KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 16:00 Alliansens gruppmöte börjar kl 15:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller ÄRENDEN Kommunstyrelsens egna ärenden 1. Justering 2. Personalinformation (inga handlingar) 3. Ekonomiinformation (inga handlingar) 4. Information från räddningschefen (inga handlingar) 5. Godkännande av planprioritering av aktuella planuppdrag våren 2015, s Val av beredningsgrupp för användning av avkastning från G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, s Ärenden till kommunfullmäktige 7. Plan för användning av G.W. Nymbergs stiftelses avkastning för 2014, s Kommunstyrelsens egna ärenden 8. Godkännande av kommunstyrelsens förvaltnings budget för 2016 och plan , s Beslut om nytt planuppdrag för Brännan 23:4 med flera, s Planläggning för dagvattenmagasin på Blossalyckan i Arild, s Ansökan om ändring av detaljplan för Kullens Havsbad 1:125 med flera, s Återkallande av planuppdrag för del av Ornakärr 2:22 med flera, Mjöhult, s Beslut om förnyat planuppdrag avseende detaljplan för Stubbarp 6:32 med flera i Arild, s Markanvisning för Sågcronaområdet, s Ianspråktagande av medel för offensiva investeringar för ombyggnad av matsal på Tornlyckeskolan, s Senareläggning av redovisning av inventering och planering av skolornas utemiljöer, s forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1

2 2 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Redovisning av inventerade behov av trådlöst nätverk på offentliga platser samt kommunala lokaler allmänheten har tillträde till, s Beviljande av föreningsbidrag för 2015 till handikapporganisationer i Höganäs kommun, s Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss, s Stiftelsen Höganäs keramiska Centers årsredovisning för 2014, s Ärenden till kommunfullmäktige 21. Höganäs Energi AB:s årsredovisning för 2014, s AB Höganäshems årsredovisning för 2014, s Årsredovisning 2014 för Sydvatten AB samt instruktioner till ombud vid Sydvatten AB:s årsstämma, s Äskande av tilläggsanslag för utarbetande av kulturmiljöplan för 2015 samt , s Svar på motion om klimatkommunerna/klimatstrategi, s Godkännande av kultur- och fritidsförvaltningens förslag till åtgärder för miljöprogrammet, s Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelses utskott samt kommunstyrelsens informationsoch anmälningsärenden, s Höganäs Péter Kovács Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2

3 Ärende 5 Godkännande av planprioritering av aktuella planuppdrag våren

4 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING AV AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 KS/2015/358 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 att enligt beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. Planavdelningen ser att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat och att det finns ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Vidare skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att det utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Förvaltningen anger att dessa uppdrag genomförs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 maj 2015, 31, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 7 maj 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Planprioritering 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, uppdragskatalog, maj Kommunstyrelsens beslut Planutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering, Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET 4

5 PROTOKOLL KS PLANUTSKOTT (18) 31 GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING KS/2015/358 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 att enligt beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. Planavdelningen ser att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat och att det finns ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Vidare skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att det utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Förvaltningen anger att dessa uppdrag genomförs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 7 maj 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Planprioritering 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, uppdragskatalog, maj Förslag till beslut på sammanträdet Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen SIGNATUR 5

6 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunstyrelsen KS/2015/358 GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING AV FÖR AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 I Sammanfattning av ärendet Enligt tidigare beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. På grund av att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat, finns det ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs nu en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Tanken är att dessa uppdrag genomgörs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, tjänsteskrivelse den 7 maj Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, skrivelse Planprioritering 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningens Uppdragskatalog, maj Ytterligare underlag i ärendet - Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta/ att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering, Mila Sladic Planchef SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 6

7 (8) PLANPRIORITERING FÖR AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 Bakgrund, historik Enligt tidigare beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. I uppdragskatalogen finns enbart aktuella uppdrag. Inaktuella uppdrag som av olika skäl inte kommit i gång och där initieraren inte har för avsikt att slutföra planarbetet återkallas löpande och tas bort från uppdragskatalogen. Alla aktiva planuppdrag genomförs enligt tidplan som tas fram i samband med planbesked/uppdragsbeslut och i samarbete med initieraren. Planuppdrag som är genomförda men som inte vunnit laga kraft på grund av t.ex. överklagande finns kvar i uppdragskatalogen som aktiva uppdrag. När dessa uppdrag vinner laga kraft tas de bort från listan. I maj 2014 togs det senaste planprioriteringsbeslutet. Uppdragskatalogen innehöll då 70 uppdrag sammanlagt, bland dem 11 planprogram och 30 komplexa/strategiska planuppdrag. Prioriteringsgrunder I nuläget finns 66 uppdrag i uppdragskatalogen samt ytterligare 4-5 planbesked på gång. Antalet beslutade planuppdrag överskrider tillgängliga personalresurser och en prioritering av aktuella planuppdrag är nödvändig att göra. Genom planprioritering enligt tidigare beslutade prioriteringsgrunder säkras framtagande och genomförande av planer som är av stor vikt för kommunens vidare utveckling. Syftet med mer konkreta och precisa prioriteringsgrunder är att uppnå en långsiktig samhällsplanering där uppfyllelse av kommunala mål, genomförande av översiktsplanen och mervärden för kommunen väger tyngst. Följande prioriteringsgrunder används för planprioritering : 1. Genomförande av ÖP och kommunala mål 2. Allmänna intressen enligt PBL 3. Logiska beroenden i planering och exploatering. 4. Exploatörens genomförandeförmåga 5. Ekonomisk hållbarhet 6. Initialt behöver också hänsyn tas till hur långt planen kommit idag. För punkterna 1-2 gäller poängsättning med en skala 0-5 där 5 är högst uppfyllelse. För punkterna 3-6 föreslås hänsynstagande utan poängsättning. Med redovisade prioriteringsgrunder som stöd görs en prioritering av varje ny detaljplan i HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

8 2 (8) samband med uppdragsbeslut. Årligen görs en uppföljning och en eventuell omprioritering av aktuella uppdrag. Även här används prioriteringsgrunder som stöd och vägledning i synnerhet när det finns för många angelägna planuppdrag. Uppföljning av beslutat planarbete, förslag till ny prioritering För att öka tydligheten i uppdragskatalogen delas alla uppdrag i följande kategorier: ÖP, FÖP, TÖP, UTR= Översiktsplaner och utredningar DP PR= Planprogram DP, KS= Komplexa detaljplaneuppdrag (antas av KF) DP, BN= Enklare detaljplaneuppdrag (antas av BN) För att förbättra tydligheten i uppdragskatalogen redovisas planarbetets status på följande sätt: 0=ÅTERKALLAT PLANARBETE 1=PÅGÅENDE PLANARBETE 2=PÅBÖRJAT PLANARBETE, EJ AKTIVT 3=AVSLUTAT PLANARBETE 4=EJ PÅBÖRJAT PLANARBETE För att möjliggöra uppföljning redovisas i det här dokumentet även uppdrag som är slutförda eller återkallade under föregående prioriteringsperiod. Översiktsplaner, utredningar Fem strategiska uppdrag av översiktlig karaktär är aktiva för tillfället: 1. ÖP Höganäs kommun Åtgärdsvalsstudie väg 111 och FÖP Vege 4. Trafikplan Höganäs 5. Trafikplan Viken Nuläget, kommentar: Gällande översiktsplan har vid tre tillfällen reviderats genom fördjupningar och tillägg. FÖP Höganäs var det senaste steget i översynen av kommunens översiktsplan, och nu pågår arbete med att ta fram ett förslag till en ny ÖP. Planeringsunderlag har bland annat hämtats in genom Skåne Nordväst samarbete, Klimatanalys för Höganäs kommun, VA-planarbete, inventering av havsområden, m.m. Ett framtidsseminarium med omvärldsanalys, ungdomsprojekt, framtidsdialog om landsbygden HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

9 3 (8) och inte minst framtagande av bostadsförsörjningsprogram har också varit viktiga utgångspunkter för att ta fram ett planförslag. Samråd genomfördes från december 2014 fram till mars 2015, och nu pågår arbetet med samrådsredogörelsen. Under 2013 tog en arbetsgrupp fram ett antal bakgrundsanalyser inom FÖP Vege projektet. Helsingborg fortsätter arbetet med huvudfokus på stationsbyn, medan Höganäs och Ängelholm fungerar som referensgrupp vid behov. I nuläget är det oklart när samråd kan genomföras. FÖP Vege är viktigt för att utveckla kommunikationer med Ängelholm dock finns möjlighet att jobba med utveckling av kommunikationer med Ängelholm på andra plan utan koppling till Vege. Projektet med den nya stationsbyn ligger långt fram i tiden och kräver stor inflytning innan den börjar ge utdelning. Tillsammans med Trafikverket utförs en Åtgärdsvalsstudie för väg 111 genom kommunen. Avsikten är att skapa en gemensam bild av hur den framtida sträckningen av vägen ska se ut och vilka åtgärder som kan behövas. ÅVS:n påbörjades sommaren 2014 och skulle enligt tidplan slutföras vid årsskiftet 2014/2015. Tidplanen har dock ändrats, dels för att arbetet inte var prioriterat och förankrat på Trafikverket och dels på grund av svårigheter att uppnå samsyn om problembild och problembeskrivning kring väg 111. Avsikten är nu att slutföra arbetet under år Samtidigt pågår arbete med att ta fram trafikplaner för Höganäs och Viken med syfte att underlätta framtida utbyggnadsplaner i respektive tätort. Ny prioritering: Oförändrat, enligt redovisade tidplaner. Planprogram Nästa kategori av planuppdrag är planprogram. Ett planarbete inleds med ett planprogram när det krävs en helhetssyn på utveckling av ett större område och när det inledande behövs utredningsarbete innan en mer detaljerad markanvändning kan redovisas. För tillfället finns 10 planprogram i uppdragskatalogen. Höganäs stad Viken Nyhamnsläge Jonstorp 1. Kv Röret m fl 2. Höganäs 33:39 m fl, "EUROPAN-området" 3. Kvarteret Odeon m fl 4. Sjöcronaområdet, Steglinge 5. Del av Höganäs 37:40, förlängning Allégatan 6. Långgatan, Nymbergspark, Brorsbacke förskoletomt 7. Förstudie/planprogram om utveckling kring hållplatsen Vikens centrum med utökad medborgardialog 8. Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg 9. Nyhamn, flytt och exploatering av idrottsplats 10. Jonstorps centrum HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

10 4 (8) Nuläget, kommentar: Planprogram upprättas ibland som ett första steg i planarbetet för att klargöra förutsättningar för en mer omfattande förändring och exploatering, oftast när det finns flera olika intressen och/eller exploatörer att ta hänsyn till. Planprogram är resurskrävande planarbeten och kan jämföras med en mindre fördjupning av översiktsplanen. Med tanke på resursåtgång bör inte fler än två till tre planprogram pågå samtidigt. Under föregående prioriteringsperiod slutfördes planprogram för del av Höganäs 37:40, i förlängning av Allégatan. Arbete med efterföljande detaljplaner pågår och ska resultera i nya bostäder samt i en uppgradering av befintliga verksamhetsområden. En ny gata i förlängning av Allégatan söderut ska säkra områdets angöring. Under samma period påbörjades även planprogram för Sjöcrona-/Steglingeområdet, men arbetet har istället hanterats genom en detaljplan då planprogrammet bedömdes som överflödigt utifrån möjlig omfattning av exploatering. Samtidigt pågick arbeten med två stora planprogram; planprogram för utbyggnad av Höganäs norrut inom s.k. EUROPAN-området med stöd av EUROPAN-tävling samt planprogram för utveckling kring hållplatsen Vikens centrum med utökad medborgardialog som inte blivit slutförda efter politiska beslut. Planprogram för Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg pågår och ska slutföras tredje kvartal i år. Ny prioritering: Under kommande prioriteringsperiod föreslås planprogram för Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg slutföras och planprogram för Kv Röret påbörjas. Föreslagen prioritering av Kvarteret Röret kopplas till lokalisering av nytt vårdboende i staden samt behov av att minska barriäreffekter i staden och koppla attraktiva områden kring Saltglaserat med stadens centrum. Vad gäller flytt och exploatering av idrottsplats i Nyhamnsläge bedöms det som nödvändigt att utreda alternativa lösningar för utbyggnad av Nyhamnsläge då föreslagen flytt av idrottsplatsen anses inte vara ekonomisk hållbar. Detta arbete görs dels inom ramen för pågående översiktsplan och dels genom en separat utredning för själva idrottsplatsen. Komplexa/strategiska detaljplaneuppdrag Tredje kategori av planuppdrag är strategiska och/eller mer komplexa detaljplaner som bedrivs med normalt planförfarande och antas av kommunfullmäktige. För tillfället finns 37 aktiva planuppdrag varav fyra är slutförda under föregående prioriteringsperiod. Följande detaljplaner är med på listan: HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

11 5 (8) Höganäs stad Lerberget Viken Nyhamnsläge Mölle Kullaberg Arild Jonstorp Mjöhult Landsbygden 1. Höganäs 37:39 & 37:42 m.fl. (sydöstra Höganäs norr) 2. Höganäs 37:40, del av, förlängning Allégatan, SÖDER 3. Folkparken/Julivallen 4. Röret 9 m fl 5. Balder Sjöcronaområdet, Steglinge 7. Höganäs 38:46 (Steglingegården) 8. Höganäs 35:2, del av 36:16 m fl, etapp 4 Höganäs hamn, ny väg, båtuppställning 9. Del av Guldfisken 1, resecentrum 10. Månstorp Höganäs 36:2 m fl, etapp 3 Höganäs hamn 12. Flora 11,13, ny detaljplan Swedbank m m 13. Lerberget 49:707 del av, etapp II 14. Viken 35:3, 127:1 m.fl., Vikens centrum norr om Karlsfältsvägen 15. Viken 26:15 m fl 16. Vikenskolan 17. Viken 37:1 m fl, Stenåldersvägen, Vikenparken 18. Viken 11:1 och Ry 1:9 19. Viken 120:1 m.fl., Jollen i Viken 20. Nyhamn, ny idrottsplats norr om Brunnbyvägen 21. Brunnby-Bräcke 2:108 m fl, nytt vårdboende 22. Eleshult 1:11 m fl 23. Eleshult 8:40, ICA Skeppet 24. Mölle 14:2 m fl, Mölle hamn, Södra o Norra Strandvägen 25. Mölle 15:3 m fl, del av (Mölle stationsområde) 26. Krapperup 19:2, Vattenmöllan 27. Mölle 13:125, SCA-semesteranläggning 28. Mölle, detaljplan, andra etapp 29. Kullagården 1:2 30. Krapperup 19:1 31. Stubbarp 5:15,6:29 Arild 32. Stubbarp 6:32, Stora Vägen 33. Tunneberga 5:2 m fl, g:a bankhuset 34. Jonstorp 10:5, ICA i Jonstorp 35. Mjöhult 1:39 m.fl. 36. Ornakärr 2:22, Östrabyvägen 37. Väsby 5:3 och 5:4 Nuläget, kommentar:. Under föregående perioden återkallades eller avstannade flera större detaljplaneprojekt, bl a detaljplan för Höganäs hamn och detaljplan för Viken 26:15 i södra Viken. Dessa projekt tog i anspråk personalresurser utan att resultera i antagna detaljplaner. Nu planeras en fortsättning av planarbetet i Viken. I Höganäs stad pågår aktivt flera stora detaljplaner som avser nyexploatering, utbyggnad av bostäder. Detaljplan för Folkparken och Månstorp har precis slutförts, detaljpanering av HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

12 6 (8) Sjöcronaområdet samt sydöstra Höganäs pågår, sammanlagt innehåller planerna ca 500 nya bostäder. Dessa tre projekt har strategisk betydelse vad gäller bostadsutbyggnad i Höganäs och bidrar så väl till stadens stadsliv och attraktivitet som till varierat utbud av bostäder. I Viken pågår aktivt planläggning av Vikenskolan, Vikenparken, samt Viken 11:1 och Ry 1:9 med bland annat ny bensinstation utmed ny väg 111. Planarbete för utbyggnad av Jollen är under slutförande. I Nyhamnsläge pågår planläggning av ICA-butiken och detaljplan för nytt vårdboende är under uppstart. I Mölle är detaljplan för Mölle hamn under slutförande. Två detaljplaner som avser mindre utbyggnad av bostäder har påbörjats i Mölle. I Jonstorp är detaljplan för nya bostäder i f.d. bankhuset slutfört. I Mjöhult pågår planarbete som säkrar fortsatt utveckling av befintliga verksamheter. Ny prioritering: Utifrån redan beslutade planuppdrag och utifrån tillgängliga resurser i den kommunala organisationen (både planering och genomförande) finns det ytterst lite utrymme att prioritera nya planuppdrag. Därför föreslås det att i första hand slutföra påbörjade och påbörja redan beslutade detaljplaner med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder. Som ett nytt planuppdrag föreslås en andra etapp av modernisering/bevarande plan för Mölle som enligt planprogrammet omfattar hela den gamla detaljplanen från I Viken förslås fortsatt detaljplanering av Stubbarp-området utifrån planprogrammet med 100-tals nya bostäder, ny förskola och en ny återvinningsstation. Enklare detaljplaneuppdrag Och till slut finns det ett antal enklare detaljplaner som är initierade genom bygglovsprövning och/eller är delegerade till byggnadsnämnden då de saknar strategisk betydelse. Lista med dessa planer uppdateras löpande. För närvarande finns 25 beslutade enkla planuppdrag. Höganäs stad Ingelsträde Jonstorp Lerberget 1. Pershög 2 2. Rubinen 7, förskola 3. Linbanan 6, Pumpgatan 15, Höganäs, 4. Mars 17, "Bruksskolan", Centralgatan Roddaren Östra 5, Vinkelgatan 6. Pulvret Ingelsträde 4:30 m fl 8. Stora Görslöv 19:117 m fl, Tunnebergavägen mm 9. Tunneberga 1: Stora Görslöv 19:98 m fl, Fornminnesvägen 11. Jonstorp 7:68, 7:37 m fl, Jonstorpsvägen 106B m fl 12. Lerberget 62:19 HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

13 7 (8) Strandbaden Nyhamnsläge Stenedal Viken 13. Kullens Havsbad 1: Eleshult 8:34, Ligustervägen m fl 15. Väsby 11:55, 11:94 m fl, Bärnstensgatan, 16. Väsby 11:51, Falsterbogatan Bäcken 17 m fl, Kullagatan Kullens havsbad 1: Brunnby-Bräcke 2: Brunnby-Bräcke 2: Brunnby-Bräcke 2: Stubbarp 22:77, 22:78 m fl 23. Viken 145:12 och Heden Viken 135:13, pumphuset 25. Eken 7, Fågelsångsgatan 14, Viken 26. Svanebäck 1:675 m f Nuläget, kommentar: Planerna görs parallellt med större detaljplaner på så sätt att varje hanläggande planarkitekt har ett antal planärende av olika komplexitet. Enklare planarbeten görs i luckor inom större planuppdrag i avvaktan på t.ex. utredningsarbete eller viktiga beslut m.m. Planavdelningen går igenom gamla planuppdrag och återkallar de som blivit inaktuella med tiden. Bland enklare byggnadsnämndsplaner finns även ett antal initierade större planarbeten, så kallade moderniseringsplaner för större villaområden, vars främsta syfte är att anpassa gällande detaljplaner till befintliga förhållanden och möjliggöra mindre tillbyggnader. Ny prioritering: För enklare detaljplaneuppdrag görs ingen prioritering. Planerna genomförs löpande utifrån redovisade tidplaner. Nya uppdrag prioriteras genom planbesked/uppdragsbeslut med redovisad tid för antagande som förs in i uppdragskatalog och genomförs enligt tidplan. SAMMANFATTNING Utifrån redan beslutade planuppdrag och utifrån tillgängliga resurser i den kommunala organisationen (både planering och genomförande) finns det ytterst lite utrymme att prioritera nya planuppdrag. Därför föreslås det att i första hand slutföra påbörjade och påbörja redan beslutade planuppdrag med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder. Som ett nytt planuppdrag föreslås en andra etapp av moderniserings-/bevarandeplan för Mölle. I Viken förslås fortsatt detaljplanering av Stubbarp-området. FÖRSLAG TILL BESLUT Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

14 8 (8) att att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015 uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering Mila Sladic Planchef HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 UPPDRAGSKATALOG, ALLA UPPDRAG MAJ 2015 Status: Fas: Typ: Prio: 0=ÅTERKALLADE F=Förstudie, uppdragsbeskr. ÖP=Översiktsplan 1 pågående 1=PÅGÅENDE P=Programarbete TÖP=Tillägg till översiktsplan 0 ej prioriterad under den aktuella prioperiod 2=PÅBÖRJADE, EJ AKTIVA S=Samråd UTR=Utredning, förstudie, lok. utredning 3=AVSLUTAT PLANARBETE G/U=Granskning/Utställning DP PR=Planprogram 4=EJ PÅBÖRJAT A=Antagande DP= Detaljplan Ö=Överklagande OB=områdesbestämmelser D. Nr Projekt Läge Typ Ansv. Syfte s Prio F P S G/A/ Ö Ant enl planant tidplan Finansier FörfattareHandlandl 15/1 15/2 15/3 15/4 16/1 16/2 16/3 16/4 17/1 17/2 17/3 17/4 KS/2011/787 ÖP Höganäs kommun 2014 ÖP KS Kommunomfattande översiktsplan 1 1 x x x 2016, 1 kv Planavd. JvP KS/2014/248 Åtgärdsvalstudie väg 111 och 112 UTR KS 1 1 x 2015, 4 kv MS LN KS/2005/79 FÖP Vege TÖP KS Fördjupning av öp för Vege-området 1 1 x x x Hbg JvP Trafikplan Höganäs Höganäs stad UTR KS 1 1 x 2016, 1 kv Hbg JvP Trafikplan Viken Viken UTR KS 1 1 x 2016, 1 kv Hbg JvP KS/ Långgatan, Nymbergspark, Brorsbacke Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, bostäder, stadsmiljö, park 4 0 LN PEL KS/2011/833 / Kvarteret Odeon m fl Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, handeloch bostäder 4 0 x LN PEL KS/2011/810 Kv Röret m fl Höganäs stad DP PR KS Planprogram: Lokalisering för vårdboende, verksamheter, 2 1 x JEE KS/2008/268 Höganäs 33:39 m fl, "EUROPAN-området" Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, nya stadsdelar norr om väg 111 och x PEL JvP KS/2014/569 Sjöcronaområdet, Steglinge Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, bostäder, förskola, park 3 0 x 2016, 1 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2011/481 Jonstorps centrum Jonstorp DP PR KS Planprogram: Nyexploatering, bostäder, centrumfunktion 4 0 x Planavd KS/ Nyhamn, flytt och expl av idrottsplats Nyhamnsläge DP PR KS Nyexploatering, bostäder, centrumfunktioner 4 1 KS/2014/577 Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts Viken DP PR KS Nyexploatering, bostäder samt förskola 1 1 x 2015, 3 kv CE KS/2006/347 Stubbarp 6:32 Arild DP KS Nyexploatering, bostäder 1 1 x x x 2015, 4 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2011/779 Stubbarp 5:15,6:29 Arild Arild DP KS Nyexploatering, bostäder 4 1 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv Planavtal KS/2012/230 Röret 9 m fl Höganäs stad DP KS Bevarande, modernisering, handel och verksamheter 1 1 x x 2014, 1 kv 2015, 4 kv Planavgift JEE KS/2014/569 Sjöcronaområdet, Steglinge Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, förskola, park 1 1 x 2016, 1 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2015/277 Höganäs 38:46 (Steglingegården) Höganäs stad DP KS Steglingegården, bekräfta användning och möjliggöra utb , 4 kv Planavtal PEL KS/2014/568 Höganäs 37:40, del av, förlängning Allégatan, Höganäs stad DP KS Nyexploatering, handel, verksamheter, skola 1 1 x 2016, 2 kv MM AP KS/2014/567 Höganäs Ö 37:39 & 37:42 m.fl. (sydöstra Höganäs Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, service , 2 kv AP CE Höganäs 35:2, del av 36:16 m fl (35:1?), etapp 4 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, infrastruktur, ny väg, båtuppläggning 4 1 AP GJ KS/2012/86 Folkparken/Julivallen Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, park, samlingslokal 1 1 x x x 2015, 2 kv Planavtal EB JE KS/2012/205 Balder 10 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, handel och bostad 2 0 x x 2013, 1 kv Planavtal AP KS/2015/16 Flora 11,13 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, ny detaljplan med minskad expl pga park4 1 x 2016, 3 kv 2016, 3 kv Planavtal KS/2014/782 Jonstorp 10:5 Jonstorp DP KS Möjliggöra utbyggnad av ICA-butik i Jonstorp , 4 kv 2016, 4 kv Planavtal GJ KS/2005/359 Krapperup 19:1 Krapperup-Björkeröd DP KS Bevarande 4 0 x Planavgift KS/2012/188 Kullagården 1:2 Kullaberg DP KS Bevarande, säkra kulturmiljövärden inför avstyckning 1 1 x 2014/ , 4 kv PlanavgiftPlanavd. GJ KS/2011/838 Lerberget 49:707 del av, etapp II Lerberget DP KS Nyexploatering bostäder villor 4 0 KS/2015/275 Krapperup 19:11 Lerhamn DP KS Kulturmiljöskydd för flyttat hus 4 1 x , 4 kv Planavtal MM KS/2008/502 Ornakärr 2:22, Östrabyvägen Mjöhult DP KS Nyexploatering, bostäder 1 1 x x Planavtal Konsult JvP KS/2014/571 Mjöhult 1:39 m.fl. Mjöhult DP KS Modernisering och utbyggnad av befintliga verksamheter 1 1 x kv kv Planavd JEE KS/2014 Mölle 15:3 m fl, del av (Mölle stationsområde) Mölle DP KS Nyexploatering, bostäder 4 1 KS/2011/842 Mölle 14:2 m fl (Mölle hamn) Mölle DP KS Modernisering, nyexploatering, Mölle hamn 1 1 x x x x 2015, 3 kv 2015, 3 kv PlanavgiftPlanavd GJ KS/2014/274 Krapperup 19:2, Vattenmöllan Mölle DP KS Kulturskydd av vattenmöllan , 4 kv Planavtal MM KS/2014/644 Mölle 13:125, SCA-semesteranläggning Mölle DP KS Modernisering, tillgänglighet, nya stugor 1 1 x 2016, 3 kv 2016, 4 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2014/199 Nyhamn, ny idrottsplats norr om BrunnbyvägenNyhamnsläge DP KS Nyexploatering, idrottsändamål 4 0 KS/2014/562 Eleshult 8:40, ICA Skeppet Nyhamnsläge DP KS Utökad byggrätt 1 1 x x 2015, 1 kv 2015, 3 kv MM KS/2010/112 Eleshult 1:11 m fl Nyhamnsläge DP KS Nyexploatering, bostäder, påbyggnad 2 till 4 våningar 2 1 x x 2012, 3 kv Planavtal Konsult JEE KS/2012/303 Brunnby-Bräcke 2:108 m fl, nytt vårdboende Nyhamnsläge DP KS Nyexploatering, nytt vårdboende och förskola 1 1 x x 2016, 4 kv GJ KS/2014/576 Vikenskolan Viken DP KS Utbyggnad/nybyggnad/ombyggnad? , 2 kv CE KS/2011/839 Viken 37:1 m fl, Stenåldersvägen Viken DP KS Nyexploatering, Parken på östra Viken 1 1 x x 2015, 4 kv PlanavgiftPlanavd. AP KS/2011/851 Viken 35:3, 127:1 m.fl., Vikens centrum norr om Viken DP KS Nyexploatering, utveckling, centrum, bostäder, handel 2 1 JEE KS/2011/786 Viken 26:15 m fl Viken DP KS Nyexploatering, verksamheter, handel/kontor 2 1 x x 2013, 1 kv 2016, 2 kv PEL KS/2011/713 Viken 11:1 och Ry 1:9 Viken DP KS Nyexploatering, bensinmack, bostäder 1 1 x 2014, 3 kv 2016, 4 kv Planavtal AP KS/2014/910 Viken 120:1 m.fl., Jollen i Viken Viken DP KS Modernisedring, utökning av byggrätt 1 1 x x 2015, 3 kv 2015, 3 kv Planavtal Planavd JEE KS/2006/555 Väsby 5:3 och 5:4 Väsby DP KS Nyexploatering, hästgårdar 4 0 Planavtal KS/2014/432 Rubinen 7 Höganäs stad DP BN Modernisering, möjlighet till 2 1/2 plan 4 1 x 2015 Planavtal Planavd. AP KS/ Roddaren Östra 5, Vinkelgatan, Höganäs stad DP BN utöka byggrätt för förskola 4 0 KS/2006/207 Mars 17, "Bruksskolan", Centralgatan 18 Höganäs stad DP BN Modernisering, byggrätt, skola 4 0 GJ KS/2008/79 Linbanan 6, Pumpgatan 15, Höganäs, Höganäs stad DP BN Modernisering, bostäder 4 0 JEE KS/2015/98 Pershög 2 Höganäs stad DP BN Utöka byggrätt, möjliggöra fastighetsdelning , dec 2015, 3 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2015/273 Ingelsträde 4:30 m fl Ingelsträde DP BN Modernisering, ändrad användning 4 0 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv Planavtal JEE KS/2007/598 Stora Görslöv 19:98 m fl, Fornminnesvägen Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 4 0 KS/2012/273 Stora Görslöv 19:117 m fl, Tunnebergavägen Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 1 1 x x x 2015, 2 kv PlanavgiftPlanavd. AP KS/2007/350 Jonstorp 7:68, 7:37 m fl, Jonstorpsvägen 106B m Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 4 1 AP KS/2014/533 Lerberget 62:19 Lerberget DP BN Möjliggöra avstyckning för bostadsändamål 1 1 x x 2015, 2 kv 2015, 2 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2005/167 Väsby 11:51, Falsterbogatan 11 Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, utformning, bostäder 4 0 KS/2008/275 Eleshult 8:34, Ligustervägen m fl Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostäder 4 1 GJ KS/ Bäcken 17 m fl, Kullagatan 137 Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostad 4 0 x x KS/2006/109 Väsby 11:55, 11:94 m fl, Bärnstensgatan, Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostäder 4 0 KS/2010/400 Brunnby-Bräcke 2:123 Nyhamnsläge DP BN Modernisering, möjliggöra 1,5 plan 4 0 x Planavd. KS/2014/572 Brunnby-Bräcke 2:107 Nyhamnsläge DP BN Avstyckning, ny byggrätt 1 1 x x 2014, 2 kv 2015, 2 kv Planavtal Planavd. JEE KS/2009/526 Stubbarp 22:77, 22:78 m fl Stenedal DP BN Modernisering, bostäder 4 0 x Planavgift KS/2011/290 Viken 135:13, pumphuset Viken DP BN Modernisering, ändring av verksamhet 2 1 x 2013, 3 kv Planavtal JEE KS/2015/279 Utkiken 12 och 13 Viken DP BN Ändring av dp, möjliggöra två våningar m m 4 1 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv CE KS/2010/490 Svanebäck 1:675 m fl Viken DP BN Modernisering, utökning byggrätter 4 0 x Planavd. 15

16 Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan för pågående projekt och förslag på prioritering 16

17 ÖVERSIKTSPLANER, UTREDNINGAR, PLANPROGRAM Översiktsplaner, ny prioritering: OFÖRÄNDRAT Planprogram, ny prioritering: Påbörja planprogram för Röret i Höganäs inkl. lokaliseringsutredning för nytt vårdboende Utreda flytt och exploatering av idrottsplats i Nyhamnsläge inför ÖP granskning EUROPAN? 17

18 KOMPLEXA, STRATEGISKA DETALJPLANEUPPDRAG Komplexa planuppdrag, ny prioritering: Slutföra påbörjade detaljplaner enligt föreslagna tidplaner med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder Påbörja etapp 2 av modernisering av detaljplaner i Mölle Påbörjaplanläggning av området som omfattas avplanprogram för Stubbarp området inklusive Norra Hage förskolan 18

19 ENKLARE DETALJPLANEUPPDRAG 19

20 Ärende 6 Val av beredningsgrupp för användning av avkastning från G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad 20

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf

Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf sid 1 (20) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-09:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Carl Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer