Årsredovisning Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se"

Transkript

1 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1

2 Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Räddningstjänstförbundets uppdrag Händelser under året Förebyggande skydd och räddningstjänst Enheternas förmåga Räddningstjänst i beredskap, RiB-anställda Renare arbetsplats, RAP-projektet I väntan på ambulans, IVPA Tillståndsgivning för hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE Nationellt kommunikationssystem RAKEL Komplettering av ledningscentralens ledningssystem med SAFE Lundby brandstation Krishantering, Kvilleförrådet och bergrum Upphandling av extern revision Ekonomisystem med verksamhetsuppföljning, förråd och service Utbildningsanläggningen Färjenäs Sammanfattande ekonomisk analys God ekonomisk hushållning Finansiellt mål Verksamhetsmål Investeringar Personal, bilaga Personalpolitik Semesterskuld och övertidsskuld Arbetsrätt och förhandling Rekryteringssituation och personalrörlighet Chefs- och ledarutveckling Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet Värdegrundsarbete och likabehandling Förbundets utveckling - risker och möjligheter Den närmaste framtiden Verksamhetsplan Ny deltidsorganisation Räddningsvärnens uppdrag Rökdykning

3 1.7.5 Förstudie Framtidens övningsplats Bemanning och geografisk placering Medlemsavgiftens konstruktion Fördjupad samverkan med medlemskommunerna Förbundet som myndighet Upphandling av sotningstjänster och brandskyddskontroll Automatlarm via kopparledningar EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning, bilaga Balansräkning, bilaga Övrig ekonomisk redovisning, bilaga Nettokostnad per invånare, kronor INTERN STYRNING OCH KONTROLL MILJÖREDOVISNING BILAGOR 1 6 Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4 a f: Bilaga 5: Bilaga 6: Personalstatistik Resultaträkning Balansräkning Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Kassaflödesanalys Nyckeltal 3

4 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg är ett kommunalförbund bestående av sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt invånare. För dessa kommuner svarar förbundet för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand utifrån lagen om skydd mot olyckor, LSO. Förbundet har en myndighetsutövande roll som tillsynsenhet inom ramen för LSO och utövar både tillsyns och tillståndsverksamhet utifrån lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Förbundets handlingsprogram revideras varje mandatperiod och det gällande fastställdes i förbundsfullmäktige den 25 oktober Arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas under Förbundet har status som en självständig juridisk person och regler om kommunalförbund finns i kommunallagen. Av förbundsordningen framgår att förbundet ska ha förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen leder och samordnar förbundets angelägenheter och har uppsikt över den verksamhet som bedrivs. Verksamheten granskas av både förtroendevalda och externa revisorer. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor Räddningstjänstförbundets mål i enlighet med det gällande handlingsprogrammet för , är att antalet döda och svårt skadade vid bränder ska minska. Det ska uppnås genom att: tiden från larm till påbörjad insats ska minska effektiviteten vid räddningsinsatser ska öka allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka antalet skolbränder ska minska 1.2 Händelser under året Verksamheten fokuseras och prioriteras i enlighet med handlingsprogram och förbundsordning. Energi och resurser satsas både på att komma närmare medborgaren för att stärka den enskildes förmåga, men även på samverkan med andra samhällsaktörer och inom den egna organisationen Förebyggande skydd och räddningstjänst Enligt handlingsprogrammet ska åtgärder för att minska antalet anlagda bränder i skolan och öka bostadsbrandskyddet prioriteras i det förebyggande arbetet. 4

5 Sedan 2006 har de skolbränder som förbundet larmas till halverats till 61 bränder Det är en effekt av det förebyggande arbete som räddningstjänsten utför tillsammans med skolpersonal, kommun, polis och andra aktörer, dvs en del av det arbete med sociala risker som förbundet utvecklar. Genom utryckningsstyrkornas förebyggande arbete har förbundet under året mött drygt skolelever. Inom området bostadsrelaterade bränder kan konstateras att under de senaste åren är antalet bränder i bostäder cirka 400 per år. Tyvärr med något fler omkomna Förbundet behöver utveckla det förebyggande arbetet inom området, vilket samtidigt sker på nationell nivå. Målet för antalet tillsyner enligt LBE och LSO har uppnåtts till 104 % vilket motsvarar tillsyner. Antalet genomförda räddningsuppdrag var 8 515, en ökning med cirka 400 jämfört med Det är oftast väderrelaterade händelser som påverkar volymen uppdrag och det totala antalet ligger inom det intervall som noterats de senaste åren. Antalet räddningsuppdrag vid trafikolyckor är relativt konstant och införandet av trängselskatt 2013 har inte märkbart påverkat antalet på årsbasis. Statistiska analyser och olycksutredningar ligger till grund för utveckling och prioritering av förbundets förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter Enheternas förmåga Ett projekt med beskrivningar av vilken slags kompetens och styrka förbundets enheter ska ha för att utföra insatser av skilda slag har redovisats under året. Det har fattats beslut om nio olika områdens förmågor vid olika insatser t ex brand i byggnad, trafikolycka och vattenlivräddning. Koncept för den operativa övningsverksamheten kopplat till de olika förmågorna har också redovisats under året Räddningstjänst i beredskap, RiB anställda Det råder svårigheter att rekrytera deltidsanställd RiB personal. Förbundet har vid vissa tillfällen täckt personalluckor med heltidsanställda brandmän. Problematiken ligger dels i att finna personer som kan inställa sig med kort varsel från sin ordinarie arbetsplats eller hemmet. Dels i att uppfylla förbundets krav på styrka och fysisk förmåga. Förbundet tillämpar samma krav på fysisk förmåga vid anställning av heltids och deltidspersonal. Kraven ställs enligt den så kallade Storstadsmodellen och är högre än Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Som ett led i att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän sker en utvärdering av vilka fysiska krav som ska gälla för arbetet Renare arbetsplats, RAP projektet Kunskaperna ökar om hur hälsovådligt det är att direkt utsättas för de farliga ämnen som finns i rök i samband med en insats, t ex vid rökdykning, och sekundärt vid omhändertagande av kontaminerade kläder och materiel. Hanteringen av materiel som utsatts för rök som t ex fordon, brandslang och 5

6 larmställ måste bli säkrare och materielen rengöras mer frekvent, vilket får ekonomiska konsekvenser. Materialval och hållbarhet måste beaktas vid upphandling. Ytterligare kunskaper inhämtas för att minska arbetsmiljö och miljöriskerna och förbundet har en dialog med Arbets och miljömedicin vid SU I väntan på ambulans, IVPA Förbundet samarbetar med tre olika sjukvårdshuvudmän: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus samt Region Halland, för insatser i väntan på ambulans, IVPA. Det råder helt olika avtalsförhållanden med de tre sjukvårdsområdena. Förbundet har dialog med huvudmännen och kommer tillsammans med andra räddningstjänstorganisationer att verka för likartade avtal och kostnadstäckning för IVPA insatserna Tillståndsgivning för hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE Räddningstjänsten Storgöteborg har från kommunerna övertagit tillståndsgivningen för hantering av brandfarliga och explosiva varor med start från 1 april Nationellt kommunikationssystem, RAKEL RAKEL används nu under en fullskalig provperiod inom räddningstjänsten och det befintliga kommunikationssystemet fasas successivt ut. Tekniken måste anpassas till ledningscentralens, LC:s, och utryckande enheters operativa arbetsmetodik med bl.a. öppen passning. Det innebär att kommunikation på räddningstjänstens kanaler kan avlyssnas av ledningscentralen utan att man aktivt deltar i samtalet. Det är nödvändigt att utryckande enheter på väg mot en räddningsinsats och LC känner till vad som pågår under insatsen, så att LC ur ett systemledningsperspektiv kan agera både proaktivt och parallellt med andra samtidigt pågående räddningsinsatser Komplettering av ledningscentralens ledningssystem med SAFE Försöksprojekt med systemet SAFE har inletts på ledningscentralen. Där arbetar personalen hela tiden med flera parallella system på olika skärmar framför sig. SAFE ska komplettera operatörssystemet CoordCom med ett ledningssystem som integrerar de olika systemen för att en enhetlig arbetsmetodik och minskad arbetsbelastning ska uppnås. Målet är också ökad effektivitet samt säkerställande av räddningstjänstdata och teknisk infrastruktur. Projektet utvärderas under Lundby brandstation Utbyggnaden av vägnätet i anslutning till Lundbytunneln påverkar Lundby brandstation. Förbundet fortsätter dialogen med Fastighetskontoret om alternativ placering av stationen, utryckningsvägar och tillgänglighet. 6

7 Krishantering, Kvilleförrådet och bergrum Räddningstjänsten tog för ett antal år sedan över ansvaret för skötsel och underhåll av bergrum, tidigare befolkningsskyddsrum i civilförsvarsorganisationen, samt förråd från Göteborgs Stads Fastighetskontor. Utrymmena användes då bland annat för att lagerhålla skyddsmasker åt befolkningen. Kommunernas lager av civilförsvarsutrustning har avvecklats och kommunernas planering inriktas numera mot krishantering. Kvilleförrådet har tömts under Förbundet har betalat hyra för förrådet men har också haft hyresintäkter. Det positiva nettot uppgår till 0,65 mkr och går förlorat 2014 då förbundet återlämnar förrådet till Göteborgs Stad. Bergrummet i Otterhällan hyrs fortfarande ut av förbundet som parkeringsgarage till ett företag. MSB har fått i uppdrag av regeringen att utveckla planeringen av det civila försvaret i samband med höjd beredskap och upprätthållande av samhällets funktioner. Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet senast den 31 maj 2014 och hur det påverkar räddningstjänsten är ännu osäkert. Det är därför möjligt att det under 2014 klarnar när det gäller hur återstående anläggningar och bergrum ska hanteras av förbundet Upphandling av extern revision De förtroendevalda revisorerna vid Räddningstjänstförbundet har sedan förbundet bildades anlitat Stadsrevisionen i Göteborgs Stad som stöd vid verksamhetsrevision. Stadsrevisionen har också skött upphandlingen av externa revisorer för den finansiella granskningen. Under 2013 har de förtroendevalda revisorerna tillsammans med förbundets upphandlingsenhet genomfört en egen upphandling. Från verksamhetsåret 2014 kommer både verksamhetsrevision och finansiell revision att genomföras med stöd av Ernst & Young Ekonomisystem med verksamhetsuppföljning, lager och projektredovisning Inom förbundet pågår sedan 2011 planering inför och anskaffning av egna ekonomisystem. Under 2013 har Hypergenes system för budget, prognos och analys av ekonomi och personaldata börjat utnyttjas. Behovet av beslutsstöd i form av verktyg för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning ur flera dimensioner, utöver det ekonomiska perspektivet, tillgodoses genom Hypergenes verksamhetsplaneringsmodul, vilken ännu inte tagits i drift. Förberedelser inför anskaffning av ett nytt ekonomisystem med huvudbok och reskontror pågår, för att implementeras under 2014 med driftstart 1 januari Ekonomisystemsprojektet kommer att utvidgas att omfatta förråd/lager, service samt tid/projektredovisning som främst utnyttjas av förbundets tekniska verkstäder, förrådet samt för fastighetsdrift och förvaltning. 7

8 Utbildningsanläggningen Färjenäs Miljöutredning Fastigheten Färjestaden 20:5 är belägen på oljeförorenad mark vilket var känt vid förvärvandet från Nynäs AB På förbundets mark bedrivs enligt avtal oljehantering. Verksamheten som tidigare bedrevs av Nynäs AB övergick till Stena Oil AB den 1 oktober Berörda parter: Nynäs AB, Stena Oil AB och Räddningstjänsten Storgöteborg, genomförde under hösten 2011 en miljöutredning för att fastställa ansvaret för de föroreningar som fanns på området. Utredningen, som utfördes av Golder Associates AB, fastställde att det fanns föroreningar som härrörde sig både från tiden före 2003 samt från perioden 2003 till Räddningstjänsten anlitade även MAQS Law Firm Advokatbyrå AB för juridiskt bistånd. En rättslig process mot Nynäs AB skulle eventuellt kunna klargöra kostnadsfördelningen av miljöåtgärderna mellan Nynäs AB och förbundet. I det avtal som upprättades när förbundet förvärvade fastigheten finns dock en friskrivningsklausul som fråntar tidigare ägare ansvar för kontaminering som uppkommit före köpet. Förbundet har under 2013 deltagit i Energihamnsprojektet tillsammans med Länsstyrelsen och övriga intressenter i hamnen. Syftet är att hitta gemensamma riktlinjer avseende krav på åtgärder i kontaminerande markområden. I projektets slutrapport framkommer att man enbart ska säkra att föroreningar inte sprids till grannfastigheter eller rinner ut i älven eller hamnen. Förbundet kommer i samråd med hyresgästen Stena Oil AB att säkerställa att så inte sker. Försäljning Förbundet har kommit fram till att området inte längre lämpar sig för den utbildnings och övningsverksamhet som räddningstjänsten har behov av. Förutsättningarna har förändrats och förbundet kommer att avyttra fastigheten. Dialog med Fastighetskontoret pågår både avseende hjälp med försäljning och anskaffning av nytt markområde för övningsverksamhet. Värdering av den mycket komplexa fastigheten Färjenäs utförs av oberoende externa konsultföretag. Avsättningar för miljöåtgärder Förbundet har vid två tillfällen, 2003 och 2012, gjort avsättningar för miljöåtgärder på sammanlagt 17 mkr, varav det återstår 15,6 mkr. Förra årets avsättning gjordes för att ta hand om frifas olja på grundvattenytan med hjälp av skimmingutrustning under en sexårsperiod, med planerad start under Avsättningen beräknades med en förnyad utredning av Golder Associates AB som underlag. Skimmingen påbörjades inte, utan följden av Energihamnsprojektets slutsatser kan innebära att andra åtgärder bör vidtas. 8

9 1.3 Sammanfattande ekonomisk analys Förbundet uppvisar ett positivt resultat på + 3,3 mkr för Resultatet är därmed + 5,3 mkr jämfört med den underbalanserade budgeten på 2,0 mkr. Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2013 års nivå är 2,6 % och utfallet för lönerevisionen 2,7 %. Jämförelsestörande poster I resultaträkningen redovisas två jämförelsestörande poster. Den ena är återbetalningen av avtalsförsäkringarna, AFA, för 2005 och 2006, vilka ger en intäkt på 11,1 mkr. Motsvarande jämförelsestörande post fanns även 2012 och avsåg AFA återbetalningen för 2007 och Den andra posten på 28,9 mkr utgörs av ökning av räntekostnaden för pensionsskulden, en följd av att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks. Förra året gjordes ytterligare en avsättning på 10 mkr för miljöåtgärder på Färjenäs och den sammanlagda avsättningen uppgår nu till 15,6 mkr. Justering av medlemsavgiften I årets bokslut sker två justeringar av medlemsavgiften. Dels ersätts förbundet för den ökande pensionsskulden som är följden av sänkt diskonteringsränta och dels återbetalar förbundet AFA medel. Nettoeffekten innebär, efter sedvanlig avstämning av årets pensionskostnader, att medlemskommunerna ersätter förbundet med 16,2 mkr. Underbalanserad budget Från 2012 och framåt beräknades avskrivningskostnaderna att öka. För att finansiera avskrivningarna skulle årligen 2,0 mkr tas i anspråk av 2010 års överskott, sammanlagt 6,0 mkr över de tre åren, enligt beslut fattat i samband med bokslutet God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och samtidigt visar att verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls. God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets ekonomiska utrymme är överordnat verksamhetens ambitionsnivå Finansiellt mål Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter. Förbundet förväntats inte generera överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. Det finansiella målet för 2013 uppfylls genom en positiv budgetavvikelse med + 5,3 mkr. Sedan den genomgripande organisationsförändringen av de utryckande och förebyggande verksamheterna genomfördes 2005, har förbundet genererat ett sammanlagt överskott på 16,0 mkr, trots ett antal år med beslut om under 9

10 balanserade budgetar för att klara t ex omstruktureringar, arbetsmiljörelaterade kostnader vid hot och våld samt ökade avskrivningar. Det är svårt att hamna på exakt nollresultat och försiktigheten medför oftast att det blir ett litet överskott Verksamhetsmål Förbundets uppdrag beskrivs i handlingsprogrammet. I bilaga 2 av årsredovisningen, verksamhetsuppföljningen, redovisas uppfyllelsen av uppställda mål. För att kunna formulera och följa upp verksamhetsmålen delas aktiviteterna inom räddningstjänst upp i fyra skeden förebygga vilket innebär riktat stöd till enskilda, tillsyn, information och rådgivning samt utbildning förbereda räddningsinsats genomföra räddningsinsats följa upp räddningsinsats analys och återkoppling 1.4 Investeringar Under 2013 gjordes investeringar för 51,6 mkr mot 17,5 mkr Huvudparten av investeringarna utgörs som oftast av fordon. Årets fordonsinvesteringar, ca 42 mkr, består av: 6 basbilar till deltidsstationer 4 lastväxlare, flytt av äldre lastväxlare till deltidsstationerna ersätter tankbilar 1 gårdshävare 1 höjdenhet 4 ombyggnation/renovering av vattentank 5 pickuper 7 båtar på trailer 4 oljeskyddscontainers 1 slangkärra 3 restvärdeskärror Övriga investeringar utgörs bl.a. av kemindikeringsutrustning, träningsutrustning, serverbyten, automatlarmhanteringssystemet Contal samt systemet Hypergene för budget och uppföljning. Från 2012 förutsattes att avskrivningskostnaderna skulle öka och för att finansiera avskrivningarna tas årligen 2,0 mkr i anspråk av 2010 års överskott, sammanlagt 6,0 mkr över de tre åren. Varken 2012 eller 2013 blev avskrivningskostnaderna så höga då beställningar och byggnationer av fordon försenades. Leveranser har skett först sent under 2013 och därmed inte hunnit påverka avskrivningarna i nämnvärd grad. 10

11 1.5 Personal, bilaga Personalpolitik Förbundets målsättning är att alla anställda ska ha en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö som främjar hälsa, arbetsglädje, kvalitet och effektivitet. För att nå detta behöver förbundet ha ett väl fungerande ledarskap och medarbetare med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Som ett led i att utveckla personalpolitiken pågår ett samarbete med arbetstagarorganisationerna att revidera samverkansavtalet för att detta bättre ska spegla förbundets behov anpassat till dagens förutsättningar. Syftet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av dialog och delaktighet på alla nivåer inom förbundet och att medarbetarna ska känna engagemang och trivsel i arbetet. För att skapa en framgångsrik personalpolitik har flera av HR processerna framförallt inom rekrytering och kompetensförsörjning samt arbetsmiljö förtydligats och förbättrats. Inom ramen för detta arbete har ett antal policys och riktlinjer, bland annat för gravida och ammande medarbetare samt för alkohol och droger, reviderats, utvecklats och implementerats i förbundet. Under året har förbundet även beslutat att möjliggöra bruttolöneavdrag i samband med synkorrigerande behandling, för de medarbetare som på eget initiativ önskar göra detta Personalvolym och personalstruktur Antalet anställda i förbundet var den 31 december 2013 totalt 838 inklusive timanställda och beredskapsanställda, RiB, fördelat på 144 beredskapsanställda inom deltidsorganisationen och 694 inom heltidsorganisationen. Antalet anställda har därmed minskat från 850 föregående år. Gruppen beredskapsanställda har minskat mest jämfört med föregående år, från 150 till 144 personer. I övrigt är antalet anställda i stort sett oförändrat. Av förbundets totala antal anställda har 698 medarbetare brandteknisk bakgrund. Övriga 140 medarbetare är att betrakta som teknisk eller administrativ personal utan brandteknisk bakgrund. Andelen timanställd personal är i likhet med tidigare år fortfarande låg, 0,4 %, och förekommer endast för några enstaka befattningar såsom lokalvårdare och räddningslärare. Utöver dessa finns även personer uttagna med tjänsteplikt som är knutna till något av förbundets fyra räddningsvärn. Dessa totalt 110 personer finns till förfogande på orten för att vid behov kunna anlitas för räddningstjänstinsatser. I förbundet finns det 84 tillsvidareanställda kvinnor vilket motsvarar 12,6 %. Av dessa är tio brandmän inom heltidsorganisationen, tre brandingenjörer, tolv chefer och 59 administrativ och övrig personal. Två kvinnor är beredskapsanställda inom deltidsorganisationen. I tabellen nedan visas könsfördelningen per personalkategori i procent. 11

12 Könsfördelning (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Administrativ personal 39,0% 61,0% Brandpersonal 3,1% 96,9% Hantverkare (fastighets, fordons och larmtekniker) 0,0% 100,0% Teknisk personal (brandingenjörer, brandinspektörer, el och IT tekniker) 12,2% 87,8% Övrig personal (lokalvårdare, stationsvärdinnor, vaktmästare) 87,5% 12,5% Totalt 2013 (2012) 12,6% (12,4%) 87,4% (87,6%) Åldersstruktur Förbundets medelålder för tillsvidareanställda är för närvarande knappt 46 år. Hantverkare/yrkesarbetare är personalkategorin med högst medelålder, knappt 54 år, inom förbundet. Medelåldern för heltidsbrandmännen är 42 år. I nedanstående diagram redovisas åldersfördelningen inom förbundet Semesterskuld och övertidsskuld Förbundets semesterskuld till medarbetarna växer för varje år. De senaste fyra åren har skulden ökat från semesterdagar till semesterdagar. Den nivå som uppnåtts motsvarar 20 dagar per tillsvidareanställd vilket innebär en skuld på närmare 27 mkr, inklusive sociala kostnader. Även skulden för inarbetad och ej uttagen övertid har ökat och ligger på en nivå om 3 mkr eller timmar vilket motsvarar knappt 7 årsarbetare, beräknat på arbetade timmar per år. 12

13 Den övertid som utförts under året uppgick till mer än timmar vilket motsvarar 11 årsarbetare. Detta är en ökning med mer än timmar, motsvarande knappt 1 årsarbetare jämfört med föregående år och bidrar till att skulden till medarbetarna fortsätter att öka. Framförallt är det under första halvåret och till viss del även under sommaren som den arbetade övertiden har varit högre än föregående år. Det är inom förbundets tre team, utvecklingsavdelningen i huvudsak på larmcentralen och tekniska avdelningen som den största andelen övertid genererats. I diagrammet nedan framgår hur den arbetade övertiden fördelats under året jämfört med föregående år. Övertiden har utförts månaden innan den redovisas Arbetsrätt och förhandling Årets löneöversyn genomfördes som planerat och målet, att utbetala ny lön i oktober, uppfylldes. Att utbetalningen genomfördes så sent berodde, liksom tidigare år, på en försenad avtalsrörelse på central nivå mellan kollektivavtalsslutande parter. Löneöversynen gav ett genomsnittligt utfall med en löneökning motsvarande 2,7 % totalt inom förbundet vilket är att jämföra med 2012 års utfall på 3,2 % och 2011 års utfall på 2,0 %. Redan under december påbörjades arbetet med löneöversyn 2014 med förhoppning om att kunna betala ut ny lön under våren. Detta är möjligt då det träffats fleråriga avtal mellan kollektivavtalsslutande parter på central nivå. 13

14 Nytt pensionsavtal Under året har parterna på central nivå, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt arbetsgivarförbundet Pacta, träffat överenskommelse om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, AKAP KL. Det träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Under våren 2014 kommer centrala parter att påbörja förhandlingar avseende villkor för särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal Rekryteringssituation och personalrörlighet Personalomsättning Förbundets personalomsättning har ökat från föregående års 4,0 % till nivån 4,9 %. Under 2013 nyanställdes 37 personer externt, varav 22 brandmän på heltid. Utöver detta har det genomförts 18 internrekryteringar. Heltidsbrandmän rekryterades huvudsakligen från dem som tidigare arbetat som sommarvikarier. Övriga befattningar som nyanställdes under året var bl.a. förbundsdirektör, IT tekniker, brandingenjörer, administrativ personal och instruktörer till utbildningsavdelningen. För att ersätta vid brandmännens semestrar och annan ledighet fanns 54 brandmän som sommarvikarier under ordinarie personals semester. Framtida rekryteringar Brandmännens möjlighet att vidareutbilda sig och söka andra tjänster inom förbundet samt de årliga pensionsavgångarna leder till att det ständigt finns ett behov av att rekrytera brandmän. För att förbundet under 2014 ska kunna upprätthålla den fastställda beredskapen och bemanna brandtekniska tjänster är bedömningen att omkring 25 brandmän kommer att behöva rekryteras. Pensionsavgångar och analys av framtida pensioner Sammanlagt har 22 personer gått i pension under 2013, varav 15 med brandteknisk bakgrund. De senaste åren har det skett en ökning av antal personer med brandmannabakgrund, som har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Sedan 2007 har gruppen ökat från 27 personer till 45 personer. Många av dem som har möjlighet att gå i pension från 58 års ålder väljer att stanna kvar i arbete efter att de uppnått pensionsåldern. Under 2014 kan totalt 52 personer avgå med särskild ålderspension, SÅP, vilket är en ökning från föregående år. För att särskild ålderspension ska bli aktuell krävs att medarbetaren har arbetat minst 25 år i utryckningen och har 30 år total anställningstid. Kompetensutveckling och personalförsörjning Under hösten har en utredning påbörjats för att utveckla rekryteringsprocessen och göra den bättre anpassad till de lokala förutsättningarna. Parallellt med detta har ett arbete med att kartlägga förbundets kompetensförsörjningsprocess påbörjats. Detta för att på ett strukturerat sätt säkerställa att förbundet lyckas attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens för att klara uppdrag, mål och framtida utmaningar. 14

15 Utifrån antalet sökande till lediga tjänster kan det konstateras att förbundet kvarstår som attraktiv arbetsgivare, både när det gäller antal sökande per tjänst och den andel personer som är kvalificerade för tjänsten. I rekryteringsprocessen för brandmän uppfyllde 125 grundkraven och det uppskattade behovet var ca 20. Även till andra tjänster som administratör och IT tekniker har det funnits ett stort och kvalificerat underlag att rekrytera ifrån. Gruppen brandingenjörer har varit den grupp som det har varit svårast att rekrytera till. Det finns därmed behov av att se över vilka åtgärder som kan behövas för att göra förbundet mer attraktivt som arbetsgivare samt möjliggöra större rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom organisationen för gruppen brandingenjörer. En annan grupp som är svår att rekrytera är deltidsbrandmän, RiB Chefs och ledarutveckling Under året har räddningstjänstens chefer bjudits in till åtta chefsmöten. Syftet med mötena har varit att på olika sätt, genom information, utbildning, dialog och föreläsningar, stärka cheferna i deras yrkesroll. Programmet har bl.a. innehållit föreläsning i kommunikativt ledarskap och dialog angående utveckling av samverkan på alla nivåer inom förbundet. Cheferna har dessutom fått utbildning inom arbetsmiljö med inriktning på chefens ansvar. Ett arbete har påbörjats med att ta fram introduktionsprogram för nya chefer i syfte att skapa ett förbundsgemensamt program och ytterligare stärka cheferna i deras roll. Under hösten 2013 har en utbildningsinsats genomförts för bl.a. styrkeledare och stationschefer inom ramen för teamkonferenserna. Temat för utbildningen har varit Dialog som verktyg Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet Förbundets mål är att med stor precision och hög trovärdighet genomföra ett aktivt och säkert arbetsmiljöarbete inom hela förbundet. Utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra hanteringen av arbetsskador, tillbud och avvikelser har genomförts. Rapporteringsverktyget LISA har förbättrats och verksamhetsanpassats när det gäller statistik och användarvänlighet. Syftet är att kartlägga och identifiera risker i arbetsmiljön så att ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas. En nyhet i systemet är att det numera även kan hantera avvikelser. Diagrammet nedan visar antalet arbetsskador, tillbud och avvikelser som har anmälts under året jämfört med föregående år. 15

16 En effekt av utvecklingsarbetet är att det totala antalet rapporterade avvikelser, tillbud och arbetsskador har ökat från 101, exklusive avvikelser, till 163 inklusive avvikelser, vilket motsvarar en ökning med 61 %, jämfört med föregående år. Det kan antas att det bland rapporterade tillbud under 2012 döljer sig händelser som egentligen är att betrakta som avvikelser eftersom möjligheten att rapportera avvikelser tillkom i juni Skillnaden mellan ett tillbud och en avvikelse är att ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat resultera i en personskada, medan en avvikelse kan betraktas som avsteg från tillämpliga arbetssätt, instruktioner eller materielfel. Av de totalt 43 inrapporterade avvikelserna förekommer flest i samband med olycksplats tätt följt av tjänstefordon. Även på station/kontor har ett tiotal avvikelser rapporterats. I samband med övningsområde har enbart en avvikelse rapporterats. Sjukfrånvaro Förbundets totala sjukfrånvaro, inklusive sjukersättning, har legat på i stort sett samma nivå som föregående år. Som lägst var den totala sjukfrånvaron i augusti månad, 2,4 %, och som högst var den i februari, 3,8 %. De långa sjukfallen, som pågår i mer än 60 dagar, står för den största andelen av sjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaro under dag ett till fjorton, har under våren haft en sjunkande trend och under hösten legat kvar på en relativt låg nivå, vilket är positivt. Den ackumulerade korttidsfrånvaron t.o.m. december uppgick till 0,7 % vilket är något lägre än föregående års 0,8 %. Det kan förekomma att medarbetare önskar få sjukfrånvaro utbytt mot annan ledighet exempelvis semester, vilket gör det svårt att veta om det i dessa siffror finns en dold sjukfrånvaro. Den yrkesgrupp som har högst sjukfrånvaro är administratörer med 9,1 %. Därefter kommer gruppen hantverkare/fastighetsskötare med 7,6 %. Gruppen brandpersonal har en sjukfrånvaro på 3,2 %. 16

17 Sjukfrånvaron uppdelad på män och kvinnor visar att kvinnor, till skillnad från tidigare år, har en något lägre sjukfrånvaro, 3,0 %, jämfört med män, 3,2 %. Det är den långa sjukfrånvaron som skiljer mest. Sjukfrånvaro över 60 dagar är för män 2,1 % och för kvinnor 1,0 %. Kvinnornas korttidsfrånvaro är dock fortfarande högre, nämligen 1,7 % jämfört med männens 0,6 %. Det bör dock poängteras att gruppen kvinnor är betydligt färre vilket medför att en medarbetares sjukskrivning får större effekt på den totala sjukfrånvaron inom gruppen kvinnor. Männens sjukfrånvaro har ökat något medan kvinnornas sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år. I tabellen nedan redovisas den totala sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som utgörs av långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Varav Sjukfrånvaro Män Kvinnor Totalt långtidssjukskrivna ,2 % 3,0 % 3,2 % 2,0 % ,1 % 4,4 % 3,2 % 2,0 % Åldersgruppen med högst sjukfrånvaro är 50 år och äldre, 3,9 %, och gruppen har även ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Inom de båda andra åldersgrupperna, år och yngre än 29 år, har det däremot skett en minskning. I åldersgruppen yngre än 29 år finns ingen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar registrerad, medan det inom de båda andra åldersgrupperna är långtidssjukfrånvaron som står för den största andelen av total sjukfrånvaro, 1,9 % respektive 2,6 %. Sjukfrånvaro per åldersgrupp Totalt 2013 Totalt 2012 Åldersgrupp 29 år 0,6 % 0,8 % Åldersgrupp år 3,0 % 3,3 % Åldersgrupp 50 år 3,9 % 3,6 % Långtidsfriska Medarbetare i förbundet verkar generellt ha en god hälsa, åtminstone sett till andelen långtidsfrisk personal dvs medarbetare som har 0 till 4 sjukdagar under 17

18 ett år. Andelen var under året 71,4 % vilket är en liten minskning från föregående år, 71,9 %, men högre än för två år sedan, 69,2 %. Även här kan det finnas anledning att resonera kring om det kan röra sig om en viss andel dold sjukfrånvaro. Hela 56 % hade inte någon sjukdag alls under 2013, vilket dock är lägre än föregående års 60 %. Övrig frånvaro Föräldraledigheten i förbundet ligger nu på samma nivå som för två år sedan, 1,8 %, och har därmed ökat något från föregående år, 1,6 %. Skillnaden mellan män och kvinnor är tydlig. I gruppen kvinnor är andelen 5,4 % och för män 1,3 %. Jämfört med föregående år har kvinnornas uttag av föräldraledighet ökat något medan männens ligger på samma nivå. Övrig frånvaro såsom semester, 10,4 %, och studieledighet, 0,2 %, är i stort sett oförändrad under den senaste fyraårsperioden. Kvinnorna har visat sig vara mer studielediga än männen. Hälsa och friskvård För att kunna upprätthålla förbundets uppdrag ställs det höga krav på medarbetarnas bundet har en god hälsa och en aktiv livsstil oavsett arbetsuppgifter eller yrkeskategori. Att arbeta i utryckningstjänst ställer särskilt höga krav på en god fysisk arbetsförmågaarbetsförmåga och därför är det värdefullt att samtliga medarbetare inom för i form av kondition, muskelstyrka och rörlighet. Därför ingår fysisk träning som en naturlig del i arbetet för de medarbetare som arbetar i operativ utryckningstjänst. Rehabilitering och förebyggande arbete Då en medarbetare är i behov av rehabilitering eller förbyggande åtgärder sker ett aktivt och nära samarbete mellan chefen och medarbetaren. Genom att i ett tidigt skede fånga upp signaler på ohälsa i kombination med en förbundsövergripande planering kan förbundets relativt låga sjukfrånvaro bibehållas. Under året har förbundet sammanlagt hanterat 56 medarbetare i behov av rehabilitering, varav 33 färdigrehabiliterades under Av dessa 33 återgick 23 medarbetare till ordinarie befattning och 10 medarbetare gick till andra befattningar, pension eller avslutade sin anställning. Företagshälsovård Förbundet har under 2013 upphandlat psykiatrikertjänst. Detta för att ytterligare stödja arbetsgivaren och medarbetare i rehabiliteringsarbetet då det kan finnas behov av specialistkunskap inom området Värdegrundsarbete och likabehandling Förbundets målsättning är att vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö, tillgänglig för alla och fri från diskriminering och trakasserier. Under 2013 har en treårig likabehandlingsplan tagits fram. 18

19 1.6 Förbundets utveckling risker och möjligheter Väder och naturrelaterade olyckor och störningar utgör en allt tydligare del av riskbilden nationellt, regionalt och lokalt. I Göteborgsregionen har under senare år inträffat en rad sådana händelser med betydande skadeutfall; höga vattenflöden, storm och orkanvindar och extremt vinterväder. Avsiktliga händelser utgör dessvärre också en allt vanligare del av riskbilden i samhället. I Göteborgsregionen finns exempel på grova våldshandlingar som innehåller bland annat användning av vapen och sprängladdningar. I flera fall har de skett på allmän plats med betydande risker för allmänheten. Infrastrukturen och risktopografin förändras. Transporter, resande, näringslivets förändring, boende mm förändras över tiden, i olika takt. Anläggningar åldras och nyanläggningar kan förändra risktopografin. Utvecklingen inom elmarknaden och telemarknaden går snabbt och har erfarenhetsmässigt stor betydelse för enskilda människor, näringsliv och offentlig förvaltning. Sociala förändringar i samhället berör räddningstjänsten. Befolkningsutveckling, sysselsättningsutveckling, etnicitet samt åldersstruktur är faktorer som på olika sätt kan påverka verksamheten ifråga om förebyggande arbete, förberedelser inför räddningsinsatser och former för hur människor ska bemötas. Arbetet för ökad och förbättrad samverkan mellan samhällets olika aktörer möjliggör ett tryggare och säkrare samhälle. Den enskildes förmåga, engagemang och ansvar för att vidta egna åtgärder och aktiviteter för att öka skyddsnivån får allt större betydelse. Den generella trafikökningen skapar fler olyckor och stora framkomlighetsproblem i trafiken, vilket i sig är ett problem i samband med räddningsinsats. Allt fler evenemang anordnas inom förbundets geografiska område, vilket medför en ökad belastning på räddningstjänsten. 1.7 Den närmaste framtiden Förbundet står inför många utmaningar när det gäller utvecklingen av räddningstjänst och det förebyggande arbetet, samverkan med medlemskommunerna och andra intressenter, rekrytering, kompetensutveckling och övning samt ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt. Nedan redovisas ett antal mycket aktuella frågor och områden Verksamhetsplan 2014 Förbundets första heltäckande verksamhetsplan sjösätts Den omfattar mera än enbart räddningstjänst och förbyggande uppdrag enligt handlingsprogrammet i enlighet med LSO och myndighetsutövning i enlighet med förbundsordningen. Verksamhetsplanen omfattar hela organisationen och utgör den grund förbundet ska planera och följa upp sin verksamhet efter. 19

20 1.7.2 Ny deltidsorganisation Från den 1 mars 2014 kommer deltidsstationerna och räddningsvärnen att organiseras i en separat gemensam avdelning Räddningsvärnens uppdrag Översyn pågår av räddningsvärnens uppdrag. Förbundet har 7 räddningsvärn. De utnyttjas i olika hög grad för räddningstjänstuppdrag enligt LSO. I södra skärgården används värnen till övervägande del för IVPA uppdrag, i väntan på ambulans Rökdykning Rökdykning är den farligaste arbetsuppgiften som tillåts enligt svenska arbetsmiljöföreskrifter. En ändrad syn på hur dessa arbetsmoment ska utföras kan komma att medföra en förändring av räddningstjänstens organisatoriska struktur och den enskilde brandmannens arbetsuppgifter Förstudie Framtidens övningsplats Under 2013 färdigställdes en rapport som omfattar förslag till nytt koncept för intern operativ utbildnings och övningsverksamhet. I rapporten beskrivs behovet av att utveckla anläggningarna. Befintliga övningsplatser: Färjenäs, Karholmen samt några lokala övningsfält motsvarar inte längre förbundets behov. En förstudie som ska omfatta behov av arealer, byggnader, geografisk placering och en preliminär kostnadsbild görs under Bemanning och geografisk placering Inte bara övningsverksamhetens placering utan även förutsättningarna för bemanning och geografisk placering av heltids och deltidsstyrkor samt värn utreds, liksom framtida placering av tekniska verkstäder Medlemsavgiftens konstruktion Medlemskommunerna har genom styrelsen begärt en utredning om medlemsavgiftens konstruktion och förslag till en eventuell förändring. Det är med nuvarande konstruktion stora skillnader mellan kostnaderna per invånare i kommunerna trots att man ingår i samma förbund. Utredningen ska vara klar i juni Fördjupad samverkan med medlemskommunerna Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg utgör medlemskommunernas räddningstjänst och ett fördjupat samarbete är önskvärt. Dialog har initierats mellan förbundet och kommunerna om vilka samarbetsområden som kan utvecklas, förutom det ansvar som åvilar förbundet enligt handlingsprogrammet. Exempelvis kan förbundet tillhandahålla utbildning inom det egna kompetensområdet och det när gäller förbundets automatlarm utgörs en stor andel av uppkopplingar till kommunala fastigheter. 20

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M)

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Budget Beslutad: Dnr:

Budget Beslutad: Dnr: Beslutad: 708 2016-10-26 Dnr: 2016-001041 Innehåll 1. Organisation och verksamhet... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Styrning och geografisk placering... 4 2. Handlingsprogram och mål... 4 2.1 Nationella

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M), tjänstgörande

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer