Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus"

Transkript

1 Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp Åsa Wahlström CIT Energy Management

2 Innehållsförteckning Förord Inledning Bakgrund Målsättning Förutsättningar Beställargrupp Genomförande Genomförande etapp Kravspecifikation Mät- och uppföljningsplan Demonstrationsbyggnaderna Anbudsförfrågan Upphandling Anbud från Climate Solution Sweden Anbud från Gösta Schelin Etapp Informationsspridning... 9 Bilaga A: Kravspecifikation Bilaga B: Lönsamhets- och kostnadskalkyl Bilaga C: Mätprogram för utvärdering Bilaga D: Beskrivning av demonstrationshus Bilaga E: Juryns motivering Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 1

3 Förord Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare/förvaltare av flerbostadshus. BeBo initierades 1989 av Energimyndighetens företrädare NUTEK. Gruppen driver idag utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljö. För att få fart på energieffektivisering inom flerbostadshussektorn genomförs en teknikupphandling av värmeåtervinning ur ventilationsluft. Teknikupphandlingen drivs av en beställargrupp under ledning av SABO genom Therese Rydstedt. Åsa Wahlström CIT Energy Management är projektledare för teknikupphandlingen med assistans av Arne Elmroth, professor emeritus vid Lunds tekniska högskola. Beställargruppen består av Helena Ulfsparre Familjebostäder, John Nielsen Helsingborgshem, Lars Heinonen Huge Fastigheter, Mattias Strömberg Hyresbostäder i Växjö, Peter Axelsson Stockholmshem, Anders Strömberg Örebro Bostäder. Kjell Berndtsson Riksbyggen och Göran Werner WSP medverkar som sakkunniga. I föreliggande delrapport rapporteras etapp 1 i teknikupphandlingen. Therese Rydstedt SABO Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 2

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Installation av värmeåtervinning av ventilationsluften är en mycket viktig energiåtgärd i befintliga flerbostadshus för att nå de nationella målen med en halverad energianvändning fram till år Idag står många av de flerbostadshus som byggdes mellan 1940 och 1970 inför omfattande renoveringar/ombyggnader. Eftersom installation av värmeåtervinning är relativt kostnadskrävande så gäller det att genomföra dessa åtgärder i samband med de ombyggnationer som sker. I en förstudie 1 har det konstaterats att det idag sällan installeras värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Komponenter och system finns men behöver utvecklas och anpassas för ombyggnad. Dessutom behöver rationella metoder utvecklas som omfattar beställning, projektering, ombyggnad och förvaltning. Teknikupphandling används som metod för att utveckla och introducera nya energieffektiva produkter och system på marknaden. Avsikten med teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus är att initiera en utveckling av energieffektiva systemlösningar som erbjuds på marknaden inför de många ombyggnationer av flerbostadshus som kommer att ske inom de närmaste åren. 1.2 Målsättning Huvudsyftet är att energieffektivisera våra befintliga flerbostadshus genom att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften. Återvunnen värme används för rumsuppvärmning och/eller att värma tappvarmvatten. Systemen skall vara utformade så att krav på luftkvalitet och termisk komfort uppfylls samtidigt som systemet skall ha god energiprestanda. Installation av aggregat och kanaler ska kunna göras med begränsad störning för de boende. Placering och utformning av komponenter ska vara estetiskt acceptabelt och får inte begränsa användbarhet av hos olika utrymmen annat än marginellt. Teknikupphandlingen riktar sig mot aktörer som kan erbjuda ett komplett paket med teknik för värmeåtervinning, beskrivning av beställning, projektering, ombyggnad och drift. Det kan ske inom den egna organisationen, t ex en ventilationsentreprenör eller genom samarbete mellan entreprenörer, tillverkare, projektörer etc. En målsättning är också att få bättre erfarenheter av drift och underhåll av värmeåtervinningssystemen genom uppföljning i demonstrationshusen. 1 Åsa Wahlström, Åke Blomsterberg, Daniel Olsson, Värmeåtervinningssystem för betinfliga flerbostadshus förstudie inför teknikupphandling, Rapport utförd på uppdrag av Bebo och Sabo, januari, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 3

5 1.3 Förutsättningar Teknikupphandlingen omfattar de system som behövs för värmeåtervinning inkl. alla komponenter och åtgärder av ventilationsluft i ett befintligt flerbostadshus. Ombyggnad av befintligt ventilationssystem (självdrags-, F- eller FT-ventilation) för värmeåtervinning ingår. Teknikupphandlingen omfattar ett fullständigt system för värmeåtervinning inklusive installation och andra åtgärder som behövs vid installation (t.ex. tätning av klimatskärm, byggnation av fläktrum, injustering.) Utöver kraven i teknikupphandlingen förutsätts att ett fullständigt anbud även omfattar ett i övrigt komplett och väl fungerande värme- och ventilationssystem som uppfyller normkrav vid ändring av byggnad t.ex. varsamhetskrav, tillgänglighet, brandkrav, m.m. Dvs rådande lagar och förordningar gäller. En förutsättning för att anbud skall antas är att anbudsgivaren har kvalifikationer att uppfylla alla tre etapper i teknikupphandlingen. D v s att förutom skriftligt anbud också ha kapacitet att genomföra installation av värmeåtervinningssystem i det/de demonstrationshus som anbudet avser samt senare kunna i stor omfattning leverera och installera värmeåtervinningssystem i byggnader med liknande förutsättningar. 1.4 Beställargrupp Bakom de ställda kraven står SABO tillsammans med flerbostadshusföretag som i varsitt flerbostadshus kommer att installera de bästa anbud för att demonstrera installation och skaffa driftserfarenheter. Beställargruppen skall förutom medverkan i utformning av kravspecifikation, utvärdering av anbud och demonstration i varsitt flerbostadshus även verka för att ramavtal alternativt lokala entreprenadupphandlingar upprättas inför fortsatta ombyggnationer. Beställargruppsrepresentanter: SABO, Therese Rydstedt Familjebostäder, Helena Ulfsparre Helsingborgshem, John Nielsen Huge Fastigheter, Lars Heinonen Hyresbostäder i Växjö, Mattias Strömberg Stockholmshem, Peter Axelsson Örebro Bostäder, Anders Strömberg De ställda kraven har utarbetats av beställargruppen tillammans med följande sakkunniga: Arne Elmroth BeBo, Göran Werner Riksbyggen, Kjell Berndtsson CIT Energy Management, Åsa Wahlström Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 4

6 1.5 Genomförande Teknikupphandlingen sker i tre etapper. I etapp 1 tas underlag för upphandling fram och därefter görs en anbudsförfrågan. Inlämnade skriftliga anbud utvärderas av en jury och vinnande förslag utses till vart och ett av demonstrationshusen. Upphandling sker som styrd totalentreprenad med funktionsansvar. I etapp 2 testas och utvärderas de vinnande förslagen i demonstrationshusen. En jury utser en eller flera vinnande förslag. Resultatet publiceras för lansomfattande spridning. Kravspecifikationen förbättras som underlag till etapp 3. I etapp 3 beskriver beställargruppen vilka typer av system som fortsättningsvis skall upphandlas för andra byggnader i beställarnas bestånd. Detta görs med offentlig upphandling genom antingen: a) Ramavtal som kan hanteras via HBV b) Lokal entreprenadupphandling genom att beskriva vilka system som skall upphandlas och välja efter installation med bästa villkor. Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 5

7 2 Genomförande etapp Kravspecifikation Under hösten 2009 tog beställargruppen och sakkunniga fram en kravspecifikation för anbudsförfrågan (se bilaga A). Under framtagande av kravspecifikationen gjordes två avstämningar med branschorganisationerna, Svensk Ventilation, SVEP och Sveriges Byggindustrier. Kravspecifikationen har haft följande övergripande krav: Teknikneutralitet. De tekniska lösningarna skall utformas så att värme återvinns från det ventilerande luftflödet och tillgodogörs byggnaden (till rumsuppvärmning och/eller tappvarmvatten). Syftet med denna skrivning är att anbudsförfrågan är teknikneutral. Energieffektivitet. Kravspecifikationen ställer både krav på en minskad energianvändning och en maximalt ökad elanvändning. Kraven är ställda så att ju mer el tekniklösningen använder sig av desto högre blir kravet på värmebesparing. Kostnader. Att begränsa investeringskostnad i förhållande till besparad energianvändning har varit ett av de väsentliga kraven. En lönsamhets- och kostnadskalkyl har tagits fram för beskrivning av kostnader (se bilaga B). Inneklimatparametrar. Kravet på inneklimat är att gällande tegelverk ska uppfyllas och installation av värmeåtervinning får inte försämra inneklimatet. Design och funktion. Kravet har ställts för att flerbostadshuset inte väsentligt får försämras med avseende på estetisk med nya installationer eller i funktion genom påtaglig minskning av uthyrningsbar yta. Installation. Anbudsförfrågan är ställd på ett sådant sätt att de boende ska bo kvar under installation och installationen ska inte förorsaka påtagliga störningar för de boende. Robusthet. Systemlösningen skall vara robust. Komponenter som kan behöva bytas under systemets brukstid skall ha standardmått och ska enkelt gå att byta ut. Drift och underhåll. Drift- och skötselinstruktioner skall ingå. Systemet skall vara utformat så att det är lätt att sköta och underhålla av ordinarie driftspersonal. Uppföljning av temperatur och energianvändning. Värmeåtervinningssystemets effektivitet skall gå att mäta kontinuerligt till exempel genom integration med fastighetens styr- och övervakningssystem. Detta är inte bara viktigt i demonstrationshusen utan även i kommande ramupphandling för att möjliggöra en felfri drift. Systemflexibilitet. Öppen lösning på styr- och reglersystem, som kan integreras med komponenter av olika fabrikat Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 6

8 2.2 Mät- och uppföljningsplan En mät och uppföljningsplan för demonstrationshusen togs parallellt fram med kravspecifikationen (se bilaga C). 2.3 Demonstrationsbyggnaderna Sju demonstrationsbyggnader togs fram av beställarna, vilka beskrivs i bilaga D. Flerbostadshusen är utvalda för att vara representativa för beställarnas bestånd. Förberedande mätningar utfördes under våren Täthetsprovning, termografering och ljudnivåmätning mot omgivning har utförts på samtliga byggnader 2. Passiv spårgasmätning har utförts på självdragshuset. 2.4 Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan har annonserats i Official Journal och hela förfrågningsunderlaget har funnits på Bebos hemsida (www.bebostad.se) både på engelska och svenska från den 1 april Ett informationsmöte hölls den 28 april 2010 för 35 branschaktörer, där frågor och svar publicerats skriftligen på hemsidan. Arvode har ej utgått för att lämna anbud. Ett deltagande ger dock andra fördelar såsom: Vinnande anbud i etapp 1 kommer att få installera värmeåtervinningssystemet i ett eller flera demonstrationshus. Vinnande anbud i etapp 2 kommer att kunna teckna ramavtal alternativt lokala entreprenadavtal för fortsatt upphandling av system. Genom beställargruppen nås ca 70 % av landets alla byggherrar. Dessa kommer att sprida information inom sina organisationer samt verka för att lösningar ska utnyttjas praktiskt. Ett nytt inom kort kommande direktiv kommer att ställa krav på att energieffektivisering måste genomföras i samband med bl.a. renovering av ventilationssystem. Sista dag för att lämna anbud var 4 augusti Upphandling Under september 2010 utvärderades inkomna anbuden. Utvärdering har baserat på poängsättning enligt tabell nedan för anbud där alla skallkrav var uppfyllda. Utvärderingskriterium Max antal poäng Energieffektivitet 25 Kostnader 25 Inneklimatparametrar och uppföljning av 20 temperatur och energianvändning Design, funktion och systemflexibilitet 10 Installation, robusthet, drift och underhåll 20 Totalt antal poäng Täthetsprovning och ljudmätning, Bengt Bergqvist, Energianalys AB, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 7

9 Det underlag som togs fram för att kunna jämföra och bedöma de olika anbuden ansågs ej vara tillräckligt i det första skedet och beställargruppen önskade förtydligande på ett antal frågor. Alla anbudsgivare fick samma kompletterande frågor oavsett om delar i deras anbud redan var tydliga. Anbudsgivaren fick själva avgöra var förtydliganden behövdes. Anbudsgivarna gavs ingen möjlighet att ändra sitt anbud utan bara att ge förtydliganden på kravspecifikationen. Anbudsgivarna fick möjlighet att förtydliga deras anbud muntligen och skriftligen den 10 september Underlag för bedömning av anbud har kompletterats med energiberäkningar i BV 2. Resultat från beräkningar med prestanda enligt anbudsgivarnas offerter har jämförts med kraven i teknikupphandlingens kravspecifikation. I några fall konstaterades att den kompressoreffekt som föreslås i anbudet är för liten men att en större kompressor ryms inom kostnadskravet. Två anbud valdes ut och 4 november 2010 hölls en presskonferensen för att meddela vilka anbud som gått vidare för installation i demonstrationshusen. Juryns motivering finns i bilaga E. De två vinnande bidragen beskrivs nedan. 2.6 Anbud från Climate Solution Sweden Climate Solutions lösning innebär installation av ett system bestående av luft-vattenvärmepumpar för återvinning av värme i ventilationsluften. Tävlingsförslaget har en mindre värmepump som levererar värme till värmesystemet och är av märket Stiebel-Eltron som tillverkas i Tyskland. Värmepumparna placeras på vind eller tak där man kan komma åt frånluften och ansluts sedan med isolerade rör till husets befintliga värmeanläggning. Värmepumpen avses kunna kyla luften ned till - 10 grader C (ev -20 grader C) och kan också tillgodogöra värmeinnehållet i frånluftens fuktighet. Energiprestanda blir därigenom bra. Denna typ av frånluftsvärmepump kallas kondenserande frånluftsvärmepump när det gäller villor och har vad juryn känner till inte tidigare använts för flerbostadshus. Förslaget utnyttjar befintliga frånluftskanaler och man avser inte göra några ingrepp alls i respektive lägenhet utan litar på att befintliga tilluftsdon är tillräckliga för att på ett acceptabelt sätt förse lägenheterna med uteluft. Juryn bedömer att förslaget innebär en relativt god värmebesparing men det sker till priset av ökad elanvändning. Inneklimatet påverkas i liten utsträckning av den föreslagna ventilationslösningen. Det finns dock en liten risk för ökat drag om luftflödena kommer att öka något för det fall husen i utgångsläget inte är normenligt. Det går att åtgärda genom att installera kåpor vid luftintagen. Kostnaderna bedöms rimliga och är relativt låga (speciellt om det visar sig att kåpor inte behöver installeras för att säkerställa ett gott inneklimat). 2.7 Anbud från Gösta Schelin Ingenjörsfirman Gösta Schelin har lämnat anbud tillsammans med aggregattillverkaren Systemair och installationskonsultföretaget PQR Consult. Systemlösning bygger på att befintliga frånluftskanaler utnyttjas och nya tilluftskanaler installeras i trapphus. En motströmsvärmeväxlare från Systemair används med en temperaturverkningsgrad på 90 %. Nyutvecklade fyrkantiga färdigmålade tilluftskanaler installeras i respektive lägenhet, vilket innebär ett begränsat ingrepp i lägenheterna. Förutom kontroll av luftflöden bedöms inga efterarbeten vara nödvändiga. Luftflöden enligt BBR-krav Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 8

10 innehålls kontinuerligt och filterbyten behöver göras 2 ggr/år. Juryn bedömde lösningen bland annat som innovativ vad gäller kanaldragningar. Energiprestandan blir bra, lösningen ger en god värmebesparing och en liten ökning av elanvändningen. Installationskostnaderna bedöms rimliga och är relativt låga. Inneklimatet förväntas kunna bli bättre än i utgångsläget och sannolikt uppstår mindre störande drag i vistelsezonerna än tidigare. Installation av tilluftskanaler förutsätter att utrymme finns i trapphus, varför lösningen inte är möjlig i alla hus utan modifieringar. 2.8 Etapp 2 Nu pågår installation av systemen i de sju demonstrationshusen och sedan ska dessa lösningar utvärderas. Först därefter utses teknikupphandlingens slutliga vinnare. 2.9 Informationsspridning Under Etapp 1 har följande informationsspridningsinsatser genomförts: Artiklar: 1. "Frånluft ska ge ny värme", Energi&Miljö Nr 1, januari System för att återvinna värme testas i sju hus, Husbyggaren, nr 1, 2011 av Åsa Wahlström. 3. "Sabo och Bebo testar nya lösningra för värmeåtervinning", VVS-Forum, december "Teknikupphandling", S Kanalen, Ett nyhetsbrev från svensk ventilation, nr 10, "Delfinal i teknikupphandling", Energi&Miljö Nr 11, november "Allmänyttiga bostadsföretag tsetar ny systemlösning för värmeåtervinning", artikel SABO hemsida, 15 november, 2010 av Therese Rydstedt. osningar.aspx 7. "Tekbikuppphandling om värmeåtervinning avgjord", 5 November 2010, Slussen.biz, 8. Kondenserande frånluftsvärmepump ny systemlösning för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus, SVEP-Nytt, december 2010 av Åsa Wahlström. 9. "Teknikupphandling av FTX-lösningar", Energi&Miljö Nr 4, april Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus, SVEP-Nytt, april 2010 av Åsa Wahlström. 11. Reportage från energitinget om Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus, SVEP-Nytt, nr 2, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 9

11 Föredrag: , " Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus", Energi & Miljötekniska föreningen i Göteborg, lunchmöte, Göteborg. Åsa Wahlström , " Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus", Energi & Miljötekniska föreningen i Borås, lunchmöte, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. 30 deltagare, Åsa Wahlström , "Värmeåtervinning ur frånluft", Ekocentrums energidag. Lönsam energieffektivisering!, Ekocentrum, Göteborg. ca 30 deltagare, Åsa Wahlström , "Presentation om beställarnätverket Bebo ", Energiutblick, Göteborg, ca 80 deltagare, ca 1800 på konferensen, Göran Werner , "Innovationsupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus", Upphandlingsdagarna 2011, Nacka Strand, Stockholm, ca 10 deltagare, ca 600 på konferensen, Åsa Wahlström , BEBO och Byggherrarnas seminarium om energieffektiva bostäder, Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus, Stockholm, ca 60 deltagare. Göran Werner , BEBO och Byggherrarnas seminarium om energieffektiva bostäder, Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus, Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg, ca 60 deltagare. Åsa Wahlström , IQCP konferens Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus 2010, Energieffektiv ventilation och värmeåtervinning i äldre flerbostadshus, Wennergren center, Stockholm, ca 100 personer. Åsa Wahlström , Milparena seminariedag, En ökad marknad för värmeåtervinning, Chalmers Teknikpark, Göteborg, ca 50 deltagare. Åsa Wahlström , SVEP årsmöte Kommer frånluftsvärmepumpen att bli vinnare i ny teknikupphandling?, Norra Latin, Stockholm, ca 70 personer. Åsa Wahlström , Energitinget 2010, En ökad marknad för värmeåtervinning, Älvsjömässan, Stockholm, ca 70 deltagare, ca 2000 på konferensen. Åsa Wahlström , SABO-konferens, Värmeåtervinning i flerbostadshus erfarenheter, Elmia-mässan, Jönköping, ca 160 deltagare. Åsa Wahlström Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 10

12 Seminarium , Presskonferens om Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus, SABO, Stockholm, ca 40 deltagare , Informationsseminarium: Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus, Energimyndigheten, Stockholm, ca 38 personer. Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Rapport etapp 1 11

13 Bilaga A: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus. Förutsättningar Teknikupphandlingen omfattar de system som behövs för värmeåtervinning inkl. alla komponenter och åtgärder av ventilationsluft i ett befintligt flerbostadshus. Ombyggnad av befintligt ventilationssystem (självdrags-, F- eller FT-ventilation) för värmeåtervinning ingår. Teknikupphandlingen omfattar ett fullständigt system för värmeåtervinning inklusive installation och andra åtgärder som behövs vid installation (t.ex. tätning av klimatskärm, byggnation av fläktrum, injustering.) Utöver kraven i teknikupphandlingen förutsätts att ett fullständigt tävlingsbidrag även omfattar ett i övrigt komplett och väl fungerande värme- och ventilationssystem som uppfyller normkrav vid ändring av byggnad t.ex. varsamhetskrav, tillgänglighet, brandkrav, m.m. Dvs rådanade lagar och förordningar gäller. Allmänt De krav och önskemål som här föreslås uttrycks i form av skall - resp. bör -krav. Skall -kraven är minimikrav som alltid skall uppfyllas. Bör -kraven behöver ej uppfyllas men kommer att tillgodoräknas vid utvärderingen. Krav som uppfylls bättre än Bör -krav premieras högre. Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 1

14 Överordnande krav Följande överordnande krav skall uppfyllas av värmeåtervinningssystemet: a. De tekniska lösningarna skall utformas så att värme återvinns från det ventilerande luftflödet och tillgodogörs byggnaden (till rumsuppvärmning och/eller tappvarmvatten). b. Värmeåtervinningssystemet skall ha god energieffektivitet och god livscykelkostnad. c. Ventilationsanläggningen skall konstrueras så att krav på inomhusmiljö uppfylls. d. Komponenter som är synliga i lägenhet eller trapphus, skall ha en design som kan accepteras av de flesta boende. e. Systemlösningen får inte påverka bostadens funktion negativt, t.ex genom påtaglig minskning av uthyrningsbar yta. f. Ombyggnad skall inte förorsaka påtagliga störningar för de boende. g. Systemlösningen skall vara robust. Komponenter som kan behöva bytas under systemets brukstid skall ha standardmått och ska enkelt gå att byta ut. h. Drift- och skötselinstruktioner skall ingå. Systemet skall vara utformat så att det är lätt att sköta och underhålla av ordinarie driftspersonal. i. Värmeåtervinningssystemets effektivitet skall gå att mäta kontinuerligt till exempel genom integration med fastighetens styr- och övervakningssystem. Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 2

15 Krav på energieffektivitet PARAMETER Eleffektivitet Specifikt eleffektbehov för ventilationssystem (SFP) vid normflödet genom huset dvs. 0,35 l/(sm²) i hela huset Skall uppfyllas BBR: F-system med återvinning: 1,00 kwh/(m 3 /s) FTX-system: 2,0 kw/(m 3 /s) Bör uppfyllas Innan installation Beräkning från projekteringsritningar Efter installation Mätning Täthet Nya ventilationskanaler skall ha täthet enligt AMA VVS &Kyl Täthet Befintliga ventilationskanaler skall ha täthet enligt AMA VVS &Kyl Klass C cirkulära ventilationskanaler Klass B för rektangulära ventilationskanaler Klass B cirkulära ventilationskanaler Klass A för rektangulära ventilationskanaler Klass D cirkulära ventilationskanaler Klass C för rektangulära ventilationskanaler Klass C cirkulära ventilationskanaler Klass B för rektangulära ventilationskanaler Metod för tätning granskas Kontrollmätning i 10% av kanalsystemen Kontrollmätning i 10% av kanalsystemen Om tätning behövs skall metod för tätning redovisas Effektiv energianvändning: Byggnadens energiprestanda (energi för uppvärmning, tappvattenvärmning och fastighetsel) minskas vid uteluftsflödet 0,35 l/(sm 2 ) med minst, 30 kwh/m²a temp, år och 60% av ventilationsförlusterna återvinns 40 kwh/m²a temp, år och 80% av ventilationsförlusterna återvinns Energiberäkning Anbudsgivare ska visa resultat från uppmätt COP och temperaturverkningsgrad i laboratorium Mätning Jämförelse energianvändning innan och efter installation. Kontroll av verkningsgrad för värmeåtervinning Effektiv elanvändning: Byggnadens behov av fastighetsel ökar inte mer än, F-ventilation: 12 kwh/m²a temp, år Självdrag: 14 kwh/m²a temp, år F-ventilation: 10 kwh/ m²a temp, år Självdrag: 12 kwh/m²a temp, år Energiberäkning Mätning Jämförelse elanvändning innan och efter installation. Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 3

16 Krav på kostnader PARAMETER Nuvärde (Besparingar Investeringar): Nuvärdet av kostnadsbesparing genom energieffektivisering ska vara större än värmeåtervinningssystemets totala kostnader under en brukstid av, Gäller för minst 10 lgh Kalkylränta: 4 % Energiprisökning: 2 % värme 4% el Elenergipris: 1,0 kr/kwh Värmeenergipris: 0,60 kr/kwh Skall uppfy llas Bör uppfyllas Innan installation 12 år 8 år Redovisning av lönsamhetsoch kostnadskalkyl Efter installation Redovisning av kostnader Krav på inneklimatparametrar PARAMETER Lufthastighet i vistelsezonen (50 cm från yttervägg med fönster) Tilluftstemperatur 50cm efter tilluftsdon alternativt uteluftsdon Luftväxling i lägenheter Uteluftsflöde Får behovsstyras Luftkvalitet Skall uppfyllas Vinterfall, max 0,15 m/s Sommarfall, max 0,25 m/s Min 16 C vid DVUT Driftsfall: Vid närvaro 0,35 l/(sm²) Tom lägenhet 0,10 l/(sm²) Halten CO 2 i inomhusluften får inte överskrida 1000 ppm i något rum (max. medelvärde över 12 timmar vid ventilationsflöde 0,35 l/(sm²)) Bör uppfyllas Innan installation Vid behovsstyrning ska teknik redovisas för bestämning av närvaro eller inte närvaro Efter installation Mäts vid klagomål i enkätundersökning. Stickprov i 10 % av lägenheterna som mäts vid en utetemperatur vid ca + 5 C och vid minst -5 C. Flödesmätningar vid frånluftsdon. Vid behovsstyrning skall drifttider loggas. Stickprov i det rum som bedöms ha minst ventilation Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 4

17 Högsta tillåtna värden på ljudnivå i lägenheten från ventilation Klass B i sovrum och vardagsrum Klass C i badrum och kök Klass A i sovrum och vardagsrum Klass B i badrum och kök Stickprov i 10% av lgh. (minst 3 lgh.) (enl. SS ) Ljuddämpningen mot omgivning Samma nivå som före ombyggnad Lägre nivå än före ombyggnad Mätning innan och efter installation (enl. SS ) Ljuddämpning mellan lägenheter Samma nivå som före ombyggnad Mäts vid klagomål i enkätundersökning Inneklimat (luktspridning, drag, ljud, temperatur m.m.) Krav enligt BBR och Socialstyrelsens rekommendationer skall följas efter installation Förbättrat inomhusklimat Inomhusmiljöenkät före och efter installation. Krav på byggnadens design och funktion PARAMETER Komponenter och kanaler som är synliga i lägenhet eller trapphus, skall ha en design som kan accepteras av de flesta boende Systemlösning skall inte påverka bostadens funktion negativt t.ex. genom påtaglig minskning av uthyrningsbar yta Skall uppfyllas Ska beskrivas Ska beskrivas Bör uppfyllas Innan installation Granskning av underlag av representanter från beställargruppen Granskning av underlag av representanter från beställargruppen Efter installation Granskning av inredningsarkitekt och representanter från beställargruppen Tilläggsfråga i enkätundersökningen Granskning av inredningsarkitekt och representanter från beställargruppen Tilläggsfråga i enkätundersökningen Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 5

18 Krav på installation PARAMETER Kanaldragning i lägenheter då hyresgästerna bor kvar får inte överstiga: Skall uppfyllas 5 efterföljande dygn där varje lägenhet har högst 3 arbetsdagar exklusive injustering och besiktning Bör uppfyllas 3 efterföljande dygn där varje lägenhet har högst 2 arbetsdagar exklusive injustering och besiktning Innan installation Granskning av montagetidplan Efter installation Tidsmätning genom stickprov under installation Krav på robusthet PARAMETER Komponenter som kan behöva bytas under systemets brukstid ska vara enkla att byta ut och ha standardmått Skall uppfyllas Beskrivning av ingående komponenter Bör uppfyllas Innan installation Efter installation Granskning av sakkunnig Krav på drift och underhåll PARAMETER Värmeåtervinningssystemets komponenter som behöver underhåll skall vara placerade så att de är tillgängliga. Underhåll inkluderar injustering, flödeskontroll, rensning, filterbyte och övriga åtgärder. Drift- och underhållsinstruktioner skall levereras till driftpersonalen innan anläggningen tagits i bruk. Skall uppfyllas Ska beskrivas Ska beskrivas Bör uppfyllas Innan installation Kontroll av projekteringsritning (Stämmer överens med underhållsinstruktioner) Kontroll av generella instruktioner. Efter installation Kontroll Kontroll av specifika instruktioner. Lättförståeliga användarbeskrivningar för de boende skall levereras. Ska beskrivas Kontroll av generella instruktioner. Kontroll av specifika instruktioner. Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 6

19 Krav på uppföljning av temperaturer, flöden och energianvändning PARAMETER Tillufts-, frånlufts-och avluftstemperaturer i ventilationssystemet Uteluftstemperatur Skall uppfyllas Temperaturgivare ska kunna anslutas till SÖsystemet. Beskrivning av mätosäkerhet på givare Bör uppfyllas Innan installation Kontroll Efter installation Kontroll Frånluftsflöde och Tilluftsflöde Flödesgivare ska kunna anslutas till SÖ-systemet Beskrivning av mätosäkerhet på givare Kontroll Kontroll Elanvändning för ventilationsoch värmeåtervinningssystemet Elmätare ska kunna anslutas till SÖsystemet Beskrivning av mätosäkerhet på givare Kontroll Kontroll Krav på systemflexibilitet PARAMETER Öppen lösning på styr- och reglersystem, som kan integreras med komponenter av olika fabrikat Skall uppfyllas Bör uppfyllas Innan installation Ska beskrivas Kontroll Kontroll Efter installation Bilaga B: Kravspecifikation, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 7

20 Bilaga B: Lönsamhets- och kostnadskalkyl Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 1 Lönsamhetskalkyl -Nuvärdesmodellen För teknikupphandlingen tillämpas en modell där nuvärde av besparingar och kostnader under en kalkylperiod beräknas om till nuvärde med hänsyn tagen till kalkylränta och energiprisökningar. Modellen bygger på energibesparingar, ökade energikostnader, investeringskostnader, underhållskostnader och återinvestering. Kravet är att visa att kostnadsbesparingen genom energieffektiviseringen är större än värmeåtervinningssystemets totala kostnader under en kalkylperiod (dvs att investeringen har återbetalt sig under kalkylperioden). Beräkningar görs för kalkylperioderna 12 och 8 år. Under kalkylperioden 12 år skall följande krav uppfyllas: Nuvärde (Besparingar Investeringar) > 0 Under kalkylperioden 8 år bör följande krav uppfyllas: Nuvärde (Besparingar Investeringar) > 0 Där: Besparingar = Nu Besp_upp Nu Energi_våv -Nu underh. Nuvärde av kostnadsbesparing genom energieffektivisering för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten: Nu Besp_upp = (p o * energipris* årlig energibesparing) p o = nusummesfaktorn för skillnad mellan real kalkylränta och real energiprisökning för kalkylperioden: Nuvärde av kostnader för energi till värmeåtervinningssystemet Nu Energi_våv = (p o * energipris* årlig energianvändning) Nuvärde av underhållskostnader: Nu underh. = (p o * årlig underhållskostnad) Investeringar = Investeringskostnad + Installationskostnad + Nu återinv. Nuvärde av återinvestering för utbyte av komponenter under kalkylperioden: Återinvestering = Kostnad komponent * f nu f nu = nuvärdesfaktor för kalkylränta och brukstid. Bilaga D: Lönsamhets- och kostnadskalkyl, Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 1

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Fastighetsägare: STOCKHOLMSHEM AB Kontaktperson: Peter Axelsson, 08-50839496 Byggnadens namn: Område 170 Adress: Skattungsvägen 23-27, Åmänningevägen 64-68, Stockholm Det finns ca 1100 liknande lägenheter

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

En ökad marknad för värmeåtervinning

En ökad marknad för värmeåtervinning 1 En ökad marknad för värmeåtervinning Åsa Wahlström, CIT Energy Management Teknikupphandling: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Välkomna av ordförande: Arne Elmroth Presentation av deltagare

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Några nya Rapporter, BeBo

Några nya Rapporter, BeBo Projekt i BeBo RR, Rekorderlig Renovering, 8 st omfattande renoveringar, mål 50% energibesparing Ny Hemsida TU VÅV, Teknikupphandling värmeåtervinning ur frånluft TURIK, Teknikupphandling tilläggsisolering

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Bilaga A Kravspecifikation

Bilaga A Kravspecifikation Bilaga A specifikation 1 Målsättning... 2 2 Förutsättningar... 2 3 Allmänt... 2 3.1 Generella krav... 2 3.2 Energieffektivitet... 4 3.3 Utformning... 6 3.4 Drift och underhåll... 7 3.5 Robusthet... 9 3.6

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus

Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Tid: Tisdagen den 16 juni kl 9.00-12.00 med avslutande lunch Plats: Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, Stockholm Deltagare: Stefan

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Behovsstyrd ventilation i nya flerbostadshus en tekniktävling

Behovsstyrd ventilation i nya flerbostadshus en tekniktävling Behovsstyrd ventilation i nya flerbostadshus en tekniktävling De flesta flerbostadshusen byggda efter 1960 har fläktventilation med ett ventilationsflöde som i det närmaste är konstant över tiden oberoende

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Utdrag ur Förstudie inför teknikupphandling. Det ursprungliga dokumentet är mycket omfattande men återfinns här: http://www.bebostad.se/wpcontent/uploads/2013/08/forstudie_teknikupphanling_vav_090324.pdf

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Förfrågningsunderlag 2013-09-02 1 (12) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Målsättning... 4 3 Omfattning... 4 4 Vem kan lämna anbud?...

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet. Uppdragsnr: 1 (7) Beslut Finansiering av BeBo projekt Datum: 2008-04-07 Projektnr: 2008:x Projektnamn: Förstudie av teknikupphandling av energieffektiv återvinningssystem för befintliga flerbostadshus

Läs mer

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt.

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt. Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt Fastigheten Byggår 197, ombyggnadsår 21. Area A temp 17.2 m 2 Verksamhet Kontor

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Agneta Persson WSP Sverige AB 2011-02-17 Min presentation Bakgrund och målsättning med teknikupphandlingen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 1 BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 Stockholm i december 2010 Göran Werner, koordinator för BeBo WS Environmental 2 Sammanfattning Denna rapport avser arbete under år 2010 i Energimyndighetens

Läs mer

Rk Rekorderlig Renovering

Rk Rekorderlig Renovering Rk Rekorderlig Renovering (R&R) Per Levin, Projektengagemang & Anders Jidinger, K-Konsult Energi Energieffektivisering av Miljonprogrammet R&R ska utmynna i 3-5 demonstrationsprojekt som ombyggnad med

Läs mer

Mätning och utvärdering av värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus September 2015

Mätning och utvärdering av värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus September 2015 Mätning och utvärdering av värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus September 2015 Åsa Wahlström, CIT Energy Management Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys AB Bo Wikensten, CIT Energy

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Smeden 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-11-07 Byggnadens adress: Smedgatan 3 46740 Grästorp Utetemperatur: 4 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Åsa Wahlström CIT Energy Management 2011-10-19 Sammanfattning Denna förstudie behandlar ett koncept

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Sveriges smartaste renoveringsprojekt Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Agenda Om BeBo Aktuell kampanj Halvera Mera Metoden Rekorderlig Renovering Om BeBo Energimyndighetens beställargrupp

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

BELOK och Totalprojekt. CIT Energy Management 2013-11-21 Per-Erik Nilsson

BELOK och Totalprojekt. CIT Energy Management 2013-11-21 Per-Erik Nilsson BELOK och Totalprojekt 1 Sveriges riksdag i juni 2006: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande Totala användningen av energi, per uppvärmd golvarea, skall minska. Minskningen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Halvera mera 1 etapp 2

Halvera mera 1 etapp 2 Halvera mera 1 etapp 2 Slutrapport Utarbetad av Katarina Högdal, WSP Environmental Stockholm, juni 2015 Förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Getholmen Skärholmen Stockholm Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Augusti 2008 1 Innehåll Bakgrund 3 Genomförande av första etappen 3 Sammanfattning av beräkningar 5 Lönsamhetsbedömning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer