Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink

2 Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden som skall kvalitetsredovisas Likabehandlingsplanen Barn med annat modersmål Arbetet med genus och jämställdhet Barns inflytande Språk och läsutveckling 7 6. Apelgårdens egna prioriteringar Språket bland yngsta barnen Bygga och konstruera Projekt med konstcentrum Sammanställning av åtgärder för utveckling 12 1

3 1. Inledning Apelgården, Hemlingby skola och Tummelisagården tillhör samma chefsområde. Alla 3 enheterna ingår i Sörbyspåret. Sörbyspåret är alla förskolor och skolor vars elever/barn tillhör Sörbyskolans 7-9 upptagningsområde. Sörbyspåret har gemensamma rektorsträffar 1 ggr/vecka. Varannan vecka leds chefsgruppen av områdeschefen. Under året har utvecklingsledarna från skola och förskola träffats tillsammans med rektorer och förskolechefer som en uppföljning på arbetet med lokala läroplanen och för att säkerhetsställa den pedagogiska verksamheten i Sörbyspåret. Utvecklingsledarna är nyckelpersoner i verksamheten. Vi har gemensamma lokala kursplaner med strävansmål tillsammans med övriga förskolor och skolor i Sörbyspåret. Det finns som en röd tråd från förskolan till år 9. Vi har satsat mycket på att jobba individuellt med varje barn och att de skall få individuell uppföljning. Vi följer barnet och dokumenterar, så att vi i tid skall upptäcka och sätta in insatser om barnet behöver mer stöd. Verksamheten har fungerat mycket bra under året. Pedagogerna har kommit mycket långt i det pedagogiska arbetet för att stimulera barnen i deras lärprocesser. Vi har haft en pedagogista, som har träffat personalen några gånger under vårterminen. Det har varit mycket lyckat. Viljan att förändra och skapa lärande situationer har ökat. T.ex. har byggrum med pedagogiskt tänk skapats. Allt material har blivit mer synligt och tillgängligt för barnen. All personal har gått en 3 dagars utbildning i pedagogisk dokumentation. Utbildningen har gett mycket nya tänk. Inspiration och idéer om verksamheten har ökat. Observationerna har blivit fler. Vi har många barn från andra kulturer och vi sökte pengar ur mångkulturella potten och fick kr. Genom de pengarna har vi köpt in cd-skivor, tvåspråkiga böcker, kamera, instrument och utbildning till personalen. Vi har även haft förmånen att vara med i ett projekt med konstcentrum. Barnen har fått se och provat på olika sätt att uppleva, skapa och se på sin närmiljö. 2

4 2. Grundfakta Apelgården ligger i stadsdelen Hemsta i Södra Gävle. Området består av lägre hyreshus. Apelgården har 2 avdelningar, Pyret och Polarn. Pyret är för barn i åldrarna 1-3 år och Polarn för barn 3-5 år. Föräldrar som skolar in sina 1-åringar upplever det som väldigt positivt att vi har en småbarnsgrupp. Det har varit 14 pojkar och 20 flickor på förskolan Personalresurser enligt SCB statistik 15/ Förskola Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Apelgården 5,2 5,5 5,7 Gävle kommun 5,1 5,4 5,6 Förskola Antal barn per avdelning i förskolan Apelgården 15,5 16,5 17 Gävle kommun 16,5 15,8 17,7 Förskola Andel i % årsarb. med ped. högskoleutbildning Apelgården Gävle kommun Antalet barn per avdelning har ökat år från år utan att personalen har blivit fler. Kravet från kommunledningen är budget i balans. Lägre viktning har även bidragit till ökningen. Apelgårdens lokaler är relativt små, så varje barns yta blir inte så stor. Det vore önskvärt om det togs hänsyn till det när barngruppernas storlek diskuteras. 3. System för kvalitetsarbete Vi arbetar med tertialrapporter. De innehåller mål, delmål, metoder, utvärdering, resultat, analys och ev. förbättringsåtgärder. Rapporterna skall utvärderas 2-3 ggr/år Vi använder även muren. Muren består av tegelstenar som fylls i, när barnen har arbetat inom aktuellt område. Detta observationsmaterial ger en tydlig bild över barnets utveckling. Vi har utvecklingssamtal med föräldrarna, där varje barn följs upp. Vi gör en årlig kvalitetsredovisning. 3

5 4. Föregående års åtgärder för utveckling Trygghetsplan Vi har haft den gamla likabehandlingsplanen kvar i samma format som förut. Det skall utarbetas en ny plan efter de nya direktiv som gäller fr.o.m Allmänna råden kommer ut under hösten Efter de råden formar vi vår nya plan. Barn i behov av särskilt stöd Vi har ett fortgående samarbete med Elevstödet. Vi har använt det mångkulturella medel vi fått och köpt in material som främjar språkutvecklingen, t.ex. språkpåsar. Vi har även lyssnat på en föreläsning av Ylva Ellneby samt haft kontakt med en förskolechef som arbetat mycket mångkulturellt. Vi har ett pågående samarbete med barnbiblioteket som lånat ut böcker på andra språk som föräldrar och barn har tillgång till. Detta är en process som fortgår. Genus och jämställdhet Vi håller levande diskussioner på våra möten om vårt förhållningssätt, röstbetoning, kroppsspråk och kroppskontakt med barnen. Vi har varit på en föreläsning och lyssnat på genuspedagogen Lena Hornéy. Barns och elevers inflytande Vi lyssnar och samtalar med barnen om deras val och handlingar. Det är en pågående process där vi ger utrymme för barnens egna idéer, fantasier och kreativitet. Dagligen efter läsvilan gör barnen egna val då de bestämmer själva vad de vill göra. I de dagliga rutinerna uppmuntrar vi barnen till egna val, t.ex. vid matsituationen, påklädning osv. Språk- och läsutveckling Vi har införskaffat material till fler språkpåsar samt instrument och cd-skivor. Under våren har vi gått en utbildning i pedagogisk dokumentation och arbetar fortlöpande med detta i verksamheten. Teknik Vi har under hösten haft ett samarbete med Konstcentrum och arbetat med projektet Alla kan tala bildspråk. Vi anser att strävansmålen för utveckling var realistiska, men att de blev för många. 4

6 5:1 Områden som skall kvalitetsredovisas 5.1 Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan Förutsättningar: Vi har en trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan som utgår från läroplanen, diskrimineringslagarna och barnkonventionen. Arbetet i verksamheten: Vi diskuterar alltid med barnen om det som händer, ex vid konflikter. Genom att alltid prata om det som hänt får de så småningom de verktyg de behöver för att klara situationerna själva. Vi försöker alltid att stärka de positiva saker som barnen gör istället för att uppmärksamma det negativa. Resultat: Barnen har fungerat mycket bra i grupp och de leker oftast tillsammans oavsett ålder och kön. Åtgärder för utveckling: De nya allmänna råden för likabehandlingsplanen kommer i höst. Utifrån dem skall vi revidera vår likabehandlingsplan så innehållet stämmer överens med de föreskrifter som finns. 5.2 Barn/elever i behov av särskilt stöd Barn med annat modersmål än svenska Förutsättningar: Vi har tillgång till elevstödet och se barnet - teamet. Se barnet teamet är vårt eget som vi har tillsammans med Tummelisagården. Där träffas pedagoger som har fått extra utbildning av elevstödet. I barngruppen finns ett antal barn med behov av särkilt stöd. Vi har även några barn med mångkulturell bakgrund. Vi har fått bidrag från den mångkulturella potten som vi använt för att köpa in material till verksamheten. I vårt arbete för barn med behov av särskilt stöd strävar vi efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. (lpfö98) Vi vill se att barnen är trygga i sig själva och i gruppen och att de utvecklar en positiv självkänsla. Att alla barn är viktiga och känner stolthet över sitt ursprung. Arbetet i verksamheten: Vi arbetar med att stärka barnen och ser till deras behov både enskilt och i grupp. Vi arbetar för en lugn och trygg miljö. Det är viktigt att vi som pedagoger är tydliga och tar oss tid för varje barn. Förhållningssättet är något som vi ständigt tänker på 5

7 och arbetar vidare med. Genom att använda oss av det inköpta materialet arbetar vi vidare för att stärka barnens olika kulturer. Resultat: I barngruppen syns resultatet genom att barnen tar till sig och är positiva till det vi gör och det nya materialet. Vi har sett att deras språk utvecklas och att de söker mer kontakt med varandra och med oss pedagoger. Åtgärder för utveckling: Vi arbetar vidare med detta och ser i nuläget inga åtgärder som behöver utvecklas. 5.3 Arbetet med genus och jämställdhet Förutsättningar: Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (lpfö98, s.4) I vårt arbete strävar vi efter att varje barn: Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. (lpfö98) Arbetet i verksamheten: I verksamheten ser vi till att alla barn har tillgång till samma material och vi har blandat typiska pojk- och flicksaker på avdelningarna, både för att möjliggöra möten i leken och att erbjuda varje barn allt det material som finns. Vårt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor är något som vi ständigt tänker på. Vi har under våren lyssnat på en föreläsning med genuspedagogen Lena Hornéy. Resultat: I barngruppen ser vi att barnen använder sig av de olika material som erbjuds, oberoende av ifall det är pojkar eller flickor. Åtgärder för utveckling: Vi ska fortsätta att hålla levande diskussioner om vårt förhållningssätt gällande genus och jämställdhet. 5.4 Barns och elevers inflytande Förutsättningar: Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. (lpfö98) Arbetet i verksamheten: Som personal är det viktigt att vara lyhörda och tillmötesgå barnen så längt som möjligt, ge barnen utrymme och att inte säga nej för snabbt. Vi har material tillgängligt för barnen så att de har möjlighet att själva välja aktiviteter. Det är viktigt att barnen känner att det ger dem något genom att komma med egna förslag och idéer. Barnen ges utrymme för sina egna planer, fantasier och kreativitet i leken och lärandet. Varje dag 6

8 väljer barnen egna aktiviteter efter läsvilan. Vi frågar varje barn vad de vill göra, t.ex. om de vill vara ute eller inne, bygga, pussla eller spela spel. Resultat: Barnen har större valmöjlighet t.ex. att stanna inne och leka medan de andra barnen går ut. De får möjlighet att göra avslut i leken innan nästa aktivitet. Det ger dem större tillit till sin egen förmåga och ansvarskänsla. Åtgärder för utveckling: Vi arbetar vidare med barns inflytande i verksamheten, vi ser detta som en pågående process. 5.5 Språk- och läsutveckling Förutsättningar: Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och sin förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Arbetet i verksamheten: Vi använder namnbilder i samlingar, ritsagor, rim och ramsor, flanosagor och högläsning. Vi arbetar mycket med skriv och sifferlekar. För att väcka barnens intresse för det skrivna ordet har vi satt upp ordbilder på olika föremål. Resultat: Vi ser att barnen har intresse av att använda och utmana sitt talspråk och kommunicera med varandra. Arbetet med språk- och läsutveckling är en pågående process som vi arbetar vidare med. Åtgärder för utveckling: Språk och läsutveckling är en ständig process som fortgår. 6. Förskolans prioriterade mål 6.1 Språket. (Pyret, avdelningen för de yngre barnen) Bakgrund Vi arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. I den åldern läggs grunden för språkutvecklingen. Några av barnen är flerspråkiga. Vi har fått bidrag från den Mångkulturella potten för att kunna 7

9 arbeta med mångkulturalitet på förskolan. Mål från läroplanen Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Delmål Vi vill se att barnen är nyfikna och intresserade av att använda sitt språk i varje situation och att det blir lustfyllt för dem. För det bidraget vi fått ska vi köpa in material som på olika sätt främjar barnens språkutveckling. Metod Vi använder oss av språkpåsar, kort med bilder på föremål och flanosagor för att konkretisera bland annat sånger och sagor för barnen. Pedagogerna är noga med att benämna vad som sker, vara tydliga, använda kroppsspråk samt att uppmuntra och utmana barnen att använda sitt språk. På samlingarna använder vi oss av namnsånger, till exempel att vi säger namnen och klappar stavelserna till. Vi sjunger också mycket sånger med rörelser till. vi använder oss mycket av musik i verksamheten där barnen både får sjunga, lyssna och spela instrument. För bidraget vi fick från den Mångkulturella potten har vi bland annat köpt in material som främjar språkutvecklingen, till exempel har vi utvecklat innehållet i våra språkpåsar. Under våren -09 har vi deltagit i ett mångkulturellt projekt tillsammans med barnbiblioteket. Projektet har gått ut på att det ska finnas barnböcker på andra språk än svenska som föräldrarna kan låna hem direkt från förskolan. Vi har börjat använda oss av pedagogisk dokumentation där vi bland annat observerar barnens språk och samspel. Uppföljning och utvärdering Språket är en pågående process och vi ser att barnen använder sig av sitt talspråk i olika situationer, samt har blivit bättre på att lyssna på varandra. Resultat/Analys Barnen visar stort intresse för språkpåsarna. De har egna samlingar där de har upprop och använder språkpåsarna för att sjunga sånger osv. Vi ser att barnen visar intresse och vilja att delta i samtal och diskussioner. I och med att språket förbättrats ser vi att barnen löser sina konflikter med tal istället för att ta till handgripligheter. Bedömning Vi ser tydligt att med det sätt vi arbetar med språket på, stärker barnen och ger dem den viktiga starten inför fortsättningen. Språkutvecklingen går framåt efter strävansmålen och delmålen är uppnådda. 8

10 Förbättringsåtgärder Barnen som sov fick inte del av vårt arbete med språket. Till hösten kommer vi att dela in dem i grupper så att det skapas fler lässtunder även för sovbarnen. Vi skall tillsammans med barnen reflektera kring böckerna för att främja deras språkutveckling. Vi vill se att barnens intresse för böcker, läsning och bokstäver ökar. 6.2 Bygg och konstruktion. Bakgrund Vi vill ge barnen möjlighet att bygga och konstruera med olika material. Tillsammans med uppdragspedagogen har vi gjort i ordning ett byggrum med olika material. Mål från läroplanen Förskolan skall sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Delmål Vi vill att barnen ska få möjlighet att prova på olika material och bli bekväma med materialet. Vi vill också att barnen ska få chans att öva på att samarbeta och visa hänsyn, samt utveckla deras språk och matematiska begrepp. Metod Vi har inrett ett byggrum på avdelningen, med hjälp av uppdragspedagogen Anna-Karin Fasting. Vi har ställt fram olika byggmaterial som finns tillgängliga för barnen under hela dagen. Alla barn har fått möjlighet att prova på de olika materialen. Vi har bland annat delat in barnen i mindre grupper och turats om att vara i byggrummet tillsammans med barnen. Pedagogerna har skiftat mellan att vara delaktiga och att observera. Uppföljning och utvärdering Alla barnen har haft tillgång till byggrummet och provat på olika material. Pedagogerna har reflekterat tillsammans med barnen för att synliggöra deras lärande och det sociala samspelet. 9

11 En flicka skulle lägga ett A4 papper i en kartong som hon gjort. Nu var kartongen mindre så papperet passade inte. Efter mycket tänkande tog hon fram en linjal och mätte lådan, inte från början på linjalen utan en bit in, men hon räknade centimetrarna från samma ställe på linjalen både för papperet och för lådan. Därefter klippte hon till papperet och det passade. Det här finns dokumenterat på bild. Det var en flicka som var mycket nöjd med sitt resultat. Resultat/Analys Barnen vistas ofta inne i byggrummet, till skillnad från innan vi inredde det. De visar stort intresse för att bygga och konstruera och kommer hela tiden på nya lösningar och nya sätt att använda materialet. På grund av att vi ändrade miljön och satsade på bygg och konstruktion så väcktes intresse både hos barn och hos pedagoger. Bedömning Vi ser att barnen har blivit intresserade av att bygga och konstruera med hjälp av olika material. Arbetet mot strävansmålen har varit fungerat mycket bra. Delmålen är mer eller mindre uppnådda. Förbättringsåtgärder Vi ska arbeta vidare med byggprojektet och fortsätta att uppmuntra barnen till att använda de material som finns tillgängliga. Till hösten kommer vi även att erbjuda nytt byggmaterial för att locka och utmana barnens fantasi och kreativitet. 6.3 Konstcentrum. Bakgrund Vi var med i fotoprojektet Alla kan tala bildspråket i samarbete med bildpedagogen Matilda Svensson från Konstcentrum. Bildskapandet är ett uttryckssätt som kompletterar tal- och skriftspråket och har även ett demokratiskt värde då det inte finns några rätt eller fel i upplevelsen av konst och i den konstnärliga processen. Här kan alla uttryck bli sedda och bekräftade för vad det är. Mål från läroplanen Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttryckssätt som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 10

12 Delmål Vi ska samarbeta med en bildpedagog från Konstcentrum och de ska införskaffa engångskameror till barnen. Fokus ska vara att ta kort i olika miljöer, både barnens hemmiljö och miljön ute och inne på förskolan. Syftet är att stärka barnens medvetenhet om den egna närmiljön. Metod Barnen fick varsin engångskamera som dom skulle använda för att dokumentera sin egen hemmiljö. När de fick tillbaka sina fotografier så lade de ut korten på olika ställen och ville genast berätta vad de såg. Några räknar sina kort, andra berättar genast vad de ser. Många frågor uppstod, Varför är det suddigt Vad liten pappa är Barnen fick varsitt album att sätta in sina kort i och till det gick det åt mycket tid. De fick välja två kort var som de ville berätta om och pedagogerna skrev ner deras texter och satte in i albumet tillsammans med korten. Barnen besökte Konstcentrum vid ett par tillfällen bl.a. för att se en konstutställning och uttrycka sina tankar om vad de såg på tavlorna. De fick också välja ut två bilder från datorn som sedan förstorades och barnen fick måla på dem. Bildpedagogen anser att foton inte är en slutprodukt utan att man kan gå vidare med andra metoder. Barnen har också jobbat tillsammans med konstnären Anna Abrahamsson i projektet I min miljö. De fick tillsammans med henne reflektera och fantisera kring hennes fotografier. Hon visade barnen foton på en röd resväska som hon hade tagit i olika miljöer. Barnen fick sedan välja ut varsin sak som dom skulle fotografera utomhus i förskolans miljö tillsammans med henne. Pojkarna valde hårda saker medan flickorna valde mjuka. Vi besökte Skräddargårdens förskola och tittade tillsammans med deras barn på alla foton som barnen hade tagit. Fotona visades som ett bildspel på datorn och barnen fick reflektera och fantisera kring allt de såg. Alla barn hade också tillgång till digitalkameror och deras bilder sparades till en utställning vid projektets slut. Uppföljning och utvärdering Första gången när barnen skulle ta kort var korten tagna från långt håll, en del blev suddiga och många frågor ställdes. Men ju längre projektet kom så blev fotona annorlunda. De hade lärt sig tekniken och upptäckt olika möjligheter att använda kameran på. Kameran har varit ett redskap för att synliggöra barnens tankar, de har vetat vad de vill ta kort på och varit med i hela processen. Barnens bilder blir annorlunda än vuxnas, de vågar mer, ser saker som vi vuxna inte ser. Det har inte funnits några omöjliga sätt att ta kort på. Finmotoriken öga-hand har utvecklats. Barnens foton resulterade i en bok som dom fick vid projektets slut. 11

13 Resultat Projektet avslutades med en vernissage där barnens föräldrar var inbjudna. Barnen hade gjort ett eget anslag med inbjudan och planerade vad de ville bjuda på och var med och inhandlade det. Dagen innan satte vi upp fotografierna tillsammans på väggarna och gömde de med skynken så att ingen skulle se vad som skulle visas. Det var stolta barn som visade upp sina fotografier för föräldrarna och berättade om hur de hade gjort och tänkt när de fotade. Analys Samarbetet med konstcentrum gick bra och barnen tyckte att det var roligt och var intresserade. Kameran blev ett nytt, spännande verktyg för barnen att arbeta med. Resultatet blev inte i första hand att barnen blev mer medvetna om sin närmiljö, utan själva processen och arbetet med kameran blev det centrala. Bedömning Arbetet har utvecklats från gång till gång utifrån barnens egna tankar och funderingar. Vi har sett ett kreativt tänkande och sett nya färdigheter. Barnen har fått: *Fakta *Förståelse *Färdighet *Förtrogenhet *Förhandlat *Fantiserat 8. Sammanställning av åtgärder för utveckling Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan Vi har haft den gamla likabehandlingsplanen kvar i samma format som förut. Det skall utarbetas en ny plan efter de nya direktiv som gäller fr.o.m Allmänna råden kommer ut under hösten Efter de råden formar vi vår nya plan. 12

14 Barn/elever i behov av särskilt stöd Barn med annat modersmål än svenska Vi arbetar vidare med vårt mångkulturella projekt och ser i nuläget inga åtgärder som behöver utvecklas. Vi vet i nuläget inte vilka barn vi får till hösten och vet därför inte hur vi kommer att arbeta med mångkulturalitet. Arbetet med genus och jämställdhet Vi ska fortsätta att hålla levande diskussioner om vårt förhållningssätt gällande genus och jämställdhet och arbetar som i nuläget med barnen. Barns och elevers inflytande Vi arbetar vidare med barns inflytande i verksamheten, vi ser detta som en pågående process. Barnen är mycket intresserade av vattenlek och målning men vi har inte hittat någon lösning på hur de ska få fri tillgång till dessa aktiviteter. I samarbete med en uppdragspedagog har vi diskuterat och fått nya idéer som vi vill starta upp med till hösten. Vi vill skapa fungerande arbetsplatser för vattenlek och målning. Vi vill se att barnen utvecklar sin kreativitet och får fri tillgång till dessa arbetsplatser. Språk- och läsutveckling Till hösten ska vi prioritera högläsning för barnen i olika åldersgrupper, samt att reflektera kring böckerna med dem för att främja deras språkutveckling. Vi vill se att barnens intresse för böcker, läsning och bokstäver ökar. Bygg och konstruktion Vi ska arbeta vidare med byggprojektet och fortsätta att uppmuntra barnen till att använda de material som finns tillgängliga. Till hösten kommer vi även att erbjuda nya byggmaterial för att ytterligare locka och utmana barnens fantasi och skapa kreativitet. 13

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 Personal: Lotta 100 %, Annika 100 %, Helena100% Jessica: tisdagar/torsdagar Förskolorna i Björndammens område arbetar mot tre prioriterade mål och tillhörande verksamhetsmål: -

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11

Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11 Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11 Vi har förändrat miljön utifrån barngruppens behov. Vi har gjort det här för att barnen skall dela upp sig i mindre konstellationer och för att barnen skall

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Tranan Övergripande På Sångsvanens förskola avdelning Tranan arbetar 2 förskollärare, 100

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Välkommen till avd Bävern

Välkommen till avd Bävern Välkommen till avd Bävern Bävern är en äldrebarnsavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi strävar efter att ge varje barn möjligheter till ett lustfyllt lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 UKFF Område Kungsberget/Linghem Kvalitetsredovisning 2007/2008 Linghems förskoleverksamhet 1 Innehållsförteckning Grundfakta om Linghems förskoleverksamhet.3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen.3

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer