Referat från Seminarium kring tjära och tjärstrykning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från Seminarium kring tjära och tjärstrykning"

Transkript

1 Riksantikvarieämbetet Visby, oktober 2011 Referat från Seminarium kring tjära och tjärstrykning Med en doft av tjära

2 Referat från Tjärstrykning Inledning Kunskapen om trätjäras användning vid restaurering har en stor efterfråga och för att stärka den kunskapen anordnades oktober 2011 ett seminarium kring tjära och tjärstrykning i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Ca 55 deltagare deltog i konferensen som omfattade sex föredrag från olika delar av Norden. För att behålla, sprida och bygga upp kompetensen i framtiden behövs information om pågående forskning, tekniska utvecklingar, regler och lagar. Det behövs även nätverk med andra verksamma inom området. Frågor man ville diskutera var bl.a.: Hur bra är trätjära idag jämfört med en traditionell trätjära och hur har den traditionellt sett applicerats? Hur produceras den tjära som idag är tillgänglig på marknaden? Är dagens tjära och metoder sämre jämfört med tidigare? Vilken dokumentation finns kring de olika tjärtyperna och vilka metoder används för applicering? Hur arbetar man med frågorna i de olika nordiska länderna? Organisation Seminariet arrangerades i ett samarbete mellan Samfälligheten Gotlands kyrkor, Byggnadshyttan på Gotland, Gotlands museum, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet.

3 Referat från Tjärstrykning Program Seminariet hade fokus både på vetenskaplig forskning och på praktisk tillämpning. Föreläsningar Föreläsarna pratade bland annat om tjärbränningen som immateriellt kulturarv, kvaliteten på trätjära som har dalbränts, vilka problem tidigare ersättningsprodukter ställer till med när man idag ska använda trätjära på taken, vilka kriterier man som beställare ska ha när man utformar ett förfrågningsunderlag och hur man kvalitetssäkrar produkten. Ur ett grossistperspektiv är det också viktigt att veta vilken kvalitet som marknaden kräver och vad man är villig att betala för en inhemsk produktion. Första dagens föreläsningar avslutades med en praktisk övning, där olika producenter visade prover på produkter som deltagarna fick testa att stryka på takfalor i målerilaboratoriet. Nästa dag arrangerades en exkursion runt om på Gotland med besök på platser där olika typer av tjära använts. Några reflektioner och frågor som seminariet inte kunde besvara, men som är viktiga att föra vidare är bl.a. med vilken metod man ska applicera trätjäran på taken, hur man gör för att få tillgång till råvara för trätjärproduktion, om det finns möjlighet att samarbeta med kulturreservaten runtom i Sverige, vilken kvalitet på trätjära som vi vill ha (kemisk sammansättning, viskositet, färg m.m.), hur tjäran ska vara framställd, om den behöver vara dalbränd eller om den kan vara bränd i ugnar och vad blir det för skillnad på produkten vid råvaror av olika tallsorter? Seminariet menade att här har Riksantikvarieämbetet en viktig roll att fylla, både vad gäller att ge någon form av anvisning kring vilka kvalitetskrav som ska gälla på den tjära som används på kulturhistoriska byggnader, men också i att arbeta med att utveckla kunskaperna kring material och metod inom området. Seminariet har resulterat i att en ny grupp på Kulturvårdsforum har bildats, med inriktning tjära:

4 Referat från Tjärstrykning Exkursion och visningar Dag 2 arrangerades en exkursion runt om på Gotland med besök på platser där olika typer av tjära använts (se bilaga 1b). Publikation En sammanställning av alla föreläsningar bifogas i form av minnesanteckningar och summering i bilaga 2. Bilagor 1. Program 2. Minnesanteckningar/summering 20 oktober, Deltagarlista 4. Åhörarkopior av PowerPoint-presentationer

5 Seminarium kring tjära och tjärstrykning oktober 2011 Program torsdag 20 oktober Registrering och kaffe Övre hallen samt hörsalen, Riksantikvarieämbetet, Artillerigatan Välkomnande inledning Marianne Lundberg, Riksantikvarieämbetet, Sverige Tradisjonell tjærebrenning i Nord-Norge, tradisjon og metodar i eit handverks-perspektiv Roald Renmaelmo, doktorand vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Milebrent tjaere til bruk på norske stavkirker fra middelalderen fordeler og ulemper med et antikvarisk vedlikehold Inger Marie Egenberg, Norsk maritimt museum Hörsalen Hörsalen Hörsalen Paus Tjärade spåntak i Finland, från medeltid till modern tid Antti Pihkala, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Hörsalen Frågestund och disussion Hörsalen LUNCH Övre hallen Kemien i fyrre- og birketjære samt noget om muligheden for identifikation i arkæologisk sammenhæng Jens Glastrup, Nationalmuseet, Danmark Inledande undersökning av tjära på den svenska marknaden Björn Björck, Svenska kyrkan, Uppsala stift Hörsalen Hörsalen KAFFE Övre hallen Trätjära i en övermogen bransch? Tjärbränning och trähandel under de senaste 30 åren Staffan Claesson, Claessons Trätjära, Sverige Hörsalen Frågestund och sammanfattande diskussion Hörsalen Paus Tjärprovning Praktiska jämförelser mellan olika tjäror, provstrykning, färg, lukt, konsistens m.m Middag Under fördrinken visas en dokumentärfilm om tjärbränning på Gotland, med kommentar av Christer Wallin, Vanges i Burs Bildstenshallen, Gotlands museum, Strandgatan 14 fredag 21 oktober Samling vid Hamnplan Bussutflykt med besök vid gotländska miljöer med anknytning till trätjära Gotlands museum och Byggnadshyttan på Gotland guidar Avfärd från Hamnplan Åter i Visby och lunch Restaurang Joda, Skeppsbron Slut Seminariet är ett samarrangemang mellan:

6 Seminarium kring tjära och tjärstrykning oktober 2011 Exkursionsprogram

7 Karta Byggnadshyttans förråd i Visby 2. Fole kyrka 3. Bungemuseet 4. Hejdeby kyrka Mötesplats 2

8 Stopp 1 Byggnadshyttans förråd i Visby Pär Malmros m.fl. visar det tjärstrykningstest som pågår. Under året har vi byggt ett testtak med tio testytor, där vi provar fyra olika tjäror och fem olika metoder. Stopp 2 Fole kyrka Foto: Bengt A Lundberg (2005) Pär Malmros m.fl. visar det tjärstrykningstest som pågår på sockenmagasinets tak. Under 2009 ströks taket med tre olika tjäror och två olika metoder. 3

9 Stopp 3 Bungemuseet Foto från Bungemuseets webbsida Museets personal tar emot oss. Vi börjar med en förmiddagsfika. Bungemuseet är Gotlands största och äldsta friluftsmuseum. Museet har en stor samling byggnader som visar den gotländska byggnadstraditionen under olika tider. Man har mer än 100 byggnader och flertalet av dem är byggda i trä, främst skiftesverk men också knuttimrade byggnader. Museet bränner själva sin egen tjära i sitt eget sojde (lokal benämning på tjärdal). Vi ser på sojdet och hur de bränner sin tjära samt på vilket sätt de tjärstryker sina byggnader. Stopp 4 Hejdeby kyrka Foto: Anders Roland (1913) Här har taken under året har sprutats med tjära i två omgångar. Tjärstrykare Johan Byh visar oss runt. 4

10 Minnesanteckningar/summering 20 oktober, 2011 Seminariet kom att handla mest om tjärbränning och trätjära, mindre om själva påstrykningen. Det är anmärkningsvärt att trots de nordiska ländernas långa, gemensamma historia i att bränna tjära ur samma produkt med samma metoder så har vi så olika förhållningssätt till varan idag. Norge och Finland är självförsörjande på tjära till sina kulturbyggnader. En liten produktion på frivillig basis men alltså tillräcklig för deras behov. De är dessutom beredda att betala ett högre pris för produkten än vi i Sverige. Danmark tjärar sina hus men har ingen egen produktion och blandar oftast pigment i tjäran för att få den hållbarare. Seminariet inleds med två presentationer från Norge Roald Renmaelmo framhåller tjärbränningen som immateriellt kulturarv. Att beställare (kyrkan), föreskrivare och hantverkare måste samordna och släppa in till dialog. Han visar grunderna i att bränna. Norska standards kring tjära (bl.a. tjärtunnor) Dokumentationen kring tjärbränning Inge Marie Egenberg, inleder med definition av tjära som i Norden är tjära bränt av furu, kådrik furu (för att behandla byggnader med) p.g.a. tillgången till furu, vår historia och tradition. Hon berättar vidare om Riksantikvarens insatser det första medeltidsprogrammet samt det pågående stavkyrkoprogrammet som bidragit till att vidmakthålla norsk inhemsk produktion och kvalitet på tjära. I Norge har man en efterbehandling i produktionen som kallas inkokning som man inte har här. Det är en del av framställningen och inte detsamma som uppvärmningen innan påstrykning. Tjäran tas ut i olika fraktioner efterhand att man bränner. Fraktionerna har olika kvalitet. När vi pratar om tjärans kvalitet menar vi ofta ngt estetiskt. Den ska inte vara kornig och den ska vara genomskinlig.

11 Inge Maries gjorde tester för att komma fram till kvaliteten. Först brände de tjära där de mätte temperaturen vilket kunde analyseras efteråt. De tog ut olika fraktioner, lade de på tunnor och märkte dem. Hon provade sedan två olika fraktioner som inkokats i olika temperaturer och olika lång tid. Detta ströks på ett antal paneler och stod ute i 36 månader i väderutsatt område (Förde). Alltså 2 prover vardera fraktion bestående av tjära inkokad låg temperatur minuter samt 3 prover vardera fraktion i hög temperatur minuter. Totalt 10 prover. Fraktionen med bäst kvalitet var kornig. Kornighet är inte ett tecken på dålig kvalitet. Kornigheten försvinner under uppvärmning. De olika fraktionerna som hade samma inkokningsgrad (temperatur mellan C) och längd visades de största skillnaderna mellan fraktionerna! Det här betyder inte att den dåliga fraktionen är oanvändbar. Den kan användas t.ex. till tak mot norr och alltså inte behöver lika stora krav som södervända tak. Oljigare tjära kan användas till tåg och annan rep. En nyanserad användning säkrar att producenterna av tjäran får sålt både sin prima och sekunda tjära. På så sätt säkrar man en marknad för dem. Riksantikvarens program initierade tjärproduktion med ett blygsamt startkapital. Sedan sattes bränningen igång på ideell basis alltså ingen stor produktion. Produktionen säkrar behovet för de 28 stavkyrkorna. Riksantikvaren bekostar ¼ anställning som kvalitetskontrollerar tjäran. Finland representerades av Antti Pihkala från kyrkostyrelsen och deras 300 exempel på tjärade spåntak på kyrkor och klockstaplar. Den finska tjärtillverkningen upphörde 1940 för att återupptas 1980-tal. Under denna tid användes en mängd ersättningsprodukter som stenkolstjära, kreosot och annat. Det ställer till problem idag när man ska tjära taken eftersom det inte fäster och man måste byta hela tak. I ryska karelen finns ingen tradition att använd trätjära. Taken läggs med asp som grånar och får ett silvrigt utseende. Det är inte lika hållbart menar föreläsaren. Det förekommer också furu som läggs på samma sätt men det har ännu kortare livslängd. Samma tradition finns ej i Finland historiskt. Tjäran ger ökad säkerhet mot brand samt beständighet mot UV strålning samt väder och vind. 2 (6)

12 Kvalitetskontroll av tjära och tjärstrykningen samt kvaliteten på träspånet är avgörande för resultatet. Diskussion Inkokningen i Norge och standardiseringen är något man saknar i övriga nordiska länder. Uppvärmningen innan påstrykningen är gemensam för länderna men med olika anvisningar gällande temperatur. I Finland rekommenderar Museiverket (deras nationella kulturarvsämbete) en uppvärmning till max 40 C samt påstrykning vår eller höst vid en utetemperatur ca 10 C. Också i Norge har det funnits perioder då man använt andra produkter än ren tjära t.ex tal då man började använda stenkol. Produkten som använts i byggnaden (stavkirker) finns ofta inte dokumenterad vilket leder till att man varit tvungen att byta takspånet för att vara säker innan man påför ny tjära att det kommer att hålla. Att involvera tjärbrännaren och hans/hennes kompetens skulle hjälpa till att ställa högre krav för kunden, beställaren. Den danske forskaren Jens Glastrup redogjorde för sin forskning kring tjära lövträtjära. Furutjära finns väl dokumenterat och förekomsten i arkeologiskt material vilket inte är fallet med lövträtjära. Han var tvungen att åka till Finland för att studera bränningen och göra tester på plats. Björktjära är en restprodukt av träkolsproduktion. Limning av föremål började vid introduktion av epoxy. Innan stiftade man t.ex. porslinsföremål med metallstift. Jens visade år gamla keramikföremål som varit limmade långt innan limmet uppfunnits! Det visade sig vara en blandning av linolja och lövträtjära. Han har mött skepsis till denna teori eftersom officiellt har linolja förekommit först från 1400 talet i måleri. Kobolt, bly, mangan (sekativ) får linolja att torka. På keramikföremålet som Jens visade kunde han påvisa manganinnehåll vilket också finns i björkträtjära. Så han fasthåller vid teorin. I förhistorisk tid finns många exempel på användningen av björktjära t.ex. tätning av båtar då det har en limmande förmåga och också medicinskt skydd 3 (6)

13 Beställarperspektivet Står Björn Björck från Uppsala stift för. Han talar om tjärframställningen som en svunnen värld. Vid utgrävningar för byggnation av E4 norr om Uppsala hittades tjärdal 5 m i diameter år gamla. I föreskrifterna vid renovering av kyrkor står ofta äkta dalbränd tjära men vad menar men egentligen? Tjära framställs också i ugnar (retort). Kriterium är att det är framställt av furu. Denna föreskrift vållar problem för beställaren då allt importeras oftast från Kina. Ett annat problem är att många (församlingar) vill att den ska vara svart vilket hänger ihop med utseendet på stenkolstjäran som användes på 1800-talet. Idealet har levt kvar. Vår inhemska tjära är utfasad idag utan antikvarisk diskussion. De anvisningar som finns är Häftet Takspån från 1973 utgivet av RAÄ samt anvisningar från tidigare Byggnadsstyrelsen (idag SFV). Det finns också en finsk anvisning från 1990 som cirkulerar bland konsulter. Det finns alltså inte mycket att stödja sig på som konsult eller beställare. Vi har ingen egen produktion och den som finns är exklusiv och täcker inte behovet som en beställare som kyrkan har. Det är framförallt den importerade tjäran som används. Där produktfakta är värdelös information och säger inget om miljö- eller arbetsmiljöförhållande som produkten är framtagen med. Det finns ett behov av nordisk samordning. Grundläggande norm eller kravspecifikation. Analys och jämförelse mellan den importerade och inhemska tjäran. Jämförelse mellan olika furuträsorter ursprunglig tall skiljer sig från den allt vanligare contorta tallen. Diskussion Norge har inhemsk produktion som kvalitetssäkras av Riksantikvaren. De byggde upp och ansvarar för tjärbanken som har tillräcklig produktion för deras 28 (medeltida) stavkyrkor. Svenska kyrkan har ingen överblick på omfattningen av deras behov. Gotlands 92 medeltida kyrkor (hur många är täckta med faltak?) har en takyta på m 2 som ska tjäras. Bara på Gotland är behovet liter tjära och de stryks vart 5-7 år. Produktion av tjära är också en miljö och arbetsmiljöfråga. I Norge ligger det utanför arbetsmiljölagstiftningen då den görs på frivillig basis. 4 (6)

14 Men om den är närproducerad borde det vara en positiv faktor ur miljöhänsyn. Claessons trätjära berättar om sin bakgrund och hur han från arkitekthögskolan kom in på tjärspåret genom att han sökte tjära till sina fritidsbåtar. Vidare redogjorde han för en del vilseledande uppfattningar gällande furutjära. Furutjära är inte biocid. Tjära skyddar men inte mot röta för då hamnar den i facket för biocider viket är en vanlig och felaktig uppfattning. Idag kan Claessons trätjära inte saluföra någon svensk tjära (de har blivit erbjudna men till fel = för högt pris) utan försöker leta efter produktion i Europa t.ex. i forna Jugoslavien där produktionen verkar vara likartad som här men man bränner i ugn. Tjäran är ljusare än vår. Svårt att hitta uppgifter om hur tillverkningen i Kina och vad tjäran används till ( i gummiindustrin). Men genom tullverket har han hittat uppgifter från 2010 om att vi importerar 540 ton tjära årligen. Tullverket registrerar bara handel utanför EU så en stor del av det får man anta är från Kina. Tjärexporten mellan från Sverige alltså har ökat! (Kan det vara för att man får bättre betalt?) Den svenska tjärproduktionens stagnation beror på att de som brände på och 90-talet nu börjar dö ut och uppfattningen om att tjäran är biocid. Det finns också förbud mot att ta stubbar vilket krånglar till det. Claesson är skeptisk till om vi kan få igång en svensk produktion igen och om det är riktigt. Diskussion När norska Riksantikvaren satte igång med materialbanken satte de in ett mkt litet uppstartkapital på ca kr. Det finns också en tjärfond. Nu ligger tillverkningen på l tjära årligen. Det är ca 30 st. aktiva tjärbrännare. Det bedrivs i liten skala för att hålla kvaliteten. Riksantikvaren har avsatt ¼ anställning för kvalitetsgranskning. De stora volymerna finns inom svenska kyrkan. Det är inte möjligt att få fram tjäran på ideell basis och ej heller i projektform inom kulturvården. Prisbilden är fel, anser återförsäljaren. I Norge kostar tjäran 200 Nkr/liter och det är man beredd att betala. Tjärstrykning kräver byggnadsställning vilket fördyrar. Att spruta eller stryka tjära? 5 (6)

15 Virkeskvaliteten det finns två svenska och två finska tillverkare av spån begränsat! Mycket av den antikvariska ersättningen går till underhåll med tjära. Länsstyrelsen och RAÄ har en snäv hållning då de ej ger till underhåll, tycker några. 6 (6)

16 Deltagarförteckning Seminarium kring Tjära och tjärstrykning, oktober 2011, Visby Efternamn Förnamn Organisation Adress Postnummer Ort E-post Ahlström Alf Samfälligheten Gotlands Kyrkor Gotl.Tofta Ahlström Peder Gotlands Museum Strandgatan Visby Andersen Jonah Nationalmuseet, Frilandsmuseet Kongevejen Kgs Lyngby, Danmark Andersson Bertil Bertilbyggare Genvägen Östersund Andersson Thore Härnösands stift Box Härnösand Appelquist Göran Österby Brädgård AB Österbyväg Visby Appelstam Häll Maria Västerbottens museum Gammlia, Box Umeå Björck Björn Uppsala stift Box Uppsala Boman Cecilia FIBOR c/o Magdalenas Bergsbrunnag Uppsala Borgö Louise Länsstyrelsen i Gotlands län Visborgsallé Visby Byh Johan Byhens Bygg&Tjärstrykning AB När Prästgården Stånga Carlsson Ulf Beck & Rep på Gotland Fardhem Överburge Hemse Christensen John Kronborg Center for Historie & Håndværk Købingsmarkvej Nordborg Claesson Staffan Claessons Trätjära AB Järnmalmsgatan Göteborg Eckerman Ingela Ålands landskapsregering, Museibyrån PB 1060 Ax Åland Egenberg Inger Marie Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien Oslo, Norge Enebacke Hans Auson AB Verkstadsgatan Kungsbacka Farinder Bengt Svenska kyrkan, Vänge församling Vänge Prästgården Romakloster Forsberg Maud Antikvarietjänst Maud Forsberg AB Skofterud Nyn Klässbol Gadefors Lars-Ulle Norrlanda fornstuga Norrlanda Hammars Romakloster Gardelin Johan Gotlands Museum Strandgatan Visby Gislestam Torsten Samfälligheten Gotlands kyrkor Box Visby Glastrup Jens Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen I.C. Modewegsvej, Brede 2800 Kgs. Lyngby, Danmark Haase Stefan Gotlands Museum Strandgatan Visby Hallander Susanne Länsstyrelsen i Gotlands län Visborgsallé Visby Halvorsen Steinar Byggmester Steinar Halvorsen as Schiøtzvei Trondheim, Norge Hedenskog Erika Länsstyrelsen i Värmlands län Karlstad Herrmann Henning Svenska kyrkan, Vänge församling Vänge Prästgården Romakloster Hoas Dag Urban Byggnadshyttan på Gotland Strandgatan Visby Isaksson Rickard Härnösands stift Box Härnösand Johansson Mats Traditionellt byggnadsmåleri, upphandling & dokumentation Tullgatan Östersund Karlström Ola AB Snickerikontakt Box Stockholm Larsson Henrik Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Box Mariestad Larsson Sven Olof SO Larssons Bygg AB Bergsgatan 31 B Frösön Lindblom Johan Uppsala Fönsterhantverk AB Danmarks by Uppsala Lindgren Stefan Riksantikvariämbetet Box Visby Lindkvist Håkan Byggnadshyttan på Gotland Strandgatan Visby Lundkvist Anders Bungemuseet Bunge Hägur Fårösund Löfgren Maria Västerbottens museum Gammlia, Box Umeå Malmros Pär Gotlands Museum Strandgatan Visby Malmsten Per Träkompaniet AB Bjärme 154 a Fåker Matsson Bengt Samfälligheten Gotlands kyrkor Box Visby Mårdh Claes Husrestauratören Bygg & Måleri i Uppland AB Grönviken Uppsala Nordgren Teddy Privatperson Gitarrvägen Järfälla Nordin Sebastian Havsö Bygg AB Lindvägen Lärbro

17 Deltagarförteckning Seminarium kring Tjära och tjärstrykning, oktober 2011, Visby Efternamn Förnamn Organisation Adress Postnummer Ort E-post Paulin Ingegerd Samfälligheten Gotlands kyrkor Box Visby Pettersson Conny Region Gotland Box Visby Pettersson Tony Stenkyrka församling Pastorexp. Lummelunda Visby Pihkala Antti Kyrkostyrelsen, Finland Satamakatu 11, PO Box 185 FI Helsinki, Finland Ranerås Elin Hantverkslaboratoriet Eksjögatan Jönköping Renmaelmo Roald Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST, Avdelningen for teknologi 7004 Trondheim, Norge Rietz Magnus Baltic Sea Watch Box Nacka Strand Rossipal Maria Riksantikvarieämbetet Box Visby Runeby Christian Riksantikvarieämbetet Box Visby Samuelsson Börje Hantverkslaboratoriet / Samuelssons bygg Röhälla gård Tranås Sandberg Lasse FIBOR c/o Magdalenas Bergsbrunnag Uppsala Sepp Tiina Estonian University of Life Sciences Heina 5, Kuressaare Estonia Sepp Tõnu Saaremaa Museum Heina 5, Kuressaare Estonia Sonehag Therese Riksantikvarieämbetet Box Visby Svaan Torbjörn Härnösands stift Box Härnösand Thorsell Anders Bungemuseet Bunge Hägur Fårösund Udesen Erik Auson AB Verkstadsgatan Kungsbacka Utas Jan Arkitekt Jan Utas S:t Lars gränd Visby Vadstrup Søren RAADVAD Raadvad 40 DK-2800 Lyngby, Danmark Wallin Christer Burs Vanges Stånga Östling Mikael Bjerking AB Hornsgatan Stockholm

18 Seminar om tjærebreing Gotland oktober 2011 Milebrent tjære til bruk på norske stavkirker fra middelalderen Fordeler og ulemper med et antikvarisk vedlikehold Av Inger Marie Egenberg Forskning og forvaltning i tjæreprosjektet Kunnskapsutvikling: Fase 1: (Riksantikvaren, Ra) Fase 2: (Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU) Fase 3: (NIKU) Tjærebrenning Tjærebreing Tyriforskning

19 I dette seminaret skal fase 2 vektlegges mest, altså tjärstrykning på svensk og tjærebreing på norsk Fra Lomen stavkirke 2005 Hva er tjære? Tjære kan defineres som et destillat fra et organisk fast stoff, så som steinkull, tre, torv el.a. Tjære er en mørk, brunsvart, mer eller mindre transparent tyktflytende væske, framstilt ved tørrdestillasjon, og med en karakteristisk lukt med sterk røykaroma

20 Begrepet tjære i Norden Både i norsk, svensk og finsk sammenheng er begrepet tjære, når det brukes i dagligtale, synonymt med tjære med harpiksholdig treverk av furu som råstoff, dvs furutrestjære eller tyritjære. Oversatt til engelsk eller tysk er det mer påkrevd å spesifisere (pine tar/kiefern teer) Harpiksholdig treverk av furu har sin egen betegnelse i de nordiske språkene på norsk - tjære / tyri på svensk - tjära / töre på finsk - terva / tervas Pine tar / resinous pine wood på Engelsk, i enkelte sammenhenger også kalt lightwood

21 Furutrestjære et destillat av tyri her i form av tyrispik Hovedmål for Riksantikvarens middelalderprogram Å sette i stand de ca 200 sekulære tømmerbygningene man antok var fra middelalderen: Restaureringsarbeidet skal utføres etter strenge antikvariske prinsipper, med bruk av opprinnelige materialer og teknikker, slik at bygningene fremstår mest mulig autentiske (Anders Haslestad 1992, i Vern og Virke for 1991)

22 Materialbank depoter for spesialkvaliteter furu av grove dimensjoner og stor kjernevedandel never og spon til taktekking naturvokste kroker og knær osv milebrent tjære var tenkt åinngåsom et av disse produktene, men tjære viste seg åvære lite brukt på tømmerhusene fra middelalderen Tjærebrenningstradisjonen var nesten død Fortidsminneforeningen importerte milebrent tjære fra Finland til stavkirkene Tradisjonsbærere med kunnskap om tjæreproduksjon hadde blitt kontaktet i Ra s Middelalderprogram. Disse ble det satset på videre i tjæreprosjektet

23 Med Riksantikvarens kunnskapsbehov som utgangspunkt i nov 1990 En malerikonservator på Riksantikvarens restaureringsatelier illustrerte Ra s behov for kunnskap om tjære på denne måten Fase 1: kunnskap om tjærebrenning Hva er karakteristisk for milebrent tjære?

24 i forhold til andre måter å framstille tjære på? Tjæreovn fra Valdres folkemuseum på vei mot en mer industrialisert måte ålage tjære på

25 Brenning av myrmile (Oddmunn Farbregd 1989) Fortsatt iflg Oddmunn Fargbregd 1989

26 Målet var ågi stavkirkene en mest mulig autentisk overflatebehandling Kulturminneloven 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Ingen må uten at det er lovlig etter 8 sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje

27 Når stavkirker tjærebres trengs store kvanta, derfor ble milebrent tjære viktigst åundersøke

28 tjæremile tverrsnitt

29

30

31

32 Fraksjoner i brenningen

33

34 Gjennomsnittstemperaturer i to milebrenninger i 1991 Gasskromatografi og massespektrometri (GC MS) av en tjæreprøve

35 Hovedkompenter i tyritjæren Abietinsyre (abietic acid) er hovedkomponenten i furuharpiks. Dehydroabietinsyre overtar som hovedkomponent i tyritjæren, og øker etter hvert som milebrenningen går sin gang En konklusjon av fase 1: Godkjenningsnorm for milebrent tjære Spesifikk vekt: g/ml Andel av flyktige bestanddeler: 8 18% Andel av vannløselige bestanddeler: 2 6% Viskositet: mm 2 /s I tillegg gjelder at tjæra skal virke homogen og fri for vann og låg. Den kan godt ha en kornet konsistens, men av en type kornethet som forsvinner ved lett oppvarming. Ellers skal den være transparent og gyldenbrun ved oppstryk.

36 Milebrent tjære har mange slags kvaliteter det er det som er så bra! Forvaltningsrelevans Tjærebrennerne sendte tjæreprøver og et utfylt skjema som beskriver tjærebrenningen til Riksantikvaren. Tjæreprøvene godkjennes Tjæreprøvene kan kjøpes inn av Fortidsminneforeningen som selger dem videre til bruk på stavkirkene

37 Tjæreprøver i NIKU lab Fase 2: kunnskap om tjærebreing Hvordan oppnå best mulig resultatet av tjærebreing med bruk av milebrent tjære?

38 Fagermo, Nordgård og Nordgård FNN 1996 FNN 96 under oppbygging av mile Øverbygd i Troms juli 1996

39 Oppbygging forts. FNN1 FNN7 Innkoking av tjære Ifølge historiske kilder ble tjæren kokt inn. Av kirkeregnskaper framgår det at man kokte til rørtjære eller sødet i beg

40 Diverse tjærebehandlinger på paneler eksponert i naturlige utendørsklimaer Syd og nordvendt panel etter 36 mnd

41 Fureneset nord 1 4 og Fureneset nord 5 8 etter 36 mnd eksponering Fureneset syd 1 4 og Fureneset syd 5 8 etter 36 mnd eksponering

42 Paneler fra eksponeringsforsøk i værometer Kirkespon Kirkespon i furu er som regel tatt ut som sponkløyving, en slags kvartkløyving. (tegning fra Godal 1994:17)

43 Borgund stavkirke Borgund stavkirke i Lærdal kommune. All taktekking er gjort med kirkespon, og sponen har vært skiftet ut litt og litt over lang tid. Åtyde sponens levetid utfra foreliggende bygningsteknisk dokumentasjon er en utfordring Skingel sagd spon Skingel gir en jevnere og mindre variert overflate enn kirkespon pga at dimensjonene og den enkelte skingels overflate varierer mindre

44 Konklusjoner av fase 2: Viktige forutsetninger for et godt tjærebreingsresultat Godkjent tjære ifølge norm Tilpasset / optimalisert bruk av fraksjonene fra tjæremilen i forhold til nord el sydvegg osv Optimal innkokingsgrad Oppvarming før påføring / evt kulltilsetning God kvalitet på underlaget Værforhold før, under og rett etter tjærebreing

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Läs mer

Tjärtillverkningens traditioner fortsätter

Tjärtillverkningens traditioner fortsätter Tjärtillverkningens traditioner fortsätter Olli Cavén, Museiverket och Esa Heikkinen, Kajanalands landsbygdscentral Dalmästaren trampar till torven i tjärdalen och övervakar att elden hålls under kontroll.

Läs mer

Klockstaplar, kyrkspån och trätjära 10-11 februari 2015

Klockstaplar, kyrkspån och trätjära 10-11 februari 2015 Redovisning av genomfört seminarium i Alfta, Svenska kyrkans dnr 2443/001/14 Klockstaplar, kyrkspån och trätjära 10-11 februari 2015 Alfta-Ovanåkers församling Ovanåkers kommun 2015 Foto: Urban Guvelius,

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 26. august 2015 Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 Factors which affect the life time of a bathroom? Lars Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Roger Andersson Länsförsäkringar 1 Performance of wet rooms TEK10

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kulturarv & hantverk i massmedia

Kulturarv & hantverk i massmedia Kulturarv & hantverk i massmedia TRÄAKADEMIENS VÅRMÖTE 2010 14 15 april 2010 i Härnösand med RAÄ, National Trust, SFV, Kulturdepartementet SVT och SR Hantverkslaboratoriet, Malmstens, Träakademien Forskare

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Program 09.00-09.15 Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH Carsten Nøkleby, SESAM-World 09.15-10.00 IT Security

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland.

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Rapport 2013:11 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Bellberg Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad Saabfestivalen 2015 5-7:e juni Programblad Innehållsförteckning 1. Presentation av arrangörerna. 2. Praktiska saker inför och under ditt besök. 3. Dagsschema för fredag, lördag samt söndag. 1. Saabfestivalen

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKPLATS

SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKPLATS SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKPLATS Samrådsmöte 150528 MEDVERKANDE: Jan-Gunnar Lindgren RAÄ Lars Jacobsson Länsstyrelsen Ann-Katrin Larsson Länsstyrelsen Bosse Lagerqvist GU Christina Persson Hantverkslab GU Birgitta

Läs mer

ASPELID AB Möbler & inredning

ASPELID AB Möbler & inredning Curriculum Vitae Mars 2012 Håkan Bergsten Byggnadsingenjör Möbelsnickare Arbetslivserfarenhet 1992- Egen verksamhet, Aspelid Möbler&Inredning, Varnhem Projektering och tillverkning/restaurering av snickerier

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Trätjära & träskydd asfalt & takvård

Trätjära & träskydd asfalt & takvård Trätjära & träskydd asfalt & takvård Trätjära har används i Norden under många hundra år för att skydda och bevara träbyggnader, båtar, bryggor och bruksföremål. Förutom att den naturliga trätjäran skyddar

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014 Nätverksträff För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna Östersund, 26-27 November 2014 Välkomna till Östersund! Hej! Hösten är här, och med den har klimatarbetet åter tagit fart efter sommarens vila.

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

2015-09-24. Cerny Eriksson Göte Roth Snezana Milivojevic Arne Westerberg Jennie Nilsson Inger Isaksson Sylvia Hansson

2015-09-24. Cerny Eriksson Göte Roth Snezana Milivojevic Arne Westerberg Jennie Nilsson Inger Isaksson Sylvia Hansson Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14-16.00 Närvarande Johan Andersson (S) ordförande Tony Ekblad (M) Henrik Wöhlecke (M) Claus-Göran Wodlin (M) Håkan Larsson (MP) Sven-Olov

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Restvärdesräddning i museer och kyrkor

Restvärdesräddning i museer och kyrkor Restvärdesräddning i museer och kyrkor Erfarenheter från pågående utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan Västerås John Rothlind 021 10 76 17 john.rothlind@svenskakyrkan.se Seminarium brandskydd och restvärdesräddning

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

NORDISKA HANTVERKSUTBILDARE

NORDISKA HANTVERKSUTBILDARE Dokumentation av träff för NORDISKA HANTVERKSUTBILDARE 16-17 juni 2011, Mariestad Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Box 77 SE 542 21 MARIESTAD www craftlab.gu.se 031 786 93 00 0766 22 93 00 craftlab@conservation.gu.se

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer