MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll ANSLAGSBEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS"

Transkript

1 MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats Ekdalssalen den 11 september 2007, kl Ledamöter Pernilla Lång, s, ordförande Mikael Bergh, s Viveka Ek, s, tjänstgörande Leif Elofsson, s Pelle Norlin, v Lars Evers, mp, 2:e v ordförande och Birgitta Abrahamsson, m Orvar Juréus, m Lena Uney, fp Mona Collin, c, 1:e v ordförande Ingrid Rydsmark, kd, tjänstgörande Ersättare Anna Lindh, s, tjänstgörande Jonatan Grådman, s Lena Åborg, s Ellinor Kjell, v Lotta Nordström, mp, tjänstgörande 89 Gudrun Gomér, m Hans von Essen, m Leif Åhlin, c, tjänstgörande Lidia Holmström, pp Övriga närvarande Justerare Marie Martna, tf miljöchef Elisabeth Haraldsdotter, sekreterare Bo Ljungberg, kommunekolog IDA Gustavsson, praktikant Monica Hellstaf, miljöinspektör Pelle Norlin, v Ulrica Olsson, miljöinspektör Anders Eriksson, miljöinspektör Ronald Bergman, utredningsledare Erika Nygren, miljöinspektör Telge Närmiljö, 5 personer Plats och tid för justeringen: Miljökontoret den 18 september 2007, kl Underskrifter Sekreterare... Elisabeth Haraldsdotter Ordförande... Pernilla Lång Justerare... Pelle Norlin ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljönämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: 88 och 93, Övriga paragrafer Miljökontoret Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned: Underskrift...

2 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 2 Innehåll nr Ärende 85 Fastställande av dagordning 86 Revisorerna presenterar sin verksamhet 87 Programsamråd inför detaljplan för Wij-området, Hölö 88 Samråd inför ändring i detaljplan för Humlan Remiss från Miljödomstolen om Telge Återvinnings bemötande av remissyttranden i pågående tillståndsprövning 90 Allmänhetens frågestund 91 Information om tillsyn av hygienlokaler Hamnmagasinet Restaurang & Nattklubb AB föreläggs med vite att åtgärda ljudnivån på nedre dansgolvet 93 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken och taxa enligt djurskyddslagen samt taxa enligt livsmedelslagstiftningen 94 Överklagande av länsstyrelsens beslut om tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten Dammkärret 1:77 95 Kontorschefen informerar 96 Övrig information 97 Remiss Naturmiljöprogram för Mörkö socken med omgivning 98 Delårsbokslut per augusti Delegeringsbeslut 100 Meddelanden

3 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 3 85 Fastställande av dagordning Följande tillägg till utskickad föredragningslista anmäls. Överklagande av länsstyrelsens beslut om tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten Dammkärret 1:77 Allmänhetens frågestund Övrig information Stående punkt på dagordningen för till exempel information från konferenser, seminarier med mera som ledamöterna har deltagit i. Praktikant Ida Gustavsson beviljas närvarorätt vid dagens sammanträde. Dagordningen fastställs.

4 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 4 86 Revisorerna presenterar sin verksamhet Bengt Adamsson från kommunrevisionen och Tove Strömberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers informerar nämnden om revisorernas arbete. Miljönämnden noterar informationen.

5 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 5 87 Programsamråd inför detaljplan för Wij-området, Hölö Dnr Samhällsbyggnadskontoret har överlämnat program för Wij-området i Hölö för samråd. Miljökontoret redovisar i tjänsteskrivelse synpunkter om nuvarande avloppsanläggning och dagvattenhantering, närfjärrvärme och behovet att fastställa centrums placering. Miljönämnden tillstyrker program för Wij-området med erinringar och synpunkter enligt tjänsteskrivelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samrådshandlingar ang Wij-området, Samhällsbyggnadskontoret Sammanfattning SL:s utredning om pendeltågstrafik till Hölö, februari 2007 Yrkanden Birgitta Abrahamsson (m) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att förutom fjärrvärme kan även andra förnyelsebara energikällor vara ett alternativ till uppvärmning. 1. Miljönämnden godkänner programmet för utvecklingen av Wij-området i Hölö med synpunkter och erinringar som redovisas i tjänsteskrivelse Förutom fjärrvärme kan även andra förnyelsebara energikällor vara ett alternativ till uppvärmning. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadskontoret Akten

6 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 6 88 Samråd inför ändring i detaljplan för Humlan 13 Dnr Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplanen för samråd. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för två nya bostadshus i stadskärnan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samrådshandling med planbeskrivning Plankarta 1. Miljönämnden tillstyrker planändringen med de synpunkter och erinringar som redovisas i tjänsteskrivelse Miljönämnden förutsätter att den totala lekytan för förskolan inte minskar med antagande av planen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Sbk, Plan och Bygg Akten

7 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 7 89 Remiss från Miljödomstolen om Telge Återvinnings bemötande av remissyttranden i pågående tillståndsprövning Dnr Telge Återvinning AB (nedan bolaget) yrkar att miljödomstolen ska meddela bolaget tillstånd till fortsatt och väsentligt utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning på fastigheterna Lerhaga 2:1 och 3:1. I föreliggande prövning har ett flertal yttranden inkommit som Telge Återvinning bemöter i en skrivelse daterad Miljödomstolen har översänt bolagets bemötande för yttrande. Miljökontoret vidhåller, att om bolagets begärda utökning kommer till stånd så bör frågan om inlösen av närliggande fastigheter aktualiseras. Miljökontoret anser att de ansökta mängderna inte står i proportion till verksamhetsområdets storlek eller det ringa skyddsavståndet till närboende, vilket innebär att lokaliseringsbestämmelserna enligt 18 i förordning (2001:512) om deponering av avfall inte bedöms vara uppfyllda. Miljökontoret anser att ansökan kan tillstyrkas med begränsning av de sökta avfallsmängderna, men vidhåller att Telge Återvinnings ansökan med yrkanden och föreslag till villkor för verksamheten kräver omfattande revideringar. Dessutom krävs ytterligare kompletteringar av materialet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Utdrag ur tillståndsansökan Remissyttranden från miljönämnden, länsstyrelsen i Stockholms län, Roger Hammarström, Fastighetsägare inom Ålö Sportstugeförening samt Telge Närmiljö Utdrag ur Telge Återvinnings bemötande av remissyttranden Jäv Lars Evers (mp) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Yrkanden Birgitta Abrahamsson (m) hänvisar till moderaternas reservation , 217 och yrkar att mottagna mängder avfall ska begränsas till dagens volym, att den biologiska behandlingen byggs in i ett helt slutet system med kontrollerbart luftutsläpp samt att allt lakvatten fortsättningsvis leds till Himmerfjärdsverket.

8 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 8 Ordförande Pernilla Lång (s) yrkar bifall till kontorets förslag punkterna 1 och 3, kontorets punkt 2 förtydligas och får följande lydelse: Miljönämnden hänvisar till tidigare inlämnat yttrande innehållande miljönämndens yttrande och miljökontorets tjänsteskrivelse , vidare yrkar ordföranden tillägget, att vid eventuella åtgärder ska bästa möjliga/tillgängliga teknik enligt miljöbalkens definition användas. Lena Uney (fp, Mona Collin (c) och Ingrid Rydsmark (kd) yrkar bifall till Birgitta Abrahams förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, med avslag på Birgitta Abrahamssons yrkande, att punkterna 1 och 2 i kontorets förslag och det egna yrkandet har bifallits. 1. Miljönämnden antar miljökontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 2. Miljönämnden hänvisar till tidigare inlämnat yttrande innehållande miljönämndens yttrande och miljökontorets tjänsteskrivelse Om bolagets begärda utökning kommer till stånd bör frågan om inlösen av närliggande fastigheter aktualiseras. 4. Vid eventuella åtgärder ska bästa möjliga/tillgängliga teknik enligt miljöbalkens definition användas. Reservationer./. Birgitta Abrahamsson (m), Lena Uney (fp), Mona Collin (c) och Ingrid Rydsmark (kd) reserverar sig mot beslutet. Lidia Holmstöm (pp) anmäler särskilt yttrande i enlighet med alliansens reservation. Beslutet expedieras till: Nacka tingsrätt, Miljödomstolen, Enhet 3, Box 1104, Nacka Strand Akten

9 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 9 90 Allmänhetens frågestund Fem representanter från föreningen Telge Närmiljö närvarar för att ställa frågor om verksamheten vid Tveta Återvinningsanläggning. Ordförande Stefan Linde för Telge Närmiljös talan. Ordförande Pernilla Lång och miljöinspektör Erika Nygren svarar på föreningens frågor. Efter frågestunden tackar ordföranden föreningen för dess engagemang och noterar Telge Närmiljös webbadress till protokollet:

10 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Information om tillsyn av hygienlokaler 2008 Miljöinspektör Ulrica Olsson informerar om olika typer av verksamheter med hygienisk behandling som nämnden har tillsyn över. Informationsunderlag Åhörarkopior Miljönämnden tar del av informationen.

11 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Hamnmagasinet Restaurang & Nattklubb AB föreläggs med vite att åtgärda ljudnivån på nedre dansgolvet Dnr Sedan november 2006 har miljökontoret påpekat brister gällande höga ljudnivåer. Flera av bristerna är åtgärdade, dock är ljudnivån på det nedre dansgolvet fortfarande oacceptabelt högt. Vid senaste tillsynsbesöket, den 19 augusti 2007, gick anläggningen att spela på för hög volym. Under 22 minuter av mätningens totala 42 minuter var ljudnivån på/eller över 100 db LAeq. Ljudnivån får inte överskrida 100 db LAeq enligt Socialstyrelsens riktvärden. Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Hamnmagasinet Restaurang & Nattklubb AB att senast den 1 oktober 2007 ska ljudnivån på det nedre dansgolvet kontrolleras, loggas och skrivas ner i enlighet med Mätning av höga ljudtrycksnivåer mätmetod för diskotek, konserter och andra platser där musik framförs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Inspektionsrapport Ljudkurva från inspektion Information om ljud och effekter på hälsan Yrkanden Miljönämnden förelägger Hamnmagasinet Restaurang & Nattklubb AB, org nr , c/o Durmaz, Kägelvägen 10, Södertälje: 1. Senast den 1 oktober 2007 ska ljudnivån på det nedre dansgolvet kontrolleras och loggas i LAeq (i minst 1 minuters intervaller) och LAFmax varje gång anläggningen används och gäster har tillträde. Loggning ska sparas i minst 12 månader av krögaren. Om egenkontrollprogrammet inte uppfylls ska ett löpande vite på 5000 kr dömas ut varje gång anläggningen används. 2. Ljudnivån ska mätas och skrivas ner i enlighet med Mätning av höga ljudtrycksnivåer mätmetod för diskotek, konserter och andra platser där musik framförs SP INFO 2004:45. Sammanställningen ska rapporteras till

12 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: 12 miljökontoret senast två veckor efter varje speltillfälle. Detta ska ske tills dess att miljökontoret bedömer att anläggningen fungerar. Om rapporterna inte inkommer till miljökontoret ska ett löpande vite om 2000 kr dömas ut för varje försenad vecka. Detta beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. Beslutet fattas med stöd av 1 kap. 1, 2 kap 1-3 och 7, 9 kap. 1, 3, 9, kap. 26 9, 14, 19, 21, 22 och 26 i miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45, 49, SOSFS 2005:7. Beslutet expedieras till: Hamnmagasinet Restaurang & Nattklubb AB, c/o Durmaz, Kägelvägen 10, Södertälje, beslut, tjänsteskrivelse, överklagandeanvisning Polismyndigheten i Södertälje, Torbjörn Larsson Tillståndsenheten Akten

13 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken och taxa enligt djurskyddslagen samt taxa enligt livsmedelslagstiftningen Dnr I arbetet med Mål & Budget skall samtliga nämnder se över sina taxor. Miljökontoret föreslår att taxorna förblir oförändrade under år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Taxorna för miljöbalken, djurskyddslagen och livsmedelslagstiftningen höjs inte för 2008, utan kvarstår oförändrade. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Le/Ekonomi, beslut, tjänsteskrivelse Akten

14 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Överklagande av Länsstyrelsens beslut om tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten Dammkärret 1:77 Miljödomstolens mål nr M Dnr Miljödomstolen har inkommit med begäran om miljönämndens yttrande. Yttrandet ska vara miljödomstolen tillhanda senast den 28 september Miljönämnden beslutade den 22 juni 2006 att ge NN tillstånd för enskilt avlopp i form av minireningsverk på fastigheten Dammkärret 1:77. Ärendet överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Ärendet är nu överklagat till miljödomstolen. Miljökontoret anser att anläggningen är installerad på det sätt som beskrivs i avloppstillståndet samt i den geohydrologiska undersökningen och föreslår att överklagan skall avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Geo Markservice, Undersökning för enskilt avlopp, Dammkärret 1:77 Delegeringsbeslut 93, Överklagande av Länsstyrelsens beslut Ärendeutskrift Miljönämnden anser att anläggningen är installerad på det sätt som beskrivs i avloppstillståndet samt i den geohydrologiska undersökningen och föreslår att överklagan skall avslås. Beslutet expedieras till: Nacka tingsrätt, Miljödomstolen, Box 1104, Nacka strand, beslut, tjänsteskrivelse Akten

15 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Kontorschefen informerar Vid nämndens sammanträde överlämnade Stieg Norlén en skrivelse angående avloppsfrågan vid Lillsjön. Miljöinspektör Stefan Jonsson handlägger frågan. En anmälan om bergtäkt, omfattande fastigheterna Jumsta 1:1, 4:1 och 5:1 från Varadero AB har inkommit till kontoret. Miljöinspektör Kenneth Löfgren handlägger ärendet, som kommer att behandlas av miljönämnden senare i höst. Miljönämnden noterar informationen.

16 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Övrig information Ersättare i miljönämnden Han von Essen (m) informerar om forskningsprogrammet Faktor fem flödes staden. Målet är att göra realistiska program för tio radikalt mer hållbara städer i Östersjöregionen. Detta mot bakgrund av att klimatförändringarna har mobiliserat ett globalt engagemang för att genomgripande minska städers påverkan på miljön, uttag av naturresurser och inverkan på människors hälsa. Informationsunderlag Faktor fem flödes staden Åhörarkopior Rapport från arbetsmöte Miljönämnden noterar informationen.

17 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Remiss - Naturmiljöprogram för Mörkö socken med omgivning Kdk dnr 05/56 Dnr Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har skickat ut rubricerat naturmiljöprogram på remiss till miljönämnden. Kommundelsnämnden har särskilt bett om synpunkter på de riktlinjer och fakta som redovisats. Detta för att programmet på ett konstruktivt sätt skall kunna bidra till att Mörkös unika natur bevaras för framtiden. Förslaget till naturmiljöprogram för Mörkö socken med omgivning har från början tagits fram av miljökontoret på begäran av Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. Miljökontoret föreslår att miljönämnden ställer sig bakom de fakta och de förslag till riktlinjer som redovisas i programmet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Remisshandlingar Yrkanden Eftersom programmet har utarbetats av miljökontoret yrkar ordförande Pernilla Lång (s) att nämnden avger yttrande enligt utdelat förslag till nämndskrivelse../. Miljönämnden antar, till protokollet bilagda, nämndskrivelse daterad som sitt yttrande till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. Beslutet expedieras till: Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Aken

18 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Delårsbokslut per augusti 2007 Dnr Tf miljöchef Marie Martna informerar om att delårsbokslut per augusti, av tidsskäl, inte kommer att kunna behandlas vid det ordinarie sammanträdet i oktober. Yrkanden Ordförande Pernilla Lång föreslår att presidiet får i uppdrag att besluta i ärendet. Miljönämnden uppdrar till presidiet att besluta i ärendet. Beslutet expedieras till: Akten

19 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut i miljö- och hälsoskyddsfrågor fattade av respektive handläggare paragraferna för år Rapporten godkänns.

20 Södertälje Kommun Sammanträdesprotokoll Sida: Meddelanden a) Protokoll från K-samverkan b) Länsstyrelsens beslut Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende hantering av petroleumprodukter och kemikalier på Vopak Logistics Nordic AB:s anläggning på fastigheten Södra 1:16 c) Inkomna ärenden tiden 1/8 25/8, 2007 d) Rapport om lukt och buller från Tvetatippen tiden 15/4-27/8, 2007 e) Saldo 2007 Uppföljning av miljömål i Stockholms län, delas ut vid sammanträdet. f) Information om Ledarutbildning för politiker från kommunalrådskansliet, delas ut vid sammanträdet g) Förtäljaren, delas ut vid sammanträdet Rapporten godkänns.

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer