Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län"

Transkript

1 Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 ska länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (dnr M2002/2284/Na). En redovisning av arbetet med genomförandet av programmen och hur arbetet kan utvecklas ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 maj 2015 (uppdrag 55). Förslag till utveckling av arbetet med programmen för skydd av tätortsnära natur Detta avsnitt har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län och är likalydande i länens redovisningar. Uppdragen bör förlängas Länsstyrelserna anser att uppdraget att genomföra programmen bör fortsätta. Genomförandet har hittills varit framgångsrikt i alla länen vilket framgår nedan under de länsvisa redovisningarna. Dock återstår arbete i alla tre län. Storstadslänen står inför stora utmaningar, inte minst inom områden som integration, bostadsförsörjning och transportinfrastruktur. I en god samhällsplanering ingår som en självklarhet att samtidigt slå vakt om en god livsmiljö och säkerställa våra regioners värden för människors livskvalitet och för en god folkhälsa. Programmen om tätortsnära natur syftar till att bidra till en god utveckling i våra län. Länsstyrelserna i storstadslänen har här en angelägen uppgift att, i aktiv samverkan med storstäderna och deras kranskommuner, fortsätta arbetet med tätortsnära natur i syfte att trygga värden för våra stora befolkningars friluftsliv och naturupplevelser, samtidigt som naturen är en besöksanledning för utländska turister. Ett fortsatt uppdrag att genomföra programmen under en ytterligare femårsperiod föreslås därför. Förbättrad samverkan mellan länen Samverkan mellan de tre berörda länen bör förstärkas, både vad gäller strategiska frågor och i frågor som rör genomförande. Postadress: Göteborg Besöksadress: Ekelundsgatan 1 Telefon: (växel) E-post: Webbadress:

2 Sid 2(7) Samverkan på strategisk nivå sker sedan några år genom årliga möten mellan naturvårdscheferna i de tre länen. Dessa möten har varit givande och bör fortsätta. Länsstyrelserna avser också att förstärka samverkan på handläggarnivå genom återkommande möten och en förbättrad kontakt mellan länen. Syftet är såväl att utbyta erfarenheter som att utveckla vissa gemensamma frågor, t.ex. utbildnings- och seminarieverksamhet. Till exempel kan utbildning för kommuner som ett län arrangerar erbjudas också i de andra länen. En gemensam större konferens om tätortsnära natur bör övervägas. Samverkan med och stöd till kommunerna Arbetet med genomförandet av programmen om tätortsnära natur sker i samverkan med kommunerna. Förutom att kommunerna genomför delar av programmen genom att skydda områden är självfallet kommunernas roll i markanvändningsplaneringen central. LONA-bidragen till lokala naturvårdsprojekt bedöms ha varit mycket värdefulla för att ge stöd till kommunerna i processen kring skydd av områden och framtagande av underlag. LONA-bidrag kommer även i fortsättningen att prioriteras för åtgärder som bidrar till uppfyllelse av programmen för skydd av tätortsnära natur. Även möjligheten för kommuner att söka statsbidrag från Naturvårdsverket för bl.a. markersättningar bör lyftas fram tydligare i samverkan med Naturvårdsverket. Länsstyrelserna arbetar också löpande med vägledning till kommunerna i samband med kommunala reservatsärenden. Frågor om tätortsnära natur är också givna vid länsstyrelsernas fortlöpande dialog med kommunerna om naturvårdsfrågor. Behovet av ytterligare stöd, t.ex. i form av utbildningsinsatser, bör undersökas. Här bör också möjligheterna till samverkan mellan de tre länsstyrelserna tas tillvara. Samverkan med andra aktörer Länsstyrelserna har regelbunden samverkan med berörda aktörer, inte minst inom ramen för de regionala samrådsgrupperna för naturvård. Berörda aktörer är förutom kommunerna bl.a. andra myndigheter som Skogsstyrelsen, regioner/landsting, markägarorganisationer, ideella naturvårdsorganisationer samt berörda naturvårdsstiftelser. Frågor om tätortsnära natur kommer också i fortsättningen att ha en viktig plats i denna samverkan. Synergier med andra pågående uppdrag Det förtydligade och breddade uppdraget om friluftsliv i regleringsbrevet för 2015 (uppdrag 63) har tydliga beröringspunkter med arbetet med tätortsnära natur. Av de tio punkterna knutna till målet för friluftspolitiken berörs flera

3 Sid 3(7) direkt av detta arbete. Två av punkterna rör till exempel tätortsnära natur respektive skydd av områden. Länsstyrelserna bedömer att arbetet med skydd av tätortsnära natur kommer att utgöra en viktig del i uppdraget om genomförande av friluftslivspolitiken. Länsstyrelserna har också i årets regleringsbrev fått uppdrag att ta fram regionala program för grön infrastruktur (uppdrag 64). För närvarande arbetar Naturvårdsverket med att ta fram riktlinjer för detta arbete. Redan av uppdraget som det är formulerat i regleringsbrevet framgår emellertid att frågor om tätortsnära natur har en stark koppling också till detta uppdrag och till frågor knutna till ekosystemtjänster. Fortsatt arbete med detta uppdrag ska samordnas med arbetet med tätortsnära natur. Skydd av tätortsnära natur bidrar i hög grad också till att uppfylla flera av miljökvalitetsmålen och de etappmål om skydd av områden som regeringen beslutade I de tätortsnära områdena skyddas såväl skogar och andra landmiljöer som vattenmiljöer till gagn för såväl friluftslivet som för bevarande av biologisk mångfald. Finansiering Länsstyrelserna har genom Naturvårdsverket erhållit särskilda bidrag för genomförande av programmen. För ett framgångsrikt och breddat arbete med dessa frågor är en sådan finansiering avgörande och förutsätts fortgå vid ett utvecklat uppdrag. Programmet för Göteborgsregionen Bakgrund Programmet Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen togs fram 2003 på uppdrag från regeringen. I regleringsbrevet för 2004 fick Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län i uppdrag att påbörja genomförandet av programmen i respektive län för skydd, förvaltning och utveckling av värdefulla tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård. Programmet för Göteborgsregionen omfattar totalt 42 områden i tolv kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Från början innehöll programmet 40 områden, men två har delats. Länsstyrelsen ansvarar för att skydda 32 av områdena och kommuner för totalt 10 områden (Göteborgs Stad 5 st, Alingsås kommun 3 st, Tjörns kommun 1 st och Stenungsunds kommun 1 st). Lägesrapporter om arbetet med programmet har tidigare lämnats till regeringen 2006 och 2008.

4 Sid 4(7) Läget för genomförandet av programmet Av de totalt 42 områdena som ingår i programmet så har 16 skyddats som naturreservat t o m maj Länsstyrelsen har beslutat om 11 reservat och kommuner om 5 reservat (Alingsås kommun 3 st, Göteborgs Stad 1 st och Stenungsunds kommun 1 st). Hittills har ca 2550 ha skyddats, varav produktiv skogsmark ca 1600 ha och hav/sjö ca 700 ha. För sammanfattning, se tabell 1 nedan. Länsstyrelsens arbete Processen med reservatsbildning har påbörjats i samtliga av de områden som Länsstyrelsen ansvarar för. Processen har kommit olika långt i områdena, allt från inledande inventeringar till genomförda remisser och områden som kommer att beslutas som naturreservat inom kort. Länsstyrelsen arbetar aktivt med 16 områden. I tabell 2 i bilaga redovisas aktuell status områdesvis för samtliga objekt i programmet. I ett område påbörjades reservatbildning, men Göteborgs Stad var i remissen negativt inställd till att området skulle skyddas som naturreservat och därför avstannade arbetet. Både Länsstyrelsen och kommunen är dock angelägna om att det centralt belägna friluftsområdet inte ska exploateras och att dess höga rekreationsvärden för göteborgarna ska bestå. Diskussioner om hur områdets värden bäst skyddas kommer att fortsätta inom kommunen och även mellan kommunen och Länsstyrelsen och därför föreslås området betecknas som utredningsområde framöver istället för planerat naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat att låta fyra områden utgå ur programmet. Områdena bedöms inte lämpliga att skydda som naturreservat inom programmet för tätortsnära natur- och friluftsområden. Motivering för respektive område finns i tabell 2. Länsstyrelsen har under senare år fått särskilda medel för handläggning av det tätortsnära reservatsarbetet och Länsstyrelsen har varje år förbrukat medlen. Länsstyrelsen upplever att takten i reservatsbildningen av de tätortsnära områdena har drivits upp de senaste åren, mycket tack vare de särskilt tilldelade resurserna för handläggning. Den inledande förankringen med berörda kommuner, markägare, Naturvårdsverket m fl under programmets första år tog mycket tid, vilket har lett till att inte ens hälften av områdena (38%) har skyddats som reservat hittills. Det är en stor andel privata markägare inom de tätortsnära objekten i Göteborgsregionen, vilket gör att förankringsprocessen blir utdragen och försvårad. Många har förväntningar på ersättning motsvarande tomtmark istället för produktiv skogsmark, vilket förlänger förhandlingsprocessen inom de tätortsnära områdena och ökar risken för överklaganden. Det har i flera områden funnits konflikter med

5 Sid 5(7) kommunala exploateringsintressen, vilket har gjort att arbetet har tagit längre tid än man förutsåg i början av programtiden. Kommunernas arbete Av de 10 områden som kommuner ansvarar för återstår i dagsläget fem att skydda som reservat. Göteborgs Stad har fyra områden kvar, varav reservatsbildning har påbörjats i två områden. I ett område pågår arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för att ge framtida riktlinjer för de olika, och i viss mån motstående, intressen som finns där. Tjörns kommun har ett område kvar att skydda, men reservatsbildningsarbetet har inte påbörjats ännu. Inom Göteborgsregionens gröna och blå kilar pågår två LONA-projekt som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och berörda kommuner. Länsstyrelsen medverkar i projekten tillsammans med ett flertal olika myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Projekten handlar bl a om kilarnas höga rekreationsvärden och deras betydelse för boende i Göteborgsregionen. Projekten drivs inom Delsjön-Härskogenkilen samt Slottsskogen-Sandsjöbacka-kilen, och några av det tätortsnära programmets planerade reservat är belägna inom dessa kilar. Länsstyrelsen samverkar med kommunerna kring frågor som rör reservatsbildning och vägleder dem i processen, samt deltar i vissa av momenten. Tabell 1. Sammanfattning Tätortsnära natur i Göteborgsregionen t o m maj 2015 Antal områden i programmet 42 - Länsstyrelsen 32 - Kommunala 10 Beslutade reservat - Länsstyrelsen - Kommunala Överklagade - Ej avgjorda Pågående reservat - Länsstyrelsen - Kommunala Utgår 4 Ej påbörjade 3 - Länsstyrelsen 0 - Kommunala 3 Total skyddad areal (ha) - Produktiv skogsmark - Vatten (hav/sjö) - Våtmark - Odlingslandskap 6 (4 har vunnit laga kraft genom regeringsbeslut) Ca 2550 Ca 1600 Ca 700 Ca 100 Ca 150

6 Sid 6(7) Bedömning av möjligheterna att genomföra resten av programmet Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans 21 områden kvar att skydda inom programmet samt ett utredningsområde att ta ställning till. Alla förutom tre kommunala objekt är påbörjade. Tjörns kommun har lagt med sitt objekt i sin handlingsplan för friluftslivet Göteborgs Stad har nyss nyanställt en person för att förstärka reservatsarbetet. Länsstyrelsen ser positivt på de båda kommunernas möjligheter framöver att skydda sina områden som reservat. Länsstyrelsen bedömer också att utsikterna är goda för att de allra flesta av Länsstyrelsens påbörjade områden kommer att vara beslutade inom en femårsperiod. En förutsättning är dock en fortsatt tilldelning av särskilda medel för handläggning av det tätortsnära reservatsarbetet samt tillräckliga resurser för markåtkomst. Länsstyrelsen föreslår att fyra nya områden läggs till inom det tätortsnära programmet, om projektet blir förlängt. Det rör sig om områden inom Göteborgsregionen där reservatsbildning är påbörjad eller planeras startas upp inom de närmaste åren. För två av områdena handlar det om översyn av stora, äldre, befintliga naturreservat med höga friluftsvärden som ska få anpassade föreskrifter och skötselplaner så att områdena kan räknas som marina reservat. Under förutsättning att programmet förlängs och Länsstyrelsen får fortsatta medel för handläggning bedömer Länsstyrelsen att det finns mycket goda chanser att större delen av programmet kommer att kunna genomföras inom fem år. Många av de beslutade och planerade reservaten inom programmet har höga rekreationsvärden och är flitigt utnyttjade av boende i regionen. Detta ställer stora krav på anläggande av olika typer av friluftslivsanordningar och framtida förvaltning av reservaten. Det finns ett stort framtida behov av ökade resurser för att förvalta de områden som skyddas som tätortsnära reservat. I detta ärende har länsöverdirektör Lisbeth Schultze beslutat och naturvårdshandläggare Jennifer Hood har varit föredragande. I handläggningen har även naturvårdsdirektör Sven Swedberg och länsarkitekt Johanna Severinsson deltagit. Lisbeth Schultze Lisbeth Schultze Jennifer Hood Jennifer Hood Detta är ett digitalt fattat beslut och saknar därför underskrifter.

7 Sid 7(7) Bilagor: Områdesvis sammanställning (tabell 2) Kopia till: Akten Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs Stad Härryda kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals Stad Orust kommun Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun Göteborgsregionens kommunalförbund Västkuststiftelsen Länsstyrelserna i Stockholms län och Skåne län Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Göteborgs distrikt Havs- och vattenmyndigheten Boverket Trafikverket Västra Götalandsregionen LRF Naturskyddsföreningens regionkansli väst Göteborgs ornitologiska förening Friluftsfrämjandet region väst Naturhistoriska museet

8 Tabell 2. Lägesredovisning Tätortsnära natur i Göteborgsregionen Namn Kommun Areal (ha) Status Ansvarig myndighet Kommentar Bergsjön Ale 110 Beslutad 2009 Länsstyrelsen Bråtaskogen Härryda 151 Beslutad 2013 Länsstyrelsen Överklagad (ej avgjord) Färgensjöarna Alingsås 708 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2013) Gallhålan Härryda 96 Beslutad 2013 Länsstyrelsen Göddered-Hakered Göteborg 135 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2013) Klippan Härryda 106 Beslutad 2014 Länsstyrelsen Långemossen Lilla Edet 188 Beslutad 2011 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2012) Rished Ale 46 Beslutad 2006 Länsstyrelsen Sundsby Tjörn 364 Beslutad 2005 Länsstyrelsen Säveån-Hedefors Lerum 23 Beslutad 2012 (överklagades, vann Länsstyrelsen laga kraft genom regeringsbeslut 2012) Vättlefjäll Ale 104 Beslutad 2012 Länsstyrelsen Gräfsnäs Slottspark Alingsås 12 Beslutad 2010 Alingsås kommun Kulturreservat Hjortmarka Alingsås 363 Beslutad 2010 Alingsås kommun Överklagad (ej avgjord) Nolhaga berg Alingsås 26 Beslutad 2010 Alingsås kommun Södra Stenungsön Stenungsund 50 Beslutad 2011 Stenungsunds kommun Välen Göteborg 68 Beslutad 2013 Göteborgs Stad Björshuvudet Tjörn 486 Pågående Länsstyrelsen Galterö Göteborg 651 Pågående Länsstyrelsen Hårssjön-Rambo mosse Härryda, Mölndal 502 Pågående Länsstyrelsen Kallhed Göteborg 89 Pågående Länsstyrelsen Maderna Härryda, Partille 300 Pågående Länsstyrelsen Marieberg Kungälv 88 Pågående Länsstyrelsen Marstrand Kungälv 1129 Pågående Länsstyrelsen Marstrandsskärgården Kungälv 7194 Pågående Länsstyrelsen Ormo Kungälv 30 Pågående Länsstyrelsen Risvedens vildmark Ale 380 Pågående Länsstyrelsen Sollumsån Lilla Edet 32 Pågående Länsstyrelsen

9 Stora Torstö Alingsås 20 Pågående Länsstyrelsen Svartedalen Stenungsund 297 Pågående Länsstyrelsen Vinga-Fotöskärgården Göteborg, Öckerö 3307 Pågående Länsstyrelsen Änggårdsbergen Göteborg, Mölndal 225 Pågående Länsstyrelsen Öxnäs Göteborg 466 Pågående Länsstyrelsen Amundön och Billdals Göteborg 1171 Pågående Göteborgs Stad skärgård Lärjeåns dalgång Göteborg 1013 Pågående Göteborgs Stad Hisingsparken Göteborg 441 Ej påbörjad Göteborgs Stad St Olofs valar Tjörn 138 Ej påbörjad Tjörns kommun Torsviken Göteborg 118 Ej påbörjad Göteborgs Stad Delsjöområdet Göteborg 400 Utredningsområde Länsstyrelsen/Göteborgs Stad Göta och Nordre Älvs dalgångar (utökning söderut) Göteborg 140 Utgår Länsstyrelsen Området utgörs av jordbruksmark mellan E6 och Göta Älv. Det är mycket stört av vägar, trafik, industrier mm. Det är ett bra fågelområde men har i övrigt ringa naturvärden och endast begränsade värden för friluftslivet. Länsstyrelsen bedömer att området inte uppfyller kriterierna för Tätortsnära-programmet. Kastellegården Kungälv 42 Utgår Länsstyrelsen Området ägs av Kungälvs kommun. Används som friluftsområde, men saknar höga naturvärden. Kommunen är negativ till reservatsbildning av området. Diskussioner mellan Länsstyrelsen och kommunen har resulterat i beslutet att låta området utgå ur programmet.

10 Kärrsön-Lilla Dyrön Tjörn 261 Utgår Länsstyrelsen Efter inventering 2013, och möte med markägaren 2014, bedömer Länsstyrelsen att nuvarande naturvärden bibehålls på ett bra sätt genom den befintliga skötseln med hjortbete. Inga hot bedöms finnas i dagsläget mot områdets natur- och friluftsvärden och det därför inte är motiverat med reservatsbildning. Migandet Kungälv 463 Utgår Länsstyrelsen Inventering 2010 visade att områdets naturvärden inte är så höga att det motiverar reservatsbildning. Länsstyrelsen bedömer att områdets befintliga naturoch friluftsvärden bibehålls vid nuvarande brukande och att det inte finns något exploateringshot. Färdsleskogen Ale 48 Pågående Länsstyrelsen Nytt område Skår Ale 22 Ej påbörjad Länsstyrelsen Nytt område Stigfjorden Tjörn, Orust 8300 Pågående Länsstyrelsen Ny, översyn av befintliga naturreservat med höga friluftsvärden Vrångö Göteborg 7000 Ej påbörjad Länsstyrelsen Ny, översyn av befintligt naturreservat med höga friluftsvärden

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-31 KS-2014/955.809 1 (5) HANDLÄGGARE KatarinaPersson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Länsstyrelsen i Gotlands län Dnr 100-633-13

Länsstyrelsen i Gotlands län Dnr 100-633-13 1 Landshövdingen har ordet 3 Organisation 6 Länsstyrelseinstruktion 2 7 Länsstyrelseinstruktion 3-6 16 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 17 Lantbruk och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer