INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Kommunstyrelsen 4 Barn och ungdom, Gymnasienämnden 8 Kultur- och fritid 10 Arbetsmarknads- och vuxenutbildning 12 Vård och omsorg 14 Socialnämnden 17 Samhällsbyggnad, teknik o kollektivtrafik 19 Kloka investeringar på rimlig nivå 22 Investeringar som kommunen delfinansierar 23 Bilagor: Resultatbudget och nämndramar Investeringsbudget och plan

2 Inledning Allians för Norrköping och SPI lämnar ett gemensamt förslag till flerårsbudget. Det ska vara en välskött ekonomi En välskött ekonomi ger möjlighet att finansiera en hög investeringsnivå, utan att låna. Kommunens egna kapital har minskat alltför mycket under de senaste åren och det har inneburit att kommunkoncernens skuldbörda radikalt har ökat. En välskött ekonomi ger också möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert för dåliga tider med sämre skatteintäkter. Det visar inte minst den lågkonjunktur som finanskrisen gett upphov till. Finansproblemen är inte skapade i Sverige, men vi drabbas ändå hårt eftersom Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. En välskött ekonomi skapar också utrymme för stabila satsningar på skola, äldreomsorg och en lägre kommunalskatt. När de ekonomiska förutsättningarna så medger, är det vår ambition att inleda en skattesänkning. Under slutet av budgetperioden kommer vi att sänka skatten i den takt ekonomin tillåter, med målsättningen att nå Linköpings nivå på kommunalskatt. Stärk attraktions- och konkurrenskraften Kommunen måste fortsätta stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Människor ska trivas och vilja bo i Norrköping. Norrköping har unika förutsättningar med sitt förträffliga läge. Vi ska dra nyttan av närheten till Stockholm. Vi ska stärka Norrköpings varumärke som kultur- och idrottsstad. Företagsklimatet ska förbättras för att få fler företag att flytta hit och för att få befintliga företag att expandera. Norrköping ska göra det lätt för människor att leva miljösmart och vi ska erbjuda närhet till hav och skärgård. Skattepengar ska gå till rätt saker Barn och ungdomars uppväxtvillkor, utbildning samt trygg vård och omsorg måste alltid ställas i första rummet när pengarna ska fördelas. De unga ska ges en god start i livet så att de kommer in i samhälle och arbetsliv. De äldre ska känna trygghet och erbjudas värdig vård och omsorg. De ska ha ett reellt inflytande över vem som ger vården eller sköter omsorgen. Det ska finnas arbete, praktik eller utbildning Kommunen har idag en hög arbetslöshet och ett lågt skatteunderlag i förhållande till övriga riket. Denna situation ska vi bryta. Vi förordar arbete, praktik eller utbildning framför passivt bidragsberoende. Målsättningen med politiken är att den ska leda till jobb och ett bättre samband mellan företagen och utbildningarna. Norrköping ska erbjuda mångfald och valfrihet En större mångfald och valfrihet utmärker större städer och är positivt för alla. Den kommunala politiken ska stötta de enskilda och inte begränsa människor i sina vägval. De kommunanställda medarbetarnas kraft och ansvarstagande ska ges stöd för att kunna utvecklas. Vi vill gå vidare och låta allt fler verksamheter drivas på entreprenad, men också öka det lokala självbestämmandet i kommunal verksamhet. 2

3 Norrköping den 6 oktober 2009 Jörgen Rundgren Fredrik Bergqvist Margaretha Ericsson Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna Karin Jonsson Mathias Sundin Alf Johansson Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Sveriges pensionärers intresseparti 3

4 Kommunstyrelsen En effektiv kommun i samverkan med näringsliv och medborgare Kommunen ska ha en liten men effektiv central stab där de strategiska och stödjande funktionerna ska finnas. Norrköpings kommun ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det ska vara möjligt att alltid, när som helst på dygnet och året, kunna lämna upplysningar och inhämta fakta. Det ska vara enkelt att vända sig till kommunen för att framföra klagomål eller komma med goda förslag. De centrala administrativa kostnaderna ska ses över. Även kostnaderna för den politiska organisationen ska ses över inför nästa mandatperiod. Nämnder kan slås samman och det politiska arbetet effektiviseras. Kommunens centrala stab ska begränsas till det mest angelägna och fokusera på att utveckla Norrköping och kommunens kärnverksamheter. Vi anser att det ska vara en övergripande strategi för kommunen att minska sitt eget ägande. Mer kommunal verksamhet ska bedrivas på entreprenad och den egna verksamheten ska ha stor självständighet. Om kommunen öppnas upp för entreprenörer leder det till fler kvinnliga företagare. Kommunen ska underlätta för mindre företag att lämna anbud, till exempel genom att dela upp det som ska upphandlas i minde delar. Kommunen ska snarast arbeta fram en ny plan för försäljning av bolag, fastigheter och mark. Vissa verksamhetsfastigheter som till exempel Louis De Geer-hallen med tillhörande Värmekyrka och Flygel ska också säljas. Kommunens kongress- och konferensverksamhet ska övergå i privat regi och skötas på marknadsmässiga villkor. Medarbetarna gör jobbet! Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling kommer att bli allt viktigare i takt med att personalomsättningen ökar framöver. Kommunen ska fortsätta med personalenkäter för att fånga upp medarbetarnas synpunkter. Dessa ska tas tillvara och leda till förbättringar. Cheferna är nyckelpersoner och kommunen ska rekrytera rätt chefer. Många chefer kommer att gå i pension de närmaste åren. Därför ska ett aktivt arbete för att finna och utbilda fler chefer startas. Arbetsmiljön och jämställdheten på kommunens arbetsplatser måste återkommande inventeras Cheferna ska arbeta för bättre hälsa och minskade sjukskrivningar. 4

5 Näringslivets förutsättningar ska förbättras Norrköping behöver fler växande företag Då skapas jobb och fler människor kan försörja sig på sitt arbete. Norrköping behöver både nya företagsetableringar och förbättringar för de befintliga företagen. Företagare ska uppleva att kommunen genom ett effektivt och snabbt agerande underlättar för företagen. En mätare av företagsklimatet är Svenskt Näringslivs årliga enkät. Det ska införas en mera dynamisk och snabb planeringsprocess och bygglovshantering för detaljplaner. När kommunen avslår olika former av ansökningar från företag ska detta motiveras och beslutas i nämnd. Näringslivskontoret ska ha en organisation där en kontaktperson assisterar vid samtliga kontakter som företaget har med kommunen. Kommunen ska inte bedriva verksamhet i illojal konkurrens med näringslivet. Flera rådslag ska genomföras med företag och företagare om hur näringsklimatet i kommunen ska förbättras så att Norrköping blir en av de femton företagsvänligaste kommunerna i landet. Det tekniska kontorets upphandlingar kan förbättras för att underlätta för fler och mindre företag att kunna lämna anbud. Samarbete för utveckling och bra kommunikationer Samarbetet inom regionförbundet Östsam och Fjärde storstadsregionen ska kompletteras med samverkan med Nyköping, Katrineholm, Västervik och Mälardalsområdet. Kommunens närhet till Stockholm, rätt använt, kan ge betydande positiva effekter på kommunens utveckling. Norrköping ska ansöka om att bli medlem i Mälardalsrådet. Ostlänken är oerhört viktig för Norrköpings framtida möjligheter att växa, skapa jobb och utveckling. Vi ser långsiktigt på Norrköpings flygplats som är viktig för såväl näringslivet i Norrköping som i omkringliggande kommuner. Hamnen har potential att utvecklas till en av de viktigaste knutpunkterna för handelsutbyte i Östersjön. Kommunen ska vidareutveckla sitt goda samarbete med Universitetet och Norrköpings Science Park. Vi välkomnar att ett regionalt marknadsbolag tillsammans med Linköping, näringslivet och Universitetet nu kommer igång. Tydligare miljöstrategi Norrköpings kommun måste ha en tydligare miljöstrategi. Olika miljöprojekt, energihushållning och frågor som rör vatten- och naturresurser måste få en sammanhållande politisk ledning. Vi ser att den ökande produktionen av drivmedel från etanolfabriken och biogassatsningarna gör att Norrköping nu är ledande när det gäller produktion av gröna bränslen. Norrköping har bra förutsättningar för en fortsatt satsning på biobränslen. 5

6 Vi ska ställa krav på förnyelsebara drivmedel vid upphandling av kommunala transporter. Vi har en miljon i budgeten vardera 2010 och 2011 för att underlätta den fortsatta utvecklingen av det Miljötekniska Centrumet. Därefter ska verksamheten kunna bära sina egna kostnader. Den ideella sektorn Personligt ansvar, det civila samhällets engagemang och det offentliga trygghetssystemet svarar för att var och ens personliga behov tillgodoses. Den väl fungerande verksamheten på Frivilligcentralen är ett bra komplement till samhällets omsorg som behöver ekonomiskt stöd. Kommunen ska stödja ideell verksamhet och ta tillvara kraften i frivilligarbete Kommunens bolag Aktierna i de bolag som ingår i kommunkoncernen ägs till 100 % av moderbolaget, Rådhus AB. Moderbolaget har betalat 1677 miljoner för dessa aktier, vilket har finansierats genom att kommunen lånat ut dessa pengar. Det är rimligt att kommunen får en rimlig avkastning på det stora kapital som är insatt i dessa bolag. Vi anser att den avkastningen på sikt bör ligga på 4-5 %. En del av de pengarna bör ligga kvar i bolagen för att möjliggöra en egenfinansiering av större investeringar. Vi ökar successivt avkastningskraven på bolagen i vårt budgetförslag, till 20 miljoner 2010, 25 miljoner 2011, 40 miljoner 2012 och 45 miljoner Förutsättningarna för detta ska stämmas av år för år. Dessutom finansierar Hamnbolaget, genom en del av sitt egna kapital, fördjupningen av inseglingsrännan till Norrköpings hamn. De kommunala bolagen ska bedriva sin verksamhet marknadsmässigt och effektivt. Vi är negativa till ett antal nya bolagsbildningar med syfte att dölja kommunens dåliga ekonomi. Rådhus AB ska se till att dotterbolagen följer den nya konkurrenslagstiftningen. En investering i en samordnad marknadsföring av Norrköping och satsning på olika typer av evenemang leder till tillväxt inom besöksnäringen och ökat antal arbetstillfällen i kommunen. Vi ska göra Norrköping till en av Sveriges ledande kommuner för evenemang. Eventfastigheter bör utreda möjligheterna att rusta upp köket på Konstmuseet. Nytt grepp för kommunikationerna i hamnen Vi avser successivt minska kommunens ägande i Norrköpings hamn och stuveri aktiebolag. Det kan ske på flera olika sätt. Det viktiga är att hamnen får en eller flera kapitalstarka ägare som är beredda att investera i Norrköping och ser en långsiktig utvecklingspotential framöver. En notering på en av Stockholmsbörsens mindre listor skulle kunna vara en väg för att släppa in lokala näringslivet och privatpersoner att bli delaktiga i utvecklingen av Norrköping på ett nytt sätt. Kommunen bibehåller dock ägandet av hamnanläggningen. För försäljningsintäkten av hamnen avser vi påbörja ett flertal viktiga investeringar för kommunens utveckling som vi annars inte har råd med under överskådlig tid. Det finns ett flertal förorenade tomter som behöver saneras. Med den så kallade gamla gasverkstomten som värsta exempel. Vi skapar därmed möjligheter till attraktiva boenden och kontorsmiljöer i nuvarande inre hamnen. Samtidigt avser vi i samverkan med någon privat intressent att bygga en marina vid hamnbron så att Norrköping även blir en hamnstad för fritidsbåtar. 6

7 Hamnens förutsättningar måste förbättras för att utvecklas till en av de viktigaste knutpunkterna för handelsutbyte i Östersjöområdet. Hamnen och farleden genom Bråviken ska breddas och få Östersjödjup, vilket innebär att alla båtar som tar sig in i Östersjön också ska kunna ta sig in till Norrköpings Hamn. Det är nödvändigt att bygga Kardonbanan för att klara matningen med järnväg norrut från den nya containerterminal som nu byggs i Pampushamnen. Norrleden gör att trafiken till och från Pampushamnen och andra verksamheter på Händelö kan ledas runt Norrköpings centrala delar. Befintliga industrispår behöver upprustas och spåret över Malmölandet till Händelö behöver elektrifieras för att säkerställa befintliga transporter, men även underlätta för företag att förlägga ytterligare godsvolymer till järnväg. Norrköpings kommun är ägare till ett bolag som ägnar sig åt spedition och skeppsklarering. Det finns lokala näringsidkare som ägnar sig åt dessa verksamheter. För att undvika så kallad osund kommunal konkurrens behöver kommunens ägande Hamnbolaget (NHS AB) övergå till privata aktörer. Kommunen ska behålla ägandet av hamnanläggningen och även ägarandelar i Hamnbolaget. Kommunstyrelsen, näringsliv (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Merkostnad Idrottsparken, i bästa fall Överfört från BMN/räddningstjänstförb Översyn adminstration m.m Deltidsbrandkår Åby

8 Barn- och ungdom, gymnasienämnden Alla är värda en andra chans, men framförallt en första. Många barn har alldeles för länge gått igenom skolan utan att deras behov av stöd har uppmärksammats. Det har lett till sämre kunskapsnivåer hos befolkningen, trasiga liv och ett stort utanförskap. När omständigheter senare i livet gör att man behöver komplettera sin utbildning ska den möjligheten finnas, men framförallt ska alla få en riktigt bra utbildning från början. I Norrköpings skolor ska alla barn ses som egna individer med möjligheter att utvecklas efter sin egen förmåga. Stöd och hjälp ska utformas utifrån att alla barn kan lyckas. Barn som behöver en mindre undervisningsgrupp med särskild kompetens ska ha möjlighet att få det. De första åren i en människas liv är grundläggande för resten av livet. Familjen som står barnen närmast, ska ha frihet att välja den omsorg som passar bäst för dem. Barnomsorgen ska präglas av en mångfald av utförare. Valfriheten förstärks och stimuleras av en barnomsorgspeng. Den ger rätt till ersättning för godkänd pedagogisk omsorg, vilket kommer att utöka valmöjligheterna för föräldrarna. Utgångspunkten i skolan ska vara att alla barn kan lyckas. Enskilda och kommunala förskolor ska utveckla sitt pedagogiska innehåll med fokus på lärprocesser och språkutveckling. Föräldrakooperativ och dagbarnvårdare, som även får ta hand om sina egna barn, ska ges stöd att starta. Ett kommunalt vårdnadsbidrag, som ger föräldrar ökad möjlighet att korta sin arbetstid under småbarnsåren, ska införas. Andelen elever behöriga till gymnasiet ska öka till minst 95 % och inte understiga genomsnittet för gruppen Större städer. Andelen elever med slutbetyg efter tre år i gymnasiet ska öka till 80 % och inte understiga genomsnittet för gruppen Större städer. Resursfördelningssystemet för fritidsgårdarna ska ses över och förändras så att resurserna fördelas mer rättvist mellan områdena. Fritidsgårdarnas uppdrag ska stärkas och utvecklas. Garanti för stöd i läsning, skrivning och räkning ska införas i lågstadiet. Val av skola ska förenklas. Skolorna ska verka för att inga föräldrar använder möjligheten att deras barn kan undantas från utbildning. Skolorna ska få ökad valfrihet samt självbestämmande. Antalet lektorer ska öka inom gymnasieskolan. Gymnasiet tillförs resurser för att kunna vara värd för Second Chance-nätverkets årliga Youth Event år Välutbildad arbetskraft behövs i Norrköping. Vi satsar på både teknikcollege och vård- och omsorgscollege. Skriftligt ordningsomdöme efter varje termin, ska införas. Ogiltig frånvaro, skolk, ska redovisas löpande och sammanställas efter varje termin. För att stimulera ökat läsande och diskussion kring litteratur ska en lista över klassisk svensk litteratur upprättas. Enbart vetenskapligt beprövade metoder mot mobbing ska användas. 8

9 Norrköping ska ansöka om att få inrätta spetsutbildning inom gymnasiet. Barn och Ungdom (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram med 2% Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Alternativ skolform, Kuddby Volymförändringar förskola Ökat Antal platser, Skobo Minskat antal elever, grundskolan Inga besparingar Gymnasienämnden (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram med 2 % Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Volymförändringar Volymförändringar särskolan Ökad andel i verksamhetsträning Second Chance, Youth Event Strukturförändringar

10 Kultur- och fritid Vår vision är att Norrköpings ska vara en ledande kultur- och idrottsstad. Kommunens rika kulturarv är en tillgång för alla. Norrköping ska bevara och utveckla sin historiska industrioch stadsmiljö. Stadens bebyggelse, torg och parker ska vara konstnärligt och estetiskt utformad. I framtiden hoppas vi att Norrköpings stadssiluett kommer att föräras med ett nytt landmärke. Det måste arbetas intensivt regionalt, lokalt och gentemot staten för att nå fram till en starkare regional finansiering av SON. Så länge detta inte är genomfört bedömer vi att SON bör öka sina biljettintäkter och intäkter från sponsring. Vi ska arbeta för att SON ges goda och stabila arbetsvillkor. Östgötateatern ägs av Norrköping tillsammans med Linköping och Landstinget/Östsam. Tillsammans med de övriga ägarna ska teatern ges rimliga och långsiktiga arbetsvillkor. Kulturutbudet ska vara bland de främsta i landet. Det ska finnas ett utbud som lockar alla sinnen, smaker och åldrar. Ett kulturstråk ska utvecklas och sträcka sig på båda sidorna om Motala Ström. Kultur ska blandas med nya forskarmiljöer och ett högteknologisk visualiseringscentrum. I hela kommunen ska vi vara med och skapa vår egen kultur med bredd och mångfald. Genom att skapa ett bättre klimat för privata initiativ, ideella organisationer och religiösa samfund så ökar också möjligheterna för kulturen att utvecklas mer långsiktigt och brett. Breddidrotten i Norrköping måste få ökade resurser för att kunna vara stor och bidra till ett aktivt och hälsosamt liv. Norrköping ska bli känt för fina idrottsliga framgångar både inom lagsport och individuella grenar. Vi ser just nu en positiv utveckling över hela landet där kommunala verksamheter övergår i förenings-, privat eller annan alternativ regi. Vi vill ha samma utveckling i Norrköping. Moderna idrottshallar är viktigt för både bredd- och toppidrott. För att kunna utveckla och bygga nya hallar är det viktigt att hitta nya lösningar kopplade till näringslivet som sponsorer och investerare. Även idrottsanläggningar utanför centralorten behöver utvecklas, exempelvis elljusspåren. Ofta är det inte många tusenlappar som kommunen behöver bidra med när föreningen själv står för arbetsinsatsen. Kommunen ska inventera vilka fastigheter och anläggningar som går att försälja till föreningar eller privata intressenter, vi räknar med att detta minskar nämndens driftkostnader. Vi anslår mer pengar för underhåll och upprustning av idrottsanläggningar där föreningar tar över driften. Vi föreslår att kulturskolan ska föras över till Barn och ungdomsnämnden. Kommunen bör samverka med Bronsåldersföreningen kring hällristningarna på Himmelstalund. 10

11 Vi föreslår att anslaget till ungdomsidrott och kultur ökar med en miljon kronor. Kommunens elljusspår behöver rustas upp och renoveras, Vi förutsätter att ingången överenskommelse efterlevs. Kultur och Fritid (Tilläggsbudget 2009: ) Kulturskolan överförs till Barn och Ungdomsnämnden Bryggor överförs till tekniska Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Upprustning av anläggningar som övertas av föreningar Föreslagna åtgärder, anpassningar Ungdomsmiljonen tillföreningslivet

12 Arbetsmarknad och vuxenutbildning Jobbfokus Nu fortsätter vi! Allians för Norrköping och SPI har tydlig jobbfokus. Arbetslösheten är hög i Norrköping men kommer att minska genom regeringens satsningar inom utbildning och arbetsmarknad under 2010 och Antalet utbildningsplatser kommer att utökas inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Norrköping kommer få ca.140 nya Komvuxplatser och regionen ett välbehövligt tillskott av studieplatser inom den högre utbildningen. Arbetsförmedlingen får en förstärkning för att genomföra ny aktiveringsinsats inom kommunal och statlig verksamhet samt inom ideella organisationer för kort- och långtidsarbetslösa. Detta innebär ca 500 nya tidsbegränsade jobb i Norrköping inom skola-, omsorg-, miljö- och kultursektorn. Stödet för att återgå till arbetslivet från längre sjukfrånvaro kommer genom ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram ge arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik m.m. Personer som är arbetslösa och lämnar sjukförsäkringen och som deltar i introduktionsprogram och andra arbetsmarknadspolitiska program får aktivitetsersättning. Ett reformpaket för att förstärka integrationen av personer med utländsk bakgrund består av bland annat instegsjobb, där anställning kombineras med språkundervisning och handledning för nyanlända invandrare. Regeringen genomför dessutom kvalitetssatsningar på svenska för invandrare (sfi) genom att införa konkreta mål, nationella prov och lärarlyft för sfi-lärare. Arbetsförmedlingen kommer att överta ansvaret för etableringsinsatserna för nyanlända invandrare från december För de ungdomar som söker försörjningsstöd ska kravet på ett deltagande på Ungdomsresursen vara kvar. Denna har framgångsrikt slussat ungdomar vidare till arbete och studier. En framgångsfaktor för att minska ungdomsarbetslösheten är att så många ungdomar som möjligt fullföljer sina gymnasiestudier. Ungdomar som avbryter sina studier ska få en andra chans med en gång - med personlig vägledning, praktikplatser m.m. Vi lyfter fram följande åtgärder: Den egna försörjningen ska vara norm och självklar För personer som har en lång väg att gå till egen försörjning är det extra viktigt att samordna och pröva individuella lösningar. Personer som söker försörjningsstöd ska, på samma sätt som ungdomarna på Ungdomsresursen, delta på ett Jobbcentrum. För att personer med arbetsförmåga ska ha rätt till försörjningsstöd krävs att de aktivt söker jobb Arbetet på Jobbcentrum ska vara lösningsfokuserat med tydliga förväntningar på att alla som kan ska försörja sig själva. Framgångsfaktorer ska identifieras. Varje person som kommer till Jobbcentrum får sin personliga coach. Deltagande i flyktingintroduktionen är ett heltidsjobb och fokus är på egenförsörjning. 12

13 Ovanstående åtgärder, tillsammans med en översyn av rutiner i förvaltningen kommer att minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det kommer att sjunka ännu mer när konjunkturen åter vänder uppåt och läget på arbetsmarknaden åter förbättras. Utbilda för arbetsmarknaden Till viss del kan den höga arbetslösheten i kommunen relateras till den låga utbildningsnivån hos den arbetsföra befolkningen. Därför är det viktigt med en vuxenutbildning med en nära koppling till arbetsmarknaden och dess behov. En strävan är att prioritera utbildningar som har en klar och verklighetsförankrad bäring mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbildningsprogrammen, inklusive svenska för invandrare, ska kvalitetssäkras genom uppföljning och utvärdering. Gymnasister som vill konkurrenskomplettera sina betyg ska i högre utsträckning styras till att tentera av dessa istället för att läsa om samma gymnasiekurser på Komvux. Yrkesvalidering och yrkesutbildning är för människor med utländsk bakgrund viktigt för att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur arbetsmarknadspolitik och näringspolitik ska gå mer hand i hand och förbättras. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (Tilläggsbudget 2009: ) Uppräkning av årlig ram Nämndram (tkr) Viktigare förändringar: Komvux - Bidrag från Alliansregeringen Ökning försörjningsstöd Ej generell reducering

14 Vård- och omsorg Den grundläggande människosynen ska utgå från att människan utgör en helhet där personliga behov, rätt att vara olika och göra olika val måste tillgodoses. För att skapa och upprätthålla hälsa och ett gott liv måste hela människan livssituation tas med i beräkningen. Omsorgen om äldre, sjuka och funktionshindrade ska utformas med människovärdet i centrum. Respekten för människors integritet och självbestämmande kräver att egna val präglar utformningen av den vård och omsorg som ges. Frihet att kunna välja förutsätter en öppenhet för nya former av vård och omsorg. Alliansregeringen fortsätter sin storsatsning på äldre. 200 miljoner under två år framåt satsas för att införa en lagreglerad värdegrund, som anger den inriktning och det förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen. Lokala värdighetsgarantier ska säkra äldre och närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de ska utföras, när och av vem. 225 miljoner satsas även 2010 för stödformer till anhöriga. 500 miljoner finns i fortsatt investeringsstöd, både till nybyggnad och till ombyggnad av särskilda boendeformer. Nytt är att det går att söka även till Trygghetsbostäder. Dessa pengar kan sökas av både kommunala och privata bostadsföretag, ideella aktörer, stiftelser och personalkooperativ med flera. Kommunen ska söka dessa medel, som kommer väl till nytta vid utvecklingen av olika former av äldrebostäder. Det extra stadsbidraget på 10 miljarder som gick till kommuner och landsting september 2009, säkrar personaltätheten inom äldreoch handikappomsorgen. Alliansen i Norrköping vill införa en mångfald av boendeformer med möjlighet till personligt stöd och omsorg, i första hand genom lagen om valfrihetssystem, LOV, men också genom fortsatt upphandling. Det är viktigt att som komplement ta tillvara kraften hos det civila samhället. En planerad samverkan med etablerade organisationer som arbetar med frivilligarbete ska komma till stånd så att regler och riktlinjer klarläggs. Olika boendeformer och stödinsatser för äldre: Ordinärt boende möjlighet till personlig omsorg. Seniorbostad ordinärt boende (för vanligtvis 55+) anpassad med gemenskapsutrymmen. Erhålls utan kommunens inblandning. Möjlighet till personlig omsorg. Trygghetsbostad anpassad bostad för äldre (80+), med gemenskapsutrymmen, viss personal och möjlighet till gemensamma måltider. Erhålls genom ansökan till kommunen. Möjlighet till personlig omsorg. Sjukhemsboende biståndsbedömt äldreboende med kvalificerad omsorg och sjukvård och tillgång till geriatriker Prövningsfri rätt till personlig omsorg för äldre Anhörigvård och anhörigstöd Dagverksamhet och träffpunkter Äldre personer erbjuds hembesök om man så önskar Ideella och frivilliga insatser är viktiga komplement Vaktmästare anställs på kommunens äldreboenden och boenden för funktionshindrade, genom att ta till vara på lämpliga arbetsmarknadsprojekt Alternativa driftsformer Kommunen godkänner hemtjänstföretag och äldreboenden och skriver avtal med vårdföretag, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Staten ger bidrag för uppstart. 14

15 Äldreboenden eller hemtjänstenheter, som idag drivs i kommunal regi, kan antingen omvandlas till vårdföretag med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, eller konkurrensutsättas och upphandlas för att få den bästa lösningen kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Intresseorganisationer, föreningar med olika inriktning erbjuds att driva äldreboende, personlig omsorgsverksamhet och dagverksamhet Införandet av en äldrepeng ger verklig möjlighet för varje enskild person att välja boendeform med stöd och personlig omsorg. Kommunen upprättar en katalog med certifierade vårdföretag, upphandlade vårdföretag och de kommunala äldreboendena. Johannesgården, som fungerar väl som ett Trygghetsboende, ska få fortsatt ekonomiskt stöd till en tjänst på 50 %. Omsorg funktionshindrade Alliansregeringen fortsätter den påbörjade satsningen att stärka den psykiatriska vården med 2,7 miljarder 2010 och två år framåt. Stödet till barn och unga ska ha högsta prioritet. Pengarna behövs också för att stärka personalens kompetens, för ökad tillgänglighet, meningsfull sysselsättning, utbildning och för kvalitetsutveckling. Kommunen ska sträva efter att uppnå målet om tillgänglighet till Kommunen garanterar arbete eller sysselsättning för personer som inte kan delta på den reguljära arbetsmarkanden Förälder som inte längre orkar vårda sitt vuxna barn ska få den hjälp och det stöd som hon behöver Kontinuerlig utbildning ska ges om bemötandefrågor, vårdens värdegrund och etiska frågeställningar. Samverkansprojektet för personer med dubbeldiagnos ska noga följas upp Kuddby -projektet, alternativ skolform för psykiskt funktionsnedsatta startas 2010 Alla ska ha rätt till egen bostad och personlig assistans Alla ska känna sig trygga med sin färdtjänst Kvalitetssäkring Personliga Målplaner utgör grunden för kvalitetssäkring. Servicedeklarationer kopplade till klagomålshantering ska ge tydliga besked om vad man kan förvänta sig av vård och omsorg, och också möjlighet till kompensation. Samverkan kommun och landsting All vård, omsorg och rehabilitering ska ges med individen i centrum. I samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunens omsorg ska gemensam kunskap tas tillvara för individens bästa. Regeringen har satsat 50 miljoner extra både 2010 och 2011 och 100 miljoner 2012 för att överbrygga gapet mellan kommuner och landsting. Organisationen för samverkan och rutiner för vårdplanering mellan kommunen och landstinget ska utvecklas och vara väl fungerande Ett samordningsförbund ska omfatta primär- och länssjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, och kommunens resurser för familj- och individomsorg Positiva erfarenheter som utvecklats genom gemensamma projekt ska tas tillvara. 15

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer