberedning Birgitta Lindberg Camilla Persson Stämman Stämman ' RBF ODONVtDET

5 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt I resultatet ingår avskrivningar med 274 tktr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 674 tw. Avskrivningar är en bokftlringsmässig värdeminskning av foreningens byggnader och posten påverkar inte ftireningens likviditet. För att se hur likviditeten har förändrats under året hänvisas till kassaflödesanalysen. Från och med räkenskapsåret 2014 gäller ny god redovisningssed, genom den nya normginingen K-regelverket (de så kallade K2lK3). Förändringen innebär att synen på avskrivningar, investeringar och underhåll har forändrats. Detta kan medflora att resultat och jämforelsetal avviker från äldre årsredovisningar. Medlemsinformation Medlemmar Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 102 Överlåtelser Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 3 överlåtelser av bostadsrätter skett (foregående år 7 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Flerårsöversikt Kostnadsutveckl ing, räntekostnader och driftkostnader '- Ränta, kr/m'? ---s$- Drift kostnader, kr/m' -lr Drift kostnader exklusive underhåll, kr/m2 (/ RBF ODONVTDET

6 Resultat och ställninq (tkr) ott 2010 Rörelsens intäkter Årets resultat Resultat ftire avskrivningar JJIJ s Resultat ftire avskrivning men efter avsättning till underhållsfonden Avsäthring till underhållsfond kr/m' Balansomslutning Kassaflöde, indirekt metod Soliditet Likviditet Avgifts- och hyresbortfall Årsavgift snivå for bostäde r, l<r lm2 Driftkostnader,krlm' Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m' Riinta, kr/m'z Underhållsfond,l«/m' Län,l«lm' I % 397% t7 3 4t3-8t % 133% 0,l2Yo l % 234% % 318% % 249% t Årsavgiftsnivå fiir bostäder Wlm'samt bränsletillägg kr/m' har bostadsarea lor bostadsrätter som beräkningsgrund. Driftskostnad krlmz, ränta kr/m2, underhållsfond kr/m' och Länl«/m'har samtliga bostadsareor * lokalareor som beräkningsgrund. Resultatdisposition Till årsstämmans behandling finns följande underskott (kr) Balanserat resultat Årets resultat fore fondftirändring Årets fondavsättnhg enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa underskott Styelsen foreslår foljande behandling av den ansamlade forlusten: Att balansera i ny räkning Vad beträffar foreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterfoljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 6 RBF ODONVT DET

7 Resuttaträkning Belopp i kr Not r Rörelseintäkter m.m. Årsavgift er och hyresintäkter Öwiga rörelseintäkter S um ma rörelsei ntäkter, lagerföränd ri ngar m. m tt Rörelsekostnader Driftkostnader Fastighetsadm ini strati on Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader l s s Rörelseresultat Finansiella poster Resultat finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande poster Riintekostnader och liknande poster Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat 400 { b RBF ODONVIDET

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggni ngstillgångar Byggnader och mark Pågående ny- och ombyggnation samt ftirskott Summa materiella anläggningstillgångar l0 1l s s s70 Finansiella anläggningstill gångar Bostadsrätter Aktier och andelar i intressefiiretag Summa finansiella anläggningstillgångar t2 13 I I Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund-, avgifts- och hyresfordringar Öwiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar t4 15 t6 50 l8 83s s 982 r49 t7t t9s 203 Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningsti llgångar t t SUMMA TILLGÅNGAR I RBF ODONVTDET

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond for yttre underhåil Summa bundet eget kapital 18 I st Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till l«editinstitut Summa långfristiga skulder t s3 042 Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Öwiga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och lorutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 20 2t s SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER I STÄLLDA SÅKERHETER och ANSVARSFÖNSTNNNI,SNN Ställda säkerheter övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Summa ställda säkerheter s Ansvarsförbindelser lnga lnga Summa ansvarsförbindelser ) RBF ODONVT DET

10 Notermed redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna råd, K2 -r e glerna för mindre, ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:l). Principema har tillämpats från I januari 2014 men har ej medförtnägra väsentliga effekter Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte foremål for inkomstbeskattning. En bostadsrättsf5renings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänforliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i ftirekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning for eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 0 kr. Bostadsrättsföreningar erlägger en kommuna! fastighetsavgift motsvarande, det Iägsta av o I 217 kr per lägenhet eller 0,30 o/o av taxerat värde for fastigheten o 1 l12kr per småhus eller 0,75 %6 av taxerat värde ftir fastigheten o samt fastighetsskatt motsvarande I %o av taxeringsvärdet på lokaler o Beloppen gäller inkomståret Nyligen uppforda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 år, eller vara helt befriade från fastighetsavgift i upp till 15 ar. För lokaler betalar föreningar en statlig fastighetsskatt som uppgår tlll I yo av taxeringsvärdet på lokalerna. Underhåll utfort enligt underhållsplanen benämnssom planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enli gt anvisning från Bokftiringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överforing mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på fisreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena ftird igstäl lts. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggn ingstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Underhåll/underhållsfond RBF ODONVtDET

11 Avskrivningspri nciper för anläggningstill gångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsplan Byggnader Linjär Tak och entrddörrar Linjär Värmeväxlare Linjär Kabel-tv,/bredbandsinstallation Linjär Miljöhus Linjär Omdragning el, enskilda hus Liniär Slutår Markvärdet är inte foremål ftir avskrivning Belopp i kr om inget annat anges ',1 Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter, bostäder Hlres- och avgift sbortfall, bostäder t4 Not 2 Ovriga rörelseintäkter Rörelsens sidointäkter & korrigeringar Inkassointäkter Övriga rörelseintäkter Försäkringsers ättningar t4t Not 3 Driftkostnader Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försäkringspremier Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Återbäring fiån Riksbyggen Städning gemensamma utrymmen Bevakningskostnader Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten EI Uppvärmning Sophantering och återvinning t ll0 I tzt s4.i\il RBF ODONVTDET

12 Not 4 Fastighetsadministration Förvaltningsarvode Lokalkostnader Resekostnader IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode, yrkesrevisorer Möteskostnader Övriga fiirvaltningskostnader Kontorsmateriel Konstaterade frirluster hyror/avgift er Medlems- och foreningsavgifter Köpta tjänster Konsultarvoden Advokat och rättegångskostnader Övriga externa kostnader t t4 4s s t Not5 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Lön till fastighetsskötare Övriga kostnadsers ättningar Styrelsearvode Arvode till valberedningen Arvode projektledning Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader s I t ls Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillqånqar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Om- och tillbyggnader Anslutningar (kabel-tv) s Not 7 Resultatfinansiella anläggningstillgångar Förlust vid avyttring av anläggningstillgång (bostadsrätt) Utdelning på aktier och andelar i andra {tiretag Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande poster Riinteintäkter fr ån forvaltningskonto i Swedbank Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen Öwiga ränteintäkter \ RBF ODONVTDET

13 ',t Not 9 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader ftir fastighetslån 93 08s s Not 10 Bygqnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Tomtmark Anslutningsavgifter Standardforbältringar Markanläggning Årets anskaffrringar Standardforb ättringar Summa anskaf firingsvärden s s t I s s t t Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Anslutningsavgifter Standardforb ättringar Markanläggningar l t45 Årets avskrivning byggnader Årets avskrivning anslutningsavgifter Årets avskrivning standardftirbättringar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan t Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Anslutningsavgifter Standardftirb ättringar s t I Taxeringsvärden bostäder Totalt taxeringsvärde varav byggnader ,b RBF ODONVT DEr

14 Not 11 Pågående ny- och ombyggnation samt förskott Pågående om- och tillbyggnader I Not 12 Bostadsrätter Bostadsrätter eget innehav l l Not 13 Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag Not 14 Kund-, avgifts- och hyresfordringar Avgift s- och hyresfordringar Not 15 Övriga fordringar Skattekonto Andra kortfristiga fordringar (återbetalnin g skatt) l Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda ftirsäkringspremier Förutbetald elavgift Öwiga florutbetalda driftkostnader Uppiupen forsäkringsersättning Övrigt Not 17 Kassa och bank Förvaltningskonto i Swedbank I Not 18 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut lnsatser Underhållsfond I Balanserat resultat r s Arets resultat l I I b RBF ODONVIDET

15 Not 19 Ovriga skulder till kreditinstitut Inteckningslån Summa långfristiga skulder till kreditinstitut Låneinstitut STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK STADSHYPOTEK Ränta l,37yo 2,llyo 2,33oÄ 3,20yo 3.40% Bundet till l lng. skuld I I Nya lån I Arets amort Utg. skuld 't3 048 I Not 20 Leverantörskulder Reskontraftirda leverantörsskulder 168 4s Not 21 Skatteskulder Skatteskulder Not 22 Övriqa kortfristiga skulder Skuld sociala avgifter och skatter Awäkning lån I t l 868 Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och sociala avgifter Upplupna ränteko stnader Upplupna kostnader ftir reparationer och underhåil Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna kostnader for renhållning Upplupna revisionsarvoden Upplupna s relsearvoden Öwiga upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter I t I 911 I T RBF ODONVIDET

16 Malmö 2ots-CI3'lq Johan Irene Carlsson Vår revisionsberättelse har liimnats Oen 2 [ / 'a Z-O r i Ernst& Young AB Thomas Anvelid Auktoriserad revisor,,/ : (, 1 u.,", r( a GrL4tt &tllltt (rrr,* öattrrr, "t Revisor 6t/1 RBF ODONVTDET

17 Recr!sionsberättelse Till föreningsstämman i RBF Odonvidet, org.nr Rapport osn årsredovisninqen Vi har reviderat årsredovisningen för RBF Odonvidet för år f yrefsens sssvsr fön rsredevisninqen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig f ör att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. evfsorernas änsv r" Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed f ör förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan inf ormation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, llksom en utvärderlng av den övergripande presentationen i å rsredovisn ingen. Vi anser att de revislonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenllga som grund för våra uttalanden. Rapport ''!n andra kraw enliqt laqar oeh sndra fönfattn*nqar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat f örslaget till dispositioner beträf fande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för RBF Odonvidet för är fyre/sens sssyär Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. e yl'sorernas sss /a,' Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillråckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. {Jffafandcn Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt f örslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö Ö5-Zr- ffalanden Enllgt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Thomas Anvelid Auktoriserad revisor '.il f' t. l\ f, w+r,,i {ri -\i''l+llriuurrr,ii \ *\ Gunilla Setthammar Förtroendevald revisor

18 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksam heten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar Förlust/vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före ftirändringar av rörelsekapital s Kassaflöde från förändringar i rörelsekapltal Kortfiistiga fordringar (ökning -, minskning +) Kortfristiga skulder (tikning +, minskning -) Kassaflöde från den löpande verksamheten st -810 s53 I nvesteri n gsverksam heten Minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar Investeringar i byggnader & mark Investeringar i pågående byggnation Kassaflöde från investeringsverksamheten I t Fi nansieri n gsverksam heten Föriindring av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten I I Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (se ochnot 17) -t s I r I Upplysning om betalda räntor För erhållen och betald ränta se Not 8 och Not 9 Differens mot kassa och bank i BR: Bilaga

19 Nyckeltal Kostnadsfördelning Driftkostnader Fastighetsadministration Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Öwiga rörelsekostnader Summa kostnader I s Avskrivningar 10% Driftkostnader RBF ODONVTDET f', Bilaga

20 Driftskostnadsfördelning 20' Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försiikringspremier Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Återbäring från Riksbyggen Städning gemensafllma utrymmen Bevakningskostnader Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten E1 Uppvärmning Sophantering och återvinning Summa driftkostnader t s229s 4s s9 ts s Reparationer 23% RBF ODONVTDET l' Bilaga

21 Nyckeltalsanalys för driftkostnader BOA (kvm): Kr/ kvm Kr/ kvm Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försiikringspremier Kabel- och digital-tv Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Återbäring fiån Riksbyggen Städning gemensarlma utrymmen Bevakningskostnader Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten EI Uppvärmning Sophantering och återvinning Summa driftkostnader t I J J I t9 27', 8l l J 0 5 l RBF ODONVIDET 1" Bilaga

22 Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda for långvarigt bruk inom ftireningen. Den viktigaste anläggningstillgången är foreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtagande for foreningen, som inte finns med bland skuldema i balansräkningen. Borgensforbindelse är exempel på ett sådant ätagande. Avskrivning Kostnaden for inventarier ftirdelas över flera år. Normal avskrivningstid ftir maskiner och inventarier är fem år och den årliga avskrivningskostnaden blir då 20 procent av anskaffningsvärdet. Balansräkning Visar ftireningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar ftireningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångama finansierats (genom upplåning och eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resultat-räkningen) påverkar det egna kapitalets storlek (foreningens formögenhet). Bränsletillägg En separat avgift som foreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnaderna för uppvärmningen av ftireningens hus. Bränsletillägget fordelas efter varj e lägenhets storlek eller annan lämplig fordelningsgrund och skall erläggas månadsvis av foreningens medlemmar. Ekonomisk förening En loretagsforrn som har till ändamål att fiämja medlemmamas ekonomiska intresse genom att bedriva någon form av ekonomisk verksamhet. Folkrörelse En sammanslutning som arbetar ftir att främja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrörelse har en utvecklad idd om hur samhället bör utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En folkrörelse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet är frivilligt. Fond för inre underhåll En fond, som i de fall den finns, är bostadsrätts-havamas individuella underhållsfond och medel i fonden disponeras av bostadsrättshavaren for underhåll och forbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar foreningens resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga bostadsrätters tillgodo-havanden. Uppgift for den enskilde bostads-rättshavaren lämnas i samband med aviseringen varje kvartal. Fond för yttre underhåll Enligt föreningens stadgar ska1l en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden ffir utnyttjas for större yttre reparations- och underhållsarbeten. Kostnadsnivån ftir underhål1 av foreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel, påverkar storleken på det belopp som avsätts. Förlagsinsats Förlagsinsats är en kapitalinsats som ickemedlemmar tillfor en ekonomisk forening. Genom ftirlagsinsatser kan foreningen skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. Förlagsinsatser har en mellanställning mellan skulder och eget kapital. Den som har en ftirlagsinsats har en efterställd fordran på foreningen. Skulle ftireningen gå i konkurs/likvideras fir man bara återbetalning efter att alla andra fordringsägare ått betalt, om det finns pengar kvar. För varje florlagsinsats måste foreningen utftirda ett ltirlagsandel sbevis. Förvaltni n gsberättelse Den del av årsredovisningen som i text forklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. I forvaltningsberättelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i foreningen och årets viktigaste händelser.

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717916-5332 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF ANDEN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 738800-1120 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Årsredovisning RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens BRF SKÄCKLINGE ÄNG 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-6757

Årsredovisning. Riksbyggens BRF SKÄCKLINGE ÄNG 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-6757 Årsredovisning Riksbyggens BRF SKÄCKLINGE ÄNG 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-6757 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Joel Bagon. BRF Jaktvarvet 7. Org.nr Årsredovisning

Foto: Joel Bagon. BRF Jaktvarvet 7. Org.nr Årsredovisning Foto: Joel Bagon BRF Jaktvarvet 7 Org.nr 716419-4511 Årsredovisning 1/1 2015 31/12 2015 Brf Jaktvarvet 7 Förvaltningsberättelse 2016-04-07 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BRF JAKTVARVET 7 ÅR 2015 Styrelsen för

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen bostadsrättsförening LÖVMOSSAN 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen bostadsrättsförening LÖVMOSSAN 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen bostadsrättsförening LÖVMOSSAN 1/9 2015-31/8 2016 Org nr 716413-6512 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Medlemsvinsten 2016

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. BRF TOFFELMAKAREN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TOFFELMAKAREN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TOFFELMAKAREN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769610-8146 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning. BRF KVARNEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF KVARNEN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF KVARNEN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769611-6198 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF Sankt Hans Torg

ÅRSREDOVISNING BRF Sankt Hans Torg ÅRSREDOVISNING 2015 BRF Sankt Hans Torg Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter med redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Acasian 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF Acasian 1/ / Org nr Årsredovisning BRF Acasian 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 746000-2947 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Sjöfruns samfällighetsförening Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Förvaltningsberättelse Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning. FORNBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. FORNBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning FORNBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 717913-3918 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggen förvaltar Riksbyggen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 725000-3741 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF SLOTTSBRON I MALMÖ 1/ / Org nr

Årsredovisning. RB BRF SLOTTSBRON I MALMÖ 1/ / Org nr Årsredovisning RB BRF SLOTTSBRON I MALMÖ 1/9 2014-31/8 2015 Org nr 769618-4212 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF SNACKBACKEN 2 får härmed avge årsredovisningför räkenskapscwet 215-1-1-215-12-31 Föreningens verksamhet Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål Föreningen bar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Poppeln 16 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF Poppeln 16 1/ / Org nr Årsredovisning 1/7 2014-30/6 2015 Org nr 716408-2468 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF GEFION 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF GEFION 1/ / Org nr Årsredovisning BRF GEFION 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769623-2748 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 1. Öppnande DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. BRF VERKMÄSTAREN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF VERKMÄSTAREN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF VERKMÄSTAREN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 782600-2888 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. BRF FRIMURAREN 5 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769620-9589

Årsredovisning. BRF FRIMURAREN 5 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769620-9589 Årsredovisning BRF FRIMURAREN 5 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769620-9589 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. BRF FRIMURAREN 5 769620-9589 Att bo i bostadsrätt

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF KALKBROTTET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF KALKBROTTET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF KALKBROTTET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769613-6683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fjädern Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF SANNINGEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF SANNINGEN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF SANNINGEN 1/9 2014-31/8 2015 Org nr 769608-1913 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF KRONPARKEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. RB BRF KRONPARKEN 1/ / Org nr Årsredovisning RB BRF KRONPARKEN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716422-6313 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klostret Org nr Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Klostret Org nr Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Klostret Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF VÄSTMANLAND 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF VÄSTMANLAND 1/ / Org nr Årsredovisning BRF VÄSTMANLAND 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 746000-0990 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Basen 7 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769614-8837

Årsredovisning. Brf Basen 7 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769614-8837 Årsredovisning Brf Basen 7 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769614-8837 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. BRF STRANDÄNGEN 2 I ARLÖV 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF STRANDÄNGEN 2 I ARLÖV 1/ / Org nr Årsredovisning BRF STRANDÄNGEN 2 I ARLÖV 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769610-9581 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF FLAGGAN 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 794000-0230

Årsredovisning. BRF FLAGGAN 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 794000-0230 Årsredovisning BRF FLAGGAN 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 794000-0230 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer