501 Mkr 555 Mkr kvm 123 Mkr 192 Mkr 225 Mkr Nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "501 Mkr 555 Mkr 18 727 kvm 123 Mkr 192 Mkr 225 Mkr Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 2013 Året i korthet Resultat före skatt uppgick till 501 Mkr (297). Bolagets hyresintäkter uppgick till 555 Mkr (539). Fem fastigheter med en total yta om kvm har förvärvats för 123 Mkr. Fyra fastigheter har avyttrats för 192 Mkr. Totalt har 225 Mkr (256) investerats i befintliga fastigheter. Nyckeltal Hyresintäkter, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad 93,5% 93,4% 97,2% 94,7% 95,9% Förvaltningsresultat, mkr Resultat efter skatt, mkr Fastigheternas värde Total uthyrningsbar yta, tkvm Investeringar, mkr Medelantal anställda

3 Engagemang, långsiktighet och lojalitet tre nycklar till framgång Tre av Eklandias främsta framgångsfaktorer är att vi har engagerade medarbetare, att vi har lojala kunder samt att vi är en långsiktig fastighetsägare. Med dessa hörnstenar på plats har vi en bra och stabil grund att stå på för att fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder. Det är därför mycket glädjande att vi i årets NKI-undersökning ökade vårt resultat från en redan hög nivå. Vi nådde ett Nöjd-Kund- Index på 80 vilket är bland de högsta i branschen och ett resultat vi har uppnått tack vare ett bra samarbete och dialog med våra kunder samt mycket engagerade medarbetare. Delaktiga i Göteborgs utveckling Att vara aktiva i Göteborgs utveckling är en naturlig del i vår verksamhet. Under året har vi startat flera spännande projekt. I juni 2013 tog kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén första spadtaget till Semcons nya huvudkontor som kommer att ligga vid porten till Lindholmen Science Park och vara klart för inflyttning i januari Vi har dessutom startat nybyggnationen av en logistikfastighet för WEG Scandinavia utmed riksväg 40 i Mölnlycke Företagspark. Inflyttning kommer att ske i augusti Viktiga milstolpar för Göteborg Första spadtaget togs under 2013 för Marieholmstunneln som är en del av det Västsvenska paketet. Under året kom vi överens med Göteborgs kommun och Trafikverket om att sälja två av våra fastigheter då de ligger där den nya tunnelmynningen kommer att placeras. När tunneln är färdig omkring år 2020, kan vi räkna med betydligt bättre tillgänglighet till Norra Älvstranden, hamnen och industrierna på västra Hisingen. Det tror vi blir ett lyft för framtiden. Frihamnen är också ett område som står inför en omfattande förändring där målsättningen är att området skall bli en integrerad och levande del av centrum. Positivt marknadsläge Efterfrågan har varit god inom alla våra lokalkategorier och i synnerhet våra kontorslokaler i innerstaden där vakansgraden är nere på historiskt låga nivåer. Enligt en konjunkturrapport från Business Region Göteborg för fjärde kvartalet 2013 fortsätter konjunkturläget i Göteborg att förbättras, sysselsättningen ökar och mycket tyder på att vi kommer få se en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden under Tillsammans med det faktum att vi nu har många intressanta pågående förhandlingar stärker detta oss i vår uppfattning att vi kommer göra bra affärer även under nästa år. Nu lämnar jag över stafettpinnen Jag är stolt över att ha varit med på resan som Eklandia gjort under de 19 år som jag varit VD. Vi har lyckats nå en position som ett av de mest välkända och välrenommerade fastighetsbolagen i Göteborg. Det ligger en enorm styrka i den djupa och breda kompetens som finns i vår organisation och i vårt arbetssätt som bygger på korta beslutsvägar, närhet till kunden och lyhördhet. När det nu snart är dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny VD för att ta mig an nya utmaningar i koncernen, vill jag passa på att tacka alla medarbetare för ett fantastiskt arbete, tack vare era insatser har vi nått dit vi är idag. Avslutningsvis vill jag också tacka nya och gamla kunder samt samarbetspartners för att vi fått ert förtroende. Tage Christoffersson Verkställande direktör Hållbarhetsfrågor i flera dimensioner Eklandia arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor inom de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Inom ekologisk hållbarhet handlar det främst om att hushålla med resurser och energi samt minimera utsläpp. Som en stor aktör i Göteborgs näringsliv ser vi det som en självklarhet att arbeta med social hållbarhet och att ta vårt samhällsansvar. Ett exempel på detta är vårt samarbete med Brunnsboskolan som nu är inne på sitt 10:e år med vår fjärde kull högstadieelever. Eleverna får en inblick i arbetslivet och vår bransch samtidigt som vi drar stor nytta av att lära känna den yngre generationen. Vi är också stolta över att ha anställt två lärlingar under året. Att många unga går arbetslösa är ett samhällsproblem som inte bara kan lämnas i politikernas händer, vi vill ta det ansvar vi kan.

4 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Eklandias uppgift är att förvalta, förvärva och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg där också huvudkontoret ligger. Flexibiliteten är stor och bolaget kan erbjuda allt från standardlösningar till skräddarsydda lokaler inom kontor, butik, lager, industri och logistik. Förvaltningen av fastigheterna sköts av egen personal. Kunder hos Eklandia har ett eget proffsigt team att vända sig till där alla har ett genuint engagemang för att kunderna skall trivas. Att arbeta nära kunderna betyder också att arbeta tillsammans med dem. Genom ett nära samarbete med kunderna skapas möjligheter att tillgodose deras olika behov. Eklandia har tre kärnvärden; pålitlighet, kreativitet och engagemang. Både befintliga och potentiella kunder ska uppleva att Eklandia står för dessa kärnvärden när de träffar medarbetare i företaget och i de budskap Eklandia sänder i olika marknadsföringskanaler. Därför är alla medarbetare delaktiga i varumärkesarbetet. Från och med 2013 har koncernen övergått till att redovisa enligt de av EU antagna IFRS och tolkningen av dessa, IFRIC, medan moderbolaget övergått till RFR 2. De huvudsakliga förändringarna är att koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde och att koncernbidrag redovisas enligt nya principer i enlighet med RFR 2. Effekterna på koncernens finansiella ställning och resultat sammanfattas i not 2. Fastighetsbestånd Eklandias fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2013 till 87 (85) fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om kvm ( ). Det sammanlagda verkliga värdet var Mkr (6 272). Eklandias fastigheter är avsedda för kommersiellt bruk och inrymmer lokaler från följande kategorier: Kontors- och butikslokaler Industri-, logistik- och lagerlokaler Intäkter och resultat Uthyrningsgrad under 2013 var 93,5% (93,4) och hyresintäkter uppgick till 555 Mkr (539). Driftsöverskott var 389 Mkr (374) och det finansiella nettot -108 Mkr (-111). Förvaltningsresultatet uppgick till 274 Mkr (256). Värdeförändringarna var 228 Mkr (41) och resultat före skatt uppgick till 501 Mkr (297). Investeringar och försäljningar Under 2013 förvärvades fem fastigheter med en total yta om kvm för en köpeskilling om 123 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter var totalt 225 Mkr (256). Under året avyttrades 4 fastigheter för 192 Mkr. Likviditet och kassaflöde Likvida medel var vid räkenskapsårets slut 116 Mkr (329). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 267 Mkr (253). Överskottet i likviditeten amorteras löpande mot de räntebärande lånen från moderbolaget. Finansiering Vid årets slut var det egna kapitalet Mkr (2 536). Räntebärande lån uppgick till Mkr (3 253), innebärande en belåningsgrad på 46 %. Merparten av finansieringen utgörs av lån från moderbolaget Castellum AB. Räntevillkoren för dessa lån bestäms 4

5 inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellums genomsnittliga upplåningskostnad. Räntan var vid årets slut 3,8% (3,8) och den genomsnittliga bindningstiden för räntorna i den underliggande låneportföljen uppgick till 2,7 år (2,8). Utöver dessa interna lån har Eklandia även lån på 610 Mkr (610) hos externa kreditgivare. Detaljplanearbetet avseende nybyggnation på Eklandagatan 80 i Johanneberg är avslutat. Detaljplanen är antagen och beräknas vinna laga kraft under första kvartalet Detaljplanearbete pågår avseende utvecklingen av kvarteret Röda Bryggan i Pustervik. Eklandia är en av flera parter i projektet. Avslutade och pågående projekt Här följer ett urval av Eklandias avslutade och pågående projekt 2013 I augusti 2013 färdigställdes nybyggnationen av kontorshuset Aurora på Lindholmen. Byggnaden har en yta om ca kvm. På Tagenevägen 29 färdigställdes under 2013 en tillbyggnad om kvm åt företaget OneMed som därmed hyr ca kvm. Under sommaren 2013 påbörjades nybyggnationen för Semcon vid Frihamnen, en kontorsbyggnad om ca kvm inrymmande ca 500 arbetsplatser. Inflyttning kommer att ske i januari Under sommaren 2013 påbörjades nybyggnationen av en logistikanläggning i Mölnlycke Företagspark. Kort därefter tecknade WEG Scandinavia avtal avseende hela fastigheten som har en yta om kvm. Inflyttning kommer att ske i augusti På Tagenevägen 15B påbörjades hösten 2013 en tillbyggnad om 450 kvm samt anpassning av befintlig byggnad för Continental Däck. Projektet kommer att vara färdigställt för inflyttning i februari Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan negativ tillväxt får motsatt effekt. 5

6 Kontraktsstruktur Hyresavtalen för lokaler har olika avtalslängd, men är vanligtvis 3-5 år med en uppsägning om 9 månader. Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra, en indexklausul innebärande en årlig förändring av hyran med viss procentsats eller kopplat till inflationen samt ett tillägg för lokalens andel av fastighetens kostnader avseende värme, kyla och fastighetsskatt. Eklandia har god riskspridning på såväl lokaltyp, kontraktsstorlek, förfallotid som bransch där kunden verkar. Det för tillfället största enskilda hyreskontraktet svarar för endast 4,4 % av de totala hyresintäkterna. Kontraktsförfallostruktur Årligt kontraktsvärde, Mkr kontrakt 163 kontrakt 28 kontrakt 95 kontrakt 15 kontrakt 131 kontrakt År Händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsen har utsett Cecilia Fasth till ny VD för Eklandia Fastighets AB. Cecilia Fasth har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och har varit verksam både nationellt och internationellt inom Skanska senast som vice VD för byggverksamheten i UK. Cecilia har även erfarenhet av hållbart byggande och är idag VD för Sverigehuset. Personal Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till 45 personer. Andelen män och kvinnor var 58% respektive 42%. Eklandia har en platt och kundnära organisation som präglas av ett öppet informationsflöde med tydliga mål, korta beslutsvägar och stor delaktighet i företagets verksamhet. Förvaltningen är uppdelad i två geografiska affärsområden; Hisingen och Centrum. Affärsområdena ansvarar för kunderna och ser till att de får en hög servicenivå. Specialistfunktioner i verksamheten finns inom ekonomi, projektutveckling, hållbarhet, IT och marknad. Medarbetarsamtal genomförs årligen med alla medarbetare för att sätta och följa upp gemensamma mål. Vid medarbetarsamtalet fastställs även behovet av kompetensutveckling som kan bidra till utveckling både för individen och bolaget. För att få återkoppling på medarbetarnas syn på den egna arbetssituationen, bolaget och dess ledning mäts regelbundet NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). I årets undersökning var resultatet 91 vilket motsvarar ca 4,7 på en 5-gradig skala. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är mycket bra. Det är tydligt att det finns ett samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. Det är därför mycket glädjande att NMI fortsatt ligger på en hög nivå. 6

7 Hållbarhetsarbete För oss på Eklandia är ett ansvarsfullt företagande viktigt och vi arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor inom de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det innebär för Eklandia att använda resurser effektivt, att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv och att bidra till ett tryggt och väl fungerande samhälle. Energianvändning för drift och uppvärmning av befintliga fastigheter är den största miljöaspekten i vår verksamhet. Därför genomförs kontinuerligt åtgärder för att minska energianvändningen. Några exempel är byte till energieffektivare belysning, nya effektivare ventilationsaggregat och styrsystem samt webbuppkoppling för fjärrstyrning av fastigheternas styr- och reglersystem. Samtliga av Eklandias nybyggen klassas enligt något av de i Sverige fyra vanligaste miljöklassningssystemen. Under 2013 erhöll kontorshuset Aurora, som färdigställdes under året, sitt EU GreenBuilding-diplom. Det kontinuerliga arbetet med energieffektiviseringar i befintligt bestånd och miljöklassning av nybyggnationer har lett till att energianvändningen i beståndet ligger under Sverigegenomsnittet för lokaler (statistik Energimyndigheten 2012). Eklandia har under året tecknat sitt första Gröna hyresavtal med en kund. Det är ett samverkansavtal och en bilaga till det befintliga hyresavtalet. Genom konkreta åtaganden och en utökad dialog verkar Eklandia och kund gemensamt för att minska lokalens miljöbelastning inom bland annat energianvändning, materialval och avfallshantering. För Eklandia är det också en självklarhet att arbeta med social hållbarhet. Bolaget har sedan 10 år tillbaka ett samarbete med Brunnsboskolan i syfte att öka samverkan mellan näringsliv och skola. Eklandia får möjlighet att presentera sin verksamhet samtidigt som eleverna får en inblick i arbetslivet och tillfälle att skapa egna nätverk inför framtiden. Som ett bidrag till att minska arbetslösheten bland ungdomar har Eklandia också infört ett lärlingssystem och anställt två unga lärlingar som arbetar med yttre skötsel. Ytterligare insatser för barn och ungdomar görs genom att stödja IFK Göteborgs CSR-projekt Samspelet som driver ett antal projekt i Göteborg med omnejd för att genom fotboll ge ungdomar ett sammanhang och en meningsfull tillvaro. Glädjeresan är ett evenemang med en årlig auktion som syftar till att sprida glädje och samla in pengar till ett välgörande ändamål. Eklandia är en av huvudsponsorerna och årets auktion var den trettonde i ordningen. Eklandia har ett aktivt engagemang i nätverk och samverkansorganisationer för främjande av den lokala utvecklingen som till exempel Innerstaden Göteborg och Norra Älvstrandens Företagarförening. Ekonomisk hållbarhet innebär för Eklandia att vara en långsiktig fastighetsägare med målsättning om långsiktig tillväxt tillsammans med stark balansräkning och låg finansiell risk. 7

8 Eklandias fastighetsbestånd äl v Mysterna rd re E45 No Säve E6 Nordre älvs fjord Gårdstensberget Rannebergen Kärra 190 Nolvik Hammarkullen Tagene Centralstationen Göta älv Björlanda Nordstaden Åketorp Tuve E45 Kortedala Bergsjön orslanda Brunnsbo Lorensberg GÖTEBORG Lundby 155 v Utby a äl E6 Göt Haga PARTILLE Backa Inom Vallgraven E20 Ringön Sävedalen Lindholmen Arendal Centrum Skandiahamnen Öjersjö Vasastaden Majorna Lager- och industrifastigheter Hake fjord Stora Kåsjön Örgryte Lilla Delsjön Stora Delsjön Kontors-Älvsborg och butiksfastigheter Projekt/mark Krokslätt Långedrag Lackarebäck Toltorp Rådasjön Frölunda Högsbo Önnered Sisjön Mölnlycke MÖLNDAL Åbro Askim Finnsjön Marconimotet E6 E20 Hovås Högsbo 158 Kållered Långeberg Eklanda 8 Sisjömotet Järnbrotts- S to Billdal Lindome

9 Eklandias fastighetsbestånd januari december 2013 Antal Yta Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekonomisk Hyres- Fastighets- Fastighets- Driftsfastigheter tkvm värde värde värde värde uthyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr Kontor/butik Centrala Göteborg ,4% Östra Göteborg ,8% Hisingen ,7% Övriga orter ,0% ,0% Lager/industri Hisingen ,6% Östra Göteborg ,5% ,4% Summa ,5% Uthyrning och fastighetsadministration Summa efter uthyrning och fastighetsadministration Projekt Obebyggd mark 4 14 Totalt Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Eklandia ägde vid årets utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kostnader såsom de har ägts under hela året. Avvikelserna mellan ovan redovisade driftsöverskott om 394 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 389 Mkr förklaras av, dels att driftsöverskottet i under året sålda fastigheter har frånräknats 8 Mkr, dels att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 13 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. 9

10 Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Hyresintäkter Not Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Not Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Not Driftsöverskott Centrala administrationskostnader Not Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Förvaltningsresultat Värdeförändringar Fastigheter Not Resultat före skatt Aktuell skatt Not Uppskjuten skatt Not Årets resultat * * Årets totalresultat sammanfaller med årets resultat. Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger. 10

11 Balansräkning koncernen Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyresfordringar Övriga fordringar Fordran koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Not Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Not Långfristiga räntebärande skulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 11

12 Förändring av eget kapital koncern Hänförligt till moderbolagets aktieägare Koncern, belopp i tkr Utestående antal aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Utdelning Lämnade koncernbidrag Årets totalresultat Eget kapital Utdelning Aktieägartillskott Lämnade koncernbidrag Årets totalresultat Eget kapital

13 Kassaflödesanalys koncern Belopp i tkr Den löpande verksamheten Driftsöverskott Centrala administrationskostnader Återläggning av avskrivningar Erhållen ränta Betald ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i ny-, till- och ombyggnationer Förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Övriga investeringar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Resultaträkning moderbolaget Belopp i tkr Hyresintäkter Not Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Not Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Not Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar, nedskrivningar och utrangeringar Not Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljning fastigheter Försäljningsintäkter, netto Redovisat värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader Not 6, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Aktuell skatt Not 10 Uppskjuten skatt Not Årets resultat

15 Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avskrivningar utöver plan Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Not Summa avsättningar Skulder Not 17 Långfristiga räntebärande skulder Not Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 Förändring av eget kapital moderbolaget Koncern, belopp i tkr Utestående antal aktier Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Summa eget kapital Eget kapital Effekt ny redovisningsprincip koncernbidrag Utdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning Mottaget aktieägartillskott Mottaget koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital

17 Kassaflödesanalys moderbolaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Driftsöverskott Centrala administrationskostnader Erhållen ränta Betald ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i ny-, till- och ombyggnationer Försäljning fastigheter Övriga investeringar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Ägarförhållanden Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, org.nr , med säte i Göteborg, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Castellum AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Grunder för redovisningen Från och med 2013 redovisar koncernen enligt de av EU antagna IFRS och tolkningen av dessa, IFRIC. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncernens räkenskaper är upprättade baserat på verkligt värde för förvaltningsfastigheter, nominellt värde för uppskjuten skatt, upplupet anskaffningsvärde för finansiella instrument samt anskaffningsvärde för resterande poster. Bytet av redovisningsprincip till IFRS innebär att koncernen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde med värdeförändringar via resultatet. Uppskjuten skatt på tidigare gjorda tillgångsförvärv har räknats om till tillgångsförvärv redovisade enligt IFRS. Effekten av omräkningarna redovisas i eget kapital. Jämförelsetalen har räknats om och upplysningar om effekterna av bytet av redovisningsprinciper lämnas i not 2. Bytet av redovisningsprincip innebär inga övriga väsentliga effekter på koncernens redovisning. Kritiska bedömningar För att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redovisningssed krävs att det görs bedömningar och antaganden som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. De områden där det framförallt görs uppskattningar och bedömningar är värdering av fastigheter. Värdering av fastigheter kräver bedömning av och antaganden om framtida kassaflöde samt fastställande av avkastningskrav. För att avspegla den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och bedömningar vid fastighetsvärdering anges vanligen ett osäkerhetsintervall om +/- 5-10%. Information om detta samt om de antaganden och bedömningar som har gjorts framgår av not 12 nedan. Bolagsförvärv kan klassificeras som antingen rörelseförvärv eller tillgångsförvärv. Bolagsförvärv vars primära syfte är att förvärva bolagets fastighet och där bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration är av underordnad betydelse för förvärvet, klassificeras som tillgångsförvärv. Övriga bolagsförvärv klassificeras som rörelseförvärv. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförligt till fastighetsförvärvet, utan eventuell rabatt minskar istället fastighetens anskaffningsvärde. Det innebär att vid efterföljande värdering kommer värdeförändringarna påverkas av skatterabatten. Förvaltningsresultat Bolagets verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde från den löpande förvaltningen, d v s tillväxt i förvaltningsresultatet. För att ge en rättvisande bild av bolagets syn på sin verksamhet har resultaträkningen utformats med hänsyn till detta, d v s redovisning av värdeförändringar sker efter kassaflödespåverkande poster. En resultatrad, förvaltningsresultat, har infogats som verksamheten styrs och målsätts på. Klassificering Anläggningstillgångar och långfristiga fordringar och skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller förfaller mer än tolv månader från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. Koncernredovisning Koncernens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Alla bolag i koncernen är helägda. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångars och skulders verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast med värden avseende innehavstiden. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Intäkter Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal, aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tillägg såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för successiv inflyttning belastar den period de avser. Intäkter från fastighetsförsäljning redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpekontraktet. Resultat från försäljning av fastighet redovisas i koncernen som en värdeförändring och avser skillnaden mellan erhållet försäljningspris efter avdrag för försäljningsomkostnader och redovisat värde i senaste årsrapporten med justering för nedlagda investeringar efter senaste årsrapport. Vid försäljning av fastighet via bolag nettoredovisas transaktionen vad avser underliggande fastighetspris och kalkylmässig skatt. Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter resultatförs i den period de avser. Finansiella kostnader Med finansiella kostnader avses ränta och andra lånerelaterade kostnader. Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Aktivering av ränta sker i koncernen under byggnadstiden fram till och med färdigställandet. Kostnader för uttag av pantbrev betraktas ej som finansiell kostnad utan aktiveras fördelat på byggnad och mark och skrivs av enligt principerna beskrivna under avskrivningar. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester och betald sjukfrånvaro m.m. redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning kan dessa klassificeras som antingen avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. Kostnaden motsvarar de erlagda avgifterna. Inkomstskatter Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är nominellt 22% och fördelas i resultaträkningen på aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisats direkt mot eget kapital då även eventuell skatteeffekt redovisas direkt mot eget kapital. Öppna yrkanden i inkomstdeklarationen, som innehåller en viss grad av osäkerhet, beaktas i skatteberäkningen tidigast under året efter räkenskapsåret, efter att slutskattsedel erhållits från Skatteverket. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på temporära skillnader som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller skattefordran som realiseras den dag tillgången eller skulden säljs. Undantag görs dock för temporära skillnader som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som utgör tillgångsförvärv. I bolaget föreligger temporära skillnader avseende förvaltningsfastigheter och underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran hänförligt till underskottsavdrag redovisas, eftersom det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot underskottsavdragen. Uppskjuten skatteskuld beräknas på skillnaden mellan fastigheternas redovisade värde och deras skattemässiga värde. Förändring redovisas i resultaträkningen som uppskjuten skatt. Bolaget har redovisat samtliga under året genomförda bolagsförvärv som tillgångsförvärv, innebärande att uppskjuten skatt som fanns vid förvärvstillfället inte finns upptagen i balansräkningen. Aktuell skatt Utöver uppskjuten skatt redovisas även aktuell skatt. Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat vilket skiljer sig från det redovisade resultatet. Detta beror främst på möjligheten att nyttja: skattemässiga avskrivningar på fastigheter vilka överstiger de redovisningsmässiga skattemässiga direktavdrag för vissa ombyggnationer vilka aktiveras redovisningsmässigt befintliga underskottsavdrag I posten ingår även eventuella justeringar av aktuell skatt från tidigare perioder. Leasingavtal Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga hyreskontrakt betraktas som operationella leasingavtal och redovisningen av dessa framgår av principerna för intäkter samt not 3. Tomträttsavtal redovisas som ett operationellt leasingavtal där tomträttsavgälden kostnadsförs i perioden den avser. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning där bolaget är leasetagare. Avtalen, som främst avser personbilar, redovisas som operationella leasingavtal där erlagda betalningar kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förvaltningsfastigheter Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt för försäljning i den löpande verksamheten. Samtliga av bolagets ägda eller via tomträttsavtal nyttjade fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter. Vid förvärv och försäljning av fastigheter eller bolag, bokförs transaktionen per kontraktsdag såvida detta inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Värdering Förvaltningsfastigheter, vilka vid förvärvet redovisas till anskaffningsvärde inklusive till förvärvet direkt hänförbara utgifter, har upptagits till verkligt värde. Verkligt värde har fastställts genom en intern värderingsmodell som finns beskriven i not 12. I noten finns även angivet de antaganden som ligger till grund för värderingen. Värderingsmodellen bygger på en värdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med differentierade marknadsmässiga avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, ändamål, skick och standard. För att säkerställa den interna värderingen görs externa värderingar på del av beståndet. Värdeförändringar Värdeförändringar redovisas i resultaträkningen och består av såväl orealiserad som realiserad värdeförändring. Den orealiserade värdeförändringen beräknas utifrån värderingen vid periodens slut jämfört med värderingen föregående år, alternativt anskaffningsvärdet om fastighet förvärvats under året, med tillägg för under perioden aktiverade utgifter. Hur den realiserade värdeförändringen beräknas framgår av redovisningsprinciperna för intäkter. 18

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi

Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi Årsredovisning 2010 Innehåll 5 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Fastighetsbestånd Intäkter och resultat Investeringar och försäljningar Avslutade och pågående projekt Likviditet och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015 Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Periodens resultat uppgick till 242 mkr (85) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer