Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011"

Transkript

1 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till medicin att bifalla motionen att Socialdemokraterna verkar för att konsekvenserna av avregleringen av Apoteket utreds och belyses med fokus på medborgarnas behov av att få tillgång till utskriven medicin på ett tillräckligt snabbt sätt. att motionen och yttrande skickas vidare till den socialdemokratiska Göteborgsbänken i riksdagen. Uppföljning: Göteborgsbänken lämnade i oktober 2011 in motionen Apoteken och tillgängligheten till medicin. I motioner står bl a att Avregleringen av apoteksmonopolet riskerar att minska tillgängligheten till dyrare och ovanligare medicin. Regeringen bör utreda om och i så fall hur avregleringen av Apoteket har påverkat medborgarnas möjlighet att få tillgång till utskriven medicin på ett tillräckligt snabbt sätt. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 4 Fristående/privata skolor att avslå att-satserna 1, 3 och 4 att aktivt arbeta för tillsättandet av en grundläggande utredning och de senaste årens utveckling på området. Uppföljning: Göteborgsbänken lämnade september 2011 in motionen Fri - stående skolor. Där står: I dag råder i praktiken fri etableringsrätt på skolområdet. Det är rimligt att kommunerna får större inflytande över hur och var fristående skolor etablerar sig. Det har också förts en angelägen diskussion om vinster och vinstintressen i de fristående skolorna ( ) Det kan nu finnas anledning att se över hur friskolereformen egentligen har fungerat. Därför är det angeläget med en rejäl översyn av reformen. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 5 Höjd skolpeng i Göteborg MOTION NR 6 Mobbningen i skolorna MOTION NR 7 Bygg bostäder som folk har råd att bo i och Ingela Ekholms tillläggsyrkande att anse att-sats 2 för besvarad att avslå att-sats 4 och 5 att det byggs mer hyresrätter till billiga priser i Göteborg att regler införs som försvårar att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter att man bygger så att pensionärer har råd att flytta från 3:e vån till någon på plan 1 eller till hus med hiss. att översända motionen jämte partidistriktets utlåtande till Göteborgs socialdemokratiska grupp i Riksdagen. Uppföljning: Göteborgsbänken har samrått med riksdagsledamot Teres Lindberg som skrev motionen Ordning och reda bland upplåtelseformerna i september 2011: att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida oåterkalleliga privatiseringar och utförsäljningar orsakade av tillfälliga politiska majoriteter. att ombildningsprocessen kan prövas rättsligt och köp kan hävas om lag- eller stadgebrott konstateras. att stärka hyresgästers rättsäkerhet vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. att en bostadsrättsförening inte ska kunna köpa en fastighet om inte minst två tredjedelar av hyresgästerna faktiskt blir bostadsrättsinnehavare. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 8 Odinsplatsen att avslå att-sats 2 att att-sats 1 utan ställningstagande skickas till berörda nämnder för beaktande Uppföljning: Motionen med utlåtande är översända till gruppledare i Kultur-, Trafik- och Park- och naturnämnden för beaktande. När det gäller Polhemsplatsen Åkareplatsen har en hel del insatser redan gjorts för att utveckla området. Park och naturförvaltningen hat planterat träd här i olika omgångar, senast häromåret när den nya bussparkeringen gjordes i ordning på Åkare - platsen. När det gäller Friggagatan så har det planterats nya träd längs gatan det senaste året. På Odinsplatsen håller man på och ta fram ett nytt gestaltningsförslag nu i Trafikkontorets regi där även Park och naturförvaltningen är med och delprojekterar. Förslaget om en flytt av Christopher Pohlhem-statyn med fontänen från är dock svår att genomföra då projekteringen av den nya platsen kommit mycket långt och att en byggnation är planerad här till senast På den nya Odinsplatsen planeras just nu bl a en fontän med en vattenspegel. Skulle man istället flytta dit Polhems staty skulle det behövas en helt ny projektering och en ny samrådsprocess och platsen skulle få en helt annan karaktär än vad som är tänkt nu. MOTION NR 9 Värna om Majornas blandbebyggelse MOTION NR 10 Stoppa omvandlingen av affärslokaler till lägenheter MOTION NR 11 Stena Lines avtal för Masthuggskajen att anse motionen besvarad. MOTION NR 12 Trängselskatt. MOTION NR 13 Dubbelspår på Hisingen och tågstopp på prov i Säve att S-gruppen i regionfullmäktige, Västtrafiks styrelse och den kommande kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att verka för dubbelspår på Bohusbanan mellan Kville och Skogome att S-gruppen i Västtrafiks styrelse verkar för att Västtrafik hos Trafikverket begär att på prov får stanna tågen på Bohusbanan i Säve fyra gånger per dag under Uppföljning: Trafikverket har tagit fram en idéstudie för Södra Bohusbanan mellan Gbg och Uddevalla där olika förslag till utveckling av banan presenteras. Syftet med idéstudien är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för den fortsatta planeringen av Södra Bohusbanan. Regionstyrelsen yttrade sig över den 6/ Man yttrade sig bland annat enligt följande: Det är angeläget att pröva möjligheten att i relationen Uddevalla Göteborg utveckla två kompletterande trafikupplägg: ett regiontågsystem från Uddevalla som har färre stopp än dagens söder om Stenungsund och ett pendeltågsystem mellan Sten - ungsund och Göteborg. Det finns också önskemål om stopp i Säve och Brunnsbo vilket torde kräva ytterligare infrastrukturåtgärder. Senare avslutar man med kommentaren: På lång sikt behövs sannolikt partiell dubbelspårsutbyggnad för att kunna möta efterfrågan. Den senare meningen avser främst inom Göteborg. Kommunen/Kommunstyrelsen yttrade sig enligt bland annat på följande sätt: Göteborgs Stad är tveksamma till hur stort befolkningsunderlag en framtida station i Säve i praktiken skulle få. Utbyggnad av utredningsområdet vid Säve är inte aktuell i dagsläget. S, MP och V anser att valet av station på Norra Hisingen är av mycket stor strategiskt betydelse för Göteborg. 14 Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

2 Göteborgs stad har nyligen startat ett programarbete för bostäder i Albatross, dvs. norr om Skogome och öster om golfbanan Albatross. Det är ännu inte klart hur många bostäder det kan tänkas handla om, men bostäder är sannolikt. En kompletterande trafikeringsanalys om möjligheten att flytta de tänkta dubbelspåren och stationen i Säve till Skogome bör göras för att studera effekterna av alternativa placeringar av mötesspår etc. En station i Skog ome skulle få den framtida bebyggelsen i Albatross och delar av befintlig bebyggelse i Tuve och Backa inom sitt upptagningsområde. Dess - utom skulle man inte investera fast sig i befintlig sträckning av Södra Bohusbanan mellan Göteborg och Kungälv, utan ha kvar en reell möjlighet att välja en alternativ sträckning enligt spårreservatet på östra Hisingen. Göteborg Stad kommer att påbörja en särskild studie som omfattar Norra Hisingen och området kring Skogome. Detta arbete kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av Södra Bohusbanan. Ang trafikeringen på banan har för närvarande Kollektivtrafiknämnden i regionen ett uppdrag att ta fram en tågstrategi för stopp och trafikering fram till Detta arbete beräknas vara klart till hösten När det gäller andra att-satsen i motionen: att Västtrafik mfl får i uppdrag att begära hos Trafikverket att på prov få stanna tågen på Bohusbanan i Säve fyra ggr per dag. kan konstateras att Bohusbanan befinner sig i en fas där olika åtgärder är planerade på kort, mellanlång och lång sikt, men att det inte kommer att vara möjligt att genomföra under 2012 enligt motionens intention. Just nu klarar Trafikverket knappast den normala trafiken. På tex Bohusbanan är vissa delar så dåligt underhållna att man knappast kan köra med som i våras en mycket dyr urspårning som följd. MOTION NR 14 Förbättrade villkor för stadsbefolkning och företag staden att utnyttja hyr- och poolbilar istället för egna bilar att anse att-satserna 1, 3 och 4 besvarade att avslå att-satserna 2, 5, 6, 7 och 8 MOTION NR 15 Förstatliga el-nätet i Sverige med redaktionsutskottets nya utlåtande att elnätsföretagen ska vara gemensamt ägda i form av stat, kommun eller kooperativ att motionen jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen och partistyrelsen för beaktande. Uppföljning: S-gruppen i näringsutskottet skriver i motionen Energi i oktober 2011 att: Nu har tillräcklig tid passerat för att göra en utvärdering av avregleringen på elmarknaden som genomförts i Sverige under de två senaste decennierna. Regeringen bör göra en översyn som genomlyser i vilken utsträckning avregleringarna fått de önskade effekterna. Där resultaten inte blivit de förutsedda ska förslag till nya regelverk utformas, som bättre förväntas leva upp till svenska folkets och näringslivets behov (...) Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 16 Plantera träd längs östra sidan av Gibraltargatan. att motionen besvarad. MOTION NR 17 Den enes bröd att bifalla motionen samt att Göteborgsdistriktet tar initiativ till en dialog om ett förändrat pensionssystem som bygger på solidarisk grund och inte på ett marknadsanpassat profitsystem. Uppföljning: Den sociala forumgruppen har med sig motionen i sitt arbete i fokusgruppen pensioner och som ett underlag när de diskuterar framtida pensioner. MOTION NR 18 PPM MOTION NR 19 Pension MOTION NR 20 Avskaffa skatteavdrag för pensionssparande MOTION NR 21 Avskaffa komvux kvoten att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa komvux kvoten att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt skickar denna motion till partikongressen. Uppföljning: Motionen är översänd till Göteborgsbänken i riksdagen och tas upp för behandling i styrelsen inför partikongressen MOTION NR 22 Studie-SGI till föräldrapenningen MOTION NR 23 BRUT behovsprövat RUT-avdrag MOTION NR 24 Räkna blankröster att anse motionen besvarad. MOTION NR 25 Valsedlar med partisymboler till valet 2014 att bifalla motionen att Distriktskongressen beslutar att vi inför partisymboler på valsedlarna 2014 och att motionen skickas till vår riksdagsgrupp för att verkställa beslutet. Uppföljning: Shadiye Heydari skrev en riksdagsmotion i ärendet redan i oktober Riksdagens ställde sig i juni 2011 bakom motionen och uppmanade regeringen att se över vallagen. Regeringen tillsatte i oktober 2011 en kommitté för översyn av valsystemet där denna fråga ingår i uppdraget. MOTION NR 26 Medlemsorienterad organisation att bifalla motionen att verka för att det tillsätts en utredning som ska presentera konkreta förslag på hur organisationen kan bli mer medlemsorienterad. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 27 Partidistriktets kommunalfond att bifalla motionen att Distriktskongressen beslutar att Göteborgs partidistrikts utser en arbetsgrupp som utreder ett nytt regelverk för Kommunalfonden enligt motionens intentioner. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 28 Stadgar och regelverk för valkommittén att avslå att-sats 2 och 3 att bifalla att-sats 1 att Göteborgs partidistrikt beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att lämna förslag till en arbetsordning för Valkommittén arbetsordningen ska beskriva arbetsprocessen med aktivitets- och tidplan, mål/ kriterier, kommunikationen med medlemmar som innehar uppdrag, de nominerade/föreslagna, grundorganisationernas och kretsarnas styrelser och i övrigt förhållanden som skapar en hållbar och för medlemmarna begriplig process Uppföljning: Hänvisning till förslag till distriktsårskongressen MOTION NR 29 Nominerings- och valberedningsprocess vid upprättande av valsedlar och val till övriga förtroendeuppdrag med distriktsstyrelsens ändrade utlåtande att bifalla motionen att partidistriktets årskongress beslutar uppdra åt distriktsstyrelsen att upprätta ett förslag till nomineringsprocess inför valet 2014 att förslaget föreläggs distriktsårskongressen för beslut i god tid före nästa val. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 30 Tydligare sammankoppling facket och partiet att bifalla motionen att det socialdemokratiska arbetarpartiet i Göteborg, tillsammans med LO-facken startar igång och bjuder in till facklig-politiska möten för fackligt förtroendevalda. Uppföljning: Partidistriktet och LO har under 2011 startat upp träffar mellan fackligt heltidsanställda förtroendevalda och ledande politiska företrädare. Under 2012 kommer ett facklig-politiskt nyhetsbrev startas med fokus på rikspolitik som vänder sig till alla fackligt förtroendevalda. MOTION NR 31 Att utveckla och förnya socialdemokratin MOTION NR 32 Återta det politiska initiativet att bifalla motionen samt att partidistriktet tar initiativ att skapa forum för diskussion för att återvinna det politiska initiativet. Uppföljning: Under 2011 har partidistriktet startat upp politiska forumgrupper för att skapa arenor för politiska diskussioner och för att ta fram konkreta politiska förslag. Vidare har partidistriktet tillsammans med LO, ABF och Arbetareföreningen startat upp Tankeverksamheten för att främja den politiska idédebatten. Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

3 MOTION NR 33 Sysselsättningsgrad att bifalla motionen samt att det är sysselsättningsgraden som ska avgöra rätten till a-kasssa att partidistriktet ska ställa sig bakom motionen som sin egen och sända den vidare till riksdagsgruppen att motionen ska sändas till nästa partikongress. Uppföljning: Göteborgsbänken har samrått med riksdagsledamot Monica Green skrev i september 2011 motionen Tryggare arbetslöshetsförsäkring som leder till arbete. Hon skriver: Det vore önskvärt om man kunde räkna in fackliga och politiska uppdrag i det arbetsvillkor som ligger till grund för beräkningen av arbetslöshetsersättningen Reglerna för beräkning av a-kassegrundande arbetstid behöver se över. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 34 Kom tillrätta med otrygga anställningar att bifalla motionen att styrelsen får i uppgift att vidta sådana åtgärder att antalet deltids- och timanställningar drastiskt minskar under nuvarande mandatperiod att styrelsen får i uppgift att vidta sådana åtgärder att Göteborg uppfattas vara en framtidskommun också som arbetsgivare. Uppföljning: I Kommunfullmäktiges budget för 2011 lyftes detta fram genom två prioriterat mål med följande formulering: Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska den ofrivilliga deltidsanställningen inte förekomma. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. I de uppföljningar som gjorts utifrån de prioriterade målen kan vi l äsa följande: Inom äldreomsorgen finns enligt nämndernas rapportering cirka 150 medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad. Andel av den arbetade tiden som utförs av timavlönade uppgår till drygt 17 procent. Arbete pågår med att införa ett nytt arbetssätt som innebär att cheferna styr bemanningen utifrån brukarnas behov av vård och omsorg. Ordinarie medarbetare kommer att arbeta mer flexibelt över avdelningsoch enhetsgränser och alla månadsanställda erbjuds heltidsanställning. Arbetet samordnas från stadsledningskontoret. För att det nya arbetssättet ska fungera krävs att verksamhetens krav beaktas i planeringen. Avveckling av boendeplatser och utveckling mot mer stöd i ordinärt boende innebär omställning och förändringar i arbetsgrupper och organisation. Därutöver har den nya organisationen inom SDN bidragit till stor rörlighet bland chefer. Detta har medfört minskat fokus på pågående förändringsarbete. Arbetet har påbörjats i samtliga stadsdelsförvaltningar men inte implementerats fullt ut. Flera nämnder anger att de förväntar sig resultat först under MOTION NR 35 Arbetsmiljöfrågor att anse att-satserna b och c besvarade att bifalla att-satserna a, d, e och f att bristerna i arbetsmiljön måste åtgärdas med hjälp av en stor ekonomisk satsning att vi måste satsa förebyggande, så att vi kan möta Olle i grind. Det blir alltid mycket billigare än att vänta tills skadan redan är skedd! att stärka skyddsombudets ställning att öka statens finansiering av arbetsmiljöarbete. Uppföljning: Gunilla Carlsson skriver i motionen Samlat kunskapscenter för arbetslivsforskningen i oktober 2011 om behovet av en samlad inriktning för att utveckla forskningen inom arbetslivet. Vi socialdemokrater är starkt kritiska till regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorade. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. I Socialdemokraternas ekonomiska motion På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi i oktober 2011 står: Vi vill successivt rusta upp den regionala skyddsombudsverksamheten och anslår 20 miljoner kronor med inriktning på utbildningsinsatser år 2012, 30 miljoner kronor år 2013 och 50 miljoner kronor år Motionen avslogs i kammaren. MOTION NR 36 Borttagande av begränsningsregel vid deltidsarbetslöshet att avslå att-sats 1 att anse att-sats 3 besvarad att bifalla att-sats 2, 4, 5 och 6 samt ny att-sats från motionären att begränsningen på 75 dagar a-kasssa för deltidsarbetslösa tas bort att partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion att den ska sändas vidare till riksdagsgruppen att den ska sändas till nästa ordinarie partikongress. Uppföljning: Riksdagen beslutade i juni 2011 efter ett initiativ från bl a Socialdemokraterna om att uppmana regeringen att se över reglerna för deltidsstämpling, så de inte diskriminerar deltidsarbetslösa och att det skall löna sig att arbeta, oavsett om det handlar om korta eller varaktiga anställningar. Regeringen svarade i sin budgetproposition 2011 att man skall se över frågan och återkomma. MOTION NR 37 Förhindra att man kringgår LAS. att bifalla motionen att det inte ska gå att kringgå LAS via inhyrning från bemanningsföretag. att Partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion. att den genast ska tillsändas riksdagsgruppen. att den ska sändas till nästa ordinarie Partikongress. Uppföljning: Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson skrev i september 2011 en riksdagsmotion om företrädesrätt vid återanställning. Det är angeläget att se över och stärka lagen om företrädesrätt till återanställning. Detta bör ske så att anställningsskyddet bevaras och så att arbetsgivare inte kan säga upp personal för att ta in ersättare via bemanningsföretag under tiden för återanställning. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 38 Begränsa inhyrning av bemanningsföretag med distriktsstyrelsens och motionärens jämkade förslag att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in efter lokal överenskommelse med berörd facklig organisation. att partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion att motionen ska sändas vidare till riksdagsgruppen att motionen ska sändas vidare till nästa ordinarie partikongress. Uppföljning: Frågan är fortfarande under behandling i riksdagsgruppen. MOTION NR 39 Kontrolluppgift till domstolarna. att anse motionen besvarad. MOTION NR 40 Rättegångskostnader i civilprocesser och C-G Wärns nya tilllägg att avslå motionen samt att sända över motionen till riksdagsgruppens Göteborgsbänk. Uppföljning: Frågan har diskuterats i Justitieutskottets S-grupp och samtal har ägt rum med bl a advokatsamfundet. Frågan är fortfarande under diskussion. MOTION NR 41 Effektivisera betalningssystemet. att avslå att-sats 1 och två att bifalla att-sats 3 att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt skickar denna motion till partikongressen. Uppföljning: Motionen tas upp för behandling i DS inför partikongressen. MOTION NR 42 HBT-politiskt program. att avslå att-sats 1 att bifalla att-sats 2 samt att motionen jämte yttrande skickas vidare till den socialdemokratiska Göteborgsbänken i riksdagen, regionfullmäktigegruppen, regionfullmäktiges nybildade rättighetskommitté och kommunfullmäktigegruppen samt att skicka med programmet till samtliga instanser. Uppföljning: Göteborgs stad: Utgångspunkten för Stadens arbete med hbtq-frågorna är arbetet för mänskliga rättigheter. Detta tydliggörs i kommunfullmäktiges budget, och ska som sådant också säkerställas i vårt uppföljningssystem. I arbetet med mänskliga rättigheter är indikatorer för att mäta arbetet centralt, liksom att följa upp dessa indikatorers utfall. Även om arbetet att säkerställa MR-perspektivet, och därmed också hbtq-perspektivet, ska pågå i alla verksamheter har vi i budgeten poängterat hbtqperspektivet ytterligare inom särskilda områden, såsom folkhälsa, förskola och skola. Överlag handlar all revision av vår verksamhet, med uppföljning av våra mål och inriktningar, om en form av certifiering eftersom MR-perspektivet ska kvalitetssäkras gentemot våra verksamheter. Ett uppdrag som redan finns inom detta område är uppdraget kring att ta fram likabehandlingsplaner planer för allas lika möjligheter och rättigheter. Dessa ska tas fram i samtliga nämnder och bolag och inkludera samtliga diskrimineringsgrunder. Det kan finnas flera sätt att stärka MR-arbetet, och ett verktyg är exempelvis det pågående arbetet att utarbeta en jämställdhetsdiplomering inom förskolor och skolor. På ett sätt kan hbtq-certifiering vara ett sätt att ytterligare bidra till att stärka MRperspektivet, och vill enskilda verksamheter initiera certifiering på något sätt, ser vi positivt på detta. Till exempel har RFSL ett system för certifieringar som verksamheter i olika kommuner har anslutit sig till. Under våren 2012 kommer kommunen att arrangera en Open Space för hbtq- Göteborg. Syftet är att få in idéer kring detta område anordnas detta Open Space-forum, där kommunstyrelsen öppet bjuder in hbtq-göteborg (organisationer och enskilda) för att delta i forumet. Rättighetskommitten kommer under året att försöka skapa ett samarbetsorgan med hbtq-rörelsen. Detta för att få igång ett levande samtal och få erfarenheter och synpunkter som gör att vi kan skapa en verksamhet i Västra Götaland som på ett bättre sätt kan möta de krav som finns från hbtq-rörelsen. Vi vill och ska finnas till för alla. Rättighetskommittén har 16 Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

4 även infört en möjlighet för hbtq-rörelsen att få bidrag. Vi jobbar även med utbildningsfrågor för att utbilda all personal i Rättighetsfrågor. Riksdagen: Den socialdemokratiska gruppen har under 2011 lagt ett flertal motioner och ställt interpellationer om hbt-frågor. Bl a Föräldraskap vid assisterad befruktning (interpellation), Samarbetsstrategin med Uganda (skriftlig fråga), Transpersoners livsvillkor (motion), Sex- och samlevnadsundervisning (motion), Ökade insatser mot hatbrott (motion), Asylrätt för hbt-personer (motion), Värdmödraskap (motion), Äldre hbt-personer (motion), Utbildningsväsendet och hbt-frågor (motion), Hbt och världen (motion), Hatbrott och hatbrottsjourer (motion). MOTION NR 43 Etisk policy för lobbying att bifalla motionen att verka för att partiet både nationellt och lokalt tar fram en etisk policy angående lobbying och andra samarbeten med utomstående organisationer och företag. Uppföljning: Frågan finns med i partidistriktets organisationsutrednings arbete som kommer at bli klart under MOTION NR 44 Utveckla kommunens fairtrade city-policy. Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

5 Del 6 Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse för Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Organisationsnummer Räkenskapsåret till RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Anslag Medlemsavgifter Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar och fonder Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning aktier o andelar Värdeminskning/ökning fonder Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till valfond Upplösning valfond Årets resultat BALANSRÄKNING Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar 6 Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Kapitalbindningsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Valfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Personalkostnader Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NOTER Not 1 INTÄKTER Medlemsavgifter Partistöd kommunalt Partistöd regionalt Anslag Handels Anslag Kommunal Anslag IF Metall Anslag Målarna Anslag Transport Anslag partistyrelsen Anslag LO Kansliavgifter Försäljning/lotteri Fakturerade kostn.frankering Insättning valfond Övriga intäkter Summa Not 2 PERSONALKOSTNADER Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse - Arvoden övriga Lön och andra ersättningar Sociala kostnader o avgifter Totala löner o ersättningar Resekostnader Summa Not 3 ANSLAG Stadsdelskretsar GSHF SSU S-kvinnor Unga Örnar Broderskap IF Metall GoS Väst Socialdemokratiska, västsverige Hbt Diverse föreningar Summa Avgift teknikfonden Summa Avsättning valfonden Upplösning valfond Summa totalt Not 4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER Lokalkostnader Hyra/leasing anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier mm Reparation och underhåll Transportkostnader Resekostnader Informationskostnader Konferenskostnader Kontorsmaterial/tidning, tidskrift Telefon och datakommunikation Porto Gåvor, uppvaktningar Externa tjänster Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

6 Not 5 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER OCH DATORER Inventarier Ack avskrivning Inventarier Datorer Ack avskrivning Datorer Summa Ack avskrivningar detta år Not 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar värdepappersfonder Nedskrivning andelar värdeppapersfonder Andelar i intresseförening st - Byggnadsföreningen Folkets Hus i Gbg st - Byggnadsföreningen Folkets Hus i Gbg st - Riksbyggens lokalförening st - Hammarkullens Folkets Husförening st - Backa Folkets Husförening st - vingen Kulturhuset i Torslanda st Aktier - Förvaltnings AB Järntorgskvarteret Redovisat värde vid årets slut Not 7 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kortfristiga fordringar uppdragstagare Rikskuponger Skattekonto Skattefordringar - Särskild löneskatt pension Interimsfordringar Summa Not 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlön Upplupna soc.avgifter Skatteskuld - Särskild löneskatt pension Övriga poster Summa STYRELSENS UNDERSKRIFT Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

7 6.5 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, utsedda att granska Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts räkenskaper och förvaltning för år 2011, kan efter fullgjort uppdrag intyga att räkenskaperna befinner sig i god ordning, att inkomster och utgifter är styrkta med hithörande allegat, att vi konstaterar befintligheten av i balansräkningen upptagna tillgångar och att partidistriktets inventarier är brandförsäkrade till betryggande belopp. Då vi inte funnit anledning till anmärkning, vill vi föreslå att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göteborg i mars Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Extrakongress 18 januari 2016 HANDLINGAR

Extrakongress 18 januari 2016 HANDLINGAR Extrakongress 18 januari 2016 HANDLINGAR Förslag till dagordning för Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts extrakongress måndagen den 18 januari 2016. 1. Öppnande 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer