KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 16:00 Alliansens gruppmöte börjar kl 15:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller ÄRENDEN Kommunstyrelsens egna ärenden 1. Justering 2. Personalinformation (inga handlingar) 3. Ekonomiinformation (inga handlingar) 4. Information från räddningschefen (inga handlingar) 5. Godkännande av planprioritering av aktuella planuppdrag våren 2015, s Val av beredningsgrupp för användning av avkastning från G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, s Ärenden till kommunfullmäktige 7. Plan för användning av G.W. Nymbergs stiftelses avkastning för 2014, s Kommunstyrelsens egna ärenden 8. Godkännande av kommunstyrelsens förvaltnings budget för 2016 och plan , s Beslut om nytt planuppdrag för Brännan 23:4 med flera, s Planläggning för dagvattenmagasin på Blossalyckan i Arild, s Ansökan om ändring av detaljplan för Kullens Havsbad 1:125 med flera, s Återkallande av planuppdrag för del av Ornakärr 2:22 med flera, Mjöhult, s Beslut om förnyat planuppdrag avseende detaljplan för Stubbarp 6:32 med flera i Arild, s Markanvisning för Sågcronaområdet, s Ianspråktagande av medel för offensiva investeringar för ombyggnad av matsal på Tornlyckeskolan, s Senareläggning av redovisning av inventering och planering av skolornas utemiljöer, s forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1

2 2 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Redovisning av inventerade behov av trådlöst nätverk på offentliga platser samt kommunala lokaler allmänheten har tillträde till, s Beviljande av föreningsbidrag för 2015 till handikapporganisationer i Höganäs kommun, s Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss, s Stiftelsen Höganäs keramiska Centers årsredovisning för 2014, s Ärenden till kommunfullmäktige 21. Höganäs Energi AB:s årsredovisning för 2014, s AB Höganäshems årsredovisning för 2014, s Årsredovisning 2014 för Sydvatten AB samt instruktioner till ombud vid Sydvatten AB:s årsstämma, s Äskande av tilläggsanslag för utarbetande av kulturmiljöplan för 2015 samt , s Svar på motion om klimatkommunerna/klimatstrategi, s Godkännande av kultur- och fritidsförvaltningens förslag till åtgärder för miljöprogrammet, s Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelses utskott samt kommunstyrelsens informationsoch anmälningsärenden, s Höganäs Péter Kovács Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2

3 Ärende 5 Godkännande av planprioritering av aktuella planuppdrag våren

4 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING AV AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 KS/2015/358 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 att enligt beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. Planavdelningen ser att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat och att det finns ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Vidare skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att det utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Förvaltningen anger att dessa uppdrag genomförs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 maj 2015, 31, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 7 maj 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Planprioritering 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, uppdragskatalog, maj Kommunstyrelsens beslut Planutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering, Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET 4

5 PROTOKOLL KS PLANUTSKOTT (18) 31 GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING KS/2015/358 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 att enligt beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. Planavdelningen ser att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat och att det finns ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Vidare skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att det utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Förvaltningen anger att dessa uppdrag genomförs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 7 maj 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Planprioritering 2015, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering, Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, uppdragskatalog, maj Förslag till beslut på sammanträdet Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen SIGNATUR 5

6 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunstyrelsen KS/2015/358 GODKÄNNANDE AV PLANPRIORITERING AV FÖR AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 I Sammanfattning av ärendet Enligt tidigare beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. På grund av att antalet komplexa och resurskrävande planuppdrag har ökat, finns det ett stort behov att genom prioritering av beslutade planuppdrag skapa förutsättningar för kommunens vidare utveckling. Utifrån tidigare beslutade prioriteringsgrunder görs nu en uppföljning av föregående prioritering samt en ny prioritering av kommunens planuppdrag. Varje kategori av planarbeten prioriteras separat där den sista kategorin, byggnadsnämndens planer lämnas utan förslag till ny prioritering. Tanken är att dessa uppdrag genomgörs löpande utifrån tidplan som tas fram i samband med uppdragsbeslut. Förslag till ny prioritering har beretts i strategiska samordningsgruppen på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, tjänsteskrivelse den 7 maj Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, skrivelse Planprioritering 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, skrivelse Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan och förslag till prioritering Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningens Uppdragskatalog, maj Ytterligare underlag i ärendet - Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta/ att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering, Mila Sladic Planchef SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 6

7 (8) PLANPRIORITERING FÖR AKTUELLA PLANUPPDRAG VÅREN 2015 Bakgrund, historik Enligt tidigare beslutade rutiner för planprioritering finns alla aktuella planuppdrag samlade i en uppdragskatalog som uppdateras löpande i samband med beslut om pågående och nya planuppdrag. I uppdragskatalogen finns enbart aktuella uppdrag. Inaktuella uppdrag som av olika skäl inte kommit i gång och där initieraren inte har för avsikt att slutföra planarbetet återkallas löpande och tas bort från uppdragskatalogen. Alla aktiva planuppdrag genomförs enligt tidplan som tas fram i samband med planbesked/uppdragsbeslut och i samarbete med initieraren. Planuppdrag som är genomförda men som inte vunnit laga kraft på grund av t.ex. överklagande finns kvar i uppdragskatalogen som aktiva uppdrag. När dessa uppdrag vinner laga kraft tas de bort från listan. I maj 2014 togs det senaste planprioriteringsbeslutet. Uppdragskatalogen innehöll då 70 uppdrag sammanlagt, bland dem 11 planprogram och 30 komplexa/strategiska planuppdrag. Prioriteringsgrunder I nuläget finns 66 uppdrag i uppdragskatalogen samt ytterligare 4-5 planbesked på gång. Antalet beslutade planuppdrag överskrider tillgängliga personalresurser och en prioritering av aktuella planuppdrag är nödvändig att göra. Genom planprioritering enligt tidigare beslutade prioriteringsgrunder säkras framtagande och genomförande av planer som är av stor vikt för kommunens vidare utveckling. Syftet med mer konkreta och precisa prioriteringsgrunder är att uppnå en långsiktig samhällsplanering där uppfyllelse av kommunala mål, genomförande av översiktsplanen och mervärden för kommunen väger tyngst. Följande prioriteringsgrunder används för planprioritering : 1. Genomförande av ÖP och kommunala mål 2. Allmänna intressen enligt PBL 3. Logiska beroenden i planering och exploatering. 4. Exploatörens genomförandeförmåga 5. Ekonomisk hållbarhet 6. Initialt behöver också hänsyn tas till hur långt planen kommit idag. För punkterna 1-2 gäller poängsättning med en skala 0-5 där 5 är högst uppfyllelse. För punkterna 3-6 föreslås hänsynstagande utan poängsättning. Med redovisade prioriteringsgrunder som stöd görs en prioritering av varje ny detaljplan i HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

8 2 (8) samband med uppdragsbeslut. Årligen görs en uppföljning och en eventuell omprioritering av aktuella uppdrag. Även här används prioriteringsgrunder som stöd och vägledning i synnerhet när det finns för många angelägna planuppdrag. Uppföljning av beslutat planarbete, förslag till ny prioritering För att öka tydligheten i uppdragskatalogen delas alla uppdrag i följande kategorier: ÖP, FÖP, TÖP, UTR= Översiktsplaner och utredningar DP PR= Planprogram DP, KS= Komplexa detaljplaneuppdrag (antas av KF) DP, BN= Enklare detaljplaneuppdrag (antas av BN) För att förbättra tydligheten i uppdragskatalogen redovisas planarbetets status på följande sätt: 0=ÅTERKALLAT PLANARBETE 1=PÅGÅENDE PLANARBETE 2=PÅBÖRJAT PLANARBETE, EJ AKTIVT 3=AVSLUTAT PLANARBETE 4=EJ PÅBÖRJAT PLANARBETE För att möjliggöra uppföljning redovisas i det här dokumentet även uppdrag som är slutförda eller återkallade under föregående prioriteringsperiod. Översiktsplaner, utredningar Fem strategiska uppdrag av översiktlig karaktär är aktiva för tillfället: 1. ÖP Höganäs kommun Åtgärdsvalsstudie väg 111 och FÖP Vege 4. Trafikplan Höganäs 5. Trafikplan Viken Nuläget, kommentar: Gällande översiktsplan har vid tre tillfällen reviderats genom fördjupningar och tillägg. FÖP Höganäs var det senaste steget i översynen av kommunens översiktsplan, och nu pågår arbete med att ta fram ett förslag till en ny ÖP. Planeringsunderlag har bland annat hämtats in genom Skåne Nordväst samarbete, Klimatanalys för Höganäs kommun, VA-planarbete, inventering av havsområden, m.m. Ett framtidsseminarium med omvärldsanalys, ungdomsprojekt, framtidsdialog om landsbygden HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

9 3 (8) och inte minst framtagande av bostadsförsörjningsprogram har också varit viktiga utgångspunkter för att ta fram ett planförslag. Samråd genomfördes från december 2014 fram till mars 2015, och nu pågår arbetet med samrådsredogörelsen. Under 2013 tog en arbetsgrupp fram ett antal bakgrundsanalyser inom FÖP Vege projektet. Helsingborg fortsätter arbetet med huvudfokus på stationsbyn, medan Höganäs och Ängelholm fungerar som referensgrupp vid behov. I nuläget är det oklart när samråd kan genomföras. FÖP Vege är viktigt för att utveckla kommunikationer med Ängelholm dock finns möjlighet att jobba med utveckling av kommunikationer med Ängelholm på andra plan utan koppling till Vege. Projektet med den nya stationsbyn ligger långt fram i tiden och kräver stor inflytning innan den börjar ge utdelning. Tillsammans med Trafikverket utförs en Åtgärdsvalsstudie för väg 111 genom kommunen. Avsikten är att skapa en gemensam bild av hur den framtida sträckningen av vägen ska se ut och vilka åtgärder som kan behövas. ÅVS:n påbörjades sommaren 2014 och skulle enligt tidplan slutföras vid årsskiftet 2014/2015. Tidplanen har dock ändrats, dels för att arbetet inte var prioriterat och förankrat på Trafikverket och dels på grund av svårigheter att uppnå samsyn om problembild och problembeskrivning kring väg 111. Avsikten är nu att slutföra arbetet under år Samtidigt pågår arbete med att ta fram trafikplaner för Höganäs och Viken med syfte att underlätta framtida utbyggnadsplaner i respektive tätort. Ny prioritering: Oförändrat, enligt redovisade tidplaner. Planprogram Nästa kategori av planuppdrag är planprogram. Ett planarbete inleds med ett planprogram när det krävs en helhetssyn på utveckling av ett större område och när det inledande behövs utredningsarbete innan en mer detaljerad markanvändning kan redovisas. För tillfället finns 10 planprogram i uppdragskatalogen. Höganäs stad Viken Nyhamnsläge Jonstorp 1. Kv Röret m fl 2. Höganäs 33:39 m fl, "EUROPAN-området" 3. Kvarteret Odeon m fl 4. Sjöcronaområdet, Steglinge 5. Del av Höganäs 37:40, förlängning Allégatan 6. Långgatan, Nymbergspark, Brorsbacke förskoletomt 7. Förstudie/planprogram om utveckling kring hållplatsen Vikens centrum med utökad medborgardialog 8. Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg 9. Nyhamn, flytt och exploatering av idrottsplats 10. Jonstorps centrum HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

10 4 (8) Nuläget, kommentar: Planprogram upprättas ibland som ett första steg i planarbetet för att klargöra förutsättningar för en mer omfattande förändring och exploatering, oftast när det finns flera olika intressen och/eller exploatörer att ta hänsyn till. Planprogram är resurskrävande planarbeten och kan jämföras med en mindre fördjupning av översiktsplanen. Med tanke på resursåtgång bör inte fler än två till tre planprogram pågå samtidigt. Under föregående prioriteringsperiod slutfördes planprogram för del av Höganäs 37:40, i förlängning av Allégatan. Arbete med efterföljande detaljplaner pågår och ska resultera i nya bostäder samt i en uppgradering av befintliga verksamhetsområden. En ny gata i förlängning av Allégatan söderut ska säkra områdets angöring. Under samma period påbörjades även planprogram för Sjöcrona-/Steglingeområdet, men arbetet har istället hanterats genom en detaljplan då planprogrammet bedömdes som överflödigt utifrån möjlig omfattning av exploatering. Samtidigt pågick arbeten med två stora planprogram; planprogram för utbyggnad av Höganäs norrut inom s.k. EUROPAN-området med stöd av EUROPAN-tävling samt planprogram för utveckling kring hållplatsen Vikens centrum med utökad medborgardialog som inte blivit slutförda efter politiska beslut. Planprogram för Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg pågår och ska slutföras tredje kvartal i år. Ny prioritering: Under kommande prioriteringsperiod föreslås planprogram för Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts väg slutföras och planprogram för Kv Röret påbörjas. Föreslagen prioritering av Kvarteret Röret kopplas till lokalisering av nytt vårdboende i staden samt behov av att minska barriäreffekter i staden och koppla attraktiva områden kring Saltglaserat med stadens centrum. Vad gäller flytt och exploatering av idrottsplats i Nyhamnsläge bedöms det som nödvändigt att utreda alternativa lösningar för utbyggnad av Nyhamnsläge då föreslagen flytt av idrottsplatsen anses inte vara ekonomisk hållbar. Detta arbete görs dels inom ramen för pågående översiktsplan och dels genom en separat utredning för själva idrottsplatsen. Komplexa/strategiska detaljplaneuppdrag Tredje kategori av planuppdrag är strategiska och/eller mer komplexa detaljplaner som bedrivs med normalt planförfarande och antas av kommunfullmäktige. För tillfället finns 37 aktiva planuppdrag varav fyra är slutförda under föregående prioriteringsperiod. Följande detaljplaner är med på listan: HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

11 5 (8) Höganäs stad Lerberget Viken Nyhamnsläge Mölle Kullaberg Arild Jonstorp Mjöhult Landsbygden 1. Höganäs 37:39 & 37:42 m.fl. (sydöstra Höganäs norr) 2. Höganäs 37:40, del av, förlängning Allégatan, SÖDER 3. Folkparken/Julivallen 4. Röret 9 m fl 5. Balder Sjöcronaområdet, Steglinge 7. Höganäs 38:46 (Steglingegården) 8. Höganäs 35:2, del av 36:16 m fl, etapp 4 Höganäs hamn, ny väg, båtuppställning 9. Del av Guldfisken 1, resecentrum 10. Månstorp Höganäs 36:2 m fl, etapp 3 Höganäs hamn 12. Flora 11,13, ny detaljplan Swedbank m m 13. Lerberget 49:707 del av, etapp II 14. Viken 35:3, 127:1 m.fl., Vikens centrum norr om Karlsfältsvägen 15. Viken 26:15 m fl 16. Vikenskolan 17. Viken 37:1 m fl, Stenåldersvägen, Vikenparken 18. Viken 11:1 och Ry 1:9 19. Viken 120:1 m.fl., Jollen i Viken 20. Nyhamn, ny idrottsplats norr om Brunnbyvägen 21. Brunnby-Bräcke 2:108 m fl, nytt vårdboende 22. Eleshult 1:11 m fl 23. Eleshult 8:40, ICA Skeppet 24. Mölle 14:2 m fl, Mölle hamn, Södra o Norra Strandvägen 25. Mölle 15:3 m fl, del av (Mölle stationsområde) 26. Krapperup 19:2, Vattenmöllan 27. Mölle 13:125, SCA-semesteranläggning 28. Mölle, detaljplan, andra etapp 29. Kullagården 1:2 30. Krapperup 19:1 31. Stubbarp 5:15,6:29 Arild 32. Stubbarp 6:32, Stora Vägen 33. Tunneberga 5:2 m fl, g:a bankhuset 34. Jonstorp 10:5, ICA i Jonstorp 35. Mjöhult 1:39 m.fl. 36. Ornakärr 2:22, Östrabyvägen 37. Väsby 5:3 och 5:4 Nuläget, kommentar:. Under föregående perioden återkallades eller avstannade flera större detaljplaneprojekt, bl a detaljplan för Höganäs hamn och detaljplan för Viken 26:15 i södra Viken. Dessa projekt tog i anspråk personalresurser utan att resultera i antagna detaljplaner. Nu planeras en fortsättning av planarbetet i Viken. I Höganäs stad pågår aktivt flera stora detaljplaner som avser nyexploatering, utbyggnad av bostäder. Detaljplan för Folkparken och Månstorp har precis slutförts, detaljpanering av HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

12 6 (8) Sjöcronaområdet samt sydöstra Höganäs pågår, sammanlagt innehåller planerna ca 500 nya bostäder. Dessa tre projekt har strategisk betydelse vad gäller bostadsutbyggnad i Höganäs och bidrar så väl till stadens stadsliv och attraktivitet som till varierat utbud av bostäder. I Viken pågår aktivt planläggning av Vikenskolan, Vikenparken, samt Viken 11:1 och Ry 1:9 med bland annat ny bensinstation utmed ny väg 111. Planarbete för utbyggnad av Jollen är under slutförande. I Nyhamnsläge pågår planläggning av ICA-butiken och detaljplan för nytt vårdboende är under uppstart. I Mölle är detaljplan för Mölle hamn under slutförande. Två detaljplaner som avser mindre utbyggnad av bostäder har påbörjats i Mölle. I Jonstorp är detaljplan för nya bostäder i f.d. bankhuset slutfört. I Mjöhult pågår planarbete som säkrar fortsatt utveckling av befintliga verksamheter. Ny prioritering: Utifrån redan beslutade planuppdrag och utifrån tillgängliga resurser i den kommunala organisationen (både planering och genomförande) finns det ytterst lite utrymme att prioritera nya planuppdrag. Därför föreslås det att i första hand slutföra påbörjade och påbörja redan beslutade detaljplaner med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder. Som ett nytt planuppdrag föreslås en andra etapp av modernisering/bevarande plan för Mölle som enligt planprogrammet omfattar hela den gamla detaljplanen från I Viken förslås fortsatt detaljplanering av Stubbarp-området utifrån planprogrammet med 100-tals nya bostäder, ny förskola och en ny återvinningsstation. Enklare detaljplaneuppdrag Och till slut finns det ett antal enklare detaljplaner som är initierade genom bygglovsprövning och/eller är delegerade till byggnadsnämnden då de saknar strategisk betydelse. Lista med dessa planer uppdateras löpande. För närvarande finns 25 beslutade enkla planuppdrag. Höganäs stad Ingelsträde Jonstorp Lerberget 1. Pershög 2 2. Rubinen 7, förskola 3. Linbanan 6, Pumpgatan 15, Höganäs, 4. Mars 17, "Bruksskolan", Centralgatan Roddaren Östra 5, Vinkelgatan 6. Pulvret Ingelsträde 4:30 m fl 8. Stora Görslöv 19:117 m fl, Tunnebergavägen mm 9. Tunneberga 1: Stora Görslöv 19:98 m fl, Fornminnesvägen 11. Jonstorp 7:68, 7:37 m fl, Jonstorpsvägen 106B m fl 12. Lerberget 62:19 HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

13 7 (8) Strandbaden Nyhamnsläge Stenedal Viken 13. Kullens Havsbad 1: Eleshult 8:34, Ligustervägen m fl 15. Väsby 11:55, 11:94 m fl, Bärnstensgatan, 16. Väsby 11:51, Falsterbogatan Bäcken 17 m fl, Kullagatan Kullens havsbad 1: Brunnby-Bräcke 2: Brunnby-Bräcke 2: Brunnby-Bräcke 2: Stubbarp 22:77, 22:78 m fl 23. Viken 145:12 och Heden Viken 135:13, pumphuset 25. Eken 7, Fågelsångsgatan 14, Viken 26. Svanebäck 1:675 m f Nuläget, kommentar: Planerna görs parallellt med större detaljplaner på så sätt att varje hanläggande planarkitekt har ett antal planärende av olika komplexitet. Enklare planarbeten görs i luckor inom större planuppdrag i avvaktan på t.ex. utredningsarbete eller viktiga beslut m.m. Planavdelningen går igenom gamla planuppdrag och återkallar de som blivit inaktuella med tiden. Bland enklare byggnadsnämndsplaner finns även ett antal initierade större planarbeten, så kallade moderniseringsplaner för större villaområden, vars främsta syfte är att anpassa gällande detaljplaner till befintliga förhållanden och möjliggöra mindre tillbyggnader. Ny prioritering: För enklare detaljplaneuppdrag görs ingen prioritering. Planerna genomförs löpande utifrån redovisade tidplaner. Nya uppdrag prioriteras genom planbesked/uppdragsbeslut med redovisad tid för antagande som förs in i uppdragskatalog och genomförs enligt tidplan. SAMMANFATTNING Utifrån redan beslutade planuppdrag och utifrån tillgängliga resurser i den kommunala organisationen (både planering och genomförande) finns det ytterst lite utrymme att prioritera nya planuppdrag. Därför föreslås det att i första hand slutföra påbörjade och påbörja redan beslutade planuppdrag med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder. Som ett nytt planuppdrag föreslås en andra etapp av moderniserings-/bevarandeplan för Mölle. I Viken förslås fortsatt detaljplanering av Stubbarp-området. FÖRSLAG TILL BESLUT Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

14 8 (8) att att godkänna prioritering av planuppdrag i enlighet med uppdragskatalog daterad maj 2015 uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra de projekt som ingår i uppdragskatalog enligt förslag till ny prioritering Mila Sladic Planchef HÖGANÄS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 UPPDRAGSKATALOG, ALLA UPPDRAG MAJ 2015 Status: Fas: Typ: Prio: 0=ÅTERKALLADE F=Förstudie, uppdragsbeskr. ÖP=Översiktsplan 1 pågående 1=PÅGÅENDE P=Programarbete TÖP=Tillägg till översiktsplan 0 ej prioriterad under den aktuella prioperiod 2=PÅBÖRJADE, EJ AKTIVA S=Samråd UTR=Utredning, förstudie, lok. utredning 3=AVSLUTAT PLANARBETE G/U=Granskning/Utställning DP PR=Planprogram 4=EJ PÅBÖRJAT A=Antagande DP= Detaljplan Ö=Överklagande OB=områdesbestämmelser D. Nr Projekt Läge Typ Ansv. Syfte s Prio F P S G/A/ Ö Ant enl planant tidplan Finansier FörfattareHandlandl 15/1 15/2 15/3 15/4 16/1 16/2 16/3 16/4 17/1 17/2 17/3 17/4 KS/2011/787 ÖP Höganäs kommun 2014 ÖP KS Kommunomfattande översiktsplan 1 1 x x x 2016, 1 kv Planavd. JvP KS/2014/248 Åtgärdsvalstudie väg 111 och 112 UTR KS 1 1 x 2015, 4 kv MS LN KS/2005/79 FÖP Vege TÖP KS Fördjupning av öp för Vege-området 1 1 x x x Hbg JvP Trafikplan Höganäs Höganäs stad UTR KS 1 1 x 2016, 1 kv Hbg JvP Trafikplan Viken Viken UTR KS 1 1 x 2016, 1 kv Hbg JvP KS/ Långgatan, Nymbergspark, Brorsbacke Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, bostäder, stadsmiljö, park 4 0 LN PEL KS/2011/833 / Kvarteret Odeon m fl Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, handeloch bostäder 4 0 x LN PEL KS/2011/810 Kv Röret m fl Höganäs stad DP PR KS Planprogram: Lokalisering för vårdboende, verksamheter, 2 1 x JEE KS/2008/268 Höganäs 33:39 m fl, "EUROPAN-området" Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, nya stadsdelar norr om väg 111 och x PEL JvP KS/2014/569 Sjöcronaområdet, Steglinge Höganäs stad DP PR KS Nyexploatering, bostäder, förskola, park 3 0 x 2016, 1 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2011/481 Jonstorps centrum Jonstorp DP PR KS Planprogram: Nyexploatering, bostäder, centrumfunktion 4 0 x Planavd KS/ Nyhamn, flytt och expl av idrottsplats Nyhamnsläge DP PR KS Nyexploatering, bostäder, centrumfunktioner 4 1 KS/2014/577 Stubbarp 34:2, 39:2, Stubbarp 33:2, Lars Bengts Viken DP PR KS Nyexploatering, bostäder samt förskola 1 1 x 2015, 3 kv CE KS/2006/347 Stubbarp 6:32 Arild DP KS Nyexploatering, bostäder 1 1 x x x 2015, 4 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2011/779 Stubbarp 5:15,6:29 Arild Arild DP KS Nyexploatering, bostäder 4 1 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv Planavtal KS/2012/230 Röret 9 m fl Höganäs stad DP KS Bevarande, modernisering, handel och verksamheter 1 1 x x 2014, 1 kv 2015, 4 kv Planavgift JEE KS/2014/569 Sjöcronaområdet, Steglinge Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, förskola, park 1 1 x 2016, 1 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2015/277 Höganäs 38:46 (Steglingegården) Höganäs stad DP KS Steglingegården, bekräfta användning och möjliggöra utb , 4 kv Planavtal PEL KS/2014/568 Höganäs 37:40, del av, förlängning Allégatan, Höganäs stad DP KS Nyexploatering, handel, verksamheter, skola 1 1 x 2016, 2 kv MM AP KS/2014/567 Höganäs Ö 37:39 & 37:42 m.fl. (sydöstra Höganäs Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, service , 2 kv AP CE Höganäs 35:2, del av 36:16 m fl (35:1?), etapp 4 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, infrastruktur, ny väg, båtuppläggning 4 1 AP GJ KS/2012/86 Folkparken/Julivallen Höganäs stad DP KS Nyexploatering, bostäder, park, samlingslokal 1 1 x x x 2015, 2 kv Planavtal EB JE KS/2012/205 Balder 10 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, handel och bostad 2 0 x x 2013, 1 kv Planavtal AP KS/2015/16 Flora 11,13 Höganäs stad DP KS Nyexploatering, ny detaljplan med minskad expl pga park4 1 x 2016, 3 kv 2016, 3 kv Planavtal KS/2014/782 Jonstorp 10:5 Jonstorp DP KS Möjliggöra utbyggnad av ICA-butik i Jonstorp , 4 kv 2016, 4 kv Planavtal GJ KS/2005/359 Krapperup 19:1 Krapperup-Björkeröd DP KS Bevarande 4 0 x Planavgift KS/2012/188 Kullagården 1:2 Kullaberg DP KS Bevarande, säkra kulturmiljövärden inför avstyckning 1 1 x 2014/ , 4 kv PlanavgiftPlanavd. GJ KS/2011/838 Lerberget 49:707 del av, etapp II Lerberget DP KS Nyexploatering bostäder villor 4 0 KS/2015/275 Krapperup 19:11 Lerhamn DP KS Kulturmiljöskydd för flyttat hus 4 1 x , 4 kv Planavtal MM KS/2008/502 Ornakärr 2:22, Östrabyvägen Mjöhult DP KS Nyexploatering, bostäder 1 1 x x Planavtal Konsult JvP KS/2014/571 Mjöhult 1:39 m.fl. Mjöhult DP KS Modernisering och utbyggnad av befintliga verksamheter 1 1 x kv kv Planavd JEE KS/2014 Mölle 15:3 m fl, del av (Mölle stationsområde) Mölle DP KS Nyexploatering, bostäder 4 1 KS/2011/842 Mölle 14:2 m fl (Mölle hamn) Mölle DP KS Modernisering, nyexploatering, Mölle hamn 1 1 x x x x 2015, 3 kv 2015, 3 kv PlanavgiftPlanavd GJ KS/2014/274 Krapperup 19:2, Vattenmöllan Mölle DP KS Kulturskydd av vattenmöllan , 4 kv Planavtal MM KS/2014/644 Mölle 13:125, SCA-semesteranläggning Mölle DP KS Modernisering, tillgänglighet, nya stugor 1 1 x 2016, 3 kv 2016, 4 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2014/199 Nyhamn, ny idrottsplats norr om BrunnbyvägenNyhamnsläge DP KS Nyexploatering, idrottsändamål 4 0 KS/2014/562 Eleshult 8:40, ICA Skeppet Nyhamnsläge DP KS Utökad byggrätt 1 1 x x 2015, 1 kv 2015, 3 kv MM KS/2010/112 Eleshult 1:11 m fl Nyhamnsläge DP KS Nyexploatering, bostäder, påbyggnad 2 till 4 våningar 2 1 x x 2012, 3 kv Planavtal Konsult JEE KS/2012/303 Brunnby-Bräcke 2:108 m fl, nytt vårdboende Nyhamnsläge DP KS Nyexploatering, nytt vårdboende och förskola 1 1 x x 2016, 4 kv GJ KS/2014/576 Vikenskolan Viken DP KS Utbyggnad/nybyggnad/ombyggnad? , 2 kv CE KS/2011/839 Viken 37:1 m fl, Stenåldersvägen Viken DP KS Nyexploatering, Parken på östra Viken 1 1 x x 2015, 4 kv PlanavgiftPlanavd. AP KS/2011/851 Viken 35:3, 127:1 m.fl., Vikens centrum norr om Viken DP KS Nyexploatering, utveckling, centrum, bostäder, handel 2 1 JEE KS/2011/786 Viken 26:15 m fl Viken DP KS Nyexploatering, verksamheter, handel/kontor 2 1 x x 2013, 1 kv 2016, 2 kv PEL KS/2011/713 Viken 11:1 och Ry 1:9 Viken DP KS Nyexploatering, bensinmack, bostäder 1 1 x 2014, 3 kv 2016, 4 kv Planavtal AP KS/2014/910 Viken 120:1 m.fl., Jollen i Viken Viken DP KS Modernisedring, utökning av byggrätt 1 1 x x 2015, 3 kv 2015, 3 kv Planavtal Planavd JEE KS/2006/555 Väsby 5:3 och 5:4 Väsby DP KS Nyexploatering, hästgårdar 4 0 Planavtal KS/2014/432 Rubinen 7 Höganäs stad DP BN Modernisering, möjlighet till 2 1/2 plan 4 1 x 2015 Planavtal Planavd. AP KS/ Roddaren Östra 5, Vinkelgatan, Höganäs stad DP BN utöka byggrätt för förskola 4 0 KS/2006/207 Mars 17, "Bruksskolan", Centralgatan 18 Höganäs stad DP BN Modernisering, byggrätt, skola 4 0 GJ KS/2008/79 Linbanan 6, Pumpgatan 15, Höganäs, Höganäs stad DP BN Modernisering, bostäder 4 0 JEE KS/2015/98 Pershög 2 Höganäs stad DP BN Utöka byggrätt, möjliggöra fastighetsdelning , dec 2015, 3 kv Planavtal Planavd. PEL KS/2015/273 Ingelsträde 4:30 m fl Ingelsträde DP BN Modernisering, ändrad användning 4 0 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv Planavtal JEE KS/2007/598 Stora Görslöv 19:98 m fl, Fornminnesvägen Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 4 0 KS/2012/273 Stora Görslöv 19:117 m fl, Tunnebergavägen Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 1 1 x x x 2015, 2 kv PlanavgiftPlanavd. AP KS/2007/350 Jonstorp 7:68, 7:37 m fl, Jonstorpsvägen 106B m Jonstorp DP BN Modernisering, bostäder 4 1 AP KS/2014/533 Lerberget 62:19 Lerberget DP BN Möjliggöra avstyckning för bostadsändamål 1 1 x x 2015, 2 kv 2015, 2 kv Planavtal Planavd. GJ KS/2005/167 Väsby 11:51, Falsterbogatan 11 Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, utformning, bostäder 4 0 KS/2008/275 Eleshult 8:34, Ligustervägen m fl Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostäder 4 1 GJ KS/ Bäcken 17 m fl, Kullagatan 137 Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostad 4 0 x x KS/2006/109 Väsby 11:55, 11:94 m fl, Bärnstensgatan, Nyhamn/Strandb DP BN Modernisering, bostäder 4 0 KS/2010/400 Brunnby-Bräcke 2:123 Nyhamnsläge DP BN Modernisering, möjliggöra 1,5 plan 4 0 x Planavd. KS/2014/572 Brunnby-Bräcke 2:107 Nyhamnsläge DP BN Avstyckning, ny byggrätt 1 1 x x 2014, 2 kv 2015, 2 kv Planavtal Planavd. JEE KS/2009/526 Stubbarp 22:77, 22:78 m fl Stenedal DP BN Modernisering, bostäder 4 0 x Planavgift KS/2011/290 Viken 135:13, pumphuset Viken DP BN Modernisering, ändring av verksamhet 2 1 x 2013, 3 kv Planavtal JEE KS/2015/279 Utkiken 12 och 13 Viken DP BN Ändring av dp, möjliggöra två våningar m m 4 1 x 2015, 4 kv 2015, 4 kv CE KS/2010/490 Svanebäck 1:675 m fl Viken DP BN Modernisering, utökning byggrätter 4 0 x Planavd. 15

16 Utdrag ur uppdragskatalog med tidplan för pågående projekt och förslag på prioritering 16

17 ÖVERSIKTSPLANER, UTREDNINGAR, PLANPROGRAM Översiktsplaner, ny prioritering: OFÖRÄNDRAT Planprogram, ny prioritering: Påbörja planprogram för Röret i Höganäs inkl. lokaliseringsutredning för nytt vårdboende Utreda flytt och exploatering av idrottsplats i Nyhamnsläge inför ÖP granskning EUROPAN? 17

18 KOMPLEXA, STRATEGISKA DETALJPLANEUPPDRAG Komplexa planuppdrag, ny prioritering: Slutföra påbörjade detaljplaner enligt föreslagna tidplaner med tyngdpunkt på kommunens lokalförsörjning och utbyggnad av bostäder Påbörja etapp 2 av modernisering av detaljplaner i Mölle Påbörjaplanläggning av området som omfattas avplanprogram för Stubbarp området inklusive Norra Hage förskolan 18

19 ENKLARE DETALJPLANEUPPDRAG 19

20 Ärende 6 Val av beredningsgrupp för användning av avkastning från G. W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad 20

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2016-06-14 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2016-06-14, kl 11:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik Johannesson (KD) ersätter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

PROTOKOLL KS PLANUTSKOTT

PROTOKOLL KS PLANUTSKOTT 2016-04-19 1 (19) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Ros-Mari Paulsson (L) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S), ej 32 Tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M), 32 Ej tjänstgörande

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Gnejsen, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, Lund, kl 09:00-10:40 Ordförande: Ledamöter: Christer Wallin (M) Mia Honeth (FP) Björn Abelson (S) Övriga närvarande: Barbro

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-11-12 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-03-10 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-03 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-09-03, kl 16:00 Plats: Stadshuset, gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-11-17 1 (19) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M), 126-136 & 138 Anita Söderlind (M), 126-129/08:45-09:36 Lennart Nilsson (S) Tjänstgörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL VALNÄMNDEN NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER. Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M)

PROTOKOLL VALNÄMNDEN NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER. Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M) 2013-10-21 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunvor Andersson (M) Hans Grahn (M) Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M) Ethel Bengtsson (Kd) Övriga Sekreterare Josefin Nilsson,

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) Lars Linderot (M) Ros-Mari Paulsson (L) kommunchefen

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 88 Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-04 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-04, kl 16:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-22 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-22, kl 16:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ICA Nyhamnsläge, från sydväst 2013-12-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer