Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick VD har ordet Detta är SäkI Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY..."

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Innehåll Året som gick VD har ordet Detta är SäkI ASSA ABLOY Attendo Senior Care SäkI-aktien Förvaltningsberättelse Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter och kommentarer Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Bolagsstämma Tid och plats Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 7 maj 2003 kl i Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 25 april 2003, dels anmäla sig till SäkI senast måndagen den 5 maj 2003 kl Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, Stockholm, per telefon eller per telefax Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före fredagen den 25 april 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndag den 12 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början torsdagen den 15 maj 2003 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. Kommande Informationstillfällen Delårsrapport januari mars 7 maj 2003 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2003 Delårsrapport januari september 11 november 2003 Bokslutskommuniké för 2003 februari 2004

3 2002 Året som gick Årets vinst efter skatt uppgick till 29,3 MSEK (24,4) Substansvärdet per sista december var 166 kronor (293) Utdelningen föreslås till 3,00 kronor per aktie (2,45) Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat 40,8 43,0 30,3 62,5 13,3 Resultat efter finansiella poster 20,4 24,4 17,7 55,2 11,3 Årets resultat 29,3 24,4 21,0 41,8 14,3 Vinst per aktie, kr 2,93 2,44 2,01 4,01 1,37 Realisationsvinst 13,5 17,4 5,2 47,4 1,1 Erhållna utdelningar 29,3 24,4 20,5 16,4 13,6 Förvaltnings- och administrationskostnader 2,1 2,3 2,6 1,7 1,4 Finansnetto 20,4 18,6 12,6 7,3 2,0 Banklån Soliditet, % Eget kapital Dold reserv aktieportföljen Substansvärde, kr Börskurs SäkI, kr Utdelning, kr 3,00 *) 2,45 2,05 1,60 1,30 *) Styrelsens förslag SÄKI / ÅRSREDOVISNING

4 VD har ordet Börsutvecklingen Efter att Stockholmsbörsen under 2001 gått ned med 17 procent var många övertygade om att vändningen skulle komma under Att världens aktiemarknader skulle falla kraftigt för tredje året i rad blev en kalldusch. I Sverige gick generalindex ner med 37 procent och sedan toppnoteringen i mars 2000 är fallet 64 procent. Vad vi upplevt är den längsta och värsta nedgångsperioden sedan 1930-talet. Omvärdering av tillväxtföretag Att högvärderade företag som, och Hennes & Mauritz skulle kursmässigt straffas av marknaden vid en eventuell vinstvarning var lätt att förutse. Vad vi sett under 2002 är mer svårbegripligt. hade sitt bästa år någonsin, följde sin femårsplan, ökade vinsten per aktie med 27 procent. Trots att framtiden ser ljus ut gick kursen ner med 48 procent. På samma sätt behandlar marknaden och H&M. Vad vi fått uppleva är en total omvärdering av hur tillväxtföretag värderas. Pendeln har slagit från ett extremläge till det motsatta. Vad som är rätt värdering är nästan omöjligt att avgöra i denna nervösa, psykologiskt styrda marknad med nya aktörer i form av hedge-fonder. En tröst är dock att fundamentala faktorer brukar till slut bli avgörande. Ett företag som, med ett sunt starkt kassaflöde som kan göra bolaget skuldfritt inom några år, får till slut sin rätta värdering. För den långsiktige SäkI-aktieägaren som inte säljer är tillfälliga kursrörelser inte av så stor betydelse. En jämn hög utdelningstillväxt får utgöra en tröst för den långsiktige aktieägaren när substansvärde och börskurs svänger kraftigt. Förslag om nya skatteregler SäkI som äger en koncentrerad aktieportfölj med endast tre innehav har inte möjligheten att bli klassat som investmentbolag där kravet är att portföljen skall ha en god riskspridning. Investmentbolagen har haft en skattemässig fördel jämfört förvaltningsbolagen vad beträffar skattefrihet vid aktieförsäljningar. På riksdagens bord ligger nu ett förslag för omröstning under våren, som om det antas, skulle gynna förvaltningsbolag med innehav av näringsbetingade aktier. Med näringsbetingade aktier avses innehav av mer än 10 procent av rösterna. För SäkI skulle detta innebära att det tre stora innehaven är befriade från realisationsvinstskatt så länge innehaven överstiger 10 procent av rösterna. De nya reglerna är föreslagna att träda i kraft den 1 juli 2003 och kan börja tillämpas fr.o.m Detta skulle innebära att hänsyn ej behöver tas till latent skatt på övervärden i aktieportföljen och substansvärde 2 ersätter substansvärde 1. En annan konsekvens av de nya reglerna är att hela den emottagna utdelningen inte behöver vidareutdelas av skatteskäl. Den utdelning som aktieägarna skall besluta om vid bolagsstämman 2004 berörs dock inte av de nya reglerna. Under hösten, när klarhet råder vad som gäller, kommer styrelsen noggrant analysera konsekvenserna vad avser antalet innehav, belåningsgrad, risknivå samt utdelningspolitik. Sammanfattningsvis kan sägas att om skatteförslaget blir verklighet påverkar det SäkI-aktien positivt. Värdetillväxt och framtid SäkIs mål är inte att slå börsindex kvartalsvis eller årligen. Tidshorisonten är väsentligt längre. Med en koncentrerad portfölj kan ett enskilt år väsentligt överträffa generalindex. Man skall även komma ihåg att motsatsen gäller. Under 2002 har SäkIs börskurs sjunkit med 27 procent medan generalindex gått ner med 37 procent. I det längre perspektivet har 85 kronor satsade i maj 1997 nästan fördubblats om den årliga utdelningen även räknas in. En investering i SäkI har utvecklats väl under senaste femårsperioden jämfört andra sparalternativ. När detta skrivs är osäkerheten i världen större än någon annan tidpunkt jag kan minnas. Min tro på säkerhetsmarknaden som en intressant stabil tillväxtmarknad har dock inte förändrats. Detta är grunden för en god utveckling för SäkIs aktieägare. Stockholm i mars 2003 Fredrik Palmstierna 2 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

5 Detta är SäkI Antal aktier Alla aktier har en röst. Affärsidé SäkI är ett förvaltningsbolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet inom områdena bevakning, larm, lås och brandsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Aktieportfölj Aktie (MSEK) Antal aktier Marknadsvärde 31 dec 2002 Kapital % Röster % ,9 27,3 A B ,9 0,3 13,2 0,2 Attendo Senior Care A Attendo Senior Care B ,6 42,5 17,7 29,0 A Totalt Utdelningsintäkter Erhållet 1999 Erhållet 2000 Erhållet 2001 Erhållet 2002 Prognos Latour Totalt SÄKI / ÅRSREDOVISNING

6 SECURITAS Thomas Berglund, VD och koncernchef Världsledande säkerhetsföretag är världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 30 länder inom fem affärsområden Security Services, Security Systems, Direct Europe, Cash Handling Services och Consulting & Investigations. Koncernen har ca anställda. Verksamhetsåret 2002 År 2002 var ett bra år för. Även med hänsyn tagen till de extraordinära aktiviteterna i form av införandet av euron, flygplatssäkerheten i USA och liknande tillfälliga försäljningseffekter efter den 11 september 2001, var 2002 ett mycket bra år. Resultatet före skatt uppgick till MSEK (1.902), en ökning med 38 procent. Försäljningen uppgick till MSEK (60.364) och vinsten per aktie ökade med 27 procent till 4,14 SEK (3,27). Förvärv Förvärv har ökat årets försäljning med MSEK, vilket främst avser värdehanteringsföretaget Loomis i USA som förvärvades i maj 2001 och som räknas som förvärvad försäljning t.o.m. maj 2002 samt VNV i Nederländerna som förvärvades i januari De under 2002 genomförda förvärven har ökat koncernens försäljning med ca MSEK. Loomis har verksamhet på 220 platser jämnt fördelade över USA och anställda. Företaget är uppdelat i tre divisioner, transporter, uttagsautomatbaserade tjänster och uppräkningstjänster. VNV, baserat i Amsterdam, är det nästa största säkerhetsföretaget i Nederländerna med medarbetare. I april 2001 slöt Direct Europe avtal med Belgacom S.A. om att kombinera sina respektive smålarmsverksamheter i Frankrike och Benelux. Huvudsakliga verksamheten är smålarm för hem och småföretag med ca larmanslutningar i Belgien och Nederländerna. Verksamheten ingår i -koncernen från den 1 mars Cash Handling Services Europe har planenligt per 1 juli 2002 förvärvat resterande 15 procent av aktierna i Ausysegyr i Spanien. Förvärvet har bidragit till att skapa en stark och lönsam cash handlingsverksamhet i Spanien. I februari 2002 träffade Security Services Europe avtal om att förvärva Vision Security and Investigations Inc i Kanada. Företaget bedriver sin verksamhet i Kanada och har 450 anställda och en årlig försäljning på 82 MSEK. 4 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

7 Avtal träffades i september om att förvärva 85 procent av CGS Customer Ground Services SA i Zürich med en årlig försäljning på 62 MSEK och 100 anställda. Företaget har verksamhet inom bevakning, huvudsakligen dokumentverifikation på flygplatserna i Zürich, Genéve och Basel. Företaget har god tillväxt och god lönsamhet. Incitamentsprogram till de anställda I maj 2002 utgavs ett nytt incitamentsprogram till de anställda. Mer än anställda i 20 länder, varav ca chefer, har investerat i programmet som blev övertecknat. Utsikter inför 2003 För 2003 väntar vi en fortsatt god volym- och resultatutveckling i linje med femårsvisionens 25-procentstrend. Första halvåret kommer att hållas tillbaka av omstruktureringen i Tyskland och en något långsammare utveckling i USA i och med nuvarande konjunkturläge och politiska osäkerheter. Under det andra halvåret förväntar vi oss en starkare trend. Aktien -aktien är noterad på A-listan vid Stockholmsbörsen. Under 2002 förändrades aktiekursen från 199 kronor till 104 kronor per aktie. SäkIs innehav motsvarade vid årsslutet ett värde av MSEK (2.814). MSEK Försäljning Rörelsemarginal,% 6,8 6,4 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter full konvertering, kr 4,14 3,27 Föreslagen utdelning, kr 2,00 1, B-Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (c) SIX

8 ASSA ABLOY Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef Världens ledande låskoncern ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en total omsättning på 25 miljarder kronor. ASSA ABLOYs andel av en starkt fragmenterad världsmarknad är cirka 10 procent. Koncernen har sin utgångspunkt i Norden och har expanderat genom organisk tillväxt och en expansiv förvärvsstrategi, framför allt genom förvärvet av bolagen i Yale-gruppen under 2000 och förvärvet av Besam under Koncernen är idag marknadsledande i stora delar av Europa, Nordamerika och Australien. På det snabbt växande området elektromekaniska lås har ASSA ABLOY ledande positioner inom Identifiering, Dörrautomatik och Hotellsäkerhet. Verksamhetsåret 2002 År 2002 var ännu ett år av stark utveckling för ASSA ABLOY. Genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt ökade koncernens försäljning till (22.510) MSEK. Koncernens resultat före skatt ökade med 23 procent till (1.642) MSEK, motsvarande Operativa kassaflöde uppgick till (2.338) MSEK. Vinsten per aktie ökade med 18 procent till 3,53 (2,98) kronor. Global närvaro genom förvärv Genom ett stort antal förvärv har ASSA ABLOY kommit en god bit på väg i arbetet med att skapa global närvaro. Idag finns koncernen i alla större regioner på både mogna marknader och marknader i utveckling. Genom intensiv benchmarking och utbyte av goda erfarenheter förbättrar många koncernbolag sin effektivitet. Nya kompetensområden har också lagts till. Ett bra exempel är Besam, som är världsledande på dörrautomatik och som förvärvades år Med HID, som förvärvades för två år sedan, tillfördes toppmodern identifieringsteknologi. Fokus på att utveckla koncernens styrka Också framöver kommer koncernen att göra nya förvärv, eftersom det fortfarande finns ett antal geografiska och teknologiska områden att täcka. Men fokus kommer allt mer att läggas på att utveckla koncernens styrka inom en rad om- 6 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

9 råden. Med gemensam forskning och utveckling kan ledande teknologi utvecklas och användas inom hela organisationen. Dessutom kan en större andel av koncernens olika komponenter tillverkas eller köpas in gemensamt när man använder delade plattformar för forskning och utveckling. En installerad bas på en miljard lås I en värld där säkerhet blir allt viktigare är behovet av bättre och mer sofistikerade låslösningar uppenbart. ASSA ABLOY tillför värde genom att utveckla såväl ledande produkter när det gäller säkerhet, trygghet och användarvänlighet som nya marknadsföringskoncept. Koncernens globala nätverk med ledande varumärken ger betydande tillväxtmöjligheter. För närvarande finns ungefär en miljard lås av koncernens olika varumärken på plats runt om i världen. Eftersom låsen i genomsnitt byts ut tre till fyra gånger under en byggnads livstid ger den installerade basen uppenbar potential. Utsikter inför 2003 Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten, ökade behovet av användarvänliga låslösningar, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling. MSEK Försäljning Rörelsemarginal, före goodwillavskrivn. (EBITA),% 14,2 14,0 Operativt kassaflöde Resultat före skatt *) Vinst per aktie efter skatt och full konvertering, kr 3,53 2,98*) Föreslagen utdelning, kr 1,25 1,00 *) exkl. reservering avseende Merrimac tvisten, 12,5 MUSD plus ränta (166 MSEK) B-Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-ta l Aktien ASSA ABLOY-aktien är noterad på A-listan vid OM Stockholmsbörsen. Under 2002 förändrades aktiekursen från 151 kronor till 99,50 kronor per aktie. SäkIs innehav motsvarade vid årsslutet ett värde av 803,3 MSEK (1.198) (c) SIX SÄKI / ÅRSREDOVISNING

10 ATTENDO SENIOR CARE Lars Forsberg, VD och koncernchef Marknadens utmaningar är våra möjligheter Till följd av såväl förbättrade levnadsvillkor som medicinska framsteg ökar livslängden i hela världen. Sverige når äldreboomen något tidigare än övriga Europa. Växande behov i äldreomsorgen År 2030 kommer var fjärde svensk vara äldre än 65 år att jämföra med dagens var femte. Utifrån detta perspektiv har därför flera europeiska framtidsforskare börjat plädera för ett förlängt arbetsliv och utökad arbetskraftsinvandring. Parallellt med en åldrande befolknings växande behov av vård och omsorg är personalbristen inom detta område i Sverige redan idag besvärlig. Ekonomin hos kommunerna som är huvudmän för äldreomsorgen i Sverige är mycket svag. Nästan 90 procent av äldreomsorgen i Sverige erbjuds av kommunerna i egen regi medan resterande 10 procent produceras av övriga, där privata företag utgör den största gruppen. Intresset från samhällets sida att söka nya lösningar är stort. Ökad marknadsorientering genom bl.a. valfrihet och konkurrens är en av flera lösningar. Attendo Senior Care har kunnande att kontinuerligt förbättra dagens situation men också intresse av att delta i arbetet om hur morgondagens utmaningar ska bemästras. En koncern med tjänsteprofil Fram till sommaren 1998 var dåvarande TeleLarm Care ett relativt litet produktföretag med produktutveckling som en 8 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002 vital funktion. Sedan dess har företaget utökats med två affärsområden med tjänsteinnehåll och blivit ca fyra gånger större jämfört med Tjänsteandelen av koncernens intäkter överstiger numera 70 procent. Attendo Response är snabbast växande men 2002 ännu för litet för att generera en acceptabel marginal. Attendo Care är störst och utgör kärnan i koncernen och har nu nått en nivå med stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Koncernens tekniska spjutspets, Systems, har parallellt med utbyggnad av lokal närvaro i Europa arbetat med en breddning och modernisering av produktprogrammet. Attendo Systems har under denna period finansierat etableringen av de båda nya affärsområdena. Attendo Systems Attendo Systems, som är verksamt på flertalet europeiska marknader, betjänar nästan uteslutande kommuner och välgörenhetsorganisationer. I takt med att kommunerna nästan undantagslöst fått sämre ekonomier försöker de att senarelägga inköpen. Detta leder kortsiktigt till bättre affärsförutsättningar för service och underhåll men även hårdare priskonkurrens på kvarvarande marknad. För 2002 innebar detta en minskad försäljning för Attendo Systems. De åtgärder som vidtogs var anpassning av distributions- och försälj-

11 ningsorganisationen men även förnyelse och breddning av sortimentet. Sammantaget gav dessa marknadsförutsättningar tillsammans med försenade kapacitetsanpassningar på några marknader ett försämrat resultat och lägre marginal. Attendo Response Attendo Response bytte under året namn från Monitoring för att bättre beskriva verksamhetsinriktningen. I framtiden beräknas åtgärdstjänster med omsorgsprägel svara för en växande del av affärsområdets verksamhet och resultat. Resultatet för 2002 förbättrades till följd av ökade intäkter och förbättrat kapacitetsutnyttjande. Attendo Care Attendo Care, vars verksamhet bedrivs i Sverige utöver en blygsam rörelse i Danmark, fortsatte under 2002 att förbättras. Den konkurrensutsatta äldreomsorgsmarknaden växte som följd av privata vårdgivares högre effektivitet till jämförbar kvalitet och Attendo Care lyckades även öka sin marknadsandel. Villkoren i nya och omförhandlade avtal förbättrades parallellt med att äldre olönsamma kontrakt avslutades. Produktionen karaktäriserades av förbättrad kontinuitet och stabilitet. Här gav arbetet med koncept, metoder, ledaroch medarbetarutveckling effekter. En följd av åtgärderna var lägre personalomsättning och minskade tjänsteköp. Attendo Care etablerade sig även inom segmentet Funktionshindrade under stort kundintresse. Stärkta finanser Koncernen förstärkte under året avsevärt finanserna. Det egna kapitalet uppgår efter nyemissionen till drygt 200 MSEK med en soliditet på procent (beroende på klassificering av konvertibellån). Skuldsättningen var låg vid årsskiftet och uppgick till ca 33 MSEK. Kassaflödet förbättrades väsentligt under året. Verksamheten genererade ett positivt kassaflöde om 77,0 MSEK ( 55,1) och koncernens totala kassaflöde förbättrades med drygt 31 MSEK till 25,1 MSEK ( 6,2). Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 84 MSEK. Lovande utsikter Vid ingången till 2003 var koncernens situation förbättrad jämfört med för ett år sedan. Attendo Care avslutade den första etappen av utvecklingsprogrammet i och med att positivt rörelseresultat och marginal nåtts. Nu förestår att trimma verksamheterna så acceptabla marginaler nås av samtliga regioner och segment under fortsatt organisk tillväxt. Attendo Systems bedömer att pågående breddning och förnyelse av produktsortiment ska generera tillväxt, vilken tillsammans med bl.a. effektivare distribution ska lyfta affärsområdets resultat och marginal. Attendo Response räknar med fortsatt hög tillväxt, nu med växande bidrag från åtgärdstjänster, vilket i kombination med ökat kapacitetsutnyttjande beräknas ge bättre resultat och marginal. Sammantaget är koncernens utsikter goda för tillväxt i försäljning, resultat och marginal hos samtliga affärsområden. SäkIs innehav vid årets slut värderas till sitt bokförda värde 184 MSEK (141). MSEK *) Försäljning Rörelsemarginal, (EBIT),% 2,8 0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt 29 5 Föreslagen utdelning, kr *) Proforma SÄKI / ÅRSREDOVISNING

12 SäkI-aktien Aktier och ägarförhållanden Aktiekapitalet i SäkI uppgår till SEK fördelat på aktier, envar på nominellt 10,0 SEK. Samtliga aktier har lika rösträtt, rätt till utdelning och rätt till bolagets tillgångar. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Noteringsposter är 100 aktier. Skattesituation SäkI har skattestatus såsom förvaltningsbolag, vilket innebär att erhållen utdelning är skattefri i den omfattning den vidareutdelas. Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Styrelsen har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att ge styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie stämma besluta om återköp av bolagets aktier. Detta kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på VPC s aktiebok per den 31 december 2002 samt därefter kända förändringar. Antal aktier Procent Douglas, Gustaf fam o bolag ,0 Palmstierna, Fredrik fam o bolag ,1 Robur Fonder ,3 Didner & Gerge aktiefond ,0 Tredje AP-fonden ,8 Ljungberg, Stefan ,5 Andra AP-fonden ,4 Kjell o Märta Beijers stiftelse ,3 Svenska Röda Korset ,3 Forsström, Elisabeth ,2 Seger, Bengt ,2 Citrom, Georg ,2 Essen von, Magnus ,1 Gull & Stellan Ljungberg Stiftelse ,1 SPP Livförsäkring AB ,1 Svensson, Bertil ,1 Övriga aktieägare ,3 Totalt ,0 Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till Substansvärde Substansvärdeutveckling Aktie Antal Anskaffnings- Marknadsvärde (MSEK) st värde 31 dec dec 2001 A A B Attendo Senior Care A Attendo Senior Care B *) Totalt Substansvärde 1 1) kronor Substansvärde 2 2) kronor Börskurs SäkI kronor *) Köpoptioner har ställts ut för aktier Substansvärde 1 Substansvärde 2 1) Vid beräkning av substansvärde 1 har hänsyn tagits till latent skatteskuld. 2) Dito, varvid hänsyn ej tagits till latent skatt i övervärde aktier. 10 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

13 Aktieportföljens marknadsvärde 31 december % % MSEK 923 MSEK TeleLarm Care 141 MSEK Totalt MSEK 31 december % % MSEK MSEK TeleLarm Care 141 MSEK Totalt MSEK % 10 4% 0 TeleLarm Care 0 TeleLarm Care 31 december december % 29% MSEK MSEK Attendo/TeleLarm 141 MSEK Totalt MSEK % 33% MSEK 803 MSEK Attendo Senior Care 184 MSEK Totalt MSEK % Attendo/TeleLarm % Attendo/TeleLarm SäkI-aktiens utveckling maj 1997 februari 2003, kronor 270 Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier tal SÄKI / ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SäkI AB (publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsinriktning SäkI AB är ett förvaltningsbolag med tre huvudsakliga tillgångar, aktier i AB, AB samt Attendo Senior Care AB. Bolagets affärsidé är att äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet inom områdena bevakning, larm, lås och brandsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall erbjuda ägarna en långsiktig värdetillväxt och avkastning. Ägarstruktur Huvudägare i SäkI AB är Gustaf Douglas med familj och bolag som innehar 79,0 procent av aktierna. Näst största ägare är Fredrik Palmstierna med familj och bolag med 5,8 procent. Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till st. Antalet aktier är Alla aktier har en röst. Styrelsens arbete Styrelsen beslutar om bolagets övergripande strategi, förvärv och försäljning av företag och fast egendom. I övrigt ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning enligt aktiebolagslagen. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter. Under 2002 har styrelsen sammanträtt fyra gånger och samtliga ledamöter har varit närvarande. Bolagets revisorer deltog vid styrelsens bokslutsmöte, där noteringar från årets granskning redovisades. Resultat Erhållna utdelningar uppgick till 29,3 MSEK (24,4), administrationskostnader till 2,1 MSEK ( 2,3) och årets rörelseresultat till 40,8 MSEK (43,0). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 20,4 MSEK ( 18,6), varvid resultatet efter finansiella poster redovisats till 20,4 MSEK (24,4). Årets resultat uppgick till 29,3 MSEK (24,4), motsvarande 2,93 kronor per aktie (2,44). Likviditet och soliditet Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och räntebärande skulder till 449 MSEK (366). Synlig soliditet uppgick till 62 procent (67). Aktiehandel Under året har inga aktier i köpts eller sålts. I Assa Abloy har B-aktier nettoköpts och i Attendo Senior Care har A-aktier samt B-aktier nettoköpts. Substansvärde (SEK) 31 dec dec 2001 Substansvärde 1 *) Substansvärde Börskurs SäkI *) Vid beräkning av substansvärde 1 har hänsyn tagits till latent skatteskuld. Utsikter för 2003 Erhållna utdelningar våren 2003 beräknas till 38,4 MSEK under förutsättning att bolagsstämmorna i och beslutar i enlighet med styrelsens utdelningsförslag samt att ytterligare aktier ej säljs eller köps före avstämningsdagen för utdelning. Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Styrelsen har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att ge styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie stämma besluta om återköp av bolagets aktier. Detta kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie att ny i räkning överförs Anders G. Carlberg Stockholm den 20 mars 2003 Gustaf Douglas Ordförande Fredrik Palmstierna Verkställande direktör Carl Douglas Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 mars 2003 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Ulf Pettersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig 12 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

15 Resultaträkning (MSEK) Not Rörelsen Utdelningsintäkter 29,3 24,4 Realisationsvinst 13,5 17,4 Övriga intäkter 0,1 3,5 Förvaltnings- och administrationskostnader 1 2,1 2,3 Rörelseresultat 40,8 43,0 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,2 Räntekostnader och liknande resultatposter 20,5 18,8 Summa resultat från finansiella investeringar 20,4 18,6 Resultat efter finansiella poster 20,4 24,4 Bokslutsdispositioner 2 8,9 Skatt på årets resultat 3 ÅRETS RESULTAT 29,3 24,4 Vinst per aktie (SEK) 2,93 2,44 Kassaflödesanalys (MSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 40,8 43,0 Avgår realisationsvinst 13,5 17,4 Poster som ej ingår i kassaflödet 1,1 Erhållen ränta 0,1 0,2 Erlagd ränta 18,4 14,5 Betald inkomstskatt 0,1 0,5 Utbetald utdelning 24,5 20,5 15,6 9,8 Minskning kortfristiga fordringar -0,1 2,3 Ökning leverantörsskulder 0,0 0,2 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 0,4 0,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,1 11,7 Investeringsverksamheten Investeringar i aktier 206,2 27,5 Sålda aktier 139,2 49,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 67,0 21,6 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 157,0 40,0 Amortering av lån 135,0 51,0 Ökning checkräkningskredit 61,1 1,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83,1 9,9 Årets kassaflöde 0,0 0,0 Likvida medel vid årets början 0,0 0,0 Likvida medel vid årets slut 0,0 0,0 SÄKI / ÅRSREDOVISNING

16 Balansräkning (MSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 4 845,6 802,4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 353,9 324,4 Fordran intresseföretag 6 7,9 Summa anläggningstillgångar 1.207, ,8 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 4,7 4,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 0,1 Summa omsättningstillgångar 4,8 4,6 Kassa och bank 0,0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1.212, ,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital 100,0 100,0 Reservfond 85,3 85,3 Fritt eget kapital Balanserad vinst 538,3 538,4 Årets resultat 29,3 24,4 Summa eget kapital 752,9 748,1 Obeskattade reserver 8 0,5 9,4 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 449,5 366,3 Summa långfristiga skulder 449,5 366,3 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,2 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9,1 7,4 Summa kortfristiga skulder 9,3 7,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,4 Ställda säkerheter ,2 116,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

17 Bokslutskommentarer och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag där bolaget innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning räknas bli betalt. Not 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader samt personal Löner och andra ersättningar har utgått till verkställande direktören med 400 TSEK (400), samt sociala kostnader 267 TSEK (305), varav 109 TSEK (140) avser pensionskostnader. Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till en årslön och en uppsägningstid om 6 månader. Styrelsearvoden har utgått med 225 TSEK (225), samt sociala kostnader med 74 TSEK (74). Administration och ekonomi sköts av två deltidsanställda, Birgitta Thiel och Mats Löfgren. Lönekostnaderna för 2002 uppgick till 173 TSEK (167), samt sociala kostnader till 57 TSEK (55). Not 2 Bokslutsdispositioner (MSEK) Återföring av skatteutjämningsreserv 8,9 Avsättning till periodiseringsfond Summa 8,9 Not 3 Skatt på årets resultat (MSEK) Skillnad mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande Redovisat resultat före skatt 29,3 24,4 Skatt enligt gällande skattesats 8,2 6,8 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0,0 0,0 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter, utdelning 8,2 6,8 Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 Skattesats Den gällande skattesatsen för inkomstskatt är 28% (28%). Skattemyndigheten har beslutat om att ändra 2001 års taxering vad avser avkastningsskatt och uttagsbeskattning vid överlåtelse av Alecta-medel. Bolaget har överklagat Skattemyndighetens beslut till Länsrätten. Tvistigt belopp uppgår till TSEK. Någon avsättning i årets bokslut har ej gjorts. Not 4 Andelar i intresseföretag (MSEK) Ingående balans 802,4 802,3 Årets inköp 43,4 0,1 Årets försäljningar -0,2 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 845,6 802,4 Antal Kapital- Rösträtts- Bokfört Marknadsandelar andel andel värde värde AB ,9% 27,3% 661, ,8 Attendo Senior Care AB *) ,1% 46,7% 184,4 184,4 Summa 845, ,2 *) Köpoptioner har ställts ut för aktier. Uppgifter om intressebolagens organisationsnummer, eget kapital och resultat efter skatt: Org nr Säte Eget Resultat Kapital efter skatt AB Stockholm , ,8 Attendo Senior Care AB Stockholm 208,9 9,7 Not 5 Andra långsiktiga värdepappersinnehav (MSEK) Ingående balans 324,4 328,8 Årets inköp 154,9 27,4 Årets försäljningar 125,4 31,8 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 353,9 324,4 Antal Kapital- Rösträtts- Bokfört Marknadsandelar andel andel värde värde AB ,2% 13,4% 353,9 803,3 Not 6 Fordran intresseföretag (MSEK) Fordran avser stycken konvertibla skuldebrev i Attendo Senior Care AB med ett anskaffningsvärde om 7,9 MSEK. Konvertiblerna medför rätt att konvertera skuldebreven till stycken aktier motsvarande 160 kronor per aktie under perioden 1/4 1/ Fordran intresseföretag Årets inköp 7,9 Årets försäljningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7,9 Not 7 Förändring av eget kapital (MSEK) Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Eget kapital ,1 81,2 558,9 Utdelning 20,5 Makulering av aktier 4,1 4,1 Årets resultat 24,4 Eget kapital ,0 85,3 562,8 Utdelning 24,5 Årets resultat 29,3 Eget kapital ,0 85,3 567,6 Aktiekapitalet består av stycken aktier à nominellt 10 kronor. Not 8 Obeskattade reserver (MSEK) Periodiseringsfond ,1 Periodiseringsfond ,3 Periodiseringsfond ,4 8,9 Periodiseringsfond ,1 0,1 Summa 0,5 9,4 Not 9 Långfristiga skulder SäkI har inga långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Not 10 Ställda säkerheter (MSEK) För skulder till kreditinstitut Andel i intresseföretag 313,2 116,9 Not 11 Latent skatt Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 0,1 MSEK (2,6). Not 12 Ersättning till revisorerna, Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers Revisionsarvodet för räkenskapsåret uppgick till 75 TSEK (87,5) samt konsultarvodet till 59 TSEK (33,2) SÄKI / ÅRSREDOVISNING

18 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i SäkI AB (publ) Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SäkI AB (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag till vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 21 mars 2003 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Ulf Pettersson Auktoriserad revisor 16 SÄKI / ÅRSREDOVISNING 2002

19 Styrelse och revisorer Gustaf Douglas f 1938 Äger Förvaltnings AB Wasatornet. Styrelseordförande i Boxholms Skogar AB, IFS AB, Investment AB Latour, Fagerhult samt Stockholms Handelskammare. Vice ordförande i Attendo Senior Care AB och AB. Styrelseledamot i AB och Stiftelsen Svenska Dagbladet och Moderata Samlingspartiets partistyrelse. Styrelseordförande i SäkI sedan Aktier i SäkI: samt via fam o bolag Anders G. Carlberg f 1943 Verkställande direktör och koncernchef i Axel Johnson International AB. Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc, SSAB, Sapa och Elkem ASA m.fl. Styrelseledamot i SäkI sedan Aktier i SäkI: Fredrik Palmstierna f 1946 Verkställande direktör. Styrelseledamot i Investment AB Latour, AB, Bravida AS, AB Fagerhult, Almedahls AB, Hultafors AB och Lyktan AB. Styrelseledamot i SäkI sedan Aktier i SäkI: samt via fam o bolag Carl Douglas f 1965 Partner i Infosphere AB. Styrelseledamot i Boxholms Skogar AB, PM- Luft AB, Specma AB och AB. Styrelseledamot i SäkI sedan Aktier i SäkI: Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Revisor i SäkI sedan 1999 Ulf Pettersson Auktoriserad revisor Revisor i SäkI sedan 1997 SÄKI / ÅRSREDOVISNING

20 Adresser SäkI AB (publ) Biblioteksgatan 12 Box STOCKHOLM Tfn Fax AB (publ) Lindhagensplan 70 Box STOCKHOLM Tfn Fax ASSA ABLOY AB (publ) Klarabergsviadukten 90 Box STOCKHOLM Tfn Fax Attendo Senior Care AB Årstaängsvägen 1 A STOCKHOLM Tfn Fax SäkI AB (publ) Box STOCKHOLM Tfn Fax

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse assa abloy ab (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2000. Ägarförhållande assa abloys huvudägare är

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8 96 Innehåll Kommande rapporter Delårsrapport, 3 månader 28 april 1997 Bolagsstämma 28 april 1997 Delårsrapport, 6 månader 11 augusti 1997 Delårsrapport, 9 månader 20 oktober 1997 Affärsidé 1 1996 i korthet

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer