Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011"

Transkript

1 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till medicin att bifalla motionen att Socialdemokraterna verkar för att konsekvenserna av avregleringen av Apoteket utreds och belyses med fokus på medborgarnas behov av att få tillgång till utskriven medicin på ett tillräckligt snabbt sätt. att motionen och yttrande skickas vidare till den socialdemokratiska Göteborgsbänken i riksdagen. Uppföljning: Göteborgsbänken lämnade i oktober 2011 in motionen Apoteken och tillgängligheten till medicin. I motioner står bl a att Avregleringen av apoteksmonopolet riskerar att minska tillgängligheten till dyrare och ovanligare medicin. Regeringen bör utreda om och i så fall hur avregleringen av Apoteket har påverkat medborgarnas möjlighet att få tillgång till utskriven medicin på ett tillräckligt snabbt sätt. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 4 Fristående/privata skolor att avslå att-satserna 1, 3 och 4 att aktivt arbeta för tillsättandet av en grundläggande utredning och de senaste årens utveckling på området. Uppföljning: Göteborgsbänken lämnade september 2011 in motionen Fri - stående skolor. Där står: I dag råder i praktiken fri etableringsrätt på skolområdet. Det är rimligt att kommunerna får större inflytande över hur och var fristående skolor etablerar sig. Det har också förts en angelägen diskussion om vinster och vinstintressen i de fristående skolorna ( ) Det kan nu finnas anledning att se över hur friskolereformen egentligen har fungerat. Därför är det angeläget med en rejäl översyn av reformen. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 5 Höjd skolpeng i Göteborg MOTION NR 6 Mobbningen i skolorna MOTION NR 7 Bygg bostäder som folk har råd att bo i och Ingela Ekholms tillläggsyrkande att anse att-sats 2 för besvarad att avslå att-sats 4 och 5 att det byggs mer hyresrätter till billiga priser i Göteborg att regler införs som försvårar att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter att man bygger så att pensionärer har råd att flytta från 3:e vån till någon på plan 1 eller till hus med hiss. att översända motionen jämte partidistriktets utlåtande till Göteborgs socialdemokratiska grupp i Riksdagen. Uppföljning: Göteborgsbänken har samrått med riksdagsledamot Teres Lindberg som skrev motionen Ordning och reda bland upplåtelseformerna i september 2011: att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida oåterkalleliga privatiseringar och utförsäljningar orsakade av tillfälliga politiska majoriteter. att ombildningsprocessen kan prövas rättsligt och köp kan hävas om lag- eller stadgebrott konstateras. att stärka hyresgästers rättsäkerhet vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. att en bostadsrättsförening inte ska kunna köpa en fastighet om inte minst två tredjedelar av hyresgästerna faktiskt blir bostadsrättsinnehavare. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 8 Odinsplatsen att avslå att-sats 2 att att-sats 1 utan ställningstagande skickas till berörda nämnder för beaktande Uppföljning: Motionen med utlåtande är översända till gruppledare i Kultur-, Trafik- och Park- och naturnämnden för beaktande. När det gäller Polhemsplatsen Åkareplatsen har en hel del insatser redan gjorts för att utveckla området. Park och naturförvaltningen hat planterat träd här i olika omgångar, senast häromåret när den nya bussparkeringen gjordes i ordning på Åkare - platsen. När det gäller Friggagatan så har det planterats nya träd längs gatan det senaste året. På Odinsplatsen håller man på och ta fram ett nytt gestaltningsförslag nu i Trafikkontorets regi där även Park och naturförvaltningen är med och delprojekterar. Förslaget om en flytt av Christopher Pohlhem-statyn med fontänen från är dock svår att genomföra då projekteringen av den nya platsen kommit mycket långt och att en byggnation är planerad här till senast På den nya Odinsplatsen planeras just nu bl a en fontän med en vattenspegel. Skulle man istället flytta dit Polhems staty skulle det behövas en helt ny projektering och en ny samrådsprocess och platsen skulle få en helt annan karaktär än vad som är tänkt nu. MOTION NR 9 Värna om Majornas blandbebyggelse MOTION NR 10 Stoppa omvandlingen av affärslokaler till lägenheter MOTION NR 11 Stena Lines avtal för Masthuggskajen att anse motionen besvarad. MOTION NR 12 Trängselskatt. MOTION NR 13 Dubbelspår på Hisingen och tågstopp på prov i Säve att S-gruppen i regionfullmäktige, Västtrafiks styrelse och den kommande kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att verka för dubbelspår på Bohusbanan mellan Kville och Skogome att S-gruppen i Västtrafiks styrelse verkar för att Västtrafik hos Trafikverket begär att på prov får stanna tågen på Bohusbanan i Säve fyra gånger per dag under Uppföljning: Trafikverket har tagit fram en idéstudie för Södra Bohusbanan mellan Gbg och Uddevalla där olika förslag till utveckling av banan presenteras. Syftet med idéstudien är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för den fortsatta planeringen av Södra Bohusbanan. Regionstyrelsen yttrade sig över den 6/ Man yttrade sig bland annat enligt följande: Det är angeläget att pröva möjligheten att i relationen Uddevalla Göteborg utveckla två kompletterande trafikupplägg: ett regiontågsystem från Uddevalla som har färre stopp än dagens söder om Stenungsund och ett pendeltågsystem mellan Sten - ungsund och Göteborg. Det finns också önskemål om stopp i Säve och Brunnsbo vilket torde kräva ytterligare infrastrukturåtgärder. Senare avslutar man med kommentaren: På lång sikt behövs sannolikt partiell dubbelspårsutbyggnad för att kunna möta efterfrågan. Den senare meningen avser främst inom Göteborg. Kommunen/Kommunstyrelsen yttrade sig enligt bland annat på följande sätt: Göteborgs Stad är tveksamma till hur stort befolkningsunderlag en framtida station i Säve i praktiken skulle få. Utbyggnad av utredningsområdet vid Säve är inte aktuell i dagsläget. S, MP och V anser att valet av station på Norra Hisingen är av mycket stor strategiskt betydelse för Göteborg. 14 Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

2 Göteborgs stad har nyligen startat ett programarbete för bostäder i Albatross, dvs. norr om Skogome och öster om golfbanan Albatross. Det är ännu inte klart hur många bostäder det kan tänkas handla om, men bostäder är sannolikt. En kompletterande trafikeringsanalys om möjligheten att flytta de tänkta dubbelspåren och stationen i Säve till Skogome bör göras för att studera effekterna av alternativa placeringar av mötesspår etc. En station i Skog ome skulle få den framtida bebyggelsen i Albatross och delar av befintlig bebyggelse i Tuve och Backa inom sitt upptagningsområde. Dess - utom skulle man inte investera fast sig i befintlig sträckning av Södra Bohusbanan mellan Göteborg och Kungälv, utan ha kvar en reell möjlighet att välja en alternativ sträckning enligt spårreservatet på östra Hisingen. Göteborg Stad kommer att påbörja en särskild studie som omfattar Norra Hisingen och området kring Skogome. Detta arbete kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av Södra Bohusbanan. Ang trafikeringen på banan har för närvarande Kollektivtrafiknämnden i regionen ett uppdrag att ta fram en tågstrategi för stopp och trafikering fram till Detta arbete beräknas vara klart till hösten När det gäller andra att-satsen i motionen: att Västtrafik mfl får i uppdrag att begära hos Trafikverket att på prov få stanna tågen på Bohusbanan i Säve fyra ggr per dag. kan konstateras att Bohusbanan befinner sig i en fas där olika åtgärder är planerade på kort, mellanlång och lång sikt, men att det inte kommer att vara möjligt att genomföra under 2012 enligt motionens intention. Just nu klarar Trafikverket knappast den normala trafiken. På tex Bohusbanan är vissa delar så dåligt underhållna att man knappast kan köra med som i våras en mycket dyr urspårning som följd. MOTION NR 14 Förbättrade villkor för stadsbefolkning och företag staden att utnyttja hyr- och poolbilar istället för egna bilar att anse att-satserna 1, 3 och 4 besvarade att avslå att-satserna 2, 5, 6, 7 och 8 MOTION NR 15 Förstatliga el-nätet i Sverige med redaktionsutskottets nya utlåtande att elnätsföretagen ska vara gemensamt ägda i form av stat, kommun eller kooperativ att motionen jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen och partistyrelsen för beaktande. Uppföljning: S-gruppen i näringsutskottet skriver i motionen Energi i oktober 2011 att: Nu har tillräcklig tid passerat för att göra en utvärdering av avregleringen på elmarknaden som genomförts i Sverige under de två senaste decennierna. Regeringen bör göra en översyn som genomlyser i vilken utsträckning avregleringarna fått de önskade effekterna. Där resultaten inte blivit de förutsedda ska förslag till nya regelverk utformas, som bättre förväntas leva upp till svenska folkets och näringslivets behov (...) Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 16 Plantera träd längs östra sidan av Gibraltargatan. att motionen besvarad. MOTION NR 17 Den enes bröd att bifalla motionen samt att Göteborgsdistriktet tar initiativ till en dialog om ett förändrat pensionssystem som bygger på solidarisk grund och inte på ett marknadsanpassat profitsystem. Uppföljning: Den sociala forumgruppen har med sig motionen i sitt arbete i fokusgruppen pensioner och som ett underlag när de diskuterar framtida pensioner. MOTION NR 18 PPM MOTION NR 19 Pension MOTION NR 20 Avskaffa skatteavdrag för pensionssparande MOTION NR 21 Avskaffa komvux kvoten att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa komvux kvoten att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt skickar denna motion till partikongressen. Uppföljning: Motionen är översänd till Göteborgsbänken i riksdagen och tas upp för behandling i styrelsen inför partikongressen MOTION NR 22 Studie-SGI till föräldrapenningen MOTION NR 23 BRUT behovsprövat RUT-avdrag MOTION NR 24 Räkna blankröster att anse motionen besvarad. MOTION NR 25 Valsedlar med partisymboler till valet 2014 att bifalla motionen att Distriktskongressen beslutar att vi inför partisymboler på valsedlarna 2014 och att motionen skickas till vår riksdagsgrupp för att verkställa beslutet. Uppföljning: Shadiye Heydari skrev en riksdagsmotion i ärendet redan i oktober Riksdagens ställde sig i juni 2011 bakom motionen och uppmanade regeringen att se över vallagen. Regeringen tillsatte i oktober 2011 en kommitté för översyn av valsystemet där denna fråga ingår i uppdraget. MOTION NR 26 Medlemsorienterad organisation att bifalla motionen att verka för att det tillsätts en utredning som ska presentera konkreta förslag på hur organisationen kan bli mer medlemsorienterad. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 27 Partidistriktets kommunalfond att bifalla motionen att Distriktskongressen beslutar att Göteborgs partidistrikts utser en arbetsgrupp som utreder ett nytt regelverk för Kommunalfonden enligt motionens intentioner. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 28 Stadgar och regelverk för valkommittén att avslå att-sats 2 och 3 att bifalla att-sats 1 att Göteborgs partidistrikt beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att lämna förslag till en arbetsordning för Valkommittén arbetsordningen ska beskriva arbetsprocessen med aktivitets- och tidplan, mål/ kriterier, kommunikationen med medlemmar som innehar uppdrag, de nominerade/föreslagna, grundorganisationernas och kretsarnas styrelser och i övrigt förhållanden som skapar en hållbar och för medlemmarna begriplig process Uppföljning: Hänvisning till förslag till distriktsårskongressen MOTION NR 29 Nominerings- och valberedningsprocess vid upprättande av valsedlar och val till övriga förtroendeuppdrag med distriktsstyrelsens ändrade utlåtande att bifalla motionen att partidistriktets årskongress beslutar uppdra åt distriktsstyrelsen att upprätta ett förslag till nomineringsprocess inför valet 2014 att förslaget föreläggs distriktsårskongressen för beslut i god tid före nästa val. Uppföljning: Motionen är översänd till partidistriktets organisationsutredning. MOTION NR 30 Tydligare sammankoppling facket och partiet att bifalla motionen att det socialdemokratiska arbetarpartiet i Göteborg, tillsammans med LO-facken startar igång och bjuder in till facklig-politiska möten för fackligt förtroendevalda. Uppföljning: Partidistriktet och LO har under 2011 startat upp träffar mellan fackligt heltidsanställda förtroendevalda och ledande politiska företrädare. Under 2012 kommer ett facklig-politiskt nyhetsbrev startas med fokus på rikspolitik som vänder sig till alla fackligt förtroendevalda. MOTION NR 31 Att utveckla och förnya socialdemokratin MOTION NR 32 Återta det politiska initiativet att bifalla motionen samt att partidistriktet tar initiativ att skapa forum för diskussion för att återvinna det politiska initiativet. Uppföljning: Under 2011 har partidistriktet startat upp politiska forumgrupper för att skapa arenor för politiska diskussioner och för att ta fram konkreta politiska förslag. Vidare har partidistriktet tillsammans med LO, ABF och Arbetareföreningen startat upp Tankeverksamheten för att främja den politiska idédebatten. Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

3 MOTION NR 33 Sysselsättningsgrad att bifalla motionen samt att det är sysselsättningsgraden som ska avgöra rätten till a-kasssa att partidistriktet ska ställa sig bakom motionen som sin egen och sända den vidare till riksdagsgruppen att motionen ska sändas till nästa partikongress. Uppföljning: Göteborgsbänken har samrått med riksdagsledamot Monica Green skrev i september 2011 motionen Tryggare arbetslöshetsförsäkring som leder till arbete. Hon skriver: Det vore önskvärt om man kunde räkna in fackliga och politiska uppdrag i det arbetsvillkor som ligger till grund för beräkningen av arbetslöshetsersättningen Reglerna för beräkning av a-kassegrundande arbetstid behöver se över. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 34 Kom tillrätta med otrygga anställningar att bifalla motionen att styrelsen får i uppgift att vidta sådana åtgärder att antalet deltids- och timanställningar drastiskt minskar under nuvarande mandatperiod att styrelsen får i uppgift att vidta sådana åtgärder att Göteborg uppfattas vara en framtidskommun också som arbetsgivare. Uppföljning: I Kommunfullmäktiges budget för 2011 lyftes detta fram genom två prioriterat mål med följande formulering: Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska den ofrivilliga deltidsanställningen inte förekomma. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. I de uppföljningar som gjorts utifrån de prioriterade målen kan vi l äsa följande: Inom äldreomsorgen finns enligt nämndernas rapportering cirka 150 medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad. Andel av den arbetade tiden som utförs av timavlönade uppgår till drygt 17 procent. Arbete pågår med att införa ett nytt arbetssätt som innebär att cheferna styr bemanningen utifrån brukarnas behov av vård och omsorg. Ordinarie medarbetare kommer att arbeta mer flexibelt över avdelningsoch enhetsgränser och alla månadsanställda erbjuds heltidsanställning. Arbetet samordnas från stadsledningskontoret. För att det nya arbetssättet ska fungera krävs att verksamhetens krav beaktas i planeringen. Avveckling av boendeplatser och utveckling mot mer stöd i ordinärt boende innebär omställning och förändringar i arbetsgrupper och organisation. Därutöver har den nya organisationen inom SDN bidragit till stor rörlighet bland chefer. Detta har medfört minskat fokus på pågående förändringsarbete. Arbetet har påbörjats i samtliga stadsdelsförvaltningar men inte implementerats fullt ut. Flera nämnder anger att de förväntar sig resultat först under MOTION NR 35 Arbetsmiljöfrågor att anse att-satserna b och c besvarade att bifalla att-satserna a, d, e och f att bristerna i arbetsmiljön måste åtgärdas med hjälp av en stor ekonomisk satsning att vi måste satsa förebyggande, så att vi kan möta Olle i grind. Det blir alltid mycket billigare än att vänta tills skadan redan är skedd! att stärka skyddsombudets ställning att öka statens finansiering av arbetsmiljöarbete. Uppföljning: Gunilla Carlsson skriver i motionen Samlat kunskapscenter för arbetslivsforskningen i oktober 2011 om behovet av en samlad inriktning för att utveckla forskningen inom arbetslivet. Vi socialdemokrater är starkt kritiska till regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorade. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. I Socialdemokraternas ekonomiska motion På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi i oktober 2011 står: Vi vill successivt rusta upp den regionala skyddsombudsverksamheten och anslår 20 miljoner kronor med inriktning på utbildningsinsatser år 2012, 30 miljoner kronor år 2013 och 50 miljoner kronor år Motionen avslogs i kammaren. MOTION NR 36 Borttagande av begränsningsregel vid deltidsarbetslöshet att avslå att-sats 1 att anse att-sats 3 besvarad att bifalla att-sats 2, 4, 5 och 6 samt ny att-sats från motionären att begränsningen på 75 dagar a-kasssa för deltidsarbetslösa tas bort att partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion att den ska sändas vidare till riksdagsgruppen att den ska sändas till nästa ordinarie partikongress. Uppföljning: Riksdagen beslutade i juni 2011 efter ett initiativ från bl a Socialdemokraterna om att uppmana regeringen att se över reglerna för deltidsstämpling, så de inte diskriminerar deltidsarbetslösa och att det skall löna sig att arbeta, oavsett om det handlar om korta eller varaktiga anställningar. Regeringen svarade i sin budgetproposition 2011 att man skall se över frågan och återkomma. MOTION NR 37 Förhindra att man kringgår LAS. att bifalla motionen att det inte ska gå att kringgå LAS via inhyrning från bemanningsföretag. att Partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion. att den genast ska tillsändas riksdagsgruppen. att den ska sändas till nästa ordinarie Partikongress. Uppföljning: Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson skrev i september 2011 en riksdagsmotion om företrädesrätt vid återanställning. Det är angeläget att se över och stärka lagen om företrädesrätt till återanställning. Detta bör ske så att anställningsskyddet bevaras och så att arbetsgivare inte kan säga upp personal för att ta in ersättare via bemanningsföretag under tiden för återanställning. Motionen är ännu inte behandlad i kammaren. MOTION NR 38 Begränsa inhyrning av bemanningsföretag med distriktsstyrelsens och motionärens jämkade förslag att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in efter lokal överenskommelse med berörd facklig organisation. att partidistriktet ska ställa sig bakom den som sin egen motion att motionen ska sändas vidare till riksdagsgruppen att motionen ska sändas vidare till nästa ordinarie partikongress. Uppföljning: Frågan är fortfarande under behandling i riksdagsgruppen. MOTION NR 39 Kontrolluppgift till domstolarna. att anse motionen besvarad. MOTION NR 40 Rättegångskostnader i civilprocesser och C-G Wärns nya tilllägg att avslå motionen samt att sända över motionen till riksdagsgruppens Göteborgsbänk. Uppföljning: Frågan har diskuterats i Justitieutskottets S-grupp och samtal har ägt rum med bl a advokatsamfundet. Frågan är fortfarande under diskussion. MOTION NR 41 Effektivisera betalningssystemet. att avslå att-sats 1 och två att bifalla att-sats 3 att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt skickar denna motion till partikongressen. Uppföljning: Motionen tas upp för behandling i DS inför partikongressen. MOTION NR 42 HBT-politiskt program. att avslå att-sats 1 att bifalla att-sats 2 samt att motionen jämte yttrande skickas vidare till den socialdemokratiska Göteborgsbänken i riksdagen, regionfullmäktigegruppen, regionfullmäktiges nybildade rättighetskommitté och kommunfullmäktigegruppen samt att skicka med programmet till samtliga instanser. Uppföljning: Göteborgs stad: Utgångspunkten för Stadens arbete med hbtq-frågorna är arbetet för mänskliga rättigheter. Detta tydliggörs i kommunfullmäktiges budget, och ska som sådant också säkerställas i vårt uppföljningssystem. I arbetet med mänskliga rättigheter är indikatorer för att mäta arbetet centralt, liksom att följa upp dessa indikatorers utfall. Även om arbetet att säkerställa MR-perspektivet, och därmed också hbtq-perspektivet, ska pågå i alla verksamheter har vi i budgeten poängterat hbtqperspektivet ytterligare inom särskilda områden, såsom folkhälsa, förskola och skola. Överlag handlar all revision av vår verksamhet, med uppföljning av våra mål och inriktningar, om en form av certifiering eftersom MR-perspektivet ska kvalitetssäkras gentemot våra verksamheter. Ett uppdrag som redan finns inom detta område är uppdraget kring att ta fram likabehandlingsplaner planer för allas lika möjligheter och rättigheter. Dessa ska tas fram i samtliga nämnder och bolag och inkludera samtliga diskrimineringsgrunder. Det kan finnas flera sätt att stärka MR-arbetet, och ett verktyg är exempelvis det pågående arbetet att utarbeta en jämställdhetsdiplomering inom förskolor och skolor. På ett sätt kan hbtq-certifiering vara ett sätt att ytterligare bidra till att stärka MRperspektivet, och vill enskilda verksamheter initiera certifiering på något sätt, ser vi positivt på detta. Till exempel har RFSL ett system för certifieringar som verksamheter i olika kommuner har anslutit sig till. Under våren 2012 kommer kommunen att arrangera en Open Space för hbtq- Göteborg. Syftet är att få in idéer kring detta område anordnas detta Open Space-forum, där kommunstyrelsen öppet bjuder in hbtq-göteborg (organisationer och enskilda) för att delta i forumet. Rättighetskommitten kommer under året att försöka skapa ett samarbetsorgan med hbtq-rörelsen. Detta för att få igång ett levande samtal och få erfarenheter och synpunkter som gör att vi kan skapa en verksamhet i Västra Götaland som på ett bättre sätt kan möta de krav som finns från hbtq-rörelsen. Vi vill och ska finnas till för alla. Rättighetskommittén har 16 Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

4 även infört en möjlighet för hbtq-rörelsen att få bidrag. Vi jobbar även med utbildningsfrågor för att utbilda all personal i Rättighetsfrågor. Riksdagen: Den socialdemokratiska gruppen har under 2011 lagt ett flertal motioner och ställt interpellationer om hbt-frågor. Bl a Föräldraskap vid assisterad befruktning (interpellation), Samarbetsstrategin med Uganda (skriftlig fråga), Transpersoners livsvillkor (motion), Sex- och samlevnadsundervisning (motion), Ökade insatser mot hatbrott (motion), Asylrätt för hbt-personer (motion), Värdmödraskap (motion), Äldre hbt-personer (motion), Utbildningsväsendet och hbt-frågor (motion), Hbt och världen (motion), Hatbrott och hatbrottsjourer (motion). MOTION NR 43 Etisk policy för lobbying att bifalla motionen att verka för att partiet både nationellt och lokalt tar fram en etisk policy angående lobbying och andra samarbeten med utomstående organisationer och företag. Uppföljning: Frågan finns med i partidistriktets organisationsutrednings arbete som kommer at bli klart under MOTION NR 44 Utveckla kommunens fairtrade city-policy. Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

5 Del 6 Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse för Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Organisationsnummer Räkenskapsåret till RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Anslag Medlemsavgifter Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar och fonder Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning aktier o andelar Värdeminskning/ökning fonder Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till valfond Upplösning valfond Årets resultat BALANSRÄKNING Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar 6 Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Kapitalbindningsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Valfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Personalkostnader Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NOTER Not 1 INTÄKTER Medlemsavgifter Partistöd kommunalt Partistöd regionalt Anslag Handels Anslag Kommunal Anslag IF Metall Anslag Målarna Anslag Transport Anslag partistyrelsen Anslag LO Kansliavgifter Försäljning/lotteri Fakturerade kostn.frankering Insättning valfond Övriga intäkter Summa Not 2 PERSONALKOSTNADER Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse - Arvoden övriga Lön och andra ersättningar Sociala kostnader o avgifter Totala löner o ersättningar Resekostnader Summa Not 3 ANSLAG Stadsdelskretsar GSHF SSU S-kvinnor Unga Örnar Broderskap IF Metall GoS Väst Socialdemokratiska, västsverige Hbt Diverse föreningar Summa Avgift teknikfonden Summa Avsättning valfonden Upplösning valfond Summa totalt Not 4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER Lokalkostnader Hyra/leasing anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier mm Reparation och underhåll Transportkostnader Resekostnader Informationskostnader Konferenskostnader Kontorsmaterial/tidning, tidskrift Telefon och datakommunikation Porto Gåvor, uppvaktningar Externa tjänster Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader Summa Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

6 Not 5 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER OCH DATORER Inventarier Ack avskrivning Inventarier Datorer Ack avskrivning Datorer Summa Ack avskrivningar detta år Not 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar värdepappersfonder Nedskrivning andelar värdeppapersfonder Andelar i intresseförening st - Byggnadsföreningen Folkets Hus i Gbg st - Byggnadsföreningen Folkets Hus i Gbg st - Riksbyggens lokalförening st - Hammarkullens Folkets Husförening st - Backa Folkets Husförening st - vingen Kulturhuset i Torslanda st Aktier - Förvaltnings AB Järntorgskvarteret Redovisat värde vid årets slut Not 7 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kortfristiga fordringar uppdragstagare Rikskuponger Skattekonto Skattefordringar - Särskild löneskatt pension Interimsfordringar Summa Not 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlön Upplupna soc.avgifter Skatteskuld - Särskild löneskatt pension Övriga poster Summa STYRELSENS UNDERSKRIFT Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april

7 6.5 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, utsedda att granska Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts räkenskaper och förvaltning för år 2011, kan efter fullgjort uppdrag intyga att räkenskaperna befinner sig i god ordning, att inkomster och utgifter är styrkta med hithörande allegat, att vi konstaterar befintligheten av i balansräkningen upptagna tillgångar och att partidistriktets inventarier är brandförsäkrade till betryggande belopp. Då vi inte funnit anledning till anmärkning, vill vi föreslå att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göteborg i mars Handlingar inför Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts årskongress april 2012

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4 Revisionsberättelse... 5 Underskrifter... 6 Förvaltningsberättelse 2014 Feministiskt Initiativ,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer