Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret"

Transkript

1 mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot samt 2:e vice ordförande Digital teknik inom e-hälsa 3 Samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårdsoch omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år Samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårdsoch omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år Lokal överenskommelse - personer med diagnoser 4 Förlängning av avtal - Riksfärdtjänst Ansökan att bli godkänd, LOV inom särskilt boende för äldre Uppföljning avtal 2012, LSS-verksamhet - Vårdbolaget Tiohundra AB Läkarinsatser i särskilt boende 5 Justering av ersättning till filialer Huvudavtal - Vårdbolaget Tiohundra AB Avtallsvillkor och kvalitetssäkring inom Kundvalet 6 Ekonomisk rapport februari Så ska vården utvecklas på Norrtälje sjukhus Ny utförare inom LOV särskilt boende för äldre Filialerna på Blidö och i Edsbro blir kvar 8 Kundvalet - Nya allmänna villkor 2014 Finskt förvaltningsområde 9 Seminarier under våren Våld i nära relationer Bättre liv för äldre - konferens - Läs mer på sid 8 Nästa nummer av SON nytt Nästa nyhetsbrev läggs ut på vår webb i samband med justering av nämndens protokoll för april månad på tiohundraprojektet.se under fliken för vård- och omsorgsgivare Vid frågor kontakta: Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och omsorg

2 Meddelanden Sammanfattning från sammanträde 27 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att förlänga befintligt avtal med Taxi 020. Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för kommande upphandling, underlaget ska vara klart senast den 11 juni Kommunfullmäktige har tagit beslut om att anslå tkr till Sjukvårds- och omsorgsnämnden för åren 2014 och Finansiering ska ske med tkr från eget kapital och tkr tas från pensionsfond samt med volymreserv Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bevilja Lars Dahlbergs (M) begäran om entledigande. Anders Lönnberg (S) blir ny 2:e vice ordförande samt ledamot i Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Påbörja processen med att övergå till digital teknik inom området ehälsa Nämnden har tagit beslut om att påbörja processen med att övergå till digital teknik inom hemtjänsten. I det ingår trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst vilket i sin tur skapar möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Kontoret har fått i uppdrag att göra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna och ta fram en plan för långsiktig finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Protokollet justerades omedelbart. Det finns även för 2014 möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet. SKL har har meddelat att varje kommun måste ta beslut senast den 31 mars 2014 om de är intresserade av att inleda ett arbete med konceptet Trygghet, service och delaktighet i hemmet inom området ehälsa. Utvecklingen av bland annat modern informations- och kommunikationsteknik gör att många äldre väljer och ges möjlighet att bo kvar hemma då det skapar förutsättningar för att bedriva en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Redan i dag finns t.ex. e-hemtjänst på natten med nattkamera, mikrofon och sensorer som alternativ till att nattpatrullen kommer hem för att kontrollera att allt är OK. Den enskilde blir inte störd på natten och kommunen kan spara på personalinsatser. Detta är bara ett exempel som gör det bättre för den som önskar det samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Internationellt pågår ett intensivt forsknings- och innovationsarbete som enligt många visar på en omfattande förändring av den framtida vården och omsorgen i hemmet. Parallellt med denna utveckling sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via IP eller mobiltelefoni. Detta innebär att det uppstår problem med trygghetslarmen, därav denna förstudie. sid 2

3 Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år med funktionsnedsättning och social problematik Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse om samverkan mellan Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgkontoret. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att ge Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för barn och unga 0-20 år med speciella behov. Det förslag som nu har presenterats innehåller en övergripande struktur för samverkan mellan kontoren. Ett arbete har påbörjats för att se över riktlinjer, rutiner och vid behov nämndens reglemente för att öka tydligheten vad gäller respektive nämnds upprag och förutsättning för samverkan. Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år med samsjuklighetsproblematik Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att ge Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för målgruppen. Det förslag som nu har presenterats innehåller en övergripande struktur som efter hand gemensamt kommer att brytas ner i konkreta riktlinjer och rutiner. Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik. Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till den reviderade överenskommelsen som gäller samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/ beroendeproblematik. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Behovet av och krav på samverkan kring personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik regleras i olika lagar och riktlinjer. Till exempel kom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) under 2012 överens om att utveckla former för samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. KSL och SLL har sedan tidigare gemensamt tagit fram en länsövergripande policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkansöverenskommelsen gäller för personer som är från 18 år och uppåt, boende i Norrtälje kommun med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik som har risk för betydande och långvarig funktionsnedsättning och har behov av insatser från hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Samverkan kring personer som är yngre än 18 år och har motsvarande behov sker inom ramen för tidigare beslutad BUS-överenskommelse (BUS = Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd). I överenskommelsen beskrivs bland annat målen för hur samverkan ska ske, hur samverkansorganisation ser ut samt hur uppföljning av samverkan sker. sid 3

4 Förlängning av avtal gällande Riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalet för riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB under perioden 1 juli juni Sjukvårds- och omsorgskontoret har även fått i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet genomföra en upphandling av transporter enligt lag om kommunal riksfärdtjänst som ska gälla från 1 juli Sjukvårds- och omsorgsnämnden har ansvar för att tillämpa Lagen om kommunal riksfärdtjänst som ger personer med stora och varaktiga funktionshinder möjlighet att få ersättning för reskostnader för resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige. Resorna sker vanligen med taxi, specialfordon och flyg. Den enskilde betalar en egenavgift enligt föreskrift av regeringen. Egenavgiften motsvarar normala kostnader med allmänna färdmedel exempelvis resa med tåg i andra klass. Roslagstaxi AB har idag uppdraget att utföra transporter enligt Lagen om kommunal riksfärdtjänst. Avtalet gäller fram till och med 30 juni 2014 med möjlighet till förlängning i ett år. Kontoret har gjort bedömningen att Roslagstaxi AB utför tjänsten med god kvalitet. Därför har kontoret föreslagit nämnden att förlänga avtalet med ett år. Kostnaden för riksfärdtjänstresor är idag ca kr per år. Ansökan om att bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre Nämnden har tagit beslut om att villkorat godkänna Attendo AB på Maria Winqvists väg som utförare inom LOV särskilt boende för äldre. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid avtalsteckningstillfället uppfyller samtliga de villkor som föreskrivits i samband med kontorets granskningsprocess. Förvaltningschefen har även rätt att besluta om senare driftstart om kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet från planerat driftstartsdatum. Attendo inkom den 22 oktober 2013 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Ansökan gäller ett nybyggt boende som ligger på Solbacka strand och kommer att heta - Attendo Maria Winqvists väg. Boendet har sammanlagt 54 lägenheter fördelade på 18 med inriktning på vård och omsorg samt 36 med inriktning på demens. Kontoret har bedömt att den sökande uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Inflyttning kan ske från och med 16 maj Uppföljning av 2012 års avtal med Vårdbolaget Tiohundra AB gällande LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Nämnden har tagit beslut om att godkänna uppföljningsrapporten. Kontoret har fått i uppdrag att följa upp de utvecklingsområden som identifierats inom verksamheten. Uppföljning har genomförts av LSS-verksamheten som utförs av Vårdbolaget Tiohundra AB. Ambitionen är att uppföljning ska ske första halvåret året efter att avtalet skrivits under. Det har av olika skäl inte varit möjligt vilket innebär att de områden där fortsatta åtgärder krävs så kommer de att följas upp i samband med uppföljningen av avtalet för Sammantaget bedöms verksamheten ha levererat enligt avtal. Vårdbolaget har gjort stora kvalitetsförbättringar inom flera områden till exempel inom bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna. De utvecklingsområden som har identifierats kommer att följas upp av kontoret. Läkarinsatser i särskilt boende Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalen om läkarinsatser på särskilda boenden med Husläkarna i Rimbo/Edsbro AB och Trygg Hälsa AB. Kontoret har även fått i uppdrag att utreda hur hela uppdraget gällande läkarinsatser på särskilda boenden för äldre ska utformas i framtiden. Kontoret har i presenterat ett förslag som innnebär att de får utreda om det är möjligt att förändra nuvarande uppdrag till att gälla dygnet runt årets alla dagar. I utredningsuppdraget föreslår kontoret att man inkluderar samtliga särskilda boende för äldre inom Norrtälje kommun oavsett upphandlingsform. Kontoret bedömer att en sådan förändring tidigast skulle kunna genomföras från och med 1 januari sid 4

5 Justering av förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Nämnden har tagit beslut att justera ersättningen för filialer inom vårdval husläkarverksamhet till kronor i månaden samt att justera ersättningen för filial som är samlokaliserad med annan mottagning inom vårdvalet till kronor i månaden. Vårdavtalet med Husläkarna Rimbo-Edsbro förlängs under perioden 1 april - 30 april Protokollet justerades omedelbart. Filialutredningen visar på att det är inom Husläkarverksamheten som filialer bedöms ge den största servicenyttan till invånarna och kontorets bedömning är att det skulle få konsekvenser för medborgarna i Edsbro-området om filialen stänger. Husläkarna Rimbo-Edsbros skäl till att inte ansöka om att om filialverksamhet är enligt uppgift från vårdgivaren helt beroende av ersättningens nivå. Justeringen av ersättningarna kommer att belasta Sjukvårdsoch omsorgsnämndens budget med kronor/år, finansierad av landstingsmedel. Huvudavtal och Allmänna Villkor för för Vårdbolaget Tiohundra AB Nämnden har tagit beslut om att godkänna Huvudavtal och Allmänna villkor för åren för Vårdbolaget Tiohundra AB. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna huvudavtal och allmänna villkor. Kontoret har även fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på uppdragsbeskrivningar, ersättningsbilaga och uppföljningsbilagor. Förvaltningschefen har rätt att göra redaktionella ändringar i underlagen. Då nödvändiga beslut kring ekonomisk ram precis beslutats gällande de kommunala verksamhetsområdena men inte inom verksamheterna inom hälso- och sjukvård har kontoret föreslagit att uppdragsbeskrivningar och ersättningsbilaga beslutas i ett nästa steg av nämnden. Huvudavtal och Allmänna villkor behöver tecknas med hög prioritet med Vårdbolaget Tiohundra AB då detta också är en av förutsättningarna för att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) skall kunna ge tillstånd till Vårdbolaget Tiohundra AB för verksamheter gällande bostad med särskild service inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avtalsvillkor och fortsatt kvalitetssäkring inom kundvalet i Norrtälje kommun Nämnden har tagit beslut om att godkänna de reviderade Allmänna villkoren för kundvalet i Norrtälje. Allmänna villkor för kundvalet vad gäller ersättningar och övriga villkor börjar gälla från och med 1 januari Kontoret har även fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar för HSL-ansvar på boenden med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen (LSS och SoL), samt att utreda alternativa lösningar för tidsregistrering och kommunikation inom kundvalet. Beslutet justerades omedelbart. Kundvalet i Norrtälje kommun infördes 1 september 2009 och omfattar hemtjänst, basal hemsjukvård, samt hemrehabilitering. I dagsläget finns sju godkända utförare som är verksamma i Norrtälje kommun. I maj 2013 fick kontoret i uppdrag att revidera Allmänna villkor 2012 för kundvalet. Villkoren skulle börja gälla från I november 2013 beslutade nämnden vidare att ändra målgruppen för basal hemsjukvård till att inkludera personer i boenden med särskild service enligt LSS och SoL. Förslag på reviderade Allmänna villkor i kundvalet skulle enligt beslutet redovisas på nämndens sammanträde i mars Kontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda formerna för daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Den utredningen pågår fortsatt. I Allmänna villkor har inte målgruppen för basal hemsjukvård förändrats sedan tidigare. Detta eftersom kontoret efter fördjupad utredning i samråd med berörda utförare bedömt att en sådan organisation innebär såväl kvalitetsförsämringar som kostnadsökningar. Verksamhetsområdet har ett fungerande avtal för innevarande år. Kontoret fortsätter att utreda om det finns alternativa lösningar. I det fortsatta arbetet med att kontinuerligt se över verksamhetsområdet föreslår kontoret att även alternativa system för tidsregistrering och kommunikation undersöks för framtida behov. sid 5

6 Ekonomisk rapport per februari 2014 Nämnden har tagit beslut om att med godkännande överlämna den ekonomiska rapporten för februari till Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen. Enligt plan för Norrtälje kommun ska en ekonomisk rapport per februari 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Motsvarande rapport översänds till Stockholms läns landsting. För hela 2014 prognostiseras ett ekonomiskt resultat om -27,5 miljoner kronor, varav kommunalt finansierad verksamhet utgör -16,0 miljoner kronor och landstingsfinansierad verksamhet -11,5 miljoner kronor. Årsprognosen för den kommunala verksamheten motsvarar i stort det sparbeting som ålagts nämnden. För mer information kontakta: Cristine Dahlbom-Nygren, förvaltningschefchef tel e-post: Britt Stålhandske, avdelningschef tel e-post: Tomas Sjöberg, administrativ chef tel e-post: Så ska vården utvecklas på Norrtälje sjukhus Arbetet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholm går nu in i en tydligare genomförandefas. Nu konkretiseras akutsjukhusens roller och uppdrag. I så kallade avsiktsförklaringar preciseras delar av det framtida vårduppdraget tydligare. De första akutsjukhusen att utveckla avsiktsförklaringar för vården år är Danderyd, Södertälje och Norrtälje sjukhus samt Södersjukhuset. Avsiktsförklaringarna konkretiserar bland annat vårdinnehållet till de nybyggda lokaler som flertalet akutsjukhus kommer att få under de kommande åren. När Nya Karolinska Solna tar emot de första patienterna mot slutet av år 2016, fokuseras vården och forskningen där på de svårast skadade eller sjuka. Andra patienter kommer att få hjälp på de övriga akutsjukhusen eller hos andra vårdgivare utanför akutsjukhusen. De patienter som inte har behov av akutsjukhusets resurser, kommer att kunna få snabbare och enklare hjälp och vård på närmare håll, exempelvis via husläkarmottagningarnas jourverksamheter, närakuter eller andra sjukhus. Detta är centralt för planeringen, eftersom det nya universitetssjukhuset i Solna kommer att fokusera på högspecialiserad vård och ha färre vårdplatser än idag. Samtidigt växer Stockholms län kraftigt och antalet äldre blir allt fler. Avsiktsförklaringarna är ett sätt att gemensamt planera morgondagens vård för den växande och åldrande befolkningen. Många av de patienter som idag vårdas på akutsjukhusen, kommer i ökad utsträckning få vård och behandling av vårdgivare utanför akutsjukhusen, exempelvis inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), palliativ vård, rehabilitering, stödjande vård och somatisk specialistvård. Ett antal patienter kommer även kunna få vård och bedömning i hemmet, till exempel genom förebyggande åtgärder eller hjälp av en vårdcoach. Avsiktsförklaringarna är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget år Det har tagits fram gemensamt dokument mellan de fyra akutsjukhusen och landstingets programkontor för Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Avsiktsförklaringarna är en konkretisering av landstingsfullmäktiges beslut om Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt genom avtal och ägardirektiv. fortsätter på nästa sida sid 6

7 För Norrtälje sjukhus märks bland annat: Norrtälje sjukhus fortsätter att utvecklas till ett sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus. Norrtälje sjukhus ska fortsätta att integrerat samverka med geriatriken. Sjukhuset har sedan tidigare ett gott samarbete med de privata vårdgivarna inom ASIH och palliativ vård. Samverkan kommer i utökat omfattning ske med andra sjukhus, främst Danderyds sjukhus inom bland annat kirurgi och urologi. Norrtälje sjukhus har också extrakapacitet som kan komma tillgodo i den planering som nu görs för framtida planering av vården i hela länet. Attendo AB godkänd inom LOV Särskilt boende för äldre i Solbacka Nämnden hälsar en ny utförare, Attendo AB inom LOV särskilt boende för äldre välkommen! Driftstart är planerad till den 16 maj Boendet, som ligger i området vid Solbacka Strand i Norrtälje har 54 lägenheter fördelat på sex avdelningar på tre plan, varav några avdelningar är för personer med demenssjukdom och övriga för personer i behov av somatisk omvårdnad. Boendet kommer att ha inriktning på Sport & Spa och de boende kommer att erbjudas träning, motion, spel, skönhetsvård och bad. Filialerna i Edsbro och Blidö blir kvar Nämndens beslut om att justera ersättningen för filialer inom vårdval för husläkarverksamhet, säkerställer framtida verksamhet i Edsbro och på Blidö. Ersättningen för filial husläkarverksamhet som inte är samlokaliserad med annan filial ökar från till kronor i strukturersättning/månad. För filial som är samlokaliserad ökar ersättningen från från till kronor/månad. Edsbro filial Blidö filial sid 7

8 Välj själv vilka som ska komma hem till dig Kundvalet - Nya allmänna villkor 2014 Sammanfattning av förändringar i reviderade Allmänna villkor 2014 för kundvalsutförare i Norrtälje kommun. På nämndens dragning presenterade Catrin Josephson, ansvarig för Kundvalet i Norrtälje, förslaget till Allmänna villkor för Sjukvårdsoch omsorgsnämnden fattade därefter beslut enligt kontorets förslag. Timersättning för hemtjänst och hemrehabilitering/ basal hemsjukvård Timersättningarna för hemtjänsten inom kundvalet höjs med 2,5 % från och med 1 januari 2014, enligt Kommunfullmäktiges beslut 24 februari Även timersättningarna för hemrehabilitering och basal hemsjukvård höjs med 2,5 %. Intraphone android app för tidsregistrering Det kommer även att införas krav på att alla utförare inom Kundvalet använder sig av en Intraphone Android App från och med november Appen möjliggör kvalitetssäker tidsregistrering från kundens bostad utan att använda kundens bostadstelefon. Appen innebär även en kvalitetshöjning i och med att viss arbetstid hos utföraren kan flyttas från registreringar vid datorn till kunden. Förebyggande teammöte Det ska ges möjlighet till förebyggande första teammöte av utförarens HSL-personal, för kunder med både service och omvårdnadsinsatser och för samtliga kunder över 75 år utom enbart trygghetslarm. För hemtjänstkunder över 75 år med både service- och omvårdnadsinsatser bör utföraren göra ett sådant inledande besök i förebyggande syfte. Riskbedömningar avseende exempelvis fall och nutrition ska göras enligt evidensbaserade metoder. Vid behov av fortsatta HSL-insatser ska utföraren samverka med patientansvarig läkare. Ändrad ersättningmodell Ersättningsmodellen för upprättande av en genomförandeplan enligt Socialtjänstlagen (SoL) kommer att ändras från och med september En faktisk plan behöver dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita innan ersättning utgår. Förtydligande krav på utförare Det kommer att ställas förtydligade krav på ekonomisk stabilitet samt krav på anställd driftansvarig chef innan avtalsskrivning med en ny utförare. Det kommer även att bli förtydligade krav avseende bemanning och tillgänglighet hos sjuksköterska inom basal hemsjukvård. De nya allmänna villkoren anger att utföraren bör ordna tittfunktion i patientjournalsystemet Take Care, vilket delvis bekostas av beställaren. Fortsatt kvalitetssäkring inom Kundvalet Sjukvårds- och omsorgskontoret kommer att fortsätta arbetet med fördjupad fakturautredning och ökade kontroller av utförarnas fakturaunderlag. Kontrollen infördes redan under hösten Förbättrade underlag till såväl utförare som biståndshandläggare syftar till att säkra utförd tid och hjälp hos kund och innebär ytterst effektivare resursanvändning. Arbetet innebär även utökad support till utförarna. E-tjänster inom hälsa, vård och omsorg utvecklas ständigt. I det fortsatta arbetet med att kontinuerligt se över verksamhetsområdet fick Sjukvårds- och omsorgskontoret även i uppdrag att undersöka alternativa system för tidsregistrering och kommunikation för framtida behov. För att ta del av underlaget i sin helhet kontakta registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. För mer information kontakta: Catrin Josephson, strategisk kvalitetsutvecklare tel e-post: Finskt förvaltningsområde Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska. Du är välkommen att kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområd om du har frågor om förvaltningsområdet eller vill veta mer om vad det kan innebära för dig som är vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun. Kontakt: Samordnare Heli Kivimäki Hedin Telefon: , E-post: sssid 8

9 Aktuella seminarier om Våld i nära relationer Bättre liv för äldre sjuka - konferens Under våren 2014 bjuder Kunskapscentrum in till en rad utbildningar och seminarier om våld i nära relationer. Män utsatta för våld i nära relation - vad vet vi? Föreläsare: Lotta Nybergh, doktorand, Soc med. Sahlgrenska Akademin, GU Dag: Onsdag 23 april Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Våld i HBTQ-relationer Föreläsare: Carin Holmberg, Fil. dr. och författare Dag: Tisdag 29 april Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Barn som far illa - Om tecken, socialtjänstanmälan, stöd och hjälp Medverkande: BUP Traumaenhet, Barnskyddsteamet MIO, Barncentrum Nacka Dag: Onsdag 14 maj Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Kontakt Välkommen du som är verksamhetsansvarig inom geriatrik, husläkarmottagning, ASiH, akut somatik och kvälls- och nattpatrull. Om du har deltagit på analyskonferenser eller SÄBOkonferens har du redan tagit del av det vi kommer att prata om. Under eftermiddagen få du information om den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och hur den omsätts i praktiken i bland annat Hägersten/Liljeholmen och Tyresö. Du får också ta del av analyser av vårdflöden i länet. Dag: Tisdag den 10 april Tid: Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Anmälan till: Kerstin Zetterberg, E-post: Information och frågor: Gunilla Benner Forsberg E-post: Eventuella frågor om Kunskapscentrums verksamhet och seminarier besvaras av Carina Gyllner Bergmark, samordnare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning, E-post: Telefon: Ansvarig utgivare: Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, Näringsliv och kommunikation Layout: Näringsliv och kommunikation, telefon: sid 9

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(20) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, avdelningschef

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-16

Sammanträdesdatum 2014-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(27) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00-12.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer