Landskapsanalys Nacka strand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23"

Transkript

1 Landskapsanalys Nacka strand

2 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson

3 Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8 Landskapsrum-stadsbildsanalys 10 Barriärer och stråk 10 Landskapsväggar 10 Rumslighet 10 Noder 12 Landmärken 12 Utsikt 12 Stråk 12 Övergripande grönstrukur-naturmiljö 14 Grönstruktur - rekreation och upplevelsevärden 18 Historik-kulturmiljövärden 22 Beskrivning och värdering av delområden 26 Södra höjdryggen 26 Västra hällmarken 29 Förkastningsbranten och gröna foten med kulturmiljöer 32 Strandparken 36 Östra skogen 38 Sammanfattning - slutsatser och rekommendationer 40 Positiva värden att bevara och utveckla 40 Förslag och rekommendationer 42 Nacka strand och klimatanpassning - ekosystemtjänster 43 Vegetation biotoper 15 3

4 LANDSKAPSANALYS NACKA STRAND Inledning WSP Landskap och miljö har på uppdrag av Nacka kommun gjort en landskapsanalys för Nacka strand. Arbetet utgör en komplettering av landskapsanalys för Centrala Nacka och ska utgöra underlag för kommande detaljplaneprogram för Nacka strand. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för att utveckla Nacka strand till en tät och levande stadsdel genom en blandning av bostäder, arbetsplatser och service med tillgång till attraktiva mötesplatser och kvalitativa och tillgängliga rekreationsmiljöer (från startpromemoria Dnr KFKS 2012/ ). I programarbetet utreds omvandling av kontor till bostäder, komplettering med ny bebyggelse, främst bostäder. 5

5 Landskapets uppbyggnad Nacka strand präglas av den dramatiska topografin längs förkastningsbranten mot Saltsjön. Nivåskillnaderna är stora. Det är ca 60 meter från strandplanet till högsta berget och Jarlabergsplatån. Bebyggelsen är placerad dels i den norrvända branten och dels på en central platå omgiven av berghöjder. Höjderna är skogsbeväxta mot norr och väster och bebyggda mot öster (Jarlaberg). Topografiskt kännetecknas Nacka strand med omgivning av ett flertal platåer med branter emellan, se karta. Platåerna kännetecknas av olika karaktär, funktion och gestaltning. Mellan platåerna leder raltivt branta vägar och trappor. De brantaste partierna som saknar trappor är helt otillgängliga. Topografin med branter, höjder och platåer är en viktig utgångspunkt vid planering av området. Höjder och exponerade sluttningar är viktiga inslag både för riksintresset Norra kusten (se kulturmiljö) och i stadsbilden, se Landskapsrum och stadsbildsanalys. Det kan finnas behov av att sammanlänka olika platåer och funktioner, men det kan också vara värdefullt att behålla karaktären inom en platå och stärka denna. Platåerna bygger på varandra och skapar en rytm och karaktär för området. Förkastningsbranten längs norra kusten med Ryssberget i fonden 6 Branta trappor skapar samband mellan platårerna. Här trappan mellan strandplanet och JV Svenssons torg

6 Topografi Preliminär avgränsning för programområde Färgade ytor sammanhängande höjder och platåer. Höjdangivelser är ungefärliga Trädgårdsplatåer Strand-och kajplanet Oljedepån +45 Nyckelvikens naturreservat Centrala platån Naturmarksplatåer Jarlabergsplatån Ryssbergen

7 Bebyggelsekaraktär Nacka strand utgör en av fem tydligt avgränsade bebyggda enklaver norr om Värmdöleden; Vildalen med gles villabebyggelse, stora trädgårdar och småskalig, lummig karaktär Nacka strand med tät och tung bebyggelse delvis med äldre industrikaraktär och koppling mot kaj, båtar och hav Kontorskvarter mot Värmdöleden med gles, öppen struktur och stora parkeringsytor Jarlabergsplatån med slutna, ljusa bostadskvarter och medelhavsinspirerade tak Oljedepån med cisterner inplacerade bland bergen Jarlaberg Inom Nacka strand finns också stor variation i bebyggelsestruktur, täthet och karaktär. Från sommarvillorna med träarkitektur och omgivande lummiga parkmark till mycket tät storskalig kontorsmiljö och delar med äldre industriarkitektur. Här finns också slutna stadsgator med trädplantering och otydliga storskaliga platser. Tät kvartersstruktur längs Augustendalsvägen Parkeringar och träd kring kontor Enspännarvägen 1 8

8 Bebyggelsekarta Preliminär avgränsning för programområde Bergs oljedepå Gröna foten parkstråk med intressanta kulturmiljöer Småskalig arbetarbebyggelse Nacka strand - storskalig, tät, blandad bebyggelse stadsstruktur Kulturhistorisk kärna Jarlaberg - bostäder, sluten kvartersstruktur och centralt parkstråk Vikdalen, gles småskalig villabebyggelse Gles kontorsbebyggelse Gles kontorsbebyggelse 9

9 Landskapsrum-stadsbildsanalys Barriärer och stråk Topografi och storskalig bebyggelse skapar stukturer och rumslighet inom Nacka strand. Branta berg utgör tydliga barriärer och styr rörelsestråken genom området. Dessa följer gator och små dalstråk genom bergen eller branta trappor uppför sluttningarna, se även Topografi. Värmdövägen utgör också en tydlig barriär som dock kan passeras på flera ställen via broar och gångportar. Skönviksvägen som saknar gångväg och trafikeras av tung trafik till Bergs oljedepå utgör en barriär mellan Jarlaberg och Nyckelviken. Det finns en vägport vid entrén mot Nyckelviken. Landskapsväggar Bergbranter, skogssluttningar och byggnader utgör också tydliga väggar i landskapsrum/stadsrum som strukturerar. Förkastningsbranten utgör som helhet en storskalig struktur kopplad till vattenrummet och Norra kusten. Det sönderbrutna berget varierar mellan markerade bergknallar och något flackare sluttningszoner. Även skog skapar mer genomsiktliga väggar. Rumslighet Rumsligheten är mycket tydlig inom den äldre industrimiljön och längs nya bostadsgator, mer otydlig inom det glesa verkamhetsområdet och i kantzoner. Det stora vattenrummet är påtagligt i norra delen av Nacka strand men även längs kajen finns en succesion av mindre rum av olika karaktär. Några väldefinierade, andra otydliga och splittrade. Det finns en hel del trasiga sprängkanter och otydliga landskapsrum/stadsrum. Bergkanter skapar barriärer, både naturliga och sprängda Tät rumslighet vid den äldre industribebyggelsen 10

10 Landskapsbild - stadsbild Landskapsväggar/branter Särskilt markerade branter Stadsrum/landskapsrum Stråk med tydlig rumskänsla + Knutpunkter/noder Landmärken Utsiktsplatser

11 Inom slutna stadsrum är utblickar och vyer mot skog och vatten betydelsevulla. Väderstrecket påverkar upplevelsen av rummen och deras vistelsekvaliteter. Särskilt vintertid upplevs många rum och stråk mellan husen mörka. Noder JV Svensson torg och kajplanet vid Bergbanan utgör områdets tydligaste noder. Särskilt centralt är området vid busshållplatsen och trappan vid Tingshuset upp mot Cylindervägens restauranger. Landmärken Nacka strand har flera landmärken varav vattentornet ritat av Alsengruppen är områdets tydligaste. Vid vattnet är Millesstatyn Guds hand, den storskaliga konstorskomplexet ovanför sluttningen med sina fem flyglar och i viss mån Fabrikörsvillan och Tornvillan. JVSvenssons torg fungerar som en nod i området Utsikt Från höjder och sluttningar har man vid utsikt över omgivande landskap. På kartan har markerats särskilt tydliga utsiktspunkter/ platser. Stråk Stråken genom området följer naturligt landskapet som längs Ellensviksvägen och Tändkulevägen eller är nyskapade som Fabrikörvägen. Trappor har också möjliggjort nya stråk i området. Det finns två huvudstråk genom Nacka strand. Ett för alla trafikslag längs Augustendalsvägen och ett stråk för gående, med många trappor, från stranden via bergbana och Cylindervägen till Jakobsdalsvägen. Vid Cylindervägen 16 finns en privat hiss som används flitigt. Det finns också ett flertal kopplingar mot omgivande områden för gående och cyklister. Visa stråk har svaga 12 Utblick från Jarlaberg mot två av områdets mer lokala landmärken delar t.ex. strandstråket från Marinstaden och Vikdalen som slutar här utan någon naturlig förtsättning. Det är generellt svårt att veta var man får gå. De flesta stigar inom området ligger på privat mark och allmänt tillgängliga stråk behöver säkras vid en omvandling av området. Gäller även hissar.

12 Stråk Huvudstråk GC-stråk- följer naturen Centralt trappstråk för gående Kaj- och standstråk Mindre stråk,ofta via trappor Stråk längs höjdryggen Hiss Cylinervägen 16 Jarlaberg Nyckelvikens naturreservat Ryssbergen Vikdalen 13 Järlahöjden Nacka forum

13 Övergripande grönstruktur naturmiljö Nacka strand, Vikdalens villabebyggelse och Jarlaberg ligger mellan två större naturområden med stora natur- och rekreationsvärden, Ryssberget i väster och Nyckelvikens naturreservat i öster. Nyckelviken utgör en s.k. värdekärna. Båda områdena ingår i den regionala Nacka-Värmdökilen där Ryssbergets naturbarrskog utgör kilens avslutning mot staden och möjliggör artspridning till stadens parker och skogsdungar. Enligt kommunens grönplan är spridningssambanden både för barrskogsarter och ädellövskog relativt svagt längs den norra kusten. Barrskogar med höga naturvärden, klass 1-3, finns på Ryssberget, det inre av Svindersviken, Kvarnholmen,Telegrafberget och Velamsund. Ädellövskog med höga naturvärden, klass 1-3, finns inom Nyckelvikens naturreservat. Även om Nacka strand inte innehåller natur av motsvarande klass finns här både hällmarksskog och blandskog samt ekbestånd som har en viktig funktion som spridningskorridor mellan Ryssberget och Nyckelviken och som därmed bidrar till att upprätthålla spridningssamband utmed norra kusten. Sambandet är svagt och riskerar, vid en alltför kraftig förtätning i Nacka strand, att försvinna helt. Ädellövträd (ek, lind och lönn) m.fl. växer i trädgårdar och parker och har spridningssamband med ek och lind som växer i Ryssvikens sluttningar. Det är inte långt över vattnet till Djurgårdens värdefulla eklandskap (Blockhusudden) så även här finns en möjlig koppling. En trädinventering med syfte att bedöma trädens status visar att det finns träd som mår dåligt och utgör säkerhetsrisk, akut eller på sikt. Det innebär att det också finns behov av ersättningsplantering. 14 Tunneln fungerar som ekodukt med spridningsväg längs berget ovanför Ryssberget (i fonden) och Nyckelvikens naturreservat

14 Vegetation-biotoper Hällmarksskog växer på höjderna, blandskog i norrvända sluttningar och lövdominerad skog med inslag av ädellövsträd i den östra delen. En del berghöjder är kala och inslag av partier med yngre tall förekommer. De sammanhängande skogsstråken är värdefulla samband mellan Ryssberget och Nyckelviken och för artspridning. Stråken möjliggör att däggdjur såsom räv, hare samt fjärilar och skygga fåglar kan röra sig mellan Ryssberget och Nyckelviken. Vid fältbesök konstaterades harspår på flera ställen och rådjursspår inom den större västra höjdplatån. Skogsmarken utgör också värdefull rekreationsmark, se nedan. Inom naturmarkspartier finns från natursynpunkt värdefulla bestånd av äldre tallar, medelålders ekar och aspar. Gamla grova tallar, ekar och aspar är värdefulla eftersom de ofta utgör habitat för sällsynta/rödlistade arter. Även inne bland bebyggelsen finns träd som är värdefulla som länkar mellan naturområden, och som även är av betydelse för stadsbild, upplevelse, lokalklimat m.m. och park Stranden utgörs nästan helt av kajkonstruktioner. Ett mindre område med naturstrand/klippor finns nedanför Tornvillan. Bergsluttningarna utgör dock ett möjligt spridningssamband utmed vattnet, främst för barrskogsarter. En inventering av naturvärden kommer att genomföras under vinter- vår Hällmarksskog med tall dominerar inom området 15

15 Bedömning Naturmarken inom Nacka strand bedöms som betydelsefull för att stödja och upprätthålla spridningssamband längs norra kusten. Det sammanhängande stråket över tunneln bör om möjligt behållas, likaså sluttningen utmed vattnet. Ny bebyggelse kan troligen placeras i skogskanter men storleken på befintliga naturområden bör inte minska i större omfattning. En större utbyggnad inom den västra hällmarken innebär att denna kan förlora sitt värde som skogsbiotop och möjligt habitat (födosök, passage, vistelse) för rådjur, mindre däggdjur och barrskogsfåglar. För att långsiktligt kunna upprätthålla spridningssamband förbi Nacka strand krävs att sammanhängande skogspartier och grönstråk bevaras. Träd inne bland bebyggelsen sparas i möjligaste mån och kompletteras med nyplantering av tall och ädellövträd. Även möjligheten att integrera grönska i ny bebyggelse bör prövas för att om möjligt förbättra samband och skapa nya kopplingar. På flera ställen finns svaga länkar i spridningsvägarna. Man kan tänka sig att man vidtar åtgärder för att förstärka sambanden på dessa ställen. Exempelvis för fjärilar/pollinatörer är det relativt enkelt att skapa nya spridningskorridorer i urban miljö. Där det finns möjlighet utveckla sammanhängande stråk t.ex. längs slänter och gångvägar kan finnas möjlighet att utveckla sådana spridningskorridorer genom att grässvålen ersätts av en mer artrik flora (t.ex. torrängsflora). Optimalt bör en fjärilskorridor vara 2 m bred. 16 Höjderna med sammanhängande, större naturmarkspartier är värdefulla skogsbiotoper för djurlivet i området och fungerar som spridningsvägar längs norra kusten. Viktiga att bevara

16 Naturmiljövärden och samband Nyckelvikens naturreservat Möjligt spridningssamband mot Djurgården Lövdominerad skog Större skogsparti - hällmarkstallskog Jarlaberg NACKA STRAND Förklaringar Ryssbergen Vikddalen Ekodukt Detaljplanearbete pågår Möjliga spridningsvägar Barriärer och brutna samband Värmdöleden Större, lokalt värdefulla naturområden Särskilt värdefull natur Svaga länkar i spridningsvägarna Minimistorlek för den spridningskorridor som krävs för att upprätthålla spridningssamband inom Nacka-Värmdökilen Nacka forum 17

17 Grönstuktur rekreation och upplevelsevärden I Nacka kommuns grönplan anges förslag och riktlinjer för den sociala och rekreativa grönstrukturen. Genom att tillämpa dessa begrepp och kvaliteter på Nacka strand kan områdets nuvarande kvaliteter beskrivas, liksom brister och framtida behov. Utgångspunkten vid en förtätning av Nacka strand är de boendes behov av gröna oaser och offentliga rum för samvaro, lek och rekreation. Även de som arbetar i området uppskattar en attraktiv grön miljö för luncher och promenader. Av de upplevelsevärden som tas upp i kommunens grönplan och som kan sägas representera rekreativa värden i Nacka, finns inom Nacka strand; 2 Skogskänsla (gränsfall), 3 Utblickar och öppna landskap, 5 Kulturhistoria, 6 Aktivitet och utmaning (i viss mån, knutet till båtar och hav), 7 Service (restauranger), 8 Bostadsnära natur och då främst 8b, rofylldhet, naturupplevelse nära bostaden, 9 Bostadsnära promenadstråk; 9a villapromenad (Vikdalen) och 9b rörelsestråk i natur samt 10 Strandpromenad och vattenkontakt. Det är relativt nära till Ryssbergen, m, lite längre till Nyckelvikens skogar, 1.5 km. Båda områden med mycket höga värden för upplevelsevärde 1 och 2. Via pendelbåt är det inte heller långt till Blockhusudden och Södra Djurgårdens unika rekreationsmiljöer. Inom området finns en hel del fina parker, särskilt parkmiljöerna i strandnära läge kring kulturvillorna längs förkastningsbranten och gröna foten är attraktiva. Inom området finns även andra park- och trädgårdsmiljöer, både äldre och modernare, med gräsmattor, blommande buskage och träd. Parkbänkar finns på flera ställen. Tre lekplatser finns inom området, två kommunala och en privat. Det är otydligt vad som är privat och offentligt. I parkstråket genom Jarlaberg finns en större lekplats. Naturmarken erbjuder värdefull lekmiljö, särskilt lite planare och solbelysta ytor. En större idrottsplats, Nacka IP, med flera bollplaner ligger på södra sidan om Värmdöleden, km bort. Den lilla bollplanen på kajen, längst i väster, har ett inklämt läge. Vid vattnet finns möjlighet till olika aktiviteter knutna till båtliv. Här finns anslutning till Vaxholmsbåtar och pendelbåtar. Strandparken har ett fint Boende och arbetande i Nacka strand har idag nära till vatten och nära till natur även om denna till stor del är brant och otillgänglig. Utsikten är från flera höjder vidsträckt och upplevelse av tallsus och hav är en tillgång. Strandområdet med kajer och pir är attraktiva vistelsemiljöer även om här är lite otydligt var man får gå. 18 Platsen kan förbättras

18 Målpunkter Målpunkter och samband Kommunal lekplats (vissa har skötselavtal) Huvudstråk Privat lekplats Gång och cykelvägar Centalt passage för gående med trappor och bergbana Kaj- och standpromenad HAV, STRAND OCH KAJ Mindre gångpassager via trappor Stigar Pendelbåtar Vaxholmsbåtar Restaurang Central plats, busstorget Nyckelvikens naturreservat BOSTADSNÄRA NATUR Utsiktsplatsen Preliminär avgränsning för programområde Förskola Skola BOSTADSNÄRA NATUR naturlek, utsikt Mässan Skola Förskola Jarlabergs skola, förskola Internationella engelska skolan Ryssbergen 19 Nacka gymnasium och Eklidens skola och Nacka IP Nacka forum

19 kvällsolsläge för t.ex.picknick. Picknickplatser hittar man också väster om kajplanet intill bergfoten. Gång- och cykelvägar förbinder Nacka strand med Järlahöjden, Nacka fortum, Jarlaberg och Vikdalen. En del av dessa förbindelsestråk är inte så lätta att uppfatta. Hur man som gående rör sig genom området är otydligt. Via gångvägar och trappor, mellan hus och genom små naturpartier, kan man ta sig mellan områdets platåer. Via Jarlaberg nås även Nyckelvikens naturreservat och större strövområden. Den branta terrängen gör området svårtillgängligt. Det är gott om trappor i området, en del anlagda granittrappor och andra enklare trätrappor. En bergbana och en bred granittrappa förbinder kajplanet med J V Svenssons torg. Kvaliteter - rekreation/upplevelse 20 Strandnära kulturmiljöer och parker med stora lövträd längs den gröna foten Utsiktplatsen vid Kuskbostaden,se bilder s. 28 God tillgång till bostadsnära natur med många kvaliteter Utsikt från många bergshöjder Gräsytor/park vid vattnet med kvällsol och utsikt Hög kvalitet på markanläggningar som murar, trappor mm Bergbanan Naturanpassning av byggnader mot berg och natur och med stora träd bevarade nära hus och vägar Gångvägar genom skog dagtid ger skogskänsla och naturupplevelse Flera platser med rofylld karaktär Varierad arkitektur av hög kvalitet både i den äldre bebyggelsen och i moderna tillägg Upplevelsen av ljus, himmel och hav sett från höjderna inom området Brister-rekreation/upplevelse Svag visuell koppling mellan det centrala torget och stranden Storskaliga och lite ödsliga torgytor Det norrvända läget med brist på solljus, särskilt vintertid Ödsliga och otrygga platser inne bland bebyggelsen under kvällar och nätter Även GC-stråk genom skog kan upplevas otrygga kvällar och nätter Brist på grönska i gatumiljön och mot intilliggande bostadsområden, svårt att hitta En del baksidor ; lastintag, parkeringar, sprängda bergkanter m.m. Saknas större parker och platser gestaltade för många olika aktiviteter, en samlingsplats för vardag och fest Brist på plana ytor för bollspel och aktivitet, tråkigt miljö vid den

20 Kvaliteter och brister - saknas strandpromenad mot Nyckelviken ++ gröna foten med kulturmiljöer, park, gångvägar och utsiktsplatser ++ strandpark och pir ++ pendelbåtar, kontakt med Södra Djurgården - - farlig miljö gångbana saknas utmed Skönviksvägen + restaurang - - rörigt, trångt, olika + lekplats, privat + + utsiktsplatsen ++ sammanhängande strandpromenad mot Svindersviken + lekplats och utsiktsplats + bergbana - dåligt visuellt samband med vattent + sammanhängnade lövskog -+lekplats, - förskolan blockerar samband - stort och ödsligt busstorg -branta och otydliga samband mellan Jarlaberg och Nacka strand + +sammanhängande soligt läge, även vintertid, naturlek, promenader, picknick utsikt FÖRKLARINGAR + + hiss, - privat - - storskaligt, baksidor, höga sprängkanter, otydligt på vilken sida av gatan man ska gå Lokomobilvägen planarbete pågår Sammanhängande grönområden Viktiga samband Kulturmiljöer Berghällar och skog av värde i gatubilden - storskaligt, splittrat och tråkig miljö Sprängkanter, trasiga bergkanter Tydliga baksidor Samband med brister 21

21 Historik-kulturmiljövärden* Nacka strand ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms farled och inlopp. Området tillhör den del av riksintresset vars kärnvärden främst utgörs av industrihistoriska uttryck i form av stora, varierande byggnadsvolymer med tillhörande bostadsdelar, samt vissa inslag av f d sommarvillor närmare vattnet. Till riksintresset hör även det karaktäristiska sprickdalslandskapet med branta bergssidor som skapat förutsättningarna för bebyggelseetableringarna. Nacka strands industrihistoriska byggnader är från sekelskiftet 1900 och härrör från J V Svensons Motorfabrik. Fabriksområdet kallades för Augustendal efter sommarvillan med samma namn (nuvarande Fabrikörsvillan). I miljön ingår bl a större verkstadshallar i tegel och puts från tidigt 1900-tal, en arbetarbostadsgata samt f d sommarvillor med parkmiljöer, alla utpekade i kommunens kulturmiljöprogram som intressanta ur ett lokalt perspektiv (Kulturmiljöprogram, miljö nr 25, sid 172ff). Fabrikörsvillan med sin pamliga trappa och bokhäck Kort historik Under stenåldern för 4000 år sen var dagens branta sprickdalsterräng en splittrad ö-värld med fiskrika sund och vikar som också erbjöd skyddade lägen där man kunde lägga till med båt vid jakt och fiske. Man kan förutsätta att skogen därefter i varierande omfattning använts som jaktmark, virkesförråd och för extensivt skogsbete. Nacka strand tillhörde under lång tid Stora Sickla gård (belägen på Sicklaöns södra sida) och enligt de äldsta kartorna över området (från 1600-talet) fanns vid den tiden ingen bebyggelse. Dalgången 22 *Text bearbetad efter förlaga kommunantikvarie Johan Aspfors Ellenvik eller Tornvillan som den också kallas omges av en äldre parkanläggning som starkt bidrar till helhetsupplevelsen vid strandparken

22 ned mot Tornvillan där man idag hittar äldre ekbestånd och lövskog nyttjades som betesmark. I Vikdalen fanns en mjölkvarn och i öster torpet Korphyttan/Lilla Nyckelviken. Det var först på 1860-talet som norra kusten började bebyggas i större utsträckning, och då med sommarvillor. I början av 1900-talet fanns i området sex sommarvillor varav fyra finns kvar idag; Gustafshög (1870-tal), Augustendal (1860- tal, ombyggd 1916 till fabrikörsbostad med blockhusuddens 1700-talstullhus som förebild), tornvillan Ellensvik ( ) samt den stramare tegelvillan Ellensvik 3 (1912). På en höjd närmare industribebyggelsen ligger den s.k. Kuskbostaden med sin utsiktsklippa lät fabrikör J V Svensson uppföra en motorfabrik i Augustendal, som området då kallades, där man tillverkade en tvåtaktsmotor med tändkula, Advancemotorn. Fabriken växte snabbt. Vid startåret 1900 arbetade här 105, men redan år 1916 uppgick styrkan till över 500 personer. J V Svensons motorfabrik var därmed en av landets större industrier övertogs fastigheterna av Philipson Automobil AB som startade en bilmonteringsverkstad. I mitten av 1980-talet omstrukturerades företaget och bilförsäljningsföretaget blev dotterbolag till fastighetsbolaget Arcona. Arcona inbjöd ett antal arkitektkontor att tävla om projekteringen av en arbetsplatsstad. Tävlingen vanns av Nyréns arkitektkontor. Så småningom tillkom även bostäder, kultur och restauranger i planerna. Den nya stadsdelen gavs namnet Nacka strand, och började byggas 1988 ett av stockholmsområdets första exempel på ett omvandlat industriområde. Bebyggelse Utsikt över de äldre industribyggnaderna. längre bort synd de tidstypiska sågtandstaken Tegelarkitektur från 1910-talet till vänster 23

23 placerades nu närmare vattnet och på landsidan fick ett nytt vattentorn med färggrann fasadutsmyckning (av konstnären Åke Pallarp) markera den nya stadsdelen mot trafiklederna. Områdets sjösida försågs 1995 med den spektakulära skulpturen Gud fader på himmelsbågen efter en förstudie som Carl Milles gjorde 1946 för parken framför FN-byggnaden i New York. Den stora vattensprutande skulpturen har blivit ett av Stockholms inlopps landmärken och området viktigaste skulptur. Här finns också andra konstverk av bl.a. skulptören Peter Linde som t ex Ängel över Nacka sten utanför Tingshuset och En tanke utanför Telias hus. Strax ovanför grönstråket, mellan kontorshus, ligger den lilla s k Kuskbostaden med utsiktsklippa och i sluttningen väster om Fabrikörsvillan, en trävilla från 1870-talet. Inom Nacka strand finns en del trädgårdsmark och parker av äldre datum t.ex. runt Fabrikörsvillan och Tornvillan. De nya parkanläggningarna som tillkom under 1990-talet med stenmurar, trappor, grästerrasseringar och planteringar är genomgående av hög kvalitet. Den offentliga miljön präglas inom vissa delar också av talets idéer om naturanpassat byggande och att bevara natur och träd nära bebyggelse. I dag finns i Nacka Strand verksamheter för högteknologi, många olika företag och bostäder. De gamla fabriksbyggnaderna rymmer Nacka Strand Mäss & Konferens Center. Området hyser också restaurerade verkstadslokaler och arbetarbostäder. Ellensvik/ Tornvillan är en anläggning för små och medelstora möten för företag samt fester. Ett mindre hotell finns i anslutning till Tornvillan. Kulturmiljö och grönstruktur Den gröna foten mellan kajen och bebyggelsen från 1990-talet utgör ett grönstråk/parkstråk som binder ihop sommarvillemiljöerna. Särskilt framträdande byggnader i grönstråket är Fabrikörsvillan, tidigare sommarvillan Augustendal och tornvillan Ellensvik med anslutande tegelvilla. Alla tre omgivna av parker med terrassmurar och kulturpåverkad växtlighet. Parken kring Ellensvik är splittrad av vägar men skapar med sina stora lövträd, buskage, stenmurar och lusthus ändå en sammanhållen helhetsmiljö. Inom den gröna foten återfinns huvuddelen av områdets bestånd av ädellövträd. 24 Parkmiljön kring Ellenvik är uppsplittrad men utgör ändå en attraktiv helhet. Här vy från lekplatsen mot lusthuset och vattnet

24 Bevarade kulturmiljöer från tiden före utbyggnad en på 1990-talet Fabrikörsvillan med omgivande park Villa 1870-tal Ellensvik med Tornvillan och tillhörande park, lusthus m.m. Förkastningsbranten gröna foten med park och kulturmiljöer Kuskbostaden och utsiktsplatsen Äldre industibyggnader Arbetarbostäder 25

25 Beskrivning och värdering av delområden För att mer i detalj kunna beskriva och värdera naturmarkspartier och grönområden inom Nacka strand har dessa indelats i fem delområden. Här kallade Södra höjdryggen, Västra hällmarken, Förkastningsbranten med kulturmiljöer, Strandparken och Östra skogen (okänt om det finns lokala namn). Gatumiljöer och torg behandlas separat. Södra höjdryggen Detta område utgörs av det sammanhängande bergstråk som avgränsar Nacka strand från motorvägen och Järlahöjden/Nacka forum. Södra höjdryggen utgör det enda helt sammanhängande naturstråket förbi Nacka strand och berget ovanför tunneln fungerar som en ekodukt för både djur och människor. Tillkommande bebyggelse, parkeringar och upplagsområden på platån öster om tunneln har minskat stråkets värde, särskilt för rekreation. I detta svaga parti återstår enbart den steniga och bullerstörda sydsluttningen. Den steniga sydsluttningen fungerar dock som ekologisk spridningsväg. Vid vattentornet påträffades vid fältbesöket harspår men inga rådjursspår. En upptrampad stig från parkering på östra sidan till Tändkulevägen visade att grönstråket använts, åtminstone för hundrastning. Potential värden och identitet Ekologisk spridningskorridor Utsikt Höjdryggen och tallarna en del av Nackas karaktär - stadsbild Avgränsning mellan vägområde och Nacka strand Grönt promenadstråk (tillgänglighet och miljö inom vissa delar behöver förbättras om detta ska fungera bra!) Storlek - bredd Storlek. ca 4 ha Bredd: Varierar mellan 30 m intill tunnelmynning och 70 m Upplevelsevärden 3 Utsikt 9b Grönt promenadstråk Gångpassage över tunneltaket 26

26 Delområden Preliminär avgränsning för programområde BERGS OLJEDEPÅ Förkastningsbranten med kulturmiljöer Strandparken Östra skogen Västra hällmarken NACKA STRAND JARLABERG VIKDALEN Södra höjdryggen Värmdöleden 27 NACKA FORUM

27 men används även för promenader och hundrastning Öster om tunnelmynningen är grönstråket smalt och blockeras av upplag och parkering Vattentornet på Södra höjdryggen, ett landmärke för Nacka strand 28

28 Västra hällmarken Västra hällmarken utgör ett 5 ha stort sammanhängande skogsparti med kalt berg och hällmarkskog. Vidkroniga hällmarketallar dominerar men här finns också inslag av lövträd (asp) i några mindre sprickzoner mot norr. I den norra kanten växer tätare skog med mer högresta tallar, asp, gran och några ekar. Sammantaget utgör området ett spännande och något otillgängligt naturparti. Den smala dalstråket mellan Fabrikörvägen och Tändkulevägen utgör en avskärmad, tyst skogsdäld med unga aspar och björkar., bild s. 31. Genom den lilla dalen går en mindre stig. Förutom att vara det enda möjliga sambandet mellan dessa vägar utgör området ett lugnt och tyst rum med stor potential vid en utveckling av grönstrukturen inom området. Framkomlighet mot Tändkulevägen saknas idag då arbetarbostäderna blockerar. I anslutning till en mindre spricka i väster finns några stora identitetsskapande stenblock (bautastenar) värda att lyfta fram i t.ex. en lekmiljö, se bild s. 31. Uppifrån höjderna har man fin utsikt, främst söderut, mot Järlahöjden, eftersom den södra kanten utgörs av trädlös hällmark. Arbetarbostäderna längs Tändkulevägen sett från höjden ovanför. Södra höjdryggen i bakgrunden Området används troligen i mindre utsträckning; för promenader, hundrastning, naturlek och utflyktsmål. Snötäckning vid fältbesök gjorde det svårt se spår efter nyttjande som markslitage, eldplatser o.dyl. Några mindre stråk framträdde i snön. En naturkoja påträffades i området, bild s. 31. För att tillgodose olika rekreationsbehov i en tätare stadsdel med fler bostäder kommer delar av Västra hällmarken behöva iordningställas som lekplats och för fler parkaktiviteter, bollplaner, Inne i hällmarkstallskogen är man omsluten av träd och fågelkvitter. Bebyggelsen känns avlägsen även om den ligger nära 29

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

P-M Bussgata till kaj. Koncept 2014-03-14

P-M Bussgata till kaj. Koncept 2014-03-14 P-M Bussgata till kaj Koncept 2014-03-14 Kund Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad Karin Görlin, Landskapsarkitekt LAR/MSA ekologigruppen ab Ekologigruppen Eniro samma struktur Vad är en grön mötesplats? Ekologigruppen

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning 2015-02-05 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service Parkvision 2015 Parkerna skall ge möjlighet till välbefinnande för medborgaren grönytornas olika funktioner skall bidra till fysisk- och psykisk hälsa, samt till mångfald och en god livsmiljö. Antagen

Läs mer

PARKPLAN FÖR BROMMA. Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser. MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG

PARKPLAN FÖR BROMMA. Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser. MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG PARKPLAN FÖR BROMMA Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG Sammanställning av skötselåtgärder Mariehäll Prioritet Kostnad/

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013. POPULÄRVERSION

Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013. POPULÄRVERSION Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013. POPULÄRVERSION 1 l PARKER, NATUROMRÅDEN OCH SJÖAR är några av Växjös största kvaliteter. De spelar en stor roll vid val av boplats, besöksmål och lokaliseringsort

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader)

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Vegetationsvägg på Kv. Traktören Träd i hård stadsmiljö

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad Mars 2015 Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden Sundbybergs stad Innehåll Idéverkstad klockstapeln 3 Förutsättningar 3 STEP-metoden 3 Redovisning av övningar 4 Värderos - nuläge 4 Matris Stads-

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906 Enskedeparken, Enskede gård Vårdprogram Landskapslaget 20060906 Inledning. Arbetet med vårdprogram för Enskedeparken, Enskede gård, har utförts av Landskapslaget AB på uppdrag av Markkontoret, Stockholms

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK En förnyad lekplats ligger centralt i parken. Ett berg av gummi integrerar oilka typer av lek och fungerar som ett landmärke i parken mot omgivande stad. 1(8) Det artificiella gummiberget är en tolkning

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Grönstruktur. Planförslag

Grönstruktur. Planförslag Planförslag 3.6 Med grönstruktur menar vi det sammanhang som finns mellan gröna ytor, vatten samt flora och fauna. Svedala kommuns grönstruktur ska ha hög kvalitet och locka till olika aktiviteter. Ambitionen

Läs mer

Detaljplan för Dnr P 03/06 Resecentrum i Filipstad

Detaljplan för Dnr P 03/06 Resecentrum i Filipstad Detaljplan för Dnr P 03/06 Resecentrum i Filipstad BEHOVSBEDÖMNING Inför att ett förslag till detaljplan upprättas ska en bedömning göra om planen kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Detta styrs

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer