Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 007/08 Donnergymnasiet Göteborg

2

3 Sammanfattning Under våren 008 har vi arbetat med att successivt ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem för Donnergymnasiet Göteborg. Vårt framtagna kvalitetshjul beräknas komma i rullning under verksamhetsåret 08/09. Den föreliggande kvalitetsredovisningen är en produkt av vårt tidigare system, d.v.s. en redovisning av en större kvalitetsutvärdering där vi använt oss av Skolverkets BRUK-system. Eftersom tidigare utvärderingar varit processrelaterade ville vi denna gång se hur bra vi var/är på måluppfyllelse. Därav valet av området Verksamhetsmål i BRUK:s material, indelat i två underrubiker; ) Normer och värden samt personlig utveckling ) Ämnesövergripande områden. Metoden är kvantitativ, med vissa kvalitativa inslag. Gruppdiskussioner förs utifrån egen skattning, som mynnar ut i ett konsensusbeslut samma förfaringssätt bland både personal och elever. Resultatet redovisas i diagram och tabeller. Resultatet visar i huvudsak på mycket god kvalitet gällande måluppfyllelse. Vi har i stort lyckats leva upp till styrdokumentens mål och krav och är stolta över att vårt arbete med t.ex. värdegrundsfrågor genererat så goda effekter hos eleverna. Det vi framförallt behöver bättra oss på är arbetet med ämnesövergripande områden såsom ANT och sex och samlevnad. Här har vi upprättat en förbättringsplan som vi hoppas ger effekt framöver. Göteborg 0800 Martin Jonson, Rektor

4 Innehållsförteckning Grundfakta om Donnergymnasiet... Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... Uppföljning av utbildningsinspektionen... Bedömning av skolverkets sju områden... Utkrävda förbättringsinsatser... Uppföljning av Likabehandlingsplanen... 8 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse... 8 Ekonomiska förutsättningar... 8 Personella förutsättningar... 8 Materiella resurser... 9 Syfte med kvalitetsutvärderingen 07/ Metod... 0 Resultat... Sammanställning av elevernas svar... Normer och värden samt personlig utveckling... Ämnesövergripande kunskapsområden... Sammanställning av personalens svar... Normer och värden samt personlig utveckling... Ämnesövergripande områden... 7 Bedömning av måluppfyllelse... 7 Normer och värden och personlig utveckling... 7 Ämnesövergripande områden... 8 Åtgärder för förbättring... 8 Beslut och ansvarig... 0 Bilaga Donnergymnasiets kvalitetspolicy Bilaga Utvärdering av Likabehandlingsplanen Bilaga Ledningsgruppens fokusområden 08/09 Bilaga Statistik från BRUK Samlat resultat per program och Resultat i enskilda ämnen per program Bilaga Elevernas och lärarnas kommentarer i kvalitetsutvärderingen 07/08

5 Grundfakta om Donnergymnasiet Donnergymnasiet är ett fristående gymnasium som ligger på Norra Älvstranden i Göteborg. Vi har ca 00 elever fördelade på tre program: Estetiskt program Musik Naturvetenskapligt program Samhällsvetenskapligt program Våra elever är framförallt från Göteborg med omgivande kranskommuner men vi har även elever som kommer långväga ifrån. Ca / av eleverna är flickor. Donnergymnasiet startades i Klintehamn 998 av fyra lärare och rektorer från den kommunala högstadieskolan i Klintehamn. Därmed bildades Donnergymnasiet AB. Hösten 000 expanderade företaget och två nya gymnasieskolor startade, en i Slite på Gotland och en i Göteborg. Donnergymnasiet i Göteborg omsätter ca 0 miljoner kr/år. Donnergymnasiet i Göteborg startade med två program Naturvetenskapligt och Samhällsvetenskapligt program. Andra året expanderade skolan med Estetiska programmet Musik. Våren 00 tog den första årskullen studenten. Donnergymnasiet i Göteborg har blivit en populär skola med många sökande elever som leder till att intagningspoängen är ganska höga. Donnergymnasiet AB har en styrelse som driver företaget och har huvudansvar för de tre skolorna. Skolan i Göteborg drivs av rektor med en rektorsgrupp. Personalen (ca 0 personer) är indelade i fyra arbetslag som leds av arbetslagssamordnare. Eleverna medverkar med jämna mellanrum på arbetslagsmöten och har genom detta inflytande över planering av verksamheten. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen I skrivande stund befinner vi oss precis i brytpunkten mellan två olika kvalitetssäkringssystem. Det tidigare, som föreliggande redovisning är ett resultat av, innebar att en gång per läsår göra en större, mer heltäckande, utvärdering av verksamheten. Utvärderingsverktygen togs något år fram på konsultbasis ett annat år ifrån TidningenISkolan och här 007/08 användes Skolverkets BRUK-system. Utvärderingarna har hela tiden visat på goda resultat, men samtidigt gett oss indikationer på utvecklingsområden. Dock har ofta kritik från personalhåll framförts om att utvärderingsverktygen inte är anpassade till vår verksamhet, att det känns som om de dansar in utifrån och att det efter utvärderingen är svårt att kanalisera behoven av förändring, eftersom organisationen inte är anpassad därefter. I samband med det här läsårets omorganisation togs beslutet att se över rådande kvalitetssäkringssystem. Det har medfört att vi under året satt upp nya mål för själva kvalitetsarbetet på skolan. Målet är att skolans kvalitetsarbete på sikt skall utgöra ett instrument för att stärka verksamheten vara synligt och viktigt ägas av deltagarna utgå från en långsiktig plan dokumenteras

6 Syftet är att få ett tydligare helhetstänk kring alla måldokument fokusera på en viktig del av att vara en lärande organisation svara upp gentemot Skolverkets krav om årlig kvalitetsredovisning Successivt har vi nu tagit fram en modell för kvalitetsarbetet som vi skulle vilja pröva framöver. Det handlar i stort om att utgå från en gemensam kvalitetspolicy som blir som en allmän ledstjärna för skolan, d.v.s. vad vi anser är kvalitet för oss på Donnergymnasiet. Alla skolans olika målsättningar bör kunna stämma överens med denna kvalitetspolicy (se bilaga ). I skolans kvalitetshjul (se bild s ), som är länkad till kvalitetspolicyn, är arbetslagen själva navet det är i huvudsak här vi arbetar med att förverkliga målsättningarna vi sätter upp på de olika fronterna (ledningsgruppens övergripande fokusområden, målsättningar på elevsidan och målsättningar på personalsidan ). I arbetslagens arbetsplaner för verksamhetsåret redovisas vilka målsättningar man arbetar för att nå, hur de är tänkta att nås och när arbetsinsatsen bör ske. Förslaget som ligger innebär att vi en gång per år har avstämningsperiod och följer upp hur vi ligger till i förhållande till uppställda mål. I maj sker sedan den årliga utvärderingen som framförallt koncentreras på hur väl vi lyckats genomföra de övergripande fokusområdena för året. Intentionen är även att vi på det här viset kan få upp intresset för själva kvalitetsredovisningen som sådan. Vi har alla ett större intresse av att se resultatet av läsårets arbete då det är just det som verkligen utvärderas. I övrigt görs naturligtvis även en uppföljning av Likabehandlingsplanen, utvärdering av diverse lokala målsättningar i arbetslagen, kursutvärderingar i undervisningen o.s.v. allt för att vi sedan utifrån utvärderingsresultaten kan sätta in förbättringsåtgärder samt formulera nya målsättningar för kommande verksamhetsår.

7 Donnergymnasiets kvalitetssäkringssystem i Göteborg Affärsidé Donners idé/vision Göteborgsskolans kvalitetspolicy Ledningsgruppens fokusområden (baseras på arbetslagens utvärderingar och förslag) Elev Donners mål Arbetslag Personal Mål kring ex. personalvård, fortbildning Arbetsplaner Nedbrutna mål + lokala mål Läroplansmål Program- och kursmål Uppföljning av utbildningsinspektionen Bedömning av skolverkets sju områden I juni 00 genomförde Skolverket utbildningsinspektion på Donnergymnasiet Göteborg. Utredningen inriktades mot sju områden, genom vilka både förutsättningarna för verksamheten och resultaten av arbetet uppmärksammades. De sju områdena var: Resultaten:. Normer och värden. Kunskaper

8 Verksamheten:. Arbetsmiljö och delaktighet. Pedagogisk verksamhet och undervisning. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättnignarna:. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser Nedan följer Skolverkets sammanfattande bedömning inom de sju områdena (Skolverket Dnr -00:7):. Normer och värden Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolans resultat av arbetet med normer och värden är mycket bra. Donnergymnasiet svarar således väl mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för det offentliga skolväsendet.. Kunskaper Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att resultatet av det pedagogiska arbetet är mycket bra. Utbildningen vid Donnergymnasiet ger således kunskaper och färdigheter som till art och nivå väl svarar mot de kunskaper och färdigheter som skolor i det offentliga skolväsendet skall förmedla.. Arbetsmiljö och delaktighet Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att eleverna har mycket goda förutsättningar för inflytande över sin utbildning och att skolan arbetar för en god psykosocial och fysisk miljö som överensstämmer med de nationella målen. Inspektörerna vill framhålla vikten av att skolan fortsätter med sin strävan att eleverna skall delta i arbetslagsmöten, vilket kan ge eleverna möjligheter till inflytande över sin utbildning.. Pedagogisk verksamhet och undervisning Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att den pedagogiska verksamheten och undervisningen vid skolan är mycket bra. Inspektörerna vill särskilt framhålla skolans ambitioner att kvalitetssäkra en likvärdig och rättvis betygsättning. Inspektörerna vill dock betona vikten av att utreda eventuella behov av ökad kompetens hos skolans lärare för att möta så kallade diagnoselever (exempelvis dyslexi) och elever med fysiska funktionshinder. Vidare vill inspektörerna betona vikten av att skolan utreder orsakerna till elevers stress och eventuell koppling till att elever inte upplever arbetsbelastningen som rimlig i vissa kurser.. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolans styrning och ledning fungerar mycket bra. Inspektörerna bedömer det dock som otillfredsställande att skolan inte upprättar skriftlig kvalitetsredovisning i enlighet med författningarnas krav.. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att eleverna har god tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i författningarna. Inspektörerna bedömer det dock som otillfredsställande att utbildningen inte är avgiftsfri för samtliga elever.

9 Utkrävda förbättringsinsatser Det Skolverket utkrävde av Donnergymnasiet var att inom en tvåårsperiod påvisa förbättringsinsatser beträffande elevernas upplevda stress (punkt ovan, se A nedan) samt rätta till bristerna gällande kvalitetsredovisning (punkt ovan, se B nedan) och att icke obetydliga kostnader för skolresor skulle slopas helt (punkt ovan, se C nedan). A. Elevernas upplevda stress Situationsbeskrivning Beträffande elevernas upplevda stress är det något vi arbetar med kontinuerligt för att stävja. Vi har dessutom satt in extra åtgärder efter det att vi mottog Skolverkets inspektionsrapport. Situationen är att vi överlag har högpresterande elever som från högstadiet är vana vid att vara bäst i klassen. Den höga ambitionsnivån tillsammans med viljan att vara minst lika bra som klasskamraterna genererar en upplevd stress och press. Så länge vi har den här typen av elever är det rimligtvis alltid något vi måste hantera och vi måste på bästa möjliga vis fortsätta utveckla olika sätt att handskas med problematiken. Att den upplevda stressen var extra påtaglig i samband med Skolverkets inspektion kan dessutom delvis bero på att den skedde i maj då gymnasieelever överlag känner sig stressade av den stundande betygsättningen. Vidtagna åtgärder a. Framförallt har vi fokuserat på att arbeta på mentorskapsnivå med elevernas upplevda stress. Vi har från rektorsgruppens håll haft ett utvecklingsprojekt för personalen som löpt över ett och ett halvt år som bl.a. innehållit olika handledningsverktyg i kontakten med mentorselever samt tankemodeller/strategier för stresshantering. Genom diskussioner mentorer emellan har vi likväl kommit fram till att vi inte bara får verka för att behandla symtomen utan också arbeta med att behandla orsakerna till den upplevda stressen. Våra grundläggande hälsotankar bör handla om att arbeta med det som ger bra hälsa snarare än att bara försöka undvika ohälsa. I det sammanhanget blir det viktigt att arbeta med elevens värderingar kring prestation inom ramen för mentorskapet. Det visar sig nämligen ofta i samtal med elever att det är rädslan att misslyckas som ger stress. b. I rektors målsättning för verksamhetsåret 007/08 ingår att satsa på ämnesintegration. Förhoppningen är att ett ökat ämnesövergripande samarbete kan skapa helheter och sammanhang, men också minska antalet examinationer. c. Eftersom eleverna menar att många examinationer oftast hopar sig inför lov, vilket är stressframkallande, har vi underlättat med en provkalender på vårt intranät First Class där lärarna fyller i examinationer och större inlämningar. På det viset kan vi lättare kontrollera och reglera arbetsbelastningen. d. Genom introduktionsveckor i årskurs och mycket fokus på grupparbete överlag, är vår intention att försöka arbeta bort konkurrenstänkandet och istället få eleven att inse vinsterna med samarbete. Genom att tillsammans arbeta målrelaterat och stötta varandra i processen kan vi förhoppningsvis minska stressupplevelsen. e. I introduktionen till årskurs och har vi haft föreläsare på temat press och stress.

10 f. Det har blivit en naturlig del i vissa kurser att behandla frågor kring hälsa/friskvård/välbefinnande/avslappning. Sådana kurser är t.ex. Idrott och hälsa A och B, Teamarbete och ledarskap (lokal kurs). g. Vi har under de senaste åren satsat på IV-intensiv, vilket innebär att eleven läser en IV-kurs på 0 poäng heltid under två veckors tid. Utvärderingar visar att eleverna upplever det som väldigt givande och avstressande att bara läsa ett ämne/en kurs i taget. Under resten av läsåret satsar vi också på att ha längre lektionspass med få kurser per dag för att minska stress och för att eleven samtidigt ska få möjlighet att fördjupa sig och få tid till reflektion. h. Under vårterminen 008 har vi startat en extra studiegrupp för de elever som behöver särskilt stöd med att ta igen sådant de missat t.ex. på grund av sjukdom eller allmän skoltrötthet. Genom uppföljning av pedagogiska åtgärdsprogram, studieteknik, diskussioner om tid och prioritering o.s.v. arbetar vi för att minska den stress eleven upplever då denne ligger efter i kurser. Flera elever i den här gruppen ger uttryck för att det bara känns bättre bara av vetskapen om att man inte är ensam om problemet. i. Vår studie- och yrkesvägledare arbetar aktivt med eleverna kring olika alternativ för framtida studier och yrkesval. Vi vill visa på att det faktiskt finns möjligheter att komma någon vart i livet även om man inte har 0,0 i slutbetyg. Arbetsprocess Vi har ringat in problemområdet utifrån det eleverna tagit upp i mentorssamtal kring den upplevda stressen. Förslag på åtgärder har sedan framkommit utifrån diskussioner i skolkonferens, arbetslag, elevråd och rektorsgrupp. I implementeringen av åtgärderna a-i (se ovan) har sedan många olika aktörer varit inblandade; elever, mentorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska/kurator. Det är dock i huvudsak rektorsgruppen som haft ansvaret och drivit processen. Kompetensutveckling Framförallt satsar vi inom ramen för mentorskapet (se punkt A: a), men beträffande ämnesintegrationstankarna (som på sikt kan generera minskad stress) bedriver den pedagogiska utvecklingsledaren på skolan i samarbete med arbetslagen ett kontinuerligt arbete. Inspektionens effekter Vi har tagit det faktum att elever känner sig stressade på lite större allvar nu efter inspektionen än tidigare. Det känns bra att vi har ett program för åtgärder och förhoppningsvis kan vi genom vårt kontinuerliga arbete se vissa effekter på sikt. Det gäller att ha tålamod i en sådan här process för den upplevda stressituationen är inget vi åtgärdar på en dag eller två, utan här krävs medvetet, uthålligt arbete under lång tid framöver innan vi kan nå önskad effekt. B. Bristerna gällande kvalitetsredovisning Skolan har enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet författat kvalitetsredovisning 00/0. Kvalitetsredovisning 007/08 ligger här förhanden. Dessutom arbetar vi nu för att försöka upprätta ett mer hållbart system internt för kvalitetssäkring (se s ). Vårt mål är att skapa ett kvalitetssäkringssystem som ett instrument för att stärka verksamheten. 7

11 C. Att vara en avgiftsfri skola Utbildningen vid Donnergymnasiet är avgiftsfri sedan maj 00. Skolresor delfinansieras inte längre av föräldrarna. De studieresor som genomförs bekostas helt av Donnergymnasiet AB. Uppföljning av Likabehandlingsplanen I skrivande stund har en utvärdering av Likabehandlingsplanen precis genomförts och sammanställts (se bilaga ). Vad som följer härnäst är att analysera resultatet i såväl rektorsgruppen som i arbetslagen inför det att nya arbetsplaner läggs inför nästa läsår. Vad som är bestämt redan nu är att vi ska fokusera extra på välmående, inflytande och acceptans under nästa läsår (se Ledningsgruppens fokusområden bilaga ) vilket går i linje med intentionerna i Likabehandlingsplanen. Som ett led i detta kommer vi också att satsa på att personalen vid behov får fortbildning i teoretiskt och praktiskt värdegrundsarbete. Inför nästa läsår kommer klassmentorerna att få ta del av varje klassammanställning och utifrån dessa göra upp en plan för hur man arbetar med klassen under året i frågor som rör likabehandling. Planerna samlas in och följs upp av rektorsgruppen. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Ekonomiska förutsättningar GÖTEBORG 07/08 utfall/prognos (siffrorna är i 000 kr) Intäkt Direkta kostnader 880 Bruttovinst 98 Övriga kostnader 880 Personalkostnader 979 Kapitalkostnader 80 Resultat 7 Resultatet används delvis för att täcka gemensamma administrativa kostnader med Gotlandsskolan. Personella förutsättningar Under läsåret 007/08 har Donnergymnasiet haft totalt 70 elever och 8 anställda lärare. Den totala läraranställningsgraden har varit 0 %, vilket i snitt ger en lärartäthet på,9 elever per heltidsanställd lärare. Vad det gäller personalens utbildning så har det under läsåret avsatts resurser för att höja behörighetsgraden bland den pedagogiska personalen. Dessa resurser har varit i form av tid, lägre undervisningsgrad samt fråntagande av skolgemensamma ansvarsområden. Av de 8 8

12 anställda lärarna är nu stycken behöriga att undervisa på gymnasiet. Totalt ger detta en behörighetsgrad på 87, %. Tjänsteplaneringen utgår från att samtliga lärare enbart undervisar i de ämnen som de är behöriga i. Undantag kan vara enstaka lokala kurser som erbjuds som individuellt val, och där ingen formellt behörig lärare finns. Exempel på sådana kurser är Turism & resor och Journalistiskt arbete. Donnergymnasiet har en lokal överenskommelse angående arbetstidsmodell, där den reglerade arbetstiden är timmar per vecka. Undervisningstiden per vecka är timmar, med undantag för musiklärare med individuella lektioner där undervisningstiden istället är, timmar per vecka. Personalen är organiserad i fyra arbetslag. Dessa är knutna till olika undervisningsgrupper. Det ena arbetslaget arbetar med samtliga elever i årskurs, och de övriga tre arbetslagen arbetar med årskurs och årskurs utifrån program (d.v.s. Nv/Nv, Esmu/Esmu samt Sp/Sp). I varje arbetslag finns en arbetslagssamordnare samt en biträdande rektor. Skolan har en rektorsgrupp bestående av dels skolans rektor och dels fyra biträdande rektorer med vardera 0 % ledningsresurs och 0 % undervisning. Tillsammans med arbetslagssamordnarna utgör de skolans ledningsgrupp. Materiella resurser Nedan följer en övergripande redovisning gällande de nuvarande materiella resurserna på Donnergymnasiet. Lokalyta: 9 m Årlig läromedelsbudget: ca 000 kr/elev/år Donnergymnasiet omfattar följande institutioner med tillhörande utrustning: Kemiinstitution Fysikinstitution Musikinstitution: Större antal musikinstrument, två st studioanläggningar modell Big Design System, st PA-system m.m. Institution för Musikproduktion: Musik/data sal med kompletta stationer samt videokanon, tre stycken projektstudios, två större kontrollrum med fullt utrustade inspelningsrum. Därutöver finns följande: Bildsal Liten aula - 9 pers. Skolbibliotek: Ett referensbibliotek modell mindre Antal datorer: ca 00 st 9

13 Internt datakommunikationssystem: First Class Administrativt datasystem: Extens Antal TV/video/DVD: st Antal videokanoner: st Syfte med kvalitetsutvärderingen 07/08 Eftersom tidigare utvärderingar varit processrelaterade ville vi här se hur bra vi var/är på måluppfyllelse. Frågeställningar vi sökte svar på: Vad har vårt arbete lett till? Hur har arbetet påverkat eleverna? Hur har vi lyckats leva upp till styrdokumentens mål och krav? Metod Eftersom vi denna gång nyttjat Skolverkets BRUK-system har vi använt oss av en kvantitativ metod, som dock har vissa kvalitativa inslag (såsom gruppdiskussion utifrån egen skattning). Utifrån gruppdiskussionen dokumenteras och motiveras konsensusbeslut skriftligt, något som gäller för såväl personal som elever. Det som testades var området Verksamhetsmål som inkluderar faktorerna Normer och värden samt personlig utveckling och Ämnesövergripande kunskapsområden. Nedan syns indikatorerna till respektive faktor: Normer och värden samt personlig utveckling Grundläggande demokratiska värderingar Kommunikation, samarbete och konfliktlösning Respekt för människors olikheter Självkänsla och självtillit Initiativ och ansvarstagande Kritisk granskning och problemlösning Skapande förmåga Självkännedom och utvecklad förmåga att ta ställning Ämnesövergripande kunskapsområden Miljö Jämställdhet Alkohol, tobak och andra droger Sex och samlevnad Olika egenskaper inom respektive indikator bedömdes med skalan - som talade om hur långt personalen och eleverna på skolan anser att arbetet har kommit. = Egenskapen kännetecknar inte alls skolan = Inledande diskussioner om hur man ska nå detta har inletts = Personalen har enats om hur man ska arbeta för att nå detta = Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns = Skolan kännetecknas till stor del av detta = Denna egenskap kännetecknar skolan 0

14 Faktorerna Samlat resultat per program och Resultat i enskilda ämnen per program är statistik som redovisas i Bilaga. I undersökningen medverkade hela personalen (vid tillfället stycken) och elever från årskurs i grupper om fyra personer. Anledningen till att vi valde elever från årskurs var att de har upplevt alla tre studeiåren hos oss på Donnergymnasiet och kan nu se tillbaka på sin studietid och diskutera i vilken utsträckning vi uppfyllt målen.

15 Resultat Sammanställning av elevernas svar Normer och värden samt personlig utveckling D. Grundläggande demokratiska värderingar D. Kommunikation, samarbete och konfliktlösning 0% 0% 0% 0% 0% D. Respekt för människors olikheter D. Självkänsla och självtillit 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16 D. Initiativ och ansvarstagande D. Kristisk granskning och problemlösning 0% 80% 00% D.7 Skapande förmåga D.8 Självkännedom och utvecklad förmåga att ta ställning 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17 Ämnesövergripande kunskapsområden D. Miljö D. Jämställdhet 0% 0% 0% 0% 0% D. Alkohol, tobak och andra droger D. Sex och samlevnad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% För elevernas kommentarer se Bilaga.

18 Sammanställning av personalens svar Normer och värden samt personlig utveckling D. Grundläggande demokratiska värderingar D. Kommunikation, samarbete och konfliktlösning 7% 7% % 7% % D. Respekt för människors olikheter D. Självkänsla och självtillit 7% % % % 8%

19 D. Initiativ och ansvarstagande D. Kristisk granskning och problemlösning 7% 0% 0% 8% D.7 Skapande förmåga D.8 Självkännedom och utvecklad förmåga att ta ställning 7% 7% 7% 0% % %

20 Ämnesövergripande områden D. Miljö D. Jämställdhet 7% 7% 7% 7% % 7% 8% D. Alkohol, tobak och andra droger D. Sex och samlevnad 7% 0% % 7% 0% 0% För personalens kommentarer se Bilaga. Bedömning av måluppfyllelse Normer och värden och personlig utveckling Vid analys av resultatet drar vi slutsatsen att alla års satsningar på introduktionsveckor, solidaritetstema, genusprojekt o.s.v. burit frukt. Att medvetet praktisera värdegrund i undervisningen och i kringverksamheten ger de positiva effekter vi ser i D.-D.. Våra lektionsfria onsdagar skolar tidigt in eleverna i att ta eget ansvar, vilket bidrar till högt betyg på D.. 7

21 Karaktäristiskt för Donnergymnasiet är att vi ständigt ifrågasätter och kritiskt granskar. Eleverna får god utbildning i källkritik och kritiskt tänkande överlag. I D.. tyckte 00% av elevgrupperna att kritisk granskning och problemlösning var en egenskap som kännetecknar skolan. Personalen är överlag mer kritisk än eleverna i bedömningen av de olika indikatorerna. Antagligen finns här tydligare en vetskap om vad mer vi kan/borde göra mer, d.v.s. att det alltid finns sådant vi kan vidareutveckla. Personalen anser att vi inte är där än vad gäller Respekt för människors olikheter och att eleverna kan bli bättre på att ta initiativ och ansvar. Vid indikatorn Skapande förmåga anser många av eleverna (vilket också går att utläsa av kommentarerna i Bilaga ) att de estetiska ämnena inte har lika hög status som de teoretiska. Många menar också att de sällan använder sin skapande förmåga när de löser olika arbetsuppgifter i icke estetiska ämnen. Resultatet tolkas som att personalen bör bli bättre på att uppmuntra sådana initiativ. Sammanfattningsvis bedömer vi att måluppfyllelsen inom området Normer och värden och personlig utveckling är mycket god, men att vi framförallt bör ta fasta på elevernas kritik kring Skapande förmåga. Ämnesövergripande områden På Donnergymnasiet har vi länge arbetat för att ämnesintegrera då möjlighet och vilja finns från både elev och lärarhåll. Dock har projekten sällan rört t.ex. ANT och sex- och samlevnad, vilket är en uppenbar brist. Vad gäller miljö och jämställdhet ser vi det snarare som viktiga perspektiv som bör belysas i olika sammanhang. Anledningen till att jämställdhet får goda omdömen i utvärdering verkar bero på ett gediget arbete kring genusfrågor i arbetslagen under senare år. Sammanfattningsvis bedömer vi att måluppfyllelsen inom området Ämnesövergripande områden är bristfällig (med visst undantag av Jämställdhet) och kräver åtgärder. Åtgärder för förbättring För att få en bättre översikt över vad vi behöver ta fast på och inte, gjordes en tabell där varje indikator betecknades med antingen ett F = Förvalta eller ett U= Utveckla. Om 80% eller fler av deltagarna givit indikatorn bedömningen eller betecknas den som F, om inte som ett U. Med förvalta menas att verksamheten svarar upp mycket väl gentemot uppställda mål inom aktuellt område och arbetet i princip kan fortlöpa som tidigare. Med utveckla menas att skolan måste arbeta med att förbättra och utveckla aktuellt område. 8

22 Normer och värden samt personlig utveckling Elever Grundläggande Personal demokratiska värderingar F F F F Kommunikation, samarbete och konfliktlösning Respekt för människors olikheter F U Självkänsla och självtillit F F Initiativ och ansvarstagande F U Kritisk granskning och problemlösning F F Skapande förmåga U F Självkännedom och utvecklad förmåga att ta ställning F F Ämnesövergripande kunskapsområden Elever Personal Miljö U U Jämställdhet F U Alkohol, tobak och andra droger U F Sex och samlevnad U U För att inte få alltför många utvecklingsområden bestämdes att de områden som betecknas med U på både elev- och personalsidan blir nya förbättringsområden samt de två områden som endast eleverna upplevde bristfälligt. Följande områden blev således nya förbättringsområden: Normer och värden samt personlig utveckling Skapande förmåga Ämnesövergripande kunskapsområden Miljö Alkohol, tobak och andra droger Sex och samlevnad Inom området skapande förmåga har vi medvetet försökt blanda eleverna från olika program i t.ex. årets projekt kring inflytande i årskurs. Genom samarbete NV-SP-ESMU hoppas vi får en bredare förståelse för varandras vardag. Vi har också utökat elevernas individuella val-poäng med 0p så att varje elev i större utsträckning ska få chansen att välja kurser av mer skapande natur. I en populär kurs som Digitalt foto har vi utökat platserna till de dubbla. 9

23 Vad det gäller de ämnesövergripande kunskapsområdena har vi gjort en arbetsfördelning mellan arbetslagen där varje arbetslag själva är fria att bestämma hur och när under läsåret uppgiften löses. Arbetslag åk fokuserar på jämställdhet och miljö. Programarbetslagen (åk och ) förvaltar och vidareutvecklar arbetet med jämställdhet och miljö samt ansvarar för ANT och sex- och samlevnad. Vilket resultat det arbetet får, får utvärderas inför nästa kvalitetsredovisning. Beslut och ansvarig Donnergymnasiet som fristående skola har enligt förordning (997:70) samma skyldighet som de kommunala skolorna att årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Rektor har i uppdrag från Donnergymnasiets styrelse att se till att det finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete för att kunna styra mot uppsatta mål. Rektor har vidare ett ansvar för förutsättningarna för lärandet, resursanvändningen inom enheten, kvaliteten i arbetsprocesserna och resultaten. Personalen i sin tur ansvarar för att stödja elevernas utveckling och lärande mot målen. Läroplanernas mål att sträva mot anger en önskad kvalitetsutveckling i verksamheten. Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. För att förbättringar ska bestå och kvaliteten höjas behöver utvecklingen följas över tid. Vår skriftliga kvalietsredovisning är ett verktyg för att regelbundet stämma av hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättringsarbetet. Vi ser härmed fram emot nästa läsårs kvalitetsredovisning som då blir en produkt av vårt nya reviderade kvalitetssäkringssystem. Göteborg 0800 Martin Jonson, Rektor Frågor om Donnergymnasiets kvalitetsredovisning? Kontakta bitr. rektor Frida Fogelmark 0

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Likabehandlingsplan Donnergymnasiet Göteborg. Läsåret 2012-2013

Likabehandlingsplan Donnergymnasiet Göteborg. Läsåret 2012-2013 Likabehandlingsplan Donnergymnasiet Göteborg Läsåret 2012-2013 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 Del 1: 2. Lagar och styrdokument 3 3. Begreppsdefinitioner: Vad är kränkande behandling? 5 4. Donnergymnasiets

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola \ i i Stockholms kommun Beslut Dnr 43-2015:10008 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gubbängsskolan belägen i Stockholms kommun_ 2 (8) Dnr 43-2015:10008 Tillsyn i Gubbängsskolan har

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Läsåret 2009-2010 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-13874 Organisationsnr

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer