INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Kommunstyrelsen 4 Barn och ungdom, Gymnasienämnden 8 Kultur- och fritid 10 Arbetsmarknads- och vuxenutbildning 12 Vård och omsorg 14 Socialnämnden 17 Samhällsbyggnad, teknik o kollektivtrafik 19 Kloka investeringar på rimlig nivå 22 Investeringar som kommunen delfinansierar 23 Bilagor: Resultatbudget och nämndramar Investeringsbudget och plan

2 Inledning Allians för Norrköping och SPI lämnar ett gemensamt förslag till flerårsbudget. Det ska vara en välskött ekonomi En välskött ekonomi ger möjlighet att finansiera en hög investeringsnivå, utan att låna. Kommunens egna kapital har minskat alltför mycket under de senaste åren och det har inneburit att kommunkoncernens skuldbörda radikalt har ökat. En välskött ekonomi ger också möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert för dåliga tider med sämre skatteintäkter. Det visar inte minst den lågkonjunktur som finanskrisen gett upphov till. Finansproblemen är inte skapade i Sverige, men vi drabbas ändå hårt eftersom Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. En välskött ekonomi skapar också utrymme för stabila satsningar på skola, äldreomsorg och en lägre kommunalskatt. När de ekonomiska förutsättningarna så medger, är det vår ambition att inleda en skattesänkning. Under slutet av budgetperioden kommer vi att sänka skatten i den takt ekonomin tillåter, med målsättningen att nå Linköpings nivå på kommunalskatt. Stärk attraktions- och konkurrenskraften Kommunen måste fortsätta stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Människor ska trivas och vilja bo i Norrköping. Norrköping har unika förutsättningar med sitt förträffliga läge. Vi ska dra nyttan av närheten till Stockholm. Vi ska stärka Norrköpings varumärke som kultur- och idrottsstad. Företagsklimatet ska förbättras för att få fler företag att flytta hit och för att få befintliga företag att expandera. Norrköping ska göra det lätt för människor att leva miljösmart och vi ska erbjuda närhet till hav och skärgård. Skattepengar ska gå till rätt saker Barn och ungdomars uppväxtvillkor, utbildning samt trygg vård och omsorg måste alltid ställas i första rummet när pengarna ska fördelas. De unga ska ges en god start i livet så att de kommer in i samhälle och arbetsliv. De äldre ska känna trygghet och erbjudas värdig vård och omsorg. De ska ha ett reellt inflytande över vem som ger vården eller sköter omsorgen. Det ska finnas arbete, praktik eller utbildning Kommunen har idag en hög arbetslöshet och ett lågt skatteunderlag i förhållande till övriga riket. Denna situation ska vi bryta. Vi förordar arbete, praktik eller utbildning framför passivt bidragsberoende. Målsättningen med politiken är att den ska leda till jobb och ett bättre samband mellan företagen och utbildningarna. Norrköping ska erbjuda mångfald och valfrihet En större mångfald och valfrihet utmärker större städer och är positivt för alla. Den kommunala politiken ska stötta de enskilda och inte begränsa människor i sina vägval. De kommunanställda medarbetarnas kraft och ansvarstagande ska ges stöd för att kunna utvecklas. Vi vill gå vidare och låta allt fler verksamheter drivas på entreprenad, men också öka det lokala självbestämmandet i kommunal verksamhet. 2

3 Norrköping den 6 oktober 2009 Jörgen Rundgren Fredrik Bergqvist Margaretha Ericsson Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna Karin Jonsson Mathias Sundin Alf Johansson Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Sveriges pensionärers intresseparti 3

4 Kommunstyrelsen En effektiv kommun i samverkan med näringsliv och medborgare Kommunen ska ha en liten men effektiv central stab där de strategiska och stödjande funktionerna ska finnas. Norrköpings kommun ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det ska vara möjligt att alltid, när som helst på dygnet och året, kunna lämna upplysningar och inhämta fakta. Det ska vara enkelt att vända sig till kommunen för att framföra klagomål eller komma med goda förslag. De centrala administrativa kostnaderna ska ses över. Även kostnaderna för den politiska organisationen ska ses över inför nästa mandatperiod. Nämnder kan slås samman och det politiska arbetet effektiviseras. Kommunens centrala stab ska begränsas till det mest angelägna och fokusera på att utveckla Norrköping och kommunens kärnverksamheter. Vi anser att det ska vara en övergripande strategi för kommunen att minska sitt eget ägande. Mer kommunal verksamhet ska bedrivas på entreprenad och den egna verksamheten ska ha stor självständighet. Om kommunen öppnas upp för entreprenörer leder det till fler kvinnliga företagare. Kommunen ska underlätta för mindre företag att lämna anbud, till exempel genom att dela upp det som ska upphandlas i minde delar. Kommunen ska snarast arbeta fram en ny plan för försäljning av bolag, fastigheter och mark. Vissa verksamhetsfastigheter som till exempel Louis De Geer-hallen med tillhörande Värmekyrka och Flygel ska också säljas. Kommunens kongress- och konferensverksamhet ska övergå i privat regi och skötas på marknadsmässiga villkor. Medarbetarna gör jobbet! Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling kommer att bli allt viktigare i takt med att personalomsättningen ökar framöver. Kommunen ska fortsätta med personalenkäter för att fånga upp medarbetarnas synpunkter. Dessa ska tas tillvara och leda till förbättringar. Cheferna är nyckelpersoner och kommunen ska rekrytera rätt chefer. Många chefer kommer att gå i pension de närmaste åren. Därför ska ett aktivt arbete för att finna och utbilda fler chefer startas. Arbetsmiljön och jämställdheten på kommunens arbetsplatser måste återkommande inventeras Cheferna ska arbeta för bättre hälsa och minskade sjukskrivningar. 4

5 Näringslivets förutsättningar ska förbättras Norrköping behöver fler växande företag Då skapas jobb och fler människor kan försörja sig på sitt arbete. Norrköping behöver både nya företagsetableringar och förbättringar för de befintliga företagen. Företagare ska uppleva att kommunen genom ett effektivt och snabbt agerande underlättar för företagen. En mätare av företagsklimatet är Svenskt Näringslivs årliga enkät. Det ska införas en mera dynamisk och snabb planeringsprocess och bygglovshantering för detaljplaner. När kommunen avslår olika former av ansökningar från företag ska detta motiveras och beslutas i nämnd. Näringslivskontoret ska ha en organisation där en kontaktperson assisterar vid samtliga kontakter som företaget har med kommunen. Kommunen ska inte bedriva verksamhet i illojal konkurrens med näringslivet. Flera rådslag ska genomföras med företag och företagare om hur näringsklimatet i kommunen ska förbättras så att Norrköping blir en av de femton företagsvänligaste kommunerna i landet. Det tekniska kontorets upphandlingar kan förbättras för att underlätta för fler och mindre företag att kunna lämna anbud. Samarbete för utveckling och bra kommunikationer Samarbetet inom regionförbundet Östsam och Fjärde storstadsregionen ska kompletteras med samverkan med Nyköping, Katrineholm, Västervik och Mälardalsområdet. Kommunens närhet till Stockholm, rätt använt, kan ge betydande positiva effekter på kommunens utveckling. Norrköping ska ansöka om att bli medlem i Mälardalsrådet. Ostlänken är oerhört viktig för Norrköpings framtida möjligheter att växa, skapa jobb och utveckling. Vi ser långsiktigt på Norrköpings flygplats som är viktig för såväl näringslivet i Norrköping som i omkringliggande kommuner. Hamnen har potential att utvecklas till en av de viktigaste knutpunkterna för handelsutbyte i Östersjön. Kommunen ska vidareutveckla sitt goda samarbete med Universitetet och Norrköpings Science Park. Vi välkomnar att ett regionalt marknadsbolag tillsammans med Linköping, näringslivet och Universitetet nu kommer igång. Tydligare miljöstrategi Norrköpings kommun måste ha en tydligare miljöstrategi. Olika miljöprojekt, energihushållning och frågor som rör vatten- och naturresurser måste få en sammanhållande politisk ledning. Vi ser att den ökande produktionen av drivmedel från etanolfabriken och biogassatsningarna gör att Norrköping nu är ledande när det gäller produktion av gröna bränslen. Norrköping har bra förutsättningar för en fortsatt satsning på biobränslen. 5

6 Vi ska ställa krav på förnyelsebara drivmedel vid upphandling av kommunala transporter. Vi har en miljon i budgeten vardera 2010 och 2011 för att underlätta den fortsatta utvecklingen av det Miljötekniska Centrumet. Därefter ska verksamheten kunna bära sina egna kostnader. Den ideella sektorn Personligt ansvar, det civila samhällets engagemang och det offentliga trygghetssystemet svarar för att var och ens personliga behov tillgodoses. Den väl fungerande verksamheten på Frivilligcentralen är ett bra komplement till samhällets omsorg som behöver ekonomiskt stöd. Kommunen ska stödja ideell verksamhet och ta tillvara kraften i frivilligarbete Kommunens bolag Aktierna i de bolag som ingår i kommunkoncernen ägs till 100 % av moderbolaget, Rådhus AB. Moderbolaget har betalat 1677 miljoner för dessa aktier, vilket har finansierats genom att kommunen lånat ut dessa pengar. Det är rimligt att kommunen får en rimlig avkastning på det stora kapital som är insatt i dessa bolag. Vi anser att den avkastningen på sikt bör ligga på 4-5 %. En del av de pengarna bör ligga kvar i bolagen för att möjliggöra en egenfinansiering av större investeringar. Vi ökar successivt avkastningskraven på bolagen i vårt budgetförslag, till 20 miljoner 2010, 25 miljoner 2011, 40 miljoner 2012 och 45 miljoner Förutsättningarna för detta ska stämmas av år för år. Dessutom finansierar Hamnbolaget, genom en del av sitt egna kapital, fördjupningen av inseglingsrännan till Norrköpings hamn. De kommunala bolagen ska bedriva sin verksamhet marknadsmässigt och effektivt. Vi är negativa till ett antal nya bolagsbildningar med syfte att dölja kommunens dåliga ekonomi. Rådhus AB ska se till att dotterbolagen följer den nya konkurrenslagstiftningen. En investering i en samordnad marknadsföring av Norrköping och satsning på olika typer av evenemang leder till tillväxt inom besöksnäringen och ökat antal arbetstillfällen i kommunen. Vi ska göra Norrköping till en av Sveriges ledande kommuner för evenemang. Eventfastigheter bör utreda möjligheterna att rusta upp köket på Konstmuseet. Nytt grepp för kommunikationerna i hamnen Vi avser successivt minska kommunens ägande i Norrköpings hamn och stuveri aktiebolag. Det kan ske på flera olika sätt. Det viktiga är att hamnen får en eller flera kapitalstarka ägare som är beredda att investera i Norrköping och ser en långsiktig utvecklingspotential framöver. En notering på en av Stockholmsbörsens mindre listor skulle kunna vara en väg för att släppa in lokala näringslivet och privatpersoner att bli delaktiga i utvecklingen av Norrköping på ett nytt sätt. Kommunen bibehåller dock ägandet av hamnanläggningen. För försäljningsintäkten av hamnen avser vi påbörja ett flertal viktiga investeringar för kommunens utveckling som vi annars inte har råd med under överskådlig tid. Det finns ett flertal förorenade tomter som behöver saneras. Med den så kallade gamla gasverkstomten som värsta exempel. Vi skapar därmed möjligheter till attraktiva boenden och kontorsmiljöer i nuvarande inre hamnen. Samtidigt avser vi i samverkan med någon privat intressent att bygga en marina vid hamnbron så att Norrköping även blir en hamnstad för fritidsbåtar. 6

7 Hamnens förutsättningar måste förbättras för att utvecklas till en av de viktigaste knutpunkterna för handelsutbyte i Östersjöområdet. Hamnen och farleden genom Bråviken ska breddas och få Östersjödjup, vilket innebär att alla båtar som tar sig in i Östersjön också ska kunna ta sig in till Norrköpings Hamn. Det är nödvändigt att bygga Kardonbanan för att klara matningen med järnväg norrut från den nya containerterminal som nu byggs i Pampushamnen. Norrleden gör att trafiken till och från Pampushamnen och andra verksamheter på Händelö kan ledas runt Norrköpings centrala delar. Befintliga industrispår behöver upprustas och spåret över Malmölandet till Händelö behöver elektrifieras för att säkerställa befintliga transporter, men även underlätta för företag att förlägga ytterligare godsvolymer till järnväg. Norrköpings kommun är ägare till ett bolag som ägnar sig åt spedition och skeppsklarering. Det finns lokala näringsidkare som ägnar sig åt dessa verksamheter. För att undvika så kallad osund kommunal konkurrens behöver kommunens ägande Hamnbolaget (NHS AB) övergå till privata aktörer. Kommunen ska behålla ägandet av hamnanläggningen och även ägarandelar i Hamnbolaget. Kommunstyrelsen, näringsliv (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Merkostnad Idrottsparken, i bästa fall Överfört från BMN/räddningstjänstförb Översyn adminstration m.m Deltidsbrandkår Åby

8 Barn- och ungdom, gymnasienämnden Alla är värda en andra chans, men framförallt en första. Många barn har alldeles för länge gått igenom skolan utan att deras behov av stöd har uppmärksammats. Det har lett till sämre kunskapsnivåer hos befolkningen, trasiga liv och ett stort utanförskap. När omständigheter senare i livet gör att man behöver komplettera sin utbildning ska den möjligheten finnas, men framförallt ska alla få en riktigt bra utbildning från början. I Norrköpings skolor ska alla barn ses som egna individer med möjligheter att utvecklas efter sin egen förmåga. Stöd och hjälp ska utformas utifrån att alla barn kan lyckas. Barn som behöver en mindre undervisningsgrupp med särskild kompetens ska ha möjlighet att få det. De första åren i en människas liv är grundläggande för resten av livet. Familjen som står barnen närmast, ska ha frihet att välja den omsorg som passar bäst för dem. Barnomsorgen ska präglas av en mångfald av utförare. Valfriheten förstärks och stimuleras av en barnomsorgspeng. Den ger rätt till ersättning för godkänd pedagogisk omsorg, vilket kommer att utöka valmöjligheterna för föräldrarna. Utgångspunkten i skolan ska vara att alla barn kan lyckas. Enskilda och kommunala förskolor ska utveckla sitt pedagogiska innehåll med fokus på lärprocesser och språkutveckling. Föräldrakooperativ och dagbarnvårdare, som även får ta hand om sina egna barn, ska ges stöd att starta. Ett kommunalt vårdnadsbidrag, som ger föräldrar ökad möjlighet att korta sin arbetstid under småbarnsåren, ska införas. Andelen elever behöriga till gymnasiet ska öka till minst 95 % och inte understiga genomsnittet för gruppen Större städer. Andelen elever med slutbetyg efter tre år i gymnasiet ska öka till 80 % och inte understiga genomsnittet för gruppen Större städer. Resursfördelningssystemet för fritidsgårdarna ska ses över och förändras så att resurserna fördelas mer rättvist mellan områdena. Fritidsgårdarnas uppdrag ska stärkas och utvecklas. Garanti för stöd i läsning, skrivning och räkning ska införas i lågstadiet. Val av skola ska förenklas. Skolorna ska verka för att inga föräldrar använder möjligheten att deras barn kan undantas från utbildning. Skolorna ska få ökad valfrihet samt självbestämmande. Antalet lektorer ska öka inom gymnasieskolan. Gymnasiet tillförs resurser för att kunna vara värd för Second Chance-nätverkets årliga Youth Event år Välutbildad arbetskraft behövs i Norrköping. Vi satsar på både teknikcollege och vård- och omsorgscollege. Skriftligt ordningsomdöme efter varje termin, ska införas. Ogiltig frånvaro, skolk, ska redovisas löpande och sammanställas efter varje termin. För att stimulera ökat läsande och diskussion kring litteratur ska en lista över klassisk svensk litteratur upprättas. Enbart vetenskapligt beprövade metoder mot mobbing ska användas. 8

9 Norrköping ska ansöka om att få inrätta spetsutbildning inom gymnasiet. Barn och Ungdom (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram med 2% Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Alternativ skolform, Kuddby Volymförändringar förskola Ökat Antal platser, Skobo Minskat antal elever, grundskolan Inga besparingar Gymnasienämnden (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram med 2 % Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Volymförändringar Volymförändringar särskolan Ökad andel i verksamhetsträning Second Chance, Youth Event Strukturförändringar

10 Kultur- och fritid Vår vision är att Norrköpings ska vara en ledande kultur- och idrottsstad. Kommunens rika kulturarv är en tillgång för alla. Norrköping ska bevara och utveckla sin historiska industrioch stadsmiljö. Stadens bebyggelse, torg och parker ska vara konstnärligt och estetiskt utformad. I framtiden hoppas vi att Norrköpings stadssiluett kommer att föräras med ett nytt landmärke. Det måste arbetas intensivt regionalt, lokalt och gentemot staten för att nå fram till en starkare regional finansiering av SON. Så länge detta inte är genomfört bedömer vi att SON bör öka sina biljettintäkter och intäkter från sponsring. Vi ska arbeta för att SON ges goda och stabila arbetsvillkor. Östgötateatern ägs av Norrköping tillsammans med Linköping och Landstinget/Östsam. Tillsammans med de övriga ägarna ska teatern ges rimliga och långsiktiga arbetsvillkor. Kulturutbudet ska vara bland de främsta i landet. Det ska finnas ett utbud som lockar alla sinnen, smaker och åldrar. Ett kulturstråk ska utvecklas och sträcka sig på båda sidorna om Motala Ström. Kultur ska blandas med nya forskarmiljöer och ett högteknologisk visualiseringscentrum. I hela kommunen ska vi vara med och skapa vår egen kultur med bredd och mångfald. Genom att skapa ett bättre klimat för privata initiativ, ideella organisationer och religiösa samfund så ökar också möjligheterna för kulturen att utvecklas mer långsiktigt och brett. Breddidrotten i Norrköping måste få ökade resurser för att kunna vara stor och bidra till ett aktivt och hälsosamt liv. Norrköping ska bli känt för fina idrottsliga framgångar både inom lagsport och individuella grenar. Vi ser just nu en positiv utveckling över hela landet där kommunala verksamheter övergår i förenings-, privat eller annan alternativ regi. Vi vill ha samma utveckling i Norrköping. Moderna idrottshallar är viktigt för både bredd- och toppidrott. För att kunna utveckla och bygga nya hallar är det viktigt att hitta nya lösningar kopplade till näringslivet som sponsorer och investerare. Även idrottsanläggningar utanför centralorten behöver utvecklas, exempelvis elljusspåren. Ofta är det inte många tusenlappar som kommunen behöver bidra med när föreningen själv står för arbetsinsatsen. Kommunen ska inventera vilka fastigheter och anläggningar som går att försälja till föreningar eller privata intressenter, vi räknar med att detta minskar nämndens driftkostnader. Vi anslår mer pengar för underhåll och upprustning av idrottsanläggningar där föreningar tar över driften. Vi föreslår att kulturskolan ska föras över till Barn och ungdomsnämnden. Kommunen bör samverka med Bronsåldersföreningen kring hällristningarna på Himmelstalund. 10

11 Vi föreslår att anslaget till ungdomsidrott och kultur ökar med en miljon kronor. Kommunens elljusspår behöver rustas upp och renoveras, Vi förutsätter att ingången överenskommelse efterlevs. Kultur och Fritid (Tilläggsbudget 2009: ) Kulturskolan överförs till Barn och Ungdomsnämnden Bryggor överförs till tekniska Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Upprustning av anläggningar som övertas av föreningar Föreslagna åtgärder, anpassningar Ungdomsmiljonen tillföreningslivet

12 Arbetsmarknad och vuxenutbildning Jobbfokus Nu fortsätter vi! Allians för Norrköping och SPI har tydlig jobbfokus. Arbetslösheten är hög i Norrköping men kommer att minska genom regeringens satsningar inom utbildning och arbetsmarknad under 2010 och Antalet utbildningsplatser kommer att utökas inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Norrköping kommer få ca.140 nya Komvuxplatser och regionen ett välbehövligt tillskott av studieplatser inom den högre utbildningen. Arbetsförmedlingen får en förstärkning för att genomföra ny aktiveringsinsats inom kommunal och statlig verksamhet samt inom ideella organisationer för kort- och långtidsarbetslösa. Detta innebär ca 500 nya tidsbegränsade jobb i Norrköping inom skola-, omsorg-, miljö- och kultursektorn. Stödet för att återgå till arbetslivet från längre sjukfrånvaro kommer genom ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram ge arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik m.m. Personer som är arbetslösa och lämnar sjukförsäkringen och som deltar i introduktionsprogram och andra arbetsmarknadspolitiska program får aktivitetsersättning. Ett reformpaket för att förstärka integrationen av personer med utländsk bakgrund består av bland annat instegsjobb, där anställning kombineras med språkundervisning och handledning för nyanlända invandrare. Regeringen genomför dessutom kvalitetssatsningar på svenska för invandrare (sfi) genom att införa konkreta mål, nationella prov och lärarlyft för sfi-lärare. Arbetsförmedlingen kommer att överta ansvaret för etableringsinsatserna för nyanlända invandrare från december För de ungdomar som söker försörjningsstöd ska kravet på ett deltagande på Ungdomsresursen vara kvar. Denna har framgångsrikt slussat ungdomar vidare till arbete och studier. En framgångsfaktor för att minska ungdomsarbetslösheten är att så många ungdomar som möjligt fullföljer sina gymnasiestudier. Ungdomar som avbryter sina studier ska få en andra chans med en gång - med personlig vägledning, praktikplatser m.m. Vi lyfter fram följande åtgärder: Den egna försörjningen ska vara norm och självklar För personer som har en lång väg att gå till egen försörjning är det extra viktigt att samordna och pröva individuella lösningar. Personer som söker försörjningsstöd ska, på samma sätt som ungdomarna på Ungdomsresursen, delta på ett Jobbcentrum. För att personer med arbetsförmåga ska ha rätt till försörjningsstöd krävs att de aktivt söker jobb Arbetet på Jobbcentrum ska vara lösningsfokuserat med tydliga förväntningar på att alla som kan ska försörja sig själva. Framgångsfaktorer ska identifieras. Varje person som kommer till Jobbcentrum får sin personliga coach. Deltagande i flyktingintroduktionen är ett heltidsjobb och fokus är på egenförsörjning. 12

13 Ovanstående åtgärder, tillsammans med en översyn av rutiner i förvaltningen kommer att minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det kommer att sjunka ännu mer när konjunkturen åter vänder uppåt och läget på arbetsmarknaden åter förbättras. Utbilda för arbetsmarknaden Till viss del kan den höga arbetslösheten i kommunen relateras till den låga utbildningsnivån hos den arbetsföra befolkningen. Därför är det viktigt med en vuxenutbildning med en nära koppling till arbetsmarknaden och dess behov. En strävan är att prioritera utbildningar som har en klar och verklighetsförankrad bäring mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbildningsprogrammen, inklusive svenska för invandrare, ska kvalitetssäkras genom uppföljning och utvärdering. Gymnasister som vill konkurrenskomplettera sina betyg ska i högre utsträckning styras till att tentera av dessa istället för att läsa om samma gymnasiekurser på Komvux. Yrkesvalidering och yrkesutbildning är för människor med utländsk bakgrund viktigt för att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur arbetsmarknadspolitik och näringspolitik ska gå mer hand i hand och förbättras. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Komvux - Bidrag från Alliansregeringen Ökning försörjningsstöd Ej generell reducering

14 Vård- och omsorg Den grundläggande människosynen ska utgå från att människan utgör en helhet där personliga behov, rätt att vara olika och göra olika val måste tillgodoses. För att skapa och upprätthålla hälsa och ett gott liv måste hela människan livssituation tas med i beräkningen. Omsorgen om äldre, sjuka och funktionshindrade ska utformas med människovärdet i centrum. Respekten för människors integritet och självbestämmande kräver att egna val präglar utformningen av den vård och omsorg som ges. Frihet att kunna välja förutsätter en öppenhet för nya former av vård och omsorg. Alliansregeringen fortsätter sin storsatsning på äldre. 200 miljoner under två år framåt satsas för att införa en lagreglerad värdegrund, som anger den inriktning och det förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen. Lokala värdighetsgarantier ska säkra äldre och närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de ska utföras, när och av vem. 225 miljoner satsas även 2010 för stödformer till anhöriga. 500 miljoner finns i fortsatt investeringsstöd, både till nybyggnad och till ombyggnad av särskilda boendeformer. Nytt är att det går att söka även till Trygghetsbostäder. Dessa pengar kan sökas av både kommunala och privata bostadsföretag, ideella aktörer, stiftelser och personalkooperativ med flera. Kommunen ska söka dessa medel, som kommer väl till nytta vid utvecklingen av olika former av äldrebostäder. Det extra stadsbidraget på 10 miljarder som gick till kommuner och landsting september 2009, säkrar personaltätheten inom äldreoch handikappomsorgen. Alliansen i Norrköping vill införa en mångfald av boendeformer med möjlighet till personligt stöd och omsorg, i första hand genom lagen om valfrihetssystem, LOV, men också genom fortsatt upphandling. Det är viktigt att som komplement ta tillvara kraften hos det civila samhället. En planerad samverkan med etablerade organisationer som arbetar med frivilligarbete ska komma till stånd så att regler och riktlinjer klarläggs. Olika boendeformer och stödinsatser för äldre: Ordinärt boende möjlighet till personlig omsorg. Seniorbostad ordinärt boende (för vanligtvis 55+) anpassad med gemenskapsutrymmen. Erhålls utan kommunens inblandning. Möjlighet till personlig omsorg. Trygghetsbostad anpassad bostad för äldre (80+), med gemenskapsutrymmen, viss personal och möjlighet till gemensamma måltider. Erhålls genom ansökan till kommunen. Möjlighet till personlig omsorg. Sjukhemsboende biståndsbedömt äldreboende med kvalificerad omsorg och sjukvård och tillgång till geriatriker Prövningsfri rätt till personlig omsorg för äldre Anhörigvård och anhörigstöd Dagverksamhet och träffpunkter Äldre personer erbjuds hembesök om man så önskar Ideella och frivilliga insatser är viktiga komplement Vaktmästare anställs på kommunens äldreboenden och boenden för funktionshindrade, genom att ta till vara på lämpliga arbetsmarknadsprojekt Alternativa driftsformer Kommunen godkänner hemtjänstföretag och äldreboenden och skriver avtal med vårdföretag, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Staten ger bidrag för uppstart. 14

15 Äldreboenden eller hemtjänstenheter, som idag drivs i kommunal regi, kan antingen omvandlas till vårdföretag med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, eller konkurrensutsättas och upphandlas för att få den bästa lösningen kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Intresseorganisationer, föreningar med olika inriktning erbjuds att driva äldreboende, personlig omsorgsverksamhet och dagverksamhet Införandet av en äldrepeng ger verklig möjlighet för varje enskild person att välja boendeform med stöd och personlig omsorg. Kommunen upprättar en katalog med certifierade vårdföretag, upphandlade vårdföretag och de kommunala äldreboendena. Johannesgården, som fungerar väl som ett Trygghetsboende, ska få fortsatt ekonomiskt stöd till en tjänst på 50 %. Omsorg funktionshindrade Alliansregeringen fortsätter den påbörjade satsningen att stärka den psykiatriska vården med 2,7 miljarder 2010 och två år framåt. Stödet till barn och unga ska ha högsta prioritet. Pengarna behövs också för att stärka personalens kompetens, för ökad tillgänglighet, meningsfull sysselsättning, utbildning och för kvalitetsutveckling. Kommunen ska sträva efter att uppnå målet om tillgänglighet till Kommunen garanterar arbete eller sysselsättning för personer som inte kan delta på den reguljära arbetsmarkanden Förälder som inte längre orkar vårda sitt vuxna barn ska få den hjälp och det stöd som hon behöver Kontinuerlig utbildning ska ges om bemötandefrågor, vårdens värdegrund och etiska frågeställningar. Samverkansprojektet för personer med dubbeldiagnos ska noga följas upp Kuddby -projektet, alternativ skolform för psykiskt funktionsnedsatta startas 2010 Alla ska ha rätt till egen bostad och personlig assistans Alla ska känna sig trygga med sin färdtjänst Kvalitetssäkring Personliga Målplaner utgör grunden för kvalitetssäkring. Servicedeklarationer kopplade till klagomålshantering ska ge tydliga besked om vad man kan förvänta sig av vård och omsorg, och också möjlighet till kompensation. Samverkan kommun och landsting All vård, omsorg och rehabilitering ska ges med individen i centrum. I samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunens omsorg ska gemensam kunskap tas tillvara för individens bästa. Regeringen har satsat 50 miljoner extra både 2010 och 2011 och 100 miljoner 2012 för att överbrygga gapet mellan kommuner och landsting. Organisationen för samverkan och rutiner för vårdplanering mellan kommunen och landstinget ska utvecklas och vara väl fungerande Ett samordningsförbund ska omfatta primär- och länssjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, och kommunens resurser för familj- och individomsorg Positiva erfarenheter som utvecklats genom gemensamma projekt ska tas tillvara. 15

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer