Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret"

Transkript

1 mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot samt 2:e vice ordförande Digital teknik inom e-hälsa 3 Samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårdsoch omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år Samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårdsoch omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år Lokal överenskommelse - personer med diagnoser 4 Förlängning av avtal - Riksfärdtjänst Ansökan att bli godkänd, LOV inom särskilt boende för äldre Uppföljning avtal 2012, LSS-verksamhet - Vårdbolaget Tiohundra AB Läkarinsatser i särskilt boende 5 Justering av ersättning till filialer Huvudavtal - Vårdbolaget Tiohundra AB Avtallsvillkor och kvalitetssäkring inom Kundvalet 6 Ekonomisk rapport februari Så ska vården utvecklas på Norrtälje sjukhus Ny utförare inom LOV särskilt boende för äldre Filialerna på Blidö och i Edsbro blir kvar 8 Kundvalet - Nya allmänna villkor 2014 Finskt förvaltningsområde 9 Seminarier under våren Våld i nära relationer Bättre liv för äldre - konferens - Läs mer på sid 8 Nästa nummer av SON nytt Nästa nyhetsbrev läggs ut på vår webb i samband med justering av nämndens protokoll för april månad på tiohundraprojektet.se under fliken för vård- och omsorgsgivare Vid frågor kontakta: Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och omsorg

2 Meddelanden Sammanfattning från sammanträde 27 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att förlänga befintligt avtal med Taxi 020. Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för kommande upphandling, underlaget ska vara klart senast den 11 juni Kommunfullmäktige har tagit beslut om att anslå tkr till Sjukvårds- och omsorgsnämnden för åren 2014 och Finansiering ska ske med tkr från eget kapital och tkr tas från pensionsfond samt med volymreserv Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bevilja Lars Dahlbergs (M) begäran om entledigande. Anders Lönnberg (S) blir ny 2:e vice ordförande samt ledamot i Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Påbörja processen med att övergå till digital teknik inom området ehälsa Nämnden har tagit beslut om att påbörja processen med att övergå till digital teknik inom hemtjänsten. I det ingår trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst vilket i sin tur skapar möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Kontoret har fått i uppdrag att göra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna och ta fram en plan för långsiktig finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Protokollet justerades omedelbart. Det finns även för 2014 möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet. SKL har har meddelat att varje kommun måste ta beslut senast den 31 mars 2014 om de är intresserade av att inleda ett arbete med konceptet Trygghet, service och delaktighet i hemmet inom området ehälsa. Utvecklingen av bland annat modern informations- och kommunikationsteknik gör att många äldre väljer och ges möjlighet att bo kvar hemma då det skapar förutsättningar för att bedriva en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Redan i dag finns t.ex. e-hemtjänst på natten med nattkamera, mikrofon och sensorer som alternativ till att nattpatrullen kommer hem för att kontrollera att allt är OK. Den enskilde blir inte störd på natten och kommunen kan spara på personalinsatser. Detta är bara ett exempel som gör det bättre för den som önskar det samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Internationellt pågår ett intensivt forsknings- och innovationsarbete som enligt många visar på en omfattande förändring av den framtida vården och omsorgen i hemmet. Parallellt med denna utveckling sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via IP eller mobiltelefoni. Detta innebär att det uppstår problem med trygghetslarmen, därav denna förstudie. sid 2

3 Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år med funktionsnedsättning och social problematik Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse om samverkan mellan Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgkontoret. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att ge Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för barn och unga 0-20 år med speciella behov. Det förslag som nu har presenterats innehåller en övergripande struktur för samverkan mellan kontoren. Ett arbete har påbörjats för att se över riktlinjer, rutiner och vid behov nämndens reglemente för att öka tydligheten vad gäller respektive nämnds upprag och förutsättning för samverkan. Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år med samsjuklighetsproblematik Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att ge Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för målgruppen. Det förslag som nu har presenterats innehåller en övergripande struktur som efter hand gemensamt kommer att brytas ner i konkreta riktlinjer och rutiner. Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik. Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till den reviderade överenskommelsen som gäller samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/ beroendeproblematik. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Behovet av och krav på samverkan kring personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik regleras i olika lagar och riktlinjer. Till exempel kom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) under 2012 överens om att utveckla former för samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. KSL och SLL har sedan tidigare gemensamt tagit fram en länsövergripande policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkansöverenskommelsen gäller för personer som är från 18 år och uppåt, boende i Norrtälje kommun med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik som har risk för betydande och långvarig funktionsnedsättning och har behov av insatser från hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Samverkan kring personer som är yngre än 18 år och har motsvarande behov sker inom ramen för tidigare beslutad BUS-överenskommelse (BUS = Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd). I överenskommelsen beskrivs bland annat målen för hur samverkan ska ske, hur samverkansorganisation ser ut samt hur uppföljning av samverkan sker. sid 3

4 Förlängning av avtal gällande Riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalet för riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB under perioden 1 juli juni Sjukvårds- och omsorgskontoret har även fått i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet genomföra en upphandling av transporter enligt lag om kommunal riksfärdtjänst som ska gälla från 1 juli Sjukvårds- och omsorgsnämnden har ansvar för att tillämpa Lagen om kommunal riksfärdtjänst som ger personer med stora och varaktiga funktionshinder möjlighet att få ersättning för reskostnader för resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige. Resorna sker vanligen med taxi, specialfordon och flyg. Den enskilde betalar en egenavgift enligt föreskrift av regeringen. Egenavgiften motsvarar normala kostnader med allmänna färdmedel exempelvis resa med tåg i andra klass. Roslagstaxi AB har idag uppdraget att utföra transporter enligt Lagen om kommunal riksfärdtjänst. Avtalet gäller fram till och med 30 juni 2014 med möjlighet till förlängning i ett år. Kontoret har gjort bedömningen att Roslagstaxi AB utför tjänsten med god kvalitet. Därför har kontoret föreslagit nämnden att förlänga avtalet med ett år. Kostnaden för riksfärdtjänstresor är idag ca kr per år. Ansökan om att bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre Nämnden har tagit beslut om att villkorat godkänna Attendo AB på Maria Winqvists väg som utförare inom LOV särskilt boende för äldre. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid avtalsteckningstillfället uppfyller samtliga de villkor som föreskrivits i samband med kontorets granskningsprocess. Förvaltningschefen har även rätt att besluta om senare driftstart om kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet från planerat driftstartsdatum. Attendo inkom den 22 oktober 2013 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Ansökan gäller ett nybyggt boende som ligger på Solbacka strand och kommer att heta - Attendo Maria Winqvists väg. Boendet har sammanlagt 54 lägenheter fördelade på 18 med inriktning på vård och omsorg samt 36 med inriktning på demens. Kontoret har bedömt att den sökande uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Inflyttning kan ske från och med 16 maj Uppföljning av 2012 års avtal med Vårdbolaget Tiohundra AB gällande LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Nämnden har tagit beslut om att godkänna uppföljningsrapporten. Kontoret har fått i uppdrag att följa upp de utvecklingsområden som identifierats inom verksamheten. Uppföljning har genomförts av LSS-verksamheten som utförs av Vårdbolaget Tiohundra AB. Ambitionen är att uppföljning ska ske första halvåret året efter att avtalet skrivits under. Det har av olika skäl inte varit möjligt vilket innebär att de områden där fortsatta åtgärder krävs så kommer de att följas upp i samband med uppföljningen av avtalet för Sammantaget bedöms verksamheten ha levererat enligt avtal. Vårdbolaget har gjort stora kvalitetsförbättringar inom flera områden till exempel inom bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna. De utvecklingsområden som har identifierats kommer att följas upp av kontoret. Läkarinsatser i särskilt boende Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalen om läkarinsatser på särskilda boenden med Husläkarna i Rimbo/Edsbro AB och Trygg Hälsa AB. Kontoret har även fått i uppdrag att utreda hur hela uppdraget gällande läkarinsatser på särskilda boenden för äldre ska utformas i framtiden. Kontoret har i presenterat ett förslag som innnebär att de får utreda om det är möjligt att förändra nuvarande uppdrag till att gälla dygnet runt årets alla dagar. I utredningsuppdraget föreslår kontoret att man inkluderar samtliga särskilda boende för äldre inom Norrtälje kommun oavsett upphandlingsform. Kontoret bedömer att en sådan förändring tidigast skulle kunna genomföras från och med 1 januari sid 4

5 Justering av förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Nämnden har tagit beslut att justera ersättningen för filialer inom vårdval husläkarverksamhet till kronor i månaden samt att justera ersättningen för filial som är samlokaliserad med annan mottagning inom vårdvalet till kronor i månaden. Vårdavtalet med Husläkarna Rimbo-Edsbro förlängs under perioden 1 april - 30 april Protokollet justerades omedelbart. Filialutredningen visar på att det är inom Husläkarverksamheten som filialer bedöms ge den största servicenyttan till invånarna och kontorets bedömning är att det skulle få konsekvenser för medborgarna i Edsbro-området om filialen stänger. Husläkarna Rimbo-Edsbros skäl till att inte ansöka om att om filialverksamhet är enligt uppgift från vårdgivaren helt beroende av ersättningens nivå. Justeringen av ersättningarna kommer att belasta Sjukvårdsoch omsorgsnämndens budget med kronor/år, finansierad av landstingsmedel. Huvudavtal och Allmänna Villkor för för Vårdbolaget Tiohundra AB Nämnden har tagit beslut om att godkänna Huvudavtal och Allmänna villkor för åren för Vårdbolaget Tiohundra AB. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna huvudavtal och allmänna villkor. Kontoret har även fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på uppdragsbeskrivningar, ersättningsbilaga och uppföljningsbilagor. Förvaltningschefen har rätt att göra redaktionella ändringar i underlagen. Då nödvändiga beslut kring ekonomisk ram precis beslutats gällande de kommunala verksamhetsområdena men inte inom verksamheterna inom hälso- och sjukvård har kontoret föreslagit att uppdragsbeskrivningar och ersättningsbilaga beslutas i ett nästa steg av nämnden. Huvudavtal och Allmänna villkor behöver tecknas med hög prioritet med Vårdbolaget Tiohundra AB då detta också är en av förutsättningarna för att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) skall kunna ge tillstånd till Vårdbolaget Tiohundra AB för verksamheter gällande bostad med särskild service inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avtalsvillkor och fortsatt kvalitetssäkring inom kundvalet i Norrtälje kommun Nämnden har tagit beslut om att godkänna de reviderade Allmänna villkoren för kundvalet i Norrtälje. Allmänna villkor för kundvalet vad gäller ersättningar och övriga villkor börjar gälla från och med 1 januari Kontoret har även fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar för HSL-ansvar på boenden med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen (LSS och SoL), samt att utreda alternativa lösningar för tidsregistrering och kommunikation inom kundvalet. Beslutet justerades omedelbart. Kundvalet i Norrtälje kommun infördes 1 september 2009 och omfattar hemtjänst, basal hemsjukvård, samt hemrehabilitering. I dagsläget finns sju godkända utförare som är verksamma i Norrtälje kommun. I maj 2013 fick kontoret i uppdrag att revidera Allmänna villkor 2012 för kundvalet. Villkoren skulle börja gälla från I november 2013 beslutade nämnden vidare att ändra målgruppen för basal hemsjukvård till att inkludera personer i boenden med särskild service enligt LSS och SoL. Förslag på reviderade Allmänna villkor i kundvalet skulle enligt beslutet redovisas på nämndens sammanträde i mars Kontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda formerna för daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Den utredningen pågår fortsatt. I Allmänna villkor har inte målgruppen för basal hemsjukvård förändrats sedan tidigare. Detta eftersom kontoret efter fördjupad utredning i samråd med berörda utförare bedömt att en sådan organisation innebär såväl kvalitetsförsämringar som kostnadsökningar. Verksamhetsområdet har ett fungerande avtal för innevarande år. Kontoret fortsätter att utreda om det finns alternativa lösningar. I det fortsatta arbetet med att kontinuerligt se över verksamhetsområdet föreslår kontoret att även alternativa system för tidsregistrering och kommunikation undersöks för framtida behov. sid 5

6 Ekonomisk rapport per februari 2014 Nämnden har tagit beslut om att med godkännande överlämna den ekonomiska rapporten för februari till Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen. Enligt plan för Norrtälje kommun ska en ekonomisk rapport per februari 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Motsvarande rapport översänds till Stockholms läns landsting. För hela 2014 prognostiseras ett ekonomiskt resultat om -27,5 miljoner kronor, varav kommunalt finansierad verksamhet utgör -16,0 miljoner kronor och landstingsfinansierad verksamhet -11,5 miljoner kronor. Årsprognosen för den kommunala verksamheten motsvarar i stort det sparbeting som ålagts nämnden. För mer information kontakta: Cristine Dahlbom-Nygren, förvaltningschefchef tel e-post: Britt Stålhandske, avdelningschef tel e-post: Tomas Sjöberg, administrativ chef tel e-post: Så ska vården utvecklas på Norrtälje sjukhus Arbetet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholm går nu in i en tydligare genomförandefas. Nu konkretiseras akutsjukhusens roller och uppdrag. I så kallade avsiktsförklaringar preciseras delar av det framtida vårduppdraget tydligare. De första akutsjukhusen att utveckla avsiktsförklaringar för vården år är Danderyd, Södertälje och Norrtälje sjukhus samt Södersjukhuset. Avsiktsförklaringarna konkretiserar bland annat vårdinnehållet till de nybyggda lokaler som flertalet akutsjukhus kommer att få under de kommande åren. När Nya Karolinska Solna tar emot de första patienterna mot slutet av år 2016, fokuseras vården och forskningen där på de svårast skadade eller sjuka. Andra patienter kommer att få hjälp på de övriga akutsjukhusen eller hos andra vårdgivare utanför akutsjukhusen. De patienter som inte har behov av akutsjukhusets resurser, kommer att kunna få snabbare och enklare hjälp och vård på närmare håll, exempelvis via husläkarmottagningarnas jourverksamheter, närakuter eller andra sjukhus. Detta är centralt för planeringen, eftersom det nya universitetssjukhuset i Solna kommer att fokusera på högspecialiserad vård och ha färre vårdplatser än idag. Samtidigt växer Stockholms län kraftigt och antalet äldre blir allt fler. Avsiktsförklaringarna är ett sätt att gemensamt planera morgondagens vård för den växande och åldrande befolkningen. Många av de patienter som idag vårdas på akutsjukhusen, kommer i ökad utsträckning få vård och behandling av vårdgivare utanför akutsjukhusen, exempelvis inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), palliativ vård, rehabilitering, stödjande vård och somatisk specialistvård. Ett antal patienter kommer även kunna få vård och bedömning i hemmet, till exempel genom förebyggande åtgärder eller hjälp av en vårdcoach. Avsiktsförklaringarna är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget år Det har tagits fram gemensamt dokument mellan de fyra akutsjukhusen och landstingets programkontor för Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Avsiktsförklaringarna är en konkretisering av landstingsfullmäktiges beslut om Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt genom avtal och ägardirektiv. fortsätter på nästa sida sid 6

7 För Norrtälje sjukhus märks bland annat: Norrtälje sjukhus fortsätter att utvecklas till ett sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus. Norrtälje sjukhus ska fortsätta att integrerat samverka med geriatriken. Sjukhuset har sedan tidigare ett gott samarbete med de privata vårdgivarna inom ASIH och palliativ vård. Samverkan kommer i utökat omfattning ske med andra sjukhus, främst Danderyds sjukhus inom bland annat kirurgi och urologi. Norrtälje sjukhus har också extrakapacitet som kan komma tillgodo i den planering som nu görs för framtida planering av vården i hela länet. Attendo AB godkänd inom LOV Särskilt boende för äldre i Solbacka Nämnden hälsar en ny utförare, Attendo AB inom LOV särskilt boende för äldre välkommen! Driftstart är planerad till den 16 maj Boendet, som ligger i området vid Solbacka Strand i Norrtälje har 54 lägenheter fördelat på sex avdelningar på tre plan, varav några avdelningar är för personer med demenssjukdom och övriga för personer i behov av somatisk omvårdnad. Boendet kommer att ha inriktning på Sport & Spa och de boende kommer att erbjudas träning, motion, spel, skönhetsvård och bad. Filialerna i Edsbro och Blidö blir kvar Nämndens beslut om att justera ersättningen för filialer inom vårdval för husläkarverksamhet, säkerställer framtida verksamhet i Edsbro och på Blidö. Ersättningen för filial husläkarverksamhet som inte är samlokaliserad med annan filial ökar från till kronor i strukturersättning/månad. För filial som är samlokaliserad ökar ersättningen från från till kronor/månad. Edsbro filial Blidö filial sid 7

8 Välj själv vilka som ska komma hem till dig Kundvalet - Nya allmänna villkor 2014 Sammanfattning av förändringar i reviderade Allmänna villkor 2014 för kundvalsutförare i Norrtälje kommun. På nämndens dragning presenterade Catrin Josephson, ansvarig för Kundvalet i Norrtälje, förslaget till Allmänna villkor för Sjukvårdsoch omsorgsnämnden fattade därefter beslut enligt kontorets förslag. Timersättning för hemtjänst och hemrehabilitering/ basal hemsjukvård Timersättningarna för hemtjänsten inom kundvalet höjs med 2,5 % från och med 1 januari 2014, enligt Kommunfullmäktiges beslut 24 februari Även timersättningarna för hemrehabilitering och basal hemsjukvård höjs med 2,5 %. Intraphone android app för tidsregistrering Det kommer även att införas krav på att alla utförare inom Kundvalet använder sig av en Intraphone Android App från och med november Appen möjliggör kvalitetssäker tidsregistrering från kundens bostad utan att använda kundens bostadstelefon. Appen innebär även en kvalitetshöjning i och med att viss arbetstid hos utföraren kan flyttas från registreringar vid datorn till kunden. Förebyggande teammöte Det ska ges möjlighet till förebyggande första teammöte av utförarens HSL-personal, för kunder med både service och omvårdnadsinsatser och för samtliga kunder över 75 år utom enbart trygghetslarm. För hemtjänstkunder över 75 år med både service- och omvårdnadsinsatser bör utföraren göra ett sådant inledande besök i förebyggande syfte. Riskbedömningar avseende exempelvis fall och nutrition ska göras enligt evidensbaserade metoder. Vid behov av fortsatta HSL-insatser ska utföraren samverka med patientansvarig läkare. Ändrad ersättningmodell Ersättningsmodellen för upprättande av en genomförandeplan enligt Socialtjänstlagen (SoL) kommer att ändras från och med september En faktisk plan behöver dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita innan ersättning utgår. Förtydligande krav på utförare Det kommer att ställas förtydligade krav på ekonomisk stabilitet samt krav på anställd driftansvarig chef innan avtalsskrivning med en ny utförare. Det kommer även att bli förtydligade krav avseende bemanning och tillgänglighet hos sjuksköterska inom basal hemsjukvård. De nya allmänna villkoren anger att utföraren bör ordna tittfunktion i patientjournalsystemet Take Care, vilket delvis bekostas av beställaren. Fortsatt kvalitetssäkring inom Kundvalet Sjukvårds- och omsorgskontoret kommer att fortsätta arbetet med fördjupad fakturautredning och ökade kontroller av utförarnas fakturaunderlag. Kontrollen infördes redan under hösten Förbättrade underlag till såväl utförare som biståndshandläggare syftar till att säkra utförd tid och hjälp hos kund och innebär ytterst effektivare resursanvändning. Arbetet innebär även utökad support till utförarna. E-tjänster inom hälsa, vård och omsorg utvecklas ständigt. I det fortsatta arbetet med att kontinuerligt se över verksamhetsområdet fick Sjukvårds- och omsorgskontoret även i uppdrag att undersöka alternativa system för tidsregistrering och kommunikation för framtida behov. För att ta del av underlaget i sin helhet kontakta registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. För mer information kontakta: Catrin Josephson, strategisk kvalitetsutvecklare tel e-post: Finskt förvaltningsområde Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska. Du är välkommen att kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområd om du har frågor om förvaltningsområdet eller vill veta mer om vad det kan innebära för dig som är vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun. Kontakt: Samordnare Heli Kivimäki Hedin Telefon: , E-post: sssid 8

9 Aktuella seminarier om Våld i nära relationer Bättre liv för äldre sjuka - konferens Under våren 2014 bjuder Kunskapscentrum in till en rad utbildningar och seminarier om våld i nära relationer. Män utsatta för våld i nära relation - vad vet vi? Föreläsare: Lotta Nybergh, doktorand, Soc med. Sahlgrenska Akademin, GU Dag: Onsdag 23 april Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Våld i HBTQ-relationer Föreläsare: Carin Holmberg, Fil. dr. och författare Dag: Tisdag 29 april Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Barn som far illa - Om tecken, socialtjänstanmälan, stöd och hjälp Medverkande: BUP Traumaenhet, Barnskyddsteamet MIO, Barncentrum Nacka Dag: Onsdag 14 maj Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Kontakt Välkommen du som är verksamhetsansvarig inom geriatrik, husläkarmottagning, ASiH, akut somatik och kvälls- och nattpatrull. Om du har deltagit på analyskonferenser eller SÄBOkonferens har du redan tagit del av det vi kommer att prata om. Under eftermiddagen få du information om den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och hur den omsätts i praktiken i bland annat Hägersten/Liljeholmen och Tyresö. Du får också ta del av analyser av vårdflöden i länet. Dag: Tisdag den 10 april Tid: Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Anmälan till: Kerstin Zetterberg, E-post: Information och frågor: Gunilla Benner Forsberg E-post: Eventuella frågor om Kunskapscentrums verksamhet och seminarier besvaras av Carina Gyllner Bergmark, samordnare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning, E-post: Telefon: Ansvarig utgivare: Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, Näringsliv och kommunikation Layout: Näringsliv och kommunikation, telefon: sid 9

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(20) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, avdelningschef

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret april 2014 Innehåll i detta nummer: Nämndens sammanträde den 29 april 2 Beslut som inte är verkställda inom LSS 2 Beslut som inte är verkställda inom SoL 3 Godkänd filial inom vårdval Barnavårdscentral

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret maj 2014 Innehåll i detta nummer: Nämndens sammanträde den 27 maj, 2014 2 Uppföljning av avtal inom barn och unga, verksamhetsår 2013 2 Uppföljning av Habiliteringscenter, verksamhetsår 2013 3 Uppföljning

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder 1 (6) Sjukvårdsutskott Söder Sammanträde i sjukvårdsutskott söder Datum Tid 14.50 15.10 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista Ersättare Se närvarolista övriga närvarande Sofia Klegard Bergstad, nämndsekreterare

Läs mer

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun 2016-09-30 Anne-Lie Söderlund beställarchef & tf. förbundsdirektör 160930 Mälardalsrådet Befolkning 97,5% YTA 180.000? Sommargäster som har hemtjänst

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Sammanträdesdatum Sida 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00- Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-16

Sammanträdesdatum 2014-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(27) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00-12.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 1(6) version 2010-01-04 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Överenskommelsen om samverkan är en lokal överenskommelse mellan socialnämnden i Danderyds kommun genom Socialkontorets vuxenenhet och Stockholms läns

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (6) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr 1 ( 19) Sammanträde med Datum för justering: 2017-06-13 Hans Andersson (L) Christina Enocson-Mårtensson (S) Plats Roslagssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Hans Andersson (L) (ordförande) Lotta

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(25) Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef, 98-115 Jim Salamon,

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor december 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förfrågningsunderlag LOV Säbo 2-3 Revidering av lokala riktlinjer för vård och

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-22 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen 22 maj 2012 kl.13.00 15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Yvonne Helgesson,

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-15 1 (2) HSN 1506-0814 Handläggare: Piret Kaaman-Lepisk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 12 Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0674 Landstingsstyrelsen Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län genom Samverkan inom vård- och omsorgsområdet

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-03-05, kl 1300-1515 Beslutande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Överenskommelse om vård och omsorg för äldre, rekommendation KSL/12/

Överenskommelse om vård och omsorg för äldre, rekommendation KSL/12/ 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-17 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Överenskommelse om vård och omsorg för äldre, rekommendation KSL/12/0166-35 Dnr: ÄON 2015/048 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24

SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Agneta Sandström, controller Helena Åhman, avdelningschef

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer