Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR"

Transkript

1 Dm KS/2009: Handläggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Ordförandens förslag til beslut I, Kommunstyrelsen fóreslår kommunllmäktige att instäma i revisoremas gransknng, 2, Kommunstyrelsen fóreslår vidare kommunfullmäktige besluta om att godkäna Ãrsredovisningen 2008 för Sarodningsfórbundet RAR oeh att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fór verksamhetsåret 2008, Ärendebeskrivning Revisorema i Samordningsfórbundet RA i Sörmland har granskat fórbundets verksaret fór år 2008 oeh har till samtliga medlemskommuner översänt revisionsberättelsen fór år 2008 fór godkännande, Rapporten översändes den 15 april 2009 til ekonomikontoret oeh Soeialnämnden fór ytrande, Ekonomikontoret oeh Soeialnärden har valt att samordna sitt yttrande, Revisorernas redogörelse Revisorema har granskat Sarordningsfórbundet RAR i sörmlands årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens fórvaltning fór år 2008, Granskningen har utfórts enligt kommunallagen oeh enligt god redovisningssed, Revisorema har utifrån att de ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är fórenligt med de mål fór den ekonomiska fórvaltningen som fórbundsstyrelsen beslutat om i årsbudgeten oeh flerårsplanen gjort fóljande bedömning: Den utvärdering av målen fór god ekonomisk hushållning som görs i som görs i Sarordningsfórbundets årsredovisningen bör utveeklas oeh kompletteras med uppgifter från tidigare rapportperioder. Samordningsfórbundets redovisar ett negativt eget kapital på tk per den , Samordningsfórbundets styrelse har hänvisat till synnerliga skäl som lagen medger fór att balanskravet inte uppfylls, Samtidigt med ett negativt eget kapital finns det stora avsättningar i räkenskapema fór beviljade anslag til ett antal fleråriga projekt. Revisorema anser därfór att planeringen av likviditet över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsfórbundet befinner sig i. Ekonomikontorets oeh soeialförvaltningens förslag til yttrande Ekonomikontoret har tagit del av revisoremas rapport oeh delar deras uppfattning angående de åtgärder fórbundet bör vidta, Sedan fóregående år har årsredovisningen kompletterats med en utvärdering av Samordningsfórbundets mål fór god ekonomisk hushållning, Denna utvärdering bör 211_09m~k

2 uppgifter från tidigare rapportperioder fór att öka informationsvärdet för medlemmama, Angående Samordningsförbundets negativa egnakapital på tkr per den 31/ fórklaras detta av den prineip som samordningsförbundet använder sedan 2006 oeh som säger att "beslutade bidrag til projekt som löper över flera år redovisas som en kostnad det år projektet besluras ", Utbetalningama ska sedan täekas av medlemsavgifter under de år utbetalningama sker. Vi håller även i denna fråga med revisorerna oeh anser att en god planering av likviditeten över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsfórbundet nu befinner sig i, Samordningsförbundet har redan idag påbörjat en likviditetsplanering som redovisas i samband med årsbokslutet. Samordningsfórbundet hade vid 2008 års slut en likviditet på drygt 29 mn, Med hänsyn taget til de projektbeslut som idag finns fattade oeh med utrymme för nya projektbeslut har samordningsfórbundet gjort en femårsplan som visar att de likvida medlena vid 2012 skulle ha minskat til drygt 5 mn, Ärendets handlingar. Revisionsbiträdets rapport, i. Samordningsförbundet RAR:s protokoll, Missiv, Ârsredovisning RAR Yttrande från ekonomikontoret, Yttande enligt uppdrag av socialnämnden (utdelas vid sammanträde - ytrandet samstämmigt med ekonomikontorets ytrande) ill-09md:iloc

3 .. Clt J.~-O't-'ol- Samordningsfórbundet RA i Sörmland Revisionsbiträdets rapport Granskning av årsredovisning, intern kontroll, bokfóring och fórvaltning 2008 Audit KPMG AB J april 2009 An/aJ sidor: 6 I /,/1_ is2009 KPMG AS, a Swedish limited liabilty company and a member linn of the KPMG netwrk of independent member finns affliated with KPMG Intemalioral. a Swiss coosralive. All iiohls reerved

4 l- SamrdnngsfIrbundet BAR i Sörmland Granskning årsredovisning, bokfring Innehåll 1. Inlednng 1 2. Sammanfattng 1 3. F örvaltningsberåttelse 1 3,1 Redovisning av mål oeh verksaret 1 4. Árets resultat 1 januar - 31 december 2 5. Balanskravet 2 6, Redovisningsprinciper och balansråknng 3 7, Kontroll över beviljade projektmedel 3 7,1 Kontroll över avtal för projekt Kontroll över utbetalda medel mot ekonornsk slutredovisnig 4 7,3 Utvärdering sjålvvarderingar - SUS Systemet för Uppföljning av Samverkan 4 8. Uppfóljning av vår granskning från fóregående år 4!.t

5 mø Samordningsjõrbundet RAR i SOrmiand Granslming årsredovisning, bokfring Inledning Vi har som ett led i vår revision av Samordngsfórbundet RA i Sörmand granskat årsredovisnig oeh intern kontroll, bokfórig oeh fórvaltnig fór år 2008, Vår granskng är priär ind på frgan om årsredovisnigen ger en rättvisande bild av verksameten oeh om fórvaltngen bedrvits i enlighet med lag, Vi har tidigare läiat vår rapport från granskning av delårsrapport 2008, 2. Sammanfattning. Vi rekommendera att verksamhetsredovisningen av mål utveeklas, Vi bedömer utöver rekommendationen ovan att årsredovisnigen ger en rät!visande bild av resultat oeh stälg oeh att rapporten är upprättad enligt kommunal redovisnigslag oeh god redovisnigssed, Styelsen hänvisar til reglero om synerliga skäl varór inte balanskravet uppfylls, Vi rekommenderar att styrelsen anger vilk avsiker det fis fór återställandet av eget kapital samt inormerar medtemmara om delt, Beviljade projektedel över flera år kräver en planerig av likditeten fór minst den tid som medel utbetalas,,vi rekommenderar at! avtal som inehåller fastställda villkor fór projekt upprättas oeh att den ekonomiska slutredovisnigen i projekten kontrolleras. 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Redovisning av mål och verksamhet Kommunallagen anger at! fórvaltnigsberät!elsen i årsredovisnigen ska inehålla uppgifter om hur de fiansiella oeh verksametsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållng uppfyllts. Lagen ställer därór krav på at! budgeten ska inehålla finansiella mål samt mål oeh riktliner fór verksameten, Samordngsfórbundets revisorer ska uttaa sig om redovisnig av målen i sit! ultlande om årsredovisnigen, ' Årsredovisnigen redovisar fiansiella mål oeh verksametsmässiga mål (sid 4 avsnit! 2.3 Mål) oeh det fros fór dessa en återkoppling til mål som fions fastställda i verksametsplanen/udgeten fór året. Vi bedömer att rapporterigen enligt lag uppfylls, fórutom at! oekså uppgifter ska anges fór sama rapporteriod fóregående år, Därór rekommenderar vi at! verksametsmässiga mål kompletteras med jämórelseuppgifter från tidigare år oeh at! rapporterigen även i övrgt utveeklas i deona del av verksameten, Vi rekommenderar at! även flerårsuppgifter rapporteras fór verksametsmål. f.

6 .. Samrdningsfòrbundet RAR i SörmJand Granskning årsredovisning, bokfring Árets resultat 1 januari - 31 december Árets underskoll som uppgår til tkr avviker stort mot prognos oeh budgeterat resultat fór året. A vvelsema i resultat mot budget hänór fräit til att beviljade projektmedel blivit betydligt större, Resultaträkng Utfall 2008 Prognos 2008 Budget 2008 (Iämnad i delilrsrapport) Árets intäker, medlemmar Árets resultat Kostnad fór proj ektedel Eget kapital Under året har projektedel beviljats med tk oeh samtidigt har tk återfórts fr avslutade projekt som inte fórbrukats vilket fór året ger en nettokostnad på tkr, 5. Balanskravet Iaktagelse Árets underskoll innebär all Samordngsfórbundet vid årets slut redovisar ell negativt eget kapital på tkr, Samordngsfórbundets styelse åberopar synnerliga skäl fór all inte återställa eget kapital inom den 3 års regel som finns, (K 8 kap 4, 5 b, KL 8 kap 5a, KR 4 kap 4, Lag (2003:1210) Om finansiell samordng av rehabilterigsinsatser 21 ), Som anges i årsredovisnigen villkoras från oeh med hösten 2008 alla beviljade projektmedel av all RA årligen beviljas minst tkr i intäker från medlemmama, Rekommendation Vi rekommenderar all medlernama informeras om vilka avsiker det finns krg återställandet av negativt eget kapital. ' Med anedng de åtaganden som is fór projekten krävs det en likditetsplanerig fór kommande år, se vidare avsniii 6 nedan,,k 2

7 .. Sanw,dningsjI,bundel RAR i Sa,núand Granskning årsredovisning. bokfring i 6. Redovisningsprinciper och balansräkning Redovisnig av bokfórda projektmedel sker som fóregående år, Kostnaden fór de projekt som beviljas bokfórs som kostnad det år som beslutet fattas, De medel som beviljats oeh som inte utbetalats!is bokfórda som avsättningar i balansräkgen och uppgår til tkr, Vid årets böijan avsättgar fór beviljade medel Bevilj ade proj ekt under perioden Áterfórda ej utnytjade medel från tidigare år Utnytjade medel i perioden (AR sid 3, 12) Vid periodens utl!ånl! avsättninl!ar fór bevilade medel Balanräkgens omslutng är vid årets utgång tk, Bland tillgångara finns banedel med tk oeh bland skuldema fins avsättnigar fór projektmedel med tkr, Dartöver finns skuder fór projekt bland leverantörsskulder oeh upplupna kostnader, Dessa två sistnämda poster avräks från avsättnigen som utnytjade medel under året men är inte utbetalda vid årets utgång, Bland avsättnigar fór projektmedel finns projekt som löper til år 201 I, 7. Kontroll över beviljade projektmedel 7.1 Kontroll över avtal för projekt Iakagelse Styelsen beslutade under året att avtl ska upprättas fór beviljade projektmedel. I de fa1l avtal inte teeknas ska fórbundsehefen rapportera detta til styrelsen, Skäl til att avtal inte upprättas kan vara begrånsnigar i projektets omfattnig, som begrånsnig i tiden oeh når beslutsdokuentet anars uppfy1ler kraven på tydiighet. Bland årts beviljade medel avser 858 tkr yterilgare medel til tidigare beviljade medel oeh 648 tkr avser akivitetspengar, Árets satsningar sker i fem projekt med totalt 28 8 i 7 tkr, Utav dessa har ett avslutats under året. Det fins inga avtal upprättde fór dessa fem projekt, Styelsen har vidare under året beslutat om rutiner fór avslutade projekt (Our 08-28), Rutinema Inebär bl.a, att projektostnader som uppkommer tre månader efter att ett projekt avslutats inte ersätt av RA, Vidae ska ekonoinsk slutredovisning inanas inom tre månader efter avslutat projekt, Vi uppfattar att uppgift om villkoren om ekonomisk ersättning oeh kravet på ekonoinsk slutredovisning inte fins inskrvet i avtalsma1len, Rekommendation A vtal bör upprättas eniigt faststä1lda rutiner oeh vi fóreslår att avtalen kompletteras med villkoren fór ekonomisk ersättg oeh ekonoinsk slutredovisnig, (Dnr 08-28), 1''' 3

8 .. Samordningsjõrbundet RAR i Sõrmland Granskning årsredovisning, boliring Kontroll över utbetalda medel mot ekonomisk slutredovisning Iaktagelse EkonomIsk slutredovisnig fór projektet ska lämas til RA senast tre månader efter avslutat projekt, Av under âret avslutade tio projekt har slutredovisnigar hittils inämats fór sex styeken, I ett projekt sakas ekonomisk slutredovisnig som enligt uppgift har lämats til fórbundsehefen på anat sätt men som vi inte tagit del avo Vi har fór två ekonomiska slutredovisnigar noterat avvkelser i vilka belopp som rapporterats hos RA respektive hos projektet. I ett projekt âr kostnaderna 55 tkr högre än vad som redovisas hos RA, I ett anat projekt är kostnadema 18 tkr lägre än vad som redovisas hos RA, Vi sakar uppgift om varór avvikelserna uppkommt oeh kan däór inte uttala oss om det är fakiska felakigheter eller om det finns fórklargar til dessa. Rekommendation Vi rekoinenderar att inänade ekonomiska slutredovisningar kontrolleras mot vad som RA har utbetalat oeh avvikelser bör utredas, 7.3 Utvardering sjalvvarderingar - SUS Systemet fór Uppföljning av Samverkan Iaktagelse Som fiamgâr av årsredovisningen har uppfóljnigssystemet SUS fórsenats och samordngsfórbundet har därór skapat en tilfållig kompletterig av SUS, Alia projekt ska til Samordngsfórbundet läna två självvärderigar per âr, Under âret har RA samanställt självvärderigara vid två tilfållen, Vilket från staren innebär att RA numera gjort totalt fya sainanställnigar, 8. Uppfòljning av vår granskning från föregående år Vi har i övrgt inte noterat några kvarstående brister från tidigare års iaktagelser, Eskilstua som ovan KPMG AB!í æ.kl ~Ilft Markk Tasala Auktoriserad revisor 4

9 DATUM DIARIENR RAR09-01 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland Datum: kl 9-12 Plats: Närvarande: Ej närvarande: Havets Källa, Jogersö, Oxelösund Adéle Bergentoft ordf, Mikael Edlund, Alf Svensson, Mats Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Karl-Erik Andersson Östen Eriksson, Ingrid Jerneborg Glimne, Lotta Back, Birgitta Wennerberg, Catharina Fredriksson, Ulla-Maj Hellstrand, Jan-Erik Larsson samt ala Wiktorsson, förbundschef Kristina Jonsson, Ingrid Ekegren, Cajsa Widqvist, Lars Carlsson, Lisbeth Brevig, Jan-Olof Blomster, Per Holmström, Göran Svärd, Björn Andersson, Göran Ehrenhorn, Övriga medverkande Paula Neij Christensen, Miehael Björnskär oeh Monika Agnedal 11 Sekreterare: Ann Lundqviiit 1 Mötets öppnande Ordförande Adéle Bergentoft hälsade alia välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 2 Dagordningens godkännande 6, 7 samt Attestordning under 8 togs bort från dagens dagordning oeh tas upp vid ett senare möte, Oärefter godkändes dagordningen, 3 Medlemsmötet 11 februari Vid RAR:s ägarmöte 2008 ulsågs en arbelsgrupp med ägarrepresenlanler med uppdrag att bl a formulera förslag lil förbundets fortsatta inriktning oeh finansiering, ' Förulsättningarna för uppdragel förändrades under lidens gång utifrån att departementspromemorian "Flexiblare finansiell samordning" lades på framtiden, Arbetsgruppen har haft sin utgångspunkt i all arbetslivsinriktad samverkan i Sörmland oeh inte enbart RAR. En nulägesbeskrivning med analys samt en omvärldsanalys har genomförts, Arbetsgrllppen har, med slöd av Ingvar Nilsson, SEEAB utarbelat ett förslag lill "Samverkan i Sörmland", som presenterades vid "arbelsmedlemsmötel" den 11 februari. Förslagel har skickats ut på remiss lil RAR:s medlemmar oeh svaren ska lämnas lil RAR-kansliet senasl den 31 mars, "Samverkan i Sörmland" innehåller Ire vägval - business as usual, aweckling eller spjutspels, Resonemangen har inriklals på spjulspels- oeh kunskapsorganisation, vilket menas all man inom tydligl definierade, avgränsade oeh priorilerade områden samt målgrupper ska:.. Driva, pröva och utveckla modeller Ann Lundqvist NyköpJng' òesök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsonnjand.se dirsktel mobiltel ~ e-post anniârarsormland.se ORG NR ' H:\Samrdringsfcrbndet RAR\nolokoll\örtndsselSl\2009erSln_ dOG' Ulsksdatum: :12 ~J?'i \.1 Ü\ ;' SID 1(5)

10 ljon\ngsforbunoe1".p.1t-~o ~4-9,.\..~.. Ulvärdera oeh skapa kunskap.. Sprida kunskap oeh skapa underlag för implemenlering Oessulom ska utvärderingarna omfatta indi.videffekler oeh metodutvärdering samt ekonomiska effekter, Arbetet ska oekså ske i nära samarbele med RSG oeh LSG oeh med utgångspunkt i de lokala samverkansbehov som idenlifierals i LSG:s arbete, Vid styrelsens diskussion om förslaget oeh reaklionerna på medlemsmölet framkom bland annat:,í Bra att samordna samverkan inom rehabiliteringsområdet,í Viklen av at! klargöra rollfördelning oeh uppdrag mellan RAR oeh RSG' samt att komma ihåg att RSG är ett friviligt forum,,í Kommuneheferna/direklörerna har ingel mandat från kommunerna att ingå i RSG,í Önskemål om ett mer konkret oeh vägledande förslag gällande förbundets fortsatta inriklning oeh finansiering 4 Arsredovisning 2008 Arsredovisning RAR med bokslut 2008 presenterades, Ola Wiktorson informerade om en sifferkorrigering som ska göras på sidan 3 samt 4, Oen slutliga granskningsrapporten från revisorernas sakkunniga biträde är ännu inte färdigställd därav har ett ulkast av rapporten skiekats ut inför detla slyrelsemöte, Slyrelsen diskulerade årsredovisningen bl a alternaliva redovisningssätt oeh periodisering av fleråriga projeklkoslnader, Implementering av projektverksamhel samt resultatspridning dryades oekså, För att ge "underhandsinfonmation" om projeklen föreslogs att projektens lägesrapporteringar biläggs delårsrapport oeh årsredovisning, Ola W betonade att projektens styrgrupper äger frågan om implementering, Beslut: Förbundsstyrelsen beslulade att anta årsredovisning RAR 2008 med gjord sifferkorrigering, 5 Hantering av eget kapital Alf Svensson redovisade för samtal med Öhrlings beträffande hanlering av förbundets egna negativa kapilal perioden , Utskiekat förslag presenterades, Beslut: Förbundsslyrelsen beslutade att anla förslag til hantering av egel kapital. 6 Val av ordförande Ulgiek, 7 Val av 1:e vice ordförande Ulg iek, 8 Delegationsordning 2009 Styrelsen ska årligen fastslälla samordningsförbundels delegationsordning, 1 RSG = Regionala SamverkansGruppen Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobiltal " a-post annlârarsomiland.se ORG NR H:\Samardnil'sfõrburi'lt AARl?rotokoll\õrbndreISl\2tyralSln_ doc \', \~ \) ~ \)102(5)

11 '" o _. - \\ONI\'GSFÖRSUNOE')'.!)~ JÇ,~~.À,.'1.,,, ~$' ø;' ".~" SÕRMLAND,,_.-.- Förbundsstyrelsen godkände ulskickat förslag lill delegalionsordning 2009, Beslut: Förbundsslyrelsen beslutade att faslställa delegationsordning 2008, Oelegationsordning 2009 innebär at!: Styre/sen bes/utar om: v' Verksamhelsplan v' Ulvärdering v' Budget oeh årsredovisning Presidiet bes/utar om: v' Belopp överstigande 100 tkr oeh som avser annan verksamhet än projektverksamhet v' Förlängning av projekl som medför en ulökad projektbudget Förbundschefen fattar bes/ut som avser: v' Genomförande av verksamhelsplan inom ramen för budget förulom förlängning av projekl, som medför en ulökad projeklbudgel saml leeknande av avtal, som omfattar belopp överstigande 100 lkr oeh som avser annan verksamhel än projeklverksamhet 9 Remissvar "Styr samverkan" (SOU 2008:97) Oen 14 november lämnade utredaren Lars Högdahl sitt delbetänkande "Styr samverkan - för bättre serviee lill medborgarna" til Finansdepartementel. Utredarens uppdrag är att la fram lösningar för at! göra offentlg service bättre tilgänglig för medborgarna, RAR är - tilsammans med andra samordningsförbund - remissinslans, Slyrelsen fiek en kort redovisning av ulredningen samt utskickal förslag lill remissvar, Beslut: Förbundsstyrelsen beslulade att godkänna remissvar "Slyr samverkan" (SOU 2008:97) att sändas lill Regeringskansliel. 10 Rapporterllnfo Korrigering I protokol/ presidiet 26 februari Ordföranden informerade om at! presidiels protokoll från den 26 februari 3 har korrigerals, Ny version kommer att sändas ul. Lägesrapport - projekt Vila Bergsund oeh Kunskapsinventerare har lämnal slulrapport, Ungdomstorgets, KV-projektels oeh Trosams slutrapporter är på gång, Hantering projektavta/ Revisorerna har påtalat avsaknad av projektavtal. ala W kommer att rätta till detta" Sjä/wärdering/Lägesrapportering Självvärdering kommer att byta namn lilllägesrapportering enligt önskemål från beredningsgruppen, /nspirationsdag Den planerade inspiralionsdagen kommer at! genomföras i anslulning til styrelsens planeringsdagar maj med slyrelsemölel den 15 maj på eftermiddagen. Ann Lundqvist Nyköping. besdk Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobilte/ " e-post anníararsormland.se ORG NR H:\Samcirdri~gsiburiet RA\Prolokoll\õrbur.sstyrels&\2009\Stel$Gii_ doc /.,il W 10 /YfJ Si03(5)

12 ON\~GSFÕRaUNOEt' ~A~ '~~,~ Intresseföreningen - remissvaren Arbetsgruppen för ett framlida "förbundsnälverk" har formulerat förslag lil ulformningen av ett nationellt samarbele mellan samordningsförbunden, Förslagel har sänts ut på remiss til samlliga förbund. Svaren har sammanställts oeh av 50 svar har 29 en posiliv oeh 17 en negaliv inställning lill ett "förbundsnälverk" - fyra förbund vet ej. Seminarium "Finsam idag och imorgan" Adéle B oeh Ola W medverkade vid seminarium "Finsam idag oeh imorgon", som Soeialdepartemenlet inbjöd lill den 9 februari. Fler samordningsförbund medverkade, Vid seminariet framkom bland annat:.. Inga planer på en sammanslagning av Försäkringskassan oeh Arbetsförmedling (typ Norges NA V).. Ingen f1exibel finansiering inom finsam.. Ingen tyeker att den så kallade "femproeentaren" (= fem proeenl av sjukpenninganslaget avsätts lil samverkansmedel) är en bra modell Försönningsmáftet 2008 Försörjningsmåttet i Sörmland för 2008 har sjunkit med 6,2 kronor jämför med 2007, 11 Projektpresentation projekt "Vila Bergsund" samt slutrapporter. projekt Villa Bergsund, Oxelösund Projektet bygger delvis på Iiknande idéer som Founlainhouse-modellen, Syfet är att skapa förulsättningar oeh möjligheter til att konstruera arbelslräningsplatser som tidigare inle funnils i Oxelösund, Ordföranden hälsade Paula Neij Christensen oeh Miehael Björnskär, "Villa Bergsund" saml Monika Agnedal, Oxelösunds kommun välkomna. Verksamhetens akliviteler beslår av prakliskt arbele, Utöver del praktiska arbetet erbjuds slödjande samlal i struklureradform med en kognitiv inriklning, Alia deltagare har en samlalskonlakl på vårdeenlralen, Paula oeh Miehael berättade om Vila Bergsunds arbetssätt bl a:./ Förhållningssätt i arbatslivet./ Att formulera en CV./ Vända "tilbaka" dygnel./ Lära ul del soeiala samspelel - att fungera i grupp./ Vikten i att bli sedd./ AU undvika "glapp" vid övergång från projektel lill annan aklivitet - arbete, lönebidragsljänsl, sludier m m, Projektet har goda resultat - av tolall 33 individer som har deltagit i projektel sedan augusti 2006 har 18 egen försörjning i dag, Försäkringskassans regler har försvårat arbelslräning utanför Vila Bergsund, På frågan om hur lång frånvaro från arbelslivet kan undvikas blev svarel en väl fungerande handläggargrupp2, Monika Agnedal beskrev LSG3:s arbete i Oxelösund, En liten kommun ger personkännedom vilket i detta sammanhang är en fördel. LSG arbetar med kommunprofilen, försörjningsmåttel oeh har en god bild av vilken målgrupp 2 Handlåggargrupp = handläggare från försåkringskassa, vården, arbetsfömiedling och sacialljänst 3 LSG = lakal samverkansgrupp Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobllel ' e-post annl1rarsormland,se ORG NR ' H:\SamordningsflbundElt RA\Proto! ou\förtndbsrelse\200slyrelse_ doe \\ '/.) ~\~; SID 4(5)

13 (, -' \\tltlingsför8undel" é.l?'l..,/4~ som fokus ska sättas på, LSG:s deltagara är lydliga med att de ska samverka oeh har oekså eu samarbete mad HälsoverkeL. Ordföranden gay Paula, Miehael och Monika ett stort tack för intressant redogörelse för verksamhelen i Oxelösund, Vila Bergsunds slutrapport finns på RAR:s hemsida ww.rarsormland.se Kunskapsinventerare, Eskilstuna Projekt "Kunskapsinvenlerare" är avslutat och rapporten finns på RAR:s hemsida ww.rarsormland.se. Projektels syfe var att kartlägga oeh nventera orsaker lil att ungdomar (18-24 år) awiker från eller inle påbörjar planerade arbetsmarknadsinsatser. 12 Övriga frågor Nyt styre/semöte Presidiel kommer att maila ut tid för extra styrelsemöte, avseende val av ordförande och 1:e viee ordförande saml firmateeknare och atteslordning, Namnbyte Namnbyte på förbundet samt antal revisorer bör las upp vid ägarmötel den 28 april 13 Avslutning Ordföranden taekade för visat intresse oeh förklarade dagens sammanlräde avslulal. '"?/~ Vid protokollet ~d~'~ AnniLundqvist / F~und~sekreterare,.,r-!,/-..flek~S',- - I ~ " /Lt.l i/~,ia"j i Adéle, ~r en~ii Ordföran e F J l Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemslda: WV.rarsormland.se Tel mobll/elolo ' e-post anm!irarsormland,se ORO NR ' H:\Samordningsfllrbundet RAIProlokoll\llrbndssrels\200lyrelaen_20Q19.doc 200g.L.02 SIO 5(5)

14 ;."'~ \\OtlINGSf'ÔRBUN"OEr _,~'i~o l1a.. MISSIV Arsredovisning RAR 2008 DATUM OIARJENR RAR09-02 Arsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanslälla en redovisning av årets verksamheter, Arsredovisningen ska faslslällas av slyrelsen oeh sändas lil medlemmarna. Förslag til beslut: Utifrån ovanstående föreslås RAR:s förbundsslyrelse beslula: aft fastställa årsredovisningen 2008 samt att sända den lill förbundets medlemmar, Sa,i:orgninjjsfjjrbundet RAR i Sörmland,'d,,', -Z~' - ~'~-~" ", Ola Wiktorson Förbundsehef Bilaga: Arsredovisning RAR 2008 Ann Lundavist Nyköping' besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se direktej mobiltel a-post anncmrarsormland,se ORG NR ' ç;\doeuenls and sellris\annnokala insillnlngaiomporary inlernet fieslolka1\iv-ãrsredovisnri.2008_stels (2).doG' Utskflsdalum: :48 SID1(1)

15 Arsredovisning RAR 2008.x,X'XX:JlYffJ,Z:'x;.:y:xx,..x:",OXXffx:v:Y.0X.(/"jX)ç :.".Jx_-.0.XYJ..x:,, JX,-:,tD'XY..b'X'X-X,\'f,..~J_';'l~f"f.Y.--L;J::.-f. Di\l" RAR09~O:! Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1, Inledning Samordnigsfórbundet RA i Sörmland bildades den 9 juni 2005 erùigt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordnng inom rehabilitenngsornådet. I fórbundet ingår länets samtliga nio kommuner, Försäkngskassan, Landstinget samt Arbetsfórmedlingen, Samordngsfórbundet erhåiler ett anslag från de tolv medlemmama i syfe att främja samverkan mom rehabilitenngsornådet mellan aktörema, 2, Förvaltningsberättelse Samtliga belopp anges i tusental kronor 2.1 Budget Respektive medlems fulmäktige eller motsvarande fastställer budgeten fór 2008 till 15,000 tk, Fördelnng av finansienngen anges i lagstiftningen til 50% från Försäkngskassanstaten, 25% från Landstinget och 25 % gemensamt från länets nio kommuner, Kommunemas andel baseras på antalet innevånare per I november året fóre budgetåret., Kommun Arsbudget ITkr) Vingåker 129 Gnesta 142 Nvköoing 718 Oxelösund 157 Flen 229 Katrineholm 455 Eskilstuna 1319 Strängnäs 445 Trosa 156 Summa kommuner 3750 Försäkrinaskassan 7500 Landstinaet 3750 T otalt t!1 ~"'''''''''' '''IA- ~.. -"SOw...,. ~,,,.,': t (15) n ):l

16 Årsredovisning RAR 2008 x.:,y"lç r/:'xxt:'x;::iyf.ococ'o-c.r.;..x~f.r-rf.lxxiyxx: -'XiXY.X";r.,-'XX~:l-r.iXy:.rfiX;-X;-X:-%;:.cr:X-'X-X:c'X Diil" R..AROCj~ Budget avräkning Budget U!fLL Avvikelse Utfall Inläkter ~.~~ Medlemsa.:ifier," _, ~"-----; ~._ ÓlAgaintäkter -----,.", Summa inläkter -.~~ ,- =.:_-,-~ ,-,-- ---,,--... _._----_., _..._-~._. Koslnader...--_.- _.~,-----_.._---- Styrelsen ---_..._--- --_._ ,.._---.: -418._---~_ Personal _.n n_'_',.., Lokaler ~.:_----_.._.._--,---'" --, Beslulade projekt -=~_212 --~~ 3~I _, :1959 Overskott avslutadã' prõtekl- --,- m..~_..._.._-,~ ~~ --,_.,-'.-~,.:_----_..., ÒlAgt _."_._ _.,563 ~:_---,--_._"---,- Revision -.,._._ , w Avskri'Aingar Summa koslnader.~--,._._--,-,-_.,-_ ,::: ,.27 4~~ _~243! ~-----~~.-.._.._..-._...._------!-- ~_.- ~ansiel~a intäkter "..,,--- - Finansiella kostnader Totalt Kommentarer till resultatet 2008 Kostnaden fór personal är 171 tk lägre än budgeterat beroende på fóräldraledighet. Kostnader avseende övrgt är fór lågt budgeterade 2008 vilket justerats i budget 2009, Stora poster under övrgt år ekonomi- oeh personaiadministration, seminarer oeh möten med beredningsgrppen, utbildningar, värdskap nationell nätverksträff i Nyköping med mera, Posten beslutade projekt budgeterades til tk, de medel som återstod efter budgetering av styelse, kansli med mera, Underskottet, tk, finansieras dels genom ej utbetalda projektredel från avslutade projekt, tk, samt genom kommande medlemsavgifter, Finansiella intäker, I 143 tkr, avser ränta på kapitalkonton samt plaeeringar i statsskuldsväxlar, Under 2008 fattades beslut om projekt fór tkr oeh under tidigare år har beslut fattats om tk, RA har däred beslutat om projektedel fór totalt tkr, Under 2008 har tk återfórts til RA från avslutade projekt. Under 2008 betalades tkr ut til projekten oeh under tidigare år har samanlagt tkr betalats, suma tk. Under januari 2009 har det fattats nya beslut om projektfinansiering fór 793 tkr,,~,.ø~"c~:t,,~:,o."",-i~ 2 (1S) " f'\ :,'-\; '-':j~

17 Ålsredovisning RAR 2008 'X;y::(".(~"y:,.I)X-:.'Xr.-'"jj.."t~rff;i..:t:,'x. 'I'f.; :(. -/ ;.xj",'xxj:,":r,',l~(f.. 'X" :,7;.-x'rí."X:(Jf(:J C" -:f." l,;1.xr.xc:f'"f;'y'-'. Dnl RA RO()-(i~ Med hänvisning til synerliga skäl täcks inte hittills uppkomna underskott, Detta beror på avsättning för projekt där utbetalning sker under kommande år oeh kostnaden täeks av medlemsavgifter under de år utbetalningen sker, Resultat ".._c_,'~ " 5.~4.. ' m.._"..'_._ --,~._.~. TäêkiiTrgge;i-ömhäñ~s-iiiÏg liiìsyniierifga-skii eìler tidi9are års överskott Resultat enllgt balanskravet 1) ) Den nya hanteringen av uppkomna underskott avser även underskottet som uppkom 2007, Tidigare beslut avsåg täekning av underskott från 2007 med 307 tkr, resten täektes av tidigare års överskott. Differensen mellan det prognostiserade resultatet i delårsredovisningen, tkr oeh resultatet i årsredovisningen, tkr, beror på beslutet att finansiera Rehabskelettet även under år 2009, helårskostnad tkr, I nedanstående tabel! redovisas samma kostnader som i budgetavräkningen samt faktiskt utbetalda ersättningar til projekten, Syfet är att tydligt beskrva de likvida medel RA fôrbrukat under 2008, RAR:s kostnader exklusive projekt är 3,183 tkr oeh utbetalda ersättningar til projek1 är tkr, Poster som påverkar kassan, tk avser frärst kortfrstiga fordringar oeh skulder. Ingående kassa 2008 var oeh den utgående kassan är 29091, Samtidigt återstår det att betala tk fôr beslutade projekt. 3 (15) F'J (: / )..-.j",

18 Arsredovisuing RAR 2008 X ;r.:~f~;x:"' :~"X/Z;'J.~:f;r.(~;::t:l;~X.:Z'':(,J.'-'J::"f:l":'X'.Z,%:f'Ó/j't:.:.r-XX"I.;'7('::rf"x,rJ:;.x\y:"-.c-.y..-,'X,x,,- )'XX ;%..Y_"~; Dnr RAROCJ-O~ I Budaet 2008 Utfall 2008 Differens 2008 Ingående kassa I Arets intäkter Arets kostnader: Styrelse Personal Lokaler Revision Avskrivningar Övrigt Finansiella kostnaderfintäkter :~~~rr~;kqstn~~er exkl proiekt, -2788;, ',;-.,2,043 "L',; f4$' Utbetalningar för projekt: Ungdomstorget Koordinator Flen Koordinator Ekensberg TROSAM Villa Bergsund, Oxelösund KV-projektet Processtöd Eskilstuna AF-Soc Flen Yrkessvenska Power Smärtmottagningen AGERA Förträning Duellen Flen Aktivitetspeng LSG Identiiering Vingåker Kram; Nyköping Rehabskelettet Tuna Slussen kartläggning Riskfaktorer sjukskrivna EVA 0 ~W'~r'mt"T~ Summa utbetalninaar beslutade projkt Ovrioa ooster som oåverkar kassan 4894 Utgående kassa ", - -"-'~r-~.: -,';. ~~:._,-, Jr;'i...,.,,.,.""~.. ":~ '.,.:~.. _ 2.3Mål 2,3,1 God ekonomisk hushållning Förbundets likviditet sica aldrig underskrda 500 tkr oeh fórbundet ska inom en sexmånadersperiod ha möjlighet att finansiera nya projekt upp til en kostnad på 2,000 tkr, Det negativa egna kapitalet kommer att justeras genom kommande års medlemsavgifter, Beslut som fattats från hösten 2008 fórutsätter att RAR:s budget uppgår till minst i 5 mkr per år. I annat fall kan ersättningsnivån justeras, 4 (15) A t:",,;!~\- ',' ";.

19 -', ArsredovisningRAR 2()08 "X-X"J:OCOCClX'O-:OCCOOOr.Jr/)x,::r;r.coc.(f..'X'c:r..Xi:r.CV:I:yx.''Xy.,,.J:yy.0XXf.;OCcJ;-%OC"''(IY:XL,.-xr.cOC-'X Dnr RAR09~O~ 2,3,2 \Terksatetsmål Samordningsfórbundets övergrpande mål är att samordna medlemmamas insatser i syfe att individen skall uppnå eller fórbätta sin fórmåga att utfóra fórvarsarbete, Deltagama i RA-fiansierade projekt ska i fórsta hand uppleva att de nått en bätte fórmåga att arbela eller studera, i andra hand ska de antingen böija arb eta eller studera eller påböija yterligare en rehabiliteringsakivitet fór att därefter arbeta eller studera, Ovantående ska leda til ett miskat behov av offentlig fórsöijnig fór proj ektdeltagama, A vslutade oroiekt under 2008 Under 2008 har tolv projekt (inkl aktivitetspeng 2007 oeh 2008) avslutats: Koordinatorer vid vårdeentralema i Flen samt Ekensberg i Nyköping Inventering långtdssjuka i Vingåker Samverkan Arbetsfórmedlingen-Soeialtjänsten i Flen Ungdomstorget i Nyköping. TROSAM i Trosa Kunskapsinventering unga i Eskilstua Arbetsdax, Eskilstua Akivitetspeng LSG 2007 Aktivitetspeng LSG 2008 Förstudie FLAK, Gnesta Rehabskelettet 2008 Måluoofyllelse Slutrapporter har lämats från koordinatorema vid vårdeentralema i Flen Deh Ekensberg. inventering långtdssiuka i Vingåker samt samverkan Arbetsfórmedlingen-Soeialtiånsten i Flen. Koordinatorema har övergått i ordinare verksaret. Den lokala samverkansgrppen i Flen undersöker möjlighetema att tillvarata erfarenhetema från projektet oeh Katrneholm- Vingåker-Flen har geménsamt ansökt om projektredel som delvis bygger på erfarenhetema från Vingåkerprojektet. Beslutet är senarelagt i avvaktan på RAR:s medlemsmöte i april2009, Ungdomstorgets rapport är saranställd men inte överlämad til RA. Nyköpingskommun, Försäkgskassan oeh Arbetsfónnedlingen har dock beslutat at! implementera projektet i ordinare verksaret oeh att tilämpa projektets metod fór både unga oeh vuxna, Målsättngen med Ungdomstorget var att mist 70% av deltagama skulle övergå i arbete eller studier efter projektet. 43% övergiek i arbete oeh 27% i studier vilket innebär att målet nåddes, ~-~~ ;!~" ''%~''.o.~~v 5 (15) ~J ::l', i ),/ r -",; ì

20 ArsredovisnÙig RAR 2008 ~J:V:'lj-::i.U:Jj(I)'X?,Xf',(-,J::;(t:./Y:Xf.r'(X:'lA--J~;'f)'XXt:.rr.iXYX.;::!:Kf.t'XYX.rf.ixYCfjX;i :r:ct.rn-xxi)'x%oc.o DIU RA , TROSAM:s slutrapport är inte fårdigställd, Inventerngen av UngaS behov i Eskilstua är överlämad til RA, seminarium fór att sprida kunskapema kommer att genomfóras, Arbetsdax har lärat en slutrapport i samband med ansökan om projektmedel fór projekt TUNA, Erfarenhetera från Arbetsdax låg til grnd fór ansökan, Aktivitetspeng 2007 oeh 2008, Avser ersättgar till de Lokala samverkansgrppera, Under 2008 erhöll de Lokala Samverkansgrppema tilsamans 340 tk i aklivitetsersättng, Samtliga LSG har genomfórt minst en planeringsdag under året. Vid planerigsdagama har verksaretsplaner och verksaretsbeskrvningar samanställts, Dessutom har projektansökningar med mera beretts, Förstudie FLAK. Gnesta, Förstudien resulterade i en projektansökan, projekt AGERA, som pågår, Rehabskelettet 2008, Beslut togs i mars 2008, Under hösten 2008 beslutades om en ny projektperiod tom 2009, Deltagaredovisning I tabellen på nästa sida redovisas antalet deltagare i RAR-projekten under 2008 samt hur fórsöijningen fórändrats fór deltagara, Datainsamingen är genomfórd med en fórenklad DIS-insamling, se fórklarg und~r rubriken 2.4, Deltagara kan ha påböijat projektet under 2007 oeh avslutat under 2008, påbörjat oeh avslutat under 2008 eller påbörjat under 2008 oeh fortfarande delta, Av de toalt 447 som deltagit under 2008 har 307 avslutat varav 115, eller 37%, gått till en egen fórsöijning, Ingen av deltagara hade en egen fórsöijning vid projektets star, Em ower Duellen Albin Tuna Vila Ber sund % Un domstor et % Yrkessvenska % A era % KV. ro'ektet % Smärtrojektet % Utöver ovanstående deltagare har 435 kvinnor oeh 245 män, totalt 680 personer, deltagit i "Rehabskelettet" under 2008, Avseende deltagare i Rehabskelettet registreras enbar kön r oeh ålder, \..~4q~~ \~, loi'" """"""...~. 6 (15) t:'id ' ".. \ -. L) \

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer