INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Kommunstyrelsen 4 Barn och ungdom, Gymnasienämnden 8 Kultur- och fritid 10 Arbetsmarknads- och vuxenutbildning 12 Vård och omsorg 14 Socialnämnden 17 Samhällsbyggnad, teknik o kollektivtrafik 19 Kloka investeringar på rimlig nivå 22 Investeringar som kommunen delfinansierar 23 Bilagor: Resultatbudget och nämndramar Investeringsbudget och plan

2 Inledning Allians för Norrköping och SPI lämnar ett gemensamt förslag till flerårsbudget. Det ska vara en välskött ekonomi En välskött ekonomi ger möjlighet att finansiera en hög investeringsnivå, utan att låna. Kommunens egna kapital har minskat alltför mycket under de senaste åren och det har inneburit att kommunkoncernens skuldbörda radikalt har ökat. En välskött ekonomi ger också möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert för dåliga tider med sämre skatteintäkter. Det visar inte minst den lågkonjunktur som finanskrisen gett upphov till. Finansproblemen är inte skapade i Sverige, men vi drabbas ändå hårt eftersom Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. En välskött ekonomi skapar också utrymme för stabila satsningar på skola, äldreomsorg och en lägre kommunalskatt. När de ekonomiska förutsättningarna så medger, är det vår ambition att inleda en skattesänkning. Under slutet av budgetperioden kommer vi att sänka skatten i den takt ekonomin tillåter, med målsättningen att nå Linköpings nivå på kommunalskatt. Stärk attraktions- och konkurrenskraften Kommunen måste fortsätta stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Människor ska trivas och vilja bo i Norrköping. Norrköping har unika förutsättningar med sitt förträffliga läge. Vi ska dra nyttan av närheten till Stockholm. Vi ska stärka Norrköpings varumärke som kultur- och idrottsstad. Företagsklimatet ska förbättras för att få fler företag att flytta hit och för att få befintliga företag att expandera. Norrköping ska göra det lätt för människor att leva miljösmart och vi ska erbjuda närhet till hav och skärgård. Skattepengar ska gå till rätt saker Barn och ungdomars uppväxtvillkor, utbildning samt trygg vård och omsorg måste alltid ställas i första rummet när pengarna ska fördelas. De unga ska ges en god start i livet så att de kommer in i samhälle och arbetsliv. De äldre ska känna trygghet och erbjudas värdig vård och omsorg. De ska ha ett reellt inflytande över vem som ger vården eller sköter omsorgen. Det ska finnas arbete, praktik eller utbildning Kommunen har idag en hög arbetslöshet och ett lågt skatteunderlag i förhållande till övriga riket. Denna situation ska vi bryta. Vi förordar arbete, praktik eller utbildning framför passivt bidragsberoende. Målsättningen med politiken är att den ska leda till jobb och ett bättre samband mellan företagen och utbildningarna. Norrköping ska erbjuda mångfald och valfrihet En större mångfald och valfrihet utmärker större städer och är positivt för alla. Den kommunala politiken ska stötta de enskilda och inte begränsa människor i sina vägval. De kommunanställda medarbetarnas kraft och ansvarstagande ska ges stöd för att kunna utvecklas. Vi vill gå vidare och låta allt fler verksamheter drivas på entreprenad, men också öka det lokala självbestämmandet i kommunal verksamhet. 2

3 Norrköping den 6 oktober 2009 Jörgen Rundgren Fredrik Bergqvist Margaretha Ericsson Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna Karin Jonsson Mathias Sundin Alf Johansson Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Sveriges pensionärers intresseparti 3

4 Kommunstyrelsen En effektiv kommun i samverkan med näringsliv och medborgare Kommunen ska ha en liten men effektiv central stab där de strategiska och stödjande funktionerna ska finnas. Norrköpings kommun ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det ska vara möjligt att alltid, när som helst på dygnet och året, kunna lämna upplysningar och inhämta fakta. Det ska vara enkelt att vända sig till kommunen för att framföra klagomål eller komma med goda förslag. De centrala administrativa kostnaderna ska ses över. Även kostnaderna för den politiska organisationen ska ses över inför nästa mandatperiod. Nämnder kan slås samman och det politiska arbetet effektiviseras. Kommunens centrala stab ska begränsas till det mest angelägna och fokusera på att utveckla Norrköping och kommunens kärnverksamheter. Vi anser att det ska vara en övergripande strategi för kommunen att minska sitt eget ägande. Mer kommunal verksamhet ska bedrivas på entreprenad och den egna verksamheten ska ha stor självständighet. Om kommunen öppnas upp för entreprenörer leder det till fler kvinnliga företagare. Kommunen ska underlätta för mindre företag att lämna anbud, till exempel genom att dela upp det som ska upphandlas i minde delar. Kommunen ska snarast arbeta fram en ny plan för försäljning av bolag, fastigheter och mark. Vissa verksamhetsfastigheter som till exempel Louis De Geer-hallen med tillhörande Värmekyrka och Flygel ska också säljas. Kommunens kongress- och konferensverksamhet ska övergå i privat regi och skötas på marknadsmässiga villkor. Medarbetarna gör jobbet! Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling kommer att bli allt viktigare i takt med att personalomsättningen ökar framöver. Kommunen ska fortsätta med personalenkäter för att fånga upp medarbetarnas synpunkter. Dessa ska tas tillvara och leda till förbättringar. Cheferna är nyckelpersoner och kommunen ska rekrytera rätt chefer. Många chefer kommer att gå i pension de närmaste åren. Därför ska ett aktivt arbete för att finna och utbilda fler chefer startas. Arbetsmiljön och jämställdheten på kommunens arbetsplatser måste återkommande inventeras Cheferna ska arbeta för bättre hälsa och minskade sjukskrivningar. 4

5 Näringslivets förutsättningar ska förbättras Norrköping behöver fler växande företag Då skapas jobb och fler människor kan försörja sig på sitt arbete. Norrköping behöver både nya företagsetableringar och förbättringar för de befintliga företagen. Företagare ska uppleva att kommunen genom ett effektivt och snabbt agerande underlättar för företagen. En mätare av företagsklimatet är Svenskt Näringslivs årliga enkät. Det ska införas en mera dynamisk och snabb planeringsprocess och bygglovshantering för detaljplaner. När kommunen avslår olika former av ansökningar från företag ska detta motiveras och beslutas i nämnd. Näringslivskontoret ska ha en organisation där en kontaktperson assisterar vid samtliga kontakter som företaget har med kommunen. Kommunen ska inte bedriva verksamhet i illojal konkurrens med näringslivet. Flera rådslag ska genomföras med företag och företagare om hur näringsklimatet i kommunen ska förbättras så att Norrköping blir en av de femton företagsvänligaste kommunerna i landet. Det tekniska kontorets upphandlingar kan förbättras för att underlätta för fler och mindre företag att kunna lämna anbud. Samarbete för utveckling och bra kommunikationer Samarbetet inom regionförbundet Östsam och Fjärde storstadsregionen ska kompletteras med samverkan med Nyköping, Katrineholm, Västervik och Mälardalsområdet. Kommunens närhet till Stockholm, rätt använt, kan ge betydande positiva effekter på kommunens utveckling. Norrköping ska ansöka om att bli medlem i Mälardalsrådet. Ostlänken är oerhört viktig för Norrköpings framtida möjligheter att växa, skapa jobb och utveckling. Vi ser långsiktigt på Norrköpings flygplats som är viktig för såväl näringslivet i Norrköping som i omkringliggande kommuner. Hamnen har potential att utvecklas till en av de viktigaste knutpunkterna för handelsutbyte i Östersjön. Kommunen ska vidareutveckla sitt goda samarbete med Universitetet och Norrköpings Science Park. Vi välkomnar att ett regionalt marknadsbolag tillsammans med Linköping, näringslivet och Universitetet nu kommer igång. Tydligare miljöstrategi Norrköpings kommun måste ha en tydligare miljöstrategi. Olika miljöprojekt, energihushållning och frågor som rör vatten- och naturresurser måste få en sammanhållande politisk ledning. Vi ser att den ökande produktionen av drivmedel från etanolfabriken och biogassatsningarna gör att Norrköping nu är ledande när det gäller produktion av gröna bränslen. Norrköping har bra förutsättningar för en fortsatt satsning på biobränslen. 5

6 Vi ska ställa krav på förnyelsebara drivmedel vid upphandling av kommunala transporter. Vi har en miljon i budgeten vardera 2010 och 2011 för att underlätta den fortsatta utvecklingen av det Miljötekniska Centrumet. Därefter ska verksamheten kunna bära sina egna kostnader. Den ideella sektorn Personligt ansvar, det civila samhällets engagemang och det offentliga trygghetssystemet svarar för att var och ens personliga behov tillgodoses. Den väl fungerande verksamheten på Frivilligcentralen är ett bra komplement till samhällets omsorg som behöver ekonomiskt stöd. Kommunen ska stödja ideell verksamhet och ta tillvara kraften i frivilligarbete Kommunens bolag Aktierna i de bolag som ingår i kommunkoncernen ägs till 100 % av moderbolaget, Rådhus AB. Moderbolaget har betalat 1677 miljoner för dessa aktier, vilket har finansierats genom att kommunen lånat ut dessa pengar. Det är rimligt att kommunen får en rimlig avkastning på det stora kapital som är insatt i dessa bolag. Vi anser att den avkastningen på sikt bör ligga på 4-5 %. En del av de pengarna bör ligga kvar i bolagen för att möjliggöra en egenfinansiering av större investeringar. Vi ökar successivt avkastningskraven på bolagen i vårt budgetförslag, till 20 miljoner 2010, 25 miljoner 2011, 40 miljoner 2012 och 45 miljoner Förutsättningarna för detta ska stämmas av år för år. Dessutom finansierar Hamnbolaget, genom en del av sitt egna kapital, fördjupningen av inseglingsrännan till Norrköpings hamn. De kommunala bolagen ska bedriva sin verksamhet marknadsmässigt och effektivt. Vi är negativa till ett antal nya bolagsbildningar med syfte att dölja kommunens dåliga ekonomi. Rådhus AB ska se till att dotterbolagen följer den nya konkurrenslagstiftningen. En investering i en samordnad marknadsföring av Norrköping och satsning på olika typer av evenemang leder till tillväxt inom besöksnäringen och ökat antal arbetstillfällen i kommunen. Vi ska göra Norrköping till en av Sveriges ledande kommuner för evenemang. Eventfastigheter bör utreda möjligheterna att rusta upp köket på Konstmuseet. Nytt grepp för kommunikationerna i hamnen Vi avser successivt minska kommunens ägande i Norrköpings hamn och stuveri aktiebolag. Det kan ske på flera olika sätt. Det viktiga är att hamnen får en eller flera kapitalstarka ägare som är beredda att investera i Norrköping och ser en långsiktig utvecklingspotential framöver. En notering på en av Stockholmsbörsens mindre listor skulle kunna vara en väg för att släppa in lokala näringslivet och privatpersoner att bli delaktiga i utvecklingen av Norrköping på ett nytt sätt. Kommunen bibehåller dock ägandet av hamnanläggningen. För försäljningsintäkten av hamnen avser vi påbörja ett flertal viktiga investeringar för kommunens utveckling som vi annars inte har råd med under överskådlig tid. Det finns ett flertal förorenade tomter som behöver saneras. Med den så kallade gamla gasverkstomten som värsta exempel. Vi skapar därmed möjligheter till attraktiva boenden och kontorsmiljöer i nuvarande inre hamnen. Samtidigt avser vi i samverkan med någon privat intressent att bygga en marina vid hamnbron så att Norrköping även blir en hamnstad för fritidsbåtar. 6

7 Hamnens förutsättningar måste förbättras för att utvecklas till en av de viktigaste knutpunkterna för handelsutbyte i Östersjöområdet. Hamnen och farleden genom Bråviken ska breddas och få Östersjödjup, vilket innebär att alla båtar som tar sig in i Östersjön också ska kunna ta sig in till Norrköpings Hamn. Det är nödvändigt att bygga Kardonbanan för att klara matningen med järnväg norrut från den nya containerterminal som nu byggs i Pampushamnen. Norrleden gör att trafiken till och från Pampushamnen och andra verksamheter på Händelö kan ledas runt Norrköpings centrala delar. Befintliga industrispår behöver upprustas och spåret över Malmölandet till Händelö behöver elektrifieras för att säkerställa befintliga transporter, men även underlätta för företag att förlägga ytterligare godsvolymer till järnväg. Norrköpings kommun är ägare till ett bolag som ägnar sig åt spedition och skeppsklarering. Det finns lokala näringsidkare som ägnar sig åt dessa verksamheter. För att undvika så kallad osund kommunal konkurrens behöver kommunens ägande Hamnbolaget (NHS AB) övergå till privata aktörer. Kommunen ska behålla ägandet av hamnanläggningen och även ägarandelar i Hamnbolaget. Kommunstyrelsen, näringsliv (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Merkostnad Idrottsparken, i bästa fall Överfört från BMN/räddningstjänstförb Översyn adminstration m.m Deltidsbrandkår Åby

8 Barn- och ungdom, gymnasienämnden Alla är värda en andra chans, men framförallt en första. Många barn har alldeles för länge gått igenom skolan utan att deras behov av stöd har uppmärksammats. Det har lett till sämre kunskapsnivåer hos befolkningen, trasiga liv och ett stort utanförskap. När omständigheter senare i livet gör att man behöver komplettera sin utbildning ska den möjligheten finnas, men framförallt ska alla få en riktigt bra utbildning från början. I Norrköpings skolor ska alla barn ses som egna individer med möjligheter att utvecklas efter sin egen förmåga. Stöd och hjälp ska utformas utifrån att alla barn kan lyckas. Barn som behöver en mindre undervisningsgrupp med särskild kompetens ska ha möjlighet att få det. De första åren i en människas liv är grundläggande för resten av livet. Familjen som står barnen närmast, ska ha frihet att välja den omsorg som passar bäst för dem. Barnomsorgen ska präglas av en mångfald av utförare. Valfriheten förstärks och stimuleras av en barnomsorgspeng. Den ger rätt till ersättning för godkänd pedagogisk omsorg, vilket kommer att utöka valmöjligheterna för föräldrarna. Utgångspunkten i skolan ska vara att alla barn kan lyckas. Enskilda och kommunala förskolor ska utveckla sitt pedagogiska innehåll med fokus på lärprocesser och språkutveckling. Föräldrakooperativ och dagbarnvårdare, som även får ta hand om sina egna barn, ska ges stöd att starta. Ett kommunalt vårdnadsbidrag, som ger föräldrar ökad möjlighet att korta sin arbetstid under småbarnsåren, ska införas. Andelen elever behöriga till gymnasiet ska öka till minst 95 % och inte understiga genomsnittet för gruppen Större städer. Andelen elever med slutbetyg efter tre år i gymnasiet ska öka till 80 % och inte understiga genomsnittet för gruppen Större städer. Resursfördelningssystemet för fritidsgårdarna ska ses över och förändras så att resurserna fördelas mer rättvist mellan områdena. Fritidsgårdarnas uppdrag ska stärkas och utvecklas. Garanti för stöd i läsning, skrivning och räkning ska införas i lågstadiet. Val av skola ska förenklas. Skolorna ska verka för att inga föräldrar använder möjligheten att deras barn kan undantas från utbildning. Skolorna ska få ökad valfrihet samt självbestämmande. Antalet lektorer ska öka inom gymnasieskolan. Gymnasiet tillförs resurser för att kunna vara värd för Second Chance-nätverkets årliga Youth Event år Välutbildad arbetskraft behövs i Norrköping. Vi satsar på både teknikcollege och vård- och omsorgscollege. Skriftligt ordningsomdöme efter varje termin, ska införas. Ogiltig frånvaro, skolk, ska redovisas löpande och sammanställas efter varje termin. För att stimulera ökat läsande och diskussion kring litteratur ska en lista över klassisk svensk litteratur upprättas. Enbart vetenskapligt beprövade metoder mot mobbing ska användas. 8

9 Norrköping ska ansöka om att få inrätta spetsutbildning inom gymnasiet. Barn och Ungdom (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram med 2% Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Alternativ skolform, Kuddby Volymförändringar förskola Ökat Antal platser, Skobo Minskat antal elever, grundskolan Inga besparingar Gymnasienämnden (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram med 2 % Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Volymförändringar Volymförändringar särskolan Ökad andel i verksamhetsträning Second Chance, Youth Event Strukturförändringar

10 Kultur- och fritid Vår vision är att Norrköpings ska vara en ledande kultur- och idrottsstad. Kommunens rika kulturarv är en tillgång för alla. Norrköping ska bevara och utveckla sin historiska industrioch stadsmiljö. Stadens bebyggelse, torg och parker ska vara konstnärligt och estetiskt utformad. I framtiden hoppas vi att Norrköpings stadssiluett kommer att föräras med ett nytt landmärke. Det måste arbetas intensivt regionalt, lokalt och gentemot staten för att nå fram till en starkare regional finansiering av SON. Så länge detta inte är genomfört bedömer vi att SON bör öka sina biljettintäkter och intäkter från sponsring. Vi ska arbeta för att SON ges goda och stabila arbetsvillkor. Östgötateatern ägs av Norrköping tillsammans med Linköping och Landstinget/Östsam. Tillsammans med de övriga ägarna ska teatern ges rimliga och långsiktiga arbetsvillkor. Kulturutbudet ska vara bland de främsta i landet. Det ska finnas ett utbud som lockar alla sinnen, smaker och åldrar. Ett kulturstråk ska utvecklas och sträcka sig på båda sidorna om Motala Ström. Kultur ska blandas med nya forskarmiljöer och ett högteknologisk visualiseringscentrum. I hela kommunen ska vi vara med och skapa vår egen kultur med bredd och mångfald. Genom att skapa ett bättre klimat för privata initiativ, ideella organisationer och religiösa samfund så ökar också möjligheterna för kulturen att utvecklas mer långsiktigt och brett. Breddidrotten i Norrköping måste få ökade resurser för att kunna vara stor och bidra till ett aktivt och hälsosamt liv. Norrköping ska bli känt för fina idrottsliga framgångar både inom lagsport och individuella grenar. Vi ser just nu en positiv utveckling över hela landet där kommunala verksamheter övergår i förenings-, privat eller annan alternativ regi. Vi vill ha samma utveckling i Norrköping. Moderna idrottshallar är viktigt för både bredd- och toppidrott. För att kunna utveckla och bygga nya hallar är det viktigt att hitta nya lösningar kopplade till näringslivet som sponsorer och investerare. Även idrottsanläggningar utanför centralorten behöver utvecklas, exempelvis elljusspåren. Ofta är det inte många tusenlappar som kommunen behöver bidra med när föreningen själv står för arbetsinsatsen. Kommunen ska inventera vilka fastigheter och anläggningar som går att försälja till föreningar eller privata intressenter, vi räknar med att detta minskar nämndens driftkostnader. Vi anslår mer pengar för underhåll och upprustning av idrottsanläggningar där föreningar tar över driften. Vi föreslår att kulturskolan ska föras över till Barn och ungdomsnämnden. Kommunen bör samverka med Bronsåldersföreningen kring hällristningarna på Himmelstalund. 10

11 Vi föreslår att anslaget till ungdomsidrott och kultur ökar med en miljon kronor. Kommunens elljusspår behöver rustas upp och renoveras, Vi förutsätter att ingången överenskommelse efterlevs. Kultur och Fritid (Tilläggsbudget 2009: ) Kulturskolan överförs till Barn och Ungdomsnämnden Bryggor överförs till tekniska Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Upprustning av anläggningar som övertas av föreningar Föreslagna åtgärder, anpassningar Ungdomsmiljonen tillföreningslivet

12 Arbetsmarknad och vuxenutbildning Jobbfokus Nu fortsätter vi! Allians för Norrköping och SPI har tydlig jobbfokus. Arbetslösheten är hög i Norrköping men kommer att minska genom regeringens satsningar inom utbildning och arbetsmarknad under 2010 och Antalet utbildningsplatser kommer att utökas inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Norrköping kommer få ca.140 nya Komvuxplatser och regionen ett välbehövligt tillskott av studieplatser inom den högre utbildningen. Arbetsförmedlingen får en förstärkning för att genomföra ny aktiveringsinsats inom kommunal och statlig verksamhet samt inom ideella organisationer för kort- och långtidsarbetslösa. Detta innebär ca 500 nya tidsbegränsade jobb i Norrköping inom skola-, omsorg-, miljö- och kultursektorn. Stödet för att återgå till arbetslivet från längre sjukfrånvaro kommer genom ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram ge arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik m.m. Personer som är arbetslösa och lämnar sjukförsäkringen och som deltar i introduktionsprogram och andra arbetsmarknadspolitiska program får aktivitetsersättning. Ett reformpaket för att förstärka integrationen av personer med utländsk bakgrund består av bland annat instegsjobb, där anställning kombineras med språkundervisning och handledning för nyanlända invandrare. Regeringen genomför dessutom kvalitetssatsningar på svenska för invandrare (sfi) genom att införa konkreta mål, nationella prov och lärarlyft för sfi-lärare. Arbetsförmedlingen kommer att överta ansvaret för etableringsinsatserna för nyanlända invandrare från december För de ungdomar som söker försörjningsstöd ska kravet på ett deltagande på Ungdomsresursen vara kvar. Denna har framgångsrikt slussat ungdomar vidare till arbete och studier. En framgångsfaktor för att minska ungdomsarbetslösheten är att så många ungdomar som möjligt fullföljer sina gymnasiestudier. Ungdomar som avbryter sina studier ska få en andra chans med en gång - med personlig vägledning, praktikplatser m.m. Vi lyfter fram följande åtgärder: Den egna försörjningen ska vara norm och självklar För personer som har en lång väg att gå till egen försörjning är det extra viktigt att samordna och pröva individuella lösningar. Personer som söker försörjningsstöd ska, på samma sätt som ungdomarna på Ungdomsresursen, delta på ett Jobbcentrum. För att personer med arbetsförmåga ska ha rätt till försörjningsstöd krävs att de aktivt söker jobb Arbetet på Jobbcentrum ska vara lösningsfokuserat med tydliga förväntningar på att alla som kan ska försörja sig själva. Framgångsfaktorer ska identifieras. Varje person som kommer till Jobbcentrum får sin personliga coach. Deltagande i flyktingintroduktionen är ett heltidsjobb och fokus är på egenförsörjning. 12

13 Ovanstående åtgärder, tillsammans med en översyn av rutiner i förvaltningen kommer att minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det kommer att sjunka ännu mer när konjunkturen åter vänder uppåt och läget på arbetsmarknaden åter förbättras. Utbilda för arbetsmarknaden Till viss del kan den höga arbetslösheten i kommunen relateras till den låga utbildningsnivån hos den arbetsföra befolkningen. Därför är det viktigt med en vuxenutbildning med en nära koppling till arbetsmarknaden och dess behov. En strävan är att prioritera utbildningar som har en klar och verklighetsförankrad bäring mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbildningsprogrammen, inklusive svenska för invandrare, ska kvalitetssäkras genom uppföljning och utvärdering. Gymnasister som vill konkurrenskomplettera sina betyg ska i högre utsträckning styras till att tentera av dessa istället för att läsa om samma gymnasiekurser på Komvux. Yrkesvalidering och yrkesutbildning är för människor med utländsk bakgrund viktigt för att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur arbetsmarknadspolitik och näringspolitik ska gå mer hand i hand och förbättras. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Komvux - Bidrag från Alliansregeringen Ökning försörjningsstöd Ej generell reducering

14 Vård- och omsorg Den grundläggande människosynen ska utgå från att människan utgör en helhet där personliga behov, rätt att vara olika och göra olika val måste tillgodoses. För att skapa och upprätthålla hälsa och ett gott liv måste hela människan livssituation tas med i beräkningen. Omsorgen om äldre, sjuka och funktionshindrade ska utformas med människovärdet i centrum. Respekten för människors integritet och självbestämmande kräver att egna val präglar utformningen av den vård och omsorg som ges. Frihet att kunna välja förutsätter en öppenhet för nya former av vård och omsorg. Alliansregeringen fortsätter sin storsatsning på äldre. 200 miljoner under två år framåt satsas för att införa en lagreglerad värdegrund, som anger den inriktning och det förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen. Lokala värdighetsgarantier ska säkra äldre och närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de ska utföras, när och av vem. 225 miljoner satsas även 2010 för stödformer till anhöriga. 500 miljoner finns i fortsatt investeringsstöd, både till nybyggnad och till ombyggnad av särskilda boendeformer. Nytt är att det går att söka även till Trygghetsbostäder. Dessa pengar kan sökas av både kommunala och privata bostadsföretag, ideella aktörer, stiftelser och personalkooperativ med flera. Kommunen ska söka dessa medel, som kommer väl till nytta vid utvecklingen av olika former av äldrebostäder. Det extra stadsbidraget på 10 miljarder som gick till kommuner och landsting september 2009, säkrar personaltätheten inom äldreoch handikappomsorgen. Alliansen i Norrköping vill införa en mångfald av boendeformer med möjlighet till personligt stöd och omsorg, i första hand genom lagen om valfrihetssystem, LOV, men också genom fortsatt upphandling. Det är viktigt att som komplement ta tillvara kraften hos det civila samhället. En planerad samverkan med etablerade organisationer som arbetar med frivilligarbete ska komma till stånd så att regler och riktlinjer klarläggs. Olika boendeformer och stödinsatser för äldre: Ordinärt boende möjlighet till personlig omsorg. Seniorbostad ordinärt boende (för vanligtvis 55+) anpassad med gemenskapsutrymmen. Erhålls utan kommunens inblandning. Möjlighet till personlig omsorg. Trygghetsbostad anpassad bostad för äldre (80+), med gemenskapsutrymmen, viss personal och möjlighet till gemensamma måltider. Erhålls genom ansökan till kommunen. Möjlighet till personlig omsorg. Sjukhemsboende biståndsbedömt äldreboende med kvalificerad omsorg och sjukvård och tillgång till geriatriker Prövningsfri rätt till personlig omsorg för äldre Anhörigvård och anhörigstöd Dagverksamhet och träffpunkter Äldre personer erbjuds hembesök om man så önskar Ideella och frivilliga insatser är viktiga komplement Vaktmästare anställs på kommunens äldreboenden och boenden för funktionshindrade, genom att ta till vara på lämpliga arbetsmarknadsprojekt Alternativa driftsformer Kommunen godkänner hemtjänstföretag och äldreboenden och skriver avtal med vårdföretag, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Staten ger bidrag för uppstart. 14

15 Äldreboenden eller hemtjänstenheter, som idag drivs i kommunal regi, kan antingen omvandlas till vårdföretag med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, eller konkurrensutsättas och upphandlas för att få den bästa lösningen kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Intresseorganisationer, föreningar med olika inriktning erbjuds att driva äldreboende, personlig omsorgsverksamhet och dagverksamhet Införandet av en äldrepeng ger verklig möjlighet för varje enskild person att välja boendeform med stöd och personlig omsorg. Kommunen upprättar en katalog med certifierade vårdföretag, upphandlade vårdföretag och de kommunala äldreboendena. Johannesgården, som fungerar väl som ett Trygghetsboende, ska få fortsatt ekonomiskt stöd till en tjänst på 50 %. Omsorg funktionshindrade Alliansregeringen fortsätter den påbörjade satsningen att stärka den psykiatriska vården med 2,7 miljarder 2010 och två år framåt. Stödet till barn och unga ska ha högsta prioritet. Pengarna behövs också för att stärka personalens kompetens, för ökad tillgänglighet, meningsfull sysselsättning, utbildning och för kvalitetsutveckling. Kommunen ska sträva efter att uppnå målet om tillgänglighet till Kommunen garanterar arbete eller sysselsättning för personer som inte kan delta på den reguljära arbetsmarkanden Förälder som inte längre orkar vårda sitt vuxna barn ska få den hjälp och det stöd som hon behöver Kontinuerlig utbildning ska ges om bemötandefrågor, vårdens värdegrund och etiska frågeställningar. Samverkansprojektet för personer med dubbeldiagnos ska noga följas upp Kuddby -projektet, alternativ skolform för psykiskt funktionsnedsatta startas 2010 Alla ska ha rätt till egen bostad och personlig assistans Alla ska känna sig trygga med sin färdtjänst Kvalitetssäkring Personliga Målplaner utgör grunden för kvalitetssäkring. Servicedeklarationer kopplade till klagomålshantering ska ge tydliga besked om vad man kan förvänta sig av vård och omsorg, och också möjlighet till kompensation. Samverkan kommun och landsting All vård, omsorg och rehabilitering ska ges med individen i centrum. I samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunens omsorg ska gemensam kunskap tas tillvara för individens bästa. Regeringen har satsat 50 miljoner extra både 2010 och 2011 och 100 miljoner 2012 för att överbrygga gapet mellan kommuner och landsting. Organisationen för samverkan och rutiner för vårdplanering mellan kommunen och landstinget ska utvecklas och vara väl fungerande Ett samordningsförbund ska omfatta primär- och länssjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, och kommunens resurser för familj- och individomsorg Positiva erfarenheter som utvecklats genom gemensamma projekt ska tas tillvara. 15

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 33 Tekniska nämnden Summa: 26 252 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 26 252 2017: 49 613 2018: 73 173

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 31 Stadsplaneringsnämnden Summa: 15 795 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 15 795 2017: 20 954 2018:

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping

Nya Moderaterna i Norrköping Nya Moderaterna i Norrköping Övergripande och detaljerade mål för Norrköpings kommun 2015-2018 Övergripande och detaljerade mål för 2015-2018 I den budget som moderaterna i Norrköping lägger för 2015 med

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Lust att lära i skolan

Lust att lära i skolan Lust att lära i skolan Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att möta de utmaningar elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten mellan skolor och stadier öka. För

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer