Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012"

Transkript

1 1(18) IF Friskis&Svettis Göteborg Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 4 - koncernbalansräkning 5 - kassaflödesanalys för koncernen 7 - moderbolagets resultaträkning 8 - moderbolagets balansräkning 9 - kassaflödesanalys för moderbolaget 11 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 12 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(18) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhetsidén är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Vi skall ha ett brett utbud av olika träningsaktiviteter som lever upp till Friskis&Svettis kvalitetskrav. Vi växer på befintliga anläggningar genom ökat antal gruppträningstimmar, mer gymträning samt genom nyetableringar. Vi har en marknadsanpassad prissättning som bygger på årskort. Vi skall ha upp till 10 egna fleraktivitetsanläggningar som uppfyller IF Friskis&Svettis Göteborgs kvalitetskrav så som lättillgänglighet och med en god geografisk spridning. Ägarförhållanden Föreningen är moderförening i en koncern där Frisk Service i Göteborg AB, org nr , är ett helägt dotterbolag. Marknad/Information Tyngdpunkten på den externa marknadsföringen var under våren 2012 inriktad mot att förmedla kortpris och öppethusveckor. Under hösten 2012 kommunicerade vi vår idealitet samt våra funktionärers möjlighet att skapa egna unika träningspass utifrån uppstatta ramar samt vårt breddade utbud av aktiviteter i gymmet. Payoffen - "Free your mind" har använts för att symbolisera friheten i vårt utbud. Hemsidan har under året gjorts om enligt Friskis&Svettis Riks rekommendationer. Vi har under året fokuserat på användningen av sociala medier och arbetat aktivt i att synliggöra oss mer på dessa forum. Den 19 oktober fyllde Friskis&Svettis Facebooksida 1 år. Vi har under året genomfört en kundattitydundersökning bland medlemmar och funktionärer med resultatet 4,41 i medlemsnöjdhet av 5.0 möjliga. Våra anläggningar Den 27 december slog vi upp portarna till vår nionde anläggning på Kungsgatan. Denna anläggning har ett fokus mot funktionell träning och är en Multihall. Vi passade också på att flytta spinningen från Västra Hamngatans träningsanläggning till Kungsgatan. Eriksbergs anläggning genomgick en större ombyggnation under våren vilket resulterade i ett större gym och en större spinningsal. På personalsidan har vi arbetat med att hitta den optimala bemanningen på varje anläggning. Vi har utgått från bl.a. antal besök, försäljningsstatistik och anläggningens utformning. Det ställs också högre krav på de anställdas träningskompetens när det gäller information och rådgivning inom träning. En träningsutbildning har tagits fram och testats under året med gott resultat och är nu en del i vår grundutbildning för medlemsservicepersonal. Föreningen är miljödiplomerad av Göteborgs Stad och genomgick under våren en omdiplomering för att återigen kvalitetssäkra vårt miljöarbete. Detta är ett kvitto på att föreningen arbetar strukturerat med miljöfrågor och är miljöanpassad enligt fastställda krav inom bla energisparande, sopsortering mm.

3 3(18) Träningsutbud Under 2012 gjordes en stor satsning på att uppgradera jympans upplägg. Målet var att bl.a. stärka jympans träningskvalitéer samt inspirera ledarna till att arbeta mer med musikkontraster. Denna satsning fortsätter även under Vi introducerade även träningsformen HIT, högintensiv träning samt en ny spinningnivå, intervall. Personliga tränare- PT, var ytterligare en av de stora nyheterna i gymmet under året där möjlighet att träna i mindre grupper med instruktör-tmi, lanserades samt temapass med fördjupade gymträningskunskaper. Projekt "Senior" startade för att locka fler äldre att börja träna. De erbjöds prova-på vecka samt föreläsningar med temat träning för äldre. Föreningen har även breddat och utökat utbudet för de äldre. I samverkan med F&S Riks har Göteborgsföreningen varit testförening för ny träning av Yoga Soft och Spinn Vi har också drivit utvecklingen av KomIgångkurserna samt utvecklingen av personlig träning. Under sommaren utökade vi även samarbetet med Trädgårdsföreningen och bjöd på både yoga, jympa och flex intervall i utomhusmiljö ökade antalet träningsbesök och vi når nu besök under IT-Teknik/Ekonomi Internetkommunikation har utvecklats och uppdaterats på samtliga anläggningar. Denna uppdatering möjliggör bl.a. ett fortsatt arbete i verksamhetens IT system om den ordinarie förbindelsen skulle fallera. Centralisering av servrar från anläggningarna till kansliet har påbörjats och kommer att slutföras under Arbetet med att kunna förlänga sitt befintliga träningskort samt köpa medlemskap via Internet blev klart i oktober. Implementering och driftsättning av den mobila weblösningen med tillhörande appar för iphone, Android och Windows Phone genomfördes under året. Under året har en omfattande inventering av alla inventarier gjorts inom koncernen då dessa ökat i stor omfattning genom åren. Allt är nu inlagt i ett anläggningsregister. Inom ekonomi arbetar vi vidare med att minska vår påverkan på miljön genom att sända största delen av våra kundfakturor elektroniskt samt ta emot leverantörsfakturor elektroniskt. Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

4 4(18) Koncernresultaträkning Not Verksamhetens intäkter Kortförsäljning Varuförsäljning och övriga intäkter Verksamhetens kostnader Handelsvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

5 5(18) Koncernbalansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Investering i annans fastighet Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 6(18) Koncernbalansräkning Not Eget kapital och skulder 1 Eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Stipendiefond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder - 84 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 12 Inga Inga

7 7(18) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 8(18) Moderbolagets resultaträkning Not Verksamhetens intäkter 2 Kortförsäljning Varuförsäljning och övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader 2 Rörelsens varor/material och övriga kostnader Hyra av maskiner och inventarier Reparation och underhåll Löner, sociala avgifter och övr personalkostnader Funktionärskostnader Lokalkostnader Telefon, porto, frakter och bilkostnader Trycksaker och reklam Försäljningsomkostnader/rabatter Kontorsmateriel/förbrukn.inven Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Verksamhetsresultat före avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens resultat efter avskrivningar Räntenetto Årets vinst

9 9(18) Moderbolagets balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10(18) Moderbolagets balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Stipendiefond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 11 Inga Inga Ansvarsförbindelser 12 Inga Inga

11 11(18) Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ökning/minskning avräkning Frisk Service AB Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 12(18) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisning upprättas med hänvsining till RR 1:00. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Idrottstjänst: i den period tjänsten tillhandahålls Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer Investering i annans fastighet 5 år 10 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

13 13(18) Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Not 2 Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp (%) Försäljning (%) 1 1 Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Not 3 Ersättning till revisorerna Revisionen i föreningen har utförts av lekmannarevisorer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit behjälpliga vid granskningen av föreningen. Koncernen Moderbolaget Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Summa Not 4 Leasingavtal Koncernen Moderbolaget Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)

14 14(18) Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 5,4 3,1 5,4 3,1 - långtidssjukfrånvaro * % 57,3 12,2 57,3 12,2 - anställda - 29 år % 5,5 4,0 5,5 4,0 - anställda år % 6,0 2,4 6,0 2,4 - anställda 50 år - % 2,2 1,5 2,2 1,5 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

15 15(18) Not 6 Maskiner och inventarier Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Aktier i dotterbolag Moderbolaget Frisk Service i Göteborg AB Antal Andel % Nominellt värde

16 16(18) Not 8 Investering i annans fastighet Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda kortintäkter Övriga poster Summa

17 17(18) Not 11 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget För egna avsättningar och skulder Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 12 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse avseende hyreskontrakt hos dotterbolag.

18

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernresultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer