Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland"

Transkript

1 Konstnärscentrum Väst Org. Nr Erik Dahlbergs gatan Göteborg tel december 2011 Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland BAKGRUND Konstnärscentrum, KC, är en centrumbildning och ideell förening öppen för alla yrkesverksamma konstnärer. KC verkar i hela landet och är uppdelad i 5 regioner med gemensamma stadgar och riktlinjer. KC väst vänder sig till konstnärer i Västra Götaland-, Hallands och Jönköpings län. Kc väst har arbetsförmedlande uppdrag från Kulturrådet och VG regionen. Befintlig verksamhet med förmedlingskontor och galleri i Göteborg utgör en bra bas för utvecklingsprojekt kring konstnärernas arbetsmarknad. En stor del av den service och de möjligheter Kc väst erbjuder konstnärer har alla våra medlemmar tillgång till oavsett var de bor i upptagnings område. Stödet från Västra Götalandsregionen till Kc väst är dock avsedda för konstnärer i Västra Götaland vilket innebär att de konstnärerna erbjuds större resurser och fler chanser till konstnärliga uppdrag. Genom det ettåriga samverkansprojektet med Region Halland med början hösten 2010 har vi fått möjlighet att utveckla uppdragsförmedlingen i Halland. Halland har därmed fått ny konst till ett värde över 2 milj. SYFTE med projektet har varit: Att etablera en uppsökande förmedling av utsmyckningsuppdrag i Halland. Att rekrytera och utbilda konstkonsulter utifrån Hallands yrkeskonstnärer. Skapa långsiktiga strukturer och varaktiga samarbeten med näringsliv och kommuner gällande konstnärliga uppdrag. Forma konstnärligt rika miljöer för människor att vistas i. Projektet började med två planering- och uppstartsmöten på Konstnärscentrum väst under hösten 2010 där deltog Anne Lang, utvecklare konst på Region Halland, Evelina Lindblom, regional konstsamordnare på Hallands konstmuseum och Ulla Hultberg, konsultsamordnare Kc väst, Mats Nordlund, ordförande Kc väst, Anette Ericson, konstkonsult kc väst och Christel Börjesson, kulturadministratör Kc väst. MÅLGRUPPER Konstnärer i Halland. Byggindustrin i privat och offentlig regi i Halland. Invånare i Halland. 1

2 För att få kontakt med konstnärer i Halland anordnades ett informationsmöte. På informationsmöte i Halmstad för hallandskonstnärer, deltog ca. 20 hallandskonstnärer. Kc informerade om sin verksamhet och arbetet med konsultprojektet som startade upp i början av Marie Holmgren konstkonsult (som tidigare arbetat för statens konstråd) förläste om hur hon arbetar som konsult, Roger Simonsson, konstkonsult Kc syd talade om deras metod att skapa nya gestaltningars projekt med hjälp av Sverige bygger, telefonbokning och konstkonsulter. I februari genomfördes en tvådagars konstkonsultkurs på Katrinebergs folkhögskola. De konstnärer från Halland som deltog har sedan blivit Hallands konsultgrupp. Innehåll: Utbildning i sälj- och förhandlingsteknik bland annat genom rollspel med marknadsföringskonsult Jonas Enander. Konsultens arbete ur olika vinklar belystes av Marie Holmgren (erfaren konstkonsult Statens Konstråd). Den 10 mars hade vi möte i Kungsbacka. Kultursekreterare Charlotta Hanno och kommunens jurist informerade om projekt Varlaskolan och hur man gått till väga med konstnärlig upphandling. Den 10 april, på Hallands Konstmuseum, föreläste Staffan Lind, konstkonsult från Kc syd om den metod för uppdragsförmedling av offentliga gestaltningar som han varit med och utvecklat. 17 maj hade vi möte på Mjellby konstmuseum med konstansvariga Lovisa Nilsson, Halmstads kommun. Till eftermiddagen var Marie Persson från Promatel inbjuden för att lära oss mer om kundkontakter och marknadsföring. 22 augusti hölls ett möte på Falkenbergs museum. Museichef Debbie Thompson informerade om sitt arbete. På eftermiddagen slöt Ingemar Andreasson och Anne Lang från Region Halland upp för att berätta om Region Hallands mål och strategier för kulturen oktober möttes vi på Teckningsmuseum i Laholms. Daniel Borgman utvecklare på Region Halland var inbjuden för att berätta om sitt arbete med kulturella och kreativa näringar. Hallands konstkonsulter på möte i Halmstad med Staffan Lind från Kc syd 2

3 Sammanlagt har konsultgruppen träffats 7 gånger i Halland dessutom har Hallands konsulter varit inbjudna till Kc västs konsultmöten i Göteborg (vid 3 tillfällen har nya hallandskonsulter deltagit där). Konsultmötena har varit på olika platser i Halland. En del av mötena har fungerat som avstämningsmöten där vi tar upp aktuella händelser och projekt. Vi har dessutom haft kontakt via e-post och telefon. På mötena har också konsulter från VGR deltagit. Vi har anpassat utbildning efter deltagarnas önskemål. I övrigt är utbildningen upplagd utifrån erfarenheter från Kc västs tidigare utbildning. Efter kursen har vi skickat ut en enkät till deltagarna för att feedback på kursens form och innehåll. Vi har också varit i kontakt med Af. Kultur i Halland och Göteborg och ansökt om konsultkurs därifrån. Mjellby konsthall 17 maj Föredrag om kundkontakter och marknadsföring med Marie Persson Vi arbetar efter den metod som beskrivits i ansökan. Ca 40 byggföretag och kommunansvariga har blivit kontaktade och erbjudna ett möte med en Kc konstkonsult. Av de kontaktade har 15 tackat ja till ett möte med en Kc konsult. Kc väst konsultsamordnare utser och matchar en konstkonsult till det bokade mötet. På mötet informeras byggherrar eller andra ansvariga om Kc och man diskuterar projektet i fråga och vad vederbörande är intresserad av. I de fall uppdragsgivare väljer att anlita konstkonsulten skrivs avtal. Beroende på plats, arkitektur, budget och andra omständigheter kommer man fram till ett koncept och föreslår konstnär/er. Konstnären som fått uppdraget lämnar förslag i form av skisser och modeller. Konsultens första möte med byggföretaget och inledningen av kontakten arvoderas av Kc. Därefter står beställaren för kostnaderna. Konsulten följer hela processen, sköter det administrativa och är en mellanhand mellan konstnär och uppdragsgivare. Konsulten håller kontakt med Kc väst och redovisar utgången. I Halland har Anette Ericson anlitats för flera projekt. Anette är även tidigare utbildad i Kc regi. Efterhand som projektet pågått har nya konsulter tagit vid. Konstnärerna Kamilla A Lukaszecwiez, Noah Ljungberg, Agneta Götesson, Tommy Westerling, Susanne Persson och Pilar Gonzales har deltagit i utbildningen. 3

4 Kc har genom utskick informerat alla konstansvariga i kommunerna. De flesta är också kontaktade per telefon. Kungsbacka, Falkenberg, och Halmstads konstansvariga har vi besökt både som grupp och enskilt genom konstkonsult. Falkenbergs kommun är med och finansierar en skulpturpark i Vessigebro. I Halmstad har en lekskulptur beställts genom Kc väst. I Kungsbacka-, Varberg-, Falkenberg- och Halmstads kommun arbetar vi med privata byggbolag. Konsulterna har presenterat konstnärer på bokade möten och presentationer har även gjorts på konsultmöten. Lunchmöten för inbjudna uppdragsgivare har vi haft i anslutning till utställningen offentlig konst i Göteborg. Utställningen presenterar Kc:s konsultprojekt och där är flera av Hallandsprojekten med. Hösten 2010: åtta bokade möten Våren 2011: sju bokade möten Sex konstnärer från Halland har deltagit i konstkonsultutbildningen. I dagsläget har fyra av dessa nya haft Kontakt med uppdragsgivare. Kamil A Lukaszecwicz, Noah Ljungberg, Agneta Götesson och Tommy Westerling PROJEKTBUDJET Sökta medel redovisade total budget Info/seminariedag i Halmstad kr kr kr Prenumeration bygginfo Sverige Bygger 7 000kr 7 000kr kr Sortering av Sverige Bygger info kr kr kr Telekombolaget Promatel kr kr kr Resor kr kr kr Marknadsföring kr kr kr Konstkonsulternas första möte kr kr kr Lön konst-, konsultsamordnare, övriga medverkande i planering/ uppföljningsmetodutvecklingsmöten kr kr kr Lunchvisningar kr 4 000kr kr Administrationskostnader kr Dokumentation kr kr - Summa kr kr kr 4

5 PROJEKTORGANISATION. Ulla Hultberg, Konstkonsult, samordnare Kc väst Mats Nordlund, Ordförande Kc väst Anette Ericson, Konstkonsult Kc väst Christel Börjesson, Kulturadministratör Kc väst ANSVARSFÖRDELNING Arrangör info.seminarium Konstkonsultutbildning Tar fram objekt ur bygginformationen. Anlitar konsulter Håller i kontakt med bokningar av möten. Kallar till uppföljningsmöten. Håller i uppföljning och utvärdering. Evelina Lindblom regional konstsamordnare på Hallands konstmuseum Anne Lang utvecklare konst på Region Halland konstkonsulent Halland Informationsspridning om projektet till Hallandskonstnärer, kommuner i Halland och näringslivet. Bistår med tillfällig lokal för möten Deltar i uppföljnings/ metodutvecklingsmöten Information om projektet finns på Region Hallands hemsida, samt på Kc västs hemsida. För information kan man även vända sig till Kc västs kontor i Göteborg eller till Hallands regionala konstsamordnare. Konst i Halland finns med sin logga på Kc hemsidas startsida, på hemsidan presenteras konsultverksamheten under offentlig konst. 13 utsmyckningsuppdrag är på gång i Halland. Tre män och tio kvinnor är anlitade. Fyra konstnärer är från Halland och nio från VGR. Uppdragsgivare Uppdrag Projektbudget Halmstads kommun Skulptur förskola Falkenberg Fabo Skiss skulptur utomhus Varbergs bostadsbolag Bostadshus 55+ Skiss färdig i juli Avtal på gång Trädgårdsdesign Vessigebro Falkenbergs kommun Fem konstnärer till skulpturer utomhus. EU projekt och Falkenbergs kommun Eksta Kungsbacka På gång Halmstad hfab På gång färdigt dec Summa konstnärsarvoden

6 FÖRVÄNTADE EFFEKTER I ansökan förväntade vi en etablerad förmedling med ca åtta fortbildade Hallandskonstnärer som kan ta konstkonsultuppdrag. Nu har sju konstnärer från Halland som har fått konsultutbildning. En man och sex kvinnor. Vi varit i kontakt med ett stort antal byggföretag och alla kommuner. I Hylte och Varbergs kommun har vi inte lyckats få samarbete med kommunala företrädare (i Varberg har vi kontakt med ett byggbolag). Konstens värde och funktion i miljöer och byggnationer har och fått uppmärksamhet Vi har skapat nya/förstärkta nätverk gällande konstnärlig utsmyckning regionalt och nationellt. Kc väst har blivet tydligare för både konstnärer och uppdragsgivare i Halland. Kc jobbar också nationellt. Vi har t.ex. nära kontakt och samarbete med Kc syd. Vi kommer också att följa upp alla kontakter och redovisar flera projekt i utställning på Kc väst i Göteborg 26 november- 9/ Arvoden som projektet genererat till konstnärer och konsulter d.v.s. resultat av konstkonsultprojektet i Halland t.om 30/ uppgår till milj. Flera av de 15 möten som konstkonsulter varit på hos byggföretag och kommuner kommer med stor sannolik att ge resultat på sikt, kontakter har knutits och förhandlingar är på gång. Verksamheten ger också många kringeffekter. Konstnärer har på olika sätt fått arbete eller arvoderats för arbete från KC av konsultverksamheten, löner, arvoden eller andra ersättningar har betalats för administrering, föreläsningar och annan kringverksamhet som har med konstkonsultverksamheten att göra. Ca Diskussioner har förts med Anne Lang kring landart projekt i Halland. Bilder från HFAB;S hus på Nissastrand. Halmstad "En ranka på tillväxt" Färdigt I December 2011 Konstnär Kenneth Abrahamsson Konstkonsulter Kamil A Lukaszecwiez och Noah Ljungberg 6

7 Region Hallands projektanslag var Projektet har generat arbete för konstnärer för över 2 milj, ca.8 gånger insatta medel. Det mesta är uppdrag i privat regi och ett Eu- finansierat projekt. Konstnärscentrum har på detta sätt berikat och tillfört Region Hallands offentliga miljö med konst. Emma Strödes modellförslag till skulptur i Vessigebro Från utställningen offentlig konst i på Galleri KC Göteborg 26/11 11/ Där presenterades bland annat Vessigebro projektet och de fem skissförslag och modeller som ska utföras till en skulpturpark i Vessigebro. 7

8 UPPFÖLJNING Vi kommer att följa upp och utveckla verksamheten som i stort ingår i vår ordinarie verksamhet. Med projektmedlen från region Halland har vi kunnat fokusera mera på verksamheten i Halland. Eftersom vi har extra medel från VGR hoppas vi på fortsatt stöd också från region Halland. Planer för framtiden är bland annat att visa vår verksamhet och våra resultat på en utställning i Halmstad. Vi planerar att gör en marknadsförings- broschyr där vi beskriver projektet i Vessigebro. Detta kan fungera som en ide för andra samhällen att söka Eu- stöd för konst till sin närmiljö. Genom att visa goda exempel kan konstnärer få nya uppdrag. Med nya medel kan vi utveckla och fortsätta verksamheten som påbörjats med konsultgruppen. Vi följer upp påbörjade kontakter och nya som förhoppningsvis leder till många nya konstuppdrag. ENKÄTEN OCH NÅGRA SVAR Vad tycker du om upplägget; 2 dagars intensivkurs på folkhögskola och efterföljande fortbildningsträffar? Bra Bra upplägg på kursen.2-dagars intensiv kurs då alla är närvarande hela tiden är bra.? Det tycker jag varit bra.lagom avstånd för att ge eftertanke till innehållet. upplägg bra Hade du velat ha det mer koncentrerat? nej Tveksamt Vill du att vi fortsätter att hålla fortbildnings-/ avstämningsträffarna Uppdatering i Halland (med möjlighet att komma till VGkonsulternas träffar i Gbg också, om man vill)? Ja INNEHÅLL: Vad vill du ta upp/ lära mer av på våra fortbildningsträffar framöver?_ Uppdatering Synliggöra olika verkliga konsultträffar med uppdragsgivare kontraktskrivning och mer inblick i och se på konst som är utfört.både utsmyckngar och annat. Gärna ngt om video som offentlig fast konst._, Det man saknar är konkret mindre verkliga projekt och jobba med träna" kundkontakt". Har utbildningens syfte och mål uppfyllts; att du fått inblick i arbetet som konsult och grundläggande kunskaper- förutsättningen för att du ska kunna åta dig uppdrag? ja man vill alltid kunna mer, men det är bra att kasta sig ut i ett jobb. Då lär man sig det man behöver( med Kc som backup) 8

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009 RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN FÖRSTUDIEN...3 Idén...3 Syfte...3 Mål...4 Vision...4 ÅRET SOM GÅTT...5 Projektledarens berättelse...5 Samtal...6 Erfarenhetsbyten,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer