Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret"

Transkript

1 mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot samt 2:e vice ordförande Digital teknik inom e-hälsa 3 Samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårdsoch omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år Samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårdsoch omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år Lokal överenskommelse - personer med diagnoser 4 Förlängning av avtal - Riksfärdtjänst Ansökan att bli godkänd, LOV inom särskilt boende för äldre Uppföljning avtal 2012, LSS-verksamhet - Vårdbolaget Tiohundra AB Läkarinsatser i särskilt boende 5 Justering av ersättning till filialer Huvudavtal - Vårdbolaget Tiohundra AB Avtallsvillkor och kvalitetssäkring inom Kundvalet 6 Ekonomisk rapport februari Så ska vården utvecklas på Norrtälje sjukhus Ny utförare inom LOV särskilt boende för äldre Filialerna på Blidö och i Edsbro blir kvar 8 Kundvalet - Nya allmänna villkor 2014 Finskt förvaltningsområde 9 Seminarier under våren Våld i nära relationer Bättre liv för äldre - konferens - Läs mer på sid 8 Nästa nummer av SON nytt Nästa nyhetsbrev läggs ut på vår webb i samband med justering av nämndens protokoll för april månad på tiohundraprojektet.se under fliken för vård- och omsorgsgivare Vid frågor kontakta: Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och omsorg

2 Meddelanden Sammanfattning från sammanträde 27 mars 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att förlänga befintligt avtal med Taxi 020. Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för kommande upphandling, underlaget ska vara klart senast den 11 juni Kommunfullmäktige har tagit beslut om att anslå tkr till Sjukvårds- och omsorgsnämnden för åren 2014 och Finansiering ska ske med tkr från eget kapital och tkr tas från pensionsfond samt med volymreserv Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bevilja Lars Dahlbergs (M) begäran om entledigande. Anders Lönnberg (S) blir ny 2:e vice ordförande samt ledamot i Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Påbörja processen med att övergå till digital teknik inom området ehälsa Nämnden har tagit beslut om att påbörja processen med att övergå till digital teknik inom hemtjänsten. I det ingår trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst vilket i sin tur skapar möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Kontoret har fått i uppdrag att göra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna och ta fram en plan för långsiktig finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Protokollet justerades omedelbart. Det finns även för 2014 möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet. SKL har har meddelat att varje kommun måste ta beslut senast den 31 mars 2014 om de är intresserade av att inleda ett arbete med konceptet Trygghet, service och delaktighet i hemmet inom området ehälsa. Utvecklingen av bland annat modern informations- och kommunikationsteknik gör att många äldre väljer och ges möjlighet att bo kvar hemma då det skapar förutsättningar för att bedriva en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Redan i dag finns t.ex. e-hemtjänst på natten med nattkamera, mikrofon och sensorer som alternativ till att nattpatrullen kommer hem för att kontrollera att allt är OK. Den enskilde blir inte störd på natten och kommunen kan spara på personalinsatser. Detta är bara ett exempel som gör det bättre för den som önskar det samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Internationellt pågår ett intensivt forsknings- och innovationsarbete som enligt många visar på en omfattande förändring av den framtida vården och omsorgen i hemmet. Parallellt med denna utveckling sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via IP eller mobiltelefoni. Detta innebär att det uppstår problem med trygghetslarmen, därav denna förstudie. sid 2

3 Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år med funktionsnedsättning och social problematik Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse om samverkan mellan Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgkontoret. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att ge Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för barn och unga 0-20 år med speciella behov. Det förslag som nu har presenterats innehåller en övergripande struktur för samverkan mellan kontoren. Ett arbete har påbörjats för att se över riktlinjer, rutiner och vid behov nämndens reglemente för att öka tydligheten vad gäller respektive nämnds upprag och förutsättning för samverkan. Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år med samsjuklighetsproblematik Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att ge Socialkontoret och Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för målgruppen. Det förslag som nu har presenterats innehåller en övergripande struktur som efter hand gemensamt kommer att brytas ner i konkreta riktlinjer och rutiner. Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik. Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till den reviderade överenskommelsen som gäller samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/ beroendeproblematik. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna överenskommelsen. Behovet av och krav på samverkan kring personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik regleras i olika lagar och riktlinjer. Till exempel kom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) under 2012 överens om att utveckla former för samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. KSL och SLL har sedan tidigare gemensamt tagit fram en länsövergripande policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkansöverenskommelsen gäller för personer som är från 18 år och uppåt, boende i Norrtälje kommun med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik som har risk för betydande och långvarig funktionsnedsättning och har behov av insatser från hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Samverkan kring personer som är yngre än 18 år och har motsvarande behov sker inom ramen för tidigare beslutad BUS-överenskommelse (BUS = Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd). I överenskommelsen beskrivs bland annat målen för hur samverkan ska ske, hur samverkansorganisation ser ut samt hur uppföljning av samverkan sker. sid 3

4 Förlängning av avtal gällande Riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalet för riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB under perioden 1 juli juni Sjukvårds- och omsorgskontoret har även fått i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet genomföra en upphandling av transporter enligt lag om kommunal riksfärdtjänst som ska gälla från 1 juli Sjukvårds- och omsorgsnämnden har ansvar för att tillämpa Lagen om kommunal riksfärdtjänst som ger personer med stora och varaktiga funktionshinder möjlighet att få ersättning för reskostnader för resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige. Resorna sker vanligen med taxi, specialfordon och flyg. Den enskilde betalar en egenavgift enligt föreskrift av regeringen. Egenavgiften motsvarar normala kostnader med allmänna färdmedel exempelvis resa med tåg i andra klass. Roslagstaxi AB har idag uppdraget att utföra transporter enligt Lagen om kommunal riksfärdtjänst. Avtalet gäller fram till och med 30 juni 2014 med möjlighet till förlängning i ett år. Kontoret har gjort bedömningen att Roslagstaxi AB utför tjänsten med god kvalitet. Därför har kontoret föreslagit nämnden att förlänga avtalet med ett år. Kostnaden för riksfärdtjänstresor är idag ca kr per år. Ansökan om att bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre Nämnden har tagit beslut om att villkorat godkänna Attendo AB på Maria Winqvists väg som utförare inom LOV särskilt boende för äldre. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid avtalsteckningstillfället uppfyller samtliga de villkor som föreskrivits i samband med kontorets granskningsprocess. Förvaltningschefen har även rätt att besluta om senare driftstart om kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet från planerat driftstartsdatum. Attendo inkom den 22 oktober 2013 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Ansökan gäller ett nybyggt boende som ligger på Solbacka strand och kommer att heta - Attendo Maria Winqvists väg. Boendet har sammanlagt 54 lägenheter fördelade på 18 med inriktning på vård och omsorg samt 36 med inriktning på demens. Kontoret har bedömt att den sökande uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Inflyttning kan ske från och med 16 maj Uppföljning av 2012 års avtal med Vårdbolaget Tiohundra AB gällande LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Nämnden har tagit beslut om att godkänna uppföljningsrapporten. Kontoret har fått i uppdrag att följa upp de utvecklingsområden som identifierats inom verksamheten. Uppföljning har genomförts av LSS-verksamheten som utförs av Vårdbolaget Tiohundra AB. Ambitionen är att uppföljning ska ske första halvåret året efter att avtalet skrivits under. Det har av olika skäl inte varit möjligt vilket innebär att de områden där fortsatta åtgärder krävs så kommer de att följas upp i samband med uppföljningen av avtalet för Sammantaget bedöms verksamheten ha levererat enligt avtal. Vårdbolaget har gjort stora kvalitetsförbättringar inom flera områden till exempel inom bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna. De utvecklingsområden som har identifierats kommer att följas upp av kontoret. Läkarinsatser i särskilt boende Nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalen om läkarinsatser på särskilda boenden med Husläkarna i Rimbo/Edsbro AB och Trygg Hälsa AB. Kontoret har även fått i uppdrag att utreda hur hela uppdraget gällande läkarinsatser på särskilda boenden för äldre ska utformas i framtiden. Kontoret har i presenterat ett förslag som innnebär att de får utreda om det är möjligt att förändra nuvarande uppdrag till att gälla dygnet runt årets alla dagar. I utredningsuppdraget föreslår kontoret att man inkluderar samtliga särskilda boende för äldre inom Norrtälje kommun oavsett upphandlingsform. Kontoret bedömer att en sådan förändring tidigast skulle kunna genomföras från och med 1 januari sid 4

5 Justering av förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Nämnden har tagit beslut att justera ersättningen för filialer inom vårdval husläkarverksamhet till kronor i månaden samt att justera ersättningen för filial som är samlokaliserad med annan mottagning inom vårdvalet till kronor i månaden. Vårdavtalet med Husläkarna Rimbo-Edsbro förlängs under perioden 1 april - 30 april Protokollet justerades omedelbart. Filialutredningen visar på att det är inom Husläkarverksamheten som filialer bedöms ge den största servicenyttan till invånarna och kontorets bedömning är att det skulle få konsekvenser för medborgarna i Edsbro-området om filialen stänger. Husläkarna Rimbo-Edsbros skäl till att inte ansöka om att om filialverksamhet är enligt uppgift från vårdgivaren helt beroende av ersättningens nivå. Justeringen av ersättningarna kommer att belasta Sjukvårdsoch omsorgsnämndens budget med kronor/år, finansierad av landstingsmedel. Huvudavtal och Allmänna Villkor för för Vårdbolaget Tiohundra AB Nämnden har tagit beslut om att godkänna Huvudavtal och Allmänna villkor för åren för Vårdbolaget Tiohundra AB. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna huvudavtal och allmänna villkor. Kontoret har även fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på uppdragsbeskrivningar, ersättningsbilaga och uppföljningsbilagor. Förvaltningschefen har rätt att göra redaktionella ändringar i underlagen. Då nödvändiga beslut kring ekonomisk ram precis beslutats gällande de kommunala verksamhetsområdena men inte inom verksamheterna inom hälso- och sjukvård har kontoret föreslagit att uppdragsbeskrivningar och ersättningsbilaga beslutas i ett nästa steg av nämnden. Huvudavtal och Allmänna villkor behöver tecknas med hög prioritet med Vårdbolaget Tiohundra AB då detta också är en av förutsättningarna för att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) skall kunna ge tillstånd till Vårdbolaget Tiohundra AB för verksamheter gällande bostad med särskild service inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avtalsvillkor och fortsatt kvalitetssäkring inom kundvalet i Norrtälje kommun Nämnden har tagit beslut om att godkänna de reviderade Allmänna villkoren för kundvalet i Norrtälje. Allmänna villkor för kundvalet vad gäller ersättningar och övriga villkor börjar gälla från och med 1 januari Kontoret har även fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar för HSL-ansvar på boenden med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen (LSS och SoL), samt att utreda alternativa lösningar för tidsregistrering och kommunikation inom kundvalet. Beslutet justerades omedelbart. Kundvalet i Norrtälje kommun infördes 1 september 2009 och omfattar hemtjänst, basal hemsjukvård, samt hemrehabilitering. I dagsläget finns sju godkända utförare som är verksamma i Norrtälje kommun. I maj 2013 fick kontoret i uppdrag att revidera Allmänna villkor 2012 för kundvalet. Villkoren skulle börja gälla från I november 2013 beslutade nämnden vidare att ändra målgruppen för basal hemsjukvård till att inkludera personer i boenden med särskild service enligt LSS och SoL. Förslag på reviderade Allmänna villkor i kundvalet skulle enligt beslutet redovisas på nämndens sammanträde i mars Kontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda formerna för daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Den utredningen pågår fortsatt. I Allmänna villkor har inte målgruppen för basal hemsjukvård förändrats sedan tidigare. Detta eftersom kontoret efter fördjupad utredning i samråd med berörda utförare bedömt att en sådan organisation innebär såväl kvalitetsförsämringar som kostnadsökningar. Verksamhetsområdet har ett fungerande avtal för innevarande år. Kontoret fortsätter att utreda om det finns alternativa lösningar. I det fortsatta arbetet med att kontinuerligt se över verksamhetsområdet föreslår kontoret att även alternativa system för tidsregistrering och kommunikation undersöks för framtida behov. sid 5

6 Ekonomisk rapport per februari 2014 Nämnden har tagit beslut om att med godkännande överlämna den ekonomiska rapporten för februari till Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen. Enligt plan för Norrtälje kommun ska en ekonomisk rapport per februari 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Motsvarande rapport översänds till Stockholms läns landsting. För hela 2014 prognostiseras ett ekonomiskt resultat om -27,5 miljoner kronor, varav kommunalt finansierad verksamhet utgör -16,0 miljoner kronor och landstingsfinansierad verksamhet -11,5 miljoner kronor. Årsprognosen för den kommunala verksamheten motsvarar i stort det sparbeting som ålagts nämnden. För mer information kontakta: Cristine Dahlbom-Nygren, förvaltningschefchef tel e-post: Britt Stålhandske, avdelningschef tel e-post: Tomas Sjöberg, administrativ chef tel e-post: Så ska vården utvecklas på Norrtälje sjukhus Arbetet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholm går nu in i en tydligare genomförandefas. Nu konkretiseras akutsjukhusens roller och uppdrag. I så kallade avsiktsförklaringar preciseras delar av det framtida vårduppdraget tydligare. De första akutsjukhusen att utveckla avsiktsförklaringar för vården år är Danderyd, Södertälje och Norrtälje sjukhus samt Södersjukhuset. Avsiktsförklaringarna konkretiserar bland annat vårdinnehållet till de nybyggda lokaler som flertalet akutsjukhus kommer att få under de kommande åren. När Nya Karolinska Solna tar emot de första patienterna mot slutet av år 2016, fokuseras vården och forskningen där på de svårast skadade eller sjuka. Andra patienter kommer att få hjälp på de övriga akutsjukhusen eller hos andra vårdgivare utanför akutsjukhusen. De patienter som inte har behov av akutsjukhusets resurser, kommer att kunna få snabbare och enklare hjälp och vård på närmare håll, exempelvis via husläkarmottagningarnas jourverksamheter, närakuter eller andra sjukhus. Detta är centralt för planeringen, eftersom det nya universitetssjukhuset i Solna kommer att fokusera på högspecialiserad vård och ha färre vårdplatser än idag. Samtidigt växer Stockholms län kraftigt och antalet äldre blir allt fler. Avsiktsförklaringarna är ett sätt att gemensamt planera morgondagens vård för den växande och åldrande befolkningen. Många av de patienter som idag vårdas på akutsjukhusen, kommer i ökad utsträckning få vård och behandling av vårdgivare utanför akutsjukhusen, exempelvis inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), palliativ vård, rehabilitering, stödjande vård och somatisk specialistvård. Ett antal patienter kommer även kunna få vård och bedömning i hemmet, till exempel genom förebyggande åtgärder eller hjälp av en vårdcoach. Avsiktsförklaringarna är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget år Det har tagits fram gemensamt dokument mellan de fyra akutsjukhusen och landstingets programkontor för Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Avsiktsförklaringarna är en konkretisering av landstingsfullmäktiges beslut om Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt genom avtal och ägardirektiv. fortsätter på nästa sida sid 6

7 För Norrtälje sjukhus märks bland annat: Norrtälje sjukhus fortsätter att utvecklas till ett sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus. Norrtälje sjukhus ska fortsätta att integrerat samverka med geriatriken. Sjukhuset har sedan tidigare ett gott samarbete med de privata vårdgivarna inom ASIH och palliativ vård. Samverkan kommer i utökat omfattning ske med andra sjukhus, främst Danderyds sjukhus inom bland annat kirurgi och urologi. Norrtälje sjukhus har också extrakapacitet som kan komma tillgodo i den planering som nu görs för framtida planering av vården i hela länet. Attendo AB godkänd inom LOV Särskilt boende för äldre i Solbacka Nämnden hälsar en ny utförare, Attendo AB inom LOV särskilt boende för äldre välkommen! Driftstart är planerad till den 16 maj Boendet, som ligger i området vid Solbacka Strand i Norrtälje har 54 lägenheter fördelat på sex avdelningar på tre plan, varav några avdelningar är för personer med demenssjukdom och övriga för personer i behov av somatisk omvårdnad. Boendet kommer att ha inriktning på Sport & Spa och de boende kommer att erbjudas träning, motion, spel, skönhetsvård och bad. Filialerna i Edsbro och Blidö blir kvar Nämndens beslut om att justera ersättningen för filialer inom vårdval för husläkarverksamhet, säkerställer framtida verksamhet i Edsbro och på Blidö. Ersättningen för filial husläkarverksamhet som inte är samlokaliserad med annan filial ökar från till kronor i strukturersättning/månad. För filial som är samlokaliserad ökar ersättningen från från till kronor/månad. Edsbro filial Blidö filial sid 7

8 Välj själv vilka som ska komma hem till dig Kundvalet - Nya allmänna villkor 2014 Sammanfattning av förändringar i reviderade Allmänna villkor 2014 för kundvalsutförare i Norrtälje kommun. På nämndens dragning presenterade Catrin Josephson, ansvarig för Kundvalet i Norrtälje, förslaget till Allmänna villkor för Sjukvårdsoch omsorgsnämnden fattade därefter beslut enligt kontorets förslag. Timersättning för hemtjänst och hemrehabilitering/ basal hemsjukvård Timersättningarna för hemtjänsten inom kundvalet höjs med 2,5 % från och med 1 januari 2014, enligt Kommunfullmäktiges beslut 24 februari Även timersättningarna för hemrehabilitering och basal hemsjukvård höjs med 2,5 %. Intraphone android app för tidsregistrering Det kommer även att införas krav på att alla utförare inom Kundvalet använder sig av en Intraphone Android App från och med november Appen möjliggör kvalitetssäker tidsregistrering från kundens bostad utan att använda kundens bostadstelefon. Appen innebär även en kvalitetshöjning i och med att viss arbetstid hos utföraren kan flyttas från registreringar vid datorn till kunden. Förebyggande teammöte Det ska ges möjlighet till förebyggande första teammöte av utförarens HSL-personal, för kunder med både service och omvårdnadsinsatser och för samtliga kunder över 75 år utom enbart trygghetslarm. För hemtjänstkunder över 75 år med både service- och omvårdnadsinsatser bör utföraren göra ett sådant inledande besök i förebyggande syfte. Riskbedömningar avseende exempelvis fall och nutrition ska göras enligt evidensbaserade metoder. Vid behov av fortsatta HSL-insatser ska utföraren samverka med patientansvarig läkare. Ändrad ersättningmodell Ersättningsmodellen för upprättande av en genomförandeplan enligt Socialtjänstlagen (SoL) kommer att ändras från och med september En faktisk plan behöver dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita innan ersättning utgår. Förtydligande krav på utförare Det kommer att ställas förtydligade krav på ekonomisk stabilitet samt krav på anställd driftansvarig chef innan avtalsskrivning med en ny utförare. Det kommer även att bli förtydligade krav avseende bemanning och tillgänglighet hos sjuksköterska inom basal hemsjukvård. De nya allmänna villkoren anger att utföraren bör ordna tittfunktion i patientjournalsystemet Take Care, vilket delvis bekostas av beställaren. Fortsatt kvalitetssäkring inom Kundvalet Sjukvårds- och omsorgskontoret kommer att fortsätta arbetet med fördjupad fakturautredning och ökade kontroller av utförarnas fakturaunderlag. Kontrollen infördes redan under hösten Förbättrade underlag till såväl utförare som biståndshandläggare syftar till att säkra utförd tid och hjälp hos kund och innebär ytterst effektivare resursanvändning. Arbetet innebär även utökad support till utförarna. E-tjänster inom hälsa, vård och omsorg utvecklas ständigt. I det fortsatta arbetet med att kontinuerligt se över verksamhetsområdet fick Sjukvårds- och omsorgskontoret även i uppdrag att undersöka alternativa system för tidsregistrering och kommunikation för framtida behov. För att ta del av underlaget i sin helhet kontakta registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. För mer information kontakta: Catrin Josephson, strategisk kvalitetsutvecklare tel e-post: Finskt förvaltningsområde Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska. Du är välkommen att kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområd om du har frågor om förvaltningsområdet eller vill veta mer om vad det kan innebära för dig som är vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun. Kontakt: Samordnare Heli Kivimäki Hedin Telefon: , E-post: sssid 8

9 Aktuella seminarier om Våld i nära relationer Bättre liv för äldre sjuka - konferens Under våren 2014 bjuder Kunskapscentrum in till en rad utbildningar och seminarier om våld i nära relationer. Män utsatta för våld i nära relation - vad vet vi? Föreläsare: Lotta Nybergh, doktorand, Soc med. Sahlgrenska Akademin, GU Dag: Onsdag 23 april Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Våld i HBTQ-relationer Föreläsare: Carin Holmberg, Fil. dr. och författare Dag: Tisdag 29 april Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Barn som far illa - Om tecken, socialtjänstanmälan, stöd och hjälp Medverkande: BUP Traumaenhet, Barnskyddsteamet MIO, Barncentrum Nacka Dag: Onsdag 14 maj Tid: Plats: Magnus Ladulåsgata 63a, lokal, Fataburen Kontakt Välkommen du som är verksamhetsansvarig inom geriatrik, husläkarmottagning, ASiH, akut somatik och kvälls- och nattpatrull. Om du har deltagit på analyskonferenser eller SÄBOkonferens har du redan tagit del av det vi kommer att prata om. Under eftermiddagen få du information om den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och hur den omsätts i praktiken i bland annat Hägersten/Liljeholmen och Tyresö. Du får också ta del av analyser av vårdflöden i länet. Dag: Tisdag den 10 april Tid: Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Anmälan till: Kerstin Zetterberg, E-post: Information och frågor: Gunilla Benner Forsberg E-post: Eventuella frågor om Kunskapscentrums verksamhet och seminarier besvaras av Carina Gyllner Bergmark, samordnare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning, E-post: Telefon: Ansvarig utgivare: Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, Näringsliv och kommunikation Layout: Näringsliv och kommunikation, telefon: sid 9

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer