STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2013-09-18. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 25 september 2013, kl Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors. Ärenden Sid Paragraf 1 Val av protokollsjusterare. 2 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. 3 Anmälan om delegationsbeslut. 1 4 Ekonomi/månadsrapport Delårsrapport för Storfors kommun, tom 3 KSAU Yttrande över förslag till Länsplan för 48 KSAU 106 transportinfrastruktur i V ärrnland Yttrande över förslag till Länsplan för 57 KSAU 110 transportinfrastruktur i Örebro län Delrapport av projekt flexibel arbetstid i ---- Storfors kommun.

2 Ärenden Sid Paragraf 9 Anställning av Grundskollärare tidigare år, 80 %, vikariat. 69 KSAU Tillförordnad chef för Vård och omsorg Förordnande av verksamhetschefför Vård och omsorg from l Personlig assistent 69,28 %, vikariat 6 månader Personlig assistent 11,37 %, utökning av tillsvidareanställning Utökning av sysselsättningsgrad med sammantaget 59 % och boendestödjare 50 %, tillsvidareanställning LSS boende Lärare årskurs %, vikariat vid Vargbrosko1an Förskollärare 100 %, tillsvidareanställning förskolan Äng1agård Aktuella frågor Hans Ji1desten Ordförande

3 STORFORS KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sannnmträdesdalum Kommunstyrelsen Sida 7(7) KS~ Anmälan av delegationsbeslut Redovisas de1egationslista inom Ko=unstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr 44-50, Justcnmdes signatur Utllrngsbestyrkande

4 2 STORFORS KOMMUN Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2013 Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 25 september 2013 NR Datum Delegation Dele2a Beslut om rorlängning av parkeringsti11stånd, 3 år. Driftchef12:1 KS / Beslut om förlängning av parkeringstillstånd, 3 år. Driftchef 12: 1 KS / Beslut om rorl!!ngning av parkeringstillstånd, 1 år. Driftchef 12: I KS / Beslut om rorl!!ngning av parkeringstillstånd, 3 år. Driftchef12: Beslut om rorl!!ngning av parkerin2stil1stånd, 3 år. Driftchef12: l Tilldelningsbeslut Kommunikation som ljänst. Verksamhetschef och Med utgångspunkt frän Statens lilköpscentrals handläggare i roreniug 5:4. utvärderingsrapport avseende ramavtajsupphandlingen Kommuuikstion som ljänst KST med dur fattarh!!nned Storfors kommun ett Iikalydaude tilldelningsbeslut ror egeu del KS Befulhuäktiga ombudet Riitta Suomela, Kommunchef 17:6 inköpssamordnare i Storfors kommun att rora kommunens talau inför VäJ<jö Tingsrätt gällaude Mål nr FT , enhet l, aktbilaga 10 gällande återvinning.

5 STORFORS KOMMUN 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (23) KSAU 104 Dm KS Delårsrapport Storfors kommun, tom Ko=unchefMikael Jareke redogör för delårsrapport tom Delårsrapporten for utfall kvartal 2 visar tkr och en prognos vid årets slut på tkr. Det är en avvikelse mot budget på tkr. Viktiga ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen från budget har framför allt uppstått sent under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på IFO. Kostanden for företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten för 2013 bygger på skatteintäkter enligt cirkulär 13:17 och prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13 :40 vilket gav en förbättring när det gäller sluta vräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt skatteutjänmingssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors. Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 tkr. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader for personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökade kostnaderna inom LSS området ko=er att kuona räknas som en järnförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STORFORS KOMMUN 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) KSAU 104 forts. KS Pensioner Beräkningen av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnader för 1998 och de faktiska utbetalande kostnaderna foljer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbeta1ningarna som sker under året. Även denna följer i stort de budgeterade kostnaderna Den låga reproräntan slår hårt mot den S.k. diskonteringsräntan som används när man beräknar säkerställning av framtida utbeta1ningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Storfors kommun har for pensioner före år 1998 konuner att öka Räntekostnaderna för denna kommande ökning har ännu inte beräknats för Storfors del då den ändå till största delen är enjämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp särredovisas och ingår inte i konununens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter for Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Kommuninvest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från VA samt ränte- och inkassoavgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna samt att ränteintäkterna på likvida medel är förhållandevis höga Likviditet Storfors kommuns likviditet har under första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnytqas. Auledningen till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva delårsresultatet men också på låg takt årets investeringsprojekt. De stora eftersläpningarna i utbeta1ningar av bidragsmedel från Migrationsverket som Konununen led av under förra året är nu åtgärdat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 STORFORS KOMMUN 5 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) KSAU 104 forts. Dnr KS Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del Delårsrapporten kompletteras med text gällande eventuell återbetalning från AF A samt dess användning och om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfulhnäktige, ~--- 1:, Fastställa delårsrapport januari-juni for Storfors kommun enligt bilaga 1. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 6 Bilaga 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 2013 l~b~r~8~s

9 ~... STORFORS C[!D KOMMUN 7 DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning ORGANISATION... 2 POLmSK ORGANISATION VERKSAMHETSORGANISATION....3 FÖRV AL TNINGSBERÄTTELSE... 4 OMV ÄRWSANAL YS....4 Befolkningsutveckling... 4 Arbetsmarknad....4 Kommunernas ekonomi... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 5 Befolkningsutveckling... 5 Nliringsltv... 5 Arbetsmarknad... 6 Kollekttvtrafik... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANAL YS... 7 ÅRETS RESULTAT STORFORS KOMMUN... 7 VIKmiARE EKONOMISKA AVVIKELSER... 8 Verksamheterna... 8 Skatter och generella statsbidrag... 8 Arbetsgtvareavgifter... 8 AGS-KL... ~... 8 Pensioner... 8 Finansnetto... 9 Likviditet... 9 Balanskravsutredning... 9 God ekonomisk hushållning... 9 VERKSAMHETSREDOVISNING KOMMUNSTYRELSEN... 1 O Kommunledning Kommunservice och administration... 1 O VÄLFÄRDSNÄMNDEN Skola och välfärd Vård och omsorg MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND INVESTERINGAR KOMMUNKONCERNEN STIFTELSEN BJöRKAsEN STORFORS MARK- OCH lndustrlfastlgheterab VATTEN OCH AVLOPP PERSONAL & HÅLSOBOKSLUT KONCERNRÄKENSKAPER STORFORS KOMMUN RESUL TATRÅKNlNG NOTER RESULTATRÅKNlNG BALANsRÄKNING NOTER BALANSRÄKNING KAsSAFLÖDESANAL YS REDOVISNINGSPRINClPER & BEGREPPSFÖRKLARINGAR MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

10 ~... STORFORS []J1J KOMMUN 8 DELÄRSRAPPORT 2013 Organisation Politisk organisation Revision Kommunfullmäktige r Valnämnd I Välfärdsnämnden I Kommunstyrelsen I Miljö och byggnads nämnden I Överfönnyndamämnd Drift och servlcenämnd Administrativ nämnd Bergslagens räddnlngsijänst Hjälpmedelsnämnd Kalkningsförbund mfl VFN AU KSAU 2

11 STOR FORS KOMMUN 9 DELÄRSRAPPORT 2013 Verksamhetsorganisation Verksamheterna har organiserats enligt nedanstående schema. Kommunstyrelsens verksamhet består av Kommunledning samt Service och Administration. Vatten och avlopp särredovisas. Välfärdsnämnden består av verksamheterna Skola & Välfärd samt Vård & Omsorg. Kommunchef I-- Kommunledning Kommunservice & Administration Skola och Välfärd Vård och Omsorg Miljö och Bygg Förskola/skolbarn- MAS/ Anhörig- Administration - f- omsorg - verksamhet I- Miljö och bygglov - Tekniskdrift f- Grundskola -I L_c:J Gymnasium, Hemtjänst KOMVUX Särskilda boenden f- och särskola - I- Miljö och hälsoskydd 1 - Kultur och Fritid f- IFO - Hälso och Sjukvård I- Integration - Resursgrupp - Arbetsmarknad - [SS 3

12 II&I STORFORS Cl[!D KOMMUN 10 DELÄRSRAPPORT 2013 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys från Makronytt ", Det går tungt för världsekonomin och under fjärde kvartalet i fjol gick det extra trögt. Bakgrunden till den svaga utvecklingen är den förnyade oro kring skuldproblemen i euroområdet som tidigare under året hade blossat upp. Framtidsutsikterna har sedan dess ljusnat något och tilltron till att euro - krisen ska kunna lösas under ordnade former har ökat. Trots fortsatt omfattande konjunkturella och strukturella problem har riskviljan på de finansiella marknaderna ökat med stigande aktiekurser som följd. Utmaningarna på det globala planet kommer trots det att vara omfattande framöver. Återkommande oro och nya bakslag i den internationella konjunkturen ska inte uteslutas. Därför räknar SKL med att den internationella tillväxten sammantaget blir fortsatt låg i år: Viktiga svenska exportmarknader som Danmark, Finland och Storbritannien har drabbats av vikande ekonomisk aktivitet. I Storbritannien kqmpliceras situationen fortsättningsvis av betydande statliga budgetunderskott. Saneringen av statens finanser bedöms ta tid och kommer därför att begränsa den ekonomiska tillväxten under åtskilliga år framöver. Befolkningsutveckling Befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen har inneburit ökade behov för kommunerna med i genomsnitt 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt scb:s befolkningsprognos, från april 2012, kommer de behovskrävande åldersgrupperna att öka väsentligt åren framöver. Ett ökat antal äldre samt fler barn i såväl förskola som grundskola innebär att behoven till följd av demografiska förändringar kommer att öka med 1 procent per år från och med De demografiska förändringama som till exempel fler eller flirre barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommunerna att anpassa resurserna i takt med detta. För att rymma de kostnadsökningar som väntar inom äldre omsorg, barnomsorg och grundskola krävs anpassning av kostnaderna inom till exempel gymnasieskolan, där behoven under några år nu har minskat kraftigt. Arbetsmarknad Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar mycket kraftigt fjärde kvartalet Det är inte rimligt att tolka den stora uppgången som att sysselsättningen nu växer snabbt. Stora kalenderskillnader mellan fjärde kvartalet 2012 och 2011 gör den säsongrensade förändringen extra osäker. Vi väljer att tolka ökningen fjärde kvartalet som en tillfållighet som följs av små minskningar de närmaste kvartalen, trots att en del indikatorer möjligen pekar på en svagt ökande sysselsättning. Sammantaget är inte den förbättring som sker i svensk ekonomi i år tillräckligt stark för att snabbt vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger därför kvar strax över 8 procent i år. Kommunernas ekonomi Kommunernas resultat faller kraftigt efter 2012, främst till följd av att tillfålliga intäkter drog upp resultatet Sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden bidrar dessutom till att resultatet minskar med ytterligare 3 miljarder kronor. Sammantaget beräknas resultatet bli knappt 5 miljarder 2013, vilket motsvarar en dryg procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att många kommuner kommer att redovisa underskott Kostnaderna för den sänkta Rips-räntan kommer sannolikt inte att 4

13 ~.. STORFORS l[j[j KOMMUN 1 1 DELÅRSRAPPORT 2013 medräknas i kommunemas balanskravsresultat. De underskott som följer av Ripsräntesänkningen behöver därför inte återställas. SKL:s bedömning av 2013 års resultat är med antagandet att det inte blir fler tillfålliga intäkter. Om det blir aktuellt med återbeta1ning av AFA-premier även 2013 (för åren 2005 och 2006) stärks resultatet med cirka 8 miljarder kronor. Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar o / / ~ Res /" ~ /,, 2 pc cent ~ /', \ \ I S a Kommunernas resultat blev rekordhögt 2012 till följd av återbetalning av försäkrings premier från AFA FörsiJkring. I år vijntas resultatet motsvara 2 procent av skaller och statsbidrag men 2014 faller resultatet till följd av relativt långsamt växande skatte intäkter och minskade statsbidrag. Kommunernas kostnader har ökat med drygt 4 procent per år under den senaste tioårsperioden. Främst ökar kostnaderna i takt med pris- och löneökningar, till störst del löneökningar eftersom nära 70 procent av kommunernas kostnader direkt eller indirekt består av personalkostnader. Utöver prisökningar ökar kommunernas kostnader även till följd av ökade behov, efterfrågan, ambitionsnivå eller utökade uppdrag. I genomsnitt ökade kostnaderna, utöver pris- och löneökningar, med 1 procent per år under Hälften av kostnadsökningen förklarades av ökade demografiska behov, det vill säga större befolkning och förändringar i befolkningens sanunansättning. Utveckling Storfors kommun Befolkningsutveckling (källa: SCB 2013) Storfors kommuns befolkning fortsätter att minska från 4193 invånare den 1/ till 4150 invånare första halvåret Kommunens skatteinkomster beräknas med en befolknings minskning på 70 invånare som räknas from 1 november 2012 tom 31 oktober En1igt SCB har det från januari till juni 2013 fötts 25 bam och 24 personer har avlidit, 151 personer har flyttat till kommunen medan 152 har flyttat ut under samma period, vilket innebär att Storfors under årets första 6 månader inte hade någon befolkningsminskning. Kommunen minskade dock med 43 personer de sista 2 månaderna Under motsvarande period förra året hade kommunen ett högre inflyttningsnetto om 27 personer jämfört med årets negativa inflyttningsnetto, -1. Näringsliv Sent under första halvåret har Structo aviserat om försäljning av bolaget. Företagsledningen har anlitat en fristående mäklare som ska hjälpa till med arbetet att hitta en köpare. Under tiden har förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts och varsel 5

14 STORFORS [J[lIJ KOMMUN c.w. 12 DELÅRSRAPPORT 2013 om uppsägningar har lämnats. Företaget har etablerat kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunen har haft inledande kontakter med Structo, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt Region Värmland. Under första halvåret startades 11 nya företag vilket är i nivå med samma period föregående år. Arbetsmarknad Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har under första halvåret minskat något, från 283 i januari till 268 i juni. Kollektivtrafik Under perioden har regionens kollektivtrafikprogram fastställts. Det har inte skett några större förändringar av utbudet av kollektivtrafik. 6

15 STOR FORS KOMMUN 13 DELÄRSRAPPORT 2013 Ekonomiskt resultat och analys. Arets resultat Storfors kommun Under 2013 har det gjorts relativt stora förändringar i redovisningen. En ny kontoplan används, Kommun-Bas 13, som i stora drag gör den kommunala redovisningen lite mer j ämförbar med näringslivet i övrigt. Utöver detta så har stora kända kostnader till exempel den avgiftsbestämda pensionsavgiften inklusive löneskatt periodiserats vmje månad utifrån den budgeterade lönesununan för året. VA-kollektivets kostnader till kommunen för första halvåret gällande personalomkostnader, internränta samt administrativa kostnader har debiterats vilket även det år nytt för i år. J~"n;';'~ 'ilih ' >.':.'.. '. o....' g.'.~..~...s.....'.. ~r~i~~!f~ Riktp 50%. 2Qi~,1.2-.irE~~lit Verksamhet Ink! avskr/exkl PO Politisk verksamhet - Kommunstyrelsen k<:' ~,;::,,>'-:{i82l"- :;':,':-\<',",-1~-li9;'':; , ", <,ii o~5ii,::i ::f:-#-#'9~::;- 52% 50% Skola och välfärd - Vård och omsorg Inkl LSS - Miljö och byggnadsnämnden - Arb giv avg lag stadg - 50% 460 Försäkringar - Pensioner ;) "5218" ::.';5096'.' 41% 49% 3 66 Pensioner, löneskatt - 16 C[rkulär 13:17 Allmän kommunalskatt Slutavräkning I nkomstutjämn.bldrag Strukturbidrag 1627 Reglering % 11% 50% 50% 50% CIrkulär 13:40 :'i:,:-~:j6~:,~~'~\'::'. ;,.);'y \:"' ",~\\:"4?:'58B,L,.: :'\':/'1627;: -.)i!':,ö1i(- O 156 O O O Kostnadsutjämn.bidrag FastIghetsavgift % 48% O O A vgrtt till LSS utjäm n % O Finansiella intäkter 7

16 ljij:i STORFORS Cl80 KOMMUN Viktigare ekonomiska awikelser 14 DELÄRSRAPPORT 2013 Verksamheterna Den största avvikelsen från budget har framför allt uppstått sent under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehernsplaceringar på IFO. Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten för 2013 bygger på skatteintäktema enligt cirkulär 13: 17 och den prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13 :40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt nytt skatteutjänmingssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors del. Sklllt~intäkter enl SKL.., ' if,?jki<'iou.;, e/rkulor 13'06,... ;:. "." 220,0.. C/mular 13;17 :Y;'...::.~.~,,:::, ':\:~:._'~:. Im 2 Diff k', " '>:?:':~,.';:6 e/rkulor 13:40 ";.;f.'" 220,3 DWf'::6,16 ~ ---- Mnk:t"--< Mnkr 2016,"2011;'::' 224,3.,'.21/,5 Arbetsg ivareavg ifter Arbetsgivareavgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 tkr. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökande kostnaderna inom LSS området kommer att kunna räknas bort som jämförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. AGS-KL AF A Försäkrings styrelse har nu beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommunoch landstingssektom, dvs, kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, KFS och Kyrkan. Återbetalningen påböljas under november/december 2013 och kommer att ske genom Fora, som på uppdrag av AFA Försäkring administrerar premiehanteringen. Detta innebär att 2005 och 2006 års premier intäktsmässigt redovisas i bokslut AFA Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år 2004, motsvarande cirka 5 miljarder kronor, för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Pensioner Beräkning av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnaderna för 1998 och de faktiskt utbetalade kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Även denna följer i stort de budgeterade kostnaderna Den låga reporäntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när 8

17 STORFORS KOMMUN 15 DELÄRSRAPPORT 2013 man beräknar säkerstäilning av framtida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Storfors Kommun har för pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna kommande ökning har ännu inte beräknats för Storfors del då den ändå till största del är en j äm:l:orelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp särredovisas och ingår inte i kommunens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Kommuninvest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkassoavgifter från våra krmder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåtlingsräntorna som gäller idag samt att ränteintäkterna på våra likvida medel är förhållandevis höga Likviditet Storfors kommuns likviditet har under första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningama till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva delårsresultatet men också på att årets investeringsprojekt ännu inte kostat mer än de bokföringsmässiga avskrivningar som gjorts under första halvåret. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som Kommunen led av under förra året är nu åtgärdat. Balanskravsutredning God ekonomisk hushållning APA Försäkrings styrelse har beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och AF A Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år Aterbetald avgift kommer i likhet med tidigare år inte räknas med i balanskravsresultatet. Kommunens avsikt är att nyt1ja dessa medel till en partiell inlösen av pensionsskulden vilket bedöms medföra en god ekonomisk hushåljning på lång sikt. 9

18 DW. STORFORS C[l!J KOMMUN Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen 16 DELÅRSRAPPORT 2013 Kommunledning Det har varit en högre aktivitet i den politiska verksamheten på grund av konnnunens omställningsarbete. Ett antal möten har genomförts i den så kallade omställnings gruppen, där representanter för politiken, fack:fcireningar och verksamheterna varit representerade. Omställningsgruppen har lagt fram förslag till kostoadsreduceringar i konnnunens verksamhet och Konnnunfullmäktige fattade i juni beslut om neddragningar. Konnnunstyrelsens ordförande har under våren genomfört månatliga träffar med medborgare. Översiktsplanen är efter flera års arbete fastställd av Konnnunfullmäktige. Översiktsplanen konnner att ge bra förutsättningar för ett fortsatt planarbete där konnnande viktiga aktiviteter är att arbeta vidare med så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Tjänsten som näringslivsansvarig hålls vakant och vissa tjänster utförs under tiden av Nyföretagarcentrum. Ekonomi Överförmyndarverksamhet bedöms kosta mer än budgeterat. Konnnunen har kostoader för länets konnnunsammanbindande nät då avtalet med Quadracom Networks förlängs för perioden 1 juli 2013 tom 30 juni Kommunservice och administration Arbetet kring E-tjänster är en aktivitet där Storfors, Kristinehamn och Filipstads koinmun under september månad har som ambition att introducera minst 5 E-tjänster. I samband med pensionsavgång har arbetsuppgifter omfördelats och en sammanlagd personalreducering gjorts med 50 % tjänst. Under första delen av året har ett stort arbete med en ny lokalvårdsorganisation genomförts vilket medfört att organisationen minskats med två t j änster. En ny t j änst som arbetsledare för kost och lokalvård har utannonserats men ärmu inte tillsatts. En fortsatt satsning på uppröjning längs Rv 26 har genomförts. Den långa vintern med ömsom kyla eller mildväder har utsatt gator för stora påfrestoingar vilket resulterat i många "potthål" som under sensonnnaren konnner att lagas. Fibernedläggning inom storfors tätort har påböjjats av Telias entreprenörer. 10

19 STOR FORS KOMMUN 17 DELÄRSRAPPORT 2013 Simhallen upprustas med ny styrutrustning samt koloxidiarm. En lyftanordning till simhallen har införskaffats för att öka tillgängligheten. Stiftelsen Björkåsen har förvärvat området Strand, vilket medfört en utökning av personalstyrkan med en halvtidstjänst som fastighetsskötare på området. UKM-festival har genomförts med stort deltagarantal och besökare. Under våren har det genomförts konstutställning med en ny konstnär varje månad i biblioteksfoajen. Ombyggnation av kulturhusets stora foaje på entreplan är påbörjad. Med stöd av flera föreningar har nationaldagsfirandet utvecklats till ett stort evenemang. Konsert med Björn Starrin & 0550 Big Band har genomförts. Det har genomförts Lan i kulturhuset under påsklovet med ca 75 aktiva deltagare under 2 dygn. Fotoaktiviteter har startat i Kulan. Kulturskolan har genomfört musikkafe, morgonsamlingar, vårkonsert där både unga och gamla elever deltagit. Volymer och nyckeltal Avfallsvolvmer hushållsavfall Första halvåret 2013 samlades 600 ton hushållsavfall in och transporterades till förbränningsanläggningen i Karlskoga. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 567 ton. Detta motsvarar ca 144,5 kg! person 2013 och 136,5 kg! person Avfallsvolymer återvinning Första halvåret 2013 samlades det totalt in 162,7 ton avfall fördelat på 3 fraktioner, osorterat, trä och brännbart. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 187,7 ton med sarmna fraktioner. Avfallsvolymer farligt avfall Första halvåret 2013 samlades det in 16,1 ton farligt avfall att jämföra med 2012 där det samlades in 8,3 ton farligt avfall under samma period. Biblioteksvolymer Under perioden har vi haft 631 unika låntagare Utöver dessa så har vi många personer som besöker biblioteket i andra ärenden. Antalet besökare på huvudbiblioteket ligger stadigt på ca personer per dag. Antalet utlån har under perioden uppgått till stycken, vilket är en minskning jämfört med samma period förra året då det var st. 11

20 18 STORFORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT Kommunservice o administration, arbetade timmar, år , tom juni ~5 ~225 ~ *-2013 ~~~~525 L~B A ~/ ~~~1~\ /~ "7B9B \\// \r, ~o B B 7 B B B B544 BB73 B63B fr B B B 444 Månad Ekonomi Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Rutinen för avrop av tjänster kommer att förändras. Omställningsarbetet under det första halvåret har medfört att de fackliga kostnaderna bedöms överstiga budgeten. Personalvårdskostnaderna bedöms kunna hållas nere. IT-kostnaderna bedöms överstiga budgeten med anledning av aviserad förändring av IT -plattform och infrastruktur. Atervinningsverksamhet bedöms minska och det är främst försäljningsintäkter samt taxor och avgifter som bedöms avvika från budget. Hyror och arrenden på verksamhetslokaler bedöms även de minska i förhållande till budgeten men uppvägs av ökade intäkter för vidareförmedlad fjärrvärmeförsäljning (avser Kroppavägen 5). Verksamhetskostnader för verksamhetslokaler understiger budget. Fastighetsunderhåll hålls nere och understiger budget. Personalkostnaderna inom kost och lokalvård överstiger budget. Under våren har ett omställningsarbete genomförts som reducerat verksamheten. Livsmedelskostnaderna överstiger budget. 12

21 l:l!ii STORFORS []]J KOMMUN 19 DELÄRSRAPPORT 2013 Välfärdsnämnden Välfårdsnämnden är uppdelad i två verksamheter; Skola och välfärd samt Vård och omsorg. Ekonomi Nämdens sammanlägda ekonomiska ufall och prognos. Personal VHT kostlnade!rh~ Skola och välfärd Verksamhet Under våren beslutade Ko=unfullmäktige att stänga Solbackens förskola som ett led i det omställningsarbete som pågått under våren, de 14 bam som var inskrivna på Solbacken placerades på övriga förskolor i tätorten. Under våren har eleverna i årskurs nio, även i år, åkt till Polen som en del 1 det demokratiprojekt som genomförs under gmndskoletiden. SFI undervisningen har bedrivits under hela året utan semesteruppehåll för eleverna. y rkesvux och Lärlingsstudier har bedrivits under perioden. Individ och faniiljeomsorgen, IFO stödjer och servar medborgarna i ko=unen. Utbyggnad av he=aplanslösningar gällande missbruk och socialpsykiatri planeras. I planen finns med att IFO-avdelningen upprätthåller och skapar nya kontakter med andra aktörer inom socialt arbete både inom offentlig och frivilligorganisationer samt aktörer som kan vara viktiga för att producera nya lösningar på de mål som finns för verksamheten. Samarbete mellan IFO, Integration och Jobbcentrum fortsätter för att skapa nya möjligheter till fler arbetstillfällen och ökade möjligheter för tillträde till arbetsmarknaden. Fortsatta arbetet med att finna fler kontaktpersoner, kontaktfaniiljer och familjehem samt stödja och underhålla dessa uppdragstagare så att de kärmer att de f'ar stöd och kunskap för det viktiga uppdrag som de åtar sig. På integrationsavdelningen har ett stort mottagande skett under denna period i förhållande till årets mottagningskvot.. Praktikplatser från FINSAM upphörde sista februari. Två proj ekt, fas 3, arbetspraktik och förstärkt arbetspraktik finns i överensko=elser med arbetsförmedlingen. Volymer och nyckeltal Antalet inskrivna barn i förskolan den l april 2013 var 163 vilket är en minskning med 20 jämfört med l april Den varslade babyboomen uteblev. Antalet förskoleklass 39 st och gmndskoleelever 405 samt gmndsärskola 7 st. Fem av eleverna som startade på introduktionsprogrammet har gått vidare till Grundvux. 13

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71. lili STORFORS [](JIJ KOMMUN. pa: 'klo\ .:u , ~ :-- Årsredovisning 2013

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71. lili STORFORS [](JIJ KOMMUN. pa: 'klo\ .:u , ~ :-- Årsredovisning 2013 lili STORFORS [](JIJ KOMMUN Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71 [ pa: 'klo\.:u, ~ :-- Årsredovisning 2013 l:l!jj STORFORS C[!IJ KOMMUN ÄRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning IKOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR...

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer