Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg"

Transkript

1 Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg Göteborg Sweco Environment AB 1 (15) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Thomas Holm mark\färdig rapport\huvudrapport.doc

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Uppdrag, syfte och omfattning 4 3 Förutsättningar och avgränsningar 4 4 Lagstiftning avseende sanering av markföroreningar 4 5 Definitioner 5 6 Genomförande Organisation Underlag Ingående moment Inventering av befintlig kunskap Sammanställning och bearbetning Översiktlig kostnadsbedömning Kommentarer till beräkningsresultat Redovisning 12 7 Framtida mottagningsmöjligheter för förorenade massor 12 8 Kartläggning och kostnadsbedömning, resultat och osäkerheter 13 9 Slutsatser och rekommendationer 14 Bilaga 1 Centrala Älvstaden. Kartläggning av förorenade områden inklusive redovisning av föroreningsklasser. 2 (15)

3 1 Bakgrund Centrala Älvstaden utgörs av de centrala delarna av Göteborg, på båda sidor av Göta älv. Området omfattar på den södra älvstranden Norra Masthugget, Skeppsbron, Lilla Bommenoch Gullbergsvass, samt på den norra älvstranden Lindholmen, Frihamnen, Backaplan, Ringön Kvillebangården och Kvillebäcken, se figur 1.1. Figur 1.1 Centrala Älvstaden i Göteborg. Inom Centrala Älvstaden har en stadsutvecklingsprocess påbörjats, som underlag inför en framtida planering och exploatering. Ökad kunskap om förekomst av förorenade områden (jordlager, grundvatten, sediment) har identifierats som en viktig förutsättning för hur området ska kunna utvecklas. Förorenade områden påverkar kostnaderna vid exploatering och kan även begränsa möjligheterna vad avser markanvändning. De olika delområdena ligger i allmänhet älvnära, eller inom delar som för inte så länge sedan var en del av Göta älv eller av dess närmaste omgivning (vassområden, marskland o dyl). Områdena har därefter successivt fyllts ut och olika verksamheter har tillkommit. Utfyllnadsmaterialets ursprung såväl som de verksamheter som pågått kan ha medfört att marklagren är påverkade av föroreningar i varierande grad. 3 (15)

4 2 Uppdrag, syfte och omfattning Föreliggande utredning har utförts av Sweco Environment på uppdrag av Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad. Det övergripande syftet med uppdraget är att sammanfatta befintlig kunskap om mark-, älvbotten- och grundvattenföroreningar inom de delar av Centrala Älvstaden som förväntas bli framtida exploateringsområden. Kartläggningen utförs för att därefter översiktligt kunna bedöma: Risker förknippade med mark-, älvbotten- och grundvattenföroreningar Möjlig markanvändning idag utifrån ett föroreningsperspektiv Ungefärliga kostnader för undersökning och sanering av förorenade områden Möjliga deponier och annat omhändertagande av förorenade massor Kartläggning och bedömningar är tänkta att användas i kommande planprocess och exploatering. 3 Förutsättningar och avgränsningar Kartläggningen omfattar sådana delområden som ingår i Centrala Älvstaden och som utgör troliga framtida exploateringsområden. Kartläggningen baseras på befintliga inventeringar och undersökningar, kompletterat med studier av historiska dokument, intervjuer samt egna observationer. Utredningen omfattar enbart kartläggning av befintliga utredningar m m, inte genomförande av miljötekniska markundersökningar o dyl. En översiktlig kostnadsuppskattning för undersökning och sanering av förorenade områden har utförts och redovisas separat för de olika delområdena. Saneringen avser en åtgärdsnivå som klarar kraven på en blandstad, där även bostäder ingår. Kostnadsuppskattningen bygger bl a på antagna kostnader för extern mottagning av förorenade jordmassor, baserade på erfarenheter från vintern/våren Lagstiftning avseende sanering av förorenade områden I Miljöbalken (1998:808) redovisas lagstiftning kring vem som ansvarar för sanering av markföroreningar. Alla som har vidtagit en åtgärd, som medfört skada på eller olägenhet för miljön, ansvarar för att denna avhjälps (2 kapitlet 8 MB). Ansvaret regleras i miljöbalkens tionde kapitel. Enligt huvudregeln är det den som har bidragit till föroreningen, som är ansvarig för utredning och sanering. Detta gäller oavsett om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Skyldigheten gäller till dess skadan/olägenheten har upphört. Kan inte förorenaren utföra eller bekosta undersökningar och sanering kan andra bli ansvariga. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare. Finns ingen ansvarig är fastighetsägare eller den som utfört åtgärd i förorenat område ansvarig 4 (15)

5 5 Definitioner Merkostnader - avser kostnader som tillkommer vid exploatering av ett område på grund av att jordmassor eller ytlager (t ex asfalt) kan vara förorenade. Exempel på sådana kostnader är särskilda mottagnings-/behandlingskostnader p g a föroreningsinnehåll, undersöknings- och utredningskostnader, längre transportväg till godkänd mottagare, kostnader för miljökontroll, behandling av länshållningsvatten m m. Däremot ingår inte kostnader för hantering av icke förorenade massor, liksom inte heller kostnader för eventuell återfyllnad med tillförda, godkända massor. Teknisk schakt schakt som enbart motiveras av anläggningstekniska krav, t ex ner till en blivande grundläggningsnivå för en huskropp, eller gata. Miljöschakt Utöver teknisk schakt kan ytterligare schakt bli aktuell p g a kvarlämnade föroreningar. Detta kan t ex praktiskt innebära att en teknisk schakt måste fördjupas (efter schaktbottenkontroll), eller att urgrävning måste genomföras inom områden där teknisk schakt ej planerats. KM avser generella riktvärden för förorenad mark inom markområde med känslig markanvändning, d v s bostäder, daghem o dyl, enligt Rapport 5976, Naturvårdsverket. MKM - avser generella riktvärden för förorenad mark inom markområde med mindre känslig markanvändning, d v s kontor, industrier o dyl, enligt Rapport 5976, Naturvårdsverket. FA, farligt avfall avser Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Rapport 2007:1, "Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor") 6 Genomförande 6.1 Organisation Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp inom SWECO Environment bestående av Thomas Holm, uppdragsledare och kvalitetsgranskare, samt Ingela Forssman och Marie Börnell, handläggare. Från beställarsidan har Svante Sjöstedt, Centrala Älvstaden, och Martin Blixt, Norra Älvstranden Utveckling AB, deltagit med synpunkter och med underlagsmaterial. Från Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, har Carl Forsström, Lars Samuelsson och Anders Svensson varit behjälpliga vid inventering av befintlig kunskap och överföring av information till utredningsgruppen. Från norra Älvstranden Utveckling AB har Cecilia Strömer och Olle Lindkvist bidraget med synpunkter på framtida stadsutveckling och exploateringsgrad. Kontakter har under utredningens gångs även hafts med Karin Bergdahl, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. 5 (15)

6 6.2 Underlag Underlaget för utredningen har till största delen utgjorts av befintlig information i form av kartor, utredningar och rapporter från Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, i form av kartor och rapporter. Efterforskningar har även gjorts på Stadsbyggnadskontoret, Stadsarkivet, flera offentliga bibliotek, m m. Kartmaterial (digitala grundkartor och ortofoton) för bearbetning och redovisning har erhållits från Stadsbyggnadskontoret. 6.3 Ingående moment Inventering av befintlig kunskap Inventering och insamling av befintlig kunskap har främst byggt på Miljöförvaltningens markmiljödatabas. Databasen är GIS-baserad (MapInfo 9.5.1) och av den lagrade informationen framgår vilka ärenden som är kopplade till de olika delområdena, samt vilken typ av information som föreligger (miljötekniska markundersökningar, anmälan enligt Miljöbalken e t c). I enstaka fall finns kortfattade texter med en sammanfattning av resultat att tillgå direkt i databasen. En digital koppling mellan t e x en fastighet och undersökningsrapporter från fastigheten saknas dock, dokumentet får sökas manuellt i separat arkiv. Inventering har även omfattat den s k MIFO-databasen, vilken tidigare hanterades av Miljöförvaltningen, numera hanteras denna av länsstyrelsen i Västra Götaland. Informationen ligger i detta fall normalt på blanketter (digitalt format). En genomgång har även gjorts av SWECO Environments eget arkiv. Kontakter har även tagits med andra aktörer, t ex Trafikverket m m Sammanställning och bearbetning Framkomna uppgifter om förorenade områden m m har sammanställts och bearbetats inom varje delområde för sig. Utredningar m m har gåtts igenom och för varje delområde har en tabell upprättats som (kortfattat) redovisar: Fastighets- eller kvartersbeteckning Storlek hos undersökningsområdet Antal provtagningspunkter, analyser m m Fyllnadsmassors mäktighet Påträffade föroreningar (föroreningar, halter m m) Övriga kommentarer (karaktär hos fyllnadsmassor m m) Eventuella genomförda saneringsåtgärder och åtgärdsmål vid sanering 6 (15)

7 Bedömd föroreningsklass inom det undersökta området, se nedan En bedömning av hur väl det undersökta området representerar hela fastigheten/kvarteret, se nedan Med föroreningsklass avses en bedömning av själva undersökningsområdet fördelat på följande klasser: Klass 0: Klass I: Klass II: Klass III: I allmänhet halter < Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM I allmänhet halter mellan generella riktvärden för KM och MKM I allmänhet halter mellan generella riktvärden för MKM och FA Halter > FA Områdets representativitet avser i vad mån det undersökta (del)området bedöms representera hela fastigheten/kvarteret, eller bara en begränsad del av det. En skala mellan 1 och 5 används, där siffran 1 anger att utförd undersökning endast avser en mindre del av hela fastigheten/kvarteret (ibland avser en undersökning t ex enbart en underjordisk tank el dyl) och siffran 5 anger att undersökningen bedöms vara representativ för hela fastigheten/kvarteret. I en bilaga för varje delområde redovisas resultat av kartläggningen i form av en karta där kvarter/fastigheter, eller delar av fastigheter där miljötekniska markundersökningar har utförts, redovisas. Om en undersökning bedömts vara representativ för en hel fastighet, redovisas detta genom att hela fastigheten har getts en färg som motsvarar den bedömda föroreningsklassen. Om en undersökning endast bedöms representera en begränsad del av en fastighet, redovisas undersökningen endast som en färgad mindre delyta (ett moln ) inom fastigheten Översiktlig kostnadsbedömning En översiktlig bedömning har genomförts för varje delområde avseende merkostnader p g a hantering av förorenad mark vid exploatering. Kostnadsbedömningen omfattar dels kostnader för sanering (grävsanering), dels kostnader för genomförande av erforderliga miljötekniska markundersökningar som underlag inför en sanering. Utgångspunkten för kostnadsbedömningar inom utfyllnadsområdena är vanligen att det är (de grövre) fyllnadsmassorna ovanpå de tillförda muddermassorna (silt/lera) som är förorenade, antingen genom att de är primärt förorenade (innehåller t ex restprodukter av olika slag), eller att de förorenats av verksamhet på platsen (t ex spill och läckage) Beräkningsmetodik avseende saneringskostnader Den använda metodiken för kostnadsbedömning m a p sanering har för de olika delområdena inneburit att kostnaderna beräknas m h a olika parametrar, där de enskilda parametrar som ingår i beräkningen vanligen beskrivs med en statistisk fördelning, se figur 6.1. Detta möjliggör att en parameters osäkerhet kan beskrivas och hanteras. Resultatet 7 (15)

8 medför också att den framräknade kostnadens osäkerhet kan redovisas. Genom att använda ett särskilt beräkningsprogram, Crystal Ball 2000 (DECISIONEERING) har den beräknade kostnaden redovisats som ett mest sannolikt värde (mediankostnaden eller den s k 50-percentilen) och värden motsvarar en vald osäkerhet, t ex 10- och 90- percentiler för underskridande. De parametrar som främst beaktats i den statistiska modellen är: Volym förorenade massor som återfinns inom aktuellt delområde, se kapitel nedan. Vilken föroreningsklass som massorna tillhör, baserat på bedömd föroreningssituation, se kapitel nedan. Kostnaderna för hantering (transport och mottagning/behandling) av massor tillhörande olika föroreningsklasser, se kapitel nedan. Figur 6.1 Principbild av använd metodik vid beräkning av merkostnader för hantering av förorenade massor Kostnaderna för sanering av förorenade massor för ett delområde har därefter beräknats genom att modellen har genomlöpt ca beräkningar, där de olika parametrarna vid 8 (15)

9 varje beräkning getts slumpmässigt valda värden (utifrån antagna statistiska fördelningar) och där det samlade utfallet (kostnaden) redovisas i form av en statistisk fördelning Bedömning av volym massor som ska omhändertas Denna parameter ges av områdets areal, tillsammans med mäktigheten hos de förorenade massorna som omhändertas. Områdets areal definieras här som de delar av ett delområde som bedöms kan komma ifråga för exploatering, d v s här ingår inte områden som redan är sanerade, nyare byggnader som sannolikt kommer att stå kvar, trafikleder o dylikt. Denna andel är översiktligt bedömd och redovisas för varje delområde tillsammans med hela delområdets area. När det gäller mäktigheten hos massor som kan komma att omhändertas, har generellt antagits att de ytliga jordlagren inom exploateringsområdet kommer att omfattas av teknisk schakt till ett djup av 0,5m. Vid detta antagande har hänsyn bl a tagits till behovet av att den framtida markytan bör höjas, jämfört med nuvarande nivå. Därutöver kan, beroende på föroreningssituationen, även miljöschakt bli aktuell. Om särskilda antaganden utförts avseende miljöschakt, redovisas dessa i delområdesrapporten. Vid uppförande av en blandstad kommer vissa byggnader, t ex bostäder och kontor, att till stor del uppföras med underjordisk parkering, eller med källare. Generellt antas att 40 % av ett område kommer att omfattas av teknisk schakt för källare m m, undantag har gjorts för Skeppsbron, Norra Masthugget och Lilla Bommen, där 60 % antagits. Schaktens djup bedöms vara 2,5 m under befintlig markyta. I det fall medelmäktigheten bedöms vara mindre än 2,5 m redovisas denna som en antagen statistisk fördelning. I det fall medelmäktigheten bedöms vara större än 2,5 m, antas schaktens djup till 2,5 m. Om det bedöms att miljöschakt kan vara aktuell, antas ett större schaktdjup än 2,5 m, vilket i så fall framgår av respektive delrapport Indelning av massor i föroreningsklasser En samlad bedömning utförs för hela delområdet, baserat på kunskapen från olika fastigheter/kvarter. De förorenade massorna inom ett delområde fördelas till fyra olika föroreningsklasser, från klass 0 till klass III, se ovan. Den uppdelning i klasser som utförts baseras bl a på aktuella mottagningsmöjligheter för olika typer av föroreningar och därav följande kostnader. En procentuell fördelning av massorna antas för respektive föroreningsklass. Den antagna fördelningen redovisas för varje delområde i en särskild bilaga. Beroende på föroreningssituationen, har vid beräkningar även vissa delområden delats in i mindre delar, när underlag för en sådan mer detaljerad indelning finns. Detta gäller t ex för Gullbergsvass, där bl a det s k godsterminalområdet avviker från omgivningen (ur föroreningssynpunkt) och därför hanteras separat. Indelning av förorenade massor inom ett delområde baseras på antal provpunkter och antal laboratorieanalyser, men också på observationer i fält vid jordprovtagningen, liksom 9 (15)

10 från resultat av arkivstudier (kända verksamheter). Dessutom har erfarenhet från saneringar inom andra områden använts vid bedömningen, exempelvis praktiska möjligheter att urskilja och sortera massor tillhörande olika föroreningsklasser Kostnader för hantering av förorenade massor SWECO har löpande kontakter med potentiella mottagare av förorenade massor i samband med upphandling av omhändertagande av massor inom olika bygg- och anläggningsprojekt. I denna bedömning har uppdelningen i klasser, samt mottagningskostnader för de olika klasserna, baserats på vår erfarenhet av vilka krav som ställs från mottagarna, samt vilka kostnadsspann som är aktuella. Mottagningskostnaderna har förändrats under senare år, i huvudsak har priserna sjunkit något. I kapitel 7 redovisas även en sammanfattande diskussion om möjlig framtida hantering av förorenade massor i Göteborgsområdet. I tabell 6.1 redovisas exempel på antagna mottagningskostnader för de olika föroreningsklasserna, vilka använts vid kostnadsberäkningarna. Observera att kostnaderna avser merkostnader p g a att massorna är förorenade. Tabell 6.1 Antagna mottagnings- och transportkostnader (merkostnader) för förorenad jord. Mottagningskostnader anges för olika percentiler. Klass Mottagningskriterier Mottagningskostnad (kr/ton) 5 % 50 % 95 % Transport kostnad 0 < KM (ej förorenade) - - I KM MKM Ej aktuell II MKM Farligt avfall Ingår III > Farligt avfall Ingår För massor tillhörande Klass I antas ej några merkostnader för transport, eftersom transporter i detta fall antas vara begränsade till Göteborgsområdet, varför sådana kostnader skulle vara aktuella även om massorna ej var förorenade. För jordmassor i klass II - III ingår kostnader för transport (transport krävs vanligen till mottagare utanför Göteborg). För varje delområde redovisas antagna mottagningskostnader och övriga antaganden i en särskild beräkningsbilaga Tillkommande kostnader, undersökningskostnader m m Innan saneringsarbeten kan påbörjas, måste ett antal olika moment genomföras. Till dessa hör främst miljötekniska markundersökningar i syfte att utreda jordlagerföljd, föroreningars förekomst, föroreningsnivåer, volym förorenade massor, grundvattenförhållanden m m som underlag till saneringsarbetet. 10 (15)

11 För markarbeten i samband med exploatering av större bostadsområden tillkommer som regel även mer omfattande utredningsarbeten, vanligen i samråd med Miljöförvaltningen. Sådana utredningar kan t ex ha som syfte att fastställa vilka halter av föroreningar som är acceptabla att lämna kvar, vilka krav som ska ställas på massor vid återanvändning o dyl. De utredningar som är aktuella för denna typ av problemställningar är: En fördjupad riskbedömning med framtagande av platsspecifika riktvärden En åtgärdsutredning med mätbara åtgärdsmål (acceptabla halter) för markarbeten När marksaneringen genomförs tillkommer också andra moment vilka påverkar den totala kostnadsbilden, bl a kostnader för; sortering/mellanlagring miljökontroll under markarbeten, analyser m m skyddsåtgärder, t ex mot spridning och omgivningspåverkan hantering av länshållningsvatten m m Om marksanering genomförs som enskilda entreprenader (t ex vid sanering till större djup nära kajer, eller andra särskilda saneringsinsatser) och inte enbart inom ramen för bygg- och anläggningsprojekt, kan detta medföra särskild projektering, upphandling, byggkontroll m m. Vid denna översiktliga kostnadsbedömning, med de osäkerheter som föreligger vad gäller totalt beräknade och bedömda kostnader, har endast kostnader för undersökningar och då främst miljötekniska markundersökningar beaktats. Orsaken till detta är att denna delkostnad vanligen bedöms vara dominerande. För att hantera detta på ett enkelt och rationellt sätt har en schablonkostnad för undersökningar lagts till den beräknade hanteringskostnaden för respektive delområde. Den schablonkostnad som valts, oberoende av föroreningssituationen, är 30 kr/m Kommentarer till beräkningsresultat Beräkningarna ovan avser merkostnader för hantering av förorenade massor, inklusive transport, mottagningskostnader m m. Kostnader igår inte för hantering av icke förorenade massor, liksom inte heller kostnader för eventuell återfyllnad med godkända massor. Kostnader ingår inte för särskilda skyddsåtgärder eller tekniska installationer som kan krävas, t ex spontning mot älven, utläggande av tryckbank o dyl. Kostnader för omhändertagande av underjordiska installationer (cisterner, ledningar och liknande) ingår inte i den utförda bedömningen. 11 (15)

12 6.4 Redovisning Resultat från kartläggning, bedömning av föroreningsklass, utförda översiktliga kostnadsberäkningar inklusive antaganden m m, redovisas för varje delområde. Inledningsvis beskrivs historik i form av utfyllnadshistoria, kända verksamheter m m, med särskild inriktning på utfyllnader och verksamheter som kan ha medfört förorenade massor. Utförda miljötekniska markundersökningar inom delområdet sammanställs, kommenteras och bedöms kortfattat i tabellform, i en bilaga till varje delområde. Utförda kostnadsberäkningar med resultat redovisas för varje delområde, inklusive antaganden avseende de kostnadspåverkande faktorerna. För varje delområde redovisas även vilka särskilda osäkerheter som bedöms vara betydande. 7 Framtida mottagningsmöjligheter för förorenade massor Exploatering av de aktuella områdena kommer totalt sett att generera stora volymer massor med mycket varierande föroreningsinnehåll. I syfte att få en uppfattning av framtida mottagningsmöjligheter har kontakter tagits med såväl olika avfallsföretag (mottagare av förorenade massor), som flera kommunala fackförvaltningar. I kommunens översiktsplan finns inga områden avsatta för framtida deponier, efter ställningstagande från politikerna. Det som finns i planen är förslag till mellanlager av lätt förorenade jordmassor. I dagsläget är förorenade jordmassor befriade från deponiskatt; i dagsläget cirka 460 kr/ ton. Detta innebär att det i dag är ekonomiskt möjligt att transportera dessa massor för ett slutligt mottagande på deponi inom visst avstånd. Om en förändring sker av detta förhållande kommer det sannolikt att innebära en mer omfattande sortering och annan behandling av jordmassorna. Liknande fenomen uppstod när krav infördes gällande sortering av bygg- och rivningsavfall. Ingen avfallsmottagare som kontaktats har i dagsläget några konkreta planer på att inleda en process för att få till stånd en ny deponi för förorenade jordmassor. Tankar finns kring mellanlagring av massor i enlighet med det som översiktsplanen ger utrymme för. Sannolikt kommer behandlingen av förorenade massor att öka i syfte att minimera mängden massor som slutligen måste deponeras. Kompostering och sortering (t ex siktning) bedöms vara möjliga behandlingsmetoder som minskar volym förorenad jord. Återanvändningen av massor, t ex inom exploateringsområden, är av stor betydelse idag och bedöms bli än viktigare i framtiden. Detta gäller framförallt lätt förorenade överskottsmassor med halter mellan KM och MKM, vilka kan förekomma som fyllnadsmassor i stora mängder. Fördjupade, platsspecifika riskbedömningar tillsammans med särskilda åtgärdsutredningar kan öka acceptansen för återanvändning. 12 (15)

13 För bergtäkter kan t ex massor med föroreningsnivåer mellan KM och MKM vara lämpliga att nyttja i samband med avslutningen och återställningen av täktområdet. 8 Kartläggning och kostnadsbedömning, resultat och osäkerheter Resultat från kartläggning av förorenade områden och kostnadsbedömning för marksanering vid exploatering redovisas i respektive delrapport. I tabell 8.1 redovisas en sammanställning av kostnadsbedömningarna. Tabell 8.1 Sammanställning av översiktligt bedömda kostnader för marksanering inom olika delområden inom Centrala Älvstaden. Areal (m 2 ) (använd vid beräkningar) Osäkerhetsintervall 1 (Mkr) Kostnad kr/m 2 Norra Masthugget Skeppsbron Lilla Bommen Gullbergsvass Lindholmen Frihamnen Ringön, alt 1 (närmast bron) Ringön, alt 2 (hela området) Kvillebangården Backaplan Kvillebäcken Ca TOTALT (inkl Ringön, alt 1) ca Osäkerheterna vid denna typ av översiktliga kostnadsbedömningar är givetvis stora. Några särskilda orsaker till detta är: Inom flera delområden finns enbart några få undersökningar vilket, särskilt med tanke på de stora volymerna, medför mycket stora osäkerheter vid en bedöm- 1 Med osäkerhetsintervall avses här värden för 10- respektive 90-percentiler från den statistiska beräkningen. 13 (15)

14 ning. Endast inom delar av ett fåtal delområden, t ex inom södra delen av Kvillebäcken, finns underlag som medför en någorlunda säker bedömning. Antaganden om vilka massor som omfattas av exploateringen, av såväl teknisk schakt som miljöschakt, är en subjektiv bedömning. Eftersom delområdenas massvolymer är mycket stora, får även dessa antaganden stora effekter på kostnadsbedömningarna. Indelningen av jordvolymer i olika föroreningsklasser är också en subjektiv bedömning som väsentligt påverkar resultatet av kostnadsberäkningen. Jämför beskrivning av bedömningsunderlaget ovan. Antagna kostnader för de olika föroreningsklasserna bedöms (i nuläget) vara realistiska. Priserna förändras med tiden, mottagningskostnaderna för jord med högre föroreningshalter har sjunkit under senare år, samtidigt som kostnaderna för lätt förorenade massor (halter mellan KM och MKM) förefaller ha ökat något under senare tid. Förändringar i antagna mottagningskostnader påverkar givetvis de beräknade totala saneringskostnaderna. När det gäller förekomst av förorenade sediment, har tillkommande kostnader för sådana inte hanterats i de redovisade kostnadsbedömningarna. Orsakerna till detta är flera. Kunskapen om förekomst av förorenade sediment inom de delområden som omfattas av utredningen är mycket begränsad, även om några områden pekas ut där förorenade sediment skulle kunna utgöra ett problem. En annan orsak är att exploatering av älvnära markområden ofta innebär krav på anläggning av tryckbankar i älven, ur stabilitetssynpunkt (t ex Sannegårdshamnen, Frihamnen m m). Detta innebär som regel att eventuella förorenade sediment inte saneras, utan istället kommer att täckas av tryckbanksmassor, vanligen avslutade med ett ytligt sandlager. 9 Slutsatser och rekommendationer Kartläggningen utifrån befintliga undersökningar och utredningar av förorenad mark inom Centrala Älvstaden visar att underlagsmaterialet för t ex kostnadsbedömningar m a p marksanering är mycket växlande mellan olika delområden. Med beaktande av detta kan dock ändå översiktliga kostnadsbedömningar genomföras för att indikera saneringskostnaderna vid en kommande omdaning/exploatering. Osäkerheterna skiljer sig åt mellan olika delområden och även inom enskilda delområden. Den använda statistiska beräkningsmodellen medger att osäkerheter i antaganden och beräkningar illustreras, vilket samtidigt ger en indikation på osäkerheten i beräkningarna. Man får dock inte glömma bort att det ligger flera antaganden och subjektiva bedömningar till grund för alla redovisade siffror. För att öka säkerheten i beräkningarna krävs dels förbättrad kunskap om förhållandena, men dels också säkrare uppgifter om vad omdaningen/exploateringen innebär praktiskt, t ex vad avser behov av schakt och schaktnivåer för undermarksbyggande. 14 (15)

15 Slutligen, av stor betydelse för kostnaderna och därmed i viss mån också för genomförbarheten, är kostnadsutvecklingen för behandling/mottagning av förorenade jordmassor. En möjlig framtida faktor kan som spelar roll är också om acceptansen ökar för ökad återanvändning av lätt förorenade massor. Sweco Environment AB Thomas Holm Ingela Forssman 15 (15)

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad Miljö Väst AB Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad 1978 För: 2010 Upprättad: Uppdrag: 1215-215 Kungsgatan 18 www.structor.se

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Skövde kommun, Miljöförvaltningen Östra Skaraborg,

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

BILAGA 2. Miljöbelastning

BILAGA 2. Miljöbelastning BILAGA 2 PM Sida 1 (6) 2016-02-12 Miljöbelastning Vilket område bedöms vara miljöbelastat? Hela området som är eller har varit flygplatsområde riskerar att vara förorenat av flygplatsverksamhet. Det område

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Materialinventering sammanställning

Materialinventering sammanställning 1 (6) Miljöförvaltningen Materialinventering sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Byggherre Kontaktperson Telefon Byggnads- och fastighetsbeskrivning Byggnadstyp (t.ex.

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER UPPDRAG Segersby 2 Miljö och geoteknik UPPDRAGSNUMMER 1156429100 UPPDRAGSLEDARE Anna Norder UPPRÄTTAD AV Tassos Mousiadis DATUM 2016-12-17 Handläggare Tassos Mousiadis Granskare Lars Engvall -14 S w e

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Millesrummet. Naturvårdsverkets dialog: Ekonomiska bidrag för hållbar samhällsutveckling. Miljöbalksdagarna mars

Millesrummet. Naturvårdsverkets dialog: Ekonomiska bidrag för hållbar samhällsutveckling. Miljöbalksdagarna mars 13.15 14.30 Millesrummet Miljöbalksdagarna 2017 23 24 mars Naturvårdsverkets dialog: Ekonomiska bidrag för hållbar samhällsutveckling 2017-03-27 1 Bidrag för marksanering för bostadsbyggande Foto: Martin

Läs mer

Hassla 2:78 m fl, Falköpings kommun

Hassla 2:78 m fl, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum Konsult Structor Medverkande

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Hållbart byggande på deponier problem och möjligheter Ett exempel från Lomma. Peter Englöv, Sweco Environment AB, Malmö. Innehåll

Hållbart byggande på deponier problem och möjligheter Ett exempel från Lomma. Peter Englöv, Sweco Environment AB, Malmö. Innehåll Hållbart byggande på deponier problem och möjligheter Ett exempel från Lomma Peter Englöv, Sweco Environment AB, Malmö 1 Innehåll Bakgrund Beskrivning av området Miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter Tekniska

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Ansvarsbedömningar och 28-anmälningar (FMH) På säker grund för hållbar utveckling Sofie Hermansson Miljöjurist Statens geotekniska institut sofie.hermansson@swedgeo.se 013-20

Läs mer

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Torgny Mellin, Fil.Dr, M.Sc Entreprenadansvarig och miljösakkunnig COWI AB (tidigare FB Engineering AB) F D BOHUS VARV Fyllnadsmassorna

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Tolust ETT AB och Munksjö Sweden AB. Göteborg 2009-05-14 Sweco Environment AB Miljöteknik, Göteborg och Vatten & Miljö, Jönköping

Tolust ETT AB och Munksjö Sweden AB. Göteborg 2009-05-14 Sweco Environment AB Miljöteknik, Göteborg och Vatten & Miljö, Jönköping med kostnadsbedömning Byggnad 134, vy från sydost. Göteborg 2009-05-14 Sweco Environment AB Miljöteknik, Göteborg och Vatten & Miljö, Jönköping Marie Börnell Lars Grahn Louise Johansson Uppdragsnummer

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö 2010-12-08 Klippan Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Läs mer

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden. Observera att FAQn gäller både i det fall ett objekt har kommunicerats efter identifiering eller efter att inventering och riskklassning har gjorts. Vilket utskick som är det aktuella (identifiering eller

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Projekterings-PM / Geoteknik

Projekterings-PM / Geoteknik Sundbypark, Sundbyberg Planerad nybyggnad av bostäder Projekterings-PM / Geoteknik Skanska Fastigheter Stockholm AB Ort & datum Stockholm C:\Users\HallenP\Desktop\Sundbypark\ProjekteringsPM Geoteknik Sundbypark.doc

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun NATURVÅRDSVERKET 1(6) 2003-03-14 Dnr: 642-1880-03-Rf Enheten för förorenade områden Fredrika Östlund Sollentuna kommun Miljö och hälsoskyddskontoret Att: Ann-Christin Granfors 191 86 Sollentuna Yttrande

Läs mer

Detaljplaneändring för stadsplan för område vid Tingsholm. Berörd fastighet:

Detaljplaneändring för stadsplan för område vid Tingsholm. Berörd fastighet: Detaljplaneändring för stadsplan för område vid Tingsholm. Berörd fastighet: Adjunkten 7 i Ulricehamns Stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Standard planförfarande enl. 5 kap 7 PBL, med möjlighet

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning 2016-04-15 FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning KUND Unibail-Rodamco c/o Rodamco Sverige AB Box 7846 103 98 STOCKHOLM KONSULT WSP Environmental

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 2 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden Härryda kommun, Förskola Önneröd Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Härryda Kommun Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: 103 24 54 Filnamn och sökväg:

Läs mer

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE Datum Sida 2013-03-11 1(5) GALOPPFÄLTET TÄBY PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden underlag för detaljplan Uppdrag 1788 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen 33, 113

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 214 tillhörande detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, hotell, butiker, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdragsnr: 10165793 1 (6) HANDLING 13.5 PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av VSBo gjort en anmälan om

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Förorenade områden - vad görs?

Förorenade områden - vad görs? Förorenade områden - vad görs? Vad är problemet? Sedan industrialismen har människan gjort sig av med restprodukter på enklaste sätt - ut i vattendrag eller dumpat avfall bakom huset. Därför kan tusentals

Läs mer

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av planerad byggnation...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www PROMEMORIA/PM 1(7) Kontaktperson Miljöavdelningen Niccola Eklund 010-2241607 niccola.eklund@lansstyrelsen.se Deponiprojekt 2014 Sammanfattning Under 2014 avsattes tio arbetsdagar till ett mindre projekt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer