REGERINGSUPPDRAG. Redovisning av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSUPPDRAG. Redovisning av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S)"

Transkript

1 REGERINGSUPPDRAG Dnr 99:1508 Regeringen Utbildningsdepartementet STOCKHOLM Ã Redovisning av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S) Ã Härmed överlämnar Skolverket redovisningen av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S). Mats Ekholm Generaldirektör Maria Mindhammar Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har dessutom avdelningschefen Lena Fischer samt enhetschefen Kjell Hedwall deltagit. Ã

2 Dnr 99:1508 Redovisning av regeringsuppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet Brandkatastrofen i Göteborg Skolornas satsningar på brandförebyggande åtgärder

3 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Förord Natten till fredagen den 30 oktober 1998 drabbades Sverige av den svåraste brandkatastrofen i modern tid. En våldsam brand inträffade under en ungdomsfest i en föreningslokal på Hisingen i Göteborg. Vid branden omkom 63 ungdomar och 213 skadades. Omkring 150 av de skadade ungdomarna behövde vård på sjukhus och 74 av dem intensivvård. Festen anordnades av en grupp ungdomar som i förväg delat ut flygblad och sålt biljetter. De flesta ungdomarna på festen var i åldern år och kom från Göteborgs alla stadsdelar, men i huvudsak från de invandrartäta förortsområdena i norra Göteborg. Många av ungdomarna hade själva utländsk bakgrund. Enligt uppgift hade nästan 400 ungdomar någon gång under kvällen varit inne i festlokalen. Händelsen benämns allmänt i Göteborg för "brandkatastrofen". Man talar även om "därungdomar" och avser då de som var på brandplatsen. Antalet ungdomar som förlorat syskon, andra släktingar eller kamrater är svårt att överblicka, men kretsen "drabbade ungdomar" är stor. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget till Skolverket om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet baserat bl.a. på erfarenheter med anledning av brandkatastrofen i Göteborg. Utredningen har genomförts under hösten/vintern 1999/2000 och projektledare har varit Maria Mindhammar, undervisningsråd på Skolverket. Projektgruppen har bestått av gymnasieadjunkten Lena Haldin, universitetsadjunkten Marianne Lundgren och psykologen Kristina Ingemarsson. Projektassistent har Ulrik Hammarsträng varit.

4 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Fotografi från brandplatsen tagen strax efter årsdagen av branden. Av denna framgår alla minnessymboler som lämnats på platsen.

5 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Innehåll Förord 2 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 8 3 Inledning 9 Utredningens genomförande 9 4 Insatser efter brandkatastrofen 12 Göteborgs kommuns organisation 12 De första tre dagarna efter brandkatastrofen samt den första veckan därefter 12 Tiden därefter 15 5 Erfarenheter av arbetet efter brandkatastrofen 23 Elevernas situation, erfarenheter och reaktioner 23 Personalens situation och erfarenheter från arbetet på skolorna 27 Övergripande erfarenheter 29 Erfarenheter från Angeredsgymnasiet 32 6 Skolornas satsningar på brandförebyggande åtgärder 35 Kursplaner och övriga författningar 35 Brandförebyggande åtgärder - Räddningsverket 36 Intervjuundersökningen bland de 19 kommunerna 39 Effekter av brandutbildning - erfarenheter från intervjuade räddningstjänster och skolor 40 7 Kommentarer och slutsatser 42 Erfarenheter från brandkatastrofen i Göteborg 42 Skolans övergripande ansvar 44 Förebyggande insatser i skolan 45 Skolans och kommunens agerade i en kris- eller katastrofsituation 45 Skolans satsningar på brandförebyggande åtgärder 46 Sammanfattande slutsatser 47 Bilagor: 1 Utredningsuppdraget 2 Intervjuer och dokumentation 3 En elevuppsats kring upplevelserna av branden 4 Angeredsgymnasiet efter brandkatastrofen 5 Krissituationer i andra kommuner - Landskrona och Norrköping 6 Exempel från räddningstjänster som arbetar aktivt med utbildning mot skolor 7 Pågående och planerade forskningsprojekt och andra utredningar kring brandkatastrofen 8 Exempel på krisplaner

6 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99: Sammanfattning I rapporten redovisas regeringsuppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet bl.a. baserat på erfarenheter med anledning av brandkatastrofen i Göteborg. Enligt uppdraget skall Skolverket = dokumentera och sammanställa skolornas insatser efter brandkatastrofen i Göteborg = = med utgångspunkt från de erfarenheter som dokumentationen ger, utarbeta rekommendationer för hur skolan i framtiden kan organisera sina insatser vid katastrofhjälp i samråd med Räddningsverket granska effektiviteten av de satsningar på brandförebyggande åtgärder som skolorna gör. Brandkatastrofen i Göteborg Natten till fredagen den 30 oktober 1998 utbröt en våldsam brand under en ungdomsfest i Göteborg där 63 ungdomar omkom och 213 skadades. Enligt uppgift hade nästan 400 ungdomar någon gång under kvällen varit inne i festlokalen. Händelsen benämns allmänt i Göteborg som "brandkatastrofen". Av de 63 omkomna var 43 elever vid någon av gymnasieskolorna i Göteborg. Många av ungdomarna gick/går på skolor i invandrartäta områden. Skolverket har genomfört intervjuer vid ett urval av de drabbade grund- och gymnasieskolorna samt intervjuat företrädare för Göteborgs kommun liksom psykologer, socionomer och annan stödpersonal. En större intervjuinsats har gjorts på Angeredsgymnasiet eftersom denna skola var hårdast drabbad. Skolverket har vidare tagit del av befintlig dokumentation från kommunen och resultatet av den enkätundersökning som kommunen genomfört bland elever och personal. Utöver detta har Skolverket intervjuat företrädare för andra kommuner där olyckor med elever inträffat. Insatser sattes in från Göteborgs kommun och de drabbade skolorna redan dagen efter branden och ett omfattande samarbete mellan olika berörda aktörer inleddes. Många av fritidsgårdarna öppnades redan samma natt som branden inträffade. Skolorna öppnades dagen efter branden, trots att det var höstlov, och deras krisgrupper sammankallades. Eleverna kom dock inte till skolorna under helgen i den utsträckning som beräknats utan sökte i stället tröst hos varandra och återfanns framförallt vid brandplatsen, på sjukhusen och - i vissa fall - även i kyrkor och på fritidsgårdar.

7 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Representanter från socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och kyrkan fanns tidigt på skolorna, vilket upplevdes som värdefullt. Vid intervjuerna framkommer att det var en fördel att redan före branden ha upparbetade kontakter mellan skolorna och dessa verksamheter. Alla berörda skolor ställde in undervisningen första skoldagen och ordnade i stället samlingar och minnesstunder. Varje skola agerade därefter utifrån sin speciella situation. Eleverna uppger att det efter branden var viktigt att även inom klassen på skoltid tala om det som hänt. Av enkätundersökningen framkommer att en del elever önskat samtala ytterligare kring händelsen medan personalen i stor utsträckning trott att eleverna fått tillräckligt med tid avsatt för detta. Det var betydelsefullt för ungdomarna att de sedan tidigare kände de personer de kunde vända sig till efter brandkatastrofen och lärarna fick här en viktig roll. Att delta vid begravningar och skriva om det som hänt var också viktigt liksom symbolhandlingar och ritualer. Behovet av att komma tillbaka till vardagen med ordning och struktur växte tidigt fram på skolorna men fick också balanseras mot behovet av hänsyn och stöd till de sörjande. Under året efter branden har skolorna tillhandahållit såväl olika former av psykosocialt stöd som stödundervisning för drabbade elever. Vidare har undervisning under sommaren erbjudits liksom sommarläger och särskilda sommararbeten för ungdomarna. Av intervjuerna framgår att de drabbade elevernas skolprestationer generellt sett försämrats efter branden. Det finns många exempel på elever som efter branden fått en ökad frånvaro från skolan eller t.o.m. hoppat av sin gymnasieutbildning. Flera av de drabbade eleverna hade dock redan före branden en problematisk skolsituation och många av de ungdomar som var på brandplatsen hade även tidigare upplevt traumatiska händelser, vilket förvärrade brandens effekter för dem. Samtliga skolor, som Skolverket varit i kontakt med, har haft en kris- /katastrofplan att arbeta efter och de intervjuade uppger att denna varit till hjälp vid krishanteringen. Av enkätundersökningen framgår dock att en del av personalen inte visste om att deras skola hade en krisplan. Av intervjuerna framkommer vidare att fortlöpande information till elever och personal är betydelsefullt. Skolorna fick av kommunledningen mandat att resursmässigt agera efter omständigheterna och tillåtelse att överskrida budgetramar. Trots detta finns exempel på att de ekonomiska förutsättningarna uppfattades som oklara. Det varierar i vilken omfattning skolorna satsat resurser för olika former av stöd till drabbade elever. Två huvudfaktorer tycks ha varit avgörande för hur den enskilda skolan hanterat krissituationen och efterarbetet med eleverna, nämligen dels hur hårt drabbad den enskilda skolan var, dels vilket förhållningssätt skolledningen intog.

8 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Personalen vid skolorna har arbetat mycket övertid och i vissa fall har också fler anställts. Alla tycks ha erbjudits stöd och hjälp och över lag är personalen på de skolor Skolverket varit i kontakt med nöjda med det stöd de fått. Personalen vittnar dock om att de ett år efter branden är mycket trötta och att sjukskrivningarna ökat. Både lärare och elever uttrycker ett behov av undervisning om krisreaktioner och krishantering, både i förebyggande syfte och som hjälp i det akuta krisskedet. Kommunen anlitade redan inledningsvis en extern krishanteringsexpert som föreläste för personalen. Eleverna har till viss del erhållit undervisning kring detta område efter brandkatastrofen men inte i tillräcklig utsträckning enligt enkätundersökningen. Det har betytt mycket för skolorna att kommunen tillsatte en central samordnare och inrättade fem stödcentrum. Skolorna upplevde också som värdefullt att Räddningstjänsten besökte berörda klasser. Detta, liksom visningen av brandlokalen, underlättade elevernas bearbetning av det inträffade. Många av de drabbade ungdomarna gick fortfarande i grundskolan när branden inträffade. Flera av eleverna började dock i gymnasieskolan nästkommande läsår. Av utredningen framgår att överlämnandet mellan grund- och gymnasieskolan har varit en svag länk i arbetet efter brandkatastrofen. Skolornas satsningar på brandförebyggande åtgärder Någon samlad kunskap om i vilken omfattning elever får utbildning kring brand finns inte. För att kunna ge en beskrivande bild över i vilken utsträckning elever ges sådan utbildning har Skolverket genomfört en mindre intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av kommuner. Vidare har kontakt tagits med några räddningstjänster som är kända för att engagerat satsa på utbildning kring brand ute på skolorna. Skolverkets utredning visar att många av de tillfrågade räddningstjänsterna arbetar aktivt ut mot skolorna, men att det ser olika ut från kommun till kommun. Inom räddningstjänsten generellt finns det ingen övergripande strategi för hur arbetet gentemot skolorna skall bedrivas. Vidare saknas i många av de tillfrågade kommunerna en gemensam syn på hur dessa frågor skall behandlas på övergripande nivå och inom de olika verksamheterna. Av utredningen framgår att insatserna är beroende av tillgängliga resurser hos räddningstjänsterna. De intervjuade är överens om att det är viktigt att räddningstjänsten har kontakt med skolelever och uppgifter finns om att det i många fall givit effekt. Räddningsverkets undervisningsmaterial används i relativt stor omfattning och uppskattas av användarna.

9 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99: Uppdraget Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget U1999/1535/S till Skolverket om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet. Utredningsuppdraget kan delas upp i tre delar: 1. Skolverket skall dokumentera och sammanställa skolornas insatser vid den katastrofsituation som uppstod vid branden i Göteborg den 30 oktober I direktiven nämns vidare uppdraget på följande sätt: "I samband med detta arbete bör även samarbetet mellan skola och fritidsgårdar uppmärksammas." "Skolverket skall dokumentera vilka resurser som sattes in samt redovisa inriktning och omfattning av verkets egna insatser till stöd för skolorna." 2. Skolverket skall, med utgångspunkt från de erfarenheter som dokumentationen ger, utarbeta rekommendationer för hur skolan i framtiden kan organisera sina insatser vid katastrofhjälp. Uppdraget specificeras enligt följande: "Där bör uppmärksammas de erfarenheter och kunskaper som erhållits genom studier och utredningar i samband med tidigare allvarliga händelser i Sverige samt de utredningar som pågår med anledning av brandkatastrofen." "Särskild uppmärksamhet bör ägnas dels de projekt som Räddningsverket arbetar med och som behandlar frågor rörande skolan, dels vad regeringen anfört i Prop. 1996/97:11 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred om den enskilda människans möjligheter att agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer m.m." 3. Skolverket skall i samråd med Räddningsverket granska hur effektiva de satsningar på brandförebyggande åtgärder är som skolorna gör. Det gäller t.ex. brandövningar, översyn genom skyddsronder och studiebesök hos räddningstjänsten. Regeringsuppdraget i sin helhet redovisas i bilaga 1.

10 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99: Inledning Utredningens genomförande Arbetsmetod Den huvudsakliga arbetsmetoden har varit intervjuer, företrädesvis under september - december 1999, med företrädare för Göteborgs kommun, olika myndigheter och organisationer samt med skolledning och olika personalkategorier på ett urval av de drabbade skolorna, vilka framgår av bilaga 2. Även representanter från fritidsgårdar har intervjuats. Vidare har utredningen tagit del av befintlig dokumentation från Göteborgs kommun och resultatet av den enkätundersökning som genomfördes av kommunen, med ekonomiskt bidrag från Skolverket, under maj månad 1999 bland elever och personal på ett urval av de drabbade skolorna. Företrädare för Göteborgs kommun har på ett värdefullt sätt bidragit under själva utredningen samt lämnat synpunkter på utredningens resultat och Skolverket har under utredningens gång samrått med Räddningsverket. Angeredsgymnasiet är den gymnasieskola där flest elever omkommit. Skolverket har därför valt att göra en större intervjuinsats vid denna skola och att redovisa Angeredsgymnasiet insatser efter brandkatastrofen i bilaga 4. Till grund för utredningen ligger också erfarenheter från Norrköping och Landskrona, som nyligen drabbats av allvarliga händelser där skolelever omkommit, se bilaga 5. En utbildningsdag med kris/olycka/katastrof som tema arrangerad av Norrköpings kommun har givit kunskap, liksom en konferens anordnad av Räddningsverket med förebyggande av brand som tema. Skolverket har vidare haft kontakt med krishanteringsexperter. Utredningen bygger även på en litteraturgenomgång inom berörda områden. Skriften "Beredskapsplan för skolan" av Atle Dyregrov utgiven av Rädda Barnen har varit användbar. "Kris och katastrof - En handbok för skolan" av Mariann Andersson och Kristina Ingemarsson bör också nämnas, liksom Should Crisis Call från Skottland. Fler skrifter finns upptagna i litteraturförteckningen, bilaga 2. För att kunna ge en beskrivande bild över i vilken utsträckning elever får förebyggande utbildning kring brand har Skolverket genomfört en mindre intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av kommuner. Vidare har kontakt tagits med några räddningstjänster som är kända för att engagerat satsa på utbildning kring brand ute på skolorna.

11 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Några förutsättningar av betydelse för utredningen kring brandkatastrofen i Göteborg Skolan fick en nyckelroll vid denna katastrof. Av de 63 omkomna ungdomarna var 43 elever vid någon av gymnasieskolorna i Göteborg. En del av de omkomna ungdomarna kom även från kranskommuner eller andra orter i landet. Några av ungdomarna gick inte på någon skola alls och en del gick på fristående skolor. Många skolor blev därför berörda. Detta har komplicerat kartläggningen av skolornas insatser efter brandkatastrofen. Flest antal omkomna fanns på Angeredsgymnasiet. Eleverna på Angeredsgymnasiet bor till största delen i den stadsdel där skolan är belägen, medan förhållandet för de centralt belägna gymnasieskolorna som t.ex. Burgårdens utbildningscentrum och Katrinelundsgymnasiet är annorlunda. Elever som studerar vid dessa och vissa andra gymnasieskolor kommer från hela Göteborgs kommun. Det har varit svårt, ibland omöjligt, att avgränsa skolans insatser från det övriga samhället. I det akuta skedet efter branden och alltjämt arbetas det över gränserna i kommunen och samarbetet är omfattande. Det talas allmänt om den "göteborgsanda" som skapats. Någon av de intervjuade sade, "att det nu är som det alltid borde vara". Den allmänna uppfattningen tycks vara att arbetet över lag varit prestigelöst och att eventuella samarbetshinder för det mesta har undanröjts. Många av eleverna som var på den aktuella festen gick/går på skolor som är placerade i invandrartäta områden. Situationen på dessa skolor skiljer sig i viss mån från andra skolor i Göteborg. Enligt stadsdelschefen i Lärjedalen (Angered), Östen Carlsson, är det här ett speciellt klimat: "Eleverna lever på ett annat sätt helt i skolan. Skolan har stort ansvar för den sociala fostran och måste ha en större helhetssyn. Detta påverkar naturligtvis skolans arbetssätt. Skolan har oftast större nätverk. Steget att hantera en krissituation är därför kanske inte så stort då. För en annan skola i Göteborg kanske det mer är enbart undervisningen som är det primära. Föräldrarna där har större ansvar för den sociala fostran och för fritidsaktiviteter. Omställningen till krishantering är nog större för en sådan skola. I en mer 'svensk' stadsdel hade skolan kanske fått en mindre roll än vad skolorna hos oss fick efter brandkatastrofen." De intervjuade vid Hammarkullsskolan i Lärjedalen bekräftar denna bild. Eleverna är ofta i skolan långt före första lektionen och vill i regel inte gå hem efter det att skolan är slut. Skolloven är inte alltid omtyckta. För dessa elever står skolan för en stor del av tryggheten i livet. Enligt de intervjuade ser ungdomarna i de invandrartäta stadsdelarna i hög utsträckning varandra som bröder och systrar. Banden ungdomarna emellan är mycket starka och kontaktnäten stora.

12 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Upplevelsen av branden var traumatisk för de närvarande och många av de drabbade eleverna hade redan tidigare upplevt traumatiska händelser från t.ex. krigssituationer, vilket förvärrade brandens effekter för dem. För många familjer som flytt till Sverige från krigsdrabbade länder har det varit svårt att acceptera att familjen, sedan man en gång flytt från något hemskt, drabbas av ytterligare en fasansfull händelse. Många av ungdomarna på platsen var starkt kritiska till räddningspersonalens insatser, vilket rörde upp känslorna ytterligare. Ungdomarna hade även i många fall sedan tidigare en misstänksam inställning mot svenska myndigheter. Festen hölls natten mellan en torsdag och fredag. Eftersom det var höstlov innebar det att första skoldagen efter olyckan kom att bli först på måndagen. Skolorna var visserligen öppna under helgen men den största anhopningen av elever kom först efter helgen. Detta gav skolornas ledning fördelen av några dagars betänketid för planering av hur skolan skulle agera i rådande situation.

13 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99: Insatser efter brandkatastrofen Göteborgs kommuns organisation Göteborgs kommun är uppdelad i 21 stadsdelsnämnder (SDN) med tillhörande stadsdelsförvaltning (SDF). SDN och SDF har ansvar för grundskola, folkhälsa samt socialt och ekonomiskt stöd i respektive stadsdel. Ansvaret för krishanteringsfrågor ligger också på stadsdelsnämnderna. Vid varje SDF finns en stadsdelschef. Stadskansliet är kommunstyrelsens och personalnämndens stabs- och serviceorganisation med uppgift att biträda den politiska ledningen i samhällsledningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning, arbete med stadens övergripande organisationsstruktur och personalpolitik. Ansvaret för gymnasieskolorna vilar på Utbildningsnämnden med tillhörande Utbildningsförvaltning. De första tre dagarna efter branden (fredagen den 30 oktober - söndagen den 1 november 1998) samt den första veckan därefter Kommunledningen i Göteborg Under natten till fredagen den 30 oktober, redan några timmar efter brandkatastrofen, beslutade kommunledningen i Göteborg att samtliga stadsdelsförvaltningar skulle inta högsta beredskap för att inrätta kriscentrum. Samtliga stadsdelschefer underrättades om läget och fick i uppdrag att organisera arbetet i respektive stadsdel. Senare under natten hade krismottagningar och telefonjourer bemannats i de flesta av stadsdelarna. På brandplatsen arbetade socialsekreterare från två av stadsdelsförvaltningarna. Ungdomarna sökte sig direkt efter brandkatastrofen i första hand till brandplatsen och sjukhusen istället för till de olika kriscentrum som upprättades. De "drog omkring" utomhus och det var därför viktigt att lokaler som t.ex. kyrkor öppnades samt att det fanns mat och dryck tillgängliga. På fredagsmorgonen, dagen efter branden, uppmanade kommunledningen till att öppna både grund- och gymnasieskolor trots att det var höstlov. Berörda grundskolerektorer kontaktades av respektive stadsdelsförvaltning och gymnasierektorerna av Utbildningsförvaltningen. Samtliga gymnasierektorer kallades till möte på Utbildningsförvaltningen på fredagskvällen och hade sedan en återträff på söndagskvällen.

14 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Stadskansliet och Utbildningsförvaltningen blev en länk mellan skolorna, sjukhusen, Räddningstjänsten m.fl. och såg till att viktig information kom skolorna tillhanda samt gav dem erforderlig stöd och administrativ hjälp. E- postsystemet till skolorna förbättrades och e-post med anknytning till branden fick ett speciellt utseende så att dessa lätt skulle upptäckas i mängden av meddelanden. Kommunen stödde sedan de initiativ som kom från stadsdelsnivå och skolor och samordnade endast det som var nödvändigt från övergripande kommunnivå. På kommunens officiella webbplats (www.goteborg.se) publicerades information kring frågor rörande brandkatastrofen redan på ett tidigt stadium. På lördagseftermiddagen träffades stadsdelscheferna och beslut fattades att varje skola individuellt skulle genomföra måndagens manifestationer. Principerna fastställdes kring flaggning och representation vid kommande begravningar. Stadskansliet fick hjälp med information av en begravningsentreprenör kring de olika folkgruppernas begravningsseder. Informationen förmedlades vidare till stadsdelsförvaltningarna. Det fanns en stor efterfrågan på skolorna efter att få namnen på de omkomna och skadade för att kunna förbereda krisarbetet. De centrala förvaltningarna arbetade intensivt med att få fram sådana listor. Under söndagen träffades stadsdelscheferna åter igen och träffades sedan varje morgon veckan ut. Via kommunledningen i Göteborg anlitades kort tid efter brandkatastrofen Dr Atle Dyregrov, vid Centret för Krispsykologi i Bergen i Norge. Han har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer som hamnat i kris efter olika former av dödsfall, t.ex. från dödsskjutningarna 1996 på skolan i Dunblane i Skottland. Redan på tisdagskvällen höll Dyregrov föredrag inför ca 900 personer från berörda skolor. Han beskrev de olika reaktionerna i sorgeprocessen och hur man samtalar i svåra situationer. Sedan den första föreläsningen i anslutning till brandkatastrofen har Dyregrov återkommit med flera föreläsningar i Göteborg bl.a. kring ledarskap i krissituationer. Förutom föreläsningarna har Dyregrov också varit behjälplig i planeringsarbetet av de stödcentrum som upprättades. Vidare hölls redan inledningsvis föreläsningar av Utbildningsförvaltningens egen psykolog. Dessa kom sedan att bli ett viktigt stöd för personalen på berörda skolor. Skolorna i Göteborg Samtliga skolor som Skolverket varit i kontakt med har haft någon form av kris-/katastrofplan att arbeta efter. Rektorerna kallade under fredagen efter branden in skolornas krisgrupper på respektive skola.

15 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Skolorna öppnades redan under dagen efter brandkatastrofen och höll sedan öppet hela helgen. Det faktum att det var många ungdomar med utländsk bakgrund som drabbades av branden gjorde att skolorna ställdes inför svårigheter när det gällde kommunikation med anhöriga, kondolering, deltagande vid begravningar osv. Modersmålslärarna blev en stor hjälp i detta arbete. Personalen vid flertalet skolor samlades under söndagen för att vara väl förberedda inför skolstarten. Övriga skolor samlade personalen tidigt på måndagsmorgonen. På måndagen hölls samlingar och minnesstunder av olika slag. En del skolor valde att anordna gemensamma minnesstunder för samtliga elever. Hvitfeldtska gymnasiet anordnade denna i en närbelägen kyrka. Andra valde att ha samlingar klassvis och avvakta någon vecka med minnesstund, dit även anhöriga till de omkomna bjöds in. På alla skolor som intervjuats upprättades också någon form av minnesmonument t.ex. i form av minnesrum eller ett bord med levande ljus och fotografier av de omkomna. På flera av skolorna gjordes tidigt under den första skolveckan en inventering, oftast i form av enkäter till eleverna, av vilka som drabbats av brandkatastrofen och på vilket sätt. Alla berörda skolor ställde första dagen in undervisningen, men sedan valde skolorna lite olika vägar. På en skola valde skolledningen att starta undervisningen den andra dagen, men ha extra resurser till hands. På andra skolor ställdes undervisningen in en längre tid. Varje skola agerade utifrån sin speciella situation. Vissa skolor hade öppet kvällstid. Flera skolor besökte de avlidnas familjer och deltog vid begravningar. Rektorerna besökte över lag de omkomnas familjer och kondolerade. En del skolor anordnade transporter till begravningarna. Vidare besöktes de skadade eleverna på sjukhusen. Klasser besökte även brandplatsen om önskemål om detta uppkom. Elever och lärare deltog i måltider tillsammans. Vissa skolor bjöd vid något tillfälle personalen på en gemensam måltid som en behövlig andningspaus och en av gymnasieskolorna bjöd på frukost varje morgon den första veckan. Rektorerna informerade regelbundet eleverna och personalen. På exempelvis Munkebäcksgymnasiet lade skolledningen varje dag ett informationsblad till personalen i deras postfack. Skolorna lät de omkomnas skolbänkar och elevskåp stå orörda och lät dessa i de flesta fall vara så läsåret ut.

16 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Övriga Många av fritidsgårdarna öppnades under natten eller tidigt på morgonen efter brandkatastrofen, antingen på uppmaning av stadsdelsförvaltningarna eller på personalens eget initiativ. Under den efterföljande veckan utökade flera av fritidsgårdarna öppettiderna. Socialsekreterare och representanter från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fanns representerade vid flera av skolorna. Kyrkan kom att få stor betydelse redan i initialskedet efter brandkatastrofen. Flera kyrkor öppnade under brandnatten och i Hammarkullens kyrka etablerades stadsdelen Lärjedalens sociala kriscentrum. Präster från kyrkan var i många fall behjälpliga vid minnesstunder på skolorna och som stöd åt både elever och lärare. Tiden därefter Kommunledningen i Göteborg Räddningstjänsten besökte skolorna Mycket tidigt efter branden framkom behov, med anledning av elevernas reaktioner och ifrågasättande, att få träffa anställda från Räddningstjänsten. Inom Räddningstjänsten i Göteborg finns sedan 1998 en arbetsgrupp, kallad HÄFA (Händelsebaserat förebyggande arbete), med brandmän som bl.a. arbetar förebyggande ut mot skolorna, se bilaga 6. HÄFA-gruppen fick i uppdrag av kommunledningen att möta skoleleverna och informera kring brandens händelseförlopp och räddningsinsatserna. Under tre månader besöktes omkring 200 klasser. De brandmän som ingår i HÄFA-gruppen är alla utbildade inom debriefing (avlastande samtal) för räddningstjänstpersonal och har även utbildning inom krishantering vilket innebär att de har stor kunskap om krisreaktioner. Flertalet av de brandmän som besökte skolorna hade inte deltagit i räddningsarbetet vid brandkatastrofen. Samtliga var dock väl insatta i räddningsarbetet eftersom de hade varit med vid de samtal som brandmän i tjänst under brandkatastrofen haft efteråt. Många av klassbesöken var turbulenta och brandmännen fick ta emot anklagelser kring räddningsinsatserna den aktuella natten. Samtalen strukturerades på ett sätt som gjorde att brandmännen lyckades möta och hantera ungdomarnas aggressioner.

17 SKOLVERKET RAPPORT Dnr 99:1508 Central samordnare förordnades och stödcentrum bildades I mitten av november 1998 förordnades för en tidsperiod på två år en central samordnare för arbetet efter brandkatastrofen, Lars Lilled. Denne placerades vid Stadskansliet. Som ett led i kommunens förstärkning av sin organisation efter brandkatastrofen på Hisingen beslöts att fem så kallade stödcentrum snabbt skulle upprättas. De startade sin verksamhet i början av De är knutna till ungdomsmottagningarna i Göteborg och skall verka under minst två år. Varje stödcentrum har ett avgränsat geografiskt område att ansvara för men tar även emot elever från andra stadsdelar om de går på en gymnasieskola i det aktuella stödcentrumets område. I de flesta fall rekryterades socionomer med tidigare erfarenhet av ungdomar till dessa centrum. Varje stödcentrum har ett lokalt råd knutet till sig där kommunens samordnare för brandkatastrofen, representanter från berörda grundskolor och från Utbildningsförvaltningen, sjukvårdens flyktingmottagning - enheten för Krigs- och tortyrskadade, socialtjänsten, skolhälsovården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ingår. En av huvuduppgifterna för verksamheten är att aktivt följa upp individer/familjer med hjälp av listor över omkomna, patientlistor, listor från förundersökningen etc. Andra uppgifter är att inventera insatsbehov, vara rådgivande till stadsdelsnämnderna, arbeta uppsökande på skolorna och att ha hög tillgänglighet för de drabbade. För att få en uppfattning om hur behoven såg ut genomförde de fem centrumen under våren ett ganska omfattande kartläggningsarbete, där det ingick att träffa personal från skolor, fritidsgårdar, socialkontor, församlingar, vårdcentraler och frivilliga organisationer. I kartläggningen fokuserades följande grupper: elever som skulle gå från grundskolan till gymnasieskolan, elever som skulle gå ut gymnasieskolan vårterminen 1999, elever som avbrutit sina gymnasiestudier samt ungdomar som var för gamla för fritidsgården och som saknade arbete. För att klara detta arbetade personalen med uppsökande verksamhet på skolorna. Kontaktpersoner för skolorna utsågs i många fall. I ett möte med skolkuratorerna på berörda grundskolor senvåren 1999 återkopplades kartläggningen för att dra lärdom av erfarenheter och planera det fortsatta arbetet samt också för att undersöka hur uppföljningsarbetet skulle fortsätta. Varje stödcentrum har bedrivit verksamheten på sitt sätt. I deras regi har genomförts såväl enskilda samtal som samtal i överlevandegrupper och föräldramöten har hållits kring temat barns krisreaktioner. Centrumen har vidare haft samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I en gymnasieskola har, i regi av det aktuella centrumet, genomförts en utbildning i "livskunskap" med bl.a. krisreaktioner som tema. Centrumen har

BILAGOR. Brandkatastrofen i Göteborg

BILAGOR. Brandkatastrofen i Göteborg 2000-03-01 Dnr 99:1508 BILAGOR Redovisning av regeringsuppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet Brandkatastrofen i Göteborg Bilagor: 1 Utredningsuppdraget 2 Intervjuer och dokumentation

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Yrkesutbildning för romer

Yrkesutbildning för romer Yrkesutbildning för romer Projektledare: Lena Loiske och Manuel Tan Marti Projektperiod: 2004-04-01 2006-12-31 (Projektrapporten avser perioden 2004-04-01 2006-08-31) Kulturförvaltningen Yrkesutbildning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer