Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10-12,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10-12, 13.00 16.10"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10-12, ande Irina Enbuska von Schantz, ordf (V) Kjell-Arne Jonsson (S) Carina Nensén (S) Ari Leinonen (S) Emma Mattson (S) Åke Johansson (S) Hans-Christer Jonsson (F) Solveig Granberg (C) Fredrik Jonsson fr o m 43 (kl 13.00) (KD) Carinne Sjöberg (FP) Gottner Holmberg (C) Ersättare Glenn Sjöström (S) Annicka Bäckström (S) Sandra Mattsson (S) Timo Fällman (S) Per Hedqvist (V) Övriga deltagande Se sid 2 Utses att justera Hans-Christer Jonsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Anne-Christine Lejon Ordförande Justerande Irina Enbuska von Schantz Hans-Christer Jonsson BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Umeå Fritid Underskrift

2 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 (17) Övriga deltagande Stefan Hildingsson, fritidschef Anne Christine Lejon, utvecklingsledare/utredare Hans-Erik Bergström, utvecklingsledare Roger Svärd, ekonomichef Kjell Thelberg, chef Föreningsbyrån Cathrin Westergren, chef Fritid unga 43 Carina Lindström, ekonomiassistent 43 Lennart Salomonsson, revisonsledamot 43 Jonny Sandström, revisionsledamot 43 Helen Sundström Hetta, revisor KPMG 43 Jan Öhman, Kommunal 44-53

3 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 (17) FN 42 Godkännande av föredragningslista beslutar godkänner föredragningslistan med följande tillägg: Extraärende - Ansökan om investeringsbidrag till konstgräs, Hissjö SK samt information om processen beträffande det nya badet respektive information om ungdomsombuden.

4 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 (17) FN 43 Dnr 261/2012 Revisorerna nämndsdialog Revisor Helen Sundström Hetta, KPMG och kommunrevisionens ledamöter Lennart Salomonsson och Jonny Sandström deltar vid dagens dialogmöte med fritidsnämnden. En ömsesidig diskussion förs om specifika frågor som revisionen vill belysa i dialogen Revisionen har under de senaste åren genomfört ett antal granskningar som berört fritidsnämndens ansvarsområden. Inför dialogen har revisionen tagit del av nämndens verksamhetsplan för året, styrkort samt verksamhetsuppföljning.

5 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 (17) FN 44 Dnr 258/2012 Tertialrapport 1/2012 beslutar att godkänna och till ekonomifunktionen överlämna delårsrapport januari-april 2012 (tertial 1). Ärendebeskrivning Tertialrapporten är en uppföljning av fritidsnämndens budget och verksamhetsplan Bilagor 1. Delårsrapport januari-april 2014 (tertial 1) 2. Bilaga - analysmått Beredningsansvariga Roger Svärd, ekonomichef Stefan Hildingsson, fritidschef et expedieras till Ekonomifunktionen

6 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 (17) FN 45 Dnr 122/2012 Samrådsremiss för översiktsplan Universitetsstaden beslutar att lämna synpunkter i enlighet med tjänstemannaförslag. s synpunkter Umeå kommun, utvecklingsavdelningen ger möjlighet till samråd för fördjupad översiktsplan för Universitetsstaden. Den grundläggande ambitionen med planen är att skapa utrymme och förutsättningar för mer tillväxt i sjukhus- och universitetsområdet. En succesiv omvandling från funktionsuppdelat område till en kvartersstad med tyngdpunkt längs tre kommunikationsstråk. Ambitionen är att bygga stad och utveckla en stadsdel som är mer levande under dygnets alla timmar. Planen möjliggör ny bebyggelse för verksamheter och boende på exempelvis Lilljansberget, Hamrinsberget och i Nydala stad. En utveckling av bebyggelsen i området innebär också att de gröna strukturerna måste planeras. Planförslaget föreslår ett grönt stråk som knyter samman Mariehemsängarna/Stadsliden med Nydalasjön. De delar som måste diskuteras vad gäller genomförande är bl.a. trafiklösningar, dagvattenhantering och utvecklingen av de gröna strukturerna. En viktig del i planen är den grönstruktur som ska tillgodose både sociala och ekologiska funktioner. Umeå fritid ser mycket positivt till att planen tar stor hänsyn till den gröna korridoren mellan Stadsliden och Nydala och möjligheten att där dra fram ett skidspår som tillsammans med befintliga skidspår kan bli upp till 30 km långt. Vid genomförandet blir det viktigt att lösa korsningsproblematik mellan trafik och spårverksamhet. De passager som planeras måste vara säkra och ha en tillräcklig bredd för de pistmaskiner som nyttjas vid spårdragning. Lilljansspåret anläggs på nytt och får en utgångspunkt i den nya friidrottsarenan. Viktigt är att planeringsmässigt ta hänsyn till arenans expansionsbehov. I nuläget finns behov av att tillföra anläggningen en yta för kast, vilket gör att området för sport i planen måste utökas. Beredningsansvarig Hans-Erik Bergström, utvecklingsledare

7 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 (17) FN 46 Dnr 212/2012 Översiktsplan fördjupning för Nydala synpunkter Förslag till beslut beslutar att lämna synpunkter i enlighet med tjänstemannaförslag. s synpunkter Stadsledningskontoret, utvecklingsavdelningen har översänt förslag till översiktsplan, fördjupning för Nydala, för synpunkter. har tidigare behandlat frågan under översiktsplanens samrådsfas. Nydalaområdet är ett av kommunens viktigaste områden för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser. Intentionerna i planförslaget, att området även i framtiden ska användas med inriktning friluftsliv och rekreation, svarar på ett bra sätt upp till fritidsnämndens tidigare synpunkter. Positivt är att stora delar av den bebyggelse som planerades i Öpl 98 har utgått och att stugorna får finnas kvar i nuvarande omfattning. Viktigt är också de ansatser i planen som syftar på att göra stränderna mer tillgängliga för allmänheten genom stigar och separering av trafik. En fortsatt utveckling är naturlig av skidspårsområdet, som idag är Umebornas populäraste. Tankar på ett ytskikt som möjliggör rullskidåkning och som också gör området mer tillgängligt finns på fritidsnämndens behovslista. har stort intresse att delta och bevaka utformning av den skötselplan som ska tas fram för området. Beredningsansvarig Hans-Erik Bergström, utvecklingsledare

8 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 (17) FN 47 Dnr 132/2012 Bidrag till extra skötselåtgärder fotbollsplan, Sandviks IK beslutar att inte bevilja bidrag enligt ansökan Ärendebeskrivning Sandviks IK har ansökt om bidrag för genomgripande och nödvändig renovering av föreningens 11-mannaplan med kr exkl moms (maskinarbete + mtrl). Föreningen anför att åtgärderna, djupluftning, dressing, gödsling, strösådd m m, inte ryms inom det årliga driftstödet. Vid besök hos föreningen påpekade Föreningsbyråns representanter att det årliga driftbidraget är avsett att täcka del av dessa kostnader. Det framkom att den som utfört maskinarbetet vid tidigare tillfälle inte gjort det på rätt sätt vilket innebär att planen är i mycket dåligt skick. Föreningen berättade att de fortsättningsvis årligen kommer att avsätta medel för mer genomgripande åtgärder. Skötselkostnad för fotbollsplan, miniminivå, beräknas till ca kr exkl gödningsmedel och sand. s driftbidrag för denna plan är kr. Maskinarbete kan köpas via Umeå Fritids Driftavdelning till subventionerad taxa i mån av tid. Föreningsbyrån konstaterar att fotbollsplanen behöver underhållas mer regelbundet och att det årliga driftbidraget är avsett att täcka del av dessa kostnader. Beredningsansvarig Kjell Thelberg, chef Föreningsbyrå

9 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 (17) FN 48 Dnr 259/2012 Investeringsbidrag till MSK Arena, Mariehems SK beslutar att bevilja ett investeringsstöd på 1,0 mkr för byte av konstgräsmatta på MSK Arena under förutsättning av att tidigare överenskommelse med Hissjö SK om överlåtelse av nuvarande konstgräs fortfarande gäller och att medel tas från fritidsnämndens ackumulerade överskott, samt att lokalbidrag kopplat till konstgräsplanen därmed ej beviljas från och med 2013 för att uppnå likställighet med övriga föreningsägda konstgräsplaner. Ärendebeskrivning Mariehems SK planerar att byta befintlig konstgräsmatta under sommaren Den gamla mattan är 10 år och med den stora verksamhet som Mariehem bedriver behövs en ny konstgräsmatta. Offerter från ett antal företag visar på kostnader mellan 1,8 mkr 2,6 mkr beroende på val av matta och underlag. Beredningsansvarig Hans-Erik Bergström, utvecklingsledare

10 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 (17) FN 49 Dnr 257/2012 Ansökan om investeringsbidrag till konstgräs, Hissjö SK beslutar att bevilja ett investeringsstöd på 300 tkr för konstgräsmatta på Hissjö fotbollsplan och att medel tas från fritidsnämndens investeringsbidrag. Ärendebeskrivning Hissjö SK ansöker om bidrag till anläggande av begagnat konstgräs på Hissjö idrottsplats. Möjligheten ges då Mariehems SK byter till nytt konstgräs och den matta som tas bort fortfarande är brukbar för ungdomsfotboll.. Hissjö SK har idag fem ungdomslag, men tanken är att också kunna erbjuda omkringliggande byar möjlighet att nyttja anläggningen. Befintlig grusplan kan med justering nyttjas som underlag. Totalt redovisar föreningen en kostnad på kr för åtgärderna. Bidrag söks från Umeå kommun och idrottslyftet. Resterande medel finansieras med eget kapital och belåning. Bilaga Ansökan från Hissjö SK Beredningsansvarig Hans-Erik Bergström, utvecklingsledare

11 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 (17) FN 50 Dnr 204/2012 Investeringsbidrag till vattenanslutning, Norrmjöle TK beslutar att ur nämndens investeringsbidrag bevilja Norrmjöle TK kr enligt ansökan Ärendebeskrivning Föreningen har sedan början av 90-talet varit anslutna till golfklubbens vattenledningsnät. I augusti 2011 meddelade Mark- och miljödomstolen att den förrättning som Lantmäteriet gjort angående inrättandet av en gemensamhetsanläggning för kommunalt vatten i området står fast. Det innebär att varje fastighet preliminärt måste betala kr i anslutningsavgift för att fortsättningsvis få vatten. Föreningen har behov av vatten till duschar och vid högtrycksrengöring av föreningens tennisbanor. Föreningen har totalt 82 medlemmar varav 31 st. är under 20 år. Största delen av verksamheten bedrivs under sommaren. Verksamheten består av tennisskolor, mindre tävlingar, uthyrning samt upplåtande till spontanspelare. Beredningsansvarig Thomas Savilathi, fritidskonsulent

12 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 (17) FN 51 Dnr 260/2012 Investeringsbidrag till klubbstuga, Ytterboda SK beslutar att ur investeringsbidraget bevilja Ytterboda sportklubb kr till klubbstuga. Ärendebeskrivning Föreningen har tidigare nyttjat gamla EFS:s lokaler men som av tidigare ägaren nu sålts till privata intressenter. Föreningen har erbjudits en stuga om 25 m2 till en ringa kostnad. Klubbstugan ska upprättas mitt i byn. En lokal som bl a kommer att nyttjas till föreningsmöten, ungdomsverksamhet och fungera som samlingslokal. Idag bedrivs föreningsverksamhet i form av idrotts-/fritids- och familjeaktiviteter. Föreningen har familjemedlemskap där antalet ungdomar uppgår till närmare 30 stycken. Föreningen söker bidrag till grundläggning och placering av stuga, anpassning, renovering, isolering och uppbyggnad av nytt tak. Inköp och installation av luftvärmepump. Kostnadskalkyl: Stuga och frakt kr, renoveringsmaterial kr samt luftvärmepump kr. Beredningsansvarig Thomas Savilathi, fritidskonsulent

13 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 (17) FN 52 Dnr 142/2012 Investeringsbidrag ombyggnad duschutrymme, IFK Umeå beslutar att att tidigare beviljat bidrag till byte av portar får omdisponeras till ombyggnad av duschutrymme, samt inom ramen för investeringsbidraget bevilja kr enligt ansökan. Ärendebeskrivning IFK Umeå, Badmintonstadion, ansöker om investeringsbidrag för ombyggnad av duschutrymmen på Badmintonstadion. IFK Umeå beviljades 2011 ett bidrag på kr för att byta portar till Badmintonstadion. Det visade sig emellertid att de offererade portarna inte uppfyllde gällande brandskyddskrav. Nya portar som uppfyller brandskyddskraven är dubbelt så dyra. Enligt brandsyn får föreningen behålla befintliga portar. För att spara energi kommer föreningen i stället att tilläggsisolera befintliga dörrar. Kostnaden för denna åtgärd blir ca kr. Badmintonstadion byggdes 1991 och renoveringsbehov börjar komma. Ett akut behov har uppstått i herrarnas omklädningsrum där delar av kaklet har lossat. Hela utrymmet måste göras om. Vatten har dessutom krupit in under mattan. Enligt offert från Kakelhuset uppgår totala kostnaden till kr. Föreningen ansökte om bidrag till detta men beviljades inte något investeringsbidrag 2012 eftersom beviljat bidrag för 2011 inte var slutredovisat (se ovan). Föreningen ansöker dels om att få omdisponera 2011 års beviljade bidrag för byte av portar ( kr) och dels om ett tilläggsanslag på kr till renovering av duschutrymmet. Beredningsansvarig Kjell Thelberg, chef Föreningsbyrån

14 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 (17) 53 SURF:s verksamhet Mikael Melefors, ordförande och Ihrén Larsson, kassör informerar om SURF:s verksamhet. Sedan det extra bidraget från fritidsnämnden 2011 har en nystart gjorts. I dagsläget har föreningen bra kontroll över kostnadssidan och en ekonomi i balans. Leverantörsavtal har setts över för att minska kostnader av olika slag. Den stora utmaningen är hästbeståndet där utbyten fått stå tillbaka när ekonomin varit dålig. Även intäktssidan har blivit bättre. Pengar söks för Tildaprojekt och ansökningar från andra finansiärer. Även på personalsidan har åtgärder gjort. Mer arbete görs ideellt av styrelsen. SURF:s ordförande avslutar med ett stort tack till fritidsnämnden för den hjälp föreningen fått och som gagnat föreningarnas medlemmar.

15 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 (17) FN 54 Kurser/konferenser Irina Enbuska von Schantz, Timo Fällman, Glenn Sjöström och Solveig Granberg informerade från konferensen Badanläggningar 2012 i Nacka april. Konferensen vände sig till de som är ansvariga för badanläggningar och innehöll en blandning sådant som påverkar säkerhet och kvalitet i badanläggningar samt praktiska exempel på om- och nybyggnationer av badanläggningar i Sverige.

16 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 (17) FN 55 Övrig information Den fortsatta processen kring nytt bad Näringslivs- och planeringsutskottet beslutade att uppdra till INAB att via ett för ändamålet bildat dotterbolag fullfölja projekteringen av ett badhus i kvarteret Nanna samt att projektering och underlag för upphandling av en totalentreprenad bör presenteras i månadsskiftet november/december Ärendet ska beredas av Umeå kommunföretag AB och via kommunsstyrelsen presenteras för kommunfullmäktige den 28 maj för beslut. Av beslutet framgår även att beredning av ärendet ska ske i dialog med fritidsnämnden. Fritidschefen har varit i kontakt med ansvarig på INAB och fått bekräftat att fritidsnämnden liksom USS kommer att vara med i projekteringsfasen men något startdatum har inte kommit. Kommunens ungdomsombud Fritidschefen informerade om anställningsförfarande m m när det gäller kommunens tre ungdomsombud som är kopplade mot olika nämnder. Normalt förordnas ungdomsombuden på två år. har tagits i Chefsforum att någon nyrekrytering inte kommer att göras förrän den nya förvaltningsorganisationen klarlagts eftersom ledning och styrning av ungdomsombuden behöver ses över. I avvaktan på detta fortsätter nuvarande ungdomsombud. Information från fritidsnämndens ordförande s ordförande Irina Enbuska von Schantz informerar om att hon kommer att avsluta sitt uppdrag som ordförande i fritidsnämnden efter maj månads utgång. Ordföranden framhåller att tiden som ordförande har varit mycket lärorik och att hon lämnar en engagerad nämnd, kunniga tjänstemän och goda politikerkollegor från vänster till höger. Fram till dess ny ordförande är utsedd kommer vice ordförande Lennart Johansson att fungera som ordförande. Ari Leinonen framför ett stort tack från nämndens ledamöter för den tid som ordföranden lett nämndens arbete för fritidens bästa.

17 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 (17) FN 56 Anmälningsärenden/delegationsbeslut Anmälningsärenden och delegationsbeslut anmäls enligt bilaga. godkänner redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut enligt bilaga.

Fredrik Jonsson Ellika Nordström. Underskrifter Paragrafer 104-118 Sekreterare Monica Sandgren. BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag

Fredrik Jonsson Ellika Nordström. Underskrifter Paragrafer 104-118 Sekreterare Monica Sandgren. BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Byggnadsnämnden, Stadshuset, kl 13.15-17.15 Beslutande Lennart Arvidsson, ordf (V) Lennart Johansson,v ordf (M) Kjell-Arne Jonsson (S) Catharina Danielsson (S) ers för C Nensén

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer