Landskapsanalys Nacka strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23"

Transkript

1 Landskapsanalys Nacka strand

2 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson

3 Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8 Landskapsrum-stadsbildsanalys 10 Barriärer och stråk 10 Landskapsväggar 10 Rumslighet 10 Noder 12 Landmärken 12 Utsikt 12 Stråk 12 Övergripande grönstrukur-naturmiljö 14 Grönstruktur - rekreation och upplevelsevärden 18 Historik-kulturmiljövärden 22 Beskrivning och värdering av delområden 26 Södra höjdryggen 26 Västra hällmarken 29 Förkastningsbranten och gröna foten med kulturmiljöer 32 Strandparken 36 Östra skogen 38 Sammanfattning - slutsatser och rekommendationer 40 Positiva värden att bevara och utveckla 40 Förslag och rekommendationer 42 Nacka strand och klimatanpassning - ekosystemtjänster 43 Vegetation biotoper 15 3

4 LANDSKAPSANALYS NACKA STRAND Inledning WSP Landskap och miljö har på uppdrag av Nacka kommun gjort en landskapsanalys för Nacka strand. Arbetet utgör en komplettering av landskapsanalys för Centrala Nacka och ska utgöra underlag för kommande detaljplaneprogram för Nacka strand. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för att utveckla Nacka strand till en tät och levande stadsdel genom en blandning av bostäder, arbetsplatser och service med tillgång till attraktiva mötesplatser och kvalitativa och tillgängliga rekreationsmiljöer (från startpromemoria Dnr KFKS 2012/ ). I programarbetet utreds omvandling av kontor till bostäder, komplettering med ny bebyggelse, främst bostäder. 5

5 Landskapets uppbyggnad Nacka strand präglas av den dramatiska topografin längs förkastningsbranten mot Saltsjön. Nivåskillnaderna är stora. Det är ca 60 meter från strandplanet till högsta berget och Jarlabergsplatån. Bebyggelsen är placerad dels i den norrvända branten och dels på en central platå omgiven av berghöjder. Höjderna är skogsbeväxta mot norr och väster och bebyggda mot öster (Jarlaberg). Topografiskt kännetecknas Nacka strand med omgivning av ett flertal platåer med branter emellan, se karta. Platåerna kännetecknas av olika karaktär, funktion och gestaltning. Mellan platåerna leder raltivt branta vägar och trappor. De brantaste partierna som saknar trappor är helt otillgängliga. Topografin med branter, höjder och platåer är en viktig utgångspunkt vid planering av området. Höjder och exponerade sluttningar är viktiga inslag både för riksintresset Norra kusten (se kulturmiljö) och i stadsbilden, se Landskapsrum och stadsbildsanalys. Det kan finnas behov av att sammanlänka olika platåer och funktioner, men det kan också vara värdefullt att behålla karaktären inom en platå och stärka denna. Platåerna bygger på varandra och skapar en rytm och karaktär för området. Förkastningsbranten längs norra kusten med Ryssberget i fonden 6 Branta trappor skapar samband mellan platårerna. Här trappan mellan strandplanet och JV Svenssons torg

6 Topografi Preliminär avgränsning för programområde Färgade ytor sammanhängande höjder och platåer. Höjdangivelser är ungefärliga Trädgårdsplatåer Strand-och kajplanet Oljedepån +45 Nyckelvikens naturreservat Centrala platån Naturmarksplatåer Jarlabergsplatån Ryssbergen

7 Bebyggelsekaraktär Nacka strand utgör en av fem tydligt avgränsade bebyggda enklaver norr om Värmdöleden; Vildalen med gles villabebyggelse, stora trädgårdar och småskalig, lummig karaktär Nacka strand med tät och tung bebyggelse delvis med äldre industrikaraktär och koppling mot kaj, båtar och hav Kontorskvarter mot Värmdöleden med gles, öppen struktur och stora parkeringsytor Jarlabergsplatån med slutna, ljusa bostadskvarter och medelhavsinspirerade tak Oljedepån med cisterner inplacerade bland bergen Jarlaberg Inom Nacka strand finns också stor variation i bebyggelsestruktur, täthet och karaktär. Från sommarvillorna med träarkitektur och omgivande lummiga parkmark till mycket tät storskalig kontorsmiljö och delar med äldre industriarkitektur. Här finns också slutna stadsgator med trädplantering och otydliga storskaliga platser. Tät kvartersstruktur längs Augustendalsvägen Parkeringar och träd kring kontor Enspännarvägen 1 8

8 Bebyggelsekarta Preliminär avgränsning för programområde Bergs oljedepå Gröna foten parkstråk med intressanta kulturmiljöer Småskalig arbetarbebyggelse Nacka strand - storskalig, tät, blandad bebyggelse stadsstruktur Kulturhistorisk kärna Jarlaberg - bostäder, sluten kvartersstruktur och centralt parkstråk Vikdalen, gles småskalig villabebyggelse Gles kontorsbebyggelse Gles kontorsbebyggelse 9

9 Landskapsrum-stadsbildsanalys Barriärer och stråk Topografi och storskalig bebyggelse skapar stukturer och rumslighet inom Nacka strand. Branta berg utgör tydliga barriärer och styr rörelsestråken genom området. Dessa följer gator och små dalstråk genom bergen eller branta trappor uppför sluttningarna, se även Topografi. Värmdövägen utgör också en tydlig barriär som dock kan passeras på flera ställen via broar och gångportar. Skönviksvägen som saknar gångväg och trafikeras av tung trafik till Bergs oljedepå utgör en barriär mellan Jarlaberg och Nyckelviken. Det finns en vägport vid entrén mot Nyckelviken. Landskapsväggar Bergbranter, skogssluttningar och byggnader utgör också tydliga väggar i landskapsrum/stadsrum som strukturerar. Förkastningsbranten utgör som helhet en storskalig struktur kopplad till vattenrummet och Norra kusten. Det sönderbrutna berget varierar mellan markerade bergknallar och något flackare sluttningszoner. Även skog skapar mer genomsiktliga väggar. Rumslighet Rumsligheten är mycket tydlig inom den äldre industrimiljön och längs nya bostadsgator, mer otydlig inom det glesa verkamhetsområdet och i kantzoner. Det stora vattenrummet är påtagligt i norra delen av Nacka strand men även längs kajen finns en succesion av mindre rum av olika karaktär. Några väldefinierade, andra otydliga och splittrade. Det finns en hel del trasiga sprängkanter och otydliga landskapsrum/stadsrum. Bergkanter skapar barriärer, både naturliga och sprängda Tät rumslighet vid den äldre industribebyggelsen 10

10 Landskapsbild - stadsbild Landskapsväggar/branter Särskilt markerade branter Stadsrum/landskapsrum Stråk med tydlig rumskänsla + Knutpunkter/noder Landmärken Utsiktsplatser

11 Inom slutna stadsrum är utblickar och vyer mot skog och vatten betydelsevulla. Väderstrecket påverkar upplevelsen av rummen och deras vistelsekvaliteter. Särskilt vintertid upplevs många rum och stråk mellan husen mörka. Noder JV Svensson torg och kajplanet vid Bergbanan utgör områdets tydligaste noder. Särskilt centralt är området vid busshållplatsen och trappan vid Tingshuset upp mot Cylindervägens restauranger. Landmärken Nacka strand har flera landmärken varav vattentornet ritat av Alsengruppen är områdets tydligaste. Vid vattnet är Millesstatyn Guds hand, den storskaliga konstorskomplexet ovanför sluttningen med sina fem flyglar och i viss mån Fabrikörsvillan och Tornvillan. JVSvenssons torg fungerar som en nod i området Utsikt Från höjder och sluttningar har man vid utsikt över omgivande landskap. På kartan har markerats särskilt tydliga utsiktspunkter/ platser. Stråk Stråken genom området följer naturligt landskapet som längs Ellensviksvägen och Tändkulevägen eller är nyskapade som Fabrikörvägen. Trappor har också möjliggjort nya stråk i området. Det finns två huvudstråk genom Nacka strand. Ett för alla trafikslag längs Augustendalsvägen och ett stråk för gående, med många trappor, från stranden via bergbana och Cylindervägen till Jakobsdalsvägen. Vid Cylindervägen 16 finns en privat hiss som används flitigt. Det finns också ett flertal kopplingar mot omgivande områden för gående och cyklister. Visa stråk har svaga 12 Utblick från Jarlaberg mot två av områdets mer lokala landmärken delar t.ex. strandstråket från Marinstaden och Vikdalen som slutar här utan någon naturlig förtsättning. Det är generellt svårt att veta var man får gå. De flesta stigar inom området ligger på privat mark och allmänt tillgängliga stråk behöver säkras vid en omvandling av området. Gäller även hissar.

12 Stråk Huvudstråk GC-stråk- följer naturen Centralt trappstråk för gående Kaj- och standstråk Mindre stråk,ofta via trappor Stråk längs höjdryggen Hiss Cylinervägen 16 Jarlaberg Nyckelvikens naturreservat Ryssbergen Vikdalen 13 Järlahöjden Nacka forum

13 Övergripande grönstruktur naturmiljö Nacka strand, Vikdalens villabebyggelse och Jarlaberg ligger mellan två större naturområden med stora natur- och rekreationsvärden, Ryssberget i väster och Nyckelvikens naturreservat i öster. Nyckelviken utgör en s.k. värdekärna. Båda områdena ingår i den regionala Nacka-Värmdökilen där Ryssbergets naturbarrskog utgör kilens avslutning mot staden och möjliggör artspridning till stadens parker och skogsdungar. Enligt kommunens grönplan är spridningssambanden både för barrskogsarter och ädellövskog relativt svagt längs den norra kusten. Barrskogar med höga naturvärden, klass 1-3, finns på Ryssberget, det inre av Svindersviken, Kvarnholmen,Telegrafberget och Velamsund. Ädellövskog med höga naturvärden, klass 1-3, finns inom Nyckelvikens naturreservat. Även om Nacka strand inte innehåller natur av motsvarande klass finns här både hällmarksskog och blandskog samt ekbestånd som har en viktig funktion som spridningskorridor mellan Ryssberget och Nyckelviken och som därmed bidrar till att upprätthålla spridningssamband utmed norra kusten. Sambandet är svagt och riskerar, vid en alltför kraftig förtätning i Nacka strand, att försvinna helt. Ädellövträd (ek, lind och lönn) m.fl. växer i trädgårdar och parker och har spridningssamband med ek och lind som växer i Ryssvikens sluttningar. Det är inte långt över vattnet till Djurgårdens värdefulla eklandskap (Blockhusudden) så även här finns en möjlig koppling. En trädinventering med syfte att bedöma trädens status visar att det finns träd som mår dåligt och utgör säkerhetsrisk, akut eller på sikt. Det innebär att det också finns behov av ersättningsplantering. 14 Tunneln fungerar som ekodukt med spridningsväg längs berget ovanför Ryssberget (i fonden) och Nyckelvikens naturreservat

14 Vegetation-biotoper Hällmarksskog växer på höjderna, blandskog i norrvända sluttningar och lövdominerad skog med inslag av ädellövsträd i den östra delen. En del berghöjder är kala och inslag av partier med yngre tall förekommer. De sammanhängande skogsstråken är värdefulla samband mellan Ryssberget och Nyckelviken och för artspridning. Stråken möjliggör att däggdjur såsom räv, hare samt fjärilar och skygga fåglar kan röra sig mellan Ryssberget och Nyckelviken. Vid fältbesök konstaterades harspår på flera ställen och rådjursspår inom den större västra höjdplatån. Skogsmarken utgör också värdefull rekreationsmark, se nedan. Inom naturmarkspartier finns från natursynpunkt värdefulla bestånd av äldre tallar, medelålders ekar och aspar. Gamla grova tallar, ekar och aspar är värdefulla eftersom de ofta utgör habitat för sällsynta/rödlistade arter. Även inne bland bebyggelsen finns träd som är värdefulla som länkar mellan naturområden, och som även är av betydelse för stadsbild, upplevelse, lokalklimat m.m. och park Stranden utgörs nästan helt av kajkonstruktioner. Ett mindre område med naturstrand/klippor finns nedanför Tornvillan. Bergsluttningarna utgör dock ett möjligt spridningssamband utmed vattnet, främst för barrskogsarter. En inventering av naturvärden kommer att genomföras under vinter- vår Hällmarksskog med tall dominerar inom området 15

15 Bedömning Naturmarken inom Nacka strand bedöms som betydelsefull för att stödja och upprätthålla spridningssamband längs norra kusten. Det sammanhängande stråket över tunneln bör om möjligt behållas, likaså sluttningen utmed vattnet. Ny bebyggelse kan troligen placeras i skogskanter men storleken på befintliga naturområden bör inte minska i större omfattning. En större utbyggnad inom den västra hällmarken innebär att denna kan förlora sitt värde som skogsbiotop och möjligt habitat (födosök, passage, vistelse) för rådjur, mindre däggdjur och barrskogsfåglar. För att långsiktligt kunna upprätthålla spridningssamband förbi Nacka strand krävs att sammanhängande skogspartier och grönstråk bevaras. Träd inne bland bebyggelsen sparas i möjligaste mån och kompletteras med nyplantering av tall och ädellövträd. Även möjligheten att integrera grönska i ny bebyggelse bör prövas för att om möjligt förbättra samband och skapa nya kopplingar. På flera ställen finns svaga länkar i spridningsvägarna. Man kan tänka sig att man vidtar åtgärder för att förstärka sambanden på dessa ställen. Exempelvis för fjärilar/pollinatörer är det relativt enkelt att skapa nya spridningskorridorer i urban miljö. Där det finns möjlighet utveckla sammanhängande stråk t.ex. längs slänter och gångvägar kan finnas möjlighet att utveckla sådana spridningskorridorer genom att grässvålen ersätts av en mer artrik flora (t.ex. torrängsflora). Optimalt bör en fjärilskorridor vara 2 m bred. 16 Höjderna med sammanhängande, större naturmarkspartier är värdefulla skogsbiotoper för djurlivet i området och fungerar som spridningsvägar längs norra kusten. Viktiga att bevara

16 Naturmiljövärden och samband Nyckelvikens naturreservat Möjligt spridningssamband mot Djurgården Lövdominerad skog Större skogsparti - hällmarkstallskog Jarlaberg NACKA STRAND Förklaringar Ryssbergen Vikddalen Ekodukt Detaljplanearbete pågår Möjliga spridningsvägar Barriärer och brutna samband Värmdöleden Större, lokalt värdefulla naturområden Särskilt värdefull natur Svaga länkar i spridningsvägarna Minimistorlek för den spridningskorridor som krävs för att upprätthålla spridningssamband inom Nacka-Värmdökilen Nacka forum 17

17 Grönstuktur rekreation och upplevelsevärden I Nacka kommuns grönplan anges förslag och riktlinjer för den sociala och rekreativa grönstrukturen. Genom att tillämpa dessa begrepp och kvaliteter på Nacka strand kan områdets nuvarande kvaliteter beskrivas, liksom brister och framtida behov. Utgångspunkten vid en förtätning av Nacka strand är de boendes behov av gröna oaser och offentliga rum för samvaro, lek och rekreation. Även de som arbetar i området uppskattar en attraktiv grön miljö för luncher och promenader. Av de upplevelsevärden som tas upp i kommunens grönplan och som kan sägas representera rekreativa värden i Nacka, finns inom Nacka strand; 2 Skogskänsla (gränsfall), 3 Utblickar och öppna landskap, 5 Kulturhistoria, 6 Aktivitet och utmaning (i viss mån, knutet till båtar och hav), 7 Service (restauranger), 8 Bostadsnära natur och då främst 8b, rofylldhet, naturupplevelse nära bostaden, 9 Bostadsnära promenadstråk; 9a villapromenad (Vikdalen) och 9b rörelsestråk i natur samt 10 Strandpromenad och vattenkontakt. Det är relativt nära till Ryssbergen, m, lite längre till Nyckelvikens skogar, 1.5 km. Båda områden med mycket höga värden för upplevelsevärde 1 och 2. Via pendelbåt är det inte heller långt till Blockhusudden och Södra Djurgårdens unika rekreationsmiljöer. Inom området finns en hel del fina parker, särskilt parkmiljöerna i strandnära läge kring kulturvillorna längs förkastningsbranten och gröna foten är attraktiva. Inom området finns även andra park- och trädgårdsmiljöer, både äldre och modernare, med gräsmattor, blommande buskage och träd. Parkbänkar finns på flera ställen. Tre lekplatser finns inom området, två kommunala och en privat. Det är otydligt vad som är privat och offentligt. I parkstråket genom Jarlaberg finns en större lekplats. Naturmarken erbjuder värdefull lekmiljö, särskilt lite planare och solbelysta ytor. En större idrottsplats, Nacka IP, med flera bollplaner ligger på södra sidan om Värmdöleden, km bort. Den lilla bollplanen på kajen, längst i väster, har ett inklämt läge. Vid vattnet finns möjlighet till olika aktiviteter knutna till båtliv. Här finns anslutning till Vaxholmsbåtar och pendelbåtar. Strandparken har ett fint Boende och arbetande i Nacka strand har idag nära till vatten och nära till natur även om denna till stor del är brant och otillgänglig. Utsikten är från flera höjder vidsträckt och upplevelse av tallsus och hav är en tillgång. Strandområdet med kajer och pir är attraktiva vistelsemiljöer även om här är lite otydligt var man får gå. 18 Platsen kan förbättras

18 Målpunkter Målpunkter och samband Kommunal lekplats (vissa har skötselavtal) Huvudstråk Privat lekplats Gång och cykelvägar Centalt passage för gående med trappor och bergbana Kaj- och standpromenad HAV, STRAND OCH KAJ Mindre gångpassager via trappor Stigar Pendelbåtar Vaxholmsbåtar Restaurang Central plats, busstorget Nyckelvikens naturreservat BOSTADSNÄRA NATUR Utsiktsplatsen Preliminär avgränsning för programområde Förskola Skola BOSTADSNÄRA NATUR naturlek, utsikt Mässan Skola Förskola Jarlabergs skola, förskola Internationella engelska skolan Ryssbergen 19 Nacka gymnasium och Eklidens skola och Nacka IP Nacka forum

19 kvällsolsläge för t.ex.picknick. Picknickplatser hittar man också väster om kajplanet intill bergfoten. Gång- och cykelvägar förbinder Nacka strand med Järlahöjden, Nacka fortum, Jarlaberg och Vikdalen. En del av dessa förbindelsestråk är inte så lätta att uppfatta. Hur man som gående rör sig genom området är otydligt. Via gångvägar och trappor, mellan hus och genom små naturpartier, kan man ta sig mellan områdets platåer. Via Jarlaberg nås även Nyckelvikens naturreservat och större strövområden. Den branta terrängen gör området svårtillgängligt. Det är gott om trappor i området, en del anlagda granittrappor och andra enklare trätrappor. En bergbana och en bred granittrappa förbinder kajplanet med J V Svenssons torg. Kvaliteter - rekreation/upplevelse 20 Strandnära kulturmiljöer och parker med stora lövträd längs den gröna foten Utsiktplatsen vid Kuskbostaden,se bilder s. 28 God tillgång till bostadsnära natur med många kvaliteter Utsikt från många bergshöjder Gräsytor/park vid vattnet med kvällsol och utsikt Hög kvalitet på markanläggningar som murar, trappor mm Bergbanan Naturanpassning av byggnader mot berg och natur och med stora träd bevarade nära hus och vägar Gångvägar genom skog dagtid ger skogskänsla och naturupplevelse Flera platser med rofylld karaktär Varierad arkitektur av hög kvalitet både i den äldre bebyggelsen och i moderna tillägg Upplevelsen av ljus, himmel och hav sett från höjderna inom området Brister-rekreation/upplevelse Svag visuell koppling mellan det centrala torget och stranden Storskaliga och lite ödsliga torgytor Det norrvända läget med brist på solljus, särskilt vintertid Ödsliga och otrygga platser inne bland bebyggelsen under kvällar och nätter Även GC-stråk genom skog kan upplevas otrygga kvällar och nätter Brist på grönska i gatumiljön och mot intilliggande bostadsområden, svårt att hitta En del baksidor ; lastintag, parkeringar, sprängda bergkanter m.m. Saknas större parker och platser gestaltade för många olika aktiviteter, en samlingsplats för vardag och fest Brist på plana ytor för bollspel och aktivitet, tråkigt miljö vid den

20 Kvaliteter och brister - saknas strandpromenad mot Nyckelviken ++ gröna foten med kulturmiljöer, park, gångvägar och utsiktsplatser ++ strandpark och pir ++ pendelbåtar, kontakt med Södra Djurgården - - farlig miljö gångbana saknas utmed Skönviksvägen + restaurang - - rörigt, trångt, olika + lekplats, privat + + utsiktsplatsen ++ sammanhängande strandpromenad mot Svindersviken + lekplats och utsiktsplats + bergbana - dåligt visuellt samband med vattent + sammanhängnade lövskog -+lekplats, - förskolan blockerar samband - stort och ödsligt busstorg -branta och otydliga samband mellan Jarlaberg och Nacka strand + +sammanhängande soligt läge, även vintertid, naturlek, promenader, picknick utsikt FÖRKLARINGAR + + hiss, - privat - - storskaligt, baksidor, höga sprängkanter, otydligt på vilken sida av gatan man ska gå Lokomobilvägen planarbete pågår Sammanhängande grönområden Viktiga samband Kulturmiljöer Berghällar och skog av värde i gatubilden - storskaligt, splittrat och tråkig miljö Sprängkanter, trasiga bergkanter Tydliga baksidor Samband med brister 21

21 Historik-kulturmiljövärden* Nacka strand ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms farled och inlopp. Området tillhör den del av riksintresset vars kärnvärden främst utgörs av industrihistoriska uttryck i form av stora, varierande byggnadsvolymer med tillhörande bostadsdelar, samt vissa inslag av f d sommarvillor närmare vattnet. Till riksintresset hör även det karaktäristiska sprickdalslandskapet med branta bergssidor som skapat förutsättningarna för bebyggelseetableringarna. Nacka strands industrihistoriska byggnader är från sekelskiftet 1900 och härrör från J V Svensons Motorfabrik. Fabriksområdet kallades för Augustendal efter sommarvillan med samma namn (nuvarande Fabrikörsvillan). I miljön ingår bl a större verkstadshallar i tegel och puts från tidigt 1900-tal, en arbetarbostadsgata samt f d sommarvillor med parkmiljöer, alla utpekade i kommunens kulturmiljöprogram som intressanta ur ett lokalt perspektiv (Kulturmiljöprogram, miljö nr 25, sid 172ff). Fabrikörsvillan med sin pamliga trappa och bokhäck Kort historik Under stenåldern för 4000 år sen var dagens branta sprickdalsterräng en splittrad ö-värld med fiskrika sund och vikar som också erbjöd skyddade lägen där man kunde lägga till med båt vid jakt och fiske. Man kan förutsätta att skogen därefter i varierande omfattning använts som jaktmark, virkesförråd och för extensivt skogsbete. Nacka strand tillhörde under lång tid Stora Sickla gård (belägen på Sicklaöns södra sida) och enligt de äldsta kartorna över området (från 1600-talet) fanns vid den tiden ingen bebyggelse. Dalgången 22 *Text bearbetad efter förlaga kommunantikvarie Johan Aspfors Ellenvik eller Tornvillan som den också kallas omges av en äldre parkanläggning som starkt bidrar till helhetsupplevelsen vid strandparken

22 ned mot Tornvillan där man idag hittar äldre ekbestånd och lövskog nyttjades som betesmark. I Vikdalen fanns en mjölkvarn och i öster torpet Korphyttan/Lilla Nyckelviken. Det var först på 1860-talet som norra kusten började bebyggas i större utsträckning, och då med sommarvillor. I början av 1900-talet fanns i området sex sommarvillor varav fyra finns kvar idag; Gustafshög (1870-tal), Augustendal (1860- tal, ombyggd 1916 till fabrikörsbostad med blockhusuddens 1700-talstullhus som förebild), tornvillan Ellensvik ( ) samt den stramare tegelvillan Ellensvik 3 (1912). På en höjd närmare industribebyggelsen ligger den s.k. Kuskbostaden med sin utsiktsklippa lät fabrikör J V Svensson uppföra en motorfabrik i Augustendal, som området då kallades, där man tillverkade en tvåtaktsmotor med tändkula, Advancemotorn. Fabriken växte snabbt. Vid startåret 1900 arbetade här 105, men redan år 1916 uppgick styrkan till över 500 personer. J V Svensons motorfabrik var därmed en av landets större industrier övertogs fastigheterna av Philipson Automobil AB som startade en bilmonteringsverkstad. I mitten av 1980-talet omstrukturerades företaget och bilförsäljningsföretaget blev dotterbolag till fastighetsbolaget Arcona. Arcona inbjöd ett antal arkitektkontor att tävla om projekteringen av en arbetsplatsstad. Tävlingen vanns av Nyréns arkitektkontor. Så småningom tillkom även bostäder, kultur och restauranger i planerna. Den nya stadsdelen gavs namnet Nacka strand, och började byggas 1988 ett av stockholmsområdets första exempel på ett omvandlat industriområde. Bebyggelse Utsikt över de äldre industribyggnaderna. längre bort synd de tidstypiska sågtandstaken Tegelarkitektur från 1910-talet till vänster 23

23 placerades nu närmare vattnet och på landsidan fick ett nytt vattentorn med färggrann fasadutsmyckning (av konstnären Åke Pallarp) markera den nya stadsdelen mot trafiklederna. Områdets sjösida försågs 1995 med den spektakulära skulpturen Gud fader på himmelsbågen efter en förstudie som Carl Milles gjorde 1946 för parken framför FN-byggnaden i New York. Den stora vattensprutande skulpturen har blivit ett av Stockholms inlopps landmärken och området viktigaste skulptur. Här finns också andra konstverk av bl.a. skulptören Peter Linde som t ex Ängel över Nacka sten utanför Tingshuset och En tanke utanför Telias hus. Strax ovanför grönstråket, mellan kontorshus, ligger den lilla s k Kuskbostaden med utsiktsklippa och i sluttningen väster om Fabrikörsvillan, en trävilla från 1870-talet. Inom Nacka strand finns en del trädgårdsmark och parker av äldre datum t.ex. runt Fabrikörsvillan och Tornvillan. De nya parkanläggningarna som tillkom under 1990-talet med stenmurar, trappor, grästerrasseringar och planteringar är genomgående av hög kvalitet. Den offentliga miljön präglas inom vissa delar också av talets idéer om naturanpassat byggande och att bevara natur och träd nära bebyggelse. I dag finns i Nacka Strand verksamheter för högteknologi, många olika företag och bostäder. De gamla fabriksbyggnaderna rymmer Nacka Strand Mäss & Konferens Center. Området hyser också restaurerade verkstadslokaler och arbetarbostäder. Ellensvik/ Tornvillan är en anläggning för små och medelstora möten för företag samt fester. Ett mindre hotell finns i anslutning till Tornvillan. Kulturmiljö och grönstruktur Den gröna foten mellan kajen och bebyggelsen från 1990-talet utgör ett grönstråk/parkstråk som binder ihop sommarvillemiljöerna. Särskilt framträdande byggnader i grönstråket är Fabrikörsvillan, tidigare sommarvillan Augustendal och tornvillan Ellensvik med anslutande tegelvilla. Alla tre omgivna av parker med terrassmurar och kulturpåverkad växtlighet. Parken kring Ellensvik är splittrad av vägar men skapar med sina stora lövträd, buskage, stenmurar och lusthus ändå en sammanhållen helhetsmiljö. Inom den gröna foten återfinns huvuddelen av områdets bestånd av ädellövträd. 24 Parkmiljön kring Ellenvik är uppsplittrad men utgör ändå en attraktiv helhet. Här vy från lekplatsen mot lusthuset och vattnet

24 Bevarade kulturmiljöer från tiden före utbyggnad en på 1990-talet Fabrikörsvillan med omgivande park Villa 1870-tal Ellensvik med Tornvillan och tillhörande park, lusthus m.m. Förkastningsbranten gröna foten med park och kulturmiljöer Kuskbostaden och utsiktsplatsen Äldre industibyggnader Arbetarbostäder 25

25 Beskrivning och värdering av delområden För att mer i detalj kunna beskriva och värdera naturmarkspartier och grönområden inom Nacka strand har dessa indelats i fem delområden. Här kallade Södra höjdryggen, Västra hällmarken, Förkastningsbranten med kulturmiljöer, Strandparken och Östra skogen (okänt om det finns lokala namn). Gatumiljöer och torg behandlas separat. Södra höjdryggen Detta område utgörs av det sammanhängande bergstråk som avgränsar Nacka strand från motorvägen och Järlahöjden/Nacka forum. Södra höjdryggen utgör det enda helt sammanhängande naturstråket förbi Nacka strand och berget ovanför tunneln fungerar som en ekodukt för både djur och människor. Tillkommande bebyggelse, parkeringar och upplagsområden på platån öster om tunneln har minskat stråkets värde, särskilt för rekreation. I detta svaga parti återstår enbart den steniga och bullerstörda sydsluttningen. Den steniga sydsluttningen fungerar dock som ekologisk spridningsväg. Vid vattentornet påträffades vid fältbesöket harspår men inga rådjursspår. En upptrampad stig från parkering på östra sidan till Tändkulevägen visade att grönstråket använts, åtminstone för hundrastning. Potential värden och identitet Ekologisk spridningskorridor Utsikt Höjdryggen och tallarna en del av Nackas karaktär - stadsbild Avgränsning mellan vägområde och Nacka strand Grönt promenadstråk (tillgänglighet och miljö inom vissa delar behöver förbättras om detta ska fungera bra!) Storlek - bredd Storlek. ca 4 ha Bredd: Varierar mellan 30 m intill tunnelmynning och 70 m Upplevelsevärden 3 Utsikt 9b Grönt promenadstråk Gångpassage över tunneltaket 26

26 Delområden Preliminär avgränsning för programområde BERGS OLJEDEPÅ Förkastningsbranten med kulturmiljöer Strandparken Östra skogen Västra hällmarken NACKA STRAND JARLABERG VIKDALEN Södra höjdryggen Värmdöleden 27 NACKA FORUM

27 men används även för promenader och hundrastning Öster om tunnelmynningen är grönstråket smalt och blockeras av upplag och parkering Vattentornet på Södra höjdryggen, ett landmärke för Nacka strand 28

28 Västra hällmarken Västra hällmarken utgör ett 5 ha stort sammanhängande skogsparti med kalt berg och hällmarkskog. Vidkroniga hällmarketallar dominerar men här finns också inslag av lövträd (asp) i några mindre sprickzoner mot norr. I den norra kanten växer tätare skog med mer högresta tallar, asp, gran och några ekar. Sammantaget utgör området ett spännande och något otillgängligt naturparti. Den smala dalstråket mellan Fabrikörvägen och Tändkulevägen utgör en avskärmad, tyst skogsdäld med unga aspar och björkar., bild s. 31. Genom den lilla dalen går en mindre stig. Förutom att vara det enda möjliga sambandet mellan dessa vägar utgör området ett lugnt och tyst rum med stor potential vid en utveckling av grönstrukturen inom området. Framkomlighet mot Tändkulevägen saknas idag då arbetarbostäderna blockerar. I anslutning till en mindre spricka i väster finns några stora identitetsskapande stenblock (bautastenar) värda att lyfta fram i t.ex. en lekmiljö, se bild s. 31. Uppifrån höjderna har man fin utsikt, främst söderut, mot Järlahöjden, eftersom den södra kanten utgörs av trädlös hällmark. Arbetarbostäderna längs Tändkulevägen sett från höjden ovanför. Södra höjdryggen i bakgrunden Området används troligen i mindre utsträckning; för promenader, hundrastning, naturlek och utflyktsmål. Snötäckning vid fältbesök gjorde det svårt se spår efter nyttjande som markslitage, eldplatser o.dyl. Några mindre stråk framträdde i snön. En naturkoja påträffades i området, bild s. 31. För att tillgodose olika rekreationsbehov i en tätare stadsdel med fler bostäder kommer delar av Västra hällmarken behöva iordningställas som lekplats och för fler parkaktiviteter, bollplaner, Inne i hällmarkstallskogen är man omsluten av träd och fågelkvitter. Bebyggelsen känns avlägsen även om den ligger nära 29

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT Skala 1: 20 000 (i A3) 1 Grönplan för Gislaveds tätort på uppdrag av Gislaveds kommun, första utgåva augusti 2007. Foto, kartor, text och layout av Linda Kjellström FÖRORD

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden Gestaltningsprogram Kavallerivägen/Rissneleden 2013 03 27 Inledning BAKGRUND Planering för sydvästra Rissne har pågått i flera år. Området är utpekat som ett förändringsområde i Fördjupad översiktplan

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Enspännarvägen - Jarlaberg Stadsbyggnadsprojekt för Enspännarvägen, Sicklaön 362:2 m.fl, Jarlaberg på västra Sicklaön, Nacka kommun

Enspännarvägen - Jarlaberg Stadsbyggnadsprojekt för Enspännarvägen, Sicklaön 362:2 m.fl, Jarlaberg på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (12) STARTPROMEMORIA Enspännarvägen - Jarlaberg Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/18-214 Projekt 9247 Enspännarvägen - Jarlaberg Stadsbyggnadsprojekt för Enspännarvägen,

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

P-M Bussgata till kaj. Koncept 2014-03-14

P-M Bussgata till kaj. Koncept 2014-03-14 P-M Bussgata till kaj Koncept 2014-03-14 Kund Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Norra Nacka strand Stadsbyggnadsprojekt för Norra Nacka strand, detaljplan 3, på Sicklaön, Nacka kommun

Norra Nacka strand Stadsbyggnadsprojekt för Norra Nacka strand, detaljplan 3, på Sicklaön, Nacka kommun 2015-0519 DELEGATIONSBESLUT 1 (6) STARTPROMEMORIA Norra Nacka strand Dnr KFKS 2014/1015-214 Projekt 9240 Detta delegationsbeslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Norra Nacka

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

TYRESÖ STRANDÄNGAR rekreation och grönstruktur

TYRESÖ STRANDÄNGAR rekreation och grönstruktur TYRESÖ STRANDÄNGAR rekreation och grönstruktur Ekologigruppen AB Dalslandsgatan 7 SE 118 58 Stockholm Tel. 08 642 20 90 Telefax 08 641 71 43 Organisationsnummer 556342-2285 E-post eko@ekologigruppen.se

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad 3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad Kattvik är ett av de samhällen som kommunen anser bör växa i kraft av läge och bostadsefterfrågan. Det har drygt 100 bostadshus och c:a 90 fastboende.

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN EXPLOATERINGSSTUDIE FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Denna studie syftar till att utreda lämplig exploateringsgrad och tänkbar bebyggelsestruktur i Nya Älvstaden, Trollhättan. Arbetsområdet

Läs mer

Bebyggelsens gröna karaktär

Bebyggelsens gröna karaktär Bebyggelsens gröna karaktär HUDDINGE KOMMUN Parkstrategi Vilken typ av bebyggelse som finns i ett område påverkar grönytetillgången. Det påverkar även graden av offentlighet i dessa grönområden. Indelningen

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Utställningshandling 2

GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Utställningshandling 2 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum Nacka kommun Oktober 2009, reviderad september 2010 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Utställningshandling

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE

Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE 1(9) Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Information om pågående planarbete

Information om pågående planarbete 2017-01-10 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2014/381-214 Projekt Bergs gård Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Information om pågående planarbete Detaljplan för Bergs gård på västra Sicklaön

Läs mer

Förtätningsstudie kring Kryddvägen, Tyresö kommun

Förtätningsstudie kring Kryddvägen, Tyresö kommun Förtätningsstudie kring Kryddvägen, Tyresö kommun I Översiktsplan för Tyresö kommun år 008, är området kring Kryddvägen utpekat som ett lämpligt område för tätare bostadsbebyggelse. Syftet med denna förtätningsstudie

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Miljöredovisning Konsekvenser av planen Detaljplan för Norges hus, del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun

Miljöredovisning Konsekvenser av planen Detaljplan för Norges hus, del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun 2016-02-05 1 (11) Miljöredovisning GRANSKNINGSHANDLING Upprättad februari 2016 Dnr: KFKS 2015/705-214 (MSN 2014/119-214) Miljöredovisning Konsekvenser av planen Detaljplan för Norges hus, del av Hasseludden

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Bebyggelse- och parkförslag: Bebyggelseförslagen omfattar ungefär 500 lägenheter, främst utmed Bjursätragatan, se 1-6 på översiktskarta nedan. Förslagen presenteras områdesvis

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm Tidaholms kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning 2015-06-15, Projektnummer: 144 554 Trafikverket Trafikverket, Box 110,

Läs mer

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad Karin Görlin, Landskapsarkitekt LAR/MSA ekologigruppen ab Ekologigruppen Eniro samma struktur Vad är en grön mötesplats? Ekologigruppen

Läs mer

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post:

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post: Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö Telefon : 08-731 30 00 vx E-post: lidingo.stad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2013-06-05 A: TORSVIKSDIKET/BROPARKEN

Läs mer

BILAGA 3 JÄMFÖRELSE STADSPARKER

BILAGA 3 JÄMFÖRELSE STADSPARKER BILAGA 3 JÄMFÖRELSE STADSPARKER Vasaparken Stockholm Vasaparken är en knappt sex hektar stor park som ligger centralt i stadsdelen Vasastan, Stockholm. Den anlades i början av 1900-talet och genomgick

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas

Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration Möjlighet till handel, hantverk och kontor Ett eempel på hur området skulle kunna utformas Elinor Bjärnborg Planarkitekt P P

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PROGRAM FÖR ALMÖSTRAND Tjörns kommun BEHOVSBEDÖMNING - Behövs miljöbedömning? MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER Enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning av alla

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Värdenas förhållande till strandskydd och eventuell ny bebyggelse

Värdenas förhållande till strandskydd och eventuell ny bebyggelse Stockholm, 051121 PM Värdenas förhållande till strandskydd och eventuell ny bebyggelse Ny bebyggelse inom programområdet kan komma att kräva dispens från strandskyddslagen inom Miljöbalken. För att denna

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer