Göteborgs Spårvägar på en minut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Spårvägar på en minut"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag ser vi till att göteborgarna kommer till dagis, skola och jobb. Vi möter medborgarna i deras vardag och tar dem runt i staden på ett tryggt, effektivt och klimatsmart sätt Soliditeten är ett mått på Göteborgs Spårvägars finansiella ställning. Finansiell styrka innebär handlingsfrihet och gör det möjligt för oss att utvecklas som tjänsteföretag. Göteborgarnas bolag Göteborgs Spårvägar är ett stolt företag, ägt av Göteborgarna själva. Under 2013 ingick även dotterbolagen % GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och GS Spårvagn 4 AB i koncernen. Organisationen för 2014 och framåt ser något annorlunda ut men tillsammans vill vi vara en positiv kraft för Göteborgs utveckling Visionen Vi siktar högt och vår vision är att bli Sveriges ledande kollektivtrafikföretag. Vi vill alltid bli bättre och lyssnar på våra kunder och medarbetare för att få inspiration till hur vi kan utvecklas. Genom att arbeta med ständiga förbättringar är vi på god väg att nå vår vision. Ett tjänsteföretag Våra medarbetare har som främsta uppgift att se och tillmötesgå våra kunders skiftande kollektivtrafiksbehov. Spårvagnar och bussar är redskapen som tar våra kunder runt i Göteborg, men det är den service vi ger våra kunder som skapar mervärde och gör oss till ett attraktivt tjänsteföretag Sjukfrånvaron har under året ökat något. En del av förklaringen till det ligger i det omställningsarbete som genomförts i koncernen. Reseutveckling Spårvagnsresor Bussresor Anges som miljoner delresor Medarbetarna Göteborgs Spårvägar är inget utan alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Vi är glada över att så många trivs hos oss och har kunskapen och känslan för att ge våra kunder en bra reseupplevelse. Vi ser det ökande resandet på buss och spårvagn som ett kvitto på våra medarbetares goda arbete Delresorna med buss har minskat på grund av att vi under 2013 trafikerade färre linjer.

3 VD HAR ORDET 3 Oförändrad vision i förändringens år Året som gått har varit både spännande och utmanande, i hög grad präglat av förändring. Såväl i vår egen organisation som i vår omvärld. Vår spelplan är inte riktigt vad den varit, men jag kan med gott samvete konstatera att vi lyckats bra med att anpassa oss. Jag vill sträcka mig så långt som till att påstå att vi i dagsläget är bättre rustade än någonsin för att möta framtiden. En framtid för vilken vår vision är oförändrad: Vi vill bli Sveriges ledande kollektivtrafikföretag - bäst på kundupplevd kvalitet, effektivitet och utveckling av nya tjänster. Som ett resultat av nya upphandlingar minskade vårt uppdrag inom både busstrafik och trafikantservice kraftigt. Detta ställde i sin tur krav på organisationsförändringar vilka vi ägnade en stor del av året till att genomföra. I den nya organisationen har vi strävat efter samordningsfördelar i alla led, såväl mellan affärsenheter som mellan stödenheter. Dessutom har vi nu färre chefsnivåer och ett processorienterat arbetssätt var också året då vi började betala trängselskatt. Något som fick avsedd effekt i form av minskad biltrafik innanför betalstationerna. Som en direkt följd av detta har vi sett en markant ökning i antalet resande med kollektivtrafiken vilket inneburit hög belastning i rusningstrafik då flera turer ständigt är fullbelagda. För busstrafiken har vi kunnat möta detta genom att sätta in extraturer. Den minskade trafiken har samtidigt inneburit bättre framkomlighet, något som gjort att vi kunnat öka vår punktlighet ytterligare. I början av året ställdes vi inför en stor utmaning i och med att många av våra nyaste spårvagnar, modell M32, fick tas ur trafik på grund av rostangrepp. Kortsiktigt har vi kunnat lösa detta genom att återinsätta våra äldre vagnar, modell M28 och M29, i trafik. Samtidigt har medarbetarna i våra verkstäder lagt mycket kraft på att åtgärda de uppkomna problemen. Vi är också i inledningsskedet av ett arbete som kommer att påverka alla spårvagnsresenärer på längre sikt. Jag tänker då på upphandlingen av nästa spårvagnsmodell, där vi än så länge inte vet mer än att modellbeteckningen blir M33 och att vi kommer att ha en högst aktiv del i besluten. I förra årsredovisningen pratade jag mycket om vårt varumärke och hur vi arbetade med våra ledord. Under året tycker jag att organisationen gång på gång visat hur väl den lever upp till dessa. För det var just med engagemang, samarbetsvilja och kundfokus som våra medarbetare mötte de förändringar år 2013 ställde oss inför. Jag är övertygad om att det är ett förhållningssätt vi kommer att ta med oss framöver. Därför ser jag fram emot ett 2014 där vi på Göteborgs Spårvägar fortsätter att sätta Göteborg i rörelse. Lars-Börje Björfjäll VD, Göteborgs Spårvägar Vår vision är oförändrad: Vi vill bli Sveriges ledande kollektivtrafikföretag.

4 4 VÅRT VARUMÄRKE Vi sätter Göteborg i rörelse Vi arbetar enligt våra ledord - engagemang, samarbete och kundfokus. Vi gör det med målet att sätta Göteborg i rörelse, på bästa möjliga vis. Under året har vi lagt mycket arbete på att internt sprida och förankra innebörden i ledorden. Dels har vi använt oss av våra etablerade kommunikationskanaler, men det kanske största och viktigaste arbetet har våra egna medarbetare stått för. Tillsammans har de ägnat arbetsplatsträffar åt att diskutera och arbeta kring ledorden och hur vi ska fortsätta förbättra vårt agerande som ett modernt tjänsteföretag. Kundfokus Som det serviceföretag vi är ska vi givetvis sträva efter att alltid arbeta med kundens bästa för ögonen, var och en givetvis med utgångspunkt i sin yrkesroll. För att upplevas som kundfokuserade ska vi bland annat vara nyfikna på, och intresserade av, våra kunders situation, deras behov och hur man kan möta dessa. Samarbete En av de positiva effekterna av vår omorganisation är att den främjar samarbete och erfarenhetsutbyte, både genom att knyta våra olika verksamheter närmare varandra och genom att korta beslutsvägarna. Vi når framgång genom att se till helheten och göra ett lagarbete, såväl med kollegor som med kunder och samarbetspartners. Vi har en väldigt bra atmosfär och kamratskap här. Engagemang Vi ser gång på gång bevis på våra medarbetares engagemang i sitt arbete. Hos Göteborgs Spårvägar finns ett intresse av att lära nytt, av medarbetare, leverantörer och kunder. På samma sätt finns en vilja att dela med sig av sin egen kunskap, dels till nytta för vår egen verksamhet, men också för att utveckla kollektivtrafiken i stort.

5 VÅRT VARUMÄRKE 5 Som spårvagnsförare bidrar jag till att ge våra resenärer en behaglig kollektivresa.

6 6 GÖTEBORGARNAS KOLLEKTIVTRAFIKFÖRETAG Ett mer produktivt Göteborgsbaserat band får man leta efter.

7 GÖTEBORGARNAS KOLLEKTIVTRAFIKFÖRETAG 7 En självklar del av Göteborg Sedan drygt 130 år har vi varit Göteborgarnas eget kollektivtrafikföretag. Vi har en unik lokal förankring. Det är därför vi inte nöjer oss med att bara sätta Göteborg i rörelse, vi vill göra det på ett sätt som även på lång sikt blir så bra som möjligt för staden. Vi deltar aktivt i att påverka trafiken, vi utvecklar miljöriktiga lösningar och är en del av staden sett även ur ett lite bredare perspektiv. Här följer några exempel på vad Göteborgs Spårvägar gjort och gör, utöver att trafikera buss- och spårvagnslinjer. Med Hyper Bus mot nollutsläpp I Västra Götalandsregionen finns ett mål om att år 2050 helt eliminera koldioxidutsläppen i den gemensamma trafiken. På vägen dit finns också ett par delmål. Allra närmast ligger år 2020, då 90% av all kollektivtrafik ska drivas med förnybara bränslen. Sedan juni 2013 kan den som reser med busslinje 60 få en idé om hur framtiden kan komma att bli. På sträckan rullar nämligen tre laddhybridbussar på prov fram till september De stora fördelarna vi ser med bussarna är att de drar 60% mindre energi än en traditionell dieselbuss samtidigt som koldioxidutsläppen är 75% lägre, dessutom går bussarna tystare. Räckvidden per laddning är mellan 7 och 10 km, därefter laddas bussen upp vid en fast station, det tar inte längre tid än 6 till 8 minuter. Dieselmotorn är främst avsedd som stöd där det krävs extra kraft, exempelvis i Masthuggsbackarna längs busslinje 60. Framgång genom förbättring Ett av våra ledord är engagemang. Vi ser hela tiden exempel på det runt om i organisationen, och vi vill uppmuntra det. Därför delar vi sedan 2009 ut pris för Årets förbättring. Priset delas ut till en arbetsgrupp, en avdelning eller en enskild medarbetare. Tidigare år har priset gått till: Terminalledning NET, HR-utvecklare, Hållplatsservice och Kundservicebutikerna blev pristagaren Florencio Garcia, ingenjör på enheten Teknik & Projektering på AE Teknik. Han har tagit fram en hjulrenoveringsmaskin som både förbättrat arbetsmiljön för arbetslaget, säkrat produktionskapaciteten och ökat montagekvaliteten på hjul som ingår i truckarna till spårvagnsmodellen M32. Kulturpriset Vårt engagemang i Göteborg syns bland annat på utsidan av våra spårvagnar, som bär namn efter kända göteborgspersonligheter. Sedan 1995 sker namngivningen i samband med att vi delar ut ett kulturpris. Pristagaren utses i samarbete med Göteborgs Stads Kulturnämnd och utöver sitt namn på en spårvagn får pristagaren också kronor fick Spotnicks, som första musikgrupp ta emot Kulturpriset. I juryns motivering lyftes bland annat gruppens produktivitet och att den redan på 60-talet var en instrumentalgrupp med stora internationella framgångar. Göteborg rör sig vidare med nya vagnar Då det finns ett behov av att ersätta våra äldsta vagnar har vi inlett upphandlingen av nya spårvagnar. Det är ett projekt som i sin helhet ägs av styrelsen för Göteborgs Spårvägar. Under 2014 kommer upp till tre leverantörer att kvalificera sig för att få lägga anbud. Tilldelningen beräknas vara klar under våren De första spårvagnarna ska sedan vara i trafik år 2017, totalt ska 100 stycken vagnar vara levererade Hög kvalitet hos Banteknik Vi ansvarar inte bara för själva spårvagnstrafiken, vår enhet Banteknik sköter dessutom hela spårsystemet. Spårarbeten är ofta relativt stora ingrepp, för det mesta på sträckor som är i bruk. Utmaningen för Banteknik blir alltså inte bara att hålla hög kvalitet på utfört arbete, de ska dessutom göra det med minsta möjliga störning för schemalagd trafik. Detta kräver noggrann planering, goda förberedelser och effektivitet när arbetet väl pågår. Även under 2013 visade Banteknik prov på hur de gång efter annan lyckas hålla trafikstörningarna på ett minimum.

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning och Koncernredovisning för Göteborgs Spårvägar AB Innehåll Förvaltningsberättelse 9 Koncernens resultaträkning 21 Koncernens balansräkning 22 Koncernens kassaflödesanalys 24 s resultaträkning 26 s balansräkning 27 s kassaflödesanalys 29 Tilläggsupplysningar 30 Revisionsberättelse 42 Granskningsrapport 43 Org. nr Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år.

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013.

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Koncernen Göteborgs Spårvägar består av moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB och de två dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Fram till 30 december 2013 bedrevs spårvagnstrafiken i dotterbolaget GS Spårvagn AB, som per den 30 december 2013 fusionerades med moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB. I moderbolaget bedrivs koncernens styrning, ledning och koncerngemensamma funktioner inom ekonomi, HR och inköp men också spårvagnstrafik och anläggningsverksamhet inom Göteborgs och Mölndals kommuner efter det att GS Spårvagn fusionerats med moderbolaget. Dotterbolagen bedriver linjetrafik med bussar respektive servicetjänster till kollektivtrafiken. GS-koncernen erbjuder den övervägande delen av sina tjänster som trafikentreprenör till Västtrafik AB samt till Göteborgs Stads Trafikkontor. Verksamhetens ändamål Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 i bolagsordningen. Vår verksamhet stannar aldrig vi arbetar dag ut och dag in. Göteborgarna ska kunna lita på att verksamheten fungerar.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 Våra verksamheter Göteborgs Spårvägar AB (GS) GS utför all spårvagnstrafik i Göteborg och i Mölndal. GS primära kunder är de som reser med spårvagnstrafiken medan tjänsterna beställs av Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar dessutom trafikledning, underhåll av spårvagnar och av spårvägsbanan. Under 2013 genomfördes cirka 120,0 miljoner delresor (2012:108,5 miljoner). Kommentar; andelen spårvagnsresenärer som viserar sin biljett är relativt sett låg och Västtrafik som ansvarar för statistiken - räknar upp resorna utifrån undersökningar som mäter hur stor viseringsandelen är. Undersökningarna utförs två gånger per år. Från och med 2012 har en metodförändring av uppräkningen av resandet gjorts som på ett bättre sätt tar hänsyn till säsongsvariationer och biljettyper. GS Trafikantservice AB (GST) GST ger och utvecklar service inom Göteborgsområdets kollektivtrafik i syfte att underlätta resande, kommunikationen med resenärer och invånare samt bidra till en ökad trivsel och trygghet i kollektivtrafiken. Bolagets verksamhet har omfattat trafikantinformation, trafiksamordning, biljett- och fordonskontroll, stationsvärdar, terminalledning, hållplatsservice samt hittegods. Uppdragsgivare är i första hand Västtrafik AB och Göteborgs Stads Trafikkontor. GS Buss AB (GSB) GSB utför linjetrafik med buss som är upphandlad i konkurrens. Verksamhetens primära kunder är de som reser med busstrafiken medan tjänsterna beställs av Västtrafik AB. GSB verkar inom stadstrafiken i Göteborg och under 2013 har cirka 24 miljoner delresor genomförts. Under 2012 uppgick antalet delresor till cirka 41 miljoner. Minskningen sammanhänger med att GSB frånträdde trafikavtal Hisingen under året. GSB:s marknadsandel av linjetrafiken med buss i Göteborgs Stad uppgick vid slutet av året till cirka 10 %.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga händelser under räkenskapsåret Allmänt Under verksamhetsåret har koncernen avslutat två större avtal; Biljettkontrollen samt busstrafiken på Hisingen. Nämnda avslut har berört cirka 500 medarbetare och med anledning av detta gjordes en större förändring av den operativa organisationen Därutöver fusionerades GS Spårvagn AB med Göteborgs Spårvägar AB per den Kommunstyrelsen i Göteborg uppdrog i februari till GS att vara ansvarig för upphandling av nya spårvagnar (typ M33). Bedömningen är att 100 nya vagnar kommer att behövas under kommande 10-årsperiod. Det omedelbara behovet är 40 vagnar för att kunna ersätta de äldsta vagnarna från 1960-talet. De första vagnarna beräknas att levereras under senare delen av Spårvagnstrafiken Under 2013 har samtliga beställda 65 spårvagnarna av typen M32 (AnsaldoBreda Sirio) levererats och trafiksatts. Under verksamhetsåret har emellertid stora problem med bland annat rost påverkat vagnens tillgänglighet på ett mycket negativt sätt. På grund av detta kunde trafiken inte utökas enligt Västtrafiks planerade beställning, vilken utgick från 168 omlopp i högtrafik. I stället har spårvagnsnätet trafikerats med 153 omlopp. I början av året besiktigades och driftsattes delar av den nya vagnhallen vid Slottsskogen. Totalt rymmer bangården cirka 20 stycken 30-meterståg och innehåller tre verkstadsplatser inomhus. Öppnandet innebär en avlastning av de befintliga vagnhallarna. Busstrafiken Trafikavtal Hisingen avslutades i juni och avvecklingen, som omfattade drygt 400 medarbetare och 160 bussar, genomfördes på ett framgångsrikt sätt. GSB har under året skapat en ny organisation för fortsatt drift av det kvarvarande bussavtalet (Centrumtrafiken). Leveranskvalitén till resenärerna har under 2013 legat på en mycket hög nivå i Centrumavtalet. Trafikantservice I januari 2012 fick bolaget besked om förlust av avtalet gällande Biljettkontrollen. Västtrafiks tilldelning av uppdraget med start den 1 juni 2012 överklagades emellertid och med anledning av den fördröjning denna process innebar förlängdes GST:s uppdrag i omgångar till 31 januari 2013 då verksamheten frånträddes. I januari 2013 kom Västtrafiks tilldelningsbeslut innebärande att GST också fortsättningsvis får bedriva Västtrafik trafikservicetjänster omfattande trafiksamordning, störningsledning, informatörer och tidtabellsuppsättning. Avtalet, som är treårigt med två års optionsmöjlighet, startade vid två olika tidpunkter dels (trafiksamordning, störningsledning och tidtabellsuppsättning) dels (informatörer). I september meddelade Västtrafik att bolaget tar över Fordonskontrollverksamheten i egen regi fr.o.m Verksamheten omfattar två medarbetare. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I övrigt har inga händelser som kan anses väsentliga inträffat under perioden 1 januari till den 11 februari 2014.

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13 Ägarförhållanden GS ägs av Göteborgs Stadshus AB (f.d. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB), org.nr som i sin tur ägs till 100 % av Göteborgs kommun. Göteborgs Spårvägar AB har två helägda dotterbolag; GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

14 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtida utveckling Spårvagnsverksamheten Spårvagnstrafiken bedöms också fortsättningsvis vara en prioriterad och viktig del av stadens och regionens utveckling. Med start den 1 januari 2013 införde Göteborg trängselskatt för vägtrafik. Bedömningen är därför att efterfrågan på spårvagnstrafik, precis som under 2013, kommer att öka de närmaste åren samtidigt som den måste bli mer attraktiv och konkurrenskraftig. Problemen med tillgängligheten av typ M32 gör det svårt att utöka trafiken enligt beställarens och kundernas önskemål. Det ställer även stora krav på en fortsatt hög tillgänglighet av äldre vagnstyper där delar av flottan skulle varit utrangerad för flera år sedan. Ett omfattande revisionsarbete inleds på de äldsta vagnstyperna (M28/M29) under Det är av största vikt för den framtida utvecklingen av spårvagnssystemet att upphandlingen av en ny spårvagnstyp (M33) genomförs enligt plan. En förutsättning för ytterligare vagnar och utökad trafik samt eventuella nya bansträckor är också att en ny vagnhall byggs för att kunna ställa upp och underhålla spårvagnsflottan. Bussverksamheten För att stärka konkurrenskraften i framtida upphandlingar fortsätter utvecklingen av vårt processorienterade arbetssätt. Även GSB:s samarbetspartners är involverade i detta arbete. För att säkerställa att utvecklingen av arbetssättet sker i rätt riktning kommer ett stort fokus ligga på de perspektiv som finns i vårt balanserade styrkort, nämligen: uppdrag och ekonomi, kund, verksamhet och processer samt medarbetare och utveckling. Trafikantservice Under senare delen av 2014 kommer vårt avtal om Hållplatsservice ut för upphandling. För övrigt väntas inga större upphandlingar förrän 2015 och bolaget kommer därför att arbeta vidare med att stärka konkurrenskraften i framtida upphandlingar.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 Morgondagens resenärer förväntar sig snabbhet och enkelhet. Vi vill utveckla framtidens trafik i Göteborg.

16 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HR Sammansättning och rörlighet Det totala antalet anställda i koncernen uppgår, vid årsskiftet, till varav är tillsvidare-anställda, 18 är visstidsanställda och 174 är timavlönade. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 242 personer och förklaringen till det är de tappade avtalen inom Buss och Trafikantservice. Könsfördelningen ligger kvar på samma nivå som 2012, 24 % kvinnor och 76 % män. Medelåldern har minskat något, till 45,1 år varav snittåldern för kvinnor är 42 år (42,2) och för män 46,2 år (46,8). Personalomsättningen har under året varit låg och vi ser inte i dagsläget att kommande pensionsavgångar ska vara ett större hot i arbete med kompetensförsörjning. Hälsa och Arbetsmiljö Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,8 % och har ökat något i förhållande till föregående år (6,3 %). Kvinnliga medarbetare har en något högre sjukfrånvaro (7,6 %) i jämförelse med sina manliga kollegor (6,3 %). Det är svårt att se en enskild orsak till den ökande sjukfrånvaron men det pågår ett kontinuerligt arbete med att analysera orsakerna till sjukfrånvaron. Under året har vi vidareutvecklat användandet av vårt gemensamma dokumentationssystem för rehab, arbetsskador och tillbud med gott resultat. Vi ser också en förbättring i det systematiska arbetssättet. Vi har under året arbetat förebyggande i vårt hälsoprogram där vi erbjuder rökavvänjningsprogram, viktväktarprogram, träningserbjudande, och pröva på -erbjudanden. Kompetensförsörjning Under 2013 genomfördes en omorganisation där utbildningssamordning och arbetet med kompetensförsörjning samlades koncerngemensamt inom ramen för GS Akademien och HR. I slutet på året startades ett projekt inom ramen för kompetensförsörjning för att testa ett nytt arbetssätt och en ny mall som ska vara ett stöd för våra chefer i det fortsatta arbetet. Under 2013 har en stor del av HR-arbetet omfattats av omställningsarbete. På grund av förlusten av biljettkontrollen och vissa bussavtal har bolaget ett stort antal övertaliga medarbetare. Medarbetarna i omställning har erbjudits omplacering till lediga tjänster och matchning har skett utifrån behov, krav- och kompetensprofil. Omställningsarbetet har inneburit att den externa rekryteringen till framförallt spårvagnsförare, bussförare och servicemedarbetare har varit av mindre omfattning. I de fall vi har tillämpat extern rekrytering har vi inte haft problem med att hitta rätt kompetens till de lediga tjänsterna. Vi har identifierat tekniska specialister som ett bristyrke i verksamheten då vi har svårt att både locka till oss och behålla dessa medarbetare. Tillgången till dessa är låg på arbetsmarknaden och konkurrensen med privata aktörer är hög. Engagerat medarbetarskap och ledarskap Under året har en ny varumärkesplattform arbetats fram där vision, affärsidé och ledord arbetats om och förtydligats. Ledorden: kundfokus, samarbete och engagemang har utgjort utgångspunkt för ett koncerngemensamt arbete kring medarbetarskapet och ledarskapet som resulterat i tydliga formuleringar samt medarbetar- och ledarkriterier. Implementering har skett i individuella mål- och utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar samt genom inarbetning i olika stöddokument t.ex. vid rekrytering. Kundorientering Målet är att vara bäst i klassen vad gäller kundupplevd kvalitet. Varje medarbetare oavsett var man befinner sig i organisationen ska ha en så djup förståelse för kundens behov att denne bidrar till att vi upplevs som ett utpräglat tjänsteföretag. Vi ställer därför höga krav på attityd och förhållningssätt vid nyrekryteringar och diskuterar utveckling av kundmötet regelbundet på våra arbetsplatsträffar. Att ha förmåga att etablera förtroendefulla kundrelationer ingår som en viktig del i både medarbetarskap och ledarskap i koncernen och är också ett av kriterierna för bedömning av kompetens och prestation. Man utmanas dagligen på ett sätt som inte förekommer på andra företag. Det är en komplex verksamhet.

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Miljöinformation GS bedriver på uppdrag av Trafikkontoret spårtrafik inom Göteborgs- och Mölndals kommun. För att säkerställa en hög andel förnyelsebar energi till trafikdriften köps Bra Miljöval-märkt el in till 100 % och för våra fastigheter och spårvagnsdepåer finns åtgärdsplaner för ökad eleffektivitet. Vår verksamhet belastar miljön via utsläpp till luft, mark och vatten. Detta sker bl.a. via fordons- och banunderhåll i samband med fordonstvätt, kemikalie- och avfallshantering, klottersanering och transporter. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i vårt verksamhetsledningssystem vilket bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheten följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från beställaren. GS bedriver anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, anmälningsplikten avser fordons- och detaljtvättar samt förbrukning av lösningsmedel. Vår verksamhet belastar även miljön via utsläpp till mark och vatten. Detta sker bl.a. via partiklar från fordonsdäck, spill från motorer, vatten från fordonstvätt, avfalls- och kemikaliehantering samt klottersanering. För att minimera utsläpp till vatten har vi på våra bussdepåer installerat fordonstvättar med vattenåtervinning i kombination med biologisk rening vilken ger mycket goda utsläppsvärden. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i vårt verksamhetsledningssystem vilket bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheten följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från beställaren. GSB bedriver anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Anmälningsplikten avser fordonstvätt samt hantering av motorbränsle. GSB bedrev vid årets slut enbart trafik inom centrumavtalet vilket startade Avtalet omfattar 52 fordon och samtliga är av Euro 5-klassning. Hälften drivs med gas och hälften är hybridfordon vilka drivs med RME i kombination med el vilket ger låga emissioner till luft. Bra Miljöval-märkt el och gas köps in för att maximera andelen förnyelsebart bränsle.

18 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker GS koncernens finans- och riskhantering sköts centralt i moderbolaget. Riktlinjer för GS finans- och riskhantering framgår av GS finanspolicy. GS finanspolicy är beslutad av styrelsen och den följer Göteborgs kommuns finanspolicy. Finanspolicyn reglerar styrelsens och verkställande direktörens ansvar samt begränsar GS finansierings-, ränte-, valuta-, motparts- och kreditrisker till en för verksamheten acceptabel nivå. GS finanspolicy reglerar genomsnittlig räntebindning och ränteförfall. GS framtida möjligheter till refinansiering bedöms som goda, då all upplåning sker mot Göteborgs stad. Operativa och affärsmässiga risker Marknaden som GS verkar på, karaktäriseras av ett fåtal omfattande upphandlingar med relativt långa avtalstider. Detta innebär att stora avtal såväl kan komma till som falla ifrån. Kopplat till nämnda operativa risk finns också några större affärsmässiga risker; dels kvarvarande restvärden på fordonsparken i anslutning till förlorade kontrakt, men också en risk i långa entreprenadavtal så till vida att den indexerade ersättningen inte täcker kostnadsutvecklingen i verksamheten. För att så långt möjligt eliminera riskerna arbetar organisationen löpande med att på olika sätt öka konkurrenskraften, förbättra planeringen samt med att höja såväl effektiviteten som produktiviteten.

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19 Varje år görs det över 145 miljoner resor ombord på våra bussar och spårvagnar. Det motsvarar resor varje dag. Kommentarer till koncernens resultat- och balansräkning Intäkter Nettoomsättningen uppgick under året för koncernen till Mkr (1 467 Mkr). I övriga intäkter för 2012 ingår en post på 27 Mkr som avser en återbetalning av för högt inbetalda premier till Fora under åren 2007 och Resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,4 Mkr (29,1 Mkr). Årets resultat har belastats med omstruktureringsåtgärder uppgående till 12,8 Mkr (22,6 Mkr). Av detta belopp avser 10 Mkr (13 Mkr) GS Buss AB som förlorade upphandlingen av avtalet Hisingen. Denna verksamhet avslutades i juni Resterande belopp, 2,8 Mkr, avser omstruktureringsåtgärder i Göteborgs Spårvägar AB till följd av den omorganisation som har gjorts under året. Årets resultat har även belastats med nedskrivningar av fordon om 18,1 Mkr (2,5 Mkr). Av dessa avser 15,5 Mkr (2,5 Mkr) övertaliga bussar där beslut fattats att avveckla dem och de har således skrivits ned till bedömt marknadsvärde. Investeringar Årets investeringar uppgår till 45,3 Mkr (214,6 Mkr). I föregående års investeringsbelopp ingår ett belopp på 167 Mkr som avser anskaffning av bussar till det nya Centrumavtalet. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 30,7 Mkr (30,4 Mkr).

20 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nyckeltal (koncernen) Vinstmarginal (%) 0,3 2,0 0,2 neg 1,4 Avkastning på eget kapital (%) 0,3 5,7 neg neg 2,9 Avkastning på totalt kapital (%) 0,6 4,0 0,3 neg 3,0 Soliditet (%) 57,4 51,7 50,2 47,5 44,8 Omsättning per anställd (kkr) Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till årsarbetare. Notering För nyckeltal år 2009 avseende vinstmarginal, avkastning på eget och totalt kapital är kapitalvinsten vid försäljning av dotterbolag om 233,9 Mkr exkluderad. Avkastning på eget kapital Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Förslag till resultatdisposition i moderbolaget (kronor) Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Erhållet ovillkorat aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag, netto Fusionsvinst Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats till Göteborgs Stadshus AB med 22,5 Mkr. Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp redovisas i tusentals kronor där ej annat anges.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer