Göteborgs Spårvägar på en minut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Spårvägar på en minut"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag ser vi till att göteborgarna kommer till dagis, skola och jobb. Vi möter medborgarna i deras vardag och tar dem runt i staden på ett tryggt, effektivt och klimatsmart sätt Soliditeten är ett mått på Göteborgs Spårvägars finansiella ställning. Finansiell styrka innebär handlingsfrihet och gör det möjligt för oss att utvecklas som tjänsteföretag. Göteborgarnas bolag Göteborgs Spårvägar är ett stolt företag, ägt av Göteborgarna själva. Under 2013 ingick även dotterbolagen % GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och GS Spårvagn 4 AB i koncernen. Organisationen för 2014 och framåt ser något annorlunda ut men tillsammans vill vi vara en positiv kraft för Göteborgs utveckling Visionen Vi siktar högt och vår vision är att bli Sveriges ledande kollektivtrafikföretag. Vi vill alltid bli bättre och lyssnar på våra kunder och medarbetare för att få inspiration till hur vi kan utvecklas. Genom att arbeta med ständiga förbättringar är vi på god väg att nå vår vision. Ett tjänsteföretag Våra medarbetare har som främsta uppgift att se och tillmötesgå våra kunders skiftande kollektivtrafiksbehov. Spårvagnar och bussar är redskapen som tar våra kunder runt i Göteborg, men det är den service vi ger våra kunder som skapar mervärde och gör oss till ett attraktivt tjänsteföretag Sjukfrånvaron har under året ökat något. En del av förklaringen till det ligger i det omställningsarbete som genomförts i koncernen. Reseutveckling Spårvagnsresor Bussresor Anges som miljoner delresor Medarbetarna Göteborgs Spårvägar är inget utan alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Vi är glada över att så många trivs hos oss och har kunskapen och känslan för att ge våra kunder en bra reseupplevelse. Vi ser det ökande resandet på buss och spårvagn som ett kvitto på våra medarbetares goda arbete Delresorna med buss har minskat på grund av att vi under 2013 trafikerade färre linjer.

3 VD HAR ORDET 3 Oförändrad vision i förändringens år Året som gått har varit både spännande och utmanande, i hög grad präglat av förändring. Såväl i vår egen organisation som i vår omvärld. Vår spelplan är inte riktigt vad den varit, men jag kan med gott samvete konstatera att vi lyckats bra med att anpassa oss. Jag vill sträcka mig så långt som till att påstå att vi i dagsläget är bättre rustade än någonsin för att möta framtiden. En framtid för vilken vår vision är oförändrad: Vi vill bli Sveriges ledande kollektivtrafikföretag - bäst på kundupplevd kvalitet, effektivitet och utveckling av nya tjänster. Som ett resultat av nya upphandlingar minskade vårt uppdrag inom både busstrafik och trafikantservice kraftigt. Detta ställde i sin tur krav på organisationsförändringar vilka vi ägnade en stor del av året till att genomföra. I den nya organisationen har vi strävat efter samordningsfördelar i alla led, såväl mellan affärsenheter som mellan stödenheter. Dessutom har vi nu färre chefsnivåer och ett processorienterat arbetssätt var också året då vi började betala trängselskatt. Något som fick avsedd effekt i form av minskad biltrafik innanför betalstationerna. Som en direkt följd av detta har vi sett en markant ökning i antalet resande med kollektivtrafiken vilket inneburit hög belastning i rusningstrafik då flera turer ständigt är fullbelagda. För busstrafiken har vi kunnat möta detta genom att sätta in extraturer. Den minskade trafiken har samtidigt inneburit bättre framkomlighet, något som gjort att vi kunnat öka vår punktlighet ytterligare. I början av året ställdes vi inför en stor utmaning i och med att många av våra nyaste spårvagnar, modell M32, fick tas ur trafik på grund av rostangrepp. Kortsiktigt har vi kunnat lösa detta genom att återinsätta våra äldre vagnar, modell M28 och M29, i trafik. Samtidigt har medarbetarna i våra verkstäder lagt mycket kraft på att åtgärda de uppkomna problemen. Vi är också i inledningsskedet av ett arbete som kommer att påverka alla spårvagnsresenärer på längre sikt. Jag tänker då på upphandlingen av nästa spårvagnsmodell, där vi än så länge inte vet mer än att modellbeteckningen blir M33 och att vi kommer att ha en högst aktiv del i besluten. I förra årsredovisningen pratade jag mycket om vårt varumärke och hur vi arbetade med våra ledord. Under året tycker jag att organisationen gång på gång visat hur väl den lever upp till dessa. För det var just med engagemang, samarbetsvilja och kundfokus som våra medarbetare mötte de förändringar år 2013 ställde oss inför. Jag är övertygad om att det är ett förhållningssätt vi kommer att ta med oss framöver. Därför ser jag fram emot ett 2014 där vi på Göteborgs Spårvägar fortsätter att sätta Göteborg i rörelse. Lars-Börje Björfjäll VD, Göteborgs Spårvägar Vår vision är oförändrad: Vi vill bli Sveriges ledande kollektivtrafikföretag.

4 4 VÅRT VARUMÄRKE Vi sätter Göteborg i rörelse Vi arbetar enligt våra ledord - engagemang, samarbete och kundfokus. Vi gör det med målet att sätta Göteborg i rörelse, på bästa möjliga vis. Under året har vi lagt mycket arbete på att internt sprida och förankra innebörden i ledorden. Dels har vi använt oss av våra etablerade kommunikationskanaler, men det kanske största och viktigaste arbetet har våra egna medarbetare stått för. Tillsammans har de ägnat arbetsplatsträffar åt att diskutera och arbeta kring ledorden och hur vi ska fortsätta förbättra vårt agerande som ett modernt tjänsteföretag. Kundfokus Som det serviceföretag vi är ska vi givetvis sträva efter att alltid arbeta med kundens bästa för ögonen, var och en givetvis med utgångspunkt i sin yrkesroll. För att upplevas som kundfokuserade ska vi bland annat vara nyfikna på, och intresserade av, våra kunders situation, deras behov och hur man kan möta dessa. Samarbete En av de positiva effekterna av vår omorganisation är att den främjar samarbete och erfarenhetsutbyte, både genom att knyta våra olika verksamheter närmare varandra och genom att korta beslutsvägarna. Vi når framgång genom att se till helheten och göra ett lagarbete, såväl med kollegor som med kunder och samarbetspartners. Vi har en väldigt bra atmosfär och kamratskap här. Engagemang Vi ser gång på gång bevis på våra medarbetares engagemang i sitt arbete. Hos Göteborgs Spårvägar finns ett intresse av att lära nytt, av medarbetare, leverantörer och kunder. På samma sätt finns en vilja att dela med sig av sin egen kunskap, dels till nytta för vår egen verksamhet, men också för att utveckla kollektivtrafiken i stort.

5 VÅRT VARUMÄRKE 5 Som spårvagnsförare bidrar jag till att ge våra resenärer en behaglig kollektivresa.

6 6 GÖTEBORGARNAS KOLLEKTIVTRAFIKFÖRETAG Ett mer produktivt Göteborgsbaserat band får man leta efter.

7 GÖTEBORGARNAS KOLLEKTIVTRAFIKFÖRETAG 7 En självklar del av Göteborg Sedan drygt 130 år har vi varit Göteborgarnas eget kollektivtrafikföretag. Vi har en unik lokal förankring. Det är därför vi inte nöjer oss med att bara sätta Göteborg i rörelse, vi vill göra det på ett sätt som även på lång sikt blir så bra som möjligt för staden. Vi deltar aktivt i att påverka trafiken, vi utvecklar miljöriktiga lösningar och är en del av staden sett även ur ett lite bredare perspektiv. Här följer några exempel på vad Göteborgs Spårvägar gjort och gör, utöver att trafikera buss- och spårvagnslinjer. Med Hyper Bus mot nollutsläpp I Västra Götalandsregionen finns ett mål om att år 2050 helt eliminera koldioxidutsläppen i den gemensamma trafiken. På vägen dit finns också ett par delmål. Allra närmast ligger år 2020, då 90% av all kollektivtrafik ska drivas med förnybara bränslen. Sedan juni 2013 kan den som reser med busslinje 60 få en idé om hur framtiden kan komma att bli. På sträckan rullar nämligen tre laddhybridbussar på prov fram till september De stora fördelarna vi ser med bussarna är att de drar 60% mindre energi än en traditionell dieselbuss samtidigt som koldioxidutsläppen är 75% lägre, dessutom går bussarna tystare. Räckvidden per laddning är mellan 7 och 10 km, därefter laddas bussen upp vid en fast station, det tar inte längre tid än 6 till 8 minuter. Dieselmotorn är främst avsedd som stöd där det krävs extra kraft, exempelvis i Masthuggsbackarna längs busslinje 60. Framgång genom förbättring Ett av våra ledord är engagemang. Vi ser hela tiden exempel på det runt om i organisationen, och vi vill uppmuntra det. Därför delar vi sedan 2009 ut pris för Årets förbättring. Priset delas ut till en arbetsgrupp, en avdelning eller en enskild medarbetare. Tidigare år har priset gått till: Terminalledning NET, HR-utvecklare, Hållplatsservice och Kundservicebutikerna blev pristagaren Florencio Garcia, ingenjör på enheten Teknik & Projektering på AE Teknik. Han har tagit fram en hjulrenoveringsmaskin som både förbättrat arbetsmiljön för arbetslaget, säkrat produktionskapaciteten och ökat montagekvaliteten på hjul som ingår i truckarna till spårvagnsmodellen M32. Kulturpriset Vårt engagemang i Göteborg syns bland annat på utsidan av våra spårvagnar, som bär namn efter kända göteborgspersonligheter. Sedan 1995 sker namngivningen i samband med att vi delar ut ett kulturpris. Pristagaren utses i samarbete med Göteborgs Stads Kulturnämnd och utöver sitt namn på en spårvagn får pristagaren också kronor fick Spotnicks, som första musikgrupp ta emot Kulturpriset. I juryns motivering lyftes bland annat gruppens produktivitet och att den redan på 60-talet var en instrumentalgrupp med stora internationella framgångar. Göteborg rör sig vidare med nya vagnar Då det finns ett behov av att ersätta våra äldsta vagnar har vi inlett upphandlingen av nya spårvagnar. Det är ett projekt som i sin helhet ägs av styrelsen för Göteborgs Spårvägar. Under 2014 kommer upp till tre leverantörer att kvalificera sig för att få lägga anbud. Tilldelningen beräknas vara klar under våren De första spårvagnarna ska sedan vara i trafik år 2017, totalt ska 100 stycken vagnar vara levererade Hög kvalitet hos Banteknik Vi ansvarar inte bara för själva spårvagnstrafiken, vår enhet Banteknik sköter dessutom hela spårsystemet. Spårarbeten är ofta relativt stora ingrepp, för det mesta på sträckor som är i bruk. Utmaningen för Banteknik blir alltså inte bara att hålla hög kvalitet på utfört arbete, de ska dessutom göra det med minsta möjliga störning för schemalagd trafik. Detta kräver noggrann planering, goda förberedelser och effektivitet när arbetet väl pågår. Även under 2013 visade Banteknik prov på hur de gång efter annan lyckas hålla trafikstörningarna på ett minimum.

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning och Koncernredovisning för Göteborgs Spårvägar AB Innehåll Förvaltningsberättelse 9 Koncernens resultaträkning 21 Koncernens balansräkning 22 Koncernens kassaflödesanalys 24 s resultaträkning 26 s balansräkning 27 s kassaflödesanalys 29 Tilläggsupplysningar 30 Revisionsberättelse 42 Granskningsrapport 43 Org. nr Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år.

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013.

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Koncernen Göteborgs Spårvägar består av moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB och de två dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Fram till 30 december 2013 bedrevs spårvagnstrafiken i dotterbolaget GS Spårvagn AB, som per den 30 december 2013 fusionerades med moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB. I moderbolaget bedrivs koncernens styrning, ledning och koncerngemensamma funktioner inom ekonomi, HR och inköp men också spårvagnstrafik och anläggningsverksamhet inom Göteborgs och Mölndals kommuner efter det att GS Spårvagn fusionerats med moderbolaget. Dotterbolagen bedriver linjetrafik med bussar respektive servicetjänster till kollektivtrafiken. GS-koncernen erbjuder den övervägande delen av sina tjänster som trafikentreprenör till Västtrafik AB samt till Göteborgs Stads Trafikkontor. Verksamhetens ändamål Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 i bolagsordningen. Vår verksamhet stannar aldrig vi arbetar dag ut och dag in. Göteborgarna ska kunna lita på att verksamheten fungerar.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 Våra verksamheter Göteborgs Spårvägar AB (GS) GS utför all spårvagnstrafik i Göteborg och i Mölndal. GS primära kunder är de som reser med spårvagnstrafiken medan tjänsterna beställs av Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar dessutom trafikledning, underhåll av spårvagnar och av spårvägsbanan. Under 2013 genomfördes cirka 120,0 miljoner delresor (2012:108,5 miljoner). Kommentar; andelen spårvagnsresenärer som viserar sin biljett är relativt sett låg och Västtrafik som ansvarar för statistiken - räknar upp resorna utifrån undersökningar som mäter hur stor viseringsandelen är. Undersökningarna utförs två gånger per år. Från och med 2012 har en metodförändring av uppräkningen av resandet gjorts som på ett bättre sätt tar hänsyn till säsongsvariationer och biljettyper. GS Trafikantservice AB (GST) GST ger och utvecklar service inom Göteborgsområdets kollektivtrafik i syfte att underlätta resande, kommunikationen med resenärer och invånare samt bidra till en ökad trivsel och trygghet i kollektivtrafiken. Bolagets verksamhet har omfattat trafikantinformation, trafiksamordning, biljett- och fordonskontroll, stationsvärdar, terminalledning, hållplatsservice samt hittegods. Uppdragsgivare är i första hand Västtrafik AB och Göteborgs Stads Trafikkontor. GS Buss AB (GSB) GSB utför linjetrafik med buss som är upphandlad i konkurrens. Verksamhetens primära kunder är de som reser med busstrafiken medan tjänsterna beställs av Västtrafik AB. GSB verkar inom stadstrafiken i Göteborg och under 2013 har cirka 24 miljoner delresor genomförts. Under 2012 uppgick antalet delresor till cirka 41 miljoner. Minskningen sammanhänger med att GSB frånträdde trafikavtal Hisingen under året. GSB:s marknadsandel av linjetrafiken med buss i Göteborgs Stad uppgick vid slutet av året till cirka 10 %.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga händelser under räkenskapsåret Allmänt Under verksamhetsåret har koncernen avslutat två större avtal; Biljettkontrollen samt busstrafiken på Hisingen. Nämnda avslut har berört cirka 500 medarbetare och med anledning av detta gjordes en större förändring av den operativa organisationen Därutöver fusionerades GS Spårvagn AB med Göteborgs Spårvägar AB per den Kommunstyrelsen i Göteborg uppdrog i februari till GS att vara ansvarig för upphandling av nya spårvagnar (typ M33). Bedömningen är att 100 nya vagnar kommer att behövas under kommande 10-årsperiod. Det omedelbara behovet är 40 vagnar för att kunna ersätta de äldsta vagnarna från 1960-talet. De första vagnarna beräknas att levereras under senare delen av Spårvagnstrafiken Under 2013 har samtliga beställda 65 spårvagnarna av typen M32 (AnsaldoBreda Sirio) levererats och trafiksatts. Under verksamhetsåret har emellertid stora problem med bland annat rost påverkat vagnens tillgänglighet på ett mycket negativt sätt. På grund av detta kunde trafiken inte utökas enligt Västtrafiks planerade beställning, vilken utgick från 168 omlopp i högtrafik. I stället har spårvagnsnätet trafikerats med 153 omlopp. I början av året besiktigades och driftsattes delar av den nya vagnhallen vid Slottsskogen. Totalt rymmer bangården cirka 20 stycken 30-meterståg och innehåller tre verkstadsplatser inomhus. Öppnandet innebär en avlastning av de befintliga vagnhallarna. Busstrafiken Trafikavtal Hisingen avslutades i juni och avvecklingen, som omfattade drygt 400 medarbetare och 160 bussar, genomfördes på ett framgångsrikt sätt. GSB har under året skapat en ny organisation för fortsatt drift av det kvarvarande bussavtalet (Centrumtrafiken). Leveranskvalitén till resenärerna har under 2013 legat på en mycket hög nivå i Centrumavtalet. Trafikantservice I januari 2012 fick bolaget besked om förlust av avtalet gällande Biljettkontrollen. Västtrafiks tilldelning av uppdraget med start den 1 juni 2012 överklagades emellertid och med anledning av den fördröjning denna process innebar förlängdes GST:s uppdrag i omgångar till 31 januari 2013 då verksamheten frånträddes. I januari 2013 kom Västtrafiks tilldelningsbeslut innebärande att GST också fortsättningsvis får bedriva Västtrafik trafikservicetjänster omfattande trafiksamordning, störningsledning, informatörer och tidtabellsuppsättning. Avtalet, som är treårigt med två års optionsmöjlighet, startade vid två olika tidpunkter dels (trafiksamordning, störningsledning och tidtabellsuppsättning) dels (informatörer). I september meddelade Västtrafik att bolaget tar över Fordonskontrollverksamheten i egen regi fr.o.m Verksamheten omfattar två medarbetare. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I övrigt har inga händelser som kan anses väsentliga inträffat under perioden 1 januari till den 11 februari 2014.

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13 Ägarförhållanden GS ägs av Göteborgs Stadshus AB (f.d. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB), org.nr som i sin tur ägs till 100 % av Göteborgs kommun. Göteborgs Spårvägar AB har två helägda dotterbolag; GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

14 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtida utveckling Spårvagnsverksamheten Spårvagnstrafiken bedöms också fortsättningsvis vara en prioriterad och viktig del av stadens och regionens utveckling. Med start den 1 januari 2013 införde Göteborg trängselskatt för vägtrafik. Bedömningen är därför att efterfrågan på spårvagnstrafik, precis som under 2013, kommer att öka de närmaste åren samtidigt som den måste bli mer attraktiv och konkurrenskraftig. Problemen med tillgängligheten av typ M32 gör det svårt att utöka trafiken enligt beställarens och kundernas önskemål. Det ställer även stora krav på en fortsatt hög tillgänglighet av äldre vagnstyper där delar av flottan skulle varit utrangerad för flera år sedan. Ett omfattande revisionsarbete inleds på de äldsta vagnstyperna (M28/M29) under Det är av största vikt för den framtida utvecklingen av spårvagnssystemet att upphandlingen av en ny spårvagnstyp (M33) genomförs enligt plan. En förutsättning för ytterligare vagnar och utökad trafik samt eventuella nya bansträckor är också att en ny vagnhall byggs för att kunna ställa upp och underhålla spårvagnsflottan. Bussverksamheten För att stärka konkurrenskraften i framtida upphandlingar fortsätter utvecklingen av vårt processorienterade arbetssätt. Även GSB:s samarbetspartners är involverade i detta arbete. För att säkerställa att utvecklingen av arbetssättet sker i rätt riktning kommer ett stort fokus ligga på de perspektiv som finns i vårt balanserade styrkort, nämligen: uppdrag och ekonomi, kund, verksamhet och processer samt medarbetare och utveckling. Trafikantservice Under senare delen av 2014 kommer vårt avtal om Hållplatsservice ut för upphandling. För övrigt väntas inga större upphandlingar förrän 2015 och bolaget kommer därför att arbeta vidare med att stärka konkurrenskraften i framtida upphandlingar.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 Morgondagens resenärer förväntar sig snabbhet och enkelhet. Vi vill utveckla framtidens trafik i Göteborg.

16 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HR Sammansättning och rörlighet Det totala antalet anställda i koncernen uppgår, vid årsskiftet, till varav är tillsvidare-anställda, 18 är visstidsanställda och 174 är timavlönade. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 242 personer och förklaringen till det är de tappade avtalen inom Buss och Trafikantservice. Könsfördelningen ligger kvar på samma nivå som 2012, 24 % kvinnor och 76 % män. Medelåldern har minskat något, till 45,1 år varav snittåldern för kvinnor är 42 år (42,2) och för män 46,2 år (46,8). Personalomsättningen har under året varit låg och vi ser inte i dagsläget att kommande pensionsavgångar ska vara ett större hot i arbete med kompetensförsörjning. Hälsa och Arbetsmiljö Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,8 % och har ökat något i förhållande till föregående år (6,3 %). Kvinnliga medarbetare har en något högre sjukfrånvaro (7,6 %) i jämförelse med sina manliga kollegor (6,3 %). Det är svårt att se en enskild orsak till den ökande sjukfrånvaron men det pågår ett kontinuerligt arbete med att analysera orsakerna till sjukfrånvaron. Under året har vi vidareutvecklat användandet av vårt gemensamma dokumentationssystem för rehab, arbetsskador och tillbud med gott resultat. Vi ser också en förbättring i det systematiska arbetssättet. Vi har under året arbetat förebyggande i vårt hälsoprogram där vi erbjuder rökavvänjningsprogram, viktväktarprogram, träningserbjudande, och pröva på -erbjudanden. Kompetensförsörjning Under 2013 genomfördes en omorganisation där utbildningssamordning och arbetet med kompetensförsörjning samlades koncerngemensamt inom ramen för GS Akademien och HR. I slutet på året startades ett projekt inom ramen för kompetensförsörjning för att testa ett nytt arbetssätt och en ny mall som ska vara ett stöd för våra chefer i det fortsatta arbetet. Under 2013 har en stor del av HR-arbetet omfattats av omställningsarbete. På grund av förlusten av biljettkontrollen och vissa bussavtal har bolaget ett stort antal övertaliga medarbetare. Medarbetarna i omställning har erbjudits omplacering till lediga tjänster och matchning har skett utifrån behov, krav- och kompetensprofil. Omställningsarbetet har inneburit att den externa rekryteringen till framförallt spårvagnsförare, bussförare och servicemedarbetare har varit av mindre omfattning. I de fall vi har tillämpat extern rekrytering har vi inte haft problem med att hitta rätt kompetens till de lediga tjänsterna. Vi har identifierat tekniska specialister som ett bristyrke i verksamheten då vi har svårt att både locka till oss och behålla dessa medarbetare. Tillgången till dessa är låg på arbetsmarknaden och konkurrensen med privata aktörer är hög. Engagerat medarbetarskap och ledarskap Under året har en ny varumärkesplattform arbetats fram där vision, affärsidé och ledord arbetats om och förtydligats. Ledorden: kundfokus, samarbete och engagemang har utgjort utgångspunkt för ett koncerngemensamt arbete kring medarbetarskapet och ledarskapet som resulterat i tydliga formuleringar samt medarbetar- och ledarkriterier. Implementering har skett i individuella mål- och utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar samt genom inarbetning i olika stöddokument t.ex. vid rekrytering. Kundorientering Målet är att vara bäst i klassen vad gäller kundupplevd kvalitet. Varje medarbetare oavsett var man befinner sig i organisationen ska ha en så djup förståelse för kundens behov att denne bidrar till att vi upplevs som ett utpräglat tjänsteföretag. Vi ställer därför höga krav på attityd och förhållningssätt vid nyrekryteringar och diskuterar utveckling av kundmötet regelbundet på våra arbetsplatsträffar. Att ha förmåga att etablera förtroendefulla kundrelationer ingår som en viktig del i både medarbetarskap och ledarskap i koncernen och är också ett av kriterierna för bedömning av kompetens och prestation. Man utmanas dagligen på ett sätt som inte förekommer på andra företag. Det är en komplex verksamhet.

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Miljöinformation GS bedriver på uppdrag av Trafikkontoret spårtrafik inom Göteborgs- och Mölndals kommun. För att säkerställa en hög andel förnyelsebar energi till trafikdriften köps Bra Miljöval-märkt el in till 100 % och för våra fastigheter och spårvagnsdepåer finns åtgärdsplaner för ökad eleffektivitet. Vår verksamhet belastar miljön via utsläpp till luft, mark och vatten. Detta sker bl.a. via fordons- och banunderhåll i samband med fordonstvätt, kemikalie- och avfallshantering, klottersanering och transporter. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i vårt verksamhetsledningssystem vilket bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheten följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från beställaren. GS bedriver anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, anmälningsplikten avser fordons- och detaljtvättar samt förbrukning av lösningsmedel. Vår verksamhet belastar även miljön via utsläpp till mark och vatten. Detta sker bl.a. via partiklar från fordonsdäck, spill från motorer, vatten från fordonstvätt, avfalls- och kemikaliehantering samt klottersanering. För att minimera utsläpp till vatten har vi på våra bussdepåer installerat fordonstvättar med vattenåtervinning i kombination med biologisk rening vilken ger mycket goda utsläppsvärden. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i vårt verksamhetsledningssystem vilket bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheten följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från beställaren. GSB bedriver anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Anmälningsplikten avser fordonstvätt samt hantering av motorbränsle. GSB bedrev vid årets slut enbart trafik inom centrumavtalet vilket startade Avtalet omfattar 52 fordon och samtliga är av Euro 5-klassning. Hälften drivs med gas och hälften är hybridfordon vilka drivs med RME i kombination med el vilket ger låga emissioner till luft. Bra Miljöval-märkt el och gas köps in för att maximera andelen förnyelsebart bränsle.

18 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker GS koncernens finans- och riskhantering sköts centralt i moderbolaget. Riktlinjer för GS finans- och riskhantering framgår av GS finanspolicy. GS finanspolicy är beslutad av styrelsen och den följer Göteborgs kommuns finanspolicy. Finanspolicyn reglerar styrelsens och verkställande direktörens ansvar samt begränsar GS finansierings-, ränte-, valuta-, motparts- och kreditrisker till en för verksamheten acceptabel nivå. GS finanspolicy reglerar genomsnittlig räntebindning och ränteförfall. GS framtida möjligheter till refinansiering bedöms som goda, då all upplåning sker mot Göteborgs stad. Operativa och affärsmässiga risker Marknaden som GS verkar på, karaktäriseras av ett fåtal omfattande upphandlingar med relativt långa avtalstider. Detta innebär att stora avtal såväl kan komma till som falla ifrån. Kopplat till nämnda operativa risk finns också några större affärsmässiga risker; dels kvarvarande restvärden på fordonsparken i anslutning till förlorade kontrakt, men också en risk i långa entreprenadavtal så till vida att den indexerade ersättningen inte täcker kostnadsutvecklingen i verksamheten. För att så långt möjligt eliminera riskerna arbetar organisationen löpande med att på olika sätt öka konkurrenskraften, förbättra planeringen samt med att höja såväl effektiviteten som produktiviteten.

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19 Varje år görs det över 145 miljoner resor ombord på våra bussar och spårvagnar. Det motsvarar resor varje dag. Kommentarer till koncernens resultat- och balansräkning Intäkter Nettoomsättningen uppgick under året för koncernen till Mkr (1 467 Mkr). I övriga intäkter för 2012 ingår en post på 27 Mkr som avser en återbetalning av för högt inbetalda premier till Fora under åren 2007 och Resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,4 Mkr (29,1 Mkr). Årets resultat har belastats med omstruktureringsåtgärder uppgående till 12,8 Mkr (22,6 Mkr). Av detta belopp avser 10 Mkr (13 Mkr) GS Buss AB som förlorade upphandlingen av avtalet Hisingen. Denna verksamhet avslutades i juni Resterande belopp, 2,8 Mkr, avser omstruktureringsåtgärder i Göteborgs Spårvägar AB till följd av den omorganisation som har gjorts under året. Årets resultat har även belastats med nedskrivningar av fordon om 18,1 Mkr (2,5 Mkr). Av dessa avser 15,5 Mkr (2,5 Mkr) övertaliga bussar där beslut fattats att avveckla dem och de har således skrivits ned till bedömt marknadsvärde. Investeringar Årets investeringar uppgår till 45,3 Mkr (214,6 Mkr). I föregående års investeringsbelopp ingår ett belopp på 167 Mkr som avser anskaffning av bussar till det nya Centrumavtalet. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 30,7 Mkr (30,4 Mkr).

20 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nyckeltal (koncernen) Vinstmarginal (%) 0,3 2,0 0,2 neg 1,4 Avkastning på eget kapital (%) 0,3 5,7 neg neg 2,9 Avkastning på totalt kapital (%) 0,6 4,0 0,3 neg 3,0 Soliditet (%) 57,4 51,7 50,2 47,5 44,8 Omsättning per anställd (kkr) Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till årsarbetare. Notering För nyckeltal år 2009 avseende vinstmarginal, avkastning på eget och totalt kapital är kapitalvinsten vid försäljning av dotterbolag om 233,9 Mkr exkluderad. Avkastning på eget kapital Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Förslag till resultatdisposition i moderbolaget (kronor) Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Erhållet ovillkorat aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag, netto Fusionsvinst Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats till Göteborgs Stadshus AB med 22,5 Mkr. Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp redovisas i tusentals kronor där ej annat anges.

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer