Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink

2 Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden som skall kvalitetsredovisas Likabehandlingsplanen Barn med annat modersmål Arbetet med genus och jämställdhet Barns inflytande Språk och läsutveckling 7 6. Apelgårdens egna prioriteringar Språket bland yngsta barnen Bygga och konstruera Projekt med konstcentrum Sammanställning av åtgärder för utveckling 12 1

3 1. Inledning Apelgården, Hemlingby skola och Tummelisagården tillhör samma chefsområde. Alla 3 enheterna ingår i Sörbyspåret. Sörbyspåret är alla förskolor och skolor vars elever/barn tillhör Sörbyskolans 7-9 upptagningsområde. Sörbyspåret har gemensamma rektorsträffar 1 ggr/vecka. Varannan vecka leds chefsgruppen av områdeschefen. Under året har utvecklingsledarna från skola och förskola träffats tillsammans med rektorer och förskolechefer som en uppföljning på arbetet med lokala läroplanen och för att säkerhetsställa den pedagogiska verksamheten i Sörbyspåret. Utvecklingsledarna är nyckelpersoner i verksamheten. Vi har gemensamma lokala kursplaner med strävansmål tillsammans med övriga förskolor och skolor i Sörbyspåret. Det finns som en röd tråd från förskolan till år 9. Vi har satsat mycket på att jobba individuellt med varje barn och att de skall få individuell uppföljning. Vi följer barnet och dokumenterar, så att vi i tid skall upptäcka och sätta in insatser om barnet behöver mer stöd. Verksamheten har fungerat mycket bra under året. Pedagogerna har kommit mycket långt i det pedagogiska arbetet för att stimulera barnen i deras lärprocesser. Vi har haft en pedagogista, som har träffat personalen några gånger under vårterminen. Det har varit mycket lyckat. Viljan att förändra och skapa lärande situationer har ökat. T.ex. har byggrum med pedagogiskt tänk skapats. Allt material har blivit mer synligt och tillgängligt för barnen. All personal har gått en 3 dagars utbildning i pedagogisk dokumentation. Utbildningen har gett mycket nya tänk. Inspiration och idéer om verksamheten har ökat. Observationerna har blivit fler. Vi har många barn från andra kulturer och vi sökte pengar ur mångkulturella potten och fick kr. Genom de pengarna har vi köpt in cd-skivor, tvåspråkiga böcker, kamera, instrument och utbildning till personalen. Vi har även haft förmånen att vara med i ett projekt med konstcentrum. Barnen har fått se och provat på olika sätt att uppleva, skapa och se på sin närmiljö. 2

4 2. Grundfakta Apelgården ligger i stadsdelen Hemsta i Södra Gävle. Området består av lägre hyreshus. Apelgården har 2 avdelningar, Pyret och Polarn. Pyret är för barn i åldrarna 1-3 år och Polarn för barn 3-5 år. Föräldrar som skolar in sina 1-åringar upplever det som väldigt positivt att vi har en småbarnsgrupp. Det har varit 14 pojkar och 20 flickor på förskolan Personalresurser enligt SCB statistik 15/ Förskola Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Apelgården 5,2 5,5 5,7 Gävle kommun 5,1 5,4 5,6 Förskola Antal barn per avdelning i förskolan Apelgården 15,5 16,5 17 Gävle kommun 16,5 15,8 17,7 Förskola Andel i % årsarb. med ped. högskoleutbildning Apelgården Gävle kommun Antalet barn per avdelning har ökat år från år utan att personalen har blivit fler. Kravet från kommunledningen är budget i balans. Lägre viktning har även bidragit till ökningen. Apelgårdens lokaler är relativt små, så varje barns yta blir inte så stor. Det vore önskvärt om det togs hänsyn till det när barngruppernas storlek diskuteras. 3. System för kvalitetsarbete Vi arbetar med tertialrapporter. De innehåller mål, delmål, metoder, utvärdering, resultat, analys och ev. förbättringsåtgärder. Rapporterna skall utvärderas 2-3 ggr/år Vi använder även muren. Muren består av tegelstenar som fylls i, när barnen har arbetat inom aktuellt område. Detta observationsmaterial ger en tydlig bild över barnets utveckling. Vi har utvecklingssamtal med föräldrarna, där varje barn följs upp. Vi gör en årlig kvalitetsredovisning. 3

5 4. Föregående års åtgärder för utveckling Trygghetsplan Vi har haft den gamla likabehandlingsplanen kvar i samma format som förut. Det skall utarbetas en ny plan efter de nya direktiv som gäller fr.o.m Allmänna råden kommer ut under hösten Efter de råden formar vi vår nya plan. Barn i behov av särskilt stöd Vi har ett fortgående samarbete med Elevstödet. Vi har använt det mångkulturella medel vi fått och köpt in material som främjar språkutvecklingen, t.ex. språkpåsar. Vi har även lyssnat på en föreläsning av Ylva Ellneby samt haft kontakt med en förskolechef som arbetat mycket mångkulturellt. Vi har ett pågående samarbete med barnbiblioteket som lånat ut böcker på andra språk som föräldrar och barn har tillgång till. Detta är en process som fortgår. Genus och jämställdhet Vi håller levande diskussioner på våra möten om vårt förhållningssätt, röstbetoning, kroppsspråk och kroppskontakt med barnen. Vi har varit på en föreläsning och lyssnat på genuspedagogen Lena Hornéy. Barns och elevers inflytande Vi lyssnar och samtalar med barnen om deras val och handlingar. Det är en pågående process där vi ger utrymme för barnens egna idéer, fantasier och kreativitet. Dagligen efter läsvilan gör barnen egna val då de bestämmer själva vad de vill göra. I de dagliga rutinerna uppmuntrar vi barnen till egna val, t.ex. vid matsituationen, påklädning osv. Språk- och läsutveckling Vi har införskaffat material till fler språkpåsar samt instrument och cd-skivor. Under våren har vi gått en utbildning i pedagogisk dokumentation och arbetar fortlöpande med detta i verksamheten. Teknik Vi har under hösten haft ett samarbete med Konstcentrum och arbetat med projektet Alla kan tala bildspråk. Vi anser att strävansmålen för utveckling var realistiska, men att de blev för många. 4

6 5:1 Områden som skall kvalitetsredovisas 5.1 Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan Förutsättningar: Vi har en trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan som utgår från läroplanen, diskrimineringslagarna och barnkonventionen. Arbetet i verksamheten: Vi diskuterar alltid med barnen om det som händer, ex vid konflikter. Genom att alltid prata om det som hänt får de så småningom de verktyg de behöver för att klara situationerna själva. Vi försöker alltid att stärka de positiva saker som barnen gör istället för att uppmärksamma det negativa. Resultat: Barnen har fungerat mycket bra i grupp och de leker oftast tillsammans oavsett ålder och kön. Åtgärder för utveckling: De nya allmänna råden för likabehandlingsplanen kommer i höst. Utifrån dem skall vi revidera vår likabehandlingsplan så innehållet stämmer överens med de föreskrifter som finns. 5.2 Barn/elever i behov av särskilt stöd Barn med annat modersmål än svenska Förutsättningar: Vi har tillgång till elevstödet och se barnet - teamet. Se barnet teamet är vårt eget som vi har tillsammans med Tummelisagården. Där träffas pedagoger som har fått extra utbildning av elevstödet. I barngruppen finns ett antal barn med behov av särkilt stöd. Vi har även några barn med mångkulturell bakgrund. Vi har fått bidrag från den mångkulturella potten som vi använt för att köpa in material till verksamheten. I vårt arbete för barn med behov av särskilt stöd strävar vi efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. (lpfö98) Vi vill se att barnen är trygga i sig själva och i gruppen och att de utvecklar en positiv självkänsla. Att alla barn är viktiga och känner stolthet över sitt ursprung. Arbetet i verksamheten: Vi arbetar med att stärka barnen och ser till deras behov både enskilt och i grupp. Vi arbetar för en lugn och trygg miljö. Det är viktigt att vi som pedagoger är tydliga och tar oss tid för varje barn. Förhållningssättet är något som vi ständigt tänker på 5

7 och arbetar vidare med. Genom att använda oss av det inköpta materialet arbetar vi vidare för att stärka barnens olika kulturer. Resultat: I barngruppen syns resultatet genom att barnen tar till sig och är positiva till det vi gör och det nya materialet. Vi har sett att deras språk utvecklas och att de söker mer kontakt med varandra och med oss pedagoger. Åtgärder för utveckling: Vi arbetar vidare med detta och ser i nuläget inga åtgärder som behöver utvecklas. 5.3 Arbetet med genus och jämställdhet Förutsättningar: Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (lpfö98, s.4) I vårt arbete strävar vi efter att varje barn: Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. (lpfö98) Arbetet i verksamheten: I verksamheten ser vi till att alla barn har tillgång till samma material och vi har blandat typiska pojk- och flicksaker på avdelningarna, både för att möjliggöra möten i leken och att erbjuda varje barn allt det material som finns. Vårt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor är något som vi ständigt tänker på. Vi har under våren lyssnat på en föreläsning med genuspedagogen Lena Hornéy. Resultat: I barngruppen ser vi att barnen använder sig av de olika material som erbjuds, oberoende av ifall det är pojkar eller flickor. Åtgärder för utveckling: Vi ska fortsätta att hålla levande diskussioner om vårt förhållningssätt gällande genus och jämställdhet. 5.4 Barns och elevers inflytande Förutsättningar: Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. (lpfö98) Arbetet i verksamheten: Som personal är det viktigt att vara lyhörda och tillmötesgå barnen så längt som möjligt, ge barnen utrymme och att inte säga nej för snabbt. Vi har material tillgängligt för barnen så att de har möjlighet att själva välja aktiviteter. Det är viktigt att barnen känner att det ger dem något genom att komma med egna förslag och idéer. Barnen ges utrymme för sina egna planer, fantasier och kreativitet i leken och lärandet. Varje dag 6

8 väljer barnen egna aktiviteter efter läsvilan. Vi frågar varje barn vad de vill göra, t.ex. om de vill vara ute eller inne, bygga, pussla eller spela spel. Resultat: Barnen har större valmöjlighet t.ex. att stanna inne och leka medan de andra barnen går ut. De får möjlighet att göra avslut i leken innan nästa aktivitet. Det ger dem större tillit till sin egen förmåga och ansvarskänsla. Åtgärder för utveckling: Vi arbetar vidare med barns inflytande i verksamheten, vi ser detta som en pågående process. 5.5 Språk- och läsutveckling Förutsättningar: Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och sin förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Arbetet i verksamheten: Vi använder namnbilder i samlingar, ritsagor, rim och ramsor, flanosagor och högläsning. Vi arbetar mycket med skriv och sifferlekar. För att väcka barnens intresse för det skrivna ordet har vi satt upp ordbilder på olika föremål. Resultat: Vi ser att barnen har intresse av att använda och utmana sitt talspråk och kommunicera med varandra. Arbetet med språk- och läsutveckling är en pågående process som vi arbetar vidare med. Åtgärder för utveckling: Språk och läsutveckling är en ständig process som fortgår. 6. Förskolans prioriterade mål 6.1 Språket. (Pyret, avdelningen för de yngre barnen) Bakgrund Vi arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. I den åldern läggs grunden för språkutvecklingen. Några av barnen är flerspråkiga. Vi har fått bidrag från den Mångkulturella potten för att kunna 7

9 arbeta med mångkulturalitet på förskolan. Mål från läroplanen Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Delmål Vi vill se att barnen är nyfikna och intresserade av att använda sitt språk i varje situation och att det blir lustfyllt för dem. För det bidraget vi fått ska vi köpa in material som på olika sätt främjar barnens språkutveckling. Metod Vi använder oss av språkpåsar, kort med bilder på föremål och flanosagor för att konkretisera bland annat sånger och sagor för barnen. Pedagogerna är noga med att benämna vad som sker, vara tydliga, använda kroppsspråk samt att uppmuntra och utmana barnen att använda sitt språk. På samlingarna använder vi oss av namnsånger, till exempel att vi säger namnen och klappar stavelserna till. Vi sjunger också mycket sånger med rörelser till. vi använder oss mycket av musik i verksamheten där barnen både får sjunga, lyssna och spela instrument. För bidraget vi fick från den Mångkulturella potten har vi bland annat köpt in material som främjar språkutvecklingen, till exempel har vi utvecklat innehållet i våra språkpåsar. Under våren -09 har vi deltagit i ett mångkulturellt projekt tillsammans med barnbiblioteket. Projektet har gått ut på att det ska finnas barnböcker på andra språk än svenska som föräldrarna kan låna hem direkt från förskolan. Vi har börjat använda oss av pedagogisk dokumentation där vi bland annat observerar barnens språk och samspel. Uppföljning och utvärdering Språket är en pågående process och vi ser att barnen använder sig av sitt talspråk i olika situationer, samt har blivit bättre på att lyssna på varandra. Resultat/Analys Barnen visar stort intresse för språkpåsarna. De har egna samlingar där de har upprop och använder språkpåsarna för att sjunga sånger osv. Vi ser att barnen visar intresse och vilja att delta i samtal och diskussioner. I och med att språket förbättrats ser vi att barnen löser sina konflikter med tal istället för att ta till handgripligheter. Bedömning Vi ser tydligt att med det sätt vi arbetar med språket på, stärker barnen och ger dem den viktiga starten inför fortsättningen. Språkutvecklingen går framåt efter strävansmålen och delmålen är uppnådda. 8

10 Förbättringsåtgärder Barnen som sov fick inte del av vårt arbete med språket. Till hösten kommer vi att dela in dem i grupper så att det skapas fler lässtunder även för sovbarnen. Vi skall tillsammans med barnen reflektera kring böckerna för att främja deras språkutveckling. Vi vill se att barnens intresse för böcker, läsning och bokstäver ökar. 6.2 Bygg och konstruktion. Bakgrund Vi vill ge barnen möjlighet att bygga och konstruera med olika material. Tillsammans med uppdragspedagogen har vi gjort i ordning ett byggrum med olika material. Mål från läroplanen Förskolan skall sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Delmål Vi vill att barnen ska få möjlighet att prova på olika material och bli bekväma med materialet. Vi vill också att barnen ska få chans att öva på att samarbeta och visa hänsyn, samt utveckla deras språk och matematiska begrepp. Metod Vi har inrett ett byggrum på avdelningen, med hjälp av uppdragspedagogen Anna-Karin Fasting. Vi har ställt fram olika byggmaterial som finns tillgängliga för barnen under hela dagen. Alla barn har fått möjlighet att prova på de olika materialen. Vi har bland annat delat in barnen i mindre grupper och turats om att vara i byggrummet tillsammans med barnen. Pedagogerna har skiftat mellan att vara delaktiga och att observera. Uppföljning och utvärdering Alla barnen har haft tillgång till byggrummet och provat på olika material. Pedagogerna har reflekterat tillsammans med barnen för att synliggöra deras lärande och det sociala samspelet. 9

11 En flicka skulle lägga ett A4 papper i en kartong som hon gjort. Nu var kartongen mindre så papperet passade inte. Efter mycket tänkande tog hon fram en linjal och mätte lådan, inte från början på linjalen utan en bit in, men hon räknade centimetrarna från samma ställe på linjalen både för papperet och för lådan. Därefter klippte hon till papperet och det passade. Det här finns dokumenterat på bild. Det var en flicka som var mycket nöjd med sitt resultat. Resultat/Analys Barnen vistas ofta inne i byggrummet, till skillnad från innan vi inredde det. De visar stort intresse för att bygga och konstruera och kommer hela tiden på nya lösningar och nya sätt att använda materialet. På grund av att vi ändrade miljön och satsade på bygg och konstruktion så väcktes intresse både hos barn och hos pedagoger. Bedömning Vi ser att barnen har blivit intresserade av att bygga och konstruera med hjälp av olika material. Arbetet mot strävansmålen har varit fungerat mycket bra. Delmålen är mer eller mindre uppnådda. Förbättringsåtgärder Vi ska arbeta vidare med byggprojektet och fortsätta att uppmuntra barnen till att använda de material som finns tillgängliga. Till hösten kommer vi även att erbjuda nytt byggmaterial för att locka och utmana barnens fantasi och kreativitet. 6.3 Konstcentrum. Bakgrund Vi var med i fotoprojektet Alla kan tala bildspråket i samarbete med bildpedagogen Matilda Svensson från Konstcentrum. Bildskapandet är ett uttryckssätt som kompletterar tal- och skriftspråket och har även ett demokratiskt värde då det inte finns några rätt eller fel i upplevelsen av konst och i den konstnärliga processen. Här kan alla uttryck bli sedda och bekräftade för vad det är. Mål från läroplanen Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttryckssätt som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 10

12 Delmål Vi ska samarbeta med en bildpedagog från Konstcentrum och de ska införskaffa engångskameror till barnen. Fokus ska vara att ta kort i olika miljöer, både barnens hemmiljö och miljön ute och inne på förskolan. Syftet är att stärka barnens medvetenhet om den egna närmiljön. Metod Barnen fick varsin engångskamera som dom skulle använda för att dokumentera sin egen hemmiljö. När de fick tillbaka sina fotografier så lade de ut korten på olika ställen och ville genast berätta vad de såg. Några räknar sina kort, andra berättar genast vad de ser. Många frågor uppstod, Varför är det suddigt Vad liten pappa är Barnen fick varsitt album att sätta in sina kort i och till det gick det åt mycket tid. De fick välja två kort var som de ville berätta om och pedagogerna skrev ner deras texter och satte in i albumet tillsammans med korten. Barnen besökte Konstcentrum vid ett par tillfällen bl.a. för att se en konstutställning och uttrycka sina tankar om vad de såg på tavlorna. De fick också välja ut två bilder från datorn som sedan förstorades och barnen fick måla på dem. Bildpedagogen anser att foton inte är en slutprodukt utan att man kan gå vidare med andra metoder. Barnen har också jobbat tillsammans med konstnären Anna Abrahamsson i projektet I min miljö. De fick tillsammans med henne reflektera och fantisera kring hennes fotografier. Hon visade barnen foton på en röd resväska som hon hade tagit i olika miljöer. Barnen fick sedan välja ut varsin sak som dom skulle fotografera utomhus i förskolans miljö tillsammans med henne. Pojkarna valde hårda saker medan flickorna valde mjuka. Vi besökte Skräddargårdens förskola och tittade tillsammans med deras barn på alla foton som barnen hade tagit. Fotona visades som ett bildspel på datorn och barnen fick reflektera och fantisera kring allt de såg. Alla barn hade också tillgång till digitalkameror och deras bilder sparades till en utställning vid projektets slut. Uppföljning och utvärdering Första gången när barnen skulle ta kort var korten tagna från långt håll, en del blev suddiga och många frågor ställdes. Men ju längre projektet kom så blev fotona annorlunda. De hade lärt sig tekniken och upptäckt olika möjligheter att använda kameran på. Kameran har varit ett redskap för att synliggöra barnens tankar, de har vetat vad de vill ta kort på och varit med i hela processen. Barnens bilder blir annorlunda än vuxnas, de vågar mer, ser saker som vi vuxna inte ser. Det har inte funnits några omöjliga sätt att ta kort på. Finmotoriken öga-hand har utvecklats. Barnens foton resulterade i en bok som dom fick vid projektets slut. 11

13 Resultat Projektet avslutades med en vernissage där barnens föräldrar var inbjudna. Barnen hade gjort ett eget anslag med inbjudan och planerade vad de ville bjuda på och var med och inhandlade det. Dagen innan satte vi upp fotografierna tillsammans på väggarna och gömde de med skynken så att ingen skulle se vad som skulle visas. Det var stolta barn som visade upp sina fotografier för föräldrarna och berättade om hur de hade gjort och tänkt när de fotade. Analys Samarbetet med konstcentrum gick bra och barnen tyckte att det var roligt och var intresserade. Kameran blev ett nytt, spännande verktyg för barnen att arbeta med. Resultatet blev inte i första hand att barnen blev mer medvetna om sin närmiljö, utan själva processen och arbetet med kameran blev det centrala. Bedömning Arbetet har utvecklats från gång till gång utifrån barnens egna tankar och funderingar. Vi har sett ett kreativt tänkande och sett nya färdigheter. Barnen har fått: *Fakta *Förståelse *Färdighet *Förtrogenhet *Förhandlat *Fantiserat 8. Sammanställning av åtgärder för utveckling Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan Vi har haft den gamla likabehandlingsplanen kvar i samma format som förut. Det skall utarbetas en ny plan efter de nya direktiv som gäller fr.o.m Allmänna råden kommer ut under hösten Efter de råden formar vi vår nya plan. 12

14 Barn/elever i behov av särskilt stöd Barn med annat modersmål än svenska Vi arbetar vidare med vårt mångkulturella projekt och ser i nuläget inga åtgärder som behöver utvecklas. Vi vet i nuläget inte vilka barn vi får till hösten och vet därför inte hur vi kommer att arbeta med mångkulturalitet. Arbetet med genus och jämställdhet Vi ska fortsätta att hålla levande diskussioner om vårt förhållningssätt gällande genus och jämställdhet och arbetar som i nuläget med barnen. Barns och elevers inflytande Vi arbetar vidare med barns inflytande i verksamheten, vi ser detta som en pågående process. Barnen är mycket intresserade av vattenlek och målning men vi har inte hittat någon lösning på hur de ska få fri tillgång till dessa aktiviteter. I samarbete med en uppdragspedagog har vi diskuterat och fått nya idéer som vi vill starta upp med till hösten. Vi vill skapa fungerande arbetsplatser för vattenlek och målning. Vi vill se att barnen utvecklar sin kreativitet och får fri tillgång till dessa arbetsplatser. Språk- och läsutveckling Till hösten ska vi prioritera högläsning för barnen i olika åldersgrupper, samt att reflektera kring böckerna med dem för att främja deras språkutveckling. Vi vill se att barnens intresse för böcker, läsning och bokstäver ökar. Bygg och konstruktion Vi ska arbeta vidare med byggprojektet och fortsätta att uppmuntra barnen till att använda de material som finns tillgängliga. Till hösten kommer vi även att erbjuda nya byggmaterial för att ytterligare locka och utmana barnens fantasi och skapa kreativitet. 13

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 5 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014 Familjedaghemmen i Skäggetorp 2 Innehåll NORMER OCH VÄRDEN... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund

Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 4 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4

Läs mer

Lokal arbetsplan. Läsåret:

Lokal arbetsplan. Läsåret: 2016-09-30 Lokal arbetsplan Läsåret: Förskolans vision: De barn som gått på Täppan ska ha med sig ut i livet: - En god självkänsla och lära sig att tänka själv - Se att alla människor har lika värde. -

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Språk: Mål från Lpfö 98 reviderad 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn

Språk: Mål från Lpfö 98 reviderad 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn Lokal arbetsplan för Bastasjö Språkförskola 2015/2016 Språk: Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för VALEN

Lokal Arbetsplan för VALEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för VALEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016 Arbetsplan Lillbergets förskola Avd 4 2015/2016 INLEDNING Vi på avdelning 4 har valt att främst arbeta med målen Språk och kommunikation samt med Utveckling och lärande. På avdelningen går barn i åldrarna

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009

Kvalitetsredovisning 2008/2009 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Vallbacksgården Tommy Andersson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Grundfakta 3. System för kvalitetsarbete 4. Föregående års åtgärder för utveckling 5. Områden som ska

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer