KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 16:00 Alliansens gruppmöte börjar kl 15:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller ÄRENDEN Kommunstyrelsens egna ärenden 1. Justering 2. Personalinformation (inga handlingar) 3. Ekonomiinformation (inga handlingar) 4. Information från räddningschefen (inga handlingar) 5. Godkännande av planprioritering av aktuella planuppdrag våren 2015, s Val av beredningsgrupp för användning av avkastning från G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, s Ärenden till kommunfullmäktige 7. Plan för användning av G.W. Nymbergs stiftelses avkastning för 2014, s Kommunstyrelsens egna ärenden 8. Godkännande av kommunstyrelsens förvaltnings budget för 2016 och plan , s Beslut om nytt planuppdrag för Brännan 23:4 med flera, s Planläggning för dagvattenmagasin på Blossalyckan i Arild, s Ansökan om ändring av detaljplan för Kullens Havsbad 1:125 med flera, s Återkallande av planuppdrag för del av Ornakärr 2:22 med flera, Mjöhult, s Beslut om förnyat planuppdrag avseende detaljplan för Stubbarp 6:32 med flera i Arild, s Markanvisning för Sågcronaområdet, s Ianspråktagande av medel för offensiva investeringar för ombyggnad av matsal på Tornlyckeskolan, s Senareläggning av redovisning av inventering och planering av skolornas utemiljöer, s forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1

2 2 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Redovisning av inventerade behov av trådlöst nätverk på offentliga platser samt kommunala lokaler allmänheten har tillträde till, s Beviljande av föreningsbidrag för 2015 till handikapporganisationer i Höganäs kommun, s Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss, s Stiftelsen Höganäs keramiska Centers årsredovisning för 2014, s Ärenden till kommunfullmäktige 21. Höganäs Energi AB:s årsredovisning för 2014, s AB Höganäshems årsredovisning för 2014, s Årsredovisning 2014 för Sydvatten AB samt instruktioner till ombud vid Sydvatten AB:s årsstämma, s Äskande av tilläggsanslag för utarbetande av kulturmiljöplan för 2015 samt , s Svar på motion om klimatkommunerna/klimatstrategi, s Godkännande av kultur- och fritidsförvaltningens förslag till åtgärder för miljöprogrammet, s Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelses utskott samt kommunstyrelsens informationsoch anmälningsärenden, s Höganäs Péter Kovács Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2

3 Ärende 5 Godkännande av planprioritering av aktuella planuppdrag våren

4 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING AV AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 KS/2015/358 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 att enligt beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. Planavdelningen ser att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat och att det finns ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Vidare skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att det utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Förvaltningen anger att dessa uppdrag genomförs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 maj 2015, 31, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 7 maj 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Planprioritering 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, uppdragskatalog, maj Kommunstyrelsens beslut Planutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering, Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET 4

5 PROTOKOLL KS PLANUTSKOTT (18) 31 GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING KS/2015/358 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 att enligt beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. Planavdelningen ser att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat och att det finns ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Vidare skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att det utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Förvaltningen anger att dessa uppdrag genomförs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 7 maj 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Planprioritering 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, uppdragskatalog, maj Förslag till beslut på sammanträdet Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen SIGNATUR 5

6 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunstyrelsen KS/2015/358 GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING AV FÖR AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 I Sammanfattning av ärendet Enligt tidigare beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. På grund av att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat, finns det ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs nu en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Tanken är att dessa uppdrag genomgörs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, tjänsteskrivelse den 7 maj Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, skrivelse Planprioritering 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningens Uppdragskatalog, maj Ytterligare underlag i ärendet - Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta/ att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering, Mila Sladic Planchef SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 6

7 (8) PLANPRIORITERING FÖR AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 Bakgrund, historik Enligt tidigare beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. I uppdragskatalogen finns enbart aktuella uppdrag. Inaktuella uppdrag som av olika skäl inte kommit i gång och där initieraren inte har för avsikt att slutföra planarbetet återkallas löpande och tas bort från uppdragskatalogen. Alla aktiva planuppdrag genomförs enligt tidplan som tas fram i samband med planbesked/uppdragsbeslut och i samarbete med initieraren. Planuppdrag som är genomförda men som inte vunnit laga kraft på grund av t.ex. överklagande finns kvar i uppdragskatalogen som aktiva uppdrag. När dessa uppdrag vinner laga kraft tas de bort från listan. I maj 2014 togs det senaste planprioriteringsbeslutet. Uppdragskatalogen innehöll då 70 uppdrag sammanlagt, bland dem 11 planprogram och 30 komplexa/strategiska planuppdrag. Prioriteringsgrunder I nuläget finns 66 uppdrag i uppdragskatalogen samt ytterligare 4-5 planbesked på gång. Antalet beslutade planuppdrag överskrider tillgängliga personalresurser och en prioritering av aktuella planuppdrag är nödvändig att göra. Genom planprioritering enligt tidigare beslutade prioriteringsgrunder säkras framtagande och genomförande av planer som är av stor vikt för kommunens vidare utveckling. Syftet med mer konkreta och precisa prioriteringsgrunder är att uppnå en långsiktig samhällsplanering där uppfyllelse av kommunala mål, genomförande av översiktsplanen och mervärden för kommunen väger tyngst. Följande prioriteringsgrunder används för planprioritering : 1. Genomförande av ÖP och kommunala mål 2. Allmänna intressen enligt PBL 3. Logiska beroenden i planering och exploatering. 4. Exploatörens genomförandeförmåga 5. Ekonomisk hållbarhet 6. Initialt behöver också hänsyn tas till hur långt planen kommit idag. För punkterna 1-2 gäller poängsättning med en skala 0-5 där 5 är högst uppfyllelse. För punkterna 3-6 föreslås hänsynstagande utan poängsättning. Med redovisade prioriteringsgrunder som stöd görs en prioritering av varje ny detaljplan i HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

8 2 (8) samband med uppdragsbeslut. Årligen görs en uppföljning och en eventuell omprioritering av aktuella uppdrag. Även här används prioriteringsgrunder som stöd och vägledning i synnerhet när det finns för många angelägna planuppdrag. Uppföljning av beslutat planarbete, förslag till ny prioritering För att öka tydligheten i uppdragskatalogen delas alla uppdrag i följande kategorier: ÖP, FÖP, TÖP, UTR= Översiktsplaner och utredningar DP PR= Planprogram DP, KS= Komplexa detaljplaneuppdrag (antas av KF) DP, BN= Enklare detaljplaneuppdrag (antas av BN) För att förbättra tydligheten i uppdragskatalogen redovisas planarbetets status på följande sätt: 0=ÅTERKALLAT PLANARBETE 1=PÅGÅENDE PLANARBETE 2=PÅBÖRJAT PLANARBETE, EJ AKTIVT 3=AVSLUTAT PLANARBETE 4=EJ PÅBÖRJAT PLANARBETE För att möjliggöra uppföljning redovisas i det här dokumentet även uppdrag som är slutförda eller återkallade under föregående prioriteringsperiod. Översiktsplaner, utredningar Fem strategiska uppdrag av översiktlig karaktär är aktiva för tillfället: 1. ÖP Höganäs kommun Åtgärdsvalsstudie väg 111 och FÖP Vege 4. Trafikplan Höganäs 5. Trafikplan Viken Nuläget, kommentar: Gällande översiktsplan har vid tre tillfällen reviderats genom fördjupningar och tillägg. FÖP Höganäs var det senaste steget i översynen av kommunens översiktsplan, och nu pågår arbete med att ta fram ett förslag till en ny ÖP. Planeringsunderlag har bland annat hämtats in genom Skåne Nordväst samarbete, Klimatanalys för Höganäs kommun, VA-planarbete, inventering av havsområden, m.m. Ett framtidsseminarium med omvärldsanalys, ungdomsprojekt, framtidsdialog om landsbygden HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

9 3 (8) och inte minst framtagande av bostadsförsörjningsprogram har också varit viktiga utgångspunkter för att ta fram ett planförslag. Samråd genomfördes från december 2014 fram till mars 2015, och nu pågår arbetet med samrådsredogörelsen. Under 2013 tog en arbetsgrupp fram ett antal bakgrundsanalyser inom FÖP Vege projektet. Helsingborg fortsätter arbetet med huvudfokus på stationsbyn, medan Höganäs och Ängelholm fungerar som referensgrupp vid behov. I nuläget är det oklart när samråd kan genomföras. FÖP Vege är viktigt för att utveckla kommunikationer med Ängelholm dock finns möjlighet att jobba med utveckling av kommunikationer med Ängelholm på andra plan utan koppling till Vege. Projektet med den nya stationsbyn ligger långt fram i tiden och kräver stor inflytning innan den börjar ge utdelning. Tillsammans med Trafikverket utförs en Åtgärdsvalsstudie för väg 111 genom kommunen. Avsikten är att skapa en gemensam bild av hur den framtida sträckningen av vägen ska se ut och vilka åtgärder som kan behövas. ÅVS:n påbörjades sommaren 2014 och skulle enligt tidplan slutföras vid årsskiftet 2014/2015. Tidplanen har dock ändrats, dels för att arbetet inte var prioriterat och förankrat på Trafikverket och dels på grund av svårigheter att uppnå samsyn om problembild och problembeskrivning kring väg 111. Avsikten är nu att slutföra arbetet under år Samtidigt pågår arbete med att ta fram trafikplaner för Höganäs och Viken med syfte att underlätta framtida utbyggnadsplaner i respektive tätort. Ny prioritering: Oförändrat, enligt redovisade tidplaner. Planprogram Nästa kategori av planuppdrag är planprogram. Ett planarbete inleds med ett planprogram när det krävs en helhetssyn på utveckling av ett större område och när det inledande behövs utredningsarbete innan en mer detaljerad markanvändning kan redovisas. För tillfället finns 10 planprogram i uppdragskatalogen. Höganäs stad Viken Nyhamnsläge Jonstorp 1. Kv Röret m fl 2. Höganäs 33:39 m fl, "EUROPAN-området" 3. Kvarteret Odeon m fl 4. Sjöcronaområdet, Steglinge 5. Del av Höganäs 37:40, förlängning Allégatan 6. Långgatan, Nymbergspark, Brorsbacke förskoletomt 7. Förstudie/planprogram om utveckling kring hållplatsen Vikens centrum med utökad medborgardialog 8. Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg 9. Nyhamn, flytt och exploatering av idrottsplats 10. Jonstorps centrum HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

10 4 (8) Nuläget, kommentar: Planprogram upprättas ibland som ett första steg i planarbetet för att klargöra förutsättningar för en mer omfattande förändring och exploatering, oftast när det finns flera olika intressen och/eller exploatörer att ta hänsyn till. Planprogram är resurskrävande planarbeten och kan jämföras med en mindre fördjupning av översiktsplanen. Med tanke på resursåtgång bör inte fler än två till tre planprogram pågå samtidigt. Under föregående prioriteringsperiod slutfördes planprogram för del av Höganäs 37:40, i förlängning av Allégatan. Arbete med efterföljande detaljplaner pågår och ska resultera i nya bostäder samt i en uppgradering av befintliga verksamhetsområden. En ny gata i förlängning av Allégatan söderut ska säkra områdets angöring. Under samma period påbörjades även planprogram för Sjöcrona-/Steglingeområdet, men arbetet har istället hanterats genom en detaljplan då planprogrammet bedömdes som överflödigt utifrån möjlig omfattning av exploatering. Samtidigt pågick arbeten med två stora planprogram; planprogram för utbyggnad av Höganäs norrut inom s.k. EUROPAN-området med stöd av EUROPAN-tävling samt planprogram för utveckling kring hållplatsen Vikens centrum med utökad medborgardialog som inte blivit slutförda efter politiska beslut. Planprogram för Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg pågår och ska slutföras tredje kvartal i år. Ny prioritering: Under kommande prioriteringsperiod föreslås planprogram för Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg slutföras och planprogram för Kv Röret påbörjas. Föreslagen prioritering av Kvarteret Röret kopplas till lokalisering av nytt vårdboende i staden samt behov av att minska barriäreffekter i staden och koppla attraktiva områden kring Saltglaserat med stadens centrum. Vad gäller flytt och exploatering av idrottsplats i Nyhamnsläge bedöms det som nödvändigt att utreda alternativa lösningar för utbyggnad av Nyhamnsläge då föreslagen flytt av idrottsplatsen anses inte vara ekonomisk hållbar. Detta arbete görs dels inom ramen för pågående översiktsplan och dels genom en separat utredning för själva idrottsplatsen. Komplexa/strategiska detaljplaneuppdrag Tredje kategori av planuppdrag är strategiska och/eller mer komplexa detaljplaner som bedrivs med normalt planförfarande och antas av kommunfullmäktige. För tillfället finns 37 aktiva planuppdrag varav fyra är slutförda under föregående prioriteringsperiod. Följande detaljplaner är med på listan: HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

11 5 (8) Höganäs stad Lerberget Viken Nyhamnsläge Mölle Kullaberg Arild Jonstorp Mjöhult Landsbygden 1. Höganäs 37:39 & 37:42 m.fl. (sydöstra Höganäs norr) 2. Höganäs 37:40, del av, förlängning Allégatan, SÖDER 3. Folkparken/Julivallen 4. Röret 9 m fl 5. Balder Sjöcronaområdet, Steglinge 7. Höganäs 38:46 (Steglingegården) 8. Höganäs 35:2, del av 36:16 m fl, etapp 4 Höganäs hamn, ny väg, båtuppställning 9. Del av Guldfisken 1, resecentrum 10. Månstorp Höganäs 36:2 m fl, etapp 3 Höganäs hamn 12. Flora 11,13, ny detaljplan Swedbank m m 13. Lerberget 49:707 del av, etapp II 14. Viken 35:3, 127:1 m.fl., Vikens centrum norr om Karlsfältsvägen 15. Viken 26:15 m fl 16. Vikenskolan 17. Viken 37:1 m fl, Stenåldersvägen, Vikenparken 18. Viken 11:1 och Ry 1:9 19. Viken 120:1 m.fl., Jollen i Viken 20. Nyhamn, ny idrottsplats norr om Brunnbyvägen 21. Brunnby-Bräcke 2:108 m fl, nytt vårdboende 22. Eleshult 1:11 m fl 23. Eleshult 8:40, ICA Skeppet 24. Mölle 14:2 m fl, Mölle hamn, Södra o Norra Strandvägen 25. Mölle 15:3 m fl, del av (Mölle stationsområde) 26. Krapperup 19:2, Vattenmöllan 27. Mölle 13:125, SCA-semesteranläggning 28. Mölle, detaljplan, andra etapp 29. Kullagården 1:2 30. Krapperup 19:1 31. Stubbarp 5:15,6:29 Arild 32. Stubbarp 6:32, Stora Vägen 33. Tunneberga 5:2 m fl, g:a bankhuset 34. Jonstorp 10:5, ICA i Jonstorp 35. Mjöhult 1:39 m.fl. 36. Ornakärr 2:22, Östrabyvägen 37. Väsby 5:3 och 5:4 Nuläget, kommentar:. Under föregående perioden återkallades eller avstannade flera större detaljplaneprojekt, bl a detaljplan för Höganäs hamn och detaljplan för Viken 26:15 i södra Viken. Dessa projekt tog i anspråk personalresurser utan att resultera i antagna detaljplaner. Nu planeras en fortsättning av planarbetet i Viken. I Höganäs stad pågår aktivt flera stora detaljplaner som avser nyexploatering, utbyggnad av bostäder. Detaljplan för Folkparken och Månstorp har precis slutförts, detaljpanering av HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

12 6 (8) Sjöcronaområdet samt sydöstra Höganäs pågår, sammanlagt innehåller planerna ca 500 nya bostäder. Dessa tre projekt har strategisk betydelse vad gäller bostadsutbyggnad i Höganäs och bidrar så väl till stadens stadsliv och attraktivitet som till varierat utbud av bostäder. I Viken pågår aktivt planläggning av Vikenskolan, Vikenparken, samt Viken 11:1 och Ry 1:9 med bland annat ny bensinstation utmed ny väg 111. Planarbete för utbyggnad av Jollen är under slutförande. I Nyhamnsläge pågår planläggning av ICA-butiken och detaljplan för nytt vårdboende är under uppstart. I Mölle är detaljplan för Mölle hamn under slutförande. Två detaljplaner som avser mindre utbyggnad av bostäder har påbörjats i Mölle. I Jonstorp är detaljplan för nya bostäder i f.d. bankhuset slutfört. I Mjöhult pågår planarbete som säkrar fortsatt utveckling av befintliga verksamheter. Ny prioritering: Utifrån redan beslutade planuppdrag och utifrån tillgängliga resurser i den kommunala organisationen (både planering och genomförande) finns det ytterst lite utrymme att prioritera nya planuppdrag. Därför föreslås det att i första hand slutföra påbörjade och påbörja redan beslutade detaljplaner med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder. Som ett nytt planuppdrag föreslås en andra etapp av modernisering/bevarande plan för Mölle som enligt planprogrammet omfattar hela den gamla detaljplanen från I Viken förslås fortsatt detaljplanering av Stubbarp-området utifrån planprogrammet med 100-tals nya bostäder, ny förskola och en ny återvinningsstation. Enklare detaljplaneuppdrag Och till slut finns det ett antal enklare detaljplaner som är initierade genom bygglovsprövning och/eller är delegerade till byggnadsnämnden då de saknar strategisk betydelse. Lista med dessa planer uppdateras löpande. För närvarande finns 25 beslutade enkla planuppdrag. Höganäs stad Ingelsträde Jonstorp Lerberget 1. Pershög 2 2. Rubinen 7, förskola 3. Linbanan 6, Pumpgatan 15, Höganäs, 4. Mars 17, "Bruksskolan", Centralgatan Roddaren Östra 5, Vinkelgatan 6. Pulvret Ingelsträde 4:30 m fl 8. Stora Görslöv 19:117 m fl, Tunnebergavägen mm 9. Tunneberga 1: Stora Görslöv 19:98 m fl, Fornminnesvägen 11. Jonstorp 7:68, 7:37 m fl, Jonstorpsvägen 106B m fl 12. Lerberget 62:19 HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

13 7 (8) Strandbaden Nyhamnsläge Stenedal Viken 13. Kullens Havsbad 1: Eleshult 8:34, Ligustervägen m fl 15. Väsby 11:55, 11:94 m fl, Bärnstensgatan, 16. Väsby 11:51, Falsterbogatan Bäcken 17 m fl, Kullagatan Kullens havsbad 1: Brunnby-Bräcke 2: Brunnby-Bräcke 2: Brunnby-Bräcke 2: Stubbarp 22:77, 22:78 m fl 23. Viken 145:12 och Heden Viken 135:13, pumphuset 25. Eken 7, Fågelsångsgatan 14, Viken 26. Svanebäck 1:675 m f Nuläget, kommentar: Planerna görs parallellt med större detaljplaner på så sätt att varje hanläggande planarkitekt har ett antal planärende av olika komplexitet. Enklare planarbeten görs i luckor inom större planuppdrag i avvaktan på t.ex. utredningsarbete eller viktiga beslut m.m. Planavdelningen går igenom gamla planuppdrag och återkallar de som blivit inaktuella med tiden. Bland enklare byggnadsnämndsplaner finns även ett antal initierade större planarbeten, så kallade moderniseringsplaner för större villaområden, vars främsta syfte är att anpassa gällande detaljplaner till befintliga förhållanden och möjliggöra mindre tillbyggnader. Ny prioritering: För enklare detaljplaneuppdrag görs ingen prioritering. Planerna genomförs löpande utifrån redovisade tidplaner. Nya uppdrag prioriteras genom planbesked/uppdragsbeslut med redovisad tid för antagande som förs in i uppdragskatalog och genomförs enligt tidplan. SAMMANFATTNING Utifrån redan beslutade planuppdrag och utifrån tillgängliga resurser i den kommunala organisationen (både planering och genomförande) finns det ytterst lite utrymme att prioritera nya planuppdrag. Därför föreslås det att i första hand slutföra påbörjade och påbörja redan beslutade planuppdrag med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder. Som ett nytt planuppdrag föreslås en andra etapp av moderniserings-/bevarandeplan för Mölle. I Viken förslås fortsatt detaljplanering av Stubbarp-området. FÖRSLAG TILL BESLUT Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

14 8 (8) att att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015 uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering Mila Sladic Planchef HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 UPPDRAGSKATALOG, ALLA UPPDRAG MAJ 2015 Status: Fas: Typ: Prio: 0=ÅTERKALLADE F=Förstudie, uppdragsbeskr. ÖP=Översiktsplan 1 pågående 1=PÅGÅENDE P=Programarbete TÖP=Tillägg till översiktsplan 0 ej prioriterad under den aktuella prioperiod 2=PÅBÖRJADE, EJ AKTIVA S=Samråd UTR=Utredning, förstudie, lok. utredning 3=AVSLUTAT PLANARBETE G/U=Granskning/Utställning DP PR=Planprogram 4=EJ PÅBÖRJAT A=Antagande DP= Detaljplan Ö=Överklagande OB=områdesbestämmelser D. Nr Projekt Läge Typ Ansv. Syfte s Prio F P S G/A/ Ö Ant enl planant tidplan Finansier FörfattareHandlandl 15/1 15/2 15/3 15/4 16/1 16/2 16/3 16/4 17/1 17/2 17/3 17/4 KS/2011/787 ÖP Höganäs kommun 2014 ÖP KS Kommunomfattande översiktsplan 1 1 x x x 2016, 1 kv Planavd. JvP KS/2014/248 Åtgärdsvalstudie väg 111 och 112 UTR KS 1 1 x 2015, 4 kv MS LN KS/2005/79 FÖP Vege TÖP KS Fördjupning av öp för Vege-området 1 1 x x x Hbg JvP Trafikplan Höganäs Höganäs stad UTR KS 1 1 x 2016, 1 kv Hbg JvP Trafikplan Viken Viken UTR KS 1 1 x 2016, 1 kv Hbg JvP KS/ Långgatan, Nymbergspark, Brorsbacke Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, bostäder, stadsmiljö, park 4 0 LN PEL KS/2011/833 / Kvarteret Odeon m fl Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, handeloch bostäder 4 0 x LN PEL KS/2011/810 Kv Röret m fl Höganäs stad DP PR KS Planprogram: Lokalisering för vårdboende, verksamheter, 2 1 x JEE KS/2008/268 Höganäs 33:39 m fl, "EUROPAN-området" Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, nya stadsdelar norr om väg 111 och x PEL JvP KS/2014/569 Sjöcronaområdet, Steglinge Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, bostäder, förskola, park 3 0 x 2016, 1 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2011/481 Jonstorps centrum Jonstorp DP PR KS Planprogram: Nyexploatering, bostäder, centrumfunktion 4 0 x Planavd KS/ Nyhamn, flytt och expl av idrottsplats Nyhamnsläge DP PR KS Nyexploatering, bostäder, centrumfunktioner 4 1 KS/2014/577 Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts Viken DP PR KS Nyexploatering, bostäder samt förskola 1 1 x 2015, 3 kv CE KS/2006/347 Stubbarp 6:32 Arild DP KS Nyexploatering, bostäder 1 1 x x x 2015, 4 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2011/779 Stubbarp 5:15,6:29 Arild Arild DP KS Nyexploatering, bostäder 4 1 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv Planavtal KS/2012/230 Röret 9 m fl Höganäs stad DP KS Bevarande, modernisering, handel och verksamheter 1 1 x x 2014, 1 kv 2015, 4 kv Planavgift JEE KS/2014/569 Sjöcronaområdet, Steglinge Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, förskola, park 1 1 x 2016, 1 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2015/277 Höganäs 38:46 (Steglingegården) Höganäs stad DP KS Steglingegården, bekräfta användning och möjliggöra utb , 4 kv Planavtal PEL KS/2014/568 Höganäs 37:40, del av, förlängning Allégatan, Höganäs stad DP KS Nyexploatering, handel, verksamheter, skola 1 1 x 2016, 2 kv MM AP KS/2014/567 Höganäs Ö 37:39 & 37:42 m.fl. (sydöstra Höganäs Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, service , 2 kv AP CE Höganäs 35:2, del av 36:16 m fl (35:1?), etapp 4 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, infrastruktur, ny väg, båtuppläggning 4 1 AP GJ KS/2012/86 Folkparken/Julivallen Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, park, samlingslokal 1 1 x x x 2015, 2 kv Planavtal EB JE KS/2012/205 Balder 10 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, handel och bostad 2 0 x x 2013, 1 kv Planavtal AP KS/2015/16 Flora 11,13 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, ny detaljplan med minskad expl pga park4 1 x 2016, 3 kv 2016, 3 kv Planavtal KS/2014/782 Jonstorp 10:5 Jonstorp DP KS Möjliggöra utbyggnad av ICA-butik i Jonstorp , 4 kv 2016, 4 kv Planavtal GJ KS/2005/359 Krapperup 19:1 Krapperup-Björkeröd DP KS Bevarande 4 0 x Planavgift KS/2012/188 Kullagården 1:2 Kullaberg DP KS Bevarande, säkra kulturmiljövärden inför avstyckning 1 1 x 2014/ , 4 kv PlanavgiftPlanavd. GJ KS/2011/838 Lerberget 49:707 del av, etapp II Lerberget DP KS Nyexploatering bostäder villor 4 0 KS/2015/275 Krapperup 19:11 Lerhamn DP KS Kulturmiljöskydd för flyttat hus 4 1 x , 4 kv Planavtal MM KS/2008/502 Ornakärr 2:22, Östrabyvägen Mjöhult DP KS Nyexploatering, bostäder 1 1 x x Planavtal Konsult JvP KS/2014/571 Mjöhult 1:39 m.fl. Mjöhult DP KS Modernisering och utbyggnad av befintliga verksamheter 1 1 x kv kv Planavd JEE KS/2014 Mölle 15:3 m fl, del av (Mölle stationsområde) Mölle DP KS Nyexploatering, bostäder 4 1 KS/2011/842 Mölle 14:2 m fl (Mölle hamn) Mölle DP KS Modernisering, nyexploatering, Mölle hamn 1 1 x x x x 2015, 3 kv 2015, 3 kv PlanavgiftPlanavd GJ KS/2014/274 Krapperup 19:2, Vattenmöllan Mölle DP KS Kulturskydd av vattenmöllan , 4 kv Planavtal MM KS/2014/644 Mölle 13:125, SCA-semesteranläggning Mölle DP KS Modernisering, tillgänglighet, nya stugor 1 1 x 2016, 3 kv 2016, 4 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2014/199 Nyhamn, ny idrottsplats norr om BrunnbyvägenNyhamnsläge DP KS Nyexploatering, idrottsändamål 4 0 KS/2014/562 Eleshult 8:40, ICA Skeppet Nyhamnsläge DP KS Utökad byggrätt 1 1 x x 2015, 1 kv 2015, 3 kv MM KS/2010/112 Eleshult 1:11 m fl Nyhamnsläge DP KS Nyexploatering, bostäder, påbyggnad 2 till 4 våningar 2 1 x x 2012, 3 kv Planavtal Konsult JEE KS/2012/303 Brunnby-Bräcke 2:108 m fl, nytt vårdboende Nyhamnsläge DP KS Nyexploatering, nytt vårdboende och förskola 1 1 x x 2016, 4 kv GJ KS/2014/576 Vikenskolan Viken DP KS Utbyggnad/nybyggnad/ombyggnad? , 2 kv CE KS/2011/839 Viken 37:1 m fl, Stenåldersvägen Viken DP KS Nyexploatering, Parken på östra Viken 1 1 x x 2015, 4 kv PlanavgiftPlanavd. AP KS/2011/851 Viken 35:3, 127:1 m.fl., Vikens centrum norr om Viken DP KS Nyexploatering, utveckling, centrum, bostäder, handel 2 1 JEE KS/2011/786 Viken 26:15 m fl Viken DP KS Nyexploatering, verksamheter, handel/kontor 2 1 x x 2013, 1 kv 2016, 2 kv PEL KS/2011/713 Viken 11:1 och Ry 1:9 Viken DP KS Nyexploatering, bensinmack, bostäder 1 1 x 2014, 3 kv 2016, 4 kv Planavtal AP KS/2014/910 Viken 120:1 m.fl., Jollen i Viken Viken DP KS Modernisedring, utökning av byggrätt 1 1 x x 2015, 3 kv 2015, 3 kv Planavtal Planavd JEE KS/2006/555 Väsby 5:3 och 5:4 Väsby DP KS Nyexploatering, hästgårdar 4 0 Planavtal KS/2014/432 Rubinen 7 Höganäs stad DP BN Modernisering, möjlighet till 2 1/2 plan 4 1 x 2015 Planavtal Planavd. AP KS/ Roddaren Östra 5, Vinkelgatan, Höganäs stad DP BN utöka byggrätt för förskola 4 0 KS/2006/207 Mars 17, "Bruksskolan", Centralgatan 18 Höganäs stad DP BN Modernisering, byggrätt, skola 4 0 GJ KS/2008/79 Linbanan 6, Pumpgatan 15, Höganäs, Höganäs stad DP BN Modernisering, bostäder 4 0 JEE KS/2015/98 Pershög 2 Höganäs stad DP BN Utöka byggrätt, möjliggöra fastighetsdelning , dec 2015, 3 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2015/273 Ingelsträde 4:30 m fl Ingelsträde DP BN Modernisering, ändrad användning 4 0 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv Planavtal JEE KS/2007/598 Stora Görslöv 19:98 m fl, Fornminnesvägen Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 4 0 KS/2012/273 Stora Görslöv 19:117 m fl, Tunnebergavägen Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 1 1 x x x 2015, 2 kv PlanavgiftPlanavd. AP KS/2007/350 Jonstorp 7:68, 7:37 m fl, Jonstorpsvägen 106B m Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 4 1 AP KS/2014/533 Lerberget 62:19 Lerberget DP BN Möjliggöra avstyckning för bostadsändamål 1 1 x x 2015, 2 kv 2015, 2 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2005/167 Väsby 11:51, Falsterbogatan 11 Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, utformning, bostäder 4 0 KS/2008/275 Eleshult 8:34, Ligustervägen m fl Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostäder 4 1 GJ KS/ Bäcken 17 m fl, Kullagatan 137 Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostad 4 0 x x KS/2006/109 Väsby 11:55, 11:94 m fl, Bärnstensgatan, Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostäder 4 0 KS/2010/400 Brunnby-Bräcke 2:123 Nyhamnsläge DP BN Modernisering, möjliggöra 1,5 plan 4 0 x Planavd. KS/2014/572 Brunnby-Bräcke 2:107 Nyhamnsläge DP BN Avstyckning, ny byggrätt 1 1 x x 2014, 2 kv 2015, 2 kv Planavtal Planavd. JEE KS/2009/526 Stubbarp 22:77, 22:78 m fl Stenedal DP BN Modernisering, bostäder 4 0 x Planavgift KS/2011/290 Viken 135:13, pumphuset Viken DP BN Modernisering, ändring av verksamhet 2 1 x 2013, 3 kv Planavtal JEE KS/2015/279 Utkiken 12 och 13 Viken DP BN Ändring av dp, möjliggöra två våningar m m 4 1 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv CE KS/2010/490 Svanebäck 1:675 m fl Viken DP BN Modernisering, utökning byggrätter 4 0 x Planavd. 15

16 Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan för pågående projekt och förslag på prioritering 16

17 ÖVERSIKTSPLANER, UTREDNINGAR, PLANPROGRAM Översiktsplaner, ny prioritering: OFÖRÄNDRAT Planprogram, ny prioritering: Påbörja planprogram för Röret i Höganäs inkl. lokaliseringsutredning för nytt vårdboende Utreda flytt och exploatering av idrottsplats i Nyhamnsläge inför ÖP granskning EUROPAN? 17

18 KOMPLEXA, STRATEGISKA DETALJPLANEUPPDRAG Komplexa planuppdrag, ny prioritering: Slutföra påbörjade detaljplaner enligt föreslagna tidplaner med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder Påbörja etapp 2 av modernisering av detaljplaner i Mölle Påbörjaplanläggning av området som omfattas avplanprogram för Stubbarp området inklusive Norra Hage förskolan 18

19 ENKLARE DETALJPLANEUPPDRAG 19

20 Ärende 6 Val av beredningsgrupp för användning av avkastning från G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad 20

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Gruppmöten omedelbart fore sammanträdet: majoriteten kl1s.3d

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M) ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum 2011-03-01 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233)

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) SOLNA STAD Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-01-26 12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) Sammanfattning Kommunerna ska, enligt

Läs mer