Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg"

Transkript

1 Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg Göteborg Sweco Environment AB 1 (15) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Thomas Holm mark\färdig rapport\huvudrapport.doc

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Uppdrag, syfte och omfattning 4 3 Förutsättningar och avgränsningar 4 4 Lagstiftning avseende sanering av markföroreningar 4 5 Definitioner 5 6 Genomförande Organisation Underlag Ingående moment Inventering av befintlig kunskap Sammanställning och bearbetning Översiktlig kostnadsbedömning Kommentarer till beräkningsresultat Redovisning 12 7 Framtida mottagningsmöjligheter för förorenade massor 12 8 Kartläggning och kostnadsbedömning, resultat och osäkerheter 13 9 Slutsatser och rekommendationer 14 Bilaga 1 Centrala Älvstaden. Kartläggning av förorenade områden inklusive redovisning av föroreningsklasser. 2 (15)

3 1 Bakgrund Centrala Älvstaden utgörs av de centrala delarna av Göteborg, på båda sidor av Göta älv. Området omfattar på den södra älvstranden Norra Masthugget, Skeppsbron, Lilla Bommenoch Gullbergsvass, samt på den norra älvstranden Lindholmen, Frihamnen, Backaplan, Ringön Kvillebangården och Kvillebäcken, se figur 1.1. Figur 1.1 Centrala Älvstaden i Göteborg. Inom Centrala Älvstaden har en stadsutvecklingsprocess påbörjats, som underlag inför en framtida planering och exploatering. Ökad kunskap om förekomst av förorenade områden (jordlager, grundvatten, sediment) har identifierats som en viktig förutsättning för hur området ska kunna utvecklas. Förorenade områden påverkar kostnaderna vid exploatering och kan även begränsa möjligheterna vad avser markanvändning. De olika delområdena ligger i allmänhet älvnära, eller inom delar som för inte så länge sedan var en del av Göta älv eller av dess närmaste omgivning (vassområden, marskland o dyl). Områdena har därefter successivt fyllts ut och olika verksamheter har tillkommit. Utfyllnadsmaterialets ursprung såväl som de verksamheter som pågått kan ha medfört att marklagren är påverkade av föroreningar i varierande grad. 3 (15)

4 2 Uppdrag, syfte och omfattning Föreliggande utredning har utförts av Sweco Environment på uppdrag av Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad. Det övergripande syftet med uppdraget är att sammanfatta befintlig kunskap om mark-, älvbotten- och grundvattenföroreningar inom de delar av Centrala Älvstaden som förväntas bli framtida exploateringsområden. Kartläggningen utförs för att därefter översiktligt kunna bedöma: Risker förknippade med mark-, älvbotten- och grundvattenföroreningar Möjlig markanvändning idag utifrån ett föroreningsperspektiv Ungefärliga kostnader för undersökning och sanering av förorenade områden Möjliga deponier och annat omhändertagande av förorenade massor Kartläggning och bedömningar är tänkta att användas i kommande planprocess och exploatering. 3 Förutsättningar och avgränsningar Kartläggningen omfattar sådana delområden som ingår i Centrala Älvstaden och som utgör troliga framtida exploateringsområden. Kartläggningen baseras på befintliga inventeringar och undersökningar, kompletterat med studier av historiska dokument, intervjuer samt egna observationer. Utredningen omfattar enbart kartläggning av befintliga utredningar m m, inte genomförande av miljötekniska markundersökningar o dyl. En översiktlig kostnadsuppskattning för undersökning och sanering av förorenade områden har utförts och redovisas separat för de olika delområdena. Saneringen avser en åtgärdsnivå som klarar kraven på en blandstad, där även bostäder ingår. Kostnadsuppskattningen bygger bl a på antagna kostnader för extern mottagning av förorenade jordmassor, baserade på erfarenheter från vintern/våren Lagstiftning avseende sanering av förorenade områden I Miljöbalken (1998:808) redovisas lagstiftning kring vem som ansvarar för sanering av markföroreningar. Alla som har vidtagit en åtgärd, som medfört skada på eller olägenhet för miljön, ansvarar för att denna avhjälps (2 kapitlet 8 MB). Ansvaret regleras i miljöbalkens tionde kapitel. Enligt huvudregeln är det den som har bidragit till föroreningen, som är ansvarig för utredning och sanering. Detta gäller oavsett om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Skyldigheten gäller till dess skadan/olägenheten har upphört. Kan inte förorenaren utföra eller bekosta undersökningar och sanering kan andra bli ansvariga. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare. Finns ingen ansvarig är fastighetsägare eller den som utfört åtgärd i förorenat område ansvarig 4 (15)

5 5 Definitioner Merkostnader - avser kostnader som tillkommer vid exploatering av ett område på grund av att jordmassor eller ytlager (t ex asfalt) kan vara förorenade. Exempel på sådana kostnader är särskilda mottagnings-/behandlingskostnader p g a föroreningsinnehåll, undersöknings- och utredningskostnader, längre transportväg till godkänd mottagare, kostnader för miljökontroll, behandling av länshållningsvatten m m. Däremot ingår inte kostnader för hantering av icke förorenade massor, liksom inte heller kostnader för eventuell återfyllnad med tillförda, godkända massor. Teknisk schakt schakt som enbart motiveras av anläggningstekniska krav, t ex ner till en blivande grundläggningsnivå för en huskropp, eller gata. Miljöschakt Utöver teknisk schakt kan ytterligare schakt bli aktuell p g a kvarlämnade föroreningar. Detta kan t ex praktiskt innebära att en teknisk schakt måste fördjupas (efter schaktbottenkontroll), eller att urgrävning måste genomföras inom områden där teknisk schakt ej planerats. KM avser generella riktvärden för förorenad mark inom markområde med känslig markanvändning, d v s bostäder, daghem o dyl, enligt Rapport 5976, Naturvårdsverket. MKM - avser generella riktvärden för förorenad mark inom markområde med mindre känslig markanvändning, d v s kontor, industrier o dyl, enligt Rapport 5976, Naturvårdsverket. FA, farligt avfall avser Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Rapport 2007:1, "Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor") 6 Genomförande 6.1 Organisation Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp inom SWECO Environment bestående av Thomas Holm, uppdragsledare och kvalitetsgranskare, samt Ingela Forssman och Marie Börnell, handläggare. Från beställarsidan har Svante Sjöstedt, Centrala Älvstaden, och Martin Blixt, Norra Älvstranden Utveckling AB, deltagit med synpunkter och med underlagsmaterial. Från Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, har Carl Forsström, Lars Samuelsson och Anders Svensson varit behjälpliga vid inventering av befintlig kunskap och överföring av information till utredningsgruppen. Från norra Älvstranden Utveckling AB har Cecilia Strömer och Olle Lindkvist bidraget med synpunkter på framtida stadsutveckling och exploateringsgrad. Kontakter har under utredningens gångs även hafts med Karin Bergdahl, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. 5 (15)

6 6.2 Underlag Underlaget för utredningen har till största delen utgjorts av befintlig information i form av kartor, utredningar och rapporter från Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, i form av kartor och rapporter. Efterforskningar har även gjorts på Stadsbyggnadskontoret, Stadsarkivet, flera offentliga bibliotek, m m. Kartmaterial (digitala grundkartor och ortofoton) för bearbetning och redovisning har erhållits från Stadsbyggnadskontoret. 6.3 Ingående moment Inventering av befintlig kunskap Inventering och insamling av befintlig kunskap har främst byggt på Miljöförvaltningens markmiljödatabas. Databasen är GIS-baserad (MapInfo 9.5.1) och av den lagrade informationen framgår vilka ärenden som är kopplade till de olika delområdena, samt vilken typ av information som föreligger (miljötekniska markundersökningar, anmälan enligt Miljöbalken e t c). I enstaka fall finns kortfattade texter med en sammanfattning av resultat att tillgå direkt i databasen. En digital koppling mellan t e x en fastighet och undersökningsrapporter från fastigheten saknas dock, dokumentet får sökas manuellt i separat arkiv. Inventering har även omfattat den s k MIFO-databasen, vilken tidigare hanterades av Miljöförvaltningen, numera hanteras denna av länsstyrelsen i Västra Götaland. Informationen ligger i detta fall normalt på blanketter (digitalt format). En genomgång har även gjorts av SWECO Environments eget arkiv. Kontakter har även tagits med andra aktörer, t ex Trafikverket m m Sammanställning och bearbetning Framkomna uppgifter om förorenade områden m m har sammanställts och bearbetats inom varje delområde för sig. Utredningar m m har gåtts igenom och för varje delområde har en tabell upprättats som (kortfattat) redovisar: Fastighets- eller kvartersbeteckning Storlek hos undersökningsområdet Antal provtagningspunkter, analyser m m Fyllnadsmassors mäktighet Påträffade föroreningar (föroreningar, halter m m) Övriga kommentarer (karaktär hos fyllnadsmassor m m) Eventuella genomförda saneringsåtgärder och åtgärdsmål vid sanering 6 (15)

7 Bedömd föroreningsklass inom det undersökta området, se nedan En bedömning av hur väl det undersökta området representerar hela fastigheten/kvarteret, se nedan Med föroreningsklass avses en bedömning av själva undersökningsområdet fördelat på följande klasser: Klass 0: Klass I: Klass II: Klass III: I allmänhet halter < Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM I allmänhet halter mellan generella riktvärden för KM och MKM I allmänhet halter mellan generella riktvärden för MKM och FA Halter > FA Områdets representativitet avser i vad mån det undersökta (del)området bedöms representera hela fastigheten/kvarteret, eller bara en begränsad del av det. En skala mellan 1 och 5 används, där siffran 1 anger att utförd undersökning endast avser en mindre del av hela fastigheten/kvarteret (ibland avser en undersökning t ex enbart en underjordisk tank el dyl) och siffran 5 anger att undersökningen bedöms vara representativ för hela fastigheten/kvarteret. I en bilaga för varje delområde redovisas resultat av kartläggningen i form av en karta där kvarter/fastigheter, eller delar av fastigheter där miljötekniska markundersökningar har utförts, redovisas. Om en undersökning bedömts vara representativ för en hel fastighet, redovisas detta genom att hela fastigheten har getts en färg som motsvarar den bedömda föroreningsklassen. Om en undersökning endast bedöms representera en begränsad del av en fastighet, redovisas undersökningen endast som en färgad mindre delyta (ett moln ) inom fastigheten Översiktlig kostnadsbedömning En översiktlig bedömning har genomförts för varje delområde avseende merkostnader p g a hantering av förorenad mark vid exploatering. Kostnadsbedömningen omfattar dels kostnader för sanering (grävsanering), dels kostnader för genomförande av erforderliga miljötekniska markundersökningar som underlag inför en sanering. Utgångspunkten för kostnadsbedömningar inom utfyllnadsområdena är vanligen att det är (de grövre) fyllnadsmassorna ovanpå de tillförda muddermassorna (silt/lera) som är förorenade, antingen genom att de är primärt förorenade (innehåller t ex restprodukter av olika slag), eller att de förorenats av verksamhet på platsen (t ex spill och läckage) Beräkningsmetodik avseende saneringskostnader Den använda metodiken för kostnadsbedömning m a p sanering har för de olika delområdena inneburit att kostnaderna beräknas m h a olika parametrar, där de enskilda parametrar som ingår i beräkningen vanligen beskrivs med en statistisk fördelning, se figur 6.1. Detta möjliggör att en parameters osäkerhet kan beskrivas och hanteras. Resultatet 7 (15)

8 medför också att den framräknade kostnadens osäkerhet kan redovisas. Genom att använda ett särskilt beräkningsprogram, Crystal Ball 2000 (DECISIONEERING) har den beräknade kostnaden redovisats som ett mest sannolikt värde (mediankostnaden eller den s k 50-percentilen) och värden motsvarar en vald osäkerhet, t ex 10- och 90- percentiler för underskridande. De parametrar som främst beaktats i den statistiska modellen är: Volym förorenade massor som återfinns inom aktuellt delområde, se kapitel nedan. Vilken föroreningsklass som massorna tillhör, baserat på bedömd föroreningssituation, se kapitel nedan. Kostnaderna för hantering (transport och mottagning/behandling) av massor tillhörande olika föroreningsklasser, se kapitel nedan. Figur 6.1 Principbild av använd metodik vid beräkning av merkostnader för hantering av förorenade massor Kostnaderna för sanering av förorenade massor för ett delområde har därefter beräknats genom att modellen har genomlöpt ca beräkningar, där de olika parametrarna vid 8 (15)

9 varje beräkning getts slumpmässigt valda värden (utifrån antagna statistiska fördelningar) och där det samlade utfallet (kostnaden) redovisas i form av en statistisk fördelning Bedömning av volym massor som ska omhändertas Denna parameter ges av områdets areal, tillsammans med mäktigheten hos de förorenade massorna som omhändertas. Områdets areal definieras här som de delar av ett delområde som bedöms kan komma ifråga för exploatering, d v s här ingår inte områden som redan är sanerade, nyare byggnader som sannolikt kommer att stå kvar, trafikleder o dylikt. Denna andel är översiktligt bedömd och redovisas för varje delområde tillsammans med hela delområdets area. När det gäller mäktigheten hos massor som kan komma att omhändertas, har generellt antagits att de ytliga jordlagren inom exploateringsområdet kommer att omfattas av teknisk schakt till ett djup av 0,5m. Vid detta antagande har hänsyn bl a tagits till behovet av att den framtida markytan bör höjas, jämfört med nuvarande nivå. Därutöver kan, beroende på föroreningssituationen, även miljöschakt bli aktuell. Om särskilda antaganden utförts avseende miljöschakt, redovisas dessa i delområdesrapporten. Vid uppförande av en blandstad kommer vissa byggnader, t ex bostäder och kontor, att till stor del uppföras med underjordisk parkering, eller med källare. Generellt antas att 40 % av ett område kommer att omfattas av teknisk schakt för källare m m, undantag har gjorts för Skeppsbron, Norra Masthugget och Lilla Bommen, där 60 % antagits. Schaktens djup bedöms vara 2,5 m under befintlig markyta. I det fall medelmäktigheten bedöms vara mindre än 2,5 m redovisas denna som en antagen statistisk fördelning. I det fall medelmäktigheten bedöms vara större än 2,5 m, antas schaktens djup till 2,5 m. Om det bedöms att miljöschakt kan vara aktuell, antas ett större schaktdjup än 2,5 m, vilket i så fall framgår av respektive delrapport Indelning av massor i föroreningsklasser En samlad bedömning utförs för hela delområdet, baserat på kunskapen från olika fastigheter/kvarter. De förorenade massorna inom ett delområde fördelas till fyra olika föroreningsklasser, från klass 0 till klass III, se ovan. Den uppdelning i klasser som utförts baseras bl a på aktuella mottagningsmöjligheter för olika typer av föroreningar och därav följande kostnader. En procentuell fördelning av massorna antas för respektive föroreningsklass. Den antagna fördelningen redovisas för varje delområde i en särskild bilaga. Beroende på föroreningssituationen, har vid beräkningar även vissa delområden delats in i mindre delar, när underlag för en sådan mer detaljerad indelning finns. Detta gäller t ex för Gullbergsvass, där bl a det s k godsterminalområdet avviker från omgivningen (ur föroreningssynpunkt) och därför hanteras separat. Indelning av förorenade massor inom ett delområde baseras på antal provpunkter och antal laboratorieanalyser, men också på observationer i fält vid jordprovtagningen, liksom 9 (15)

10 från resultat av arkivstudier (kända verksamheter). Dessutom har erfarenhet från saneringar inom andra områden använts vid bedömningen, exempelvis praktiska möjligheter att urskilja och sortera massor tillhörande olika föroreningsklasser Kostnader för hantering av förorenade massor SWECO har löpande kontakter med potentiella mottagare av förorenade massor i samband med upphandling av omhändertagande av massor inom olika bygg- och anläggningsprojekt. I denna bedömning har uppdelningen i klasser, samt mottagningskostnader för de olika klasserna, baserats på vår erfarenhet av vilka krav som ställs från mottagarna, samt vilka kostnadsspann som är aktuella. Mottagningskostnaderna har förändrats under senare år, i huvudsak har priserna sjunkit något. I kapitel 7 redovisas även en sammanfattande diskussion om möjlig framtida hantering av förorenade massor i Göteborgsområdet. I tabell 6.1 redovisas exempel på antagna mottagningskostnader för de olika föroreningsklasserna, vilka använts vid kostnadsberäkningarna. Observera att kostnaderna avser merkostnader p g a att massorna är förorenade. Tabell 6.1 Antagna mottagnings- och transportkostnader (merkostnader) för förorenad jord. Mottagningskostnader anges för olika percentiler. Klass Mottagningskriterier Mottagningskostnad (kr/ton) 5 % 50 % 95 % Transport kostnad 0 < KM (ej förorenade) - - I KM MKM Ej aktuell II MKM Farligt avfall Ingår III > Farligt avfall Ingår För massor tillhörande Klass I antas ej några merkostnader för transport, eftersom transporter i detta fall antas vara begränsade till Göteborgsområdet, varför sådana kostnader skulle vara aktuella även om massorna ej var förorenade. För jordmassor i klass II - III ingår kostnader för transport (transport krävs vanligen till mottagare utanför Göteborg). För varje delområde redovisas antagna mottagningskostnader och övriga antaganden i en särskild beräkningsbilaga Tillkommande kostnader, undersökningskostnader m m Innan saneringsarbeten kan påbörjas, måste ett antal olika moment genomföras. Till dessa hör främst miljötekniska markundersökningar i syfte att utreda jordlagerföljd, föroreningars förekomst, föroreningsnivåer, volym förorenade massor, grundvattenförhållanden m m som underlag till saneringsarbetet. 10 (15)

11 För markarbeten i samband med exploatering av större bostadsområden tillkommer som regel även mer omfattande utredningsarbeten, vanligen i samråd med Miljöförvaltningen. Sådana utredningar kan t ex ha som syfte att fastställa vilka halter av föroreningar som är acceptabla att lämna kvar, vilka krav som ska ställas på massor vid återanvändning o dyl. De utredningar som är aktuella för denna typ av problemställningar är: En fördjupad riskbedömning med framtagande av platsspecifika riktvärden En åtgärdsutredning med mätbara åtgärdsmål (acceptabla halter) för markarbeten När marksaneringen genomförs tillkommer också andra moment vilka påverkar den totala kostnadsbilden, bl a kostnader för; sortering/mellanlagring miljökontroll under markarbeten, analyser m m skyddsåtgärder, t ex mot spridning och omgivningspåverkan hantering av länshållningsvatten m m Om marksanering genomförs som enskilda entreprenader (t ex vid sanering till större djup nära kajer, eller andra särskilda saneringsinsatser) och inte enbart inom ramen för bygg- och anläggningsprojekt, kan detta medföra särskild projektering, upphandling, byggkontroll m m. Vid denna översiktliga kostnadsbedömning, med de osäkerheter som föreligger vad gäller totalt beräknade och bedömda kostnader, har endast kostnader för undersökningar och då främst miljötekniska markundersökningar beaktats. Orsaken till detta är att denna delkostnad vanligen bedöms vara dominerande. För att hantera detta på ett enkelt och rationellt sätt har en schablonkostnad för undersökningar lagts till den beräknade hanteringskostnaden för respektive delområde. Den schablonkostnad som valts, oberoende av föroreningssituationen, är 30 kr/m Kommentarer till beräkningsresultat Beräkningarna ovan avser merkostnader för hantering av förorenade massor, inklusive transport, mottagningskostnader m m. Kostnader igår inte för hantering av icke förorenade massor, liksom inte heller kostnader för eventuell återfyllnad med godkända massor. Kostnader ingår inte för särskilda skyddsåtgärder eller tekniska installationer som kan krävas, t ex spontning mot älven, utläggande av tryckbank o dyl. Kostnader för omhändertagande av underjordiska installationer (cisterner, ledningar och liknande) ingår inte i den utförda bedömningen. 11 (15)

12 6.4 Redovisning Resultat från kartläggning, bedömning av föroreningsklass, utförda översiktliga kostnadsberäkningar inklusive antaganden m m, redovisas för varje delområde. Inledningsvis beskrivs historik i form av utfyllnadshistoria, kända verksamheter m m, med särskild inriktning på utfyllnader och verksamheter som kan ha medfört förorenade massor. Utförda miljötekniska markundersökningar inom delområdet sammanställs, kommenteras och bedöms kortfattat i tabellform, i en bilaga till varje delområde. Utförda kostnadsberäkningar med resultat redovisas för varje delområde, inklusive antaganden avseende de kostnadspåverkande faktorerna. För varje delområde redovisas även vilka särskilda osäkerheter som bedöms vara betydande. 7 Framtida mottagningsmöjligheter för förorenade massor Exploatering av de aktuella områdena kommer totalt sett att generera stora volymer massor med mycket varierande föroreningsinnehåll. I syfte att få en uppfattning av framtida mottagningsmöjligheter har kontakter tagits med såväl olika avfallsföretag (mottagare av förorenade massor), som flera kommunala fackförvaltningar. I kommunens översiktsplan finns inga områden avsatta för framtida deponier, efter ställningstagande från politikerna. Det som finns i planen är förslag till mellanlager av lätt förorenade jordmassor. I dagsläget är förorenade jordmassor befriade från deponiskatt; i dagsläget cirka 460 kr/ ton. Detta innebär att det i dag är ekonomiskt möjligt att transportera dessa massor för ett slutligt mottagande på deponi inom visst avstånd. Om en förändring sker av detta förhållande kommer det sannolikt att innebära en mer omfattande sortering och annan behandling av jordmassorna. Liknande fenomen uppstod när krav infördes gällande sortering av bygg- och rivningsavfall. Ingen avfallsmottagare som kontaktats har i dagsläget några konkreta planer på att inleda en process för att få till stånd en ny deponi för förorenade jordmassor. Tankar finns kring mellanlagring av massor i enlighet med det som översiktsplanen ger utrymme för. Sannolikt kommer behandlingen av förorenade massor att öka i syfte att minimera mängden massor som slutligen måste deponeras. Kompostering och sortering (t ex siktning) bedöms vara möjliga behandlingsmetoder som minskar volym förorenad jord. Återanvändningen av massor, t ex inom exploateringsområden, är av stor betydelse idag och bedöms bli än viktigare i framtiden. Detta gäller framförallt lätt förorenade överskottsmassor med halter mellan KM och MKM, vilka kan förekomma som fyllnadsmassor i stora mängder. Fördjupade, platsspecifika riskbedömningar tillsammans med särskilda åtgärdsutredningar kan öka acceptansen för återanvändning. 12 (15)

13 För bergtäkter kan t ex massor med föroreningsnivåer mellan KM och MKM vara lämpliga att nyttja i samband med avslutningen och återställningen av täktområdet. 8 Kartläggning och kostnadsbedömning, resultat och osäkerheter Resultat från kartläggning av förorenade områden och kostnadsbedömning för marksanering vid exploatering redovisas i respektive delrapport. I tabell 8.1 redovisas en sammanställning av kostnadsbedömningarna. Tabell 8.1 Sammanställning av översiktligt bedömda kostnader för marksanering inom olika delområden inom Centrala Älvstaden. Areal (m 2 ) (använd vid beräkningar) Osäkerhetsintervall 1 (Mkr) Kostnad kr/m 2 Norra Masthugget Skeppsbron Lilla Bommen Gullbergsvass Lindholmen Frihamnen Ringön, alt 1 (närmast bron) Ringön, alt 2 (hela området) Kvillebangården Backaplan Kvillebäcken Ca TOTALT (inkl Ringön, alt 1) ca Osäkerheterna vid denna typ av översiktliga kostnadsbedömningar är givetvis stora. Några särskilda orsaker till detta är: Inom flera delområden finns enbart några få undersökningar vilket, särskilt med tanke på de stora volymerna, medför mycket stora osäkerheter vid en bedöm- 1 Med osäkerhetsintervall avses här värden för 10- respektive 90-percentiler från den statistiska beräkningen. 13 (15)

14 ning. Endast inom delar av ett fåtal delområden, t ex inom södra delen av Kvillebäcken, finns underlag som medför en någorlunda säker bedömning. Antaganden om vilka massor som omfattas av exploateringen, av såväl teknisk schakt som miljöschakt, är en subjektiv bedömning. Eftersom delområdenas massvolymer är mycket stora, får även dessa antaganden stora effekter på kostnadsbedömningarna. Indelningen av jordvolymer i olika föroreningsklasser är också en subjektiv bedömning som väsentligt påverkar resultatet av kostnadsberäkningen. Jämför beskrivning av bedömningsunderlaget ovan. Antagna kostnader för de olika föroreningsklasserna bedöms (i nuläget) vara realistiska. Priserna förändras med tiden, mottagningskostnaderna för jord med högre föroreningshalter har sjunkit under senare år, samtidigt som kostnaderna för lätt förorenade massor (halter mellan KM och MKM) förefaller ha ökat något under senare tid. Förändringar i antagna mottagningskostnader påverkar givetvis de beräknade totala saneringskostnaderna. När det gäller förekomst av förorenade sediment, har tillkommande kostnader för sådana inte hanterats i de redovisade kostnadsbedömningarna. Orsakerna till detta är flera. Kunskapen om förekomst av förorenade sediment inom de delområden som omfattas av utredningen är mycket begränsad, även om några områden pekas ut där förorenade sediment skulle kunna utgöra ett problem. En annan orsak är att exploatering av älvnära markområden ofta innebär krav på anläggning av tryckbankar i älven, ur stabilitetssynpunkt (t ex Sannegårdshamnen, Frihamnen m m). Detta innebär som regel att eventuella förorenade sediment inte saneras, utan istället kommer att täckas av tryckbanksmassor, vanligen avslutade med ett ytligt sandlager. 9 Slutsatser och rekommendationer Kartläggningen utifrån befintliga undersökningar och utredningar av förorenad mark inom Centrala Älvstaden visar att underlagsmaterialet för t ex kostnadsbedömningar m a p marksanering är mycket växlande mellan olika delområden. Med beaktande av detta kan dock ändå översiktliga kostnadsbedömningar genomföras för att indikera saneringskostnaderna vid en kommande omdaning/exploatering. Osäkerheterna skiljer sig åt mellan olika delområden och även inom enskilda delområden. Den använda statistiska beräkningsmodellen medger att osäkerheter i antaganden och beräkningar illustreras, vilket samtidigt ger en indikation på osäkerheten i beräkningarna. Man får dock inte glömma bort att det ligger flera antaganden och subjektiva bedömningar till grund för alla redovisade siffror. För att öka säkerheten i beräkningarna krävs dels förbättrad kunskap om förhållandena, men dels också säkrare uppgifter om vad omdaningen/exploateringen innebär praktiskt, t ex vad avser behov av schakt och schaktnivåer för undermarksbyggande. 14 (15)

15 Slutligen, av stor betydelse för kostnaderna och därmed i viss mån också för genomförbarheten, är kostnadsutvecklingen för behandling/mottagning av förorenade jordmassor. En möjlig framtida faktor kan som spelar roll är också om acceptansen ökar för ökad återanvändning av lätt förorenade massor. Sweco Environment AB Thomas Holm Ingela Forssman 15 (15)

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden

DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden En utbildning i tiden för dig som vill jobba med sanering av förorenad mark. DISTANSUTBILDNING Vad innebär Miljö & förorenade områden? Detta är en tidsenlig

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet

Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet Maj 2010 Stadsbyggnadskontoret Sara Kopparberg, planchef BESKRIVNING AV MILJÖKONSEKVENSER OCH BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet BESKRIVNING

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer 1 Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö 1 3 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer