Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR KS0806! ( Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget Dm KS 08/181

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget 2009-2011 Dm KS 08/181"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR KS0806! ( Mats Christiansson SÖDERTÄLJE KOMMUN KOl" il ' ullstyre!sen G Dlv IRnr ~ommlulstyrelsen Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget Dm KS 08/181 Sammanfattning ~onnnnlulstyrelsenskontor länmar i ärendet förslag på finansiella mål , rannar för nämnderna 2009, rannar för hela konnnnunen , uppdrag till förvaltningen och nämnderna och ett uppdrag till konnnnundirektören att fördela ut ett centralt budgetanslag. Beslutsunderlag ~onnnnlulstyrelsenskontors tjänsteskrivelse PM med bilagor Ärendet Ärendet innehåller ett underlag för den fortsatta processen med Mål&Budget Underlaget innefattar förslag på finansiella mål och ekonomiska rannar sannt uppdrag till nämnderna års budget ökar intäkterna med 6,2 procent (ca 227 mkr). Ett positivt resultat på 2 procent (ca 58,6 mkr) av intäkterna budgeteras. Genom att budgetera för ett positivt resultat får konnnnlulen en möjlighet att parera för oförutsedda händelser som kan påverka konnnnunens ekonomi enskilda år. Med positiva resultat kan konnnnunen dessutom genomföra investeringar upp till en viss nivå utan att behöva låna från externa aktörer sannt möjliggöra för nänmderna att disponera delar av tidigare års upparbetade resultat. En löne- och inflationsuppräkning har för år 2009 gjorts med 2,9 procent för all verksamhet utom den pedagogiska verksamheten som räknats upp med 3,8 procent som en följd av det nya läraravtalet. En generell effektivisering på 2, l procent motsvarande 60 mkr har lagts in i alla nänmders konnnnunbidrag år 2009 med luldantag för social- och omsorgsnämnden. Av dessa 60 mkr används 30 mkr för en förstärkning av Social- och omsorgsnänmden/försörjningsstöd. Resterande 30 mkr avsätts till Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 2 kommunstyrelsens förfogande för att kompensera nämnderna för ökade kapitaloch lokalkostnader efter ytterligare investeringar som kan komma att behövas. Detta innebär att den sammantagna investeringsnivån inte understiger 2008 års budgeterade nivå. För 2010 budgeteras ett resultat på 61,4 mkr. Tre finansiella mål föreslås: Mål!: Årets resultat (exkl reavinster) ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna före utjämning och LSS. Mål nr 2: Kostnadsutvecklingen för lokalhyror för nytillkommande eller förändrade lokaler ska inte överstiga utvecklingen av skatteintäkterna sett över treårsperioden. Mål nr 3: Kommunens egna investeringar (exkl i exploatering) ska vara egenfinansierade varje år under budgetperioden. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Förslaget får ekonomiska konsekvenser som behandlas i den fortsatta M&Bprocessen. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen: 1. Fastställer förslagen till finansiella mål för den fortsatta M&B-processen 2. Fastställer de ekonomiska ramarna för kommunen totalt för och för nämnderna för 2009 för den fortsatta M&B-processen 3. Fastställer den förändrade investeringsprocessen som innebär att kommundirektören får i uppdrag att inrätta ett investeringsråd 4. Inför 2009 får förvaltningen i uppdrag att utreda och lägga ett förslag till en uppdaterad lokalhanterings- och investeringsprocess för att ytterligare förbättra styrningen, prioriteringen och den långsiktiga planeringen av kommunens investeringar 5. Nämnderna ges i uppdrag att beskriva effekterna av de ekonomiska ramarna för Nämnderna ges i uppdrag att lägga förslag på vilka investeringar som ska inrymmas under de föreslagna taken för investeringar i dels nya verksamhetslokaler och dels i KS/KF investeringsbudget. 7. Facknämnderna ges i uppdrag att senast under augusti föreslå taxor inför den fortsatta M&B-processen

3 3 8. Kommundirektören ges i uppdrag att fördela ut de centrala anslaget för äldreomsorg efter en bedömning av behoven 2009 hos de olika nämnderna. ~~/MY- Ull -Marie Helle~g mmundirektör C c..~ --'~L_- "'"".-:--.,----- _ Christina Rapp Lundahl Ekonomidirektör Beslutet expedieras till: Nämnderna Akten

4 SÖDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRElSENS KONTOR PM Finansiella mål och ramar per nämnd rör Mål & Budget Dm KS 08/181 Ekonomiska iörutsättningar Under perioden har kommunerna en fortsatt stigande utveckling av skatteunderlaget om än i något långsammare takt. Dämpningen av skatteunderlagstillväxten från och med 2009 beror främst på en svagare ökningstakt av sysselsättningen. Det ökande skatteunderlaget i riket ger kommunen högre skatteintäkter. Utvecklingen av skatter och bidrag i Södertälje under budgetperioden beror därutöver på förändringar i kostnadsutjämningen och LSS-utjärnningen. I den prognos som används i M&B har även effekterna av den faktiska befolkningsutvecklingen vägts in. Södertäljes befolkning ökar nu snabbare än rikets. Skatter och bidrag (tkr) Budget Differens Skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsuijämning Regleringsbidrag Kommunal fastighetsavgift LSS-utjämning Slutavräkning året innan O O Slutavräkning innevarande år S:a skatter och bidrag Ökning i %från året innan 6,2 4,6 4,8 Södertäljes bidrag från kostnadsutjämningen ökar kraftigt 2009 jämfört med I stort sett alla faktorer utom äldreomsorgen utvecklas snabbare än riksgenomsnittet, inte minst faktorerna för individ- och familjeomsorg och grundskola. Totalt förbättras kostnadsutjämningen med 295 kr/invånare jämfört med LSS-utjämningen ger Södertälje ca 169 mkr i bidrag per år års utjämning bygger på förändrade utjämningsfaktorer jämfört med 2008, bl a slopas koncentrationsindex. Fastighetsavgiften är nu räknad per kommun Den statliga fastighetsskatten på bostäder är avskaffad och har ersatts aven kommunal fastighetsavgift från år Alla kommuner fick därför samma belopp 2008, räknat i kronor per invånare den 1 november För Södertäljes del blev utfallet tkr. För åren därefter ska den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kommun och adderas till det ursprung- Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

5 2 liga beloppet För kommunerna blev fastighetsavgiften neutral eftersom statsbidragen sänktes (via regleringsposten) i motsvarande grad. Utvecklingen av kommunernas intäkter från fastighetsavgiften kommer att variera mellan åren och blir olika i olika kommuner. Dessutom sker en taxering av småhus år SCB har tagit fram en prognos för förändringen i fastighetsavgiften per kommun För Södertäljes del ökar fastighetsavgiften enligt prognosen med tkr till totalt tkr. För åren därefter finns ingen prognos och samma belopp budgeteras de kommande åren som Intäkter från bolagskoncernen Kommunen får 152 mkr per år i ränteintäkter och låneramsavgifter från Telgekoncernen, SYVAB och Söderenergi under Räntenettot har budgeterats upp med 3 mkr. I budgeten för perioden ingår en exploateringsintäkt på 15 mkr per år från Telge Återvinning, vilket utgör en del av betalningen för mark i Lerhaga. De ökade intäkterna finansierar uppräkningar och vissa nya behov De ökade skatteintäkterna tillsammans med förändringarna på finansnettot ska räcka till: Löne- och prisuppräkningar Ökade demografiska behov Förstärkningar som är ofrånkomliga, t ex ökade lokalkostnader på friskolor och ökat kommunbidrag för försörjningsstöd och ökande pensionskostnader Ökade lokalkostnader pga investeringar Ökade kapitalkostnader pga investeringar Utökningar - vårdnadsbidraget, modersmålsundervisningen och satsningen på att utveckla Södertälje. Finansiella mål Följande mål föreslås: Mål nr l: Årets resultat (exkl reavinster) ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna före utjämning och LSS. 2 % innebär att kommunen ska uppnå ett resultat på 58,6 mkrför 2009, 61,4 mkr för 2010 och 64,3 mkrför Mål nr 2: Kostnadsutvecklingen för lokalhyror för nytillkommande eller förändrade lokaler ska inte överstiga utvecklingen av skatteintäkterna sett över treårsperioden. Målet innebär att kommunens hyreskostnader för den egna verksamheten/år öka med sammanlagt 34 mkr jämfört med 2008 för nya tillkommande/förändrade lokaler Taket motsvarar investeringar i lokaler på sammanlagt 550 mkr under treårsperioden. Dessutom ryms under taket prisuppräkningarna enligt avtalen med Telge fastigheter och Telge Hovsjö.

6 3 Mål nr 3: Kommunens egna investeringar (exkl i exploatering) ska vara egenfinansierade varje år under budgetperioden. För att kommunen inte ska behöva låna till sina investeringar sätts ett investeringstakvarje år under budgetperioden. För 2009 uppgår taket till 150 mkr,för 2010 är taket 158 mkr och mkr. Investeringstaketförutsätter enförändrad investeringsprocess där kommunstyrelsen får rollen av att avgöra vilka investeringar som ska genomföras under taket. Finansiell analys Resultat Kommunens resultat har stadigt förbättrats sedan 2002 men för 2007 försämrades resultatet till nivån minus 30 mkr. Kostnaderna ökade med ca 100 mkr mer än vad skattetillväxten gav. Den första prognosen för 2008 visar på ett negativt resultat på minus 15 mkr. Genom att budgetera för ett positivt resultat får kommunen en möjlighet att parera för oförutsedda händelser som kan påverka kommunens ekonomi enskilda år. Med en buffert i ekonomin kan verksamheten agera mer långsiktigt och koncentrera sig på uppdrag och kvalitet. Med positiva resultat kan kommunen dessutom genomföra investeringar upp till en viss nivå utan att behöva låna från externa aktörer samt möjliggöra för nämnderna att disponera delar av tidigare års upparbetade resultat. Resultatmålet Det finansiella målet att årsresultatet ska motsvara cirka 2 procent av skatteintäkterna före utjämning och LSS bedöms inte kunna uppnås under 2008, men kommer att återställas under budgetperioden igen. Under 2005 och 2006 har tomträttsförsäjjningar genererat betydande intäkter i form av reavinster till kommunen. För 2007 var reavinsterna 26 mkr och för åren därefter är de budgeterade till 4 mkr. Exploateringsvinsterna var däremot höga 2007 och ingick i resultatet med 95 mkr varav 75 mkr var avengångskaraktär. För är de budgeterade till 37 mkr och för 2011 är de budgeterade till 22 mkr. Under 2009 krävs effektiviseringar på sammanlagt 2,1 procent vilket motsvarar 60 miljoner kronor. Av dessa 60 mkr avsätts 30 mkr som en förstärkning av Social- och omsorgsnämndens budget medan resterande 30 mkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för ökade kapital- och lokalkostnader efter ytterligare investeringar som kan behöva genomföras.

7 4 I Resultatutvecklingen mkr 175, O --"---"---,'-,' ,---,--,-,-""," ,-----'" ' l I : ~;~:~ :::::::::::::::::::::::::::::--..~ \ ~--1 Il l 100,0 i 75,0 ~~q I ~~: ~ -r ;;;~,...",~-..==- --i I O, O -t---iir ~, I -25, '.--:v--i---- I -50,0 ---; I -75, O+--, r---,----,---,----,----,--r-----il ; I ' I I i I Ii -.- Resultat % av egna skatten --- Resultat enl balanskravet] Lokalkostnaderna en allt större del av verksamhetens nettokostnader Kommunens verksamhetslokaler ägs sedan den l april 2004 av Telge Fastigheter AB och investeringarna i lokaler finns därmed inte med i kommunens investeringsbudget. Telge Fastigheter ABs investeringar i lokaler genererar ökade lokalkostnader for kommunen. För perioden har avsatts totalt 34 miljoner kronor i kommunens budget som används for att kompensera verksamheten for ökade hyreskostnader i takt med att nya investeringsprojekt färdigställs. I bokslutet for 2007 uppgick kommunens totala hyreskostnader för den egna verksamheten till 352 miljoner kronor. Med det finansiella målet om att hyreskostnaderna inte får tillåtas öka snabbare än skatteintäkterna kan en fortsatt utveckling dör hyrorna ökar snabbare än skatteintäkterna bromsas upp. -l P rocentuell utveckling från föregående år av skatter och hyreskostnader ,0 50,0.. 40,0 = 30,0 ~ 20,0 10,0 0, Ack AR Kommunen får allt högre lokalkostnader för elever som går i friskolor Utvecklingen av skatteintäkterna ligger betydligt lägre än utvecklingen av kostnaderna for elever som väljer skolor med andra huvudmän än Södertälje kommun. Det beror dels att bidraget/elev ökar när kommunen investerar i sina egna skolor men också på att fler väljer att gå i friskolor. I budgeten för

8 5 stärks utbildningsnämndens anslag med 10,1 mkr för att klara denna utveckling ekonomiskt. För att bromsa utvecklingen krävs dels att kommunens skolor på ett bättre sätt klarar konkurrensen från friskolorna, dels en annan konstruktion för hur kommunen ska finansiera friskolornas lokaler. Skatteintäktsutveckling jfr lokalkostnadutvecklingen för "fria" pedagogiska verksamheter... c 100% 80% (1) 60% (.) Ọ.. 40% Q. 20% 0% El Kostnadsutveckling lokaler för fri,' pedagogiska verksarrfieter Skatteinläktsutveckling! Egenfinansieringen av investeringarna Med den resultatnivå som budgeterats för år egenfinansieras en inve steringsvolym på 370 miljoner kronor Den sammantagna investeringsvo lymen för perioden uppgår till 511 miljoner kronor. mkr Investeringsvolymen ,0.-y , 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 ~1>< rf5 C_Nettoinvesteringar Egen finansiering! ~ ==========--===============---.--J Nettokostnaderna ökade betydligt mer än skatteintäkterna 2007 Nettokostnadsökningarna (exkl reavinster) under hållit jämna steg med skatteutvecklingen återgick kommunen till en obalans med större kostnadsökningarna än skattetillväxt, en situation som Södertälje hade 2002 och i början av 2000-talet. Budgeten för de kommande åren är anpassad till skattetillväxten och de positiva resultat som budgeteras klaras med tillskott från finansnettot.

9 1 1 0% ~ Skatternas utveckling kontra verksamhetens nettokostnader exkl I reavinster 14% 12% -t j 10% :...: I 8% c~ I 6%+-~~->""--- 4 '1 2% % Budget ; H&;'! Skatteintäkter Verksamhetens nettok~ '====--=======--============-----~ Några risker Under 2008 avslutar de flyktingar som kom till kommunen 2006 sin introduktionstid. Prognosen är osäker men ca 400 flyktingar kan förväntas tillkomma som bidragstagare under För de kommande åren är det avgörande att de satsningar som sker inom introduktionsprogrammets ram ger effekten att fler flyktingar når självförsörjning under introduktionstiden. Risk finns annars för en ytterligare ökning av behov av försörjningsstöd. Gymnasieskolan har haft stora kostnadsökningar sedan 2004, ett år då ekonomin för denna verksamhet var i balans. Därefter har elevutvecklingen varit kraftig och framförallt från hösten Fler och fler elever går mer än tre år i gymnasieskolan. Södertälje är den kommun på Södertörn som har flest elever i det individuella programmet. Dessa elever går i regel fyra år i gymnasiet. Kostnadsutvecklingen per elev har varit hög sedan Det beror framför allt på att en ökande andel elever väljer att gå i andra kommuners gymnasieskolor men till en del också på att eleverna väljer att gå i frigymnasier. När så blir fallet måste kommunen betala ett lokalbidrag för varje elev. Gymnasieskolans kostnadsutveckling måste bromsas så att den kan hållas inom de ekonomiska ramarna. Framförallt måste de kommunala gymnasieskolorna bli så attraktiva att de upplevs vara minst lika bra alternativ som gymnasieskolor utanför kommunen eller frigymnasier i Södertälje. Om man inte lyckas uppnå detta kommer kostnadsutvecklingen per elev att vara fortsatt kraftig. Fler och fler tecken kommer nu på en avmattning av konjunkturen. Det innebär att skatteunderlaget inte kommer att öka i samma takt som under de senaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin prognos gjort en bedömning av hur snabbt avmattningen kommer att ske. Eftersom det är svårt att göra den här typen av bedömningar finns det alltid en risk för att utvecklingen går snabbaremed minskande skatteintäkter som följd. I kommunens uppdrag ingår att se till att det finns tillräckligt med handlingsutrymme för att hantera olika typer av risker. Ett sätt är att budgetera för positiva resultat och på så sätt sörja för att det finns utrymme för att parera för oförutsed

10 7 da händelser. Dessutom krävs en god styrning och en successiv utveckling av den interna kontrollen. Förutsättningar för nämnderna Utgångsläget för beräkningen av nämndernas kommunbidrag åren 2009 och de kommande åren är kommunfullmäktiges fastställda kommunbidrag för år 2008 i M&B Beslut om tilläggsanslag eller andra justeringar tagna i kommunstyrelsen eller av kommundirektören på delegation till och med april månad år 2008 har beaktats. För åren 2010 och 2011 har inga nämndspecifika kommunbidrag tagits fram. I bilaga redovisas specifikt för varje nämnd de förändringar som gjorts, med utgångspunkt från nämndernas kommunbidrag 2008, för att komma fram till kommunbidraget Nedan redovisas de förutsättningar som berör samtliga nämnder eller i vissa fall en eller flera nämnder. En löne- och inflationsuppräkning har för år 2009 gjorts med 2,9 procent för all verksamhet utom den pedagogiska verksamheten som räknats upp med 3,8 procent som en följd av det nya läraravtalet. En effektivisering motsvarande 60 mkr eller ca 2,1 procent har lagts in i alla nämnders kommunbidrag år 2009 med undantag för social- och omsorgsnämnden. Social- och omsorgsnämndens kommunbidrag har utökats med 30 mkr för att möjliggöra en ökning av budgeten för försörjningsstöd. Samtliga nämnders kommunbidrag har justerats med anledning av nya principer för prissättning av IT-tjänster och beslutat förslag till utveckling av bevakningsoch väktartjänster. Demografi Demografiska förändringar har beaktats för den pedagogiska verksamheten, äldreomsorgsverksamheten och verksamheten för personer med funktionsnedsättning. I kostnadsberäkningarna för demografiska förändringar år 2009 har den senaste befolkningsprognosen använts (maj 2008). Pedagogisk verksamhet Demografiska förändringar har beaktats för gymnasieskolan, grundskolan och förskolan. För 2009 har de ekonomiska ramarna utökats för ytterligare 184 barn i förskolan, inom grundskolan med ytterligare 44 elever och inom gymnasiet med 95 elever. Förskolans ökade barnantal kostar ytterligare 14,6 mkr 2009, grundskolans (inkl förskoleklassen, skolbarnomsorgen och merkostnader i förberedelseklasser) kostar ytterligare 10,1 mkr mer än 2008 pga. fler elever. Gymnasieskolans ökade kostnader pga demografin är 6,3 mkr Äldreomsorg Befolkningsprognosen visar på en ökning av gruppen äldre (65 år och äldre) med 2,8 procent år 2009 och 3,2 procent år År 2011 pekar prognosen på

11 8 en ökning med 2,3 procent. För år 2009 beräknas den största ökningen (8,8 pro cent) för personer mellan 65 till 74 år, men även persongruppen 75 till 79 år och 85 till 89 år ökar med 2,2 procent respektive 2,9 procent. Personer 90 år och äldre beräknas ligga kvar på samma nivå som 2008 medan gruppen 80 till 84 år beräknas minska med 2,0 procent. Påsen för äldreomsorg har utökats med 3 mkr år 2009 med anledning av de demografiska förändringarna. Antalet hemtjänsttimmar år 2007 var Antalet hemtjänsttimmar har be räknats öka till cirka år 2008 eller med 1,5 procent och för år 2009 antas en ökning med 2,7 procent eller 9500 timmar. Totalt skulle antalet hem~änst timmar uppgå till år Behovet av särskilt boende bedöms vara oförändrat de närmsta åren dels beroen de på att andelen äldreäldre inte ökar och dels på den planerade satsningen och utökningen av stödet i ordinärt boende och öppenvård. Resursfördelningsmodeller Nedan redovisas i korthet de resursfördelningsmodeller som finns för pedago gisk verksamhet, äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsned sättning enligt LSS. Pedagogisk verksamhet För förskole- och grundskoleverksamhet har kommunbidraget till nämnderna beräknats med hjälp aven resursfördelningsmodell. Kostnader för lokaler och skolskjutsar omfattas inte av modellen. Inför 2009 och framåt föreslås en del förändringar i resursfördelningen till de pedagogiska verksamheterna: Gymnasieskolans volym stäms av fortlöpande Hittills har Södertälje inte haft någon volymavstämning under året inom gymna sieskolan. Däremot har volymen justerats inför beräkningen av budgetramarna. Nu föreslås att en volymavstämning införs från 2009 vid två av avstämningstill fållena, KS april och KS december. Elevantalet för höstterminen blir inte känt förrän sent på året. Det beror på att en del skolor utanför kommunen fakturerar väldigt sent. Avräkning sker mot det centrala demografianslaget hos kommun styrelsen. Avräkningen sker enbart av volymförändringar i förhållande till bud getens elevantaganden. Snittpriset som används för 2009 grundas på förhållan dena 2008 och så långt möjligt, även för Eventuella förskjutningar under 2009 mellan elevernas val av dyrare/billigare program regleras inte. Gymnasiesärskolans volym justeras i varje års Mål&Budget och stäms av under året Snittpriset som budgeteras från 2009 tar hänsyn till graden av funktionsnedsätt ning enligt förhållandena år 2008 och så långt möjligt, även för Elevanta let i gymnasiesärskolan budgeteras med avstämningar mot verkligt elevantal 2008 som grund och till detta läggs en bedömning av elevförändringen Volymavstämning sker under året. Avräkning sker mot det centrala demografi anslaget hos kommunstyrelsen.

12 9 Volymerna för elever med rätt till modersmålsundervisning vägs in Antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisning inom grundskolan har ökat med 85 procent på fem år. Budgettilldelningen har inte reglerats för volymförändringen och allt mindre har därför lagts per elev. Södertälje har under 2008 lägre budgeterade kostnader/elev än två referenskommuner: Södertälje lägger 4900 kr/elev, Botkyrka 8200 och Salem kr elev. Från 2009 ingår modersmålsundervisningen inte som nu i den pedagogiska påsen utan budgeteras med ett belopp på kr per elev och riktas direkt till utbildningsnämnden. Under året sker volymavstämningarna i KS i april och december. Avräkning sker mot det centrala demografianslaget hos kommunstyrelsen. Grundskolan och förskolan förändras inte Principen för resursfördelningen till för- och grundskolan förändras inte. Fördel ningen till de fem ansvariga nämnderna sker som tidigare. Grundsärskolan stäms av och budgeteras utanför påsen Tidigare har grundsärskolan finansierats ur den pedagogiska påsen. Ingen be dömning har gjorts av förändringar i volymer eller förändrade genomsnittskost nader. Från 2009 är förändringen den att grundsärskolan inte ingår i den pedago giska påsen utan budgeteras utanför påsen och riktas direkt till utbildningsnämn den. Det snittpris som används som budgetunderlag inför 2009 tar hänsyn till graden av funktionsnedsättning 2008 och så långt möjligt, även för Elev antalet i grundsärskolan budgeteras med avstämningar mot verkligt elevantal 2008 som grund och till detta läggs en bedömning av elevförändringen Volymavstämning sker under budgetåret. Avräkning sker mot det centrala de mografianslaget hos kommunstyrelsen. Lokalkostnader för elever som väljer att gå i andra skolor än kommunens Kostnadsökningarna för elever som väljer andra alternativ än kommunens grund- och gymnasieskolor är ett växande ekonomsikt problem eftersom valen för med sig ökade kostnader för lokaler. Under åren ökade lokalkost naderna för dessa elever med 87 procent som kan jämföras med skatteintäktsök ningen som under samma period var 22 procent. För grundskolans del har de ökade kostnaderna finansierats ur den pedagogiska påsen. För att på ett bättre sätt synliggöra dessa kostnader föreslås nu att även de lyfts ur den pedagogiska påsen och att istället riktas direkt till ansvarig nämnd som är utbildningsnämn den. Förutom grundskolan gäller det även grundsärskolans motsvarande kostna der när elever väljer grundsärskolor utanför Södertäljes egna. För gymnasieskolan riktas kommunbidragen för lokalkostnaderna för elever som väljer frigymnasieskolor direkt till utbildningsnämnden. Mer precist handlar det om elever som väljer att gå i frigymnasier i nationella program som finns i de kommunala gymnasieskolorna. Då tillämpas kommunens pris för lokalkostna den/elev. Även för gymnasieskolan riktas kommunbidragen för lokalkostnaderna för elever som väljer skolor med andra huvudmän än kommunen direkt till ut bildningsnämnden. För förskolan gäller redan idag att utbildningsnämndens lokalkostnader för ele ver i friförskolor finansieras utanför den pedagogiska påsen.

13 10 Sammanfattningsvis innebär förändringen att lokalkostnaderna för elever som väljer andra skolor (förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola) än kommunens egna stäms av genom en avräkning mot det centrala demografianslaget i KS i april och december. Sett ur ekonomistyrningssynpunkt är avstämningarna viktiga eftersom kommunstyrelsen då får möjlighet att följa en viktig faktor för kommunens ekonomiska utveckling. Avräkning sker mot det centrala demografianslaget hos kommunstyrelsen. Mycket ska stämmas av men bara vid två tillfällen under året Avstämningarna kommer att ske vid följande tillfällen i kommunstyrelsen. I förhållande till nuläget innebär det att volymavstämningen av den pedagogiska påsen i KS juni (delår april) utgår. Avstämningar KS april KS december Ped påse - förskola och grundskola x X Modersmål X X Gymnasium X X Påse grundsärskola X X Påse gymnasiesärskolan X X Lokalkostnader friskolor X X Avstämningsprocenten på 1,5 procent som görs vid volymavstämningarna blir kvar. Ett argument för denna s.k. självrisk har varit att nämndernas marginal kostnader vid små förändringar inte motsvarar a-pris kompensationen/avdraget för en elev!bam. Procentsatsen har beräknats på budgeterat antal barn/elever och har varit en slags självrisk som nämnderna har fått stå får när antalet i verklighe ten överstigit budgeten. När volymerna har minskat däremot, har det omvända gällt, dvs. kommunstyrelsen har fått stå självrisken i förhållande till nämnderna. Äldreomsorg Befolkningsprognosen har delats upp på respektive nämnds geografiska an svarsområde. Fördelningsmodellen baseras på en befolkningsprognos räknad på antalet folkbokförda 65 år och äldre. Kostnaderna ökar med stigande ålder och därför har en ökad betydelse lagts vid de allra äldsta. Resursfördelningen är allt så inte linjär utan exponentiell. Det medelsutrymme för äldreomsorg som fördelas genom resursfördelningsmo dellen inkluderar inte medel för lokalkostnader. "Påsen" pengar får äldreom sorgsverksamhet uppgår år 2009 till totalt tkr. Påsen har tagits fram genom att till de resurser som tilldelades i Mål&Budget 2008 lägga till resurser för demografiska förändringar samt medel för löne- och inflationsuppräkning

14 11 (inklusive de extra medlen för lönesatsningen 2007 och kommunals avtal). En effektivisering har därefter lagts in motsvarande cirka 2, l procent eller 10 mkr. Jämfört med tidigare år har ingen förändring i själva resursfördelningsmodellen gjorts. En förändring har däremot skett efter att medlen delats ut enligt modellen. Från varje nämnds tilldelning av resurser för äldreomsorg har 20 % lyfts av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag (96 mkr) för att senast i december 2008 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. År 2007 uppmärksammades det att det totala utrymmet för äldreomsorgsverksamheten var tillräckligt men att den resursfördelningsmodell som använts de senaste åren inte alltid stämmer överens med nämndernas behov. En arbetsgrupp har under våren försökt se över resursfördelningsmodellen genom att försöka ställa tilldelade anslag mot faktiska äldreomsorgskostnader i de olika åldersgrupperna. Tyvärr har det visat sig att det verksamhetssystem (Procapita) som används av äldreomsorgskontoret inte är tillförlitligt, varför den statistik som tas fram är omöjlig att använda för den analys vi försökt att göra. Verksamhetssystemet måste nu snabbt ses över och göras mer tillförlitligt. Ett sätt att fördela resurserna inom äldreomsorgen i avvaktan på ett fungerande verksamhetssystem är då att avsätta en viss del av resurserna centralt som kan fördelas efter de behov som kan ses i slutet av budgetåret Verksamhet för funktionshindrade enligt LSS Kommunstyrelsen beslutade i mars 2007 om en resursfördelningsmodell för funktionshindrade enligt LSS. Kommunen har valt att som grund för en resursfördelningsmodell använda det utjämningssystem som finns på riksnivå och som används för att reglera LSSkostnaderna i kommunerna. Modellen utgår från de olika LSS-insatser som det beslutas om och den standardkostnad som SCB tar fram vid framtagandet av vilket utjämningsbidrag kommunen ska få. Under budgetåret kommer ansvarig nämnds tilldelade anslag (kommunbidrag) att justeras utifrån volymförändringar vid vissa mättidpunkter. Nämnden får kompensation för fler insatser och avdrag för färre insatser. Volymavstämning ska ske genom att antalet insatser mäts vid följande tidpunkter: l april (Beslut KS april) l oktober (SeB-statistik) (Beslut KS okt) För verksamheten funktionshindrade enligt LSS ingår tkr i ansvarig nämnds tilldelade kommunbidrag år 2009 (SON). Det markeringsbelopp på 43 mkr som avsatts centralt år 2009 till verksamheten för funktionshindrade avser både LSS och SoL. Beloppet avser täcka volymförändringar och eventuell justering under budgetåret 2008 av anslaget för personer med funktionsnedsättning enligt SOL.

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

Införande av vårdnadsbidrag i Södertälje kommun

Införande av vårdnadsbidrag i Södertälje kommun Tj änsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-26 Mats Christiansson, Analytiker, Tfn 08-5502 1613 Annelie Hallberg, Verksamhetscontoller, Tfn 08-550 2 2013 Kommunstyrelsen SÖOERTÄ,UE KOMMUN Del- \

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer