Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR"

Transkript

1 Dm KS/2009: Handläggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Ordförandens förslag til beslut I, Kommunstyrelsen fóreslår kommunllmäktige att instäma i revisoremas gransknng, 2, Kommunstyrelsen fóreslår vidare kommunfullmäktige besluta om att godkäna Ãrsredovisningen 2008 för Sarodningsfórbundet RAR oeh att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fór verksamhetsåret 2008, Ärendebeskrivning Revisorema i Samordningsfórbundet RA i Sörmland har granskat fórbundets verksaret fór år 2008 oeh har till samtliga medlemskommuner översänt revisionsberättelsen fór år 2008 fór godkännande, Rapporten översändes den 15 april 2009 til ekonomikontoret oeh Soeialnämnden fór ytrande, Ekonomikontoret oeh Soeialnärden har valt att samordna sitt yttrande, Revisorernas redogörelse Revisorema har granskat Sarordningsfórbundet RAR i sörmlands årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens fórvaltning fór år 2008, Granskningen har utfórts enligt kommunallagen oeh enligt god redovisningssed, Revisorema har utifrån att de ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är fórenligt med de mål fór den ekonomiska fórvaltningen som fórbundsstyrelsen beslutat om i årsbudgeten oeh flerårsplanen gjort fóljande bedömning: Den utvärdering av målen fór god ekonomisk hushållning som görs i som görs i Sarordningsfórbundets årsredovisningen bör utveeklas oeh kompletteras med uppgifter från tidigare rapportperioder. Samordningsfórbundets redovisar ett negativt eget kapital på tk per den , Samordningsfórbundets styrelse har hänvisat till synnerliga skäl som lagen medger fór att balanskravet inte uppfylls, Samtidigt med ett negativt eget kapital finns det stora avsättningar i räkenskapema fór beviljade anslag til ett antal fleråriga projekt. Revisorema anser därfór att planeringen av likviditet över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsfórbundet befinner sig i. Ekonomikontorets oeh soeialförvaltningens förslag til yttrande Ekonomikontoret har tagit del av revisoremas rapport oeh delar deras uppfattning angående de åtgärder fórbundet bör vidta, Sedan fóregående år har årsredovisningen kompletterats med en utvärdering av Samordningsfórbundets mål fór god ekonomisk hushållning, Denna utvärdering bör 211_09m~k

2 uppgifter från tidigare rapportperioder fór att öka informationsvärdet för medlemmama, Angående Samordningsförbundets negativa egnakapital på tkr per den 31/ fórklaras detta av den prineip som samordningsförbundet använder sedan 2006 oeh som säger att "beslutade bidrag til projekt som löper över flera år redovisas som en kostnad det år projektet besluras ", Utbetalningama ska sedan täekas av medlemsavgifter under de år utbetalningama sker. Vi håller även i denna fråga med revisorerna oeh anser att en god planering av likviditeten över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsfórbundet nu befinner sig i, Samordningsförbundet har redan idag påbörjat en likviditetsplanering som redovisas i samband med årsbokslutet. Samordningsfórbundet hade vid 2008 års slut en likviditet på drygt 29 mn, Med hänsyn taget til de projektbeslut som idag finns fattade oeh med utrymme för nya projektbeslut har samordningsfórbundet gjort en femårsplan som visar att de likvida medlena vid 2012 skulle ha minskat til drygt 5 mn, Ärendets handlingar. Revisionsbiträdets rapport, i. Samordningsförbundet RAR:s protokoll, Missiv, Ârsredovisning RAR Yttrande från ekonomikontoret, Yttande enligt uppdrag av socialnämnden (utdelas vid sammanträde - ytrandet samstämmigt med ekonomikontorets ytrande) ill-09md:iloc

3 .. Clt J.~-O't-'ol- Samordningsfórbundet RA i Sörmland Revisionsbiträdets rapport Granskning av årsredovisning, intern kontroll, bokfóring och fórvaltning 2008 Audit KPMG AB J april 2009 An/aJ sidor: 6 I /,/1_ is2009 KPMG AS, a Swedish limited liabilty company and a member linn of the KPMG netwrk of independent member finns affliated with KPMG Intemalioral. a Swiss coosralive. All iiohls reerved

4 l- SamrdnngsfIrbundet BAR i Sörmland Granskning årsredovisning, bokfring Innehåll 1. Inlednng 1 2. Sammanfattng 1 3. F örvaltningsberåttelse 1 3,1 Redovisning av mål oeh verksaret 1 4. Árets resultat 1 januar - 31 december 2 5. Balanskravet 2 6, Redovisningsprinciper och balansråknng 3 7, Kontroll över beviljade projektmedel 3 7,1 Kontroll över avtal för projekt Kontroll över utbetalda medel mot ekonornsk slutredovisnig 4 7,3 Utvärdering sjålvvarderingar - SUS Systemet för Uppföljning av Samverkan 4 8. Uppfóljning av vår granskning från fóregående år 4!.t

5 mø Samordningsjõrbundet RAR i SOrmiand Granslming årsredovisning, bokfring Inledning Vi har som ett led i vår revision av Samordngsfórbundet RA i Sörmand granskat årsredovisnig oeh intern kontroll, bokfórig oeh fórvaltnig fór år 2008, Vår granskng är priär ind på frgan om årsredovisnigen ger en rättvisande bild av verksameten oeh om fórvaltngen bedrvits i enlighet med lag, Vi har tidigare läiat vår rapport från granskning av delårsrapport 2008, 2. Sammanfattning. Vi rekommendera att verksamhetsredovisningen av mål utveeklas, Vi bedömer utöver rekommendationen ovan att årsredovisnigen ger en rät!visande bild av resultat oeh stälg oeh att rapporten är upprättad enligt kommunal redovisnigslag oeh god redovisnigssed, Styelsen hänvisar til reglero om synerliga skäl varór inte balanskravet uppfylls, Vi rekommenderar att styrelsen anger vilk avsiker det fis fór återställandet av eget kapital samt inormerar medtemmara om delt, Beviljade projektedel över flera år kräver en planerig av likditeten fór minst den tid som medel utbetalas,,vi rekommenderar at! avtal som inehåller fastställda villkor fór projekt upprättas oeh att den ekonomiska slutredovisnigen i projekten kontrolleras. 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Redovisning av mål och verksamhet Kommunallagen anger at! fórvaltnigsberät!elsen i årsredovisnigen ska inehålla uppgifter om hur de fiansiella oeh verksametsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållng uppfyllts. Lagen ställer därór krav på at! budgeten ska inehålla finansiella mål samt mål oeh riktliner fór verksameten, Samordngsfórbundets revisorer ska uttaa sig om redovisnig av målen i sit! ultlande om årsredovisnigen, ' Årsredovisnigen redovisar fiansiella mål oeh verksametsmässiga mål (sid 4 avsnit! 2.3 Mål) oeh det fros fór dessa en återkoppling til mål som fions fastställda i verksametsplanen/udgeten fór året. Vi bedömer att rapporterigen enligt lag uppfylls, fórutom at! oekså uppgifter ska anges fór sama rapporteriod fóregående år, Därór rekommenderar vi at! verksametsmässiga mål kompletteras med jämórelseuppgifter från tidigare år oeh at! rapporterigen även i övrgt utveeklas i deona del av verksameten, Vi rekommenderar at! även flerårsuppgifter rapporteras fór verksametsmål. f.

6 .. Samrdningsfòrbundet RAR i SörmJand Granskning årsredovisning, bokfring Árets resultat 1 januari - 31 december Árets underskoll som uppgår til tkr avviker stort mot prognos oeh budgeterat resultat fór året. A vvelsema i resultat mot budget hänór fräit til att beviljade projektmedel blivit betydligt större, Resultaträkng Utfall 2008 Prognos 2008 Budget 2008 (Iämnad i delilrsrapport) Árets intäker, medlemmar Árets resultat Kostnad fór proj ektedel Eget kapital Under året har projektedel beviljats med tk oeh samtidigt har tk återfórts fr avslutade projekt som inte fórbrukats vilket fór året ger en nettokostnad på tkr, 5. Balanskravet Iaktagelse Árets underskoll innebär all Samordngsfórbundet vid årets slut redovisar ell negativt eget kapital på tkr, Samordngsfórbundets styelse åberopar synnerliga skäl fór all inte återställa eget kapital inom den 3 års regel som finns, (K 8 kap 4, 5 b, KL 8 kap 5a, KR 4 kap 4, Lag (2003:1210) Om finansiell samordng av rehabilterigsinsatser 21 ), Som anges i årsredovisnigen villkoras från oeh med hösten 2008 alla beviljade projektmedel av all RA årligen beviljas minst tkr i intäker från medlemmama, Rekommendation Vi rekommenderar all medlernama informeras om vilka avsiker det finns krg återställandet av negativt eget kapital. ' Med anedng de åtaganden som is fór projekten krävs det en likditetsplanerig fór kommande år, se vidare avsniii 6 nedan,,k 2

7 .. Sanw,dningsjI,bundel RAR i Sa,núand Granskning årsredovisning. bokfring i 6. Redovisningsprinciper och balansräkning Redovisnig av bokfórda projektmedel sker som fóregående år, Kostnaden fór de projekt som beviljas bokfórs som kostnad det år som beslutet fattas, De medel som beviljats oeh som inte utbetalats!is bokfórda som avsättningar i balansräkgen och uppgår til tkr, Vid årets böijan avsättgar fór beviljade medel Bevilj ade proj ekt under perioden Áterfórda ej utnytjade medel från tidigare år Utnytjade medel i perioden (AR sid 3, 12) Vid periodens utl!ånl! avsättninl!ar fór bevilade medel Balanräkgens omslutng är vid årets utgång tk, Bland tillgångara finns banedel med tk oeh bland skuldema fins avsättnigar fór projektmedel med tkr, Dartöver finns skuder fór projekt bland leverantörsskulder oeh upplupna kostnader, Dessa två sistnämda poster avräks från avsättnigen som utnytjade medel under året men är inte utbetalda vid årets utgång, Bland avsättnigar fór projektmedel finns projekt som löper til år 201 I, 7. Kontroll över beviljade projektmedel 7.1 Kontroll över avtal för projekt Iakagelse Styelsen beslutade under året att avtl ska upprättas fór beviljade projektmedel. I de fa1l avtal inte teeknas ska fórbundsehefen rapportera detta til styrelsen, Skäl til att avtal inte upprättas kan vara begrånsnigar i projektets omfattnig, som begrånsnig i tiden oeh når beslutsdokuentet anars uppfy1ler kraven på tydiighet. Bland årts beviljade medel avser 858 tkr yterilgare medel til tidigare beviljade medel oeh 648 tkr avser akivitetspengar, Árets satsningar sker i fem projekt med totalt 28 8 i 7 tkr, Utav dessa har ett avslutats under året. Det fins inga avtal upprättde fór dessa fem projekt, Styelsen har vidare under året beslutat om rutiner fór avslutade projekt (Our 08-28), Rutinema Inebär bl.a, att projektostnader som uppkommer tre månader efter att ett projekt avslutats inte ersätt av RA, Vidae ska ekonoinsk slutredovisning inanas inom tre månader efter avslutat projekt, Vi uppfattar att uppgift om villkoren om ekonomisk ersättning oeh kravet på ekonoinsk slutredovisning inte fins inskrvet i avtalsma1len, Rekommendation A vtal bör upprättas eniigt faststä1lda rutiner oeh vi fóreslår att avtalen kompletteras med villkoren fór ekonomisk ersättg oeh ekonoinsk slutredovisnig, (Dnr 08-28), 1''' 3

8 .. Samordningsjõrbundet RAR i Sõrmland Granskning årsredovisning, boliring Kontroll över utbetalda medel mot ekonomisk slutredovisning Iaktagelse EkonomIsk slutredovisnig fór projektet ska lämas til RA senast tre månader efter avslutat projekt, Av under âret avslutade tio projekt har slutredovisnigar hittils inämats fór sex styeken, I ett projekt sakas ekonomisk slutredovisnig som enligt uppgift har lämats til fórbundsehefen på anat sätt men som vi inte tagit del avo Vi har fór två ekonomiska slutredovisnigar noterat avvkelser i vilka belopp som rapporterats hos RA respektive hos projektet. I ett projekt âr kostnaderna 55 tkr högre än vad som redovisas hos RA, I ett anat projekt är kostnadema 18 tkr lägre än vad som redovisas hos RA, Vi sakar uppgift om varór avvikelserna uppkommt oeh kan däór inte uttala oss om det är fakiska felakigheter eller om det finns fórklargar til dessa. Rekommendation Vi rekoinenderar att inänade ekonomiska slutredovisningar kontrolleras mot vad som RA har utbetalat oeh avvikelser bör utredas, 7.3 Utvardering sjalvvarderingar - SUS Systemet fór Uppföljning av Samverkan Iaktagelse Som fiamgâr av årsredovisningen har uppfóljnigssystemet SUS fórsenats och samordngsfórbundet har därór skapat en tilfållig kompletterig av SUS, Alia projekt ska til Samordngsfórbundet läna två självvärderigar per âr, Under âret har RA samanställt självvärderigara vid två tilfållen, Vilket från staren innebär att RA numera gjort totalt fya sainanställnigar, 8. Uppfòljning av vår granskning från föregående år Vi har i övrgt inte noterat några kvarstående brister från tidigare års iaktagelser, Eskilstua som ovan KPMG AB!í æ.kl ~Ilft Markk Tasala Auktoriserad revisor 4

9 DATUM DIARIENR RAR09-01 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland Datum: kl 9-12 Plats: Närvarande: Ej närvarande: Havets Källa, Jogersö, Oxelösund Adéle Bergentoft ordf, Mikael Edlund, Alf Svensson, Mats Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Karl-Erik Andersson Östen Eriksson, Ingrid Jerneborg Glimne, Lotta Back, Birgitta Wennerberg, Catharina Fredriksson, Ulla-Maj Hellstrand, Jan-Erik Larsson samt ala Wiktorsson, förbundschef Kristina Jonsson, Ingrid Ekegren, Cajsa Widqvist, Lars Carlsson, Lisbeth Brevig, Jan-Olof Blomster, Per Holmström, Göran Svärd, Björn Andersson, Göran Ehrenhorn, Övriga medverkande Paula Neij Christensen, Miehael Björnskär oeh Monika Agnedal 11 Sekreterare: Ann Lundqviiit 1 Mötets öppnande Ordförande Adéle Bergentoft hälsade alia välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 2 Dagordningens godkännande 6, 7 samt Attestordning under 8 togs bort från dagens dagordning oeh tas upp vid ett senare möte, Oärefter godkändes dagordningen, 3 Medlemsmötet 11 februari Vid RAR:s ägarmöte 2008 ulsågs en arbelsgrupp med ägarrepresenlanler med uppdrag att bl a formulera förslag lil förbundets fortsatta inriktning oeh finansiering, ' Förulsättningarna för uppdragel förändrades under lidens gång utifrån att departementspromemorian "Flexiblare finansiell samordning" lades på framtiden, Arbetsgruppen har haft sin utgångspunkt i all arbetslivsinriktad samverkan i Sörmland oeh inte enbart RAR. En nulägesbeskrivning med analys samt en omvärldsanalys har genomförts, Arbetsgrllppen har, med slöd av Ingvar Nilsson, SEEAB utarbelat ett förslag lill "Samverkan i Sörmland", som presenterades vid "arbelsmedlemsmötel" den 11 februari. Förslagel har skickats ut på remiss lil RAR:s medlemmar oeh svaren ska lämnas lil RAR-kansliet senasl den 31 mars, "Samverkan i Sörmland" innehåller Ire vägval - business as usual, aweckling eller spjutspels, Resonemangen har inriklals på spjulspels- oeh kunskapsorganisation, vilket menas all man inom tydligl definierade, avgränsade oeh priorilerade områden samt målgrupper ska:.. Driva, pröva och utveckla modeller Ann Lundqvist NyköpJng' òesök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsonnjand.se dirsktel mobiltel ~ e-post anniârarsormland.se ORG NR ' H:\Samrdringsfcrbndet RAR\nolokoll\örtndsselSl\2009erSln_ dOG' Ulsksdatum: :12 ~J?'i \.1 Ü\ ;' SID 1(5)

10 ljon\ngsforbunoe1".p.1t-~o ~4-9,.\..~.. Ulvärdera oeh skapa kunskap.. Sprida kunskap oeh skapa underlag för implemenlering Oessulom ska utvärderingarna omfatta indi.videffekler oeh metodutvärdering samt ekonomiska effekter, Arbetet ska oekså ske i nära samarbele med RSG oeh LSG oeh med utgångspunkt i de lokala samverkansbehov som idenlifierals i LSG:s arbete, Vid styrelsens diskussion om förslaget oeh reaklionerna på medlemsmölet framkom bland annat:,í Bra att samordna samverkan inom rehabiliteringsområdet,í Viklen av at! klargöra rollfördelning oeh uppdrag mellan RAR oeh RSG' samt att komma ihåg att RSG är ett friviligt forum,,í Kommuneheferna/direklörerna har ingel mandat från kommunerna att ingå i RSG,í Önskemål om ett mer konkret oeh vägledande förslag gällande förbundets fortsatta inriklning oeh finansiering 4 Arsredovisning 2008 Arsredovisning RAR med bokslut 2008 presenterades, Ola Wiktorson informerade om en sifferkorrigering som ska göras på sidan 3 samt 4, Oen slutliga granskningsrapporten från revisorernas sakkunniga biträde är ännu inte färdigställd därav har ett ulkast av rapporten skiekats ut inför detla slyrelsemöte, Slyrelsen diskulerade årsredovisningen bl a alternaliva redovisningssätt oeh periodisering av fleråriga projeklkoslnader, Implementering av projektverksamhel samt resultatspridning dryades oekså, För att ge "underhandsinfonmation" om projeklen föreslogs att projektens lägesrapporteringar biläggs delårsrapport oeh årsredovisning, Ola W betonade att projektens styrgrupper äger frågan om implementering, Beslut: Förbundsstyrelsen beslulade att anta årsredovisning RAR 2008 med gjord sifferkorrigering, 5 Hantering av eget kapital Alf Svensson redovisade för samtal med Öhrlings beträffande hanlering av förbundets egna negativa kapilal perioden , Utskiekat förslag presenterades, Beslut: Förbundsslyrelsen beslutade att anla förslag til hantering av egel kapital. 6 Val av ordförande Ulgiek, 7 Val av 1:e vice ordförande Ulg iek, 8 Delegationsordning 2009 Styrelsen ska årligen fastslälla samordningsförbundels delegationsordning, 1 RSG = Regionala SamverkansGruppen Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobiltal " a-post annlârarsomiland.se ORG NR H:\Samardnil'sfõrburi'lt AARl?rotokoll\õrbndreISl\2tyralSln_ doc \', \~ \) ~ \)102(5)

11 '" o _. - \\ONI\'GSFÖRSUNOE')'.!)~ JÇ,~~.À,.'1.,,, ~$' ø;' ".~" SÕRMLAND,,_.-.- Förbundsstyrelsen godkände ulskickat förslag lill delegalionsordning 2009, Beslut: Förbundsslyrelsen beslutade att faslställa delegationsordning 2008, Oelegationsordning 2009 innebär at!: Styre/sen bes/utar om: v' Verksamhelsplan v' Ulvärdering v' Budget oeh årsredovisning Presidiet bes/utar om: v' Belopp överstigande 100 tkr oeh som avser annan verksamhet än projektverksamhet v' Förlängning av projekl som medför en ulökad projektbudget Förbundschefen fattar bes/ut som avser: v' Genomförande av verksamhelsplan inom ramen för budget förulom förlängning av projekl, som medför en ulökad projeklbudgel saml leeknande av avtal, som omfattar belopp överstigande 100 lkr oeh som avser annan verksamhel än projeklverksamhet 9 Remissvar "Styr samverkan" (SOU 2008:97) Oen 14 november lämnade utredaren Lars Högdahl sitt delbetänkande "Styr samverkan - för bättre serviee lill medborgarna" til Finansdepartementel. Utredarens uppdrag är att la fram lösningar för at! göra offentlg service bättre tilgänglig för medborgarna, RAR är - tilsammans med andra samordningsförbund - remissinslans, Slyrelsen fiek en kort redovisning av ulredningen samt utskickal förslag lill remissvar, Beslut: Förbundsstyrelsen beslulade att godkänna remissvar "Slyr samverkan" (SOU 2008:97) att sändas lill Regeringskansliel. 10 Rapporterllnfo Korrigering I protokol/ presidiet 26 februari Ordföranden informerade om at! presidiels protokoll från den 26 februari 3 har korrigerals, Ny version kommer att sändas ul. Lägesrapport - projekt Vila Bergsund oeh Kunskapsinventerare har lämnal slulrapport, Ungdomstorgets, KV-projektels oeh Trosams slutrapporter är på gång, Hantering projektavta/ Revisorerna har påtalat avsaknad av projektavtal. ala W kommer att rätta till detta" Sjä/wärdering/Lägesrapportering Självvärdering kommer att byta namn lilllägesrapportering enligt önskemål från beredningsgruppen, /nspirationsdag Den planerade inspiralionsdagen kommer at! genomföras i anslulning til styrelsens planeringsdagar maj med slyrelsemölel den 15 maj på eftermiddagen. Ann Lundqvist Nyköping. besdk Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobilte/ " e-post anníararsormland.se ORG NR H:\Samcirdri~gsiburiet RA\Prolokoll\õrbur.sstyrels&\2009\Stel$Gii_ doc /.,il W 10 /YfJ Si03(5)

12 ON\~GSFÕRaUNOEt' ~A~ '~~,~ Intresseföreningen - remissvaren Arbetsgruppen för ett framlida "förbundsnälverk" har formulerat förslag lil ulformningen av ett nationellt samarbele mellan samordningsförbunden, Förslagel har sänts ut på remiss til samlliga förbund. Svaren har sammanställts oeh av 50 svar har 29 en posiliv oeh 17 en negaliv inställning lill ett "förbundsnälverk" - fyra förbund vet ej. Seminarium "Finsam idag och imorgan" Adéle B oeh Ola W medverkade vid seminarium "Finsam idag oeh imorgon", som Soeialdepartemenlet inbjöd lill den 9 februari. Fler samordningsförbund medverkade, Vid seminariet framkom bland annat:.. Inga planer på en sammanslagning av Försäkringskassan oeh Arbetsförmedling (typ Norges NA V).. Ingen f1exibel finansiering inom finsam.. Ingen tyeker att den så kallade "femproeentaren" (= fem proeenl av sjukpenninganslaget avsätts lil samverkansmedel) är en bra modell Försönningsmáftet 2008 Försörjningsmåttet i Sörmland för 2008 har sjunkit med 6,2 kronor jämför med 2007, 11 Projektpresentation projekt "Vila Bergsund" samt slutrapporter. projekt Villa Bergsund, Oxelösund Projektet bygger delvis på Iiknande idéer som Founlainhouse-modellen, Syfet är att skapa förulsättningar oeh möjligheter til att konstruera arbelslräningsplatser som tidigare inle funnils i Oxelösund, Ordföranden hälsade Paula Neij Christensen oeh Miehael Björnskär, "Villa Bergsund" saml Monika Agnedal, Oxelösunds kommun välkomna. Verksamhetens akliviteler beslår av prakliskt arbele, Utöver del praktiska arbetet erbjuds slödjande samlal i struklureradform med en kognitiv inriklning, Alia deltagare har en samlalskonlakl på vårdeenlralen, Paula oeh Miehael berättade om Vila Bergsunds arbetssätt bl a:./ Förhållningssätt i arbatslivet./ Att formulera en CV./ Vända "tilbaka" dygnel./ Lära ul del soeiala samspelel - att fungera i grupp./ Vikten i att bli sedd./ AU undvika "glapp" vid övergång från projektel lill annan aklivitet - arbete, lönebidragsljänsl, sludier m m, Projektet har goda resultat - av tolall 33 individer som har deltagit i projektel sedan augusti 2006 har 18 egen försörjning i dag, Försäkringskassans regler har försvårat arbelslräning utanför Vila Bergsund, På frågan om hur lång frånvaro från arbelslivet kan undvikas blev svarel en väl fungerande handläggargrupp2, Monika Agnedal beskrev LSG3:s arbete i Oxelösund, En liten kommun ger personkännedom vilket i detta sammanhang är en fördel. LSG arbetar med kommunprofilen, försörjningsmåttel oeh har en god bild av vilken målgrupp 2 Handlåggargrupp = handläggare från försåkringskassa, vården, arbetsfömiedling och sacialljänst 3 LSG = lakal samverkansgrupp Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobllel ' e-post annl1rarsormland,se ORG NR ' H:\SamordningsflbundElt RA\Proto! ou\förtndbsrelse\200slyrelse_ doe \\ '/.) ~\~; SID 4(5)

13 (, -' \\tltlingsför8undel" é.l?'l..,/4~ som fokus ska sättas på, LSG:s deltagara är lydliga med att de ska samverka oeh har oekså eu samarbete mad HälsoverkeL. Ordföranden gay Paula, Miehael och Monika ett stort tack för intressant redogörelse för verksamhelen i Oxelösund, Vila Bergsunds slutrapport finns på RAR:s hemsida ww.rarsormland.se Kunskapsinventerare, Eskilstuna Projekt "Kunskapsinvenlerare" är avslutat och rapporten finns på RAR:s hemsida ww.rarsormland.se. Projektels syfe var att kartlägga oeh nventera orsaker lil att ungdomar (18-24 år) awiker från eller inle påbörjar planerade arbetsmarknadsinsatser. 12 Övriga frågor Nyt styre/semöte Presidiel kommer att maila ut tid för extra styrelsemöte, avseende val av ordförande och 1:e viee ordförande saml firmateeknare och atteslordning, Namnbyte Namnbyte på förbundet samt antal revisorer bör las upp vid ägarmötel den 28 april 13 Avslutning Ordföranden taekade för visat intresse oeh förklarade dagens sammanlräde avslulal. '"?/~ Vid protokollet ~d~'~ AnniLundqvist / F~und~sekreterare,.,r-!,/-..flek~S',- - I ~ " /Lt.l i/~,ia"j i Adéle, ~r en~ii Ordföran e F J l Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemslda: WV.rarsormland.se Tel mobll/elolo ' e-post anm!irarsormland,se ORO NR ' H:\Samordningsfllrbundet RAIProlokoll\llrbndssrels\200lyrelaen_20Q19.doc 200g.L.02 SIO 5(5)

14 ;."'~ \\OtlINGSf'ÔRBUN"OEr _,~'i~o l1a.. MISSIV Arsredovisning RAR 2008 DATUM OIARJENR RAR09-02 Arsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanslälla en redovisning av årets verksamheter, Arsredovisningen ska faslslällas av slyrelsen oeh sändas lil medlemmarna. Förslag til beslut: Utifrån ovanstående föreslås RAR:s förbundsslyrelse beslula: aft fastställa årsredovisningen 2008 samt att sända den lill förbundets medlemmar, Sa,i:orgninjjsfjjrbundet RAR i Sörmland,'d,,', -Z~' - ~'~-~" ", Ola Wiktorson Förbundsehef Bilaga: Arsredovisning RAR 2008 Ann Lundavist Nyköping' besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se direktej mobiltel a-post anncmrarsormland,se ORG NR ' ç;\doeuenls and sellris\annnokala insillnlngaiomporary inlernet fieslolka1\iv-ãrsredovisnri.2008_stels (2).doG' Utskflsdalum: :48 SID1(1)

15 Arsredovisning RAR 2008.x,X'XX:JlYffJ,Z:'x;.:y:xx,..x:",OXXffx:v:Y.0X.(/"jX)ç :.".Jx_-.0.XYJ..x:,, JX,-:,tD'XY..b'X'X-X,\'f,..~J_';'l~f"f.Y.--L;J::.-f. Di\l" RAR09~O:! Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1, Inledning Samordnigsfórbundet RA i Sörmland bildades den 9 juni 2005 erùigt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordnng inom rehabilitenngsornådet. I fórbundet ingår länets samtliga nio kommuner, Försäkngskassan, Landstinget samt Arbetsfórmedlingen, Samordngsfórbundet erhåiler ett anslag från de tolv medlemmama i syfe att främja samverkan mom rehabilitenngsornådet mellan aktörema, 2, Förvaltningsberättelse Samtliga belopp anges i tusental kronor 2.1 Budget Respektive medlems fulmäktige eller motsvarande fastställer budgeten fór 2008 till 15,000 tk, Fördelnng av finansienngen anges i lagstiftningen til 50% från Försäkngskassanstaten, 25% från Landstinget och 25 % gemensamt från länets nio kommuner, Kommunemas andel baseras på antalet innevånare per I november året fóre budgetåret., Kommun Arsbudget ITkr) Vingåker 129 Gnesta 142 Nvköoing 718 Oxelösund 157 Flen 229 Katrineholm 455 Eskilstuna 1319 Strängnäs 445 Trosa 156 Summa kommuner 3750 Försäkrinaskassan 7500 Landstinaet 3750 T otalt t!1 ~"'''''''''' '''IA- ~.. -"SOw...,. ~,,,.,': t (15) n ):l

16 Årsredovisning RAR 2008 x.:,y"lç r/:'xxt:'x;::iyf.ococ'o-c.r.;..x~f.r-rf.lxxiyxx: -'XiXY.X";r.,-'XX~:l-r.iXy:.rfiX;-X;-X:-%;:.cr:X-'X-X:c'X Diil" R..AROCj~ Budget avräkning Budget U!fLL Avvikelse Utfall Inläkter ~.~~ Medlemsa.:ifier," _, ~"-----; ~._ ÓlAgaintäkter -----,.", Summa inläkter -.~~ ,- =.:_-,-~ ,-,-- ---,,--... _._----_., _..._-~._. Koslnader...--_.- _.~,-----_.._---- Styrelsen ---_..._--- --_._ ,.._---.: -418._---~_ Personal _.n n_'_',.., Lokaler ~.:_----_.._.._--,---'" --, Beslulade projekt -=~_212 --~~ 3~I _, :1959 Overskott avslutadã' prõtekl- --,- m..~_..._.._-,~ ~~ --,_.,-'.-~,.:_----_..., ÒlAgt _."_._ _.,563 ~:_---,--_._"---,- Revision -.,._._ , w Avskri'Aingar Summa koslnader.~--,._._--,-,-_.,-_ ,::: ,.27 4~~ _~243! ~-----~~.-.._.._..-._...._------!-- ~_.- ~ansiel~a intäkter "..,,--- - Finansiella kostnader Totalt Kommentarer till resultatet 2008 Kostnaden fór personal är 171 tk lägre än budgeterat beroende på fóräldraledighet. Kostnader avseende övrgt är fór lågt budgeterade 2008 vilket justerats i budget 2009, Stora poster under övrgt år ekonomi- oeh personaiadministration, seminarer oeh möten med beredningsgrppen, utbildningar, värdskap nationell nätverksträff i Nyköping med mera, Posten beslutade projekt budgeterades til tk, de medel som återstod efter budgetering av styelse, kansli med mera, Underskottet, tk, finansieras dels genom ej utbetalda projektredel från avslutade projekt, tk, samt genom kommande medlemsavgifter, Finansiella intäker, I 143 tkr, avser ränta på kapitalkonton samt plaeeringar i statsskuldsväxlar, Under 2008 fattades beslut om projekt fór tkr oeh under tidigare år har beslut fattats om tk, RA har däred beslutat om projektedel fór totalt tkr, Under 2008 har tk återfórts til RA från avslutade projekt. Under 2008 betalades tkr ut til projekten oeh under tidigare år har samanlagt tkr betalats, suma tk. Under januari 2009 har det fattats nya beslut om projektfinansiering fór 793 tkr,,~,.ø~"c~:t,,~:,o."",-i~ 2 (1S) " f'\ :,'-\; '-':j~

17 Ålsredovisning RAR 2008 'X;y::(".(~"y:,.I)X-:.'Xr.-'"jj.."t~rff;i..:t:,'x. 'I'f.; :(. -/ ;.xj",'xxj:,":r,',l~(f.. 'X" :,7;.-x'rí."X:(Jf(:J C" -:f." l,;1.xr.xc:f'"f;'y'-'. Dnl RA RO()-(i~ Med hänvisning til synerliga skäl täcks inte hittills uppkomna underskott, Detta beror på avsättning för projekt där utbetalning sker under kommande år oeh kostnaden täeks av medlemsavgifter under de år utbetalningen sker, Resultat ".._c_,'~ " 5.~4.. ' m.._"..'_._ --,~._.~. TäêkiiTrgge;i-ömhäñ~s-iiiÏg liiìsyniierifga-skii eìler tidi9are års överskott Resultat enllgt balanskravet 1) ) Den nya hanteringen av uppkomna underskott avser även underskottet som uppkom 2007, Tidigare beslut avsåg täekning av underskott från 2007 med 307 tkr, resten täektes av tidigare års överskott. Differensen mellan det prognostiserade resultatet i delårsredovisningen, tkr oeh resultatet i årsredovisningen, tkr, beror på beslutet att finansiera Rehabskelettet även under år 2009, helårskostnad tkr, I nedanstående tabel! redovisas samma kostnader som i budgetavräkningen samt faktiskt utbetalda ersättningar til projekten, Syfet är att tydligt beskrva de likvida medel RA fôrbrukat under 2008, RAR:s kostnader exklusive projekt är 3,183 tkr oeh utbetalda ersättningar til projek1 är tkr, Poster som påverkar kassan, tk avser frärst kortfrstiga fordringar oeh skulder. Ingående kassa 2008 var oeh den utgående kassan är 29091, Samtidigt återstår det att betala tk fôr beslutade projekt. 3 (15) F'J (: / )..-.j",

18 Arsredovisuing RAR 2008 X ;r.:~f~;x:"' :~"X/Z;'J.~:f;r.(~;::t:l;~X.:Z'':(,J.'-'J::"f:l":'X'.Z,%:f'Ó/j't:.:.r-XX"I.;'7('::rf"x,rJ:;.x\y:"-.c-.y..-,'X,x,,- )'XX ;%..Y_"~; Dnr RAROCJ-O~ I Budaet 2008 Utfall 2008 Differens 2008 Ingående kassa I Arets intäkter Arets kostnader: Styrelse Personal Lokaler Revision Avskrivningar Övrigt Finansiella kostnaderfintäkter :~~~rr~;kqstn~~er exkl proiekt, -2788;, ',;-.,2,043 "L',; f4$' Utbetalningar för projekt: Ungdomstorget Koordinator Flen Koordinator Ekensberg TROSAM Villa Bergsund, Oxelösund KV-projektet Processtöd Eskilstuna AF-Soc Flen Yrkessvenska Power Smärtmottagningen AGERA Förträning Duellen Flen Aktivitetspeng LSG Identiiering Vingåker Kram; Nyköping Rehabskelettet Tuna Slussen kartläggning Riskfaktorer sjukskrivna EVA 0 ~W'~r'mt"T~ Summa utbetalninaar beslutade projkt Ovrioa ooster som oåverkar kassan 4894 Utgående kassa ", - -"-'~r-~.: -,';. ~~:._,-, Jr;'i...,.,,.,.""~.. ":~ '.,.:~.. _ 2.3Mål 2,3,1 God ekonomisk hushållning Förbundets likviditet sica aldrig underskrda 500 tkr oeh fórbundet ska inom en sexmånadersperiod ha möjlighet att finansiera nya projekt upp til en kostnad på 2,000 tkr, Det negativa egna kapitalet kommer att justeras genom kommande års medlemsavgifter, Beslut som fattats från hösten 2008 fórutsätter att RAR:s budget uppgår till minst i 5 mkr per år. I annat fall kan ersättningsnivån justeras, 4 (15) A t:",,;!~\- ',' ";.

19 -', ArsredovisningRAR 2()08 "X-X"J:OCOCClX'O-:OCCOOOr.Jr/)x,::r;r.coc.(f..'X'c:r..Xi:r.CV:I:yx.''Xy.,,.J:yy.0XXf.;OCcJ;-%OC"''(IY:XL,.-xr.cOC-'X Dnr RAR09~O~ 2,3,2 \Terksatetsmål Samordningsfórbundets övergrpande mål är att samordna medlemmamas insatser i syfe att individen skall uppnå eller fórbätta sin fórmåga att utfóra fórvarsarbete, Deltagama i RA-fiansierade projekt ska i fórsta hand uppleva att de nått en bätte fórmåga att arbela eller studera, i andra hand ska de antingen böija arb eta eller studera eller påböija yterligare en rehabiliteringsakivitet fór att därefter arbeta eller studera, Ovantående ska leda til ett miskat behov av offentlig fórsöijnig fór proj ektdeltagama, A vslutade oroiekt under 2008 Under 2008 har tolv projekt (inkl aktivitetspeng 2007 oeh 2008) avslutats: Koordinatorer vid vårdeentralema i Flen samt Ekensberg i Nyköping Inventering långtdssjuka i Vingåker Samverkan Arbetsfórmedlingen-Soeialtjänsten i Flen Ungdomstorget i Nyköping. TROSAM i Trosa Kunskapsinventering unga i Eskilstua Arbetsdax, Eskilstua Akivitetspeng LSG 2007 Aktivitetspeng LSG 2008 Förstudie FLAK, Gnesta Rehabskelettet 2008 Måluoofyllelse Slutrapporter har lämats från koordinatorema vid vårdeentralema i Flen Deh Ekensberg. inventering långtdssiuka i Vingåker samt samverkan Arbetsfórmedlingen-Soeialtiånsten i Flen. Koordinatorema har övergått i ordinare verksaret. Den lokala samverkansgrppen i Flen undersöker möjlighetema att tillvarata erfarenhetema från projektet oeh Katrneholm- Vingåker-Flen har geménsamt ansökt om projektredel som delvis bygger på erfarenhetema från Vingåkerprojektet. Beslutet är senarelagt i avvaktan på RAR:s medlemsmöte i april2009, Ungdomstorgets rapport är saranställd men inte överlämad til RA. Nyköpingskommun, Försäkgskassan oeh Arbetsfónnedlingen har dock beslutat at! implementera projektet i ordinare verksaret oeh att tilämpa projektets metod fór både unga oeh vuxna, Målsättngen med Ungdomstorget var att mist 70% av deltagama skulle övergå i arbete eller studier efter projektet. 43% övergiek i arbete oeh 27% i studier vilket innebär att målet nåddes, ~-~~ ;!~" ''%~''.o.~~v 5 (15) ~J ::l', i ),/ r -",; ì

20 ArsredovisnÙig RAR 2008 ~J:V:'lj-::i.U:Jj(I)'X?,Xf',(-,J::;(t:./Y:Xf.r'(X:'lA--J~;'f)'XXt:.rr.iXYX.;::!:Kf.t'XYX.rf.ixYCfjX;i :r:ct.rn-xxi)'x%oc.o DIU RA , TROSAM:s slutrapport är inte fårdigställd, Inventerngen av UngaS behov i Eskilstua är överlämad til RA, seminarium fór att sprida kunskapema kommer att genomfóras, Arbetsdax har lärat en slutrapport i samband med ansökan om projektmedel fór projekt TUNA, Erfarenhetera från Arbetsdax låg til grnd fór ansökan, Aktivitetspeng 2007 oeh 2008, Avser ersättgar till de Lokala samverkansgrppera, Under 2008 erhöll de Lokala Samverkansgrppema tilsamans 340 tk i aklivitetsersättng, Samtliga LSG har genomfórt minst en planeringsdag under året. Vid planerigsdagama har verksaretsplaner och verksaretsbeskrvningar samanställts, Dessutom har projektansökningar med mera beretts, Förstudie FLAK. Gnesta, Förstudien resulterade i en projektansökan, projekt AGERA, som pågår, Rehabskelettet 2008, Beslut togs i mars 2008, Under hösten 2008 beslutades om en ny projektperiod tom 2009, Deltagaredovisning I tabellen på nästa sida redovisas antalet deltagare i RAR-projekten under 2008 samt hur fórsöijningen fórändrats fór deltagara, Datainsamingen är genomfórd med en fórenklad DIS-insamling, se fórklarg und~r rubriken 2.4, Deltagara kan ha påböijat projektet under 2007 oeh avslutat under 2008, påbörjat oeh avslutat under 2008 eller påbörjat under 2008 oeh fortfarande delta, Av de toalt 447 som deltagit under 2008 har 307 avslutat varav 115, eller 37%, gått till en egen fórsöijning, Ingen av deltagara hade en egen fórsöijning vid projektets star, Em ower Duellen Albin Tuna Vila Ber sund % Un domstor et % Yrkessvenska % A era % KV. ro'ektet % Smärtrojektet % Utöver ovanstående deltagare har 435 kvinnor oeh 245 män, totalt 680 personer, deltagit i "Rehabskelettet" under 2008, Avseende deltagare i Rehabskelettet registreras enbar kön r oeh ålder, \..~4q~~ \~, loi'" """"""...~. 6 (15) t:'id ' ".. \ -. L) \

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per 2013-07-31 1. Inledning Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer