Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick VD har ordet Detta är SäkI Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY..."

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Innehåll Året som gick VD har ordet Detta är SäkI ASSA ABLOY Attendo Senior Care SäkI-aktien Förvaltningsberättelse Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter och kommentarer Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Bolagsstämma Tid och plats Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 7 maj 2003 kl i Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 25 april 2003, dels anmäla sig till SäkI senast måndagen den 5 maj 2003 kl Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, Stockholm, per telefon eller per telefax Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före fredagen den 25 april 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndag den 12 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början torsdagen den 15 maj 2003 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. Kommande Informationstillfällen Delårsrapport januari mars 7 maj 2003 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2003 Delårsrapport januari september 11 november 2003 Bokslutskommuniké för 2003 februari 2004

3 2002 Året som gick Årets vinst efter skatt uppgick till 29,3 MSEK (24,4) Substansvärdet per sista december var 166 kronor (293) Utdelningen föreslås till 3,00 kronor per aktie (2,45) Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat 40,8 43,0 30,3 62,5 13,3 Resultat efter finansiella poster 20,4 24,4 17,7 55,2 11,3 Årets resultat 29,3 24,4 21,0 41,8 14,3 Vinst per aktie, kr 2,93 2,44 2,01 4,01 1,37 Realisationsvinst 13,5 17,4 5,2 47,4 1,1 Erhållna utdelningar 29,3 24,4 20,5 16,4 13,6 Förvaltnings- och administrationskostnader 2,1 2,3 2,6 1,7 1,4 Finansnetto 20,4 18,6 12,6 7,3 2,0 Banklån Soliditet, % Eget kapital Dold reserv aktieportföljen Substansvärde, kr Börskurs SäkI, kr Utdelning, kr 3,00 *) 2,45 2,05 1,60 1,30 *) Styrelsens förslag SÄKI / ÅRSREDOVISNING

4 VD har ordet Börsutvecklingen Efter att Stockholmsbörsen under 2001 gått ned med 17 procent var många övertygade om att vändningen skulle komma under Att världens aktiemarknader skulle falla kraftigt för tredje året i rad blev en kalldusch. I Sverige gick generalindex ner med 37 procent och sedan toppnoteringen i mars 2000 är fallet 64 procent. Vad vi upplevt är den längsta och värsta nedgångsperioden sedan 1930-talet. Omvärdering av tillväxtföretag Att högvärderade företag som, och Hennes & Mauritz skulle kursmässigt straffas av marknaden vid en eventuell vinstvarning var lätt att förutse. Vad vi sett under 2002 är mer svårbegripligt. hade sitt bästa år någonsin, följde sin femårsplan, ökade vinsten per aktie med 27 procent. Trots att framtiden ser ljus ut gick kursen ner med 48 procent. På samma sätt behandlar marknaden och H&M. Vad vi fått uppleva är en total omvärdering av hur tillväxtföretag värderas. Pendeln har slagit från ett extremläge till det motsatta. Vad som är rätt värdering är nästan omöjligt att avgöra i denna nervösa, psykologiskt styrda marknad med nya aktörer i form av hedge-fonder. En tröst är dock att fundamentala faktorer brukar till slut bli avgörande. Ett företag som, med ett sunt starkt kassaflöde som kan göra bolaget skuldfritt inom några år, får till slut sin rätta värdering. För den långsiktige SäkI-aktieägaren som inte säljer är tillfälliga kursrörelser inte av så stor betydelse. En jämn hög utdelningstillväxt får utgöra en tröst för den långsiktige aktieägaren när substansvärde och börskurs svänger kraftigt. Förslag om nya skatteregler SäkI som äger en koncentrerad aktieportfölj med endast tre innehav har inte möjligheten att bli klassat som investmentbolag där kravet är att portföljen skall ha en god riskspridning. Investmentbolagen har haft en skattemässig fördel jämfört förvaltningsbolagen vad beträffar skattefrihet vid aktieförsäljningar. På riksdagens bord ligger nu ett förslag för omröstning under våren, som om det antas, skulle gynna förvaltningsbolag med innehav av näringsbetingade aktier. Med näringsbetingade aktier avses innehav av mer än 10 procent av rösterna. För SäkI skulle detta innebära att det tre stora innehaven är befriade från realisationsvinstskatt så länge innehaven överstiger 10 procent av rösterna. De nya reglerna är föreslagna att träda i kraft den 1 juli 2003 och kan börja tillämpas fr.o.m Detta skulle innebära att hänsyn ej behöver tas till latent skatt på övervärden i aktieportföljen och substansvärde 2 ersätter substansvärde 1. En annan konsekvens av de nya reglerna är att hela den emottagna utdelningen inte behöver vidareutdelas av skatteskäl. Den utdelning som aktieägarna skall besluta om vid bolagsstämman 2004 berörs dock inte av de nya reglerna. Under hösten, när klarhet råder vad som gäller, kommer styrelsen noggrant analysera konsekvenserna vad avser antalet innehav, belåningsgrad, risknivå samt utdelningspolitik. Sammanfattningsvis kan sägas att om skatteförslaget blir verklighet påverkar det SäkI-aktien positivt. Värdetillväxt och framtid SäkIs mål är inte att slå börsindex kvartalsvis eller årligen. Tidshorisonten är väsentligt längre. Med en koncentrerad portfölj kan ett enskilt år väsentligt överträffa generalindex. Man skall även komma ihåg att motsatsen gäller. Under 2002 har SäkIs börskurs sjunkit med 27 procent medan generalindex gått ner med 37 procent. I det längre perspektivet har 85 kronor satsade i maj 1997 nästan fördubblats om den årliga utdelningen även räknas in. En investering i SäkI har utvecklats väl under senaste femårsperioden jämfört andra sparalternativ. När detta skrivs är osäkerheten i världen större än någon annan tidpunkt jag kan minnas. Min tro på säkerhetsmarknaden som en intressant stabil tillväxtmarknad har dock inte förändrats. Detta är grunden för en god utveckling för SäkIs aktieägare. Stockholm i mars 2003 Fredrik Palmstierna 2 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

5 Detta är SäkI Antal aktier Alla aktier har en röst. Affärsidé SäkI är ett förvaltningsbolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet inom områdena bevakning, larm, lås och brandsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Aktieportfölj Aktie (MSEK) Antal aktier Marknadsvärde 31 dec 2002 Kapital % Röster % ,9 27,3 A B ,9 0,3 13,2 0,2 Attendo Senior Care A Attendo Senior Care B ,6 42,5 17,7 29,0 A Totalt Utdelningsintäkter Erhållet 1999 Erhållet 2000 Erhållet 2001 Erhållet 2002 Prognos Latour Totalt SÄKI / ÅRSREDOVISNING

6 SECURITAS Thomas Berglund, VD och koncernchef Världsledande säkerhetsföretag är världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 30 länder inom fem affärsområden Security Services, Security Systems, Direct Europe, Cash Handling Services och Consulting & Investigations. Koncernen har ca anställda. Verksamhetsåret 2002 År 2002 var ett bra år för. Även med hänsyn tagen till de extraordinära aktiviteterna i form av införandet av euron, flygplatssäkerheten i USA och liknande tillfälliga försäljningseffekter efter den 11 september 2001, var 2002 ett mycket bra år. Resultatet före skatt uppgick till MSEK (1.902), en ökning med 38 procent. Försäljningen uppgick till MSEK (60.364) och vinsten per aktie ökade med 27 procent till 4,14 SEK (3,27). Förvärv Förvärv har ökat årets försäljning med MSEK, vilket främst avser värdehanteringsföretaget Loomis i USA som förvärvades i maj 2001 och som räknas som förvärvad försäljning t.o.m. maj 2002 samt VNV i Nederländerna som förvärvades i januari De under 2002 genomförda förvärven har ökat koncernens försäljning med ca MSEK. Loomis har verksamhet på 220 platser jämnt fördelade över USA och anställda. Företaget är uppdelat i tre divisioner, transporter, uttagsautomatbaserade tjänster och uppräkningstjänster. VNV, baserat i Amsterdam, är det nästa största säkerhetsföretaget i Nederländerna med medarbetare. I april 2001 slöt Direct Europe avtal med Belgacom S.A. om att kombinera sina respektive smålarmsverksamheter i Frankrike och Benelux. Huvudsakliga verksamheten är smålarm för hem och småföretag med ca larmanslutningar i Belgien och Nederländerna. Verksamheten ingår i -koncernen från den 1 mars Cash Handling Services Europe har planenligt per 1 juli 2002 förvärvat resterande 15 procent av aktierna i Ausysegyr i Spanien. Förvärvet har bidragit till att skapa en stark och lönsam cash handlingsverksamhet i Spanien. I februari 2002 träffade Security Services Europe avtal om att förvärva Vision Security and Investigations Inc i Kanada. Företaget bedriver sin verksamhet i Kanada och har 450 anställda och en årlig försäljning på 82 MSEK. 4 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

7 Avtal träffades i september om att förvärva 85 procent av CGS Customer Ground Services SA i Zürich med en årlig försäljning på 62 MSEK och 100 anställda. Företaget har verksamhet inom bevakning, huvudsakligen dokumentverifikation på flygplatserna i Zürich, Genéve och Basel. Företaget har god tillväxt och god lönsamhet. Incitamentsprogram till de anställda I maj 2002 utgavs ett nytt incitamentsprogram till de anställda. Mer än anställda i 20 länder, varav ca chefer, har investerat i programmet som blev övertecknat. Utsikter inför 2003 För 2003 väntar vi en fortsatt god volym- och resultatutveckling i linje med femårsvisionens 25-procentstrend. Första halvåret kommer att hållas tillbaka av omstruktureringen i Tyskland och en något långsammare utveckling i USA i och med nuvarande konjunkturläge och politiska osäkerheter. Under det andra halvåret förväntar vi oss en starkare trend. Aktien -aktien är noterad på A-listan vid Stockholmsbörsen. Under 2002 förändrades aktiekursen från 199 kronor till 104 kronor per aktie. SäkIs innehav motsvarade vid årsslutet ett värde av MSEK (2.814). MSEK Försäljning Rörelsemarginal,% 6,8 6,4 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter full konvertering, kr 4,14 3,27 Föreslagen utdelning, kr 2,00 1, B-Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (c) SIX

8 ASSA ABLOY Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef Världens ledande låskoncern ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en total omsättning på 25 miljarder kronor. ASSA ABLOYs andel av en starkt fragmenterad världsmarknad är cirka 10 procent. Koncernen har sin utgångspunkt i Norden och har expanderat genom organisk tillväxt och en expansiv förvärvsstrategi, framför allt genom förvärvet av bolagen i Yale-gruppen under 2000 och förvärvet av Besam under Koncernen är idag marknadsledande i stora delar av Europa, Nordamerika och Australien. På det snabbt växande området elektromekaniska lås har ASSA ABLOY ledande positioner inom Identifiering, Dörrautomatik och Hotellsäkerhet. Verksamhetsåret 2002 År 2002 var ännu ett år av stark utveckling för ASSA ABLOY. Genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt ökade koncernens försäljning till (22.510) MSEK. Koncernens resultat före skatt ökade med 23 procent till (1.642) MSEK, motsvarande Operativa kassaflöde uppgick till (2.338) MSEK. Vinsten per aktie ökade med 18 procent till 3,53 (2,98) kronor. Global närvaro genom förvärv Genom ett stort antal förvärv har ASSA ABLOY kommit en god bit på väg i arbetet med att skapa global närvaro. Idag finns koncernen i alla större regioner på både mogna marknader och marknader i utveckling. Genom intensiv benchmarking och utbyte av goda erfarenheter förbättrar många koncernbolag sin effektivitet. Nya kompetensområden har också lagts till. Ett bra exempel är Besam, som är världsledande på dörrautomatik och som förvärvades år Med HID, som förvärvades för två år sedan, tillfördes toppmodern identifieringsteknologi. Fokus på att utveckla koncernens styrka Också framöver kommer koncernen att göra nya förvärv, eftersom det fortfarande finns ett antal geografiska och teknologiska områden att täcka. Men fokus kommer allt mer att läggas på att utveckla koncernens styrka inom en rad om- 6 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

9 råden. Med gemensam forskning och utveckling kan ledande teknologi utvecklas och användas inom hela organisationen. Dessutom kan en större andel av koncernens olika komponenter tillverkas eller köpas in gemensamt när man använder delade plattformar för forskning och utveckling. En installerad bas på en miljard lås I en värld där säkerhet blir allt viktigare är behovet av bättre och mer sofistikerade låslösningar uppenbart. ASSA ABLOY tillför värde genom att utveckla såväl ledande produkter när det gäller säkerhet, trygghet och användarvänlighet som nya marknadsföringskoncept. Koncernens globala nätverk med ledande varumärken ger betydande tillväxtmöjligheter. För närvarande finns ungefär en miljard lås av koncernens olika varumärken på plats runt om i världen. Eftersom låsen i genomsnitt byts ut tre till fyra gånger under en byggnads livstid ger den installerade basen uppenbar potential. Utsikter inför 2003 Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten, ökade behovet av användarvänliga låslösningar, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling. MSEK Försäljning Rörelsemarginal, före goodwillavskrivn. (EBITA),% 14,2 14,0 Operativt kassaflöde Resultat före skatt *) Vinst per aktie efter skatt och full konvertering, kr 3,53 2,98*) Föreslagen utdelning, kr 1,25 1,00 *) exkl. reservering avseende Merrimac tvisten, 12,5 MUSD plus ränta (166 MSEK) B-Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-ta l Aktien ASSA ABLOY-aktien är noterad på A-listan vid OM Stockholmsbörsen. Under 2002 förändrades aktiekursen från 151 kronor till 99,50 kronor per aktie. SäkIs innehav motsvarade vid årsslutet ett värde av 803,3 MSEK (1.198) (c) SIX SÄKI / ÅRSREDOVISNING

10 ATTENDO SENIOR CARE Lars Forsberg, VD och koncernchef Marknadens utmaningar är våra möjligheter Till följd av såväl förbättrade levnadsvillkor som medicinska framsteg ökar livslängden i hela världen. Sverige når äldreboomen något tidigare än övriga Europa. Växande behov i äldreomsorgen År 2030 kommer var fjärde svensk vara äldre än 65 år att jämföra med dagens var femte. Utifrån detta perspektiv har därför flera europeiska framtidsforskare börjat plädera för ett förlängt arbetsliv och utökad arbetskraftsinvandring. Parallellt med en åldrande befolknings växande behov av vård och omsorg är personalbristen inom detta område i Sverige redan idag besvärlig. Ekonomin hos kommunerna som är huvudmän för äldreomsorgen i Sverige är mycket svag. Nästan 90 procent av äldreomsorgen i Sverige erbjuds av kommunerna i egen regi medan resterande 10 procent produceras av övriga, där privata företag utgör den största gruppen. Intresset från samhällets sida att söka nya lösningar är stort. Ökad marknadsorientering genom bl.a. valfrihet och konkurrens är en av flera lösningar. Attendo Senior Care har kunnande att kontinuerligt förbättra dagens situation men också intresse av att delta i arbetet om hur morgondagens utmaningar ska bemästras. En koncern med tjänsteprofil Fram till sommaren 1998 var dåvarande TeleLarm Care ett relativt litet produktföretag med produktutveckling som en 8 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002 vital funktion. Sedan dess har företaget utökats med två affärsområden med tjänsteinnehåll och blivit ca fyra gånger större jämfört med Tjänsteandelen av koncernens intäkter överstiger numera 70 procent. Attendo Response är snabbast växande men 2002 ännu för litet för att generera en acceptabel marginal. Attendo Care är störst och utgör kärnan i koncernen och har nu nått en nivå med stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Koncernens tekniska spjutspets, Systems, har parallellt med utbyggnad av lokal närvaro i Europa arbetat med en breddning och modernisering av produktprogrammet. Attendo Systems har under denna period finansierat etableringen av de båda nya affärsområdena. Attendo Systems Attendo Systems, som är verksamt på flertalet europeiska marknader, betjänar nästan uteslutande kommuner och välgörenhetsorganisationer. I takt med att kommunerna nästan undantagslöst fått sämre ekonomier försöker de att senarelägga inköpen. Detta leder kortsiktigt till bättre affärsförutsättningar för service och underhåll men även hårdare priskonkurrens på kvarvarande marknad. För 2002 innebar detta en minskad försäljning för Attendo Systems. De åtgärder som vidtogs var anpassning av distributions- och försälj-

11 ningsorganisationen men även förnyelse och breddning av sortimentet. Sammantaget gav dessa marknadsförutsättningar tillsammans med försenade kapacitetsanpassningar på några marknader ett försämrat resultat och lägre marginal. Attendo Response Attendo Response bytte under året namn från Monitoring för att bättre beskriva verksamhetsinriktningen. I framtiden beräknas åtgärdstjänster med omsorgsprägel svara för en växande del av affärsområdets verksamhet och resultat. Resultatet för 2002 förbättrades till följd av ökade intäkter och förbättrat kapacitetsutnyttjande. Attendo Care Attendo Care, vars verksamhet bedrivs i Sverige utöver en blygsam rörelse i Danmark, fortsatte under 2002 att förbättras. Den konkurrensutsatta äldreomsorgsmarknaden växte som följd av privata vårdgivares högre effektivitet till jämförbar kvalitet och Attendo Care lyckades även öka sin marknadsandel. Villkoren i nya och omförhandlade avtal förbättrades parallellt med att äldre olönsamma kontrakt avslutades. Produktionen karaktäriserades av förbättrad kontinuitet och stabilitet. Här gav arbetet med koncept, metoder, ledaroch medarbetarutveckling effekter. En följd av åtgärderna var lägre personalomsättning och minskade tjänsteköp. Attendo Care etablerade sig även inom segmentet Funktionshindrade under stort kundintresse. Stärkta finanser Koncernen förstärkte under året avsevärt finanserna. Det egna kapitalet uppgår efter nyemissionen till drygt 200 MSEK med en soliditet på procent (beroende på klassificering av konvertibellån). Skuldsättningen var låg vid årsskiftet och uppgick till ca 33 MSEK. Kassaflödet förbättrades väsentligt under året. Verksamheten genererade ett positivt kassaflöde om 77,0 MSEK ( 55,1) och koncernens totala kassaflöde förbättrades med drygt 31 MSEK till 25,1 MSEK ( 6,2). Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 84 MSEK. Lovande utsikter Vid ingången till 2003 var koncernens situation förbättrad jämfört med för ett år sedan. Attendo Care avslutade den första etappen av utvecklingsprogrammet i och med att positivt rörelseresultat och marginal nåtts. Nu förestår att trimma verksamheterna så acceptabla marginaler nås av samtliga regioner och segment under fortsatt organisk tillväxt. Attendo Systems bedömer att pågående breddning och förnyelse av produktsortiment ska generera tillväxt, vilken tillsammans med bl.a. effektivare distribution ska lyfta affärsområdets resultat och marginal. Attendo Response räknar med fortsatt hög tillväxt, nu med växande bidrag från åtgärdstjänster, vilket i kombination med ökat kapacitetsutnyttjande beräknas ge bättre resultat och marginal. Sammantaget är koncernens utsikter goda för tillväxt i försäljning, resultat och marginal hos samtliga affärsområden. SäkIs innehav vid årets slut värderas till sitt bokförda värde 184 MSEK (141). MSEK *) Försäljning Rörelsemarginal, (EBIT),% 2,8 0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt 29 5 Föreslagen utdelning, kr *) Proforma SÄKI / ÅRSREDOVISNING

12 SäkI-aktien Aktier och ägarförhållanden Aktiekapitalet i SäkI uppgår till SEK fördelat på aktier, envar på nominellt 10,0 SEK. Samtliga aktier har lika rösträtt, rätt till utdelning och rätt till bolagets tillgångar. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Noteringsposter är 100 aktier. Skattesituation SäkI har skattestatus såsom förvaltningsbolag, vilket innebär att erhållen utdelning är skattefri i den omfattning den vidareutdelas. Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Styrelsen har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att ge styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie stämma besluta om återköp av bolagets aktier. Detta kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på VPC s aktiebok per den 31 december 2002 samt därefter kända förändringar. Antal aktier Procent Douglas, Gustaf fam o bolag ,0 Palmstierna, Fredrik fam o bolag ,1 Robur Fonder ,3 Didner & Gerge aktiefond ,0 Tredje AP-fonden ,8 Ljungberg, Stefan ,5 Andra AP-fonden ,4 Kjell o Märta Beijers stiftelse ,3 Svenska Röda Korset ,3 Forsström, Elisabeth ,2 Seger, Bengt ,2 Citrom, Georg ,2 Essen von, Magnus ,1 Gull & Stellan Ljungberg Stiftelse ,1 SPP Livförsäkring AB ,1 Svensson, Bertil ,1 Övriga aktieägare ,3 Totalt ,0 Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till Substansvärde Substansvärdeutveckling Aktie Antal Anskaffnings- Marknadsvärde (MSEK) st värde 31 dec dec 2001 A A B Attendo Senior Care A Attendo Senior Care B *) Totalt Substansvärde 1 1) kronor Substansvärde 2 2) kronor Börskurs SäkI kronor *) Köpoptioner har ställts ut för aktier Substansvärde 1 Substansvärde 2 1) Vid beräkning av substansvärde 1 har hänsyn tagits till latent skatteskuld. 2) Dito, varvid hänsyn ej tagits till latent skatt i övervärde aktier. 10 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

13 Aktieportföljens marknadsvärde 31 december % % MSEK 923 MSEK TeleLarm Care 141 MSEK Totalt MSEK 31 december % % MSEK MSEK TeleLarm Care 141 MSEK Totalt MSEK % 10 4% 0 TeleLarm Care 0 TeleLarm Care 31 december december % 29% MSEK MSEK Attendo/TeleLarm 141 MSEK Totalt MSEK % 33% MSEK 803 MSEK Attendo Senior Care 184 MSEK Totalt MSEK % Attendo/TeleLarm % Attendo/TeleLarm SäkI-aktiens utveckling maj 1997 februari 2003, kronor 270 Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier tal SÄKI / ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SäkI AB (publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsinriktning SäkI AB är ett förvaltningsbolag med tre huvudsakliga tillgångar, aktier i AB, AB samt Attendo Senior Care AB. Bolagets affärsidé är att äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet inom områdena bevakning, larm, lås och brandsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall erbjuda ägarna en långsiktig värdetillväxt och avkastning. Ägarstruktur Huvudägare i SäkI AB är Gustaf Douglas med familj och bolag som innehar 79,0 procent av aktierna. Näst största ägare är Fredrik Palmstierna med familj och bolag med 5,8 procent. Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till st. Antalet aktier är Alla aktier har en röst. Styrelsens arbete Styrelsen beslutar om bolagets övergripande strategi, förvärv och försäljning av företag och fast egendom. I övrigt ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning enligt aktiebolagslagen. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter. Under 2002 har styrelsen sammanträtt fyra gånger och samtliga ledamöter har varit närvarande. Bolagets revisorer deltog vid styrelsens bokslutsmöte, där noteringar från årets granskning redovisades. Resultat Erhållna utdelningar uppgick till 29,3 MSEK (24,4), administrationskostnader till 2,1 MSEK ( 2,3) och årets rörelseresultat till 40,8 MSEK (43,0). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 20,4 MSEK ( 18,6), varvid resultatet efter finansiella poster redovisats till 20,4 MSEK (24,4). Årets resultat uppgick till 29,3 MSEK (24,4), motsvarande 2,93 kronor per aktie (2,44). Likviditet och soliditet Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och räntebärande skulder till 449 MSEK (366). Synlig soliditet uppgick till 62 procent (67). Aktiehandel Under året har inga aktier i köpts eller sålts. I Assa Abloy har B-aktier nettoköpts och i Attendo Senior Care har A-aktier samt B-aktier nettoköpts. Substansvärde (SEK) 31 dec dec 2001 Substansvärde 1 *) Substansvärde Börskurs SäkI *) Vid beräkning av substansvärde 1 har hänsyn tagits till latent skatteskuld. Utsikter för 2003 Erhållna utdelningar våren 2003 beräknas till 38,4 MSEK under förutsättning att bolagsstämmorna i och beslutar i enlighet med styrelsens utdelningsförslag samt att ytterligare aktier ej säljs eller köps före avstämningsdagen för utdelning. Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Styrelsen har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att ge styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie stämma besluta om återköp av bolagets aktier. Detta kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie att ny i räkning överförs Anders G. Carlberg Stockholm den 20 mars 2003 Gustaf Douglas Ordförande Fredrik Palmstierna Verkställande direktör Carl Douglas Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 mars 2003 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Ulf Pettersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig 12 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

15 Resultaträkning (MSEK) Not Rörelsen Utdelningsintäkter 29,3 24,4 Realisationsvinst 13,5 17,4 Övriga intäkter 0,1 3,5 Förvaltnings- och administrationskostnader 1 2,1 2,3 Rörelseresultat 40,8 43,0 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,2 Räntekostnader och liknande resultatposter 20,5 18,8 Summa resultat från finansiella investeringar 20,4 18,6 Resultat efter finansiella poster 20,4 24,4 Bokslutsdispositioner 2 8,9 Skatt på årets resultat 3 ÅRETS RESULTAT 29,3 24,4 Vinst per aktie (SEK) 2,93 2,44 Kassaflödesanalys (MSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 40,8 43,0 Avgår realisationsvinst 13,5 17,4 Poster som ej ingår i kassaflödet 1,1 Erhållen ränta 0,1 0,2 Erlagd ränta 18,4 14,5 Betald inkomstskatt 0,1 0,5 Utbetald utdelning 24,5 20,5 15,6 9,8 Minskning kortfristiga fordringar -0,1 2,3 Ökning leverantörsskulder 0,0 0,2 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 0,4 0,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,1 11,7 Investeringsverksamheten Investeringar i aktier 206,2 27,5 Sålda aktier 139,2 49,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 67,0 21,6 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 157,0 40,0 Amortering av lån 135,0 51,0 Ökning checkräkningskredit 61,1 1,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83,1 9,9 Årets kassaflöde 0,0 0,0 Likvida medel vid årets början 0,0 0,0 Likvida medel vid årets slut 0,0 0,0 SÄKI / ÅRSREDOVISNING

16 Balansräkning (MSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 4 845,6 802,4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 353,9 324,4 Fordran intresseföretag 6 7,9 Summa anläggningstillgångar 1.207, ,8 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 4,7 4,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 0,1 Summa omsättningstillgångar 4,8 4,6 Kassa och bank 0,0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1.212, ,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital 100,0 100,0 Reservfond 85,3 85,3 Fritt eget kapital Balanserad vinst 538,3 538,4 Årets resultat 29,3 24,4 Summa eget kapital 752,9 748,1 Obeskattade reserver 8 0,5 9,4 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 449,5 366,3 Summa långfristiga skulder 449,5 366,3 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,2 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9,1 7,4 Summa kortfristiga skulder 9,3 7,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,4 Ställda säkerheter ,2 116,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

17 Bokslutskommentarer och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag där bolaget innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning räknas bli betalt. Not 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader samt personal Löner och andra ersättningar har utgått till verkställande direktören med 400 TSEK (400), samt sociala kostnader 267 TSEK (305), varav 109 TSEK (140) avser pensionskostnader. Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till en årslön och en uppsägningstid om 6 månader. Styrelsearvoden har utgått med 225 TSEK (225), samt sociala kostnader med 74 TSEK (74). Administration och ekonomi sköts av två deltidsanställda, Birgitta Thiel och Mats Löfgren. Lönekostnaderna för 2002 uppgick till 173 TSEK (167), samt sociala kostnader till 57 TSEK (55). Not 2 Bokslutsdispositioner (MSEK) Återföring av skatteutjämningsreserv 8,9 Avsättning till periodiseringsfond Summa 8,9 Not 3 Skatt på årets resultat (MSEK) Skillnad mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande Redovisat resultat före skatt 29,3 24,4 Skatt enligt gällande skattesats 8,2 6,8 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0,0 0,0 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter, utdelning 8,2 6,8 Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 Skattesats Den gällande skattesatsen för inkomstskatt är 28% (28%). Skattemyndigheten har beslutat om att ändra 2001 års taxering vad avser avkastningsskatt och uttagsbeskattning vid överlåtelse av Alecta-medel. Bolaget har överklagat Skattemyndighetens beslut till Länsrätten. Tvistigt belopp uppgår till TSEK. Någon avsättning i årets bokslut har ej gjorts. Not 4 Andelar i intresseföretag (MSEK) Ingående balans 802,4 802,3 Årets inköp 43,4 0,1 Årets försäljningar -0,2 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 845,6 802,4 Antal Kapital- Rösträtts- Bokfört Marknadsandelar andel andel värde värde AB ,9% 27,3% 661, ,8 Attendo Senior Care AB *) ,1% 46,7% 184,4 184,4 Summa 845, ,2 *) Köpoptioner har ställts ut för aktier. Uppgifter om intressebolagens organisationsnummer, eget kapital och resultat efter skatt: Org nr Säte Eget Resultat Kapital efter skatt AB Stockholm , ,8 Attendo Senior Care AB Stockholm 208,9 9,7 Not 5 Andra långsiktiga värdepappersinnehav (MSEK) Ingående balans 324,4 328,8 Årets inköp 154,9 27,4 Årets försäljningar 125,4 31,8 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 353,9 324,4 Antal Kapital- Rösträtts- Bokfört Marknadsandelar andel andel värde värde AB ,2% 13,4% 353,9 803,3 Not 6 Fordran intresseföretag (MSEK) Fordran avser stycken konvertibla skuldebrev i Attendo Senior Care AB med ett anskaffningsvärde om 7,9 MSEK. Konvertiblerna medför rätt att konvertera skuldebreven till stycken aktier motsvarande 160 kronor per aktie under perioden 1/4 1/ Fordran intresseföretag Årets inköp 7,9 Årets försäljningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7,9 Not 7 Förändring av eget kapital (MSEK) Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Eget kapital ,1 81,2 558,9 Utdelning 20,5 Makulering av aktier 4,1 4,1 Årets resultat 24,4 Eget kapital ,0 85,3 562,8 Utdelning 24,5 Årets resultat 29,3 Eget kapital ,0 85,3 567,6 Aktiekapitalet består av stycken aktier à nominellt 10 kronor. Not 8 Obeskattade reserver (MSEK) Periodiseringsfond ,1 Periodiseringsfond ,3 Periodiseringsfond ,4 8,9 Periodiseringsfond ,1 0,1 Summa 0,5 9,4 Not 9 Långfristiga skulder SäkI har inga långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Not 10 Ställda säkerheter (MSEK) För skulder till kreditinstitut Andel i intresseföretag 313,2 116,9 Not 11 Latent skatt Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 0,1 MSEK (2,6). Not 12 Ersättning till revisorerna, Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers Revisionsarvodet för räkenskapsåret uppgick till 75 TSEK (87,5) samt konsultarvodet till 59 TSEK (33,2) SÄKI / ÅRSREDOVISNING

18 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i SäkI AB (publ) Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SäkI AB (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag till vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 21 mars 2003 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Ulf Pettersson Auktoriserad revisor 16 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

19 Styrelse och revisorer Gustaf Douglas f 1938 Äger Förvaltnings AB Wasatornet. Styrelseordförande i Boxholms Skogar AB, IFS AB, Investment AB Latour, Fagerhult samt Stockholms Handelskammare. Vice ordförande i Attendo Senior Care AB och AB. Styrelseledamot i AB och Stiftelsen Svenska Dagbladet och Moderata Samlingspartiets partistyrelse. Styrelseordförande i SäkI sedan Aktier i SäkI: samt via fam o bolag Anders G. Carlberg f 1943 Verkställande direktör och koncernchef i Axel Johnson International AB. Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc, SSAB, Sapa och Elkem ASA m.fl. Styrelseledamot i SäkI sedan Aktier i SäkI: Fredrik Palmstierna f 1946 Verkställande direktör. Styrelseledamot i Investment AB Latour, AB, Bravida AS, AB Fagerhult, Almedahls AB, Hultafors AB och Lyktan AB. Styrelseledamot i SäkI sedan Aktier i SäkI: samt via fam o bolag Carl Douglas f 1965 Partner i Infosphere AB. Styrelseledamot i Boxholms Skogar AB, PM- Luft AB, Specma AB och AB. Styrelseledamot i SäkI sedan Aktier i SäkI: Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Revisor i SäkI sedan 1999 Ulf Pettersson Auktoriserad revisor Revisor i SäkI sedan 1997 SÄKI / ÅRSREDOVISNING

20 Adresser SäkI AB (publ) Biblioteksgatan 12 Box STOCKHOLM Tfn Fax AB (publ) Lindhagensplan 70 Box STOCKHOLM Tfn Fax ASSA ABLOY AB (publ) Klarabergsviadukten 90 Box STOCKHOLM Tfn Fax Attendo Senior Care AB Årstaängsvägen 1 A STOCKHOLM Tfn Fax SäkI AB (publ) Box STOCKHOLM Tfn Fax

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

INNEHÅLL. Året som gick... 1 VD har ordet... 2 Detta är SäkI... 3 Securitas...4 ASSA ABLOY... 6 TeleLarm Care... 8 SäkI-aktien...

INNEHÅLL. Året som gick... 1 VD har ordet... 2 Detta är SäkI... 3 Securitas...4 ASSA ABLOY... 6 TeleLarm Care... 8 SäkI-aktien... ÅRSREDOVISNING 2000 INNEHÅLL Året som gick................................................................... 1 VD har ordet.................................................................... 2 Detta

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer