Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011"

Transkript

1 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till medicin att bifalla motionen att Socialdemokraterna verkar för att konsekvenserna av avregleringen av Apoteket utreds och belyses med fokus på medborgarnas behov av att få tillgång till utskriven medicin på ett tillräckligt snabbt sätt. att motionen och yttrande skickas vidare till den socialdemokratiska Göteborgsbänken i riksdagen. Uppföljning: Göteborgsbänken lämnade i oktober 2011 in motionen Apoteken och tillgängligheten till medicin. I motioner står bl a att Avregleringen av apoteksmonopolet riskerar att minska tillgängligheten till dyrare och ovanligare medicin. Regeringen bör utreda om och i så fall hur avregleringen av Apoteket har påverkat medborgarnas möjlighet att få tillgång till utskriven medicin på ett tillräckligt snabbt sätt. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 4 Fristående/privata skolor att avslå att-satserna 1, 3 och 4 att aktivt arbeta för tillsättandet av en grundläggande utredning och de senaste årens utveckling på området. Uppföljning: Göteborgsbänken lämnade september 2011 in motionen Fri - stående skolor. Där står: I dag råder i praktiken fri etableringsrätt på skolområdet. Det är rimligt att kommunerna får större inflytande över hur och var fristående skolor etablerar sig. Det har också förts en angelägen diskussion om vinster och vinstintressen i de fristående skolorna ( ) Det kan nu finnas anledning att se över hur friskolereformen egentligen har fungerat. Därför är det angeläget med en rejäl översyn av reformen. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 5 Höjd skolpeng i Göteborg MOTION NR 6 Mobbningen i skolorna MOTION NR 7 Bygg bostäder som folk har råd att bo i och Ingela Ekholms tillläggsyrkande att anse att-sats 2 för besvarad att avslå att-sats 4 och 5 att det byggs mer hyresrätter till billiga priser i Göteborg att regler införs som försvårar att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter att man bygger så att pensionärer har råd att flytta från 3:e vån till någon på plan 1 eller till hus med hiss. att översända motionen jämte partidistriktets utlåtande till Göteborgs socialdemokratiska grupp i Riksdagen. Uppföljning: Göteborgsbänken har samrått med riksdagsledamot Teres Lindberg som skrev motionen Ordning och reda bland upplåtelseformerna i september 2011: att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida oåterkalleliga privatiseringar och utförsäljningar orsakade av tillfälliga politiska majoriteter. att ombildningsprocessen kan prövas rättsligt och köp kan hävas om lag- eller stadgebrott konstateras. att stärka hyresgästers rättsäkerhet vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. att en bostadsrättsförening inte ska kunna köpa en fastighet om inte minst två tredjedelar av hyresgästerna faktiskt blir bostadsrättsinnehavare. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 8 Odinsplatsen att avslå att-sats 2 att att-sats 1 utan ställningstagande skickas till berörda nämnder för beaktande Uppföljning: Motionen med utlåtande är översända till gruppledare i Kultur-, Trafik- och Park- och naturnämnden för beaktande. När det gäller Polhemsplatsen Åkareplatsen har en hel del insatser redan gjorts för att utveckla området. Park och naturförvaltningen hat planterat träd här i olika omgångar, senast häromåret när den nya bussparkeringen gjordes i ordning på Åkare - platsen. När det gäller Friggagatan så har det planterats nya träd längs gatan det senaste året. På Odinsplatsen håller man på och ta fram ett nytt gestaltningsförslag nu i Trafikkontorets regi där även Park och naturförvaltningen är med och delprojekterar. Förslaget om en flytt av Christopher Pohlhem-statyn med fontänen från är dock svår att genomföra då projekteringen av den nya platsen kommit mycket långt och att en byggnation är planerad här till senast På den nya Odinsplatsen planeras just nu bl a en fontän med en vattenspegel. Skulle man istället flytta dit Polhems staty skulle det behövas en helt ny projektering och en ny samrådsprocess och platsen skulle få en helt annan karaktär än vad som är tänkt nu. MOTION NR 9 Värna om Majornas blandbebyggelse MOTION NR 10 Stoppa omvandlingen av affärslokaler till lägenheter MOTION NR 11 Stena Lines avtal för Masthuggskajen att anse motionen besvarad. MOTION NR 12 Trängselskatt. MOTION NR 13 Dubbelspår på Hisingen och tågstopp på prov i Säve att S-gruppen i regionfullmäktige, Västtrafiks styrelse och den kommande kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att verka för dubbelspår på Bohusbanan mellan Kville och Skogome att S-gruppen i Västtrafiks styrelse verkar för att Västtrafik hos Trafikverket begär att på prov får stanna tågen på Bohusbanan i Säve fyra gånger per dag under Uppföljning: Trafikverket har tagit fram en idéstudie för Södra Bohusbanan mellan Gbg och Uddevalla där olika förslag till utveckling av banan presenteras. Syftet med idéstudien är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för den fortsatta planeringen av Södra Bohusbanan. Regionstyrelsen yttrade sig över den 6/ Man yttrade sig bland annat enligt följande: Det är angeläget att pröva möjligheten att i relationen Uddevalla Göteborg utveckla två kompletterande trafikupplägg: ett regiontågsystem från Uddevalla som har färre stopp än dagens söder om Stenungsund och ett pendeltågsystem mellan Sten - ungsund och Göteborg. Det finns också önskemål om stopp i Säve och Brunnsbo vilket torde kräva ytterligare infrastrukturåtgärder. Senare avslutar man med kommentaren: På lång sikt behövs sannolikt partiell dubbelspårsutbyggnad för att kunna möta efterfrågan. Den senare meningen avser främst inom Göteborg. Kommunen/Kommunstyrelsen yttrade sig enligt bland annat på följande sätt: Göteborgs Stad är tveksamma till hur stort befolkningsunderlag en framtida station i Säve i praktiken skulle få. Utbyggnad av utredningsområdet vid Säve är inte aktuell i dagsläget. S, MP och V anser att valet av station på Norra Hisingen är av mycket stor strategiskt betydelse för Göteborg. 14 Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

2 Göteborgs stad har nyligen startat ett programarbete för bostäder i Albatross, dvs. norr om Skogome och öster om golfbanan Albatross. Det är ännu inte klart hur många bostäder det kan tänkas handla om, men bostäder är sannolikt. En kompletterande trafikeringsanalys om möjligheten att flytta de tänkta dubbelspåren och stationen i Säve till Skogome bör göras för att studera effekterna av alternativa placeringar av mötesspår etc. En station i Skog ome skulle få den framtida bebyggelsen i Albatross och delar av befintlig bebyggelse i Tuve och Backa inom sitt upptagningsområde. Dess - utom skulle man inte investera fast sig i befintlig sträckning av Södra Bohusbanan mellan Göteborg och Kungälv, utan ha kvar en reell möjlighet att välja en alternativ sträckning enligt spårreservatet på östra Hisingen. Göteborg Stad kommer att påbörja en särskild studie som omfattar Norra Hisingen och området kring Skogome. Detta arbete kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av Södra Bohusbanan. Ang trafikeringen på banan har för närvarande Kollektivtrafiknämnden i regionen ett uppdrag att ta fram en tågstrategi för stopp och trafikering fram till Detta arbete beräknas vara klart till hösten När det gäller andra att-satsen i motionen: att Västtrafik mfl får i uppdrag att begära hos Trafikverket att på prov få stanna tågen på Bohusbanan i Säve fyra ggr per dag. kan konstateras att Bohusbanan befinner sig i en fas där olika åtgärder är planerade på kort, mellanlång och lång sikt, men att det inte kommer att vara möjligt att genomföra under 2012 enligt motionens intention. Just nu klarar Trafikverket knappast den normala trafiken. På tex Bohusbanan är vissa delar så dåligt underhållna att man knappast kan köra med som i våras en mycket dyr urspårning som följd. MOTION NR 14 Förbättrade villkor för stadsbefolkning och företag staden att utnyttja hyr- och poolbilar istället för egna bilar att anse att-satserna 1, 3 och 4 besvarade att avslå att-satserna 2, 5, 6, 7 och 8 MOTION NR 15 Förstatliga el-nätet i Sverige med redaktionsutskottets nya utlåtande att elnätsföretagen ska vara gemensamt ägda i form av stat, kommun eller kooperativ att motionen jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen och partistyrelsen för beaktande. Uppföljning: S-gruppen i näringsutskottet skriver i motionen Energi i oktober 2011 att: Nu har tillräcklig tid passerat för att göra en utvärdering av avregleringen på elmarknaden som genomförts i Sverige under de två senaste decennierna. Regeringen bör göra en översyn som genomlyser i vilken utsträckning avregleringarna fått de önskade effekterna. Där resultaten inte blivit de förutsedda ska förslag till nya regelverk utformas, som bättre förväntas leva upp till svenska folkets och näringslivets behov (...) Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 16 Plantera träd längs östra sidan av Gibraltargatan. att motionen besvarad. MOTION NR 17 Den enes bröd att bifalla motionen samt att Göteborgsdistriktet tar initiativ till en dialog om ett förändrat pensionssystem som bygger på solidarisk grund och inte på ett marknadsanpassat profitsystem. Uppföljning: Den sociala forumgruppen har med sig motionen i sitt arbete i fokusgruppen pensioner och som ett underlag när de diskuterar framtida pensioner. MOTION NR 18 PPM MOTION NR 19 Pension MOTION NR 20 Avskaffa skatteavdrag för pensionssparande MOTION NR 21 Avskaffa komvux kvoten att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa komvux kvoten att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt skickar denna motion till partikongressen. Uppföljning: Motionen är översänd till Göteborgsbänken i riksdagen och tas upp för behandling i styrelsen inför partikongressen MOTION NR 22 Studie-SGI till föräldrapenningen MOTION NR 23 BRUT behovsprövat RUT-avdrag MOTION NR 24 Räkna blankröster att anse motionen besvarad. MOTION NR 25 Valsedlar med partisymboler till valet 2014 att bifalla motionen att Distriktskongressen beslutar att vi inför partisymboler på valsedlarna 2014 och att motionen skickas till vår riksdagsgrupp för att verkställa beslutet. Uppföljning: Shadiye Heydari skrev en riksdagsmotion i ärendet redan i oktober Riksdagens ställde sig i juni 2011 bakom motionen och uppmanade regeringen att se över vallagen. Regeringen tillsatte i oktober 2011 en kommitté för översyn av valsystemet där denna fråga ingår i uppdraget. MOTION NR 26 Medlemsorienterad organisation att bifalla motionen att verka för att det tillsätts en utredning som ska presentera konkreta förslag på hur organisationen kan bli mer medlemsorienterad. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 27 Partidistriktets kommunalfond att bifalla motionen att Distriktskongressen beslutar att Göteborgs partidistrikts utser en arbetsgrupp som utreder ett nytt regelverk för Kommunalfonden enligt motionens intentioner. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 28 Stadgar och regelverk för valkommittén att avslå att-sats 2 och 3 att bifalla att-sats 1 att Göteborgs partidistrikt beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att lämna förslag till en arbetsordning för Valkommittén arbetsordningen ska beskriva arbetsprocessen med aktivitets- och tidplan, mål/ kriterier, kommunikationen med medlemmar som innehar uppdrag, de nominerade/föreslagna, grundorganisationernas och kretsarnas styrelser och i övrigt förhållanden som skapar en hållbar och för medlemmarna begriplig process Uppföljning: Hänvisning till förslag till distriktsårskongressen MOTION NR 29 Nominerings- och valberedningsprocess vid upprättande av valsedlar och val till övriga förtroendeuppdrag med distriktsstyrelsens ändrade utlåtande att bifalla motionen att partidistriktets årskongress beslutar uppdra åt distriktsstyrelsen att upprätta ett förslag till nomineringsprocess inför valet 2014 att förslaget föreläggs distriktsårskongressen för beslut i god tid före nästa val. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 30 Tydligare sammankoppling facket och partiet att bifalla motionen att det socialdemokratiska arbetarpartiet i Göteborg, tillsammans med LO-facken startar igång och bjuder in till facklig-politiska möten för fackligt förtroendevalda. Uppföljning: Partidistriktet och LO har under 2011 startat upp träffar mellan fackligt heltidsanställda förtroendevalda och ledande politiska företrädare. Under 2012 kommer ett facklig-politiskt nyhetsbrev startas med fokus på rikspolitik som vänder sig till alla fackligt förtroendevalda. MOTION NR 31 Att utveckla och förnya socialdemokratin MOTION NR 32 Återta det politiska initiativet att bifalla motionen samt att partidistriktet tar initiativ att skapa forum för diskussion för att återvinna det politiska initiativet. Uppföljning: Under 2011 har partidistriktet startat upp politiska forumgrupper för att skapa arenor för politiska diskussioner och för att ta fram konkreta politiska förslag. Vidare har partidistriktet tillsammans med LO, ABF och Arbetareföreningen startat upp Tankeverksamheten för att främja den politiska idédebatten. Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

3 MOTION NR 33 Sysselsättningsgrad att bifalla motionen samt att det är sysselsättningsgraden som ska avgöra rätten till a-kasssa att partidistriktet ska ställa sig bakom motionen som sin egen och sända den vidare till riksdagsgruppen att motionen ska sändas till nästa partikongress. Uppföljning: Göteborgsbänken har samrått med riksdagsledamot Monica Green skrev i september 2011 motionen Tryggare arbetslöshetsförsäkring som leder till arbete. Hon skriver: Det vore önskvärt om man kunde räkna in fackliga och politiska uppdrag i det arbetsvillkor som ligger till grund för beräkningen av arbetslöshetsersättningen Reglerna för beräkning av a-kassegrundande arbetstid behöver se över. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 34 Kom tillrätta med otrygga anställningar att bifalla motionen att styrelsen får i uppgift att vidta sådana åtgärder att antalet deltids- och timanställningar drastiskt minskar under nuvarande mandatperiod att styrelsen får i uppgift att vidta sådana åtgärder att Göteborg uppfattas vara en framtidskommun också som arbetsgivare. Uppföljning: I Kommunfullmäktiges budget för 2011 lyftes detta fram genom två prioriterat mål med följande formulering: Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska den ofrivilliga deltidsanställningen inte förekomma. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. I de uppföljningar som gjorts utifrån de prioriterade målen kan vi l äsa följande: Inom äldreomsorgen finns enligt nämndernas rapportering cirka 150 medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad. Andel av den arbetade tiden som utförs av timavlönade uppgår till drygt 17 procent. Arbete pågår med att införa ett nytt arbetssätt som innebär att cheferna styr bemanningen utifrån brukarnas behov av vård och omsorg. Ordinarie medarbetare kommer att arbeta mer flexibelt över avdelningsoch enhetsgränser och alla månadsanställda erbjuds heltidsanställning. Arbetet samordnas från stadsledningskontoret. För att det nya arbetssättet ska fungera krävs att verksamhetens krav beaktas i planeringen. Avveckling av boendeplatser och utveckling mot mer stöd i ordinärt boende innebär omställning och förändringar i arbetsgrupper och organisation. Därutöver har den nya organisationen inom SDN bidragit till stor rörlighet bland chefer. Detta har medfört minskat fokus på pågående förändringsarbete. Arbetet har påbörjats i samtliga stadsdelsförvaltningar men inte implementerats fullt ut. Flera nämnder anger att de förväntar sig resultat först under MOTION NR 35 Arbetsmiljöfrågor att anse att-satserna b och c besvarade att bifalla att-satserna a, d, e och f att bristerna i arbetsmiljön måste åtgärdas med hjälp av en stor ekonomisk satsning att vi måste satsa förebyggande, så att vi kan möta Olle i grind. Det blir alltid mycket billigare än att vänta tills skadan redan är skedd! att stärka skyddsombudets ställning att öka statens finansiering av arbetsmiljöarbete. Uppföljning: Gunilla Carlsson skriver i motionen Samlat kunskapscenter för arbetslivsforskningen i oktober 2011 om behovet av en samlad inriktning för att utveckla forskningen inom arbetslivet. Vi socialdemokrater är starkt kritiska till regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorade. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. I Socialdemokraternas ekonomiska motion På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi i oktober 2011 står: Vi vill successivt rusta upp den regionala skyddsombudsverksamheten och anslår 20 miljoner kronor med inriktning på utbildningsinsatser år 2012, 30 miljoner kronor år 2013 och 50 miljoner kronor år Motionen avslogs i kammaren. MOTION NR 36 Borttagande av begränsningsregel vid deltidsarbetslöshet att avslå att-sats 1 att anse att-sats 3 besvarad att bifalla att-sats 2, 4, 5 och 6 samt ny att-sats från motionären att begränsningen på 75 dagar a-kasssa för deltidsarbetslösa tas bort att partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion att den ska sändas vidare till riksdagsgruppen att den ska sändas till nästa ordinarie partikongress. Uppföljning: Riksdagen beslutade i juni 2011 efter ett initiativ från bl a Socialdemokraterna om att uppmana regeringen att se över reglerna för deltidsstämpling, så de inte diskriminerar deltidsarbetslösa och att det skall löna sig att arbeta, oavsett om det handlar om korta eller varaktiga anställningar. Regeringen svarade i sin budgetproposition 2011 att man skall se över frågan och återkomma. MOTION NR 37 Förhindra att man kringgår LAS. att bifalla motionen att det inte ska gå att kringgå LAS via inhyrning från bemanningsföretag. att Partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion. att den genast ska tillsändas riksdagsgruppen. att den ska sändas till nästa ordinarie Partikongress. Uppföljning: Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson skrev i september 2011 en riksdagsmotion om företrädesrätt vid återanställning. Det är angeläget att se över och stärka lagen om företrädesrätt till återanställning. Detta bör ske så att anställningsskyddet bevaras och så att arbetsgivare inte kan säga upp personal för att ta in ersättare via bemanningsföretag under tiden för återanställning. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 38 Begränsa inhyrning av bemanningsföretag med distriktsstyrelsens och motionärens jämkade förslag att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in efter lokal överenskommelse med berörd facklig organisation. att partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion att motionen ska sändas vidare till riksdagsgruppen att motionen ska sändas vidare till nästa ordinarie partikongress. Uppföljning: Frågan är fortfarande under behandling i riksdagsgruppen. MOTION NR 39 Kontrolluppgift till domstolarna. att anse motionen besvarad. MOTION NR 40 Rättegångskostnader i civilprocesser och C-G Wärns nya tilllägg att avslå motionen samt att sända över motionen till riksdagsgruppens Göteborgsbänk. Uppföljning: Frågan har diskuterats i Justitieutskottets S-grupp och samtal har ägt rum med bl a advokatsamfundet. Frågan är fortfarande under diskussion. MOTION NR 41 Effektivisera betalningssystemet. att avslå att-sats 1 och två att bifalla att-sats 3 att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt skickar denna motion till partikongressen. Uppföljning: Motionen tas upp för behandling i DS inför partikongressen. MOTION NR 42 HBT-politiskt program. att avslå att-sats 1 att bifalla att-sats 2 samt att motionen jämte yttrande skickas vidare till den socialdemokratiska Göteborgsbänken i riksdagen, regionfullmäktigegruppen, regionfullmäktiges nybildade rättighetskommitté och kommunfullmäktigegruppen samt att skicka med programmet till samtliga instanser. Uppföljning: Göteborgs stad: Utgångspunkten för Stadens arbete med hbtq-frågorna är arbetet för mänskliga rättigheter. Detta tydliggörs i kommunfullmäktiges budget, och ska som sådant också säkerställas i vårt uppföljningssystem. I arbetet med mänskliga rättigheter är indikatorer för att mäta arbetet centralt, liksom att följa upp dessa indikatorers utfall. Även om arbetet att säkerställa MR-perspektivet, och därmed också hbtq-perspektivet, ska pågå i alla verksamheter har vi i budgeten poängterat hbtqperspektivet ytterligare inom särskilda områden, såsom folkhälsa, förskola och skola. Överlag handlar all revision av vår verksamhet, med uppföljning av våra mål och inriktningar, om en form av certifiering eftersom MR-perspektivet ska kvalitetssäkras gentemot våra verksamheter. Ett uppdrag som redan finns inom detta område är uppdraget kring att ta fram likabehandlingsplaner planer för allas lika möjligheter och rättigheter. Dessa ska tas fram i samtliga nämnder och bolag och inkludera samtliga diskrimineringsgrunder. Det kan finnas flera sätt att stärka MR-arbetet, och ett verktyg är exempelvis det pågående arbetet att utarbeta en jämställdhetsdiplomering inom förskolor och skolor. På ett sätt kan hbtq-certifiering vara ett sätt att ytterligare bidra till att stärka MRperspektivet, och vill enskilda verksamheter initiera certifiering på något sätt, ser vi positivt på detta. Till exempel har RFSL ett system för certifieringar som verksamheter i olika kommuner har anslutit sig till. Under våren 2012 kommer kommunen att arrangera en Open Space för hbtq- Göteborg. Syftet är att få in idéer kring detta område anordnas detta Open Space-forum, där kommunstyrelsen öppet bjuder in hbtq-göteborg (organisationer och enskilda) för att delta i forumet. Rättighetskommitten kommer under året att försöka skapa ett samarbetsorgan med hbtq-rörelsen. Detta för att få igång ett levande samtal och få erfarenheter och synpunkter som gör att vi kan skapa en verksamhet i Västra Götaland som på ett bättre sätt kan möta de krav som finns från hbtq-rörelsen. Vi vill och ska finnas till för alla. Rättighetskommittén har 16 Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

4 även infört en möjlighet för hbtq-rörelsen att få bidrag. Vi jobbar även med utbildningsfrågor för att utbilda all personal i Rättighetsfrågor. Riksdagen: Den socialdemokratiska gruppen har under 2011 lagt ett flertal motioner och ställt interpellationer om hbt-frågor. Bl a Föräldraskap vid assisterad befruktning (interpellation), Samarbetsstrategin med Uganda (skriftlig fråga), Transpersoners livsvillkor (motion), Sex- och samlevnadsundervisning (motion), Ökade insatser mot hatbrott (motion), Asylrätt för hbt-personer (motion), Värdmödraskap (motion), Äldre hbt-personer (motion), Utbildningsväsendet och hbt-frågor (motion), Hbt och världen (motion), Hatbrott och hatbrottsjourer (motion). MOTION NR 43 Etisk policy för lobbying att bifalla motionen att verka för att partiet både nationellt och lokalt tar fram en etisk policy angående lobbying och andra samarbeten med utomstående organisationer och företag. Uppföljning: Frågan finns med i partidistriktets organisationsutrednings arbete som kommer at bli klart under MOTION NR 44 Utveckla kommunens fairtrade city-policy. Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

5 Del 6 Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse för Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Organisationsnummer Räkenskapsåret till RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Anslag Medlemsavgifter Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar och fonder Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning aktier o andelar Värdeminskning/ökning fonder Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till valfond Upplösning valfond Årets resultat BALANSRÄKNING Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar 6 Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Kapitalbindningsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Valfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Personalkostnader Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NOTER Not 1 INTÄKTER Medlemsavgifter Partistöd kommunalt Partistöd regionalt Anslag Handels Anslag Kommunal Anslag IF Metall Anslag Målarna Anslag Transport Anslag partistyrelsen Anslag LO Kansliavgifter Försäljning/lotteri Fakturerade kostn.frankering Insättning valfond Övriga intäkter Summa Not 2 PERSONALKOSTNADER Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse - Arvoden övriga Lön och andra ersättningar Sociala kostnader o avgifter Totala löner o ersättningar Resekostnader Summa Not 3 ANSLAG Stadsdelskretsar GSHF SSU S-kvinnor Unga Örnar Broderskap IF Metall GoS Väst Socialdemokratiska, västsverige Hbt Diverse föreningar Summa Avgift teknikfonden Summa Avsättning valfonden Upplösning valfond Summa totalt Not 4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER Lokalkostnader Hyra/leasing anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier mm Reparation och underhåll Transportkostnader Resekostnader Informationskostnader Konferenskostnader Kontorsmaterial/tidning, tidskrift Telefon och datakommunikation Porto Gåvor, uppvaktningar Externa tjänster Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

6 Not 5 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER OCH DATORER Inventarier Ack avskrivning Inventarier Datorer Ack avskrivning Datorer Summa Ack avskrivningar detta år Not 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar värdepappersfonder Nedskrivning andelar värdeppapersfonder Andelar i intresseförening st - Byggnadsföreningen Folkets Hus i Gbg st - Byggnadsföreningen Folkets Hus i Gbg st - Riksbyggens lokalförening st - Hammarkullens Folkets Husförening st - Backa Folkets Husförening st - vingen Kulturhuset i Torslanda st Aktier - Förvaltnings AB Järntorgskvarteret Redovisat värde vid årets slut Not 7 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kortfristiga fordringar uppdragstagare Rikskuponger Skattekonto Skattefordringar - Särskild löneskatt pension Interimsfordringar Summa Not 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlön Upplupna soc.avgifter Skatteskuld - Särskild löneskatt pension Övriga poster Summa STYRELSENS UNDERSKRIFT Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

7 6.5 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, utsedda att granska Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts räkenskaper och förvaltning för år 2011, kan efter fullgjort uppdrag intyga att räkenskaperna befinner sig i god ordning, att inkomster och utgifter är styrkta med hithörande allegat, att vi konstaterar befintligheten av i balansräkningen upptagna tillgångar och att partidistriktets inventarier är brandförsäkrade till betryggande belopp. Då vi inte funnit anledning till anmärkning, vill vi föreslå att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göteborg i mars Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Onsdagen den 15 september 2005 Årsmötesdeltagarna samlades kl 10.30. DAGORDNINGENS PUNKT 1 Jan Rudén, förbundsordförande:

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer