Onsdag den 25 september Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25"

Transkript

1 sid 1 (16) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 25 september Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl Martin Oscarsson (MP) ordförande Katrin Rundström (V) ersätter Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande Marie Lundberg (C) ersätter Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande Anette Nordlund (M) ersätter Daniel Lindefeldt (M) Stina Lundström (M) Bengt Kihlström (FP) Yrjö Airiman (S) Mariette Ericsson (S) ersätter Sofia Granström (S) Karl Sandström (V) Björn Gladh (MP) Lena Andersson (S) Martin Olsson (FP) Stig Granfeldt (S) Justerare Bengt Kihlström Tid och plats för justering Miljöförvaltningen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Miljönämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen Underskrift

2 sid 2 (16) Övriga närvarande Miljödirektör Helena Berg, avdelningschef Hasse Zimmerman och Britt Carlsson, miljöskyddsinspektör Sofia Eriksson och Jonas Neu, byråinspektör Tord Ripemo, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Bergström, livsmedelsinspektör Jessica Olsson, konsumentrådgivare Jenny Rönnbäck, avfallsrådgivare Karin Vogt, energirådgivare Mikael Laakso, sekreterare Britt- Marie Svensson samt informatör Karin Svensson. Underskrifter Sekreterare Britt-Marie Svensson Ordförande Martin Oscarsson Justerare Bengt Kihlström

3 sid 3 (16) 1 Information Karin Vogt och Jenny Rönnbäck informerade om kemikalieutställningen på Bibliotekshuset. Godkänna redovisningen.

4 sid 4 (16) 2 Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av delegeringsbeslut fattade av respektive handläggare på förvaltningen. Information om beslut D Godkänna redovisningen.

5 sid 5 (16) 3 Sammanställning över händelser, aktiviteter, uppgifter för Rådrummets verksamheter. Sammanställning över händelser, aktiviteter, uppgifter för Rådrummets verksamheter. Mikael Laakso informerade om uthållig idrott. Godkänna redovisningen.

6 sid 6 (16) 4 Yttrande till mark- och miljödomstolen i ärende M gällande torvtäkt inom fastigheten Nyeds-Åstorp 1:26 Dnr MN Dpl Miljönämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Paragrafen justeras omedelbart. Deltar ej i beslutet Vänsterpartiet och socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet. Protokollsanteckning Vänsterpartiet och socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: Vänsterpartiet och socialdemokraterna deltar inte i beslutet då vi är emot verksamheten och hänvisar till tidigare reservation i ärenden. Sammanfattning av ärendet Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Värmland och Naturskyddsföreningen i Karlstad har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut att ge Neova AB tillstånd att bedriva torvtäkt. Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig gällande innehållet i de handlingar som inkommit till Mark- och miljödomstolen. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Remiss från Mark- och miljödomstolen Beslutet skickas till Mark- och miljödomstolen, Box 1104, NACKA STRAND

7 sid 7 (16) 5 Medborgarförslag - Skapa ett naturskyddsområde av Grundviken Dnr MN-2013-Mn Dpl 510 Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarslag till kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. I medborgarförslaget föreslår Anders Johansson att kommunen skapar ett naturskyddsområde av Grundviken för att behålla det strandnära strand- och skogsområdet Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Anders Johanssons medborgarförslag Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

8 sid 8 (16) 6 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN Dpl 561 Miljönämnden godkänner rapporten om luftmätningar i Karlstad 2012 och överlämnar den för kännedom till Teknik- och fastighetsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Miljöförvaltningen har mätt luftföroreningar inom ramen för IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s Urban-projekt under De föroreningar som mätts inom ramen för projektet är kvävedioxid, flyktiga organiska kolväten (bensen) och ozon. Miljöförvaltningen har även mätt partiklar PM10 och kvävedioxid med egna mätinstrument. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2013 Miljöförvaltningens rapport Mätningar av luftföroreningar i Karlstad Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen

9 sid 9 (16) 7 Planprogram för del av Rud, (samråd) Dnr MN Dpl 132 Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnadsnämnden. Sammanfattning av ärendet Ett planprogram för del av Rudsområdet har tagits fram. Syftet med programmet är att utreda möjligheterna till förtätning av bebyggelsen inom området för handel, bostäder och idrotts- och rekreationsändamål. Programmet kommer sedan att ligga till grund för kommande detaljplan(er). I översiktsplanen ÖP 2012 är området utpekat som ett förtätningsområde. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september Planprogram från stadsbyggnadsförvaltningen den 17 juli Beslutet skickas till Stadsbyggnadsnämnden

10 sid 10 (16) 8 Detaljplan för Oskarslund, Tennet 1 m.fl. (granskning) Dnr MN Dpl 132 Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnadsnämnden. Sammanfattning av ärendet Syftet med planen är att möjliggöra en ändrad användning från allmänt ändamål och park till främst vårdboende, men även bostäder. Tidigare har platsen varit använd för skoländamål. Skolbyggnaden är numera riven. Platsen bedöms vara lämplig för vårdändamål men kräver i såfall mer markyta jämfört med skolverksamheten. Intilliggande mark i form av en grönyta och en grusplan behöver därför tas i anspråk. En trafikbullerutredning visar att nivåerna avseende tåg- och vägbuller från Skoghallsbanan respektive Skoghallsvägen ligger under bullerriktvärdena vid planerade byggnader. En markradonundersökning visar att halterna ligger över gränsen som klassificeras som låg- till högradonmark vilket innebär att byggnaderna måste utföras radonsäkert. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september Granskningshandlingar från stadsbyggnadsförvaltningen den 28 augusti Beslutet skickas till Stadsbyggnadsnämnden

11 sid 11 (16) 9 Delårsbokslut 2013, miljönämnden Dnr MN Dpl Översända delårsbokslut efter 8 månader 2013 med helårsprognos av det ekonomiska utfallet till kommunstyrelsen. 2. Godkänna miljöförvaltningens verksamhetsuppföljning för de första 8 månaderna. Sammanfattning av ärendet Karlstads kommun upprättar delårsbokslut med helårsprognos efter åtta månader med syfte att skapa en avstämningstidpunkt utöver årsbokslutet. Helårsprognosen pekar på ett nollresultat som innebär att budget hålls utan att det egna kapitalet behöver tas i anspråk. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 september 2013 Miljöförvaltningens kommentarer, delårsbokslut, den 19 september 2013 Uppföljning av åtaganden enligt strategisk plan, den 19 september 2013 Uppföljning av verksamhetsplan , den 9 september 2013 Kommunledningskontorets anvisningar för delårsbokslut 2013, den 13 juni 2013 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Per e-post senast den 25 september: Ingemar Granath Karin Jonsson,

12 sid 12 (16) 10 Framtida lokallösning för administrativ personal Dnr MN Dpl Godkänna upprättad avsiktsförklaring och uppdra till miljödirektören att underteckna avsiktsförklaringen. 2. Uppdra åt miljödirektören att förhandla och underteckna kommande internhyresavtal. Protokollsanteckning Yrjö Airiman (S) för oppositionen: Vår principiella uppfattning att kommunens verksamhet i så stor utsträckning som möjligt skall vara lokaliserade i kommunägda lokaler, då det på sikt är det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi förutsätter att denna förhyrning inte medför ökade kostnader. Sammanfattning av ärendet Inhyrning av kontorslokaler för administrativ personal är ett uppdrag initierat av teknik- och fastighetsnämnden. Uppdraget har en koppling till det så kallade samverkansuppdraget, gemensam stab och plan- och genomförandeprocessen, för de tre berörda förvaltningarna teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt miljöförvaltningen. I uppdraget ingick att titta på en inhyrningslösning samt att jämföra en sådan lösning med alternativet att vara kvar i befintliga lokaler. Lokallösningen ska understödja moderna arbetsformer och ge möjlighet att ha moderna tekniska hjälpmedel som stöd för arbetet. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september Avsiktsförklaring, den 14 augusti Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 19 juni Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2013 Planritningar L E Lundbergs Yrkanden Martin Oscarsson (MP) yrkar för majoritetens räkning bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut.

13 sid 13 (16) Yrjö Airiman (S) yrkar för oppositionens räkning avslag till miljöförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med majoriteten. Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsordning. Ja-röst för bifall till majoritetens förslag. Nej-röst för bifall till oppositionens förslag. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Martin Oscarsson (MP) ordförande Katrin Rundström (V) Marie Lundberg (C) Anette Nordlund (M) Stina Lundström (M) Bengt Kihlström (FP) Yrjö Airiman (S) Mariette Ericsson (S) Karl Sandström (V) Summa 5 4 Beslutet skickas till Miljöförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen

14 sid 14 (16) 11 Plan- och genomförandeprocessen Dnr MN Dpl Ge miljöförvaltningen i uppdrag att börja tillämpa den reviderade plan- och genomförandeprocessen i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti Ge miljöförvaltningen i uppdrag att bemanna initieringsgruppen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti Ge miljöförvaltningen i uppdrag att, för tillämpning av den reviderade plan- och genomförandeprocessen, utarbeta nödvändiga interna och förvaltningsövergripande rutiner, checklistor och dokumentmallar m.m Sammanfattning av ärendet Kommunledningsutskottet gav den 10 maj 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att ansvara för en organisationsöversyn för att förändra och förtydliga ansvarsoch arbetsfördelning utifrån givna rekommendationer i Arne Svenssons rapport Uppföljning av organisationsöversyn i Karlstads kommun. Slutrapport En annan del av uppdraget gällde en eventuell gemensam stab för miljö-, stadsbyggnads- och teknik- och fastighetsförvaltningen. Det deluppdraget är avslutat, i och med att en gemensam stabsfunktion formellt bildades 1 april 2013 efter kommunstyrelsens beslut den 13 mars Den del av kommunledningsutskottets uppdrag från den 10 maj 2012, som behandlas i föreliggande ärende, gäller planoch genomförandeprocessen. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september Kommunstyrelsens protokoll den 27 augusti Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti Bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteyttrande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen

15 sid 15 (16) 12 Deltagande i konferenser, kurser mm Inbjudan till Vänertinget Medge Yrjö Airiman, Martin Oscarsson, Anette Nordlund, Martin Olsson, Stina Lundström samt Marie Lundberg rätt att delta på nämndens bekostnad.

16 sid 16 (16) 13 Deltagande i konferenser, kurser mm Inbjudan till konferens Att bygga med ljudkvalitet i bullerutsatta områden. Medge Yrjö Airiman och Stina Lundström rätt att delta på nämndens bekostnad.

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer