Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län"

Transkript

1 Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 ska länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (dnr M2002/2284/Na). En redovisning av arbetet med genomförandet av programmen och hur arbetet kan utvecklas ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 maj 2015 (uppdrag 55). Förslag till utveckling av arbetet med programmen för skydd av tätortsnära natur Detta avsnitt har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län och är likalydande i länens redovisningar. Uppdragen bör förlängas Länsstyrelserna anser att uppdraget att genomföra programmen bör fortsätta. Genomförandet har hittills varit framgångsrikt i alla länen vilket framgår nedan under de länsvisa redovisningarna. Dock återstår arbete i alla tre län. Storstadslänen står inför stora utmaningar, inte minst inom områden som integration, bostadsförsörjning och transportinfrastruktur. I en god samhällsplanering ingår som en självklarhet att samtidigt slå vakt om en god livsmiljö och säkerställa våra regioners värden för människors livskvalitet och för en god folkhälsa. Programmen om tätortsnära natur syftar till att bidra till en god utveckling i våra län. Länsstyrelserna i storstadslänen har här en angelägen uppgift att, i aktiv samverkan med storstäderna och deras kranskommuner, fortsätta arbetet med tätortsnära natur i syfte att trygga värden för våra stora befolkningars friluftsliv och naturupplevelser, samtidigt som naturen är en besöksanledning för utländska turister. Ett fortsatt uppdrag att genomföra programmen under en ytterligare femårsperiod föreslås därför. Förbättrad samverkan mellan länen Samverkan mellan de tre berörda länen bör förstärkas, både vad gäller strategiska frågor och i frågor som rör genomförande. Postadress: Göteborg Besöksadress: Ekelundsgatan 1 Telefon: (växel) E-post: Webbadress:

2 Sid 2(7) Samverkan på strategisk nivå sker sedan några år genom årliga möten mellan naturvårdscheferna i de tre länen. Dessa möten har varit givande och bör fortsätta. Länsstyrelserna avser också att förstärka samverkan på handläggarnivå genom återkommande möten och en förbättrad kontakt mellan länen. Syftet är såväl att utbyta erfarenheter som att utveckla vissa gemensamma frågor, t.ex. utbildnings- och seminarieverksamhet. Till exempel kan utbildning för kommuner som ett län arrangerar erbjudas också i de andra länen. En gemensam större konferens om tätortsnära natur bör övervägas. Samverkan med och stöd till kommunerna Arbetet med genomförandet av programmen om tätortsnära natur sker i samverkan med kommunerna. Förutom att kommunerna genomför delar av programmen genom att skydda områden är självfallet kommunernas roll i markanvändningsplaneringen central. LONA-bidragen till lokala naturvårdsprojekt bedöms ha varit mycket värdefulla för att ge stöd till kommunerna i processen kring skydd av områden och framtagande av underlag. LONA-bidrag kommer även i fortsättningen att prioriteras för åtgärder som bidrar till uppfyllelse av programmen för skydd av tätortsnära natur. Även möjligheten för kommuner att söka statsbidrag från Naturvårdsverket för bl.a. markersättningar bör lyftas fram tydligare i samverkan med Naturvårdsverket. Länsstyrelserna arbetar också löpande med vägledning till kommunerna i samband med kommunala reservatsärenden. Frågor om tätortsnära natur är också givna vid länsstyrelsernas fortlöpande dialog med kommunerna om naturvårdsfrågor. Behovet av ytterligare stöd, t.ex. i form av utbildningsinsatser, bör undersökas. Här bör också möjligheterna till samverkan mellan de tre länsstyrelserna tas tillvara. Samverkan med andra aktörer Länsstyrelserna har regelbunden samverkan med berörda aktörer, inte minst inom ramen för de regionala samrådsgrupperna för naturvård. Berörda aktörer är förutom kommunerna bl.a. andra myndigheter som Skogsstyrelsen, regioner/landsting, markägarorganisationer, ideella naturvårdsorganisationer samt berörda naturvårdsstiftelser. Frågor om tätortsnära natur kommer också i fortsättningen att ha en viktig plats i denna samverkan. Synergier med andra pågående uppdrag Det förtydligade och breddade uppdraget om friluftsliv i regleringsbrevet för 2015 (uppdrag 63) har tydliga beröringspunkter med arbetet med tätortsnära natur. Av de tio punkterna knutna till målet för friluftspolitiken berörs flera

3 Sid 3(7) direkt av detta arbete. Två av punkterna rör till exempel tätortsnära natur respektive skydd av områden. Länsstyrelserna bedömer att arbetet med skydd av tätortsnära natur kommer att utgöra en viktig del i uppdraget om genomförande av friluftslivspolitiken. Länsstyrelserna har också i årets regleringsbrev fått uppdrag att ta fram regionala program för grön infrastruktur (uppdrag 64). För närvarande arbetar Naturvårdsverket med att ta fram riktlinjer för detta arbete. Redan av uppdraget som det är formulerat i regleringsbrevet framgår emellertid att frågor om tätortsnära natur har en stark koppling också till detta uppdrag och till frågor knutna till ekosystemtjänster. Fortsatt arbete med detta uppdrag ska samordnas med arbetet med tätortsnära natur. Skydd av tätortsnära natur bidrar i hög grad också till att uppfylla flera av miljökvalitetsmålen och de etappmål om skydd av områden som regeringen beslutade I de tätortsnära områdena skyddas såväl skogar och andra landmiljöer som vattenmiljöer till gagn för såväl friluftslivet som för bevarande av biologisk mångfald. Finansiering Länsstyrelserna har genom Naturvårdsverket erhållit särskilda bidrag för genomförande av programmen. För ett framgångsrikt och breddat arbete med dessa frågor är en sådan finansiering avgörande och förutsätts fortgå vid ett utvecklat uppdrag. Programmet för Göteborgsregionen Bakgrund Programmet Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen togs fram 2003 på uppdrag från regeringen. I regleringsbrevet för 2004 fick Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län i uppdrag att påbörja genomförandet av programmen i respektive län för skydd, förvaltning och utveckling av värdefulla tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård. Programmet för Göteborgsregionen omfattar totalt 42 områden i tolv kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Från början innehöll programmet 40 områden, men två har delats. Länsstyrelsen ansvarar för att skydda 32 av områdena och kommuner för totalt 10 områden (Göteborgs Stad 5 st, Alingsås kommun 3 st, Tjörns kommun 1 st och Stenungsunds kommun 1 st). Lägesrapporter om arbetet med programmet har tidigare lämnats till regeringen 2006 och 2008.

4 Sid 4(7) Läget för genomförandet av programmet Av de totalt 42 områdena som ingår i programmet så har 16 skyddats som naturreservat t o m maj Länsstyrelsen har beslutat om 11 reservat och kommuner om 5 reservat (Alingsås kommun 3 st, Göteborgs Stad 1 st och Stenungsunds kommun 1 st). Hittills har ca 2550 ha skyddats, varav produktiv skogsmark ca 1600 ha och hav/sjö ca 700 ha. För sammanfattning, se tabell 1 nedan. Länsstyrelsens arbete Processen med reservatsbildning har påbörjats i samtliga av de områden som Länsstyrelsen ansvarar för. Processen har kommit olika långt i områdena, allt från inledande inventeringar till genomförda remisser och områden som kommer att beslutas som naturreservat inom kort. Länsstyrelsen arbetar aktivt med 16 områden. I tabell 2 i bilaga redovisas aktuell status områdesvis för samtliga objekt i programmet. I ett område påbörjades reservatbildning, men Göteborgs Stad var i remissen negativt inställd till att området skulle skyddas som naturreservat och därför avstannade arbetet. Både Länsstyrelsen och kommunen är dock angelägna om att det centralt belägna friluftsområdet inte ska exploateras och att dess höga rekreationsvärden för göteborgarna ska bestå. Diskussioner om hur områdets värden bäst skyddas kommer att fortsätta inom kommunen och även mellan kommunen och Länsstyrelsen och därför föreslås området betecknas som utredningsområde framöver istället för planerat naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat att låta fyra områden utgå ur programmet. Områdena bedöms inte lämpliga att skydda som naturreservat inom programmet för tätortsnära natur- och friluftsområden. Motivering för respektive område finns i tabell 2. Länsstyrelsen har under senare år fått särskilda medel för handläggning av det tätortsnära reservatsarbetet och Länsstyrelsen har varje år förbrukat medlen. Länsstyrelsen upplever att takten i reservatsbildningen av de tätortsnära områdena har drivits upp de senaste åren, mycket tack vare de särskilt tilldelade resurserna för handläggning. Den inledande förankringen med berörda kommuner, markägare, Naturvårdsverket m fl under programmets första år tog mycket tid, vilket har lett till att inte ens hälften av områdena (38%) har skyddats som reservat hittills. Det är en stor andel privata markägare inom de tätortsnära objekten i Göteborgsregionen, vilket gör att förankringsprocessen blir utdragen och försvårad. Många har förväntningar på ersättning motsvarande tomtmark istället för produktiv skogsmark, vilket förlänger förhandlingsprocessen inom de tätortsnära områdena och ökar risken för överklaganden. Det har i flera områden funnits konflikter med

5 Sid 5(7) kommunala exploateringsintressen, vilket har gjort att arbetet har tagit längre tid än man förutsåg i början av programtiden. Kommunernas arbete Av de 10 områden som kommuner ansvarar för återstår i dagsläget fem att skydda som reservat. Göteborgs Stad har fyra områden kvar, varav reservatsbildning har påbörjats i två områden. I ett område pågår arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för att ge framtida riktlinjer för de olika, och i viss mån motstående, intressen som finns där. Tjörns kommun har ett område kvar att skydda, men reservatsbildningsarbetet har inte påbörjats ännu. Inom Göteborgsregionens gröna och blå kilar pågår två LONA-projekt som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och berörda kommuner. Länsstyrelsen medverkar i projekten tillsammans med ett flertal olika myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Projekten handlar bl a om kilarnas höga rekreationsvärden och deras betydelse för boende i Göteborgsregionen. Projekten drivs inom Delsjön-Härskogenkilen samt Slottsskogen-Sandsjöbacka-kilen, och några av det tätortsnära programmets planerade reservat är belägna inom dessa kilar. Länsstyrelsen samverkar med kommunerna kring frågor som rör reservatsbildning och vägleder dem i processen, samt deltar i vissa av momenten. Tabell 1. Sammanfattning Tätortsnära natur i Göteborgsregionen t o m maj 2015 Antal områden i programmet 42 - Länsstyrelsen 32 - Kommunala 10 Beslutade reservat - Länsstyrelsen - Kommunala Överklagade - Ej avgjorda Pågående reservat - Länsstyrelsen - Kommunala Utgår 4 Ej påbörjade 3 - Länsstyrelsen 0 - Kommunala 3 Total skyddad areal (ha) - Produktiv skogsmark - Vatten (hav/sjö) - Våtmark - Odlingslandskap 6 (4 har vunnit laga kraft genom regeringsbeslut) Ca 2550 Ca 1600 Ca 700 Ca 100 Ca 150

6 Sid 6(7) Bedömning av möjligheterna att genomföra resten av programmet Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans 21 områden kvar att skydda inom programmet samt ett utredningsområde att ta ställning till. Alla förutom tre kommunala objekt är påbörjade. Tjörns kommun har lagt med sitt objekt i sin handlingsplan för friluftslivet Göteborgs Stad har nyss nyanställt en person för att förstärka reservatsarbetet. Länsstyrelsen ser positivt på de båda kommunernas möjligheter framöver att skydda sina områden som reservat. Länsstyrelsen bedömer också att utsikterna är goda för att de allra flesta av Länsstyrelsens påbörjade områden kommer att vara beslutade inom en femårsperiod. En förutsättning är dock en fortsatt tilldelning av särskilda medel för handläggning av det tätortsnära reservatsarbetet samt tillräckliga resurser för markåtkomst. Länsstyrelsen föreslår att fyra nya områden läggs till inom det tätortsnära programmet, om projektet blir förlängt. Det rör sig om områden inom Göteborgsregionen där reservatsbildning är påbörjad eller planeras startas upp inom de närmaste åren. För två av områdena handlar det om översyn av stora, äldre, befintliga naturreservat med höga friluftsvärden som ska få anpassade föreskrifter och skötselplaner så att områdena kan räknas som marina reservat. Under förutsättning att programmet förlängs och Länsstyrelsen får fortsatta medel för handläggning bedömer Länsstyrelsen att det finns mycket goda chanser att större delen av programmet kommer att kunna genomföras inom fem år. Många av de beslutade och planerade reservaten inom programmet har höga rekreationsvärden och är flitigt utnyttjade av boende i regionen. Detta ställer stora krav på anläggande av olika typer av friluftslivsanordningar och framtida förvaltning av reservaten. Det finns ett stort framtida behov av ökade resurser för att förvalta de områden som skyddas som tätortsnära reservat. I detta ärende har länsöverdirektör Lisbeth Schultze beslutat och naturvårdshandläggare Jennifer Hood har varit föredragande. I handläggningen har även naturvårdsdirektör Sven Swedberg och länsarkitekt Johanna Severinsson deltagit. Lisbeth Schultze Lisbeth Schultze Jennifer Hood Jennifer Hood Detta är ett digitalt fattat beslut och saknar därför underskrifter.

7 Sid 7(7) Bilagor: Områdesvis sammanställning (tabell 2) Kopia till: Akten Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs Stad Härryda kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals Stad Orust kommun Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun Göteborgsregionens kommunalförbund Västkuststiftelsen Länsstyrelserna i Stockholms län och Skåne län Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Göteborgs distrikt Havs- och vattenmyndigheten Boverket Trafikverket Västra Götalandsregionen LRF Naturskyddsföreningens regionkansli väst Göteborgs ornitologiska förening Friluftsfrämjandet region väst Naturhistoriska museet

8 Tabell 2. Lägesredovisning Tätortsnära natur i Göteborgsregionen Namn Kommun Areal (ha) Status Ansvarig myndighet Kommentar Bergsjön Ale 110 Beslutad 2009 Länsstyrelsen Bråtaskogen Härryda 151 Beslutad 2013 Länsstyrelsen Överklagad (ej avgjord) Färgensjöarna Alingsås 708 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2013) Gallhålan Härryda 96 Beslutad 2013 Länsstyrelsen Göddered-Hakered Göteborg 135 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2013) Klippan Härryda 106 Beslutad 2014 Länsstyrelsen Långemossen Lilla Edet 188 Beslutad 2011 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2012) Rished Ale 46 Beslutad 2006 Länsstyrelsen Sundsby Tjörn 364 Beslutad 2005 Länsstyrelsen Säveån-Hedefors Lerum 23 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2012) Vättlefjäll Ale 104 Beslutad 2012 Länsstyrelsen Gräfsnäs Slottspark Alingsås 12 Beslutad 2010 Alingsås kommun Kulturreservat Hjortmarka Alingsås 363 Beslutad 2010 Alingsås kommun Överklagad (ej avgjord) Nolhaga berg Alingsås 26 Beslutad 2010 Alingsås kommun Södra Stenungsön Stenungsund 50 Beslutad 2011 Stenungsunds kommun Välen Göteborg 68 Beslutad 2013 Göteborgs Stad Björshuvudet Tjörn 486 Pågående Länsstyrelsen Galterö Göteborg 651 Pågående Länsstyrelsen Hårssjön-Rambo mosse Härryda, Mölndal 502 Pågående Länsstyrelsen Kallhed Göteborg 89 Pågående Länsstyrelsen Maderna Härryda, Partille 300 Pågående Länsstyrelsen Marieberg Kungälv 88 Pågående Länsstyrelsen Marstrand Kungälv 1129 Pågående Länsstyrelsen Marstrandsskärgården Kungälv 7194 Pågående Länsstyrelsen Ormo Kungälv 30 Pågående Länsstyrelsen Risvedens vildmark Ale 380 Pågående Länsstyrelsen Sollumsån Lilla Edet 32 Pågående Länsstyrelsen

9 Stora Torstö Alingsås 20 Pågående Länsstyrelsen Svartedalen Stenungsund 297 Pågående Länsstyrelsen Vinga-Fotöskärgården Göteborg, Öckerö 3307 Pågående Länsstyrelsen Änggårdsbergen Göteborg, Mölndal 225 Pågående Länsstyrelsen Öxnäs Göteborg 466 Pågående Länsstyrelsen Amundön och Billdals Göteborg 1171 Pågående Göteborgs Stad skärgård Lärjeåns dalgång Göteborg 1013 Pågående Göteborgs Stad Hisingsparken Göteborg 441 Ej påbörjad Göteborgs Stad St Olofs valar Tjörn 138 Ej påbörjad Tjörns kommun Torsviken Göteborg 118 Ej påbörjad Göteborgs Stad Delsjöområdet Göteborg 400 Utredningsområde Länsstyrelsen/Göteborgs Stad Göta och Nordre Älvs dalgångar (utökning söderut) Göteborg 140 Utgår Länsstyrelsen Området utgörs av jordbruksmark mellan E6 och Göta Älv. Det är mycket stört av vägar, trafik, industrier mm. Det är ett bra fågelområde men har i övrigt ringa naturvärden och endast begränsade värden för friluftslivet. Länsstyrelsen bedömer att området inte uppfyller kriterierna för Tätortsnära-programmet. Kastellegården Kungälv 42 Utgår Länsstyrelsen Området ägs av Kungälvs kommun. Används som friluftsområde, men saknar höga naturvärden. Kommunen är negativ till reservatsbildning av området. Diskussioner mellan Länsstyrelsen och kommunen har resulterat i beslutet att låta området utgå ur programmet.

10 Kärrsön-Lilla Dyrön Tjörn 261 Utgår Länsstyrelsen Efter inventering 2013, och möte med markägaren 2014, bedömer Länsstyrelsen att nuvarande naturvärden bibehålls på ett bra sätt genom den befintliga skötseln med hjortbete. Inga hot bedöms finnas i dagsläget mot områdets natur- och friluftsvärden och det därför inte är motiverat med reservatsbildning. Migandet Kungälv 463 Utgår Länsstyrelsen Inventering 2010 visade att områdets naturvärden inte är så höga att det motiverar reservatsbildning. Länsstyrelsen bedömer att områdets befintliga naturoch friluftsvärden bibehålls vid nuvarande brukande och att det inte finns något exploateringshot. Färdsleskogen Ale 48 Pågående Länsstyrelsen Nytt område Skår Ale 22 Ej påbörjad Länsstyrelsen Nytt område Stigfjorden Tjörn, Orust 8300 Pågående Länsstyrelsen Ny, översyn av befintliga naturreservat med höga friluftsvärden Vrångö Göteborg 7000 Ej påbörjad Länsstyrelsen Ny, översyn av befintligt naturreservat med höga friluftsvärden

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Lysekils, Orust, Tjörns och Öckerö kommuner

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Lysekils, Orust, Tjörns och Öckerö kommuner BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Bohusläns museum Att. Agneta Olsson Fullriggaregatan 5B 426 74 Västra Frölunda Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Lysekils, Orust, Tjörns och Öckerö

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT 1(2) Naturvårds- och Fiskeenheten Götene kommun Bygg- och Miljökontoret Att. Birgitta Gärdefors 533 80 Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011 Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen 2013-04-19 Varför utreda Göta älvdalen? En av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Foto: Thomas Samuelsson Konsekvenserna vid skred

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Fredag 18 mars 2016, kl. 09.35-13.25 Plats: Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, Stenungsund Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP),

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd Regeringsbeslut I:4 2015-02-12 M2015/771/Nm Miljö- och energidepartementet Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras.

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras. Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-08 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning KSKF/2016:460 Johan Forsberg 016-710 20 11 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land, vatten- och havsområden.

Regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land, vatten- och havsområden. Regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön i svenska land, vatten- och havsområden. (M2015/684/Nm)- Bakgrund och motiv Propositionen: En svensk strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner.

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner. Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Rekreation- och friluftsplan Län Stockholms län Kommun Nacka Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Liselott Eriksson Postadress Enhet/förvaltning

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Protokoll 16 september 2004 Cecilia Kvist Närvarande Leif Johansson, Kungälv, ordförande Elaine Björkman, Ale Tore Hult, Alingsås Kia Andréasson, Göteborg Anneli Hulthén,

Läs mer

Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar

Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar Hearing Stockholm, 2016-10-05 Program 10:15 Inledning Uppdraget Utvärderingen Nuläge värdefulla skogar Vägvalen i korthet 11:40 Lunch 12:30 Diskussioner om några vägval

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län 1(5) Naturvårdsenheten Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län Denna PM riktar sig i till kommuner i Västra Götalands län som planerar att bilda

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades.

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades. Minnesanteckningar Naturvårdsgruppsmöte 2011-09-16 i Mark Deltagare: Svante Brandin Marks kommun Marie Nyberg Marks kommun Kerstin Furst Marks kommun Karl Edlund Uddevalla kommun David Alfredsson Uddevalla

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun

Tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun 2016-03-10 1(10) Naturavdelningen John Dagobert Landskapsarkitekt Enligt sändlista Tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun Innehåll Beslut om tillfälligt utvidgat strandskydd enligt

Läs mer

Storstadsregionernas program för skydd av värdefull tätortsnära natur. Begränsningar och förslag på förbättringar

Storstadsregionernas program för skydd av värdefull tätortsnära natur. Begränsningar och förslag på förbättringar Storstadsregionernas program för skydd av värdefull tätortsnära natur Begränsningar och förslag på förbättringar Storstadsregionernas program för skydd av värdefull tätortsnära natur Begränsningar och

Läs mer

Fotograf: Torbjörn Arvidson. Inrätta tätortsnära naturreservat

Fotograf: Torbjörn Arvidson. Inrätta tätortsnära naturreservat Fotograf: Torbjörn Arvidson Inrätta tätortsnära naturreservat Örebro växer Utmaningar Sveriges sjunde stad har >144 000 inv Befolkningsökning 1500-2000 nya Örebroare Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun

Läs mer

Mikael Finsberg Tel Dnr 0298/07

Mikael Finsberg Tel Dnr 0298/07 TJÄNSTEUTLÅTANDE Mikael Finsberg Tel 365 57 89 2007-08-15 Dnr 0298/07 Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals

Läs mer

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR 2017-03-20 Programmet för dagen Inledning Regeringsuppdraget och genomförande Grunderna i strategin Förändringar Bensträckare Arealfördelning och mål Frågor

Läs mer

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR ORTER...65

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR ORTER...65 Innehåll NY ÖVERSIKTSPLAN... 4 Länsstyrelsens samrådsyttranden... 5 Försvarsmakten...15 Statens Geotekniska institut, SIG...16 Skogsstyrelsen...17 Vattenfall...19 Svenska kraftnät...19 Trafikverket...20

Läs mer

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 2016-10-06 102-25947-2016 1(5) Regeringskansliet Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) (dnr Fi2016/02568/K)

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y DELREDOVISNING 2017-10-27 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Protokoll Åsa S Angervall 2009-06-22 Styrgruppen för det sociala området Tid: 15 juni 2009, kl. 13-16 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Carina Liljesand, Göteborg Boel Holgersson, Ale Lise-Lotte Berghede,

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Regeringen. Av strategierna ska framgå: vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs. Regeringsbeslut 1:10

Regeringen. Av strategierna ska framgå: vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs. Regeringsbeslut 1:10 Regeringen Regeringsbeslut 1:10 2017-06-22 Ku2017/01563/KL Kulturdepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Företagsklimatet i Lerums kommun

Företagsklimatet i Lerums kommun Företagsklimatet i Lerums kommun 2016-09-29 Företagens betydelse Tempo Solkatten, har med sina 12 anställda bidragit med omkring 1 500 000 i skatt! (bolagsskatt, arbetsgivaravg o löneskatt) Det räcker

Läs mer

Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län

Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län 1 (5) Naturvårdsenheten Björn Carlberg 08-785 51 13 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Länsstyrelsens arbete med områdesskydd LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsens arbete med områdesskydd LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Länsstyrelsens arbete med områdesskydd Länsstyrelsen områdesskydd Djur- och växtskyddsområden Biotopskyddsområden Naturreservat Naturvårdsavtal Natura 2000 Naturminne Landskapsbildsskydd Naturreservat

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-11-18 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 18 november 2005 Plats: Riverton Hotell, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf Bo Pettersson

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/278 Ekosystemtjänster i en expansiv region, strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- svar på remiss Förslag till

Läs mer

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun 2011-06-23 1(6) Naturvårdsenheten Peter Flodin 031-60 54 80 peter.flodin@lansstyrelsen.se Delg. kvitto Trafikverket BanaVäg i Väst Att. Erik Lööv 405 33 Göteborg erik.loov@trafikverket.se Dispens för intrång

Läs mer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljömålen och vattendirektivet Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Likheter/skillnader miljöproblem Vattendirektivet Försurning Övergödning Fysisk påverkan Miljögifter

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Principer för ägarstyrning av regionala bolag

Principer för ägarstyrning av regionala bolag 1 Diarienummer: 0015/16 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Principer för ägarstyrning av regionala bolag Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer