Budget med verksamhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17"

Transkript

1 Budget 2014 med verksamhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, Nettoinvestering Resultatbudget... 5 Finansieringsbudget... 6 Balansbudget... 7 Kommunstyrelsen... 8 Teknisk nämnd Plan- och miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Investeringsplan Lessebo Kommun Innehållsförteckning 3

4 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014 Socialnämnd 34% Finansiering 3% KS / Klk 13% Teknisk nämnd 4% PM-nämnd 1% Barn o Utbildning 45% Nettodrift, 2014 Tkr Nettoinvest, 2014 Tkr KS / Klk Gator,park 550 Teknisk nämnd Ks/Mark/Byggnad PM-nämnd Vatten o Avlopp Barn o Utbildning Avfall 0 Socialnämnd Fastigheter Finansiering Ks - IT Inventarier,övr Nettoinvestering 2014 Ks - IT 10% Inventarier,övr 19% Gator,park 4% Ks/Mark/Byggnad 7% Fastigheter 22% Avfall 0% Vatten o Avlopp 29% 4 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014 Lessebo Kommun

5 Resultatbudget (Tkr) Kommunstyrelse/KLK Teknisk nämnd PM-nämnd Barn o Utbildningsnämnd Socialnämnd Finans/intern/förfog Avskrivningar Verks. nettokostnader, RES I Nettokostnadsförändr. % 2,94% 2,01% 3,34% 2,88% Skatteintäkter Likv ärd iga fö rutsättningar Resursförändr. % 2,27% 1,43% 1,92% 2,87% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Re sultatb ud ge t e nligt finansie llt mål Förändr.behov, nettokostn. % 0,25% 0,00% -1,31% -1,22% Finansie llt mål Förändring eget kapital RESIII ,75% -0,98% -2,26% -2,15% invånare 1/11 året innan Lessebo Kommun Resultatbudget 5

6 Finansieringsbudget (Tkr) Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Just. för ianspråktagna avsättningar Just. för övr.ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfr.skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Investering i immaterialla anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag materialla anl.tillgångar Investering av finansiella anl.tillgångar Försäljning av finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERING Nyupptagna lån Amortering av skuld Kortfristig upplåning Ökning/minskning checkräkningskredit Ökning av kapitalförvaltning Minskning av kapitalförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Finansieringsbudget Lessebo Kommun

7 Balansbudget (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar(pensioner mm) Skulder Långfristiga skulder, lån därav ersättningslån Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER Soliditet 32,58% 33,64% 33,95% 33,71% 33,48% ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser Övr. ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförb./förpl Lessebo Kommun Balansbudget 7

8 Kommunstyrelsen Ordförande: Monica Widnemark (S) Kommunchef: Christina Nyquist Verksamhetsmål Att sänka sjukfrånvaron i kommunen till 5,5 % år Öka antalet besökare i vår kommun med 5 % Att bli nominerad till Årets bibliotek 2014 Ansvarsområde Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningskontoret (KLK). Här redovisas också verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser och turism, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet samt borgen och bidrag (t.ex. samlingslokaler och kollektivtrafik) samt kostnader för markreserv. Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under kommunfullmäktige. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Politisk vht, styr- o ledning Revision Kommunledningskontoret A&I/Etablering Kultur och Fritid Bibliotek Näringsliv/ Turism Kollektivtrafik Räddningstjänst Mark, beredskap mm Beting -3% Totalt Sammanfattande kommentarer I årets budget med verksamhetsplan finns förslag på verksamhetsförändringar med minst -2 % på kommunstyrelsens budgetram för vilket uppgår till -971 tkr. Till detta har framförts förslag att minska Kommunstyrelsens ram med ytterligare 1% till totalt tkr. Inom kommunstyrelsens budgetförslag har anpassningar gjorts med netto tkr för länstrafiken och färdtjänsten. Kommunledningskontoret har ett antal förslag på kostnadsminskningar och anpassningar inom kommunledningskontoret, kultur- och fritid och biblioteksverksamheten. Verksamhetsförändringar föreslås med 230 tkr som är ökat anslag till E-hälsa/-tjänst projekt, 200 tkr (för 2014) och utökning av service för konsumentrådgivning, 30 tkr (inom samverkansprojekt med Ljungby kommun som huvudman). Under planperioden upptas medel för översyn av ÖPL med 250 tkr/år. För 2014 beräknas en kostnadsminskning för medfinansiering Eu- och näringslivsprojekt med 300 tkr. Netto är detta förslag en minskning med tkr, d.v.s 786 tkr mer än aviserat beting om 2 %. 8 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

9 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunledningskontoret Kultur och Fritid Bibliotek Mark, beredskap mm Totalt Kommentarer till investeringsbudget Årets investeringsbudget uppgår till 3,7 mkr och avser framförallt reinvesteringar inom IT och förfogandemedel för investeringar. Investeringarna omfattar även fritid och bibliotek. För kommande åren uppgår investeringsbehovet till 3-4 mkr/år. Politisk verksamhet och revision Verksamheten består av de beslutande organen kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbets- och personalutskott och kultur- och fritidsberedning, kommunala partistödet, valnämnden samt överförmyndarmyndigheten. Den politiska verksamheten regleras av dels de uppgifter staten ålägger kommunen, dels av gällande kommunallag samt de uppgifter kommunen själv beslutar. Valnämnden har skyldighet att genomföra allmänna val och ev. folkomröstningar. Under 2014 sker både allmänna val och val till EUparlamentet. Överförmyndarmyndighetens verksamhet regleras i lag och omfattar tillsättande av och kostnader för gode män. Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt Kommunallagen och God revisionssed. Val till EU och allmänna val sker 2014 och medel upptas med netto 200 tkr. Kommunledningskontoret Kansli Under kommunledningskontoret (KLK) återfinns central serviceverksamhet. I detta begrepp ingår reception, vaktmästeri, arkiv och central administration. Personal Vi samverkar genom Lönesamverkan HUL med Uppvidinge och Högsby kommuner kring löneadministration. I övrigt ingår frågor kring samverkan och inflytande med utgångspunkt från MBL. I ansvarsområdet ingår också arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsrätt och förhandlingsverksamhet, ledarskapsförsörjning, lönepolitik liksom åtgärder rörande friskvård, anpassning och rehabilitering, företagshälsovård och personalvård. Ekonomi/IT Budgetprocessen görs tidigare med beslut vid kommunfullmäktiges junisammanträde. Nämnderna kommer att besluta om egen internbudget under hösten. Reviderad finansierings- och investeringsbudget behandlas i november. Under året gör nämnderna två större uppföljningar av verksamhetsmål och ekonomiskt utfall som presenteras till kommunfullmäktige Inom IT-verksamheten är utvecklingen oerhört snabb och kraftig, vilket innebär att hög och bred kompetens måste finnas både lokalt och i samverkan med kommuner inom länet. Vid utgången av 2013 kommer Lessebo kommun att utvidga samarbetet med Växjö kommun och Tingsryds kommun. Genom bildandet av ett regionalt IT-bolag, Wexnet AB ges möjligheterna till utökad samverkan såväl redundanta kommunikationsförbindelser, tekniska plattformar och upphandlingar. Kommunens IT-investeringar redovisas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och endast verksamhetsspecifika system (licenser) redovisas per nämnd. Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 9

10 Kansli Fortsatt arbete med samverkanslösningar med andra kommuner. Personal Vi kommer att följa upp sjukfrånvaron och skapa kontinuerliga kontakter mellan framför allt långtidssjuka och respektive arbetsledning. Arbetet med kompetensförsörjning mot bakgrund av dels många förestående pensionsavgångar och en allt mer hårdnande konkurrens om arbetskraften kommer att bli viktigt. Kommunen måste i detta hänseende framstå som en attraktiv arbetsplats, även för redan anställd personal. Exempel på områden som utgör medel i arbetet med att uppnå detta kan vara att upprätta medarbetarpolicy, utveckla ledarskapspolicyn och följa upp den nyligen implementerade värdegrunden. Ekonomi/IT Fortsätta och utveckla det påbörjade samarbetet med Växjö kommun för att behålla/höja tillgänglighet och kompetens. Vidare måste en fortsättning följa för att förverkliga ett redundant ITkommunikationsnät för regionen. A & I Etablering Inför år 2014 budgeteras centrala medel för åtgärder med etablering och för att minska efterfrågan på ekonomiskt bistånd genom en satsning på nystartsjobb. Omsättningen uppgår till tkr. Socialförvaltningen återkommer löpande till kommunledningskontoret med begäran om tilläggsanslag för att täcka ökad efterfrågan för ekonomiskt bistånd p.g.a. etableringen. Kultur och fritid Kontakter med föreningslivet och hantering av föreningsbidragen. Gäller både idrotts och kulturföreningar samt studieförbunden. Vidare redovisas kommunens stöd till ALLhall i Hovet genom ett utlämnat anslagstäckt lån på tkr vilket fördelas på 20 år. Årshyran uppgår till 600 tkr/år enligt upprättat hyresavtal. Inga planerade förändringar. Bibliotek Biblioteksverksamhet bedrivs i kommunens alla tätorter. Biblioteket i Lessebo fungerar som bas för den totala verksamheten. Bibliotekens uppgift är att genom olika media och personlig rådgivning ge kommuninvånare i alla åldrar tillgång till media för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse och underhållning. Biblioteket delar nu onlinekatalog med biblioteken i Blekinge och Kronoberg. Biblioteket fortsätter samarbetet med andra kommuner för att undersöka möjligheten till en bokbussverksamhet. Verksamheten ser även över möjligheter till besparingar inför kommande år. Näringsliv/turism Näringslivskontoret består idag av en näringslivsutvecklare på heltid, en rådgivare från ALMI (en halvdag i veckan i kommunen, i övrigt per telefon). Ett näringslivsprogram antogs våren 2011, där verksamheten beskrivs. Ska uppdateras under Svenskt Näringsliv undersöker näringslivsklimatet varje år, 2012 blev Lessebo kommun nr 215. Det var ett tapp på fem placeringar från föregående år. Största skälet till tappet var framförallt det samlade omdömet (som skiljer sig markant från de enskilda frågornas resultat). Kommunen är en del i en större helhet, arbete över gränserna i och med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Universitetet är viktiga samarbetspartners för kommunens utvecklingsmöjligheter. Marknadsföring och viss turismutveckling för hela Glasriketregionen ligger i Glasriket AB medan näringslivsutveckling och projekt kring turistföretagens utveckling ligger på näringslivskontoret. Kommunen driver två turistbyråer under sommarsäsongen, en i egen regi i Kosta och en i 10 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

11 samarbete med Orrefors Kosta Boda i Strömbergshyttan (som fr.o.m ej kommer att bemannas). Övrig tid fungerar kommunens reception som turistbyrå. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av kommunens näringsliv och kommunens attraktivitet. Kollektivtrafik/Färdtjänst Kollektivtrafiken bedrivs genom Länstrafiken där de åtta kommunerna och Landstinget Kronoberg är ägare. From 2013 har färdtjänstens anslag förts över från socialnämnden till kommunstyrelsen. En utredning föreligger om Framtidens kollektivtrafik finansiering, organisation och styrning. Det kan komma innebära framtida kostnadsförändringar även kommande år för kollektivtrafik som medfinansiering i infrastrukturprojekt. Under 2014 minskar kostnaderna med tkr och för med 900 tkr. En del i finansieringen är att BUN kommer att få högre kostnader. Budgetförslaget beräknas med en nettoförändring för denna verksamhet. Räddningstjänst Övrigt Avtal om energirådgivningsinsatser finns med Energikontor Sydost. Statsbidrag erhålles. Under Beredskap genomförs en rad åtgärder. I samverkan med länets övriga aktörer finns i händelse av kris informationssystemet ISAK och Rakel. Krisövningar genomförs både lokalt och regionalt. POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olycka eller kris organiseras i samverkan med andra samhällsorganisationer i kommunens fyra tätorter. Genom bostadsanpassningsbidrag ges möjlighet till anpassning av bostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Markreserv I översiktsplanen görs den långsiktiga planläggningen av markreserven såväl av mark för bostadsbebyggelse som för industriändamål. Det är sedan genom plangruppen som den mer kortsiktiga hanteringen sker. I samarbete med några kommuner i länet har vi Konsumentrådgivning med geografisk placering i Ljungby. Bidrag till samlingslokaler lämnas till Folkets hus i Hovmantorp, Kosta och Skruv. Under nästa mandatperiod planeras att ta fram en ny översiktsplan. Medel beräknas för åren 2015 till 2016 med 250 tkr per år. Verksamheten är organiserad i Räddningstjänst Östra Kronoberg (RÖK) som är ett kommunalförbund. Här ingår Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Ansvaret för räddningstjänsten ligger under Räddningstjänstförbundet, som har en egen direktion. Nya ägardirektiv har beslutats av medlemskommunerna. Inga planerade förändringar. Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 11

12 Verksamhetsmål Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Att sänka sjukfrånvaron i kommunen till 5,5 % år ,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Andel personal som utnyttjat rätten till friskvårdsbidrag 32% 30% 30% 30% 30% Andel i undersökningen "Hur trivs du på jobbet?" som säger att 1. de upplever god stämning på arbetspl. 92% 90% 90% 90% 90% 2. de får gehör för sina synpunkter 90% 85% 85% 85% 85% 3. de får tillräcklig information 86% 85% 85% 85% 85% 4. de har tid för sina arbetsuppgifter 66% 75% 75% 75% 75% Öka antalet besökare i vår kommun med 5 % 5% 5% 5% 5% Antal besökare i Glasriket, ,3 miljon Att nomineras till "Årets bibliotek" 2014 Nyckeltal Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Räddningstjänst Kostnad för räddningstjänst kr/inv Kollektivtrafik Kostnad för kollektivtrafik kr/inv Bibliotek Antal lån/inv - 8,7 8,6 8,5 8,5 12 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

13 Teknisk nämnd Ordförande: Anders Palmengren Förvaltningschef: Leif Gummeson Verksamhetsmål GC-väg el fartdämpande åtgärd - Ett nytt projekt varje Kostverksamheten - Öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror med 5 % / år till 25 % Närproducerat räknas 20 mil från Lessebo kommungräns. Renhållning - Biologiskt avfall sorteras ut senast 2015 Vatten- och avlopp - Minska tillskottsvatten till avloppsverken från 65 % till 50 % med 3 % / år. - Minska utläckaget på renvatten, idag försäljs 68 % av den producerade volymen målet är att försälja 75 % av den producerade volymen Ansvarsområde Tekniska nämnden äger fastigheter som förvaltas av AB Lessebohus. Nämnden äger och förvaltar gator och parkytor. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet. Nämnden bedriver måltidsverksamhet för kommunens skolor och äldreomsorg. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp samt avfallshantering. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Politisk vht o adm Turism, idrott, fritid Gata, park Lokal, bostad, skog Va Renhållning Interna arbeten Externa arbeten Fastigheter Måltidsverksamhet Beting -2% Totalt Sammanfattande kommentarer Ovanstående budget är för snävt hållen beträffande Turism, idrott, fritid, gata och park. Budgeten för dessa områden borde ökas med 1960 tkr. Detta tillskott behövs för att kunna hålla en fungerande verksamhet. Budgetförslaget innebär en nettominskning med tkr där tekniska nämnden har ett antal förslag om anpassningar för Större investeringar som krävs inom VA 2014 är färdigställande av reningsverket i Skruv. En taxehöjning med 5 % föreslås för att nå målet om full kostnadstäckning. För renhållningen föreslås en taxehöjning med index. Nämnden föreslår ombyggnad av f d Folktandvårdens lokaler i City 5 till lägenheter, men det finns inte utrymme för detta i årets budget. Lessebo Kommun Teknisk nämnd 13

14 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Turism, idrott och fritid Gata, park Lokal, bostad, skog Vatten och avlopp Renhållning Interna arbeten/maskiner Fastigheter Måltidsverksamhet Totalt Kommentarer till investeringsbudget Tekniska nämnden har lämnat en investeringsbudget efter tilldelade ramar. Vi anser dock att ett fler åtgärder behövs för att hålla en god standard på våra anläggningar. Gator och vägar Några större investeringar på gator är inte planerade under Gatubelysning Bytet till högtrycksnatrium har utförts i Hovmantorp och Lessebo samhälle samt del av landsbygden. Det som återstår är Kosta och Skruv samt delar av landsbygden. Vatten Ombyggnaden av Lessebo vattenverk färdigställs under Ombyggnaden görs för att manganhalten ut i vattenledningsnätet ska minska. Under 2014 görs spolning av vattenledningsnätet i Lessebo. Distribution VA Galvserviser och ventiler börjar bli dåliga vilket orsakar flera vattenläckor, här måste saneringar göras på flera håll. Avloppshantering Enligt beslut från Länsstyrelsen så ska Skruvs avloppsverk byggas om under Diskussioner om nytt avtal med Banco bryggeri pågår. Fastigheter Kommunförrådet i Hovmantorp är i stort behov av upprustning. Räddningstjänstens del är renoverad under Kosten En översyn av kostverksamheten pågår för att se hur man eventuellt kan spara pengar på verksamheten med bibehållen kvalité. Vad de förslag till besparingar som kommer att föreslås får för konsekvenser beträffande investeringar är ännu inte känt. Maskiner Maskinparken ses över kontinuerligt. Politisk verksamhet och administration Tekniska nämndens verksamhet ska ge kommuninnevånarna en godtagbar standard på fastigheter, gator, parker, vatten- och avlopp samt renhållning. Näringsriktig mat tillagas och levereras till Barn- och utbildnings- samt Socialnämndens verksamheter. Turism, idrott och fritid Kommunen har campingplatser i Hovmantorp, Kosta och Lessebo. Campingplatserna utarrenderas. Sporthall i Lessebo, idrottsplatser i Lessebo och Hovmantorp, simbassäng i Kosta samt friluftsbad. Elljusspår i samtliga kommundelar samt tennisbanor i Hovmantorp och Lessebo. Samtliga badplatser kontrolleras årligen av dykare. För att kunna upprätthålla befintlig standard fordras ett tillskott på ca kr/år. För att hålla en god standard behöver det göras investeringar på campingplatserna. På Gökaskratts camping bör något göras åt omklädning och offentliga toaletter. 14 Teknisk nämnd Lessebo Kommun

15 Gata, park Gator, gång och cykelvägar och övriga vägar med tillhörande teknisk utrustning dvs. belysning, asfalt mm skall hålla en godtagbar standard. Bidrag för enskilda vägar ges i enlighet med av fullmäktige fastställda regler. En långsiktig underhållsplan för drift- och underhåll av gatunätet har tagits fram. Parkverksamheten ska skapa en trivsam utemiljö. Uterummet i våra samhällen upplevs av boende som mycket betydelsefullt och har prioriterats av vår personal. Verksamheten behöver tillskott av pengar för att kunna hålla en godtagbar standard på våra parker och gator. För att kunna hålla en godtagbar standard på våra gator och parker behöver Parkverksamheten en budget på minimum 3,2 miljoner kronor. Med denna nivå så får vi ändå minska standarden på utsmyckning och gräsklippning För gata behövs en budget på minimum 9,0 miljoner för att kunna hålla gatubelysningen tänd under den mörka tiden samt att kunna hålla bidraget till enskilda vägar i nuvarande nivå och att underhållet av vägarna bibehålls på nuvarande låga nivå. På gata park finns idag 8 personer, dessa får då sköta all verksamhet, idag köper vi en hel del tjänster av AB Lessebohus vilket vi får minimera, förutom gatubelysningen, för att klara ovanstående budgetförslag. Om Elnätföretagens skyldighet, att mäta och läsa av elförbrukningen minst en gång varje månad, även kommer att omfatta gatubelysningsnätet innebär det relativt stora ombyggnader av gatubelysningsnätet. För att våra gator på sikt skall hålla en godtagbar standard bör pengar till underhåll öka från dagens nivå på kr/år till 2,0 miljoner/år. Lokal, bostad, skog I verksamheten ingår fastigheterna: Lessebo: Duken 2 och 3, City 5 och Räddningstjänsten samt bostadsfastigheten Stationsgatan 4. City 5 har Landstinget avslutat sin hyra av lokaler för tandvården. Dessa lokaler står tomma. I Duken 2 har Previa sagt upp delar av sina lokaler. En anpassning av lokalerna har gjorts. I och med detta finns lediga lokaler i fastigheten. Strömbergshyttan: Bostadsfastigheterna Mästarebo och Långebo. Kosta: Bruno Mattsson husen. Viss del odlingsbar mark samt kräftvatten och jaktmarker är utarrenderat. Skogssällskapet är kommunens skogsförvaltare. Lokaler i City 5, som tidigare hyrdes av Folktandvården, byggs eventuellt om till lägenheter när erforderliga investeringsmedel kan erhållas. VA Kommunens VA-verk och ledningsnät skall minst uppnå av livsmedelsverket, tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen fastställda krav för rening av vatten och avlopp inom Lessebo Kommun. Ny- och ombyggnader av pumpstationer, vatten- och reningsverk samt omläggning och relining av ledningsnätet pågår i den takt som är beslutad. Skruvs avloppsreningsverk färdigställs i början av En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för vattenverken. Vid den risk- och sårbarhetsanalysen, som har genomförts, framkom olika åtgärder som bör vidtagas för att säkerställa våra vattenverk. Vidare är underhållsbehovet av vårt ledningsnät stort. En viktig del är att relina VA-nätet under Lessebo bruk för att inte detta arbete skall behöva göras akut med risk för att störa produktionen i bruket. Kommunen ar fortfarande en hel del galvaniserade vattenserviser som behöver bytas ut. Det finns också ett stort behov av att minska inläckaget i våra spillvattenledningar. Inläckaget orsakar stora kostnader för oss i form av pumpkostnader samt reningskostnader i våra avloppsverk. Åtgärder av detta har påbörjats i mindre omfattning. Senast 2015 ska alla kommuner ha genomfört en VA-planering. VA-planen ska redovisa hur dricks-, avlopps- och dagvattenförsörjningen ska lösas i kommunen som helhet inom de närmaste decennierna. I samband med att VA-planen upprättas så Lessebo Kommun Teknisk nämnd 15

16 görs en vattenförsörjnings- och nödvattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanens uppgift är att belysa vattentillgångar av nuvarande och framtida intresse för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom kommunen. Nödvattenförsörjningsplanen behövs för att snabbt kunna lösa vattenförsörjningen i händelse av driftstörningar i vattenverk eller ledningsnät. Renhållning Hämtning och transport av hushållsavfall och latrinavfall samt omhändertagande av avfall från återvinningscentralen utförs på entreprenad. Ett beslut om återställning har deponin har erhållits från Länsstyrelsen under 2012.För att kunna utföra återställningen av deponin bör avsättningen för detta ökas. Återställningen av deponin bör påbörjas under hösten med en provyta. Interna arbeten För drift/underhåll av skolor, förskolor och servicehus erhåller nämnden en internhyra. Då internhyran inte har följt kostnadsutvecklingen för driftoch underhåll ryms inte önskat underhåll av fastigheterna i budget. En prioritering av det mest akuta behovet måste göras. Fastigheter Låg- och mellanstadieskolor samt förskolor finns i våra fyra kommundelar. I Lessebo finns också högstadieskola, komvux och kulturskola, samt resursskola/särskola. Servicehus finns i varje kommundel. I Lessebo finns också ett LSS-boende. Övriga fastigheter är kommunhuset, förråd och personalutrymme för vaktmästare och personal inom gata/park samt olika föreningslokaler. En ny organisation startades under 2012, där fastighetsunderhållet har lagts över på AB Lessebohus. Denna organisationsförändring har inte blivit som det var tänkt. Hyresgästerna känner sig vilsna och vet inte var de ska vända sig. Mycket arbete finns kvar hos Tekniska förvaltningen vilket inte var planerat. Om ägandet av fastigheterna skall vara kvar hos Tekniska Förvaltningen måste uppskattningsvis en halvtidstjänst som fastighetsansvarig tillsättas. Denna tjänst kommer då att teckna avtal med hyresgästerna samt bistå dem med avtalstecknande med AB Lessebohus samt deltagande vid skyddsronder och ge återkoppling från dessa ronder till verksamheterna. Vidare skall tjänsten bevaka att entreprenören utför sina arbeten enligt avtal. En utvärdering av organisationsförändringen som gjordes den 1/ är under bearbetande. Resultat av denna utvärdering kommer att presenteras innan sommaren. Ett annat alternativ som har diskuterats är att även föra över ägandet av fastigheterna till AB Lessebohus. Om detta blir fallet finns en möjlighet att omorganisera inom Tekniska förvaltningen vilket skulle ge vissa besparingar. I vår budget räknar vi med energibesparingar med ca kronor och att det planerade underhållet minskas med kronor. Kommunen har fått bidrag med ca 1,2 miljoner av Energimyndigheten för planering av energisparåtgärder för Ett flertal ventilationsaggregat behöver bytas dels på grund av åldersskäl och dels för att spara energi. Måltidsverksamhet Kommunens måltidsverksamhet bedrivs i en samordnad kostorganisation. Verksamheten arbetar med beställar- och utföraruppdrag mot Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Nollbudgetresultat är en målsättning. Måltidsproduktion sker i fyra produktionskök och servering sker i elva mottagnings- och serveringskök samt hos hemmaboende pensionärer. Antalet diet- och specialkoster ökar fortlöpande inom samtliga brukarkategorier. Kostpolicy är antagen av fullmäktige. Tillsammans med övriga kommuner i länet deltar Lessebo i upphandling av livsmedel. En utredning har satts igång på kommunchefens uppdrag för att se hur mycket pengar som kan sparas med bibehållen kvalité. Till grund för utredningen ligger Mikael Daxbergs rapport Mer potatis för pengarna Uppdraget inriktar sig främst på om det går att ändra tillagningskök till 16 Teknisk nämnd Lessebo Kommun

17 mottagningskök samt att se om transporter kan utföras mer effektivt. Hur mycket besparingar detta kan ge är i dagsläget osäkert. I vår budget räknar vi med en besparing på ca 1 miljon kronor. Verksamhetsmål Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 GC-väg el fartdämpande åtgärd - Ett nytt projekt varje år Uppfyllt Kostverksamheten - Öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror med 5 %/år till 25 % Närproducerat räknas 20 mil från Lessebo kommungräns. Delvis uppfyllt Renhållning - Biologiskt avfall sorteras ut senast 2015 Ej uppfyllt Vatten- och avlopp - Minska tillskottsvatten till avloppsverken från 65% till 50% med 3%/år. - Minska utläckaget på renvatten, idag försäljs 68% av den producerade volymen målet är att försälja 75% av den producerade volymen Minska klagomål på vattenkvalitet med 50% till Delvis uppfyllt Lessebo Kommun Teknisk nämnd 17

18 Plan- och miljönämnd Ordförande: Anders Johansson Förvaltningschef: Bertil Bengtsson Verksamhetsmål Värna om kommunens miljö, natur och invånarnas hälsa, genom att följa antagna tillsyns- och kalkplaner Klara av att upprätta detaljplaner för en god bostadsförsörjning samt för nyetableringar för industri/handel. Ansvarsområde PM-nämnden har det övergripande ansvaret för plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten i kommunen. Nämnden är tillika trafiknämnd. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Politisk vht Plan och Bygg Miljö och Hälsoskydd Beting -2% Totalt Sammanfattande kommentarer Plan- och miljönämnden ska arbeta med förslag hur kommunen kan vidareutveckla nya industri-, handels- och bostadsområden och verka för genomförande. Planarbetet fortskrider för ytterligare bostadsområden med inriktning på strandnära lägen. Samhällsplanering är dock beroende av andra aktörer än enbart kommunen själv. Sakägarsynpunkter och fakta som framkommer genom samrådsyttrande med myndigheter kan fördröja ärendehanteringen. Det är av stor vikt att grundkartematerial ajourhålls. Miljö- och hälsoskyddsarbetet har nu intensifieras eftersom den nyinrättade tjänsten som förvaltningschef tillika livsmedelsinspektör är tillsatt. Nämnden har ett beting, minskning av nettokostnaden på 71 tkr. Detta föreslås lösas genom höjning av taxor för livsmedelskontroll och ansökan om bygglov, 50 tkr. Resterande 21 tkr sker genom kostnadsminskningar. 18 Plan- och miljönämnd Lessebo Kommun

19 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan och bygg Totalt Kommentarer till investeringsbudget Digitalisera plan- och miljöförvaltningens arkiv för att kunna lagra, strukturera och tillgängliggöra information från stora mängder dokument. Kostnad beräknas på offert från år Digitalisering av arkivet för att effektivisera och säkerställa handläggning och underlätta dokumenthanteringen. Utreda framtida behov av nya tjänster. Politisk verksamhet Nämnden har det övergripande ansvaret för planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Nämnden är tillika trafiknämnd. Inga förändringar. Plan och Bygg Ha det närmaste inseendet över plan- och byggnadsverksamheten i kommunen, verka för en god byggnadskultur. Lämna råd och upplysningar i bygg- och planfrågor. Fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Handha kommunens MBK-verksamhet (Mätning Beräkning Karta). Ajourhålla lägenhetsregistret. Ajourhålla byggnadsregistret LINA (Lantmäteriets INsamlings Applikation) Svara för kommunens fastighetsbildningsärenden gentemot Lantmäterimyndigheten. Plan- och byggkontoret medverkar i Byggsamverkan Kronobergs som är ett samverkansprojekt, inom plan- och byggområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland samt länsstyrelsen i Kronobergs län. Miljö och Hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd skall verka för en god livsmiljö och ge möjlighet till en god hälsa för kommunens invånare. Plan- och miljökontoret svarar för utredningar, inspektioner och tillsyn av bostäder, skolor, daghem, renhållning, livsmedelshantering, naturvård, industrier, tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt medverkar vid utredning av smittsamma sjukdomar. Enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen är den kommunala tillsynsmyndigheten ålagd att upprätta planer för den offentliga tillsynen/kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Myndigheten är enligt lag skyldig att ta ut avgift för tillsynen. Plan- och miljökontoret är också handläggare/ansvarig för kalkning av sjöar och vattendrag. Plan- och miljökontoret medverkar i Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge län som är ett samverkansprojekt, inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg och Blekinge, Regionförbundet södra Småland samt länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Projektet omfattar även samverkan med andra län i Sydsverige samt andra regionala aktörer. Samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län pågår. Inom verksamheten redovisas även medlemskap i vattenvårdsförbunden Lyckebyån och Ronnebyån samt Kronobergs läns luftvårdsförbund. Utreda framtida behov av nya tjänster. Lessebo Kommun Plan- och miljönämnd 19

20 Verksamhetsmål Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Värna om kommunens miljö, natur och invånarnas hälsa, genom att följa antagna tillsyns- och kalkplaner. Levande sjöar och vattendrag - bara naturlig Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls försurning. Lyckebyåns och Ronnebyåns vattensystem ska hålla ett ph>6,0 och en alkalinitet >0,1 mekv/l även under högflöden. Samtliga tillsynsobjekt ska kontrolleras 30% 100% 100% 100% 100% enligt verksam-hetsplan. Klara av att upprätta detaljplaner för en god bostadsförsörjning samt för nyetableringar för industri/handel. Planlagda tomter för bostadsändamål 8 st. i resp. tätort Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Tillhanda tillgänglig industrimark ca 10 ha mark Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Plan- och miljönämnd Lessebo Kommun

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017 Budget 2015, reviderad med verksamhetsplan 2016 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2015... 4 Nettoinvestering

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-12-19 2 SN 123 Dnr Redovisning av personalkostnader IFO Individ- och familjeomsorgschef Lizel Forsberg har fått i uppdrag att redovisa överskridandet av personalbudgeten för individ-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-11-02 1 Plats och tid Folkets Hus Hovmantorp Onsdagen den 2 november 2011 kl. 08.00 15.45 avgörande Ragnar Lindberg (s) ordf. Kerstin Wenrup (m) Mona Wirkander (s) Åke

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-04-25 2 SN 53 Dnr 60.12 700 Muntlig information från hygiensjuksköterskan Hygiensjuksköterska Katarina Madehall, Landstinget Kronoberg informerade om vårdhygien inom vården. 1. Lägga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN15/61 RIKTLINJER för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2015-06-16 Dnr BUN15/61 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 2.1

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-03-13 2 KS 27 Dnr 2012.85-16 Uppföljning av kommunens krisberedskap vid extra ordinär händelse Beredskapssamordnare Kristine Lorentzson lämnar en uppföljning av kommunens krisberedskap

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-06-20 2 SN 79 Dnr Redovisning arbetslagsutbildning Kosta hemtjänstområde Thomas Rosendal och Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-12-01 1 Plats och tid avgörande Lessebo Kommunhus Torsdagen den 1 december 2011 kl. 17.00 18.45 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer