Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR"

Transkript

1 Dm KS/2009: Handläggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Ordförandens förslag til beslut I, Kommunstyrelsen fóreslår kommunllmäktige att instäma i revisoremas gransknng, 2, Kommunstyrelsen fóreslår vidare kommunfullmäktige besluta om att godkäna Ãrsredovisningen 2008 för Sarodningsfórbundet RAR oeh att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fór verksamhetsåret 2008, Ärendebeskrivning Revisorema i Samordningsfórbundet RA i Sörmland har granskat fórbundets verksaret fór år 2008 oeh har till samtliga medlemskommuner översänt revisionsberättelsen fór år 2008 fór godkännande, Rapporten översändes den 15 april 2009 til ekonomikontoret oeh Soeialnämnden fór ytrande, Ekonomikontoret oeh Soeialnärden har valt att samordna sitt yttrande, Revisorernas redogörelse Revisorema har granskat Sarordningsfórbundet RAR i sörmlands årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens fórvaltning fór år 2008, Granskningen har utfórts enligt kommunallagen oeh enligt god redovisningssed, Revisorema har utifrån att de ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är fórenligt med de mål fór den ekonomiska fórvaltningen som fórbundsstyrelsen beslutat om i årsbudgeten oeh flerårsplanen gjort fóljande bedömning: Den utvärdering av målen fór god ekonomisk hushållning som görs i som görs i Sarordningsfórbundets årsredovisningen bör utveeklas oeh kompletteras med uppgifter från tidigare rapportperioder. Samordningsfórbundets redovisar ett negativt eget kapital på tk per den , Samordningsfórbundets styrelse har hänvisat till synnerliga skäl som lagen medger fór att balanskravet inte uppfylls, Samtidigt med ett negativt eget kapital finns det stora avsättningar i räkenskapema fór beviljade anslag til ett antal fleråriga projekt. Revisorema anser därfór att planeringen av likviditet över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsfórbundet befinner sig i. Ekonomikontorets oeh soeialförvaltningens förslag til yttrande Ekonomikontoret har tagit del av revisoremas rapport oeh delar deras uppfattning angående de åtgärder fórbundet bör vidta, Sedan fóregående år har årsredovisningen kompletterats med en utvärdering av Samordningsfórbundets mål fór god ekonomisk hushållning, Denna utvärdering bör 211_09m~k

2 uppgifter från tidigare rapportperioder fór att öka informationsvärdet för medlemmama, Angående Samordningsförbundets negativa egnakapital på tkr per den 31/ fórklaras detta av den prineip som samordningsförbundet använder sedan 2006 oeh som säger att "beslutade bidrag til projekt som löper över flera år redovisas som en kostnad det år projektet besluras ", Utbetalningama ska sedan täekas av medlemsavgifter under de år utbetalningama sker. Vi håller även i denna fråga med revisorerna oeh anser att en god planering av likviditeten över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsfórbundet nu befinner sig i, Samordningsförbundet har redan idag påbörjat en likviditetsplanering som redovisas i samband med årsbokslutet. Samordningsfórbundet hade vid 2008 års slut en likviditet på drygt 29 mn, Med hänsyn taget til de projektbeslut som idag finns fattade oeh med utrymme för nya projektbeslut har samordningsfórbundet gjort en femårsplan som visar att de likvida medlena vid 2012 skulle ha minskat til drygt 5 mn, Ärendets handlingar. Revisionsbiträdets rapport, i. Samordningsförbundet RAR:s protokoll, Missiv, Ârsredovisning RAR Yttrande från ekonomikontoret, Yttande enligt uppdrag av socialnämnden (utdelas vid sammanträde - ytrandet samstämmigt med ekonomikontorets ytrande) ill-09md:iloc

3 .. Clt J.~-O't-'ol- Samordningsfórbundet RA i Sörmland Revisionsbiträdets rapport Granskning av årsredovisning, intern kontroll, bokfóring och fórvaltning 2008 Audit KPMG AB J april 2009 An/aJ sidor: 6 I /,/1_ is2009 KPMG AS, a Swedish limited liabilty company and a member linn of the KPMG netwrk of independent member finns affliated with KPMG Intemalioral. a Swiss coosralive. All iiohls reerved

4 l- SamrdnngsfIrbundet BAR i Sörmland Granskning årsredovisning, bokfring Innehåll 1. Inlednng 1 2. Sammanfattng 1 3. F örvaltningsberåttelse 1 3,1 Redovisning av mål oeh verksaret 1 4. Árets resultat 1 januar - 31 december 2 5. Balanskravet 2 6, Redovisningsprinciper och balansråknng 3 7, Kontroll över beviljade projektmedel 3 7,1 Kontroll över avtal för projekt Kontroll över utbetalda medel mot ekonornsk slutredovisnig 4 7,3 Utvärdering sjålvvarderingar - SUS Systemet för Uppföljning av Samverkan 4 8. Uppfóljning av vår granskning från fóregående år 4!.t

5 mø Samordningsjõrbundet RAR i SOrmiand Granslming årsredovisning, bokfring Inledning Vi har som ett led i vår revision av Samordngsfórbundet RA i Sörmand granskat årsredovisnig oeh intern kontroll, bokfórig oeh fórvaltnig fór år 2008, Vår granskng är priär ind på frgan om årsredovisnigen ger en rättvisande bild av verksameten oeh om fórvaltngen bedrvits i enlighet med lag, Vi har tidigare läiat vår rapport från granskning av delårsrapport 2008, 2. Sammanfattning. Vi rekommendera att verksamhetsredovisningen av mål utveeklas, Vi bedömer utöver rekommendationen ovan att årsredovisnigen ger en rät!visande bild av resultat oeh stälg oeh att rapporten är upprättad enligt kommunal redovisnigslag oeh god redovisnigssed, Styelsen hänvisar til reglero om synerliga skäl varór inte balanskravet uppfylls, Vi rekommenderar att styrelsen anger vilk avsiker det fis fór återställandet av eget kapital samt inormerar medtemmara om delt, Beviljade projektedel över flera år kräver en planerig av likditeten fór minst den tid som medel utbetalas,,vi rekommenderar at! avtal som inehåller fastställda villkor fór projekt upprättas oeh att den ekonomiska slutredovisnigen i projekten kontrolleras. 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Redovisning av mål och verksamhet Kommunallagen anger at! fórvaltnigsberät!elsen i årsredovisnigen ska inehålla uppgifter om hur de fiansiella oeh verksametsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållng uppfyllts. Lagen ställer därór krav på at! budgeten ska inehålla finansiella mål samt mål oeh riktliner fór verksameten, Samordngsfórbundets revisorer ska uttaa sig om redovisnig av målen i sit! ultlande om årsredovisnigen, ' Årsredovisnigen redovisar fiansiella mål oeh verksametsmässiga mål (sid 4 avsnit! 2.3 Mål) oeh det fros fór dessa en återkoppling til mål som fions fastställda i verksametsplanen/udgeten fór året. Vi bedömer att rapporterigen enligt lag uppfylls, fórutom at! oekså uppgifter ska anges fór sama rapporteriod fóregående år, Därór rekommenderar vi at! verksametsmässiga mål kompletteras med jämórelseuppgifter från tidigare år oeh at! rapporterigen även i övrgt utveeklas i deona del av verksameten, Vi rekommenderar at! även flerårsuppgifter rapporteras fór verksametsmål. f.

6 .. Samrdningsfòrbundet RAR i SörmJand Granskning årsredovisning, bokfring Árets resultat 1 januari - 31 december Árets underskoll som uppgår til tkr avviker stort mot prognos oeh budgeterat resultat fór året. A vvelsema i resultat mot budget hänór fräit til att beviljade projektmedel blivit betydligt större, Resultaträkng Utfall 2008 Prognos 2008 Budget 2008 (Iämnad i delilrsrapport) Árets intäker, medlemmar Árets resultat Kostnad fór proj ektedel Eget kapital Under året har projektedel beviljats med tk oeh samtidigt har tk återfórts fr avslutade projekt som inte fórbrukats vilket fór året ger en nettokostnad på tkr, 5. Balanskravet Iaktagelse Árets underskoll innebär all Samordngsfórbundet vid årets slut redovisar ell negativt eget kapital på tkr, Samordngsfórbundets styelse åberopar synnerliga skäl fór all inte återställa eget kapital inom den 3 års regel som finns, (K 8 kap 4, 5 b, KL 8 kap 5a, KR 4 kap 4, Lag (2003:1210) Om finansiell samordng av rehabilterigsinsatser 21 ), Som anges i årsredovisnigen villkoras från oeh med hösten 2008 alla beviljade projektmedel av all RA årligen beviljas minst tkr i intäker från medlemmama, Rekommendation Vi rekommenderar all medlernama informeras om vilka avsiker det finns krg återställandet av negativt eget kapital. ' Med anedng de åtaganden som is fór projekten krävs det en likditetsplanerig fór kommande år, se vidare avsniii 6 nedan,,k 2

7 .. Sanw,dningsjI,bundel RAR i Sa,núand Granskning årsredovisning. bokfring i 6. Redovisningsprinciper och balansräkning Redovisnig av bokfórda projektmedel sker som fóregående år, Kostnaden fór de projekt som beviljas bokfórs som kostnad det år som beslutet fattas, De medel som beviljats oeh som inte utbetalats!is bokfórda som avsättningar i balansräkgen och uppgår til tkr, Vid årets böijan avsättgar fór beviljade medel Bevilj ade proj ekt under perioden Áterfórda ej utnytjade medel från tidigare år Utnytjade medel i perioden (AR sid 3, 12) Vid periodens utl!ånl! avsättninl!ar fór bevilade medel Balanräkgens omslutng är vid årets utgång tk, Bland tillgångara finns banedel med tk oeh bland skuldema fins avsättnigar fór projektmedel med tkr, Dartöver finns skuder fór projekt bland leverantörsskulder oeh upplupna kostnader, Dessa två sistnämda poster avräks från avsättnigen som utnytjade medel under året men är inte utbetalda vid årets utgång, Bland avsättnigar fór projektmedel finns projekt som löper til år 201 I, 7. Kontroll över beviljade projektmedel 7.1 Kontroll över avtal för projekt Iakagelse Styelsen beslutade under året att avtl ska upprättas fór beviljade projektmedel. I de fa1l avtal inte teeknas ska fórbundsehefen rapportera detta til styrelsen, Skäl til att avtal inte upprättas kan vara begrånsnigar i projektets omfattnig, som begrånsnig i tiden oeh når beslutsdokuentet anars uppfy1ler kraven på tydiighet. Bland årts beviljade medel avser 858 tkr yterilgare medel til tidigare beviljade medel oeh 648 tkr avser akivitetspengar, Árets satsningar sker i fem projekt med totalt 28 8 i 7 tkr, Utav dessa har ett avslutats under året. Det fins inga avtal upprättde fór dessa fem projekt, Styelsen har vidare under året beslutat om rutiner fór avslutade projekt (Our 08-28), Rutinema Inebär bl.a, att projektostnader som uppkommer tre månader efter att ett projekt avslutats inte ersätt av RA, Vidae ska ekonoinsk slutredovisning inanas inom tre månader efter avslutat projekt, Vi uppfattar att uppgift om villkoren om ekonomisk ersättning oeh kravet på ekonoinsk slutredovisning inte fins inskrvet i avtalsma1len, Rekommendation A vtal bör upprättas eniigt faststä1lda rutiner oeh vi fóreslår att avtalen kompletteras med villkoren fór ekonomisk ersättg oeh ekonoinsk slutredovisnig, (Dnr 08-28), 1''' 3

8 .. Samordningsjõrbundet RAR i Sõrmland Granskning årsredovisning, boliring Kontroll över utbetalda medel mot ekonomisk slutredovisning Iaktagelse EkonomIsk slutredovisnig fór projektet ska lämas til RA senast tre månader efter avslutat projekt, Av under âret avslutade tio projekt har slutredovisnigar hittils inämats fór sex styeken, I ett projekt sakas ekonomisk slutredovisnig som enligt uppgift har lämats til fórbundsehefen på anat sätt men som vi inte tagit del avo Vi har fór två ekonomiska slutredovisnigar noterat avvkelser i vilka belopp som rapporterats hos RA respektive hos projektet. I ett projekt âr kostnaderna 55 tkr högre än vad som redovisas hos RA, I ett anat projekt är kostnadema 18 tkr lägre än vad som redovisas hos RA, Vi sakar uppgift om varór avvikelserna uppkommt oeh kan däór inte uttala oss om det är fakiska felakigheter eller om det finns fórklargar til dessa. Rekommendation Vi rekoinenderar att inänade ekonomiska slutredovisningar kontrolleras mot vad som RA har utbetalat oeh avvikelser bör utredas, 7.3 Utvardering sjalvvarderingar - SUS Systemet fór Uppföljning av Samverkan Iaktagelse Som fiamgâr av årsredovisningen har uppfóljnigssystemet SUS fórsenats och samordngsfórbundet har därór skapat en tilfållig kompletterig av SUS, Alia projekt ska til Samordngsfórbundet läna två självvärderigar per âr, Under âret har RA samanställt självvärderigara vid två tilfållen, Vilket från staren innebär att RA numera gjort totalt fya sainanställnigar, 8. Uppfòljning av vår granskning från föregående år Vi har i övrgt inte noterat några kvarstående brister från tidigare års iaktagelser, Eskilstua som ovan KPMG AB!í æ.kl ~Ilft Markk Tasala Auktoriserad revisor 4

9 DATUM DIARIENR RAR09-01 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland Datum: kl 9-12 Plats: Närvarande: Ej närvarande: Havets Källa, Jogersö, Oxelösund Adéle Bergentoft ordf, Mikael Edlund, Alf Svensson, Mats Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Karl-Erik Andersson Östen Eriksson, Ingrid Jerneborg Glimne, Lotta Back, Birgitta Wennerberg, Catharina Fredriksson, Ulla-Maj Hellstrand, Jan-Erik Larsson samt ala Wiktorsson, förbundschef Kristina Jonsson, Ingrid Ekegren, Cajsa Widqvist, Lars Carlsson, Lisbeth Brevig, Jan-Olof Blomster, Per Holmström, Göran Svärd, Björn Andersson, Göran Ehrenhorn, Övriga medverkande Paula Neij Christensen, Miehael Björnskär oeh Monika Agnedal 11 Sekreterare: Ann Lundqviiit 1 Mötets öppnande Ordförande Adéle Bergentoft hälsade alia välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 2 Dagordningens godkännande 6, 7 samt Attestordning under 8 togs bort från dagens dagordning oeh tas upp vid ett senare möte, Oärefter godkändes dagordningen, 3 Medlemsmötet 11 februari Vid RAR:s ägarmöte 2008 ulsågs en arbelsgrupp med ägarrepresenlanler med uppdrag att bl a formulera förslag lil förbundets fortsatta inriktning oeh finansiering, ' Förulsättningarna för uppdragel förändrades under lidens gång utifrån att departementspromemorian "Flexiblare finansiell samordning" lades på framtiden, Arbetsgruppen har haft sin utgångspunkt i all arbetslivsinriktad samverkan i Sörmland oeh inte enbart RAR. En nulägesbeskrivning med analys samt en omvärldsanalys har genomförts, Arbetsgrllppen har, med slöd av Ingvar Nilsson, SEEAB utarbelat ett förslag lill "Samverkan i Sörmland", som presenterades vid "arbelsmedlemsmötel" den 11 februari. Förslagel har skickats ut på remiss lil RAR:s medlemmar oeh svaren ska lämnas lil RAR-kansliet senasl den 31 mars, "Samverkan i Sörmland" innehåller Ire vägval - business as usual, aweckling eller spjutspels, Resonemangen har inriklals på spjulspels- oeh kunskapsorganisation, vilket menas all man inom tydligl definierade, avgränsade oeh priorilerade områden samt målgrupper ska:.. Driva, pröva och utveckla modeller Ann Lundqvist NyköpJng' òesök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsonnjand.se dirsktel mobiltel ~ e-post anniârarsormland.se ORG NR ' H:\Samrdringsfcrbndet RAR\nolokoll\örtndsselSl\2009erSln_ dOG' Ulsksdatum: :12 ~J?'i \.1 Ü\ ;' SID 1(5)

10 ljon\ngsforbunoe1".p.1t-~o ~4-9,.\..~.. Ulvärdera oeh skapa kunskap.. Sprida kunskap oeh skapa underlag för implemenlering Oessulom ska utvärderingarna omfatta indi.videffekler oeh metodutvärdering samt ekonomiska effekter, Arbetet ska oekså ske i nära samarbele med RSG oeh LSG oeh med utgångspunkt i de lokala samverkansbehov som idenlifierals i LSG:s arbete, Vid styrelsens diskussion om förslaget oeh reaklionerna på medlemsmölet framkom bland annat:,í Bra att samordna samverkan inom rehabiliteringsområdet,í Viklen av at! klargöra rollfördelning oeh uppdrag mellan RAR oeh RSG' samt att komma ihåg att RSG är ett friviligt forum,,í Kommuneheferna/direklörerna har ingel mandat från kommunerna att ingå i RSG,í Önskemål om ett mer konkret oeh vägledande förslag gällande förbundets fortsatta inriklning oeh finansiering 4 Arsredovisning 2008 Arsredovisning RAR med bokslut 2008 presenterades, Ola Wiktorson informerade om en sifferkorrigering som ska göras på sidan 3 samt 4, Oen slutliga granskningsrapporten från revisorernas sakkunniga biträde är ännu inte färdigställd därav har ett ulkast av rapporten skiekats ut inför detla slyrelsemöte, Slyrelsen diskulerade årsredovisningen bl a alternaliva redovisningssätt oeh periodisering av fleråriga projeklkoslnader, Implementering av projektverksamhel samt resultatspridning dryades oekså, För att ge "underhandsinfonmation" om projeklen föreslogs att projektens lägesrapporteringar biläggs delårsrapport oeh årsredovisning, Ola W betonade att projektens styrgrupper äger frågan om implementering, Beslut: Förbundsstyrelsen beslulade att anta årsredovisning RAR 2008 med gjord sifferkorrigering, 5 Hantering av eget kapital Alf Svensson redovisade för samtal med Öhrlings beträffande hanlering av förbundets egna negativa kapilal perioden , Utskiekat förslag presenterades, Beslut: Förbundsslyrelsen beslutade att anla förslag til hantering av egel kapital. 6 Val av ordförande Ulgiek, 7 Val av 1:e vice ordförande Ulg iek, 8 Delegationsordning 2009 Styrelsen ska årligen fastslälla samordningsförbundels delegationsordning, 1 RSG = Regionala SamverkansGruppen Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobiltal " a-post annlârarsomiland.se ORG NR H:\Samardnil'sfõrburi'lt AARl?rotokoll\õrbndreISl\2tyralSln_ doc \', \~ \) ~ \)102(5)

11 '" o _. - \\ONI\'GSFÖRSUNOE')'.!)~ JÇ,~~.À,.'1.,,, ~$' ø;' ".~" SÕRMLAND,,_.-.- Förbundsstyrelsen godkände ulskickat förslag lill delegalionsordning 2009, Beslut: Förbundsslyrelsen beslutade att faslställa delegationsordning 2008, Oelegationsordning 2009 innebär at!: Styre/sen bes/utar om: v' Verksamhelsplan v' Ulvärdering v' Budget oeh årsredovisning Presidiet bes/utar om: v' Belopp överstigande 100 tkr oeh som avser annan verksamhet än projektverksamhet v' Förlängning av projekl som medför en ulökad projektbudget Förbundschefen fattar bes/ut som avser: v' Genomförande av verksamhelsplan inom ramen för budget förulom förlängning av projekl, som medför en ulökad projeklbudgel saml leeknande av avtal, som omfattar belopp överstigande 100 lkr oeh som avser annan verksamhel än projeklverksamhet 9 Remissvar "Styr samverkan" (SOU 2008:97) Oen 14 november lämnade utredaren Lars Högdahl sitt delbetänkande "Styr samverkan - för bättre serviee lill medborgarna" til Finansdepartementel. Utredarens uppdrag är att la fram lösningar för at! göra offentlg service bättre tilgänglig för medborgarna, RAR är - tilsammans med andra samordningsförbund - remissinslans, Slyrelsen fiek en kort redovisning av ulredningen samt utskickal förslag lill remissvar, Beslut: Förbundsstyrelsen beslulade att godkänna remissvar "Slyr samverkan" (SOU 2008:97) att sändas lill Regeringskansliel. 10 Rapporterllnfo Korrigering I protokol/ presidiet 26 februari Ordföranden informerade om at! presidiels protokoll från den 26 februari 3 har korrigerals, Ny version kommer att sändas ul. Lägesrapport - projekt Vila Bergsund oeh Kunskapsinventerare har lämnal slulrapport, Ungdomstorgets, KV-projektels oeh Trosams slutrapporter är på gång, Hantering projektavta/ Revisorerna har påtalat avsaknad av projektavtal. ala W kommer att rätta till detta" Sjä/wärdering/Lägesrapportering Självvärdering kommer att byta namn lilllägesrapportering enligt önskemål från beredningsgruppen, /nspirationsdag Den planerade inspiralionsdagen kommer at! genomföras i anslulning til styrelsens planeringsdagar maj med slyrelsemölel den 15 maj på eftermiddagen. Ann Lundqvist Nyköping. besdk Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobilte/ " e-post anníararsormland.se ORG NR H:\Samcirdri~gsiburiet RA\Prolokoll\õrbur.sstyrels&\2009\Stel$Gii_ doc /.,il W 10 /YfJ Si03(5)

12 ON\~GSFÕRaUNOEt' ~A~ '~~,~ Intresseföreningen - remissvaren Arbetsgruppen för ett framlida "förbundsnälverk" har formulerat förslag lil ulformningen av ett nationellt samarbele mellan samordningsförbunden, Förslagel har sänts ut på remiss til samlliga förbund. Svaren har sammanställts oeh av 50 svar har 29 en posiliv oeh 17 en negaliv inställning lill ett "förbundsnälverk" - fyra förbund vet ej. Seminarium "Finsam idag och imorgan" Adéle B oeh Ola W medverkade vid seminarium "Finsam idag oeh imorgon", som Soeialdepartemenlet inbjöd lill den 9 februari. Fler samordningsförbund medverkade, Vid seminariet framkom bland annat:.. Inga planer på en sammanslagning av Försäkringskassan oeh Arbetsförmedling (typ Norges NA V).. Ingen f1exibel finansiering inom finsam.. Ingen tyeker att den så kallade "femproeentaren" (= fem proeenl av sjukpenninganslaget avsätts lil samverkansmedel) är en bra modell Försönningsmáftet 2008 Försörjningsmåttet i Sörmland för 2008 har sjunkit med 6,2 kronor jämför med 2007, 11 Projektpresentation projekt "Vila Bergsund" samt slutrapporter. projekt Villa Bergsund, Oxelösund Projektet bygger delvis på Iiknande idéer som Founlainhouse-modellen, Syfet är att skapa förulsättningar oeh möjligheter til att konstruera arbelslräningsplatser som tidigare inle funnils i Oxelösund, Ordföranden hälsade Paula Neij Christensen oeh Miehael Björnskär, "Villa Bergsund" saml Monika Agnedal, Oxelösunds kommun välkomna. Verksamhetens akliviteler beslår av prakliskt arbele, Utöver del praktiska arbetet erbjuds slödjande samlal i struklureradform med en kognitiv inriklning, Alia deltagare har en samlalskonlakl på vårdeenlralen, Paula oeh Miehael berättade om Vila Bergsunds arbetssätt bl a:./ Förhållningssätt i arbatslivet./ Att formulera en CV./ Vända "tilbaka" dygnel./ Lära ul del soeiala samspelel - att fungera i grupp./ Vikten i att bli sedd./ AU undvika "glapp" vid övergång från projektel lill annan aklivitet - arbete, lönebidragsljänsl, sludier m m, Projektet har goda resultat - av tolall 33 individer som har deltagit i projektel sedan augusti 2006 har 18 egen försörjning i dag, Försäkringskassans regler har försvårat arbelslräning utanför Vila Bergsund, På frågan om hur lång frånvaro från arbelslivet kan undvikas blev svarel en väl fungerande handläggargrupp2, Monika Agnedal beskrev LSG3:s arbete i Oxelösund, En liten kommun ger personkännedom vilket i detta sammanhang är en fördel. LSG arbetar med kommunprofilen, försörjningsmåttel oeh har en god bild av vilken målgrupp 2 Handlåggargrupp = handläggare från försåkringskassa, vården, arbetsfömiedling och sacialljänst 3 LSG = lakal samverkansgrupp Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se Tel mobllel ' e-post annl1rarsormland,se ORG NR ' H:\SamordningsflbundElt RA\Proto! ou\förtndbsrelse\200slyrelse_ doe \\ '/.) ~\~; SID 4(5)

13 (, -' \\tltlingsför8undel" é.l?'l..,/4~ som fokus ska sättas på, LSG:s deltagara är lydliga med att de ska samverka oeh har oekså eu samarbete mad HälsoverkeL. Ordföranden gay Paula, Miehael och Monika ett stort tack för intressant redogörelse för verksamhelen i Oxelösund, Vila Bergsunds slutrapport finns på RAR:s hemsida ww.rarsormland.se Kunskapsinventerare, Eskilstuna Projekt "Kunskapsinvenlerare" är avslutat och rapporten finns på RAR:s hemsida ww.rarsormland.se. Projektels syfe var att kartlägga oeh nventera orsaker lil att ungdomar (18-24 år) awiker från eller inle påbörjar planerade arbetsmarknadsinsatser. 12 Övriga frågor Nyt styre/semöte Presidiel kommer att maila ut tid för extra styrelsemöte, avseende val av ordförande och 1:e viee ordförande saml firmateeknare och atteslordning, Namnbyte Namnbyte på förbundet samt antal revisorer bör las upp vid ägarmötel den 28 april 13 Avslutning Ordföranden taekade för visat intresse oeh förklarade dagens sammanlräde avslulal. '"?/~ Vid protokollet ~d~'~ AnniLundqvist / F~und~sekreterare,.,r-!,/-..flek~S',- - I ~ " /Lt.l i/~,ia"j i Adéle, ~r en~ii Ordföran e F J l Ann Lundqvist Nyköping. besök Östra Rundgatan 11 - hemslda: WV.rarsormland.se Tel mobll/elolo ' e-post anm!irarsormland,se ORO NR ' H:\Samordningsfllrbundet RAIProlokoll\llrbndssrels\200lyrelaen_20Q19.doc 200g.L.02 SIO 5(5)

14 ;."'~ \\OtlINGSf'ÔRBUN"OEr _,~'i~o l1a.. MISSIV Arsredovisning RAR 2008 DATUM OIARJENR RAR09-02 Arsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanslälla en redovisning av årets verksamheter, Arsredovisningen ska faslslällas av slyrelsen oeh sändas lil medlemmarna. Förslag til beslut: Utifrån ovanstående föreslås RAR:s förbundsslyrelse beslula: aft fastställa årsredovisningen 2008 samt att sända den lill förbundets medlemmar, Sa,i:orgninjjsfjjrbundet RAR i Sörmland,'d,,', -Z~' - ~'~-~" ", Ola Wiktorson Förbundsehef Bilaga: Arsredovisning RAR 2008 Ann Lundavist Nyköping' besök Östra Rundgatan 11 - hemsida: ww.rarsormland.se direktej mobiltel a-post anncmrarsormland,se ORG NR ' ç;\doeuenls and sellris\annnokala insillnlngaiomporary inlernet fieslolka1\iv-ãrsredovisnri.2008_stels (2).doG' Utskflsdalum: :48 SID1(1)

15 Arsredovisning RAR 2008.x,X'XX:JlYffJ,Z:'x;.:y:xx,..x:",OXXffx:v:Y.0X.(/"jX)ç :.".Jx_-.0.XYJ..x:,, JX,-:,tD'XY..b'X'X-X,\'f,..~J_';'l~f"f.Y.--L;J::.-f. Di\l" RAR09~O:! Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1, Inledning Samordnigsfórbundet RA i Sörmland bildades den 9 juni 2005 erùigt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordnng inom rehabilitenngsornådet. I fórbundet ingår länets samtliga nio kommuner, Försäkngskassan, Landstinget samt Arbetsfórmedlingen, Samordngsfórbundet erhåiler ett anslag från de tolv medlemmama i syfe att främja samverkan mom rehabilitenngsornådet mellan aktörema, 2, Förvaltningsberättelse Samtliga belopp anges i tusental kronor 2.1 Budget Respektive medlems fulmäktige eller motsvarande fastställer budgeten fór 2008 till 15,000 tk, Fördelnng av finansienngen anges i lagstiftningen til 50% från Försäkngskassanstaten, 25% från Landstinget och 25 % gemensamt från länets nio kommuner, Kommunemas andel baseras på antalet innevånare per I november året fóre budgetåret., Kommun Arsbudget ITkr) Vingåker 129 Gnesta 142 Nvköoing 718 Oxelösund 157 Flen 229 Katrineholm 455 Eskilstuna 1319 Strängnäs 445 Trosa 156 Summa kommuner 3750 Försäkrinaskassan 7500 Landstinaet 3750 T otalt t!1 ~"'''''''''' '''IA- ~.. -"SOw...,. ~,,,.,': t (15) n ):l

16 Årsredovisning RAR 2008 x.:,y"lç r/:'xxt:'x;::iyf.ococ'o-c.r.;..x~f.r-rf.lxxiyxx: -'XiXY.X";r.,-'XX~:l-r.iXy:.rfiX;-X;-X:-%;:.cr:X-'X-X:c'X Diil" R..AROCj~ Budget avräkning Budget U!fLL Avvikelse Utfall Inläkter ~.~~ Medlemsa.:ifier," _, ~"-----; ~._ ÓlAgaintäkter -----,.", Summa inläkter -.~~ ,- =.:_-,-~ ,-,-- ---,,--... _._----_., _..._-~._. Koslnader...--_.- _.~,-----_.._---- Styrelsen ---_..._--- --_._ ,.._---.: -418._---~_ Personal _.n n_'_',.., Lokaler ~.:_----_.._.._--,---'" --, Beslulade projekt -=~_212 --~~ 3~I _, :1959 Overskott avslutadã' prõtekl- --,- m..~_..._.._-,~ ~~ --,_.,-'.-~,.:_----_..., ÒlAgt _."_._ _.,563 ~:_---,--_._"---,- Revision -.,._._ , w Avskri'Aingar Summa koslnader.~--,._._--,-,-_.,-_ ,::: ,.27 4~~ _~243! ~-----~~.-.._.._..-._...._------!-- ~_.- ~ansiel~a intäkter "..,,--- - Finansiella kostnader Totalt Kommentarer till resultatet 2008 Kostnaden fór personal är 171 tk lägre än budgeterat beroende på fóräldraledighet. Kostnader avseende övrgt är fór lågt budgeterade 2008 vilket justerats i budget 2009, Stora poster under övrgt år ekonomi- oeh personaiadministration, seminarer oeh möten med beredningsgrppen, utbildningar, värdskap nationell nätverksträff i Nyköping med mera, Posten beslutade projekt budgeterades til tk, de medel som återstod efter budgetering av styelse, kansli med mera, Underskottet, tk, finansieras dels genom ej utbetalda projektredel från avslutade projekt, tk, samt genom kommande medlemsavgifter, Finansiella intäker, I 143 tkr, avser ränta på kapitalkonton samt plaeeringar i statsskuldsväxlar, Under 2008 fattades beslut om projekt fór tkr oeh under tidigare år har beslut fattats om tk, RA har däred beslutat om projektedel fór totalt tkr, Under 2008 har tk återfórts til RA från avslutade projekt. Under 2008 betalades tkr ut til projekten oeh under tidigare år har samanlagt tkr betalats, suma tk. Under januari 2009 har det fattats nya beslut om projektfinansiering fór 793 tkr,,~,.ø~"c~:t,,~:,o."",-i~ 2 (1S) " f'\ :,'-\; '-':j~

17 Ålsredovisning RAR 2008 'X;y::(".(~"y:,.I)X-:.'Xr.-'"jj.."t~rff;i..:t:,'x. 'I'f.; :(. -/ ;.xj",'xxj:,":r,',l~(f.. 'X" :,7;.-x'rí."X:(Jf(:J C" -:f." l,;1.xr.xc:f'"f;'y'-'. Dnl RA RO()-(i~ Med hänvisning til synerliga skäl täcks inte hittills uppkomna underskott, Detta beror på avsättning för projekt där utbetalning sker under kommande år oeh kostnaden täeks av medlemsavgifter under de år utbetalningen sker, Resultat ".._c_,'~ " 5.~4.. ' m.._"..'_._ --,~._.~. TäêkiiTrgge;i-ömhäñ~s-iiiÏg liiìsyniierifga-skii eìler tidi9are års överskott Resultat enllgt balanskravet 1) ) Den nya hanteringen av uppkomna underskott avser även underskottet som uppkom 2007, Tidigare beslut avsåg täekning av underskott från 2007 med 307 tkr, resten täektes av tidigare års överskott. Differensen mellan det prognostiserade resultatet i delårsredovisningen, tkr oeh resultatet i årsredovisningen, tkr, beror på beslutet att finansiera Rehabskelettet även under år 2009, helårskostnad tkr, I nedanstående tabel! redovisas samma kostnader som i budgetavräkningen samt faktiskt utbetalda ersättningar til projekten, Syfet är att tydligt beskrva de likvida medel RA fôrbrukat under 2008, RAR:s kostnader exklusive projekt är 3,183 tkr oeh utbetalda ersättningar til projek1 är tkr, Poster som påverkar kassan, tk avser frärst kortfrstiga fordringar oeh skulder. Ingående kassa 2008 var oeh den utgående kassan är 29091, Samtidigt återstår det att betala tk fôr beslutade projekt. 3 (15) F'J (: / )..-.j",

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-25 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl. 18.00. Plats: Sanunanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer