Kallelse. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin."

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Kallelse Innehållsförteckning Kallelse 2 Sammanfattning 3 Drillcon- koncernen 4 Ekonomisk översikt 5 VD kommentar 6 Drillcon-koncernens marknader 8 Drillcon Core AB 8 Suomen Malmi Oy 9 Drillcon Iberia SA 9 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 10 Aktiedata 11 Drillcons verksamhet i bilder 12 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens rapport över finansiell ställning 16 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 17 Koncernens rapport över kassaflödet 18 Noter till koncernredovisningen 19 Moderföretagets resultaträkning 26 Moderföretagets balansräkning 27 Moderföretagets förändring i eget kapital 28 Moderföretagets kassaflödesanalys 29 Noter till moderföretagets årsredovisning 30 Revisionsberättelse 32 Adresser 34 Drillconkoncernen 2009 Total omsättning inkl internförsäljning Moderbolag: Drillcon AB Verksamhet:Förvaltning Omsättning: 12 Mkr Antal anställda: 5 Dotterbolag i Sverige Drillcon Core AB Verksamhet: Kärnborrning Omsättning: 60,9 Mkr Antal anställda: 44 Dotterbolag i Finland Suomen Malmi Oy (Smoy) Verksamhet: Kärnborrning och geoservice Omsättning: 104,1 Mkr Antal anställda: 115 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Drillcon AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndag den 10 maj 2010 klockan på Nora Stadshotell. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, skall: dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast tisdag den 4 maj dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl torsdagen den 6 maj 2010 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, Karlskoga eller genom e-post till Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen den 4 maj Sådan registrering är enbart tillfällig. Aktieägare samt övriga intresserade hälsas välkomna. Kommande rapporter Bokslutsrapporter för 2010 lämnas enligt följande: Den 6 maj delårsrapport januari-mars Årsstämman äger rum den 10 maj 2010 i Nora. Den 19 augusti delårsrapport april-juni Den 28 oktober delårsrapport juli-september Den 18 februari 2011 bokslutskommuniké Den ekonomiska informationen finns tillgänglig på Drillcons hemsida, eller kan beställas från Drillcon AB, Industrivägen 2, Nora eller per telefon , telefax alt. via e-post: Drillcons affärsidé och strategi Drillcon erbjuder gruv- och anläggningsindustrin: kärnborrning och geoservice för pålitlig och kostnadseffektiv geologisk information, kostnadseffektiv raiseborrning med säkra tekniska lösningar. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin. Dotterbolag i Portugal Drillcon Iberia SA Verksamhet: Kärnborrning och raiseborrning Omsättning: 108,3 Mkr Antal anställda: 73 Dotterbolag i Norge Drillcon Norway AS Verksamhet: Förmedlar Drillcons tjänster i Norge Omsättning: - Mkr Antal anställda: - Raiseborrning i Portugal.

3 Sammanfattning av år 2009 Nettoomsättningen minskade med 16 % till tkr ( ) Rörelseresultat EBITDA minskade med 23 % till tkr (33 412) Resultat efter skatt tkr ( , exkl. nedskrivning goodwill ) Resultatet per aktie 0,13 kr (-0.89 kr, exkl. nedskrivning 0.30 kr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr (25 006) Starkt fjärde kvartal med ett antal stora och viktiga kontrakt Förbättrade marknadsutsikter Styrelsen föreslår en utdelning på 0,03 kr/aktie Kostnaderna har anpassats till det förändrade marknadsläget och investeringarna har kunnat reduceras vilket har lett till att kassan under året stärkts med tkr och soliditeten ökat till 57 % (52 %). Under året erhölls ett antal stora och viktiga kontrakt: Kärnborrning för dammförstärkning åt Lemminkäinen med ett ordervärde på 30 Mkr, förlängning och utökning av kärnborrning och raiseborrning i Somincor Portugal, 17,000 m kärnborrning i Kankbergsgruvan åt Boliden, samt borrning av mediahål och raiseborrning i Zinkgruvan. Metallpriserna steg kraftigt under 2009, koppar, zink och bly steg alla med över 100 % och är tillbaka på de nivåer som rådde i början på Guld nådde all-time-high i slutet på Drillcons kärnborrning, antal tusen borrmeter/år Drillcons raiseborrning, antal tusen borrmeter/år Rörelseresultat EBITDA , Mkr, koncernen

4 Drillcon-koncernen Drillcon erbjuder gruv- och anläggningsindustrin: kärnborrning och geoservice för pålitlig och kostnadseffektiv geologisk information kostnadseffektiv raiseborrning med säkra tekniska lösningar. Nyckelbegrepp för Drillcons strategi är följande: Hälsa, miljö och säkerhet Teknologi Erfarenhet Pålitlighet Finansiella mål Rörelsemarginalen (EBITDA), skall uppgå till minst 10 %. Soliditeten skall på sikt vara minst 40 %. Utdelningen till aktieägarna ska på sikt uppgå till 30 % av resultatet efter skatt. Bolagets historik Kärnborrning AB startades 1963 som ett dotterbolag till Hagby Bruk som tillverkar kärnborrningsmaskiner och tillhörande borrmateriel. Syftet med bolaget var att testa borrutrustningen under realistiska former. År 1989 såldes Kärnborrning AB genom en s k management-buy-out. Företaget växte och i slutet av 80-talet sysselsattes ett tiotal årsmaskiner. År 1991 köptes det statliga borrföretaget SGAB Borr med ett 60-tal anställda och ett flertal utrustningar samt var vid tillfället den största konkurrenten. År 1993 köptes Bolidens entreprenadavdelning Boliden GB och Drillcon-koncernen bildades. Boliden GB var verksam främst inom raiseborrning, sprängningsarbeten och utlastning i Bolidens gruvor såldes före detta Boliden GB. Verksamheten inom raiseborrning behölls dock. Under 1997 överfördes verksamheten i Portugal från Drillcon Raise AB och Drillcon Core AB till dotterbolaget Drillcon Portugal. År 2001 beslutades att avveckla Drillcon Raise AB och delar av maskinparken såldes och resten överfördes till Drillcon Core AB som hyr ut den till Drillcon Portugal. Sista projektet för Drillcon Raise slutfördes under Under våren 2007 förvärvades finska Suomen Malmi Oy. Affären fördubblade Drillcons omsättning och därmed blev Drillcon Europas ledande bolag inom undersökningsborrning för gruv- och anläggningsindustrin. Smoy, som grundades år 1935, är en av de ledande entreprenörerna i Norden inom geologiska, geofysiska och bergmekaniska undersökningar samt kärnborrning. Drillcons huvudsakliga verksamhet är uppdelad på tre dotterbolag, Drillcon Core AB (Core), Drillcon Iberia SA (Iberia) samt Suomen Malmi Oy (Smoy). Drillcon Core AB utför kärnborrning, främst i Norden, men även i Europa. Iberia utför raiseborrning och kärnborrning med fokus på den Iberiska halvön. Smoy utför kärnborrning och geoservice med Norden som viktigaste marknad. Drillcon AB Drillcon AB är moderbolaget i koncernen. Här sker huvudsaklig verksamhet inom administration, ekonomi och övrig overhead. Moderbolaget kan ses som ett styr- och serviceorgan för dotterbolagen. Antalet anställda är 5 st, VD är Mikael Berglund. Koncernens infrastruktur Drillcon har idag administration, underhållsverkstad och maskindepå i Nora, Sverige. I Portugal har man administration i Braga samt underhållsverkstad och maskindepå på Somincors industriområde (Neves Corvo-gruvan). Smoy har administration, underhållsverkstad och maskindepå i Esbo, Finland. Säkerhet-Hälsa-Miljö (SHM) Drillcon utför sina tjänster i branscher som ofta förknippas med risker och i en ofta känslig miljö. Drillcon måste därför analysera, utvärdera och ständigt förbättra sitt arbete inom SHM på ett systematiskt sätt för att kunna erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö, samt att möta de ständigt ökade förväntningarna från kunder och myndigheter. Under 2008 anställdes en SHM-Ingenjör för att förstärka resurserna inom detta område. Ett av de större projekten som har drivits under 2009 har varit att kartlägga och analysera SHM-arbetet inom dotterbolagen. Syftet med undersökningen är mångfalt men de viktigaste är att lära av varandras arbete samt att lägga grunden för ett koncerngemensamt ledningssystem för SHM. Utvecklingen för kärnborrning, borrmeter per år Core Iberia Smoy Totalt Utvecklingen för raiseborrning, borrmeter per år Portugal Totalt Drillcon Årsredovisning 2009

5 Ekonomisk översikt Tkr * 2008** * Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT) Årets resultat Rörelsemarginal (EBITDA), % Rörelsemarginal (EBIT), % Vinstmarginal (EBT), % Balansomslutning Eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning eget kapital, % Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,21 0,17 0,26 0,19 0,5 0,2 Kassalikviditet, ggr 1,39 1,18 1,18 1,25 1,08 1,04 Balanslikviditet, ggr 1,96 1,74 1,74 1,80 1,47 1,37 Medeltal anställda Nettoomsättning per anställd * exl nedskrivning av goodwill ** inkl nedskrivning av goodwill Finansiella definitioner Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Rörelseresultat (EBIT) Resultat före finansiella poster och skatt. Rörelsemarginal (EBITDA) Beräknats som resultat före planerliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar (EBIDA) utryckt i procent av årets nettoresultat. Rörelsemarginal (EBIT) Beräknats som resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) utryckt i procent av årets nettoresultat. Vinstmarginal (EBT) Beräknats som resultat efter finansiella poster och skatt (EBT) utryckt i procent av årets nettoresultat. Sysselsatt kapital Summa tillgångar minskade med icke-räntebärande skulder och avsättningar inkl. uppskjuten skatteskuld. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av vägt genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Beräknas som resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) med tillägg för ränteintäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Beräknas som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Drillcons försäljning 2009 fördelad på länder Övriga, 15,4 % Sverige, 20,1 % Omsättning, Mkr, koncernen Rörelseresultat EBITDA , Mkr, koncernen Portugal, 25,1 % Finland, 39,4 % Drillcons försäljning fördelad på länder, Mkr Sverige 54,7 107,4 107,3 96,5 74,0 Finland 102,8 126,9 83,9 Portugal 65,5 54,2 42,4 24,1 16,4 Spanien 30,3 5,0 0,4 3,6 4,0 Norge 0,2 7,2 9,0 2,6 Bulgarien 3,3 8,1 1,9 Grekland 2,2 2,2 1,9 1,8 Tyskland 1,7 Israel/Schweiz 1,6 5,4 Turkiet 0,7 1,9 Ryssland 1,8 Övriga länder 0,7 0,6 0,3 2,4 260,7 311,7 249,9 132,1 100,1 Fördelningen bygger på bolagets egna uppskattningar. Drillcon Årsredovisning

6 VD kommentar Förutsättningarna inför 2009 var inte de bästa med låga metallpriser och oro på finansmarknaden. I Sverige minskade marknaden mycket snabbt under slutet på 2008 och början på Drillcon Core hade mycket låg beläggning under första halvåret och anpassade snabbt kostnaderna med bland annat personalreduktioner. I Finland (Smoy) kom minskningen mer successivt och märktes egentligen inte förrän under andra kvartalet. Drillcons verksamhet i det portugisiska dotterbolaget Iberia har inte alls påverkats av lågkonjunkturen. Huvudverksamheten för Iberia är raiseborrning där beläggningen har varit mycket god under året. Vidare bildades under året ett Joint Venture med Deilmann-Haniel Shaftsinking som också har bidragit till det goda resultatet. Kostnaderna har anpassats till det förändrade marknadsläget och investeringarna har kunnat reduceras vilket har lett till att kassan under året stärkts med tkr och soliditeten ökat till 57 % (52 %). Under året erhölls ett antal stora och viktiga kontrakt; Kärnborrning för dammförstärkning åt Lemminkäinen med ett ordervärde på 30 Mkr, Förlängning och utökning av kärnborrning och raiseborrning i Somincor Portugal, 17,000 m kärnborrning i Kankbergsgruvan åt Boliden, samt Borrning av mediahål och raiseborrning i Zinkgruvan. Metallpriserna steg kraftigt under 2009, koppar, zink och bly steg alla med över 100 % och är tillbaka på de nivåer som rådde i början på Guld nådde all-time-high i slutet på Orderläget i kombination med höga metallpriser gör att vi ser fram emot 2010 med tillförsikt. Om året som kommer Kärnborrning Metallpriserna steg kraftigt under 2009, koppar, zink och bly steg alla med över 100 % och är tillbaka på de nivåer som rådde i början på Guld nådde all-time-high i slutet på Höga metallpriser är en grundförutsättning för ökad efterfrågan på kärnborrning. Till det kommer tillgången på riskkapital för s.k. junior exploration companies. Finanskrisen medförde att juniors var mycket återhållsamma med sina fältaktiviteter under slutet på 2008 och även under första halvan av En klar ökning i förfrågningar och order på fältprospektering noterades dock under slutet på Orderstocken och kontraktssituationen ser mycket bra ut för Core och Iberia inför Core har kontrakt för 2010 med Boliden, LKAB och Zinkgruvan med ökade volymer jämfört med Iberia har fått kontraktet för underjordborrning med Somincor utökat och förlängt samt har ett bra orderläge. Det ökande intresset för fältprospektering till följd av höga metallpriser och en bättre situation på finansmarknaden gör att bolaget bedömer att förutsättningarna för Smoy ser bättre ut än under andra halvåret Det är dock fortsatt hård konkurrens på prospekteringsborrning med pressade priser som följd. Drillcons fokus på bygg- och anläggningsindustrins behov av kärnborrning och geoservice har lett till att bolaget fick en stor order från Lemminkäinen i augusti. Raiseborrning Marknaden för raiseborrning fortsätter att vara god och bolaget har etablerat en stark position på marknaden. 6 Drillcon Årsredovisning 2009

7 Inför 2010 är en stor del av kapaciteten redan såld via kontrakt med Somincor och Zinkgruvan (Lundin Mining) samt Chelopech Mining i Bulgarien. Bolaget ser potential till fortsatt tillväxt inom raiseborrning och har under 2009 fortsatt att uppgradera maskinparken för ökad kapacitet. Geoservice Efterfrågan på geologisk och geofysiska tjänster, utförs av Smoy, påverkas inte i lika stor utsträckning som efterfrågan på borrning vid förändringar i marknadsförutsättningarna. Nedgången i omsättning under 2009 var endast 12 % att jämföras med 26 % för hela Smoy. Bolaget räknar med en försiktig omsättningsökning under Övrig marknad Under året har ett aktiebolag startats i Norge, Drillcon Norway AS. Detta i syfte att bättre bevaka och arbeta på den norska marknaden. I samband med detta lades den norska filialen ned. Kopparprisets utveckling på London Metal Exchange, USD/ton Mars 2004 Zinkprisets utveckling på London Metal Exchange, USD/ton Mars 2010 Joint-Venture Det gemsamma JV-bolaget mellan Drillcon Iberia SA och Deilmann-Haniel Shaft Sinking Gmbh (D-H&DI ACE) har order på att utföra ytterligare två schaktrenoveringar i Somincor Neves Corvo-gruvan (Lundin Mining) i Portugal under Nora i april 2010 Mars 2004 Guldprisets utveckling, USD/ton Mars 2010 Mikael Berglund Verkställande direktör Jan 2000 Mars 2010 Drillcon Årsredovisning

8 Drillcon-koncernens marknader Drillcon-koncernens marknader Summering 2009 utifrån bolagets egna bedömningar. Total Drillcons marknad (km) andel, % Marknad Sverige Core Smoy Kärnborrning under jord 145,000 74,600 51% Kärnborrning ovan jord 80, ,500 4% Geoteknisk borrning 8,000 2,000 25% Marknad Finland Kärnborrning under jord 55,000 30,000 55% Kärnborrning ovan jord 190,000 46,000 24% Geoteknisk borrning 20,000 14,000 70% Geoservices (ksek) 40,000 13,000 33% Marknad Portugal Iberia Kärnborrning under jord 23,000 14,000 61% Kärnborrning ovan jord 40,000 1,100 3% Geoteknisk borrning 15,000 3,400 23% Raiseborrning (Europa) 20,000 4,800 24% Diamantborrkrona med kärna Drillcon Core AB Drillcon Core AB är koncernens svenska dotterbolag med kontor och verkstad i Nora. Bolaget är specialiserat på kärnborrning och har en mycket stark marknadsposition på kärnborrning under jord. Nettoomsättningen minskade med 49 % till tkr, EBITDA minskade med 41 % till tkr. Vid periodens utgång var 12 maskiner i drift, med ett snitt under perioden på 9 (20). Produktionen, räknat i borrmeter (bm) kärnborrning, minskade med 41 % till bm ( bm). Under första halvåret var beläggningen låg för att sedan öka under tredje och fjärde kvartalet. Borrningsuppdrag har utförts under jord åt Boliden, LKAB och Zinkgruvan. Produktionen i LKAB stod stilla i åtta veckor pga. allmän produktionsneddragning men återstartades under augusti och under oktober utökades borrningarna med en tredje maskin till Malmberget. Ett antal nya och utökade kontrakt erhölls under året. I Zinkgruvan påbörjades borrning av mediahål med hammarborrning och raiseborrning, i mitten av augusti startade borrningarna åt Lemminkäinen i Ramsele och slutet på tredje kvartalet etablerades två maskiner till Kankbergsgruvan (Åkullamalmen) åt Boliden Mineral. Dessutom har borrningar utförts åt SKB i Forsmark. Efterfrågan på borrning ovan jord, fältprospektering, har varit på en låg nivå under i princip hela året. Under fjärde kvartalet noterades dock ett ökat antal förfrågningar på fältprospektering inför Intäkter Mkr , Drillcon Core AB Drillcon Årsredovisning 2009

9 Suomen Malmi Oy (Smoy) Tuomo Laitinen Verkställande Direktör Suomen Malmi Oy (Smoy) var ett privat entreprenadföretag, som förvärvades av Drillcon AB i början av Smoy erbjuder tjänster inom borrning, geofysik, geologi och bergmekanik för undersökningar i anslutning till naturresurser, anläggning och miljö. Smoy har referenser i 36 länder på sex kontinenter. Nettoomsättningen minskade med 26 % till tkr medan EBITDA minskade med 80 % till tkr. Nedgången på marknaden kom något senare i Finland än i Sverige och märktes först under andra kvartalet 2009 för att bottna under tredje kvartalet. Därefter har efterfrågan återigen ökat. Trots en ökning i efterfrågan fortsätter konkurrensen att vara hård. Smoy har under året haft en strategi att hålla igång en kritisk massa av borrmaskiner för att behålla sin position på marknaden. För att klara detta har vissa projekt tagits i hård konkurrens och med låga marginaler vilket har påverkat lönsamheten. Man har dock lyckats hålla många maskiner igång och med fokus på produktivitet och kostnadseffektivisering i kombination med ökad efterfrågan är Smoy väl positionerat inför Under året var i snitt 15 (25) borrmaskiner i drift. Under 2009 borrades bm kärnborrning ( bm) - 35 % och bm hammarborrning ( bm) -53 %. Omsättningen för geologiska och geofysiska tjänster minskade något till tkr ( tkr) -12 %. De viktigaste pågående projekten inom geoteknik är borr- och geofysikprojekten åt Posiva i Olkiluoto samt undersökningar för Esbo tunnelbana. De största borrningsprojekten har utförts åt Lappland Goldminers i Pahtavaara under jord och i fält, åt Polar Mining under jord i Orivesi, ovanjordsborrning åt Kevitsa samt under jord och i fält åt Inmet i Pyhäsalmi. Smoy har under 2009 haft 16 kunder åt vilka man har borrat 1000m eller mer. Intäkter Mkr , Suomen Malmi Oy (Smoy) Drillcon Iberia SA (Drillcon Portugal) Adriano Barros Verkställande Direktör Drillcon Iberia SA, med huvudkontor i Braga i norra Portugal bedriver sin verksamhet huvudsakligen på den Iberiska halvön. Verksamheten består av kärnborrning och raiseborrning åt gruv- och anläggningsindustrin. Nettoomsättningen ökade med 54 % till tkr, EBITDA ökade med 57 % till tkr. Kärnborrning Volymen kärnborrning ökade med 20 % till bm ( bm) under perioden. Under året har i medeltal sex kärnborrmaskiner varit i drift med en kraftig ökning under sista kvartalet då sex maskiner engagerades åt ALMINA i Aljustrelgruvan. Vid årets utgång var nio maskiner i drift. Borrningar under jord i Somincor (Lundin Mining) har utförts med en till två maskiner, två till tre maskiner har varit sysselsatta åt Technasol/EDP med geoteknisk borrning. Efterfrågan på fältprospektering har i likhet med andra marknader varit låg med en viss ökning i slutet på året. Raiseborrning Under året ökade mängden färdiga schakt med 5 % till m (4 619 m) medan volymen pilothål ökade med 4 % till m (6 000) bm inklusive DTH-borrning av underentreprenör. I Portugal har borrningar utförts åt Somincor (Lundin Mining) med tre till fyra maskiner kontinuerligt under året. Dessutom har borrningar utförts på tre vattenkraftsprojekt i Portugal. Utanför Portugal har under året raiseborrningsuppdrag utförts i Spanien, Finland, Bulgarien och Sverige. Arbetet på La Muela-projektet i Spanien avlutades under fjärde kvartalet. Joint-Venture Det gemensamma JV-bolaget med Deilmann-Haniel Shaft Sinking Gmbh (D-H&DI ACE) har under året genomfört renovering av två ventilationsschakt i Somincor Neves Corvogruvan (Lundin Mining) i Portugal. Under 2010 kommer ytterligare två schakt att renoveras. Projektet fortsätter att vara ett föredöme när det gäller utförande, kvalité och miljö. Intäkter Mkr, , Drillcon Geotecnia e Sondagens Drillcon Årsredovisning

10 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Peter Zeidler Pekka Mikkola Mikael Berglund Esbjörn Löfstrand Jonas Nordlander Petter Stillström Bertil Sundberg Ronnie Öberg Av årsstämma valda styrelseledamöter (väljs årsvis) Peter Zeidler, född 1944, bergsingenjör. VD för Zeidler Konsult AB. Ordförande i Drillcons styrelse sedan Andra styrelseuppdrag: ordförande i Suomen Malmi Oy, Drillcon Iberia, Drillcon Norway AS och Kilsta Metall AB. Ledamot i Svemin, Gruvornas arbetsgivareförbund och AB Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor. Innehav i Drillcon: privat och via bolag aktier. Pekka Mikkola, född 1947, bergsingenjör. Vice ordförande i Drillcons styrelse sedan Andra styrelseuppdrag: Suomen Malmi Oy. Innehav i Drillcon: via bolag aktier. Mikael Berglund, född 1961, gruvingenjör. VD för Drillcon AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan Andra styrelseuppdrag: Suomen Malmi Oy, Kilsta Metall AB och Föreningen för Avancerad Borrning. Medlem i Svemins Prospekteringskommitté. Innehav i Drillcon: aktier. Esbjörn Löfstrand, född 1952, Civilekonom. Ledamot i Drillcons styrelse sedan Andra styrelseuppdrag bl.a. Proplate AB. Innehav i Drillcon: 0. Jonas Nordlander, född 1973, civilekonom. VD för KEH ecommerce, Moskva. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2006, suppleant sedan Innehav i Drillcon: aktier. Petter Stillström, född 1972, Ek.Mag. VD Traction AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan Andra styrelseuppdrag Duroc, Nilörngruppen, PartnerTech, Softronic mfl. Innehav i Drillcon: via bolag aktier. Bertil Sundberg, född 1943, marknadsekonom. F d Senior Advisor på Atlas Copco Rock Drills AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan Andra styrelseuppdrag: Raw Materials Group RMG AB. Innehav i Drillcon: aktier. Ledande befattningshavare Mikael Berglund, se styrelse. Carina Ekenstedt, född 1969, ekonomichef. Innehav i Drillcon: Staffan Abrahamsson, född 1951, produktionschef, Drillcon Core AB. Innehav i Drillcon: 0 aktier. Daniel Borg, född 1974, SHM-ingenjör, Drillcon AB. Innehav i Drillcon: 0 aktier. Robert Andersson, född 1960, underhålls- och logistikchef, Drillcon Core AB. Innehav i Drillcon: aktier. Adriano Barros, född 1972, VD i Drillcon Iberia. Innehav i Drillcon: aktier. Tuomo Laitinen, född 1955, VD i Smoy. Innehav i Drillcon: 0 aktier. Tero Meriluoto, född 1957, ekonomichef, Smoy. Innehav i Drillcon: 0 aktier. Tauno Rautio, född 1958, chef geoavdelningen, Smoy. Innehav i Drillcon: 0 aktier. Tero Laurila, född 1951, mätningschef, Smoy. Innehav i Drillcon: 0 aktier. Revisor Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall, auktoriserad revisor FAR SRS. Adress: Ernst & Young AB, Box 362, Örebro. Ronnie Öberg, född 1950, kärnborrare. Av personalen utsedd ledamot i Drillcons styrelse sedan Innehav i Drillcon: 0 10 Drillcon Årsredovisning 2009

11 Aktiedata Ägarstruktur per 31 december 2009: Ägare Antal Andel av aktier kapital och röster, % Peter Zeidler, privat och via bolag ,00 Traction AB ,30 Pekka Mikkola ,52 Mikael Berglund ,95 Bertil Sundberg med familj ,85 Adriano Barros ,00 Övriga ägare , ,00 Samtliga aktier är av samma slag, A-aktier, och har samma rösträtt. Kontoförande institut är Euroclear AB (f d VPC), Box 7822, Stockholm. Handelskod: DRIL. Handelspost: 1 aktie Kursutveckling, Drillcon-aktien Aug 2006 Drillcon-aktien OMXSPI-index Mars 2010 Bemyndigande Styrelsen har bemyndigande av bolagsstämman att, intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission till marknadsmässiga villkor av högst nya aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att deltaga i emissionen. Skälet är att aktierna ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå bättre aktie ägarstruktur. Handel i aktien Under 2009 var den genomsnittliga omsättningen i Drillcon aktien euro per handelsdag. I genomsnitt gjordes 5 avslut per handelsdag. Data per aktie Årets resultat, tkr Eget kapital, tkr Antal aktier Resultat per aktie, kr 0,13-0,89 0,33 0, ,13 Eget kapital/aktie, kr 2,30 2,26 2,97 0, ,01 Utdelning per aktie (för 2009 enligt styrelsens förslag), kr 0,03 0,02 0, ,252 Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Antal aktier Aktiekapital Antal Aktier 1989 Bildande Nyemission Nyemission Nyemission Split 1: Nyemission Drillcon Årsredovisning

12 Drillcons verksamhet i bilder Kärnborrning Kärnborrning kallas även diamantborrning. Kärnborrning är en borrningsmetod för att ta prover ur berget (kärnor) för att fastställa bergets egenskaper och innehåll. Ett relativt litet hål, mm i diameter, m långt hål, borras genom att ett ihåligt borrör roteras ner i berget. Borröret är försett med en borrkrona med impregnerade industridiamanter, därav benämningen diamantborrning. Längst ned i borröret sitter ett kullagrat inre rör, 3-6 m långt, i vilket kärnan samlas. När det inre röret är fullt hämtas det upp med en vajer och ett tomt rör släpps ner och borrningen startar igen. Raiseborrning Raiseborrning är en metod för att borra relativt stora, mm i diameter, meter långa hål i berg. Användningsområdet för den här typen av borrhål är t ex berg- och ventilationsschakt i gruvor och tunnlar, tryckschakt i vattenkraftverk, hål för vatten och elledningar mm. Principen är att man först borrar ett pilothål med diameter ca mm med roterande krossande borrning (typ oljeborrning) till ett öppet utrymme, t ex en tunnel eller bergrum. När pilothålet är genomborrat fästs ett rymningshuvud vid borrören. Rymningshuvud roteras och dras sedan upp tillbaka genom berget tills dess att hela hålet är upprymt. Geoservice Geoservice är ett samlingsnamn för de ingenjörstjänster som Drillcon erbjuder. Det är olika tjänster som bygger mätning, analys och kartläggning av berggrunden och dess egenskaper. Raiseborrning med Indau 250 i Portugal Underjordsbyggande är en viktig marknad för Drillcon En tekniker monterar ett OBI-instrument, ett verktyg för att digitalt fotografera borrhålsväggarna i 360 grader Lätt kärnborrutrustning för in-fill borrning under jord 12 Drillcon Årsredovisning 2009

13 Borrning under jord Fältprospektering i Portugal Borrning under jord i Garpenberg åt Boliden Mineral Borrkärna från prospekteringsborrning Drillcon Årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för gruvoch anläggningsindustrin på den europeiska marknaden. Moderföretaget utför ingen produktion utan förser dotterföretaget med lednings-, finans- och administrativt stöd. Koncernstruktur och ägarförhållanden Drillcon AB, , är ett publikt bolag (publ) med säte i Nora. Verksamheten bedrivs i dotterföretag i Sverige, Finland och Portugal. Drillcon AB (publ) har under året lagt ned filialen i Norge, Drillcon Raise Avd. Norge och startat upp ett dotterföretag i Norge, Drillcon Norway AS. Under året har dotterföreta get Drillcon Iberia SA bildat joint venture bolaget Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förutsättningarna inför 2009 var inte de bästa med låga metallpriser och oro på finansmarknaden. I Sverige minskade marknaden mycket snabbt under slutet på 2008 och i början på Dotterföretaget Drillcon Core AB (Core) hade mycket låg beläggning under första halvåret och anpassade snabbt kostnaderna med bl.a. personalreduktioner. För det finska dotterföretaget Suomen Malmi Oy (Smoy) kom minskningen mer successivt och märktes inte förrän under andra kvartalet. Drillcons verksamhet i det portugisiska dotterföretaget Drillcon Iberia SA (Iberia) har inte påverkats av lågkonjunkturen. Huvudverksamheten för Iberia är raiseborrning där beläggningen har varit mycket god under året. Det nybildade joint venture bolaget med Deilmann-Haniel Shaftsinking har också bidragit till ett bra resultat för Drillcon Iberia (se not 29). Kostnaderna har anpassats till det förändrade marknadsläget och investeringarna har kunnat reduceras vilket har lett till att kassan under året stärkts med tkr och soliditeten ökat till 57 % (52 %). Under året erhölls ett antal stora och viktiga kontrakt; Kärnborrning för dammförstärkning åt Lemminkäinen med ett ordervärde på 30 Mkr, Förlängning och utökning av kärnborrning och raiseborrning i Somincor Portugal, 17,000 m kärnborrning i Kankbergsgruvan åt Boliden, samt Borrning av mediahål och raiseborrning i Zinkgruvan. Metallpriserna steg kraftigt under 2009, koppar, zink och bly steg alla med över 100 % och är tillbaka på de nivåer som rådde i början på Guld nådde all-time-high i slutet på Väsentliga händelser efter räkenskapens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Framtida utvecklingen Ökad ordertillväxt under slutet av 2009 i kombination med höga metallpriser gör att koncernen ser fram emot 2010 med tillförsikt. Orderstocken och kontraktssituationen ser mycket bra ut för Core och Iberia inför Core har kontrakt för 2010 med Boliden, LKAB och Zinkgruvan med ökade volymer jämfört med Iberia har fått kontraktet för underjordborrning med Somincor utökat och förlängt samt har ett bra orderläge. Det ökande intresset för fältprospektering till följd av höga metallpriser och en bättre situation på finansmarknaden gör att bolaget bedömer att förutsättningarna för det finska dotterbolaget Suomen Malmy Oy ser bättre ut än under andra halvåret Det är dock fortsatt hård konkurrens på prospekteringsborrning med pressade priser som följd. Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till tkr ( tkr) vilket är en minskning med 16%. Koncernens resultat efter skatt uppgick till tkr ( tkr). Förra årets resultat påverkades av en goodwill nedskrivning på tkr (resultat efter skatt exklusive goodwill nedskrivning tkr). Investeringar Under året uppgick nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till tkr ( tkr). De största investeringarna har varit; en hammar- och kärnborrmaskin, uppgradering av en raiseborrmaskin, transportfordon, instrument för borrhålsmätning och en injekteringsplattform. Personal Medelantalet anställda uppgick till 237 (308) anställda i koncernen varav 49 (82) i Sverige, 73 (59) i Portugal, samt 115 (167 ) i Finland. Detta är en minskning med 71 personer jämfört med föregående år. Tack vare ökad orderingång har koncernen börjat återanställa personal i Sverige och Finland. Miljöpåverkan Koncernen lägger stor vikt på att uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och andra miljökrav som gäller för verksamheten. De maskiner som används i verksamheten väljs för att åverkan skall vara så minimal som möjligt. Den verksamhet som bedrivs är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Däremot ställs olika former av miljökrav i samband med utförande av entreprenadverksamheten. Dessa hanteras i samtliga upphandlingar av beställaren och finns även inskrivet i lämnade anbud. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Prissättning Drillcons metod för prissättning (se not 2.17) kan innebära risk för låg eller utebliven lönsamhet vid ett projekt om t ex bergförhållanden är annorlunda än förväntat. Omvänt kan detta innebära möjlighet till högre lönsamhet än förväntat. Kunder Koncernen har relativt få kunder vilket gör att långsiktiga kundrelationer är viktiga. Kunderna är starkt beroende av metallprisutvecklingen vilket i sin tur påverkar efterfrågan på Drillcons tjänster. Konkurrenter Verksamheten är utsatt för betydande konkurrens. Etablering av nya aktörer kan ske och bidra till en ökad konkurrens. Konkurrerande företag kan ha eller komma att få bättre industriella och finansiella resurser än Drillcon. Det kan inte uteslutas att konkurrensen ökar ytterligare, vilket kan leda till minskade marknadsandelar och försämrad lönsamhet. Finansiella risker Koncernen utsätts för ett antal finansiella risker som hanteras inom ramen för den finansieringspolicy som godkänts av styrelsen. Det övergripande målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom koncernen och hantera de finansiella riskernas påverkan på koncernens resultat. De främsta riskexponeringar för koncernen är finansieringsrisk/likviditetsrisk, ränterisk, valutarisk och kreditrisk, se koncernens not 3 och 16. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står: Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet disponeras enligt följande: Överkursfond Balanserade vinstmedel Utdelning till aktieägarna Totalt Drillcon Årsredovisning 2009

15 Koncernens rapport över totalresultat Koncernens rapport över totalresultat Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader Resultat före avskrivningar Nedskrivning av goodwill Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska verksamheter Årets totalresultat * Resultat per aktie 13 Resultat efter skatt, före och efter utspädning, i kr per aktie 0,13-0,89 * Inga minoritetsintressen finns i koncernen, varför hela årets totalresultat är hänförlig till moderföretagets aktieägare. Drillcon Årsredovisning

16 Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 14 Goodwill Materiella anläggningstillgångar 15 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförlig till aktieägare i moderbolag 20,21,22 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga långfristiga räntebärande lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Kortfristiga räntebärande lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser specificeras i not Drillcon Årsredovisning 2009

17 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr) Övrigt Summa Aktie- tillskjutet Balanserat eget Not kapital kapital Reserver resultat kapital Ingående balans per 1 januari Omklassificering Årets resultat Övrigt totalresultat Utdelning avseende Ingående balans per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat Utdelning avseende Utgående balans per 31 december , Drillcon Årsredovisning

18 Koncernens rapport över kassaflödet Koncernens rapport över kassaflödet Not Löpande verksamheten Resultat före avskrivningar Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultatet före skatt Erhållen ränta Betald ränta Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Justering av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av skulder Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning finansiella skulder Utdelning till Moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Drillcon Årsredovisning 2009

19 Noter till koncernredovisningen Not 1 Företagsinformation Bolagskoncernen utgörs av moderföretaget Drillcon AB, och dess dotterföretag. Moderföretagets Drillcon AB:s hemvist och säte är i Nora, Örebro län i Sverige. Styrelsen och verkställande direktören har den 29 mars godkänt denna koncernredovisning för att förelägga för antagande vid 2010 års årsstämma. Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisning för Drillcon AB koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncernen, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådan de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella rapporter i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar och antaganden göras. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisning anges i not 4. Not 2.2 Förändringar i redovisningsprinciper Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen Koncernen har tillämpat följande nya och ändrade IFRS från 1 januari IAS 1 (reviderad), Utformning av finansiella rapporter syftar till att förbättra användarnas möjligheter att analysera och jämföra den information som tillhandahålls i finansiella rapporter genom att särskilja förändringar i ett företags egna kapital som uppstår från transaktioner med ägare från andra förändringar i det egna kapitalet. Koncernen har valt att redovisa totalresultatet i en totalresultaträkning och ändrat namn på koncernbalansräkning till koncernens rapport över finansiell ställning. Information om de eventuella enskilda komponenterna i totalresultatet och skatteeffekterna har angetts i noterna till årsredovisningen. Eftersom denna ändring av redovisningsprinciper endast påverkar presentationen, har den ingen inverkan på resultat per aktie. IFRS 7 (reviderad), Finansiella instrument - Upplysningar. Ändringen kräver utökade upplysningar om värdering till verkligt värde och likviditetsrisk. I synnerhet kräver ändringen upplysning om värdering till verkligt värde per nivå i en värderingshierarki. Eftersom denna ändring endast medför ytterligare upplysningar, har den ingen påverkan på resultat per aktie. IFRS 8 Rörelsesegment innehåller upplysningskrav avseende koncernens rörelsesegment och ersätter i IAS 14, kravet att definiera primära och sekundära segment baserat på rörelsegrenar och geografiska områden. Den nya standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på samma sätt som den används i den interna rapporteringen. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömningen av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsegruppen som fattar strategiska beslut. Styrelsen har kommit fram till att koncernen endast har ett rörelsesegment som kan identifieras enligt IFRS 8, vilket är företagsspecifik segment. Införandet av IFRS 8 har ej medfört ändring av koncernens segment. Nya och ändrade standarder och tolkningar relevanta för koncernen som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid. IFRS 3 (reviderad), Rörelseförvärv, gäller från 1 juli Den reviderade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvsmetoden tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga ändringar. Exempelvis skall alla betalningar för ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföljande villkorade betalningar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Goodwill får beräknas utifrån moderföretagets andel av nettotillgångarna, men samtliga transaktionskostnader skall kostnadsföras. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 3 (reviderad) framåtriktat för alla rörelseförvärv från och med 1 januari Förändringar som är ett resultat av IASB:s årliga förbättringsprojekt förväntas inte påverka koncernens årsredovisning på något betydande sätt. 2.3 Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretag i vilka moderföretaget innehar mer än 50 procent av aktierna eller på något sätt innehar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag och filialer inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag koncernen har kontroll över dem till och med den dag bestämmande inflytande inte längre utövas. I dagsläget är samtliga dotterföretag ägda till 100 procent. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att moderföretagets anskaffningsvärde för aktier i dotterföretag elimineras mot dotterföretagens eget kapital vid förvärvstillfället. Eget kapital i de förvärvade dotterföretagen bestäms utifrån en marknadsvärdering av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de fall anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag överstiger det förvärvade egna kapitalet enligt ovan redovisas mellanskillnaden som goodwill i koncernbalansräkningen. Härigenom ingår endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten i koncernens eget kapital. För dotterföretaget Drillcon Iberias 50% ägande i Joint Venture företaget, Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, har klyvningsmetoden använts. Klyvningsmetoden innebär att samägarens andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i ett gemensamt styrt företag slås ihop post för post med motsvarande poster i samägarens resultat- och balansräkning. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. 2.4 Omräkning av utländska koncernföretag och utländsk valuta Transaktioner och balansposter: Transaktioner i utländsk valuta omräknas till transaktionsdagens kurs. Fordringar och skulder som redovisas i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster som avser fordringar och skulder i rörelsen redovisas i rörelseresultatet. Koncernföretag I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta. Resultat- och balansräkningar för utländska verksamheter tas med i deras funktionella valuta och omräknas till koncernens rapporteringsvaluta. Funktionell valuta är samma som den lokala valutan. Tillgångar och skulder i dotterföretagen räknas om till balansdagskurs och intäkter och kostnader räknas om till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid konsolidering redovisas som en separat del av eget kapital. 2.5 Immateriella tillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång som saknar fysisk substans. Koncernen har för närvarande inga andra immateriella tillgångar utöver goodwill. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrande enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. 2.6 Materiella tillgångar Byggnader och mark innefattar en rörelsefastighet med kontor och verkstad. I enlighet med IFRS 1 har verkligt värde för fastighet används som antaget anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden med beaktande av bedömt restvärde. Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras om så behövs. Drillcon Årsredovisning

20 Om det förekommer interna eller externa indikationer på att tillgången har sjunkit i värde skall tillgången nedskrivningstestas. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Realisationsvinster och förluster beräknas som differensen mellan försäljningssumman och tillgångens redovisade värde. Förlust eller vinst redovisas i resultaträkningen. Avskrivning beräknas enligt följande: Antal år Fastighetsinventarier 20 Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 Inventarier, verktyg och mätinstrument 4 Fordon och övriga inventarier 5 Byggnader Finansiella instrument Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar klassificeras enligt följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och sedan omprövas detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Koncernen innehar endast lån och fordringar som är icke-derivata finansiella tillgångar med fasta eller fastställbara betalningar som inte noteras på en aktiv marknad. De värderas inledningsvis till verkligt värde. Alla tillgångar nedskrivningstestas. 2.8 Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning bland kortfristiga skulder. I kassaflödesanalysen för koncernen utgör likvida medel av kassa och banktillgodohavande enligt beskrivning ovan. 2.9 Kundfordringar Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Kundfordringar i koncernen förväntas betalas inom ett år eller tidigare varav de klassificeras som omsättningstillgångar Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med först in - först ut metoden (FIFO), eller vägd genomsnittlig kostnad (WAC), då denna är en god approximation av FIFO. Avsättningar görs också för gamla, dåligt omsatta och inkuranta varor. I balansräkningen reduceras det bokförda värdet på varulagret med motsvarande belopp Finansiella skulder IAS 39 delar in finansiella skulder i två kategorier: finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella skulder som värderats till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens finansiella skulder består av: banklån, skulder avseende finansiell leasing och leverantörsskulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuella skillnader mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbelopp redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med nominell ränta med hjälp av effektivräntemetoden Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har en aktuell förpliktelse, legal eller informell, till följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess värde går att mäta tillförlitligt. I de fall då företaget förväntar sig att en gjord avsättning ska ersättas av utomstående, exempelvis inom ramen för ett försäkringsavtal, redovisas denna som en separat tillgång, men först när det är så gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas. Om tidvärdet är väsenligt ska den framtida betalningen nuvärdesberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av diskonteringsränta som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn tagen till specifika risker kopplade till åtagandet. Ökning av åtagandet på grund av tidsvärdet redovisas som en räntekostnad. Bolaget har för närvarande inga åtagande som ska redovisas som avsättningar Aktiekapital Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Huvuddelen av pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ som administrerar planerna. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Företaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. Företaget har en förmånsbestämd pensionsplan, i form av Alecta, som omfattar flera arbetsgivare. Eftersom det inte finns tillräcklig information för att redovisa denna som förmånsbestämd har företaget redovisat planen som en avgiftsbestämd plan i enlighet med IAS 19: Intäktsredovisning Nettoomsättning Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamhet såsom det beskrivs nedan. Koncernen grundar sina bedömningar på historiska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje enskilt fall. Koncernens försäljning av kärn-, geoservice och raiseborrningstjänster är utformade enligt nedan: 1. Mobilisering/Demobilisering: Fast pris som ska täcka förberedelser och transport av utrustning och personal till och från arbetsplatsen. 2. Uppställning och flytt mellan borrhål: Offereras oftast på löpande timkostnad vid kärnborrning, ofta fast kostnad vid raiseborrning. Kärnborrningskontrakt omfattar oftast ett antal hål medan raiseborrningskontrakt ofta är bara ett eller två hål. 3. Borrningspris per borrad meter: I borrmeterpriset ingår allt, förbrukningsmaterial, löner, kapitalkostnader, resor, logi, frakt m.m. Vid kärnborrning är priset ofta stigande med djupet. Vid raiseborrning är ofta borrmeterpriset uppdelat i pilothål och rymning. Pris per borrmeter sätts i teorin efter bergkvalitet, hårdhet, sprickighet, m m. Vid osäkerhet kan man förbehålla sig rätten att omförhandla priset om bergkvalitén skiljer sig mycket från det förväntade. 3.1 Geoservice, pris per enhet som t.ex. mätpunkt, borrhålsmeter, meter karterad borrkärna 4. Övrigt arbete: Mätningar, cementering eller casing vid dåligt berg, provtagningar, väntetider m m debiteras löpande per timme. Debitering på löpande räkning tillämpas oftare på geoservice än kärnborrning eller raiseborrning. 20 Drillcon Årsredovisning 2009

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden)

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Om prospektet Innehållsförteckning Om prospektet 2 Sammanfattning av erbjudandet 3 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer