Aktivitetsredovisning för 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitetsredovisning för 2009"

Transkript

1 Aktivitetsredovisning för 2009 Projektledargruppen består av Susanna Nordmark, Linnéuniversitetet Växjö, Anne-Marie Folkesson, Linneuniversitetet, Kalmar, Tom Gagner Linnéuniversitetet, Kalmar, Rose-Marie Olsson, Blekinge Tekniska Högskola och Lennart Axelsson, Linnéuniversitetet Växjö, huvudprojektledare. År 2009 kännetecknas projektet framförallt av en strategisk vändning, från ett aktivt experimenterande i externa och interna temagrupper till ett mer koncentrerat arbete riktat mot lärarutbildningen internt. Flera temagrupper har avslutats under året. Avsikten har varit att i stället skapa möjligheter till implementering av projektets erfarenheter bland verksamma lärarutbildare. Antalet lärarutbildare involverade i kursutveckling och kompetensutveckling har ökat (gäller framförallt lärare knutna till allmänt utbildningsområde), speciellt med inriktning på digitalt berättande. Projektet har involverats i det utvecklingsarbete som föregått Linnéuniversitetets bildande den 1 januari Projektet har därmed påverkats av ett starkt förändringstryck på två av de tre parterna i projektet, Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. BTH:s roll har också påverkats av att det numera inte finns någon lärarutbildning på lärosätet. Utvecklingsarbetet där har ändå fortsatt med framförallt inriktning på analys av digital kompetens i yrkeslärarutbildningen (rapport färdig vt 2010), matematikutveckling och samarbetet med lokal friskola i Karlskrona (slutrapporter under 2010). Frågan om vad egentligen digital kompetens i lärarutbildning innebär har varit en central fråga. Kopplingen till förslaget om ny lärarutbildning (HUT07, SOU 2008:109) har varit av betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet har också blivit mer känt och etablerat i Skolsverige. Under året har ett flertal föreläsningar och presentationer av projektarbete och bakomliggande idéer genomförts till kommuner och andra skolhuvudmän. Ett ökande intresse finns också för projektets portaler Språklänkportalen och UngKompensation.se. Kopplingen till forskningen har stärkts, framförallt med CeLeKT-gruppen, vid Linnéuniversitetet under ledning av professor Marcelo Milrad. Professor Milrad är också vetenskaplig ledare för och har fått det direkta ansvaret för att bygga upp en forskningsplattform kring IT och lärande, direkt kopplad till lärarutbildningen. Arbetet med webben och dess roll som ett aktivt nav i projektet har fortsatt också under året och regelbundet redovisas aktuella nyheter om projektet eller tillhörande aktuella frågor, se Studenter vid lärarutbildningen och i medieteknik har också mött projektets idéer i olika föreläsningar och presentationer. Som tidigare år är också projektbloggen, en viktig spegling av vad som händer i projektet, men också en plattform för vidare spridning av de frågor som tillhör projektets arbetsområde. 95 inlägg finns publicerade under året.

2 Projektets olika aktiviteter finns också redovisade på webben, Publikationer i form av rapporter, uppsatser, artiklar finns samlade under följande länk: Temagrupper Flera av temagrupperna har avslutat sitt arbete under det gångna året. Vid BTH finns fortfarande två grupper igång. Slutredovisning under vt Nedan följer en kort beskrivning av de grupper som funnits kvar under året och som avslutats eller kommer att avslutas under Aktuella slutrapporter finns på Amulets Gruppens arbete har sedan starten kontinuerligt fördjupats och under verksamhetsåret har koncentration skett mot matematik och mobil teknik med inriktning på geometri i ett delprojekt kallat GeM. Gruppens arbete har letts av Daniel Spikol och Katrin Lindwall. Avsikten med detta är att understödja och hitta nya sätt att integrera utomhusaktiviteter med lärandet i klassrummet med spelrelaterade aspekter som pådrivare. Med stöd av mobilenheterna (av typ PDA med GPS samt Smartphones) har eleverna och lärare från skolverksamheten fått möjlighet att delta i en rad aktiviteter där olika kunskaper integrerats. Användningen av Google SketchUp och Augmented Reality har möjliggjort helt nya angreppsätt på arbetet i geometri. En instruktiv film finns på YouTube som beskriver sättet att arbeta, GeM avslutar nu den första fasen och arbetet fortsätter dock, fast med en något annan inriktning. Håkan Sollervall, matematikdidaktik, har tillsammans med David Johansson utvecklat augmented reality-verktyget för att det ska kunna användas i matematikundervisningen. Håkan Sollervall har tillsammans med Per Nilsson, även han från matematikdidaktiken, tillsammans med verksamma lärare vid Arabyskolan i Växjö prövat detta med elever. Aktiviteten har videofilmats för vidare analys och fördjupad forskning. GeM har vidare inneburit ett samarbete mellan forskargruppen CeLeKT, Växjö universitet och en grupp forskare vid Stockholms universitet. De senare har deltagit både vid pilot 1 och 2. Ett nytt samarbetsprojekt med SU som värd har sjösatts, MULLE (Math education and playful LEarning) där idéerna från GeM har vidareutvecklats. Läs mer på Man planerar också att skicka in en ansökan till VRs programmet utbildningsvetenskap vid nästa omgång (april 2010). Katrin Lindwall har också startat bloggen En hel del matematik, med syftet att synliggöra användbara matematikresurser på nätet. IKT i engelska Temagruppen har formellt upphört, men utvecklingen av IKT och engelska har fortsatt 2009 under ledning av Maria Estling-Vannestål. Huvudfokus har varit fortsatt utveckling av Språklänkportalen. Exempel på aktiviteter redovisas nedan. Kurser i engelska: IKT i engelskundervisningen, 6 hp, 2

3 Delkursen Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i språkundervisningen, 3 hp, inom kursen Engelska, språk, kultur och internationalisering i skolans tidiga år Delkursen IKT i engelskundervisningen, 7,5 hp inom Lärarlyftskursen Språkläraren i tiden - språk, litteratur och samhälle i didaktisk belysning Litteratur: Boken Lära engelska på internet (Studentlitteratur). Boken kom ut i mars 2009 och används nu vid flera kurser vid bl.a. Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Stockholms universitet. Ytterligare en bok med inriktning mot yngre barn, Engelska för yngre åldrar, (http://libris.kb.se/bib/ ), utgiven på Studentlitteratur, januari En artikel i språklärartidskriften LMS Lingua, nr 2/09 Forskningsansökan: En förnyad forskningsansökan till VR-u (med bl.a. Solveig Granath, Karlstads universitet): IT som automat, verktyg och arena i språkklassrummet Föreläsningar: Den årliga stora språklärarkonferensen (som var i Gävle i mars) LR (också i Gävle) Två föreläsningar vid en lärarlyftskurs för tidiglärare i Uppsala (vår och höst) Växjökonferensen Skolforum i Malmö Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg Konferens Högskolan i Skövde Språklänkportalen: Utveckling av Språklänkportalens blogg (www.spraklankportalen.blogg.se) IKT i specialpedagogiken Ansvarig för temagruppen har varit Christer Jacobsson och Marianne Björn. Syftet med temagruppen har i huvudsak varit att bygga en portal för att ge stöd till framförallt speciallärare i arbetet med kompensatoriska hjälpmedel. Portalen UngKompensation, blev klar för drift under året. Samarbete finns med AV-Media Kronoberg, där en av ITpedagogerna specialiserat sig på kompensatoriska hjälpmedel och är aktiv medarbetare på kurser och i drift och underhåll av portalen. IKT och kompensatoriska hjälpmedel, innehåll i speciallärar- och specialpedagogutbildningen vid Linnéuniversitetet. Kommunicera naturvetenskap med hjälp av visualiseringar Mats Lindahl, inst. f. Naturvetenskap, Högskolan i Kalmar Syftet med projektet var att utveckla IT-användning och skapa en kritisk hållning till visualiseringar och verbala beskrivningar av naturvetenskapliga objekt/strukturer. Studenterna arbetade i grupp med att skapa texter och visualiseringar, som kompletterade varandra. De skapade s.k wikis som lades ut på en publik server. Dessutom skapades 4 didaktiska arbeten, muntliga power-pointredovisningarna med av youtube-klipp, exkursioner med stöd av videokamera, en VFU-uppgift. Diskussioner för att utveckla en metakommunikation gjordes via ett forum (Moodle). Arbetet genomfördes parallellt med ordinarie undervisning och ordinarie lärare (3 st) var inblandade för resp. ämnesområde för att gemensamt utforska området med studenterna. Den största lärdomen för såväl lärare som studenter var hur dåligt bilder och text normalt samverkar i naturvetenskapliga böcker och på hemsidor på internet. Studenterna lärde sig genom att skriva allt bättre texter till visualiseringarna. Här var den största lärdomen att en bild inte kan eller ska stå för sig själv. 3

4 Projektet klargjorde att en bild sällan kan stå för sig själv och att uttrycket: "en bild säger mer än tusen ord" kanske är rätt men att orden kanske kommer i fel ordning ibland. Ytterligare en lärdom är att en videoinstruktion är lättbegriplig och åskådliggör såväl material som plats i verkligheten man skall undersöka. Denna svepande video-sekvens gav en mycket bättre återgivning av skillnaderna mellan barrskog och lövskog än de motsvarande stillbilder som tagits med digitalkamera Etik och moral på den unga digitala arenan Ansvariga för temagruppen var Ragnar Olsson och Lise-Lotte Eek vid Campus Kalmar, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrott. Arbetet syftade till att, i en enkätstudie, där alla elever i år 5, år 8 samt år 2 i gymnasiet i en medelstor kommun ingick, skapa kunskap kring etiska och moraliska frågor som kan formuleras till följd av ökad digital kommunikation. Enkäten innehöll frågor om användning av digitala medier, om elevers bemötande av varandra samt synen på relationerna. Enkäten besvarades av 1691 elever. Kartläggning har redovisats i en omfattande rapport (se Ung Kommunikations hemsida). I korthet visar kartläggningen något om hur de ungas sociala identiteter utvecklas. Resultaten visar bl.a. hur ungdomarnas sociala kapital förstärks eller försvagas via digital kommunikation. En slående insikt var att detta sker inför öppen ridå, något som har både negativa och positiva effekter men, något förvånande för många, tycks det vara vanligt att eleverna använder sin makt på ett positivt sätt genom att bekräfta, stödja och uppmuntra varandra. Ett annat uttryck för makt, som i studien visar på, är förhållandet mellan de unga och vuxenvärlden. En viktig fråga, enligt rapportförfattarna, är hur vuxenvärlden ska förhålla sig till detta fenomen och dessa arenor. Å ena sida kan man kan tänka sig interaktionen som något i huvudsak negativt som bör övervakas och i vissa fall till och med förbjudas. Å andra sidan kan tilltro och tillit kan vara ett mer framgångsrikt förhållningssätt, även om vuxna ofta har svårt att acceptera att inte kunna utöva någon kontroll över en sådan arena. Hur man än ser på detta bekräftar kartläggningen bilden av vuxnas betydelse och ansvar för ungas sociala utveckling. Undersökningsresultaten används inom det allmänna utbildningsområdets tre terminer vid Campus Kalmar. Vidare har resultaten spridits via presentation på NFPF-konferens i Trondheim Att kartläggningen inte bara visade det negativa i ungas interaktioner på den digitala arenan väckte stort intresse. Tillsammans med kollegor i ett nordiskt nätverket fortsätter de nu att jämföra erfarenheter. På uppdrag av Skolverket genomför de även, vid Campus Kalmar, en utbildning om mobbning och diskriminering, där resultaten av kartläggningen används. Vidare har de föreläst vid en stor del av regionens skolor. Dessutom har båda författarna påbörjat forskarutbildning respektive masterutbildning i pedagogik med denna inriktning. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt På förskolan Regnbågen i Emmaboda bildades under läsåret en temagrupp för att utveckla arbetet med barns tidiga språk- och matematikutveckling i förskolan samtidigt som man tidigt ville ge barnen kontakt med IT. Barnen är huvudsakligen i åldrarna 4-5 år men även yngre barn har deltagit i aktiviteterna. En central utgångspunkt var bildens betydelse för lärande, barnens egen aktiva användning av IT-verktygen. Den pedagogiska idén var att barnen tar egna bilder, skriver korta berättelser och lägga till ljud och effekter med den vuxenhjälp som behövs, beroende på ålder. Framför allt har verktyget Photo Story använts med framgång även med de yngsta 4

5 barnen. Föräldrarna har haft stor insyn i arbetet, bl.a. genom att man visat filmer/bildspel och sagor. En viktigt ambition med projektet har varit att ALL personal ska känna trygg med tekniken; verksamheten blir annars sårbar när de mer IT- kunniga pedagogerna är frånvarande. All personal har därför fått utbildning i IT/bildhantering genom AV-media och kommunens IT-personal på plats. Pedagogerna har också deltagit i olika externa kurser. Sammanfattningsvis upplever personalen att de lyckats väl med att nå sina mål och de fick även en del oväntade resultat. Barnen har t.ex. sökt information på nätet med hjälp av pedagogerna. Man har även haft stor glädje av AV-medias strömmande filmer. Vidare har förskolan haft en koppling till lärarutbildningen genom att man tagit emot studenter och varit inne på högskolan och föreläst i lärarutbildningen. Pedagogerna har även berättat om sitt arbete för andra lärare i kommunen. Skolan, Hemmet och Nätet Oxhagsskolan i Kalmar har under läsåret undersökt om den kvalitativa närvaron och insynen från föräldrar kan förstärkas via Internet genom att använda lärplattformen Moodle som arena. En lärare har på detta sätt erbjudit föräldrar en kontinuerlig inblick i barnens skolvardag. Tekniskt innebar det att trådlös nätuppkoppling mot server skapades och sex bärbara datorer (1 dator per 2 elever) inköptes. Barnen material laddades upp och föräldrarna kunde logga in på sitt eget barns sida. Vidare fanns möjlighet för läraren att ladda upp t.ex. veckobrev, men även personliga meddelanden till någon förälder. Resultatet visar såväl positiva effekter som en del svårigheter och motgångar. Föräldra- och barnsamtalen kring barnets skolgång ökade och dessutom har lärare och barn haft fler samtal kring lärandet. Andra exempel på resultat är att föräldrarna i genomsnitt besökt barnets skolsida 2 gånger i veckan. Föräldrarna har varit mest nyfikna på resultat från matte, engelska och prov samt texter som barnen skrivit. Ungefär varannan gång har föräldrar och barn samtidigt besökt barnets skolsida och i hälften av undersökningsgruppen har det förekommit diskussioner mellan förälder och barn om det man tillsammans läst. Det visade sig också att de flesta barn blev mer noga med skolarbetet, dvs. de ville producera korrekta texter och göra sina matteläxor. Lärarens tolkning är att motivationen ökade när föräldrarna kunde gå in på deras sida och titta. Syftet att öka föräldrarnas kvalitativa närvaro har dock inte lyckats helt. Det huvudsakliga problemet var att tekniken inte fungerade i alla hem samt problem med läsförståelsen hos några föräldrar. Försöket ändrade därför delvis inriktning till att stödja invandrarföräldrars närvaro i barnens skolgång. Sammanfattningsvis konstaterar läraren trots allt, att metoden kan vara ett stöd i att skapa en konstruktiv dialog mellan föräldrar, barn och lärare. Dessutom påpekar han värdet av att förtydliga bilden av den svenska skolan för föräldrar med invandrarbakgrund. Den digitala skolan Friskolan Galären i Karlskrona har under 2009 arbetat tillsammans med Rose- Marie Olsson, BTH, i en forskningscirkel med utgångspunkt i vad digital kompetens betyder i relation till pedagogisk kompetens för utveckling av lärarrollen. Under våren 2009 intervjuades varje lärare om sin digitala praktik, digitala kompetens samt tankar om utveckling av lärarrollen. Intervjuerna såväl som diskussionerna i forskningscirkeln har transkriberats, analyserats och till viss del sammanställts under Analys- och dokumentationsarbetet 5

6 fortsätter under våren Parallellt med dessa aktiviteter har Galärens lärare utvecklat undervisningsformer med digitalt stöd. Laborativ matematik Inom delprojektet har seminarier och möten ägt rum under hösten 2009 med deltagande matematikprofessor och matematiklektor från BTH samt lärarutbildare och lärarstuderande inom matematik från Linnéuniversitetet. Vid dessa möten har ett program för matematikundervisning Computer Science Unplugged an enrichment and extension programme for primary-aged children, se presenterats och diskuterats. Lärarstuderande har under hösten 2009 introducerat detta program på sina VFU-skolor. Projektet kommer att följa lärarstuderandes erfarenheter under Övriga aktiviteter Projektet har under året genomfört olika aktiviteter som inte kan hänföras till temagruppsarbete. Nedan följer en kort beskrivning. Dokumentationsprojektet Ett arbete med att dokumentera lärarstudenternas digitala kompetens innebär att vi kan få fram hur denna kompetens ser ut i praktiken. Utifrån lärarstudenternas inlämnade examinationsuppgifter under sista terminens VFU, har kvalitativa data omvandlats till kvantitativa data, dvs. siffror som kunnat bearbetas i ett statistikprogram. Vi kan därmed få en uppfattning om vilka verktyg studenterna använder när de har ett fritt val att välja (det var däremot inte tillåtet att välja bort IKT), vilka verktyg som är vanliga respektive ovanliga samt skillnader i användning relaterat till kön, ålder, typ av verksamhet ( stadium ) samt kopplingar till lärarollen och campus/distans-studenter. Rapportens preliminära resultat har redovisats för och diskuterats med VFUlärarna och rapporten blir klar för tryckning under vt Digital kompetens i yrkeslärarutbildningen Lärarutbildare (mentorer) inom yrkeslärarutbildningen samt yrkeslärarstuderande har intervjuats under våren Syftet med dessa intervjuer var att få mer kunskap om hur digital kompetens kan utvecklas i en yrkeslärarutbildning. Intervjuerna har transkriberats och analyserats under hösten En delrapport har färdigställts som innehåller beskrivning av lärarutbildares och studerandes upplevelser av och attityder till digital kompetens. Ytterligare två delrapporter kommer att skrivas. Dessa färdigställs under våren 2010 och skall innehålla dels en beskrivning av yrkeslärarutbildningens kontext, dels en diskursanalys av digital kompetens i denna kontext. Multimodalt berättande Högskolan i Kalmar I AU1 genomförs nya former för examination kopplat till digital berättande via podcast. Uppgiften studenterna har fått är att redovisa sina reflektioner från sin första VFU i form av en digital berättelse. Tidigare har detta genomförts som en skriftlig inlämningsuppgift. Ansvarig har varit Tom Gagner. I inriktning mot tidiga år där barns språk och begrepp varit central, del 1 och 2 (SP100L och SB200L) ingår sagor som ett tema. I kursen SB100L gjorde studenterna bearbetningar av folksagor och detta presenterades i form av en 6

7 digital berättelse under ledning av Tom Gagner och Anne-Mari Folkesson. I SB200L var uppgiften för studenterna att under VFU-perioden låta barnen/eleverna skapa digitala berättelser. Exempel på student- och elevarbeten finns på Växjö universitet Inom ramen för kursen AUO1 har Susanna Nordmark tillsammans med Lisbeth Frølunde, forskare vid Roskilde universitet och postdoc-stipendiat vid Växjö universitet undersökt hur multimodalt berättande fungerar som examinationsform. Uppgiften för studenterna har varit att skapa en multimodal berättelse för examination av den uppgift som är anvisad i kursen. Men, utöver detta har också studenterna skapat en reflekterande berättelse om processen ovan och hur det fungerade att arbeta på just det sättet. Susanna Nordmark har fått en artikel godkänd för SITE-konferensen i San Diego 2010 som beskriver arbetet i projektet, se entation_id=40429 Projektet har också presenterats på the New Media Literacy Congress EuroMeduc i Italien, oktober IKT integrerat i inriktning mot förskolan Högskolan i Kalmar I en ny inriktning mot förskolan, BM100L (första terminen) och BM200L (andra terminen), har studenterna, under ledning av Tom Gagner och Anne- Mari Folkesson, fått både VFU-uppgifter och teoretiska uppgifter med koppling till IKT och lärande. Under den första terminens VFU fick studenterna en fri uppgift att på något sätt använda digitala verktyg med uttalat krav att barnen skulle vara aktiva användare. De fick ett extra handledningsseminarium kring uppgiften, som även innehöll krav på en skriftlig reflektion i slutet av VFU-perioden. Under den andra terminen fick samma studenter i första teorikursen en examinationsuppgift, som gick ut på att de med teoretiska glasögon skulle analysera vilken lärmiljö de skapat med hjälp av IKT under sin första VFU. Därefter, under VFU:n i termin 2, fick studenterna en mer preciserad uppgift att göra lärprojekt kring språk, matematik och naturvetenskap där digitala verktyg skulle integreras. Under projektet gång skulle de samla in etnografiska data för att sedan kunna beskriva och analysera projektet i en handledd forskningsanknuten rapport under den sista teorikursen. Föreläsningar och presentationer av projektet En omfattande föreläsnings- och presentationsverksamhet har genomförts under året. Ett stort intresse externt från olika kommuner och skolhuvudmän i landet har velat veta mer om de grundläggande frågorna som projektet arbetat med. Intresse har också funnits bland universitets- och högskolelärare att dels själva få information, men också att bjuda in projektet som del av kursinnehåll för studenter Föreläsning, studenter, samhällsprogrammet, BTH LTIC, Malmö högskola, föreläsning Öppet Hus, Växjö universitet, föreläsning Konferens, workshop University of Oulu Möte med förvaltningschefer, Kronobergs län, presentation 7

8 Studiebesök och presentation, Ystad Nordiska skolledarkongressen, Göteborg, presentation, skolledare från hela landet Kulturpedagogisk kurs, Växjö universitet, föreläsning BUFF, årliga, internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, presentation Små barns lärande med hjälp av IKT, presentation för VFU-lärare och studenter, Högskolan i Kalmar Helsingborgs kommun, föreläsning, kommunens samtliga rektorer Lärarutbildare i yrkeslärarutbildningen, presentation och diskussion Föreläsning, NO/Tk-lärare, region Kalmar, Hållbara kliv, Energikontor Sydost, Experimentlabbet Kalmar Seminarium, lärare, Inst för pedagogik, Växjö universitet Framtidens lärande, Nacka Strand. Kort presentation Föreläsning, VFU-handledare från regionen i Kalmar Nya sätt att utforska naturen med sensorer och mobil teknik, föreläsning, RUC, Växjö universitet Mjölby kommun, föreläsning, kommunens samtliga rektorer Utvecklingsarbete, kompetensutveckling, Kungsmadskolan, Växjö Möte med forskargruppen IKT o lärande, Växjö universitet Yrkeslärarprogrammet, AUO1, föreläsning Lärarstudenter Högskolan i Kalmar, AU3, föreläsning Lärarstudenter, Växjö universitet, AUO1, föreläsning Medieteknikstudenter, Växjö universitet, föreläsning AV-Media, nationellt möte, Jönköping, AV-chefer, föreläsning Järfälla kommun, föreläsning, kommunens samtliga rektorer Regionalt utvecklingscentrum, Växjö, NO-lärare, presentation IT för pedagoger, Skolverket, Stockholm, kort presentation Carlssons skola, Stockholm, föreläsning, hela personalgruppen Uddannesesforum 2009, Odense Danmark, föreläsning och presentation av projektet Presentation och diskussion, lärare Kungsmadskolan, Växjö Linköpings kommun, föreläsning, kommunens samtliga rektorer Samarbete En central samarbetspartner för projektet under året har varit AV-Media. AV- Media-Kronoberg organiserade i maj ett gemensamt besök på konferensen Framtidens lärande i Nacka i maj Under den första terminen för lärarstudenterna har AV-Media Kronoberg ansvar för att introducera programvara för digitalt berättande, visa aktuella nätresurser och presentera AV-Medias IT-pedagogverksamhet på regionens skolor. I samarbete med AV-Media Kronoberg arrangerades oktober 2009 en föreläsning med Mikael Alexandersson. AV-Medias IT-pedagog Camilla Jönsson, är aktiv samarbetspartner med specialpedagogerna vid Växjö universitet I november arrangerades tillsammans med AV-Media Kalmar en föreläsning med professor Tomas Kroksmark. Föreläsningen webbsändes via Adobe Connect. Ledningsmöten Ledningsgruppen består av Thorbjörn Nilsson, chef för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, Per Gerrevall, dekan Nämnden för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet, Margareta Havung, Linnéuniversitetet, Brita Johansson 8

9 Cederlund, Linnéuniversitetet, Helene Ivarsson, Blekinge Tekniska Högskola, Benny Löfgren, Blekinge Tekniska Högskola. Under året har ledningsgruppen haft 6 protokollförda möten. Utvärdering och kartläggning Under året har det genomförts en intern kartläggning av lärarstudenters förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen. De berörda studenterna påbörjade sin utbildning 2009 vid lärarutbildningen i Växjö. Jämförelse har gjorts med undersökningen 2007, se Under 2009 har två centrala utvärderingar gjorts tillsammans med KKstiftelsen och Apel. Det första, den 7:e april kommenteras i följande blogginlägg: Den 20 oktober genomfördes ett möte tillsammans med Ann Öhman från Apel. Hennes sammanfattande rapport finns på Uppföljning av denna utvärdering kommer under våren

10 Budget 2009 Aktivitet Proj.med. KK-stiftelsen Medfinans Internt Medfinans Externt TOTALT TOTALT Diff projektet Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budg-Utfall IB Årets (09) medel Sa Tema/Analys Summa utfall Stöd till fördjupning Summa utfall Utrustning Summa utfall Resor 0 0 Summa utfall Erfarenhetsutbyte Summa utfall Utvärdering Summa utfall Kompetensutveckling Summa utfall OVERHEAD Summa utfall Summa budget TOTALT UTFALL AKTIVITETER PROJEKTADMINISTRATION Ledningsgruppen Summa utfall Info Summa utfall Teknik Summa utfall Budget Summa utfall Lokaler Summa utfall Summa budget TOTALT UTFALL ADMIN Total budget Budgeterat resultat 0 Totalsumma utfall

Aktivitetsredovisning för 2008

Aktivitetsredovisning för 2008 Lennart Axelsson Projektledare Aktivitetsredovisning för 2008 Årets aktiviteter finns beskrivna på vår webbsida, www.ungkommunikation.se. Nedan följer en sammanfattning av den viktigaste informationen.

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP)

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) VT-15 Till studenter och handledare Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit ett tillfälle

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng Kursplan LAU270 Gäller från och med vt 16 LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng General Education Field

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016

Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016 Programhandbok Yrkeslärarprogrammet 2016 Innehåll 1. Yrkeslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3. Partnerskola 4. VFU-lärare

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Sammanfattning SWOT-analys. SWOT analys styrkor. 1. Flexibilitet och lyhördhet för förändringar. 2. Tänka strategiskt framåt vara före

Sammanfattning SWOT-analys. SWOT analys styrkor. 1. Flexibilitet och lyhördhet för förändringar. 2. Tänka strategiskt framåt vara före Sammanfattning SWOT-analys Nedanstående är ett försök till rangordning av de punkter som lyftes fram i analysseminarium med KK-stiftelsen, Apel och ledningsgruppen för Ung Kommunikation den 6 april 2009.

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

IKT i AUO. Carina Olsson Kaj Jönsson Johan Boman. På initiativ av LUR1

IKT i AUO. Carina Olsson Kaj Jönsson Johan Boman. På initiativ av LUR1 IKT i AUO Carina Olsson Kaj Jönsson Johan Boman På initiativ av LUR1 Handlingsplanens konsekvenser på integrering av IT i allmänt utbildningsområde i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Prioriterad

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Lärarutbildning på distans för gymnasieskolans yrkesämnen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Lärarutbildning på distans för gymnasieskolans yrkesämnen 2010-10-06 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Lärarutbildning på distans för gymnasieskolans yrkesämnen 1. Inledning och bakgrund Yrkeslärarutbildningen inleddes under hösten 2007 som ett projekt mellan

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Genomförda och godkända studier enligt denna plan leder fram till Speciallärarexamen (Graduate Diploma in Special Teacher Education) Avancerad nivå 1. Statsmakternas

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG218, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett inkluderande perspektiv, 15,0 högskolepoäng Neuropsychiatric Disabilities in an Inclusive Perspective, 15.0

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 005 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning vid nya universitet

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Bil 22:7. Till LuN möte 2010-03-30. Uppdraget

Bil 22:7. Till LuN möte 2010-03-30. Uppdraget Till LuN möte 2010-03-30 Bil 22:7 Uppdraget Vid möte den 4 februari 2010 beslutade Lärarutbildningsnämnden (LuN) att tillsätta en arbetsgrupp för att tydliggöra LuNs förväntningar i fråga om användning

Läs mer

Kursplan. Svenska med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap

Kursplan. Svenska med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap Dnr: SVGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap Kursplan Svenska med didaktisk inriktning 2 Kurskod: SVGL02 Kursens benämning: Svenska med didaktisk inriktning 2 Swedish and Swedish Teaching

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Speciallärarprogrammet Specialisering: utvecklingsstörning (Ingår i lärarlyftet)

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Speciallärarprogrammet Specialisering: utvecklingsstörning (Ingår i lärarlyftet) Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Speciallärarprogrammet Specialisering: utvecklingsstörning (Ingår i lärarlyftet) Programkod: Programmets benämning: LASPU Speciallärarprogrammet Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Gymnastik och idrottshögskolan Ämneslärarutbildning i idrott och hälsa

Gymnastik och idrottshögskolan Ämneslärarutbildning i idrott och hälsa Gymnastik och idrottshögskolan 2016 Ämneslärarutbildning i idrott och hälsa Nya ämneslärarutbildningen Introducerades 2011 Ämne, pedagogik och praktik som olika kurser (300-330 hp) Utbildning i minst två

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik Skolhuvudmannens namn (gäller kommunala, statliga och fristående huvudmän) Halmstads kommun Namn på skolhuvudmannens företrädare

Läs mer

IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning

IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning En studie om ett utvecklingsarbete med syfte att stärka IT i lärarutbildningen Susanne Gustavsson Elisabeth Insulander susanne.gustavsson@his.se

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp Natural Science BA (A), Natural Science and Technical Knowledge for Teachers at School Year F-3, 30 Credits Allmänna

Läs mer

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor s lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor inledde hösten 2013 ett fördjupat samarbete med PUD-regionens förskolor och skolor gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarutbildningarna.

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

LÄRARSTUDERANDE OCH IT

LÄRARSTUDERANDE OCH IT LÄRARSTUDERANDE OCH IT Enkät med svar Rapport 1a 1 OBS denna redovisning är en punktskattning i procent inom 95%-iga konfidensintervall utan variation samt antal uppgift saknas. Totalsiffror hämtade från

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer