Landskapsanalys Nacka strand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23"

Transkript

1 Landskapsanalys Nacka strand

2 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson

3 Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8 Landskapsrum-stadsbildsanalys 10 Barriärer och stråk 10 Landskapsväggar 10 Rumslighet 10 Noder 12 Landmärken 12 Utsikt 12 Stråk 12 Övergripande grönstrukur-naturmiljö 14 Grönstruktur - rekreation och upplevelsevärden 18 Historik-kulturmiljövärden 22 Beskrivning och värdering av delområden 26 Södra höjdryggen 26 Västra hällmarken 29 Förkastningsbranten och gröna foten med kulturmiljöer 32 Strandparken 36 Östra skogen 38 Sammanfattning - slutsatser och rekommendationer 40 Positiva värden att bevara och utveckla 40 Förslag och rekommendationer 42 Nacka strand och klimatanpassning - ekosystemtjänster 43 Vegetation biotoper 15 3

4 LANDSKAPSANALYS NACKA STRAND Inledning WSP Landskap och miljö har på uppdrag av Nacka kommun gjort en landskapsanalys för Nacka strand. Arbetet utgör en komplettering av landskapsanalys för Centrala Nacka och ska utgöra underlag för kommande detaljplaneprogram för Nacka strand. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för att utveckla Nacka strand till en tät och levande stadsdel genom en blandning av bostäder, arbetsplatser och service med tillgång till attraktiva mötesplatser och kvalitativa och tillgängliga rekreationsmiljöer (från startpromemoria Dnr KFKS 2012/ ). I programarbetet utreds omvandling av kontor till bostäder, komplettering med ny bebyggelse, främst bostäder. 5

5 Landskapets uppbyggnad Nacka strand präglas av den dramatiska topografin längs förkastningsbranten mot Saltsjön. Nivåskillnaderna är stora. Det är ca 60 meter från strandplanet till högsta berget och Jarlabergsplatån. Bebyggelsen är placerad dels i den norrvända branten och dels på en central platå omgiven av berghöjder. Höjderna är skogsbeväxta mot norr och väster och bebyggda mot öster (Jarlaberg). Topografiskt kännetecknas Nacka strand med omgivning av ett flertal platåer med branter emellan, se karta. Platåerna kännetecknas av olika karaktär, funktion och gestaltning. Mellan platåerna leder raltivt branta vägar och trappor. De brantaste partierna som saknar trappor är helt otillgängliga. Topografin med branter, höjder och platåer är en viktig utgångspunkt vid planering av området. Höjder och exponerade sluttningar är viktiga inslag både för riksintresset Norra kusten (se kulturmiljö) och i stadsbilden, se Landskapsrum och stadsbildsanalys. Det kan finnas behov av att sammanlänka olika platåer och funktioner, men det kan också vara värdefullt att behålla karaktären inom en platå och stärka denna. Platåerna bygger på varandra och skapar en rytm och karaktär för området. Förkastningsbranten längs norra kusten med Ryssberget i fonden 6 Branta trappor skapar samband mellan platårerna. Här trappan mellan strandplanet och JV Svenssons torg

6 Topografi Preliminär avgränsning för programområde Färgade ytor sammanhängande höjder och platåer. Höjdangivelser är ungefärliga Trädgårdsplatåer Strand-och kajplanet Oljedepån +45 Nyckelvikens naturreservat Centrala platån Naturmarksplatåer Jarlabergsplatån Ryssbergen

7 Bebyggelsekaraktär Nacka strand utgör en av fem tydligt avgränsade bebyggda enklaver norr om Värmdöleden; Vildalen med gles villabebyggelse, stora trädgårdar och småskalig, lummig karaktär Nacka strand med tät och tung bebyggelse delvis med äldre industrikaraktär och koppling mot kaj, båtar och hav Kontorskvarter mot Värmdöleden med gles, öppen struktur och stora parkeringsytor Jarlabergsplatån med slutna, ljusa bostadskvarter och medelhavsinspirerade tak Oljedepån med cisterner inplacerade bland bergen Jarlaberg Inom Nacka strand finns också stor variation i bebyggelsestruktur, täthet och karaktär. Från sommarvillorna med träarkitektur och omgivande lummiga parkmark till mycket tät storskalig kontorsmiljö och delar med äldre industriarkitektur. Här finns också slutna stadsgator med trädplantering och otydliga storskaliga platser. Tät kvartersstruktur längs Augustendalsvägen Parkeringar och träd kring kontor Enspännarvägen 1 8

8 Bebyggelsekarta Preliminär avgränsning för programområde Bergs oljedepå Gröna foten parkstråk med intressanta kulturmiljöer Småskalig arbetarbebyggelse Nacka strand - storskalig, tät, blandad bebyggelse stadsstruktur Kulturhistorisk kärna Jarlaberg - bostäder, sluten kvartersstruktur och centralt parkstråk Vikdalen, gles småskalig villabebyggelse Gles kontorsbebyggelse Gles kontorsbebyggelse 9

9 Landskapsrum-stadsbildsanalys Barriärer och stråk Topografi och storskalig bebyggelse skapar stukturer och rumslighet inom Nacka strand. Branta berg utgör tydliga barriärer och styr rörelsestråken genom området. Dessa följer gator och små dalstråk genom bergen eller branta trappor uppför sluttningarna, se även Topografi. Värmdövägen utgör också en tydlig barriär som dock kan passeras på flera ställen via broar och gångportar. Skönviksvägen som saknar gångväg och trafikeras av tung trafik till Bergs oljedepå utgör en barriär mellan Jarlaberg och Nyckelviken. Det finns en vägport vid entrén mot Nyckelviken. Landskapsväggar Bergbranter, skogssluttningar och byggnader utgör också tydliga väggar i landskapsrum/stadsrum som strukturerar. Förkastningsbranten utgör som helhet en storskalig struktur kopplad till vattenrummet och Norra kusten. Det sönderbrutna berget varierar mellan markerade bergknallar och något flackare sluttningszoner. Även skog skapar mer genomsiktliga väggar. Rumslighet Rumsligheten är mycket tydlig inom den äldre industrimiljön och längs nya bostadsgator, mer otydlig inom det glesa verkamhetsområdet och i kantzoner. Det stora vattenrummet är påtagligt i norra delen av Nacka strand men även längs kajen finns en succesion av mindre rum av olika karaktär. Några väldefinierade, andra otydliga och splittrade. Det finns en hel del trasiga sprängkanter och otydliga landskapsrum/stadsrum. Bergkanter skapar barriärer, både naturliga och sprängda Tät rumslighet vid den äldre industribebyggelsen 10

10 Landskapsbild - stadsbild Landskapsväggar/branter Särskilt markerade branter Stadsrum/landskapsrum Stråk med tydlig rumskänsla + Knutpunkter/noder Landmärken Utsiktsplatser

11 Inom slutna stadsrum är utblickar och vyer mot skog och vatten betydelsevulla. Väderstrecket påverkar upplevelsen av rummen och deras vistelsekvaliteter. Särskilt vintertid upplevs många rum och stråk mellan husen mörka. Noder JV Svensson torg och kajplanet vid Bergbanan utgör områdets tydligaste noder. Särskilt centralt är området vid busshållplatsen och trappan vid Tingshuset upp mot Cylindervägens restauranger. Landmärken Nacka strand har flera landmärken varav vattentornet ritat av Alsengruppen är områdets tydligaste. Vid vattnet är Millesstatyn Guds hand, den storskaliga konstorskomplexet ovanför sluttningen med sina fem flyglar och i viss mån Fabrikörsvillan och Tornvillan. JVSvenssons torg fungerar som en nod i området Utsikt Från höjder och sluttningar har man vid utsikt över omgivande landskap. På kartan har markerats särskilt tydliga utsiktspunkter/ platser. Stråk Stråken genom området följer naturligt landskapet som längs Ellensviksvägen och Tändkulevägen eller är nyskapade som Fabrikörvägen. Trappor har också möjliggjort nya stråk i området. Det finns två huvudstråk genom Nacka strand. Ett för alla trafikslag längs Augustendalsvägen och ett stråk för gående, med många trappor, från stranden via bergbana och Cylindervägen till Jakobsdalsvägen. Vid Cylindervägen 16 finns en privat hiss som används flitigt. Det finns också ett flertal kopplingar mot omgivande områden för gående och cyklister. Visa stråk har svaga 12 Utblick från Jarlaberg mot två av områdets mer lokala landmärken delar t.ex. strandstråket från Marinstaden och Vikdalen som slutar här utan någon naturlig förtsättning. Det är generellt svårt att veta var man får gå. De flesta stigar inom området ligger på privat mark och allmänt tillgängliga stråk behöver säkras vid en omvandling av området. Gäller även hissar.

12 Stråk Huvudstråk GC-stråk- följer naturen Centralt trappstråk för gående Kaj- och standstråk Mindre stråk,ofta via trappor Stråk längs höjdryggen Hiss Cylinervägen 16 Jarlaberg Nyckelvikens naturreservat Ryssbergen Vikdalen 13 Järlahöjden Nacka forum

13 Övergripande grönstruktur naturmiljö Nacka strand, Vikdalens villabebyggelse och Jarlaberg ligger mellan två större naturområden med stora natur- och rekreationsvärden, Ryssberget i väster och Nyckelvikens naturreservat i öster. Nyckelviken utgör en s.k. värdekärna. Båda områdena ingår i den regionala Nacka-Värmdökilen där Ryssbergets naturbarrskog utgör kilens avslutning mot staden och möjliggör artspridning till stadens parker och skogsdungar. Enligt kommunens grönplan är spridningssambanden både för barrskogsarter och ädellövskog relativt svagt längs den norra kusten. Barrskogar med höga naturvärden, klass 1-3, finns på Ryssberget, det inre av Svindersviken, Kvarnholmen,Telegrafberget och Velamsund. Ädellövskog med höga naturvärden, klass 1-3, finns inom Nyckelvikens naturreservat. Även om Nacka strand inte innehåller natur av motsvarande klass finns här både hällmarksskog och blandskog samt ekbestånd som har en viktig funktion som spridningskorridor mellan Ryssberget och Nyckelviken och som därmed bidrar till att upprätthålla spridningssamband utmed norra kusten. Sambandet är svagt och riskerar, vid en alltför kraftig förtätning i Nacka strand, att försvinna helt. Ädellövträd (ek, lind och lönn) m.fl. växer i trädgårdar och parker och har spridningssamband med ek och lind som växer i Ryssvikens sluttningar. Det är inte långt över vattnet till Djurgårdens värdefulla eklandskap (Blockhusudden) så även här finns en möjlig koppling. En trädinventering med syfte att bedöma trädens status visar att det finns träd som mår dåligt och utgör säkerhetsrisk, akut eller på sikt. Det innebär att det också finns behov av ersättningsplantering. 14 Tunneln fungerar som ekodukt med spridningsväg längs berget ovanför Ryssberget (i fonden) och Nyckelvikens naturreservat

14 Vegetation-biotoper Hällmarksskog växer på höjderna, blandskog i norrvända sluttningar och lövdominerad skog med inslag av ädellövsträd i den östra delen. En del berghöjder är kala och inslag av partier med yngre tall förekommer. De sammanhängande skogsstråken är värdefulla samband mellan Ryssberget och Nyckelviken och för artspridning. Stråken möjliggör att däggdjur såsom räv, hare samt fjärilar och skygga fåglar kan röra sig mellan Ryssberget och Nyckelviken. Vid fältbesök konstaterades harspår på flera ställen och rådjursspår inom den större västra höjdplatån. Skogsmarken utgör också värdefull rekreationsmark, se nedan. Inom naturmarkspartier finns från natursynpunkt värdefulla bestånd av äldre tallar, medelålders ekar och aspar. Gamla grova tallar, ekar och aspar är värdefulla eftersom de ofta utgör habitat för sällsynta/rödlistade arter. Även inne bland bebyggelsen finns träd som är värdefulla som länkar mellan naturområden, och som även är av betydelse för stadsbild, upplevelse, lokalklimat m.m. och park Stranden utgörs nästan helt av kajkonstruktioner. Ett mindre område med naturstrand/klippor finns nedanför Tornvillan. Bergsluttningarna utgör dock ett möjligt spridningssamband utmed vattnet, främst för barrskogsarter. En inventering av naturvärden kommer att genomföras under vinter- vår Hällmarksskog med tall dominerar inom området 15

15 Bedömning Naturmarken inom Nacka strand bedöms som betydelsefull för att stödja och upprätthålla spridningssamband längs norra kusten. Det sammanhängande stråket över tunneln bör om möjligt behållas, likaså sluttningen utmed vattnet. Ny bebyggelse kan troligen placeras i skogskanter men storleken på befintliga naturområden bör inte minska i större omfattning. En större utbyggnad inom den västra hällmarken innebär att denna kan förlora sitt värde som skogsbiotop och möjligt habitat (födosök, passage, vistelse) för rådjur, mindre däggdjur och barrskogsfåglar. För att långsiktligt kunna upprätthålla spridningssamband förbi Nacka strand krävs att sammanhängande skogspartier och grönstråk bevaras. Träd inne bland bebyggelsen sparas i möjligaste mån och kompletteras med nyplantering av tall och ädellövträd. Även möjligheten att integrera grönska i ny bebyggelse bör prövas för att om möjligt förbättra samband och skapa nya kopplingar. På flera ställen finns svaga länkar i spridningsvägarna. Man kan tänka sig att man vidtar åtgärder för att förstärka sambanden på dessa ställen. Exempelvis för fjärilar/pollinatörer är det relativt enkelt att skapa nya spridningskorridorer i urban miljö. Där det finns möjlighet utveckla sammanhängande stråk t.ex. längs slänter och gångvägar kan finnas möjlighet att utveckla sådana spridningskorridorer genom att grässvålen ersätts av en mer artrik flora (t.ex. torrängsflora). Optimalt bör en fjärilskorridor vara 2 m bred. 16 Höjderna med sammanhängande, större naturmarkspartier är värdefulla skogsbiotoper för djurlivet i området och fungerar som spridningsvägar längs norra kusten. Viktiga att bevara

16 Naturmiljövärden och samband Nyckelvikens naturreservat Möjligt spridningssamband mot Djurgården Lövdominerad skog Större skogsparti - hällmarkstallskog Jarlaberg NACKA STRAND Förklaringar Ryssbergen Vikddalen Ekodukt Detaljplanearbete pågår Möjliga spridningsvägar Barriärer och brutna samband Värmdöleden Större, lokalt värdefulla naturområden Särskilt värdefull natur Svaga länkar i spridningsvägarna Minimistorlek för den spridningskorridor som krävs för att upprätthålla spridningssamband inom Nacka-Värmdökilen Nacka forum 17

17 Grönstuktur rekreation och upplevelsevärden I Nacka kommuns grönplan anges förslag och riktlinjer för den sociala och rekreativa grönstrukturen. Genom att tillämpa dessa begrepp och kvaliteter på Nacka strand kan områdets nuvarande kvaliteter beskrivas, liksom brister och framtida behov. Utgångspunkten vid en förtätning av Nacka strand är de boendes behov av gröna oaser och offentliga rum för samvaro, lek och rekreation. Även de som arbetar i området uppskattar en attraktiv grön miljö för luncher och promenader. Av de upplevelsevärden som tas upp i kommunens grönplan och som kan sägas representera rekreativa värden i Nacka, finns inom Nacka strand; 2 Skogskänsla (gränsfall), 3 Utblickar och öppna landskap, 5 Kulturhistoria, 6 Aktivitet och utmaning (i viss mån, knutet till båtar och hav), 7 Service (restauranger), 8 Bostadsnära natur och då främst 8b, rofylldhet, naturupplevelse nära bostaden, 9 Bostadsnära promenadstråk; 9a villapromenad (Vikdalen) och 9b rörelsestråk i natur samt 10 Strandpromenad och vattenkontakt. Det är relativt nära till Ryssbergen, m, lite längre till Nyckelvikens skogar, 1.5 km. Båda områden med mycket höga värden för upplevelsevärde 1 och 2. Via pendelbåt är det inte heller långt till Blockhusudden och Södra Djurgårdens unika rekreationsmiljöer. Inom området finns en hel del fina parker, särskilt parkmiljöerna i strandnära läge kring kulturvillorna längs förkastningsbranten och gröna foten är attraktiva. Inom området finns även andra park- och trädgårdsmiljöer, både äldre och modernare, med gräsmattor, blommande buskage och träd. Parkbänkar finns på flera ställen. Tre lekplatser finns inom området, två kommunala och en privat. Det är otydligt vad som är privat och offentligt. I parkstråket genom Jarlaberg finns en större lekplats. Naturmarken erbjuder värdefull lekmiljö, särskilt lite planare och solbelysta ytor. En större idrottsplats, Nacka IP, med flera bollplaner ligger på södra sidan om Värmdöleden, km bort. Den lilla bollplanen på kajen, längst i väster, har ett inklämt läge. Vid vattnet finns möjlighet till olika aktiviteter knutna till båtliv. Här finns anslutning till Vaxholmsbåtar och pendelbåtar. Strandparken har ett fint Boende och arbetande i Nacka strand har idag nära till vatten och nära till natur även om denna till stor del är brant och otillgänglig. Utsikten är från flera höjder vidsträckt och upplevelse av tallsus och hav är en tillgång. Strandområdet med kajer och pir är attraktiva vistelsemiljöer även om här är lite otydligt var man får gå. 18 Platsen kan förbättras

18 Målpunkter Målpunkter och samband Kommunal lekplats (vissa har skötselavtal) Huvudstråk Privat lekplats Gång och cykelvägar Centalt passage för gående med trappor och bergbana Kaj- och standpromenad HAV, STRAND OCH KAJ Mindre gångpassager via trappor Stigar Pendelbåtar Vaxholmsbåtar Restaurang Central plats, busstorget Nyckelvikens naturreservat BOSTADSNÄRA NATUR Utsiktsplatsen Preliminär avgränsning för programområde Förskola Skola BOSTADSNÄRA NATUR naturlek, utsikt Mässan Skola Förskola Jarlabergs skola, förskola Internationella engelska skolan Ryssbergen 19 Nacka gymnasium och Eklidens skola och Nacka IP Nacka forum

19 kvällsolsläge för t.ex.picknick. Picknickplatser hittar man också väster om kajplanet intill bergfoten. Gång- och cykelvägar förbinder Nacka strand med Järlahöjden, Nacka fortum, Jarlaberg och Vikdalen. En del av dessa förbindelsestråk är inte så lätta att uppfatta. Hur man som gående rör sig genom området är otydligt. Via gångvägar och trappor, mellan hus och genom små naturpartier, kan man ta sig mellan områdets platåer. Via Jarlaberg nås även Nyckelvikens naturreservat och större strövområden. Den branta terrängen gör området svårtillgängligt. Det är gott om trappor i området, en del anlagda granittrappor och andra enklare trätrappor. En bergbana och en bred granittrappa förbinder kajplanet med J V Svenssons torg. Kvaliteter - rekreation/upplevelse 20 Strandnära kulturmiljöer och parker med stora lövträd längs den gröna foten Utsiktplatsen vid Kuskbostaden,se bilder s. 28 God tillgång till bostadsnära natur med många kvaliteter Utsikt från många bergshöjder Gräsytor/park vid vattnet med kvällsol och utsikt Hög kvalitet på markanläggningar som murar, trappor mm Bergbanan Naturanpassning av byggnader mot berg och natur och med stora träd bevarade nära hus och vägar Gångvägar genom skog dagtid ger skogskänsla och naturupplevelse Flera platser med rofylld karaktär Varierad arkitektur av hög kvalitet både i den äldre bebyggelsen och i moderna tillägg Upplevelsen av ljus, himmel och hav sett från höjderna inom området Brister-rekreation/upplevelse Svag visuell koppling mellan det centrala torget och stranden Storskaliga och lite ödsliga torgytor Det norrvända läget med brist på solljus, särskilt vintertid Ödsliga och otrygga platser inne bland bebyggelsen under kvällar och nätter Även GC-stråk genom skog kan upplevas otrygga kvällar och nätter Brist på grönska i gatumiljön och mot intilliggande bostadsområden, svårt att hitta En del baksidor ; lastintag, parkeringar, sprängda bergkanter m.m. Saknas större parker och platser gestaltade för många olika aktiviteter, en samlingsplats för vardag och fest Brist på plana ytor för bollspel och aktivitet, tråkigt miljö vid den

20 Kvaliteter och brister - saknas strandpromenad mot Nyckelviken ++ gröna foten med kulturmiljöer, park, gångvägar och utsiktsplatser ++ strandpark och pir ++ pendelbåtar, kontakt med Södra Djurgården - - farlig miljö gångbana saknas utmed Skönviksvägen + restaurang - - rörigt, trångt, olika + lekplats, privat + + utsiktsplatsen ++ sammanhängande strandpromenad mot Svindersviken + lekplats och utsiktsplats + bergbana - dåligt visuellt samband med vattent + sammanhängnade lövskog -+lekplats, - förskolan blockerar samband - stort och ödsligt busstorg -branta och otydliga samband mellan Jarlaberg och Nacka strand + +sammanhängande soligt läge, även vintertid, naturlek, promenader, picknick utsikt FÖRKLARINGAR + + hiss, - privat - - storskaligt, baksidor, höga sprängkanter, otydligt på vilken sida av gatan man ska gå Lokomobilvägen planarbete pågår Sammanhängande grönområden Viktiga samband Kulturmiljöer Berghällar och skog av värde i gatubilden - storskaligt, splittrat och tråkig miljö Sprängkanter, trasiga bergkanter Tydliga baksidor Samband med brister 21

21 Historik-kulturmiljövärden* Nacka strand ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms farled och inlopp. Området tillhör den del av riksintresset vars kärnvärden främst utgörs av industrihistoriska uttryck i form av stora, varierande byggnadsvolymer med tillhörande bostadsdelar, samt vissa inslag av f d sommarvillor närmare vattnet. Till riksintresset hör även det karaktäristiska sprickdalslandskapet med branta bergssidor som skapat förutsättningarna för bebyggelseetableringarna. Nacka strands industrihistoriska byggnader är från sekelskiftet 1900 och härrör från J V Svensons Motorfabrik. Fabriksområdet kallades för Augustendal efter sommarvillan med samma namn (nuvarande Fabrikörsvillan). I miljön ingår bl a större verkstadshallar i tegel och puts från tidigt 1900-tal, en arbetarbostadsgata samt f d sommarvillor med parkmiljöer, alla utpekade i kommunens kulturmiljöprogram som intressanta ur ett lokalt perspektiv (Kulturmiljöprogram, miljö nr 25, sid 172ff). Fabrikörsvillan med sin pamliga trappa och bokhäck Kort historik Under stenåldern för 4000 år sen var dagens branta sprickdalsterräng en splittrad ö-värld med fiskrika sund och vikar som också erbjöd skyddade lägen där man kunde lägga till med båt vid jakt och fiske. Man kan förutsätta att skogen därefter i varierande omfattning använts som jaktmark, virkesförråd och för extensivt skogsbete. Nacka strand tillhörde under lång tid Stora Sickla gård (belägen på Sicklaöns södra sida) och enligt de äldsta kartorna över området (från 1600-talet) fanns vid den tiden ingen bebyggelse. Dalgången 22 *Text bearbetad efter förlaga kommunantikvarie Johan Aspfors Ellenvik eller Tornvillan som den också kallas omges av en äldre parkanläggning som starkt bidrar till helhetsupplevelsen vid strandparken

22 ned mot Tornvillan där man idag hittar äldre ekbestånd och lövskog nyttjades som betesmark. I Vikdalen fanns en mjölkvarn och i öster torpet Korphyttan/Lilla Nyckelviken. Det var först på 1860-talet som norra kusten började bebyggas i större utsträckning, och då med sommarvillor. I början av 1900-talet fanns i området sex sommarvillor varav fyra finns kvar idag; Gustafshög (1870-tal), Augustendal (1860- tal, ombyggd 1916 till fabrikörsbostad med blockhusuddens 1700-talstullhus som förebild), tornvillan Ellensvik ( ) samt den stramare tegelvillan Ellensvik 3 (1912). På en höjd närmare industribebyggelsen ligger den s.k. Kuskbostaden med sin utsiktsklippa lät fabrikör J V Svensson uppföra en motorfabrik i Augustendal, som området då kallades, där man tillverkade en tvåtaktsmotor med tändkula, Advancemotorn. Fabriken växte snabbt. Vid startåret 1900 arbetade här 105, men redan år 1916 uppgick styrkan till över 500 personer. J V Svensons motorfabrik var därmed en av landets större industrier övertogs fastigheterna av Philipson Automobil AB som startade en bilmonteringsverkstad. I mitten av 1980-talet omstrukturerades företaget och bilförsäljningsföretaget blev dotterbolag till fastighetsbolaget Arcona. Arcona inbjöd ett antal arkitektkontor att tävla om projekteringen av en arbetsplatsstad. Tävlingen vanns av Nyréns arkitektkontor. Så småningom tillkom även bostäder, kultur och restauranger i planerna. Den nya stadsdelen gavs namnet Nacka strand, och började byggas 1988 ett av stockholmsområdets första exempel på ett omvandlat industriområde. Bebyggelse Utsikt över de äldre industribyggnaderna. längre bort synd de tidstypiska sågtandstaken Tegelarkitektur från 1910-talet till vänster 23

23 placerades nu närmare vattnet och på landsidan fick ett nytt vattentorn med färggrann fasadutsmyckning (av konstnären Åke Pallarp) markera den nya stadsdelen mot trafiklederna. Områdets sjösida försågs 1995 med den spektakulära skulpturen Gud fader på himmelsbågen efter en förstudie som Carl Milles gjorde 1946 för parken framför FN-byggnaden i New York. Den stora vattensprutande skulpturen har blivit ett av Stockholms inlopps landmärken och området viktigaste skulptur. Här finns också andra konstverk av bl.a. skulptören Peter Linde som t ex Ängel över Nacka sten utanför Tingshuset och En tanke utanför Telias hus. Strax ovanför grönstråket, mellan kontorshus, ligger den lilla s k Kuskbostaden med utsiktsklippa och i sluttningen väster om Fabrikörsvillan, en trävilla från 1870-talet. Inom Nacka strand finns en del trädgårdsmark och parker av äldre datum t.ex. runt Fabrikörsvillan och Tornvillan. De nya parkanläggningarna som tillkom under 1990-talet med stenmurar, trappor, grästerrasseringar och planteringar är genomgående av hög kvalitet. Den offentliga miljön präglas inom vissa delar också av talets idéer om naturanpassat byggande och att bevara natur och träd nära bebyggelse. I dag finns i Nacka Strand verksamheter för högteknologi, många olika företag och bostäder. De gamla fabriksbyggnaderna rymmer Nacka Strand Mäss & Konferens Center. Området hyser också restaurerade verkstadslokaler och arbetarbostäder. Ellensvik/ Tornvillan är en anläggning för små och medelstora möten för företag samt fester. Ett mindre hotell finns i anslutning till Tornvillan. Kulturmiljö och grönstruktur Den gröna foten mellan kajen och bebyggelsen från 1990-talet utgör ett grönstråk/parkstråk som binder ihop sommarvillemiljöerna. Särskilt framträdande byggnader i grönstråket är Fabrikörsvillan, tidigare sommarvillan Augustendal och tornvillan Ellensvik med anslutande tegelvilla. Alla tre omgivna av parker med terrassmurar och kulturpåverkad växtlighet. Parken kring Ellensvik är splittrad av vägar men skapar med sina stora lövträd, buskage, stenmurar och lusthus ändå en sammanhållen helhetsmiljö. Inom den gröna foten återfinns huvuddelen av områdets bestånd av ädellövträd. 24 Parkmiljön kring Ellenvik är uppsplittrad men utgör ändå en attraktiv helhet. Här vy från lekplatsen mot lusthuset och vattnet

24 Bevarade kulturmiljöer från tiden före utbyggnad en på 1990-talet Fabrikörsvillan med omgivande park Villa 1870-tal Ellensvik med Tornvillan och tillhörande park, lusthus m.m. Förkastningsbranten gröna foten med park och kulturmiljöer Kuskbostaden och utsiktsplatsen Äldre industibyggnader Arbetarbostäder 25

25 Beskrivning och värdering av delområden För att mer i detalj kunna beskriva och värdera naturmarkspartier och grönområden inom Nacka strand har dessa indelats i fem delområden. Här kallade Södra höjdryggen, Västra hällmarken, Förkastningsbranten med kulturmiljöer, Strandparken och Östra skogen (okänt om det finns lokala namn). Gatumiljöer och torg behandlas separat. Södra höjdryggen Detta område utgörs av det sammanhängande bergstråk som avgränsar Nacka strand från motorvägen och Järlahöjden/Nacka forum. Södra höjdryggen utgör det enda helt sammanhängande naturstråket förbi Nacka strand och berget ovanför tunneln fungerar som en ekodukt för både djur och människor. Tillkommande bebyggelse, parkeringar och upplagsområden på platån öster om tunneln har minskat stråkets värde, särskilt för rekreation. I detta svaga parti återstår enbart den steniga och bullerstörda sydsluttningen. Den steniga sydsluttningen fungerar dock som ekologisk spridningsväg. Vid vattentornet påträffades vid fältbesöket harspår men inga rådjursspår. En upptrampad stig från parkering på östra sidan till Tändkulevägen visade att grönstråket använts, åtminstone för hundrastning. Potential värden och identitet Ekologisk spridningskorridor Utsikt Höjdryggen och tallarna en del av Nackas karaktär - stadsbild Avgränsning mellan vägområde och Nacka strand Grönt promenadstråk (tillgänglighet och miljö inom vissa delar behöver förbättras om detta ska fungera bra!) Storlek - bredd Storlek. ca 4 ha Bredd: Varierar mellan 30 m intill tunnelmynning och 70 m Upplevelsevärden 3 Utsikt 9b Grönt promenadstråk Gångpassage över tunneltaket 26

26 Delområden Preliminär avgränsning för programområde BERGS OLJEDEPÅ Förkastningsbranten med kulturmiljöer Strandparken Östra skogen Västra hällmarken NACKA STRAND JARLABERG VIKDALEN Södra höjdryggen Värmdöleden 27 NACKA FORUM

27 men används även för promenader och hundrastning Öster om tunnelmynningen är grönstråket smalt och blockeras av upplag och parkering Vattentornet på Södra höjdryggen, ett landmärke för Nacka strand 28

28 Västra hällmarken Västra hällmarken utgör ett 5 ha stort sammanhängande skogsparti med kalt berg och hällmarkskog. Vidkroniga hällmarketallar dominerar men här finns också inslag av lövträd (asp) i några mindre sprickzoner mot norr. I den norra kanten växer tätare skog med mer högresta tallar, asp, gran och några ekar. Sammantaget utgör området ett spännande och något otillgängligt naturparti. Den smala dalstråket mellan Fabrikörvägen och Tändkulevägen utgör en avskärmad, tyst skogsdäld med unga aspar och björkar., bild s. 31. Genom den lilla dalen går en mindre stig. Förutom att vara det enda möjliga sambandet mellan dessa vägar utgör området ett lugnt och tyst rum med stor potential vid en utveckling av grönstrukturen inom området. Framkomlighet mot Tändkulevägen saknas idag då arbetarbostäderna blockerar. I anslutning till en mindre spricka i väster finns några stora identitetsskapande stenblock (bautastenar) värda att lyfta fram i t.ex. en lekmiljö, se bild s. 31. Uppifrån höjderna har man fin utsikt, främst söderut, mot Järlahöjden, eftersom den södra kanten utgörs av trädlös hällmark. Arbetarbostäderna längs Tändkulevägen sett från höjden ovanför. Södra höjdryggen i bakgrunden Området används troligen i mindre utsträckning; för promenader, hundrastning, naturlek och utflyktsmål. Snötäckning vid fältbesök gjorde det svårt se spår efter nyttjande som markslitage, eldplatser o.dyl. Några mindre stråk framträdde i snön. En naturkoja påträffades i området, bild s. 31. För att tillgodose olika rekreationsbehov i en tätare stadsdel med fler bostäder kommer delar av Västra hällmarken behöva iordningställas som lekplats och för fler parkaktiviteter, bollplaner, Inne i hällmarkstallskogen är man omsluten av träd och fågelkvitter. Bebyggelsen känns avlägsen även om den ligger nära 29

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

BLACKEBERGSVÄGEN Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53

BLACKEBERGSVÄGEN Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53 STADSBYGGADSKOTORET BLACKEBERGSVÄGE Områdesprogram 2011-04726-53 BLACKEBERGSVÄGE Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53 Orienteringskarta Flygfoto

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm Utgångspunkten för vårt överklagande och yrkandet att länsstyrelsen ska upphäva detaljplanen är områdets

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling.

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling. 1 2 FÖRORD Denna konsekvensbeskrivning är en del av underlaget till planprogrammet och ger en beskrivning av förutsättningar och konsekvenser för en utbyggnad av Lomma Hamn. Projektet drivs av en politisk

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

PARKEN STRÅKET I HÄSSELBY STRAND

PARKEN STRÅKET I HÄSSELBY STRAND PARKEN STRÅKET I HÄSSELBY STRAND Riktlinjer för parkens utveckling Elin Hulefors Kandidatarbeten vid institutionen för Stad och land 008 Bachelor thesis at the department of urban and rural development

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE

PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE Upprättat den 4 september 2012 Godkänt i kommunstyrelsen den 2 oktober 2012 Reviderat inför andra upplagan den 14 augusti 2014 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLL SYFTE...3 GEOGRAFI...4

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer