Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län"

Transkript

1 Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 ska länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (dnr M2002/2284/Na). En redovisning av arbetet med genomförandet av programmen och hur arbetet kan utvecklas ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 maj 2015 (uppdrag 55). Förslag till utveckling av arbetet med programmen för skydd av tätortsnära natur Detta avsnitt har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län och är likalydande i länens redovisningar. Uppdragen bör förlängas Länsstyrelserna anser att uppdraget att genomföra programmen bör fortsätta. Genomförandet har hittills varit framgångsrikt i alla länen vilket framgår nedan under de länsvisa redovisningarna. Dock återstår arbete i alla tre län. Storstadslänen står inför stora utmaningar, inte minst inom områden som integration, bostadsförsörjning och transportinfrastruktur. I en god samhällsplanering ingår som en självklarhet att samtidigt slå vakt om en god livsmiljö och säkerställa våra regioners värden för människors livskvalitet och för en god folkhälsa. Programmen om tätortsnära natur syftar till att bidra till en god utveckling i våra län. Länsstyrelserna i storstadslänen har här en angelägen uppgift att, i aktiv samverkan med storstäderna och deras kranskommuner, fortsätta arbetet med tätortsnära natur i syfte att trygga värden för våra stora befolkningars friluftsliv och naturupplevelser, samtidigt som naturen är en besöksanledning för utländska turister. Ett fortsatt uppdrag att genomföra programmen under en ytterligare femårsperiod föreslås därför. Förbättrad samverkan mellan länen Samverkan mellan de tre berörda länen bör förstärkas, både vad gäller strategiska frågor och i frågor som rör genomförande. Postadress: Göteborg Besöksadress: Ekelundsgatan 1 Telefon: (växel) E-post: Webbadress:

2 Sid 2(7) Samverkan på strategisk nivå sker sedan några år genom årliga möten mellan naturvårdscheferna i de tre länen. Dessa möten har varit givande och bör fortsätta. Länsstyrelserna avser också att förstärka samverkan på handläggarnivå genom återkommande möten och en förbättrad kontakt mellan länen. Syftet är såväl att utbyta erfarenheter som att utveckla vissa gemensamma frågor, t.ex. utbildnings- och seminarieverksamhet. Till exempel kan utbildning för kommuner som ett län arrangerar erbjudas också i de andra länen. En gemensam större konferens om tätortsnära natur bör övervägas. Samverkan med och stöd till kommunerna Arbetet med genomförandet av programmen om tätortsnära natur sker i samverkan med kommunerna. Förutom att kommunerna genomför delar av programmen genom att skydda områden är självfallet kommunernas roll i markanvändningsplaneringen central. LONA-bidragen till lokala naturvårdsprojekt bedöms ha varit mycket värdefulla för att ge stöd till kommunerna i processen kring skydd av områden och framtagande av underlag. LONA-bidrag kommer även i fortsättningen att prioriteras för åtgärder som bidrar till uppfyllelse av programmen för skydd av tätortsnära natur. Även möjligheten för kommuner att söka statsbidrag från Naturvårdsverket för bl.a. markersättningar bör lyftas fram tydligare i samverkan med Naturvårdsverket. Länsstyrelserna arbetar också löpande med vägledning till kommunerna i samband med kommunala reservatsärenden. Frågor om tätortsnära natur är också givna vid länsstyrelsernas fortlöpande dialog med kommunerna om naturvårdsfrågor. Behovet av ytterligare stöd, t.ex. i form av utbildningsinsatser, bör undersökas. Här bör också möjligheterna till samverkan mellan de tre länsstyrelserna tas tillvara. Samverkan med andra aktörer Länsstyrelserna har regelbunden samverkan med berörda aktörer, inte minst inom ramen för de regionala samrådsgrupperna för naturvård. Berörda aktörer är förutom kommunerna bl.a. andra myndigheter som Skogsstyrelsen, regioner/landsting, markägarorganisationer, ideella naturvårdsorganisationer samt berörda naturvårdsstiftelser. Frågor om tätortsnära natur kommer också i fortsättningen att ha en viktig plats i denna samverkan. Synergier med andra pågående uppdrag Det förtydligade och breddade uppdraget om friluftsliv i regleringsbrevet för 2015 (uppdrag 63) har tydliga beröringspunkter med arbetet med tätortsnära natur. Av de tio punkterna knutna till målet för friluftspolitiken berörs flera

3 Sid 3(7) direkt av detta arbete. Två av punkterna rör till exempel tätortsnära natur respektive skydd av områden. Länsstyrelserna bedömer att arbetet med skydd av tätortsnära natur kommer att utgöra en viktig del i uppdraget om genomförande av friluftslivspolitiken. Länsstyrelserna har också i årets regleringsbrev fått uppdrag att ta fram regionala program för grön infrastruktur (uppdrag 64). För närvarande arbetar Naturvårdsverket med att ta fram riktlinjer för detta arbete. Redan av uppdraget som det är formulerat i regleringsbrevet framgår emellertid att frågor om tätortsnära natur har en stark koppling också till detta uppdrag och till frågor knutna till ekosystemtjänster. Fortsatt arbete med detta uppdrag ska samordnas med arbetet med tätortsnära natur. Skydd av tätortsnära natur bidrar i hög grad också till att uppfylla flera av miljökvalitetsmålen och de etappmål om skydd av områden som regeringen beslutade I de tätortsnära områdena skyddas såväl skogar och andra landmiljöer som vattenmiljöer till gagn för såväl friluftslivet som för bevarande av biologisk mångfald. Finansiering Länsstyrelserna har genom Naturvårdsverket erhållit särskilda bidrag för genomförande av programmen. För ett framgångsrikt och breddat arbete med dessa frågor är en sådan finansiering avgörande och förutsätts fortgå vid ett utvecklat uppdrag. Programmet för Göteborgsregionen Bakgrund Programmet Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen togs fram 2003 på uppdrag från regeringen. I regleringsbrevet för 2004 fick Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län i uppdrag att påbörja genomförandet av programmen i respektive län för skydd, förvaltning och utveckling av värdefulla tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård. Programmet för Göteborgsregionen omfattar totalt 42 områden i tolv kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Från början innehöll programmet 40 områden, men två har delats. Länsstyrelsen ansvarar för att skydda 32 av områdena och kommuner för totalt 10 områden (Göteborgs Stad 5 st, Alingsås kommun 3 st, Tjörns kommun 1 st och Stenungsunds kommun 1 st). Lägesrapporter om arbetet med programmet har tidigare lämnats till regeringen 2006 och 2008.

4 Sid 4(7) Läget för genomförandet av programmet Av de totalt 42 områdena som ingår i programmet så har 16 skyddats som naturreservat t o m maj Länsstyrelsen har beslutat om 11 reservat och kommuner om 5 reservat (Alingsås kommun 3 st, Göteborgs Stad 1 st och Stenungsunds kommun 1 st). Hittills har ca 2550 ha skyddats, varav produktiv skogsmark ca 1600 ha och hav/sjö ca 700 ha. För sammanfattning, se tabell 1 nedan. Länsstyrelsens arbete Processen med reservatsbildning har påbörjats i samtliga av de områden som Länsstyrelsen ansvarar för. Processen har kommit olika långt i områdena, allt från inledande inventeringar till genomförda remisser och områden som kommer att beslutas som naturreservat inom kort. Länsstyrelsen arbetar aktivt med 16 områden. I tabell 2 i bilaga redovisas aktuell status områdesvis för samtliga objekt i programmet. I ett område påbörjades reservatbildning, men Göteborgs Stad var i remissen negativt inställd till att området skulle skyddas som naturreservat och därför avstannade arbetet. Både Länsstyrelsen och kommunen är dock angelägna om att det centralt belägna friluftsområdet inte ska exploateras och att dess höga rekreationsvärden för göteborgarna ska bestå. Diskussioner om hur områdets värden bäst skyddas kommer att fortsätta inom kommunen och även mellan kommunen och Länsstyrelsen och därför föreslås området betecknas som utredningsområde framöver istället för planerat naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat att låta fyra områden utgå ur programmet. Områdena bedöms inte lämpliga att skydda som naturreservat inom programmet för tätortsnära natur- och friluftsområden. Motivering för respektive område finns i tabell 2. Länsstyrelsen har under senare år fått särskilda medel för handläggning av det tätortsnära reservatsarbetet och Länsstyrelsen har varje år förbrukat medlen. Länsstyrelsen upplever att takten i reservatsbildningen av de tätortsnära områdena har drivits upp de senaste åren, mycket tack vare de särskilt tilldelade resurserna för handläggning. Den inledande förankringen med berörda kommuner, markägare, Naturvårdsverket m fl under programmets första år tog mycket tid, vilket har lett till att inte ens hälften av områdena (38%) har skyddats som reservat hittills. Det är en stor andel privata markägare inom de tätortsnära objekten i Göteborgsregionen, vilket gör att förankringsprocessen blir utdragen och försvårad. Många har förväntningar på ersättning motsvarande tomtmark istället för produktiv skogsmark, vilket förlänger förhandlingsprocessen inom de tätortsnära områdena och ökar risken för överklaganden. Det har i flera områden funnits konflikter med

5 Sid 5(7) kommunala exploateringsintressen, vilket har gjort att arbetet har tagit längre tid än man förutsåg i början av programtiden. Kommunernas arbete Av de 10 områden som kommuner ansvarar för återstår i dagsläget fem att skydda som reservat. Göteborgs Stad har fyra områden kvar, varav reservatsbildning har påbörjats i två områden. I ett område pågår arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för att ge framtida riktlinjer för de olika, och i viss mån motstående, intressen som finns där. Tjörns kommun har ett område kvar att skydda, men reservatsbildningsarbetet har inte påbörjats ännu. Inom Göteborgsregionens gröna och blå kilar pågår två LONA-projekt som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och berörda kommuner. Länsstyrelsen medverkar i projekten tillsammans med ett flertal olika myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Projekten handlar bl a om kilarnas höga rekreationsvärden och deras betydelse för boende i Göteborgsregionen. Projekten drivs inom Delsjön-Härskogenkilen samt Slottsskogen-Sandsjöbacka-kilen, och några av det tätortsnära programmets planerade reservat är belägna inom dessa kilar. Länsstyrelsen samverkar med kommunerna kring frågor som rör reservatsbildning och vägleder dem i processen, samt deltar i vissa av momenten. Tabell 1. Sammanfattning Tätortsnära natur i Göteborgsregionen t o m maj 2015 Antal områden i programmet 42 - Länsstyrelsen 32 - Kommunala 10 Beslutade reservat - Länsstyrelsen - Kommunala Överklagade - Ej avgjorda Pågående reservat - Länsstyrelsen - Kommunala Utgår 4 Ej påbörjade 3 - Länsstyrelsen 0 - Kommunala 3 Total skyddad areal (ha) - Produktiv skogsmark - Vatten (hav/sjö) - Våtmark - Odlingslandskap 6 (4 har vunnit laga kraft genom regeringsbeslut) Ca 2550 Ca 1600 Ca 700 Ca 100 Ca 150

6 Sid 6(7) Bedömning av möjligheterna att genomföra resten av programmet Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans 21 områden kvar att skydda inom programmet samt ett utredningsområde att ta ställning till. Alla förutom tre kommunala objekt är påbörjade. Tjörns kommun har lagt med sitt objekt i sin handlingsplan för friluftslivet Göteborgs Stad har nyss nyanställt en person för att förstärka reservatsarbetet. Länsstyrelsen ser positivt på de båda kommunernas möjligheter framöver att skydda sina områden som reservat. Länsstyrelsen bedömer också att utsikterna är goda för att de allra flesta av Länsstyrelsens påbörjade områden kommer att vara beslutade inom en femårsperiod. En förutsättning är dock en fortsatt tilldelning av särskilda medel för handläggning av det tätortsnära reservatsarbetet samt tillräckliga resurser för markåtkomst. Länsstyrelsen föreslår att fyra nya områden läggs till inom det tätortsnära programmet, om projektet blir förlängt. Det rör sig om områden inom Göteborgsregionen där reservatsbildning är påbörjad eller planeras startas upp inom de närmaste åren. För två av områdena handlar det om översyn av stora, äldre, befintliga naturreservat med höga friluftsvärden som ska få anpassade föreskrifter och skötselplaner så att områdena kan räknas som marina reservat. Under förutsättning att programmet förlängs och Länsstyrelsen får fortsatta medel för handläggning bedömer Länsstyrelsen att det finns mycket goda chanser att större delen av programmet kommer att kunna genomföras inom fem år. Många av de beslutade och planerade reservaten inom programmet har höga rekreationsvärden och är flitigt utnyttjade av boende i regionen. Detta ställer stora krav på anläggande av olika typer av friluftslivsanordningar och framtida förvaltning av reservaten. Det finns ett stort framtida behov av ökade resurser för att förvalta de områden som skyddas som tätortsnära reservat. I detta ärende har länsöverdirektör Lisbeth Schultze beslutat och naturvårdshandläggare Jennifer Hood har varit föredragande. I handläggningen har även naturvårdsdirektör Sven Swedberg och länsarkitekt Johanna Severinsson deltagit. Lisbeth Schultze Lisbeth Schultze Jennifer Hood Jennifer Hood Detta är ett digitalt fattat beslut och saknar därför underskrifter.

7 Sid 7(7) Bilagor: Områdesvis sammanställning (tabell 2) Kopia till: Akten Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs Stad Härryda kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals Stad Orust kommun Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun Göteborgsregionens kommunalförbund Västkuststiftelsen Länsstyrelserna i Stockholms län och Skåne län Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Göteborgs distrikt Havs- och vattenmyndigheten Boverket Trafikverket Västra Götalandsregionen LRF Naturskyddsföreningens regionkansli väst Göteborgs ornitologiska förening Friluftsfrämjandet region väst Naturhistoriska museet

8 Tabell 2. Lägesredovisning Tätortsnära natur i Göteborgsregionen Namn Kommun Areal (ha) Status Ansvarig myndighet Kommentar Bergsjön Ale 110 Beslutad 2009 Länsstyrelsen Bråtaskogen Härryda 151 Beslutad 2013 Länsstyrelsen Överklagad (ej avgjord) Färgensjöarna Alingsås 708 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2013) Gallhålan Härryda 96 Beslutad 2013 Länsstyrelsen Göddered-Hakered Göteborg 135 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2013) Klippan Härryda 106 Beslutad 2014 Länsstyrelsen Långemossen Lilla Edet 188 Beslutad 2011 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2012) Rished Ale 46 Beslutad 2006 Länsstyrelsen Sundsby Tjörn 364 Beslutad 2005 Länsstyrelsen Säveån-Hedefors Lerum 23 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2012) Vättlefjäll Ale 104 Beslutad 2012 Länsstyrelsen Gräfsnäs Slottspark Alingsås 12 Beslutad 2010 Alingsås kommun Kulturreservat Hjortmarka Alingsås 363 Beslutad 2010 Alingsås kommun Överklagad (ej avgjord) Nolhaga berg Alingsås 26 Beslutad 2010 Alingsås kommun Södra Stenungsön Stenungsund 50 Beslutad 2011 Stenungsunds kommun Välen Göteborg 68 Beslutad 2013 Göteborgs Stad Björshuvudet Tjörn 486 Pågående Länsstyrelsen Galterö Göteborg 651 Pågående Länsstyrelsen Hårssjön-Rambo mosse Härryda, Mölndal 502 Pågående Länsstyrelsen Kallhed Göteborg 89 Pågående Länsstyrelsen Maderna Härryda, Partille 300 Pågående Länsstyrelsen Marieberg Kungälv 88 Pågående Länsstyrelsen Marstrand Kungälv 1129 Pågående Länsstyrelsen Marstrandsskärgården Kungälv 7194 Pågående Länsstyrelsen Ormo Kungälv 30 Pågående Länsstyrelsen Risvedens vildmark Ale 380 Pågående Länsstyrelsen Sollumsån Lilla Edet 32 Pågående Länsstyrelsen

9 Stora Torstö Alingsås 20 Pågående Länsstyrelsen Svartedalen Stenungsund 297 Pågående Länsstyrelsen Vinga-Fotöskärgården Göteborg, Öckerö 3307 Pågående Länsstyrelsen Änggårdsbergen Göteborg, Mölndal 225 Pågående Länsstyrelsen Öxnäs Göteborg 466 Pågående Länsstyrelsen Amundön och Billdals Göteborg 1171 Pågående Göteborgs Stad skärgård Lärjeåns dalgång Göteborg 1013 Pågående Göteborgs Stad Hisingsparken Göteborg 441 Ej påbörjad Göteborgs Stad St Olofs valar Tjörn 138 Ej påbörjad Tjörns kommun Torsviken Göteborg 118 Ej påbörjad Göteborgs Stad Delsjöområdet Göteborg 400 Utredningsområde Länsstyrelsen/Göteborgs Stad Göta och Nordre Älvs dalgångar (utökning söderut) Göteborg 140 Utgår Länsstyrelsen Området utgörs av jordbruksmark mellan E6 och Göta Älv. Det är mycket stört av vägar, trafik, industrier mm. Det är ett bra fågelområde men har i övrigt ringa naturvärden och endast begränsade värden för friluftslivet. Länsstyrelsen bedömer att området inte uppfyller kriterierna för Tätortsnära-programmet. Kastellegården Kungälv 42 Utgår Länsstyrelsen Området ägs av Kungälvs kommun. Används som friluftsområde, men saknar höga naturvärden. Kommunen är negativ till reservatsbildning av området. Diskussioner mellan Länsstyrelsen och kommunen har resulterat i beslutet att låta området utgå ur programmet.

10 Kärrsön-Lilla Dyrön Tjörn 261 Utgår Länsstyrelsen Efter inventering 2013, och möte med markägaren 2014, bedömer Länsstyrelsen att nuvarande naturvärden bibehålls på ett bra sätt genom den befintliga skötseln med hjortbete. Inga hot bedöms finnas i dagsläget mot områdets natur- och friluftsvärden och det därför inte är motiverat med reservatsbildning. Migandet Kungälv 463 Utgår Länsstyrelsen Inventering 2010 visade att områdets naturvärden inte är så höga att det motiverar reservatsbildning. Länsstyrelsen bedömer att områdets befintliga naturoch friluftsvärden bibehålls vid nuvarande brukande och att det inte finns något exploateringshot. Färdsleskogen Ale 48 Pågående Länsstyrelsen Nytt område Skår Ale 22 Ej påbörjad Länsstyrelsen Nytt område Stigfjorden Tjörn, Orust 8300 Pågående Länsstyrelsen Ny, översyn av befintliga naturreservat med höga friluftsvärden Vrångö Göteborg 7000 Ej påbörjad Länsstyrelsen Ny, översyn av befintligt naturreservat med höga friluftsvärden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län

Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län 1 (5) Naturvårdsenheten Björn Carlberg 08-785 51 13 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ang. Stiftelsen Skogssällskapets verksamhet i förhållande till vad

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

CALLE BERGIL Naturvårdsbiolog, guide och författare

CALLE BERGIL Naturvårdsbiolog, guide och författare CURRICULUM VITAE CALLE BERGIL Naturvårdsbiolog, guide och författare FÖDELSEÅR: 1958 SPRÅK: Svenska och engelska UTBILDNING: 1980-84 Biologlinjens ekologgren Gbg Universitet (Utöver biologikurser: 30 hp

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare Så bildas naturreservat svar på vanliga frågor från markägare Så bildas ett naturreservat en snabbguide Inventering, samråd och förslag Länsstyrelsen inventerar värdefulla områden. Länsstyrelsen samråder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Tysta områden i Göteborgsregionen

Tysta områden i Göteborgsregionen Tysta områden i Göteborgsregionen Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. ~ Tomas Tranströmer SAS Jubileumsmöte 70 år Mats Hammarqvist, ÅF Ljud & Vibrationer

Läs mer

1 uppföra nybyggnad. 2 utföra tippning, utfyllnad, dikning eller schaktning

1 uppföra nybyggnad. 2 utföra tippning, utfyllnad, dikning eller schaktning Kungl Vetenskapsakademin Fack STOCKHOLM 50 Förklarande som naturminne en växtlokal vid Gåsevik på Skaftö i Lysekils kommun Kungl Vetenskapsakademin har hos länsstyrelsen hemställt att delar av fastigheten

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Bilaga 1 Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Oktober 2012-10-24 Innehållsförteckning Syfte och omfattning 5 Rollfördelning 5 Kommunen 5 Lokala aktörer 5 Länsstyrelsen 6 Naturvårdsverket

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31. Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid.

Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31. Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid. Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31 Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid. 7 kommuner i samverkan Alingsås Lerum Mölndal Partille Stenungsund

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer