Budget med verksamhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17"

Transkript

1 Budget 2014 med verksamhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, Nettoinvestering Resultatbudget... 5 Finansieringsbudget... 6 Balansbudget... 7 Kommunstyrelsen... 8 Teknisk nämnd Plan- och miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Investeringsplan Lessebo Kommun Innehållsförteckning 3

4 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014 Socialnämnd 34% Finansiering 3% KS / Klk 13% Teknisk nämnd 4% PM-nämnd 1% Barn o Utbildning 45% Nettodrift, 2014 Tkr Nettoinvest, 2014 Tkr KS / Klk Gator,park 550 Teknisk nämnd Ks/Mark/Byggnad PM-nämnd Vatten o Avlopp Barn o Utbildning Avfall 0 Socialnämnd Fastigheter Finansiering Ks - IT Inventarier,övr Nettoinvestering 2014 Ks - IT 10% Inventarier,övr 19% Gator,park 4% Ks/Mark/Byggnad 7% Fastigheter 22% Avfall 0% Vatten o Avlopp 29% 4 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014 Lessebo Kommun

5 Resultatbudget (Tkr) Kommunstyrelse/KLK Teknisk nämnd PM-nämnd Barn o Utbildningsnämnd Socialnämnd Finans/intern/förfog Avskrivningar Verks. nettokostnader, RES I Nettokostnadsförändr. % 2,94% 2,01% 3,34% 2,88% Skatteintäkter Likv ärd iga fö rutsättningar Resursförändr. % 2,27% 1,43% 1,92% 2,87% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Re sultatb ud ge t e nligt finansie llt mål Förändr.behov, nettokostn. % 0,25% 0,00% -1,31% -1,22% Finansie llt mål Förändring eget kapital RESIII ,75% -0,98% -2,26% -2,15% invånare 1/11 året innan Lessebo Kommun Resultatbudget 5

6 Finansieringsbudget (Tkr) Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Just. för ianspråktagna avsättningar Just. för övr.ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfr.skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Investering i immaterialla anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag materialla anl.tillgångar Investering av finansiella anl.tillgångar Försäljning av finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERING Nyupptagna lån Amortering av skuld Kortfristig upplåning Ökning/minskning checkräkningskredit Ökning av kapitalförvaltning Minskning av kapitalförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Finansieringsbudget Lessebo Kommun

7 Balansbudget (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar(pensioner mm) Skulder Långfristiga skulder, lån därav ersättningslån Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER Soliditet 32,58% 33,64% 33,95% 33,71% 33,48% ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser Övr. ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförb./förpl Lessebo Kommun Balansbudget 7

8 Kommunstyrelsen Ordförande: Monica Widnemark (S) Kommunchef: Christina Nyquist Verksamhetsmål Att sänka sjukfrånvaron i kommunen till 5,5 % år Öka antalet besökare i vår kommun med 5 % Att bli nominerad till Årets bibliotek 2014 Ansvarsområde Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningskontoret (KLK). Här redovisas också verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser och turism, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet samt borgen och bidrag (t.ex. samlingslokaler och kollektivtrafik) samt kostnader för markreserv. Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under kommunfullmäktige. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Politisk vht, styr- o ledning Revision Kommunledningskontoret A&I/Etablering Kultur och Fritid Bibliotek Näringsliv/ Turism Kollektivtrafik Räddningstjänst Mark, beredskap mm Beting -3% Totalt Sammanfattande kommentarer I årets budget med verksamhetsplan finns förslag på verksamhetsförändringar med minst -2 % på kommunstyrelsens budgetram för vilket uppgår till -971 tkr. Till detta har framförts förslag att minska Kommunstyrelsens ram med ytterligare 1% till totalt tkr. Inom kommunstyrelsens budgetförslag har anpassningar gjorts med netto tkr för länstrafiken och färdtjänsten. Kommunledningskontoret har ett antal förslag på kostnadsminskningar och anpassningar inom kommunledningskontoret, kultur- och fritid och biblioteksverksamheten. Verksamhetsförändringar föreslås med 230 tkr som är ökat anslag till E-hälsa/-tjänst projekt, 200 tkr (för 2014) och utökning av service för konsumentrådgivning, 30 tkr (inom samverkansprojekt med Ljungby kommun som huvudman). Under planperioden upptas medel för översyn av ÖPL med 250 tkr/år. För 2014 beräknas en kostnadsminskning för medfinansiering Eu- och näringslivsprojekt med 300 tkr. Netto är detta förslag en minskning med tkr, d.v.s 786 tkr mer än aviserat beting om 2 %. 8 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

9 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunledningskontoret Kultur och Fritid Bibliotek Mark, beredskap mm Totalt Kommentarer till investeringsbudget Årets investeringsbudget uppgår till 3,7 mkr och avser framförallt reinvesteringar inom IT och förfogandemedel för investeringar. Investeringarna omfattar även fritid och bibliotek. För kommande åren uppgår investeringsbehovet till 3-4 mkr/år. Politisk verksamhet och revision Verksamheten består av de beslutande organen kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbets- och personalutskott och kultur- och fritidsberedning, kommunala partistödet, valnämnden samt överförmyndarmyndigheten. Den politiska verksamheten regleras av dels de uppgifter staten ålägger kommunen, dels av gällande kommunallag samt de uppgifter kommunen själv beslutar. Valnämnden har skyldighet att genomföra allmänna val och ev. folkomröstningar. Under 2014 sker både allmänna val och val till EUparlamentet. Överförmyndarmyndighetens verksamhet regleras i lag och omfattar tillsättande av och kostnader för gode män. Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt Kommunallagen och God revisionssed. Val till EU och allmänna val sker 2014 och medel upptas med netto 200 tkr. Kommunledningskontoret Kansli Under kommunledningskontoret (KLK) återfinns central serviceverksamhet. I detta begrepp ingår reception, vaktmästeri, arkiv och central administration. Personal Vi samverkar genom Lönesamverkan HUL med Uppvidinge och Högsby kommuner kring löneadministration. I övrigt ingår frågor kring samverkan och inflytande med utgångspunkt från MBL. I ansvarsområdet ingår också arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsrätt och förhandlingsverksamhet, ledarskapsförsörjning, lönepolitik liksom åtgärder rörande friskvård, anpassning och rehabilitering, företagshälsovård och personalvård. Ekonomi/IT Budgetprocessen görs tidigare med beslut vid kommunfullmäktiges junisammanträde. Nämnderna kommer att besluta om egen internbudget under hösten. Reviderad finansierings- och investeringsbudget behandlas i november. Under året gör nämnderna två större uppföljningar av verksamhetsmål och ekonomiskt utfall som presenteras till kommunfullmäktige Inom IT-verksamheten är utvecklingen oerhört snabb och kraftig, vilket innebär att hög och bred kompetens måste finnas både lokalt och i samverkan med kommuner inom länet. Vid utgången av 2013 kommer Lessebo kommun att utvidga samarbetet med Växjö kommun och Tingsryds kommun. Genom bildandet av ett regionalt IT-bolag, Wexnet AB ges möjligheterna till utökad samverkan såväl redundanta kommunikationsförbindelser, tekniska plattformar och upphandlingar. Kommunens IT-investeringar redovisas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och endast verksamhetsspecifika system (licenser) redovisas per nämnd. Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 9

10 Kansli Fortsatt arbete med samverkanslösningar med andra kommuner. Personal Vi kommer att följa upp sjukfrånvaron och skapa kontinuerliga kontakter mellan framför allt långtidssjuka och respektive arbetsledning. Arbetet med kompetensförsörjning mot bakgrund av dels många förestående pensionsavgångar och en allt mer hårdnande konkurrens om arbetskraften kommer att bli viktigt. Kommunen måste i detta hänseende framstå som en attraktiv arbetsplats, även för redan anställd personal. Exempel på områden som utgör medel i arbetet med att uppnå detta kan vara att upprätta medarbetarpolicy, utveckla ledarskapspolicyn och följa upp den nyligen implementerade värdegrunden. Ekonomi/IT Fortsätta och utveckla det påbörjade samarbetet med Växjö kommun för att behålla/höja tillgänglighet och kompetens. Vidare måste en fortsättning följa för att förverkliga ett redundant ITkommunikationsnät för regionen. A & I Etablering Inför år 2014 budgeteras centrala medel för åtgärder med etablering och för att minska efterfrågan på ekonomiskt bistånd genom en satsning på nystartsjobb. Omsättningen uppgår till tkr. Socialförvaltningen återkommer löpande till kommunledningskontoret med begäran om tilläggsanslag för att täcka ökad efterfrågan för ekonomiskt bistånd p.g.a. etableringen. Kultur och fritid Kontakter med föreningslivet och hantering av föreningsbidragen. Gäller både idrotts och kulturföreningar samt studieförbunden. Vidare redovisas kommunens stöd till ALLhall i Hovet genom ett utlämnat anslagstäckt lån på tkr vilket fördelas på 20 år. Årshyran uppgår till 600 tkr/år enligt upprättat hyresavtal. Inga planerade förändringar. Bibliotek Biblioteksverksamhet bedrivs i kommunens alla tätorter. Biblioteket i Lessebo fungerar som bas för den totala verksamheten. Bibliotekens uppgift är att genom olika media och personlig rådgivning ge kommuninvånare i alla åldrar tillgång till media för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse och underhållning. Biblioteket delar nu onlinekatalog med biblioteken i Blekinge och Kronoberg. Biblioteket fortsätter samarbetet med andra kommuner för att undersöka möjligheten till en bokbussverksamhet. Verksamheten ser även över möjligheter till besparingar inför kommande år. Näringsliv/turism Näringslivskontoret består idag av en näringslivsutvecklare på heltid, en rådgivare från ALMI (en halvdag i veckan i kommunen, i övrigt per telefon). Ett näringslivsprogram antogs våren 2011, där verksamheten beskrivs. Ska uppdateras under Svenskt Näringsliv undersöker näringslivsklimatet varje år, 2012 blev Lessebo kommun nr 215. Det var ett tapp på fem placeringar från föregående år. Största skälet till tappet var framförallt det samlade omdömet (som skiljer sig markant från de enskilda frågornas resultat). Kommunen är en del i en större helhet, arbete över gränserna i och med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Universitetet är viktiga samarbetspartners för kommunens utvecklingsmöjligheter. Marknadsföring och viss turismutveckling för hela Glasriketregionen ligger i Glasriket AB medan näringslivsutveckling och projekt kring turistföretagens utveckling ligger på näringslivskontoret. Kommunen driver två turistbyråer under sommarsäsongen, en i egen regi i Kosta och en i 10 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

11 samarbete med Orrefors Kosta Boda i Strömbergshyttan (som fr.o.m ej kommer att bemannas). Övrig tid fungerar kommunens reception som turistbyrå. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av kommunens näringsliv och kommunens attraktivitet. Kollektivtrafik/Färdtjänst Kollektivtrafiken bedrivs genom Länstrafiken där de åtta kommunerna och Landstinget Kronoberg är ägare. From 2013 har färdtjänstens anslag förts över från socialnämnden till kommunstyrelsen. En utredning föreligger om Framtidens kollektivtrafik finansiering, organisation och styrning. Det kan komma innebära framtida kostnadsförändringar även kommande år för kollektivtrafik som medfinansiering i infrastrukturprojekt. Under 2014 minskar kostnaderna med tkr och för med 900 tkr. En del i finansieringen är att BUN kommer att få högre kostnader. Budgetförslaget beräknas med en nettoförändring för denna verksamhet. Räddningstjänst Övrigt Avtal om energirådgivningsinsatser finns med Energikontor Sydost. Statsbidrag erhålles. Under Beredskap genomförs en rad åtgärder. I samverkan med länets övriga aktörer finns i händelse av kris informationssystemet ISAK och Rakel. Krisövningar genomförs både lokalt och regionalt. POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olycka eller kris organiseras i samverkan med andra samhällsorganisationer i kommunens fyra tätorter. Genom bostadsanpassningsbidrag ges möjlighet till anpassning av bostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Markreserv I översiktsplanen görs den långsiktiga planläggningen av markreserven såväl av mark för bostadsbebyggelse som för industriändamål. Det är sedan genom plangruppen som den mer kortsiktiga hanteringen sker. I samarbete med några kommuner i länet har vi Konsumentrådgivning med geografisk placering i Ljungby. Bidrag till samlingslokaler lämnas till Folkets hus i Hovmantorp, Kosta och Skruv. Under nästa mandatperiod planeras att ta fram en ny översiktsplan. Medel beräknas för åren 2015 till 2016 med 250 tkr per år. Verksamheten är organiserad i Räddningstjänst Östra Kronoberg (RÖK) som är ett kommunalförbund. Här ingår Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Ansvaret för räddningstjänsten ligger under Räddningstjänstförbundet, som har en egen direktion. Nya ägardirektiv har beslutats av medlemskommunerna. Inga planerade förändringar. Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 11

12 Verksamhetsmål Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Att sänka sjukfrånvaron i kommunen till 5,5 % år ,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Andel personal som utnyttjat rätten till friskvårdsbidrag 32% 30% 30% 30% 30% Andel i undersökningen "Hur trivs du på jobbet?" som säger att 1. de upplever god stämning på arbetspl. 92% 90% 90% 90% 90% 2. de får gehör för sina synpunkter 90% 85% 85% 85% 85% 3. de får tillräcklig information 86% 85% 85% 85% 85% 4. de har tid för sina arbetsuppgifter 66% 75% 75% 75% 75% Öka antalet besökare i vår kommun med 5 % 5% 5% 5% 5% Antal besökare i Glasriket, ,3 miljon Att nomineras till "Årets bibliotek" 2014 Nyckeltal Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Räddningstjänst Kostnad för räddningstjänst kr/inv Kollektivtrafik Kostnad för kollektivtrafik kr/inv Bibliotek Antal lån/inv - 8,7 8,6 8,5 8,5 12 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

13 Teknisk nämnd Ordförande: Anders Palmengren Förvaltningschef: Leif Gummeson Verksamhetsmål GC-väg el fartdämpande åtgärd - Ett nytt projekt varje Kostverksamheten - Öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror med 5 % / år till 25 % Närproducerat räknas 20 mil från Lessebo kommungräns. Renhållning - Biologiskt avfall sorteras ut senast 2015 Vatten- och avlopp - Minska tillskottsvatten till avloppsverken från 65 % till 50 % med 3 % / år. - Minska utläckaget på renvatten, idag försäljs 68 % av den producerade volymen målet är att försälja 75 % av den producerade volymen Ansvarsområde Tekniska nämnden äger fastigheter som förvaltas av AB Lessebohus. Nämnden äger och förvaltar gator och parkytor. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet. Nämnden bedriver måltidsverksamhet för kommunens skolor och äldreomsorg. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp samt avfallshantering. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Politisk vht o adm Turism, idrott, fritid Gata, park Lokal, bostad, skog Va Renhållning Interna arbeten Externa arbeten Fastigheter Måltidsverksamhet Beting -2% Totalt Sammanfattande kommentarer Ovanstående budget är för snävt hållen beträffande Turism, idrott, fritid, gata och park. Budgeten för dessa områden borde ökas med 1960 tkr. Detta tillskott behövs för att kunna hålla en fungerande verksamhet. Budgetförslaget innebär en nettominskning med tkr där tekniska nämnden har ett antal förslag om anpassningar för Större investeringar som krävs inom VA 2014 är färdigställande av reningsverket i Skruv. En taxehöjning med 5 % föreslås för att nå målet om full kostnadstäckning. För renhållningen föreslås en taxehöjning med index. Nämnden föreslår ombyggnad av f d Folktandvårdens lokaler i City 5 till lägenheter, men det finns inte utrymme för detta i årets budget. Lessebo Kommun Teknisk nämnd 13

14 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Turism, idrott och fritid Gata, park Lokal, bostad, skog Vatten och avlopp Renhållning Interna arbeten/maskiner Fastigheter Måltidsverksamhet Totalt Kommentarer till investeringsbudget Tekniska nämnden har lämnat en investeringsbudget efter tilldelade ramar. Vi anser dock att ett fler åtgärder behövs för att hålla en god standard på våra anläggningar. Gator och vägar Några större investeringar på gator är inte planerade under Gatubelysning Bytet till högtrycksnatrium har utförts i Hovmantorp och Lessebo samhälle samt del av landsbygden. Det som återstår är Kosta och Skruv samt delar av landsbygden. Vatten Ombyggnaden av Lessebo vattenverk färdigställs under Ombyggnaden görs för att manganhalten ut i vattenledningsnätet ska minska. Under 2014 görs spolning av vattenledningsnätet i Lessebo. Distribution VA Galvserviser och ventiler börjar bli dåliga vilket orsakar flera vattenläckor, här måste saneringar göras på flera håll. Avloppshantering Enligt beslut från Länsstyrelsen så ska Skruvs avloppsverk byggas om under Diskussioner om nytt avtal med Banco bryggeri pågår. Fastigheter Kommunförrådet i Hovmantorp är i stort behov av upprustning. Räddningstjänstens del är renoverad under Kosten En översyn av kostverksamheten pågår för att se hur man eventuellt kan spara pengar på verksamheten med bibehållen kvalité. Vad de förslag till besparingar som kommer att föreslås får för konsekvenser beträffande investeringar är ännu inte känt. Maskiner Maskinparken ses över kontinuerligt. Politisk verksamhet och administration Tekniska nämndens verksamhet ska ge kommuninnevånarna en godtagbar standard på fastigheter, gator, parker, vatten- och avlopp samt renhållning. Näringsriktig mat tillagas och levereras till Barn- och utbildnings- samt Socialnämndens verksamheter. Turism, idrott och fritid Kommunen har campingplatser i Hovmantorp, Kosta och Lessebo. Campingplatserna utarrenderas. Sporthall i Lessebo, idrottsplatser i Lessebo och Hovmantorp, simbassäng i Kosta samt friluftsbad. Elljusspår i samtliga kommundelar samt tennisbanor i Hovmantorp och Lessebo. Samtliga badplatser kontrolleras årligen av dykare. För att kunna upprätthålla befintlig standard fordras ett tillskott på ca kr/år. För att hålla en god standard behöver det göras investeringar på campingplatserna. På Gökaskratts camping bör något göras åt omklädning och offentliga toaletter. 14 Teknisk nämnd Lessebo Kommun

15 Gata, park Gator, gång och cykelvägar och övriga vägar med tillhörande teknisk utrustning dvs. belysning, asfalt mm skall hålla en godtagbar standard. Bidrag för enskilda vägar ges i enlighet med av fullmäktige fastställda regler. En långsiktig underhållsplan för drift- och underhåll av gatunätet har tagits fram. Parkverksamheten ska skapa en trivsam utemiljö. Uterummet i våra samhällen upplevs av boende som mycket betydelsefullt och har prioriterats av vår personal. Verksamheten behöver tillskott av pengar för att kunna hålla en godtagbar standard på våra parker och gator. För att kunna hålla en godtagbar standard på våra gator och parker behöver Parkverksamheten en budget på minimum 3,2 miljoner kronor. Med denna nivå så får vi ändå minska standarden på utsmyckning och gräsklippning För gata behövs en budget på minimum 9,0 miljoner för att kunna hålla gatubelysningen tänd under den mörka tiden samt att kunna hålla bidraget till enskilda vägar i nuvarande nivå och att underhållet av vägarna bibehålls på nuvarande låga nivå. På gata park finns idag 8 personer, dessa får då sköta all verksamhet, idag köper vi en hel del tjänster av AB Lessebohus vilket vi får minimera, förutom gatubelysningen, för att klara ovanstående budgetförslag. Om Elnätföretagens skyldighet, att mäta och läsa av elförbrukningen minst en gång varje månad, även kommer att omfatta gatubelysningsnätet innebär det relativt stora ombyggnader av gatubelysningsnätet. För att våra gator på sikt skall hålla en godtagbar standard bör pengar till underhåll öka från dagens nivå på kr/år till 2,0 miljoner/år. Lokal, bostad, skog I verksamheten ingår fastigheterna: Lessebo: Duken 2 och 3, City 5 och Räddningstjänsten samt bostadsfastigheten Stationsgatan 4. City 5 har Landstinget avslutat sin hyra av lokaler för tandvården. Dessa lokaler står tomma. I Duken 2 har Previa sagt upp delar av sina lokaler. En anpassning av lokalerna har gjorts. I och med detta finns lediga lokaler i fastigheten. Strömbergshyttan: Bostadsfastigheterna Mästarebo och Långebo. Kosta: Bruno Mattsson husen. Viss del odlingsbar mark samt kräftvatten och jaktmarker är utarrenderat. Skogssällskapet är kommunens skogsförvaltare. Lokaler i City 5, som tidigare hyrdes av Folktandvården, byggs eventuellt om till lägenheter när erforderliga investeringsmedel kan erhållas. VA Kommunens VA-verk och ledningsnät skall minst uppnå av livsmedelsverket, tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen fastställda krav för rening av vatten och avlopp inom Lessebo Kommun. Ny- och ombyggnader av pumpstationer, vatten- och reningsverk samt omläggning och relining av ledningsnätet pågår i den takt som är beslutad. Skruvs avloppsreningsverk färdigställs i början av En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för vattenverken. Vid den risk- och sårbarhetsanalysen, som har genomförts, framkom olika åtgärder som bör vidtagas för att säkerställa våra vattenverk. Vidare är underhållsbehovet av vårt ledningsnät stort. En viktig del är att relina VA-nätet under Lessebo bruk för att inte detta arbete skall behöva göras akut med risk för att störa produktionen i bruket. Kommunen ar fortfarande en hel del galvaniserade vattenserviser som behöver bytas ut. Det finns också ett stort behov av att minska inläckaget i våra spillvattenledningar. Inläckaget orsakar stora kostnader för oss i form av pumpkostnader samt reningskostnader i våra avloppsverk. Åtgärder av detta har påbörjats i mindre omfattning. Senast 2015 ska alla kommuner ha genomfört en VA-planering. VA-planen ska redovisa hur dricks-, avlopps- och dagvattenförsörjningen ska lösas i kommunen som helhet inom de närmaste decennierna. I samband med att VA-planen upprättas så Lessebo Kommun Teknisk nämnd 15

16 görs en vattenförsörjnings- och nödvattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanens uppgift är att belysa vattentillgångar av nuvarande och framtida intresse för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom kommunen. Nödvattenförsörjningsplanen behövs för att snabbt kunna lösa vattenförsörjningen i händelse av driftstörningar i vattenverk eller ledningsnät. Renhållning Hämtning och transport av hushållsavfall och latrinavfall samt omhändertagande av avfall från återvinningscentralen utförs på entreprenad. Ett beslut om återställning har deponin har erhållits från Länsstyrelsen under 2012.För att kunna utföra återställningen av deponin bör avsättningen för detta ökas. Återställningen av deponin bör påbörjas under hösten med en provyta. Interna arbeten För drift/underhåll av skolor, förskolor och servicehus erhåller nämnden en internhyra. Då internhyran inte har följt kostnadsutvecklingen för driftoch underhåll ryms inte önskat underhåll av fastigheterna i budget. En prioritering av det mest akuta behovet måste göras. Fastigheter Låg- och mellanstadieskolor samt förskolor finns i våra fyra kommundelar. I Lessebo finns också högstadieskola, komvux och kulturskola, samt resursskola/särskola. Servicehus finns i varje kommundel. I Lessebo finns också ett LSS-boende. Övriga fastigheter är kommunhuset, förråd och personalutrymme för vaktmästare och personal inom gata/park samt olika föreningslokaler. En ny organisation startades under 2012, där fastighetsunderhållet har lagts över på AB Lessebohus. Denna organisationsförändring har inte blivit som det var tänkt. Hyresgästerna känner sig vilsna och vet inte var de ska vända sig. Mycket arbete finns kvar hos Tekniska förvaltningen vilket inte var planerat. Om ägandet av fastigheterna skall vara kvar hos Tekniska Förvaltningen måste uppskattningsvis en halvtidstjänst som fastighetsansvarig tillsättas. Denna tjänst kommer då att teckna avtal med hyresgästerna samt bistå dem med avtalstecknande med AB Lessebohus samt deltagande vid skyddsronder och ge återkoppling från dessa ronder till verksamheterna. Vidare skall tjänsten bevaka att entreprenören utför sina arbeten enligt avtal. En utvärdering av organisationsförändringen som gjordes den 1/ är under bearbetande. Resultat av denna utvärdering kommer att presenteras innan sommaren. Ett annat alternativ som har diskuterats är att även föra över ägandet av fastigheterna till AB Lessebohus. Om detta blir fallet finns en möjlighet att omorganisera inom Tekniska förvaltningen vilket skulle ge vissa besparingar. I vår budget räknar vi med energibesparingar med ca kronor och att det planerade underhållet minskas med kronor. Kommunen har fått bidrag med ca 1,2 miljoner av Energimyndigheten för planering av energisparåtgärder för Ett flertal ventilationsaggregat behöver bytas dels på grund av åldersskäl och dels för att spara energi. Måltidsverksamhet Kommunens måltidsverksamhet bedrivs i en samordnad kostorganisation. Verksamheten arbetar med beställar- och utföraruppdrag mot Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Nollbudgetresultat är en målsättning. Måltidsproduktion sker i fyra produktionskök och servering sker i elva mottagnings- och serveringskök samt hos hemmaboende pensionärer. Antalet diet- och specialkoster ökar fortlöpande inom samtliga brukarkategorier. Kostpolicy är antagen av fullmäktige. Tillsammans med övriga kommuner i länet deltar Lessebo i upphandling av livsmedel. En utredning har satts igång på kommunchefens uppdrag för att se hur mycket pengar som kan sparas med bibehållen kvalité. Till grund för utredningen ligger Mikael Daxbergs rapport Mer potatis för pengarna Uppdraget inriktar sig främst på om det går att ändra tillagningskök till 16 Teknisk nämnd Lessebo Kommun

17 mottagningskök samt att se om transporter kan utföras mer effektivt. Hur mycket besparingar detta kan ge är i dagsläget osäkert. I vår budget räknar vi med en besparing på ca 1 miljon kronor. Verksamhetsmål Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 GC-väg el fartdämpande åtgärd - Ett nytt projekt varje år Uppfyllt Kostverksamheten - Öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror med 5 %/år till 25 % Närproducerat räknas 20 mil från Lessebo kommungräns. Delvis uppfyllt Renhållning - Biologiskt avfall sorteras ut senast 2015 Ej uppfyllt Vatten- och avlopp - Minska tillskottsvatten till avloppsverken från 65% till 50% med 3%/år. - Minska utläckaget på renvatten, idag försäljs 68% av den producerade volymen målet är att försälja 75% av den producerade volymen Minska klagomål på vattenkvalitet med 50% till Delvis uppfyllt Lessebo Kommun Teknisk nämnd 17

18 Plan- och miljönämnd Ordförande: Anders Johansson Förvaltningschef: Bertil Bengtsson Verksamhetsmål Värna om kommunens miljö, natur och invånarnas hälsa, genom att följa antagna tillsyns- och kalkplaner Klara av att upprätta detaljplaner för en god bostadsförsörjning samt för nyetableringar för industri/handel. Ansvarsområde PM-nämnden har det övergripande ansvaret för plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten i kommunen. Nämnden är tillika trafiknämnd. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Politisk vht Plan och Bygg Miljö och Hälsoskydd Beting -2% Totalt Sammanfattande kommentarer Plan- och miljönämnden ska arbeta med förslag hur kommunen kan vidareutveckla nya industri-, handels- och bostadsområden och verka för genomförande. Planarbetet fortskrider för ytterligare bostadsområden med inriktning på strandnära lägen. Samhällsplanering är dock beroende av andra aktörer än enbart kommunen själv. Sakägarsynpunkter och fakta som framkommer genom samrådsyttrande med myndigheter kan fördröja ärendehanteringen. Det är av stor vikt att grundkartematerial ajourhålls. Miljö- och hälsoskyddsarbetet har nu intensifieras eftersom den nyinrättade tjänsten som förvaltningschef tillika livsmedelsinspektör är tillsatt. Nämnden har ett beting, minskning av nettokostnaden på 71 tkr. Detta föreslås lösas genom höjning av taxor för livsmedelskontroll och ansökan om bygglov, 50 tkr. Resterande 21 tkr sker genom kostnadsminskningar. 18 Plan- och miljönämnd Lessebo Kommun

19 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan och bygg Totalt Kommentarer till investeringsbudget Digitalisera plan- och miljöförvaltningens arkiv för att kunna lagra, strukturera och tillgängliggöra information från stora mängder dokument. Kostnad beräknas på offert från år Digitalisering av arkivet för att effektivisera och säkerställa handläggning och underlätta dokumenthanteringen. Utreda framtida behov av nya tjänster. Politisk verksamhet Nämnden har det övergripande ansvaret för planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Nämnden är tillika trafiknämnd. Inga förändringar. Plan och Bygg Ha det närmaste inseendet över plan- och byggnadsverksamheten i kommunen, verka för en god byggnadskultur. Lämna råd och upplysningar i bygg- och planfrågor. Fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Handha kommunens MBK-verksamhet (Mätning Beräkning Karta). Ajourhålla lägenhetsregistret. Ajourhålla byggnadsregistret LINA (Lantmäteriets INsamlings Applikation) Svara för kommunens fastighetsbildningsärenden gentemot Lantmäterimyndigheten. Plan- och byggkontoret medverkar i Byggsamverkan Kronobergs som är ett samverkansprojekt, inom plan- och byggområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland samt länsstyrelsen i Kronobergs län. Miljö och Hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd skall verka för en god livsmiljö och ge möjlighet till en god hälsa för kommunens invånare. Plan- och miljökontoret svarar för utredningar, inspektioner och tillsyn av bostäder, skolor, daghem, renhållning, livsmedelshantering, naturvård, industrier, tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt medverkar vid utredning av smittsamma sjukdomar. Enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen är den kommunala tillsynsmyndigheten ålagd att upprätta planer för den offentliga tillsynen/kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Myndigheten är enligt lag skyldig att ta ut avgift för tillsynen. Plan- och miljökontoret är också handläggare/ansvarig för kalkning av sjöar och vattendrag. Plan- och miljökontoret medverkar i Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge län som är ett samverkansprojekt, inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg och Blekinge, Regionförbundet södra Småland samt länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Projektet omfattar även samverkan med andra län i Sydsverige samt andra regionala aktörer. Samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län pågår. Inom verksamheten redovisas även medlemskap i vattenvårdsförbunden Lyckebyån och Ronnebyån samt Kronobergs läns luftvårdsförbund. Utreda framtida behov av nya tjänster. Lessebo Kommun Plan- och miljönämnd 19

20 Verksamhetsmål Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Värna om kommunens miljö, natur och invånarnas hälsa, genom att följa antagna tillsyns- och kalkplaner. Levande sjöar och vattendrag - bara naturlig Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls försurning. Lyckebyåns och Ronnebyåns vattensystem ska hålla ett ph>6,0 och en alkalinitet >0,1 mekv/l även under högflöden. Samtliga tillsynsobjekt ska kontrolleras 30% 100% 100% 100% 100% enligt verksam-hetsplan. Klara av att upprätta detaljplaner för en god bostadsförsörjning samt för nyetableringar för industri/handel. Planlagda tomter för bostadsändamål 8 st. i resp. tätort Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Tillhanda tillgänglig industrimark ca 10 ha mark Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Plan- och miljönämnd Lessebo Kommun

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren - Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer